Uploaded by failmail8

Karta katalogowa IP-IO Module - SmartX IP Controller

advertisement
EcoStruxure™ Building
www.schneider-electric.com/buildings |
1
IP-IO
SmartX IP Controller
Wprowadzenie
• Komunikacja BACnet/IP
Moduł SmartX IP Controller – IP-IO zapewnia
rozszerzenie We/Wy konkretnej aplikacji HVAC przez
sieć BACnet/IP. Moduł może udostępniać swoje
zasoby We/Wy wśród aplikacji działających na
serwerach SmartX, sterownikach SmartX IP albo
systemach innych producentów. Dzięki lokalnej
obsłudze alarmów i trendów, moduł IP-IO unika
zbędnego ruchu w sieci, a jednocześnie rejestruje
istotne informacje lokalnie. Moduł IP-IO może być
instalowany jako część rozproszonego systemu, z dala
od serwera SmartX i sterownika SmartX IP. Wszystkie
modele modułu IP-IO obsługują opcjonalny
wyświetlacz, który zapewnia wgląd w informacje oraz
pozwala kontrolować wejścia i wyjścia.
• Protokół DHCP, który umożliwia łatwą konfigurację
sieci
Cechy modułu IP-IO:
• Komunikacja IP z dwuportowym switchem Ethernet
• Uniwersalny zestaw punktów We/Wy
Moduł IP-IO posiada dwuportowy switch Ethernet,
umożliwiający stosowanie następujących topologii
sieciowych:
• Gwiazda
• Połączenie szeregowe
• Pierścień protokołu RSTP (Rapid Spanning Tree
Protocol)
W topologii gwiazdy moduł IP-IO i serwer nadrzędny
EcoStruxure BMS są indywidualnie połączone do
switcha Ethernet. Przez podłączenie w sposób
szeregowy kilku modułów IP-IO razem, możemy
skrócić czas instalacji i zmniejszyć jej koszty. Stosując
topologię pierścienia RSTP mamy możliwość szybkiej i
wydajnej detekcji uszkodzonego modułu IP-IO.
• Wysoka niezawodność
• Mobilna aplikacja do uruchamiania sterowników
• Kompletna obsługa oprogramowania EcoStruxure
Building Operation zapewniająca wydajne
narzędzia inżynierskie
Komunikacja IP i elastyczne topologie sieciowe
Duży wybór typów punktów We/Wy
Moduł IP-IO jest dostępny w trzech różnych typach z
różnym zestawem punktów We/Wy pasujących do
wielu różnych aplikacji. Uniwersalne punkty We/Wy
modułu można elastycznie konfigurować jako wejścia
lub wyjścia.
Moduł IP-IO jest oparty na protokołach otwartych, które
ułatwiają interoperacyjność, konfigurowanie sieci IP i
zarządzanie urządzeniami:
• Adresowanie IP
03-20014-01-pl, Luty 2019 r.
© 2019 Schneider Electric. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.
EcoStruxure™ Building
www.schneider-electric.com/buildings |
IP-IO
SmartX IP Controller
Typy punktów We/Wy wg modeli IP-IO
Typy punktów We/Wy
IP-IO-DI10
IP-IO-UIO10
IP-IO-UIO5DOFA4
Wejścia cyfrowe
10
-
-
We/Wy uniwersalne
-
10
5
-
-
3
Wyjścia przekaźnikowe dużej mocy -
-
1
Typ Ub
Wyjścia przekaźnikowe
Form A
Form A
Konfiguracja wg typów punktów We/Wy
Konfiguracje
Wejścia cyfrowe
We/Wy uniwersalne
Typ Ub
Wyjścia przekaźnikowe Wyjścia przekaźnikowe
dużej mocy
Form A
Form A
Wejścia cyfrowe
tak
tak
-
-
Wejścia zliczające
tak
tak
-
-
Wejścia nadzorowane
-
tak
-
-
Wejścia napięciowe
-
tak
-
-
-
tak
-
-
Wejścia temperaturowe
-
tak
-
-
Wejścia rezystancyjne
-
tak
-
-
Wejścia temperaturowe
RTD, 2-przewodowe
-
tak
-
-
Wyjścia napięciowe
-
tak
-
-
-
-
tak
tak
Wyjście cyfrowe impulsowe -
-
tak
tak
Wyjścia PWM
-
-
tak
tak
Wyjścia trójstawne
-
-
tak
-
Wyjścia trójstawne
impulsowe
-
-
tak
-
(0 do 10 VDC)
Wejścia prądowe
(0 do 20 mA)
(0 do 10 VDC)
Wyjścia cyfrowe
Wejścia cyfrowe
Wejścia cyfrowe mogą być stosowane do wykrywania
statusu sygnałów cyfrowych, takich jak nadzorowanie
stanu urządzenia lub nadzorowanie punktu
alarmowego. Wejścia cyfrowe są powszechnie
stosowane w aplikacjach pomiaru energii.
