Träff 1 Träff 2 Träff 3 - Institutionen för socialt arbete

advertisement
Schema Socialt arbete med äldre VT14
Lärare: Lars Evertsson (LE), Katarina Andersson (KA) och Petra Ahnlund (PA) Träff 1 Onsdag 22/1 Lärare 13.15-16
Kursintroduktion och registrering
Föreläsning: Conceptualizing the Aging Experience
Lokal LE
S208
Litteratur:
Träff 2 läsning
Obligatorisk
Tisdag 28/1 Bernard Miriam and Judith Phillips (2000) The challenge of Ageing. Ageing and
9.15-12
Society vol. 20,
no. 1:33-54. seminarium tema 1.
Examinerande
LE
S207
Conceptualizing the Aging Experience
Bytheway Bill (2005) Ageism and age categorization. Journal of social issues, vol.
61, no.2:361-374.
13.15-16 Föreläsning: Aging and Identity
LE
S207
Föreläsning: Medicalization
Gubrium, Jaber F & Wallace, Brandon J (1990). Who Theorizes Age? Ageing and
Society 10:131-149.
Gunnarsson Evy (2002) The vulnerable life course: poverty and social assistance
among middle-aged and older women. Ageing and Society, vol. 22:709-728.
Träff Hagestad 3
Gunhild
and Uhlenberg Peter (2005) The social separation of old and
young. A root of Ageism. Journal of Social Issues, vol. 61, no. 2:343-360.
Måndag 17/2 (1994) The Cultural
Trap: The Language
of Images
Hazan,
9.15-12HaimExaminerande
seminarium
tema 2 och
3 LE (in) Gubrium,
Ub340
Aging and
Identity
och Medicalization
Jaber F & Holstein,
James
A (2000)
(ed) Aging and Everyday Life. Oxford:
Blackwell Publishers
13.15-15
Föreläsning: Living Arrangement
LE
Ub340
Hazan, Haim (1994) The Personal Trap: The Language of Self-Presentation (in)
Gubrium, Jaber F & Holstein, James A (2000) (ed) Aging and Everyday Life.
Oxford: Blackwell Publishers
Walker, Alan (1982) Dependency and Old Age. Social Policy & Administration,
vol 16, no. 2:115-135.
Rekommenderad läsning
Tisdag 18/2 13.15-17
Föreläsning: Work and Retirement
PA
S207
Gästföreläsning: Professor Cheng Chengli: Pension system in China
and Sweden: Comperative perspectives och Social Policy for old
people in China: History and actauality
S207
Träff 4
Måndag 10/3 9.15-12
Handledning: Grupphandledning inför individuellt paperskrivande
LE
S201d
KA
S14a
PA
S305e
Tisdag 11/3 9.15-12
13.15-16
Examinerande seminarium tema 4 och 5
Work and Retirement samt Living Arrangements
LE
S207
Föreläsning: Interpersonal Relationships
Föreläsning: Death and Bereavement
KA
S207
Träff 5 Tisdag 1/4 9.15-12
13.15-16
Examinerande seminarium tema 6 och 7 KA
Interpersonal Relationships samt Death and Bereavement
S210
Föreläsning: Care
Föreläsning: Caregiving
S210
PA & KA
Träff 6 Måndag 12/5 9.15-12
Handledning: Grupphandledning inför individuellt paperskrivande
LE
S201c
KA
S201a
PA
S201b
Tisdag 13/5 9.15-12
Examinerande seminarium tema 8 och 9 PA & KA
“Care” och “Caregiving”
Träff 7 Fredag 30/5 9.15-12
Inlämning av indivuduell examinationsuppgift i Lars
Evertssons postfack
S210
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
2013-11-14
Studieguide
Socialt arbete med äldre
15 högskolepoäng
Sid 1 (22)
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 2 (22)
2013-11-14
Institutionen för socialt arbete
bedriver omfattande grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Institutionen
bedriver även ett omfattande internationaliseringsarbete med bl.a. student- och
lärarutbyte, internationell kursverksamhet och forskning.
