Pepeke `Aike He Practice #2

advertisement
Ka Pepeke ÿAike ÿO
Used to tell:
 what something is (This is my book.)
 what someone is (Kamehameha is the king.)
 who someone is (Maile is her friend.)
Pepeke ÿAike ÿO: Poÿo, Piko, ÿAwe
Poÿo:
Tells what
someone/something is
ÿO followed by:
kaÿi memeÿa (kähulu)
iÿoa
papani
Piko
ÿAwe
the subject, who or what
location
can be:
starts with ÿami then
followed by
 kaÿi memeÿa (kähulu)
 kaÿi memeÿa
 iÿoa
(kähulu)
 papani
 iÿoa
ÿo before all iÿoa and the papani
 papani
ia
Pepeke ÿAike ÿO Practice #3
3.
ÿO ÿoe ka haumäna moloä ma ke kula.
ÿO ka peni ÿulaÿula këia ma ke päkaukau.
ÿO ke kumu ÿömaÿimaÿi këlä ma ÿö.
4.
ÿO koÿu kaÿa ÿäwïwï kënä, e Kuÿulei.
1.
2.
Pepeke ÿAike ÿO Practice #3
5.
ÿO kekahi pua keÿokeÿo ka puamale.
6.
ÿO ke käne hauÿoli ÿo Kai ma ka hale pule.
‘O Meali‘i ka wahine kaulana ma Kauaÿi.
ÿO këia ka lä maikaÿi ma Keaÿau.
7.
8.
Pepeke ÿAike ÿO Practice #3
9.
10.
ÿO kou ÿeke melemele këlä ma koÿu lumi.
ÿO kona ÿïlio lepo kënä ma kou kaÿa ÿöhua.
Unuhi i ka ÿölelo Hawaiÿi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
That (near to you) is my yellow pencil.
That (far) is your blue pen on the floor.
He is my pleasant teacher at my school.
Kealoha is the healthy child at home in Maui.
You are the pretty girl, Kanani.
My mother is that (not by you) intelligent woman.
The plumeria is that (by you) yellow flower.
That (near to you) lei is my fragrant lei.
That (not by you) is his fish.
This is your purple book on my desk.
Download
Related flashcards
Create Flashcards