Networking: Computer Connections

advertisement
เครือข่าย
Networking:
Computer Connections
ื่ สาร (Communications)
การสอ
ื่ สารคอมพิวเตอร์คอ
การสอ
ื อะไร

้
เป็นกระบวนการทางานของคอมพิวเตอร์ตงแต่
ั้
2 เครือ
่ งขึน
้ าหร ับการเคลือ
ไปหรืออุปกรณ์ทใี่ ชส
่ นย้ายข้อมูล คาสง่ ั
และสารสนเทศ
notebook
computers
smart
phones
servers
Web-enabled
PDAs
GPS
receivers
desktop
computers
mainframe
computers
set-top boxes
Tablet PCs
p. 460 Fig. 9-1
Next
2
้ อมพิวเตอร์ในงานสอ
ื่ สาร
การประยุกต์ใชค
Web
Internet
Instant
Messaging
Web
Folders
p. 463
Chat Rooms
E-Mail
Newsgroups
Video
Conferencing
FTP
Fax Machine
or Computer
Fax/Modem
Next
3
Data Communications Systems
ื่ สารข ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์จะสง่ ข ้อมูล
การสอ
่ งทางการสอ
ื่ สาร เชน
่ โทรศพ
ั ท์ หรือสาย
ผ่านชอ
เคเบิล หรือแบบไร ้สาย
History



้ ค
Centralized data processing เป็ นการประยุกต์ใชในยุ
แรก
้ ค.ศ.
Distributed data processing เริม
่ ต ้นใชใน
1960s
Networks เป็ นการประยุกต์ใชกั้ บไมโครคอมพิวเตอร์
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1980s
4
พืน
้ ฐานของระบบเครือข่าย
Basic Components



อุปกรณ์การสง่ ข ้อมูล
(Sending device)
ื่ มสญ
ั ญาณ
ตัวเชอ
(Communications link)
อุปกรณ์การรับข ้อมูล
(Receiving device)
8
Digital and Analog Transmission
Digital transmission
Analog transmission
Modem
9
Types of Modems
External modem separate from computer
Internal modem inserted into computer

Standard on most computers today
PC Card modem slides into slot on laptop

Roughly credit card size
Cable connects modem to standard phone
jack
14
Modem Data Speeds
ความเร็วจะมีหน่วยวัดเป็ น bits per second (bps)


ยุคแรกมีความเร็วประมาณ 300 bps
ปั จจุบน
ั มีความเร็วประมาณ 56,000 bpsหรือ 56 Kbps
Federal Communications Commission (FCC)
restrictions prohibit actual speeds faster than
53,000 bps
Actual speed depends on line conditions and
other variables
15
Other Communications Devices
ISDN
DSL
Cable modems
Cellular modems
16
Coordinating Sender and Receiver
เทคนิคในการสง่ ข ้อมูลไปในระยะทางไกลเพือ
่ ไปยัง
อุปกรณ์ของผู ้รับนัน
้ มีเทคนิคอยู่ 2 ประการคือ
Asynchronous transmission
 Synchronous transmission

21
Direction of Transmission Flow
Simplex
ื่ สารแบบทิศทางเดียว
การสอ
Eg. pager, radio, TV

•Half-Duplex
ื่ สารแบบ 2 ทิศทางแต่
การสอ
ต่างเวลาก ัน
Eg. Walky Talky Example:
bank teller sends data about
a deposit; after data received,
a confirmation returns
•Full-Duplex
ื่ สารแบบ 2 ทางในเวลา
การสอ
เดียวก ัน
Eg. Telephone Typically used
for high-speed data
communication
24
Communications Media
Physical means of data transmission
Bandwidth is measure of the
capacity of the communications link
25
Types of Communications Media
Wire pairs
Coaxial cables
Fiber optics
Microwave
transmission
Satellite transmission
Wireless transmission
26
Twisted-Pair Wire
ประกอบด ้วยสายทองแดง 2
เสน้ พันรอบกัน
Advantage: ราคาถูกง่ายต่อ
การติดตัง้
Disadvantage: ความเร็วชา้
ง่ายต่อถูกรบกวน
สายคูบ
่ ด
ิ เกลียวไม่หม
ุ ้ ฉนวน
(Unshielded Twisted Pairs : UTP)
ความเร็วในการสง่ ข ้อมูล100
Mbps
Ex. Telephone line
สายคูบ
่ ด
ิ เกลียวหุม
้ ฉนวน
(Shielded Twisted Pairs : STP)
27
Coaxial Cable
เป็ นสายโลหะทีม
่ ฉ
ี นวนหุ ้มสาย
ทีอ
่ ยูภ
่ ายในสุดจะแข็งและมี
ฉนวนกันกับสายทีอ
่ ยูภ
่ ายนอก
และหุ ้มด ้วยฉนวนอีกครัง้ หนึง่
ั ญาณ
สามารถป้ องกันสญ
รบกวนได ้ดีกว่าสายtwistedpair wire.
ความเร็วในการสง่ ข ้อมูลได ้ถึง
200 Mbps.
สว่ นมากใชกั้ บ Cable TV.
28
Fiber-Optic Cable
เป็ นสายชนิดแท่งแก ้วหรือ
พลาสติก สง่ ข ้อมูลด ้วยแสงมี
้ งงาน
ความเร็วเหนือกว่าใชพลั
ไฟฟ้ า
ไม่มผ
ี ลกระทบต่อคลืน
่
แม่เหล็กไฟฟ้ าข ้างเคียง
่ ข้อมูลได้ 100
สามารถสง
Mbps to 2.4 Gbps
ั
สายโทรศพท์
แต่ละ "on" pulse แทนค่า
1 bit.
้
สายเสนใยน
าแสง
29
The Radio Spectrum
Bandwidth
หมายถึงแถบกว ้างของความถี
่ งว่างระหว่างความถีส
เป็ นชอ
่ งู สุดและความถี่
ตา่ สุดทีใ่ ชส้ าหรับสง่ ข ้อมูล

