Evaluering av Samnordisk Skogsforskning

advertisement
Evaluering av Samnordisk Skogsforskning
SNS
Anders Portin och Mariia Kaikkonen
A11-02350
3 maj 2012
Indufor i korthet
•
Oberoende rådgivare gällande skog och skogsindustri
•
Global verksamhet för såväl offentliga som privata sektorn
•
Grundad: 1980
•
100% partnership
•
Huvudkontor i Helsinfors, Finland
•
Personal: Drygt 30 personer i Helsingfors, 13 i Auckland, Nya
Zealand och ca 80 i olika projekt runt om i världen
•
På Tölögatan talar vi elva olika språk som modersmål, i Auckland
ytterligare fyra
2
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR OY
Karta över Indufors projekt under 2010/2012
3
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR OY
Uppdraget
Styrelsen för SNS gav i december 2011 Indufor i uppdrag att
göra en utvärdering av SNS verksamhet
Den senaste övergripande utvärderingen har gjorts 1993
Vissa utvärderingar av olika delar av verksamheten har gjorts
senare
Sammanlagt intervjuades 42 personer (styrelsemedlemmar,
forskare och representanter för olika intressenter )av vilka 32
dessutom fyllde i ett frågeformulär
Rapporten gjordes på engelska bl.a. med tanke på SNS
jubileumskonferens i juli 2012
4
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Kriterier uppsatta av SNS
Nordisk dimension
Internationell dimension
Finansiering
Organisation och kommunikation
Jämställdhet
Inriktning och prioritering
Utmaningar och framtidens strategi
5
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Arbetets olika delar
Step 1
Step 2
Project
kick-off
• Agreement on
study details
• Start of project
6
Desk study
Step 3
Interviews
Step 4
Analysis
• Review of and
• Taking contact
• Information
•
familiarization with with SNS
compilation and
readily available
stakeholders and
analysis
information (SNS
conducting semiweb pages, old
structured
•
evaluation reports interviews (by
and other relevant phone)
documents)
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Step 5
Data
Verification
•
Checking
information
relevance, validity
and reliability.
Additional data
search and checkup interviews (if
needed)
Step 6
Draft Results
Drafting
preliminary
results and
recommendations
for SNS
Final
Report
Bakgrundsmaterial
Strategiplaner
– Rätt övergripande, täcker allting
Verksamhetsplaner
– Ger lite mera kött på benen, men håller alla dörrar öppna.
Styr inte särskillt detaljerat
Vilja till forskning? (TemaNord 2011:572)
– SNS bör vara aktiv i diskussionen
Selfoss deklarationen (Augusti 2008)
– Vatten och klimat. Men syns vattnet i SNS verksamhet?
7
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
SNS som organisation
Lämplig storlek på styrelsen, hög standard på medlemmarna
Obyråkratisk och flexibel
Rotationen av sekretariatet får såväl ris som ros, alternativen:
– Fortsätta med rotationen
– Placera sekretariatet permanent i ett land
– Placera sekretariatet i ett existerande nordiskt organ
Rekommendationer:
– Det är viktigt att förbereda flyttningen av sekretariatet i god tid
– SNS-evenemang kunde ordnas i och av olika länder för att få en större
synlighet och bredd utanför det land som har sekretariatet
8
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Prioriteringar
De flesta anser att det är bra att SNS har en bred syn på
skogsforskning
Några anser att en starkare prioritering skulle vara bättre,
men åsikterna om vad som skall prioriteras går isär
Många talar för sektorövergripande synsätt, dels gällande alla
naturresurser och dels gällande samhället i stort
Vattenfrågan?
9
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Vad har prioriterats och vad bör
prioriteras?
Var borde tyngdpunkten för SNS ligga?
Vilka områden av skogsforskning har SNS utvecklat
aktivast?
40
30
35
25
30
25
Score
Score
20
15
20
15
10
10
5
5
0
0
* From Northern to Southern Hemisphere
10
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Har SNS bidragit med infrastruktur?
Noltfox är mycket bra
– Men också viss tveksamhet till evighetsprojekt
Själva SNS och dess struktur är en infrastruktur i sig
EFINORD
11
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Nordisk nytta
SNS styrka ligger här
Alla länder och autonoma områden (förutom Grönland)
upplever att de är med på lika villkor och att de har nytta av
samarbetet
Danmark, Finland och Sverige anses vara speciellt aktiva
Självklart är inte alla länder med i alla aktiviteter, länderna har
lite olika skogliga tyngdpunktsområden
12
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Närområdena
Samarbetet med Baltikum anses av de flesta som viktigt och
bra – trots att nordisk-baltisk nytta inte är lätt att definiera
En del tillfrågade, speciellt i de Västnorden ser emellertid den
västliga riktningen (Skottland, Irland, Canada) som betydligt
viktigare
Samarbete med Ryssland har betydligt lägre prioritet och
anses rätt svårt
13
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Europeiska Unionen
14
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Är SNS aktivt i EU-frågor?