Uniwersalne wejścia/wyjścia
Wejścia/wyjścia uniwersalne idealnie nadają się do
pomiaru temperatury, ciśnienia, przepływu, stanu i
innych podobnych sygnałów wejściowych w układzie
sterowania budynku.
03-20014-01-pl, Luty 2019 r.
© 2019 Schneider Electric. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.
2
EcoStruxure™ Building
www.schneider-electric.com/buildings |
3
IP-IO
SmartX IP Controller
Uniwersalne wejścia/wyjścia stosowane jako wejścia
zliczające są powszechnie stosowane w aplikacjach
pomiaru energii. Wejścia RTD przeznaczone są do
pomiaru temperatury w systemie sterowania
budynkiem. Punkty nadzorowane są wykorzystywane w
aplikacjach systemów bezpieczeństwa, gdy istotna jest
wiedza, czy dany przewód został uszkodzony lub
zwarty. Te zdarzenia generują oddzielną sygnalizację
alarmu i uszkodzenia w systemie.
Dla wszystkich wejść analogowych można zdefiniować
poziomy maksymalne i minimalne w celu
automatycznego wykrywania wartości powyżej i poniżej
zakresu.
Uniwersalne wejścia/wyjścia mogą być także używane
jako wyjścia napięciowe bez konieczności stosowania
zewnętrznych rezystorów bias. Z tego względu
uniwersalne wejścia/wyjścia obsługują znaczną gamę
urządzeń, na przykład elementy wykonawcze.
Wyjścia przekaźnikowe
Przekaźnikowe wyjścia cyfrowe posiadają styki zwierne
(Form-A). Styki przekaźników są przeznaczone do
obciążania bezpośredniego.
Wyjście przekaźnikowe dużej mocy
Wyjście przekaźnikowe wysokiej mocy jest idealne w
przypadku przełączania obciążeń do 12 A, takich jak
elektryczne elementy grzewcze.
Wysoka niezawodność
Moduł IP-IO obsługuje trendy i alarmy lokalne, co
pozwala na pracę lokalną, gdy moduł IP-IO jest offline.
Moduł wyświetlacza
Interfejs WorkStation umożliwia aktualizowanie
oprogramowania układowego wielu modułów IP-IO
jednocześnie i z minimalnymi przestojami. Serwer
systemu EcoStruxure BMS kontroluje zainstalowane
oprogramowanie układowe, aby ułatwić wykonywanie i
przywracanie kopii zapasowych, a także wymianę
modułów IP-IO. Serwer może obsługiwać moduły IP-IO
o różnych wersjach oprogramowania układowego.
Mobilna aplikacja do uruchamiania sterowników
Aplikacja mobilna eCommission SmartX Controllers jest
przeznaczona do lokalnego konfigurowania i
uruchamiania modułów IP-IO. Jest to aplikacja mobilna,
która skraca czas potrzebny do uruchomienia,
zapewnia elastyczność podczas realizacji projektów i
eliminuje zależność od infrastruktury sieciowej.
Aplikacja mobilna jest przeznaczona do stosowania z
urządzeniami z systemami Android, Apple (iOS) i
Microsoft Windows 10. Więcej informacji zawiera karta
specyfikacji aplikacji eCommission SmartX Controllers.
Bezakumulatorowe podtrzymanie zasilania pamięci i
zegara czasu rzeczywistego zapobiega utracie danych
i zapewnia bezproblemowy i szybki powrót do
prawidłowego stanu po awarii zasilania.
