mkri

advertisement
Mokinių
kompiuterinio raštingumo
įskaita
2005 METAI
Turinys
Sudarytojos žodis .................................................................. 5 psl.
MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS
PROGRAMA 2004-2005 METAIS ...................................... 7 psl.
I. Bendrosios nuostatos ......................................................... 7 psl.
II. Testuojamos mokinių žinios, gebėjimai ........................... 7 psl.
III. Dalykiniai įskaitos turinio reikalavimai .......................... 8 psl.
IV. Įskaitos matrica ............................................................. 14 psl.
V. Įskaitos struktūra ............................................................ 15 psl.
VI. Vertinimas..................................................................... 15 psl.
Pagrindinės informacijos technologijos sąvokos ................ 16 psl.
Naudojimasis kompiuteriu rinkmenų tvarkymas ................ 34 psl.
Tekstų tvarkymas ................................................................ 51 psl.
INTERNETAS IR ELEKTRONINIS PASTAS ................. 64 psl.
Internetas ............................................................................ 64 psl.
Elektroninis paštas .............................................................. 72 psl.
Skaičiuoklės ........................................................................ 79 psl.
SOCIALINIAI IR ETINIAI ASPEKTAI ......................... 115 psl.
INFORMACINĖ
VISUOMENĖ
IR
INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS .......................................................... 115 psl.
Informacinės visuomenės samprata ir ištakos................... 115 psl.
Penki požiūriai į informacinę visuomenę ......................... 119 psl.
Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai ................... 121 psl.
Informacinė visuomenė ir socialiniai pokyčiai ................. 123 psl.
Nelygių galimybių problema ............................................ 124 psl.
Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje ....................... 127 psl.
NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIU ETIKA ...................... 129 psl.
Darbo kompiuteriu ir interneto etiketas ............................ 129 psl.
Asmeninis elektroninis susirašinėjimas ............................ 132 psl.
Etiketas bendraujant vienu metu keliems žmonėms ......... 136 psl.
Dešimt interneto etiketo taisyklių ..................................... 138 psl.
INFORMACIJOS APSAUGA ......................................... 139 psl.
Kompiuterių virusai .......................................................... 140 psl.
Antivirusinės programos ................................................... 145 psl.
2
Bendrosios informacijos apsaugos priemonės .................. 146 psl.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR DUOMENŲ TEISINĖ
APSAUGA........................................................................ 148 psl.
Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės .. 148 psl.
Programinės įr. rūšys autorių teisių įstatymo požiūriu ..... 151 psl.
Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė ... 151 psl.
Duomenų apsaugos problemos ......................................... 153 psl.
Asmens duomenų apsauga Lietuvoje................................ 156 psl.
DARBAS KOMPIUTERIU IR SVEIKATA .................... 158 psl.
Elektromagnetinė spinduliuotė ......................................... 159 psl.
Ergonominiai vaizduoklio parametrai............................... 161 psl.
Sveikatai kenksmingi darbo su kompiuteriu veiksniai ..... 164 psl.
Tai reikėtų žinoti dirbant kompiuteriu .............................. 168 psl.
KOMPIUTERIS KASDIENINIAME GYVENIME ........ 170 psl.
Kompiuteriai, mokymas bei mokslas ................................ 171 psl.
Bibliotekos ir muziejai ...................................................... 172 psl.
Kompiuterizuotoji raštvedyba ir buhalterinė apskaita ...... 172 psl.
Kompiuterinė leidyba ir elektroninė spauda ..................... 173 psl.
Kompiuteriai ir muzika ..................................................... 174 psl.
Elektroninė bankininkystė ................................................ 175 psl.
Prekyba internete .............................................................. 176 psl.
Robotai .............................................................................. 176 psl.
Kompiuteriai neįgaliesiems .............................................. 177 psl.
TESTAI ............................................................................. 180 psl.
Testas iš inf. tvarkymo kompiuteriu pagrindų .................. 180 psl.
Testas iš tekstų tvarkymo ir inf. pateikimo ...................... 206 psl.
Testas iš interneto ir elktroninio pašto .............................. 239 psl.
Testas iš skaitinės inf. apdorojimo skaičiuokle................. 267 psl.
Testas iš socialinių, teisinių ir etinių IKT aspektų ............ 309 psl.
ATSAKYMAI................................................................... 344 psl.
Testų iš inf. tvarkymo komp. pagrindų atsakymai ............ 344 psl.
Testų iš tekstų tvarkymo ir inf. pateikimo atsakymai ....... 345 psl.
Testų iš interneto ir elktroninio pašto atsakymai .............. 346 psl.
Testų iš skaitinės inf. apdorojimo skaičiuokle atsakymai 347 psl.
3
Testų iš socialinių, teisinių ir etinių IKT aspektų ats. ....... 348 psl.
MKRĮ – 2004 .................................................................... 349 psl.
MKRĮ – 2005 I-IV srautai................................................. 379 psl.
4
SUDARYTOJOS ŽODIS
Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaita, pirmą kartą
buvo vykdyta 2004 metų pavasarį. Ji grindžiama Moksleivių
kompiuterinio raštingumo standartu, kuris aprašo gebėjimus,
būtinus įskaitą laikiusiems dvyliktokams. Dvyliktokai šiuos
gebėjimus turi įgyti įvairių dalykų (ne informacinių technologijų
ar informatikos) pamokų ir projektų metu, popamokinėje
veikloje, namie.
Pirmiausia
pateikiu
moksleiviams
„Mokinių
kompiuterinio raštingumo įskaitos programą 2004-2005
metams“, kurioje yra išdėstytos bendrosios nuostatos,
testuojamos mokinių žinios, gebėjimai, dalykiniai įskaitos
turinio reikalavimai, įskaitos matrica ir struktūra, vertinimas.
Norint išlaikyti Mokinių kompiuterinio raštingumo
įskaitą, mokiniui neužtenka tų žinių ir gebėjimų, kuriuos jis
sužino ir įgyja per informacinių technologijų pamokas. Todėl
knygelėje įdėjau teorines žinias šių temų: pagrindinės
informacijos technologijos sąvokos, naudojimasis kompiuteriu ir
bylų tvarkymas, informacija ir komunikacija, tekstų tvarkymas,
skaičiuoklė, socialiniai ir etiniai aspektai.
Toliau pateikiu testus pagal šias mokinių pasiekimų
sritis:
 Informacijos tvarkymo kompiuteriu pagrindai.
 Teksto tvarkymas ir informacijos pateikimas.
 Internetas ir elektroninis paštas.
 Skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle.
 Socialiniai, teisiniai ir etiniai IKT aspektai.
Skyrelyje „Testų atsakymai“ mokiniai galės pasitikrinti ar
gerai išsprendė testus.
Konspekto pabaigoje įdedu 2004 ir 2005 metų MKRĮ
užduotis ir atsakymus. Moksleiviai galės pasižiūrėti, kokio lygio
5
ir kokie klausimai būna per Mokinių kompiuterinio raštingumo
įskaitą.
Ilijana Petrauskienė,
Kelmės J.Graičiūno gimnazijos
informacinių technologijų
mokytoja metodininkė
6
MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO
ĮSKAITOS PROGRAMA 2004-2005 METAMS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Visaverčio kompiuterinio raštingumo negalima įdiegti
naudojant informacines technologijas vien per informatikos
pamokas. Todėl, vadovaujantis Moksleivių kompiuterinio
raštingumo įskaitos ir informacinių technologijų egzaminų
gairėmis 2004 ir 2005 metams, patvirtintomis švietimo ir
mokslo ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK492 (Žin., 2003, Nr. 43-1977), 2004 metais įvedama
kompiuterinio raštingumo įskaita.
2. Įskaita turi atitikti Moksleivių kompiuterinio raštingumo
standartą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2002 m. sausio
31 d. įsakymu Nr. 124. Šis standartas nusako bendrojo lavinimo
mokyklos tikslus siekiant visuotinio kompiuterinio ir
informacinio raštingumo, integruojant informacijos ir
komunikacijos technologijas į visą ugdymo procesą – įvairių
dalykų
pamokas,
popamokinę
veiklą,
naudojimąsi
informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT)
mokyklų bibliotekose.
3. Kompiuterinio raštingumo įskaita yra pasirenkamoji, ją turi
teisę laikyti visi 12 klasių mokiniai.
II. TESTUOJAMOS MOKINIŲ ŽINIOS,
GEBĖJIMAI
4. Kompiuterinio raštingumo įskaitos metu tikrinami mokinių
gebėjimai, susieti tiek su žiniomis ir supratimu, tiek su
praktiniais informacinės ir komunikacinės technologijų
naudojimo įgūdžiais:
7
4.1 informacinių technologijų terminų žinojimas ir
tinkamas vartojimas;
4.2 kompiuterio veikimo principo supratimas;
4.3 informacinių technologijų socialinių, teisinių, etinių
aspektų išmanymas;
4.4 kompiuteryje saugomos informacijos tvarkymas;
4.5 teksto tvarkymas kompiuteriu;
4.6 tinkamas informacijos pateikimas;
4.7 informacijos paieška internete;
4.8 naudojimasis elektroniniu paštu;
4.9 skaičiavimai bei naudojimasis kitomis skaičiuoklių
galimybėmis.
III. DALYKINIAI ĮSKAITOS TURINIO
REIKALAVIMAI
5. Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos dalykiniai
reikalavimai apima šias mokinių pasiekimų sritis:
5.1 Informacijos tvarkymo kompiuteriu pagrindai.
5.2 Teksto tvarkymas ir informacijos pateikimas.
5.3 Internetas ir elektroninis paštas.
5.4 Skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle.
5.5 Socialiniai, teisiniai ir etiniai IKT aspektai.
Sritys ir temos
Įskaitos reikalavimai
1. Informacijos tvarkymo kompiuteriu pagrindai
1.1. Kompiuterio Skirti
pagrindinius
kompiuterio
sandara
įvesties ir išvesties įrenginius, žinoti
kiekvieno jų paskirtį, funkcijas.
Mokėti
tinkamai
sujungti
pagrindinius kompiuterio įrenginius.
1.2. Naudojimasis Mokėti naudotis klaviatūra, pele,
pagrindiniais spausdintuvu.
įvesties ir
Žinoti kodų lentelių ir klaviatūros
8
išvesties
įrenginiais.
1.3. Informacijos
rūšys ir
programinė
įranga
1.4. Failų sistema
ir informacijos
saugojimas
kompiuteryje
tvarkyklių paskirtį.
Mokėti naudotis visų klaviatūros
lygių ženklais, pakeisti klaviatūros
„kalbą“.
Žinoti programinės įrangos, OS,
taikomosios programinės įrangos
sąvokos.
Skirti tekstinę, grafinę, garsinę,
skaitinę informaciją, parinkti ir
naudotis tinkama programine įranga
jai apdoroti.
Paaiškinti programinės įrangos rūšis,
jų klasifikaciją, OS ir taikomųjų
programų pagrindines galimybes.
Žinoti failo (bylos, rinkmenos) ir
katalogo (segtuvo, aplanko) sąvokas,
paaiškinti katalogų hierarchiją.
Atpažinti dažniausiai naudojamų
failų rūšis.
Mokėti atlikti veiksmus su failais ir
katalogais
(sukurti,
kopijuoti,
perkelti, pervardinti, ištrinti) pele ir
klaviatūra.
Mokėti paržvelgti failų ir katalogų
Savybes (vardą, prievardį, dydį,
sukūrimo datą ir pan.).
Mokėti atlikti failų ir katalogų
paiešką pagal įvairius požymius.
Suprasti
duomenų
glaudinimą
(archyvavimą), mokėti supakuoti ir
išpakuoti failus.
Žinoti
informacijos
saugumo
problemas, virusų ir antivirusinės
programos
sąvokos,
mokėti
9
1.5. Pažintis su
grafine OS aplinka
2. Teksto
tvarkymas ir
informacijos
pateikimas
pasinaudoti
antivirusinėmis
programomis.
Žinoti OS grafinės sąsajos (terpės)
elementus:
priemonių
juostą,
darbalaukį, šaukinius, programų
langus ir jų elementus (antraštę,
priemonių meniu, būsenos, slinkties
juostas).
Mokėti atlikti nesudėtingus veiksmus
su langais (atverti, užverti, padidinti,
sumažinti, sutraukti, pereiti iš vieno
lango į kitą).
Mokėti sukurti programų šaukinius,
peržvelgti jų savybes.
Žinoti
pagrindines
darbalaukio
piktogramas, paaiškinti būsenos
juostos rodomą informaciją.
Žinoti pagrindinius teksto elementus:
simbolį, pastraipą, įtrauką, antraštę,
puslapį.
Mokėti atverti teksto dokumentą,
sukurti naują dokumentą, įrašyti
dokumentą įvairiais formatais.
Mokėti rinkti tekstą, įterpti į jį
simbolius iš kodų lentelės.
Mokėti atlikti veiksmus su tekstu
(įterpti, pažymėti, kopijuoti, perkelti,
pašalinti, atlikti paiešką ir keitimą)
pele ir klaviatūra.
Žinoti rašybą tikrinančių priemonių
veikimo principą, mokėti jomis
naudotis.
Mokėti
kurti
numeruotus
ir
ženklintus sąrašus, keisti jų tipą.
10
Mokėti
keisti
spausdinamo
dokumento parinktis (lapo pasukimą,
matmenis,
paraštes,
puslapių
numeravimą), peržiūrėti spaudinį ir jį
išspausdinti.
Mokėti sukurti elementarias lenteles
ir atlikti veiksmus su jų stulpeliais ir
eilutėmis: pažymėti, įterpti, kopijuoti,
perkelti, pašalinti; įrašyti ir ištrinti
duomenis lentelėje.
Žinoti šablono (trafareto) sąvoką.
Mokėti įterpti iliustracijas į tekstą ir
įvairiai keisti jų ir teksto tarpusavio
išsidėstymą.
3. Internetas ir elektroninis paštas
3.1. Internetas
Suprasti
kompiuterių
tinklų
funkcionavimą, apibūdinti įvairias
interneto
paslaugas
(tinklapių
peržiūrą, elektroninį paštą, naujienų
grupes, failų persiuntimą).
Mokėti naudotis interneto naršykle ir
keisti pagrindines jos parinktis:
pradinį tinklapį, istorijos ir laikinų
failų nuostatas.
Mokėti
naudotis
informacijos
paieškos sistemomis, suprasti jų
veikimo mechanizmą.
Mokėti naudotis naršyklės adresynu
ir istorija.
3.2. Elektroninis Žinoti dvi pagrindines elektroninio
paštas
pašto naudojimo sistemas (webmail,
popmail), suprasti jų privalumus ir
trūkumus.
Žinoti, kokie yra ir kam skirti
11
4. Skaitinės
informacijos
apdorojimas
skaičiuokle
pagrindiniai
elektroninio
laiško
elementai (adresai, tekstas, prisegti
failai).
Mokėti siųsti ir gauti laiškus, išsiųsti
atsakymą, persiųsti laišką kitam
adresatui.
Mokėti naudotis adresų knygute,
išsiųsti laiškus keliems adresatams iš
karto.
Mokėti atlikti pagrindinius veiksmus
su laiškais ir jų segtuvais: atverti,
užverti, pažymėti, perkelti, pašalinti.
Mokėti prisegti prie laiško failą,
atverti prisegtą failą, įrašyti jį į
reikiamą segtuvą.
Suprasti elektroninio pašto lietuviškų
rašmenų problemas, žinoti jų
sprendimo būdus.
Žinoti
pagrindines
skaičiuoklės
sąvokas: langelį (narvelį, celę), eilutę,
stulpelį, lakštą, darbo knygą.
Mokėti sukurti naują darbo knygą, ją
įrašyti, atverti.
Mokėti
atlikti
veiksmus
su
duomenimis:
įrašyti,
pažymėti,
kopijuoti, perkelti, pašalinti, atlikti
paiešką ir keitimą.
Žinoti duomenų formatų sąvoką ir
mokėti
naudoti
pagrindinius
formatus: bendrąjį, skaičiaus su
nustatytu
ženklu
po
kablelio
skaičiumi, procentų, valiutos, teksto
ir datos.
Mokėti
įrašyti
formules
su
12
5. Socialiniai,
teisiniai ir etiniai
IKT aspektai
paprasčiausiais
matematiniais
veiksmais: sudėtimi, atimtimi, dalyba
ir daugyba.
Žinoti santykines ir absoliučiąsias
langelių koordinates ir mokėti jas
naudoti formulėse.
Žinoti
pagrindines
matematines
(sumos, vidurkio, kiekio, minimumo
ir
maksimumo)
ir
logines
skaičiuoklės funkcijas; mokėti jomis
naudotis formulėse.
Mokėti atlikti veiksmus su stulpeliais
ir eilutėmis: pažymėti, įterpti,
kopijuoti, perkelti, pašalinti, pakeisti
plotį ar aukštį.
Mokėti
surikiuoti
pažymėtus
duomenis ir visą lentelę.
Mokėti
sukurti
ir
redaguoti
diagramas: keisti jų tipą, dydį,
spalvas,
užrašus,
papildyti
vaizduojamų duomenų sritį.
Mokėti keisti spausdinamo lakšto
parinktis (lapo pasukimą, matmenis,
paraštes,
lapų
numeravimą),
peržiūrėti spaudinį ir jį išspausdinti.
Suprasti
informacinių
ir
komunikacinių technologijų įtaką
visuomenei, kultūrai, kalbai.
Žinoti
pagrindines
dirbančiųjų
kompiuteriu
sveikatos
saugos
priemones.
Suprasti programinės įrangos autorių
teises bei autorių teisių apsaugos
įstatymus, žinoti licencijavimo rūšis.
13
Suprasti pagrindinius informacinių ir
komunikacinių
technologijų
naudojimo etinius principus.
Žinoti kompiuterinių žaidimų ir
priklausomybės
nuo
virtualios
realybės pavojus.
IV. ĮSKAITOS MATRICA
7. Įskaitos matricoje nustatoma, kokia taškų dalis (procentais)
tenka kiekvienai įskaitos temai, žinioms ir supratimui,
praktiniams gebėjimams.
Įskaitos matricos paskirtis – užtikrinti, kad kiekvienais metais
proporcijos išliktų tokios pačios.
GEBĖJIMAI
SRITYS
Informacijos
tvarkymo
kompiuteriu
pagrindai
Teksto tvarkymas ir
informacijos
pateikimas
Internetas ir
elektroninis paštas
Skaitinės
informacijos
apdorojimas
skaičiuokle
Socialiniai, teisiniai
ir etiniai IKT
aspaktai
%
ŽINIOS IR
SUPRATIMAS
PRAKTINIAI
GEBĖJIMAI
%
33
20
20
20
7
30
70
100
V. ĮSKAITOS STRUKTŪRA
14
8. Įskaitos užduotį sudaro 30-ies klausimų su pasirenkamaisiais
atsakymais testas. Testui atlikti kiekvienam mokiniui skiriamos
45 minutės.
9. Įskaita laikoma kompiuteriu, naudojant specialią testavimo
programą. Įskaitos metu mokiniams neleidžiama naudotis jokia
papildoma programine įranga.
10. Kompiuterinio raštingumo įskaita laikoma vieną dieną
(organizuojama
iki
5
mokinių
testavimo
srautų).
Organizuojamas papildomas įsjkaitos laikymas (vieną kartą).
VI. VERTINIMAS
11. Kartu su kiekvienu testo klausimu mokiniui pateikiamas jo
įvertinimas taškais (1, 2 ar 3). Bendra taškų suma lygi 58 – 62.
Įskaita išlaikoma, jei surenkama 65 procentų maksimalios taškų
sumos.
15
PAGRINDINĖS INFORMACIJOS
TECHNOLOGIJOS SĄVOKOS
Informacinė visuomenė – tai žinių visuomenė, atvira,
išsilavinusi ir besimokanti visuomenė, kurios nariai gali bei
sugeba visose savo veiklos srityse efektyviai naudotis tiek šalies,
tiek pasaulio informacijos ištekliais, o valdžios institucijos
užtikrina informacijos prieinamumą ir patikimumą, plėtoja šalies
informacinę struktūrą ir jos tarptautinę integraciją, vysto šalies
švietimo sistemą, skatina mokslinius tyrimus ir jų rezultatų
panaudojimą, rūpinasi šalies įvaizdžio formavimu ir pristatymu
pasaulio visuomenei.
Informacija – tai visuma žinių apie kokius nors faktinius
duomenis (aplinkos reiškinius, visuomenės procesus...) ir jų
tarpusavio ryšius.
Informacijos technologija (IT) – informacijos kaupimo,
laikymo, apdorojimo ir pateikimo būdų ir priemonių visuma.
Mažiausias informacijos vienetas yra bitas. Baitu (B)
vadinamas 8 bitų žodis. Kilobaitas (KB) - 210 =1024 baitai,
megabaitas (MB) – 220=1024 KB, gigabaitas (GB) – 230=1024
(MB). Skaičiams koduoti naudojama nuo 1 iki 8 baitų, teksto
simboliams – 1 B, garsams – 2 B, kiekvienam vaizdo ekrane
taškui – nuo 1 iki 4 B.
Rinkmena (byla, failu) vadinamas tam tikro tipo duomenų
rinkinys, turintis jam suteiktą vardą bei prievardį ir laikomas
išorinėje kompiuterio atmintinėje.
Aplanku arba katalogu vadinama tam tikra disko ar diskelio
dalis, turinti savo vardą. Aplankų hierarchija – reikalinga tam,
kad būtų galima įvesti tam tikrą tvarką bylų sistemoje.
Kompiuterio technine įranga vadinami visi fizikiniai
kompiuterio komponentai – sisteminis blokas, klaviatūra, pelė,
standusis diskas, diskelių įtaisas, kompaktinių diskų įtaisas (CDROM), vaizduoklis ir kt.
16
Svarbiausioji AK dalis – sisteminis blokas, kurį sudaro:
sisteminė plokštė su joje įstatytais pagr. komponentais –
procesoriumi, pagrindine atmintine, spartinančiąja atmintine,
specialiais lizdais papildomoms plokštėms įstatyti ir
pagalbinėmis mikroschemomis (integriniais grandynais); keli
skyriai išorinėms atmintinėms įstatyti; maitinimo blokas;
nedidelis garsiakalbis. Informacija tarp sisteminio bloko
komponentų perduodama per linijas, kurios vadinamos
magistralėmis. Vietinė magistralė – pati sparčiausia – jungia
procesorių ir operatyviąją buferinę atmintinę; sistemos
mgistralė – jungia pagrindinę atmintinę su kitais įtaisais.
Galinis įrenginys (terminalas) – tai įtaisas, skirtas vartotojo
sąveikai su kompiuteriu.
Intelektualus galinis įrenginys – įtaisytas mikroprocesorius su
atmintine, galintis atlikti pirminių duomenų apdorojimą.
Integrinių grandynų sąrankomis (mikroskemų rinkiniai,
angl. Chipsets) – keli dideli integriniai grandynai
(mikroschemos), realizuojantys pagrindines informacijos mainų
su išoriniais įtaisais valdymo funkcijas, jie sujungia į vieną
sistemą procesorių, atmintinę, PCI magistralę.
Kiekvieno kompiuterio širdis – jo procesorius – įtaisas, kuriame
atliekamos visos skaičiavimo operacijos (sudėtis, daugyba ir
t.t.), loginės operacijos, skaičiavimų valdymo operacijos,
duomenų mainų su pagrindine ir išorine atmintine operacijos.
CPU žymi centrinį procesorių, kuris atlieka skaičiavimo
operacijas su sveikaisiais skaičiais skaičiavimo valdymo
operacijas, duomenų mainų su pagrindine ir išorine atmintine
operacijas. FPU – tai įtaisas, kuris valdo visų įvesties ir išvesties
įtaisų darbą, perkoduoja įvedamus duomenis iš vienos formos į
kitą. Šiuolaikiniai procesoriai: “Intel” firmos procesoriai –
Pentium; “AMD” – K7 arba Athlon; “IDT” – WinChip C6;
“Sun” – SPARC, microSPARC, ULtraSPARC, Sparc64; “IBM”
– PowerPC, Power2, Power3, G4 (naujausias); “Alpha” – pačių
sparčiausių ir brangiausių – 21064, 21066, 21164, 21264,
17
21364. Įvesties ir išvesties procesorius – tai įtaisas, kuris valdo
visų įvesties ir išvesties įtaisų darbą, perkoduoja įvedamus
duomenis iš vienos formos (pvz., simbolių) į kitą (skaičius), o
skaičiavimo rezultatus parengia spausdinimui simbolių pavidalu.
Pagal informacijos įrašymo ir laikymo būdus atmintinės
skirstomos į dvi grupes:
 pastoviąsias (informacija išlieka ilgai ir jos pakeisti
negalima): ROM (Read Only memory) – informacija
įrašoma vieną kartą ir išlieka visam laikui, pvz.: ROMBIOS, PROM (programmable read Only memory) –
programuojamoji atmintinė, informaciją į jas galima
įrašyti vėliau, turint specialų įtaisą; ROM naudojama –
nekeičiamai informacijai ir valdymo programoms BIOS
saugoti.
 lengvai (daug kartų) įrašomas ir skaitomas (turinį lengva
keisti): RAM (Random Access memory) – vienodai
sparčiai galime pasiekti informaciją, įrašytą bet kurioje
jos vietoje, arba ją įrašyti į bet kurią vietą, pagal
informacijos laikymo principą RAM skirstoma į : statinę
RAM (SRAM) – informacija lieka tol, kol jos
nepakeičiame nauja ir dinaminę RAM (DRAM) –
informacija išnyktų po keliasdešimties milisekundžių, jei
jos neatnaujintume.
Didžiausia sparta – pagrindinės (darbinės) atmintinės. Ji
konstruojama iš DRAM. Joje laikomos - OS ir taikomosios
programos. Atmintinių talpa matuojama MB arba KB.
Aukštos kokybės garsui atkurti naudojami specialieji grandynai
montuojami atskiroje garso plokštėje. Garso plokštėse dažnai
būna įstatyti sintezatoriai, skirti muzikos instrumentų ir įvairių
garsų imitavimui. Skaitmeninių signalų procesorius – tai
sudėtingose garso plokštėse naudojami specialūs procesoriai
specialiems efektams kurti.