Ex. Cellular phone are on 800-900 MHz , so
bandwidth is 100 MHz.
แถบกว้างของความถีก
่ ว้างมาก
สามารถสง่ ข้อมูลด้วยความเร็วสูง
Broad-band connection

High speed connection
Wireless Transmission Media
What is wireless transmission media?


Used when
inconvenient,
impractical, or
impossible to
install cables
Includes
Bluetooth and
IrDA
p. 494 Fig. 9-40
Next
ื่ สารแบบไร ้สาย
การสอ
Wireless Communication
คลืน
่ วิทยุ (Broadcast Radio)
ั ญาณไมโครเวฟ (Microwave)
สญ
 แบบภาคพืน
้ ดิน (Terrestrial Microwave)
 แบบดาวเทียม (Satellite Microwave)
วิทยุเซลลูลาร์ (Cellular Radio)
วิทยุสเปรดสเปกตรัม (Spread Spectrum Radio)
ั ญาณอินฟราเรด (Infrared)
สญ
33
คลืน
่ วิทยุ (Broadcast Radio)
มีการแพร่กระจายออกอากาศโดยทว่ ั ไปทงในระบบ
ั้
AM และ FM
่ ง 30 – 300 MHz
มีความถีอ
่ ยูใ่ นชว
่ ออกอากาศจะเกิดขึน
้
การแพร่กระจายคลืน
่ หรือการสง
ในทุกทิศทาง (Omni directional)
ั
แม้วา
่ รูปแบบของการแพร่คลืน
่ สญญาณท
ว่ ั ไปจะเป็น
่ ยจะ
แบบวงกลม แต่การใชเ้ ทคโนโลยีขนสู
ั้ งเข้าชว
สามารถสร้างรูปทรงแบบวงรีขน
ึ้ มาได้ เพือ
่ หลีกเลีย
่ ง
้ นของสญญาณจากสถานี
ั
้ ทีท
พืน
่ ับซอ
ขา้ งเคียง
34
Wireless Transmission Media
What is a microwave station?
ื่ สาร
 เป็นการสอ
ด้วยจาน
้ ดินใช ้
ภาคพืน
คลืน
่ ไมโครเวฟ
่ เป็นแนว
การสง
สายตาและไม่ม ี
สงิ่ กีดขวาง
ระยะทางบน
้ ดินไม่เกิน 50
พืน
กม.
p. 496 Fig. 9-42
Next
ไมโครเวฟ (Microwave)
ั ญาณมีความถีส
คลืน
่ ไมโครเวฟทีใ่ ชถ่้ ายทอดสญ
่ งู มาก
(3-30 GHz)ทาให ้สามารถสง่ ข ้อมูลออกไปด ้วยอัตรา
ความเร็วทีส
่ งู มาก
ั ญาณเดินทางเป็ นแนวเสนตรง
้
สญ
(Line-of-Sight
ั ญาณทิศทางเดียว
Transmission) จึงเรียกว่าเป็ นสญ
(Unidirectional)
ไมโครเวฟแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด


