Économusée Treskjerartunet brosjyre

advertisement
Velkomen til ÉCONOMUSÉE
Treskjerartunet
ÈCONOMUSÉE er ei handverksbedrift som er valt ut på
grunn av sitt engasjement for kvalitet og autentisk arbeid.
Handverksbedrifta skaper sitt eige driftsgrunnlag ved å
produsere brukarvenlege produkt laga etter tradisjonelle
metodar og teknikkar, og ved å tilby kvalitetssikra
kulturelle opplevingar til alle besøkande.
Konseptet er utvikla i Canada. ÈCONOMUSÉE
nettverket, med medlemsbedrifter frå Canada og fleire
nordeuropeiske land, er eit samarbeid mellom bedrifter
som er interesserte i å ta vare på og formidla tradisjonell
dugleik og kunnskap til komande generasjonar.
ÉCONOMUSÉE® oppleving er...
• Å møta handverkarar i deira eige arbeidsmiljø
•Læring i eit dynamisk og inspirerande miljø
•
Å
oppdaga
det
unike
og
ekte
i
produkt
som
er
handverksmessig laga og selde på staden
Welcome to ÉCONOMUSÉE
The Woodcarvers
Developed in Quebec, an ÉCONOMUSÉE is an artisan
trade or food craft operation which has been selected
because of its commitment to quality and authenticity.
The artisan business owner makes a living by supplying
contemporary products created according to traditional
methods and techniques, as well as by offering visitors a
patented cultural tourism experience.
With members in Canada and several Northern European
countries, the ÉCONOMUSÉE network is made up of
artisan businesses that are interested in conserving and
passing on traditional skills to future generations
ÉCONOMUSÉE® experience is...
• Meeting artisans in their work environment
•Learning in a dynamic and enriching environment
•Discovering the beauty & authenticity of products made and sold on site.
ÉCONOMUSÉE®
ÉCONOMUSÉE®
network society mottar støtte frå :
society receives funding from :
voss kommune
*UDQVNLQJDUGHSLOLQI\UL6DPIHODJVPHQQLQJ
5HVHDUFK&HQWHUIRU6RFLDO'HYHORSPHQW
ÉCONOMUSÉE® network
Handverkarane
Sjur Mørkve
Sjur Mørkve (1917-2007) starta tidleg å skjera ut figurar. I heimen var det
ein viss tradisjon for handverket. Faren, Odd Mørkve, putla litt med både
felemaking og sirlege utskjeringar på knivskaft og slirer. Som gutunge gjette
Sjur geiter, og inspirert av dei levande modellane skar han som 12-åring ut si
fyrste geit, den gav han til mor si, og i dag har den fast plass her i utstillinga
vår.
Sjur var ofte på besøk til treskjeraren Styrk Hirth, som budde på nabogarden.
Han var ein dyktig og anerkjend treskjerar, og her fann Sjur inspirasjon og
fekk læra mykje. Sidan heldt interessa for treskjering seg levande, og det vart
etter kvart faget hans. Som vaksen fekk han den utdanninga han ynskte seg,
han gjekk to år på Norsk Kunsthandverksskule på Voss.
Sjur gifte seg med Gerd Vinje i 1946. Dei fikk sju born saman. Tre av borna
vart aktive treskjerarar: Arne, Bergfrid og Alvhild.
verkstaden vart etablert i 1955. på 1980-talet vart verkstaden utvida med barn og
svigerbarn, fekk utsal og vart gjeve namnet treskjerartunet
,
Sjur Mørkve
sjur ved arbeidsbenken
sjur at his work bench
the artisans
Sjur Mørkve
Sjur Mørkve (1917-2007) started wood carving early, at home there was a
tradition of wood carving stemming from his father Odd Mørke; who was often
whitteling handles to knives and making fiddles. As a young lad Sjur looked
after goats which gave him the inspiration to carve his first model at the age of
12. This he gave to his mother and it has a permanent place in the exhibition.
Sjur was inspired by and learnt a great deal from Styrk Hirth, a talented and
well-known wood carver who lived on a neighbouring farm. Sjurs interest was
nurtured and it eventually became his craft. As an adult he was able to get the
education he desired by studying for two years at the Norwegian Crafts School
in Voss.
Sjur married Gerd Vinje in 1946. They had seven children together. Three of
the children were active wood carvers: Arne, Bergfrid and Alvhild.
the workshop was established in 1955. in the 1980s it was extended with the help of the
children and son in law, the shop was then given the name treskjerartunet
Alvhild Mørkve
Alvhild arbeidde med treskjering frå omlag 1975 og fram til rundt tusenårsskiftet. Ho var særs dyktig innan karveskurdteknikken, og spesialitetane
hennar var små brosjer med tette, sirlege mønster, samt primstavar av ulike
historiske slag.
Alvhild worked with wood carving from around 1975 until the turn of the
century. She was a specialist in the «karveskurd» technique which was carving
small decorative broches with intricate patterns, in addition to carving
«primstavar» an ancient Norwegian calender stick.
Alvhild Mørkve (1949 - 2008)
Kunstnarane i dag
Today´s artisans
Arne Mørkve
Arne Mørkve har vore treskjerar sidan 1989. Han har spesialisert seg på å
skjera dyr. Han legg spesielt vekt på augene, som har eit særskilt vakent og
levande uttrykk.
Arne Mørkve has been a wood carver since 1989. He has specialized in carving
animals putting particular emphasis on the eyes, which have a special vivid and
lively expression.
arne i arbeid med kløvhest
arne whilst carving a horse
Bergfrid Mørkve
Bergfrid Mørkve byrja med treskjering i ungdomsåra. Ho likar å laga
menneskefigurar med karakter og sjel, som ho framstiller med humor og
kjærleik. Kolleksjonen spenner frå karikaturar til meir stiliserte former.
Bergfrid Mørkve has been a wood carver since her youth. She likes to make
figures with character and soul that hold expressions of humour and play. Her
collection ranges from characatour to more specific forms.
bergfrid brukar idag mesteparten
av tida på verkstaden ho deler
med ektemannen geir på voss
bergfrid uses most of her time at
the workshop in voss, which she
shares with her husband geir
Geir Nymark
Geir Nymark er ein røynd treskjerar, som òg har videreutvikla kunstuttrykka
inn i grafisk arbeid. No arbeidar han mest som grafikar, med den tradisjonelle
teknikken etsing som uttrykksform.
Geir Nymark is an experienced wood carver, who has also further developed
his creativity into a graphic form. He now concentrates on his work as a graphic
artist using the traditional etching technique as a form of expression.
geir på grafikk verkstaden sin på voss
geir at his workshop in voss
Download
Related flashcards

Ethnic groups in Syria

19 cards

S.H.I.E.L.D. agents

75 cards

Ethnic groups in Sudan

32 cards

Create Flashcards