Vår hemsida
Under webbadress: www.umu.se/socw hittar du information kring institutionens
verksamhet såsom vilka kurser som ges, internationaliseringsarbete och aktuella
seminarier. Under fliken för våra studenter finns information som särskilt riktar sig
till studenter.
Institutionens lokaler
ligger i Samhällsvetarhuset (Samh). Studentexpeditionen, anslagstavla för studenter
ligger på plan 5.
Studieadministratör
är Cecilia Andersson för socionomprogrammets studenter och Maria Berg för
studenter som läser kursen som en fristående kurs.
Studievägledare
är Ann-Kristin Morén, e-post: ann-kristin.moren@socw.umu.se. Ann-Kristin träffas
på institutionen plan 5.
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 3 (22)
2013-11-14
Kursansvarig lärare för Socialt arbete med äldre
är Lars Evertsson, tel: 090-7865543, e-post: lars.evertsson@socw.umu.se Lars är
anträffbar på institutionen för socialt arbete, plan 5.
Övriga lärare
Katarina Andersson, Inst. för socialt arbete, e-post:
katarina.andersson@socw.umu.se.
Petra Ahnlund, Inst. för socialt arbete, e-post: petra.ahnlund@socw.umu.se
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 4 (22)
2013-11-14
Välkommen till kursen socialt arbete med
äldre, vårterminen 2014
Institutionen för socialt arbete hälsar Dig välkommen till denna kurs i socialt arbete
på avancerad nivå. I detta dokument finner du information om kursen samt aktuellt
schema och litteratur.
Kursen är ett valbar fördjupningsmoment på socionomprogarmmets 7:e termin samt
en fristående kurs, valbar i magister-/master program som bygger på fristående
kurser. För val av denna kurs inom särskilda masterprogram är det av vikt att du tar
kontakt med programansvarig/studievägledare för aktuellt program, för att ansöka
om att få tillgodoräkna denna kurs inom programmet. Kursen kan även läsas av
studenter på grundnivå förutsatt att man uppfyller förkunskapskraven, dvs. att man
har minst 90 högskolepoäng (hp), varav minst 15 hp bör vara självständigt arbete (Cuppsats eller motsvarande).
Kursens innehåll
Kursen behandlar forskning som begreppsliggör erfarenheter av åldrande och
identitet. Livssituationen efter pensioneringen innebär förändringar i personaliga
relationer och levnadsförhållanden. Ur ett socialt perspektiv problematiseras den
åldrande kroppen och föreställningar om åldrandet. Behov av social omsorg,
omvårdnad och beroende problematiseras utifrån erfarenheter från givare och
mottagare. Hem, familj, död och sorg är exempel på teman som belyses från det
globala till det lokala sammanhanget. Medborgarrollen riktar fokus mot åldrandets
mångfaldiga och könade villkor. Sociala situationer så som ensamhet och utsatthet,
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 5 (22)
2013-11-14
fattigdom, missbruk och våld berörs under kursen. Under kursen problematiseras
grundläggande teoretiska kategorier som kön, klass, etnicitet och sexualitet.
Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten
•
Visa fördjupad kunskap om det sociala åldrandets villkor och förutsättningar.
•
Att med hjälp av teorier kunna kritiskt granska, argumentera och förhålla sig
till centrala begrepp som identitet, familj, relation, omsorg, mångfald och
jämställdhet.
•
Att med hjälp av dessa teorier reflektera, så väl som analysera det sociala
arbetet med äldre.
•
Visa god förmåga att självständigt kunna urskilja, beskriva, diskutera och
presentera ett forskningsproblem i ett för kursen relevant tema i både skriftlig
och muntlig form.
•
Visa god förmåga att kommunicera och bidra med kvalificerade synpunkter i
seminariediskussioner.
Kursens uppläggning
Undervisningen sker i form av föreläsningar, och individuella presentationer vid
seminarier. Närvaro är obligatorisk vid seminarier som bygger på individuella
presentationer. För studenter som inte har möjlighet att delta i ett examinerande
studietillfälle ges särskilda uppgifter.