18
Klaviatūra – įtaisas su tam tikra tvarka išdėstytų klavišų
rinkiniu duomenims įvesti ir kompiuteriui valdyti (yra 101 arba
102 klavišai).
Pelė – vieną, du ar tris klavišus turintis mažas kompiuterio
valdymo pultelis, kurį stumdant ant specialaus padėklo ekrane
juda žymiklis.
Vaizduoklis( monitorius, displėjus) – įrenginys tekstinei ir
grafinei informacijai rodyti. Šią informaciją matome
elektrovakuuminiame
(darbo
principas
analogiškas
kineskopui)
arba
puslaidininkių
kristalų
ekrane.
Elektrovakuuminiai
vaizduokliai
naudojami
staliniuose
kompiuteriuose, o plokštieji vaizduokliai – nešiojamuose
(veikimas pagrįstas įvairiais informacijos vaizdavimo
principais).
Jutikliniai ekranai – paviršius padengtas jautria plėvele, liesti
su pirštais.
Skystųjų kristalų vaizduokliuose naudojamos šviesos
poliarizacijos priklausomybės nuo elektromagnetinio lauko
principas, o dujų plazmos vaizduokliuose – veikimas pagrįstas
dujų
švytėjimu
veikiant
elektromagnetiniam
laukui.
Vaizduoklyje atkuriamo vaizdo kokybė labai priklauso nuo jo
skiriamosios gebos – eilučių skaičiaus ir vaizdo elementų
skaičiaus eilutėje. Tai lemia vaizdo plokštė - tai įtaisas, kuris
formuoja vaizdą ekrane, naudojant grafinį arba tekstinį vaizdo
kūrimoprincipą. Vaizdo plokštės kokybė priklauso nuo skiriamos
gebos. Į ekraną išvedamas vaizdas laikomas specialioje
atmintinės srityje – vaizdo atmintinėje. Vaizdo atmintinė būna
1 MB, geresnėse – 2 MB, o profesionaliam darbui – 4 MB ir
daugiau. Vaizdo atmintinė konstruojama iš grandynų – VRAM
(video RAM), SGRAM (sinchroninės grafinės RAM), WRAM
(Window RAM). Didžiausia skiriamąja geba pasižymi SVGA
vaizdo plokštės (iki 1280x1024 ir 16 mln. spalvų).
Pagrindinis AK išorinės atminties įtaisas – standusis diskas,
kuriame laikoma kompiuteriui valdyti ir skaičiavimams atlikti
19
reikalinga programinė įranga bei įvairūs duomenys. Didžiausia
talpa yra standžiųjų diskų. Mažiausia 1 MB saugojimo
informacijos kaina - standaus disko. Šiuolaikinių diskų talpa –
keliolika ar net keliasdešimt GB. Informacijos išrinkimo trukmė
– 7-10 ms (mili sekundės). Diskų sparta – apie 60 MB/s.
Informacijai į kitą AK perkelti ar laikinai laikyti skirtas diskelis.
Diskelio skersmuo – 3,5 colio, HD talpa – 1,44 MB, o ED talpa
– 2,88 MB, sparta – 0,1 MB/s. Šiuo metu AK aprūpinami tik
skaitymui skirtų optinių diskų, kurie vadinami kompaktiniais
diskais. Standartinė disko talpa yra 640 MB. CD – R (CD –
Recordable) – įrašomieji CD-ROM – į kompaktinį diską
kompiuteriu įrašoma informacija, kurią po to galima skaityti
kiek norima kartų CD-ROM įrenginiu. DVD diskai – tai
skaitmeniniai vaizdo diskai, skirti filmams įrašyti ir atkurti
specialiais prie televizorių prijungtais grotuvais (talpa – 7 kartus
didesnė nei CD). DVD atmainos:
 DVD-ROM – tik skaitomi skaitmeniniai diskai;
 DVD-R – įrašomi skaitmeniniai diskai;
 DVD-RAM, DVD-RW – perrašomi skaitmeniniai diskai;
 DVD-Video – vaizdo informacijai (suspaustai) skirti
skaitmeniniai diskai.
Magnetonės juostos – tinka labai dideliems informacijos
kiekiams saugoti ir perkelti į kitus kompiuterius. Talpa – 70GB
vienoje kasetėje, perdavimo sparta – 10MB/s, aukštas
patikimumas ir žema santykinė kaina. Juostiniai kaupikliai –
tai magnetinės juostos ir magnetooptiniai diskai.
Magnetooptiniuose diskuose informacijai įrašyti naudojama
optika (talpa 128 MB – 2,6 GB), jie tinka duomenų archyvams
saugoti ir duomenims perkelti iš vieno kompiuterio į kitą.
Lanksčiųjų magnetooptinių diskų talpa gerokai didesnė nei
diskelių ir jie sugeba perskaityti paprastuose diskeliuose įrašytą
informaciją. Talpiajame (Zip) diskelyje telpa 100 MB.
Sisteminio bloko išorėje esantys įtaisai (klaviatūra, pelė ir kt.)
20
dažnai vadinami bendruoju išorinių įtaisų ar išorinių įrenginių
vardu.
Informacijai į kompiuterį įvesti naudojami įtaisai vadinami
įvesties įtaisais: klaviatūra, pelė, skaitytuvai (skeneriai),
grafinės informacijos įvesties įtaisai (sudėt. brėžiniams įvesti),
mikrofonai (garsams įvesti), šviesos plunksna (įvedimo įtaisas,
kuris naudoja šviesai jautrų jutiklį, skirtą objektui pasirinkti
vaizduoklio ekrane).
Kompiuteriu apdorotai informacijai išvesti naudojami įtaisai
vadinami išvesties įtaisais: vaizduoklis, spausdintuvai,
braižytuvai (sudėt. brėžiniams išvesti), garsiakalbiai ar garso
kolonėlės ir kt.
Spausdintuvai – pagrindiniai informacijos išvesties įtaisai. Yra
3 rūšių:
 Adatiniai – adatėlės, mušdamos į popierių per dažančią
juostą, atspaudžia reikalingus simbolio taškus, savybės –
savikaina maža, kokybė neaukšta, triukšmingi
spausdintuvai;
 Rašaliniai – teksto ir grafikos vaizdas formuojamas
užpurškiant specialų rašalą ant popieriaus, savybės –
savikaina didesnė, kokybė gana aukšta, spausdintuvai
dirba tyliai;
 Lazeriniai - teksto ir grafikos vaizdas suformuojamas
seleninio būgno paviršiuje, įelektrinant būno vietas ir
prie jų pritraukiant dažus, o po to juos perkeliant ant
popieriaus, savybės – savikaina didžiausia, kokybė labai
aukšta, spausdintuvai dirba tyliai.
Braižytuvai – tai įtaisai, skirti grafinei informacijai (brėžiniams)
išvesti ant popieriaus. Jie būna būgniniai arba planšetiniai.
Kompiuterio programine įranga vadinamos programos, kurios
valdo kompiuterio darbą, atlieka reikalingus skaičiavimus.
Programinė įranga laikoma standžiajame diske, kompaktiniame
diske ar diskelyje, o vykdymo metu – kompiuterio atmintinėje.
Kad nereikėtų skirti dėmesio bendriesiems kompiuterio
21
valdymo, duomenų įvedimo ir perkodavimo bei kitiems
darbams, buvo sukurta ir nuolat tobulinama sisteminė
programinė įranga. Yra kelios programų klasės: operacinės
sistemos (OS) – tai specialiųjų programų rinkiniai, skirti
bendriesiems kompiuterio valdymo uždaviniams spręsti ir
programavimo sistemos – skirtos programoms, užrašytomis
aukšto lygio programavimo kalbomis (Pascal, C++ ir t.t.), kurti,
derinti ir tobulinti. Kalbų transliatoriai, ryšių redaktoriai,
specialieji redaktoriai vadinami programinėmis terpėmis.
Pagrindinės OS funkcijos:
1. Procesų valdymas; procesu vadinama tuo metu
vykdoma programa.
2. Procesų ir išteklių planavimas; ištekliai – tai atmintinė,
procesorius, kreipiniai į įvesties ir išvesties įtaisus.
3. Pagrindinės atmintinės valdymas;
4. Rinkmenų sistemos valdymas;
5. Išorinės atminties valdymas;
6. Įvesties ir išvesties valdymas.
Naudės (utilities) – tai OS funkcijas papildančios programos.
Pavyzdžiui:
 rinkmenų tvarkymo programa Norton Commander
(Windows sistemose – Windows Explorer);
 duomenų suspaudimo ir suspaustų duomenų skleidimo
programos arj, pkzip, pkunzip (Windows sistemose –
WinZip);
 pašalintų rinkmenų atkūrimo programa Unerase,
Undelete (Windows sistemose – Recyce Bin);
 magnetinių diskų ir diskelių “gydymo” programa Ndd
(Norton Disk Doctor).
1983 m. pirmą kartą buvo panaudota grafinė vartotojo sąsaja
(GUI – Graphical User Interface). Kol jos nebuvo, vartotojo ir
sistemos dialogas vyko naudojant komandinę eilutę arba
vartotojo sukurtus primityvius langus. Grafinė sąsaja remiasi
langais, kuriuose informuoja vartotoją apie programą, išveda
22
įvairius pranešimus, vykdo dialogą su vartotoju. Dialogo lange
yra kortelių, jungiklių, galima reikšmę pasirinkti iš sąrašo, iš
didinimo ir mažinimo mygtukų, yra paprastų mygtukų, kuriuos
galima paspausti.
Firmos „Microsoft“ OS – 1987 m. – Windows 3.0, 1995 m. –
Windows 95, 1998 m. – Windows 98, kurioje integruota naršyklė
Internet Explorer 5.0, Windows NT – tinklo OS šeima, Windows
2000 - verslininkams, Windows Millenium, Windows CE – OS,
skirta kišeniniams kompiuteriams. Firmos „IBM“ OS – OS/2,
OS/2 Warp, Unix, Linux. Firmos „Apple“ OS – Mac, Solaris.
Taikomąja programine įranga vadinamos programos, skirtos
konkretiems uždaviniams spręsti. Yra 4 pagr. technologijos:
 tekstinių dokumentų rengimo ir tvarkymo (WordPad,
Microsoft Word);
 lentelių su skaičiuojamais elementais tvarkymo
(skaičiuoklės, Microsoft Excel);
 didelių duomenų rinkinių tvarkymo ir ataskaitų rengimo
(duomenų bazės, Microsoft Access, Oracle);
 kompiuterinio ryšio paslaugų (elektroninis paštas,
grupinio darbo įranga, Microsoft Outlook, Lotus Notes).
Dažniausiai naudojamos šios taikomųjų programų sistemos:
 tekstų tvarkymo įranga - Microsoft Word, Word Perfect,
Word Pro;
 skaičiuoklės - Excel, Quatro Pro, Lotus 1-2-3;
 duomenų bazių valdymo sistemos – Access, Paradox,
Approach 97, Oracle, Informix, FoxPro;
 automatizuoto projektavimo sisitemos – MathCAD,
AutoCAD, Cadence;
 leidybinės sistemos – Adobe pageMaker, Quark Xpress;
 grupinio darbo sistemos – Lotus Notes, Exchange,
GroupWise.;
 įvairialypės terpės sistemos – tai įvairios programos,
skirtos
elektroninėms
publikacijoms
rengti,
23
animaciniams filmams kurti, muzikiniams įrašams
klausyti ir t.t.
Labiausiai paplitęs integruotas taikomųjų programų paketas –
Microsoft Office 97, o 1999 m. pasirodė nauja versija Microsoft Office 2000.
Programinės įrangos kūrimas prasideda nuo tyrimo ir
analizės.
Programinės įrangos kūrimo etapai:
 tyrimo ir analizės etapas (analizuojamas iškeltas
uždavinys ir formuluojami reikalavimai bei pagr.
charakteristikos);
 uždavinio specifikavimas (pradiniai programų duomenys
ir gaunami jų darbo rezultatai bei jų tarpusavio ryšys
nustatomi ir fiksuojami sudarant specifikacijas, galimas
ryšys su kita programine įranga);
 programinės
įrangos
projektavimas
(uždavinys
skaidomas į dalinius uždavinius, išskiriant tarpusavyje
sąveikaujančius programinius modulius, po to kuriami
kiekvieno modulio programos algoritmai ir atitinkamos
duomenų struktūros);
 programų kodavimas (projektas užrašomas aukšto lygio
programavimo kalba);
 programų testavimas (testavimo uždavinys – patikrinti
programų funkcionavimą ir aptikti padarytas klaidas, o
derinimo uždavinys – ištaisyti aptiktas klaidas);
 programinės įrangos priežiūra (apie programų
naudojimo metu išryškėjusias klaidas, jų ištaisymą ir
padarytus pakeitimus kūrėjai informuoja vartotojus).
Kompiuterių tipai:
1. Superkompiuteriai – patys galingiausi, sugeba per
vieną sekundę atlikti kelias dešimtis milijardų operacijų,
atmintinėje laikyti milžiniškus informacijos kiekius
(ASCI White).
24
2. Didieji kompiuteriai – skirti didelės apimties
skaičiavimams ir dideliam vartotojų skaičiui aptarnauti.
3. Minikompiuteriai – skirti vidutinės apimties
skaičiavimams ir nedideliam vartotojų skaičiui
aptarnauti.
4. Asmeniniai kompiuteriai (AK, PC) – skirti vienam
vartotojui aptarnauti.
5. Nešiojamieji kompiuteriai – mažesnių matmenų, lengvi
(sveria apie 3 kg) AK, kurie sunaudoja mažiau energijos
(maitinami akumuliatoriumi).
6. Tinklo kompiuteriai – prie kompiuterio tinklo prijungti
AK, kurie neturi standžiojo disko arba turi nadidelės
talpos standųjį diską.
7. Žaidimų kompiuteriai – kompiuteriai, kurie specialiai
sukurti kompiuterinių žaidimų programoms vykdyti.
8. Buitiniai kompiuteriai – tai AK atmaina, skirta buities
poreikiams tenkinti (nesudėtingiems skaičiavimams,
namų ūkio planavimui, žaidimams).
9. Kišeniniai kompiuteriai(asmeniniai skaitmeniniai
pagalbikliai tvarkikliai, PDA) – skirti daug
keliaujantiems žmonėms. Jų yra su klaviatūromis arba be
jų (PDA).
10. Skaičiuokliai – mažų matmenų kompiuteriai, skirti
paprastiems matematiniams skaičiavimams atlikti.
Kompiuterio našumas: geriausiai kompiuterio spartą išreiškia
astronominė skaičiavimo trukmė, įvertinant viską : CPU
operacijų trukmę, kreipimosi į atmintinę ir diskus trukmę,
įvesties ir išvesties bei operacinės sistemos sugaištą laiką.
Veiksniai, turintys įtakos bendrajai kompiuterio spartai – CPU
sparta (procesoriaus dažnis 60-1000 MHz), sparčioji (buferinė)
tarpinė atmintinė (cache), pagr. atmintinės talpa, standžiojo
disko talpa, magistralės pralaida (per 1 sekundę perduotos
informacijos apimtis, matuojama Mb/s). Spartai turi įtakos –
pagrindinės atmintinės talpa ir išrinkimo trukmė.
25
CPU našumas priklauso nuo trijų dalykų : 1) nuo procesoriaus
dažnio, matuojamo megahercais (MHz). Atvirkščias dydis
dažniui yra taktų (taktinių impulsų periodas) – tai laiko
tarpas, per kurį kompiuteryje atliekami paprasčiausi veiksmai;
2) nuo taktų skaičiaus, kuris parodo, per kiek taktų įvykdoma
kiekviena programos komanda (koduotas nurodymas
procesoriui, kokią operaciją jis turi atlikti, kur saugomi
duomenysir kur įrašyti rezultatą); 3) nuo programos komandų
skaičiaus – priklauso nuo to, kaip efektyviai dirba
programavimo sistema, verčianti pirminį programos tekstą į
komandų seką. CPU našumas nepriklauso nuo standžiojo disko
talpos.
Tarnybinė stotis (server) – tai tam tikras informacines
paslaugas teikiantis kompiuteris (ir jo programinė įranga).
Klientas – šio kompiuterio paslaugų vartotojas.
Paslaugų kompiuteris – kompiuteris, teikiantis paslaugas
kitiems per tinklą prie jo prisijungusiems kompiuteriams.
Serveris (paslaugų programa) – programa, teikianti paslaugas
kitoms (kliento) programoms.
Rinkmenų paslaugų kompiuteriu (file server) vadinamas
kompiuteris ir jo programa, skirti daugelio vietiniame tinkle
dirbančių vartotojų rinkmenoms laikyti ir tvarkyti.
Vartotojo darbo vietos kompiuteris – tai kompiuteris, skirtas
dirbti vienam vartotojui ir našesnis už paprastus AK.
Grafinio darbo vietos kompiuteris – tai darbo vietos
kompiuteris, specialiai sukurtas grafinei informacijai apdoroti.
Vietinis kompiuterių tinklas (LAN) – tai vienos organizacijos,
įstaigos kompiuteriai sujungti tinklu. Visuotinis kompiuterinis
tinklas (WAN) – apima didelę geografinę teritoriją ir naudoja
įvairias ryšio priemones. Teritorinis kompiuterių tinklas
(MAN) – kompiuterių tinklas, jungiantis didsnėje geografinėje
teritorijoje (mieste, rajone, srityje) esančius vartotojus. Lietuvoje
toks yra LITNET.
26
Informacijai į kompiuterį ar iš jo perduoti, kai reikalinga didelė
perdavimo sparta (informacija perduodama linija baitas po
baito), naudojamas lygiagretusis prievadas, žymimas LPT1,
LPT2 ir t.t. O kai nebūtina didelė perdavimo sparta (informacija
perduodama linijambitas po bito), naudojamas nuoseklusis
prievadas, žymimas COM1, COM2 ir t.t. IR (infraraudonųjų
spindulių) sąsaja – infraraudonosios spinduliuotės šaltinio ir
imtuvo panaudijimas įgalina du įtaisus sujungti tarpusavyje
nenaudojnt laidų ir kabelių.
Modemas (vertiklis) – (atlieka moduliavimo ir demoduliavimo
funkcijas) – tai įtaisas skaitmeniniams signalams pakeisti
analoginiais, naudojamais paprastose telefono linijose, ir
gautiems analoginiams signalams pakeisti atgal į skaitmeninius.
Modemai apibūdinami informacijos perdavimo sparta (1
bodas – 1 bitas per sekundę arba bps – bitai/s, Kbps –
kilobitai/s). Modemai yra: vidinis – tai speciali plokštė, įstatoma
į sisteminėje plokštėje esantį (ISA) lizdą ir išorinis – tai
atskirame korpuse sumontuota plokštė su maitinimo šaltiniu,
jungiama prie COM prievado.
Ryšio linijų tipai: 1) telefono linijos – nedidelė perdavimo
sparta, kiek geresnė yra išskirtinė telefono linija - jungia du
punktus; 2) bendraašis (koksialinis) kabelis - dvilaidės linijos
atmaina; 3) mikrobangos – didelio dažnio elektromagnetinės
bangos; 4) palydovinio ryšio sistemose vietoje relinių bokštų
naudojami stacionariose orbitose esantys ryšių palydovai; 5)
optiniai kabeliai – informaciją perduoda plonų stiklo skaidulų
pluoštu sklindantys šviesos signalai.
Telefonū tinklų tipai:
1) PSDN (bendrasis perjungiamasis telefono tinklas) –
analoginis ryšio kanalas, naudojamas ankstesnėse
viešosiose telefono sistemose;
2) ISDN (skaitmeninis visuminis paslaugų tinklas) –
skaitmeninis ryšio tinklas, užtikrinantis didelę duomenų
perdavimo spartą ir kokybišką informacijos prdavimą.
27
Duomenų perdavimas GSM tinklu leidžia bet kur ir bet kada
siųsti ir priimti trumpas tekstines žinutes, faksogramas, e-paštą,
prisijungti prie biuro kompiuterio arba interneto.
Telefaksas (faksas) – tai dokumento atvaizdui perduoti telefono
linijomis (dokumentų, brėžinių, paveikslų ir schemų perdavimo
elektroninė sistema ir juos perduodantis įtaisas). Faksą galima
perduoti tiesiai iš kompiuterio.Teletaipai – įtaisai duomenims
telegrafo kanalais perduoti ir priimti. Teleksas – tarptautinė
tolimojo ryšio sistema, kurioje tarp abonentų teletaipų
pranešimai perduodami ryšio linijomis. Teleteksas - tarptautinė
tolimojo ryšio sistema, kurioje tekstinė informacija dideliu
greičiu perduodama komutuojamomis ryšio linijomis.
Internetas – tai pasaulinis kompiuterių tinklas, jungiantis į
vieną sistemą milijonus kompiuterių, esančių visame pasaulyje.
WWW (žiniatinklis) – tai interneto informacinė paslaugų
sistema, apimanti milžiniškus informacijos kiekius.
Internetas teikia paslaugas:
 Elektroninis paštas – pranešimus gali perduoti bet
kuriam pasaulio kompiuterių tinklo vartotojui. Reikia
turėti: 1) ryšį su respondentu; 2) savo pašto dėžutę; 3) epašto programą;
 Bylų persiuntimas (FTP) – duomenys (bylos)
persiunčiamos tarp tarnybinės stoties ir kliento
(vartotojo);
 WWW (pasaulinis žiniatinklis) – tarnybinėse stotyse
esančią informaciją, aprašytą specialia kalba (HTML),
galima pasiekti iš bet kurio į pasaulinį kompiuterių tinklą
įjungto kompiuterio; WWW šerdis – hiperteksto
dokumentai – tai dokumentai, kuriuose ryšiai su kitais
dokumentais nurodomi specialiomis nuorodomis,
vadinamomis saitais.
 Telnet paslauga – tai paslauga, leidžianti naudoti
nutolusio kompiuterio išteklius;
 Pokalbiai (IRC) – internetu perduodami pokalbiai.
28
WWW naršyklės, naudojamos informacijos paieškai:
Netscape Navigator ir Microsoft Internet Explorer. Paieškos
programos: Alta vista, Infoseek, Yahoo, Lietuvoje – Search.
Elektroninė prekyba – kai prekyba vyksta valdoma
kompiuterio, naudojant elektronines ryšio priemones.
Elektroninė leidyba – visapusiška ne tik tekstinė, bet ir garsinė
bei vaizdinė informacija.
Maketavimo sistemos – tai įranga, skirta tekstui ir grafinei
medžiagai apdoroti.
Informacijos apsauga apima du skirtingus dalykus:
1. Kaip apsaugoti informaciją nuo klaidų ir jos iškraipymo
ar praradimo kompiuterio techninės įrangos gedimų
atveju;
Pirminę apsaugą nuo netyčinio informacijos praradimo
naikinant rinkmenas atlieka OS. Kiekvieną kartą, kai bandote
pašalinti rinkmeną, atitinkama OS programa jūsų paklausia, ar
tikrai norite pašalinti nurodytą rinkmeną. Būtina turėti
atsargines svarbių rinkmenų kopijas!!! Maitinimo triktys: gali
sutrikti programos darbas, sistema startuoti iš naujo ar netgi kai
kurie įtaisai gali sutrikti. Apsaugojimo būdas – įsigyti
nepertraukiamo maitinimo šaltinį (UPS) su automatine apsauga
nuo įtampos šuolių. Įvairios kenkėjiškos kompiuterinės
programos, sutrikdančios kompiuterio veikimą ar trukdančios
dirbti, vadinamos kompiuterių virusais. Virusai skirstomi į
nepavojingus (į ekraną išveda įvairius pranešimus, imituoja
įvairius garsus), pavojingus (gali sutrikdyti kompiuterio darbą),
labai pavojingus (naikina programas ir duomenis, ištrina
reikalingą sisteminę informaciją). Virusai gali pakenkti įvairiai:
 sumažinti sistemos darbo spartą;
 neleisti atlikti kai kurių operacijų;
 modifikuoti duomenis;
 ištrinti kai kurias laikmenas;
 sunaikinti rinkmenų sistemą;
 fiziškai sugadinti kai kuriuos įrenginius.
29
Virusų tipai:
 tikrieji virusai – mažos apimties programos,
„prisiklijuojančios“ prie kitų programų ir atgyjančios,
kaiminfekuotoji programa ruošiama vykdyti;
 programos – kirminai
- visą laiką dauginasi,
užimdamos vis didesnę atminties sritį;
 „loginės bombos“ – pradedančios veikti, įvykus
konkrečiam loginiam įvykiui;
 „laiko bombos“ – “sprogtančios” iš anksto numatytu
laiku;
 Trojos arkliai – programos, įterptos į kitas programas;
 Nematomi virusai – programos, paslepiančios jų
atliktus pakeitimus bylose ar išorinės atminties
sektoriuose.
Rezidentiniai virusai – savo programos dalį laiko pagrindinėje
atmintinėje ir yra aktyvūs iki kompiuterio išjungimo.
Nerezidentiniai virusai – kompiuterio atmintinės neužkrečia ir
yra aktyvūs tik tam tikrą laiko tarpą.
Word virusai – Cap. Interneto virusai: 1) virusai,
„migruojantys“ kartu su rinkmenomis (Wazu), 2) netikri virusai
– jie neegzistuoja, o kenkia pranešimai apie juos, 3) kenkėjiškos
programėlės (Java, JavaScript, Activex). Kova su virusais:1)
benrosios informacijos apsaugos priemonės (rezervinis
duomenų kopijavimas ir kreipties į rinkmenas apribojimas), 2)
specializuotos kovos su virusais priemonės (tai specialūs
grandynai, kurie perima sistemos valdymą pradinės kelties
metu), 3) antivirusinės programos (programos – detektoriai
(randa bylas, kurios užkrėstos kokiu nors žinomu virusu)–
Doctor Web, programos – daktarai (ne tik atpažįsta virusus,
bet ir suteikia galimybę nuo jų išgydyti bylas)– F-Prot,
programos – filtrai – tai rezidentiniai virusai, perima kreipinius
į OS, kuriuos virusai naudoja dauginimuisi ir kenkimui).
