RP 116/2014 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europarådets konvention om tillgång till officiella
handlingar samt med förslag till lag om sättande i kraft av
de bestämmelser i konventionen som hör till området för
lagstiftningen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att riksda- ingar, av vilka den ena gäller tillämpningen
gen godkänner Europarådets konvention om av konventionen på fysiska och juridiska peroffentlighet för myndighetshandlingar.
soner i den mån de har sådana lagstadgade
Syftet med konventionen är att garantera uppgifter som innebär utövning av offentlig
att alla har rätt att på begäran få ta del av makt. Den andra förklaringen gäller det att
myndigheternas handlingar. Det är fråga om ett beslut av republikens president i fråga om
det första internationella avtalet om offent- begäran av en handling inte kan överklagas.
lighet i myndigheternas verksamhet som är
Europarådets konvention träder i kraft tre
juridiskt bindande och som bygger på offent- månader efter det att tio av Europarådets
lighetsprincipen.
medlemsstater har uttryckt sitt samtycke till
Bestämmelserna i konventionen motsvarar att vara bundna av konventionen. Konventiolagen om offentlighet i myndigheternas verk- nen har ännu inte trätt i kraft internationellt.
samhet och annan finländsk offentlighetslag- Lagen om sättande i kraft av konventionen
stiftning. Propositionen innehåller ett förslag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms
till lag om sättande i kraft av de bestämmel- genom förordning av statsrådet efter det att
ser i konventionen som hör till området för konventionen har trätt i kraft internationellt
lagstiftningen. I propositionen föreslås det och blivit bindande för Finland.
också att riksdagen godkänner två förklar—————
297231
2
RP 116/2014 rd
INNEHÅLL
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL.............................................................1
INNEHÅLL ................................................................................................................................2
ALLMÄN MOTIVERING .........................................................................................................3
1.INLEDNING ...........................................................................................................................3
2.
NULÄGE ..........................................................................................................................3
3
MÅLSÄTTNING OCH DE VIKTIGASTE FÖRSLAGEN .............................................5
4
PROPOSITIONENS KONSEKVENSER ........................................................................5
5
BEREDNINGEN AV PROPOSITIONEN .......................................................................5
DETALJMOTIVERING ............................................................................................................6
1
KONVENTIONENS INNEHÅLL OCH FÖRHÅLLANDE TILL LAGSTIFTNINGEN
I FINLAND.......................................................................................................................6
2
LAGFÖRSLAG .............................................................................................................13
3
IKRAFTTRÄDANDE ....................................................................................................13
4
BEHOVET AV RIKSDAGENS SAMTYCKE SAMT BEHANDLINGSORDNING ..14
4.1 Behovet av riksdagens samtycke ....................................................................................14
4.2 Behandlingsordning ........................................................................................................15
LAGFÖRSLAG ........................................................................................................................16
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar...............................16
KONVENTIONSTEXT............................................................................................................17
Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar (översättning) .......17
Council of Europe Convention on Access to Official Documents ..........................17
RP 116/2014 rd
3
ALLMÄN MOTIVERING
1 Inledning
Lagstiftningen om offentlighet för myndigheternas handlingar har en lång tradition i
Finland och Sverige. Den svensk-finska
tryckfrihetslagen från 1766 var den första lagen i världen som innehöll offentlighetsprincipen. Offentlighet är en huvudregel i fråga
om myndigheternas handlingar och medborgarna har rätt att ta del av myndigheternas offentliga handlingar.
Öppenheten i myndigheternas verksamhet
har utvecklats under de senaste årtiondena
också i de övriga Europeiska länderna och i
Europeiska unionen. Före den konvention av
Europarådet om offentlighet för myndighetshandlingar (Council of Europe Convention
on Access to Official Documents, CETS No.
205), som nu är under behandling och som
upprättades i Tromsö den 18 juni 2009, har
det dock inte slutits några internationella avtal om offentligheten för myndighetshandlingar. Konventionen är sammankopplad
med Europarådets allmänna strävan att uppnå
en större sammanhållning mellan sina medlemsstater samtidigt som man skyddar och
förverkligar de ideal och principer som utgör
deras gemensamma arv. Till dessa hör särskilt yttrandefriheten, som ingår i de internationella människorättskonventionerna och
som omfattar åsiktsfrihet och rätten att ta
emot och sprida information och tankar utan
att myndigheterna ingriper i det, liksom rätten att delta i och påverka det samhälleliga
beslutsfattandet.
2
Nuläge
I Finland grundar sig rätten att ta del av
myndigheternas handlingar på 12 § 2 mom. i
grundlagen, enligt vilket handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna är
offentliga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag.
Var och en har rätt att ta del av offentliga
handlingar och upptagningar.
Mera omfattande bestämmelser om rätten
till information samt öppenheten i myndigheternas verksamhet i enlighet med offentlig-
hetsprincipen finns i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999, nedan offentlighetslagen). Offentlighetsprincipen är en central princip inom förvaltningen i
Finland, och den har en viktig ställning vid
avgöranden och förfaranden som gäller myndighetsinformation.
Enligt grundlagen har var och en rätt att ta
del av myndigheternas offentliga handlingar.
För att denna rätt ska tillgodoses är det viktigt att man inte får fråga den som begär information om en offentlig handling för vilket
ändamål informationen ska användas och att
den som begär information ska ha rätt att
förbli anonym. Ett undantag från denna regel
utgör dock en situation där man begär en kopia ur ett personregister som förs av en myndighet, eller sekretessbelagda uppgifter i en
handling.
Den som begär en handling ska enligt lagen bistås vid individualiseringen av sin begäran med hjälp av dokumentregister, och
begäran ska behandlas utan dröjsmål. Man
har rätt att söka ändring i ett negativt beslut.
Genom offentlighetslagen har man försökt
förbättra offentligheten i den offentliga förvaltningen även på ett mera omfattande plan
än vad rätten att ta del av enskilda handlingar
innebär. I 5 kap. finns det bestämmelser om
myndigheternas skyldighet att främja möjligheterna att ta del av en handling samt en god
informationshantering. Syftet med bestämmelserna är att ålägga myndigheterna en
skyldighet att på eget initiativ ge allmänheten
information om deras uppgifter och verksamhet, och att säkerställa att myndigheterna
i samband med informationsbehandling beaktar såväl offentlighetsprincipen som skyddet för sekretessbelagda uppgifter och personuppgifter samt kraven i fråga om datasäkerhet och kraven i arkivlagstiftningen.
Huvudregeln är att myndigheternas handlingar är offentliga, och denna princip kan
begränsas endast i de fall som det föreskivs
särskilt om i lag. Till begränsningarna av rätten till information kan man räkna de bestämmelser som definierar objektet för möjligheten att få information, dvs. myndighetshandlingen. Definitionen av en myndighets-
4
RP 116/2014 rd
handling finns i 5 § i offentlighetslagen. Rätten till information är inte heller ovillkorlig
när det är fråga om handlingar som ännu är
under behandling, utan rätten till information
börjar gälla först i de behandlingsfaser som
lagen anger för en viss handling eller ett visst
ärende. Bestämmelser om detta finns i 6 och
7 § i offentlighetslagen.
Sekretessbestämmelserna innebär ett förbud mot att lämna ut handlingar som innehåller en viss typ av information till utomstående, om inte något annat föreskrivs i lag. Sekretessbestämmelserna skyddar såväl allmänna intressen (t.ex. statens säkerhet, Finlands
internationella relationer, landets försvar)
som privata intressen (t.ex. skyddet för privatlivet, affärs- och yrkeshemligheter). De
mest generella sekretessbestämmelserna
koncentrerades i samband med totalreformen
av offentlighetslagstiftningen år 1999 till 23
och 24 § i offentlighetslagen, även om det i
lagstiftningen fortfarande finns särskilda bestämmelser om tystnadsplikt. Den viktigaste
gruppen när det gäller dessa är sekretessbestämmelserna om uppgifter som finns i myndigheternas personregister.
När det gäller en handling kan offentligheten begränsas av tvingande skäl enbart genom lag. En begränsning av offentligheten i
enlighet med de principer som omfattas av
grundlagen och grundlagsutskottets tolkningspraxis till enbart det som är mest tvingande har i offentlighetslagen genomförts på
så sätt att man i synnerhet när det gäller sekretessbestämmelser som ska skydda allmänt
intresse har tagit in en så kallad klausul om
skaderekvisit.
En klausul om skaderekvisit tillsammans
med en sekretessbestämmelse innebär att
sekretessen är beroende av de följder som det
skulle ha för det intresse som ska skyddas
ifall informationen gavs ut. Sekretessbestämmelserna i en klausul om skaderekvisit
leder till prövning från fall till fall, vilket tillsammans med de tolkningsbestämmelser som
finns i lagens 12 § och rättspraxis ålägger
myndigheterna att från fall till fall motivera
varför offentliggörandet av en viss information skulle ha sådana följder som avses i bestämmelsen i fråga. Sekretessen kan gälla
enbart en del av en handling. Enligt 10 § i of-
fentlighetslagen ska uppgifter i den offentliga
delen i så fall lämnas ut.
Offentlighetslagen är den allmänna lag som
gäller offentligheten för myndighetshandlingar. Särskilda bestämmelser om handlingars offentlighet finns i andra lagar. Med tanke på denna proposition är det av betydelse
på vilka grunder det enligt dessa särskilda
bestämmelser är möjligt att vägra ge ut information om en handling.
Offentlighetslagen tillämpas på riksdagens
ämbetsverk och inrättningar, såsom riksdagens centralkansli och Statens revisionsverk.
Bestämmelser om offentligheten i riksdagens
verksamhet, inbegripet offentligheten i behandlingarna, finns i 50 § i grundlagen. Enligt bestämmelsen är ett utskotts protokoll
och därtill hörande andra handlingar offentliga, om det inte av tvingande skäl bestäms
något annat i riksdagens arbetsordning eller
utskottet beslutar något annat i ett enskilt
ärende. Utskottens medlemmar ska iaktta sådan sekretess som utskotten av tvingande
skäl anser att ett ärende särskilt kräver. Vid
behandlingen av Finlands internationella förhållanden eller ärenden som gäller Europeiska unionen ska medlemmarna dock iaktta sådan sekretess som utrikesutskottet eller stora
utskottet efter att ha hört statsrådet har ansett
att ärendets art kräver.
I 43 a § i riksdagens arbetsordning
(40/2000) finns det bestämmelser om offentligheten för utskottens protokoll. Handlingarna i ett ärende blir offentliga när ärendet
har slutbehandlats i utskottet. Utskottens
handlingar är sekretessbelagda, om utlämnande av uppgifter ur dem skulle vålla betydande skada för Finlands internationella förhållanden eller kapital- och finansmarknaden. Sekretessbelagda är också handlingar
som innehåller affärs- eller yrkeshemligheter
eller uppgifter om någons hälsotillstånd eller
ekonomiska ställning, när utlämnandet av
uppgifter skulle vålla betydande olägenhet
eller skada, förutsatt att ett betydande samhälleligt intresse inte kräver att de ges offentlighet.