ไมโครเวฟชนิดตัง้ บนพืน
้ ดิน (Terrestrial Microwave)
ไมโครเวฟชนิดดาวเทียม (Satellite Microwave)
36
ไมโครเวฟชนิดตัง้ บนพืน
้ ดิน
ั ญาณแลกเปลีย
สง่ สญ
่ นกันระหว่างสถานีบนพืน
้ ดิน
(Earth Station) สองสถานี
ั ญาณ (Dish) จะมี
โดยปกติขนาดของจานรับ-สง่ สญ
้ าศูนย์กลางประมาณ 10 ฟุต
เสนผ่
โดยปกติสถานีบนพืน
้ ดินตัง้ อยูห
่ า่ งกันไม่เกิน 40-48
กิโลเมตร และอาจไกลถึง 88 กิโลเมตร ถ ้าสถานีทัง้
สองตัง้ อยูห
่ า่ งจากพืน
้ ดินมากๆ
ระหว่างสองสถานีจะต ้องไม่มวี ัตถุใดๆ ขวางกัน
้
ระหว่างสองสถานี
37
ไมโครเวฟชนิดดาวเทียม
ประกอบด ้วยดาวเทียมหนึง่ ดวง ซงึ่ จะต ้องทางาน
ร่วมกับสถานีพน
ื้ ดินตัง้ แต่สองสถานีขน
ึ้ ไป
้ อ
ั ญาณ
สถานีพน
ื้ ดินถูกนามาใชเพื
่ การรับและสง่ สญ
ไปยังดาวเทียม
ั ญาณ ซงึ่ จะ
ดาวเทียมทาหน ้าทีเ่ ป็ นอุปกรณ์ทวนสญ
ถูกสง่ กลับลงมาบนพืน
้ โลก
ดาวเทียมสว่ นใหญ่ลอยอยูเ่ หนือพืน
้ โลกประมาณ
้ นย์สต
35,680 กิโลเมตร ตามแนวเสนศู
ู ร
เรียกว่าดาวเทียมวงโคจรสถิตย์ (Geosynchronous
Orbiting Satellites: GEOS)
38
Wireless Transmission Media
What is a communications satellite?
 สถานีดาวเทียมในอวกาศ
ั
จะร ับสญญาณไมโครเวฟ
้ ดินและทา
จากภาพพืน
ั
การขยายสญญาณและ
เปลีย
่ นความถีพ
่ ร้อมกล ับ
่ กล ับมาย ังสถานี
สง
้ ดิน
ภาคพืน
p. 496 Fig. 9-43
Next
Wireless Transmission Media
What are broadcast radio and cellular radio?
 Broadcast radio
ื่ สาร
เป็นระบบการสอ
ด้วยการกระจาย
คลืน
่ วิทยุทงระยะใกล้
ั้
และระยะไกล
 Cellular radio
เป็นการกระจาย
ด้วยคลืน
่ วิทยุใน
วงกลมทีม
่ ข
ี อบเขต
้ ับระบบการ
ใชก
ื่ สารแบบ
สอ
เคลือ
่ นที่
p. 494 and 495 Fig. 9-41
Next
วิทยุเซลลูลาร์ (Cellular Radio)
้
ั ญาณเสย
ี งสนทนาหรือ
ใชในการรั
บ-สง่ สญ
ั สอ
ื่ ประเภท
ข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ ทีอ
่ าศย
ั ญาณวิทยุ
คลืน
่ สญ
ั ญาณทีจ
มีระยะการรับ-สง่ สญ
่ ากัดอยูภ
่ ายใน
พืน
้ ทีห
่ นึง่ เรียกว่า “เซลล์” (Cell)
41
พืน
้ ทีก
่ ารติดต่อของเซลลูลาร์
42
แสงอินฟราเรด (Infrared)
แสงอินฟราเรดเป็ นคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ า
(Electromagnetic) ทีม
่ ค
ี วามถีต
่ า่ กว่าแสงส ี
แดงทีต
่ ามองเห็น และคลืน
่ วิทยุ
้
เมือ
่ ก่อนนามาใชควบคุ
มอุปกรณ์ไฟฟ้ าทั่วไป
้
ื่ สารไร ้สายสาหรับ
ปั จจุบน
ั นามาใชในการส
อ
ั ญาณด ้วย
เครือข่าย LAN เรียกว่า การสง่ สญ
แสงอินฟราเรด (Infrared Transmission)
43
Wireless Transmission
้
เป็ นการสง่ ข ้อมูลระยะใกล ้โดยไม่ใชสาย
ื่ สาร
สอ
ตัวอย่าง s



้
IrDA – ใชแสง
Infrared ในแนวสายตา
้ น
ื่ มต่อกับอุปกรณ์ไร ้
Bluetooth – ใชคลื
่ วิทยุเชอ
สาย
ื่ สารแบบ
802.11 standards – เป็ นระบบการสอ
ไร ้สาย
44
Wireless LANs 802.11?

802.11 is family of standards for wireless LANs
p. 476 Fig. 9-18
Next45
Bluetooth
พัฒนาโดย Ericssons, Toshiba และ Intel
เป็ นเทคโนโลยีทใี่ ชส้ ง่ คลืน
่ วิทยุในระยะทางใกล ้ๆ
ระหว่างอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส ์
้ งงานตา่
ออกแบบมาให ้มีราคาถูกและใชพลั
Bluetooth ใชช้ ว่ งความถีร่ ะหว่าง 2.402 GHz ถึง
2.480 GHz
ระยะทางทีส
่ ามารถใช ้ Bluetooth ได ้10 เมตร และ
สามารถเพิม
่ กาลังสง่ ได ้ถึง 100 เมตร
ื่ มต่อกับอุปกรณ์ได ้ 8 ชนิด
สามารถเชอ
46
Bluetooth?