Kursen är organiserad kring en föreläsningsserie som behandlar olika teman av äldre
och åldrande. Till dessa teman knyts examinerande seminarier. Inför varje
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 6 (22)
2013-11-14
examinerande seminarium ska studenten utifrån tilldelad seminarieuppgift förbereda
en individuell skriftlig och muntlig presentation som kritiskt granskar och
problematiserar litteraturen till respektive seminarium. Seminarieuppgifterna till
kursen lämnas ut i samband med kursstart.
Kursen avslutas med ett examinerande individuellt skriftligt paper. Med
utgångspunkt i kursens litteraur ska studenten diskutera och analysera en fritt vald
frågeställning som anknyter till ett eller flera av kursens teman:
•
Conceptualizing the Aging Experience
•
Aging and Identity
•
Medicalization
•
Living Arrangements
•
Work and Retirement
•
Interpersonal Relationships
•
Death and Bereavement
•
Care
•
Caregiving
För de skriftliga seminarieuppgifterna respektive avslutande paper gäller följande
formalia: Times New Roman, typsnitt 12, 1 ½ radavstånd, 4-5 sidor + referenser.
Studenten lämnar in de individuella skriftliga seminarieuppgifterna vid varje
seminarietillfälle och det skriftliga papret senast kl. 12.00 fredagen den 30/5-2013 i
Lars Evertssons postfack, Institutionen för Socialt arbete.
Examination
Kursen examineras löpande genom examinerande seminariedeltagande samt genom
en individuell skriftlig examinationsuppgift (paper).
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 7 (22)
2013-11-14
Alla examinationer i kursen ligger till grund för kursbetyget. För betyget Godkänd på
hela kursen krävs att samtliga seminarier är godkända samt att den individuella
skriftliga uppgiften är Godkänd. För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs att
samtliga seminarier är Godkända samt att den individuella skriftliga uppgiften
uppnår betygskriteriet Väl Godkänd.
Studenter som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå högre
betyg.
För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet
med akademisk tradition.
Student som inte blivit godkänd vid ordinarie tentamenstillfälle har rätt till förnyat
provtillfälle, s.k. omprov senast tre månader efter att tentamensresultaten anslagits,
därefter i samband med ordinarie kurstillfälle. Student som ej deltagit i obligatorisk
och/eller examinerande grupparbete eller seminarium kan i vissa fall komplettera
detta genom en individuell uppgift. I de fall detta inte är möjligt erbjuds studenten att
delta i momentet vid nästa kurstillfälle. Student har rätt att byta examinator efter
två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig
begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 8 (22)
2013-11-14
Schema och litteratur
Lärare: Lars Evertsson (LE), Katarina Andersson (KA) och Petra Ahnlund (PA)
Träff 1
Innehåll
•
Introduktion till kursen
•
Introduktion till tema 1 Conceptualizing the Aging Experience
Onsdag 22/1
13.15-16
Kursintroduktion och registrering
Lärare
LE
Lokal
S208
Föreläsning: Conceptualizing the Aging Experience
LITTERATUR
Litteratur:
Obligatorisk läsning Conceptualizing the Aging Experience
Obligatorisk läsning
Angus, Jocelyn & Reeve, Patricia (2006) Ageism: A Threat to ”Ageing Well” in the
Bernard
Miriam
and of
Judith
Phillips
(2000) The
challenge
of Ageing. Ageing and
21st
Century.
Journal
Applied
Gerontology.
Vol.
25, no. 2:137-152.
Society vol. 20, no. 1:33-54.
Bowling, Ann, See-Tai, Sharon, Ebrahim, Shah, Gabriel, Zahaava, Solanki, Priyha
Bytheway
Bill (2005)
Ageism and
age categorization.
of social issues, vol.
(2005)
Attributes
of age-identity.
Ageing
& Society. vol.Journal
25:479-500.
61, no.2:361-374.
