Effective Classroom Management

advertisement
Rheoli Ymddygiad am
Athrawon
Behaviour Management for
Teachers
Karon Oliver
Uwch Seicolegydd Addysg (Ymddygiad)
Senior Educational Psychologist (Behaviour)
Amcan Heddiw - Aim for Today
1. Rheolaeth Dosbarth Effeithiol/
Effective classroom management
2. Gosod ffiniau/ Setting boundaries
3. Ymateb effeithiol im blant trafferthus/
Making effective responses to troubled
children
Rheolaeth Dosbarth Effeithiol
Effective Classroom
Management
Beth sy’n gwneud am Rheolaeth
Dosbarth Effeithiol?
What makes for Effective
Classroom Management?
1. Perthynasau/
Relationships
(Cyfathrebu/
Communication)
Defnydd o iaith
Use of language
Ni
yn erbyn
Us
vs
Chi
You
2. Disgwyliadau Uchel
High Expectations
Rosenthal a Jacobson (1968) astudiaeth
“Pygmalion in the Classroom”
Rosenthal and Jacobson’s (1968) study
“Pygmalion in the Classroom”
3. Ymddygiadau
sydd angen –
gwybod beth yr
ydych eisiau!/
Required
behaviours –
knowing what you
want!
CYNLLUNIO YW ALLWEDD
PLANNING IS THE KEY
Croeso cadarnhaol
A positive welcome
• Croeoso cadarnhaol
sy’n gosod naws y
wers
• A positive welcome or
greeting can set the
tone for the lesson
Gosod disgyblion o fewn y
dosbarth
Seating pupils in class
4. Rheolaeth Argraffol
Impression Management
5. Y ffordd rydym ni’n ni bihafio
The way we behave
(Prawf Albert Bandura
Albert Bandura’s Experiment)
Lleoliadu a
Ennill Sylw
Positioning and
Gaining
Attention
6. Cynllunio gwers
Planning a lesson
Mae dechrau y wers holl bwysig
Lesson beginnings are critical
Gweithgareddau dechreuol
Starter activities
Fel athrawon, rydych yn
ymwybodol pa mor
ddefnyddiol yr ydyw i
ddefnyddio adnoddau i ddenu
sylw dosbarth neu dal ei
chwylfrydedd:
As teachers, you know how helpful
it is to use resources to intrigue a
class or capture their curiosity:
A oedd eich esboniad y
effeithiol?
Was your explanation effective?
Cyflymdra, cyflwyniad a
momentwm
Pace, delivery and momentum
Rheolaeth Pontio
Managing Transitions
Yr allwedd yw cynllunio
Planning is the key
Crynhoi effeithiol
Effective Closing/Plenary
7. Symud o gwmpas y dosbarth
Movement around the
classroom
Scannio a disgwyliad
Scanning and anticipation
8. Ymateb yn hyderus i ymddygiad
disgybl
Responding confidently to pupil
behaviour
Defnyddio symbyliaday…
Use of prompts…
Beth sydd o’I le?
What’s wrong with this?
• PEIDIWCH MEDDWL AM ELIFFANT..
• DON’T THINK OF AN ELEPHANT….
Defnyddiwch Iaith cadarnhau
Use positive language
Defnydd o cwestiynnau
Use of questions
Gallwn gofyn cwestiynnau sy’n ymwneud
ar trasg
We can ask a task-related questions
Gallwn defnyddio cwestiynnau gohiriedig
We can use deferred questions
Mae’r rhaid ffocysu ar yr ymddygiad
sydd angen yn hytrach na’r
camymddygiad
We must focus on the required behaviour
rather than the misdemeanour
Ail-gyfeirio i dasg
Redirecting to task
Ail-ffocysu
Refocussing
9. Canmol ac adnabyddiaeth
Praise and recognition
CYMERWCH EGWYL
TAKE A BREAK
Download