Ett utskott kan av något annat motsvarande
tvingande skäl besluta att en handling ska
vara sekretessbelagd. Också handlingar som
omfattas av den sekretess som utskottet beslutar om med stöd av 50 § 3 mom. i grund-
RP 116/2014 rd
lagen är sekretessbelagda. Vid behandlingen
av ärenden som gäller Finlands internationella förhållanden eller Europeiska unionen
iakttas statsrådets sekretessbegäran tills det
behöriga utskottet har fattat ett beslut med
anledning av begäran.
Enligt 83 § i lagen om republikens presidents kansli (100/2012) gäller i fråga om offentligheten för republikens presidents och
kansliets ärenden och handlingar det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Republikens presidents beslut om offentligheten i fråga om en av republikens presidents handlingar får emellertid
inte överklagas genom besvär.
Bestämmelser om offentligheten för handlingar som gäller domstolarnas rättskipningsärenden finns i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) och i
lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007). Rent generellt är
offentligheten för rättegångshandlingar mera
omfattande än för förvaltningsmyndigheternas handlingar. I fråga om offentligheten för
domstolarnas övriga handlingar tillämpas offentlighetslagen.
3
Målsättning och de viktigaste
förslagen
I inledningen till konventionen erkänns
vikten av öppenhet i myndigheternas verksamhet i ett pluralistiskt och demokratiskt
samhälle. Rätten att ta del av myndigheternas
handlingar ses som en källa till information
för allmänheten och den hjälper allmänheten
att bilda sig en uppfattning om samhällets
tillstånd och om myndigheterna, samt ökar
integriteten, effektiviteten, verkningsfullheten och ansvarsskyldigheten i myndigheter-
5
nas verksamhet, vilket hjälper till att stärka
verksamhetens legitimitet.
Syftet med propositionen är att Finland ska
förbinda sig till konventionen och att bestämmelserna i den ska sättas i kraft nationellt. Om Finland förbinder sig till konventionen har det en speciell betydelse i fråga
om att visa sitt stöd för utvecklandet av öppenheten och därigenom demokratin i Europa.
Propositionen innehåller också ett förslag
till en så kallad blankettlag, genom vilken
man sätter i kraft de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. Det föreslås att bestämmelser om ikraftsättande av konventionens övriga bestämmelser och om ikraftträdandet av lagen om
sättande i kraft av konventionen utfärdas genom förordning av statsrådet.
4
Propositionens konsekvenser
Propositionen har inga direkta konsekvenser för medborgarna, men man kan anse att
konventionen stärker offentlighetsprincipens
ställning i myndigheternas verksamhet eftersom Finland förbinder sig internationellt att
iaktta offentlighetsprincipen och att se till att
den följs. Propositionen har inte heller några
konsekvenser för näringslivet och förvaltningen, och den har inga ekonomiska konsekvenser.
5
Beredningen av propositionen
Ärendet har beretts som tjänsteuppdrag vid
justitieministeriet. Utlåtande om utkastet till
regeringens proposition har begärts av ministerierna, Finlands kommunförbund och
Ålands landskapsregering.
6
RP 116/2014 rd
DETALJMOTIVERING
1
Konventionens innehåll och
förhållande till lagstiftningen i
Finland
Artikel 1. Allmänna bestämmelser. Av artikeln framgår att konventionen fastställer en
miniminivå i fråga om offentlighet. Konventionen påverkar inte tillämpningen av bestämmelser som stöder en sådan rätt att ta del
av myndigheternas handlingar som är mera
omfattande än i konventionen. Artikeln innehåller också sådana definitioner som är centrala med tanke på konventionens tillämpningsområde.
I punkt 2 definieras begreppen myndighet
och myndighetshandling.
I konventionen avses med myndighet styrelse och förvaltning på nationell, regional
och lokal nivå, lagstiftningsorgan och judiciella myndigheter, när de sköter administrativa uppgifter i enlighet med den nationella
lagstiftningen, samt fysiska och juridiska
personer, när de utövar administrativa befogenheter (punkt 2 led a.i).
I 4 § i offentlighetslagen definieras de organ och aktörer på vilka lagen tillämpas.
Förutom detta finns det bestämmelser om
tillämpningen av offentlighetslagen i speciallagstiftning. Tillämpningsområdet för den
finländska lagstiftningen omfattar på alla
förvaltningsnivåer den styrelse och förvaltning som avses i konventionen. Enligt offentlighetslagen avses med myndigheter även
riksdagens ämbetsverk och inrättningar, till
vilka bland annat riksdagens centralkansli
hör. Till tillämpningsområdet för det finländska regelverket om offentlighet hör alltså
på det sätt som avses i konventionen också
lagstiftningsorganen, när de sköter administrativa uppgifter. Offentlighetslagen ska tilllämpas när domstolarna behandlar andra
ärenden än rättskipningsärenden, och i kompletterande syfte även i rättskipningsärenden.
Till det organisatoriska tillämpningsområdet
för lagen hör även sammanslutningar, inrättningar, stiftelser och enskilda personer som
utövar offentlig makt och som enligt en lag,
en bestämmelse eller en föreskrift som med-
delats med stöd av en lag eller en förordning
utför ett offentligt uppdrag.Definitionen i artikel 1 i konventionen utesluter inte sådana
handlingar från tillämpningsområdet som har
upprättats av en myndighet i en annan stat eller av ett internationellt organ, om dessa
handlingar innehas av en finländsk myndighet.
Konventionen gör det möjligt för en part
att, vid tidpunkten för undertecknandet av
konventionen eller när den deponerar sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller
anslutningsinstrument, genom en förklaring
ställd till Europarådets generalsekreterare
meddela att definitionen av myndighet även
omfattar lagstiftningsorgan, i fråga om deras
övriga verksamhet, judiciella myndigheter, i
fråga om deras övriga verksamhet, och fysiska och juridiska personer, i den mån de utför
ett offentligt uppdrag eller utövar sin verksamhet med offentliga medel och i enlighet
med nationell lagstiftning (punkt 2 led a.ii).
Avsikten är att Finland ska avge en förklaring om att konventionen ska tillämpas på fysiska och juridiska personer i den mån de har
sådana lagstadgade uppgifter som innebär
utövning av offentlig makt.
Med myndighetshandling avses i konventionen all information som en myndighet har
upprättat eller fått in och som myndigheten
innehar och har registrerat i vilken form som
helst (punkt 2 led b). I offentlighetslagen är
begreppet handling medieneutralt, med andra
ord oberoende av i vilken form informationen har registrerats. Den finländska offentlighetslagen omfattar alltså på ett sätt som
motsvarar konventionen en bred definition av
begreppet handling (5 § 1 mom.).
Artikel 2. Rätt att ta del av en myndighetshandling. I artikeln finns det bestämmelser
om parternas skyldighet att tillgodose rätten
att få ta del av en myndighetshandling. Enligt
punkt 1 ska varje part garantera att alla utan
diskriminering på några som helst grunder
har rätt att på begäran få ta del av en myndighetshandling som en myndighet innehar.
Bestämmelser om eventuella begränsningar i
RP 116/2014 rd
rätten till information finns i artikel 3 i konventionen.
Varje part ska enligt punkt 2 vidta de åtgärder i deras nationella lagstiftning som
krävs för att genomföra konventionens bestämmelser om rätten att ta del av myndigheternas handlingar. Åtgärderna ska enligt
punkt 3 vidtas senast vid den tidpunkt då
konventionen träder i kraft för parten i fråga.
I Finland är offentlighet för myndigheternas handlingar en huvudregel. Enligt 12 § 2
mom. i grundlagen och 6 § i offentlighetslagen har var och en rätt att ta del av myndigheternas offentliga handlingar. Den finländska lagstiftningen tillgodoser alltså den rätt till
icke-diskriminering som förutsätts i artikeln.
Av 5 § 1 mom. i offentlighetslagen följer att
bestämmelserna i den lagen ska tillämpas i
enlighet med konventionen på de handlingar
som myndigheterna innehar.
I Finland tillämpas offentlighetsprincipen
och rätten till information i enlighet med den
på det sätt som förutsätts i konventionen. Bestämmelser om detta som motsvarar konventionen finns i 12 § 2 mom. i grundlagen och i
1 och 6 § i offentlighetslagen.
Artikel 3. Eventuella begränsningar av
rätten att ta del av en myndighetshandling. I
artikeln finns det bestämmelser om vilka intressen som får skyddas genom en begränsning av offentligheten för en myndighetshandling. Begränsningarna ska enligt artikeln
vara exakt definierade i lag, nödvändiga i ett
demokratiskt samhälle och stå i rätt proportion till strävan att skydda de intressen som
nämns i artikeln.
Enligt 12 § i grundlagen kan rätten att få ta
del av en myndighetshandling av tvingande
skäl begränsas genom lag. Rätten till information i enlighet med offentlighetsprincipen
hör till de grundläggande fri- och rättigheterna, och vid en begränsning av den ska man
också beakta de allmänna förutsättningarna
för begränsning av de grundläggande fri- och
rättigheterna såsom de har beskrivits i samband med grundlagsreformen (RP 1/1998 rd)
och kommer till uttryck i grundlagsutskottets
praxis. Förutsättningarna för en begränsning
är i enlighet med vad som föreskrivs i konventionen bland annat att begränsningen ska
vara nödvändig av vägande skäl, exakt av-
7
gränsad samt uppfylla kravet på proportionalitet.
I artikeln anges de intressen som får skyddas genom en begränsning av rätten till information. Begränsningar är tillåtna i syfte
att skydda: a) den nationella säkerheten, försvaret och internationella relationer, b) den
allmänna säkerheten, c) förebyggandet och
utredningen av brott samt väckandet av åtal
för brott, d) disciplinära förfaranden, e) myndigheternas undersökningar, kontroller och
övervakning, f) privatlivet och andra legitima
privata intressen, g) kommersiella och andra
ekonomiska intressen, h) statens finans-,
penning- och valutapolitik, i) jämlikheten
mellan parterna vid en rättegång samt effektiv rättsskipning, j) miljön, eller k) överläggningen inom en myndighet eller mellan myndigheter vid utredningen av ett ärende.
Enligt artikeln är begränsningar tillåtna om
de är avsedda att skydda den nationella säkerheten, försvaret och internationella relationer, den allmänna säkerheten, förebyggandet och utredningen av brott samt väckandet
av åtal för brott, disciplinära förfaranden,
myndigheternas undersökningar, kontroller
och övervakning, privatlivet och andra legitima privata intressen, kommersiella och
andra ekonomiska intressen, statens finans-,
penning- och valutapolitik, jämlikheten mellan parterna vid en rättegång samt effektiv
rättsskipning, miljön, eller överläggningen
inom en myndighet eller mellan myndigheter
vid utredningen av ett ärende.