Bytheway Bill (2005) Ageism and age categorization. Journal of social issues, vol. 61,
Gubrium, Jaber F & Wallace, Brandon J (1990). Who Theorizes Age? Ageing and
no.2:361-374.
Society 10:131-149.
Gunnarsson Evy (2002) The vulnerable life course: poverty and social assistance
among middle-aged and older women. Ageing and Society, vol. 22:709-728.
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 9 (22)
2013-11-14
Featherstone, Mike & Hepworth, Mike (1989) Ageing and Old Age: Reflections on the
Postmodern Life Course (in) Bytheway, Bill, Keil Teresa, Allatt, Patricia, Bryman,
Alan (eds) (1989) Becoming and Being Old: Socological Approaches to Later Life.
London: Sage Publications.
Gunnarsson Evy (2002) The vulnerable life course: poverty and social assistance
among middle-aged and older women. Ageing and Society, vol. 22:709-728.
Hagestad Gunhild & Uhlenberg Peter (2005) The social separation of old and young.
A root of Ageism. Journal of Social Issues, vol. 61, no. 2:343-360.
Krekula, Clary (2009) Age coding – on age-based practices of distinction.
International Journal of Ageing and Later Life. Vol. 4, No. 2:7-31.
Torres, Sandra (2006) Elderly Immigrants in Sweden: ”Otherness” Under
Construction. Journal of Ethnic Migration Studies, vol. 32, no. 8:1341-1358.
Walker, Alan (1982) Dependency and Old Age. Social Policy & Administration, vol
16, no. 2:115-135.
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 10 (22)
2013-11-14
Träff 2
Innehåll
•
Examinerande seminarium tema 1
•
Introduktion till tema 2 Aging and Identity
•
Introduktion till tema 3 Medicalization
Tisdag 28/1
9.15-12
Examinerande seminarium tema 1.
Conceptualizing the Aging Experience
LE
S207
13.15-16
Föreläsning: Aging and Identity
Föreläsning: Medicalization
LE
S207
LITTERATUR
Obligatorisk läsning Aging and Identity
Coupland, Justine (2000) Past the ”Perfect Kind of Age”? Styling Selves and
Relationships in Over-50s Dating Advertisments. Journal of Communication. Vol.
50, No. 3:9-30.
Cruikshank, Margret (2008) Aging and identity politics. Journal of Aging Studies.
vol. 22, no. 2:147-151.
Eisenhandler, Susan, A (1990) The Asphalt Identikit: Old Age and the Drivers
License. International journal of Aging and Human Development. Vol. 30, No. 1:114.
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 11 (22)
2013-11-14
Hazan, Haim (1994) The Cultural Trap: The Language of Images (in) Gubrium, Jaber
F & Holstein, James A (2000) (eds) Aging and Everyday Life. Oxford: Blackwell
Publishers.
Hazan, Haim (1994) The Personal Trap: The Language of Self-Presentation (in)
Gubrium, Jaber F & Holstein, James A (2000) (eds) Aging and Everyday Life.
Oxford: Blackwell Publishers.
Hendricks, Jon (2004) Public Policies and Old Age Identity. Journal of Aging
Studies. Vol 18, No. 3:245-260.
Kaufman, Sharon R (1986) The Ageless Self (in) Gubrium, Jaber F & Holstein, James
A (2000) (eds) Aging and Everyday Life. Oxford: Blackwell Publishers.
Rosenfeld, Dana (1999) Identity work among gay and lesbian elderly. Journal of
Aging Studies, vol. 13, no. 2:121-144.
Taghizadeh Larsson, Annika (2009) "Om man blir sjuk då tror jag att man känner sig
gammal": Funktionsnedsättningars och sjukdomars betydelse för upplevd ålder (i)
Jönsson,
Håkan:
Interdisciplinary
Åldrande,
Studies,
åldersordning,
ISSN
1650-9625;
ålderism.
10.
Linköping
Fulltext:
University
http://liu.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:218533
Warren, Carol A.B. (1998) Aging and Identity in Premodern Times. Research on
Aging, vol. 20, no. 11:11-35.
