Tro vad du ser istället for at se vad du tror

advertisement
Tro vad du ser
istället for at se vad du tror
1
SITTSTÄLLNINGENS TRYCKFÖREBYGGANDE ANATOMI
HELLE DREIER
OT, MSI
DANMARK
Go
og
le
NORDISKT SÅRLÄKNINGSFORUM 2011
STOCKHOLM
www.tryksaar.dk
Believe in what you see in stead
of seeing what you believe in
2
THE ANATOMY OF THE SITTING POSITION
HELLE DREIER
OT, MSI
DENMARK
Go
og
le
NORDISKT SÅRLÄKNINGSFORUM 2011
STOCKHOLM
www.tryksaar.dk
Vad tror du?
What do you believe in?
3

At sit-relaterade trycksår
uppstår eftersom man
sitter för tungt och i för
lång tid.

Rösta nu!
Därfor:
Måste vi gå ner i vikt och
gå till sängs istället för att
sitta...
 Er det et realistisk
scenarie for de fleste?
 Nej och det är tillmed ett
nog tråkigt och sorgligt liv


www.tryksaar.dk
Sitting acquired pressure
ulcers develops because of
being seated too heavy for
too long.
Vote now!
That’s why:
We must loose weight and
go to bed in stead of being
seated…
 Is it a realistic scenareo
for the majority?
 No it is not and even a
most boring and sad life


Ja och när vi vet att
Yes and as we know that
4

Trycksår beror på tryck
och skjuvning (EPUAP/NPUAP

2010)
Pressure ulcers are
defined as a result of
pressure in
combination with shear
(EPUAP/NPUAP-2010)

Kan vi lika gärna vara
intresserade av kvaliteten
på sittställningen och
titta på stabilitet og
tryckfördelningen i den
sittande stälning.
www.tryksaar.dk

we might as well be
interested in the quality of
the sitting position and
show interest in the
stability and the pressure
distribution in the seated
position.
Vad tror du?
What do you believe in?
5
 At sit-relaterade trycksår
börjar med ett rött märke
på huden.
Rösta nu!
 Sitting acquired pressure
ulcers begins with a red
mark on the tissue.
Vote now!
 Därfor:
 That’s why:
 Måste vi vänta på att
 We have to wait for the
huden blir röd som ett
tecken på att vävnaden
redan har skadats
 Och da är vi faktisk för
sent!
skin to become red as a
sign that tissue has
already been damaged
 And then we are actually
too late!
www.tryksaar.dk
Ja och när vi vet att
 Sit-relaterade trycksår
defineres som lokaliserede
vävsskader på hud eller
underliggande väv och
uppstår vanligen over
knogleframspring (EPUAP/NPUAP-2010)
närmast sittbensknölarna och
svanskotan.
 Kan vi lika gärna fundera på
hur vi kan förhindra
vävnadsskada och hur vi kan
skydda de djupa vävnaden i
stället för att vänta tills vi har
att behandla dem.
 Det kan vi göre ved at
intresserar oss för kvaliteten
på sittställningen.
www.tryksaar.dk
Yes and as we know that
6
 Sitting acquired pressure
ulcers are defined as localized
injuries to the skin or
underlying tissue, usually
over bony prominences
(EPUAP/NPUAP-2010).like Ischial
tuberosities and Os Coccyx.
 We might as well consider
how we can prevent deep
tissue injury and how we can
protect deep tissues rather
than wait until we have to
treat them.
 It implies that we are showing
interest in the sitting
position.
Vad tror du?
What do you believe in?
7
 At sit-relaterade sår läker
 Sitting acquired pressure
bäst när du lindrar dem
genom att immobilisera
och repositionera.
ulcers are treated in the
best way by
immobilisation and
repositioning.
Rösta nu!
Vote now!
 Därfor:
 That’s why:
 Tror vi att vi kommer att
 We think we'll have to
avlasta och flytta trycket
till andra platser.
www.tryksaar.dk
relieve pressure and
move it to other places.
Och du bekräftas av
And you are confirmed by
8

Rekommendationer från
immobilisering, långvarig
sängläge och
ompositionering anses
allmänt vara en rationell
klinisk praxis (EPUAP / NPUAP),
även om inga
randomiserade
kontrollerade studier
finns för att bedöma
effekterna (Moore 2010).
www.tryksaar.dk

Recommendations of
immobilization,
prolonged bed rest and
repositioning is generally
considered to be a rational
clinical practice (EPUAP/NPUAP),
although no randomized
controlled trials exist to
assess the effects (Moore 2010).
Ja och när vi vet att
 Immobilisering kan få
negativa biverkningar på alla
organsystem i kroppen inklusive fördröjd sårläkning
- och kan orsaka muskel
förlust, gemensamma
kontrakturer och berövande
av miljömässiga och sociala
stimulans
.
Yes and as we know that
9
 Immobilization can have
detrimental adverse effects on
every organ system of the body
- including delayed wound
healing - and may cause
muscle loss, joint
contractures, and
deprivation of
environmental and social
stimulation
(Knight 2009)
(Knight 2009).