Wszystkie modele modułu IP-IO można wyposażyć w
dodatkowy wyświetlacz (ten sam moduł, który jest
używany dla MP-C), który zawiera ekran LCD i pięć
klawiszy. Za pomocą tego modułu możliwe jest ręczne
nadpisywanie wyjść analogowych i cyfrowych na
potrzeby testów, uruchamiania i serwisowania
urządzeń podłączonych do wyjść. Dedykowana moc
obliczeniowa modułu wyświetlacza zapewnia
niezawodne forsowanie wyjść na potrzeby testów i
serwisu. Status forsowania można wyświetlać za
pomocą interfejsu WorkStation i WebStation
oprogramowania EcoStruxure Building Operation, co
pozwala na dokładne monitorowanie i niezawodne
sterowanie.
Aplikacja mobilna eCommission SmartX Controllers
03-20014-01-pl, Luty 2019 r.
© 2019 Schneider Electric. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.
EcoStruxure™ Building
www.schneider-electric.com/buildings |
4
IP-IO
SmartX IP Controller
Za pomocą aplikacji mobilnej eCommission SmartX
Controllers można podłączyć się do modułów IP-IO i
sterowników MP Series przez sieć. W celu podłączenia
do wielu modułów IP-IO i sterowników MP Series w
lokalnej sieci IT można użyć punktu dostępowego sieci
bezprzewodowej lub switcha.
Konfiguracja urządzenia
Za pomocą aplikacji mobilnej eCommission SmartX
Controllers można łatwo wykrywać moduły IP-IO i
sterowniki MP Series przez sieć IP. Ponadto można
zmienić konfigurację każdego modułu i sterownika, w
tym ustawienia sieci BACnet i IP, lokalizację i serwer
nadrzędny. Aby skrócić czas wykonywania zadań
inżynierskich, można zapisywać typowe ustawienia
urządzeń, a następnie używać ich ponownie dla
urządzeń tego samego typu i modelu.
Uruchamianie i sprawdzanie wejść/wyjść
Aplikacja mobilna eCommission SmartX Controllers nie
wymaga serwera EcoStruxure BMS ani infrastruktury
sieciowej. Za pomocą tej aplikacji mobilnej można
załadować aplikację IP-IO bezpośrednio do lokalnego
modułu IP-IO, a następnie uruchomić ten moduł.
Aplikacja IP-IO może być tworzona offline za pomocą
narzędzia Project Configuration Tool lub stacji
WorkStation z zachowaniem wszystkich zewnętrznych
powiązań do aplikacji serwera i sterownika, które
korzystają z punktów We/Wy modułu IP-IO. Dodatkowo
można przeprowadzić kontrolę wejść i wyjść, aby
sprawdzić czy punkty We/Wy modułu IP-IO są
skonfigurowane, podłączone i czy działają poprawnie.
Pełna obsługa oprogramowania EcoStruxure
Building Operation
W celu pełnego wykorzystania potencjału modułu IP-IO
moduł ten musi być częścią systemu EcoStruxure BMS,
który zapewnia następujące korzyści:
• Interfejs WorkStation/WebStation
• Wykrywanie urządzenia
• Wydajna realizacja zadań inżynierskich
Interfejs WorkStation/WebStation
Interfejsy WorkStation i WebStation zapewniają spójny
sposób korzystania z rozwiązania bez względu na to,
do którego serwera EcoStruxure BMS użytkownik jest
zalogowany. Użytkownik może zalogować się do
nadrzędnego serwera systemu EcoStruxure BMS, aby
wykonywać zadania inżynierskie, uruchamiać,
nadzorować i monitorować moduły IP-IO oraz
sterowniki MP Series. Dodatkowe informacje zawarte
są w kartach katalogowych WorkStation i WebStation.
Wykrywanie urządzenia
Rozszerzona funkcja wykrywania urządzeń w interfejsie
WorkStation umożliwia łatwe identyfikowanie modułów
IP-IO w sieci BACnet, a także kojarzenie tych modułów
z ich serwerem nadrzędnym.
Wydajna realizacja zadań inżynierskich
Zadania inżynierskie i czynności serwisowe dotyczące
modułów IP-IO mogą być wykonywane bardzo
wydajnie dzięki funkcjom wielokrotnego wykorzystania,
które udostępnia oprogramowanie EcoStruxure
Building Operation. Za pomocą tych funkcji można
tworzyć dla całej aplikacji IP-IO elementy biblioteczne
(Custom Types), które będą zawierać konfigurację
punktów We/Wy i wszystkie niezbędne obiekty, takie
jak trendy i alarmy. Aplikacja IP-IO w bibliotece Custom
Types może być ponownie używana we wszystkich
modułach IP-IO tego samego modelu. Aplikacja IP-IO
może posłużyć jako podstawa do tworzenia nowych
modułów IP-IO przeznaczonych do podobnych
zastosowań. Użytkownik może edytować aplikację IPIO, a zmiany są automatycznie powielane we
wszystkich modułach IP-IO, przy czym na każdym
module IP-IO zachowywane są jego wartości lokalne.