Short-range radio waves transmit data
between Bluetooth devices
p. 476 Fig. 9-19
Next47
Wifi (Wireless LAN)
มาตรฐาน IEEE 802.11b ในปี 2542
้ น
ใชคลื
่ วิทยุทค
ี่ วามถี่ 902 - 928 MHz และ
2.4 - 2.484 GHz
ถ่ายทอดข ้อมูลด ้วยความเร็ว 1, 2, 5.5, 11,
22 และ 54 Mbps ในปั จจุบัน
ี เวลาและค่าใชจ่้ าย
มีจด
ุ เด่นตรงทีไ่ ม่ต ้องเสย
ื่ สาร แต่อป
ในการติดตัง้ สายสอ
ุ กรณ์จะมีราคา
้
ื่ สาร
สูงกว่าเครือข่ายแบบใชสายส
อ
48
WiMAX
(Worldwide Interoperability for Microwave Access)
เป็ นระบบเครือข่ายความเร็วสูง มีพน
ื้ ทีใ่ ห ้บริการ
ครอบคลุมกว ้างขวางได ้หลายกิโลเมตร
มาตรฐานเทคโนโลยี WiMAX รุน
่ แรกเปิ ดตัวในปี พ.ศ.
้
ื่ สารทีม
2548 ยังไม่สามารถรองรับการใชงานอุ
ปกรณ์สอ
่ ี
การเคลือ
่ นทีไ่ ด ้
้ น
ใชคลื
่ ความถี่ 2.5, 3.5 และ 5 GHz ซงึ่ ยังไม่ได ้รับการ
จัดสรรเป็ นย่านความถีส
่ าธารณะในประเทศไทยเลย
้ ศมีประมาณ 48 กิโลเมตร
สามารถให ้บริการแก่ผู ้ใชในรั
ความเร็วสูงสุดประมาณ 70 Mbps
49
Network Communications Standards
What are UWB, IrDA, RFID, WiMAX, and Wireless
Applications Protocol (WAP)?
UWB เป็นการกาหนดการเคลือ
่ นย้ายข้อมูล
่ งแคบ
แบบไร้สายด้วยคลืน
่ วิทยุชว
IrDA เป็นการกาหนดการเคลือ
่ นย้ายข้อมูล
แบบไร้สายด้วยคลืน
่ แสงอินฟราเรด
Worldwide Interoperability for Microwave Access
(WiMAX or 802.16) เป็ นมาตรฐานการกาหนดระบบไร ้สาย
ื่ สารข ้อมูลในเครือข่ายระยะไกล
ของการสอ
p. 478 - 480
Nex
t
Network Communications Standards
What are UWB, IrDA, RFID, WiMAX, and Wireless
Applications Protocol (WAP)?
Radio Frequency Identification (RFID)
้ น
ื่ สารข ้อมูลระหว่าง tag
ใชคลื
่ วิทยุในการสอ
ทีต
่ ด
ิ ตัง้ อยูบ
่ นวัตถุ
Wireless Applications Protocol (WAP)
ใชกั้ บอุปกรณ์ไร ้สายทีเ่ คลือ
่ นทีเ่ พือ
่ เข ้าถึงอินเตอร์เน็ ต
Setting Standards
Protocol – หมายถึงกฎ ระเบียบพิธก
ี ารใน
ื่ สารข ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์
การสอ



Agreement on how data is to be sent and
receipt acknowledged
Needed to allow computers from different
vendors to communicate
Transmission Control Protocol/Internet
Protocol (TCP/IP) permits any computer to
communicate with the Internet
52
เครือข่าย (Networks)

หมายถึงการ
รวบรวม
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ื่ มต่อผ่าน
เชอ
อุปกรณ์และ
ต ัวกลางของ
ื่ สาร
ระบบสอ
p. 469 Fig. 9-9
Next53
Networks
local area network (LAN)?


LAN หมายถึงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ระยะใกล ้มี
่ ในบ ้าน
พืน
้ ทีจ
่ ากัดเชน
หรือสานั กงาน
Metropolitan area
network (MAN) เป็ น
การนาเอาระบบ LAN
หลายเครือข่ายในเขต
เมืองใหญ่เข ้าด ้วยกัน
p. 471 Fig. 9-10
Next54
Networks
wide area network (WAN)?


WAN เป็ นเครือข่าย
่
ระยะไกล เชน
ระหว่างจังหวัดหรือ
ประเทศ โดย
ตัวกลางในการ
ื่ สารข ้อมูลหลาย
สอ
ชนิด
Internet is
world’s largest
WAN
p. 472 Fig. 9-11
Next55
เครือข่าย (Networks)
client/server network?

p. 472 Fig. 9-12
เป็ นระบบเครือข่ายที่
ื่ มต่อคอมพิวเตอร์หนึง่
เชอ
หรือมากกว่าเข ้าด ้วยกัน
โดยให ้คอมพิวเตอร์หลักทา
หน ้าทีเ่ ป็ น server และ
คอมพิวเตอร์อน
ื่ ๆทาหน ้าที่
เป็ น clients, เพือ
่ ทาการ
เข ้าถึงข ้อมูลจาก server
Next56
Networks
peer-to-peer network?

เป็ นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท ี่
ื่ มโยงเข ้า
เชอ
ด ้วยกันน ้อยกว่า
10 เครือ
่ ง

p. 473 Fig. 9-13
คอมพิวเตอร์แต่
ละเครือ
่ งจะเป็ นผู ้
ให ้บริการและ
ผู ้รับบริการ
Next57
Networks
Internet peer-to-peer (P2P)?

เครือข่ายอินเตอร์เน็ ต
ื่ มโยงแบบ
เป็ นการเชอ
้
P2P ทีผ
่ ู ้ใชสามารถ
ื่ มต่อกับฮาร์ดดิสก์
เชอ
คอมพิวเตอร์เพือ
่
แลกเปลีย
่ นข ้อมูลได ้
โดยตรง
p. 473 Fig. 9-14
Next58
Network Topology
bus network?


