Uploaded by Marcin Kras

do-testu!!!!

advertisement
1. Proces to:
A.
Sposób realizacji kolejnych działań,
B.
Podział uprawnień i odpowiedzialności w organizacji,
C.
Ciąg zasobów i działań przekształcających wejście w wyjście
2. Organizacja powinna:
A.
Wytwarzać wyroby zgodnie ze specyfikacjami,
B.
Wytwarzać wyroby zgodnie z wymaganiami zakomunikowanymi przez klienta,
C.
Wytwarzać wyroby tak aby spełnić oczekiwania i mile zaskoczyć klienta
3. Norma ISO 9001 zawiera wymagania dotyczące:
A.
Zarządzania środowiskowego,
B.
Zarządzania jakością,
C.
Finansów publicznych
4. Czy wdrożenie Normy ISO 9001 jest obowiązkowe?
A.
Tak - dla wszystkich typów organizacji,
B.
Nie - z wyjątkiem firm produkcyjnych,
C.
Dobrowolne
5. Od czego zależy czas wdrożenia ISO 9001?
A.
Środków przeznaczonych w budżecie,
B.
Decyzji Najwyższego Kierownictwa,
C.
Poziomu zarządzania oraz specyfiki i wielkości organizacji
6. Certyfikat ISO uzyskuje się na zgodność z normą:
A.
ISO 9000:2000,
B.
ISO 9001:2000,
C.
ISO 9004:2000
7. Czym jest norma ISO 9001:2000?
A.
Zbiorem narzędzi i technik zarządzania jakością,
B.
Zestawem wymagań względem systemu zarządzania organizacją,
C.
Wytycznymi do prowadzenia produkcji wyrobów
8. Które z 4 elementów składają się na system zarządzania organizacją?
A.
Procedury; zakresy odpowiedzialności; zasoby; ludzie,
B.
Procesy; procedury; zasoby; struktura ,
C.
Zasoby materialne; zasoby finansowe; ludzie; procesy
1.
Polityka jakości musi zawierać:
A.
Odniesienia do aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej kraju,
B.
Zobowiązania spełnienia wymagań i doskonalenia zarządzania jakością,
C.
Sposób komunikowania się z władzami regionalnymi,
D.
Długookresowe cele jakościowe organizacji
2.
Odpowiedzialność i uprawnienia przedstawiciela kierownictwa obejmują przede
wszystkim:
A.
Przedkładanie kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu,
B.
Zapewnienie ustanowienia i utrzymania systemu zarządzania jakością,
C.
Określenie i dostarczenie zasobów niezbędnych do funkcjonowania systemu jakości,
D.
Utrzymanie w organizacji świadomości o wymaganiach klienta,
E.
Określenie mierników efektywności i skuteczności dla procesów organizacji
3.
Cele dotyczące jakości powinny być:
A.
Krótkookresowe,
B.
Mierzalne,
C.
Łatwe do osiągnięcia,
D.
Terminowe
4.
Najwyższe Kierownictwo powinno:
A.
Zapewnić zasoby niezbędne do utrzymania systemu jakości,
B.
Zapewnić właściwą komunikację w organizacji,
C.
Realizować wszystkie procesy,
D.
Spełniać oczekiwania klienta,
E.
Zakomunikować rolę klienta w organizacji
1
5.
Wymaganie normy dotyczące zarządzania zasobami obejmuje:
A.
Personel,
B.
Finanse,
C.
Infrastrukturę,
D.
Informację,
E.
Środowisko Pracy
6.
Aby dokonać przeglądu wymagań dotyczących wyrobów należy:
A.
Ustanowić udokumentowaną procedurę,
B.
Określić wymagania przepisów prawnych,
C.
Zidentyfikować usługi realizowane w organizacji,
D.
Porównać możliwości i kompetencje organizacji z wymaganiami
7.
Spełnienie wymagań dotyczących zakupów wiąże się z:
A.
Partnerstwem z dostawcami,
B.
Ocenę dostawców,
C.
Zapewnieniem że wybrano najtańszego dostawcę,
D.