De intressen som nämns i konventionen såsom intressen som får skyddas motsvarar de
grunder för sekretess som finns i 24 § i offentlighetslagen. Paragrafens 1 mom. 1 och 2
punkt gäller skyddet för internationella relationer. I 3—5 punkten skyddas det allmänna
intresset i samband med brottsutredning och
annan polisverksamhet. I 7 punkten skyddas
genomförandet av syftet med skyddsarrangemang och i 8—10 punkten statens säkerhet
och befolkningsskyddet. Syftet med 11 punkten är att trygga skötseln av statens inkomst-,
finans-, penning- och valutapolitik, med 12
punkten att säkra finansmarknadens och försäkringsväsendets tillförlitlighet och funktionsduglighet och med 13 punkten att säkerställa förtroendet för en opartisk kapital- och
finansmarknad. I 6 och 15 punkten skyddas
8
RP 116/2014 rd
bibehållandet av förutsättningarna för myndigheternas inspektionsverksamhet. I 14
punkten skyddas naturskyddsvärden och i 16
punkten intressen i anslutning till statistikproduktionen. I 17—20 punkten skyddas
ekonomiska intressen, i 21 punkten professionella intressen inom arbetet med forskning
och utveckling som kan jämställas med affärs- eller yrkeshemligheter och i 22 punkten
intressen som har att göra med undervisning.
I 23—32 punkten har man samlat grunderna
för skyddet för privatlivet.
De berörda staterna kan vid tidpunkten för
undertecknandet av konventionen eller när de
deponerar sitt ratifikations-, godtagande-,
godkännande- eller anslutningsinstrument
genom en förklaring ställd till Europarådets
generalsekreterare meddela att även kommunikation med den regerande släkten och dess
hushåll eller statsöverhuvudet ska tas med
bland de eventuella begränsningarna av rätten till information.
Såsom redan konstaterats kan ett beslut av
republikens president i fråga om begäran av
en handling inte överklagas enligt lagen om
republikens presidents kansli. Avsikten har
varit att Finland ska ta med en förklaring om
detta i sitt godkännandeinstrument.
Enligt bestämmelsen i punkt 2 i artikeln är
det möjligt att vägra ge ut information om
innehållet i en myndighetshandling om detta
skulle skada eller sannolikt vara till skada för
något av de intressen som nämns i punkt 1,
om inte ett större allmänt intresse talar för att
informationen bör ges ut.
Enligt den finländska lagstiftningen ska det
fastställas genom lag om en myndighetshandling är offentlig eller sekretessbelagd.
Utgångspunkten är alltså att det är riksdagen
som genom bestämmelser slår fast räckvidden för det offentliga och det sekretessbelagda. Offentlighetslagstiftningen innehåller
dock ett flertal olika bestämmelser enligt vilka det från fall till fall är möjligt att beakta
behov och intressen i anslutning till rätten att
få information. Enligt 24 § 1 mom. 1 punkten
i offentlighetslagen är handlingar som innehas av regeringens utskott för utrikes- och
säkerhetspolitik sekretessbelagda, men utskottet kan besluta att information ska ges ut.
Enligt offentlighetslagens 24 § 1 mom. 3
punkt, som bland annat ska skydda oskulds-
presumtionen, får information om en handling lämnas ut även om det skulle orsaka den
delaktiga skada eller lidande, om det finns
vägande skäl för detta.
Enligt punkt 3 i artikeln får staterna själva
besluta om vilka tidsfrister som ska gälla för
begränsningarna av rätten till information.
Bestämmelser om allmänna sekretesstider
finns i 31 § i offentlighetslagen.
Artikel 4. Begäran om handling. Artikeln
innehåller allmänna bestämmelser om skyldigheterna i fråga om förutsättningarna för
att behandla en begäran om handling. Den
som begär en myndighetshandling får inte bli
tvingad att ange orsaken till att han eller hon
vill ta del av handlingen (punkt 1). Den som
begär en handling kan tillåtas vara anonym,
om en identifiering inte är nödvändig för att
begäran ska kunna behandlas (punkt 2). Bestämmelserna motsvarar 13 § 1 mom. i offentlighetslagen där det sägs att den som begär en handling inte behöver utreda sin identitet eller motivera sin begäran, om inte detta
behövs för att myndigheten ska kunna utöva
sin prövningsrätt eller kunna utreda om han
eller hon har rätt att ta del av handlingens innehåll. Bisatsen i momentet blir inte tillämplig när uppgifter ur en helt eller delvis offentlig handling lämnas ut, utan när uppgifter
lämnas ut till en part eller när en sekretessbelagd handling lämnas ut till en annan myndighet eller för beviljande av ett sådant tillstånd som avses i 28 § i offentlighetslagen
(RP 30/1998 rd, s. 70) Bestämmelserna i
konventionen överensstämmer med finländsk
lagstiftning till denna del.
Enligt punkt 3 i artikeln får formaliteterna
kring en begäran om handling inte överskrida
vad som är nödvändigt för att behandla begäran. I Finland får en begäran om handling
framställas muntligen eller skriftligen, och
även via e-post eller på något annat sätt elektroniskt.
Artikel 5. Behandling av en begäran om
handling. Artikeln innehåller bestämmelser
om myndigheternas skyldigheter efter det att
de har mottagit en begäran om att få ta del av
en handling. Enligt punkt 1 ska myndigheten
så långt som möjligt hjälpa sökanden att
identifiera den myndighetshandling som han
eller hon begär. Motsvarande bestämmelser
finns i 13 § 1 mom. i offentlighetslagen.
RP 116/2014 rd
Enligt punkt 2 i artikeln är den myndighet
som innehar en handling skyldig att behandla
en begäran om handlingen i fråga. Om myndigheten inte innehar den myndighetshandling som begärs eller om den inte har rätt att
behandla begäran, ska den så långt som möjligt hänvisa ansökan till den behöriga myndigheten. Enligt huvudregeln i 14 § 1 mom. i
offentlighetslagen ska beslut om att en myndighetshandling ska lämnas ut fattas av den
myndighet som innehar handlingen. Kommunfullmäktige kan dock genom en instruktion ge ett kommunalt organ som verkar som
en i lagen avsedd myndighet rätt att i den utsträckning organet beslutar till en underlydande tjänsteinnehavare delegera myndighetens beslutanderätt när det gäller utlämnande
av handlingar. Beslut om utlämnande av
uppgifter ur en handling som har upprättats i
samband med ett uppdrag som givits av en
myndighet eller som har inkommit med anledning av ett uppdrag som utförs för en annan myndighets räkning fattas hos den myndighet som givit uppdraget, om inte något
annat följer av uppdraget.
Bestämmelser om överföring till en annan
myndighet av en begäran om att få ta del av
en handling finns i 15 § i offentlighetslagen.
Om någon hos en myndighet begär att få ta
del av en handling som har upprättats av någon annan myndighet eller gäller ett ärende
som behandlas av en annan myndighet, kan
myndigheten enligt 15 § 1 mom. för avgörande överföra begäran om att få ta del av
handlingen till den myndighet som har upprättat handlingen eller som ärendet i sin helhet hör till.
Även om en myndighet skulle inneha en
handling, har myndigheten i de fall som anges i 15 § 3 mom. i offentlighetslagen inte
rätt att besluta lämna ut handlingen, utan
måste överföra ärendet om att ta del av handlingen till den behöriga myndigheten Enligt
21 § 1 mom. i förvaltningslagen (434/2003)
ska en myndighet som av misstag har tillställts en handling för behandling av ett
ärende i vilket myndigheten inte är behörig
utan dröjsmål överföra handlingen till den
myndighet som den anser vara behörig. Avsändaren av handlingen ska underrättas om
överföringen. Med stöd av dessa bestämmel-
9
ser motsvarar den finländska lagstiftningen
de krav som ställs i punkt 2 i artikeln.
Varje begäran om myndighetshandling ska
enligt punkt 3 i artikeln behandlas på lika
grunder. Bestämmelser om detta som motsvarar konventionen finns i 17 § i offentlighetslagen, där det föreskrivs att när en myndighet fattar beslut i enlighet med den lagen
och även i övrigt utför sina uppgifter ska den
se till att de som begär information bemöts
jämlikt.
I punkt 4 i artikeln förutsätts det att en begäran om att få ta del av en myndighetshandling ska behandlas utan dröjsmål. Beslut ska
fattas, delges och verkställas så snart som
möjligt eller inom en skälig tidsram som bestämts i förväg. Enligt 14 § 4 mom. i offentlighetslagen ska ett ärende som gäller en begäran om handling behandlas utan dröjsmål
och uppgifter ur en offentlig handling ska ges
så snart som möjligt, dock senast inom två
veckor efter att myndigheten har mottagit en
begäran om att få ta del av handlingen. I undantagsfall där det krävs specialåtgärder eller
större arbetsmängd än normalt för att behandla och avgöra ärendet, till exempel om
de begärda handlingarna är många eller innehåller sekretessbelagda delar, ska ärendet avgöras och uppgifter ur en offentlig handling
lämnas ut inom en månad efter att myndigheten har mottagit en begäran om att få ta del
av handlingen. Den finländska lagstiftningen
motsvarar den bestämmelse som finns i
punkten.
I punkt 5 i artikeln fastställs det i vilka fall
en begäran om att få ta del av en myndighetshandling kan avslås. Enligt punkten är
det möjligt att avslå en begäran om den trots
myndighetens bistånd är så vag att det inte är
möjligt att identifiera myndighetshandlingen
eller om begäran är uppenbart oskälig. I offentlighetslagen finns det inga bestämmelser
som skulle ge myndigheten rätt att bedöma
huruvida en begäran är skälig. Omständigheten att de begärda handlingarna är många eller att begäran ger upphov till oskälig olägenhet kan enligt 16 § i offentlighetslagen
inverka på hur uppgifter lämnas ut, såsom
redogörs för nedan.
En myndighet som helt eller delvis vägrar
lämna ut information om en myndighetshandling ska enligt punkt 6 i artikeln motive-
10
RP 116/2014 rd
ra detta. Sökanden har rätt att på begäran få
en skriftlig motivering till varför begäran avslogs av myndigheten i fråga. Om en tjänsteman vägrar att lämna ut begärda uppgifter,
ska han eller hon enligt 14 § 3 mom. i offentlighetslagen meddela den som begärt en uppgift vad vägran beror på, ge upplysningar om
rätten att föra ärendet till myndigheten för
avgörande och tillställa den som begärt uppgiften genom att skriftligen anhängiggöra
ärendet en förfrågan om han eller hon önskar
att ärendet hänskjuts till myndigheten för avgörande. Det beslut som myndigheten fattar i
ärendet ska enligt huvudregeln i 43 § i förvaltningslagen ges skriftligen. Av myndighetens beslut ska det enligt 44 § i förvaltningslagen tydligt framgå bland annat en motivering för beslutet och en specificerad uppgift
om vad en part är berättigad eller förpliktad
till eller hur ärendet annars har avgjorts. Den
finländska lagstiftningen motsvarar kraven i
punkten.
Artikel 6. Olika former av tillgång till en
handling. Enligt punkt 1 i artikeln ska den
som begärt att få ta del av en handling ha rätt
att välja om han eller hon vill se den ursprungliga handlingen eller en kopia, eller
om han eller hon vill få en kopia av handlingen i vilken form som helst som är tillgänglig, om denna begäran inte är oskälig.