Interfejs WorkStation obsługuje operacje inżynierskie
wykonywane online i offline względem modułów IP-IO.
Użytkownik może wprowadzać zmiany do konfiguracji
online albo korzystać z trybu bazy danych, aby
wprowadzać zmiany offline. W trybie bazy danych
zmiany są zapisywane do bazy danych
oprogramowania EcoStruxure Building Operation,
dzięki czemu można je później stosować względem
modułów IP-IO.
Narzędzie Project Configuration Tool umożliwia
wykonywanie wszystkich zadań inżynierskich poza
placówką klienta, dzięki czemu nie trzeba zabierać do
klientów sprzętu fizycznego, co znacznie skraca czas
pracy. Serwery systemu EcoStruxure BMS można
uruchamiać wirtualnie, a czynności inżynierskie
względem sterowników MP Series i modułów IP-IO
można wykonywać przed wdrożeniem aplikacji
serwera, sterownika i IP-IO na serwerach, sterownikach
i modułach IP-IO znajdujących się u klienta. Więcej
informacji zawiera karta katalogowa narzędzia Project
Configuration Tool.
Ponadto z narzędzia Automated Engineering Tool
można korzystać celem uproszczenia procesów
inżynierskich, gdy używane są moduły IP-IO. To
narzędzie zapewnia dostęp do biblioteki
standardowych aplikacji IP-IO, które można szybko
konfigurować i dostosowywać za pomocą kreatorów i
funkcji edycji zbiorczej w narzędziu. Następnie tak
03-20014-01-pl, Luty 2019 r.
© 2019 Schneider Electric. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.
EcoStruxure™ Building
www.schneider-electric.com/buildings |
5
IP-IO
SmartX IP Controller
przygotowane aplikacje mogą być ładowane do
serwera docelowego. Narzędzie umożliwia również
szybkie tworzenie własnych szablonów w oparciu o
utworzone wcześniej aplikacje IP-IO. Te szablony
ułatwiają stosowanie standardowego podejścia i
pozwalają na łatwe ponowne wykorzystanie i
powielanie typowych aplikacji IP-IO. Więcej informacji
zawiera arkusz specyfikacji narzędzia Automated
Engineering Tool.
Biblioteka standardowych aplikacji HVAC
Numery katalogowe
Produkt
Numer katalogowy
IP-IO-DI10
SXWIPIOAA10001
IP-IO-UIO10
SXWIPIOBA10001
IP-IO-UIO5DOFA4
SXWIPIOCA10001
MP-C DISPLAY
SXWMPCDSP10001
(MP-C moduł wyświetlacza)
DIN-RAIL-CLIP, zacisk końcowy szyny DIN
SXWDINEND10001
opakowanie 25 sztuk
Dane techniczne
Zasilanie AC
Napięcie znamionowe ............................................................................................................................................24 VAC
Zakres napięcia roboczego ...................................................................................................................................+/-20 %
Częstotliwość .......................................................................................................................................................50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy ..........................................................................................................................................17 VA
Zabezpieczenie wejścia zasilania ..............................................Warystor tłumiący przepięcia i bezpiecznik wewnętrzny
Zasilanie DC
Napięcie znamionowe ............................................................................................................................Od 24 do 30 VDC
Zakres napięcia roboczego....................................................................................................................Od 21 do 33 VDC
Maksymalny pobór mocy .............................................................................................................................................9 W
Zabezpieczenie wejścia zasilania ..............................................Warystor tłumiący przepięcia i bezpiecznik wewnętrzny
Środowisko
Temperatura otoczenia, praca .................................................................................0 do 50°C przy pracy standardoweja
..........................................................................-40 do +60°C w aplikacjach typu rooftop ― tylko instalacja w poziomiea
03-20014-01-pl, Luty 2019 r.
© 2019 Schneider Electric. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.
EcoStruxure™ Building
www.schneider-electric.com/buildings |
6
IP-IO
SmartX IP Controller
a) zakres temperatur roboczych dla MP-C Display: od -30 do +60°C.
