Khi chưa bỏ chế độ Shadow của đoạn Text bên dưới những Icon thì

advertisement
C á c h b ỏ S h a d o w vả tạo tên trên thanh hệ thống W indow
Khi chưa bỏ chế độ Shadow của đoạn Text bên dưới những Icon thì trông
như hình dưới đây :
lîktft/iür liûu
J in ,'
*
Sau khi bỏ kiểu Shadow thi trông như sau Recycle Bin nhiều khi dễ nhìn hon
hắn . Cách thức như sau :
1. Bấm Start —> chọn Control Panel
I C ư ĩto m ư c th e jp p c jrifK « m á functrfyvility 01 your ccmpwrtff. ế à ồ Of
Ị re<r>ovt p fo g u rm . t o d
u p fK tw o tt co«y»ettK>m * n ứ UK* JKCQont*.
H rip « X ) Support
►
A I P to gfM ttt
S ta rt i t a r t h
H
2. Bam System and Maintenance
( j O 'B • UDMktmé I
•
••
System4odJ.UmtenjrKc
i
u <4 UÇ «M* I t ü w » t * n « 4 v.-vÜhÏ
* * M a*%4 P*K<%U*
U ic r A c c o u n ts
Aọọtòtaoct*nd
ihtti pcrtcrmvx«. upótt*
Pe«S0ftèlíMlí0n
thềnỊt <Mi99feKkfreund
K<1mCttẹ
tnứ
»MIX
fid ww
tmK
i tM
iwiywh't
Mwrty iWm
»,¿.'«V*a((CỶimUMewqKM
c«l»ri
AdtsAfunwnoiub««
Clock.Unguter. *ndRtÿon
Networkar»dInternet
^
to •
V *»
1
M w p M tA H T f
/
P n rú*
Mm m
iß t
UTWIÄIU fl
ChtKft lUrtw»piwỵ»rr\
M o b ile P C
3. Chọn System
CiMAf*kr>tũ>dỉ c««CM*•'tut
« 4»M «A4 ' W l
Mjrdwa#«; And S o u n d
uMiM(OKih
%
Æ n
Eavc o f A c c « t
lit Wildemtvyy«I MS«%9t
Oịtbtruĩt (Vtfỉ*,
Addition*!Opt*Orvt
m.
? 9 >
Co<nn>J P ifld » Syttem «ftd M fcntenjrxe »
cnrrtroJ Piflf) Honw
^
Welcome Center
Get Jt m t fl writ* w « * > * r t
S f i l r m *n á Mj w tm i w t f
S e c u rity
ttcfwork *nd Irữeirit1
* ;v
Tmd w hKh »eruon 0# W rtd o m yo u m «nmg
^ L | Backup and Restore Center
B#*cl
c i uop
p ytn# c ompwter
o n p ự it'
B
'
P « i« X f W o from b«ck\ip
Htnfckwe and Sound
JỊk
ástep
Vie*-*
Che V « * irt!o«m#tic« *6 o ot fOvH
compvJter. and th t n t f t M ffjn gi lo»
See
h * r d « * t performance. ềtìd rtm o te
cotnettio m .
A ppeftunce ầnứ
P*noA*Uỉ0ỉ>on
t Indet h # i* K O I*
^
A iiiw iw m o tr K i m
w ira O T re p a ro r
Clock. Un9uagc. andRryen
Turn autsm jt« upiUfang on or d»
Check for u p lit a
Vww* mdeSed updotet
CfW o t ke e n »
4 <fe&t*AWOpfaom
VA) Power Options
^
Ch*nqt b ttte r, K ttrngi
Petjuoe ■ p « i * w J wftcn the cc<rfKrtt* w ik a
Chsngt *hH the pew«* button* do
Chen^e when the tompul«» >>«pi
ii
Indexing Options
Ch«n9«Kov> tarttovn teerche*
^
* ProWem Reports and Solutions
Check f a n n * *okrt»om
■ |
Choc«« hew* to cheek fcr toHftiont
View pccfclem h&cty
Performance Information and Tools
Check yvut computer i A W p m bpencnce Indet Irne «pre
U*e tooh to «mprev* performftnce
4. Gõ bên phải dưới cùng của cửa sổ System , bấm
I p C h ạ n a e s e ttin g;
5. Trong cửa sổ System Properties chọn tab Advanced và bấm nút
Settings... đầu tiên
M W
System Properties
Computer Name
Hardware
Advanced
System Protection ! Remote
You must be logged on a s an Administrator to make most of th ese changes
Performance
Visual effects, processor scheduling, memory usage, and virtual memory
Settings..
User Profiles
Desktop settings related to your logon
Settings,Startup and Recovery
System startup, system failure, and debugging information
Settings ..
Environment Variables..
OK
Cancel
Apply
6. Ở mục dưới cùng là Custom , chọn tab Visual Effects của của
sổ Performance Options , bỏ dấu tích ở mục Use drop shadows fo r icon
labels on the desktop
& J1
'U
■_______)
Performance Options
Visual Effects
Advanced
j Data Execution Prevention
Select the settings you want to use for the appearance and
performance of Windows on this computer.
Let Windows choose what's best for my computer
~ Adjust for best appearance
Adjust for best performance
o Custom:
Show thumbnails instead o f icons
Show translucent selection rectangle
Show window contents white dragging
Slide open combo boxes
Slide taskbar buttons
Smooth edges of screen fonts
[7] Smooth-scroll listboxes
i J\ Use a background image for each folder type
[Vj Use visual styles on windows and buttons
OK
Cancel
Apply
7. Barn OK cho dên khi kêt thüc
Show Your Name In the System Clock - Hiên ten ban lên dong ho ffgôc phâi
trên khay he thong.
M a Start/ Control Panel, chon Regional and Language Options, trong Tab
Formats chon Customize this form at
Currency:
S123,456,789.00
rime:
2:17:31 PM
ihort date:
11./3/2007
.ong date:
Saturday, November 03, 2007
I
Customize this format...
Chọn Tab Time, gõ tên bạn vào khung AM Symbol & PM Symbol, trong
ví dụ là ctthanh.
1Numbers 1 Currency
Time
Date
example
Time:
2:15:30 PM - ctthanh
Time format:
AM symbol:
AM - ctthanh
▼
PM symbol:
PM - ctthanh
▼
Chọn O K để thay đổi có hiệu lực.
Download