The power of resources collaboration : software development of

advertisement
พลังอำนำจของกำรผสำนทรัพยำกร : โครงกำรพัฒนำซอฟต์ แวร์ สำหรับ งำนบริกำร
ห้ องสมุด
The power of resources collaboration : software
development of library services
นำยสมเกียรติ ฉัตรชื่นยศ
นำงสมปอง มิสสิตะ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
chatchu1970@gmail.com
missitaa@su.ac.th
To Present...
 Introduction
 Resources
 Process
 Case Stydy
 Project and Planning
Introduction
 Questions
 Problems
 Ideas
 How and What to do
 If and Then and ....
Resources we might know

What we have



PULINET
SULIB
Infrastructure





What Internet has


HW - network, server
SW – Library System, Library Function, Library SWs
PW – data, information, knowledge, wisdom
Library PW – PW + functions + services
Library Technology Worldwide .....
Cloud Computing and Technology





Linux
Google - http://code.google.com/
Social – Facebook, SourceForge, ...
Storage – Amazon, Dropbox, Box...
Mobi Cloud – Mobile Devices
PW
 Data – Provide and Manage -- Information
 Information – Functions  Functional
 Functions – Services
 Services – Systems
 Systems – Integrating System + PW
 Software Development Project
Process- What we have
 ระบบงานและงานของห้องสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร






ทรัพยากรทั้งด้านบุคคล
เครื่ องมือด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศต่างๆ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อาทิ ระบบ OPAC
ระบบการยืม-คืน, อื่นๆ เป็ นต้น
ระบบที่ใช้งานโดยทัว่ ไปตามห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ
บริ การบุคลากรของห้องสมุด ผูใ้ ช้บริ การห้องสมุด และบุคคลอื่นๆ ในการค้นหาและเข้าถึง
ทรัพยากรที่หอ้ งสมุดจัดบริ การให้
Process – What we need
 ระบบสำเร็จรูปที่มีกำรพัฒนำมำเพือ่ ใช้ งำนกับกำรทำงำนโดยทั่ว ป
 ช่ องว่ ำงหรือควำมต้ องกำร
Member
 ม่ ครอบคลุมจำกระบบงำนที
่มีอยู่
Card,
System 1 - OPAC
Promotio
n
Promotion
System 2 - Millennium
New
Services
SW, App
Integrated or Collaborative
System
Process – Idea and What we know and do
 กำรพัฒนำซอฟต์ แวร์ ทสี่ นองควำมต้ องกำร -- ซอฟต์ แวร์ สั่งตัด (Customizing Software)
 เริ่มต้ นจำกคำถำมของบรรณำรักษ์
???????
Requirements
Analysis
Design
Member Card
Process – Idea and What we know and
do
 กำรพัฒนำซอฟต์ แวร์ ที่สนองควำมต้ องกำร ---- ซอฟต์ แวร์ สั่งตัด (Customizing
Software)
Millennium
Circuration - Data
Export
Choose, Buying
Guide, Training, ...
Process Reduction
Customization SW
ICT Development
for Library System
Resources Collaboration
 แหล่งทรัพยากร
 ทรัพยากรบุคคล
 ทรัพยากรโปรแกรมหรื อซอฟต์แวร์ที่มาช่วยทางานด้านต่างๆ
 การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเพื่อให้การทางานและบริ การเกิด
ความถูกต้องและประสิ ทธิภาพ
เวลาและความผิดพลาด
 ความเข้าใจ การตั้งคาถาม จากประสบการณ์หรื อปัญหาที่เกิดขึ้น
 โจทย์ แหล่งทรัพยากรใหม่
Resources Collaboration
 การทางานซอฟต์แวร์เฉพาะด้านของบุคลากร
SW 1

