Uploaded by nhan cu

LICH HỌC TẠI ATCS.Y2019.Y4 NĂM HỌC 2022-2023

advertisement
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM
KHOA Y
Tp.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2022
LỊCH HỌC TẠI ATCS KHỐI Y2019
NĂM HỌC 2022-2023
STT
MODULE
HỌC TỪ NGÀY
ĐẾN NGÀY
GIỜ HỌC
TỔ THI
1
2
3
4
5
Sản
Sản
Sản
Sản
Sản
06/09/2022
31/10/2022
26/12/2022
13/03/2023
08/05/2023
09/09/2022
04/11/2022
30/12/2022
17/03/2023
12/05/2023
13h30
7h15
7h15
7h15
7h15
30-39
21-29
11-20
1-10
40-48
GHI CHÚ
TRƯỞNG VĂN PHÒNG
Ths. Nguyễn Hoài Phong
Download