Uploaded by Anna Tarasova

Англ. яз. статья

advertisement
УДК 398.91:316.47:[811.161.2+811.111]
Тарасова А.В.
Науковий керівник –
доц. Мелконян В.М.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ
ВИРАЖЕННЯ ЗАПЕРЕЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ
МОВАХ
У статті аналізуємо і порівнюємо види заперечень в англійській і
українській мовах.
Ключові
слова:
заперечення,
семантика,
позитивність,
стійкі
словосполучення, суфікси, префікси, особливості, фразеологізми.
Порівнювати
мови
можна
по-різному.
Класичне
мовознавство
порівнює їх морфологію, граматичний лад, синтаксис, або відносить мови
до тих чи інших груп. Такі явища називають порівнянням «мовних фактів».
Вони є важливими і необхідними при описі й вивченні мов. Однак при
порівнянні лексичних і стилістичних особливостей мов ми частіше описуємо
не «факти», а переважаючі в мові тенденції. Деякі дослідники називають це
вивченням «мовної картини світу», до якої відносять і явище «позитивності».
Вивчення заперечення завжди представляло інтерес для дослідників різних
країн, що належать до різних лінгвістичних напрямків. Звичайно, що в
численних
працях
вчених,
які
спеціально
займаються
проблемою
заперечення і негативних конструкцій, міститься багато тонких спостережень
і цінних зауважень. Однак, в багатьох випадках увага приділяється лише до
ізольованих питань. Тому, незважаючи
структурно-семантичний
потенціал,
а
на чималу кількість робіт,
також
класифікаційні
основи
негативних конструкцій залишаються недостатньо дослідженими. Усе
викладене вище і зумовлює актуальність нашого дослідження.
Мета дослідження – проаналізувати структурно-семантичні засоби
вираження заперечень в англійській і українській мовах.
У порівнянні з українською мовою, заперечень, у всякому разі на
поверхневому рівні, у мові англійців і американців значно менше. Існує
безліч прикладів, коли заперечні висловлювання українською мовою є
систематичними, але їм відповідають позитивні конструкції англійською: від
повсякденних не кладіть трубку – hold on, не сумуй – take it easy і
фразеологізмів типу не дай бог – God forbid до
недоношена дитина – premature baby або
термінологічних
управління транспортним
засобом у нетверезому стані – driving under the influence.
В українській мові , на відміну від англійської, заперечення легко
поєднується з різними частинами мови, а особливо з прикметниками і
прислівниками, наприклад українські антонімічні пари прикметників типу
гарний – негарний, правильний – неправильний, мають в англійській мові
«асиметричні» відповідності. Деякі словники дають «відповідності» типу
негарний – not beautiful, але їх слід сприймати критично (такий переклад
можливий тільки якщо прикметник є частиною складеного присудка, і тоді
not
відноситься
до
дієслова).
Прикладів
українських
заперечних
прикметників, що мають в англійській мові позитивні відповідності, дуже
багато: непарні числа – odd numbers, неодноразовий – repeated, numerous,
невеселий – sad і т. д.
І, звичайно, слова типу несусвітній, незграбний,
неповороткий, втратили в сучасній українській мові свої первісні «позитивні
антоніми», мають в англійській мові безліч контекстуальних відповідників,
як правило, позитивних: odd, preposterous, absurd, clumsy, awkward. Проте,
якщо
українському
латинського
додаванням
прикметнику
(французького)
префіксів
reasonable/unreasonable,
чесний/нечесний
–
dis,
відповідає
походження,
un,
ill:
англійський
прикметник
проблема
вирішується
то
розумний/нерозумний
грамотний/неграмотний
honest/dishonest,
привабливий/
–
–
literate/illiterate,
непривабливий
–
attractive/unattractive.
