Uploaded by Daniel ketler

Afløsningsopgave-del-1

advertisement
VIDEREGÅENDE KVANTITATIVE ANALYSER
Afløsningsopgave del 1
Gruppenummer 34:
Daniel ketler – 04/06/99
Rasmus Wraee – 05/07/00
Mads Cortzen – 01/01/98
Syddansk Universitet
Dato: 08/03/2023
Antal anslag: 12.982
Indholdsfortegnelse
Emne ............................................................................................................................................................................................. 2
Indledning ..................................................................................................................................................................................... 2
Beslutningsproblem ....................................................................................................................................................................... 3
Undersøgelsesspørgsmål: .............................................................................................................................................................. 3
Redegørelse for operationalisering: ............................................................................................................................................... 4
Målvariable til spørgeskema: ......................................................................................................................................................... 5
Følgebrev:...................................................................................................................................................................................... 6
Spørgeskema: ................................................................................................................................................................................ 7
Hvad er dit køn? (1) ............................................................................................................................................................................7
Har du børn i alderen fra 0-18 år? (2a) ..............................................................................................................................................7
Hvor mange børn har du? (2b) ...........................................................................................................................................................7
Hvad er din alder? (3) .........................................................................................................................................................................7
Hvilken region bor du i? (4) ................................................................................................................................................................7
Hvad er din primære beskæftigelse? (5) .............................................................................................................................................7
Hvor mange voksne mennesker indgår i husstandens budget? (6) ....................................................................................................8
Hvad er jeres dagligvares budget om måneden? (7) ..........................................................................................................................8
Hvor ofte handler du ind? (8) .............................................................................................................................................................8
Rangere følgende supermarked efter hvad du synes er billigst? (9)...................................................................................................8
Rangere følgende supermarked efter hvad du synes er bæredygtig? (10) .........................................................................................8
I hvilken grad har placering af supermarkedet betydning for hvor du handler ind? (11) ...................................................................9
Hvilke handlinger har du taget i brug for at håndtere den øgede inflation? (sæt flere kryds) (12) ....................................................9
I hvilken grad har du bemærket en stigning i priserne på dagligvarer og forbrugsvarer i det seneste år? (13) .................................9
Hvordan har din holdning til bæredygtighed påvirket dit forbrugsmønster? (sæt flere kryds) (14) ...................................................9
Hvor vigtigt er udvalget af bæredygtige produkter i din beslutning om, hvor du køber dine dagligvarer? (15) ................................9
Hvad ville motivere dig til at købe flere bæredygtige produkter? (sæt flere kryds) (16) ....................................................................9
Er der andre faktorer der vil have en indvirkning for dig? (17) ...........................................................................................................9
Hvor vigtigt er det for dig at købe produkter fra virksomheder, der har en klar bæredygtighedsstrategi og -politik? (18) .............10
Hvor meget er du villig til at betale ekstra for bæredygtige produkter i prisklassen 20 kr.? (19) .....................................................10
Hvad hvis varen kostede 100 kr.? Hvor meget mere ville du maksimalt være villig til at betale? (20) .............................................10
Hvilke produkter synes du er vigtige at have i en bæredygtig dagligvarebutik? (21) .......................................................................10
Hvor tilfreds er du generelt med udvalget af bæredygtige produkter i din lokale dagligvarebutik? (22) .........................................10
Hvor tilfreds er du generelt med priserne på bæredygtige produkter i din lokale dagligvarebutik? (23) .........................................10
S i d e 1 / 10
Dato: 08/03/2023
Antal anslag: 12.982
Emne
Det overordnede emne for afløsningsopgaven er følgende:
•
Forbrugernes dagligvareindkøb i lyset af inflation og bekymring om klima og miljø
“Som eksperter i analyse af kvantitative surveydata har I fået en henvendelse fra en opdragsgiver (I vælger
en opdragsgiver, det kunne f.eks. være en virksomhed eller en miljøorganisation eller en offentlige
myndighed), som gerne vil have jer til at belyse ”forbrugernes dagligvareindkøb i lyset af inflation og
bekymring om klima og miljø”. I skal dermed løse nedenstående delopgaver.”
