Manual - RUNEX

advertisement
RUNEX
Leverstorpsvägen 6
612 44 Finspång
0122-249 90
Sverige
Manual
Korvvärmare 50150,
50160, 50162
S
GB
Innehåll
Index
Sida:
Page:
I. Anvisningar för installatören
I. Instructions for the
installer
3
1. Informationsskylt
1. Data Plate
3
2. Teknisk Data
2. Technical Data
3
3. Installation
3. Installation
4
3.1 Placering
3.1 Positioning
4
3.2 Instruktioner
3.2 Instructions
4
3.3 Elanslutning
3.3 Electrical connection
5
3.4 Funktionstest
3.4 Functional test
5
3.5 Underhåll
3.5 Maintenance
5
II. Bruksanvisning
II. Operating instructions
1. Information för användaren
1. Instructions for the user
2. Instuktioner för användare
2. Instructions for use
3. Underhåll - Rengörning
3. Maintenance - Cleaning
3.1 Rengörningsinstruktioner
3.1 Cleaning instructions
4. Fel - Reparation
4. Faults
5. Risker - säkerhet
5. For your safety
6. Allmänt
6. General features
III. Teknisk
Dokumentation
III. Technical
documentation
2
6
6
6-7-8
9
9
9-10
10
11
S
I. Anvisning
för installD
atören
Bäste kund,
Vi tackar så mycket för att ni köpt
en av våra produker.Vänligen följ
våra anvisningar och rekommendationer för en korrekt installation,
drift och underhåll av enheten, för
att få en säker och optimal funktion.
1. Informationsskylt
Skylten sitter på baksidan av enheten. De tekniska funtionerna beskrivs i följande kapitel „teknisk
data“. De enheter som beskrivs i
den här bruksanvisningen är CEmärkta och uppfyller EG-bestämmelser nr 73/23/EWG och
89/336/EWG
2. Teknisk data
• Effekt
Hot Dog med spett
50150
Hot Dog utan spett enkel
50160
Hot Dog utan spett dubbel
50162
GB
I. Instructions for the
installer
Dear Customer,
We thank you very much for purchasing one of our products.
Please adhere to our following instructions and recommendations
for the correct installation, operation and maintenance of the unit in
order to obtain a safe and optimum function.
1. Data plate
The data plate is fitted on the reverse side of the unit. The technical features are described in the
following chapter „Technical details“. The units described in these
operating instructions are
provided with the CE-lable, and
they comply to the EC regulations
no. 73/23/EWG and 89/336/EWG.
2. Technical details
• power
Hot Dog with spits
50150
Hot Dog without spits single
50160
Hot Dog with spits double
50162
230 V/50 Hz
1,2 kW
0,7 kW
1,4kW
3
S
3. Installation
GB
3. Installation
Enheterna med 230 volt är redo att
pluggas in i uttaget som har kontrollerats med max 16A. Viktigt:
Det är endast tillåtet att ansluta
max 3,6kW eller 16A för varje
fas. Om mer är 3,6kW har anslutits, kommer säkringen lösas ut.
The units with 230 volts are ready
to be plugged into sockets which
have been secured with max. 16
A. Important: It is only allowed to
connect max. 3,6 kW or 16 A to
each phase. If more than 3,6 kW
has been connected, the fuse will
immediatily disconnect the power
supply.
3.1 Placering
3.1 Positioning
Sidor och baksidan måste placeras
för att möjliggöra den efterföljande elekriska installation och underhåll av enheten. Apparaterna är
inte lämpade till att integreras i
köksenheter eller för motage i rad.
Om enheten måste ställas upp nära
väggar, skiljeväggar, köksluckor
etc. Då måste ni se till att dessa
inte är tillverkade i bränbart matrial. Annars måste de isoleras med
ett icke-bränbart matrial. Vänligen
följ dessa brandförebyggande regler.
The side and rear panels of the
unit have to be positioned to enable the subsequent electrical installation and maintenance of the
unit. The appliances are neiter
suitable for integration into a kitchen unit nor for mounting in line.
If the unit has to be set-up close to
walls, partition panels, kitchen
cabinets, decorative edgings, etc.
you have to make sure that these
have not been made from inflammable material. Otherwise they
have to be insulated with a heatresistant and non-inflammable
covering. Please adhere to the fire
prevention regulations.