Продуктивність українського словотвору через частку не проявляється
і в іменниках. Від зовсім простих випадків типу негода – bad/foul weather,
неврожай – poor crop, або порівняно простих типу неприязнь – hostility і
іноді навіть hatred до більш складних, часто термінологічних, коли треба
просто знати відповідники: недоїдання – malnourishment/undernourishment,
непідсудність – lack of jurisdiction.
У дієслові англійці теж прагнуть вживати
позитивні конструкції і,
якщо є вибір, скажуть, наприклад, is preservative-free (не містить
консервантів), а не does not contain preservatives, to overlook (не помітити), а
не not to notice. У багатьох випадках в англійській мові можливий і
позитивний варіант, і негативний, а в українській – тільки негативний: to defy
explanation (але можна і to be totally inexplicable) – не піддаватися поясненню.
Заперечення поширені і в стійких конструкціях, словосполученнях та
приказках. Відразу впадає в очі, що серед них в українській мові набагато
більше одиниць з заперечною часткою не, ніж в англійській. Візьмемо,
наприклад, конструкції, які досить часто зустрічаються в українській мові: а
не, трохи не, ледве не, ледь не, мало не, зовсім не і подивимося хоча б на їх
словникові відповідники, не кажучи вже про контекстуальний переклад.
Звичайно, іноді цілком можливі переклади зі словами no або not:
Страхування – захист, а не інвестиція (Insurance is protection and not
investment). Але набагато більше випадків, коли англійська мова віддає
перевагу позитивному способу опису ситуації: шукати рішення, а не
проблеми – to look for solutions rather than problems. А ось поєднання
трохи/ледве не, ледь не, хіба/тільки не зазвичай не мають в англійській мові
навіть
контекстуальних
заперечних
відповідників.
Тому,
зазвичай
використовуються англійські слова almost, nearly або barely: Він мало не
оступився – He almost lost his footing ; Мене ледь не впіймали – I was nearly
caught.
Заперечення в англійській мові також виражається і афіксами, такими
як
un-, in-, dis-, de-, mis-, anti-, non-, -less.
Суфіксально-префіксальні
морфеми un-, in- (і варіанти цього префікса il-, im-, ir-), dis-, de-, mis-, anti-,
non-, less є активним засобом в словотворенні сучасної англійської мови. Ці
морфеми
являють собою систему афіксів, які об'єднують заперечну
семантику і здатність брати участь в утворенні афіксальних антонімів.
Префикс un- утворює, головним чином, прикметники і прислівники. Такі
види заперечень досить поширені й в термінах.
Термінологічні відповідності, як правило, однозначні або частково
однозначні . Випадки, коли в обох мовах термін виражений у заперечній
формі, здавалося б, не повинні представляти труднощі для перекладача, але
особливо в усному перекладі одна трудність все ж таки є, і пов'язана вона із
тим, що заперечення в англійській мові виражається більш різноманітно, ніж
в українській. Наприклад, у прикметниках і дієприкметниках формальним
показником заперечення можуть бути префікси un-, in-, non-, mis - та інші,
суфікс -less, а також приєднані слова free, tight, proof, перетворюють
заперечне речення на «поверхнево позитивне» (pollution-free, air tight, waterproof).
Якщо говорити про заперечні прикметники-терміни, то найчастіше в
них зустрічаються три перші приставки, які перекладач повинен знати (на
початковому етапі завчити), яка з них вживається в тому чи іншому
конкретному випадку. Наприклад: неорганічна хімія – inorganic chemistry,
нематеріальні активи – intangible assets.
Отже, негативний спосіб вираження думки більш характерний
українській мові, ніж англійській. Англійське заперечення, що виражається
як через not (no), так і іншими засобами (префіксами і суфіксами) простіше
українського: заперечення – означає заперечення, воно рідше служить для
передачі інших смислових відтінків або модальностей.
Список використаних джерел
1. Я. Рецкер. Теория перевода и практика. – М.: Р.Валент, 2010. 120с.
2. Т. Нехорошкова. Развитие структуры отрицательного предложения (от
латинского языка к французскому). – Л., 1982. 185 с.
Related documents
Download