30
2. Kaip apsaugoti informaciją nuo nesankcionuoto jos
naudojimo arba piktavališko jos iškraipymo ar
sunaikinimo:
 pasiteirauti apie asmeninių duomenų slaptumo taisykles,
o Windows ekrano uždangos apsaugojimas slaptažodžiu
– apgaulingas dalykas;
 pereiti prie Windows NT, kuri turingeresnę prisijungimo
saugumo sistemą;
 jei norime visiškai sunaikinti kokią nors informaciją,
reikia ištrinti rinkmenų pėdsakus, neperkeliant į šiukšlinę
(su DPK spragtelėti ant Recycle Bin ir pažymėti punktą
Do not move deleted items to Recycle Bin).
 Saugus e–paštas – laiškus reikia koduoti – Netscape
Mail, Outlook express, Eudora.
Lietuvoje autorių teises gina Lietuvos Respublikos Autorių
teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymas (autorių teisių
įstatymas). Kompiuterių programos, išreikštos bet kuria kalba ir
bet kokia forma, įskaitant pradinę projektinę medžiagą,
laikomos autorių teisės objektu. Kompiuterio programos
autorius yra fizinis asmuo ar fizinių asmenų grupė, kurie sukūrė
programą. Kompiuterio programą įstatymas apibrėžia kaip
visumą instrukcijų, pateikiamų žodžiais, kodais, schemomis ar
kitu pavidalu, kurios įgalina kompiuterį atlikti tam tikrą užduotį
ar pasiekti tam tikrą rezultatą. Duomenų baze vadinama
kūrinių, duomenų arba kitokios medžiagos susistemintas ar
metodiškai sutvarkytas rinkinys, kuriuo galima individualiai
naudotis elektroniniu ar kitu būdu.
Autoriaus turtinės teisės galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70
m. po jo mirties.
Administracinė atsakomybė – bauda nuo 1000 iki 2000 Lt. su
konfiskavimu įrangos ir laikomų ar naudojamų egzempliorių. O
jei pakartotinai padarė – tai bauda nuo 200 – 3000 Lt. Su visko
konfiskavimu. Baudžiamoji atsakomybė – laisvės atėmimas iki
2 m. arba bauda, jeigu bendra vertė ne mažesnė kaip 100
31
minimalių gyvenimo lygių (MGL). Teismas papildomai skiria
turto konfiskavimą. Moralinės žalos atlyginimas – nustato
teismas ne<5000 Lt. Ir ne>25000 Lt. Nuostolių ir materialinės
žalos atlyginimas – kompensacija, kurios dydis priklauso nuo
pardavimo kainos didinant iki 200%, o tyčia – iki 300%.
Autorių teisių gynimo būdai – išieško 5 kartus didesnį
atlyginimą, negu reiktų mokėti pagal suteiktą licenziją.
Programinės įrangos autorių teises gina – LR Autorių teisių ir
gretutinių teisių apsaugos įstatymas. Komercinės programinės
įrangos naudotojų teisės nurodomos – licenzijoje.
Programinės įrangos apsaugos dokumentas – licenzija.
Duomenų apsaugos akto paskirtis – laiduoti asmens teises,
neleidžiama pašaliniams asmenims susipažinti su informacija.
LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo tikslas –
nustatyti duomenų subjektų teises ir šių teisių apsaugos tvarką,
teisių į duomenis bei duomenų apsaugos garantijas tvarkant
asmens duomenis informacinėse sistemose.
Programinės įrangos rūšys:
 Komercinė – programos, kurias sukuria programuotojų
kolektyvai ir kurios platinamos už atlyginimą;
 Bendrojo naudojimo (shareware) – tokia programinė
įranga, už kurią autoriai nori gauti nedidelį atlyginimą;
 Laisvai kopijuojama (freeware) – tai programos, kurias
paprastai sukuria programuorojai – entuziastai ir be jokio
atlyginimo platina tinklo naudotojams per e-paštą,
naujienų grupes... O free software skiriasi tuo, kad bet
kas gali ją ir modifikuoti.
Elektrosmogas – aplinkos tarša elektromagnetiniais laukais.
Mažiausiai
kenkia
elektromagnetinio
spinduliavimo
atžvilgiu – tai sisteminis blokas.
Skiriamos dvi elektromagnetinių laukų poveikio rūšys: 1)
šiluminis poveikis – jis pastebimas aukštųjų dažnių srityje (50
MHz – 2 GHz) ir nepasižymi kaupiamuoju poveikiu, 2)
nešiluminis poveikis – tai žemo dažnio laukai, kurie žmogaus
32
kūne indukuoja elektros sroves, tačiau žala žmogaus organizmui
nėra visiškai aiški ir įrodyta.
Visų rūšių apkrovos dirbančiojo kompiuterio aplinkoje sveikatos
sumažinimui būtina:
 ergonomiškai suprojektuota kompiuterizuotoji darbo
vieta;
 kokybiška įranga darbo vietoje;
 sveiko darbo su kompiuteriu įgūdžiai.
Vienas iš susirgimų, susijusių su monotonišku darbu prie
kompiuterio, yra besikartojančio įsitempimo pažeidimai
(RSI), kurių prevensijai būtina tinkamai įrengti darbo vietą.
NAUDOJIMASIS KOMPIUTERIU RINKMENŲ
TVARKYMAS
Kaip išjungti kompiuterį (2 būdai)?
1) StartShut Down, pažymėti parinktį Shut Down, paspausti
mygtuką OK 2) Nuspausti Ctrl+Alt+Delete, pasirodys Close
Program dialogo langas, paspausti mygtuką Shut Down.
Kaip elgtis sustojus kompiuteriui?
Nuspausti Ctrl+Alt+Delete, pasirodys Close Program dialogo
langas, parinkti programą, kurios veikimas sutriko (ties tos
programos pavadinimu bus užrašas Not responding) ir paspausti
mygtuką End Task, o jei nepadeda – paspausti mygtuką Shut
Down.
Kokios Windows šeimos OS?
16 bitų kompiuteriams buvo skirtos Windows 3.1, Windows for
Workgroups 3.1, Windows for Workgroups 3.11. 32 bitų
kompiuteriams – Windows 95, Windows 98, Windows NT (3.1,
3.51, 4.0 versijos), naujausia versija Windows 2000
Professional. O kišeniniams kompiuteriams – Windows CE.
2000 – aisiais metais pasirodė Microsoft Windows Millenium.
Kaip atverti valdymo skydelį?
StartSettingsControl Panel.
33
Kaip sužinoti OS versiją?
StartSettingsControl Panel, 2 k. Paspausti piktogramą
System, paspausti kortelę General.
Kur yra data ir laikas?
Užduočių juostos dešinėje yra laikrodžio rodmenys, reikia pelę
palaikyti ties jais ir matysime tos dienos datą. Jei 2 k.
spragtelėsime šiuos rodmenis, tai galėsime patikslinti datos ir
laikrodžio rodmenų reikšmes.
Kaip nustatyti datą ir laiką?
StartSettingsControl PanelDate/Time. Kortelėje Time
Zone (laiko juosta) nustatyti laiko juostą (GMT+02.00)
Eastern Europa.
Kaip pakeisti naudojamą simbolių lentelę, skaičių formatus,
piniginių ženklų formatus, datos ir laiko vaizdavimo ekrane
būdus?
StartSettingsControl PanelRegional Settings.
Kaip pakeisti pelės elgesį?
Kad pasirinktume ar išrinktume objektą, reikia vieną kartą
spragtelėti pele, o programai paleisti – du kartus. Kad taip būtų,
turi būti nustatyta: StartSettingsFolder Options..., lange
spragtelėti eilutę Custom, based on settings you choose, o po to
mygtuką Settings. Dialogo lange ketvirtame skyrelyje “Click
items as follows” turi būti taškelis ant Double click to open an
item (single click select), OK.
Kas yra kairysis ir dešinysis pelės klavišai?
Pagrindinis klavišas – kairysis, o dešiniuoju klavišu
iškviečiamas vietinis meniu – tai toks meniu, kurio turinys
priklauso nuo to, kokį objektą tuo metu rodo pelės žymeklis.
Kaip vyksta vilkimas pele?
Jei velkame su KPK, tai piktograma persikelia į kitą vietą, o jei
velkame su DPK, tai jį atleidę, matysime meniu su keturiomis
komandomis:
 Move Here – perkelti;
 Copy Here – nukopijuoti;
34
 Create Shortcut(s) Here – sukurti šaukinį;
 Cancel – atšaukti.
Kas yra darbalaukyje?
Įvairių programų piktogramos ar šaukiniai, mygtukas Start,
šiukšlinė (atliekų aplankas), užduočių juosta, My Computer
(piktograma) – tai bylų tvarkymo programa, padeda tvarkyti
išorinės atminties turinį, aplankus, bylas, Network
Neighborhood (piktograma) – tai programa, skirta darbui tinkle
organizuoti, Priemonių rinkiniai padėti darbalaukio krašte.
Kaip pakeisti darbalaukio tapetą arba foną (2 būdai)?
1) Darbalaukyje su DPK Properties kortelėje Background 2)
StartSettingsControl PanelDesktop Themes laukelyje
Theme, o jei jo nėra, tai Display kortelė Background, pasirinkti
iš Browse, ornamentų iš mygtuko Patterns, paveikslai gali būti
išdėstyti mozaika (tiled) arba centruojami (centered).
Kaip užduočių juostą perkelti į kitą darbalaukio vietą?
Ant užduočių juostos, nuspaudus KPK, “vilkti” į kitą vietą.
Kaip atverti užduočių juostos savybių langą (2 būdai)?
1) su DPK ant užduočių juostosProperties 2) Alt+Enter (prieš
tai paspausti su KPK užduočių juostą):
 Always on top – ar juosta matoma ekrane;
 Auto hide – ar ji automatiškai pasislepia ir iškyla, kai
palieti;
 Show small icons in Start menu – ar start meniu
piktogramos yra mažos;
 Show clock – ar juostoje rodomas laikrodis.
Kokie užduočių juostoje yra priemonių rinkiniai?
 Address (adresas) – URL adresas, kuris prijungs prie
interneto;
 Links (saitai) – numatytieji penki Microsoft firmos
tinklalapiai;
 Desktop (darbalaukis) – yra visų nuorodų paveikslėliai,
kurios yra darbalaukyje;
35
 Quick Launch (greitasis paleidimas) – keturi mygtukai
prie Start skirti pagrindinėms Interneto programoms
paleisti.
Kaip įdėti naują priemonių rinkinį?
Su DPK spragtelėti bet kurioje užduočių juostos vietoje ir meniu
pasirinkti Toolbars, po to pasirinkti priemonę. O jei norim
pašalinti, tai reikia panaikinti žymą ties to priemonių rinkinio
pavadinimu.
Kaip sukurti naują priemonių rinkinį?
Su DPK spragtelėti bet kurioje užduočių juostos vietoje ir meniu
pasirinkti Toolbars, po to New Toolbars, pasirinkti aplanką ar
bylą, kur laikomas naujas rinkinys, spragtelėti OK.
Kaip padaryti, kad būtų tikrinamas slaptažodis?
StartSettingsControl PanelPasswords, lange Passwords
Properties paspausti mygtuką Change Windows Password, po
to lange Change Windows Password laukelyje New password
įvesti naują slaptažodį, laukelyje Confirm Password –
patvirtinti naują slaptažodį ir paspausti mygtuką OK. Laukelyje
Old password parodys seną slaptažodį.
Kaip uždėti apsaugą ekranui (vaizduokliui) (2 būdai)?
1) StartSettingsControl PanelDisplay kortelėje Screen
saver sąraše pasirinkti vieną iš apsaugos programų, o laukelyje
Wait (laukti) galima nustatyti, kiek laiko nenaudojant
kompiuterio bus sužadinta apsaugos programa 2) ten pat
pasirinkti laukelį Password protected, ekrano apsaugą bus
galima panaikinti ir vėl pradėti darbą tik pateikus slaptažodį.
Kaip pakeisti ekrano skiriamosios gebos reikšmę?
StartSettingsControl PanelDisplay kortelėje Settings
šliaužikliu Desktop Area nustatyti gebos reikšmę, galima
pasirinkti Color Palette (spalvų gama) reikšmę, nurodyti vaizdo
atnaujinimo dažnį Refresh Frequency, po to paspausti mygtuką
Test (tikrinti) ir OK.
Kaip peržiūrėti šriftus?
36
StartSettingsControl PanelFonts, du kartus spragtelėti
šriftą, baigti, paspaudus mygtuką Done.
Kaip įkelti naujus šriftus?
StartSettingsControl PanelFonts, meniu File pasirinkti
komandą Install New Font, nurodyti diską ir aplanką, kuriame
bus įdiegiama, pasirinkti šriftą, pažymėti laukelį Copy fonts to
Fonts folder ir paspausti mygtuką OK.
Kaip pašalinti šriftą?
StartSettingsControl PanelFonts, spragtelėti su DPK
šriftą ir meniu pasirinkti Delete.
Kaip nustatyti žymeklio mirksėjimo ekrane dažnį ir
renkamo simbolio kartojimo dažnį?
StartSettingsControl PanelKeyboard, kortelėje Speed
mirksėjimo dažnis – Cursor blink rate slankiklį pastumti link
Fast (greitai) arba Slow (lėtai); kartojimo dažnis – Repeat rate
slankiklį pastumti link Fast arba Slow. Repeat delay slankiklis
nustato intervalą iki pirmojo pakartojimo, o norėdami patikrinti,
kokį dažnį nustatėte, žymeklį pastatyti laukelyje Click here... ir,
paspaudę kurio nors simbolio klavišą, stebėti, po to spragtelėti
Apply arba Ok.
Kaip papildyti kalbas?
StartSettingsControl
PanelKeyboard,
kortelėje
Language spragtelėti mygtuką Add ir pasirinkti kalbą, jei
reikalingas savitas klavišų išdėstymas klaviatūroje, spragtelėti
mygtuką Properties, pasirinkti variantą, spragtelėti Apply arba
Ok.
Kaip nustatyti pelės dukartinio spragtelėjimo dažnį ir
pakeisti klavišų funkcijas?
StartSettingsControl PanelMouse kortelėje Buttons
slankiklį Double – click speed pastumti Fast kryptimi; srityje
Buttons configuration galima pakeisti vietomis klavišų
paskirtį: dešiniarankiai pažymi Right – handed laukelį, o
kairiarankiai – Left – handed, o jei norim patikrinti, tai du
37
kartus spragtelėti laukelyje Test area, spragtelėti Apply arba
Ok.
Kaip keisti žymeklio judėjimo greitį?
StartSettingsControl PanelMouse kortelėje Mouse
Properties slankiklį Pointer speed pastumti jį Fast arba Slow
kryptimi, spragtelėti Apply arba Ok.
Antraštės juosta – tai juosta lango viršuje; lango rėmeliai – tai
plonos linijos, supančios langą ir sudarančios jo kontūrą,
priemonių juosta (angl. toolbar) – tai mygtukai su įvairiais
paveikslėliais.
Lango minimizavimas, maksimizavimas ir užvėrimas (3
būdai).
1) mygtukai dešinėje pusėje ant pavadinimo juostos 2) kairėje
pavadinimo juostos pusėje paspausti ant programos ženklelio su
KPK 3) su DPK paspausti ant lango, kuris yra užduočių
juostoje.
Menių juostos atvėrimas ir užvėrimas (2 būdai).
1) paspausti su KPK 2) Alt+pabraukta raidė, atsisakyti –
mygtukas ESC. Dviejų klavišų paspaudimas vienu metu (Alt+E)
vadinsime klavišų deriniu, o meniu punktų dešinėje nurodyta
klavišų kombinacija (Ctrl+X), skirta tam punktui išrinkti,
vadinama to punkto sparčiaisiais klavišais.
Kaip įjungti ir išjungti priemonių juostas?
Meniu ViewToolbarsStandart Buttons.
Kaip įjungti ir išjungti būsenos juostą?
Meniu ViewStatus bar.
Kaip greitai pastumti vaizdą lange (3 būdai)?
1) slinkties juostos mygtukais 2) mygtukais „Page Up“, „Page
Down“ 3)Ctrl+Home, Ctrl+End.
Kaip atverti langą (3 būdai)?
1) per StartPrograms... 2) darbalaukyje 2 kartus paspausti
su KPK ant programos 3) ant programos paspausti DPKOpen.
Kaip pereiti iš vieno lango į kitą (3 būdai)?
38
1) paspausti su KPK 2) Alt+Tab, Tab 3) užduočių juostoje
paspausti ant lango su KPK.
Kaip langą užverti (6 būdai)?
1) su „X“, kuris yra pavadinimo juostos dešinėje pusėje 2)
kairėje pavadinimo juostos pusėje paspausti ant programos
ženklelio du kartus su KPK 3) kairėje pavadinimo juostos pusėje
paspausti ant programos ženklelio su KPKClose 4) paspausti
meniu File su KPKExit arba Close 5) užduočių juostoje
paspausti ant lango su DPK Close 6) Alt+F4.
Kaip pakeisti lango dydį (2 būdai)?
1) su  ant dešiniojo lango kampo 2) Alt+tarpas, Size, Enter, su
rodyklėmis nurodyti dydį, Enter.
Kaip sugrąžinti lango pradinį dydį (3 būdai)?
1) spragtelėti mygtuką, esantį lango viršutiniame dešiniajame
lango kampe (vidurinį) 2) DPK spragtelėti ant lango užduočių
juostoje ir pasirinkti komandą Restore 3) spragtelėti piktogramą
viršutiniame kairiąjame lango kampe ir meniu pasirinkti
komandą Restore.
Kaip sutraukti visus langus(2 būdai)?
1) ant lango, kuris yra užduočių juostoje, su DPKMinimize
All Windows 2) “Windows” ženkliukas(klaviatūroje)+M.
Kaip langą perkelti į kitą vietą (2 būdai)?
1) su KPK 2) ) Alt+tarpas, Move, Enter, su rodyklėmis nurodyti
dydį, Enter.
Kaip langus sutvarkyti DPK laisvoje užduočių juostos
vietoje?
 Cascade Windows – visi langai perdengs vienas kitą ir
bus išdėstyti laipteliais (pakopomis) (Undo Cascade –
atsisakyti išdėstymo pakopomis);
 Tile Windows Horizontally – visi langai neperdengs
vienas kito ir bus išdėstyti gulsčiomis juostomis; Tile
Windows Vertically – išdėstyti išklotine stačiomis
juostomis; (Undo Tile Windows – atsisakyti išdėstymo
juostomis);
39
 Minimize All Windows – visi atverti langai bus
sutraukti(Undo Minimize All – išdkleisti).
Dialogo langu vadinamas toks langas, kuriame reikia kokiu nors
būdu nurodyti bent vieno elemento reikšmę: patvirtinti kokį nors
veiksmą, pasirinkti tik vieną iš galimų variantų, pasirinkti bet
kokį variantų skaičių, pasirinkti iš sąrašo, išskleidžiamas
sąrašas, į laukus įvesti reikšmes, spaudžiami didinimo ir
mažinimo mygtukai, stumiamas slankiklis, sudėtiniai dialogo
langai, spaudžiami mygtukai, kortelės, spec. grafiniai elementai.
Kaip sukurti programų „Word“, „Excel“, „Paint“ šaukinius
(2 būdai)?
1) Susirasti programą „Starte“, nuspaudus DPK „vilkti“ į
darbalaukį ir paleidus pasirinkti „Create Shortcut(s) Here“ 2)
darbalaukyje su DPKNewShortcut, pasp. Browse, susirandi
programos paleidžiamą failą .exe, jį pažymi, Next, užrašyti
pavadinimą ir parinkti paveiksliuką, paspausti Finish.
Kaip pakeisti šaukinio pavadinimą?
Spragtelėti DPK ir meniu pasirinkti Rename.
Kaip pakeisti šaukinio savybes?
Spragtelėti su DPK ir meniu pasirinkti Properties, atverti
kortelę Shortcut: Target – nurodo bylą, kuri atveriama; Start
in – nurodo aplanką, kur laikoma byla; Shortcut key – nurodo
klavišų derinį; Run – nurodo lango, kuriame bus paleista
programa, dydį. Mygtukas Find Target... spaudžiamas, jei
objektas nurodytas klaidingai, o mygtukas Change Icon
spaudžiamas, jei norim pakeisti piktogramą.
Kaip pakeisti šaukinių išdėstymą darbalaukyje?
Spragtelėti DPK ir meniu pasirinkti Arrange Icons. O jeigu tik
surikiuoti pagal nematomą tinklelį – Line Up Icons.
Start meniu elementai:
 Programs - papildomas meniu, kuriame išvardintos
programos ir programų grupių aplankai;
 Favorites – papildomas meniu, kuriame išvardinti į šį
aplanką įkelti objektai;
40
 Documents – pamatysime 15 bylų, su kuriomis dirbote
paskutiniu metu;
 Settings – pasiekiamas valdymo skydelis, spausdintuvo
suderinimo langas, sutvarkyti Start meniu ir užduočių
juostą;
 Find – padės rasti reikalingą bylą ar programą;
 Help – iškvies Windows žinyną;
 Run... – naudojamos DOS programoms paleisti;
 Shut Down – jei norime išjungti kompiuterį ar vėl paleisti
Windows sistemą.
Kaip įkelti programą į Start (paleisties meniu) (2 būdai)?
1)
nukopijuoti
programą
į
standų
diską,
StartSettingsTaskbar & Start Menu, kortelė “Start Menu
Programs” spragtelėti mygtuką Add, po to Browse (naršyti)
surasti piktogramą ir ją du kartus spragtelėti, pažymėti
paleidžiamą failą, paspausti mygtuką Next ir lange pasirinkti
aplanką, kuriame bus programa, jį du kartus spragtelėti, nurodyti
vardą ir paspausti mygtukus Finish ir OK 2) jei nesvarbu
kurioje vietoje bus – tai susirasti tą programą diske, nuvilkti ją
ant Start mygtuko ir palikti.
Kaip programą įtraukti į StartUp aplanką?
Jei norim, kad kai kurios programos būtų paleidžiamos
kiekvieną kartą, kai įjungiame kompiuterį – spragtelėti
StartSettingsTaskbar & Start Menu, kortelė „Start Menu
Programs“ spragtelėti mygtuką Add, po to Browse (naršyti)
surasti piktogramą ir ją du kartus spragtelėti, pažymėti
paleidžiamą failą, paspausti mygtuką Next ir lange spragtelėti
aplanko StartUp vardą, po to mygtuką Next, nurodyti vardą ir
paspausti mygtukus Finish ir OK.
Kaip pamatyti disko savybes ir tvarkymo priemones?
Ant disko su DPKProperties, o tvarkymo priemonės –
lapelyje „Tools“.
Kaip pasileisti programą Windows Explorer?
StartProgramsWindows Explorer.
41
Kaip atverti tyrimo langą Explore?
Ant programos su DPKExplore.
Kaip įjungti polangį Explorer bar ir jo rodinius?
Meniu ViewExplorer bar...
Kaip pakeisti lango pavidalą (2 būdai)?
1) Meniu ViewToolbar – priemonių juostaStandart
Buttons – po meniu esanti mygtukų juosta; Address Bar –
eilutė su adreso langu; Links – lango apačioje esanti būsenos
juosta; Text Labels – po kiekvienu mygtuku pavadinimas;
Status bar – būsenos juosta; As Web Page – suteikiamas
WWW naršyklės stilius; Large Icons – didelės piktogramos;
Small Icons – mažos piktogramos; List – sąrašas stulpeliais;
Details – detali informacija 2) priemonių juostoje mygtuku
Views.
Kur galima nurodyti piktogramų rikiavimo tvarką?
Meniu ViewArrange Icons.
Byla (rinkmena, failu) vadinamas informacijos rinkinys,
sutvarkytas tokiu būdu, kad kompiuteris galėtų jį suprasti.
Bylose laikoma informacija: tekstai, programos, paveikslai,
duomenų bazės, muzikos kūriniai ir videofilmai. Bylos vardo
ilgis neturi viršyti 256 simbolių. Varde negalima vartoti
simbolių: \ / : * ? “ < > |. Aplanku arba katalogu vadinama
tam tikra disko ar diskelio dalis, turinti savo vardą. Varde
negalima vartoti simbolių: \ / : * ? “ < > |. Aplanke gali būti
laikomos ne tik bylos, bet ir kiti aplankai. Tai sudaro sąlygas
kurti aplankų hierarchiją.
Kaip sukurti aplanką (2 būdai)?
1) darbalaukyje su DPKNewFolders 2) meniu
„File“NewFolders.
Kaip sužinoti aplanko didumą ir kitas savybes?
Su DPK spragtelėti aplanką ir vietiniame meniu pasirinkti
Properties, galima sužinoti: Location – vietą; Size – didumą;
Contains – bylų ir aplankų skaičių; Created – sukūrimo datą;
Attributes – požymius.
42
Bylos tipai ir prievardžiai:
 Microsoft Word - .doc
 Microsoft Excel - .xls
 MS – DOC programos byla - .exe, .com, .bat
 Žinyno - .hlp
 Šrifto byla - .ttf
 Grafinė byla - .gif
 WordPad - .doc, .rtf, .txt
 Paint - .bmp
 Microsoft Access - .mdb
 PowerPoint - .ppt
Kaip sužinoti informacijos apie nematytą bylą?
My Computer lange spragtelėti tą bylą, View meniu spragtelėti
Folder Options, atverti kortelę File Types ir sąraše ieškoti
bylos, o kai ją pažymėsime, srityje File type details bus
informacija.
Kaip paslėpti bylas?
My Computer lange spragtelėti tą bylą, View meniu spragtelėti
Folder Options, atverti kortelę View ir srityje Hidden files
laukelis Hide files of these types turi būti parinktas, o jei
norime, kad rodytų bylas, tai turi būti parinktas laukelis Show
all files.
