Uploaded by w1035

Тези Рєпіна, Єлісєєва

advertisement
Єлісєєва Оксана Костянтинівна
д.е.н., проф. кафедри статистики, обліку та економічної інформатики
Рєпіна Світлана Олегівна
студентка
Дніпровський національний університет імені О.Гончара
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА
ВІДРАХУВАНЬ З НЕЇ В КОМПАНІЇ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ»
Роль висококваліфікованого персоналу в компаніях, які надають аудиторські та
консалтингові послуги є дуже важливою, як і питання оплати праці. Щорічно, дочірні
компанії консорціуму «Ernst and Young» в Україні витрачають значні суми коштів на
підвищення якості трудових ресурсів, а також на виплату заробітної плати. Аналіз даних
показників за 2018-2020 наведений в таблиці 1.
Таблиця 1
Оплата праці в дочірніх компаніях «Ernst and Young», в тис.грн.
Показник
2018
2019
2020
Витрачання на оплату праці
123 228
121 786
146 757
Відрахування на соціальні заходи
13 796
13 661
18 509
Зобов’язань з податків і зборів
69 581
65 585
90 220
Побудовано автором на основі даних [1,2]
За даними таблиці можна відмітити, що єдиної тенденції у змінах показників оплати
праці та характерних для неї відрахувань, податків та зборів не прослідковується: в 2019
році, порівняно з попереднім, спостерігалось зменшення суми виплаченої заробітної плати
на більш ніж 1,4 млн.грн., а в 2020 році показник 2018 року був перевищений на 23,5
млн.грн. Дані відмінності пояснюються особливостями в нарахуванні суми оплати праці
для співробітників компаній, в першу чергу, задіяних у відділах, що працюють
безпосередньо з клієнтами (відділ корпоративних фінансів, податковий відділ, відділ
аудиту тощо), заробітна плата яких безпосередньо залежить від кількості проведених
проектів та їх величини.
Організація оплати праці у відділах, які займаються наданням послуг клієнтам,
базується на видозміненій тарифній сітці, в якій відображаються інтервали в яких
знаходиться заробітна плата кожної із семи позицій в кар’єрному зростанні. В компаніях
«Великої Четвірки» присутні наступні позиції: Стажер → Спеціаліст → Консультант →
Старший консультант → Менеджер → Старший менеджер → Партнер. Інтервали в яких
знаходиться основна заробітна плата перелічених категорій співробітників наведена в
таблиці 2.
Таблиця 2
Заробітна плата співробітників в компаніях «Ernst and Young», в тис.грн.
Позиція Стажер Спеціаліст Консультант
Старший
Менеджер Старший Партнер
консультант
менеджер
Сума
9-13
14-17
17,5-22,5
24-28,5
28,5-35,5
36-40
> 40
Побудовано автором на основі даних [3]
Основна сума заробітної плати, яка відображена в діапазонах, визначається за
середньою оцінкою, яка складається з оцінок окремого співробітника отриманих на
проектах. При місячній оцінці «4», як правило, приріст на декілька тисяч більше, ніж з
оцінкою «3». В процесі кар’єрного росту розкид в зарплаті стає більше. Надалі, отриманий
показник коригується відповідно до результатів діяльності відповідного відділу, а також
особистих показників: показник ефективності використання робочого часу (кожен тиждень
працівники надають звіт про використання кожної години робочого часу, а в кінці місяця
ці дані підсумовують), рівень екологічності (кількість заходів екологічного та соціального
спрямування, в яких було прийнято участь протягом місяця), кількість годин навчання
(курсів наданих компанією «Ernst and Young Global») тощо. Всього «особистісних
показників», які впливають на суму заробітної плати більше 20 і їх перелік є однаковим для
усіх відділів.