ื่ มต่อ
เป็นการเชอ
คอมพิวเตอร์ใน
เครือข่ายทงหมดผ่
ั้
าน
บ ัสกลาง
ต ัวอย่าง network
topology (layout of
devices in network)

p. 474 Fig. 9-15
Popular topologies are
bus, ring, and star
Next59
Network Topology
ring network?
สายเคเบิลจะมีการต่อแบบ
วงแหวนหรือ loop ทีใ่ ห้
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ื่ มต่อเป็น
ในเครือข่ายเชอ
ล ักษณะวงกลม


การเดินทางของข้อมูลจะ
เดินทางจากคอมพิวเตอร์
เครือ
่ งหนึง่ ผ่าน
คอมพิวเตอร์อน
ื่ ๆเป็นแบบ
วงแหวนในทิศทางเดียวก ัน
p. 474 Fig. 9-16
Next60
Network Topology
star network?


p. 475 Fig. 9-17
คอมพิวเตอร์ทงหมดจะ
ั้
ื่ มต่อก ับอุปกรณ์ทเี่ ป็น
เชอ
ศูนย์กลางเราเรียกว่า hub
่ ผ่านจาก
ข้อมูลจะสง
เครือ
่ งหนึง่ ไปย ังอีก
เครือ
่ งหนึง่ โดยผ่าน
hub
Next61
Local Area Network (LAN)
เป็นเครือข่ายระยะใกล้ทน
ี่ าคอมพิวเตอร์
ื่ มต่อเข้าด้วยก ันเพือ
มาเชอ
่ เพือ
่ ใช ้
ทร ัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รว่ มก ัน


Typically personal computers
Typically within an office or building
62
LAN Components
Network cable
Network interface card (NIC)
Router
Gateway
Wireless access point
63
Communications Devices
What is a router?
ื่ มต่อเครือข่าย
 เป็นอุปกรณ์เชอ
2 เครือข่ายหรือมากกว่า
่ ไปย ัง
คอมพิวเตอร์เพือ
่ สง
ปลายทางทีถ
่ ก
ู ต้องของ
เครือข่าย
่ ข้อมูล
 Routers ทาหน้าทีส
่ ง
ผ่านอินเตอร์เน็ ตโดยค้นหา
่ งทางในการสง
่ ข้อมูลทีเ่ ร็ว
ชอ
ั้ ส
ทีส
่ ด
ุ และสนที
่ ด
ุ
 Some routers have a
built-in hardware firewall
p. 488 Fig. 9-32
Next
Communications Devices
What is a hub or switch?
 เป็นอุปกรณ์ทเี่ ป็นศูนย์กลางการกระจายสายเคเบิล
ของเครือข่าย
p. 488 - 489 Fig. 9-33
Next
Home Networks
What is a home network?
 Multiple computers
connected in home
 Several types of home
networks



Ethernet — connect
computers via cable
Powerline cable —
use electrical lines in house
Phoneline — use
telephone lines
p. 489 - 490 Fig. 9-34
Networks
Internal
network
that uses Internet technologies
What
is an
intranet?
Makes information accessible to employees
Typically includes connection to Internet
Extranet allows customers or suppliers to access
part of company’s intranet
p. 475
Nex
t
Network Communications Standards
(protocol)
What are Ethernet and token ring?
Ethernet technology เป็นเทคโนโลยีทใี่ ห้
ื่ มต่อสาหร ับการเข้าถึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์เชอ
เครือข่าย
 ถ ้าคอมพิวเตอร์สองเครือ
่ งสง่ ข ้อมูลในเวลาเดียวกันจะ
ทาให ้เกิดการชนกัน
ของข ้อมูลคอมพิวเตอร์จะต ้องสง่ ใหม่อก
ี ครัง้ หนึง่
Token ring technology เป็นการควบคุมการ
ั
่ สญญาณ
เข้าถึงเครือข่ายโดยการสง
Token
่ เสย
ี ก่อน
ไปย ังอุปกรณ์ร ับสง
p. 476
Ethernet
Dominant network protocol
Uses either bus or star topology
Node “listens” to see when the network is
available



If two computers transmit at same time, collision
occurs
Network detects the collision
Each computer waits random amount of time and
retransmits
73
Token Ring
Uses ring topology
Token (electrical signal) controls which
node can send messages


Token circulates among nodes
A computer waits for an empty token,
attaches message, and transmits
Only one token, so only one device can
access network at a time
74
Wide Area Network (WAN)
WAN เป็ นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล
ระหว่างเมือง
Metropolitan Area Network (MAN) –เป็ น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เมืองขนาดใหญ่
Components