Z właściwym i terminowym dokonaniem płatności dla dostawcy
8.
Identyfikowalność to:
A.
Możliwość odtworzenia historii realizacji wyrobu,
B.
Charakterystyczny opis wyrobu,
C.
Specyficzna analiza reklamacji/skarg/wniosków,
D.
Oznaczenie pokontrolne
9.
Jakie działania należy podejmować, aby spełnić wymagania odnoszące się do własności
klienta?
A.
Ustanowić udokumentowaną procedurę,
B.
Informować klienta w przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia jego własności,
C.
Powołać Pełnomocnika ds. Własności Klienta,
D.
Informować klientów że ich własność będzie odpowiednio zabezpieczona
10.
Wyposażenie do monitorowania i pomiarów należy:
A.
Wyłączyć z wymagań systemu zarządzania jakością,
B.
Określić i zidentyfikować,
C.
Sprawdzać w odpowiednich odstępach czasu,
D.
Zawsze legalizować w Urzędach Miar
11.
Działanie mające na celu usunięcie przyczyn niezgodności to:
A.
Działanie korygujące,
B.
Kontrola,
C.
Korekcja
12.
Norma ISO 9001 wymaga udokumentowanej procedury w zakresie:
A.
Monitorowania procesów,
B.
Badania satysfakcji klienta,
C.
Nadzoru nad wyrobem niezgodnym z wymaganiami
13.
Audity wewnętrzne to:
A.
Badanie skuteczności systemu zarządzania jakością,
B.
Kontrola funkcjonowania organizacji,
C.
Sposób dokonywania przeglądu zarządzania
14.
Cyklem Deminga nazywamy pętlę:
A.
PDCA,
B.
DCPA,
C.
PDCS
15.
Główną metodą wykorzystywania Modelu EFQM i CAF jest:
A.
Opis procesów,
B.
Samoocena,
C.
Doskonalenie
2
1. Księga Jakości jest dokumentem bezwzględnie wymaganym w SZJ, który jest zgodny z normą ISO
9001:2000.TAK NIE
2. Norma ISO 9001:2001 nie stawia żadnych wymagań dotyczących dokumentacji SZJ w związku z
tym Urząd ma całkowitą swobodę w określeniu, jakie dokumenty będą mu potrzebne.TAK NIE
3. Zidentyfikowanie procesów w organizacji to jedno z podstawowych wymagań normy ISO
9001:2000.TAK NIE
4. Ze względu na złożoność działalności Urzędu dopuszczalne jest odstąpienie od określenia
wzajemnych powiązań między procesami.TAK NIE
5. Kompetencje pracowników nie mają wpływu na planowaną strukturę i szczegółowość
dokumentacji SZJ.TAK NIE
6. Dokumenty wewnętrzne opracowane przez Urząd mogą pozostawać w nieznacznej
sprzeczności z aktami prawa zewnętrznego, jeżeli są one korzystniejsze dla klienta.TAK NIE
7. Zarządzenie Kierownika Urzędu nie jest dokumentem SZJ, ponieważ nie zostało opracow ane
w trakcie wdrożenia wymagań normy ISO 9001:2000TAK NIE
8. Procesy, dla których nie przygotowano udokumentowanych procedur wewnętrznych nie są
objęte SZJ.TAK NIE
9. Jeżeli organizacja zamierza doskonalić wybrany proces, aby zapewnić większą efektywn ość
prac powinna go opisać.TAK NIE
10. O kształcie i formie procedur może zdecydować Urząd.TAK NIE
1. Wynik procesu to:
a) Wyrób
b) Wartość dodana
c) Satysfakcja klienta
d) Działalność organizacji
2. Przegląd systemu zarządzania ma na celu:
a) Znalezienie osób winnych spadku jakości usług
b) Ocenę realizacji Polityki Jakości i osiągnięcia ustalonych celów jakościowych
c) Ocenę efektywności systemu jakości
d) Zidentyfikowanie potrzeby zmian w systemie jakości
3. Proces to:
a) Sposób wykonania wyrobu
b) Zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejście
w wyjście.
