Materialspecifikation Digital

advertisement
Version 2.0
Materialspecifikation Digitalt
Content Requirements Digital
Digital Screens
1(5)
Version 2.0
Tekniska detaljer
2(5)
Technical details
Allmänna krav
General Requirements
Det här avsnittet innehåller specifikationer
som gäller för alla medietyper som lämnas
för schemaläggning till det digitala
skyltnätet.
The following section contains specifications
applicable to all media types submitted for
scheduling to the digital signage network.
Annonslängd
10 s (alt. 2x5 s)
Advert Length
10s (alt. 2x5 s)
Upplösning
1080 x 1920 pixel
Resolution
1080 x 1920 pixels
Orientering
Stående
Orientation
Portrait
9:16
Aspect Ratio
9:16
Sidförhållande
Filstorlek
Högst 30 Mb
Maximum 30Mb
File size
Kommentarer:
- Skärmarna monteras med stående
orientering, vilket innebär att
innehållet måste skapas så att det kan
spelas upp i det formatet. Vi avråder
från att använda befintlig TV-reklam
eller pappersannonser. De måste ofta
anpassas eller designas om dvs.
medierna måste utvecklas speciellt
för den stående orienteringen, som
har sidförhållandet 9:16.
- Håll nere storleken för videofiler,
eftersom audiokanalen inte ska kodas.
Remarks:
- Screens are mounted in portrait
orientation, which means that content
must be created to enable playback in
this format. We advise against the use
of existing TV-ads or paper ads. They
need to be adapted, or redesigned
most of the time. Media must be
developed specifically for this
orientation, which has an aspect ratio
of 9:16.
- For video files, to keep size low, the
audio channel should not be encoded.
Format för innehållet
Content Formats
De filformat och medietyper som för
närvarande fungerar i det digitala skyltnätet
är:
- Flash
- Video
- Bilder
The current supported file formats and media
types for the digital signage network are:
-
Flash
Video
Images
Version 2.0
3(5)
Flash
Flash
Flash är endast avsett för hantering av
dynamiskt externt innehåll
(facebook, twitter, RSS-strömmar)
Om ni vill visa ett helt statiskt innehåll,
skapa en bild. Om ni vill visa fristående
animerat innehåll (ingen extern resurs),
skapa en videofil.
Flash is only for management of dynamic
external contents (facebook, twitter, RSS
feeds) If you want to display a purely static
content, please create an image.
If you want to display standalone animated
content (no external resource), please create a
video file.
Format
Upplösning
Sidförhållande
Filstorlek
Bildrutehastighet
Format
Resolution
Aspect ratio
File size
Frame rate
SWF
1080 x 1920
9:16
Högst 30 Mb
30 bildrutor per
sekund
SWF
1080 x 1920
9:16
Maximum 30Mb
30 frames per second
Begränsningar
För att vara säker på att uppspelningstiden
är exakt måste du lägga till ett
ljudspår i Flashfilen och ställa in
synkroinseringstypen för Flashfilmen på
Stream i stället för standardinställningen,
som är Event.
Limitations
To ensure that playback timing is exact, you
must add a sound
track to your Flash file and set the
synchronization type of the
Flash movie to Stream instead of the default,
which is Event.
Spelarversion
Action script 3 och Flash 10. Mycket mer
robust, snabbare, stödjer högre
upplösningar samt har avancerad händelseoch felhantering plus funktioner för extern
kommunikation som är vida överlägsna
tidigare versioners.
Player version
Action script 3 and Flash 10. This is much
more robust, faster, supports higher
resolutions, and has advanced event and error
handling, and external communication
abilities that far exceed previous versions.
Scen och tidslinje
Alla Flash-filer måste ha ett slutstopp
"stop();" i slutet av tidslinjen för scenen.
Detta är signalen till spelaren om att
Flashfilmen är slut och att spelaren ska gå
vidare till nästa mediaavsnitt. Slutstoppet
för tidslinjen för scenen ska komma i sista
bildrutan. Om det läggs in tidigare kan det
bli problem.
