Uploaded by Anna Tarasova

МВУЛ стаття

advertisement
УДК 371.32:821.161.2
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ГРИ «ВІДКРИЙ КВАДРАТ» ПІД
ЧАС ВИВЧЕННЯ ТВОРУ «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ» МИХАЙЛА
КОЦЮБИНСЬКОГО
Тарасова Ганна – студентка 3 курсу факультету української філології та
журналістики Херсонського державного університету
Науковий керівник – к. п. н., доцент Бондаренко Лідія Григорівна
Одне із найголовніших завдань будь-якого вчителя – підготувати
учня як креативну, всебічно розвинену, творчу та соціально активну
особистість, яка здатна чітко висловлювати свою точку зору як у малому, так
і великому колективі. І якщо у молодшій, або основній школі дітям це добре
вдається, то саме в період 16-17 років, коли школярі навчаються у 10 класі,
не кожен з них може відстояти свою думку. Таке явище найчастіше пов’язане
із процесом адаптації до зміни складу учнівського колективу, що досить
часто трапляється саме у 10 класі. Тому обов’язок учителя – підібрати
форми роботи, щоб кожен школяр зміг продемонструвати свої знання, вчився
слухати і чути інших та не боявся публічно відповідати на запропоновані
питання.
Усе
викладене
вище
і
зумовлює
актуальність
нашого
дослідження.
Мета дослідження – запропонувати методичний варіант використання
гри «Відкрий квадрат» на уроці вивчення твору Михайла Коцюбинського
«Тіні забутих предків».
Навчальною програмою з української літератури передбачено вивчення
цього тексту у 10 класі. Зокрема, запропоновано розгляд таких питань:
знання змісту повісті, уміння пояснювати образи і символи твору,
аналізування образів Марічки та Івана, вміння характеризувати мовний
колорит повісті, використання опису природи, пантеїзм світобачення героїв,
виражений через побут, звичаї, обряди та почуття [1]. Вважаємо, що гра
«Відкрий квадрат» буде доречною для висвітлення цих питань.
У залежності від кількості учнів у класі, вчитель об’єднує школярів у 24 підгрупи, що повинні розсістися по аудиторії у чітко встановлених на те
місцях, таким чином утворюючи маленькі кола (рис. 1).
Рис. 1. Розміщення учнів у класній кімнаті
Учитель відкриває завчасно підготовлену презентацію з грою у Power
Point. На головній сторінці має міститися ілюстрація, що за тематикою
відповідає виучуваному твору, і розбита на 9 рівних квадратів. У кожному
квадраті мають бути категорії питань і цифри від одного до трьох, у яких
закодовані самі завдання (рис. 2).
Рис. 2. Головна сторінка гри
У категорії «Загальне» пропонуємо такі завдання:
1) Розкрийте тему твору.
2) Назвіть усіх героїв твору «Тіні забутих предків».
3) Визначте ідейний зміст повісті.
До рубрики «Сюжет» віднесемо:
1) За яких обставин автор знайомить нас з Марічкою?
2) У якому епізоді твору з'являється персонаж Юра?
3) Який епізод твору є кульмінаційним?
Рубрика «Образи-символи» може містити такі питання:
1) Що означає образ-символ ватри?
2) Як можна трактувати образ трембіти?
3) Розкрийте образи-символи співанок/коломийок у творі.
Для розгляду образу Марічки пропонуємо такі питання:
1) Як автор описує зовнішність Марічки?
2) Чи була Марічка талановитою? Доведіть.
3) Чому доля героїні виявилася немилосердною?
Образ Івана може бути розкритим за допомогою таких запитань і завдань:
1) У який момент Іван зрозумів, що покохав Марічку?
2) Якою була реакція Івана на вимушену розлуку з Марічкою?
3) Прослідкуйте еволюцію образу Івана.
Для опрацювання образу Палагни можемо використати такі запитання:
1) Як би Ви визначили характер цієї героїні?
2) Яким було ставлення Палагни до Івана? Обґрунтуйте відповідь.
3) Як змінилась жінка через стосунки з Юрою?
Знання фантастичних образів твору перевіримо наступними завданнями:
1) Яку функцію виконують фантастичні образи у творі?
2) Як автор змальовує нявок у творі?
3) Хто такий щезник? Опишіть його зовнішність у повісті.
Місцевий колорит розкриємо у питаннях:
1) Якою є тематика співанок Марічки?
2) З якою метою автор використовує описи природи Гуцульщини у своїй
повісті?
3) Як М.Коцюбинський передає міфологічну стихію карпатського села?
Бонусні питання, за які школярі отримують додаткові бали:
1) Які риси твору свідчать про його міфологічний характер?
2) У чому полягає імпресіоністична структура повісті?
3) Яким є ставлення автора до своїх героїв?
Після натискання на цифру з будь-якої рубрики за допомогою
гіперпосилання відкривається відповідне вікно із запитанням, а також зі
стрілочкою, що повертає гравців до головної сторінки. Приклад такого
варіанту подано на рисунку 3.
Рис. 3. Вікно із запитанням
Завдання учасників групи, до якої підійшла черга, – швидко
обміркувати завдання і якнайскоріше дати правильну відповідь. По
завершенню гри, учасники, які відповідали, будуть нагороджені оцінками
відповідно до змістовності їхніх відповідей.
Отже, за допомогою гри «Відкрий квадрат» на уроці можна перевірити
рівень знань учнів із запропонованих програмою питань та якість
опрацювання домашнього завдання. У процесі такої роботи школярі будуть
учитися знаходити і систематизувати інформацію з різних джерел для
виконання поставлених завдань, пов’язувати події художнього твору з
реальним життям і робити висновки, аналізувати культуру рідного краю в
контексті культурних особливостей різних регіонів України.
Список використаних джерел
1. Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних
закладів
10–11
[Електронний
класи.
Рівень
ресурс].
стандарту,
–
академічний
Режим
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
рівень
доступу:
Download