Temperatura otoczenia, przechowywanie ....................................................................................................-40 do +70°C
Maksymalna wilgotność ..............................................................................95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Materiał
Klasa palności tworzywa sztucznego...................................................................................................................UL94-5V
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę...........................................................................................................IP 20
Parametry mechaniczne
Wymiary .................................................................................................................................. 153 Sz x 110 W x 64 G mm
Waga, IP-IO-DI10
Razem z blokami zacisków...................................................................................................................................0,337 kg
Waga, IP-IO-UIO10
Razem z blokami zacisków...................................................................................................................................0,336 kg
Waga, IP-IO-UIO5DOFA4
Razem z blokami zacisków.................................................................................................................................. 0,357 kg
Instalacja ........................................................................................Szyna DIN lub inna płaska powierzchnia w rozdzielni
Bloki zacisków ................................................................................................................................................Wyjmowalne
Zgodność z oprogramowaniem
Oprogramowanie EcoStruxure Building Operation .........................................................................wersja 2.1 lub nowsza
Zgodność z normami
Emisja ..............................................RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; przepisy FCC, część 15, podczęść B, klasa B
Odporność ...........................................................................................................................EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Normy bezpieczeństwa...........EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; produkt wpisany do rejestru UL 916 C-UL US
Zegar czasu rzeczywistego
Dokładność przy temperaturze 25°C .............................................................................................+/-1 minuta na miesiąc
Czas podtrzymania przy temperaturze 25°C..........................................................................................Co najmniej 7 dni
03-20014-01-pl, Luty 2019 r.
© 2019 Schneider Electric. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.
EcoStruxure™ Building
www.schneider-electric.com/buildings |
7
IP-IO
SmartX IP Controller
Porty komunikacyjne
Ethernet ................................................................................................................................ Dual 10/100BASE-TX (RJ45)
USB ..............................................................................................................................1 port serwisowy USB 2.0 (mini-B)
......................................................................................................................1 port hosta USB 2.0 (typu A), 5 VDC, 2,5 W
Komunikacja
BACnet .................................................................................................BACnet/IP, port konfigurowalny, domyślny 47808
.......................................................................................................BTL B-ASC (BACnet Application Specific Controller)a
a) Aktualne szczegóły dotyczące wersji oprogramowania układowego zawartych w wykazie BTL są dostępne na
stronie głównej BACnet International.
Procesor
Częstotliwość ...................................................................................................................................................... 500 MHz
Typ.....................................................................................................................................ARM Cortex-A7 dwurdzeniowy
DDR3 SDRAM ........................................................................................................................................................128 MB
Pamięć flash NOR ....................................................................................................................................................32 MB
Podtrzymanie pamięci.........................................................................................................128 kB, FRAM, pamięć trwała
MP-C Display (opcjonalny)
Wyjmowalny ..................................................................................................................................................................Nie
Wielkość wyświetlacza............................................................................................................................36 Sz x 17 W mm
Rozdzielczość wyświetlacza ....................................................................................................................128 x 64 piksele
Typ wyświetlacza ..................... FSTN monochromatyczny LCD, z białym odblaskowo-przezroczystym podświetleniem
Pobór mocy ................................................................................................................... maks. 0,15 W (45 mA przy 3,3 V)
Temperatura otoczenia, praca......................................................................................................................-30 do +60°C
Temperatura otoczenia, przechowywanie ....................................................................................................-40 do +70°C
Maksymalna wilgotność ..............................................................................95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Waga ....................................................................................................................................................................0,035 kg
Zgodność z normami ................................................................................................................................EN ISO 16484-2
Wejścia cyfrowe, DI
Kanały, IP-IO-DI10.....................................................................................................................................10, DI1 do DI10
Kanały, IP-IO-UIO10 .........................................................................................................................................................0
Kanały, IP-IO-UIO5DOFA4 ...............................................................................................................................................0
Bezwzględne maksymalne parametry znamionowe................................................................................-0,5 do +24 VDC
Zabezpieczenie wejścia cyfrowego .................................Tłumienie napięć nieustalonych na każdym wejściu cyfrowym
Wejścia cyfrowe
Zakres.....................................Styki bezpotencjałowe, otwarty kolektor/dren, 24 VDC, prąd poprzez styk zwarty 2,4 mA
Minimalna szerokość impulsów ..............................................................................................................................150 ms
Wejścia zliczające
Zakres.....................................Styki bezpotencjałowe, otwarty kolektor/dren, 24 VDC, prąd poprzez styk zwarty 2,4 mA
Minimalna szerokość impulsów ................................................................................................................................20 ms
Częstotliwość maksymalna .......................................................................................................................................25 Hz
03-20014-01-pl, Luty 2019 r.