Indledning
I denne kvantitative rapport vil vi dykke ned i forbrugernes dagligvaremønstre set i lyset af
samfundssituationen. Vi ønsker at fremme en dybere forståelse af, hvordan børnefamilier kan hjælpes i at
balancere mellem miljøbevidsthed og økonomi i deres dagligvareindkøb. Dette kræver en grundig analyse af
forbrugernes adfærd i forhold til deres dagligvareindkøb samt en undersøgelse af dagligvarebutikkernes rolle
i at fremme de bæredygtige valg. I rapporten vil vi præsentere vores resultater og anbefalinger baseret på
en kvantitativ analyse af surveydata, som vil kaste lys over de faktorer, der påvirker børnefamiliernes valg af
bæredygtige dagligvarer.
S i d e 2 / 10
Dato: 08/03/2023
Antal anslag: 12.982
Beslutningsproblem
Hvordan kan dagligvarebutikkerne være med til at hjælpe børnefamilierne i balancen mellem
miljøbevidsthed og økonomi i deres dagligvareindkøb set i lyset af samfundssituationen?
Undersøgelsesspørgsmål:
1. Hvilke faktorer påvirker børnefamiliers beslutninger omkring køb af bæredygtige produkter i deres
dagligvareindkøb?
2. Hvordan påvirker familiens indkomst deres købsbeslutninger i forhold til bæredygtige dagligvarer?
3. Hvilken rolle spiller indkøbsstedet og sortimentet af dagligvarer i børnefamiliernes valg af
bæredygtige produkter?
S i d e 3 / 10
Dato: 08/03/2023
Antal anslag: 12.982
Redegørelse for operationalisering:
Teksten beskriver udarbejdelsen af et spørgeskema til en målgruppe af børnefamilier med fokus på deres
indkøbsvaner og bæredygtighed. Spørgeskemaet består af 24 spørgsmål, primært lukkede spørgsmål, der er
lette at sammenligne og analysere senere. Åbne spørgsmål er inkluderet for at indsnævre faktorer, der
påvirker valg af dagligvarebutik og øge sandsynligheden for korrekte informationer til videre analysearbejde.
Likert-skalaen er tilvalgt for at stille direkte spørgsmål om respondenternes holdninger til dagligvarebutikker.
Dette er gjort for at reducere eventuel bias, som kan opstå på grund af de specifikke spørgsmål, der er stillet.
Ved at bruge Likert-skalaen kan respondenten angive i hvilken grad de er enige eller uenige i udsagn om
bæredygtighed og inflation, hvilket kan give yderligere indsigt i, om effekten af bæredygtige tiltag i
dagligvarebutikker er problematisk eller indflydelsesrig. Vi har inkluderet enkelte åbne spørgsmål, hhv. 17,
20 og 21, for at indsnævre de faktorer der har indflydelse på valg af dagligvarebutik. På denne måde øges
sandsynligheden for at få den korrekte information til det videre analysearbejde.
En Likert-skala er en type skala, hvor respondenten har svarmuligheder, der er rangeret fra mest enig til
mindst enig. Antallet af svarmuligheder på en Likert-skala kan variere, men er ofte et ulige antal såsom 3, 5,
7 eller 9 og er en af de mest almindelige metoder til at spørge om respondenters holdninger i
spørgeskemaundersøgelser. (s.44 AQA 2021)
Spørgeskemaet er opdelt i fire grupper: Demografiske spørgsmål, indkøbsvaner og -adfærd, økonomi,
inflation og bæredygtighed. Demografiske spørgsmål kan give indsigt i respondentens socioøkonomiske
baggrund og potentielle mønstre i deres svar. Spørgsmål om indkøbsvaner og -adfærd er til for at forstå
respondentens præferencer og vigtigheden af placeringen af supermarkedet. Spørgsmål om økonomi og
inflation
kan
vise,
hvordan
økonomiske
faktorer
påvirker
deres
indkøbsvaner
og
adfærd.
Bæredygtighedsspørgsmålene er vigtige for at forstå respondentens holdninger til bæredygtighed.
Det er vigtigt at spørge børnefamilier om deres holdninger og adfærd, da de generelt har et højt forbrug af
dagligvarer og dermed kan have en stor påvirkning på miljøet. Inflation og prisstigninger vil typisk også have
betydning for børnefamiliers økonomi, og derfor er det relevant at spørge ind til deres handlinger og valg, i
forbindelse med nutidens økonomiske situation.
De demografiske spørgsmål er typisk lukkede spørgsmål med faste svarmuligheder, mens spørgsmål om
holdninger og adfærd typisk er åbne spørgsmål. Dette er fordi deres svar kan variere og ikke nødvendigvis er
begrænset til faste svarmuligheder. Samlet set er spørgeskemaet designet til at indsamle relevante data fra
børnefamilier om deres indkøbsvaner i forbindelse med bæredygtighed, som kan bruges til at danne bedre
forståelse af målgruppen, samt at udvikle strategier og handleplaner for dagligvarebutikkerne.