Communications services
WAN hardware
WAN software
75
Communications Devices
What is a wireless access point?
 เป็นอุปกรณ์ทท
ี่ า
หน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลาง
การใชง้ านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ในการ
เคลือ
่ นย้ายข้อมูลผ้าน
ระบบไร้สายไปย ัง
้ าย
ระบบใชส
p. 487 Fig. 9-31
ั มอ
การใชง้ านอินเทอร์เน็ ตผ่านโทรศพท์
ื ถือโดยตรง
(Mobile Internet)
WAP (Wireless Application Protocol) เป็ น
้
โปรโตคอลมาตรฐานของอุปกรณ์ไร ้สายทีใ่ ชงานบน
้
อินเทอร์เน็ ต ใชภาษา
WML (Wireless Markup
้
Language) ในการพัฒนาขึน
้ มา แทนการใชภาษา
HTML (Hypertext markup Language) ทีพ
่ บใน www
ั ท์มอ
โทรศพ
ื ถือปั จจุบน
ั หลายๆยีห
่ ้อ จะสนั บสนุนการใช ้
WAP เพือ
่ ท่องอินเทอร์เน็ ต ซงึ่ มีความเร็วในการรับสง่
ข ้อมูลที่ 9.6 kbps และการใช ้ WAP ท่องอินเทอร์เน็ ตนัน
้
จะมีการคิดอัตราค่าบริการเป็ นนาทีซงึ่ ยังมีราคาแพง
Communications Software
What is communications software?
่ ยให้ผใู ้ ชเ้ ชอ
ื่ มต่อก ับ
เป็น Programs ทีช
่ ว
เครือข่ายอินเตอร์เน็ ตหรือเครือข่ายอืน
่ ๆ
่ ยให้ผใู ้ ช ้
Programs ทีช
่ ว
ื่ สารข้อมูล คาสง่ ั
จ ัดการสอ
และสารสนเทศ
p. 480
ื่ มต่อ
Programs ทีจ
่ ัดการเชอ
ื่ สารข้อมูล
ก ับผูใ้ ชใ้ นการสอ
ก ับบุคคลอืน
่ ๆ
Network Uses
Electronic mail (e-mail)
Facsimile (fax) technology
Groupware
Teleconferencing
Electronic data interchange
Electronic fund transfers
Computer commuting
The Internet
84
The Internet
What are some services found on the
Internet?
p. 68-69 Fig. 2-1
Next
History of the Internet
How did the Internet originate?
ARPANET Networking project by Pentagon’s
Advanced Research Projects Agency (ARPA)
Goal:
To allow scientists at different locations to
share information
Goal:
To function if part of network were disabled
p. 69
History of the Internet
How has the Internet grown?
Today
More than 500 million host nodes
1984
More than 1,000 host nodes
1969
Four host nodes
p. 69
Next
History of the Internet
Who controls the Internet?


No one — it is a public, cooperative, and
independent network
Several organizations set standards
c
c
World Wide Web Consortium (W3C)
•Oversees research, sets standards and guidelines
•Mission is to contribute to the growth of the Web
•Nearly 400 organizations around the world are
members of the W3C
p. 70
How the Internet Works
How can you connect to the Internet?
Slow-speed
technology
Dial-up access
modem in your
computer uses a
standard telephone line
to connect to the Internet
Connection must be established
each time you log on.
p. 70
High-speed
connection
DSL, cable modem,
FTTP, fixed wireless,
wireless modem,
Wi-Fi, and satellite modems
Connection is always on—
whenever the computer
is running
Nex
t
How the Internet Works
What are ways to access the Internet?
1.
2.
3.
ISP (Internet Service
provider), Regional
or National
OSP (Online Service
provider) (AOL(
American Online)
and
MSN(mainstream
Media), for example)
WISP (Wireless
Internet
Service Provider)
p. 71 – 72 Fig. 2-2
Internet Protocols
ภาษาทีเ่ ป็นห ัวใจของเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตคือ
TCP/IP…
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
… that allows cross-network communication
98
Internet Protocols

TCP คือการแตกข่าวสารออกเป็นเพ็จเก็จ
 แต่ละเพ็ จเก็จของข่าวสารทงหมดจะ
ั้
เดินทางจากเครือข่ายหนึง่ ไปย ังอีก
เครือข่ายหนึง่
 Host systems หรือเรียกว่า Routers
้ ทางการสง
่ ข้อมูล
เป็นต ัวกาหนดเสน
99
Internet Protocols

