1 Till EU-kommissionen Med anledning av skrivelse från EU

advertisement
Till
EU-kommissionen
Med anledning av skrivelse från EU-kommissionen 21.1.2014 ENTR/AMR/alm
3757768 anför jag följande:
To
EU Commission
In response to letter from the European Commission 01/21/2014 ENTR / AMR / alm
3757768 I adduce the following:
Jag är medveten om svårigheten att EU-kommissionen kräver av svenska staten att
EU-direktivet Maskindirektiv skall tillämpas i frågor som rör maskiner vindkraftverk.
Faktum är att om Maskindirektivet skulle tillämpas för maskiner vindkraftverk skulle
alla vindkraftverk i drift i Sverige omedelbart stoppas.
Då Unionen numera främst verkar för en fri handel kan redan antagna lagar och
bestämmelser inskränka denna fria handel genom att friheten får innebära frihet från
att tvingas följa dessa inskränkande lagar.
I am aware of the difficulty for the EU Commission to demand from the Swedish state
that the EU Directive Machinery Directive shall apply in matters relating to machinery
turbines.
As the Union now primarily works towards free trade may already adopted laws and
regulations restrict this freedom of trade by freedom of enterprise should mean
freedom from being forced to comply with these regulatory restrictions.
Emellertid medför denna sorts europeiska fria handel att gällande lagar och bindande
internationella överenskommelser åsidosätts, vilket medför att de mänskliga
rättigheterna som tillförsäkrats mig som medborgare fråntas mig.
However, causes this sort of European free trade that existing laws and binding
international treaties are overridden, causing the human rights which are reassured
me that the effect of depriving me this rights..
Som medborgare delar jag på inga villkor EU-kommissionens uppfattning att gällande
lag får kringgås i syfte att främja en handel.
As a citizen, I share under no circumstances the European Commission's view that
the current law may be circumvented in order to promote trade
Handel med och handhavande av maskiner enligt gällande lag syftar till att utesluta
att människor och deras husdjur skadas av maskinerna och regleras därför i EUdirektiv, Maskindirektiv, vilket är lag i Sverige.
Trafficking and operating machinery under the law aims to exclude people and their
pets to be damaged by the machines and therefore it is regulated under the EU
Directive, Machinery Directive, which is the law in Sweden.
Mina tre anmälningar av svenska staten för fördragsbrott utgörs varje gång av
påstående att lag maskindirektiv, på order av svenska regeringen, inte får tillämpas i
frågor som rör maskinen vindkraftverk.
My three notifications of the Swedish state for infringement are constituted each time
by the allegation that the law Machinery Directive, on the orders of the Swedish
government, may not be applied in matters relating to machine wind turbine.
1
Dessutom utgörs mina anmälningar av påstående att svensk rättstillämpning i frågor
om talerätt i miljöfrågor strider mot EU-domslut Mål C-263/08 angående Direktiv
85/337/EEG.
Moreover my notifications are constituted by the contention that Swedish law on
issues of locus standi in environmental matters are contrary to EU Ruling Case
C-263/08 concerning Directive 85/337/EEC.
EU-kommissionen anger i sitt svar 21.1.2014 ENTR/AMR/alm 3757768,
helt felaktigt:
"Du hävdar att vindkraftsanläggningar ska prövas enligt plan- och bygglagen eller
miljöbalken, och att kommunerna svarar för tillsynen. I denna prövning ingår inte att
beakta maskindirektivet. Du hävdar dessutom att Arbetsmiljöverket inte har gjort
någon marknadskontroll av vindkraftverk för att kontrollera att de överensstämmer
med maskindirektivet,"
The EU Commission in its reply 01/21/2014 ENTR / AMR / alm 3757768;
specify completely false:
"You claim that wind farms should be examined under the Planning and Building Act
or the Environmental Code, and that municipalities are responsible for the
supervision. Purposes of this trial are not to consider the machinery directive. You
also claim that the Work Environment Authority has not done any market surveillance
of the wind turbines to verify that they conform to machinery Directive."
NEJ. Helt fel.
Jag har inte hävdad att vindkraftsanläggningar ska prövas enligt plan- och bygglagen
eller miljöbalken. Jag har krävt att lag Maskindirektiv skall tillämpas i frågor som rör
maskiner vindkraftverk
NO. Completely wrong.
I have not claimed that wind farms should be examined under the Planning and
Building Act or the Environmental Code. I have demanded that the law Machinery
Directive shall apply in matters relating to machinery turbines.
NEJ, Helt fel!
Jag har inte hävdat marknadskontroll av vindkraftverk för att kontrollera att de
överensstämmer med maskindirektivet. Jag kräver kopior på genomförda
marknadskontroller enligt Maskindirektivet.
NO, Totally wrong!
I have not argued the market surveillance of wind turbines to verify their conformity
with the Machinery Directive. I request copies of completed market surveillance
according to the Machinery Directive.
Felaktigheterna är så grundläggande och simpla att de endast kan förklaras i att
EU-kommissionen inte läst mina anmälningar eller inte förstår det svenska språket i
anmälningarna.
The errors are so basic and simple that they can only be explained in that
The European Commission does not have been reading my notifications or do not
understand the Swedish language in the notifications.