12
Number of respondents
Rätt olika syn på hur bra
SNS varit som plattform
gentemot EU
Eller ens om behovet att
vara det
Skall SNS lobba, eller skapa
EU-projekt? Eller är det
EFINORDs roll?
Nätverk, CAR etc
rapporterar inte heller vad
mötena lett till
10
8
6
4
2
0
Very active
Active
Average
Not very
active
Totally
inactive
No opinion
EFINORD och SNS
Samarbetet håller fortfarande på att utformas
Väldigt olika uppfattningar om samarbetet så här långt och
hur det skall utvecklas
Rekommendation:
– Samarbetet bör diskuteras grundligt inom såväl SNS som
EFI och sedan gemensamt. Grund-inställningen till båda är
stark – men nu krävs det klarare linjer. Och en klar
kommunikation till forskare mm.
15
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Roll mot NMR och EK-FJLS
Merparten anser att SNS lyckats mycket bra
Men:
– En del anser att NMR styr för mycket
– En del att SNS är för osynlig, speciellt gällande policy
advice
16
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Finansiering
Finansieringen från NMR är livsviktigt för samarbetet
En oro att eventuellt sänkta bidrag skulle göra SNS mindre
attraktivt för kvalificerade styrelsemedlemmar
Medlena är små och kan inte inverka mycket
Speciellt i CARs har SNS medel fungerat som seed money
Rekommendation:
– Viktigt att lyfta fram frågan med politiker i varje land, såväl de
skogsansvariga ministrarna som medlemmarna i Nordiska Rådet
17
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Kommunikation
SJFR, News and Views samt
hemsidan får högt betyg
Men få känner WMSE
Rekommendationer
– Diskutera SNS roll för
WMSE
– Synliggör SNS i
skogstidskrifter
– Uppdater adresslistan
för News and Views
18
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Hur bra har SNS synlighet varit gällande aktiviteter,
kommunikation och spridning av kunskap?
3%
10%
6%
3%
Very successful
Successful
Moderate
Not very successful
31%
47%
Unsuccessful
No opinion
Jämställdhet
Styrelsen anser att frågan är viktig och att läget bör förbättras
Flera forskare anser att man går väl långt i frågan. Kvaliteten
på forskningen skall avgöra
19
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Utmaningar
Finansieringen
Nivån på styrelsemedlemmarna bör hållas på hög nivå
Nordisk nytta: Detta är SNS styrka, men kan vända sig mot sig
själv om det verkar för gammalmodigt eller för nationalistiskt
En del forskare var missnöjda med tidsplanen för årlig
avrapportering samt finansiering
20
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Vad har SNS lyckats med?
90
80
70
Score
60
50
40
30
20
10
0
21
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Vad har SNS varit svagast på?
40
35
Score
30
25
20
15
10
5
0
22
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Indufor Oy
Töölönkatu 11 A
FI-00100 Helsinki
Finland
Tel. +358 9 684 0110
Fax +358 9 135 2552
indufor@indufor.fi
www.indufor.fi
Indufor Asia Pacific Ltd
7th Floor, 55 Shortland St
PO Box 105 039
Auckland City 1143
New Zealand
Tel. +64 9 281 4750
Fax +64 9 281 4789
indufor@indufor.fi
www.indufor-ap.com
Rekommendationer
Issue
Vilja till forskning? -report results
Recommendation
It is extremely important that SNS follows the development of the
recommendations given in Vilja till forskning? -report and
participates in the discussion around related topics.
Challenges related to forests and water
Although water is mentioned as one of the key issues in the
Selfoss Declaration it is not clearly visible in the strategy or annual
work program of SNS. This deserves some attention and potential
revision from SNS.
Organisation of SNS
The Board of SNS works well and there is no reason for change.
The secretariat also works well, but should be open for
adjustments in the future, if so deemed necessary.
The preparations of the shift of the secretariat from one country to
another shall be started well in advance.
Countries could be delegated to arrange SNS-workshops etc. also
when they are not having the chairmanship. This would spread the
work more evenly, make SNS more visible in the countries and
increase their feeling of ownership.
Communication with other research organisations should be
increased so that SNS could bring value added to them. This
would strengthen the justification for a sovereign SNS.