© 2019 Schneider Electric. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.
EcoStruxure™ Building
www.schneider-electric.com/buildings |
8
IP-IO
SmartX IP Controller
Uniwersalne wejścia/wyjścia, Ub
Kanały, IP-IO-DI10............................................................................................................................................................0
Kanały, IP-IO-UIO10 ......................................................................................................................... 10 Ub, Ub1 do Ub10
Kanały, IP-IO-UIO5DOFA4 ....................................................................................................................5 Ub, Ub1 do Ub5
Bezwzględne maksymalne parametry znamionowe................................................................................-0,5 do +24 VDC
Dokładność przetwornika A/C ............................................................................................................................16-bitowe
Zabezpieczenie uniwersalnego wejścia/wyjścia ....................Tłumienie napięć nieustalonych na każdym uniwersalnym
wejściu/wyjściu
Wejścia cyfrowe
Zakres.....................................Styki bezpotencjałowe, otwarty kolektor/dren, 24 VDC, prąd poprzez styk zwarty 2,4 mA
Minimalna szerokość impulsów ..............................................................................................................................150 ms
Wejścia zliczające
Zakres.....................................Styki bezpotencjałowe, otwarty kolektor/dren, 24 VDC, prąd poprzez styk zwarty 2,4 mA
Minimalna szerokość impulsów ................................................................................................................................20 ms
Częstotliwość maksymalna .......................................................................................................................................25 Hz
Wejścia nadzorowane
Obwód 5 V, 1 lub 2 oporniki
Monitorowane kombinacje przełączników ....................Tylko szeregowo, tylko równolegle oraz szeregowo i równolegle
Zakres oporników ........................................................................................................................................Od 1 do 10 kΩ
W przypadku konfiguracji z 2 opornikami każdy opornik musi mieć tę samą wartość +/- 5%
Wejścia napięciowe
Zakres ............................................................................................................................................................0 do 10 VDC
Dokładność ...............................................................................................................................+/-(7 mV + 0,2% odczytu)
Rozdzielczość .........................................................................................................................................................1,0 mV
Impedancja .............................................................................................................................................................100 kΩ
Wejścia prądowe
Zakres.........................................................................................................................................................Od 0 do 20 mA
Dokładność ..........................................................................................................................+/-(0,01 mA + 0,4% odczytu)
Rozdzielczość .............................................................................................................................................................1 μA
Impedancja .................................................................................................................................................................47 Ω
Wejście rezystancyjne
Dokładność od 10 Ω do 10 kΩ..........................................................................................................+/-(7 + 4 x 10-3 x R) Ω
R =opór w omach
Dokładność od 10 kΩ do 60 kΩ........................................................................................+/-(4 x 10-3 x R + 7 x 10-8 x R2) Ω
R =opór w omach
Wejścia temperaturowe (termistory)
Zakres .........................................................................................................................................................-50 do +150°C
Obsługiwane termistory
Honeywell..................................................................................................................................................................20 kΩ
03-20014-01-pl, Luty 2019 r.
© 2019 Schneider Electric. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.