3.2 Instruktioner
Ta försiktigt bort skyddstejpen
från de yttre panelerna för att undvika att limrester blir kvar på enheten. Eventuella limrester tas
bort med lämpligt thinner. Installation av enheten som inte är redo
att pluggas in i kontakt samt underhåll av enheten bör utföras av
en auktoriserad elektriker.
4
3.2 Instructions
Remove carefully the protective
foil from the outside panels in order to avoid glue residues remaining on the unit. Eventual glue
residues may be removed by using
an appropriate thinner. The installation of units which are not ready
to be plugged into the socket as
well as the maintenance of units
should be carried out by an authorized electrician.
S
D
3.3 Elanslutning
Anslutningen till elnätet måstes
utföras enlig gällande regler.
Innan du ansluter enheten måste
du kontrollera att spänningen och
frekvensen av enheten motsvarar
uppgifterna på informationsskylten.
Under drift får inte avvikelsen av
matningsspänningen från den nominella spänningen överstiga +/10%.
Enheten måste vara ansluten till
jordledningen av spänningförsörjningen.
GB
3.3 Electrical connection
The connection to the electrical
power supply has to be carried-out
according to the latest regulations.
Before connecting the unit, make
sure that the voltage and the frequency of the unit correspond to
the indications on the data plate.
Between the unit and the power
supply a general polar disconnecting switch has to be fitted having
a contact opening distance of min.
3 mm. The switch has to be accessible after installation (e.g.
magnetic disconnecting switch).
During operation the deviation of
the supply voltage from the nominal voltage should not exceed
+/- 10 %.
The unit has to be connected to
the earth wire of the electrical
supply.
3.4 Funktionstest
3.4 Functional test
Förklara för användaren med hjälp
av bruksanvisningen, hur man
startar och hur den fungerar.
Switch on the unit according to
our following operating instructions. Explain to the operater how
to set the unit into work as well as
ist function by using our operating
instructions.
3.5 Underhåll
3.5 Maintenance
Slå på enheten enligt våra följande
bruksanvisning.
Kontrollera att enheten är urkopplad från elnätet och enheten har
svalnat innan underhållsarbete
påbörjas.
Efter att man tagit bort bottenplattan, så är alla delar åtkomliga för
underhåll.
Vi rekommenderar att man låter
enheten blir servad av fackman
med jämna mellanrum (minst 1
gång per år)
Before carrying out any maintenance work, make sure that the unit
has been disconnected from the
power supply and wait until the
unit has cooled down. After removing the base plate, all components of this appliance are accessible for maintenance
5
S
II.Bruksanvisning
GB
II. Operating instrucions
Varning: Använd aldrig vattenstråle vid rengörning av enheten.
Enheten är konstruerad för professionell användning och bör endast
användas av kvalificerad personal.
Warning: Never use a water jet
for cleaning the unit. The unit has
been designed for professional use
and should only be operated by
qualified personnel.
1. Information för användaren
1. Instructions for the user
Varning:
Vänligen studera noga våra
bruksanvisningar, som ger dig viktiga råd om din säkerhet vid installation, drift, och underhåll. Ta
vara på bruksanvisningen och ge
den vidare till andra som ska använda enheten. Kontakta endast en
auktoriserad servicetekniker och
insistera på att använda orginaldelar. Följs inte ovannämda instuktioner kan din säkerhet påverkas när du använder enheten.
2. Instuktioner för användaren
Viktigt:
Locket, vatten brickor, glascylinder, plattor och spottar blir mycket
varma under drift.
Använd enheten enbart för det
uttryckliga syfte (uppvärmning
och toasting av mat). Vi avråder
strikt mot felaktig användning.
6
Warnings: Please study carefully
our operating instructions as they
give you important advices regarding to your safety during installation, operation and maintenance.
Pass on these operating instructions to any further user of this
unit. Contact only an authorized
technical service for carrying-out
repairs and insist on using original
spare parts. Failure to observe our
above instructions may affect your
safety when operating the unit.
2. Instructions for use
Important:
The lid, water trays, glass cylinder, cast plates and spits become
very hot during operation. Use the
unit only for the explicit purposes,
i.e. heating and toasting food. We
strictly advise against inappropriate use.
!