SW 2
SW 3
Result
Function SW 1
Result
Function SW 2
Function SW 3
 ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์
 ต่อยอดความคิดในเรื่ องงานและบริ การขึ้นไปทาให้เกิดซอฟต์แวร์เฉพาะงานที่ลดขั้นตอนการทางาน
 การคิด และ การจัดการงานให้เป็ นระบบ
Resources Collaboration
 การพัฒนาซอฟต์แวร์บริ การ
Managing
Data
New Services
SW
development
New
SW/App/Syst
em
Idea Learning,
Problems,
Requirement
Collection and
Classifying
Internet
/Cloud
Agile Life
Cycle
Development
Librarian/Patr
on/others
users Services
Efficient
works/services
Case Study
 กำรพัฒนำระบบกำรทำบัตรห้ องสมุด
 โจทย์
 ผู้พฒ
ั นำเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่บริกำรงำนทั่ว ป ซึ่งทำหน้ ำที่ในงำนบริกำรยืม-คืน โดยวัตถุประสงค์
เพือ่
1. เพือ่ ลดควำมยุ่งยำก ลดเวลำกำรทำงำน ลดควำมเสี่ยง ลดควำมผิดพลำด ลดกระบวนกำรทำงำน
และลดค่ำใช่ จ่ำย
2. กำรทำงำนเป็ นระบบ ระเบียบมำกขึน้ และสำมำรถพัฒนำงำนให้ ต่อเนื่อง ด้
3. สำมำรถพัฒนำให้ เชื่อมต่ อกับระบบกำรทำงำนอืน่ ๆ ด้ อกี เช่ น ระบบประตูทำงเข้ ำ
Case Study
กำรพัฒนำระบบกำรทำบัตรห้ องสมุด
 กระบวนกำรทำงำนเดิม
Case Study
 กำรพัฒนำระบบกำรทำบัตรห้ องสมุด

วิธีดำเนินกำร
1. เก็บรวบรวม คัดแยกกลุ่มข้อมูลสมาชิกและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. คิดกระบวนการ ทาข้อมูล
3. วิเคราะห์/ร่ างกระบวนการใหม่
4. ปรึ กษา หัวหน้าฝ่ ายบริ การ และ ที่ปรึ กษา IT ในสิ่ งที่ตอ้ งการ คือ


ข้อมูลสมาชิกทั้งหมด รู ปภาพ บาร์โค้ด
การตรวจสอบ การแก้ไข การปรับปรุ งข้อมูล และการลงข้อมูล
5. เครื่ องมือที่ใช้
- ทาReview File ข้อมูลสมาชิกโดยแยกประเภทของสมาชิกมาจากระบบยืม-คืน(Millennium Circulation)
- ใช้โปรแกรม Microsolf Excel ในการพิมพ์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก เช่น ตาแหน่ง หน่วยงาน เป็ นต้น
- แปลงข้อมูลที่ได้เป็ นไฟล์ชนิด csv (Comma-separated values)
- นาข้อมูลมาตรวจสอบ คัดเลือกหาสิ่ งที่ตอ้ งการ
- และส่ งต่อให้คุณสมเกียรติ(ที่ปรึ กษา IT) ดาเนินการต่อไป
6. เมื่อให้รายละเอียดกับที่ปรึ กษา IT แล้วและที่ปรึ กษาได้นารู ปแบบโปรแกรมมาให้ทดสอบ/ทดลองทาก่อน
7. ที่ปรึ กษาIT ได้หารื อร่ วมกันอีกครั้ง หัวหน้าฝ่ ายบริ การ-ปัจจุบนั ให้ทาการทดสอบ/ทดลองโปรแกรมระบบสมาชิกหอสมุดฯและได้
วิเคราะห์การใช้โปรแกรมแล้ว สามารถทางานได้สมบูรณ์ตามที่คิดไว้ มีการปรับปรุ งแก้ไขบ้างและมีขอ้ ผิดพลาดน้อย
Case Study
กำรพัฒนำระบบกำรทำบัตรห้ องสมุด
กำรผสำนทรัพยำกรในกำรทำงำน







ระหว่างผูฏ้ ิบตั ิงานกับโปรแกรมเมอร์
ได้รับการสนับสนุนทั้งจากผูบ้ ริ หาร เพื่อนร่ วมงาน
ระดมความคิด ทาความเข้าใจในระบบงานประสบการณ์
แปลงออกมาเป็ นการเรี ยบเรี ยงความคิด
เปิ ดใจเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน
เรี ยนรู ้สื่งใหม่ ด้วยการผสานความต้องการทุกฝ่ าย
รวมถึงเรื่ องของการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาซอฟต์แวี์และสารสนเทศ เช่น Google
Code, Netbeans (IDE), Java Language, การออกแบบข้อมูลเชิง
โครงสร้างด้วย XML เป็ นต้น
Case Study
 กำรพัฒนำระบบกำรทำบัตรห้ องสมุด
 ผลพัฒนำงำน
CSV exported from Millennium Circulation - CSV design added up with
needed information for the software.
Case Study
 กำรพัฒนำระบบกำรทำบัตรห้ องสมุด
 ผลพัฒนำงำน
Barcode Generator
http://sourceforge.net/projects/barbecue/
http://jbars.sourceforge.net/
Date Picker
http://sourceforge.net/projects/jdatepicker/
http://barcode4j.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/projects/javadatepicker/
Case Study
กำรพัฒนำระบบกำรทำบัตรห้ องสมุด
ผลพัฒนำงำน
XML Library Memeber
Design
 PDF
 Web
 Any other document
Case Study
กำรพัฒนำระบบกำรทำบัตรห้ องสมุด
 สรุปกำรทำงำนของโปรแกรม
 มีการออกแบบให้ใช้งาน ได้ง่าย
 ทรัพยาการด้านโปรแกรม Open Source นามาใช้งานและพัฒนาอย่างอิสระ
 มาช่วยในกระบวนการทางานของโปรแกรมหรื อซอฟต์แวร์
 นาความต้องการของผูใ้ ช้มาปรับเรี ยงกระบวนการในการทางานใหม่
 เกิดการปรับเปลี่ยนและลดกระบวนการทางานแต่ได้ผลออกมาตามเดิม
Case Study
 กำรพัฒนำระบบกำรทำบัตรห้ องสมุด
 สรุปกำรทำงำนของโปรแกรม