Kaip sparčiai peržiūrėti bylos turinį?
My Computer arba Windows Explorer lange spragtelėti tą
bylą DPK ir meniu pasirinkti Quick View.
Kaip gauti išsamią informaciją apie bylą ir kaip pakeisti
bylų požymius?
My Computer arba Windows Explorer lange spragtelėti tą
bylą DPK ir meniu pasirinkti Properties. Jei būtina koreguoti
tik skaityti leistiną bylą, reikia panaikinti žymą langelyje Read –
only ir paspausti OK.
Kaip išrinkti negretimus elementus (2 būdai)?
1) nuspaudus Ctrl spaudinėti su pele 2) Ctrl+su rodykliniais
klavisais nueiti prie kito elemento ir paspausti „tarpą“ ir t.t.
43
Kaip išrinkti gretimus elementus (3 būdai)?
1) „vilkti“ su pele, prieš tai atsistoti prieš rinkmeną 2)
Shift+rodyklinis klavišas 3) su KPK ant pirmo failo, Shift+ su
KPK ant paskutinio failo.
Kaip pažymėti visas aplanko bylas?
Ctrl+ A.
Kaip atverti diskelį?
Su KPK du kartus paspausti piktogramą „My Computer“, su
KPK du kartus paspausti „Floppy A“.
Kaip kopijuoti tiesiogiai į diskelį?
Ant rinkmenos su DPKSent toFloppy A.
Kaip suformuoti (ženklinti) diskelį?
Su DPK ant 3 ½ Floppy (A:)Format...(Full – pilnai ženklinti,
jei diskelį ženklinate pirmą sykį, Quick – greitai, jei diskelis jau
buvo suženklintas, Label – įrašyti diskelio pavadinimą)
Kopijavimas (3 būdai):
1) su KPK „vilkti“, turi atsirasti +, jei pradinė ir paskirties vieta
yra tame pačiame diske – velkant nuspausti Ctrl 2) atsistojus
ant rinkmenos su DPK “vilkti”, o paleidus paspausti Copy
Here, 3) pažymėti rinkmeną su DPK, pasirinkti Copy, o
paskirties vietoje su DPK pasirinkti Paste.
Perkėlimas (3 būdai):
1) su KPK „vilkti“, neturi atsirasti +, jei pradinė ir paskirties
vieta yra skirtinguose diskuose – velkant nuspausti Shift 2)
atsistojus ant rinkmenos su DPK “vilkti”, o paleidus paspausti
Move Here, 3) pažymėti rinkmeną su DPK, pasirinkti Cut, o
paskirties vietoje su DPK pasirinkti Paste.
Kaip kopijuoti (perkelti) su Edit meniu.
Pažymėti rinkmeną, EditCopy (Cut), pereiti į kitą langą,
EditPaste.
44
Kaip kopijuoti (perkelti) priemonių juostos mygtukų
pagalba?
Pažymėti rinkmeną, tada priemonių juostoje paspausti mygtuką
Copy arba Cut, pereiti į kitą langą, priemonių juostoje paspausti
mygtuką „Paste“.
Kaip kopijuoti (perkelti) klavišų deriniais?
Pažymėti rinkmeną, paspausti Ctrl+X (perkelti) arba Ctrl+C
(kopijuoti), pereiti į kitą langą ir paspausti Ctrl+V (įklijuoti).
Kaip rinkmeną, aplanką pervardinti (2 būdai)?
1) Ant rinkmenos su DPKRename 2) Jei esi lange, rinkmeną
pažymėti ir paspausti meniu komandą FileRename.
Kaip pašalinti elementus (5 būdai)?
1) Ant rinkmenos su DPKDelete 2) paspausti meniu komandą
FileDelete 3) paspausti Delete mygtuką priemonių juostoje 4)
pažymėti rinkmeną ir klaviatūroje paspausti mygtuką „Delete“
5) su KPK „vilkti“ ant Recycle Bin ir paleisti.
Kaip sunaikinti elementą, kuris nepatenka į „Recycle Bin“?
Pažymėti rinkmeną ir paspausti Shift+Delete.
Kaip ištuštinti šiukšlinę (2 būdai)?
1) atverti Recycle Bin, paspausti meniu komandą EditSelect
All ir paspausti klaviatūroje mygtuką Delete 2) ant Recycle Bin
su DPKEmpty Recycle Bin.
Kaip išmestus elementus susigrąžinti?
Atverti Recycle Bin, ant rinkmenos su DPKRestore.
Kaip nustatyti šiukšlinės savybes?
su DPKProperties, laukelis Display delete confirmation
dialog box turi būti pažymėtas, o laukelis Do not move files to
the Racycle Bin. Remove files immediately when deleted
(nemesti bylų į šiukšlinę, o jas naikinti) neturi būti pažymėtas.
Kaip rasti reikalingą bylą?
StartFindFiles or Folders... Kortelė Name & Location
ieškos pagal vardą ir vietą, paspausti mygtuką Find Now. Jei
diskas padalytas į keletą loginių diskų, tai Look in pasirinkti My
Computer. Nurodant bylos vardą galima naudoti pakeitimo
45
simbolius * (pakeičia bet kiek simbolių) ir ? (tik vieną).
Laukelyje Containing text įrašius žodį ar frazę, ieškos pagal
turinį. Kortelė Date ieškos pagal sukūrimo datą. Laukelyje Find
all files parenkam: Modified – pakeistas, Created – sukurtas,
Last accessed – paskutinė kreiptis; langeliuose between – laiko
tarpą; laukelyje during the previous... month(s) – pastaraisiais
mėnesiais; laukelyje during the previous...day(s) –
pastarosiomis dienomis. Kortelė Advanced ieškos bylų pagal
tipą ir didumą.
Aplankai ir bylos, kuriomis gali naudotis ir kiti tinklo vartotojai,
vadinami bendraisiais. Jie žymimi rankele. Teisę naudoti
bendrus išteklius (bylas ir spausdintuvą) galima nustatyti 2
būdais: 1) vartotojų lygmeniu (tik kai kurie) ir 2) išteklių
lygmeniu (kiekvienas vartotojas, kuris žino slaptažodį).
Nustatoma taip:
StartSettingsControl PanelNetworks, kortelėje Access
Control jei norime, kad prieiga būtų valdoma 1) lygmeniu, tai,
pažymim User – level access control ir laukelyje nurodome
tarnybię stotį ir OK, jei 2) lygmeniu, tai pažymime Share –
level access control, ir OK.
Kaip padaryti aplanką ar diską bendruoju?
Spragtelėti
aplanką
DPKProperties
(arba
meniu
FileProperties), kortelėje Sharing spragtelėti Shared As,
srityje Access Type pažymėti Read – Only, OK. Jei taip
nepavyksta, tada galima taip: StartSettingsControl
PanelNetworks, kortelėje Configuration spragtelėti mygtuką
File and Print Sharing ir įjungti: I want to be able to give
others access to my files – paskelbti aplankus bendrais ir I
want to be able to allow others to print to my printers(s) –
leisti naudotis spausdintuvu.
Kaip leisti naudoti spausdintuvą?
StartSettingsPrinters, tada su DPK spragtelėti spausdintuvą
ir pasirinkti Properties. Kortelėje Sharing spragtelėti Shared
46
As, galima nurodyti vardą, slaptažodį ir OK. Norint atsisakyti,
kortelėje Sharing pažymėti laukelį Not Shared.
Kaip paleisti programas (4 būdai)?
1) naudojant Start meniu; 2) leidžiant iš darbalaukio; 3)
leidžiant iš My Computer arba iš Exploring lango; 4)
naudojant komandą Run.
Kaip registruoti naujo tipo bylą?
Pasirinkti bylą ir View meniu pasirinkti Folder Options. Atverti
kortelę File Types ir spragtelėti mygtuką New Type. Laukelyje
Description of type įrašyti bylos tipo aprašą, o laukelyje
Associated extension – prievardį, paspausti mygtuką New ir
nurodyti veiksmus, kuriuos bus galima atlikti su šio tipo
bylomis. Laukelyje Application used to perform action
nurodyti taikomąją programą, OK.
Kaip atverti redaktorius „Notepad“ ir „WordPad“?
StartProgramsAccessoriesNotepad ar WordPad.
Kaip kurti naują WordPad dokumentą?
Meniu FileNew ar mygtukas (baltas lapas), reikia pasirinkti
formatą.
Kaip taisyti anksčiau parengtą dokumentą?
Meniu FileOpen ar mygtukas (atversta knyga), pažymėti ir
paspausti mygtuką Open.
Kaip įrašyti dokumentą?
Meniu FileSave As… ar mygtukas (diskelis), laukelyje Save
as type galima parinkti formatą, įrašyti vardą laukelyje File
name ir paspausti mygtuką Save. O jei įrašyti į diskelį, tai
laukelyje Save in pasirinkti 3 ½ Floppy (A:).
WordPad spartieji klavišai:
Atverti bylą – Ctrl+O; įrašyti į bylą – Ctrl+S; išspausdinti bylą
– Ctrl+P; išskirti visą tekstą – Ctrl+A; pakeisti teksto šrifto
stilių į kursyvinį – Ctrl+I; pakeisti teksto šrifto stilių į pastorintą
– Ctrl+B; pakeisti teksto šrifto stilių į pabrauktą – Ctrl+U.
Kaip dokumentą spausdinti (2 būdai)?
47
1) spausdintuvo mygtukas priemonių juostoje 2) meniu
FilePrint, skyrelyje Page range nurodome ką spausdinti: All
– viską, Pages from – puslapius, Selection – tik išskirtą dalį;
laukelyje Number of copies – kopijų skaičius.
Kaip pažiūrėti prieš spausdinant?
meniu FilePrint Preview.
Kaip nustatyti spausdintuvo savybes?
Spragtelėti My Computer 2 k., po to Printers 2 k., DPK
spragtelėti spausdintuvo piktogramą ir pasirinkti Properties.
Kaip atjungti spausdintuvą?
Spragtelėti My Computer 2 k., po to Printers 2 k., spragtelėti
spausdintuvo piktogramą, paspausti meniu File ir pasirinkti
Delete.
Spausdinimą valdo speciali programa Print Manager.
Kaip pristabdyti spausdinimą?
Du kartus spragtelėti užduočių juostoje spausdinimo metu
matomą spausdintuvo piktogramą, parinkti tuos dokumentus,
kuriuos norime stabdyti, atidaryti meniu Document ir parinkti
komandą Pause Printing.
Kaip atnaujinti spausdinimą?
Du kartus spragtelėti užduočių juostoje spausdinimo metu
matomą spausdintuvo piktogramą, parinkti tuos dokumentus,
kuriuos norime tęsti, atidaryti meniu Document ir jame dar
kartą parinkti komandą Pause Printing.
Kaip nutraukti spausdinimą?
Du kartus spragtelėti užduočių juostoje spausdinimo metu
matomą spausdintuvo piktogramą, parinkti tuos dokumentus,
kuriuos norime nutraukti, atidaryti meniu Document ir jame
parinkti komandą Cancel Printing..
Kaip pasiekti žinyną (informaciją apie Windows 98)?
StartHelp. Žinyno langas turi tris korteles: Contents –
turinys, Index – dalykinė rodyklė, įrašius į langelį Type the
first few letters of the word you’re looking for terminą,
žemiau esančiame lange pasirodys žodžių sąrašas, pažymime tą
48
eilutę ir paspaudžiame mygtuką Display; Search – paieška,
įrašome žodį į langelį Type in the keyword to find ir spragtelti
mygtuką List Topics (temų sąrašas), pasirinkti temą ir paspausti
mygtuką Display. Mygtukas Related Topics reiškia, kad žinyne
galima rasti ir susijusių su pateiktais paaiškinimais dalykų.
Kaip gauti pagalbą Windows taikomosiose programuose (3
būdai)?
1) meniu juostoje paspausti Help: Microsoft Word help F1 –
pateikti žinyno langą; Show the Office Assistant – pateikti
pagalbos asistentą; Office on the Web – raštinė internete 2)
dialogo languose būna mažas mygtukas, paženklintas klaustuko
simboliu 3) paspausti klavišą F1. Paspaudus mygtuką (lapelis su
rodykle į dešinę), atsiras temų medis kairėje pusėje.
49
TEKSTŲ TVARKYMAS
Kaip paleisti Word programą (2 būdai)?
1) StartProgramsMicrosoft Word 2) su KPK du
kartus ant piktogramos.
Kaip užverti Word programą (2 būdai)?
1) Meniu komanda FileExit 2) mygtuko „X“
paspaudimas.
Kaip atverti ir užverti pagrindinį valdymo meniu (2 būdai)?
1) su KPK 2) Alt+valdanti raidė.
Priemonių juostų (parankinių) įjungimas ir išjungimas:
ViewToolbarsStandart ar Formatting.
Kaip pakeisti parankinių vaizdą, įvesti naujus mygtukus?
ViewToolbarsCustomize.
Kaip pakeisti parametrų reikšmes?
Meniu ToolsOptions lango kortelėse.
Kortelėje View įjungti šie parametrai:
 Highlight – paryškintas teksto dalis rodyti pakeista fono
spalva;
 Status Bar – rodyti būsenos juostą;
 Screen Tips – rodyti pagalbines informacijos etiketes;
 Text boundaries – rodyti puslapyje dokumento tekstui
skirto lauko ribas;
 Horizontall scroll bar – rodyti horizontalią slinkties
juostą;
 Vertical scroll bar – rodyti vertikalią slinkties juostą;
 Drawings – rodyti piešinius;
 Vertical ruler – rodyti vertikalią liniuotę.
Kortelėje Edit įjungti šie parametrai:
 Typing replaces selection – renkamas tekstas keičia
išrinktą;
 Drag and drop text editing – taisymas “velkant” ir
“paliekant” pele;
50
 Tabs and backspace set left indent – kairiosios
įtraukos didumo keitimas klavišais Tab ir Backspace.
Kortelėje File Locations galima pakeisti automatiškai
parenkamą tvarkomų dokumentų rašymo arba skaitymo aplanką
Documents, vartotojo sukurtų dokumentų trafaretų rašymo
aplanką User templates ir kitų svarbių bylų rašymo vietas.
Kaip įjungti pagalbos žinyną?
Meniu komanda Help:
 Atsakant į vartotojo pateiktą klausimą – iškviečiama
klavišu F1 arba priemonių juostos mygtuku “?”;
 Paaiškinant vartotojo pasirinktos priemonės paskirtį
– gaunamas paspaudus klavišus Shift+F1. Tai pagalbos
forma “Kas tai?” (What’s This?). Jei lango antraštės
eilutėje yra mygtukas “?”, paaiškinimus apie lango
elementus galima gauti šiuo mygtuku.
Informacijos paieškos lange yra dvi kortelės: pagalbai pagal
reikšminius žodžius (Index) ir pagalbai pagal turinį (Contents).
Kaip atverti naują lapą (3 būdai)?
1) mygtukas (baltas lapas) standartinėje įrankių juostoje 2)
Ctrl+N 3) FileNewOK.
Kaip įrašyti dokumentą (3 būdai)?
1) mygtukas (diskelis) standartinėje įrankių juostoje 2)
FileSave As... 3)Ctrl+S.
Operatyvaus tvarkymo priemonės:
1) žingsnis atgal 2) pereiti į aukštesnį lygį 3) paieška internete 4)
pasirinktos bylos naikinimas 5) naujo aplanko kūrimas 6)
peržiūros lauko parametrų parinkimas: : List – bylų sąrašas;
Details – išsamus sąrašas; Properties – bylų savybės; Preview
– peržiūra; Arange Icons – bylų rikiavimo būdai 7) kitos
tvarkymo priemonės.
Kaip atverti dokumentą (3 būdai)?
1) mygtukas (atverst knyga) standartinėje įrankių juostoje 2)
FileOpen 3) Ctrl+O.
51
Tools mygtuko meniu lentelės punktu Find yra vykdoma
sparčioji bylų paieška.
Kur yra vėliausiai tvarkytų dokumentų sąrašas? Kaip šį
sąrašą paslėpti, atverti, pakeisti jame rodomų rinkmenų
skaičių?
Pagrindinio meniu komandos File komandų sąraše.
ToolsOptionsGeneral kortelėje pažymėti elementą
„Recently used files“.
Spausdinamo dokumento peržiūra:
1) spausdinimas 2) didintuvas 3) vieno puslapio vaizdas 4)
puslapių grupės vaizdas 5) peržiūros mastelis 6) liniuočių
jungiklis 7) automatinis suspaudimas 8) vaizdas per visą ekraną,
atstatyti mygtuku Esc 9) peržiūros užvėrimas 10) pagalbos
mygtukas.
Kaip spausdinti dokumentą (3būdai)?
1) mygtukas (spausdintuvas) standartinėje įrankių juostoje 2)
FilePrint...3) Ctrl+P.
Galima nurodyti, ką spausdinti:
 All – visą dokumentą;
 Current page – tą puslapį, kuriame yra žymeklis;
 Pages – puslapius, kurių numeriai nurodyti dešiniau
esančiame laukelyje;
 Selection – pasirinktą dokumento dalį.
Kopijų skaičius nurodomas laukelyje Number of copies, o
spausdinimo tvarka priklauso nuo langelio Collate (gretinti)
būsenos. Laukelyje Print nurodoma, kaip spausdinti puslapius:
ar visus lyginius, ar nelyginius, laukelyje Print what nurodoma,
kas turi būti spausdinama: tekstas ar pagalbiniai duomenys,
laukelio Zoom parametrai keičiami tada, kai viename popieriaus
lape spausdinami keli dokumento puslapiai.
Kaip pakeisti dokumento rodinį (2 būdai)?
1) lango kairėje pusėje apačioje esantys 4 mygtukai 2)
komandos View meniu.
52
Normal – standartinis vaizdas, kai puslapio paraštės nerodomos,
o paveikslėlių ir kitų grafikos objektų vieta neatitinka realią jų
vietą puslapyje; Web Layout – tinklalapio vaizdas interneto
tinkle; Print Layout – spausdinio vaizdas, dokumentas toks,
koks jis bus spausdinamas; Outline – eskizo vaizdas, kai
išryškinami skyriai, skyreliai, skirsniai...
Kaip pakeisti mastelį (2 būdai)?
1) mygtukas (100%) standartinėje įrankių juostoje 2)
ViewZoom, parinkuskelių puslapių vaizdą Many pages,
galima keisti puslapių išdėstymo darbo lange būdą ir mastelį.
Kaip įterpti specialius ženklus?
InsertSymbol.
Kaip atverti ir užverti liniuotes?
ViewRuler.
Kaip tekstą išrinkti (pažymėti) su pele 6 būdai?
1) kelias eilutes - žymeklį padėti žymimos dalies pradžioje ir,
nuspaudę KPK, „vilkti“ iki paskutinės eilutės 2) vieną žodį – du
kartus spragtelint ties tuo žodžiu 3) vieną eilutę – parinkimo
laukelyje spragtelint ties ta eilute 4) vieną sakinį –
Ctrl+spragtelėti su pele 5) vieną pastraipą – parinkimo
laukelyje du kartus spragtelint ties žymima pastraipa 6) visą
dokumentą – Ctrl+vieną kartą spragtelėti parinkimo laukelyje.
Kaip tekstą išrinkti (pažymėti) su klaviatūra 2 būdai?
1) Shift+rodykliniai klavišai 2) visas dokumentas – Ctrl+A.
Kaip tekstą ištrinti (2 būdai)?
1) pažymėti tekstą ir paspausti klavišą Delete 2) meniu komanda
EditClear.
Kaip atsisakyti paskutinio veiksmo (3 būdai)?
1) meniu komanda EditUndo 2) Ctrl+Z 3) mygtukas
(rodyklė į kairę).
Jei atšaukiama per daug veiksmų, tada naudojame atšauktų
veiksmų kartojimo komanda Redo (3 būdai):
1) meniu komanda EditRedo 2) Ctrl+Y 3) mygtukas
(rodyklė į dešinę).
53
Kaip tekstą kopijuoti, perkelti (5 būdai)?
1) meniu komanda EditCopy (Cut), Paste 2) standartinėje
įrankių juostoje mygtukai (žirklės, du lapeliai, lagaminukas su
lapu) 3) pažymėjus tekstą, nuspausti DPK, ir jame pasirinkti
mygtukus 4) Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V 5) perkeliama – kai
tekstą pažymėjus, „velkama“ į kitą vietą; kopijuojama - kai
tekstą pažymėjus, „velkama“ į kitą vietą, nuspaudus klavišą
Ctrl.
Kaip įterpti naują pastraipą? Kaip įjungti pastraipos
pabaigos žymę.?
Enter klavišu. Paspausti mygtuką (apsukta p raidė) standartinėje
įrankių juostoje.
Kaip pastraipas sulieti ir skaidyti?
Taisos žymeklis perkeliamas į antros pastraipos pradžią,
spaudžiamas klavišas Backspace. Taisos žymeklis perkeliamas į
atskyrimo vietą, spaudžiamas klavišas Enter.
Kaip įterpti puslapio pabaigos simbolį “Page break” (2
būdai)?
1) Ctrl+Enter 2) InsertBreak.
Kaip atverti naują langą? Kaip suskaidyti langą? Kaip
sudėti visus langus? (meniu komanda Window)
WindowNew Window, WindowSplit, atsisakyti –
Remove Split, WindowArrange All.
Kaip surasti teksto dalį, frazę arba atskirą žodį?
Meniu komanda EditFind arba Ctrl+F. Papildomos paieškos
sąlygų parinktys:
 Match Case – skirti didžiąsias ir mažąsias raides;
 Find whole words only – ieškoti tik viso žodžio;
 Use wildcards – naudoti spec. simbolius iš mygtuko
Special atveriamo sąrašo;
 Sounds like – ieškoti panašaus skambesio (anglų kalba);
 Find all word forms – ieškoti visų trafaretu nurodomo
žodžio formų.
Kaip tekste vieną terminą pakeisti kitu?
54
Meniu komanda EditReplace.
Kaip parinkti šriftus, stilių, dydį (3 būdai)?
1) mygtukai yra formatų tvarkymo įrankių juostoje 2)
FormatFont kortelėje Font 3) su DPKFont.
Kaip paslėpti tekstą (Hidden)?
ToolsOptionsView kortelėje pažymėti langelį Hidden
text.
Kaip naudoti formatų kopijavimą?
Pažymėti kopijuojamą formatą, paspausti standartinėje įrankių
juostoje mygtuką „šluotelę“ ir, nuspaudę KPK, „vilkti“ teptuku
per tekstą.
Kaip sutankinti ir išretinti tekstą?
FormatFont kortelėje Character Spacing langelyje
„Spacing“ pasirinkti Expanded (išretinti) arba Condensed
(sutankinti).
Kaip nustatyti vertikaliąją simbolių padėtį eilutėje?
FormatFont kortelėje Character Spacing langelyje
„Position“ pasirinkti Normal (standartinis), Raised (pakeltas),
Lowered (nuleistas).
Kaip suteikti šriftams įvairius animacijos elementus?
FormatFont kortelėje Text Effects.
Kaip keisti tekste mažąsias raides didžiosiomis arba
atvirkščiai?
FormatChange Case.
Kaip naudoti sąlyginį žodžių perkėlimą (2 būdai)?
1) Ctrl+„-“ 2) InsertSymbolSpecial Characters
kortelėje.
Kaip keisti pastraipų savybes (2 būdai)?
1) FormatParagraphIndents and Spacing kortelėje 2)
su DPKParagraph…
Keep Lines Together (pateikti eilutes kartu) – kad visa
pastraipa būtų spausdinama viename puslapyje;
Widow/Orphan Control (vienišos eilutės arba pirmos ir
paskutinės pastraipos eilučių priežiūra) – negalima palikti
55
pirmos pastraipos eilutės puslapio gale ir negalima kelti į kitą
puslapį paskutinės pastraipos eilutės;
Page Break Before (puslapio pabaiga prieš) – kad pastraipa
visada būtų spausdinama kito puslapio pradžioje;
Suppress line numbers – nutraukti eilučių numeravimą;
Don’t hyphenate – netaikyti automatinio perkėlimo.
Kaip pakartoti pasirinktą formatą?
Pažymėti tekstą ir paspausti meniu komandą EditRepeat
arba Ctrl+Y. O jei norim panaikinti pasirinktą formatą, tai
pažymėjus paspausti Ctrl+Tarpas.
Kaip nurodyti tabuliatoriaus vietą ir tipą (2 būdai)?
1) FormatTabs 2) viršutinėje darbo lango liniuotėje
kairiajame kampe mygtuku:
1) kairinis 2) centrinis 3) dešininis 4) trupmeninis 5) vertikalus
brūkšnelis 6) pirmosios eilutės įtrauka 7) kitų eilučių, išskyrus
pirmąją, įtrauka.
Kaip uždėti ar nuimti rėmelį (3 būdai)?
1) Standartinėje įrankių juostoje paspausti mygtuką (langelis su
pieštuku) 2) formatų tvarkymo įrankių juostoje paspausti
mygtuką (kvadratukas) 3) FormatBorders and Shading.
Kaip parinkti foną (2 būdai)?
1) Standartinėje įrankių juostoje paspausti mygtuką (langelis su
pieštuku) 2) FormatBorders and Shading.
Kaip reikia įjungti automatinį numeravimą?
FormatAutoFormat lango mygtuko Options kortelėje
AutoFormat pažymėti langelį Automatic Numbered Lists .
Kaip numeruoti pastraipas (3 būdai)?
1) formatų tvarkymo įrankių juostoje paspausti mygtuką
(skaičiukus su brūkšneliais) 2) FormatBullets and
NumberingNumbered kortelė 3) su DPKBullets and
Numbering...
Kaip žymėti pastraipas (3 būdai)?
56
1) formatų tvarkymo įrankių juostoje paspausti mygtuką
(taškelius su brūkšneliais) 2) FormatBullets and
NumberingBulleted kortelė 3) su DPKBullets and
Numbering...
Kaip naudoti kelių lygių numeravimą?