Därför skriver jag nu ytterligare en gång de grunder som klart och tydligt anges i mina
anmälningar.
Dessutom kommer denna skrivelse att översättas till engelska.
2
Therefore, I now one more time are writing the reasons clearly stated in my
notifications .
Moreover, this letter will be translated into English.
Grund ett är att Maskindirektivet inte tillämpas på maskiner vindkraftverk
Grund två är att medborgarnas rätt till talan i miljöärenden inskränks av att
svensk rättstillämpning inte följer EU-domslut Mål C-263/08 angående Direktiv
85/337/EEG.
Reason one is that the Machinery Directive does not apply to machinery
turbines
Reason two is that the right of citizens on locus standi in environmental
matters is restricted by that the Swedish law does not comply with EU Ruling
Case C-263/08 concerning Directive 85/337/EEC.
För säkerhet en gång till:
Grund 1. Maskindirektivet inte tillämpas på maskiner vindkraftverk.
Grund 2. Svensk rättstillämpning inte följer EU-domslut Mål C-263/08 angående
Direktiv 85/337/EEG.
For security again:
Reason 1. The Machinery Directive does not apply to machines wind turbines.
Reason 2 Swedish law does not comply with EU Ruling Case C-263/08
concerning Directive 85/337/EEC
Nedan är utdrag ur de olika klaganden som jag har skickat till Kommissionen.
Below are excerpts from the various complainant which I have sent to the
Commission.
Klagan 27.2.2011
Jag skriver:
Anmälan att svenska staten systematiskt bryter mot gällande EU-lag, Maskindirektiv,
genom att beordra rättstillämpningen att bortse från gällande EU-lag vid bygglovsoch tillståndsprocessen i frågor om vindkraftverk och även förhindrar tillämpningen av
EU-lag genom att tillåta ansvarig myndighet Arbetsmiljöverket att underlåta sin
skyldighet att genommarknadskontroller tillse att säkerhetsbestämmelserna enligt
Maskindirektivet vid drift av maskinen vindkraftverkefterlevs.
The complaint 27/02/2011
I write:
Notification that the the Swedish government systematically violates applicable The
EU the law, Machinery Directive, by ordering law enforcement to disregard existing
EU law on building permits and permit process on issues of wind turbines and also
prevents the application of EU law by permitting authority Arbetsmiljöverket to refrain
its obligation to the market surveillance shall ensure that safety regulations in the
operation of the machine wind turbines are respected.
Anmälan av svenska staten för att obstruera mot EU-domstolens dom, Mål C-263/08,
angående Direktiv 85/337/EEG - Allmänhetens deltagande i beslutsprocesser på
3
miljöområdet - Rätt att föra talan mot beslut om tillstånd för projekt som kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan.
Svenska staten vidtar olagliga metoder för att hindra allmänhetens deltagande i
beslutsprocessen på miljöområdet. Ett exempel av många anförs här.
Notification of the Swedish state for obstructing the ECJ judgment, Case C-263/08,
REFERENCE Directive 85/337/EEC - Public participation in environmental decisionmaking - the right to challenge the decision authorizing projects likely to have a
significant environmental impacts.
Swedish state takes illegal methods to prevent public participation in environmental
decision-making. One example of the many is stated here.
O.B.S. bortse från gällande EU-lag, Maskindirektiv
obstruera mot EU-domstolens dom, Mål C-263/08, angående Direktiv
85/337/EEG Klagan 2.12.2011
Jag skriver:
27.2.2011 anmälde jag svenska staten för fördragsbrott.
Anmälan består av 17 sidor text och 36 bilagda dokument som styrker min klagan.
Klagan består av två klagomål:
1
Anmälan att svenska staten systematiskt bryter mot gällande EU-rätt, Maskindirektiv.
2
Anmälan av svenska staten för att den hindrar allmänhetens klagorätt genom att
bryta mot EU-domstolens dom, Mål C-263/08 angående Direktiv 85/337/EEG.
O.B.S. 1 Bryter mot gällande EU-rätt, Maskindirektiv
2 Hindrar talerätt enligt EU-dom
Note ignore existing EU law, Machinery Directive
obstructing the ECJ judgment, Case C-263/08, REFERENCE Directive
85/337/EEC -
Klagan 25.5.2012
Jag skriver:
Härmed anmäls att svenska staten systematiskt bryter mot gällande EU-lag,
Maskindirektiv, genom att beordra rättstillämpningen att i den lagliga prövningen av
maskiner vindkraftverk bortse från EU-lag, maskindirektiv.
Den svenska tillsynsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, har inte genomfört de
obligatoriska marknadskontrollerna som är ett villkor för att maskinen vindkraftverk
får sättas i drift.
Ingen maskin vindkraftverk i Sverige har före det att den satts i drift följt de
säkerhetsbestämmelser som anges i Maskindirektivet.
Alla maskiner vindkraftverk i drift i Sverige utgör nu livsfara för allmänheten samt i
förekommande fall husdjur.
O.B.S. bryter mot Maskindirektiv
4
The complaint 25/05/2012
I write:
Hereby is notified that the the Swedish government systematically violates applicable
The EU law, Machinery Directive, by ordering the application of law that the the legal
assessment of machinery turbines to ignore The EU law, Machinery Directive.