EcoStruxure™ Building
www.schneider-electric.com/buildings |
9
IP-IO
SmartX IP Controller
Typu I (Continuum)....................................................................................................................................................10 kΩ
Typu II (I/NET) ...........................................................................................................................................................10 kΩ
Typu III (Satchwell)....................................................................................................................................................10 kΩ
Typu IV (FD) ............................................................................................................................................................. 10 kΩ
Typu V (FD z bocznikiem 11k)......................................................................................................................Liniowe 10 kΩ
Satchwell D?T...............................................................................................................................................Liniowe 10 kΩ
Johnson Controls .....................................................................................................................................................2,2 kΩ
Xenta ........................................................................................................................................................................1,8 kΩ
Balco ...........................................................................................................................................................................1 kΩ
Dokładność pomiaru
20 kΩ .............................................................................................................................................-50 do -30°C: +/-1,5 °C
...........................................................................................................................................................-30 do 0°C: +/-0,5°C
......................................................................................................................................................... 0 do 100°C: +/-0,2°C
......................................................................................................................................................100 do 150°C: +/-0,5°C
10 kΩ, 2,2 kΩ oraz 1,8 kΩ .............................................................................................................-50 do -30°C: +/-0,75°C
.....................................................................................................................................................-30 do +100°C: +/-0,2°C
......................................................................................................................................................100 do 150°C: +/-0,5°C
Linearyzowane 10 kΩ .....................................................................................................................-50 do -30°C: +/-2,0°C
.........................................................................................................................................................-30 do 0°C: +/-0,75°C
......................................................................................................................................................... 0 do 100°C: +/-0,2°C
......................................................................................................................................................100 do 150°C: +/-0,5°C
1 kΩ .............................................................................................................................................-50 do +150°C: +/-1,0°C
Wejścia temperaturowe RTD
Obsługiwane RTD ...................................................................................................................................................Pt1000
Pt1000
Zakres czujnika ...........................................................................................................................................-50 do +150°C
Temperatura otoczenia
Zakres czujnika
Dokładność pomiaru
Od 0 do 50°C
-50 do +70°C
+/-0,5°C
Od 0 do 50°C
70 do 150°C
+/-0,7°C
-40 do +60°C
-50 do +150°C
+/-1,0°C
Przewody czujników temperatury RTD
Maksymalna rezystancja przewodu......................................................................................20 Ω/przewód (łącznie 40 Ω)
Maksymalna pojemność przewodu ...........................................................................................................................60 nF
Typowa rezystancja i pojemność dla przewodu o dł. 200 m.
Wyjścia napięciowe
Zakres ............................................................................................................................................................0 do 10 VDC
Dokładność..........................................................................................................................................................+/-60 mV
Rozdzielczość ..........................................................................................................................................................10 mV
Minimalna rezystancja obciążenia ..............................................................................................................................5 kΩ
Zakres obciążenia ..........................................................................................................................................-1 do +2 mA
03-20014-01-pl, Luty 2019 r.
© 2019 Schneider Electric. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.
EcoStruxure™ Building
www.schneider-electric.com/buildings |
10
IP-IO
SmartX IP Controller
Wyjścia przekaźnikowe, DO
Kanały, IP-IO-DI10............................................................................................................................................................0
Kanały, IP-IO-UIO10 .........................................................................................................................................................0
Kanały, IP-IO-UIO5DOFA4........................................................................................................................ 3, DO1 do DO3
Parametry znamionowe styków............................................................250 VAC/30 VDC, 2 A, obciążenie próbne (C300)
Typ przełącznika .............................................................................................................Przekaźnik, styk zwierny Form A
.................................................................................................................................................................Przekaźnik SPST
........................................................................................................................................................................Styk zwierny
Izolacja ...............................................................................................................................................................3000 VAC
Trwałość w cyklach (obciążenie rezystancyjne)........................................................................Co najmniej 100 000 cykli
Minimalna szerokość impulsów ..............................................................................................................................100 ms
Wyjścia przekaźnikowe dużej mocy, DO
Kanały, IP-IO-DI10............................................................................................................................................................0
Kanały, IP-IO-UIO10 .........................................................................................................................................................0
Kanały, IP-IO-UIO5DOFA4 ..................................................................................................................................... 1, DO4
Parametry znamionowe styków ..........................................................250 VAC/24 VDC, 12 A, obciążenie próbne (B300)
Typ przełącznika .............................................................................................................Przekaźnik, styk zwierny Form A
.................................................................................................................................................................Przekaźnik SPST
........................................................................................................................................................................Styk zwierny
Izolacja ...............................................................................................................................................................5000 VAC
Trwałość w cyklach (obciążenie rezystancyjne)........................................................................Co najmniej 100 000 cykli
Minimalna szerokość impulsów ..............................................................................................................................100 ms
Zaciski
Należy postępować zgodnie z poprawnymi
instrukcjami i schematami instalacji, co dotyczy
również poniższych instrukcji:
• Wszystkie modele IP-IO mają kilka zacisków RET
do podłączenia masy We/Wyj, dlatego wspólna
szyna masy sygnałowej jest opcjonalna i nie jest
wymagana.