S
Vattenbehållare:
D
Avlägsna vattenbehållaren
från
enheten, fyll på med vatten upp till
anvisad nivån och placera behållaren på värmeplattan som är placerad på huvudenheten.
Se till att det alltid finns tillräckligt med vatten i behållaren.
Ångan används för att värma korvarna. Vi rekommenderar därför
att ni kotrollerar vattenmängden
var 2 till 3 timme.
Fyll på vatten direkt i behåhllaren
om den blivit torr. Vi rekommenderar att ni använder en kopp
(200ml) och häll vattnet antingen
direkt i behållaren eller genom
glascylindern i behållaren.
Viktigt:
Låt aldrig enheten, i vilket alla
elektriska kompenenter har installerats komma i kontakt med
vatten.
Glascylinder :
Placera den värmebeständig glascylindern ner i vattenbehållaren,
sa att botten av glaset är täckt av
den skyddande kanten.Vattenbehållaren är endast löst placerad
på basenheten, för att det måste
vara en liten ventilationsspalt mellan dessa två. Av den anledning är
det viktigt att cylindern hanteras
varsamt, eftersom den annars kan
glida ur sin position och kan skadas,
Locket
Den övre delen av enheten är
locket. Se till att locket är placerat
på glascylindern när korvarna är
uppvärmda. Ta bort locket endast
genom att lyfta i knoppen, med
tanke på att metaldelarna blir
mycket varma.
GB
The water container:
Remove the water basin from the
unit, fill with water up to the displayed level and place the basin
on to the hot plate which is situated on the base body of the unit.
Please make sure that there is always sufficient water in the basin,
i.e. up to the level shown. The
steam is used to heat the sausages.
We recommend you, therefore, to
check every 2 to 3 hours if there is
still sufficient water in the basin.
Fill water immediately into the
basin as soon as it has become
dry. We suggest you to use a cup
for filling (approx. 200 ml) and to
pour the water either dirctly into
the basin or through the glass cylinder into the basin.
Important: Never let the base
body of the unit, into which all
electrical devices have been installed, come into contact with
water.
The glass cylinder:
Position the heat-resistant glass
cylinder on to the water basin so
that the bottom of the glass is
covered by the protecting rim. As
a ventilation gap has to be left
between the base body and the water basin, the water basin is only
loosely placed on to the base
body. For this reason make sure
that the glass cylinder is handled
with care as it otherwise can slip
out of place and might be damaged.
The lid:
The top of the unit is the lid. Make
sure that the lid is placed onto the
glass cylinder when the
7
S
Brytare/temperaturkontroll:
För att uppnå önskad temperatur,
så vrider man brytaren medurs.
Kontrollera att lampan tänds, vilket indikerar att enheten är påslagen.
Kom ihåg: När kontrollampan
tänds – värms enheten upp
Och när kontrolllapan släcks –
den valda temperatur är uppnådd.
Önskad temperatur ställs in med
brytaren, som vids medurs, max
temp 300° C.
GB
Regulators/Temperature
control:
The desired temperature of the hot
plates for the sausage warmer, the
pyramid or spit toaster and the
food warmer can be set by the regulators. By turning the regulator
clockwise the control lamp will go
on which means that the unit is
switched-on.
Remember: when the control
lamp goes on - the unit is being
heated, when the control lamp
goes off - the selected heat has
been reached. The desired temperature is set by the regulator
clockwise. The max. temperature
is 300° C.
Säkerhetsåtgärd:
Se till att inte vidröra de heta enheter med bara fingrar eller händer. För hygieniska och säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att
använda ugnsvantar.
Dessutom rekommenderar vi att
du använder lämpliga utensilier
för fyllning och för att ta upp korvarna, ex korvtång. Rör aldrig
varm mat med händerna.
8
Safety precautions:
Always make sure not to touch
the hot units with bare fingers or
hands. For hygenic and safety
reasons we recommend you to use
wrist covering gloves. Furthermore, we recommend you to use
appropriate utensiles for filling
and for taking-out the food, for
example sausage tongs, a fork for
the rolls and a scoop for the dressings. NEVER touch the hot food
with bare hands.
S
3. Underhåll
och rengörD
ning:
Viktigt:Koppla bort enheten från
strömförsörjningen och vänta tills
enheten har svalnat, innan du börjar med något underhåll eller rengörning.