The the Swedish Supervisory Authority, Work Environment Authority, has not
completed the compulsory market surveillance which is a condition for the machine
wind turbine may be operational.
No machine wind turbines in Sweden, before being put into operation followed the
security rules specified in Machinery Directive.
All machines wind turbines in operation in Sweden are now endangering the lives of
the public and, where appropriate there pest.
Note violates the Machinery Directive
Här anges andra skrivelser till EU-kommissionen och till EU-ombudsman
Skrivelse till Kommissionen 1.8.2013 skrevs efter det att EU-ombudsman avslagit
min anmälan med hänvisning till bestämmelser att jag först borde ha begärt
"lämpliga hänvändelser" hos Eu-kommissionen.
Here are the other letters to the European Commission and EU ombudsman
Letter to the Commission 1.8.2013 was written after the EU ombudsman rejected my
application with reference to provisions that first I should have asked "the appropriate
administrative approaches" of the EU Commission.
6.11.2013 skrivelse till EU-ombudsman med anledning av att EU-kommissionen inte
hade behandlat andra delen av min anmälan 27.2.2011 om talerätt.
I skrivelse till Kommissionen 15.1.2014 påpekade jag grundläggande felaktigheter i
skrivelse från Kommissionen 14.1.2014 som är så uppenbara att de endast kan
förklaras av okunnighet i förståelsen av svenska språket. Jag erbjöd mig att översätta
detta brev till engelska.
11/06/2013 letter to the EU ombudsman on the grounds that the European
Commission had not dealt with the second part of my notification 27.2.2011 on
standing.
In the letter to the Commission 1/15/2014, I pointed out the basic errors in the letter
from the Commission 14.1.2014 which are so obvious that they can only be
explained by ignorance in the understanding of the Swedish language. I offered to
translate this letter into English.
Dagen efter beslöt EU-kommisionen att avslå min klagan enligt ovan 21.1.2014 av
åsidosättande av Maskindirektivet men yttrar sig inte om anmälan av inskränkning av
talerätt.
The day after the EU Commission decided to reject my complaint as above
01/21/2014 for infringement of Machinery Directive but said nothing about the
notification of the restriction of the locus standi
5
Eu-kommissionen grundar sitt avslag 21.1.2014 enbart på att direkt kopiera ur den
svenska regeringens s.k. pilotsvar, systemet EU Pilot.
Självklart har jag ingen kännedom om systemet EU Pilot men avvisar bestämt att
detta system i sig medför att regeringens meddelanden överensstämmer med
verklighet.
Eu Commission bases its rejection 21/01/2014 solely on direct copy from the the
Swedish government's so-called pilot response, the system of the EU Pilot.
Of course I have no knowledge of the EU Pilot system but firmly reject that this
system of itself makes the the government's messages to be consistent with reality.
EU-kommissionen skriver 21.1.2014 . "Du hävdar dessutom att Arbetsmiljöverket inte
har gjort någon marknadskontroll av vindkraftverk för att kontrollera att de
överensstämmer med maskindirektivet,"
EU Commission writes 01/21/2014. "You also claim that the Swedish Work
Environment Authority has not done any market surveillance of the wind turbines in
order to verify their conformity with the Machinery Directive,"
Nej. Helt fel.
Detta är felaktigt då jag utförligt redogjort för alla mina hänvändelser om kopior på
utförda marknadskontroller enligt maskindirektivet på maskinerna vindkraftverk.
Kopior av hänvändelserna till svenska regeringen och Arbetsmiljöverket, som
bevisligen lämnat uppgift att marknadskontroller enligt Maskindirektivet, har bifogats
mina anmälningar. Jag har aldrig fått några kopior av dokument som styrker dessa
påstådda kontroller. Naturligtvis måste så viktiga kontroller som kan leda till straff
vara dokumenterade.
No. Completely wrong.
This is incorrect because I thoroughly explained all my administrative approaches of
copies of executed market controls according to the Machinery Directive on the
machines wind turbines. Copies of administrative approaches to the Swedish
government and the Swedish Work Environment Authority, which evidently left the
information on market surveillance according to the Machinery Directive, has been
attached to my notifications. I have never received any copies of documents proving
these alleged market surveillances. Of course, such important controls that could
lead to punishment have to be documented.
Inte ens JO kunde förmå regering och Arbetsmiljöverket att lämna kopior på de
påstådda marknadskontrollerna.
Faktum är att jag påpekar att inga bevis har lämnats för genomförda
marknadskontroller av maskiner vindkraftverk.
EU-kommissionens drar 21.1.2014 den enda möjliga slutsatsen "att Arbetsmiljöverket
inte har gjort någon marknadskontroll av vindkraftverk för att kontrollera att de
överensstämmer med maskindirektivet".
En självklar slutsats till följd av att avsaknaden av bevis i form av kopior på dokument
självklart leder till att Arbetsmiljöverket inte har gjort någon marknadskontroll av
vindkraftverk och därmed inte har uppfyllt att tillämpa lagen Maskindirektiv.
Not even JO could persuade the government and Work Environment Authority to
provide copies of the alleged market surveillances.
In fact, I point out that no evidence has been provided for its market surveillances of
6
wind turbines. .