Stage timeline
All Flash files must have an end stop
‘stop();’ at the end of the
stage timeline. This informs the player the
flash movie has finished
and the player should move to the next piece
of media. The end stop
on the stage timeline should only appear on
the final frame – having
it before this may cause playback problems.
Texter
Fonter/texter går inte att välja. Alternativet
genererar flera förfrågningar till Adobes
webbplats. Ta i vilket fall med fonter i
Flash (alternativet går att kryssa för i
publiceringsparametrarna).
Texts
Fonts/Texts can’t be selectable. Indeed, it
generates multiple requests towards Adobe
website.In any case, incorporate fonts into
the Flash (option to be ticked in publication
parameters).
Version 2.0
Images
Bilder
Format
Begränsningar
Färgtyp
JPG, GIF, PNG
Animerade GIF-filer
hanteras inte
RGB
Upplösning
Sidförhållande
Filstorlek
MPEG-2/.ts
MPEG-4/.mp4
MPEG-4/.mov
1080 x 1920
9:16
Högst 750 Mb
Innehållets storlek
Videor måste skapas med "fullskärm", utan
omgivande svart ram: det kan hända att
ramar visas på skärmen eller så kan bilden
bli skev.
Ljud
Rekommenderas inte. Vid behov en.mp3
på högst 128 kbps.
Övergång
Det rekommenderas att videon innehåller
svarta intonings- och uttoningseffekter.
Kodning
Videokodek
Profil
Profilnivå
Bithastighet
Referensbildruta
Kodning
Kromatisk
subsampling
Färgdjup
Bildtyp
CABAC
Variabel hastighet
för bildrutor
Undertextning
Filstorlek
Format
Restrictions
Color type
JPG, GIF, PNG
Animated GIFs are
not handled
RGB
Video
Video
Format
4(5)
H264 eller AVC eller
MPEG-4 Part 10
Huvudprofil
högst 4.2
Max 26 Mbps
2, 4 (högst 8)
2 pass
rekommenderas
4:2:0
8 bitar
Progressiv
Rekommenderas
Ingen
Ingen
Högst 750MB
Format
Resolution
Aspect ratio
File size
MPEG-2/.ts
MPEG-4/.mp4
MPEG-4/.mov
1080 x 1920
9:16
Maximum 750Mb
Content size
Video should be created ‘full screen’ i.e.
with no black around the video, otherwise
borders will appear on the screen, or
incorrectly proportioned images will be
distorted.
Audio
Not recommended. If necessary .mp3 128
kbps maximum
Transition
It is recommended that the video includes
black fade in and out effects.
Encoding
Video codec
Profile
Profile level
Maximum
bit rate
Ref Frame
Encoding
Chromatic
subsample
Color depth
Image type
CABAC
Variable
Frame Rate
Subtitles
File size
H264 or AVC or
MPEG-4 Part 10
Main Profile
4.2 maximum
26 Mbps
2, 4 (8 maximum)
2 pass
recommended
4:2:0
8 bits
Progressive
Recommended
None
None
Maximum 750MB
Version 2.0
5(5)
Leveransinformation:
I ämnesraden för e-post skall följande
information anges:
Delivery Specifications:
The subject line of e-mail shall include the
following information:
Bokningsnummer:
Annonsör:
Kampanjperiod/Vecka:
Booking number:
Advertiser:
Campaign Period / Week:
Digitalt materialet skickas till:
BOKNING@JCDECAUX.SE
Digital material shall be delivered to:
BOKNING@JCDECAUX.SE
Alternativt lägg upp det digitala materialet
på www.sprend.se eller egen ftp server och
skicka en länk till bokning@jcdecaux.se för
nerladdning av fil.
Alternatively, upload the digital material
to www.sprend.se or to your own FTP
server and send a link to
bokning@jcdecaux.se for downloading the
file.
Download