3.1 Rengörningsinstruktioner
Rester eller fläckar på ytor måste
rengörnas omedelbart (se till att ni
inte bränner er, eftersom enheten
fortfarande kan vara varm) eller
senast innan nästa uppstart. Använd en torr trasa för rengörning
om endast små rester måste avlägsnas. Om dette inte är tillräckligt, vänta tills alla delar har blivit
kalla och rengör med lämplig rengörningsmeddel.
Det är möjligt att rengöra löstagbara delar i diskmaskin.
GB
3. Maintenance and cleaning:
Important: Disconnect unit from
power supply and wait until the
unit has cooled down before you
begin with any maintenance or
cleaning procedures.
3.1 Cleaning instructions
Food residues or spots on the surfaces have to be cleaned immediately (make sure not to burn yourself as the units could still be hot)
or at the latest before operation.
Use a dry cloth for cleaning if only
slight residues have to be removed. If this is not sufficient,
please wait until all parts of the
unit have become cold, and clean
with an appropriate, non-abrasive
detergent. It is possible to clean
removable parts in the dishwasher.
4. Fel - Reparation:
4. Faults - repairs:
Termostatfel:
Om kontrollampan förblir tänd,
kan termostaten vara trasig. I detta
fall kommer enheten att värmas
kontinuerligt under en längre tid
än 30 minuter,
Regulator faults:
If the control lamp remains on, the
regulator might be defect. In this
case the unit will be heated continuously for a period longer than
30 minutes.
Värmeelementet är trasigt:
Om inte enheten blir varm på 30
minuter, fast termostaten är påslagen och lampan lyser
Heating element faults:
The unit does not become hot although the regulator and the lamp
have been switched on for more
than 30 minutes.
9
S
I dessa två tillfällen ska ni koppla
från strömkällan / dra ut kontakten. Försök aldrig att reparera
enhetn själv, utan kontakta vår
servicetekninker
5. För din säkerhet :
Alla enheter som beskrivs i denna
bruksanvisning blir varmare än
60° C. Vänligen följ våra anvisningar för att undvika brännskador
Spett:
Använd enheten på lämpligt
avstånd, så att dina armar inte
kommer i kontakt med spetten.
Glascylinder:
Ta inte bort eller rör glascylindern
med bara händer
Säkerhetsåtgärder:
Använd alltid skyddshandskar,
Använd utensilier ex. Sked, tång,
skopa, gaffel etc.
Ha gärna förkläde och lämpliga
skor.
GB
In these two cases, please disconnect the unit from the power supply/pull out the plug. Contact our
service department and never try
to repair the unit by yourself.
5. For your safety:
All units described in these operating instructions become hotter
than 60° C. Please adhere to our
following instructions in order to
avoid burning yourself.
Spits:
Operate the unit at an appropriate
distance and make sure that your
arms or do not come into contact
with the spits.
Glass cylinder:
Do not remove the or touch the
cylinder with bare hands.
Safety precautions:
Always use protective gloves. Use
utensiles, for example a spoon,
scoop, fork, sausage tongs etc.
Wear an apron and adequate footwear.
1
S
6. AllmäntD
Tillagningstider :
När rätt temperatur nåtts, så kan
korvarna värmas inom en kort tid.
Efter uppvärmning ska man
minska värmen till medeltemperatur, vilket gör att korvarna kommer hållas varma under en lång
tid.
Uppvärmningstid:
Det tar bara max 15 minuter att nå
den önskad temperaturen.
Förbrukning :
Elförbrukningen kan minskas genom energibesparande temperaturreglering. På grund av detta, är
energiförbrukningen i watt därför
betydligt lägre.
Slutligen :
Vi rekommenderar dig att följa de
säkerhetsföreskrifter som anges i
lagen i respektive land.
GB
6. General features
Cooking times:
Once the correct water temperature has been reached, the sausages
can be heated within a short time.
After pre-heating, please reduce
the heat to medium temperature,
and your food will be kept apetizing warm for a long time.
Pre-heating times:
To reach the desired temperature,
the pre-heating process only takes
a few minutes (max. 15 minutes).
Consumption:
The consumption of electricity can
be reduced by the energy-saving
temperature regulation. Because
of this, the energy consumption in
watts is therefore considerably
lower.
Finally:
We recommend you to adhere to
the safety precautions which are
specified by the law of the resprective county.
11
Download