Chapter 3 Hardware: Input, Processing, and Output Devices

advertisement
Principles of
Information Systems
Eighth Edition
Chapter 3
Hardware: Input, Processing,
and Output Devices
Principles and Learning
Objectives
• Assembling an effective, efficient set of computer
hardware devices requires understanding their role in
supporting the underlying information systems and the
needs of the organization; the computer hardware
objectives are subordinate to, but supportive of, the
information systems and the needs of the organization การ
รวมประสิ ทธิภาพ ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิ ทธิภาพ
ต้องมีความเข้าใจบทบาทในการสนับสนุน ภายใต้ระบบ
สารสนเทศและมีความจาเป็ นต่อองค์กร วัตถุประสงค์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็ นแค่เครื่ องมือ แต่ทาหน้าที่ช่วยเหลือ
ระบบสารสนเทศมีความจาเป็ นต่อองค์กร
– Describe how to select and organize computer
hardware components to support information system
(IS) objectives and business needs อธิบายถึงวิธีการ
เลือกและจัดองค์ประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อ
ใช้สนับสนุนวัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศ (IS)
และความต้องการทางธุรกิจ
Principles of Information Systems, Eighth Edition
2
Principles and Learning
Objectives (continued)
• When selecting computer hardware, you must consider the
current and future needs of the information systems and the
organization; your choice of a hardware device should
always allow for later improvements to meet evolving
organizational needs เมื่อต้องเลือกอุปกรณ์ คุณจะต้อง
พิจารณาถึงความจาเป็ นต่อปั จจุบนั และอนาคตของระบบ
สารสนเทศและองค์กรนั้นๆ การเลือกอุปกรณ์ของคุณควรจะ
อนุญาตให้มีการพัฒนาได้ ในภายหลังเพื่อให้สอดคล้องต่อ
การพัฒนาองค์กร
– Describe the power, speed, and capacity of central
processing and memory devices อธิบายถึงขุมกาลัง
ความเร็ ว และความจุของการประมวลผลกลางและ
หน่วยความจา
– Describe the access methods, capacity, and portability of
secondary storage devices อธิบายถึงวิธีการใช้งาน
ความสามารถ และอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลสารองที่พกพา
ได้
Principles of Information Systems, Eighth Edition
3
Principles and Learning
Objectives (continued)
– Discuss the speed, functionality, and importance of
input and output devices อธิบายถึงความเร็ ว การทางาน
และความสาคัญของอุปกรณ์ Input Output
– Identify popular classes of computer systems and
discuss the role of each นิยามระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็ นที่
นิยมในชั้นเรี ยนและหารื อเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของมัน
Principles of Information Systems, Eighth Edition
4
Why Learn About
Hardware?
• Can improve productivity, increase revenue, reduce costs, and
provide better service สามารถพัฒนาผลผลิต สร้างรายได้
เพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายของต้นทุน และให้บริ การที่ดีกว่าเดิมได้
• Managers are expected to know about hardware ผูจ้ ดั การถูก
คาดหมายให้ทราบเกี่ยวกับอุปกรณ์
– To help define business needs เพื่อช่วยกาหนดความ
ต้องการทางธุรกิจ
– To ask questions and evaluate options when buying
equipment ตั้งคาถามและประเมินตัวเลือกเมื่อมีการซื้อ
อุปกรณ์
Principles of Information Systems, Eighth Edition
5
Introduction
• Hardware: any machinery (most of which use digital circuits)