Är det förvisso inte ett
uttryck för rationell
klinisk praxis
Vi måste i stället vara
intresserade av kvaliteten
på sittställningen
www.tryksaar.dk
 It is certainly not an
expression of rational
clinical practice

We must instead be
interested in the quality of
the sitting position
200 riskfaktorer
200 risk factors
10
 beskrivs i den publicerade
 described in the published

















litteraturen (Byrne 1996) Tror du att:
Hög ålder
Diabetes
Otillräckligt intag av protein
Cirkulationsrubbningar
Historien om en tidigare trycksår
Minskad aktivitet
Urininkontinens / fukt
Bosatta i ett vårdhem / sjukhus
Låg utbildningsnivå eller inkomst
Dålig hygien
Civilstånd av enstaka / ogifta
Låg självkänsla







literature (Byrne 1996) Do you believe that:
Advanced age
Diabetes
Inadequate protein intake
Circulatory disorders
History of a previous pressure
ulcer
Decreased level of activity
Urine incontinence/moisture
Residing in a nursing
home/hospital
Low level of education or income
Poor hygiene
Marital status of
single/unmarried
Low self-esteem
Rösta nu!
www.tryksaar.dk
Wote now!
Vilken väg ska jag välja
Which way should I choose
11
www.tryksaar.dk
12
Den sittande ställning
Det kan tyckas att det är
klokt att ta ett intresse i
den sittande ställning,
om vi skall kunna
förhindra sit-relaterade
sår
The sitting position
It might seem that it is
sensible to take an interest
in the sitting position, if
we are to prevent sitting
acquired pressure ulcers
www.tryksaar.dk
Trycksår vanligvis definieras: Pressure ulcers are usually defined:
13
•NPUAP - supplement
•unclassified,
•unstageable and
•deep tissue injury
www.tryksaar.dk
Sittsår – Sitting acquired pressure ulcers
14
Deep tissue injury
www.tryksaar.dk
Berlowitz DR, Brienza DM.
(2008) Are All Pressure Ulcers
the Result of Deep Tissue
Injury?
 A litterturestudy concluding:
Compression injuries usually affect
the deeper tissue layers
 That lesions appearing clinically to
be superficial and caused by
pressure are usually associated with
deeper injury
 That most superficial lesions are
only caused by friction and
moisture, not pressure.
Djup vävnadskador 15
Sit-relaterade
Deep tissue injury
Sitting acquired
•NPUAP
•unclassified,
•unstageable and
•deep tissue injury
www.tryksaar.dk
Vad är speciellt?
What is so special?
16
 Den belastade ytan är relativt liten i
sittande ställning, och minskad
sittande förmåga, frånvarande känsla,
och en instabil sittande ställning, kan
skapa den största exponeringen för
trycket i kombination med skjuvning
över Ischial Tuberosities och Os
Coxygis (EPUAP / NPUAP 2010).

Da de sitt-relaterade trycksår är
resultatet av en kombination av
tryck och skjuvning parallella
krafter orsakade av kontakt med
ryggstödet på rullstolen (Agam 2007)

nyckeln till att få en "icketrycksårs-riskabel sittställning" är
nödvändigtvis att kontrollera båda.
www.tryksaar.dk
 The loaded area is relatively small in
the seated position, and reduced sitting
ability, absent sensation, and an
unstable seated position, may create
the greatest exposure to pressure in
combination with shear over Ischial
Tuberosities and Os Coxygis (EPUAP/NPUAP
2010).