Характерною особливістю всіх великих консалтингових та аудиторських компаній
«Великої четвірки», в тому числі і представництв компанії «Ernst and Young», є величезний
обсяг роботи, побудований так, що нормою в цих компаніях вважається щоденна робота по
10-14 годин, а головне в роботі - це здати проект, щоб був задоволений клієнт і були
враховані інтереси компанії. Проте, не дивлячись на значну кількість перепрацювань, вони
не оплачуються додатково, а у випадку невиконання таких вимог, як прослуховування
навчальних курсів, зарплата інтерна може виявитись більшою, ніж у представників вищих
позицій, які не встигають виконувати усі поставлені перед ними умови. В аудиторів та у
представників відділу консалтингу в завантажений сезон (наприкінці року, коли всі
компанії підготовлюють фінансову звітність) особливо багато перепрацювань, вони
працюють майже цілодобово і без вихідних, через що у дочірніх компаніях велика текучка
кадрів по всіх позиціях, крім партнерів, яка досягає 80%. Не дивлячись на це, принцип
нарахування заробітної плати залишається незмінним вже більше 30 років. Крім того, у
співробітників компанії є персональний наставник, який з одного боку покликаний
допомагати, проте з іншого – оцінювати вашу роботу та звітувати управлінському
персоналу, що також відбивається на сумі заробітної плати та можливості кар’єрного
просування.
В свою чергу, у представників відділів
підтримки, таких як фінансовий,
маркетинговий, відділ інформаційних технологій, управління персоналом (кадрів і
професійної підготовки), відділ управління інтелектуальною власністю тощо., зарплата є
фіксованою і не залежіть від додаткових факторів.
Враховуючи значну кількість перепрацювань персоналу доцільним є врахування та
оплата понаднормової роботи. Крім того, доцільним є перегляд додаткових вимог до
працівників, адже більш ніж 20 показників результативності, як показує практика, є
складними для виконання, що стає причиною заниження заробітних плат співробітників та
значного показника плинності кадрів, який, в деяких відділах складає 80%. В той же час,
отримання ліценцій та складання міжнародних екзаменів з характерних для роботи
дисциплін, наразі не враховуються при нарахуванні заробітних плат персоналу, а той час,
як у інших аудиторсько-консалтингових компаніях на території держави, наявність
дипломів, які вказують на вдале складання міжнародних та державних іспитів, є причиною
підвищення заробітної плати даного співробітника. Скорочення заробітних плат можна
пояснити нестабільною фінансовою ситуацією в компанії, адже, відповідно до наданих у
звітності даних, помітна недостача швидко ліквідних активів і з кожним роком дана
ситуація лише погіршується, крім того поступове підвищення суми заборгованості
підтверджує негативну тенденцію і вимагає від управлінського персоналу розробки дій
спрямований на виявлення та вирішення проблем пов’язаній із погіршенням фінансового
стану.
Впровадження даних рекомендацій надасть змогу, частково стабілізувати фінансовий
стан дочірніх компаній концерну Ernst & Young» в Україні, і як наслідок – зменшить
показник плинності кадрів, шляхом перенаправлення додаткових коштів у фонд оплати
праці. Враховуючи те, що для компаній аудиторсько-консалтингового спрямування
найважливішим ресурсом є персонал, покращення умов праці та підвищення заробітної
плати, може позитивно відобразитись і на показниках результативності підприємства.
Список використаних джерел.
1. Report of the independent auditor and financial statements of Ernst & Young Audit Services LLC
for 2020. 2020. [Electronic resource]. URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/eycom/en_ua/generic/fs-and-year-end-reports/fc-audit-report-eyas-llc-2020.pdf
2. Report of the independent auditor and financial statements of Ernst & Young Audit Services LLC
for 2019. 2019. [Electronic resource]. URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/eycom/en_ua/generic/fs-and-year-end-reports/fs-audit-report-eyas-llc-2019.pdf (
3. Salary in EY: HP lider. 2020. [Electronic resource]. URL: https://hrlider.ru/posts/ernst-young-kakpoluchit-rabotu/
Download