• Indywidualne źródła zasilania 24 VDC instalacji
muszą być ograniczone prądowo do maksymalnie
4 A dla instalacji zgodnych i nie więcej niż 6 A w
innych obszarach.
• Więcej informacji na temat okablowania znajduje
się w podręczniku instalacji.
03-20014-01-pl, Luty 2019 r.
© 2019 Schneider Electric. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.
EcoStruxure™ Building
IP-IO
SmartX IP Controller
IP-IO-DI10
IP-IO-UIO10
03-20014-01-pl, Luty 2019 r.
© 2019 Schneider Electric. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.
www.schneider-electric.com/buildings |
11
EcoStruxure™ Building
www.schneider-electric.com/buildings |
IP-IO
SmartX IP Controller
IP-IO-UIO5DOFA4
Numery katalogowe dla akcesoriów sieciowych
Opis produktua
Numer części (region EMEA)
Wtyczka Cat 6 z łączem termicznym, UTP
ACTPG6TLU001
Przejściówka Cat 6, UTP, 100 szt.
ACTPG6PTU100
Zaciskarka Actassi
ACTTLCPT
Kabel Cat 6, UTP, 305 m (1000 stóp), Euroclass D, zielony
VDICD116118
Kabel krosowy Cat 6, UTP, 10 m (32 stóp), LSZH, zielony
ACTPC6UBLS100GR
Kabel krosowy Cat 6, UTP, 15 m (49 stóp), LSZH, zielony
ACTPC6UBLS150GR
Kabel krosowy Cat 6, UTP, 20 m (65 stóp), LSZH, zielony
ACTPC6UBLS200GR
Kabel krosowy Cat 6, UTP, 25 m (82 stopy), LSZH, zielony
ACTPC6UBLS250GR
Przejściówka Cat 5e, UTP, 100 szt.
ACTPG5EPTU100
Kabel Cat 5e, UTP, 1000 stóp (305 m), Euroclass D, zielony
VDICD115118
Kabel krosowy Cat 5e, UTP, 10 m (32 stopy), LSZH, zielony
ACTPC5EUBLS100GR
Kabel krosowy Cat 5e, UTP, 15 m (49 stóp), LSZH, zielony
ACTPC5EUBLS150GR
Kabel krosowy Cat 5e, UTP, 20 m (65 stóp), LSZH, zielony
ACTPC5EUBLS200GR
03-20014-01-pl, Luty 2019 r.
© 2019 Schneider Electric. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.
12
EcoStruxure™ Building
www.schneider-electric.com/buildings |
IP-IO
SmartX IP Controller
Ciąg dalszy
Opis produktua
Numer części (region EMEA)
Kabel krosowy Cat 5e, UTP, 25 m (82 stopy), LSZH, zielony
ACTPC5EUBLS250GR
a) Więcej informacji można znaleźć w katalogu (SmartX IP Controllers - Accessories). Skróty: UTP (Unshielded Twisted Pair), PVC (Polyvinyl chloride)
Regulacje ustawowe
Federal Communications Commission
FCC Rules and Regulations CFR 47, Part 15, Class B
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Industry Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Regulatory Compliance Mark (RCM) - Australian Communications and Media
Authority (ACMA)
This equipment complies with the requirements of the relevant ACMA standards made under
the Radiocommunications Act 1992 and the Telecommunications Act 1997. These
standards are referenced in notices made under section 182 of the Radiocommunications
Act and 407 of the Telecommunications Act.
CE - zgodność z wymogami Unii Europejskiej (EU)
Dyrektywa 2014/30/UE ws. kompatybilności elektromagnetycznej
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
Dyrektywa 2011/65/UE ws. ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS)
Opisywany sprzęt spełnia wymogi rozporządzeń z Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej
dotyczących autodeklaracji ws. znaku CE dla Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami
powyższych dyrektyw i następujących norm: EN 60730-1, EN 60730-2-11 oraz EN 50491-3
ws. bezpieczeństwa.
Dyrektywa WEEE Unii Europejskiej (EU)
Na sprzęcie i jego opakowaniu znajduje się etykieta dotycząca odpadów ze sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) – zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE Unii
Europejskiej – ws. utylizacji i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego we
Wspólnocie Europejskiej.
UL 916 Listed products for the United States and Canada, Open Class Energy
Management Equipment. UL file E80146.
.
www.schneider-electric.com
03-20014-01-pl, Luty 2019 r.
© 2019 Schneider Electric. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.
13
Download