Öberg, Peter & Tornstam, Lars (2001) Youthfulness and Fitness – Identity Ideals for
all Ages? Journal of Aging and Identity, vol. 6, no. 1:15-29.
Obligatorisk läsning Medicalization
Conrad, Peter (1992) Medicalization and Social Control. Annual Review of Sociology.
Vol. 18:209-232.
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 12 (22)
2013-11-14
Delormier, Treena, Frohlich, Katherine L & Potvin, Louise (2008) Food and Eating as
Social Pratice – Understanding Eating Patterns as Social Phenomena and
Implications for Public Health. Sociology of Health & Illness. Vol. 31. No 2: 215-228.
Estes, C L & Binney E A (1989) The biomedicalization of aging: dangers and
dilemmas. The Gerontologist, vol.29, no. 2:587-596.
Gross, Gregory & Blundo, Robert (2005) Viagra: Medical Technology Constructing
Aging Masculinity. Journal of Sociology and Social Welfare. Vol. XXXII, No 1:85-97.
Katz, Stephen (2000) Busy Bodies: Activity, Aging, and the Management of Everyday
Life. Journal of Aging Studies, vol. 14, no. 2:135-152.
Moloney, Mairead, Eastin, Konrad, Thomas R & Zimmer, Catherine, R (2011) The
Medicalization of Sleeplessness: A Public Health Concern. American Journal of
Public Health. Vol. 101, No. 8:1429-1433.
Sobal, Jeffery & Nelson, Mary K (2003) Commensal Eating Patterns: A Community
Study. Appetite. Vol 41, No. 2:181-190.
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 13 (22)
2013-11-14
Träff 3
Innehåll
•
Examinerande seminarium tema 2 och 3
•
Introduktion till tema 5 Living Arrangements
•
Introduktion till tema 4 Work and Retirement
Måndag 17/2
9.15-12
Examinerande seminarium tema 2 och 3 LE
Aging and Identity och Medicalization
Ub340
13.15-15
Föreläsning: Living Arrangement
Ub340
LE
Tisdag 18/2
13.15-17
Föreläsning: Work and Retirement
PA
S207
Gästföreläsning: Professor Cheng Chengli: Pension system in China
and Sweden: Comperative perspectives och Social Policy for old
people in China: History and actauality
S207
LITTERATUR
Obligatorisk läsning Living Arrangements
Evertsson, Lars & Johansson, Stina (2008) Ett hem till mer än namnet – om hem
som källa till oberoende och identitet bland äldre med hemtjänst. Socialvetenskaplig
tidskrift, vol. 15, nr. 2:135-151.
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 14 (22)
2013-11-14
Kontos, Pia C (1998) Resisting Institutionalization: Constructing Old Age and
Negotiation Home (in) Gubrium, Jaber F & Holstein, James A (2000) (eds) Aging
and Everyday Life. Oxford: Blackwell Publishers.
Mallett, Shelley (2004) Understanding home: a critical review of the literature. The
Sociological Review, vol. 52, no. 1:62-89
Rubinstein, Robert, L (1989) The Home Environments of Older People: a Description
of the Psychosocial Processes Linking Person to Place. The journals of gerontology,
vol. 44, no. 2:545-553
Obligatorisk läsning Work and Retirement
Atchley, Robert C (1976) Retirement as a Social Role (in) Gubrium, Jaber F &
Holstein, James A (2000) (eds) Aging and Everyday Life. Oxford: Blackwell
Publishers.
Barnes, Helen & Perry, Jane (2004) Renegotiating identity and relationships: men
and women’s adjustment to retirement. Ageing & Society, vol. 24:213-233.
Halleröd, Björn, Örestig, Johan & Stattin, Mikael (2013) Leaving the labour market:
the impact of exit routes from employment to retirement on health and wellbeing in
old age. European Journal of Ageing, 10:25-35. DOI: 10.1007/s10433-012-0250-8
Hilbourne, Marion (1999) Living together full time? Middle-class couples
approaching retirement. Ageing and Society, vol. 19:161-183.
