AVTALE OM DELTAKELSE/Agreement for

advertisement
AVTALE OM DELTAKELSE/Agreement for participation
Hår & Skjønnhet 2015
O slo S pektrum 3 1 . j a n uar o g 1 . fe b ruar 2 0 1 5
Firma/company:Foretaksnr.:
Adresse/address:
Postnummer/postcode:Post sted/city:
Land/country: Telefon/phone:
E-post/e-mail:Web-adresse/web-address:
Kontaktperson/contact:
Telefon/phone:
E-post, kontaktperson/e-mail, contact:
Fylles ut om fakturaadressen er en annen enn over/Must we billed out if invoice address is different than exhibitor:
Firma/company:
Adresse/address:
Postnr./postcode: Sted/city: Land/country:
Priser og betingelser/prices and conditions
Registreringsavgift/registrationfee:
4 750,(Påmelding etter 1.10.2014/registration after October 1st 2014 kr 7 500,-)
Leie av stand/stand fee:
Minimumsstørrelse/minimum size:
9 kvm/sq.m.
Maksimumsstørrelse/maximum size:
100 kvm/sq.m.
9 – 20 kvm pr stand/sq.m. 2 690,- pr kvm/pr sq.m.
21 – 50 kvm pr stand/sq.m.2 440,- pr kvm/pr. sq.m.
Areal overskytende 50 kvm pr stand/sq.m. excess 50 sq.m.
2 200,- pr kvm/pr. sq.m.
Bidrag på scene/contribution on the stage:
Pris pr “slot” pr dag/price pr slot pr day:
Utstillere/exhibitors
25 000,Uten stand/non exhibitors
50 000,Seminar/seminars:
Pris pr “slot” pr dag/price pr slot pr day:
Utstillere/exhibitors
10 000,Uten stand/non exhibitors
25 000,Ved andre aktiviteter avtales pris særskilt/ Other activities, special prices.
Alle priser er ekskl. merverdiavgift (MVA)/all prices are excluded VAT
STAND BESTILLING/SITE RESERVATION
Vi ønsker følgende antall kvm (minimum 9 kvm/maksismum 100 kvm). Ønsket størrelse/
mål kan ikke garanteres. Kun stands på 100 kvm er garantert “åpen løsning”./We wish the following numbers
of square meters(minimum 9 sq.m./maximum 100 sq.m.) The desired size/square meters cannot be guaranteed.
Antall kvm/sq.m.:
Ønsket bredde/required depth:
Ønsket lengde/required length:
ANDRE AKTIVITETER/OTHER ACTIVITIES
Vi deltar med/participate with:
Antall pr dag/sequences pr day
Show/visninger/shows
Seminar/seminares
Annet/kommentarer/other/comments:
Vi ønsker å stille ut under følgende hovedgruppe/our products/services are related to:
Hud/skin
Hår/hair
Negl/nail
Annet/other:
VAREMERKEREGISTRERING/TRADE MARK REGISTRATION
Følgende varemerker/produsenter vil være representert/the following trade marks, producers will appear on
our stand:
Betalingsbetingelser/terms of payment
Påmeldingsavgiften faktureres ved mottakelse og registrering av undertegnet avtale. Leie faktureres fra
1.11.2014, med forfallsfrist på 14 dager. Ved for sen betaling kan plassen tildeles andre deltakere.
Betingelser for øvrig, se eget dokument./Registration fee will be invoiced upon receipt and registration of the
signed agreement. Stand rental fee will be invoiced from November 1st 2014, and must be met within 14 days. In
case of late payment, the place might be allotted to other participants.
Jeg bekrefter vår deltakelse på HÅR & SKJØNNHET 2015, som beskrevet ovenfor, og aksepterer arrangementets betingelser. /I confirm our participation at Hår & Skjønnhet 2015 as ticked off above, and I accept the
regulations of the trade fair.
Dato/date:
Signatur/signature:
Download
Related flashcards
Create Flashcards