that assists in the input, processing, storage, and output
activities of an information system อุปกรณ์ : เครื่ องจักรกลใดๆ
(ส่ วนใหญ่ใช้วงจรดิจิตอล) ซึ่งช่วยในการป้ อนข้อมูล การ
ประมวล ผล การเก็บรักษา และการส่ งออกของระบบ
สารสนเทศ
• When making hardware decisions, businesses must consider
how the hardware can support: เมื่อต้องทาการตัดสิ นใจในเรื่ อง
ของอุปกรณ์ ต้องพิจารณาว่าอุปกรณ์สามารถช่วยเหลือทางธุรกิจ
ได้ :
– Objectives of the information system วัตถุประสงค์ของ
ระบบสารสนเทศ
– Goals of the organization เป้ าหมายขององค์กร
Principles of Information Systems, Eighth Edition
6
Computer Systems:
Integrating The Power of
Technology ระบบคอมพิวเตอร์ : การรวมเทคโนโลยีพลังงาน
• Choosing the right computer hardware requires understanding
its relationship to the information system and needs of the
organization การเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม ต้อง
เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศและความต้องการของ
องค์กร
• Hardware objectives are subordinate to, but supportive of, the
information system and the current and future needs of the
organization วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์จะเป็ นเครื่ องมือที่คอย
ช่วยเหลือระบบสารสนเทศและมีความจาเป็ นต่อองค์กรทั้งใน
ปั จจุบนั และอนาคต
Principles of Information Systems, Eighth Edition
7
Hardware Components ส่วนประกอบ
อุปกรณ์
• Central processing unit (CPU) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
• Input devices อุปกรณ์นาเข้า Input
• Output devices อุปกรณ์ส่งออก Output
Principles of Information Systems, Eighth Edition
8
Hardware Components
(continued)
• Communications devices อุปกรณ์ทางด้านสื่ อสาร
• Primary storage devices อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลหลัก
• Secondary storage devices อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลสารอง
Principles of Information Systems, Eighth Edition
9
Hardware Components
(continued)
Figure 3.1: Hardware Components
Principles of Information Systems, Eighth Edition
10
Hardware Components in Action
การทางานในแต่ละส่วนของอุปกรณ์
•
•
•
•
Step 1: Fetch instruction เรี ยกคาสัง่
Step 2: Decode instruction การถอดรหัส
Step 3: Execute instruction การนาไปปฏิบตั ิ
Step 4: Store results ผลการจัดเก็บ
Principles of Information Systems, Eighth Edition
11
Hardware Components in
Action (continued)
Figure 3.2: Execution of an Instruction
Principles of Information Systems, Eighth Edition
12
Processing and Memory
Devices: Power, Speed, and
Capacity การประมวลผลและหน่วย ความจา : ขุมกาลัง, ความเร็ว
และความสามารถ
• System unit ส่ วนของระบบ
– Houses the components responsible for processing (the
CPU and memory) ส่ วนประกอบหลักรับผิดชอบในการ
ประมวลผล (CPU และหน่วยความ จา)
• All other computer system devices are linked either directly or
indirectly into the system unit housing ส่ วนอื่นๆทั้งหมดของ
อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ถูกเชื่อมโดยตรงหรื อทางอ้อมใน
ส่ วนของระบบหลัก
Principles of Information Systems, Eighth Edition
13
Processing Characteristics
and Functions ลักษณะของหน่วยประมวลผลและหน้าที่
• Machine cycle time is measured in: เวลารอบการทางานวัดโดย :
– Nanoseconds (1 billionth of a second) 10^ -9 ต่อวินาที
– Picoseconds (1 trillionth of a second) 10^ -12 ต่อวินาที