FormatBullets and NumberingOutline Numbered
kortelėje pasirinkti variantą. Išrinkus pastraipą, ir paspaudus
mygtuką (Decrease Indent)
, jai suteikiama žemesniojo
lygio žymelė, o mygtukas (Increase Indent)
pastraipos
žymę keičia aukštesniojo lygio žyme.
Trafaretas – tai iš anksto parengtas dokumento teksto, grafikos
ir formatų projektas. Pradedant kurti naują dokumentą, Word’as
automatiškai naudoja tuščio dokumento trafaretą (Blank
Document). Jei norite pataisyti trafaretą, jį atidarykite ir
komandos FileOpen dialogo lange pasirinkite laukelį
Templates. Jei norite įrašyti trafaretą į diską, tai komandos
FileSave As lango atveriamame sąraše Save As type nurodyti
įrašymo būdą Document Template.
Kaip peržiūrėti stilius?
Formatų tvarkymo įrankių juostoje mygtukas (Normal),
simbolis a žymi teksto, o simbolis ¶ - pastraipų formatus.,
Kur stiliai peržiūrimi, pasirenkami, keičiami ir kuriami?
FormatStyle… Kuriant naują stilių, reikia paspausti mygtuką
New…:
Based on – kokiu pagrindu kurti stilių, Style for following
paragraph – sekančios pastraipos stilius.
Kaip nurodyti paraščių dydžių reikšmes (2 būdai)?
1) FilePage SetupMargins kortelėje 2) FilePrint
Preview naudojant horizontaliąją ir vertikaliąją liniuotes.
Mirror margins – tekstas spausdinamas abiejuose lapo pusėse;
2 pages per sheet – viename lape du puslapiai; Gutter position
– įrišimo vieta; Apply to – kokiai dokumento daliai taikomos
paraštės.
57
Kaip nurodyti popieriaus lapų matmenis, lapo plotį ir
aukštį, kaip dokumentas orientuojamas lape?
FilePage SetupPaper Size.
Kaip pakeisti dokumento sekcijoms antraštes, poraštes,
numeravimą, vertikalų išlygiavimą?
FilePage SetupLayout kortelėje: Section start – sekcijos
pradžia; Different odd and even – lyginiai ir nelyginiai
formatai bus skirtingi; Different first page – pirmojo puslapio
formatai bus skirtingi.
Kaip nurodyti puslapių numeravimo tvarką ir būdus?
InsertPage Numbers.
Kaip įjugti ir išjungti puslapių antraštes ir poraštes?
ViewHeader and Footer
1) įterpiamieji laukai 2) puslapio numeris 3) puslapių skaičius 4)
numerio formatas 5) data 6) laikas 7) lapo sandara 8) tekstas 9)
sekcijų ryšys 10) perjungimas 11)-12) į kitą puslapį 13)
užvėrimas.
Kaip įjungti rašybos klaidų paiešką (2 būdai)?
1) ToolsSpelling and Grammar 2) standartinėje įrankių
juostoje mygtukas (su raidėmis ABC). Kalbą galima nurodyti
meniu komandos ToolsLanguageSet Language lange.
Kada gramatikos klaidos taisomos kartu su rašybos
klaidomis?
ToolsOptionsSpelling & Grammar kortelėje turi būti
įjungtas jungtukas Check grammar with spelling.
Kaip atverti automatinio taisymo žodyną?
ToolsAutoCorrect.
Kaip įterpti lentelę (2 būdai)?
1) standartinėje įrankių juostoje mygtukas (lentelė) 2)
TableInsert Table.
Kaip įjungti stulpelių automatinį išplėtimą?
TableAutofitAutofit to Contents.
58
Kaip įjungti ir atsisakyti langelio teksto automatinio kėlimo
į kitą eilutę?
Ijungti - TableAutofitFixed Column Width, atsisakyti TableTable PropertiesCell kortelėjeOptions mygtuką
paspausti, pažymėti Fit text.
Kaip žymeklis perkeliamas iš vieno lentelės langelio į kitą (3
būdai)? O kaip langelio viduje (2 būdai)?
1) klavišas Tab 2) KPK 3) rodyklių klavišais. O viduje – 1)
KPK 2) rodyklių klavišais.
Kaip lentelę pakeisti tekstu ir atvirkščiai?
Tekstu - TableConvert Table to Text, lentele TableConvert Text to Table.
Kaip pažymėti visą lentelę (3 būdai)?
1) TableSelectTable 2) spragtelėti lentelės ženkliuką ties
kairiuoju viršutiniu kampu 3) spragtelėti kvadratuką ties dešiniu
apatiniu lentelė kampu.
Kaip pažymėti stulpelį (2 būdai)?
1) TableSelectColumn 2) žymiklį perkelti virš lentelės ir,
kai pasikeičia į rodyklę žemyn, paspausti.
Kaip pažymėti eilutę (2 būdai)?
1) TableSelectRow 2) spragtelėti pele kairėje dokumento
paraštėje.
Kaip pažymėti vieną langelį?
TableSelectCell.
Kaip pakeisti stulpelio plotį (4 būdai)?
1) kai pelės žymiklis virsta į dvigubą rodyklę, nuspaudus KPK
„vilkti“ liniją 2) pažymėti stulpelį, TableTable
PropertiesColumn kortelėje pakeisti plotį 3) horizontalioje
linuotėje stumdyti stulpelių žymiklius 4) su DPKTable
PropertiesColumn kortelėje pakeisti plotį.
Kaip pakeisti eilučių aukštį (3 būdai)?
1) FormatParagraphLine Spacing laukelyje 2) pažymėti
eilutę, TableTable PropertiesRow kortelėje pakeisti
59
aukštį 3) su DPKTable PropertiesRow kortelėje pakeisti
aukštį.
Kur galima nurodyti lentelės plotį (Prefered width), lentelės
horizontalaus išlyginimo būdą (Alignment), postūmį nuo
kairiosios paraštės (Indent from left), leisti tekstui
“aptekėti” apie lentelę (Text wrapping) (2 būdai)?
1)TableTable PropertiesTable
kortelėje 2) su
DPKTable PropertiesTable kortelėje.
Kur galima nurodyti kiekvienam lentelės langeliui skirtingas
atstumų iki jo ribų reikšmes, vertikalų išlygiavimo būdą (2
būdai)?
1)TableTable
PropertiesCell
kortelėje
2)
su
DPKTable PropertiesCell kortelėje.
Kaip įterpti eilutę, stulpelį ir langelį?
TableInsert…
Kaip langelius sulieti (2 būdai)?
1) TableMerge Cells 2) su DPKMerge Cells.
Kaip langelius suskaidyti?
TableSplit cells.
Kaip ištrinti langelio turinį (2 būdai)?
1) pažymėti tekstą ir paspausti klavišą Delete 2) EditClear.
Kaip ištrinti lentelių elementus?
TableDelete…
Kaip rikiuoti duomenis?
Meniu komanda TableSort. Jei norim, kad būtų rikiuojami
tik išrinkti stulpeliai, mygtuko Options lentelėje reikia pažymėti
Sort Column Only laukelį.
Kaip rašyti formules?
Meniu komanda TableFormula. Pakeitus lentelės duomenis,
reikia išrinkti visą lentelę ir vykdyti lentelės perskaičiavimo
komandą – Shift+Alt+U arba F9.
Kaip lentelei parinkti rėmelius ir foną (4 būdai)?
1) formatų tvarkymo įrankių juostoje mygtukas (kvadratas) 2) )
standartinėje įrankių juostoje mygtukas (lentelė su pieštuku) 3)
60
FormatBorders and Shading 4) su DPKBorders and
Shading.
Kaip įjungti tipinių lentelių formatus (šablonus) (3 būdai)?
1) TableTable AutoFormat 2) su DPKTable
AutoFormat 3) standartinėje įrankių juostoje mygtukas (lentelė
su pieštuku).
Kaip įterpti objektą?
InsertObject. Kortelė Create New naudojama tada, kai
įterpiamas objektas dar neparuoštas ir jį reikia sukurti.
Parametras Display as icon naudojamas tada, jei norima įterptą
objektą vaizduoti piktograma. Jei objektas įterpiamas iš
anksčiau sukurtos bylos, naudojama kortelė Create from File.
O norint įterpti skaičiuoklę, yra naudojamas specialus mygtukas
(lentelė su kryžiuku).
Kaip įterpti paveiksliuką (2 būdai)?
1) Drawing įrankių juostoje mygtukas (žmogus) 2)
InsertPictureClip Art.
Kaip įjungti „Drawing“ įrankių juostą (2 būdai)?
1) standartinėje įrankių juostoje paspausti mygtuką (A ir
kūbeliai) 2) ViewToolbarsDrawing. Pasirinkę elipsę arba
stačiakampį ir laikydami nuspaustą klavišą Shift, lengvai galima
nubrėžti apskritimą ar kvadratą, jei norime nupiešti figūrą iš
centro, piešdami laikykite nuspaustą klavišą Ctrl.
Kaip kuriami laiškai ir pašto etiketės?
Meniu komanda ToolsMail Merge.
61
INTERNETAS IR ELEKTRONINIS PAŠTAS
INTERNETAS
Internetas – tai pats didžiausias pasaulinis tinklas, jungiantis
keliasdešimt tūkstančių kompiuterių tinklų visame pasaulyje.
Vartotojams tenka bendrauti su vadinamaisiais interneto
paslaugų teikėjais – tarpininkais, kurie patys turėdami ryšį su
internetu, už tam tikrą mokestį suteikia jį kitiems. Duomenys
kompiuteryje koduojami. Ilgą laiką buvo naudojamas ASCII
kodavimo standartas, kuriame vienam simboliui koduoti
skiriamas vienas baitas. Vienu baitu galima užkoduoti tik 256
simbolius. Tokio skaičiaus užtenka tik kelių kalbų raidynams
koduoti. Šią problemą išsprendė dviejų baitų kodo, vadinamo
Unicode, atsiradimas. Dviem baitais galima užkoduoti 65 536
skirtingų simbolių, o to užtenka daugelio internete naudojamų
kalbų simboliams koduoti.
IP adresas: kiekvienas į internetą įjungtas kompiuteris,
atpažįstamas unikaliu skaitmeniniu adresu - vadinamuoju IP
(Internet Protocol) adresu, kurį atitinka tam tikras simbolinis
vardas. Pvz., 193.219.76.39 ir 212.59.0.22 yra kompiuterių IP
adresai, o juos atitinkantys simboliniai vardai - www.ku.lt ir
www.takas.lt. Kiekvienas IP adresas susideda iš keturių
skaičių nuo 0 iki 255, atskiriamų taškais. Pirmieji du skaičiai
Lietuvoje paprastai yra tokie: 193.219; 194.176; 205.244.
Simbolinis vardas skaitomas iš dešinės į kairę. Jame paprastai
yra tokie dėmenys: a) dvi paskutiniosios raidės - šalies
identifikatorius; b) po taško nurodoma įstaigos ar organizacijos
santrumpa; c) po kito taško nurodomas kompiuterio vardas.
Pavyzdžiui, simbolinis vardas mantas.ku.lt skaitomas taip: It Lietuva, ku - Klaipėdos universitetas, mantas - kompiuterio
vardas. Visos šalys, išskyrus JAV, paskutiniosiomis dviem
simbolinio vardo raidėmis nurodo šalies kodą. (Šalies kodų pvz.
lv – Latvija, ee – Estija, ru – Rusija, ua – Ukraina, ca – Kanada
62
ir t. t.). JAV adresuose paskutinės trys raidės nurodo
organizacinę struktūrą {.edu - žymi švietimo institucijas, .org pelno nesiekiančias ir nevalstybines organizacijas, .com komercines įstaigas, .gov - JAV Vyriausybines organizacijas,
mil - karines įstaigas.
Tarnybinė stotis (server) – tai tam tikras informacines
paslaugas teikiantis kompiuteris (ir jo programinė įranga).
Klientas
–
šio
kompiuterio
paslaugųvartotojas
(kompiuteris+programa+žmogus). Taigi darbui internete jūsų
kompiuteryje turi būti įdiegta atitinkama kliento programa
ir užtikrintas ryšys su tarnybine stotimi.
Paslaugos: šiuo metu interneto paslaugų kompiuteriai teikia
įvairias paslaugas, kurių populiariausios yra: žiniatinklis
(WWW arba Web): žiniatinklio puslapiuose pateikiami
įvairialypiai elektroniniai dokumentai (tekstinė, grafinė, garsinė,
vaizdo ir t.t. informacija), tarpusavyje susieti nuorodomis,
leidžiančiomis sparčiai ir patogiai “vartyti” šiuos puslapius.
Informacija žiniatinklyje peržiūrima naršyklėmis (Browsers) –
Internet Explorer bei Netscape Navigator. Hipertekstas – tai
tekstas, susietas su kitomis to paties dokumento vietomis ir
kitais dokumentais, nesvarbu, ar laikomus tame pačiame
kompiuteryje, ar bet kuriame kompiuteryje kitame pasaulio gale.
Tokios saitai (nuorodos) vadinami hipersaitais. Žiniatinklio
klientai ir tarnybinės stotys bendrauja vadinamuoju hiperteksto
perdavimo protokolu (HTTP), o patys žiniatinklio dokumentai
kuriami standartine hiperteksto žymėjimo kalba (HTML).
HTML – tai kalba, apibūdinanti žiniatinklio dokumento teksto
apipavidalinimą: jo stilių, formatą, šriftus ir kt.; elektroninis
paštas (Mail) – tai asmeninio ryšio priemonė internete.
Populiariausios programos: Pegasus mail, Eudora, bei
integruotos naršyklėse Internet Explorer (Internet maul ar
Outlook Express) ir Netscape Navigator (Netscape
Messenger); konferencijos (UseNet) – tai naujienų, diskusijų
bei elektroninių konferencijų paslauga internete. Darbas su juo
63
organizuotas vadinamosiomis naujienų grupėse (newsgroups).
Dalyvauti galima 2 būdais: 1) naudotis diskusijų skaitymo
programa (newsreader), pvz., Internet Explorer integruota
programa Internet News bei Outlook Express, o Netscape
Navigator – Netscape Collabra, 2) elektroninio pašto
programa. Peržvelgti naujienų grupes galima komanda
ToolsMail and NewsRead News, tada paleidžiama pašto
programa. Su kuria iš įdiegtų programų norėsite skaityti
naujienas, nurodykite lange (ToolsInternet Options) atvertę
kortelę Programs ir iš naujienų (Newsgroups) sąrašo pasirinkę
reikiamą programą.; pokalbiai internete (IRC) – tai pokalbių
su keliais pašnekovais iš karto sistema. Kliento prgramos:
WSIRC, InteRfaCe, Virc, ChatMan, mIRC, Microsoft Chat;
bylų siuntimas (FTP) – naudojamasi 2 būdais: 1) naudojamasi
kuria nors specializuota programa (pvz.: Ws_ftp, Ftpx,
CuteFTP), 2) FTP protokolo naudojimas naršyklėse Internet
Explorer ir Nescape Navigator; programų paieška (Archie) –
tai duomenų bazės sistema, apimanti daugiau nei 1000 bylų
bibliotekų visame pasaulyje. Reikalingos programos ieškomos
naršyklėmis Internet Explorer ir Nescape Navigator; bylų
paieška (Gopher) – tai katalogizuota dokumentų paieškos
sistema, realizuota tik tekstiniu režimu. Naudotis su GOPHER
paslauga galima naršyklėmis Internet Explorer ir Nescape
Navigator; prisijungimas prie nutolusio kompiuterio (Telnet)
– Windows sistemoje galima pasinaudoti Run komanda iš Start
meniu. Prisijungimui prie šių paslaugų kompiuterių naudojami
atitinkami informacijos perdavimo protokolai: http, ftp,
gopher, telnet, archie ir kt.
URL: kiekvienas informacijos šaltinis turi savo unikalų adresą,
vadinamą universaliuoju adresu arba URL {Uniform
Resource Locator). Jį sudaro keturios dalys: a) informacijos
perdavimo protokolo pavadinimas; b) vartotojo identifikacijos
dalis, t.y., vardas, kuriuo vartotojas užsiregistravęs interneto
paslaugų kompiuteryje (nebūtina); c) kompiuterio adresas, t.y.,
64
simbolinis kompiuterio vardas; d) katalogas ir rinkmenos vardas
(nebūtina). URL pavyzdžiai: tinklapis – http://www.ktu.lt, byla
– file://c:/picture.bmp, el. pašto adresas – barboryte@takas.lt,
FTP serveris – ftp://su.lt ir t.t.
Kaip prisijungti prie interneto namuose, kas reikalinga?:
 Kompiuteris ir modemas;
 Telefono linija, prie kurios jungiamas modemas;
 Užsiregistruoti (gauti vardą slaptažodį...) interneto
paslaugų firmoje;
 Įdiegti programinę įrangą, skirtą darbui internete
(Windows sistemoje – Dialup Networking, Internet
Explorer su Internet Mail arba Outlook Express).
Kaip prisijungti prie interneto įstaigoje, kas reikalinga?:
 Kompiuteris su tinklo plokšte, užtikrinančia priėjimą prie
vietinio tinklo;
 Vietinis tinklas, kurio tarnybinė stotis sujungta su
internetu;
 Užsiregistruoti (gauti vardą slaptažodį...) pas
organizacijos tinklo administratorių;
 Įdiegti programinę įrangą, skirtą darbui internete
(Windows sistemoje – Internet Explorer su Internet Mail
arba Outlook Express).
Darbas su Internet Explorer
Įjungimas – iš Start meniu arba dukart spragtelėjus šios
programos piktogramą darbalaukyje. Išjungimas – iš File
meniu ir pasirinkti Close ar spragtelėjus „X“ mygtuką
dešiniajame lango kampe.
- grįžti į anksčiau peržiūrėtus puslapius;
peržiūrėjus ankstesniuosius puslapius, šiuo mygtuku grįžtama į
vėlesniuosius; kartais dėl lėtų ar užimtų ryšio linijų tenka laukti
kol bus atvertas tinklapis ar atsiųstas dokumentas – siuntimo
65
procesą galima sustabdyti spragtelėjus -
;
-
aktyvus tinklapis atsiunčiamas iš naujo;
- atsiunčiamas
pradinis puslapis, kuris rodomas paleidus Internet Explorer
programą. Home page nustatymas: ToolsInternet
Options…General, langelyje Home page surinkti tinklapio
adresą;
- pamėgtų ar patikusių puslapių adresai,
paspausti mygtuką „Add“ ir lentelėje mygtuką „OK“;
aplankytų tinklapių sąrašas;
pašto programa;
-
- iškviečiama elektroninio
- išspausdinamas aktyvus tinklapis;
- atveriamas teksto redaktoriaus arba, jei įdiegta HTML,
redaktoriaus langas; Links – tai dažniausiai naudojamų tinklapių
nuorodų mygtukų juosta. Ji iškviečiama ir panaikinama
komanda ViewToolbarsLinks. Kaip sukurti mygtuką
šioje juostoje? – nuspaudę KPK ir nepaleisdami jo, reikiamo
dokumento nuorodą nutempkime į norimą mygtukų juostos
vietą. Panaikinti mygtuką galima paspaudus ant jo DPK ir
pasirinkus Delete. Kai neaišku, kaip atlikti vieną ar kitą
veiksmą, atsakymo galima ieškoti spragtelėjus meniu punktą
Help. Čia galima pasirinkti:
 Contents and Index – turinys ir abėcėlinis temų sąrašas;
 Tip of the day – kasdien keičiami trumpi dalykiški
patarimai kaip efektyviai atlikti tam tikrą veiksmą dirbant su
naršykle;
 For netscape Users – patarimai patyrusiems Netscape
Navigator programos vartotojams, padedantys sparčiai
įsisavinti Internet Explorer naršyklę;
66
 Tour – naršyklė prisijungs prie elektroninio konspekto
apie internetą, esančio Microsoft bendrovės tinklapiuose;
 Online Support – naršyklė prisijungs prie Microsoft
bendrovės tiesioginės pagalbos žinių bazės;
 Send Feedback – galite pranešti bendrovei savo
nuomonę apie naršyklę.
- atsiunčiamas žiniatinklio paieškos sistemos pagrindinis
puslapis: laukelyje „Find a Web page containing“ užrašyti
paieškos sistemos vardą ir paspausti mygtuką „Search“.
Advance Search – patobulinta paieška. Patobulintąja paieška
galima konkretinti paiešką, naudojant logines operacijas AND
(ir), OR (arba), NOT (ne), NEAR (panašu), nustatyti tarpą tarp
raktažodžių, apriboti paiešką žiniatinklio puslapiuose,
sukurtuose nurodytame datų intervale, naudoti šablono
simbolius (* - vietoje likusios žodžio dalies, ? – vietoje vienos
raidės) ieškomo žodžio viduryje arba pabaigoje ir kt. Pvz: jei
ieškome pagal žodį server, tai bus pateikti visi dokumentai,
kuriuose rasti tokie žodžiai: server, Server, serveR..., jei
rašysime tik didžiąsias raides (SERVER), tai bus ieškoma tik
nurodyto žodžio, jei įvesime statistikos;duomenys, tai bus
ieškoma visa frazė „statistikos duomenys“, o ne atskirai, jei
kompiut*, tai bus surasti dokumentai, kuriuose yra žodžiai:
kompiuteris, kompiuterija, kompiuterininkas...
Paieškos sistemos: dažniausiai naudojamos paieškos sistemos
yra AltaVista (http://www.altavista.com), Excite, InfoSeek,
Lycos, Yahoo, lietuviškos – Seklys (http://www.seklys.lt) ir
Geras (http://www.geras.lt).
Siuntimas: norint pasiųsti tinklapį elektroniniu paštu, reikia
pasirinkti komandą ToolsMail and News Send Page arba
spragtelėti mygtuką Mail ir pasirinkti Send page. Analogiškai
siunčiama ir nuoroda, tik vietoj komandos Send page reikia
pasirinkti Send a Link.
67
Spausdinimas (3 būdai): 1) mygtukas Print, 2) FilePrint, 3)
Ctrl+P. Be įprastų spausdinimo parinkčių galima nurodyti ir
tokius:
 As laid out on screen – rėmelius spausdinti kaip
pateikta ekrane;
 Only the selected frame- tik pažymėtą rėmelį;
 All frames individually – kiekvieną rėmelį atskirai;
 Print all linked document – spausdinti visus susijusius
dokumentus;
 Print table of links – dokumento gale išspausdinti visų
dokumente esančių nuorodų sąrašą.
Tinklapio įrašymas: FileSave As. Langelyje Save As Type
nurodykite, kokiu formatu įrašysite:
 Web page, Complete – įrašomos visos bylos,
reikalingos tokio vaizdo, kokį matome prisijungę prie
interneto, pateikimui ekrane;
 Web Archive for E-mail – bus įrašyta tinklapio
“nuotrauka” daugelyje pašto programų naudojamu formatu
MIME; įrašytos bylos tipas bus .mht (.mhtml);
 Web Page, HTML only – tinklalapis įrašomas HTML
formato byloje, neišsaugant grafikos, muzikos ir kt.;
 Text Only – byloje, kurios tipas .txt, įrašoma tik tekstinė
informacija.
Kitų bylų įrašymas: kai kurių bylų naršyklės negali atverti ir
spragtelėjus tokios bylos hipersaitą, atsidarys dialogo langas,
kuriame reikia pasirinkti:
 Open this file from its current location – byla
atidaroma paleidžiant su jos formatu susietą programą;
 Save this file in to disk – nurodykite vietą jūsų
kompiuterio standžiajame diske ir , kai spragtelėsite
mygtuką OK, byla bus parsiųsta ir įrašyta.
Atskirų tinklapio komponentų įsirašymas: teksto – pažymėti
tekstą, vykdyti komandą Copy, atsidaryti teksto redaktorių ir
Paste; paveikslą arba nuotrauką – spragtelėti DPK ant objekto
68
ir pasirinkti Save Picture As; foną – spragtelėti ant fono DPK ir
pasirinkti komandą Save Background As; adresą, kuriuo
nukreipia hipersaitas – spragtelėti ant nuorodos DPK,
pasirinkti punktą Copy Shortcut ir atsidarę Word ar Front Page
Expres langą įterpti nuorodą komanda EditPaste; objektą, į
kurį nukreipia hipersaitas – spragtelėti į objektą DPK,
pasirinkti punktą Save Target As ir atsivėrusiame dialogo lange
nurodyti katalogą, kur įrašysite.
Pagrindinių parinkčių keitimas:
Peržiūros lango didinimas - ViewFull Screen, grįžti
į ankstesnę būseną – mygtukas Restore (du lapeliai)
viršutiniame dešiniajame ekrano kampe arba lentelėje paspausti
Close Full Screen;
Priemonių juostos pakeitimas - ViewToolbars, o jei
norim įterpti naujus - ViewToolbarsCustomize;
Tinklalapio
vaizdo
parinkčių
keitimas
ToolsInternet Options, kortelėje General paspausti mygtuką
Accessibility (pasiekiamumas). Pažymėjus laukelius, naršyklė
ignoruos spalvas, šriftus, šrifto matmenis;
Kaip ištrinti failus? - - ToolsInternet Options,
kortelėje General paspausti mygtuką Delete Files...
Šrifto parinkimas – šrifto matmenis galima pakeisti
komanda ViewText size. Čia pasirenkamas vidutinis
(medium), didesnis (larger), didžiausias (largest), mažesnis
(smaller) ar mažiausias (smallest) matmuo. Šriftą pakeisti ToolsInternet Options, kortelėje General paspausti mygtuką
Fonts. Langelyje Language script nurodyti reikiamą simbolių
rinkinį (pvz., rusiškam raidynui – Cyrilic), o langelyje Web
page font – šriftą, kuriuo bus vaizduojamas tas simbolių
rinkinys, langelyje Plain text font nurodomas šriftas, kuriuo
pateikiamas netvarkytas tekstas;
Spalvų parinkimas - ToolsInternet Options,
kortelėje General paspausti mygtuką Colors. Čia galima
nustatyti tinklapio teksto (text), fono (background), aplankytų
69
ir neaplankytų tinklalapių hipersaitų spalvas, jei pažymėtas
langelis Use hover color – spalvą, kuria bus išryškintas
hipersaitas ant jo nustačius žymeklį;
Peržiūros spartinimo galimybės – jei tinklalapio
parsiuntimas užima daug laiko, galima atsisakyti paveikslų ToolsInternet Options, kortelėje Advanced panaikinti žymę
ties Show pictures ir kai norėsim pamatyti paveikslą, reikės
spragtelėti DPK ir pasirinkti komandą Show picture. Jei norim,
kad kompiuteryje nebūtų laikomos laikinai peržiūrėtų tinklapių
bylos, reikia pažymėti Empty temporary Internet Files
folder...;
Kodavimo keitimas – jei atsivėrus tinklalapį matomas
nesuprantamas tekstas, tai jį galima pakeisti komanda
ViewEncoding ir dialogo lange pasirinkti tinkamą.