EU Commission makes 01/21/2014 the only possible conclusion "that the Swedish
Work Environment Authority has not done any market of wind turbines to verify their
conformity with the Machinery Directive."
One obvious conclusion due to lack of evidence in the form of copies of documents
naturally leads to the Swedish Work Environment Authority has not done any market
surveillance of wind turbines and thus has not met to apply the law Machinery
Directive.
EU-kommissionen borde före beslut i ärendet av svenska staten ha krävt dessa
kopior och inte enbart ange vad svenska staten svarat.
The European Commission should before decision in the case of the Swedish
government have demanded these copies and not only enter what the Swedish
government has responded.
I sitt avslag 21.1.2014 styrker kommissionen ständigt sitt beslut med att hänvisa till
vad svenska staten har påstått.
Jag finner det nödvändigt att påpeka att mina klagomål inte rör något som svenska
staten svarat utan klagomålen utgörs av två bevisbara underlåtenheter att följa
gällande lag; Maskindirektiv och talerätt.
Jag framför således inge invändningar mot vad svenska staten svarat
EU-kommissionen utan att svenska staten inte tillåter att gällande lag tillämpas.
In its rejection 21/01/2014 _the Commission continuously is proving its decision by
referring to what the Swedish government has alleges.
I find it necessary to point out that my complaints not related to something that the
Swedish government responded but my complaint consists of two provable
omissions to comply with applicable law; Machinery Directive and standing.
I submit, therefore, no objection to what the Swedish government responded
The European Commission but that the Swedish government does not allow the
current law to be applied
Jag avvisar Eu-kommissionens svar i form av alla urklipp av påståenden som
svenska regeringen lämnat.
Jag godtar inte EU-kommissionens beslutsunderlag i form av obevisade påståenden
från den part mot vars agerande jag riktat min klagan.
I reject the EU Commission response in the form of all the clippings of statements
that Swedish government has left.
I do not accept the European Commission's decision on the form of unproven claims
from the party against whose conduct I directed my complaints.
Även EU-kommissionen är förpliktigat att avge sina avgöranden efter en hantering
som följer gällande och vedertagna processregler.
Mitt klagomål är underbyggd av en omfattande dokumentation.
EU-kommissionen tycks inte ha tillgodogjort sig innehållet varken i mina anmälningar
eller den bifogade dokumentationen.
Jag noterar EU-kommissionens uppenbara brister i svensk språkbehandling.
Den bristen tvingar mig att översätta denna min skrivelse till engelska.
Also the EU Commission is obliged to submit its findings by a management that
complies with existing and established procedural rules.
My complaint is substantiated by extensive documentation.
The European Commission does not appear to have assimilated the content either in
7
my reports or supporting documentation.
I note the European Commission obvious flaws in Swedish language processing.
The shortage is forcing me to translate this letter to English.
När EU-kommissionen motbevisar min dokumentation genom att enbart godta att "de
svenska myndigheterna meddelat att den prövning som ska genomföras enligt dessa
lagar omfattar andra frågor än dem (sic) som regleras i maskindirektivet."
måste kommissionen kräva att den svenska regeringen skall redogöra när och i vilka
frågor lagen Maskindirektiv tillämpas vid vindkraftverk.
Ingen klagande, i ärenden som rör vindkraftverk, har någonsin erhållit den begärda
informationen i vilka fall Maskindirektivet har tillämpats i frågor som rör maskiner
vindkraftverk.
When the EU Commission refutes my documentation by simply accepting that "the
Swedish authorities announced that the review which will comply with these laws
include issues other than those (sic) regulated under the Machinery Directive."
Commission must require that the Swedish government should explain when and on
what issues the Law Machinery Directive ia applicable to the wind turbine.
No complaining, in matters relating to wind turbines, has ever received the requested
information, in which case the Machinery Directive has been applied in matters
relating to wind turbines.
EU- kommissionens påstående "Maskindirektivet har genomförs (sic) i Sverige
genom arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2008:3), antagna med stöd av arbetsmiljölagen
(1977„1160) och arbetsmiljöfärordningen (1977:1166)." är felaktig.
EU Commission's assertion :Machinery Directive has implemented in Sweden by the
Work Environment Authority regulations on machinery and general advice on the
application of the regulations (AFS 2008:3), adopted pursuant to the Environment Act
(1977: 1160) and Work Environment Ordinance (1977:1166) is inaccurate.
Här följer ny bevisning.
Här nedan lämnas ny bevisning på engelska om att Arbetsmiljöverket inte har infört
gällande Maskindirektiv genom att ändra det på avgörande punkter.
Here is new evidence.
Below is submitted new evidence in English about Work Environment Authority has
not introduced the current Machinery Directive by changing it at crucial points
Below is an overview of how MD has been implemented in Swedish legislation, ASF.
MD's fundamental (essential) safety requirements are not fulfilled with regard to
technical safety function and solutions, including signs for CE marking and to take
into operation and in use wind turbines according to MD 2006/42/EC (AFS 2008:3)
and MD 98/37/EC (AFS 1993:10), Annex 1, paragraphs 1.1.2 b) ("Principles of safety
integration" - "necessary protection measures in relation to risks that cannot be
eliminated") and 1.3.3 ("Risks due to falling or ejecting objects");
The following is a comparison between MD 2006/42/EC and Swedish AFS 2008:3
intended to implement the Directive
8
The ASF 2008:3 is a completely different text that is completely different in the
content and structure than the text of current MD 2006/42/EC.