c) Czynności wykonywane przez daną komórkę organizacyjną
d) Informacje nt. zadowolenia klienta
4.Polityka jakości musi zawierać:
a) Odniesienia do aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej kraju
b) Zobowiązanie spełnienia wymagań i doskonalenia systemu zarządzania jakością
c) Sposób komunikowania się z władzami regionalnymi
d) Długookresowe cele jakościowe organizacji
3
5. Cele dotyczące jakości powinny być:
a) Krótkookresowe
b) Mierzalne
c) Łatwe do osiągnięcia
d) Terminowe
6. Wymagania dotyczące zakupów obejmują:
a) Generowanie bazy konkurencji
b) Ocenę dostawców
c) Weryfikację zakupionego wyrobu
d) Prowadzenie list kwalifikowanych dostawców
7. Identyfikowalność to:
a) Możliwość odtworzenia historii wytwarzania wyrobu
b) Charakterystyczny opis wyrobu
c) Specyficzna analiza realizacji reklamacji/skarg/wniosków
d) Oznaczenie pokontrolne
8. Do dokumentacji systemu zarządzania jakością możemy zaliczyć:
a) Procedury
b) Przepisy prawa
c) Politykę Jakości
d) Oprogramowanie komputerowe
9. Księga Jakości musi zawierać:
a) Zakres systemu zarządzania jakością
b) Opis działalności organizacji
c) Odpowiedzi na wymagania zawarte w normie ISO 9001
d) Schemat organizacyjny
10. Jakie działania organizacja powinna podjąć w odniesieniu do klienta:
a) Działania zapobiegawcze
b) Badanie satysfakcji
c) Zakupy
d) Badanie potrzeb i oczekiwań
11. Certyfikat jakości uzyskuje się na zgodność z normą:
a) ISO 9000:2000
b) ISO 9001:2000
c) ISO 14004:1994
d) ISO 9004:2000
12. Czym jest norma ISO 9001:2000:
a) Zbiorem narzędzi i technik zarządzania jakością
b) Zestawem wymagań względem systemu zarządzania organizacją
c) Wytycznymi do prowadzenia produkcji wyrobów
d) Wskazówkami do realizacji usług
13. Przedstawicielem kierownictwa może być:
a) Referent komórki organizacyjnej
b) Dyrektor Naczelny
c) Kierownik referatu
d) Specjalista ds. informatyki
4
14. Cechą charakterystyczną auditu wewnętrznego jest:
a) Opis przebiegu w postaci udokumentowanej procedury
b) Ocena skuteczności systemu zarządzania jakością
c) Kontrola pracowników
d) Szukanie niezgodności i problemów
15. Działanie zapobiegawcze to:
a) Działanie mające na celu naprawienie niezgodności
b) Usunięcie przyczyn istniejącej niezgodności
c) Usunięcie przyczyn niezgodności dla zapobiegania ich wystąpieniud) Analiza problemów
jakościowych podczas monitorowania procesów
16. Norma ISO 9001 wymaga udokumentowanej procedury w zakresie:
a) Nadzorowania dokumentów
b) Przeprowadzania przeglądu zarządzania
c) Zakupów
d) Szkoleń
17. Ciągłe doskonalenie można prowadzić z wykorzystaniem:
a) Polityki jakości i celów jakościowych
b) Pętli PDCA
c) Działań korygujących
d) Kontroli wyrobów i procesów
18. Wymagań normy nie są możliwe do zastosowania w:
a) Szkole podstawowej
b) Szpitalu
c) Posterunku/ Komendzie Policji
d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
19. Uprawnienia i odpowiedzialności muszą być:
a) Udokumentowane
b) Określone i Zakomunikowane
c) Przedstawione w Karcie Obowiązków
d) Opisane w zidentyfikowanych procesach
20. Czym charakteryzują się zapisy w odróżnieniu od dokumentów:
a) Są dowodami na realizację działań
b) Można je zmieniać i aktualizować
c) Nie można ich zmieniać
d) Instruują o sposobie postępowania
5
Download