ELEKTRONINIS PAŠTAS
Internet Explorer naršyklė leidžia naudotis elektroniniu paštu 2
būdais:
1.
spragtelėti mygtuko Mail rodyklę ir pasirinkti pvz. Naujo
laiško sukūrimui – New Message. Bus paleista viena iš
programų Internet Mail arba Outlook Express. Su kuria
iš įdiegtų programų norėsite dirbti, nurodykite lange
(ToolsInternet Options) atvertę kortelę Programs ir iš
elektroninio pašto programų sąrašo pasirinkę reikiamą.
2.
adreso laukelyje įvesti mailto://[el. Pašto adresas],
paspausti Enter ir čia atsivers paštų programų langas New
Message.
DARBAS SU OUTLOOK EXPRESS:
Programos paleidimas ir užvėrimas: 1) spragtelėti Mail
mygtuką, prieš tai nustačius, kad yra būtent ši programa 2)
StartProgramsOutlook Express. Baigti – spragtelėti
mygtuką „X“ arba iš File meniu pasirinkti Exit.
70
Aplankai: Inbox – laikomi gauti laiškai; Outbox – paruošti
išsiuntimui laiškai, bet dar neišsiųsti; Sent Items – sėkmingai
išsiųsti laiškai; Deleted Items – ištrinti laiškai iš kitų aplankų
patenka į šį aplanką; Draft – laikomi laiškų juodraščiai;
Contacts – elektroninio pašto respondentų adresų knyga.
Su programa gali dirbti keli vartotojai: paleidus programą reikia
iš File meniu pasirinkti punktą Switch Identity ir įvesti norimo
vartotojo vardą.
Naujo laiško siuntimas:
arba FileNew Mail
Message.
Laukelis To: (kam) – įrašomas gavėjo adresas.
Laukelis Cc: (kopijos) - užrašomi gavėjų, kuriems bus
išsiuntinėjamos laiško kopijos, elektroninio pašto adresai,
atskirti kabliataškais.
Laukelis Bcc: (slepiamos kopijos) – jei norime išsiųsti laišką
nematomiems gavėjams, tai pasirenkame iš View meniu punktą
All Headers.
Laukelis Subject – įrašoma laiško tema.
Ruošiant laišką būtina nustatyti reikiamą simbolių kodavimą.
Tam iš Format meniu pasirenkamas punktas Encoding ir iš
sąrašo parenkamas kodavimas (jei laiškas lietuvių kalba, tai
reikia parinkti Baltic (Windows), spragtelėjus mygtuką
Spelling galima atlikti laiško teksto rašybos klaidų tikrinimą.
Laiškas išsiunčiamas: spragtelėjus mygtuką Send arba iš File
meniu pasirinkus punktą Send Message.
Išsiųsti ir gauti laiškus: laiškų siuntimo ir gavimo operacija
atliekama spragtelėjus
arba Tools Send and
ReceiveSend and Receive All (CTRL+M).
Laiško siuntimas keliems adresatams: 1) parašius pirmojo
gavėjo adresą dėti kabliataškį, tarpą ir rašyti
kito gavėjo adresą ir t.t. arba gavėjus galima parinkti iš adresų
knygutės, esančios priš žodelį To:
2) leidžia nurodyti
71
kelis adresatus iš karto visuose adresų laukeliuose (To:, Cc: ir
Bcc:) New Message lange iš Tools meniu pasirinkti Select
recipients punktą.
Atsakyti autoriui: galima rašyti atsakymą pažymėto laiško
autoriui arba MessageReply to Sender (CTRL+R).
Atsakyti visiems gavėjams: atsakymo laiškas bus rašomas
pažymėto laiško autoriui bei visiems gavėjams jei spragtelėsite
arba MessageReply to All (CTRL+SHIFT+R).
Persiųsti: laiško persiuntimas kitam gavėjui arba
MessageForward (CTRL+F).
Laiškų naikinimas: pažymėto laiško arba grupei laiškų ištrinti
spaudžiame
arba EditDelete (CTRL+D).
Adresų knygelė leidžia:
 saugoti adresus, telefonus ir kitą informaciją apie
vartotojui svarbius asmenis;
 ieškoti reikiamo adreso internete;
 išskirti skirtingų programos vartotojų adresų sąrašus į
atskirus katalogus;
 specialiame kataloge (Shared Contacts Folder) sukurti
bendro naudojimo adresų sąrašą;
 sudaryti kontaktines grupes ir grupinius adresus;
 importuoti ir eksportuoti adresų sąrašus iš kitų adresų
knygelių ir kitų populiarių pašto progamų;
 keistis vizitinėmis kortelėmis su skirtingomis
programomis;
 atspausdinti bet kurią adresų sąrašo dalį.
Adresų dėžutės tvarkymas: iš įrankių juostos
ToolsAddress Book… (CTRL+SHIFT+B). Paspaudžiame
mygtuką NewNew Contact..., laukelyje First įrašyti dėžutės
72
vardą (laukelyje Display vardas užsirašys automatiškai) ir
laukelyje E-Mail Address užrašyti e – pašto adresą, tada
paspausti mygtuką Add ir mygtuką OK.
Kontaktinės grupės ir grupinio adreso sudarymas:
spragtelėti mygtuką New ir pasirinkti New Group, įvesti naujos
grupės pavadinimą (Group Name), spragtelėję Select members
iš adresų knygelės pasirinkti grupės narius, užpildyti reikalingą
informaciją kortelėje Group Details, paspausti mygtuką OK.
Priemonių juostą ir įterpti naujų mygtukų galima pakeisti iš
View meniu pasirinkus komandą Layout ir toliau dialogo lange
Window Layout Properties spragtelėjus Customize Toolbar
mygtuką.
Bylos (-ų) prisegimas: rašant laišką galima prisegti bylą arba
kelias bylas. Norint tai padaryti reikia spragtelėti
arba
vykdyti komandą InsertFile Attachment.
Paieška: mygtukas
- tam tikro laiško arba adresato
paieška pašto dėžutėse arba adresų knygutėje.
Vizitinė kortelė (Business Card) ir jos įterpimas: - norint
įterpti parašą vykdyti komanda InsertMy Business Card.
Parašo sudarymas: ToolsOptions…Signatures.
Parašo įterpimas: norint įterpti parašą vykdyti komanda
InsertSignature. Jei bus keli parašai – bus galimybė
pasirinkti kurį parašą įterpti.
Laiškų rikiavimas: ViewSort By (Priority – pagal
prioritetus, Attachment – pagal laiško priedą, Flag – vėliavėle
pažymėtų laiškų rikiavimas, From – pagal siuntėjo vardą,
Subject – pagal laiško temą, Received – pagal gavimo data) arba
spragtelėti tiesiog ant laukų pavadinimų.
Siuntimo prioritetas: spragtelėti mygtuko Priority rodyklę ir iš
sąrašo High Priority – aukštas, Normal Priority – normalus,
Low Priority – žemas pasirinkti reikiamą prioritetą.
Laiškų ir pašto dėžučių tvarkymas: Vartotojas gali susikurti
asmenines dėžutes: iš File meniu punkto Folder pasirinkti
73
komandą New. Pašto dėžutes galima perkelti į kitą vietą –
Move, pervardinti – Rename, pašalinti – Delete, suspausti –
Compact. Jei reikia perkelti EditMove to Folder laišką arba
nukopijuoti EditCopy to Folder laišką iš vienos pašto
dėžutės į kitą, norint surasti laišką EditFind, norint pašalinti
laišką EditDelete, norint nustatyti rikiavimo tvarką
EditSort by.
Žinynas: spragtelėjus meniu punktą Help. Čia galima ne tik
pasirinkti turinį (Contents) ir abėcėlinį temų sąrašą, bet ir atlikti
reikiamos temos (žodžio) paiešką.
Naujienų grupių skaitymas: norint skaityti naujienų grupes,
reikia užsiregistruoti kurioje nors naujienų tarnybinėje stotyje: iš
Tools meniu pasirinkti Accounts komandą ir spragtelėti
ADD/News mygtuką, užpildyti tolesnius langus, įvedę savo
vardą ir e-pašto adresą, spragtelėti mygtikus Next ir Finish.
OUTLOOK EXPRESS PARINKTYS:
Pagrindinės kalbos (Language)ir rašybos klaidų tikrinimo
nustatymas - ToolsOptionsSpelling;
Siuntimo parinkčių keitimas - ToolsOptionsSend, jei
laiškus siųsti grynojo teksto formatu – mygtukas Plain text
settings, jei HTML formatu - mygtukas HTML Settings;
Parašo sudarymas - ToolsOptionsSignature;
Bendrosios parinktys: ar pranešti apie naujienas, ar rodyti
Inbox dėžutės turinį, ar duoti garsinį signalą atėjus naujam
laiškui, ar gauti bei išsiųsti laiškus programos peleidimo metu it
t.t. - ToolsOptionsGeneral;
Patvirtinimo gavimas, jog jūsų laiškas gautas ToolsOptionsReceipts;
Apsaugos nustatymas, laiško šifravimas, prijungiamas
skaitmeninis parašas - ToolsOptionsSecurity;
Priežiūros nustatymas, užvesti registracijos žurnalą,
nustatyti
dėžučių
išvalymo
parinktis
ToolsOptionsMaintenance;
74
Ruošiamas laiškų teksto šriftas ir kai kurios formato savybės
- ToolsOptionsCompose;
Nustatomas skaitomų laiškų šriftas, kalba ir kitos laiškų
tvarkymo parinktys - ToolsOptionsRead.
Lietuviškų laiškų rašymo ir skaitymo parinktys: norint
susirašinėti lietuviškai, jūsų kompiuteryje Outlook Express
programa turi būti įdiegta su “Pan- European Language
Support”
priedu.
Daroma
taip:
ToolsOptionsSendInternational
SettingsDefault
Encoding kortelėje nustatyti Baltic (Windows) parinktį. Nuimti
varnelę nuo When replying to message always use English
headers. ToolsOptionsSendMessage Format kortelėje
nustatyti MIME parinktį, o Encode text using parinkti Quoted
Printable. Tai pat pažymėti nuostatą Allow 8-bit characters in
headers nuostatą. ToolsOptionsReadFontsFont
settings kortelėje nustatyti Baltic parinktį, sapragtelėti Set as
Default ir OK. Patikrinti International Settings parinktis –
Default encoding turi būti parinkta Baltic (Windows), jei taip
yra, tada varnele pažymėti Use default encoding for all
incoming messages parinktį.
75
SKAIČIUOKLĖS
Skaičiuoklės vartojamos duomenų lentelėms laikyti ir apdoroti.
Kaip paleisti Excel programą (2 būdai)?
1) paspausti StartProgramsMicrosoft Excel 2) su KPK du
kartus ant piktogramos.
Kaip baigti dirbti su programa?
Spragtelėti meniu FileExit arba lango užvėrimo mygtuką .
Darbo knyga (workbook) – tai Excel formato byla, į kurią
įrašomi vartotojo duomenys. Kiekviena knyga gali turėti daug
lapų (sheets). Lapų vardai (Sheet1, Sheet2…) užrašyti ant lapų
auselių (tab) darbo knygos lango apačioje. Toje pačioje knygoje
gali būti dviejų tipų lapai – darbo lapai (worksheet) ir
diagramos lapai (chart sheet).
Kaip darbo knygą papildyti naujais darbo lapais?
Spragtelėti meniu InsertWorksheet.
Darbo lapas (worksheet), dar vadinamas skaičiuoklės lentele,
yra Excel darbo knygos lapas, kuriame rašomi, saugomi bei
apdorojami duomenys. Jis turi 256 stulpelius ir 65536 eilutes.
Kiekviena stulpelio ir eilutės sankirta yra narvelis, langelis
arba celė. Keli gretimų eilučių ar stulpelių narveliai sudaro
narvelių bloką. Sudėtinį bloką sudaro keli pažymėti negretimi
narveliai ar blokai.
Kaip atverti ir užverti pagrindinį valdymo meniu (2 būdai)?
1) su KPK 2) Alt+valdanti raidė. Yra 9 meniu: File (byla), Edit
(taisa), View (vaizdas), Insert (įterpti), Format (formatai), Tools
(priemonės) ir Help (žinynas).
Formulės eilutė (formula bar) – Excel programos lango dalis,
kurioje parodoma visa aktyviajame narvelyje įrašyta konstanta
(tekstas ar skaičius) arba formulė. Trys mygtukai: įvesties
(paspaudžiame, kai baigiame rinkti arba redaguoti duomenis),
atšaukties (paspaudžiame, kai atsisakome surinkto naujo arba
suredaguoto teksto) ir formulės redagavimo (spragtelėjus,
76
ekrane pateikiamas formulės skydelis (formula pallete), kuris
padeda sukurti formulę).
Slinkties juosta (scrool bar) – Excel darbo knygoje skirta
patraukti darbo lapą į bet kurią reikiamą vietą. Turi dvi slinkties
juostas: vertikalioji juosta leidžia patraukti darbo lapą
vertikalia kryptimi iki reikiamos eilutės, o horizontalioji –
horizontalia kryptimi iki reikiamo stulpelio. Kai reikia patraukti
darbo lapą per vieną eilutę ar stulpelį, spragtelėti atitinkamą
slinkties rodyklę (scrool arrow). Slinktuku (scrool box) darbo
lapą galima iš karto patraukti iki reikiamos vietos.
Kaip greitai patraukti lapą dideliu atstumu?
Nuspaudus SHIFT klavišą, vilkti sumažėjusį slinktuką į
reikiamą vietą.
Būsenos eilutė (status bar) – sritis darbo lapo lango apačioje,
kurioje rodoma informacija apie atliekamą komandą arba Excel
darbo srities būseną (NUM rodo, kad įjungta skaitmenų
klaviatūra), OVR – teksto perrašymo veiksena, CAPS – didžiųjų
raidžių registras).
Kaip įjungti ir išjungti priemonių juostas?
Spragtelėti meniu ViewToolbarsStandart ar Formatting.
Kaip pakeisti parankinių vaizdą, įvesti naujus mygtukus?
Spragtelėti meniu ViewToolbarsCustomize.
Kaip atverti naują lapą (3 būdai)?
1) mygtukas
standartinėje įrankių juostoje 2) Ctrl+N 3)
spragtelėti meniu FileNewOK.
Kaip įrašyti dokumentą (3 būdai)?
1)
mygtukas
standartinėje įrankių juostoje 2) spragtelėti
meniu FileSave As... 3)Ctrl+S.
Kaip atverti dokumentą (3 būdai)?
1) mygtukas
standartinėje įrankių juostoje 2) spragtelėti
meniu FileOpen 3) Ctrl+O.
77
Į Excel skaičiuoklės narvelį galima įrašyti dviejų pagrindinių
tipų duomenis: konstantas (constants) ir formules (formulas).
Konstantas galima suskirstyti į tris grupes: skaitinės reikšmės
(numeric values), tekstas (text values) ir datos ir laiko
reikšmės (data and time values). Excel atpažįsta dar dviejų
specialių tipų konstantas: logines reikšmes (logical values) ir
klaidų reikšmes (error values).
Jei baigę rinkti tekstą paspaudžiame TAB, SHIFT+TAB,
ENTER, SHIFT+ENTER arba krypčių klavišus (į kairę, į
dešinę, į viršų, žemyn), tai Excel įrašo į narvelį surinktą tekstą
ir pažymi gretimą narvelį – kairėje, dešinėje, apačioje arba
viršuje, kad galėtume rinkti naujus duomenis.
Rinkimo metu taisyti klaidas galima tik grįžties klavišu
BACKSPACE, kurį paspaudus ištrinamas paskutinis surinktas
simbolis ir įterpties žymeklis pastumiamas per vieną poziciją
atgal.
Kaip redaguoti narvelio tekstą (2 būdai)?
1) renkant padarytą klaidą galima tuoj pat ištaisyti, sugrįžus
atgal BACKSPACE klavišu, 2) galima redaguoti anksčiau
surinktą tekstą, kai įjungiama redagavimo veiksena 2 būdais: a)
dukart spragtelėjus narvelį pele, b) paspaudus F2 funkcinį
klavišą.
Narvelyje, o kartu ir formulės eilutėje esantį tekstą galima
redaguoti įvairiais būdais (prieš tai įjungus redagavimo
veikseną ir į reikiamą vietą perkėlus įterpties žymeklį):
1) rinkti tekstą įterpties žymeklio vietoje (likęs tekstas
patraukiamas į dešinę), 2) BACKSPACE klavišu pašalinti
tekstą, esantį įterpties žymeklio kairėje (likęs tekstas
patraukiamas į kairę), 3) DELETE klavišu pašalinti tekstą,
esantį įterpties žymeklio dešinėje, 4) paspaudus INSERT
klavišą, įjungiamas teksto perrašymo veiksena (OVR) ir rašoma
ant seno teksto viršaus (išjungti – dar kartą paspausti INSERT
klavišą), 5) pele velkant įterpties žymeklį narveliu arba formulės
eilutėje rodomu tekstu, jis pažymimas ir tada galima: pašalinti,
78
paspaudus DELETE klavišą; klaviatūra surinkti bet kurį
simbolį; panaikinti žymėjimą, krypties klavišais ar pele
perkėlus įterpties žymeklį į kitą vietą.
Kaip išsikviesti pagalbą?
Spragtelėti meniu Help. Yra 4 pagrindiniai pagalbos būdai: 1)
pagalbos žinyno iškvietimas (F1 arba Microsoft Excel Help) –
sudaryta iš trijų dalių: Contents kortelė (žinyno turinys), Answer
Wizard kortelė (atsakymų vedlys), Index kortelė (straipsnelių
paieška pagal raktinį žodį); 2) ofiso asistento iškvietimas (Show
the Office Assistant) – bendra pagalbos sistema visoms
Microsoft Office programoms; 3) pagalbos „Kas tai?“
iškvietimas (What’s This?) – paaiškina konkrečius Excel
programos elementus (meniu punktus, įvairių skydelių
elementus ir pan.); 4) speciali pagalba įpratusiems dirbti su
Lotus 1-2-3 programa (Lotus 1-2-3 Help…).
Kur yra vėliausiai tvarkytų dokumentų sąrašas? Kaip šį
sąrašą paslėpti, atverti, pakeisti jame rodomų rinkmenų
skaičių?
Pagrindinio meniu komandos File komandų sąraše. Spragtelėti
meniu ToolsOptionsGeneral kortelėje pažymėti elementą
Recently used files.
Kaip spausdinti dokumentą (3būdai)?
1) mygtukas
standartinėje įrankių juostoje 2) spragtelėti
meniu FilePrint...3) Ctrl+P.
Kaip pakeisti mastelį (2 būdai)?
1) mygtukas
standartinėje įrankių juostoje 2)
spragtelėti meniu ViewZoom.
Kaip atverti ir užverti formulės ir būsenos eilutes?
spragtelėti meniu ViewFormula Bar ir ViewStatus Bar.
Kaip pažymėti narvelius ir blokus pele ir klaviatūra?
narvelis – 1) spragtelėti narvelį, 2) krypčių klavišais; blokas –
1) vilkti žymeklį bloko įstrižaine, 2) pažymėti narvelį, paspausti
klavišą F8, krypčių klavišais pažymėti kitus narvelius ir
paspausti klavišą F8; viena eilutė – 1) spragtelėti pele eilutės
79
antraštę, 2) pažymėti vieną narvelį ir paspausti Shift+ klavišas
„tarpas“; vienas stulpelis – 1) spragtelėti pele stulpelio antraštę,
2) pažymėti vieną narvelį ir paspausti CTRl+ klavišas
„tarpas“; visas darbo lapas – 1) spragtelėti pele viso lapo
žymėjimo mygtuką, 2) paspausti Ctrl+Shift+klavišas „tarpas“;
sudėtinis blokas – 1) vilkdami žymeklį, pažymėti pirmą bloką,
paskui nuspaustą Ctrl klavišą, vilkdami žymeklį pažymėti kitus
blokus, 2) pažymėti pirmą narvelį, paspausti Shift+F8 klavišus,
spausdami krypčių klavišus, perkelti žymeklį prie kitos vietos,
paspausti klavišą F8 ir pažymėti kitą bloką; didelis blokas –
pažymėti narvelį, su slinkties juosta patraukti lapą, nuspaudę
klavišą Shift, pažymėti narvelį.
Kur yra įvesties ir išvesties mygtukai?
Formulės eilutėje mygtukai
.
Kaip pasirinkti šriftą, dydį, stilių (2 būdai)?
1) formatų tvarkymo priemonių juostoje mygtukai 2) spragtelėti
meniu FormatCellsFont kortelė. Darbo lapo tekstas
renkamas iš anksto nustatytu sisteminiu programos šriftu – Arial
Baltic, 10. Nustatyti jį galima: spragtelėti meniu
ToolsOptions komanda General kortelės Standart font ir
Size sąrašuose.
Kaip perjungti klaviatūros veiksenas?
Kairėje klaviatūros pusėje paspausti ALT+SHIFT arba
CTRL+SHIFT.
Kaip gauti specialius simbolius?
Spragtelėti
StartProgramsAccessoriesSystem
ToolsCharacter Map.
Kaip išdėstyti duomenis narvelyje (2 būdai)?
1) spragtelėti meniu FormatCellsAligment kortelė 2)
formatų tvarkymo priemonių juostos mygtukai:
– sulieti ir centruoti,
įtrauką.
,
– 1) sumažinti įtrauką, 2) padidinti
80
Horizontal išskleidžiamame sąraše: General (bendrasis), Left
(kairioji), Center (centrinti), Right (dešinioji), Fill (užpildyti
visą narvelį), Justify (abipusė), Center across selection
(centrinti pažymėtame bloke); Vertical spragtelėti meniu: Top
(į viršų), Center (centre), Bottom (į apačią), Justify (ilgas
vieno narvelio tekstas suskaidomas eilutėmis ir pritraukiamas
prie jo viršaus ir apačios, pakeitus tarpus tarp eilučių);
Orentation (posūkis); Wrap text (tekstą suskaidyti į kelias
eilutes pažymėjus tam skirtą žymimąjį langelį); Shrink to fit
(sutraukti, kad tilptų į stulpelį); Merge cells (sulieti narveliu).
Kai tekstas netelpa narvelyje?
1) jei gretimi narveliai tušti, tekstas automatiškai išplečiamas į
juos, 2) jei gretimi narveliai užimti, tas pats tekstas tik
paslepiamas už gretimų narvelių, bet nenukerpamas, 3) jei į
narvelį netelpa skaičius, tai jų vietoje rodomi šiuos skaitmenis
žymintys grėsmingi simboliai – # (grotelės).
Kaip braižyti kraštines ir raštus (2 būdai)?
1) spragtelėti meniu FormatCellsBorder ir Patterns
kortelės 2) formatų tvarkymo priemonių juostos mygtukai:
.
Dar kelias panašios paskirties priemones gaalima rasti Drawing
(braižymo), Super Formatting (sudėtingų formatų tvarkymas),
Shadow Settings (šešėlių parametrai) priemonių juostose
(spragtelėti meniu ViewToolbarsCustomize).
Kaip nerodyti darbo lapo tinklelio?
spragtelėti meniu ToolsOptions komanda View kortelė ir
panaikinti žymą Gridlines žymimajame langelyje.
Kaip keisti stulpelių plotį (2 būdai)?
1) spragtelėti meniu FormatColumnWidth, Hide (paslėpti),
Unhide (padaryti matomą), Standart Width (standartinis plotis),
AutoFit Selection (automatiškai pritaikyti pažymėtam objektui).
2) vilkti su pele, kai žymeklis pastatomas ties stulpelio antraštės
linija.
Kaip keisti eilučių aukštį (2 būdai)?
81
1) spragtelėti meniu FormatRowHeight, Hide (paslėpti),
Unhide (padaryti matomą), Autofit (automatiškai pritaikyti), 2)
vilkti su pele, kai žymeklis pastatomas ties eilutės antraštės
linija.
Kaip pašalinti kelias eilutes arba stulpelius?
Pažymėti narvelius ir paspausti meniu EditDelete.
Kaip įterpti kelias eilutes arba stulpelius?
Pažymėti ir paspausti meniu InsertRows arba Columns.
Kaip įterpti ar pašalinti bloką?
Pažymėti įterpiamus narvelius ar blokus ir paspausti meniu
InsertCells arba EditDelete ( Shift cells left – narvelio
postūmio krypti į kairę, Shift cells right – į dešinę, Shift cells up
– į viršų, Shift cells down – į apačią, Entire row – visa eilutė,
Entire column – visas stulpelis).
Kaip atšaukti paskutinį atliktą veiksmą (2 būdai)?
1) spragtelėti meniu EditUndo 2) paspausti mygtuką
standartinėje įrankių juostoje.
Kaip atstatyti veiksmą (pakartotinai atlikti EditUndo
komanda atšauktus veiksmus) (2 būdai)?
1) spragtelėti meniu EditRedo 2) paspausti mygtuką
standartinėje įrankių juostoje.
Kaip pakartoti veiksmą
(pakartoja paskutinę atliktą
komandą)?
spragtelėti meniu EditRepeat.
Kaip rasti narvelį su nurodyta teksto eilute?
spragtelėti meniu EditFind.
Kaip rasti narvelį su nurodyta teksto eilute ir pakeisti ją kita
nurodyta teksto eilute?
spragtelėti meniu EditReplace..