24
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Rekommendationer
Issue
Recommendation
SNS vision and priorities
Continue to have a wide array of issues on SNS agenda, but
focus more with priorities. Prioritisation is about arranging items
in the order of their relative importance and a must for a small
organisation like SNS.
In order not to drop any issues out of SNS agenda, re-evaluate
and prioritise research themes every four years (with a new
strategy). After deciding what issues are given focus, give clear,
well-justified and robust arguments and reasoning for the
decision.
Respect the differences between Nordic countries and their
interest areas in research. Try focused application processes,
so that applicants would know in advance which research
issues SNS each time favours.
Improve focus on issues related to climate change and
bioenergy and bring them to SNS’s core. Do this in a strategic
manner (study what others are doing in those fields) and don’t
repeat, but supplement and add value.
Geographic scope of SNS – Nordic
dimension
25
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Continue the existing excellent cooperation between the Nordic
countries.
Emphasise the importance of a common Nordic voice
internationally (especially in tackling problems like climate
change), but express and respect differences locally. Mutual
recognition makes all parties involved.
Strive for more complementary approach in Nordic cooperation,
i.e. so that research in one country would
supplement/compliment research in another and thus add
value.
Rekommendationer
Issue
Adjacent area dimension
Recommendation
Continue the good existing cooperation with the Baltic countries.
SNS Board should communicate and explain better (to project
members, CARs, networks, etc.) the strategy of SNS. E.g. the fact
that by going global SNS strengthens and defends local (Nordic)
interests and avoids loss of Nordic focus. This will make the
current trend to broaden SNS’s scope more justified and
acceptable to the stakeholders.
EU and global dimension
Improve the reporting and follow-up of Networks and other SNS
activities to get a clearer picture for the SNS Board on the results
(common projects outside SNS, cooperation in EU-projects or
EU-applications, etc.) of the activities supported by SNS.
Clarify the roles between SNS and EFINORD regarding the
cooperation in the Nordic region. This is needed in order to keep
SNS as the main body in forest research between the Nordic
countries and EFINORD as an extension to SNS (not an overlap).
EFINORD can at best add value by linking SNS the EFINORD
countries.
Communicate the roles and responsibilities of SNS and EFINORD
better to their stakeholders.
Increase cross-sectoral cooperation e.g. by intensifying
cooperation with other Nordic organisations, such as NKJ, NEF
and NOVA University.
26
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Rekommendationer
27
Issue
Relationship to EK-FJLS and NCM
Recommendation
Improve SNS’s visibility towards NCM e.g.
through regular policy briefs.
Pay close attention to the political readability and
usability of the information provided to EK-FJLS
and NCM. Use News and Views as an example,
i.e. learn a lesson on how to transform research
texts and data into more easily understandable
and reader-friendly form.
SNS’s role in avoiding overlaps and filling in gaps
in research
Continue creating positive synergy and filling in
research gaps the same was as before
Financing
Keep on allocating SNS money for creating
connections with the Nordic countries – that has
been SNS’s most successful achievement!
As SNS has been successfully promoting
networking, it is highly recommended that NCM
continues financing cooperation regarding Nordic
forest research.
SNS Board could improve the seed money
element of SNS funding by actively searching for
other funding sources and informing projects,
CARs and other research groups on the results
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Rekommendationer
28
Issue
Recommendation
Knowledge Dissemination and Communication
Continue efforts to make SJFR more known as it is a
flagship for SNS.
Have a serious discussion within the Board regarding
WMSE and SNS’s role in it. Depending on the
outcome of the discussion the Board should either
make a plan to whole-heartedly support the journal
and ensure its future or alternatively decide how to
decrease SNS’s involvement.
Be clear about the roles and complementarity of SNS
web page and NB Forest web page.
Ensure that the address list for News and Views is
broad enough and covers also decision makers,
administrators, practitioners and anyone outside the
research scene. This will contribute to the better
visibility of SNS.
Intensify the visibility of SNS in forest magazines and
among the national (and international) media
Gender equality
Take the opposite views of SNS Board and nonBoard members into serious consideration and make
a decision on the role and scope of gender equality in
SNS, both on strategic and practical level.
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Rekommendationer
Issue
Recommendation
Challenges
•
•
•
•
The main challenges can be identified as follows:
Money – or lack of it
Board structure – how to maintain high quality
Geography – the balance between Nordic and international
Schedules – the balance between the financier and those financed
•
•
•
•
The proposals for improvement mentioned by SNS stakeholders fall under the
following groups:
Application process – specialized application rounds
Coordination – enhanced coordination inside SNS
Continuum – SNS’s assistance in finding post-project financing
SNS rules – more flexibility
Improvement
proposal
29
COPYRIGHT © 2012 INDUFOR
Download