Enligt 16 § i offentlighetslagen, som gäller
hur en handling ska lämnas ut, kan uppgifter
lämnas ut ur en myndighetshandling muntligen eller så att handlingen läggs fram för påseende och kopiering eller får avlyssnas hos
myndigheten eller så att en kopia eller en utskrift av den lämnas ut. Uppgifter om det offentliga innehållet i en handling ska lämnas
ut på det sätt som begärts, om inte detta medför oskälig olägenhet för tjänsteverksamheten
på grund av att antalet handlingar är stort,
kopiering svår att genomföra eller någon annan därmed jämförbar orsak. Bestämmelserna i offentlighetslagen motsvarar kraven i
konventionen.
Punkt 2 i artikeln gäller utlämnandet av information ur en handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter. Om en begränsning
av rätten till information gäller för en del av
uppgifterna i handlingen, ska myndigheten
enligt denna punkt ändå lämna ut den övriga
informationen i handlingen. Alla delar som
utelämnats ska framgå på ett tydligt sätt.
Tillgången till en handling kan dock förvägras om den handling som ska lämnas ut till
vissa delar är vilseledande eller meningslös,
eller om myndigheten orsakas uppenbart
oskäligt besvär när den ska lämna ut återstoden av handlingen.
När endast en del av en handling är sekretessbelagd ska enligt 10 § i offentlighetslagen
uppgifter i den offentliga delen lämnas ut,
om det är möjligt så att den sekretessbelagda
delen inte röjs. Enligt rättspraxis får tillgång
till en handling förvägras om handlingen efter det att delar strukits inte längre skulle
vara begriplig och den utlämnade handlingen
inte heller längre skulle motsvara begäran om
information (HFD:2013:28). Kravet på att
alla utelämnade delar ska framgå tydligt motsvarar finländsk lagstiftning. Av myndighetens skyldighet att motivera följer att varje
strykning ska markeras på ett tydligt sätt och
motiveras.
Enligt punkt 3 i artikeln får en myndighet
lämna ut information om en myndighetshandling genom att hänvisa sökanden till en
lättillgänglig alternativ informationskälla.
Det finns ingen motsvarande uttrycklig bestämmelse i den finländska lagstiftningen.
Lagstiftningen hindrar inte heller myndigheterna från att erbjuda alternativa informationskällor till den som begär information.
Eftersom det här är fråga om alternativa sätt
att lämna ut information, förutsätter det till
denna del inte en ändring av bestämmelserna
för att Finland ska kunna förbinda sig till
konventionen.
Artikel 7. Avgifter för utlämnande av
handling. Enligt artikeln får ingen avgift tas
ut om den som vill titta på en myndighetshandling gör det i myndighetens lokaler. Detta hindrar inte att parterna fastställer avgifter
för denna typ av tjänster som tillhandahålls
av arkiv och museer. En avgift för kopian av
en myndighetshandling får tas ut av sökanden, och denna avgift ska vara skälig och får
inte överstiga de faktiska kostnaderna för kopieringen och utlämnandet av handlingen.
Avgiftstaxorna ska offentliggöras.
Bestämmelser som motsvarar artikeln finns
i 34 § i offentlighetslagen. Det tas inte ut någon avgift när en offentlig handling läses hos
myndigheten eller när en offentlig handling
RP 116/2014 rd
som lagrats i elektronisk form skickas per epost. För utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift med stöd av offentlighetsprincipen tas det ut en avgift som motsvarar
beloppet av de kostnader som myndigheten
har för att lämna ut uppgiften, om det inte
särskilt föreskrivs eller med stöd av kommunallagen (365/1995) bestäms om en lägre avgift. Vid prissättningen av en kopia eller utskrift tillämpas ett sådant genomsnittspris per
sida eller någon annan enhet som kan fastställas separat för en sedvanlig begäran om
handlingar och separat för en begäran som
kräver särskilda åtgärder. Endast i särskilda
fall får det tas ut en avgift för att ta fram och
behandla en handling. När det gäller myndigheterna inom statsförvaltningen offentliggörs grunderna för avgifterna genom de förordningar som utfärdas med stöd av lagen
om grunderna för avgifter till staten. Den finländska lagstiftningen motsvarar kraven i
konventionen.
Artikel 8. Förfarandet vid ändringssökande. En sökande vars begäran om att få ta del
av en myndighetshandling explicit eller implicit har fått avslag, helt eller delvis, ska enligt artikeln ha rätt att söka ändring hos en
domstol eller något annat oberoende och
opartiskt organ som inrättats med stöd av lag.
Sökanden ska alltid ha möjlighet att få ärendet upp till ny behandling utan dröjsmål och
till en låg kostnad antingen genom myndighetens rättelseförfarande eller genom ändringssökande.
I 33 § i offentlighetslagen finns det bestämmelser om ändringssökande och i 14 §
bestämmelser om överföring av ett ärende
som behandlas av en tjänsteman till myndigheten för avgörande. Ändring i ett myndighetsbeslut enligt offentlighetslagen får sökas
genom besvär hos förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen. Vid ändringssökande iakttas bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen. Såsom redan konstaterats kan ett beslut av republikens president
i fråga om begäran av en handling inte överklagas enligt lagen om republikens presidents
kansli. Avsikten är att en förklaring om detta
ska fogas till godkännandeinstrumentet till
konventionen.
Artikel 9. Kompletterande åtgärder. Artikeln innehåller bestämmelser om myndighe-
11
ternas skyldigheter i fråga om att informera
och utbilda och om hanteringen av handlingar. Enligt artikeln ska parterna informera
allmänheten om dess rätt att ta del av myndighetshandlingar och hur denna rätt kan utövas. De ska också vidta lämpliga åtgärder
för att utbilda myndigheterna i fråga om deras uppgifter och skyldigheter i anslutning till
att tillgodose rätten till information (led a),
informera om de ärenden och funktioner som
de ansvarar för (led b), förvalta sina handlingar effektivt så att de är lättillgängliga (led
c) och tillämpa klara och etablerade regler för
hur deras handlingar ska förvaras och förstöras (led d).
I 5 kap. i offentlighetslagen finns det bestämmelser om myndigheternas skyldigheter
att främja möjligheterna att ta del av en handling samt en god informationshantering. Till
god informationshantering hör enligt 18 § 1
mom. 5 punkten i offentlighetslagen att se till
att myndighetens anställda har nödvändig
kunskap om offentligheten för de handlingar
som behandlas och om förfarandet, datasäkerhetsarrangemangen och uppgiftsfördelningen vid utlämnande och behandling av
uppgifter samt vid skyddandet av uppgifter,
handlingar och datasystem och att likaså se
till att de bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som syftar till en god informationshantering iakttas. Enligt 1 punkten i
momentet ska en myndighet föra förteckning
över de ärenden som har inkommit för behandling, tagits upp till behandling, avgjorts
eller behandlats eller annars se till att dess offentliga handlingar kan hittas på ett smidigt
sätt. Enligt 2 punkten ska en myndighet göra
upp och tillhandahålla beskrivningar på de
datasystem den upprätthåller och på de offentliga uppgifter som kan tas fram ur dessa,
om inte utlämnandet strider mot sekretessbestämmelserna.
Bestämmelser om myndigheternas skyldighet att informera finns i offentlighetslagens 20 §. En myndighet ska informera om
sin verksamhet och sina tjänster samt om de
rättigheter och skyldigheter som enskilda
människor och sammanslutningar har i ärenden som anknyter till dess verksamhetsområde. En myndighet ska främja öppenhet i sin
verksamhet och i detta syfte vid behov sammanställa handböcker, statistik och andra
12
RP 116/2014 rd
publikationer samt datamaterial om sina
tjänster, beslutspraxis samt om samhällsförhållandena och samhällsutvecklingen inom
sitt verksamhetsområde. De bestämmelser
som konventionen kräver i fråga om förvaring och förstöring av handlingar finns i arkivlagen (831/1994). Den finländska lagstiftningen motsvarar kraven i artikel 9 i konventionen.
Artikel 10. Handingar som myndigheterna
offentliggör på eget initiativ. Enligt artikeln
ska myndigheterna på eget initiativ och i den
mån det är ändamålsenligt vidta de åtgärder
som behövs för att offentliggöra de myndighetshandlingar som de innehar i syfte att öka
transparensen och effektiviten inom den offentliga förvaltningen och stödja ett välinformerat deltagande av allmänheten i ärenden som är av allmänt intresse.
Enligt 20 § i offentlighetslagen ska en
myndighet främja öppenhet i sin verksamhet
och i detta syfte vid behov sammanställa
handböcker, statistik och andra publikationer
samt datamaterial om sina tjänster, beslutspraxis samt om samhällsförhållandena och
samhällsutvecklingen inom sitt verksamhetsområde. En myndighet ska informera om sin
verksamhet och sina tjänster samt om de rättigheter och skyldigheter som enskilda människor och sammanslutningar har i ärenden
som anknyter till dess verksamhetsområde. I
lagens 19 § finns det särskilda bestämmelser
om skyldigheten att aktivt informera om
ärenden som är under beredning.
Artikel 11. Sakkunniggrupp för tillgången
till myndighetshandlingar. I artikeln finns det
bestämmelser om sammansättningen av och
uppgifterna för en sakkunniggrupp. Artikeln
innehåller inga bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen.
Artikel 12. Parternas konsultativa möte. I
artikeln finns det bestämmelser om sammansättningen av och uppgifterna för parternas
konsultativa möte. I mötet deltar en företrädare för varje part. Mötet ska rapportera om
sin verksamhet till Europarådets ministerkommitté. Artikeln behandlar inga frågor
som hör till området för lagstiftningen.
Artikel 13. Sekretariatet. Europarådets
sekretariat ska bistå det konsultativa mötet
och sakkunniggruppen vid utförandet av de
uppgifter som föreskrivs i avsnitt II i konventionen. Artikeln behandlar inga frågor som
hör till området för lagstiftningen.
Artikel 14. Rapportering. Varje part är
skyldig att inom ett år efter det att konventionen har trätt i kraft för parten i fråga sända
sakkunniggruppen en rapport om vilka lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som är
nödvändiga för att genomföra konventionen.
Efter det uppdateras uppgifterna inför varje
konsultativt möte. Artikeln behandlar inga
frågor som hör till området för lagstiftningen.
Artikel 15. Offentliggörande. De rapporter, förslag och utlåtanden som konventionen
kräver ska offentliggöras. Artikeln behandlar
inga frågor som hör till området för lagstiftningen.
Artikel 16. Undertecknande och ikraftträdande. Artikeln innehåller bestämmelser om
att parterna kan förbinda sig vid konventionen genom att ratificera, godta eller godkänna den. Konventionen ska träda i kraft den
första dagen i den månad som följer efter utgången av en period på tre månader från den
dag då tio av Europarådets medlemsstater har
deponerat sitt åtagandeinstrument. För en
undertecknande stat som förbinder sig till
konventionen vid en senare tidpunkt, ska
konventionen träda i kraft den första dagen i
den månad som följer efter utgången av en
period på tre månader från den dag då staten
deponerade sitt åtagandeinstrument. Bestämmelserna i artikeln hör inte till området
för lagstiftningen.