– MIPS (millions of instructions per second) ล้านคาสัง่ ต่อ
วินาที
Principles of Information Systems, Eighth Edition
14
Processing Characteristics
and Functions (continued)
• Clock speed: series of electronic pulses produced at a
predetermined rate that affects machine cycle time ความ เร็ ว
สัญญาณนาฬิกา : ชุด pulses ที่ผลิตในอัตราที่กาหนดมีผลต่อ
เวลาของการทางานรอบเครื่ อง
– Often measured in: หน่วยวัดที่ใช้บ่อย
• Megahertz (MHz): millions of cycles per second
เมกะเฮิรตซ์ (MHz): ล้านรอบต่อวินาที
• Gigahertz (GHz): billions of cycles per second
กิกะเฮิรตซ์ (GHz): พันล้านรอบต่อวินาที
• Microcode: predefined, elementary circuits and logical
operations that the processor performs when it executes an
instruction Microcode : คาสัง่ ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า วงจรตรรกะ
เบื้องต้นนั้นจะทาการดาเนินงานอย่างมี ประสิ ทธิภาพเมื่อทาการ
รันคาสัง่
Principles of Information Systems, Eighth Edition
15
Physical Characteristics of the
CPU ลักษณะทาง กายภาพของ CPU
• Digital circuits on chips วงจรดิจิตอลจะอยูบ่ นชิป
• Electrical current flows through silicon กระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน
ซิลิคอน
• Moore’s Law: transistor density of chips will double every 18
months กฎของ Moore : จานวนของตัวทรานซิสเตอร์จะ
เพิ่มขึ้นทุกๆ 18 เดือน
Principles of Information Systems, Eighth Edition
16
Physical Characteristics of
the CPU (continued)
Figure 3.3: Moore’s Law
Principles of Information Systems, Eighth Edition
17
Memory Characteristics and
Functions ลักษณะหน่วยความจาและการทางาน
• Main memory หน่วยความจาหลัก
– Located physically close to the CPU, but not on the CPU
chip itself วางอยูใ่ กล้กบั CPU แต่ไม่ได้อยูใ่ นชิป CPU มัน
มีชิ้นส่ วนของมันเอง
– Rapidly provides data and instructions to the CPU
แยกแยะข้อมูลอย่างรวดเร็ วและป้ อนคาสัง่ ให้ CPU
Principles of Information Systems, Eighth Edition
18
Storage Capacity
Table 3.1: Computer Storage Units
Principles of Information Systems, Eighth Edition
19
Types of Memory ชนิดของหน่วยความจา
• Random access memory (RAM) หน่วยความจาแบบสุ่ ม (RAM)
– Temporary and volatile ชัว่ คราวและใช้ไฟเลี้ยง
• Types of RAM ชนิดของ RAM
– EDO (Extended Data Out)
– DRAM (Dynamic RAM)
– SDRAM (Synchronous DRAM)
Principles of Information Systems, Eighth Edition
20
Types of Memory
(continued)
• Types of nonvolatile memory ประเภทของหน่วยความจาถาวร
– ROM (read-only memory)
– PROM (programmable read-only memory)
– EPROM (erasable programmable read-only memory)
• Cache memory: high-speed memory that a processor can
access more rapidly than main memory ที่พกั หน่วยความจา :
หน่วยความจาความเร็ วสูงซึ่งโปรเซสเซอร์สามารถเข้าถึงได้
อย่างรวดเร็ วกว่าหน่วยความจาหลัก
Principles of Information Systems, Eighth Edition
21
Types of Memory
(continued)
Figure 3.4: Basic Types of Memory Chips
Principles of Information Systems, Eighth Edition
22
Types of Memory
(continued)
Figure 3.5: Cache Memory
Principles of Information Systems, Eighth Edition
23
Multiprocessing การประมวลผลหลายๆคาสัง่
• Multiprocessing: simultaneous execution of two or more
instructions at the same time ประมวลผลคาสัง่ พร้อมๆกัน
อย่างน้อยสองคาสัง่ หรื อมากกว่านั้นในเวลาเดียวกัน
• Multiprocessing using coprocessors การประมวลผลหลายๆ
คาสัง่ ใช้การประมวลผลร่ วมกัน
