Uploaded by Наталья Шишкина

Оценка вероятности банкротства

advertisement
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Факультет економіки і менеджменту
Кафедра економіки та підприємництва ім. Т. Г. Беня
Розрахунково – практичне завдання №1
на тему «Оцінка імовірності банкрутства ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» з
використанням економіко-математичних моделей»
з дисципліни «Антикризове управління підприємством»
Вииконала
студентка
гр.ЕП01-15-М
Шишкіна Н.О.
Перевірила
проф., д.е.н. Довбня С.Б.
Дніпро 2020
В зарубіжних країнах одним з методів прогнозування банкрутства
підприємств є дискримінантний аналіз. Зміст цього аналізу полягає в тому, що
за допомогою математико-статистичних методів будується модель та
розраховується інтегральний показник, на основі якого можна з великим
рівнем ймовірності передбачити банкрутство суб’єкта господарювання.
Найбільш відомими з них є моделі відомих західних економістів: Альтмана,
Ліса, Таффлера та ін. Останнім часом в пострадянських країнах, а також в
Україні розроблені моделі, які в більшій ступені відповідають сучасним
умовам розвитку економіки та вітчизняним особливостям. Зокрема це моделі:
Давидової-Бєлікова, Савицької та ін. Характеристика моделей та показників,
що рекомендуються для оцінки імовірності банкрутства наведена в табл. 1.
Таблиця 1 – Характеристика моделей прогнозування імовірності
банкрутства
№
Назва моделі
Формула розрахунку
1
2
3
Засіб
ідентифікації
4
1
Двофакторна
модель Альтмана
Z = -0,3877 - 1,0736 Х1+ 0,579 Х2,
Х1 – коефіцієнт поточної ліквідності
(відносини поточних активів до
поточних (короткострокових)
зобов’язань ;
Х2 – коефіцієнт фінансової автономії
(відношення власного капіталу до
загального капіталу).
Z ≤ 0, ймовірність
банкрутства є
низькою, якщо Z ˃ 0,
то ймовірність
банкрутства –
висока
2
Багатофакторна
модель Альтмана для
акціонерних
товариств відкритого
типу
Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 +
1,0X5,
X1 – власний оборотний капітал /
загальна сума активів;
X2 – чистий прибуток / загальна сума
активів;
X3 – прибуток до сплати податків /
загальна сума активів;
X4 – вартість власного капіталу /
позиковий капітал;
X5 – чистий дохід (виручка) від
реалізації / загальна сума активів.
Z< 1,81 – ймовірність
банкрутства дуже
висока;
1,81≤ Z <2,675 –
ймовірність
банкрутства висока; Z
≥ 2,675 – ймовірність
банкрутства низька.
Продовження табл. 1
1
3
2
Модель Спрінгейта
4
Модель Таффлера
5
Модель Лісса
6
Модель ДавидовоїБєлікова
(Іркутська модель
прогнозу ризику
банкрутсва)
3
Z = 1,03Х1 + 3,07Х2 + 0,66Х3 +
0,40Х4
Х1 – робочий капітал, поділений на
загальну вартість активів;
Х2 – прибуток до сплати податків та
процентів, поділений на загальну
вартість активів;
Х3 – прибуток до сплати податків,
поділений на короткострокові
зобов’язання ;
Х4 – обсяг продажу, поділений на
загальну вартість активів.
Z = 0,53Х1 +0,1ЗХ2 +0,18Х3 +0,16Х4,
Х1 – прибуток від реалізації /
короткострокові зобов'язання;
Х2 – оборотні активи / сума
зобов'язань;
Х3 – короткострокові зобов'язання /
сума активів;
Х4 – власний капітал / позиковий
капітал.
Z = 0,63Х1 +0,092Х2 +0,057Х3
+0,001Х4,
Х1 – оборотний капітал / сума
активів;
Х2 – прибуток від реалізації /
сума активів;
Х3 – нерозподілений
прибуток / сума активів;
Х4 – власний капітал / позиковий
капітал.
Z = 8,38Х1 +Х2 +0,054Х3
+0,63Х4,
Х1 – оборотний капітал / сума
активів;
Х2 – чистий прибуток / власний
капітал;
Х3 – виручка від реалізації/ сума
активів;
Х4 – чистий прибуток /
собівартість реалізованої
продукції.
4
При Z<0,862 –
підприємство є
потенційним
банкрутом.
Коли ж Z >2,451, то
загроза банкрутства
мінімальна і
підприємство фінансово
надійне.
Якщо величина Z
більше, ніж 0,3, то
підприємство має
хороші довгострокові
перспективи. Якщо
Z <0,2, то це свідчить
про високу
ймовірність
банкрутства.
Критичне значення
становить 0,037. Більше
0,037 – фінансовий стан
стійкий, в іншому
випадку – наявність
проблем.
Z ≤ 0 – максимальна
імовірність
банкрутства.
0 ˂ Z ≤ 0,18 –середня
імовірність
банкрутства.
0,32 ˂ Z ≤ 0,42 –низька
імовірність
банкрутства.
Z ˃ 0,42 –мінімальна
імовірність
банкрутства.
Закінчення табл.1
1
7
2
Модель банкрутства
Савицької
3
Z = 0,111Х1 +13,23Х2 +1,67Х3
+0,515Х4+3,8Х5,
Х1 – власний капітал / сума
оборотних активів;
Х2 – оборотний капітал/ власний
капітал;
Х3 – виручка від реалізації/
середньорічна сума активів;
Х4 – чистий прибуток / сума активів;
Х5 – власний капітал / сума активів.