Artikel 17. Anslutning till konventionen. I
artikeln fastställs åtgärderna och villkoren för
att en stat som inte är medlem av Europarådet eller en internationell organisation ska
kunna ansluta sig till konventionen. För en
stat som vill ansluta sig träder konventionen i
kraft den första dagen i den månad som följer
efter utgången av en period på tre månader
från den dag då staten deponerade sitt anslutningsinstrument.
Artikel 18. Territoriell tillämpning. En stat
kan ange för vilket territorium eller vilka territorier konventionen ska gälla. Om ett statsfördrag eller någon annan internationell förpliktelse innehåller en bestämmelse i en fråga
som enligt självstyrelselagen för Åland faller
inom landskapets behörighet, ska Ålands lagting enligt 59 § i självstyrelselagen ge sitt bi-
RP 116/2014 rd
fall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.
Artikel 19. Ändring av konventionen. Artikeln innehåller bestämmelser om ändring av
konventionen och om ikraftträdandet av ändringar. Artikeln behandlar inga frågor som
hör till området för lagstiftningen.
Artikel 20. Förklaringar. Vid tidpunkten
för undertecknandet av konventionen eller
när de deponerar sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument får varje part avge en eller flera förklaringar i enlighet med vad som anges i konventionen (artikel 1.2, 3.1 och 18). Finland har
för avsikt att foga två förklaringar till sitt
godkännandeinstrument. För det första ämnar
Finland avge en förklaring om att konventionen ska tillämpas på sådana fysiska och juridiska personer som sköter lagstadgade uppgifter som innebär utövning av offentlig
makt. Man ämnar också avge en förklaring
om att ett beslut av republikens president i
fråga om begäran av en handling inte kan
överklagas.
Artikel 21. Uppsägning. Artikeln innehåller bestämmelser om uppsägning av konventionen. Artikeln behandlar inga frågor som
hör till området för lagstiftningen.
Artikel 22. Underrättelser. Artikeln gäller
Europarådets generalsekreterares underrättelser om deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument, eller uppsägningsinstrument.
2
Lagförslag
1 §. Genom denna bestämmelse sätts de
bestämmelser i konventionen som hör till
området för lagstiftningen i kraft. I detaljmotiveringen till konventionen ovan redogörs
det för vilka bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, och likaså nedan i
avsnittet om nödvändigheten av riksdagens
samtycke.
2 §. Det föreslås att bestämmelser om sättande i kraft av de av konventionens bestämmelser som inte hör till området för lagstiftningen och om ikraftträdandet av lagen
utfärdas genom förordning av statsrådet.
Konventionen har ännu inte trätt i kraft internationellt. Avsikten är att lagen ska sättas i
13
kraft samtidigt som konventionen träder i
kraft.
3
Ikraftträdande
I enlighet med bestämmelserna i artikel
16.3 ska konventionen träda i kraft den första
dagen i den månad som följer efter utgången
av en period på tre månader från den dag då
tio av Europarådets medlemsstater har uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av
konventionen. Fram till dess att propositionen överlämnades hade sex medlemsstater
förbundit sig till konventionen, så den har
ännu inte trätt i kraft internationellt.
Vad Finland beträffar finns det vid tidpunkten för överlämnandet av propositionen
tre alternativ i fråga om ikraftträdandet av
konventionen. Om Finland blir den tionde
medlemsstaten som deponerar sitt åtagandeinstrument, träder konventionen i kraft både
internationellt och för Finlands del tre månader efter det att Finland har deponerat sitt
åtagandeinstrument. Om Finland deponerar
sitt åtagandeinstrument före den tionde staten, träder konventionen i kraft såväl internationellt som för Finlands del tre månader efter den dag då det tionde åtagandeinstrumentet har deponerats. Om konventionen redan
har hunnit träda i kraft internationellt innan
Finland har deponerat sitt åtagandeinstrument, träder konventionen i kraft för Finlands del den första dagen i den månad som
följer efter utgången av en period på tre månader från den dag då Finland deponerade
sitt åtagandeinstrument.
Avsikten är att lagen om sättande i kraft av
konventionen ska träda i kraft vid en tidpunkt
som bestäms genom en förordning av statsrådet samtidigt som konventionen träder i
kraft för Finlands del.
Med stöd av 18 § 1 och 4 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har
landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om
landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar samt i fråga
om kommunernas förvaltning.
I den lagstiftningskontroll av landskapslagarna som avses i självstyrelselagens 19 §
har det ansetts att landskapets lagstiftningsbehörighet också omfattar frågor som gäller
offentligheten för myndigheternas handling-
14
RP 116/2014 rd
ar, om de hör till området för den nämnda 18
§ 1 och 4 punkten. Samtycke i fråga om lagen om sättande i kraft av konventionen måste alltså inhämtas från Ålands lagting för att
konventionen ska träda i kraft i landskapet
Åland.
4
4.1
Beh ovet a v ri ks dag e ns s a mtyck e sa mt beha ndl in gsordni ng
Behovet av riksdagens samtycke
Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs
riksdagens godkännande för fördrag och
andra internationella förpliktelser som innehåller sådana bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis ska en bestämmelse
anses höra till området för lagstiftningen om
den gäller utövande eller begränsning av någon grundläggande fri- eller rättighet som är
skyddad i grundlagen, om den i övrigt gäller
grunderna för individens rättigheter och
skyldigheter, om den sak som bestämmelsen
gäller enligt grundlagen ska föreskrivas i lag,
om det redan finns lagbestämmelser om den
sak som bestämmelsen gäller eller om det enligt rådande uppfattning i Finland ska lagstiftas om saken. Enligt grundlagsutskottet hör
en bestämmelse om en internationell förpliktelse enligt dessa kriterier till området för
lagstiftningen oavsett om den strider mot eller överensstämmer med en lagbestämmelse i
Finland (GrUU 11/2000 rd och GrUU
12/2000 rd). Enligt ovannämnda kriterier innehåller den konvention som ingår i propositionen ett stort antal bestämmelser som kräver riksdagens samtycke.
Enligt fördragspraxis har man också utgått
från att riksdagen genom sitt specifika beslut
ger sitt samtycke till sådana förklaringar till
fördragsbestämmelser som påverkar innehållet i en för Finland bindande internationell
förpliktelse eller förpliktelsens omfattning
jämfört med själva fördraget (se t.ex. GrUU
9/2003 rd, s. 2).
I artikel 1 i konventionen definieras begreppen myndighet och myndighetshandling.
Definitionerna inverkar indirekt på innehållet
i och tillämpningen av de materiella bestämmelser i konventionen som hör till området
för lagstiftningen och därmed hör de också
själva till området för lagstiftningen (GrUU
6/2001 rd och GrUU 24/2001 rd).
Artikel 2 i konventionen gäller rätten att få
ta del av en myndighetshandling och den
ålägger parterna en skyldighet att vidta åtgärder för att se till att handlingar är offentligt tillgängliga. Bestämmelser om rätten till
information finns i 12 § 2 mom. i grundlagen
och i offentlighetslagen. I artikel 3 i konventionen anges de grunder som godkänns för en
begränsning av rätten till information. De
vanligaste grunderna för sekretess finns i 24
§ i offentlighetslagen. Bestämmelser om sekretess ska enligt 12 § 2 mom. i grundlagen
utfärdas genom lag. Artikel 2 och 3 i konventionen hör därmed till området för lagstiftningen.
I artikel 4 i konventionen finns det bestämmelser om begäran om handling och i
artikel 5 om behandlingen av en begäran om
handling. Motsvarande bestämmelser finns i
13, 14, 15 och 17 § i offentlighetslagen samt
i 8 och 21 § i förvaltningslagen. Bestämmelser om olika former av tillgång till en handling finns i artikel 6. I 16 § i offentlighetslagen finns det bestämmelser om hur en handling ska lämnas ut. Artikel 4, 5 och 6 i konventionen hör därmed till området för lagstiftningen.
Artikel 7 innehåller bestämmelser om avgifter för utlämnande av handling. Enligt 81
§ 2 mom. i grundlagen utfärdas bestämmelser om avgifter samt de allmänna grunderna
för storleken av avgifter för de statliga myndigheternas tjänsteåtgärder, tjänster och övriga verksamhet genom lag. Artikeln hör till
området för lagstiftningen.
Artikel 8 innehåller bestämmelser om ändringssökande. Bestämmelser om ändringssökande finns i 33 § i offentlighetslagen. Artikel 8 hör därmed till området för lagstiftningen.
Bestämmelser om kompletterande åtgärder
finns i artikel 9 i konventionen och i artikel
10 föreskrivs det om handlingar som myndigheterna offentliggör på eget initiativ. Motsvarande bestämmelser finns i 5 kap. i offentlighetslagen. Artiklarna hör därmed till området för lagstiftningen.
I propositionen ber regeringen också om
riksdagens samtycke till att Finland i samband med att landet förbinder sig till konven-
RP 116/2014 rd
tionen avger en förklaring om tillämpningen
av definitionen av myndighet och om att
konventionens bestämmelser om ändringssökande inte ska tillämpas på beslut av republikens president i fråga om begäran av en
handling.
4.2
Behandlingsordning
Konventionen kan inte anses innehålla sådana bestämmelser som gäller grundlagen på
det sätt som avses i grundlagens 94 § 2 mom.
och 95 § 2 mom. Enligt regeringens uppfattning kan konventionen på så sätt godkännas
med enkel majoritet och förslaget om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen
som hör till området för lagstiftningen godkännas i normal lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan och i
enlighet med 94 § i grundlagen föreslås det
15
att riksdagen godkänner den konvention om
offentlighet för myndighetshandlingar som
antogs av Europarådet den 18 juni 2009 i
Tromsö och
att riksdagen godkänner att Finland avger
förklaringar enligt vilka
1) den definition av myndighet som finns i
artikel 1.2 i konventionen vid tillämpningen
av konventionen ska omfatta fysiska och juridiska personer när de sköter sådana lagstadgade uppgifter som innebär utövning av offentlig makt,
2) bestämmelserna om förfarandet för ändringssökande i artikel 8 i konventionen inte
ska tillämpas på beslut av republiken president i fråga om begäran av en handling.
Eftersom konventionen innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, föreläggs riksdagen samtidigt följande
lagförslag:
16
RP 116/2014 rd
Lagförslag
Lag
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
2§
1§
Om sättande i kraft av de övriga bestämDe bestämmelser som hör till området för melserna i konventionen och om ikraftträlagstiftningen i av Europarådets konvention dandet av denna lag bestäms genom förordom tillgång till officiella handlingar, vilken ning av statsrådet.
ingicks i Tromsö den 18 juni 2009, gäller
som lag sådana Finland har förbundit sig till
dem.