– Coprocessor: speeds processing by executing specific
types of instructions while the CPU works on another
processing activity เพิ่มความเร็ วในการประมวลผลโดย
ทางานที่เฉพาะเจาะจงจากคาสัง่ หนึ่ง ในขณะที่CPU ก็
สามารถทางานในกิจกรรมการประมวลผลอื่นๆได้ดว้ ย
Principles of Information Systems, Eighth Edition
24
Parallel Computing คอมพิวเตอร์แบบขนาน
• Parallel computing: simultaneous execution of the same task
on multiple processors to obtain results faster คอมพิวเตอร์
แบบขนาน: ทางานพร้อมกันในงานเดียวกันโดยใช้
โปรเซสเซอร์หลายๆตัวเพื่อให้ได้รับผลที่เร็ วขึ้น
• Massively parallel processing: การประมวลผลแบบขนานเพิม่
ขีดความสามารถอย่างมากมาย
– Speeds processing by linking hundreds or thousands of
processors to operate at the same time, or in parallel
ความเร็ วในการประมวลผลจะเชื่อมโยงคาสัง่ หลายร้อยหรื อ
หลายพัน เพื่อประมวลผลงานภายในเวลาเดียวกันหรื อแบบ
ขนานกัน
– Each processor has its own bus, memory, disks, copy of
the operating system, and applications โปรเซสเซอร์แต่ละ
แบบจะมีเส้นทางส่ งข้อมูล หน่วยความจา ดิสก์ สาเนา
ระบบปฏิบตั ิการ และโปรแกรมในตัวของมันเอง
Principles of Information Systems, Eighth Edition
25
Parallel Computing
(continued)
• Different approaches to achieving parallel computing ข้อ
แตกต่างที่บ่งบอกว่าเป็ นคอมพิวเตอร์แบบขนาน
– Single instruction/multiple data (SIMD) parallel
processors โครงสร้างเดี่ยว/ประมวลผลหลายๆข้อมูล
(SIMD)
– Multiple instruction/multiple data (MIMD) parallel
processors โครงสร้างคู่ / ประมวลผลหลายๆข้อมูล
(MIMD)
• Grid computing: use of a collection of computers, often
owned by multiple individuals or organizations, to work in
a coordinated manner to solve a common problem
คอมพิวเตอร์แบบโครงข่าย : ใช้การรวบรวมคอมพิวเตอร์
หลายๆเครื่ อง โดยการให้บุคคลหรื อองค์กรต่างๆเป็ นเจ้าของ
เพื่อทางานและแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
Principles of Information Systems, Eighth Edition
26
Secondary Storage หน่วยความจาสารอง
• Compared with memory, offers the advantages of
nonvolatility, greater capacity, and greater economy เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับหน่วยความจา จะเหนื่อกว่าในเรื่ องของการสูญ
หาย, มีความจุมากขึ้น
• Access methods, storage capacities, and portability required
are determined by the information system’s objectives วิธีการ
เข้าถึง ขนาดของความจุ และสะดวกสบายกว่าต่อการพิจารณา
ตามวัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศ
Principles of Information Systems, Eighth Edition
27
Access Methods วิธีการเข้าถึง
• Sequential access: records must be retrieved in order เข้าถึง
แบบลาดับขั้น : การเก็บบันทึกสามารถเรี ยกใช้งานได้ตามลาดับ
– Devices used are called sequential access storage devices
(SASDs) อุปกรณ์ที่ใช้ เรี ยกว่า อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลแบบ
การเข้าใช้ตามลาดับ (SASDs)
• Direct access: records can be retrieved in any order เข้าแบบ
โดยตรง : การเก็บบันทึกสามารถเรี ยกใช้งานในลาดับใดๆก็ได้
– Devices used are called direct access storage devices
(DASDs) อุปกรณ์ที่ใช้ เรี ยกว่า อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลแบบ
การเข้าใช้โดยตรง (DASDs)
Principles of Information Systems, Eighth Edition
28
Devices อุปกรณ์
• Magnetic tapes ได้แก่ เทปBackup (แบบ DDS, DLT, LTO ,
NAS , EMCsquare )
• Magnetic disks เช่น Floppy Disk