Kaip greitai pereiti į bet kurią aktyviojo arba kito lapo
vietą?
spragtelėti meniu EditGo To.
Kaip susieti su kitomis darbo knygomis ar net kitais
programų dokumentais?
82
spragtelėti meniu EditLinks.
Kaip redaguoti grafinius objektus, įkeltus į darbo lapą su
InsertObject komanda?
spragtelėti meniu EditObjects.
Kaip įdėti ne kopijuojamus duomenis, o tik susieti juos?
spragtelėti meniu EditPaste as Hyperlink.
Kaip kopijuojant įdėti su specialiais požymiais (duomenimis,
formulėmis ir t.t.)?
spragtelėti meniu EditPaste Special: All (viskas), Formulas
(formulės), Values (reikšmės), Formats (formatai), Coments
(komentarai), Validation (tikrinimas), All except border
(viskas, išskyrus krašyines). Skydelio Operation (operacija)
srityje galima nurodyti, kokius veiksmus reikia atlikti su
kopijuojamais duomenimis: None (nieko), Add (pridėti),
Subtract (atimti), Multiply (dauginti), Divide (dalyti), Skip
Blanks (praleisti tuščius narvelius), Transpose (transponuoti).
Kaip perkelti ir kopijuoti (4būdai)?
1) spragtelėti meniu EditCut, Copy, Paste 2) mygtukai
standartinėje įrankių juostoje 3) nuspaudus DPK,
vilkti pažymėto bloko rėmelį ir atitinkamai pasirinkti komandą
4) nuspaudus Ctrl (kopijuojasi) ar Shift (persikelia) klavišą, su
KPK vilkti pažymėto bloko rėmelį.
Kaip kopijuoti duomenis ir formules į gretimus narvelius
visomis kryptimis?
spragtelėti meniu EditFillDown, Right, Up, Left. Ši
komanda turi papildomą meniu, kuriame yra sekų kūrimo
(Series), pastraipų abipusio lygiavimo (Justify) bei kopijavimo į
kelis pažymėtus darbo knygos lapus (Across Worksheets)
komandos.
Kaip pašalinti duomenis?
spragtelėti meniu EditDelete.
Kaip pašalinti lapą?
spragtelėti meniu EditDelete Sheet.
83
Kaip perkelti ar kopijuoti lapą?
spragtelėti meniu EditMove or Copy Sheet.
Kaip išvalyti duomenis?
spragtelėti meniu EditClear: All (viską iš karto), Formats
(formatus), Contents (duomenis), Comments (komentarus).
Galima išvalyti ir su klavišu DELETE.
Kaip gauti automatinį užpildymą pele (2 būdai)?
1) pažymėti narvelį ir pele vilkti specialią užpildo rankenėlę
(fill handle)
2) su DPK vilkti užpildo rankenėlę ir
pasirinkti komandą. Velkant užpildo rankenėlę ir nuspaudus
DPK, išskleidžiamas vietinis užpildo meniu: Copy Cells
(kopijuoti narvelius), Fill series (užpildyti sekomis), Fill
Formats (užpildyti formatais), Fill Values (užpildyti
reikšmėmis), Fill Days (užpildyti dienomis), Fill Weekdays
(užpildyti darbo dienomis), Fill Months (užpildyti mėnesiais),
FillYears (užpildyti metais), Linear Trend (tiesinė prognozė),
Growth Trend (eksponentinė prognozė), Series… (sekos).
Pažymėjus bloką, pele galima atlikti šiuos veiksmus: perkelti
jį į kitą to paties darbo lapo vietą; nukopijuoti bloko turinį į kitą
to paties darbo lapo vietą (velkant laikyti nuspaustą CTRL
klavišą); įterpti iškirptą arba nukopijuotą bloką į bet kurią to
paties darbo lapo vietą (velkant laikyti nuspaustą SHIFT
klavišą); atlikti visus anksčiau išvardytus veiksmus –
pažymėtojo bloko rėmelis velkamas pele nuspaudus DPK: Move
Here (perkelti čia), Copy Here (kopijuoti čia), Copy Here as
Values Only (kopijuoti čia tik reikšmes), Copy Here as
Formats Only (kopijuoti čia tik formatus), Link Here (susieti
ryšiu čia), Create Hyperlink Here (sukurti nuorodą čia), Shift
Down and Copy (patraukti žemyn ir kopijuoti), Shift Right
and Copy (patraukti į dešinę ir kopijuoti), Shift Down and
Move (patraukti žemyn ir perkelti), Shift Right and Move
(patraukti į dešinę ir perkelti).
Kaip įterpti paveiksliuką?
spragtelėti meniu InsertPictureClip Art.
84
Kaip parinkti Excel darbo knygos įrašymo formatus?
spragtelėti meniu FileSave As laukelyje Save as type: Web
Page (HTML), Text (Tab delimited) (tekstiniu, kai vieno
stulpelio elementai nuo kito būtų atskirti tabuliacijos
simboliais), Template (kaip Excel dokumento trafaretą),
ankstesniųjų Excel programos versijų formatu, duomenų bazių
valdymo sistemos Dbase formatu. Tinklalapių formatu galima
įrašyti ir kitaip – spragtelėti meniu FileSave as Web Page…
Kaip patikrinti rašybą?
spragtelėti meniu ToolsSpelling.
Kaip sudaroma formulė (2 būdai)?
Formulė (formula) sudaroma, kai reikia atlikti tiek paprastus,
tiek sudėtingus skaičiavimo veiksmus su darbo lapo
duomenimis. 1) formulės eilutėje rašome lygybės ženklą ir
formulę, 2) paspausti mygtuką
(formulės skydelį).
Skaičiuoklė leidžia formulėse vartoti trijų tipų operacijas:
aritmetines – sudėties, daugybos ir kt., teksto eilučių jungimo
(&), santykio – lygu, daugiau, mažiau ir kt.
Operacijų tvarka, kuria jos atliekamos, kai nėra skliaustų: 1) –
(skaičiaus ženklo keitimas), 2) %, 3) ^ (kėlimas laipsniu), 4) * ir
/, 5) + ir -, 6) &, 7) =, <, <=, >, >=, <>.
Kaip įjungti ir išjungti formulių peržiūrą?
spragtelėti meniu ToolsOptionsView kortelėje pažymėti ar
nuimti Window options srities langelį Formulas.
Kaip įterpti kintamųjų vardus į formulę?
spragtelėti meniu InsertNamePaste.
Kaip įterpti funkciją į formulę (2 būdai)?
1) spragtelėti meniu InsertFunction, 2) spragtelėti mygtuką
standartinėje įrankių juostoje.
Kaip redaguoti anksčiau sudarytas formules (2 būdai)?
Prieš tai reikia pažymėti narvelį su formule ir 1) paspausti
mygtuką
, 2) paspausti klavišą F2.
85
Kaip lentelės perskaičiavimus atlikti po to, kai bus padaryti
pakeitimai?
spragtelėti meniu ToolsOptionsCalculation kortelėje
pažymėti mygtuką Manual arba Automatic except tables, tada
darbo knyga taps negyva ir, kai atliksime pakeitimus, paspausti
klavišą F9.
Kaip kopijuojamos formulės su santykinėmis, absoliučiomis,
mišriosiomis koordinatėmis?
Formulės eilutėje surinkti narvelio ar bloko koordinates ir
paspausti klavišą F4: 1) absoliučios koordinatės – vieną kartą,
2) stulpeliams – du kartus, 3) eilutėms – tris kartus), tada vilkti
užpildo rankenėlę.
Kaip kopijuoti formulę į stulpelį (kopijuojama tada, kai
reikia visas lentelės stulpelio reikšmes apskaičiuoti pagal tą
pačią formulę naudojant kiekvienos eilutės duomenimis)?
Pirmoje stulpelio eilutėje surinkti formulę, pažymėti visą
lentelės stulpelį, į kurio narvelius turi būti nukopijuota formulė,
įtraukdami ir pirmąją eilutę su formule, įvykdyti
EditFillDown komandą.
Kaip kopijuoti formulę į eilutę (kopijuojama tada, kai reikia
visas lentelės eilutės reikšmes apskaičiuoti pagal tą pačią
formulę naudojant atitinkamo stulpelio duomenimis)?
Pirmame eilutės stulpelyje surinkti formulę, pažymėti lentelės
eilutės dalį, į kurios narvelius turi būti nukopijuota formulė,
įtraukdami ir pirmąjį stulpelį su formule, įvykdyti
EditFillRight komandą..
Kaip kopijuoti formulę į sudėtinį bloką?
Pažymėti narvelį su formule ir įvykdyti EditCopy komandą,
pažymėti narvelį, bloką arba sudėtinį bloką ir įvykdyti
EditPaste komandą.
Kaip automatiškai kopijuoti formules?
Pažymėti vieną ar kelis vienos eilutės ar vieno stulpelio
narvelius su kopijuojamomis formulėmis, vilkti užpildo
rankenėlę iki reikiamo bloko galo.
86
Narveliams ar narvelių blokams galima suteikti vardus. Vardo
ilgis gali būti iki 255 simbolių ir jis privalo tenkinti šias sąlygas:
vardą gali sudaryti raidės (A-Ž), skaitmenys (0-9) ir keturių tipų
simboliai: _, \, . (taškas) ir ?; vardas gali prasidėti tik raide, _ ar
\; vardai, panašūs į narvelių koordinates arba sudaryti tik iš
skaitmenų, neleidžiami; kai vardai sudaromi iš narveliuose
įrašyto teksto, tarpo simbolis automatiškai pakeičiamas _, kuris
taip pat pridedamas prieš skaitmeniu pradėtą vardą.
Kaip vardus sudaryti komandomis?
spragtelėti meniu InsertNameCreate (sudaryti) ir Define
(nustatyti). Norėdami Create komanda sudaryti vardą, reikia
pažymėti bloką ir nurodyti vardą apibrėžiantį tekstą. Jis turi būti
įrašytas kairiajame ar dešiniajame stulpelyje arba viršutinėje ar
apatinėje eilutėje. Define komanda galima sudaryti, ištrinti arba
pakeisti narvelio ar narvelių bloko vardą, kai to vardo teksto
nėra darbo lape. Šia komanda galima daryti ir darbo lape
neįrašytos reikšmės ar formulės vardą (reikšmė ar formulė
renkama teksto lauke Refers to (priklauso).
Kaip vardus įdėti į naują formulę (2 būdai)?
1) spragtelėti meniu InsertNamePaste komandą, darbo
knygos vardų sąraše pažymėti bet kurį vardą ir spragtelėti OK
mygtuką, 2) šią komandą galima iškviesti ir paspaudus F3
klavišą.
Kaip sudaryti narvelio ar bloko vardą, naudojantis vardo
lauku?
Vardo lauke (name box) pateikiamas išskleidžiamasis sąrašas,
kuriame rodomi darbo knygoje sudaryti vardai. Spragtelėti pele
vardo lauką, ten surinkti vardą ir būtinai paspausti klavišą
ENTER.
Funkcija (function) – speciali koduota komanda, skirta
formulėms sudaryti.
87
Funkcijos suskirstytos į tokias grupes: 1) datų (date) ir laiko
(time); 2) dinaminių duomenų mainų (DDE – dynamic data
excchange) ir išorinės (external); 3) duomenų bazių (databaze)
ir sąrašų analizės (list management); 4) finansinės (financial);
5) informacinės (information); 6) inžinerinės (engineering); 7)
loginės (logical); 8) matematikos (math) ir trigonometrijos
(trigonometry); 9) paieškos (lookup) ir koordinačių
(reference); 10) statistikos (statistical); 10) teksto (text).
Funkcija gali turėti nuo 0 iki 30 argumentų. Šie argumentai
gali būti visų šešių vartojamų duomenų tipų: 1) skaičiai
(numbers), pvz.: 5, 0, -30, 2,05E02; 2) teksto eilutės (text),
pvz.: „a“, „Žodis“, „Du žodžiai“; 3) loginės reikšmės (logical
values) – jos yra tik dvi: TRUE (teisinga) ir FALSE (klaidinga);
4) masyvai (arrays), pvz.: {1\2\3;4\5\6}; 5) klaidos reikšmės
(error values), pvz.: #NUM!, #N/A; 6) koordinatės (reference),
pvz.: A10, $A$10, A1ÖC40.
Kaip užrašyti funkciją (5 būdai)?
1) pažymėti narvelį, parašyti „=“ ir surinkti funkciją klaviatūra
2) užrašyti funkciją formulės eilutėje 3) paspausti mygtuką
standartinėje įrankių juostoje arba spragtelėti meniu
InsertFunction 4) renkant ar redaguojant formulę, jos vardo
lauko funkcijų sąraše spragtelėjus paskutinę eilutę More
functions (daugiau funkcijų) 5) paspaudus SHIFT+F3 klavišus.
Kai argumente galima nurodyti narvelių koordinates, vietoj
redagavimo lauko pateikiamas Bloko žymėjimo laukas (range
selection box), kurio dešinėje yra sutraukties mygtukas
(collapse dialog button) . Kai pele spragtelėsime šį mygtuką,
didelis formulės skydelis bus sumažintas iki siauro lauko vieno
bloko koordinatėms nurodyti.
.
Kai
teisingai pažymėsite bloką, spragtelėkite šiek tiek kitokį
koordinačių lauko sutraukties mygtuką
– vėl bus pateiktas
88
pradinis formulės skydelis, o jo redagavimo lauke įrašytos ką tik
pele pažymėto bloko koordinatės.
Kaip greitai atverti formulės skydelį?
Klaviatūra surinkti teisingą funkcijos vardą ir paspausti
CTRL+A klavišus.
Kaip įterpti angliškų argumentų vardus?
Klaviatūra surinkti teisingą funkcijos vardą ir paspausti
CTRL+SHIFT+A klavišus. Po to būtinai pakeisti juos
tikraisiais argumentais.
Kaip įterpti funkcijas į argumentus?
Spragtelėti pele argumento lauką, kuriame norite įterpti funkciją,
po to vardo lauke rodomame sąraše pažymėti naują funkciją.
Bus pateiktas kitas formulės skydelis, į kurio argumentų laukus
vėl galėsime įterpti funkcijas, ir t.t. kol neviršysime leidžiamų 7
įdėtumo lygių.
Kaip įterpti vardus į funkcijos argumentus?
Klavišu F3 atverti Paste Name dialogo skydelį ir pažymėti
reikiamą vardą sąraše.
Kaip redaguoti funkcijas formulėse?
Pažymėti narvelį, kuriame įrašyta sukurta formulė, turinti
funkcijų, formulės eilutėje spragtelime formulės redagavimo
mygtuką
. Paskutinioji formulės pirmojo lygio įdėtoji
funkcija pateikiama formulės skydelyje, kuriame galima taisyti
jos argumentus. Jei norime taisyti kitą funkciją, spragtelime ją
formulės eilutėje.
Kaip formulės eilutę laikyti skaičiuotuvu?
Surenkame
formulę,
pvz.:
=(789*4,56)/123,
pirma
paspaudžiame F9, o tik po to ENTER klavišą. Excel į narvelį
įrašys ne formulę, o pagal ją apskaičiuotą reikšmę, t.y.
29,25073. Jei norime apskaičiuoti tik formulės dalies reikšmę,
įjunkime formulės redagavimo veikseną (paspauskime F2
klavišą), vilkdami pele pažymėkime keičiamą formulės dalį ir
paspauskime F9+ENTER klavišus.
89
Kaip padaryti tikslią formulės kopiją?
įjunkime narvelio redagavimo veikseną (paspauskime F2
klavišą), vilkdami pelę pažymėkime visą formulę (kaip tekstą) ir
nukopijuokime ją į krepšį. Kai įdėsime šią formulę į kitą narvelį,
tai bus tiksli jos kopija.
Kaip formulių bloką pakeisti jų reikšmių bloku?
Formulių blokas nukopijuojamas, o po to įklijuojamas į kitą ar tą
pačią vietą naudojant meniu EditPaste Special komandą,
dialogo skydelyje spragtelėti parinkties mygtuką.
Kaip dirbti su automatinės sudėties (AutoSum) mygtuku?
Pažymėti narvelį, esantį po sudedamų skaičių stulpeliu ar jų
eilutės gale, ir spragtelėti mygtuką
, paspausti ENTER
klavišą.
Vienuolika populiariausių funkcijų:
1) sudėtis – SUM(skaičius1;skaičius2;...). Trys sudėties
taisyklės: 1) kai skaičiai, loginės reikšmės arba skaičiai,
užrašyti teksto formatu (kabutėse), renkami tiesiog funkcijos
argumentų sąraše, jie yra sudedami (TRUE – 1, FALSE – 0),
2) jei argumentas yra koordinatės, tai sudedami tik skaičiai,
esantys koordinatėmis nurodytuose narveliuose, o tušti narveliai,
loginės reikšmės ar teksto eilutės yra ignoruojamos, 3)
nurodžius argumentus – klaidos reikšmes arba tekstinius
duomenis, kurių negalima paversti skaičiais, gaunama klaidos
reikšmė. Reikia žinoti: datą traktuoja kaip skaičių. Datų sekoje
viena diena lygi 1. Kai prie datos pridedame ar iš jos atimame
skaičių,
gauname
naują
datą.
2)
vidurkis
–
AVERAGE(skaičius1;skaičius2;...). Sudeda skaitines reikšmes
ir sumą padalina iš reikšmių skaičiaus, tačiau ignoruoja tekstą,
logines reikšmes ir tuščius narvelius. 3) kiek yra skaičių –
COUNT(reikšmė1; reikšmė2;...). Suskaičiuoja, kiek skaičių
yra koordinatėmis nurodytame bloke, bet ignoruoja tuščius
narvelius ir narvelius su tekstu, loginėmis bei klaidų
reikšmėmis. 4) norėdami suskaičiuoti visus netuščius narvelius
– COUNTA(reikšmė1; reikšmė2;...). 5) didžiausia reikšmė –
90
MAX(skaičius1;skaičius2;...) 6) mažiausia reikšmė –
MIN(skaičius1;skaičius2;...)
7)
daugyba
–
PRODUCT(skaičius1;skaičius2;...)
8)
SUMIF(blokas;kriterijus;sumavimo blokas) – sudeda tik tas
sumavimo bloko reikšmes, kurias atitinkančios tikrinamo bloko
reikšmės tenkina kriterijaus sąlygą. Kriterijus įrašomas
angliškose
kabutėse,
pvz.:
“>50”,
“Lempa”.
9)
COUNTIF(blokas;kriterijus) – suskaičiuoja tik tas nurodyto
bloko reikšmes, kurios tenkina kriterijaus sąlygą. 10) NOW()
– pateikia datos ir laiko eilės numerį pagal jūsų kompiuterio
laikrodžio duomenis. Šis eilės numeris yra datos ir laiko kodas,
kurį Excel vartoja datoms ir laikui skaičiuoti. Jo reikšmės gali
būti nuo 1 iki 2958465. Šie skaičiai atitinka datas nuo 1900
metų sausio 1 dienos iki 9999 metų gruodžio 31 dienos.
Numerio trupmeninė dalis atitinka laiką. 11) loginė funkcija –
IF(sąlyga;reikšmė, jei sąlyga tenkinama;reikšmė, jei sąlyga
netenkinama).
Klaidų reikšmės:
#DIV/0! – bandėte konstantą dalyti iš nulio arba reikšmę
dalijate iš narvelio, kuriame įrašytas nulis arba kuris yra tuščias.
#N/A – negalima apskaičiuoti funkcijos ar formulės rezultato,
nes nėra reikiamos informacijos. Galimos priežastys:
užrašydami funkciją, nurodėte klaidingus argumentus ar
pateikėte juos ne ta tvarka.
#NAME? – pavartojote neapibrėžtą, ištrintą arba klaidingą
bloko, reikšmės ar funkcijos vardą. Taip pat galbūt palikote
skyrybos klaidą.
#NULL! – norėdami kreiptis tik į bendrus dviejų blokų
narvelius (jų sankirtos narveliu), turite jų koordinates ar vardus
sujungti tarpo ženklu. Tokią klaidos reikšmę gaunate, jei šie
blokai neturi bendrų narvelių.
#NUM! – funkcijos argumentuose pavartotas klaidingas
skaičius.
#REF! – pašalinote narvelius, nurodytus kitose formulėse.
91
#VALUE! – matematinėje formulėje surinkote tekstą ten, kur
turėtų būti skaičius.
Formatai supaprastina duomenų apipavidalinimą.
Kaip pakeisti formatus (3 būdai)?
1)
skaičių formatų tvarkymo mygtukais
2) spragtelėti meniu FormatCells kortelę Number 3)
spragtelėti DPKFormat Cells…
Visiems naujo darbo lapo narveliams suteiktas bendrasis
(general) formatas. Skaičiaus reikšmė (skaičius, turintis iki 15
skaitmenų) vadinama tikrąja reikšme (actual value). Jei
skaičius per ilgas ir visas netelpa narvelyje, jame rodoma
grotelių eilutė (
).
Skaičių formatai nurodomi meniu FormatCells kortelėje
Number, Category sąraše: General – bendrasis; Number –
skaičių; Currency – valiutos; Acccounting – apskaitos; Date –
datų; Time – laiko; Percentage – procentų; Fraction –
paprastųjų trupmenų; Scientific – eksponentinių skaičių; Text –
tekstinių duomenų; Special – specialioji; Custom – vartotojo
pasirinktų arba paties sukurtų formatų. Suteikus teksto formatą
narveliui, kuriame įrašytas skaičius, šis skaičius laikomas tekstu
ir pritraukiamas prie kairiojo narvelio krašto.
Automatiniais formatais nustatomi skaičių formatai, šriftas,
išdėstymas, kraštinės, raštai, stulpelių plotis ir eilučių aukštis.
Kaip lentelei suteikti automatinį formatą?
1) surinkti lentelę, pažymėti ją ar jos dalį, 2) spragtelėti meniu
FormatAutoformat komandą, 3) spragtelėti OPTIONS
mygtuką, jei reikia, panaikinti žymas nereikalingų parametrų
langeliuose, 4) Table format sąraše pažymėti norimą formatą ir
5) spragtelėti OK mygtuką.
FormatConditional Formatting (sąlygos formatai) komanda
naudojama, kai darbo lape norime turėti „skambutį“, kuris
praneštų, kad narvelio reikšmė tenkina nurodytas sąlygas.
92
Kaip naudotis sąlygos formatų komanda?
1)
pažymėti
narvelius,
2)
spragtelėti
meniu
FormatConditional Formatting, 3) jei sąlygoje turi būti
panaudota narvelio reikšmė, pirmajame sąlygos skyriaus sąraše
spragtelėti reikšmę Cell Value Is, antrajame sąraše pažymėti
santykio operaciją ir tolesniame lauke ar laukuose surinkti
reikiamas reikšmes (vietoj reikšmės galima surinkti formulę), 4)
jei sąlygoje turi būti panaudota formulė, pirmajame sąlygos
srities sąraše spragtelėti reikšmę Formula Is ir tolesniame lauke
surinkti formulę (formulės rezultatas turi būti loginė reikšmė
TRUE arba FALSE), 5) spragtelėti FORMAT mygtuką, 6)
dialogo skydelyje pažymėti šrifto stilių, spalvą ir pabraukimo
tipą, kraštines, fono spalvą ir raštą (kai narvelio reikšmė tenkina
sąlygą arba yra TRUE), 7) jei reikia dar vienos sąlygos,
spragtelėti ADD mygtuką ir pakartoti 3-6 žingsnius, 8)
spragtelėti OK mygtuką.
Skaičių formatų mygtukai:
1) suteikti valiutos formatą 2) suteikti procentų formatą 3)
suteikti realaus skaičiaus formatą 4) padidinti trupmeninių
pozicijų skaičių 5) sumažinti trupmeninių pozicijų skaičių 6)
kopijuoti formatus.
Kaip sukurti individualų formatą?
1) pažymėti narvelius, 2) atversti meniu FormatCells
komandos Number kortelę ir Category sąraše pažymėti Custom
formatų grupę, 3) Type sąraše pažymėti tinkamiausią formatą ir,
jei reikia, redagavimo lauke jį pataisyti arba surinkti visiškai
naują skaičių formato šabloną, 4) spragtelėti OK mygtuką.
Skaičių formatų simboliai (paaiškinimai lapuose):
Skaitmens ženklas (0), skaitmens ženklas (#),skaitmens ženklas
(?), realaus skaičiaus kablelis (,), procentai (%), tūkstančių
skyriklis – taškas (.), eksponentinis formatas (E- E+ e- e+),
simboliai $ : - + ( ) ir tarpo ženklas, kairinis pasvirasis brūkšnys
(\), žvaigždutė (*), pabraukimo simbolis (_), “Tekstas”, teksto
93
ženklas (@), spalva [BLACK], [WHITE], [RED], [GREEN],
[BLUE], [YELLOW], [MAGENTA], [CYAN].
Kaip sukurti naują datos formatą?
1) pažymėti narvelį, 2) atversti meniu FormatCells komandos
Number kortelę, 3) Category sąraše pažymėti Custom formatų
grupę, 4) šios formatų grupės teksto lauke Type surinkti
reikiamą formatą. Naudoti lentelėje (Datų formatų simboliai)
nurodytus simbolius ir reikiamus skyriklius: tašką, tarpą arba
brūkšnelį. Jei norite datos dalis skirti kitais ženklais, prieš juos
surinkite kairinį pasvirą brūkšnį, jei datos dalis skirsite žodžiais,
juos rinkite tarp angliškų dvigubų kabučių, 5) spragtelėti OK
mygtuką.
Datų formatų simboliai
Simbolių seka
d arba dd
ddd arba dddd
m arba mm
mmm arba
mmmm
yy arba yyyy
h arba hh
m arba mm
Simbolių sekos reikšmė
Dienos numeris pateikiamas skaičiumi be
nereikšminio nulio arba su nereikšminiu
nuliu.
Pateikiama lietuviško savaitės dienos
pavadinimo dviejų raidžių santrumpa (Pr,
An ir t.t.) arba visas angliškas savaitės
dienos pavadinimas (Saturday ir t.t.).