—————
Helsingfors den 11 september 2014
Statsminister
ALEKSANDER STUBB
Justitieminister Anna-Maja Henriksson
RP 116/2014 rd
17
Konventionstext
Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar (översättning)
Council of Europe Convention on Access
to Official Documents
Inledning
Preamble
Medlemsstaterna i Europarådet samt övriga
som har undertecknat denna konvention,
- som beaktar att Europarådets målsättning
är att uppnå en större sammanhållning mellan
sina medlemmar för att skydda och förverkliga de ideal och principer som utgör deras
gemensamma arv,
- som särskilt erinrar om artikel 19 i Förenta nationernas allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna, artiklarna 6, 8 och 10
i Europarådets konvention om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Förenta nationernas konvention
om tillgång till information, allmänhetens
deltagande i beslutsprocesser och tillgång till
rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen av den 25 juni 1998) samt Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om
skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (Europarådets
fördragsserie nr 108),
- som också erinrar om Europarådets ministerkommittés deklaration av den 29 april
1982 om yttrande- och informationsfrihet, såväl som ministerkommitténs rekommendationer till medlemsstaterna om tillgång till information som innehas av myndigheter, R
(81) 19, utlämnande av personuppgifter som
finns hos offentliga organ, R (91) 10, skydd
av personuppgifter som samlas in och behandlas i statistiska syften, R (97) 18, en europeisk praxis för tillgång till arkiv, R (2000)
13, och tillgång till offentliga handlingar, R
(2002) 2,
- som beaktar vikten av öppenhet i myndigheternas verksamhet i ett pluralistiskt och
demokratiskt samhälle,
- som beaktar att rätten att ta del av myndigheternas handlingar
i är en källa till information för allmänheten,
The member States of the Council of Europe and the other signatories hereto,
Considering that the aim of the Council of
Europe is to achieve greater unity between its
members for the purpose of safeguarding and
realising the ideals and principles which are
their common heritage;
Bearing in mind, in particular, Article 19 of
the Universal Declaration of Human Rights,
Articles 6, 8 and 10 of the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the United Nations Convention
on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus, 25
June 1998) and the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data of 28 January 1981 (ETS No. 108);
Bearing in mind also the Declaration of the
Committee of Ministers of the Council of Europe on the freedom of expression and information, adopted on 29 April 1982, as well
as recommendations of the Committee of
Ministers to member States No. R (81) 19 on
the access to information held by public authorities, No. R (91) 10 on the communication to third parties of personal data held by
public bodies, No. R (97) 18 concerning the
protection of personal data collected and processed for statistical purposes, No. R (2000)
13 on a European policy on access to archives and Rec(2002)2 on access to official
documents;
Considering the importance in a pluralistic,
democratic society of transparency of public
authorities;
Considering that exercise of a right to access to official documents:
i provides a source of information for the
public;
RP 116/2014 rd
18
ii hjälper allmänheten att bilda sig en uppfattning om samhällets tillstånd och om myndigheterna,
iii ökar integriteten, effektiviteten, verkningsfullheten och ansvarsskyldigheten i
myndigheternas verksamhet, vilket hjälper till
att stärka verksamhetens legitimitet, och
- som därför anser att alla myndighetshandlingar i princip är offentliga och att tillgången
till dem kan förvägras enbart i syfte att skydda andra rättigheter och legitima intressen,
har kommit överens om följande:
ii helps the public to form an opinion on
the state of society and on public authorities;
iii fosters the integrity, efficiency, effectiveness and accountability of public authorities, so helping affirm their legitimacy;
Considering, therefore, that all official
documents are in principle public and can be
withheld subject only to the protection of
other rights and legitimate interests,
Have agreed as follows:
AVSNITT I
SECTION I
Artikel 1
Article 1
Allmänna bestämmelser
General provisions
1. Nedanstående principer påverkar inte tilllämpningen av sådana nationella lagar och
bestämmelser samt internationella fördrag
som stöder en mera omfattande rätt att ta del
av myndigheternas handlingar.
2. I denna konvention avses med
a.i. ”myndighet”
1) styrelse och förvaltning på nationell, regional och lokal nivå,
2) lagstiftningsorgan och judiciella myndigheter, när de sköter administrativa uppgifter i enlighet med den nationella lagstiftningen,
3) fysiska och juridiska personer, när de utövar administrativa befogenheter.
a.ii. Vid tidpunkten för undertecknandet av
denna konvention eller när de deponerar sitt
ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument kan parterna genom
en förklaring ställd till Europarådets generalsekreterare meddela att definitionen av
”myndighet” även omfattar en eller flera av
följande:
1) lagstiftningsorgan, i fråga om deras övriga verksamhet,
2) judiciella myndigheter, i fråga om deras
övriga verksamhet,
3) fysiska och juridiska personer, i den mån
de utför ett offentligt uppdrag eller utövar sin
verksamhet med offentliga medel och i enlighet med nationell lagstiftning,
b. ”myndighetshandling” all information
1 The principles set out hereafter should
be understood without prejudice to those
domestic laws and regulations and to international treaties which recognise a wider right
of access to official documents.
2 For the purposes of this Convention:
a i “public authorities” means:
1 government and administration at national, regional and local level;
2 legislative bodies and judicial authorities insofar as they perform administrative
functions according to national law;
3 natural or legal persons insofar as they
exercise administrative authority.
ii Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that the definition of “public authorities” also includes one or more of the following:
1 legislative bodies as regards their other
activities;
2 judicial authorities as regards their other
activities;
3 natural or legal persons insofar as they
perform public functions or operate with
public funds, according to national law.
b “official documents” means all information recorded in any form, drawn up or re-
RP 116/2014 rd
19
som en myndighet har upprättat eller fått in ceived and held by public authorities.
och som myndigheten innehar och har registrerat i vilken form som helst.
Artikel 2
Article 2
Rätt att ta del av en myndighetshandling
Right of access to official documents
1. Varje part ska garantera att alla utan diskriminering på några som helst grunder har
rätt att på begäran få ta del av en myndighetshandling som en myndighet innehar.
2. Varje part ska vidta de åtgärder i deras
nationella lagstiftning som krävs för att genomföra bestämmelserna i denna konvention
om rätten att ta del av myndigheternas handlingar.
3. Åtgärderna ska vidtas senast vid den tidpunkt då denna konvention träder i kraft för
parten i fråga.
1 Each Party shall guarantee the right of
everyone, without discrimination on any
ground, to have access, on request, to official
documents held by public authorities.
2
Each Party shall take the necessary
measures in its domestic law to give effect to
the provisions for access to official documents set out in this Convention.
3 These measures shall be taken at the latest
at the time of entry into force of this Convention in respect of that Party.
Artikel 3
Article 3
Eventuella begränsningar av rätten att ta del
av en myndighetshandling
Possible limitations to access to official documents
1. Varje part får begränsa rätten att ta del av
en myndighetshandling. Begränsningarna ska
vara exakt definierade i lag, nödvändiga i ett
demokratiskt samhälle och stå i rätt proportion till strävan att skydda
a. den nationella säkerheten, försvaret och
internationella relationer,
b. den allmänna säkerheten,
c. förebyggandet och utredningen av brott
samt väckandet av åtal för brott,
d. disciplinära förfaranden,
e. myndigheternas undersökningar, kontroller och övervakning,
f. privatlivet och andra legitima privata intressen,
g. kommersiella och andra ekonomiska intressen,
h. statens finans-, penning- och valutapolitik,
i. jämlikheten mellan parterna vid en rättegång samt effektiv rättsskipning,
j. miljön, eller
k. överläggningen inom en myndighet eller
mellan myndigheter vid utredningen av ett
ärende.
De berörda staterna kan vid tidpunkten för
1 Each Party may limit the right of access
to official documents. Limitations shall be set
down precisely in law, be necessary in a democratic society and be proportionate to the
aim of protecting:
a national security, defence and international relations;
b public safety;
c the prevention, investigation and prosecution of criminal activities;
d disciplinary investigations;
e inspection, control and supervision by
public authorities;
f privacy and other legitimate private interests;
g commercial and other economic interests;
h the economic, monetary and exchange
rate policies of the State;
i the equality of parties in court proceedings and the effective administration of justice;
j environment; or
k the deliberations within or between public authorities concerning the examination of
a matter.
RP 116/2014 rd
20
undertecknandet av denna konvention eller
när de deponerar sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument genom en förklaring ställd till Europarådets generalsekreterare meddela att även
kommunikation med den regerande släkten
och dess hushåll eller statsöverhuvudet ska
tas med bland de eventuella begränsningarna
av rätten till information.
2. Det är möjligt att vägra ge ut information
om innehållet i en myndighetshandling om
detta skulle skada eller sannolikt vara till skada för något av de intressen som nämns i
punkt 1, om inte ett större allmänt intresse talar för att informationen bör ges ut.
3. Parterna bör överväga att sätta tidsbegränsningar för när de begränsningar som
nämns i punkt 1 inte längre ska gälla.
Concerned States may, at the time of signature or when depositing their instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that communication with the reigning
Family and its Household or the Head of
State shall also be included among the possible limitations.
2 Access to information contained in an
official document may be refused if its disclosure would or would be likely to harm any
of the interests mentioned in paragraph 1, unless there is an overriding public interest in
disclosure.
3 The Parties shall consider setting time
limits beyond which the limitations mentioned in paragraph 1 would no longer apply.
Artikel 4
Article 4
Begäran om handling
Requests for access to official documents
1. Den som begär en myndighetshandling
får inte bli tvingad att ange orsaken till att han
eller hon vill ta del av handlingen.
2. Parterna kan tillåta att den som begär en
handling förblir anonym, om inte en identifiering är nödvändig för att begäran ska kunna
behandlas.
3. Formaliteterna kring en begäran får inte
överskrida vad som är nödvändigt för att behandla begäran.
1 An applicant for an official document
shall not be obliged to give reasons for having access to the official document.
2 Parties may give applicants the right to
remain anonymous except when disclosure of
identity is essential in order to process the
request.
3 Formalities for requests shall not exceed
what is essential in order to process the request.
Artikel 5
Article 5
Behandling av en begäran om handling
Processing of requests for access to official
documents
1. Myndigheten ska så långt som möjligt
hjälpa sökanden att identifiera den myndighetshandling som han eller hon begär.
2. Den myndighet som innehar en handling
är skyldig att behandla en begäran om handlingen i fråga. Om myndigheten inte innehar
den myndighetshandling som begärs eller om
den inte har rätt att behandla begäran, ska den
så långt som möjligt hänvisa ansökan eller
sökanden till den behöriga myndigheten.
1 The public authority shall help the applicant, as far as reasonably possible, to identify the requested official document.
2 A request for access to an official document shall be dealt with by any public authority holding the document. If the public
authority does not hold the requested official
document or if it is not authorised to process
that request, it shall, wherever possible, refer
the application or the applicant to the competent public authority.
3. Varje begäran om myndighetshandling
3 Requests for access to official docuska behandlas på lika grunder.
ments shall be dealt with on an equal basis.
RP 116/2014 rd
4. En begäran om att få ta del av en myndighetshandling ska behandlas utan dröjsmål.
Beslut ska fattas, delges och verkställas så
snart som möjligt eller inom en skälig tidsram
som bestämts i förväg.
21
6. En myndighet som helt eller delvis vägrar lämna ut information om en myndighetshandling ska motivera detta. Sökanden har
rätt att på begäran få en skriftlig motivering
till varför begäran avslogs av myndigheten i
fråga.
4 A request for access to an official document shall be dealt with promptly. The decision shall be reached, communicated and
executed as soon as possible or within a reasonable time limit which has been specified
beforehand.