• RAID การเชื่อมต่อ HDD ประเภทเดียวกันตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
• Virtual tape เทปเสมือนใช้ HDD เก็บข้อมูลแทน Tape Backup
• Optical disks เป็ นเทคโนโลยีดิสก์แสง เช่น แผ่น CD-R, CDRW, DVD-R, DVR-RW, BLUERAY
Principles of Information Systems, Eighth Edition
29
Devices (continued)
• Digital video disk (DVD) เป็ นแผ่นบันทึกข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยี
เลเซอร์สีแดงที่มีความยาวของคลื่นแสง 650 nm มี 4 แบบคือ
DVD5 (4.7 Gb), DVD9 (8.5 Gb), DVD10 (9.4 Gb), DVD18
(17 Gb)
• Holographic Versatile Disc (HVD) เป็ นเทคโนโลยีดิสก์แสง มี
ความจุขอ้ มูลสูงถึง 3.9 เทอราไบต์ (TB)
• Memory cards การ์ดหน่วยความจา ได้แก่ Multimedia Card,
Compact Flash, SD Card, xD Card, และ Memory Stick (ทุก
ประเภท)
• Flash memory หน่วยความจาขนาดเล็กประเภท non-volatiole ที่
สามารถบันทึกข้อมูลลงไปได้โดยที่ไม่ตอ้ งใช้แบตเตอรี่ ข้อมูล
ไม่มีการสูญหายเมื่อปิ ดสวิตซ์
Principles of Information Systems, Eighth Edition
30
Enterprise Storage Options
การสารองข้อมูลแบบองค์กร
• Attached Storage เครื่ องเดียว
• Network Attached Storage (NAS) เป็ นพื้นที่จดั เก็บข้อมูลที่ต่อ
เพิ่มไปยังเครื อข่าย (Network) NAS เป็ น Network Attached คือ
เพิม่ อีก Node ในเครื อข่ายเพื่อใช้เก็บข้อมูล
• Storage Area Network (SAN) เป็ นพื้นที่จดั เก็บข้อมูลที่ต่อเพิ่ม
ไปยังเครื อข่าย (Network) SAN เป็ น Chanel-attached (หรื อ
Extended disk storage) คือ เพิม่ ช่องทางที่มีความเร็ วดุจดังต่อ
Harddisk ในคอมพิวเตอร์
Principles of Information Systems, Eighth Edition
31
ความแตกต่างระหว่าง SAN และ NAS
SAN
• การ เชื่อมต่อใช้เทคโนโลยี Fiber Channel ซึ่งสามารถมีระยะ
ทางการเชื่อมต่อได้ไม่เกิน 10 กิโลเมตร
• การส่ งผ่าน ข้อมูลจะอยูใ่ นรู ปแบบ ของบล็อกแพ็กเก็ต
• มักให้บริ การกับเครื่ อง เซิร์ฟเวอร์เป็ นหลัก
• โปรโตคอลสื่ อสารที่ใช้คือ SCSI
• ระดับ ความเร็ วอยูท่ ี่ 1-2 Gbps
NAS
•
•
•
•
การ เชื่อมต่อใช้เทคโนโลยี Ethernet
การส่ งผ่านข้อมูลจะอยูใ่ นรู ปแบบของ ไฟล์
มักให้บริ การกับเครื่ องลูกข่ายเป็ นหลัก
โปรโตคอลสื่ อ สารที่ใช้คือ Network Protocol เช่น TCP/IP,
CIFS (Windows), NFS (Unix)
• ความ เร็ วส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ 100 Mbps หรื อ 1 Gbps ก็มี
Principles of Information Systems, Eighth Edition
32
Enterprise Storage Options
(continued)
Figure 3.9: Storage Area Network
Principles of Information Systems, Eighth Edition
33
Input and Output Devices:
The Gateway to Computer
Systems
• Through input and output devices, people provide data and
instructions to the computer and receive results from it อุปกรณ์
ป้ อนเข้าและส่ งออก ผูจ้ ดั หาข้อมูลและป้ อนให้คอมพิวเตอร์แล้ว
ได้รับผลลัพธ์ออกมา
• Selection of input and output devices depends on
organizational goals and IS objectives การเลือกอุปกรณ์
ป้ อนเข้าและส่ งออกขึ้นอยูก่ บั เป้ าหมายขององค์กรและ
วัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศ
Principles of Information Systems, Eighth Edition
34
Characteristics and Functionality
ลักษณะและการทางาน
• Data can be human-readable or machine-readable ข้อมูลที่
มนุษย์หรื อเครื่ องจักรสามารถอ่านได้
• Data entry: converts human-readable data into machinereadable form รายการข้อมูล : แปลงข้อมูลที่มนุษย์สามารถอ่าน
ได้ไปเป็ นรู ปแบบที่เครื่ องจักรอ่านได้
• Data input: transfers machine-readable data into system ป้ อน
ข้อมูล : ถ่ายโอนข้อมูลที่เครื่ องจักรอ่านได้ไปสู่ระบบ
• Source data automation: capturing and editing data where