The Directive clearly states that the protection and health shall apply to people in
general and not only workers who work with machines.
Swedish ASF completely omits both the explanatory introduction in "Whereas" and all
the articles of the Directive and informs with the text only following MD's Annex 1
The following comparison shows the basic differences in the two texts.
Redlining of text that does not exist in the corresponding text.
Green Mark, my comments.
ASF's paragraphs shall apparently match MD's articles but how the correspondence
is inaccurate is shown in the comparison below.
MD
ASF
Article 4
Definitions § 4
corresponds Article 2 Definitions
Market surveillance
1. Member States shall take all appropriate
measures to ensure that machinery may be
placed on the market and/or put into service
only if it satisfies the relevant provisions of
this Directive and does not endanger the
health and safety of persons and, where
appropriate, domestic animals or property,
when properly installed and maintained and
used for its intended purpose or under
conditions which can reasonably be foreseen.
2. Member States shall take all appropriate
measures to ensure that partly completed
machinery can be placed on the market only
if it satisfies the relevant provisions of this
Directive.
MD- text Article 4 is not included in ASF
Market surveillance is not mentioned in
the definitions in ASF.
Because Article 4 MD is not included in
ASF no Market surveillances are
performed.
Since Market surveillance is a necessary
requirement before a machine can be put
into operation, the fact that ASF omits
this requirement is a clear breach of MD
if machines without Market surveillance
despite that are put into operation.
3. Member States shall institute or appoint
the competent authorities to monitor the
conformity of machinery and partly
completed machinery with the provisions set
out in paragraphs 1 and 2.
4. Member States shall define the tasks,
organisation and powers of the competent
authorities referred to in paragraph 3 and
shall notify the Commission and other
Member States thereof and also of any
9
subsequent amendment.
Article 14
Notified bodies
is not included in ASF
1. Member States shall notify the
Commission and the other Member States of
the bodies which they have appointed to
carry out the assessment of conformity for
placing on the market referred to in Article
12(3) and (4), together with the specific
conformity assessment procedures and
categories of machinery for which these
bodies have been appointed and the
identification numbers assigned to them
beforehand by the Commission. Member
States shall notify the Commission and other
Member States of any subsequent
amendment.
following 8 paragraphs are not includes
in ASF
Anex 1
4. This Annex is organised in several parts.
The first one has a general scope and is
applicable to all kinds of machinery. The
other parts refer to certain kinds of more
specific hazards. Nevertheless, it is essential
to examine the whole of this Annex in order
to be sure of meeting all the relevant
essential requirements. When machinery is
being designed, the requirements of the
general part and the requirements of one or
more of the other parts shall be taken into
account, depending on the results of the risk
assessment carried out in accordance with
point 1 of these General Principles.
14 § Innan en delvis fullbordad maskin
släpps ut på marknaden ska tillverkaren
eller dennes representant se till att
a) den relevanta tekniska dokumentation
som beskrivs i bilaga 7, avsnitt B är
upprättad,
b) de monteringsanvisningar som
beskrivs i bilaga 6 är upprättade, samt att
c) en försäkran för inbyggnad i enlighet
med vad som beskrivs i bilaga 2, del 1,
avsnitt B har upprättats.
This text above is not in MD Article 14
We have asked SWEDAC about Notified
bodies but have not received a proper
answer.
Since no WTG is CE marked in Sweden
has no notified bodies have been
engaged
ASF has removed all Articles in the MD
and only included MD´s Annexes.
ASF'S paragraphs should obviously
correspond to MD'S Articles but the
incorrect correspondence is shown inter
alia in the comparison of Article 14 and
ASF § 14.
Bilaga 1
. 4. /Träder ikraft I:2011-12-15/
Denna bilaga består av flera delar. Den
första har en allmän omfattning och
gäller samtliga maskintyper. De andra
delarna behandlar vissa mer specifika
riskkällor. För att med säkerhet uppfylla
samtliga tillämpliga grundläggande krav
är det dock viktigt att hela denna bilaga
tas i beaktande. När maskinerna
konstrueras ska kraven i den allmänna
10
delen och kraven i en eller flera av de
andra delarna beaktas, beroende på
resultatet av riskbedömningen i enlighet
med punkt 1 i dessa allmänna principer.
Grundläggande hälso- och säkerhetskrav
för skyddet av miljön ska tillämpas
endast på de maskiner som avses i
avsnitt 2.4. (AFS 2011:1)
ANNEX III
CE marking
The CE conformity marking shall consist of
the initials "CE" taking the following form:
+++++ TIFF +++++
If the CE marking is reduced or enlarged the
proportions shown in the above drawing
must be respected.
The various components of the CE marking
must have substantially the same vertical
dimension, which may not be less than 5
mm. The minimum dimension may be
waived for small-scale machinery.
The CE marking must be affixed in the
immediate vicinity of the name of the
manufacturer or his authorised
representative, using the same technique.