5 A request for access to an official document may be refused:
i if, despite the assistance from the public
authority, the request remains too vague to
allow the official document to be identified;
or
ii if the request is manifestly unreasonable.
6 A public authority refusing access to an
official document wholly or in part shall give
the reasons for the refusal. The applicant has
the right to receive on request a written justification from this public authority for the refusal.
Artikel 6
Article 6
Olika former av tillgång till en handling
Forms of access to official documents
1. När rätt att ta del av en myndighetshandling har beviljats, har sökanden rätt att välja
om han eller hon vill se den ursprungliga
handlingen eller en kopia, eller om han eller
hon vill få en kopia av handlingen i vilken
form som helst som är tillgänglig, om denna
begäran inte är oskälig.
2. Om en begränsning av rätten till information gäller för en del av uppgifterna i en myndighetshandling, ska myndigheten ändå lämna ut den övriga informationen i handlingen.
Alla delar som utelämnats ska framgå på ett
tydligt sätt. Tillgången till en handling kan
dock förvägras om den handling som ska
lämnas ut till vissa delar är vilseledande eller
meningslös, eller om myndigheten orsakas
uppenbart oskäligt besvär när den ska lämna
ut återstoden av handlingen.
3. En myndighet får lämna ut information
om en myndighetshandling genom att hänvisa
sökanden till en lättillgänglig alternativ informationskälla.
1 When access to an official document is
granted, the applicant has the right to choose
whether to inspect the original or a copy, or
to receive a copy of it in any available form
or format of his or her choice unless the preference expressed is unreasonable.
2 If a limitation applies to some of the information in an official document, the public
authority should nevertheless grant access to
the remainder of the information it contains.
Any omissions should be clearly indicated.
However, if the partial version of the document is misleading or meaningless, or if it
poses a manifestly unreasonable burden for
the authority to release the remainder of the
document, such access may be refused.
3 The public authority may give access to
an official document by referring the applicant to easily accessible alternative sources.
5. En begäran om att få ta del av en myndighetshandling kan avslås
i. om den trots myndighetens bistånd är så
vag att det inte är möjligt att identifiera myndighetshandlingen, eller
ii. om begäran är uppenbart oskälig.
RP 116/2014 rd
22
Artikel 7
Article 7
Avgifter för utlämnande av handling
Charges for access to official documents
1. Ingen avgift får tas ut om den som vill
titta på en myndighetshandling gör det i myndighetens lokaler. Detta hindrar inte att parterna fastställer avgifter för denna typ av
tjänster som tillhandahålls av arkiv och museer.
2. En avgift för kopian av en myndighetshandling får tas ut av sökanden, och denna
avgift ska vara skälig och får inte överstiga de
faktiska kostnaderna för kopieringen och utlämnandet av handlingen. Avgiftstaxorna ska
offentliggöras.
1 Inspection of official documents on the
premises of a public authority shall be free of
charge. This does not prevent Parties from
laying down charges for services in this respect provided by archives and museums.
2 A fee may be charged to the applicant
for a copy of the official document, which
should be reasonable and not exceed the actual costs of reproduction and delivery of the
document. Tariffs of charges shall be published.
Artikel 8
Article 8
Förfarandet vid ändringssökande
Review procedure
1. En sökande vars begäran om att få ta del
av en myndighetshandling explicit eller implicit har fått avslag, helt eller delvis, ska ha
rätt att söka ändring hos en domstol eller något annat oberoende och opartiskt organ som
inrättats med stöd av lag.
2. Sökanden ska alltid ha möjlighet att få
ärendet upp till ny behandling utan dröjsmål
och till en låg kostnad antingen genom myndighetens rättelseförfarande eller genom ett
sådant ändringssökande som avses i punkt 1.
1 An applicant whose request for an official document has been denied, expressly or
impliedly, whether in part or in full, shall
have access to a review procedure before a
court or another independent and impartial
body established by law.
2 An applicant shall always have access to
an expeditious and inexpensive review procedure, involving either reconsideration by a
public authority or review in accordance with
paragraph 1.
Artikel 9
Article 9
Kompletterande åtgärder
Complementary measures
Parterna ska informera allmänheten om
dess rätt att ta del av myndighetshandlingar
och hur denna rätt kan utövas. De ska också
vidta lämpliga åtgärder för att
a. utbilda myndigheterna i fråga om deras
uppgifter och skyldigheter i anslutning till att
tillgodose rätten till information,
b. informera om de ärenden och funktioner
som de ansvarar för,
c. förvalta sina handlingar effektivt så att de
är lättillgängliga, och
d. tillämpa klara och etablerade regler för
The Parties shall inform the public about its
right of access to official documents and how
that right may be exercised. They shall also
take appropriate measures to:
a educate public authorities in their duties
and obligations with respect to the implementation of this right;
b provide information on the matters or
activities for which they are responsible;
c manage their documents efficiently so
that they are easily accessible; and
d apply clear and established rules for the
RP 116/2014 rd
23
hur deras handlingar ska förvaras och förstö- preservation and destruction of their docuras.
ments.
Artikel 10
Article 10
Handingar som myndigheterna offentliggör
på eget initiativ
Documents made public at the initiative of
the public authorities
Myndigheterna ska på eget initiativ och i
den mån det är ändamålsenligt vidta de åtgärder som behövs för att offentliggöra de myndighetshandlingar som de innehar i syfte att
öka transparensen och effektiviten inom den
offentliga förvaltningen och stödja ett välinformerat deltagande av allmänheten i ärenden
som är av allmänt intresse.
At its own initiative and where appropriate,
a public authority shall take the necessary
measures to make public official documents
which it holds in the interest of promoting
the transparency and efficiency of public
administration and to encourage informed
participation by the public in matters of general interest.
AVSNITT II
SECTION II
Artikel 11
Article 11
Sakkunniggrupp för tillgången till myndighetshandlingar
Group of Specialists on Access to Official
Documents
1. En sakkunniggrupp för tillgången till
myndighetshandlingar ska sammanträda
minst en gång om året i syfte att följa upp hur
parterna har verkställt denna konvention, i
synnerhet genom att
a. rapportera om tillräckligheten i de lagstiftningsåtgärder och praktiska åtgärder som
parterna har vidtagit i syfte att genomföra bestämmelserna i denna konvention,
b. i. uttrycka sin ståndpunkt i frågor som
gäller tillämpningen av denna konvention,
1 A Group of Specialists on Access to Official Documents shall meet at least once a
year with a view to monitoring the implementation of this Convention by the Parties,
notably:
a reporting on the adequacy of the measures in law and practice taken by the Parties
to give effect to the provisions set out in this
Convention;
b i expressing opinions on any question
concerning the application of this Convention;
ii
making proposals to facilitate or
improve the effective use and implementation of this Convention, including the identification of any problems;
iii exchanging information and reporting on significant legal, policy or technological developments;
iv making proposals to the Consultation of Parties for the amendment of this
Convention;
v formulating its opinion on any proposal for the amendment of this Convention
made in accordance with Article 19.
2 The Group of Specialists may request
information and opinions from civil society.
ii. ge förslag som syftar till att förenkla och
förbättra ett effektivt tillämpande och genomförande av denna konvention, inbegripet
identifieringen av eventuella problem,
iii. utbyta information och rapportera om
viktig utveckling inom juridik, politik och
teknologi,
iv. lämna förslag till parternas konsultativa
möte om ändring av denna konvention,
v. formulera ståndpunkter i fråga om alla
förslag om ändring av denna konvention som
getts i enlighet med artikel 19.
2. Sakkunniggruppen får begära information och utlåtanden av det civila samhället.
RP 116/2014 rd
24
3. Sakkunniggruppen ska bestå av minst 10
och högst 15 medlemmar. Medlemmarna
väljs av parternas konsultativa möte för en
period på fyra år, som kan förnyas en gång,
från en lista över sakkunniga där varje part
har föreslagit två experter. Medlemmarna ska
väljas bland personer med hög integritet och
erkänd kompetens inom frågor som gäller offentligheten för myndighetshandlingar. Endast en medlem får väljas från den lista som
läggs fram av varje part.
4. Medlemmarna i sakkunniggruppen ska
delta i sin personliga kapacitet, vara oberoende och opartiska när de utför sina uppgifter
och de får inte motta några instruktioner från
regeringar.
5. Förfarandet för val av medlemmar i sakkunniggruppen ska inom ett år efter att denna
konvention har trätt i kraft bestämmas av ministerkommittén efter samråd med parterna i
konventionen och efter att ha fått deras enhälliga samtycke. Sakkunniggruppen ska fastställa sin egen arbetsordning.
3 The Group of Specialists shall consist of
a minimum of 10 and a maximum of 15
members. The members are elected by the
Consultation of Parties for a period of four
years, renewable once, from a list of experts,
each Party proposing two experts. They shall
be chosen from among persons of the highest
integrity recognised for their competence in
the field of access to official documents. A
maximum of one member may be elected
from the list proposed by each Party.
4 The members of the Group of Specialists shall sit in their individual capacity, be
independent and impartial in the exercise of
their functions and shall not receive any instructions from governments.
5 The election procedure of the members
of the Group of Specialists shall be determined by the Committee of Ministers, after
consulting with and obtaining the unanimous
consent of the Parties to the Convention,
within a period of one year following the entry into force of this Convention. The Group
of Specialists shall adopt its own rules of
procedure.
Artikel 12
Article 12
Parternas konsultativa möte
Consultation of the Parties
1. I parternas konsultativa möte deltar en
företrädare för varje part.
2. Parternas konsultativa möte ska
a. utvärdera sakkunniggruppens rapporter,
utlåtanden och förslag,
b. utarbeta förslag och rekommendationer
till parterna,
c. lägga fram förslag om ändring av denna
konvention i enlighet med artikel 19,
d. ge sitt utlåtande om alla förslag till ändring av denna konvention som lagts fram i enlighet med artikel 19.
3. Europarådets generalsekreterare ska
sammankalla parternas konsultativa möte
inom ett år efter att denna konvention har trätt
i kraft i syfte att utse medlemmarna i sakkunniggruppen. Efter detta ska parternas konsultativa möte sammanträda åtminstone en gång
vart fjärde år såväl som alltid när majoriteten
av parterna, ministerkommittén eller Europa-
1 The Consultation of the Parties shall be
composed of one representative per Party.
2 The Consultation of the Parties shall
take place with a view to:
a considering the reports, opinions and
proposals of the Group of Specialists;
b making proposals and recommendations
to the Parties;
c making proposals for the amendment of
this Convention in accordance with Article
19;
d formulating its opinion on any proposal
for the amendment of this Convention made
in accordance with Article 19.
3 The Consultation of the Parties shall be
convened by the Secretary General of the
Council of Europe within one year after the
entry into force of this Convention in order to
elect the members of the Group of Specialists. It shall subsequently meet at least once
RP 116/2014 rd
25
rådets generalsekreterare så önskar. Parternas every 4 years and in any case, when the makonsultativa möte ska fastställa sin egen ar- jority of the Parties, the Committee of Minisbetsordning.
ters or the Secretary General of the Council
of Europe requests its convocation. The Consultation of the Parties shall adopt its own
rules of procedure.