the data is initially created and in a form that can be directly
input to a computer แหล่งข้อมูล อัตโนมัติ : ตรวจและแก้ไข
ข้อมูลที่สร้างขึ้นในขั้นตอนแรก และในรู ปแบบที่สามารถส่ ง
โดยตรงเข้าสู่คอมพิวเตอร์
Principles of Information Systems, Eighth Edition
35
Input Devices อุปกรณ์รับเข้า
• Personal computer input devices อุปกรณ์รับเข้าของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
– Keyboard แป้ นพิมพ์
– Mouse เม้าส์
• Speech Recognition technology อุปกรณ์วเิ คราะห์เสี ยงพูด
• Digital cameras กล้องถ่ายรู ปแบบดิจิตอล
• Terminals
Principles of Information Systems, Eighth Edition
36
Input Devices (continued)
• Scanning devices แสกนเนอร์
• Optical data readers เครื่ องอ่านข้อมูลแบบแสง ได้แก่ CD-ROM
DVD-ROM
• Magnetic ink character recognition (MICR) devices เครื่ อง
ตรวจเช็ค
• Magnetic stripe card บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก
• Point-of-sale (POS) devices อุปกรณ์สาหรับงานขายได้แก่
Barcode Reade, Barcode Symbol
Principles of Information Systems, Eighth Edition
37
Input Devices (continued)
• Automated teller machine (ATM) devices ตูเ้ อทีเอ็ม
• Pen input devices ปากกา
• Touch-sensitive screens จอภาพระบบไวต่อการสัมผัส ได้แก่
Touch Screen
• Bar-code scanners เครื่ องอ่านบาร์โค๊ด
• Radio Frequency Identification (RFID) ระบบการชี้เฉพาะด้วย
คลื่นความถี่วทิ ยุ ประกอบด้วยอุปกรณ์สองส่ วน คือ ส่ วนเครื่ อง
อ่าน (Reader) และส่ วนป้ ายชื่อ (Tag)
Principles of Information Systems, Eighth Edition
38
Output Devices
•
•
•
•
•
Display monitors จอภาพ
Liquid crystal displays (LCDs) จอ LCD
Organic light-emitting diodes (OLEDs) จอภาพแบบ OLED
Printers and plotters
Digital audio player เครื่ องเล่นเพลง
Principles of Information Systems, Eighth Edition
39
Special-Purpose Input and
Output Devices อุปกรณ์นาเข้าและส่งออกที่มีความ
พิเศษเฉพาะตัว
• Computer-based navigation systems ระบบนาทางด้วย
คอมพิวเตอร์
• Multiple function printers เครื่ องพิมพ์ที่ทางานได้หลายๆแบบ
คือ ทาได้ท้ งั ถ่ายเอกสาร ปริ้ น แฟกซ์
• Eyebud screens
Principles of Information Systems, Eighth Edition
40
Computer System Types,
Selection, and Upgrading ประเภท
ระบบคอมพิวเตอร์ การเลือกและ การอัพเกรด
• Special-purpose computers: used for limited applications by
military and scientific research groups เครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อ
งานเฉพาะกิจ : ถูกจากัดการใช้งานของโปรแกรม เช่น ใช้ใน
ส่ วนของทหารและกลุ่มนักวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
• General-purpose computers: used for a wide variety of
applications เครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่องานอเนกประสงค์ :
สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมต่างๆได้
Principles of Information Systems, Eighth Edition
41
Computer System Types ประเภท
ของคอมพิวเตอร์
•
•
•
•
Handheld computers คอมพิวเตอร์มือถือ
Portable computers คอมพิวเตอร์แบบพกพา
Thin client เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบไม่ตอ้ งลง Aplication
Desktop computers คอมพิวเตอร์ต้ งั โต๊ะ
Principles of Information Systems, Eighth Edition
42
Computer System Types
(continued)
• Workstations เครื่ องคอมพิวเตอร์ใช้งานในองค์กร
• Servers เครื่ องแม่ค่าย
• Mainframe computers คอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่
มี ประสิ ทธิภาพการทางานสูงกว่าไมโครคอมพิวเตอร์และ