S i d e 4 / 10
Dato: 08/03/2023
Antal anslag: 12.982
Målvariable til spørgeskema:
Målvariabel
Dimension
Spørgsmål nr. Skalatype Åbenhed
Choice
Baggrundsvariable
Køn
1
Nominal
Lukket
Single
Binære variable
Børn
2a
Nominal
Lukket
Single
Baggrundsvariable
Børn 2
2b
Ratio
Lukket
Single
Baggrundsvariable
Alder
3
Ordinal
Lukket
Single
Baggrundsvariable
Region
4
Nominal
Lukket
Single
Baggrundsvariable
Beskæftigelse
5
Nominal
Lukket
Single
Baggrundvariable
Husstand
6
Ratio
Lukket
Single
Adfærdsvariable
Dagligvares budget
7
Ratio
Lukket
Single
Adfærdsvariable
Indkøb
8
Ordinal
Lukket
Single
Adfærdsvariable
Supermarked
9
Ordinal
Lukket
Single
Adfærdsvariable
Supermarked 2
10
Ordinal
Lukket
Single
Adfærdsvariable
Placering
11
Likert
Lukket
Single
Adfærdsvariable
Handling
12
Nominal
Lukket
Multiple
Adfærdsvariable
Stigning i pris
13
Likert
Lukket
Single
Adfærdsvariable
Holdning
14
Nominal
Lukket
Multiple
Adfærdsvariable
Udvalg
15
Likert
Lukket
Single
Adfærdsvariable
Motivation
16
Nominal
Lukket
Multiple
Adfærdsvariable
Andre faktorer
17
-
Åben
-
Adfærdsvariable
Strategi og Politik
18
Likert
Lukket
Single
Adfærdsvariable
Ekstra betaling
19
Interval
Lukket
Single
Adfærdsvariable
Maksimalt
20
-
Åben
-
Adfærdsvariable
Produkter
21
-
Åben
-
Adfærdsvariable
Udvalg 2
22
Likert
Lukket
Single
Adfærdsvariable
Pris
23
Likert
Lukket
Single
S i d e 5 / 10
Dato: 08/03/2023
Antal anslag: 12.982
Følgebrev:
Kære respondent,
Vi håber, du har det godt og har lyst til at hjælpe os med vores studie ved at besvare vores spørgeskema
om danskernes dagligvareindkøb set i lyset af den høje inflation og stigende bekymring om klima og miljø.
Vi er tre studerende, der arbejder på en kvantitativ analyse af danskernes indkøbsvaner, og vi vil gerne høre
din mening. Din deltagelse vil hjælpe os med at forstå, hvordan danske forbrugere tænker og agerer, når de
handler ind.
Spørgeskemaet tager cirka 10 minutter at gennemføre, og alle besvarelser vil blive behandlet anonymt. Vi
sætter pris på enhver besvarelse og er taknemmelige for din tid og indsats.
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer angående spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte os på
xxxx@student.sdu.dk.
Endnu en gang tak for din tid og deltagelse i vores undersøgelse.
Venlig hilsen xxx xxx xxx
S i d e 6 / 10
Dato: 08/03/2023
Antal anslag: 12.982
Spørgeskema:
Hvad er dit køn? (1)
(1)
(2)
(3)
 Mand
 Kvinde
 Ønsker ikke at svarer
Har du børn i alderen fra 0-18 år? (2a)
(1)
(2)
 Ja
 Nej
Hvor mange børn har du? (2b)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
2
3
4
5
 6+
Hvad er din alder? (3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
 Under 20
 21 - 29
 30 - 39
 40- 49
 50 - 59
 60 - 69
 Over 70
Hvilken region bor du i? (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
 Region Sjælland
 Region Hovedstaden
 Region Syddanmark
 Region Midtjylland
 Region Nordjylland
Hvad er din primære beskæftigelse? (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 Studerende
 Lærling/elev
 Lønmodtager
 Selvstændig
 Arbejdsløs
 Førtidspensionist
 Folkepensionist
 Andet
S i d e 7 / 10
Dato: 08/03/2023
Antal anslag: 12.982
Hvor mange voksne mennesker indgår i husstandens budget? (6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
2
3
4
5
 6+
Hvad er jeres dagligvares budget om måneden? (7)
 Under 999 kr.