4
Z ≤ 0 – максимальна
імовірність
банкрутства.
0 ˂ Z ≤ 0,18 – середня
імовірність
банкрутства. 0,32 ˂ Z
≤ 0,42 – низька
імовірність
банкрутства. Z ˃ 8 –
ризик банкрутства
відсутній. 5 ˂ Z ≤ 8 –
ризик банкрутства
невеликий. 3 ˂ Z ≤ 5 –
ризик банкрутства
середній. 1 ˂ Z ≤ 3 –
ризик банкрутства
великий. Z ≤ 1 –
ризик банкрутства
максимальний.
За даними фінансових звітів роботи підприємства ПАТ «ІНТЕРПАЙП
НТЗ» (баланс підприємства (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма
№ 2) оцінено ймовірність банкрутства підприємства за різними моделями
(Альтмана, Ліса, Таффлера, Савицької та ін.).
1. Двофакторна модель Альтмана
Для даного підприємства модель матиме вигляд:
Z = -0,3877 - 1,0736 * 0,893(Х1) + 0,579 * 0,058(Х2) = - 1,313,
де Х1 = 15583417/174443740 = 0,893
Х2 = 1113441/19069010 = 0,058
Так як Z (-1,313) ≤ 0, ймовірність банкрутства є низькою.
2.
Багатофакторна модель Альтмана для акціонерних товариств
відкритого типу
Z = 1,2 * -0,098(X1) + 1,4 * 0,054(X2) + 3,3 * 0,068(X3) + 0,6 * 0,057(X4)
+ 1,0 * 0,717(X5) = 0,934,
де Х1 = (-1860323)/19069010 = -0,098
Х2 = 1027889/19069010 = 0,054
Х3 = 1300116/19069010 = 0,068
Х4 = 1027889/17955569 = 0,057
Х5 = 13664542/19069010 = 0,717
Оскільки Z (0,934) <1,81 – ймовірність банкрутства дуже висока.
3. Модель Спрінгейта
Z = 1,03 * -0,098(Х1) + 3,07 * 0,068(Х2) + 0,66 * 0,075(Х3) + 0,40 *
0,718(Х4) = 0,445,
де Х1 = -1860323/19069010 = -0,098
Х2 = 1300116/19069010 = 0,068
Х3 = 1300116/17443740 = 0,075
Х4 = 13684442/19069010 = 0,718
За результатами розрахунків Z (0,455) < 0,862 – таким чином
підприємство є потенційним банкрутом.
4. Модель Таффлера
Z = 0,53 * 0,188(Х1) +0,1З * 0,868(Х2) +0,18 * 0,915(Х3) +0,16 *
0,062(Х4)= 0,387,
де Х1 = 3275823/17443740 = 0,188
Х2 = 15583417/17955569 = 0,868
Х3 = 17443740/19069010 = 0,915
Х4 = 1113441/17955569 = 0,062
За цією моделлю підприємство має хороші довгострокові перспективи,
оскільки Z більше, ніж 0,3.
5. Модель Лісса
Z = 0,63 * 0,817(Х1) +0,092 * 0,172(Х2) +0,057 * -0,011(Х3) +0,001 *
0,062(Х4) = 0,530,
де Х1 = 15583417/19069010 = 0,817
Х2 = 3275823/19069010 = 0,172
Х3 = -202689/19069010 = -0,011
Х4 = 1113441/17955569 = 0,062
Так як Z (0,530) більше 0,037, то згідно цієї моделі фінансовий стан
підприємства є стійким.
6.
Модель Давидової-Бєлікова (Іркутська модель прогнозу ризику
банкрутсва)
Z = 8,38 * 0,817(Х1) + 0,923(Х2) +0,054 * 0,717(Х3) +0,63 * 0,099(Х4) =
7,872,
де Х1 = 15583417/19069010 = 0,817
Х2 = 1027889/1113441 = 0,923
Х3 = 13664542/19069010 = 0,717
Х4 = 1027889/ 10408619 = 0,099
За цією моделлю на підприємстві мінімальна імовірність банкрутства,
оскільки отримане значення Z значно більше, ніж 0,42.
7. Модель банкрутства Савицької
Z = 0,111 * 0,071(Х1) +13,23 * 13,996(Х2) +1,67 * 0,798(Х3) + 0,515 *
0,054(Х4)+3,8 * 0,058(Х5) = 186,754,
де Х1 = 1113441 / 15583417 = 0,071
Х2 = 15538471 / 1113441 = 13,996
Х3 = 13664541 / 17114410 = 0,798
Х4 = 1027889 / 19069010 = 0,054
Х5 = 1113441 / 19069010 = 0,058
Таким чином, так як значення Z(186,8) вище, ніж 8, то ризик банкрутства
відсутній.
Отже, за результатами вище наведених розрахунків, можна зробити
висновок, що в цілому на підприємстві середній ризик банкрутства, та як за
моделями Альтмана та Спрінгейта ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» є потенційним
банкрутом, а ось за моделями Таффлера, Лісса, Давидової – Бєлікова та
моделлю банкрутства Савицької на підприємстві низька імовірність
банкрутства та існують хороші довгострокові перспективи. Такі розбіжності
можуть відбуватися через вибір дискримінантних змінних, так званих
предикаторів.
Download