Y ffordd ymlaen i Bro Lleu - Centre for Evidence Based Early

advertisement
7 Blwyddyn Rhyfeddol ym Mro Lleu
7 Incredible Years in Bro Lleu
Stella Gruffydd
Ysgol Bro Lleu
Ionawr 2013/ January 2013
Ysgol Bro Lleu







Awdurdod Addysg Gwynedd
170 disgybl
7 athro, cynnwys pennaeth
90% o’r disgyblion Cymraeg yn iaith gyntaf
28% ar gofrestr AAA(6%
ymddygiad)
Ardal ddifreintiedig yn
economaidd
Blynyddoedd Rhyfeddol yn
flaenoriaeth ers 2005







Gwynedd Education
Authority
170 pupils
7 teachers including head
teacher
90% of pupils have Welsh as
first language
28% of pupils on SEN
register (6% behaviour)
Economically deprived area
Incredible Years a priority in
the school since 2005
Canfyddiadau Pennaeth Newydd Haf 2005
New Head teacher perceptions Summer 2005







3ydd pennaeth mewn 5
mlynedd
2 arolwg Estyn 1999 a 2002
Hinsawdd ac amgylchfyd
negyddol yn yr ysgol
Nifer o anghysondebau
mewn rheolaeth dosbarth
Hunan ddelwedd isel ymysg
disgyblion
Adeilad mewn cyflwr gwael
o ran edrychiad
Ychydig o barch a
ddangoswyd at adeilad ec
eiddo’r ysgol







3rd head teacher in 5 years
Two Estyn inspections –
1999 and 2002
Negative school climate and
environment
Many inconsistencies in
classroom management
Low self esteem amongst
pupils
School building in poor state
of repair and décor
Little respect shown for
school belongings and
building/classrooms.
Blaenoriaethau CDY
SDP Priorities



Asesu Ffurfiannol
Datblygu Blynyddoedd
Rhyfeddol ar gyfer rheoli
dosbarthiadau /
deallusrwydd emosiynol
disgyblion drwy’r ysgol
Rhaglen o wella
edrychiad yr adeilad



Formative Assessment
Developing Incredible
Years classroom
management
programme/ pupils’
emotional intelligence
throughout the school
Programme of building
improvement
Blynyddoedd Rhyfeddol
Rhaglen Rheolaeth Dosbarth
Incredible Years
School Management Programme
Cynnydd hyd yn hyn…
Progress so far …






Hyfforddi athrawon i gyd –
cynnwys staff newydd
Hyfforddi bob cymhorthydd
Sgiliau Cymdeithasol ac ymddygiad
yn rhan holl bwysig o waith yr
ysgol
Ysgol Dina (ac amser Caleb) yn
digwydd yn gyson yn y
dosbarthiadau
Holl egwyddorion ar waith yn CA2
- wedi datblygu rhaglen sgiliau
cymdeithasol a deallusrwydd
emosiynol. (Os mets)
Adolygu parhaus gyda staff i
atgyfnerthu egwyddorion






Trained all teachers – including all
new staff
Trained all 7 classroom assistants
Social skills and behaviour support
a major part of the school’s work
Dina School (and Amser Caleb)run
regularly in Infants classes.
All principles used in Key Stage 2
in the development of a social
skills and emotional intelligence
programme ( Os mets)
Regular reviews with staff to
reinforce principles.
Blynyddoedd Rhyfeddol
Criw Bach Dina
(ysgol beilot ar gyfer ymchwil 2009)
Incredible Years
Small group Dina
(pilot group for research in 2009)
Strwythur y Cwrs
Course Structure




6-10 wythnos – yn yr
ysgol
3 aelod staff wedi eu
hyfforddi
Tua 6 phlentyn
Cyfeillgar/ Cefnogol




6-10 weeks – in school
3 staff members trained
About 6 children
Friendly/ supportive
Effeithiau Ansoddol
Qualitative effects
Gwelliant sylweddol mewn
ymddygiad


Hinsawdd dosbarthiadau positif


Cyfnod Sylfaen yn cael ei
weithredu’n llwyddiannus.



Dealltwriaeth/ymwybyddiaeth staff
o seicoleg ymddygiad wedi dyfnhau
Cysondeb i ddigyblion – o
ddosbarth i ddosbarth – gwybod y
rheolau a chanlyniadau



Behaviour much improved
Positive classroom ethos
Able to implement
Foundation phase
successfully
Improved staff
awareness/understanding of
behaviour psychology
Consistency for childrenclass to class – children know
the rules and consequences
Blynyddoedd Rhyfeddol
Cyrsiau rhiantu
Incredible Years
Parenting groups
Cynnydd hyd yn hyn
Progress so far





3 athrawes ac un rhiant wedi
hyfforddi’n wreiddiol ar
gyfer grwp rhiant sylfaenol
Hyfforddi rhieni - 9 grwp
52% o deuluoedd yr ysgol
wedi cael o leiaf un rhiant yn
mynychu
2 athro arall , 2 riant arall ac
un nain bellach wedi
hyddorddi i arwain grwpiau
Grwpiau cefnogi i rieni sydd
wedi cwblhau’r cwrs.