IP คือแอดเดรสของแต่ละเพ็จเก็จ
 Internet host computer แต่ละต ัวจะมี
แอดเดรสเพียงหนึง่ เดียว
 แต่ละแอดเดรสจะประกอบด้วยต ัวเลขอยู่ 4
่
ชุดแยกต ัวจุด (periods) เชน
123.23.168.22
100
หน ้าทีข
่ องโปรโตคอล TCP
ั ้ สอ
ื่ สารนาสง่ ข ้อมูล
ทางานในระดับชน
รับผิดชอบในระดับผู ้สง่ -ถึง-ผู ้รับ (end-to-end)
โดยการเตรียมวิธก
ี ารตรวจสอบและแก ้ไขข ้อมูล
ทีผ
่ ด
ิ เพีย
้ น
การจัดลาดับข ้อมูลทีน
่ าสง่ และรับเข ้ามาได ้อย่าง
ถูกต ้อง
จัดการควบคุมการสง่ -การรับข ้อมูลให ้เป็ นไป
อย่างเหมาะสม
(Flow Control)
101
หน ้าทีข
่ องโปรโตคอล IP
ั ้ สอ
ื่ สารควบคุมเครือข่าย
ทางานในชน
จัดการแบ่งข ้อมูลออกเป็ นสว่ นย่อยให ้สามารถ
ใสเ่ ข ้าไปในแพ็กเกต
กาหนดทีอ
่ ยูบ
่ นระบบเครือข่ายของทัง้ ผู ้รับและผู ้
สง่ ข ้อมูล
102
การกาหนดทีอ
่ ยูบ
่ นระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ ต
การกาหนดทีอ
่ ยูแ
่ บบ IP
ระบบ DNS (Domain Name System)
103
IP Address
คือทีอ
่ ยูส
่ าหรับการอ ้างอิงของโหนดโฮสต์หรือโหนดธรรมดา ซงึ่
จะต ้องไม่ซ้ากับโหนดใดๆ ทัว่ ทัง้ โลก
IP Address เป็ นเลขฐานสองทีม
่ ค
ี วามยาว 32 บิต
แต่เพือ
่ ความสะดวก (สาหรับคน) จึงใชวิ้ ธก
ี ารเขียนเป็ น
ิ จานวน 4 หมายเลขติดต่อกัน โดยมีเครือ
เลขฐานสบ
่ งหมายจุด
“.” เป็ นตัวคัน
่
ตัวเลขแต่ละตัวมาจากเลขฐานสองจานวน 8 บิต ดังนัน
้ แต่ละ
ตัวเลขจึงมีคา่ ตัง้ แต่ 0 ถึง 255
้
IP Address จะแบ่งออกเป็ นสองสว่ น สว่ นแรกใชบอกหมายเลข
้
เครือข่าย สว่ นทีส
่ องใชบอกหมายเลขโหนดที
อ
่ ยูใ่ นเครือข่าย
นัน
้ ๆ
104
การกาหนด IP Address
กาหนดโดยองค์กร InterNIC
(International Network Information
Center) www.internic.net
การจดทะเบียนขอ IP Address ในประเทศ
ไทย www.thainic.net
สามารถนาเอาหลักการกาหนด IP Address
้
่ เดียวกัน
มาใชในเครื
อข่ายอินทราเน็ ตได ้เชน
105
IP Address ประกอบด ้วยเลขฐานสอง 4 ชุดๆละ 8 บิต สามารถ
แทนค่าได ้ 2564 หรือ 4,294,967,296 ค่า จากค่า
000.000.000.000 ถึง 255.255.255.255
ไบต์ 1
ไบต์ 2
ไบต์ 3
ไบต์ 4
แบ่งเป็ นคลาสได ้ 5 คลาส
Class
A
B
C
D
E
0.0.0.0 128.0.0.0 192.0.0.0 224.0.0.0 240.0.0.0 -
Range
127.255.255.255
191.255.255.255
223.255.255.255
239.255.255.255
247.255.255.255
Domain Name
เนือ
่ งจาก IP Address จายาก จึงมีการคิดระบบ
ื่
Domain Name โดยแทนด ้วยภาษาอังกฤษซงึ่ สอ
่
ความหมายนามาเรียงต่อกันและคัน
่ ด ้วยจุด (.) เชน
ื่ เครือ
WWW.RU.AC.TH คือ ชอ
่ งคอมพิวเตอร์ท ี่
ึ ษา
เป็ นเว็บเซริ ฟ
์ เวอร์ อยูใ่ นสว่ นของสถาบันการศก
และจดทะเบียนในประเทศไทย
107
How the Internet Works
What is a domain name?
ื
 เป็นการกาหนดแอดเดรสในรูปของต ัวหน ังสอ
(Internet protocol (IP) address)

Number that uniquely identifies each computer or
device connected to Internet
ื่ โดเมน
ตัวอย่างชอ
ชื่อโดเมนหลัก
microsoft.com
ชื่อโฮสต์
ประเภทองค์กร
ชื่อโดเมนรอง ชื่อโดเมนหลัก
sci.ricr.ac.th
ชื่อโฮสต์
ชื่อองค์กร
ประเภทองค์กร
รหัสประเทศ
109
DNS (Domain Name System)
IP Address เป็ นสงิ่ ทีย
่ ากแก่การจดจา จึงได ้มีการ
ื เรียกว่า
แก ้ไขโดยกาหนดรูปแบบเป็ นแบบตัวหนั งสอ
Domain Name
่ 192.123.32.1 เมือ
ื ก็จะ
เชน
่ เขียนในรูปแบบตัวหนั งสอ
เป็ น microsoft.com
ื่ โดเมนไม่สามารถนาไปใชในการ
้
อย่างไรก็ตามชอ
ื่ สารบนระบบอินเตอร์เน็ ตได ้โดยตรง
สอ
องค์กร InterNIC จึงกาหนดวิธก
ี ารแก ้ปั ญหาโดยใช ้
DNS ซงึ่ เป็ นอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ทบ
ี่ น
ั ทึก
ื่ โดเมนและหมายเลขไอพี
ฐานข ้อมูลเกีย
่ วกับชอ
111
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
เป็ นโปรโตคอลสาหรับดูข ้อมูลจาก WWW การ
้
่ งทีก
ื่
เรียกใชจะต
้องมีการระบุ http:// ในชอ
่ รอกชอ
ื่ เครือ
เว็บของบราวเซอร์ และตามด ้วยชอ
่ งที่
่ http://www.ru.ac.th
ต ้องการเข ้าถึงข ้อมูลเชน
่ การอัพโหลด
สว่ นการรับสง่ ไฟล์ระหว่างเครือ
่ ง เชน
เว็บเพจทีส
่ ร ้างเสร็จแล ้วขึน
้ Server จะใช ้
โปรโตคอลทีเ่ รียกว่า FTP ( File Transfer
้
Protocol ) การเรียกใชจะต
้องมี http:// นาหน ้า
112
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
้ ่วโลกสามารถแลกเปลีย
ชว่ ยให ้ผู ้ใชทั
่ นข ้อมูล
ชนิดต่างๆ ระหว่างกันได ้ผ่านเครือข่าย World
Wide Web (WWW)
ั ้ สอ
ื่ สารโปรแกรม
โปรโตคอลนีท
้ างานในระดับชน
่ เดียวกับ FTP
ประยุกต์เชน
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ผู ้ให ้บริการเว็บ (Web
้
Server) จะต ้องใชโปรแกรม
HTTP ซงึ่ คอยรับ
ั ญาณเรียกจากโปรแกรมผู ้ใชคื้ อ HTTP
สญ
Client
113
หมายถึงกลุม
่ ของเว็บเพจทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ั พันธ์กน
กันสม
ั ภายในเว็บไซต์นอกจากจะมีเว็บเพจ
หรือไฟล์ HTML และยังประกอบด ้วยไฟล์ชนิดอืน
่ ๆ
่ รูปภาพ
ทีจ
่ าเป็ นสาหรับสร ้างหน ้าเว็บเพจเชน
มัลติมเี ดีย และไฟล์ข ้อมูลสาหรับให ้ดาวน์โหลด
Web Site
Home Page คือ เว็บเพจหน ้าแรกซงึ่ เป็ นทางเข ้าหลัก
ของเว็บไซต์ ปกติเว็บเพจทุกๆหน ้าในเว็บไซต์จะถูกลิงค์
โดยตรงหรือทางอ ้อมก็ตามมาจากโฮมเพจ หรือ
เปรียบเสมือนหน ้าร ้านนัน
้ เอง
114
Web Page หมายถึง หน ้าเอกสารของการบริการ
WWW ซงึ่ ตามปกติถก
ู เก็บอยูใ่ นรูปของไฟล์ HTML
( Hyper Text Markup Language) ภายในเว็บเพจ
ี ง วีดโี อและ
อาจประกอบด ้วยข ้อความ ภาพ เสย
ื่ มโยงกับหน ้า
ภาพเคลือ
่ นไหว แต่ละหน ้ายังมีการเชอ
อืน
่ ๆ เพือ
่ ให ้ผู ้ชมดูเอกสารหน ้าอืน
่ ๆได ้สะดวก
Web Browser เป็ นโปรแกรมในการเรียกดูเว็บเพจ
่ Internet explorer , Netscape , Opera , Mozilla
เชน
และปลาวาฬบราวเซอร์
115
เบราว์เซอร์(Browsers)
ื่ มต่อกับอินเทอร์เน็ ต
เป็ นซอฟต์แวร์ทเี่ ชอ
อนุญาตให ้มีการนาไปสูเ่ ว็บต่างๆ ได ้ โดยใชยู้
อาร์แอล
 Uniform Resource Locator (URLs)
การนาเสนอในรูปแบบเว็บเพจ
 เอชทีเอ็มแอล(Hypertext Markup
Language :HTML)
 ข ้อความ(Text)
 กราฟิ ก(Graphics)
ื่ มโยงหลายมิต(ิ Hyperlinks)
 การเชอ
116
The World Wide Web
What is a Web browser?