Where the full quality assurance procedure
referred to in Article 12(3)(c) and 12(4)(b)
has been applied, the CE marking must be
followed by the identification number of the
notified body.
ASF claims here incorrectly that the
protection of the environment is
applicable only to the machinery referred
to in section 2.4.
2.4 /Träder ikraft I:2011-12-15/
Maskiner för applicering av
bekämpningsmedel
Machinery for pesticide application
Why this Swedish misleading addition as
late as in 2011? Is the reason that so
many complaints are made against the
expansion of WTGs?
Protection must of course be applied to
all machines.
That's the whole point of the directive.
Bilaga 3
CE-märkning
Bestämmelser om anbringande och
användning av CE-märkning finns i
Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli
2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter och upphävande
av förordning (EG) nr 339/935 och lagen
(2011:791) om ackreditering och teknisk
kontroll.
.
Why this supplement in ASF?
Should only the machine WTGs be CE
marked in the market?
What is repealed as above?
Is Accreditation and Conformity
Assessment suspended according ASF?
11
För CE-märkning av maskiner gäller
också dessa föreskrifter.
CE-märkning ska vara tydlig, läslig och
outplånlig.
Undantag från det minimimått som följer
av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli
2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter och upphävande
av förordning (EG) nr 339/93 får göras
för små maskiner.
ANNEX IX
EC type-examination
EC type-examination is the procedure
whereby a notified body ascertains and
certifies that a representative model of
machinery referred to in Annex IV (hereafter
named the type) satisfies the provisions of
this Directive.
ANNEX XI
Minimum criteria to be taken into account by
Member States for the notification of bodies
ANNEX XII
Correlation table [1]
Why write here about exceptions? Is the
reason that no WTG in Sweden are CE
marked?
This entire Swedish text is not included
in the MD Annex III. The Swedish text
can be read as an assertion that the
WTG does not need to be CE marked in
Sweden.
CE-märkning ska anbringas i omedelbar
närhet av namnet på tillverkaren eller
dennes representant och med samma
teknik.
Om förfarandet för fullständig
kvalitetssäkring enligt 12 § c) och 13 § b)
har tillämpats, ska CE-märkningen följas
av det anmälda organets
identifikationsnummer. (AFS 2011:7).
Bilaga 9
EG-typkontroll är det förfarande genom
vilket ett anmält organ förvissar sig om
och intygar att en modell som är
representativ för en maskin enligt bilaga
4 (nedan kallad ”typ”) uppfyller kraven i
direktiv 2006/42/EG.
Bilaga 11
Upphävande eller tillbakadragande av
utfärdade intyg eller godkännanden
12
Article 11
Safeguard clause
1. Where a Member State ascertains that
machinery covered by this Directive, bearing
the CE marking, accompanied by the EC
declaration of conformity and used in
accordance with its intended purpose or
under conditions which can reasonably be
foreseen, is liable to compromise the health
and safety of persons and, where appropriate,
domestic animals or property, it shall take all
appropriate measures to withdraw such
machinery from the market, to prohibit the
placing on the market and/or putting into
service of such machinery or to restrict free
movement thereof.
2. The Member State shall immediately
inform the Commission and the other
Member States of any such measure,
indicating the reasons for its decision
Suspension or withdrawal of certificated
issues or approvals.
This is quite different from MD Annex XI
Annex 12 Is not included in the ASF
Following entire section is not part of the
MD.
Arbetsmiljöverkets allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna om
maskiner
Allmänna råd har en annan juridisk
status än föreskrifter. De är inte
tvingande, deras funktion är att förtydliga
innebörden i föreskrifterna.
and, in particular, whether the nonconformity is due to:
In English:
General guidelines have a different legal
status than regulations. They are not
mandatory, they serve to clarify the
meaning of the Regulations.
NOTE that ASF claims that the following
is not mandatory as above.
(a) failure to satisfy the essential
requirements referred to in Article 5(1)(a);
ASF claims that Safeguard clause in MD
Article 11 is not mandatory.
(b) incorrect application of the harmonised
standards referred to in Article 7(2);
Om en medlemsstat konstaterar att en
CE-märkt maskin som omfattas av detta
direktiv och som åtföljs av en EGförsäkran om överensstämmelse och
som används på avsett sätt och under
rimligen förutsebara villkor, kan äventyra
hälsa och säkerhet för personer samt i
förekommande fall husdjur och
egendom, vidtar den alla lämpliga
åtgärder för att se till att denna maskin
dras tillbaka från marknaden, inte släpps
ut på marknaden eller tas i drift eller att
dess fria rörlighet begränsas.
Medlemsstaten ska i sådana fall
omedelbart underrätta kommissionen
och övriga medlemsstater om varje
sådan åtgärd och om skälen för beslutet.
all of this below is not included in ASF
(c) shortcommings in the harmonised
standards themselves referred to in Article
7(2).
3. The Commission shall enter into
consultation with the parties concerned
without delay.
The Commission shall consider, after this
consultation, whether or not the measures
taken by the Member State are justified, and
it shall communicate its decision to the
Member State which took the initiative, the
other Member States, and the manufacturer
13
or his authorised representative.