มินิคอมพิวเตอร์
• Supercomputers เครื่ องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุด มี
ความสามารถ สูงที่สุด มีประสิ ทธิภาพสูง
Principles of Information Systems, Eighth Edition
43
Selecting and Upgrading
Computer Systems การเลือกและการอัพเกรด
ระบบคอมพิวเตอร์
• Dispose of old equipment properly แยกแยะอุปกรณ์เก่าออก
• Consider factors such as speed, cost, and performance when
upgrading พิจารณาปั จจัยต่างๆ เช่น ความเร็ ว ค่าใช้จ่าย และ
ประสิ ทธิภาพ เมื่อมีการอัพเกรด
– Hard drive
– Main memory
– Printer
– DVD burners
Principles of Information Systems, Eighth Edition
44
Summary
• Hardware: machinery that assists in the input, processing,
storage, and output activities of an information system
เครื่ องมือที่ ช่วยในการป้ อนข้อมูล การประมวลผล การจัดเก็บ
และแสดงออกของระบบสารสนเทศ
• Hardware components: central processing unit (CPU), input
and output devices, communications devices, primary storage
devices, and secondary storage devices ส่ วนประกอบอุปกรณ์ :
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) อุปกรณ์นาเข้าและอุปกรณ์
ส่ งออก อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลหลัก และอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลสารอง
• Random access memory (RAM): temporary and volatile หน่วย
ความจาแบบสุ่ ม (RAM) : ชัว่ คราวและสูญหายเมื่อไม่มีไฟเลี้ยง
• ROM (read-only memory): nonvolatile ROM (หน่วยความจา
อ่านได้อย่างเดียว) : ไม่ตอ้ งการไฟเลี้ยงข้อมูลก็ไม่สูญหาย
Principles of Information Systems, Eighth Edition
45
Summary (continued)
• Multiprocessing: simultaneous execution of two or more
instructions at the same time สามารถทางานได้ต้ งั แต่ 2 คาสัง่
ขึ้นไปภายในเวลาเดียวกัน
• Sequential access: records must be retrieved in order บันทึกไว้
เพื่อมีการเรี ยกใช้งาน
• Direct access: records can be retrieved in any order บันทึกไว้
แล้วสามารถเรี ยกใช้งานได้โดยลาดับใดๆ
• Examples of secondary storage devices: magnetic tapes and
disks, DVDs, memory cards, etc. ตัวอย่างของ อุปกรณ์จดั เก็บ
ข้อมูลสารอง : เทปแม่เหล็กและดิสก์ ดีวดี ี การ์ดหน่วยความจา
ฯลฯ
• Enterprise storage options: attached storage, network-attached
storage (NAS), and storage area network (SAN) การจัดเก็บ
แบบองค์กร : 1.attached storage, 2.network-attached storage
(NAS), และ 3.storage area network (SAN)
Principles of Information Systems, Eighth Edition
46
Summary (continued)
• Examples of input devices: keyboards, mice, voice-recognition
devices, terminals, scanning devices, and touch-sensitive
screens ตัวอย่างของอุปกรณ์ input :แป้ นพิมพ์ , ไมค์, อุปกรณ์
แยกเสี ยง, terminal, สแกนเนอร์และจอภาพไวต่อการสัมผัส
• Examples of output devices: display monitors, liquid crystal
displays (LCDs), printers, and plotters ตัวอย่างของอุปกรณ์
output : จอภาพ แสดงผล จอLCD เครื่ องพิมพ์ และ เครื่ อง
plotters
• Computers can be classified as either special-purpose or
general-purpose คอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้เป็ นสาหรับงาน
เฉพาะทางหรื อสาหรับงานทัว่ ๆไป
• Computer system types: handheld computers, portable
computers, desktop computers, workstations, servers, etc.
ประเภทระบบคอมพิวเตอร์ : คอมพิวเตอร์มือถือ คอมพิวเตอร์
พกพา คอมพิวเตอร์ต้ งั โต๊ะ เวิร์กสเตชัน เซิร์ฟเวอร์ เป็ นต้น
Principles of Information Systems, Eighth Edition
47
Download