4. Efter varje sammanträde ska parternas 4 After each meeting, the Consultation of
konsultativa möte lämna in en verksamhets- the Parties shall submit to the Committee of
rapport till ministerkommittén.
Ministers an activity report.
Artikel 13
Article 13
Sekretariatet
Secretariat
Europarådets sekretariat ska bistå parternas
The Consultation of the Parties and the
konsultativa möte och sakkunniggruppen vid Group of Specialists shall be assisted by the
utförandet av de uppgifter som föreskrivs i Secretariat of the Council of Europe in carrydetta avsnitt.
ing out their functions pursuant to this Section.
Artikel 14
Article 14
Rapportering
Reporting
1. Inom ett år efter det att denna konvention
har trätt i kraft för en part ska denna sända
sakkunniggruppen en rapport med fullständig
information om de lagstiftningsåtgärder och
andra åtgärder som vidtagits i syfte att genomföra bestämmelserna i denna konvention.
2. Efter det ska parterna inför varje konsultativt möte sända sakkunniggruppen en uppdatering av den information som nämns i
punkt 1.
3. Varje part ska också sända sakkunniggruppen all den information som den begär
för att kunna utföra sina uppgifter.
1 Within a period of one year following
the entry into force of this Convention in respect of a Contracting Party, the latter shall
transmit to the Group of Specialists a report
containing full information on the legislative
and other measures taken to give effect to the
provisions of this Convention.
2 Thereafter, each Party shall transmit to
the Group of Specialists before each meeting
of the Consultation of the Parties an update
of the information mentioned in paragraph 1.
3 Each Party shall also transmit to the
Group of Specialists any information that it
requests to fulfil its tasks.
Artikel 15
Article 15
Offentliggörande
Publication
De rapporter som parterna lämnar in till
sakkunniggruppen, sakkunniggruppens rapporter, förslag och utlåtanden samt verksamhetsrapporterna från parternas konsultativa
möte ska offentliggöras.
The reports submitted by Parties to the
Group of Specialists, the reports, proposals
and opinions of the Group of Specialists and
the activity reports of the Consultation of the
Parties shall be made public.
RP 116/2014 rd
26
AVSNITT III
SECTION III
Artikel 16
Article 16
Undertecknande och ikraftträdande
Signature and entry into force of the Convention
1. Denna konvention ska vara öppen för
undertecknande av Europarådets medlemsstater.
2. Denna konvention ska ratificeras, godtas
eller godkännas. Ratifikations-, godtagandeeller godkännandeinstrumentet ska deponeras
hos Europarådets generalsekreterare.
3. Denna konvention ska träda i kraft den
första dagen i den månad som följer efter utgången av en period på tre månader från den
dag då tio av Europarådets medlemsstater har
uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av
konventionen i enlighet med bestämmelserna
i punkt 2.
4. För en undertecknande stat som senare
uttrycker sitt samtycke till att vara bunden av
konventionen ska konventionen träda i kraft
den första dagen i den månad som följer efter
utgången av en period på tre månader från
den dag då den undertecknande staten uttryckte sitt samtycke till att vara bunden av
konventionen i enlighet med bestämmelserna
i punkt 2.
1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council
of Europe.
2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of
ratification, acceptance or approval shall be
deposited with the Secretary General of the
Council of Europe.
3 This Convention shall enter into force
on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after
the date on which 10 member States of the
Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 2.
4 In respect of any Signatory State which
subsequently expresses its consent to be
bound by it, the Convention shall enter into
force on the first day of the month following
the expiration of a period of three months after the date of the expression of its consent to
be bound by the Convention in accordance
with the provisions of paragraph 2.
Artikel 17
Article 17
Anslutning till konventionen
Accession to the Convention
1. Efter att denna konvention har trätt i kraft
kan Europarådets ministerkommitté, efter
samråd med parterna i konventionen och efter
att ha fått deras enhälliga samtycke, erbjuda
en stat som inte är medlem av Europarådet eller en internationell organisation att ansluta
sig till den. Beslutet ska fattas med den majoritet som anges i artikel 20.d i Europarådets
stadga och genom enhälligt beslut av ombuden för de parter som är berättigade att sitta i
ministerkommittén.
1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the
Council of Europe may, after consulting the
Parties to this Convention and obtaining their
unanimous consent, invite any State which is
not a member of the Council of Europe or
any international organisation to accede to
this Convention. The decision shall be taken
by the majority provided for in Article 20.d
of the Statute of the Council of Europe and
by unanimous vote of the representatives of
the Parties entitled to sit on the Committee of
Ministers.
2. För en stat eller internationell organisa2 In respect of any State or international
tion som ansluter sig till konventionen i en- organisation acceding to the Convention un-
RP 116/2014 rd
27
lighet med punkt 1 ska konventionen träda i
kraft den första dagen i den månad som följer
efter utgången av en period på tre månader
från den dag då anslutningsinstrumentet deponerades hos Europarådets generalsekreterare.
der paragraph 1 above, the Convention shall
enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of three
months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary
General of the Council of Europe.
Artikel 18
Article 18
Territoriell tillämpning
Territorial application
1. Varje stat kan vid tidpunkten för undertecknandet av denna konvention eller när den
deponerar sitt ratifikations-, godtagande-,
godkännande- eller anslutningsinstrument
ange för vilket territorium eller vilka territorier konventionen ska gälla.
2. Varje stat kan vid en senare tidpunkt, genom en förklaring ställd till Europarådets generalsekreterare, utvidga tillämpningen av
denna konvention till ett annat territorium
som anges i förklaringen och för vars internationella förbindelser den är ansvarig. För ett
sådant territorium ska konventionen träda i
kraft den första dagen i den månad som följer
efter utgången av en period på tre månader
från den dag då generalsekreteraren mottog
förklaringen.
3. Varje förklaring som avgetts enligt de
båda föregående punkterna får, med avseende
på ett territorium som har angetts i förklaringen, återtas genom en underrättelse ställd
till generalsekreteraren. Återtagandet ska gälla från och med den första dagen i den månad
som följer efter utgången av en period på tre
månader från den dag då generalsekreteraren
mottog underrättelsen.
1 Any State may at the time of signature
or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this
Convention shall apply.
2 Any State may, at any later date, by a
declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration for whose
international relations it is responsible. In respect of such territory the Convention shall
enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of three
months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
3 Any declaration made under the two
preceding paragraphs may, in respect of any
territory specified in such declaration, be
withdrawn by a notification addressed to the
Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month
following the expiration of a period of three
months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.
Artikel 19
Article 19
Ändring av konventionen
Amendments to the Convention
1 Amendments to this Convention may be
1. Varje part, Europarådets ministerkommitté, sakkunniggruppen och parternas kon- proposed by any Party, the Committee of
sultativa möte får ge förslag till ändring av Ministers of the Council of Europe, the
Group of Specialists or the Consultation of
denna konvention.
the Parties.
2 Any proposal for amendment shall be
2. Europarådets generalsekreterare ska delcommunicated by the Secretary General of
ge parterna alla ändringsförslag.
the Council of Europe to the Parties.
3 Any amendment shall be communicated
3. Alla ändringsförslag ska delges parternas
RP 116/2014 rd
28
konsultativa möte, som efter att ha hört sakkunniggruppen ska ge ministerkommittén sitt
utlåtande om de föreslagna ändringarna.
4. Ministerkommittén ska behandla ändringsförslaget och det utlåtande som eventuellt getts av parternas konsultativa möte och
kan godkänna ändringen.
5. Den ändringstext som ministerkommittén
har godkänt i enlighet med punkt 4 ska sändas till parterna för godkännande.
6. En ändring som godkänts i enlighet med
punkt 4 ska träda i kraft den första dagen i
den månad som följer efter utgången av en
period på en månad från den dag då alla parter har meddelat generalsekreteraren sitt godkännande av ändringen.
to the Consultation of the Parties, which, after having consulted the Group of Specialists,
shall submit to the Committee of Ministers
its opinion on the proposed amendment.
4 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and any opinion submitted by the Consultation of the Parties and may approve the amendment.
5 The text of any amendment approved by
the Committee of Ministers in accordance
with paragraph 4 shall be forwarded to the
Parties for acceptance.
6
Any amendment approved in accordance with paragraph 4 shall come into force
on the first day of the month following the
expiration of a period of one month after the
date on which all Parties have informed the
Secretary General that they have accepted
Artikel 20
Article 20
Förklaringar
Declarations
Varje part får vid tidpunkten för undertecknandet av denna konvention eller när den deponerar sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument avge
en eller flera förklaringar i enlighet med artiklarna 1.2, 3.1 och 18. Parterna ska informera
Europarådets generalsekreterare om ändringar
i dessa förklaringar.
Any Party may, at the time of the signature
or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, make
one or more of the declarations provided for
in Articles 1.2, 3.1 and 18. It shall notify any
changes to this information to the Secretary
General of the Council of Europe.
Artikel 21
Article 21
Uppsägning
Denunciation
1. Varje part får när som helst säga upp
denna konvention genom en underrättelse
ställd till Europarådets generalsekreterare.
2. Uppsägningen ska gälla från och med
den första dagen i den månad som följer efter
utgången av en period på sex månader från
den dag då generalsekreteraren mottog underrättelsen.
1 Any Party may at any time denounce
this Convention by means of a notification
addressed to the Secretary General of the
Council of Europe.
2 Such denunciation shall become effective
on the first day of the month following the
expiration of a period of six months after the
date of receipt of the notification by the Secretary General.
RP 116/2014 rd
29
Artikel 22
Article 22
Underrättelser
Notification
Europarådets generalsekreterare ska underrätta Europarådets medlemsstater och varje
stat och internationell organisation som har
anslutit sig till denna konvention eller som
har inbjudits att ansluta sig till konventionen
om
a) undertecknande,
b) deponering av ratifikations-, godtagande, godkännande eller anslutningsinstrument,
c) datum för konventionens ikraftträdande i
enlighet med artiklarna 16 och 17,
d) förklaringar avgivna i enlighet med artiklarna 1.2, 3.1 och 18,
e) andra åtgärder, underrättelser eller meddelanden som rör konventionen.
Till bekräftelse härav har undertecknade,
därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat denna konvention.
Upprättad i Tromsö den 18 juni 2009 på
engelska och franska, vilka båda texter är lika
giltiga, i ett enda exemplar som ska deponeras i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekreterare ska översända en bestyrkt kopia
till varje medlemsstat i Europarådet och till
varje stat och internationell organisation som
har inbjudits att ansluta sig till denna konvention.
The Secretary General of the Council of
Europe shall notify the member States of the
Council of Europe and any State and international organisation which has acceded or
been invited to accede to this Convention of:
a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 16 and
17;
d any declaration made under Articles 1.2,
3.1 and 18;
e any other act, notification or communication relating to this Convention.
In witness whereof the undersigned, being
duly authorised thereto, have signed this
Convention.
Done at [……………], this [……] day of
[………………], in English and French, both
texts being equally authentic, in a single copy
which shall be deposited in the archives of
the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit
certified copies to each member State of the
Council of Europe and to any State and international organisation invited to accede to
this Convention.
Download

RP 116/2014 rd I denna proposition föreslås det att riksda