4. Where the measures referred to in
paragraph 1 are based on a shortcoming in
the harmonised standards and if the Member
State which instigated the measures
maintains its position, the Commission or the
Member State shall initiate the procedure
referred to in Article 10.
5. Where machinery does not conform and
bears the CE marking, the competent
Member State shall take appropriate action
against whomsoever has affixed the marking
and shall so inform the Commission. The
Commission shall inform the other Member
States.
6. The Commission shall ensure that Member
States are kept informed of the progress and
outcome of the procedure.
Conclusion:
.
The differences between MD and ASF are fundamental as described above so the
conclusion is that the Swedish regulations in ASF does not correspond to the whole
of MD.
On the contrary counteracts ASF binding rules in MD.
It is therefore concluded that the government of Sweden did not implement the whole
of MD which is failure to fulfill obligations of the treaty between Sweden and the EU.
The infringement is extremely serious if it leads to that the dangerous machines wind
turbines, whose security does not follow the warnings indicated in MD, represents a
serious threat to people and, where appropriate, their domestic animals.
As the health and safety of wind turbines machines in Sweden are not subject to the
safeguards of the law MD, this threat to mankind is also a violation of applicable law
the Aarhus Convention.
The Swedish ASF has not properly understood the difference between MD's
description of machines Type-control and Market Surveillance.
MD Article 4 Market surveillance is mentioned in ASF only in the section on CE
marking Appendix 3.
See comments in the comparison above.
Regardless the provisions of MD and the explanatory text in the "Guide to application
of the Machinery Directive 2006/42/EC" with all references to the various existing
directives, which cannot limit the provisions of MD, the fact remains of my
communication that no evidence of completed Market surveillance are available and
the fact that the Swedish government ordered that the MD may not be included in a
judicial review of permits for wind turbines is a very serious violation of existing laws
and arrangements which cannot be accepted.
14
This leads to the fact that the MD does not apply to machines wind turbines in
Sweden, which is a flagrant violation of the treaty between Sweden and the EU.
Further, these facts, and the entire Swedish permitting process for wind machines,
leads to that it is allowed for machines to put people in danger in violation of
applicable provisions concerning health and safety in the Convention which can not
be accepted.
Because according to MD Market surveillance is a necessary step before a machine
can be put into operation at its location and Market surveillance has not been
implemented in Sweden, all machines wind turbines put into operation in Sweden
contravention laws in force in Sweden.
The major fundamental differences between MD and ASF as above, leads to the
conclusion that the Swedish authorities have not properly implied MD.
The fallacy appears clearly on the issue of wind power in Sweden. Also, the fact that
the Swedish authorities as late as 2009 found that wind turbines were not machines
but instead are buildings, according to the attachment in my communication, is
confirming the suspicion that the authorities sought to remove the obstacle for the
development of wind turbines as the correct application is the MD.
.
That MD is overridden in matters of wind turbines is not only a Swedish
phenomenon.
Not until 2013 the Danish authorities recognized that MD is also valid for wind
turbines in Denmark.
Therefore even the Danish wind turbines are without correct CE-marking.
EU-kommissionen godtar i sitt svar 21.1.2014 utan vidare det falska påstående; "De
svenska myndigheterna har meddelat oss att Arbetsmiljöverket utövar fortlöpande
tillsyn och marknadskontroll över vindkraftverken."
Eftersom frågan om marknadskontroller är grunden i min anmälan kräver jag att
EU-kommisionen av den svenska regeringen begär dokument som visar på utförda
marknadskontroller enligt Maskindirektivet Artikel 4.
The European Commission accepts in its response 21/01/2014 without a doubt the
false assertion, "The Swedish authorities told us Work Environment Authority
exercising ongoing supervision and market control over the wind turbines."
As the issue of market surveillance is the basis of my application, I require that
EU Commission from the Swedish government requesting documents that show
performed market market surveillance under the Machinery Directive Article 4.
Om sådana dokument inte kan lämnas kräver jag att EU-kommissionen tillstyrker min
klagan.
If such documents can not be provided, I demand that The European Commission
approves my complaints
15
Om de två första stycken på sid 2 i EU-kommissionens avslag 21.1.2014 är den
svenska regeringens påståenden begär jag att EU-kommissionen på plats i Sverige
If the first two paragraphs on page 2 of the EU Commission's rejection 01.21.2014 is
the Swedish government's allegations, I request that the European Commission on
location in Sweden check the truth of my assertion that no wind turbines in Sweden is
CE marked on their location according to Article 16 Machinery Directive
In my notifications, I have proven my claim with photographs.
I reject the EU Commission's contention "that the Work Environment Authority since
2009 has initiated and arranged information meetings with authorities ..." as irrelevant
kontrollerar sanningen i mitt påstående att inget vindkraftverk i Sverige är CE-märkt
på sin uppställningsplats enligt Artikel 16 Maskindirektiv.
I min anmälan har jag styrkt detta mitt påstående med fotografier.
Jag avvisar EU-kommissionens påstående "att Arbetsmiljöverket sedan 2009 har
tagit initiativ till och ordnat informationsmöten med myndigheter…" som
ovidkommande.
Ovidkommande som grund för EU-kommissionens beslut 21.1.2014 att
avvisa min klagan är också informationen att Arbetsmiljöverket hållit
informationsmöten.