กระบวนการทางานหลายขั้นตอนและต้องใช้โปรแกรมถึง 4-5 โปรแกรมในการทาบัตร
 ลดมาเป็ นเพียง 1 โปรแกรมและขั้นตอนเหลือเพียง
1.
การนาข้อมูลออกจากระบบ Millennium Circulation และ ทาการคัดกรองข้อมูลที่ตอ้ งการ
นามาใช้ในการทาบัตร
2.
นาข้อมูลและรู ปเข้าโปรแกรมระบบบัตรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
3.
ระบบทาการแสดงข้อมูลทั้งหมด โดยสามารถเรี ยงลาดับตามตัวอักษรและค้นหาแบบตรงตัวได้ (พัฒนาต่อ
ในรุ่ นถัดไป)
4.
สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้
5.
สัง่ พิมพ์บตั รออกมาเป็ นบัตรสมาชิกได้
Case Study
 กำรพัฒนำระบบกำรทำบัตรห้ องสมุด
 สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
 กำรผสำนทรัพยำกรในแง่ ของกำรพัฒนำซอฟต์ แวร์
 หำกเบือ้ งหลังของทำงำนที่แท้ จริงดังกล่ ำวแสดงให้ เห็นถึงพลังอำนำจควำมคิด พลังของกำร
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ ให้ เกิดหรือสร้ ำงงำนที่สำมรถทำงำนร่ วมกัน ด้
 ในลักษณะของกำรข้ ำมสำยงำน หรือข้ ำมหน่ วยงำน
 ถือกำรใช้ ทรัพยำกรบุคคลอย่ ำงคุ้มค่ำอย่ ำงแท้ จริง
 ในแผนกำรทำงำนต่ อ ปของหอสมุดฯ นอกจำกมีแผนกำรพัฒนำบุคลำกรห้ องสมุดด้ ำน ICT
อย่ ำงเป็ นระบบและตำมแผนพัฒนำและรองรับฟังก์ชันงำนและระบบงำนอย่ ำงต่ อเนื่อง
 มีกำรคิดและสร้ ำงงำนที่เป็ นภำพรวม แต่ ทำงำนในลักษณะของกำรพัฒนำระบบงำน ซอฟต์ แวร์ หรือ
ซอฟต์ แวร์ สั่งตัด ล้อกับแผนงำนและแผนพัฒนำในข้ อ 1
Labels Unlimited
Mem
ber
Card,
Prom
otion
Promot
ion
Labels UnlimitedNew
Service
s SW,
App
Integrated or
Collaborative System
Project and Planning
 Agile Life Cycle – Software Process Development
 Services and Work Design and Process Development
 Resource Collaboration
 Data, Information, Knowledge, Wisdom
 Human with ICT
 Service Software and Application
 Flexible, Extensible, Scalable and Expandable
Project and Planning..
 โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับงานบริ การห้อ่ งสมุด
 University of Michigan - MLibrary
 โครงการพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการพัฒนาบริ การ
 Services Process and Software Development
 โครงการพัฒนาข้อมูล ความรู ้ และปั ญญา เชิงโครงสร้าง
 Information, Knowledge and Wisdom Infrastructure
 โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ ออกแบบ และ ทดสอบระบบห้องสมุด Semantic (Semantic
Digital Library == Next Generation Library)
 Cloud Application - Software as a Service -
Library as a Service
Download