Nordenmark, Mikael & Stattin, Mikael (2009) Psycosocial wellbeing and reason for
retirement in Sweden. Ageing and Society, vol 29:413-430.
Savishinsy, Joel (1995) The Unbearable Lightness of Retirement: Ritual and Support
in a Modern Life Passage (in) Gubrium, Jaber F & Holstein, James A (2000) (eds)
Aging and Everyday Life. Oxford: Blackwell Publishers.
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 15 (22)
2013-11-14
Träff 4
Innehåll
•
Handledning inför individuellt paperskrivande
•
Examinerande seminarium tema 4 och 5
•
Introduktion till tema 6 Interpersonal Relationships
•
Introduktion till tema 7 Death and Bereavement
Måndag 10/3
9.15-12
Handledning: Grupphandledning inför individuellt paperskrivande
LE
S201d
KA
S14a
PA
S305e
Tisdag 11/3
9.15-12
Examinerande seminarium tema 4 och 5
Work and Retirement samt Living Arrangements
LE
S207
13.15-16
Föreläsning: Interpersonal Relationships
Föreläsning: Death and Bereavement
KA
S207
LITERATURE
Obligatorisk läsning ”Interpersonal Relationships”:
Bornat, Joanna, Dimmock, Brian, Jones, David & Peace, Shelia (1999) Stepfamilies
and older people: evaluating the implications of family change for an aging
population. Aging and Society, vol. 19, no. 2:239-261.
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 16 (22)
2013-11-14
Hank, Karsten & Jürges, Hendrik (2007) Gender and the Division of Houshold Labor
in Older Couples: A European Perspective. Journal of Family Issues, vol. 28, no
3:399-421.
Heapy, Brian & Davies, Katherine (2012) Critical friendship, Families, Relationships
and Societies, vol. 1 no. 3:311-26.
Karlsson Sofie Ghazanfareeon, Stina Johansson, Arne Gerdner & Klas Borell (2007)
Caring while living apart. Gerontological Social Work, vol. 49, no. 4:3-27.
Karner, Tracy X (1998) Professional Caring: Homecare Workers as Fictive Kin.
Journal of Aging Studies, vol. 12, no 1:69-82.
Siebert, Darcy C, Mutran, Elisabeth J & Reitzes, Donald (1999) Friendship and Social
Support: The Importance of Role Identity to Aging Adults. Social Work, vol. 44, no.
6:522-533.
Zink, Therese C, Jacobson, Jeff jr., Pabst, Saundra Regan, Fisher, Bonnie S (2006) A
Lifetime of Intimate Partner Violence: Coping Strategies of Older Women. Journal of
Interpersonal Violence, vol. 21, no. 5:634-651.
Obligatorisk läsning ”Death and Bereavement”
Kalman, Hildur (2012) Loss and Grieving: Selves between Autonomy and
Dependence. PhaenEx, vol 7 (2): 1-27.
Keene Jennifer Reid & Anastasia H. Prokos (2008) Widowhood and the end of
spousal care-giving:relief of wear and tear. Ageing and Society, vol. 28:551-570.
Meyerhoff, Barbara (1992) A Death in Due Time: Conviction, Order, and Continuity
in Ritual Drama (in) Gubrium, Jaber F & Holstein, James A (2000) (eds) Aging and
Everyday Life. Oxford: Blackwell Publishers.
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 17 (22)
2013-11-14
Salander, Pär & Agneta Spetz (2002) How do patients and spouses deal with the
serious facts of malignant glioma. Palliative Medicine, vol. 16:305-313.
Whitaker, Anna (2010) The body as existential midpoint – the aging and dying body
of nursing home residents, Journal of Aging Studies, vol. 24:96-104.
