SQ4247, Missbruk och beroende, 10 högskolepoäng

advertisement
Institutionen för socialt arbete
SQ4247, Missbruk och beroende, 10 högskolepoäng
Grundnivå
SQ4247 Substance Abuse and Addiction, 10 credits
First Cycle
Litteraturlistan är fastställd av proprefekt 2013-03-22 att gälla från vårterminen 2013 med ändring
2013-09-18 att gälla från höstterminen 2013, med ändring 2014-11-10 att gälla från vårterminen 2015.
Allan, George (2014). Working with substance users: a guide to effective interventions (2014)
Basingstoke: Palgrave MacMillan. 150 s.
Andersson Gunvor, Bangura Arvidsson Maria, Rasmusson Bodil & Trulsson Karin (2006):
”Missbrukande föräldrar, utsatta barn och socialt arbete” i Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift
Vol. 23 (1) ss.45–56. 10 s.
http://www.nordicwelfare.org/Publikationer/NAD---Archive/12006/
Berglund Mats, Alanko-Blomé Marianne, Björkman Per, Håkansson Anders & Widell Ander (2011):
”Sprutbytesprogram” i Missbruket, kunskapen, vården. SOU 2011:6. Stockholm:
Socialdepartementet. ss. 575-600. 21 s. http://www.regeringen.se/sb/d/14017/a/160094
Billquist, Leila & Skårner, Anette (2012): ”Expertise and Humanity: the Supportive Professional
Relationship from the Perspective of Clients in Drug Treatment ” i Journal of Social Intervention:
Theory and Practice, Volume 21, (3) ss. 27–43. 15 s.
http://www.journalsi.org/index.php/si/article/viewFile/299/273
Billquist, Leila & Skårner, Anette (2009): En påtvingad relation?: Kontaktmannaskapets utövande
inom LVM-vården. Stockholm: Statens institutionsstyrelse SIS, FOU. 170 s.
http://www.stat-inst.se/pagefiles/645/en-patvingad-relation-kontaktmannaskapets-utovande-ochvillkor-inom-lvm-varden.pdf
Fahlke, Claudia (red.)(2012): Handbok i missbrukspsykologi: teori och tillämpning. Malmö: Liber.
(c:a 250 s.).
Von Greiff, Ninivi & Skogens, Lisa (2012). ”Förändringsprocesser i samband med
missbruksbehandling: vilka faktorer beskriver klienter som viktiga för att initiera och bibehålla
positiva förändringar?” i Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Vol. 29 (2) ss.195–209. 13 s.
Guttormsson, Ulf (2011): ”Drogutvecklingen i Sverige” i Missbruket, kunskapen, vården. SOU
2011:6. Stockholm: Socialdepartementet. ss. 51-78. 15 s.
http://www.regeringen.se/sb/d/14017/a/160094
Holmberg Carin, Smirthwaite Goldina & Nilsson Agneta (2005): Mäns våld mot missbrukande
kvinnor: ett kvinnofridsbrott bland andra. MOB-rapport 2005:8. Stockholm: Mobilisering mot
narkotika. 107 s.
141110/jm
2/3
http://www.fhi.se/PageFiles/4911/MOB2005-8-mans-vald-mot-missbrukande-kvinnor.pdf
Johnsson Eva, Laanemets Leili & Svensson Kerstin (red.)(2009): Narkotikamissbruk: debatt,
behandling och begrepp. Lund: Studentlitteratur. c:a 60 s.
Järvinen, Margaretha (2008): ”Approaches to Methadone Treatment: Harm Reduction in Theory and
Practice” i Sociology of Health & Illness, Vol. 30 (7). ss. 975–991. 15 s.
Kristiansen, Arne (2009): ”Ett brukarperspektiv på dagens missbrukarvård” i Missbruk och
behandling. Gamla problem – nya lösningar? Socialtjänstforum. Möte mellan forskning och
socialtjänst. ss. 59-65. 6 s. Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:286071
Mesham, Fiona (2002): “Doing Gender – Doing Drugs: Conceptualizing the Gendering of Drugs
Cultures” i Contemporary Drug Problems, Vol. 29 (1) ss. 335-364 (29 s).
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/condp29&div=23&g_sent=1&collection=jo
urnals
Pilkington, Hilary (2006): “‘For Us it is Normal’: Exploring the ‘Recreational Use of Heroin in
Russian Youth Culture Practice” i Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol 22
(1) ss. 24-53 (29 s.)
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13523270500508452
Sanders, Jolene M (2011):”Coming of Age: How Adolescent Boys Construct Masculinities via
Substance Use, Juvenile Delinquency, and Recreation” i Journal of Ethnicity in Substance Abuse
Vol. 10 (1) ss. 48-68 (20 s).
http://www.tandfonline.com.ezproxy.ub.gu.se/doi/full/10.1080/15332640.2011.547798#.Ujl1kj_4
XUA
Skogens, Lisa (2005): ”Om personliga faktorers betydelse för socialarbetares agerande vid tecken på
alkoholproblem hos klienter”i Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift, Vol. 22 (5) ss. 317–336 19 s.
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/9930/Om%20personliga%20faktorers%20betydelse%20f%C
3%B6r%20socialarbetares%20agerande%20vid%20tecken%20p%C3%A5%20alkoholproblem%20ho
s%20klienter.pdf
Svensson, Bengt (2012): Narkotikapolitik och narkotikadebatt. Lund : Studentlitteratur. 210 s.
Svensson, Bengt & Andersson, Magnus (2012): ”Involuntary Discharge from Medication-Assisted
Treatment for People with Heroin Addiction – Patients’ Experiences and Interpretations” i Nordic
Studies on Alcohol and Drugs, Vol. 29 (2). ss. 173–190. 18 s.
Taylor, Avril (1998): ”Needlework: The Lifestyle of Female Drug Injectors” i Journal of Drug Issues
Vol. 28 (1) ss. 77–90. 11 s.
Trulsson, Karin & Segreaus, Vera (2011): ”Kvinno- och barnperspektiv på insatser inom missbruksoch beroendevården” i Missbruket, kunskapen, vården. SOU 2011:35. ss. 493-526. 26 s.
http://www.regeringen.se/sb/d/14017/a/160094
Träskman, Per Ole (2003): ”Narkotikapolitik och brottskontroll” i Tham, Henrik (red.): Forskare om
narkotikapolitiken. Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Rapport
2003:1. ss. 17-25. 8 s.
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=17&pid=diva2:451019
Tillkommer: artiklar till artikelseminariet (c:a 50 sidor) samt gästföreläsningar (c:a 80 s)
141110/jm
3/3
Referenslitteratur:
Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer. (2009).
Stockholm: Socialstyrelsen.
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/17866/2009-12-15.pdf
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. (2010). Stockholm: Socialstyrelsen
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18067/2010-6-13.pdf
Narkotikastrafflagen (1968:64)
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Narkotikastrafflag196864_sfs-1968-64/
Socialstyrelsens allmänna råd; Tillämpningen av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.
SOSFS 1997:6
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1997-6
141110/jm
Download