1. Inledning Bo Diczfaluzy

advertisement
Varför ett nytt energisystem?
Bo Diczfalusy, Departementsråd
F.d. Director of Sustainable Energy Technology and
Policy, International Energy Agency, Paris
Näringsdepartementet
ETP 2012 – Choice of 3 Futures
2DS
a vision of a sustainable
energy system of reduced
Greenhouse Gas (GHG)
and CO2 emissions
The 2°C Scenario
4DS
reflecting pledges by
countries to cut
emissions and boost
energy efficiency
The 4°C Scenario
6DS
where the world is now
heading with potentially
devastating results
The 6°C Scenario
© OECD/IEA 2012
A smart, sustainable energy system
Co-generation
Renewable energy resources
Centralised fuel production,
power and storage
Distributed
energy resources
Smart energy
system control
H2 vehicle
Surplus heat
EV
A sustainable energy system is a smarter,
more unified and integrated energy system
© OECD/IEA 2012
Electricity generation scenarios
4DS
100%
19%
80%
36%
13%
60%
12%
3%
40%
67%
Renewables
Nuclear
Fossil w CCS
Fossil w/o CCS
49%
20%
0%
2009
2050
100%
2DS
19%
80%
13%
57%
67%
19%
60%
40%
20%
Renewables
Nuclear
Fossil w CCS
Fossil w/o CCS
14%
9%
0%
2009
2050
In the 2DS, global electricity supply becomes decarbonised
by 2050.
© OECD/IEA 2012
Renewables provide good news
Global renewable power generation
42%
75%
27%
Average annual
growth in Solar PV
Cost reductions in
Solar PV in just
three years in
some countries
Average annual
growth in wind
© OECD/IEA 2012
Heating & Cooling: huge potential
Renewable heat
Integration with electricity
District heating and
cooling network
Co-generation
Surplus heat
Heating and cooling account for 46% of global energy use.
Their huge potential for cutting CO2 emissions is often neglected.
© OECD/IEA 2012
Flexibility needs and resources
Existing and new flexibility needs can be met by a range of
resources in the electricity system – facilitated by power system
markets, operation and hardware.
© OECD/IEA 2012
Smart grid benefits exceed costs by
a factor of between 1.5 and 4.5
..., but direct benefits of investment in one sector may
be found in other sectors.
© OECD/IEA 2012
Energy efficiency: a huge opportunity
going unrealised
Energy efficiency potential used by sector in the New Policies Scenario
100%
Unrealised energy
efficiency potential
80%
Realised energy
efficiency potential
60%
40%
20%
Industry
Transport
Power
generation
Buildings
Two-thirds of the economic potential to improve energy efficiency
remains untapped in the period to 2035
© OECD/IEA 2012
The Efficient World Scenario
delays carbon lock-in
2017
2022
Gt 35
30
Other
2 °C trajectory
25
Transport
Lock-in of infrastructure
Room
toWorld
manoeuvre
in Efficient
New
Policies
Scenario
Scenario
in 2022
2017
20
15
Industry
10
Lock-in of existing
infrastructure
5
Power generation
2011
2015
2020
2025
2030
2035
Energy efficiency can delay “lock-in” of CO2 emissions permitted under a 2 °C
trajectory – which is set to happen in 2017 – until 2022, buying five extra years
© OECD/IEA 2012
Nordic electricity generation in 2010
65%
Renewable
85%
Carbon-free
Nordic power generation
in the Carbon-Neutral Scenario
80%
Renewable
in 2050
40%
generation
increase
System integration important
Vad händer i Sverige?
Näringsdepartementet
Pågående
utredningar m.m
• Nettodebitering
• Utredningen om
fossilfri
fordonstrafik (FFFutredningen)
• Energieffektiviseringsdirektivet
• Smarta elnätsrådet
• Forskningsprop:en
Näringsdepartementet
Nettodebitering, bakgrund
• Ökat intresse hos hushållen av framför allt
egna solpaneler eller eget litet vindkraftverk
• Utredningen ska lämna ett förslag om
system för nettodebitering som även
omfattar kvittning av energi- och
mervärdesskatt
• Uppdraget ska redovisas i juni 2013
• Målsättning: Proposition om nettodebitering
under våren 2014
Näringsdepartementet
Utredningen om
FossilFri Fordonstrafik
(FFF-utredningen)
Utredare: Thomas B
Johansson
Huvudsekreterare: Per
Kågeson
Näringsdepartementet
Uppdraget i korthet
• Identifiera åtgärder som kan genomföras successivt
och i sådan takt att viktiga steg tas mot en
fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt uppfyllande
av visionen om fossilfri trafik 2050
• Ge begreppet fossiloberoende fordonsflotta en
innebörd som stöder regeringens arbete med visionen
för 2050
• Åtgärderna skall vara samhällsekonomiskt
kostnadseffektiva och förenliga med EU:s regler samt
med Sveriges övriga internationella åtaganden
Näringsdepartementet
Energieffektiviseringsdirektivet:
Innehåll
• Nationella mål för energieffektivisering
•
•
•
•
Strategi för renovering
Offentlig sektor (staten) som föredöme
Kvotpliktssystem eller alternativa styrmedel
Energibesiktningar och
energiledningssystem
• Individuell mätning och fakturering
Näringsdepartementet
Direktivets innehåll (forts.)
• Kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
• Överföring och distribution
•
•
•
•
•
Information och rådgivning
Energitjänster
Kvalificeringssystem
Finansiering
Rapportering
Näringsdepartementet
”Smarta elnätsrådet” –
Ett nationellt samordningsråd med
kunskapsplattform för smarta elnät
• Uppdraget
– bidra till ökad samverkan och ökade kunskaper om möjligheterna med
smarta elnät
– lämna förslag om hur utvecklingen av smarta elnät kan stimuleras och
hur hinder kan undanröjas
• Arbetsformer
– Tillsattes av regeringen 30 maj 2012 - 15 ledamöter från myndigheter,
organisationer, näringsliv och forskning
– Rådets kansli verksamt sedan aug 2012
– Uppdraget pågår till dec 2014
Näringsdepartementet
Energiforskningspropositionen
(oktober 2012)
Ökad ambitionsnivå
Särskilt fokus på
- kraftsystem som klarar
förnybar elproduktion
- energieffektivisering i
bebyggelsen
- energieffektivisering i
industrin
Näringsdepartementet
Download