้ ข
เป็นโปรแกรมทีใ่ ชด
ู อ
้ มูลของ Web pages
Internet
Explorer
Opera
p. 75
Firefox
Netscape
Safari
Nex
t
ยูอาร์แอล
เป็ นเลขทีอ
่ ยูข
่ องทรัพยากรบนเว็บ
ประกอบด ้วย
 โพรโทคอล(Protocol)
ื่ โดเมน(Domain Name)
 ชอ
 รหัสโดเมน(Domain Code)
118
The World Wide Web
What is a URL?
เป็นการกาหนดแอดเดรสหนึง่ เดียวของเว็บเพจ
A web server delivers the Web page to your computer
Next
URL (Uniform Resource Locator)
การเข ้าถึงข ้อมูลใดๆบนอินเตอร์เน็ ตไม่วา่ จะเป็ นเว็บเพจ
หรือไฟล์อน
ื่ ๆ เราจะต ้องรู ้ address ของข ้อมูลนั น
้ เป็ น
รูปแบบทีก
่ าหนดไว ้เป็ นมาตรฐานเรียกว่า URL แบ่ง
ออกเป็ น 3 สว่ น
ชื่อโดเมน
ชื่อโปรโตคอล
ชื่อสารระบบย่อยและชื่อไฟล์ในเครื่ อง
Http://www.ru.ac.th/science/computer/IT105.htm
120
ไปรษณียอ
์ เิ ล็กทรอนิกส(์ E-mail)
ื่ มโยงทัง้ โลกเข ้าด ้วยกัน
เชอ
 ไม่วา
่ จะเป็ นครอบครัว, เพือ
่ นฝูง, ธุรกิจ
สว่ นประกอบพืน
้ ฐาน
่ นหัว
 สว
 เลขทีอ
่ ยู,่ หัวข ้อ, สงิ่ ทีแ
่ นบ

ข ้อความ
 เนือ
้ ความจดหมาย

คาลงท ้าย
 ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับผู ้สง่
121
เลขทีอ
่ ยูไ่ ปรษณียอ
์ เิ ล็กทรอนิกส ์
ื่ โดเมน(Domain name system :
ระบบการตัง้ ชอ
DNS)
ประกอบด ้วย
ี ู ้ใช ้
 บัญชผ
ื่ โดเมน
 ชอ
 รหัสโดเมน
122
Internet Addresses
่ น แยก
E-mail addresses จะแบ่งออกเป็น 2 สว
ด้วยเครือ
่ งหมาย at(@) sign:


User name@host name
Example:
johnsmith@mindspring.com
ื่ ของ host Computer จะใช่ DNS (domain
• ชอ
name system), จะแปล IP addresses ให้อยูใ่ น
ื่ ทีเ่ ป็นต ัวสตริง.
รูปของชอ
123
Download