As Sitting Acquired Pressure
Ulcers are the outcome of a
combination of pressure and
shear involving parallel forces
caused by contact with the backrest
of the wheelchair (Agam 2007)

the key to obtain a “non-risky
SAPU sitting posture” necessarily
is to control both.
Sittstälningens förebyggande
anatomi
17
THE PREVENTIVE ANATOMY OF THE SEATED POSITION
www.tryksaar.dk
Tryck og skjuvning – Pressure and shear
Pressure
Pressure
must be controlled
by pressure distribution
www.tryksaar.dk
Shear og friction
Shear and friction must
be controlled by stability
18
Hur skapa stabilitet og tryckfordelning?
How to create stability and pressure distribution?
19
www.tryksaar.dk
1. Stabilitet
20
STABILITY
www.tryksaar.dk
Kontroll av skjuvning
 Stability:
 d: crosspoint – Spina
Illiaca Posterior Superior/
L4/L5
 a & b: Tuber Ischii
 c: Os Coxygis
 It is mostly about taking
advantage of a less
vulnerable third support
point than Os Coxygis if
possible
www.tryksaar.dk
Controlling shear/friction
21
Stabiliteten försvinner Stability disappears
www.tryksaar.dk
22
Fortfarande stabilitet
www.tryksaar.dk
Sustained stability
23
2. Tryckfordelning
24
PRESSURE DISTRIBUTION
www.tryksaar.dk
Kontroll av tryck
Controlling pressure
 100 % bodyweight distributed ALL over
the body-surface interfacing wheelchair
 Distribution:
 Up till 10 % on armrests
 Up till 10 % on footrests
 Up till 30 % on the back
 Perhaps 50 % on the seat
www.tryksaar.dk
25
Kontroll av tryck
Controlling pressure
26
The 3rd supportpoint
Room for tuber ischii
www.tryksaar.dk
Vad er det du ser?
What is it you see?
27
Rösta nu!
Vote now!
www.tryksaar.dk
Tro vad du ser
28
BELIEVE IN WHAT YOU SEE
www.tryksaar.dk
3. Vardagsaktiviteter
29
ACTIVITIES OF
EVERYDAY LIFE
www.tryksaar.dk
Hvem skal du se efter? Who are you going to look
for?
30
Rullstolsbrukare med
 nedsatt sitt förmåga och
 nedsatt eller saknas
sensibilitet

Och låta de 198 andra
faktorer stå tilbaka
www.tryksaar.dk
Wheelchair users with
 poor seating ability and
 poor or missing
sensibility.

And let the 198 other
factors take a back
seat
Efteråt kan du undersöka Then you can look for
31
 Hur du kan skifta fokus från
sårvård till förebyggelse
 Hur du kan flytta fokus från
resultat (sår) till orsak
(sittstälningens kvalitet)
 Hur du kan fokusera på
biomekanik och vardagsaktivitet
i den sittande ställning.
 Förhoppningsvis kommer du
att vända dig till en kollega – titta
runt efter en terapeut, som vet
något om kombinationen av
krop, rullstol och
aktivitetsutövelse i vardag
 och erbjuda dina egna sårvård
kompetenser och ditt sunda
förnuft till henne!
 Tilsammans kan ni allt!
www.tryksaar.dk
 How too move your focus from





wound care to prevention
How to move your focus from
results (ulcers) to causes (poor
sitting)
How to focus on the
biomechanics and activities of
everyday life in the sitting
position.
Hopefully you will turn to your
colleague - look around for a
therapist who knows something
about the combination of the
body, the wheelchair and activity
performance in everyday life
and offer your own
woundhealing competences and
your common sense to her!
Together you can do everything!
Forget pressure relief and think pressure distribution
32
 Därfor:
 That’s why:
 de allra flesta
 The majority of sitting
sittrelaterade trycksår
förebyggas med en
stabil och
tryckfordelande
sittstälning
 Om du vågar tro på det,
du ser
aquired pressure ulcers
are preventable in a
stable and pressure
distributing sitting
position
 If you dare to believe in
what you see
www.tryksaar.dk
Förebyggande av sitt-relaterade trycksår kräver ett
seriøst och högt specialiserad tvärvetenskapligt
samarbete och
respekt för varandras kompetenser
också de som rullstols använderen besidder
33
PREVENTION OF SITTING ACQUIRED PRESSURE ULCERS
SERIOUSLY REQUIRES A HIGHLY SPECIALIZED
INTERDISCIPLINARY COLLABORATION
RESPECTING EACH OTHER'S COMPETENCES
INCLUDING THE WHEELCHAIR USERS
www.tryksaar.dk
Om du vill läsa mer
Read more
34
 www.tryksaar.dk
 Here you can download
– for free:
a user manual for
wheelchair users
 Contact:
helle.dreier@gmail.com
 www.hjaelpemidler.com
www.tryksaar.dk
Har du några frågor?
Any questions?
35
TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET
THANK YOU FOR LISTENING
www.tryksaar.dk
Download