3 teachers and one parent
originally trained as group
leaders for basic parenting
group
Parent training – 9 groups
52% of school’s families
have had at least one parent
attend
2 more teachers , 2 more
parents and one grandparent
trained as group leaders
Support group meetings for
parents who have completed
Barod am yr ysgol
School Readiness Programme







Rhaglen 4 wythnos
Rhieni disgyblion 2 – 4
oed
Cynnal yn yr Haf
2 sesiwn ar chwarae
2 llythrennedd
3 athrawes ym Mro Lleu
wedi eu hyfforddi i’w
gynnal
Dod i adnabod rheini yn
gynnar







4 week programme
Parents 2 – 4 year old
Run in Summer
2 sessions on play
2 sessions on developing
literacy.
3 teachers trained to
deliver in Bro Lleu
Early bonding with
parents
Effeithiau Ansoddol
Qualitative effects







Cysondeb cartref/ ysgol
Gwelliant mewn ymddygiad
Perthynas agos iawn rhwng
ysgol a rheini
Dim problemau cael rhieni i
ddod ar y cwrs
Rhieni wedi gwneud ffrindiau
a chysylltiadau newydd
Rhieni wedi datblygu hunan
hyder a sgiliau angenrheidiol
Cydnabyddiaeth i’r ysgol yn
lleol a chenedlaethol







Consistency between home and
school
Improvement in children’s
behaviour
Extremely close relationship
between school and parents
No recruitment issues for new
parenting classes
New friends/bonds made
Parents gained self confidence and
developed vital skills
High school profile locally and
nationally.
The Incredible Years
Programmes
Teacher
Programme
Teacher
6Programme
full day
sessions
6 full day held
sessions held
monthly
monthly
Child
Child Dinosaur
treatment
Dinosaur
Programme:
6
treatment
Programme:
children,
18 - 22
6
children,
weekly sessions
18 - 22
weekly
sessions
Infant (eight
sessions) 0 - 12
Infant - 8toddler
months
sessions 0 112
- 2months
year olds
(13
sessions)
Toddler
1-3
programmes
year olds
(12/13
sessions)
*** the
School
Readiness
Programme:
School
4 pre-school
Readiness
Programme:
sessions
4 pre2–
4 years
Child Dinosaur
Classroom
Programme:3
Child Dinosaur
year
Classroom
curriculum,
2
Programme:3
year
sessions
per
curriculum,
2
week, 30 weeks
sessions per
week, 30 weeks
Fully revised
Fully revised PreSchool BASIC
Parent
Pre-School
BASIC Parent
Programme:
18
Programme:
14
weekly
sessions,
or 18 weekly
3 – 6 years
school
sessions,
sessions
3 – 6 years
2
–
4
years
Aged programme also has
School
your child to do their best in school
School Aged
BASIC
Parent
School
Aged
BASIC Parent
Programme:
10 - Programme:
12 sessions,
12 sessions,
6 - 12 years***
6 - 12 years***
(6 – 8, 9 – 12
yrs)
Fully revised
ADVANCED
ADVANCED 9
Programme:
Programme:
sessions
helping
9 sessions
adults
helping
communicate
&
adults
problem
solve
communicate
& problem
solve
an additional four sessions on helping
Gobeithion ar gyfer y dyfodol
Aspirations for the future





Plant a rheini Bro Lleu i
barhau i ddysgu sgiliau
hanfodol
Gweithion agosach gyda
gweithwyr iechyd yn yr ardal
i gefnogi rhieni ymhellach, yn
arbennig cyn ysgol.
Datblygu gwaith gyda’r ysgol
uwchradd - cefnogi plant
Ysbrydoli ysgolion eraill i
gychwyn grwpiau rhiantu
Ysgolion wedi eu hyfforddi
a’u hariannu’n ddigonol i
allu cynnig cefnogaeth i blant
a’u rhieni.





Bro Lleu children and
parents keep learning vital
skills
Work closer with health
professionals in the area to
further support parents,
especially pre school age
Develop work with
secondary school – support
children
Inspire other schools to start
IY Parenting Groups
All schools adequately
trained and funded to be able
to offer support to children
and families.
Download