(2)  1.000 -1.999 kr.
(3)  2.000 – 2.999 kr.
(4)  3.000 – 3.999 kr.
(5)  4.000 – 4.999 kr.
(6)  5.000 – 5.999 kr.
(7)  6.000 – 6.999 kr.
(8)  7.000 – 7.999 kr.
(9)  8.000 – 8.999 kr.
(10)  Over 9.000 kr.
(11)  Ved ikke
(12)  Ønsker ikke at oplyse
(1)
Hvor ofte handler du ind? (8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
 Aldrig
 Månedligt
 Ugentligt
 2-3 gange ugentligt
 Dagligt
Rangere følgende supermarked efter hvad du synes er billigst? (9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rema 1000
Føtex
Netto
Bilka
Super Brugsen
Irma
Coop 365
Lidl
Rangere følgende supermarked efter hvad du synes er bæredygtig? (10)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Rema 1000
Føtex
Netto
Bilka
Super Brugsen
Irma
Coop 365
Lidl
S i d e 8 / 10
Dato: 08/03/2023
Antal anslag: 12.982
I hvilken grad har placering af supermarkedet betydning for hvor du handler ind? (11)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
 Stor grad
 I nogen grad
 Neutral
 Ringe grad
 Slet ikke
Hvilke handlinger har du taget i brug for at håndtere den øgede inflation? (sæt flere kryds) (12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
❑ Reduktion af forbrug
❑ Skift til billigere produkter
❑ Opbevaring af flere penge i banken
❑ Opstart af en sideindtægt
❑ Tilbudsaviser
❑ Ingen tilpasning
❑ Andet _____
I hvilken grad har du bemærket en stigning i priserne på dagligvarer og forbrugsvarer i det
seneste år? (13)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
 Stor Grad
 I nogen grad
 Neutral
 Ringe grad
 Slet ikke
Hvordan har din holdning til bæredygtighed påvirket dit forbrugsmønster? (sæt flere kryds) (14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
❑ Jeg har ændret mine forbrugsvaner for at reducere min påvirkning af bæredygtighed.
❑ Jeg har tænkt over bæredygtighed, men har ikke ændret mine forbrugsvaner.
❑ Jeg tror ikke, at min individuelle adfærd kan have en betydelig indflydelse på bæredygtighed.
❑ Jeg tror ikke, at bæredygtighed har en stor betydning.
❑ Ved ikke
❑ Andet _____
Hvor vigtigt er udvalget af bæredygtige produkter i din beslutning om, hvor du køber dine
dagligvarer? (15)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
 Meget Vigtigt
 Vigtigt
 Neutral
 Mindre vigtigt
 Slet ikke vigtigt
Hvad ville motivere dig til at købe flere bæredygtige produkter? (sæt flere kryds) (16)
(1)
(2)
(3)
(4)
❑ Pris
❑ Produktets påvirkning på miljøet
❑ Tilgængelighed
❑ Ingen af ovenstående
Er der andre faktorer der vil have en indvirkning for dig? (17)
_____
S i d e 9 / 10
Dato: 08/03/2023
Antal anslag: 12.982
Hvor vigtigt er det for dig at købe produkter fra virksomheder, der har en klar
bæredygtighedsstrategi og -politik? (18)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
 Meget vigtigt
 Vigtigt
 Neutral
 Mindre vigtigt
 Slet ikke vigtigt
Hvor meget er du villig til at betale ekstra for bæredygtige produkter i prisklassen 20 kr.? (19)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
 0 kr.
 1-5 kr.
 6-9 kr.
 10-14 kr.
 15-19 kr.
 20+ kr.
Hvad hvis varen kostede 100 kr.? Hvor meget mere ville du maksimalt være villig til at betale?
(20)
_____
Hvilke produkter synes du er vigtige at have i en bæredygtig dagligvarebutik? (21)
_____
Hvor tilfreds er du generelt med udvalget af bæredygtige produkter i din lokale dagligvarebutik?
(22)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
 Meget tilfreds
 Tilfreds
 Neutral
 Mindre tilfreds
 Slet ikke tilfreds
Hvor tilfreds er du generelt med priserne på bæredygtige produkter i din lokale dagligvarebutik?
(23)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
 Meget tilfreds
 Tilfreds
 Neutral
 Mindre tilfreds
 Slet ikke tilfreds
S i d e 10 / 10
Download