Irrelevant as the basis for the European Commission's decision 21.1.2014 rejecting
my complaints is also information that Work Environment Authority held information
meetings.
Ovidkommande som grund för EU-kommissionens beslut att avvisa min
klagan är också hänvisningen till en webbsida där vem som vill kan skriva
vad som helst.
Irrelevant as the basis for the European Commission's decision to dismiss my
complaints is also reference to a website where anyone interested can write about
anything.
EU-kommissionen anger mycket riktigt att jag hävdar att "det kalla, isiga klimatet i
Sverige kan orsaka isbildning på vingarna och att isen kan slungas iväg och utgöra
en fara för människor, djur och egendom." men jag avvisar som ovidkommande att
"De svenska myndigheternas meddelar att redan när ett vindkraftverk konstrueras
bör man göra något åt risken för iskast och i första hand konstruera bort den eller
eliminera den om det är tekniskt möjligt." Faktum är att iskast inte har kunnat
konstrueras bort.
The European Commission indicates correctly that I claim that "the cold, icy climate
in Sweden can cause the formation of ice on the wings and the ice can break loose
and pose a danger to people, animals and property." but I reject as irrelevant that
"The Swedish government announced that by the time a wind turbines. constructed
should do something about the risk of ice throw and primarily construct delete it or
eliminate it of it is technically possible." The fact is that the ice throw has not been
possible to construct away.
Detta har jag styrkt genom dokument där Arbetsmiljöverket meddelat att
farligheten inte har kunnat konstrueras bort och att det inte finns tillförlitliga
metoder att göra det.
16
This I have proved by documents in which Work Environment Authority announced
that the hazard has not been constructed away and that there are no reliable
methods to do so.
Jag avvisar EU-kommissionens hänvisning 21.1.2014 till pågående
standardiseringsarbete som ovidkommande.
I reject the European Commission's reference 01/21/2014 to ongoing standardization
work as being irrelevant.
Ovidkommande som grund för EU-kommissionens beslut 21.1.2014 att
avvisa min klagan är också hänvisning till att skyddskraven i Maskindirektivet
uppfylls av att farligheten anges i någon bruksanvisning.
Irrelevant as the basis for the European Commission's decision 21.1.2014 rejecting
my complaints is also reference to that safety requirements of the Machinery
Directive are met by that hazard is mentioned in any manual.
Jag har rätt att förutsätta att EU-kommissionen känner till att Maskindirektivet
entydigt anger att alla kvarvarande farligheter skall vara åtgärdade innan maskiner
kan sättas i drift. Jag hänvisar här till de mycket klara och entydiga
säkerhetsföreskrifterna som anges i Maskindirektiv Artikel 11.
I have a right to expect that The European Commission is aware that the Machinery
Directive clearly specifies that all remaining dangers must be corrected before the
machinery can be put into operation. I refer here to the very clear and unambiguous
warnings indicated in the Machinery Directive Article 11.
Jag motsätter mig härmed att EU-kommissionen genom sitt avslag på min klagan
medverkar till att gällande lag som dessutom är EU-lag åsidosätts, vilket har till
följd att medborgare i Unionen medvetet utsätts för livsfara.
I oppose hereby that the EU Commission through its rejection of my complaints
contributes to current law which is also EU law is infringed, with the result that
citizens of the Union deliberately are endangering their lives.
Med stöd av ovanstående motsätter jag mig EU-kommissionens beslut:
"Kommissionens avdelningar finner således att inga belägg har lämnats för
att maskindirektivet har överträtts. Då ingen rättslig grund föreligger kommer
kommissionen att avsluta ärendet,"
With the support of the above, I oppose the European Commission's decision: "The
Commission services therefore finds that no evidence has been provided to the
Machinery Directive have been breached. Since no legal basis exists, the
Commission will close the case,"
Jag påpekar än en gång att mina klagomål inte handlar om att " maskindirektivet har
överträtts" utan att maskindirektivet på order av den svenska regeringen har
åsidosatts i frågor som rör maskiner vindkraftverk.
I point out again that my complaint is not about the "Machinery Directive have been
violated" but that the machinery directive by order of the Swedish government has
been infringed on issues related to wind turbines.
Den rättsliga grunden för min anmälan är åsidosättande av gällande lag.
The legal basis for my complaint is overriding the applicable law.
I det fall EU-kommissionen med anledning av denna skrivelse vidhåller sitt avslag
begär jag information om i vilken högre instans jag kan begära min rätt.
17
In case that the EU Commission in response to this letter maintains its refusal I
request information on the higher court, I can ask for my right.
Översättning till engelska följer.
EU Commission bases its rejection 21/01/2014 solely on direct copy from the
Swedish government's so-called pilot response, the system of the EU Pilot.
Of course I have no knowledge of the EU Pilot system but firmly reject that this
system of itself makes the government's messages to be consistent with reality
Notification of the Swedish state for obstructing the ECJ judgment, Case C-263/08,
REFERENCE Directive 85/337/EEC - Public participation in environmental decisionmaking - the right to challenge the decision authorizing projects likely to have a
significant environmental impacts.
Swedish state takes illegal methods to prevent public participation in environmental
decision-making. One example of the many is stated here.
18
Download