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 18 (22)
2013-11-14
Träff 5
Innehåll
•
Examinerande seminarium tema 6 och 7
•
Introduktion till tema 8 Care
•
Introduktion till tema 9 Caregiving
Tisdag 1/4
9.15-12
Examinerande seminarium tema 6 och 7 KA
Interpersonal Relationships samt Death and Bereavement
S210
13.15-16
Föreläsning: Care
Föreläsning: Caregiving
S210
PA & KA
LITERATURE
Obligatorisk läsning: Care:
Brotman, Shari, Ryan, Bill & Cormier, Robert (2003) The Health and Social Service
Needs of Gay and Lesbian Elders and Their Families in Canada. The Gerontologist,
vol. 43, no. 2:192-202.
Dunér Anna & Monica Nordström (2005) Intentions and strategies among elderly
people. Coping in everyday life. Journal of Aging Studies, vol. 19:437-451.
Gubrium, Jaber F & Holstein, James A (1999) The Nursing Home as a Discursive
Anchor for the Ageing Body. Ageing & Society, vol.19:519-538.
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 19 (22)
2013-11-14
Harnett, Tove (2010) Seeking exemptions from nursing home routines: Residents’
everyday influnece attempts and institutional order. Journal of Aging Studies, vol.
24:292-301.
Olaison, Anna & Cedersund Elisabet (2006) Assessment for home care: Negotiating
solutions for individual needs. Journal of Aging Studies, vol. 20:367-380.
Persson, Tove & Wästerfors (2009) “Such Trivial Matters:” How staff account for
restrictions of residents’ influence in nursing homes. Journal of Aging Studies, vol.
23:1-11.
Obligatorisk läsning: Caregiving:
Anttonen, Anneli & Meagher, Gabrielle (2013) Mapping marketization: concepts and
goals. In Gabrielle Meagher & Marta Szebehely (eds.) Marketisation in Nordic
eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences.
Stockholm: Department of social work, Stockholm University. Download:
http://www.normacare.net/wp-content/uploads/2013/09/Marketisation-in-nordiceldercare-webbversion-med-omslag1.pdf
Browne, Colette V & Braun, Kathryn L (2008) Globalization, Women´s Migration,
and the long-Term-Care Workforce. The Gerontologist, vol. 48, no. 1:16-24.
Dodson, Lisa & Zincavage, Rebekah M (2007) ”It’s like a family”: Caring Labor,
Exploitation, and Race in Nursing Homes. Gender & Society, vol. 21, no. 6:905-928.
Erlandsson, Sara, Storm, Palle, Strantz, Anneli, Szebehely, Marta & Trydegård, GunBritt (2013) Marketising trends in Swedish eldercare: competition, choice and calls
for stricter regulation. In Gabrielle Meagher & Marta Szebehely (eds.) Marketisation
in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and
consequences. Stockholm: Department of social work, Stockholm University.
Download: http://www.normacare.net/wpcontent/uploads/2013/09/Marketisationin-nordic-eldercare-webbversion-med-omslag1.pdf
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
Sid 20 (22)
2013-11-14
Twigg, Julia (2000) Carework as a form of bodywork. Ageing & Society, vol. 20:389411.
Åström, Sture, Karlsson, Stig, Sandvide, Åsa, Bucht, Gösta, Eisemann, Martin,
Norberg, Astrid, Saveman, Britt-Inger (2004) Staff’s experience of and the
management of violent incidents in elderly care. Scandinavian Journal of Caring,
vol. 18:410-416.
9.15-12
9.15-12
Examinerande
seminarium tema
och 9 PA paperskrivande
& KA S210
Handledning:
Grupphandledning
inför8 individuellt
“Care” och “Caregiving”
LE
S201c
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
KA
PA
Schema och kursinformation
Träff 6
Innehåll
•
Handledning inför individuellt paperskrivande
•
Examinerande seminarium tema 8 och 9
Måndag 12/5
Tisdag 13/5
S201a
S201b
2013-11-14
Sid 21 (22)
9.15-12
Inlämning i Lars Evertssons postfack
Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete med äldre
Avancerad nivå, 15 ECTS
Schema och kursinformation
2013-11-14
Träff 7
Innehåll
•
Inlämning av individuell examinationsuppgift (paper)
Fredag 30/5
Sid 22 (22)
Download