Mėnesio numeris pateikiamas skaičiumi
be nereikšminio nulio arba su
nereikšminiu nuliu.
Pateikiama lietuviško mėnesio
pavadinimo trijų raidžių santrumpa (Sau,
Vas ir t.t.) arba visas lietuviškas mėnesio
pavadinimas (Sausis ir t.t.).
Metų numeris pateikiamas dviženkliu
arba keturženkliu skaičiumi.
Valandos pateikiamos be nereikšminio
nulio arba su juo.
Minutės pateikiamos be nereikšminio
94
s arba ss
am arba pm
nulio arba su juo.
Sekundės pateikiamos be nereikšminio
nulio arba su juo.
Šitaip nurodomas laikas prieš pusiaudienį
arba po jo.
Diagrama (chart) – tai darbo lapo duomenų grafinis vaizdas.
Kaip iškviesti diagramų vedlį (2 būdai)?
1) spragtelėti diagramų vedlio mygtuką
, kuris yra
standartinėje priemonių juostoje 2) spragtelėti meniu
InsertChart.
Kaip greitai sukurti diagramą?
1) pažymėti darbo lapo narvelius su duomenimis, 2) spragtelėti
diagramų vedlio mygtuką
arba spragtelėti meniu
InsertChart, 3) pirmajame dialogo skydelyje spragtelėti
FINISH mygtuką.
Diagrama, kuri nubraižoma tiesiai darbo lape, vadinama
įstatytąja diagrama (embedded chart).
Diagrama (chart) – visa diagramos lango sritis, kurią sudaro
elementai: duomenų vaizdai, ašys, tekstas ir t.t.
Duomenų sekos (data series) – grupės susijusių duomenų
elementų (skaitinės kategorijų reikšmės), kurios diagramoje
vaizduojamos tuo pačiu raštu, spalva ar simboliais.
Duomenų kategorijos (data categories) – tai duomenų sekų
reikšmės, įrašytos tuose pačiuose lentelės stulpeliuose arba
eilutėse.
Duomenų vaizdas (data marker) – stulpelis (stulpelinėse ar
juostinėse diagramose), taškas ar smulkus simbolis (linijinėse ir
taškinėse diagramose), kuris diagramoje vaizduoja vieną darbo
lentelės duomenų tašką (vieną kategorijos reikšmę).
Ašis (axis) – tiesė, kuri yra pagrindinė duomenų braižymo
koordinačių ašis diagramoje.
95
Terminas kategorijų ašis (category axis) vartojamas
horizontaliai ašiai (X ašiai) pavadinti, o terminas reikšmių ašis
(value axis) – vertikaliai ašiai (Y ašiai) pavadinti.
Padala (tickmark) – mažas brūkšnelis, kuris dalija ašį ir žymi
kategorijas arba skalę. Padalos žymė (tickmark label) yra
tekstas, kuris paaiškina padalos prasmę.
Braižymo sritis (plot area) – sritis, apibrėžta ašimis.
Tinklelis (gridlines) – pagalbinės linijos, brėžiamos nuo ašių
padalų per visą braižymo sritį.
Diagramos tekstas (chart text) – tekstas, kuriuo aprašomi
duomenys arba diagramos objektai.
Legenda (legend) – sritis, kurioje aiškinami diagramoje
panaudoti žymenys: raštai, spalvos ar simboliai.
Duomenų sekos vardas (data series name) – pavadinimas,
esantis diagramos legendoje, kuris paaiškina raštą, spalvą ar
simbolį, vartojamą duomenų sekai vaizduoti.
4 diagramų vedlio žingsniai:
1) diagramos tipas, 2) diagramos duomenų šaltinis, 3) diagramos
parinktys: Titles (pavadinimai), Axes (ašys), Gridlines
(tinklelis), Legend (legenda), Data Labels (duomenų žymės),
Data Table (duomenų lentelė), 4) diagramos vieta.
Kaip įkelti diagramos priemonių juostą?
spragtelėti meniu ViewToolbarsChart.
1) diagramos objektai, 2) pažymėto objekto formatas, 3)
diagramos tipas, 4) legenda, 5) duomenų lentelė, 6) duomenys
eilutėje, 7) duomenys stulpelyje, 8) teksto posūkis (450 žemyn),
9) teksto posūkis (450 aukštyn).
Pagal duomenų vaizdavimo formą diagramos skirstomos į tipus
(type), į dvimates (2 dimension – 2D) ir trimates (3
dimension – 3D) diagramas.
96
Individualusis formatas (custom type) – tai tam tikram
diagramos tipui ir modifikacijai sukurtas formatas su nustatytais
keičiamaisiais diagramos elementais.
Diagramų tipai: plotinė (area), juostinė (bar), stulpelinė
(column), linijinė (line), skritulinė (pie), žiedinė (doughnut),
spindulinė (radar), XY taškinė (scatter), paviršinė (surface),
kūginė (cone), cilindrinė (cylinder), piramidinė (pyramid),
akcijų (stock), burbulinė (bubble), kombinuotoji (combination).
Paprastosiose (simple) diagramose visų sekų kiekvienos
duomenų kategorijos reikšmės atidedamos X ašyje. Diagramos
leidžia gerai palyginti tik absoliučiąsias kategorijų reikšmes.
Sudėtinės (stack) diagramos sudaromos tokiu būdu: visos
kiekvienos duomenų kategorijos reikšmės sudedamos viena ant
kitos virš X ašies taškų, o skirtingų sekų duomenų reikšmės
parodomos kitokiu raštu, spalva, linija ar žymenimis. Diagramos
vaizdžiai parodo ir kategorijų absoliutųjį dydį, ir kategorijos
sudėtinių dalių santykį su visa kategorija.
100% sudėtinės (100% stack) diagramos sudaromos tokiu
būdu: kiekviena kategorija visada pateikiama kaip 100%
sudėtinė reikšmė (visos kategorijos tampa lygios), o skirtingų
sekų duomenų reikšmės parodomos kitokiu raštu, spalva, linija
ar žymenimis. Diagramos vaizdžiai parodo tik kategorijos
sudėtinių dalių santykinį kitimą lyginant su visa kategorija.
Skirtingai negu skritulinėje diagramoje, vienoje diagramoje gali
būti vaizduojamos kelios sekos.
Diagramų keitimo 3 būdai:
Kai diagrama sukurta, ją reikia pažymėti ir pasirinkti vieną iš
būdų: 1) spragtelėti diagramų vedlio mygtuką
, 2) nurodyti
Chart meniu komandas Chart Type, Source Data,Chart Options
ir Location, 3) pasinaudoti diagramos priemonių juostos
mygtukais
.
97
Diagramos elementai, tokie kaip ašys, duomenų sekų vaizdai,
pavadinimas ar legenda, vadinami diagramos objektais (chart
object). Diagramos objektai yra šie: diagramos sritis (chart
area), diagramos pavadinimas (chart title), braižymo sritis
(plot area), legenda (legend), kategorijų ašis (category axis),
kategorijų ašies pavadinimas (category axis title), reikšmių
ašis (value axis), reikšmių ašies pavadinimas (value axis title),
antroji reikšmių ašis (secondary value axis), antrosios
reikšmių ašies pavadinimas (secondary value axis title),
pirmoji duomenų seka (series 1), antroji duomenų seka
(series 2), duomenų žymės (data labels), tinklelis (gridlines),
duomenų lentelė (data table), kritimo linija (drop line), ribinė
linija (high-low line), pagrindas (floor), sienelė (wall), kampas
(corner), didėjimo juosta (up bar), mažėjimo juosta (down
bar), kitimo krypties linija (trendline), paklaidos intervalo
juosta (error bar).
Diagramos objektų formatų tvarkymo 5 būdai (kai
diagramos objektas jau pažymėtas):
1) naudodamiesi Format meniu viršutine formatų tvarkymo
komanda (ji keičiasi), 2) dukart spragtelėti reikiamą diagramos
dalį, 3) nuspaudę DPK spragtelėti diagramos dalį ir pažymėti
Format (Part Name) komandą, 4) diagramos priemonių juostoje
spragtelėti formatų tvarkymo mygtuką
, 5) paspausti
komandos klavišus CTRL+1.
Diagramos tekstas (chart text) aprašo diagramos duomenis
arba objektus (elementus).
Diagramos tekstas gali būti 6 rūšių:
1) diagramos pavadinimas (title), 2) ašies pavadinimas (axis
title), 3) duomenų vaizdo žymė (data point label), 4) padalos
žymė (tick mark label), 5) legendos įrašas (legend entry), 6)
slankusis (floating) teksto laukas (text box).
Kaip užrašyti diagramos ir ašių pavadinimus?
Spragtelėti meniu ChartChart Options komandą (arba su
DPK) ir atversti Titles kortelę.
98
Kaip suskaidyti pavadinimą į kelias eilutes?
Spragtelėti pavadinimą du kartus, perkelti įterpimo ženklą į
eilutės skaidymo vietą ir paspausti SHIFT+ENTER klavišus.
Kaip užrašyti diagramos duomenų žymes?
Spragtelėti meniu ChartChart Options komandą (arba su
DPK) ir atversti Data Labels kortelę, kurioje pasirinkti: None
(nieko), Show value (rodyti reikšmę), Show percent (rodyti
procentus), Show label (rodyti žymę), Show label and percent
(rodyti žymę ir procentus), Show bubble sizes (rodyti burbulų
dydžius). Legend key next label – legendos raktas šalia žymės.
Kaip nustatyti duomenų žymės vietą vaizdo atžvilgiu?
Pažymėti bet kurio diagramų tipo duomenų žymes ir spragtelėti
meniu FormatSelected Data Labels komandos dialogo
skydelio Alignment kortelėje pateikiamą Label Position (žymės
vieta) išskleidžiamą sąrašą.
Kaip diagramoje užrašyti slankųjį tekstą?
1)įsitikinti, kad nepažymėtas joks kitas diagramos tekstas, 2)
klaviatūra surinkti tekstą, 3) jis rodomas formulės eilutėje,
perkelti tekstą į naują eilutę galima paspaudus CTRL+ENTER
klavišus, 4) paspausti ENTER klavišą arba spragtelėti įvesties
mygtuką.
Kaip redaguoti diagramos tekstą?
1) pažymėti tekstą ir įjungti redagavimo veikseną spragtelėję
pele reikiamą teksto vietą, 2) jeigu tekstas susietas su darbo
lapu, atversti jį, pažymėti narvelį su tekstu ir įjungti redagavimo
veikseną, 3) redaguoti tekstą, 4) jei norime tekstą perkelti į naują
eilutę, paspauskite CTRL+ENTER klavišus, 5) kai baigsite
redaguoti, paspausti ENTER klavišą arba spragtelėti įvesties
mygtuką.
Kaip keisti teksto formatus?
1) pažymėti tekstą arba visą diagramos sritį, 2) nurodyti pirmąją
Format meniu komandą, 3) jei reikia, atversti Font kortelę ir
nustatyti reikiamus šrifto parametrus, 4) jei reikia, atversti
Patterns kortelę ir nustatyti reikiamus kraštinių ir fono
99
parametrus, 5) jei reikia, atversti Alignment kortelę ir nustatyti
reikiamus teksto padėties parametrus, 6) jei reikia, atversti
Number kortelę ir nustatyti reikiamus duomenų žymių arba
padalų žymių parametrus, 7) spragtelėti OK mygtuką.
Kaip perkelti tekstą naudojantis pele?
1) pažymėti tekstą, 2) vilkti teksto lauko rėmelį į naują vietą.
Kaip keisti slankiojo teksto lauko dydį naudojantis pele?
1) pažymėti tekstą, 2) perkelti pelės žymeklį ties vienu iš
juodųjų kvadratukų, 3) vilkti teksto lauko rėmelį, kol jis taps
norimo dydžio ir formos.
Kaip ištrinti diagramos tekstą?
1) pažymėti tekstą, 2) paspausti DELETE klavišą arba nurodyti
meniu EditClearAll komandą (tekstas bus ištrintas kartu su
rėmeliu ir fonu).
4 spausdinimo būdai?
1) standartinės priemonių juostos mygtuku
, 2) meniu
FilePrint komanda, 3) meniu FilePrint Preview komandos
peržiūros lango Print mygtuku, 4) meniu FilePage Setup
komandos visų kortelių Print mygtuku.
Kaip nustatyti spausdintuvą ir jo parametrus?
Spragtelėti meniu FilePrint komandos dialogo skydelio
Printer srities Name išskleistame sąraše, o parametrai parenkami
paspaudus Properties mygtuką: Paper Size (popieriaus lapo
dydis), Orientacion (posūkis): Portrait – vertikaliai, Landscape
– horizontaliai, Paper source (popieriaus įlaida), Media choice
(veiksenos parinkimas), Graphics (grafika).
Kaip įdiegti naują spausdintuvą?
Spragtelėti StartSettingsPrinters. Pateiktame lange
spragtelėti Add Printer piktogramą, o toliau vykdyti vedlio
nurodymus.
Ką spausdinti?
Print range (spausdinama sritis) srityje nurodomi spausdinamų
puslapių numeriai: All (visi), Page(s) From (nuo puslapio), To
(iki puslapio), Print what (ką spausdinti), Selection (kas
100
pažymėta), Active sheet(s) (aktyviuosius lapus), Entire
workbook (visą darbo knygą), Copies (kopijos) srityje Number
of copies (kopijų skaičius) mygtukais nurodomas spausdinamų
kopijų skaičius, o Collate (sudėti brošiūrą) žymimuoju langeliu
kelių lapų kopijos išspausdinamos sudėtos į atskiras brošiūras.
Kaip nustatyti puslapio parametrus?
Spragtelėti meniu FilePage Setup komandą.
Ką nustato Page kortelė?
Leidžia nustatyti puslapio posūkį, mastelį, popieriaus lapo dydį
ir aktyviojo darbo lapo ar kelių lapų pirmojo spausdinamo
puslapio numerį.
Ką nustato Margins kortelė?
Nustato puslapio paraštes bei puslapines antraštes ir centruoja
darbo lapą puslapyje (Center on page) ir vertikaliai, ir
horizontaliai.
Ką nustato Header/Footer kortelė?
Leidžia nurodyti aktyviojo lapo puslapines antraštes. Puslapinė
antraštė yra aprašomasis tekstas, kuris spausdinamas kiekvieno
darbo lapo puslapio viršuje ir apačioje.
Ką nustato Sheet kortelė?
Kortelėje galima nurodyti darbo lapo spausdinimo sritis ir
valdyti spausdinimo eilę bei kokybę. Galima nurodyti, ar
spausdinti lapo tinklelį, pastabas, eilučių bei stulpelių antraštes.
Pagrindiniai šios kortelės parametrai: Print area (spausdinimo
sritis), Print titles (spausdinti pavadinimus), Print (spausdinti):
Gridlines (pagalbinį darbo lapo tinklelį), Black and white
(nespalvotai), Draft quality (juodraščio kokybe), Row and
column headings (pagalbines eilučių ir stulpelių antraštes), Page
order (puslapių tvarka): Down, then over (žemyn, po to
skersai), Over, then down (skersai, po to žemyn).
Ką nustato Chart kortelė?
Leidžia nustatyti spausdinamų diagramų dydį ir spausdinimo
kokybę. Pagrindiniai šios kortelės parametrai: Printed chart
size (išspausdintos diagramos dydis): Use full page (naudoti visą
101
puslapį), Scale to fit page (padidinti iki puslapio krašto), Custom
(individualus).
Puslapių laužymo 4 būdai?
1) spragtelėti meniu ViewPage Break Preview – galima
puslapių pabaigos ženklus vilkti pele, 2) spragtelėti meniu
InsertPage Break ir meniu InsertRemove Page Break –
nustato arba panaikina rankiniu būdu sudėtus puslapių pabaigos
ženklus pažymėto narvelio viršuje ir kairėje, 3) spragtelėti
meniu FilePrint Area, Set Print Area ir meniu FilePrint
Area, Clear Print Area – nustato ar panaikina pažymėto bloko ar
kelių blokų spausdinimo sritį, 4) ) spragtelėti meniu FilePrint
Preview komandos Margins kortelėje velkant pele paraščių
linijas.
Kaip įjungti puslapių laužymo peržiūra?
spragtelėti meniu ViewPage Break Preview.
4 darbo lapo spausdinimo taisyklės:
1) Jei reikia išspausdinti visą darbo lapą, reikia spragtelėti meniu
ToolsOptions komandos View kortelėje įjungti Page breaks
langelį. Ir šiuo atveju puslapių ribas galima patvarkyti, keičiant
eilučių aukštį ir stulpelių plotį arba tinkamoje vietoje įterpti
kelias tuščias eilutes ar tuščius stulpelius, 2) jeigu norime darbo
lapą sulaužyti konkrečiose vietose rankiniu būdu, naudojame
meniu ViewPage Break Preview arba meniu InsertPage
Break komandas, 3) jeigu vieną kartą reikia atspausdinti darbo
lapo viduje esančią informaciją, reikia pažymėti šį bloką ir
naudoti meniu FilePrint komandos Selection parinktis. Jeigu
norite atspausdinti tik įstatytąją diagramą, pažymėkite darbo
lapo bloką, esantį po diagrama, 4) jeigu reikia nuolatos
spausdinti tam tikras darbo lapo vietas, apibrėžkite spausdinimo
sritį, pasinaudoję meniu FilePage Setup komandos Sheet
kortelės Print Area teksto lauku arba meniu FilePrint
AreaSet Print Area komanda.
Kaip peržiūrėti spaudinį 3 būdai?
102
1) spragtelėti meniu FilePrint Preview komandą, 2)
spragtelėti standartinės priemonių juostos spausdinimo peržiūros
mygtuką
, 3) jeigu dirbame meniu FilePage Setup ar
meniu FilePrint komandų dialogo skydeliuose, spragtelėkime
Print Preview mygtuką.
1) peržiūrėti kitą puslapį, 2) peržiūrėti ankstesnį puslapį, 3)
padidinti ar sumažinti puslapio vaizdą, 4) spausdinti puslapį, 5)
iškviesti Page Setup dialogo skydelį, 6) pateikti arba panaikinti
paraščių ir stulpelių pločio keitimo rankenėles, 7) įjungti
puslapių laužymo peržiūros režimą, 8) grįžti į aktyvųjį lapą, 9)
pagalba.
Sąrašas (list) – tai vardus turinčių laukų, sutvarkytų eilutėmis,
rinkinys, kuriame saugomi vienarūšiai duomenys.
Kaip rikiuoti sąrašo duomenis?
spragtelėti meniu DataSort komandą.
Kaip automatiškai rasti dalines sąrašo eilučių grupių sumas?
spragtelėti meniu DataSubtotal komandą.
Kaip peržiūrėti, surasti, pakeisti arba išmesti sąrašo eilutes?
spragtelėti meniu DataForm komandą.
Kaip pagal keičiamas vartotojų užklausas išrinkti duomenis
iš sąrašo?
spragtelėti meniu DataFilter komandą.
Sąrašas panašus į paprastą duomenų bazę (database): jo eilutės
atitinka įrašus (record), o stulpeliai – laukus (field).
Data meniu komandos:
Sort (riliuoti), Filter (filtruoti), Form (forma), Subtotals
(grupių sumos), Validation (teisingumo patikrinimas), Table
(lentelė), Text to Columns (suskaidyti tekstą skiltimis),
Consolidate (suvestinė), Group and Outline (grupės ir grupių
schemos), Pivot table Report (sukinio ataskaita), Get External
Data (gauti išorinius duomenis).
Kaip rikiuoti pagal kelis raktus?
103
1) visi duomenų rinkinio įrašai surikiuojami pagal pirmąjį raktą,
2) jeigu kelių įrašų pirmojo rakto reikšmės lygios, tai įrašai
rikiuojami pagal antrąjį raktą, 3) jeigu kelių įrašų pirmojo ir
antrojo raktų reikšmės lygios, tai įrašai rikiuojami pagal trečiąjį
raktą ir t.t.
meniu DataSort komanda rikiuoja sąrašo eilutes pagal
nurodytus rikiavimo raktus.
Kai rikiavimui naudojame daugiau negu tris raktus,
laikomės tokių taisyklių:
1) paskutinis rikiavimas yra svarbiausias, 2) jei rikiavimo raktai
yra lygūs, paliekama ankstesnė rikiavimo tvarka.
Kiekvienam raktui reikia nurodyti rikiavimo tvarką Ascending
(didėjimo) arba Descending (mažėjimo), spragtelėjus reikiamą
parinkimo mygtuką (
).
Kaip rikiuoti duomenis?
1) pažymėti darbo lapo narvelį arba duomenų bloką, 2) nurodyti
DataSort komandą, 3) rakto sąraše Sort by arba Then by
pažymėti stulpelio vardą arba bendrąją antraštę ir įjungti vieną iš
mygtukų
, 4) jei reikia, OPTIONS mygtuku iškviesti
rikiavimo parametrų keitimo skydelį ir pakeisti šiuos
parametrus: First key sort oder (pirmojo rakto rikiavimo tvarka),
Case sensitive (skirti mažąsias ir didžiąsias raides), Orientacion
(kryptis) skyriuje išjungti Sort top to bottom (rikiuoti nuo
viršaus į apačią) parinkimo mygtuką ir įjungti Sort left to right
(rikiuoti iš kairės į dešinę) mygtuką, 5) spragtelėti mygtuką OK.
Duomenų forma (data form) – tai tipinis specialus vienos
sąrašo eilutės (įrašo) maketas. Jis leidžia peržiūrėti, pakeisti,
pridėti, išmesti arba surasti sąrašo įrašus.
Duomenų formos vardas. Formos vardo juostoje nurodomas
darbo lapo vardas, kuriame yra sąrašas.
Duomenų formos laukai (daugiausia gali būti 32 laukai):
redaguojami laukai (juos galima redaguoti; šiuose laukuose
pateikiamos konstantos), skaičiuojamieji arba saugieji laukai
104
(jų negalima redaguoti; skaičiuojamuosuose laukuose pateikiami
formulių
rezultatai,
o
saugieji
laukai
nustatomi
ToolsProtection komanda).
Laukų vardams suteikiami jūsų sąrašo stulpelių vardai.
Slinkties juosta rodo apytikrę formoje pateikto įrašo vietą
sąraše. Galite ją naudoti įrašų peržiūrai.
Įrašo numerio rodytuvas rodo duomenų formoje pateikto įrašo
numerį ir viso sąrašo įrašų kiekį.
Svarbiausiems veiksmams atlikti skirti septyni komandų
mygtukai: New (naujas įrašas), Delete (pašalinti įrašą), Restore
(atšaukti pakeitimus), Find Prev (rasti ankstesnįjį įrašą), Find
Next (rasti tolesnįjį įrašą), Criteria (formuoti kriterijus), Close
(uždaryti skydelį).
Kaip tvarkyti duomenų formą?
1) padaryti veikiamuoju darbo lapą, kuriame įrašytas sąrašas, ir
pažymėti vieną sąrašo narvelį, 2) nurodyti DataForm
komandą, 3) pateiktoje duomenų formoje galima atlikti tokius
veiksmus: peržiūrėti sąrašą ir redaguoti įrašų laukus; sukurti
naują įrašą – nurodyti New komandą; išmesti nereikalingą įrašą
– nurodyti Delete komandą; surasti tam tikrus įrašus – Criteria
komanda sudaryti kriterijus ir Find Prev bei Find Next
komandomis peržiūrėti įrašus, 4) spragtelėti CLOSE mygtuką ir
grįšime į darbo lapą.
Priemonė, padedanti išvengti arba bent sumažinti naujų
duomenų rinkimo klaidas – DataValidation.
DataValidation komandos skydelio Settings kortelėje
nurodomas renkamų duomenų tikrinimo algoritmas. Allow
(leidžiama) sąraše parenkame vieną iš šių duomenų tipų: Any
value (bet kokia reikšmė), Whole number (bet kuris nurodyto
intervalo skaičius), Decimal (bet kuris trupmeninis nurodyto
intervalo skaičius, List (tik reikšmė iš išskleidžiamojo reikšmių
sąrašo), Date (bet kuri nurodyto intervalo data, Time (bet kuri
nurodyto intervalo laiko reikšmė), Text length (intervalu
nurodyto ilgio laiko reikšmė), Custom (reikšmė, tenkinanti
105
formule užrašytą sąlygą). Data išskleidžiamajame sąraše
pateikiamos visos galimos sąlygos intervalui nurodyti: between
(tarp), not between (ne tarp), equal to (lygu), not equal to
(nelygu), greater than (daugiau už), less than (mažiau už),
greater than or equal to (daugiau už arba lygu), less than or
equal to (mažiau už arba lygu). Intervalą ribojančios reikšmės
nurodomos papildomuose laukuose: Minimum, Maximum ar
Value.
DataValidation komandos skydelio Input Message (įvesties
pranešimas)
kortelėje galima nurodyti ir pranešimo
pavadinimą, ir apibūdinti įvesties ribojimus.
Naudodamiesi DataValidation komandos skydelio Error
Alert (klaidos pranešimas) kortele galima sukurti individualų
pranešimą lietuvių kalba.
Kaip tikrinti duomenų teisingumą?
1) pažymėti darbo lapo bloką, 2) nurodyti DataValidation
komandą, 3) Settings kortelės Allow išskleidžiamajame sąraše
nustatyti tikrinamų duomenų tipą, o jos modifikuotoje dalyje –
reikiamus papildomus parametrus, 4) jei norime, kad šalia
tikrinamo narvelio būtų pateikiama aiškinamoji įvesties kortelė,
reikia atversti Input Message kortelę ir joje surinkti parnešimo
turinį, 5) jei norime pakeisti klaidos pranešimo tipą arba turinį,
atverskime Error Alert kortelę ir nustatykime jos parametrus, 6)
spragtelėkime OK mygtuką.
Excel skaičiuoklė duomenų paieškai sąraše naudoja originalų
sąrašo filtravimo (filter) metodą. Visos nereikalingos sąrašo
eilutės paslepiamos, paliekant jame tik tas, kuriose yra vartotojo
nurodyta reikšmė arba kurios duomenys tenkina paieškos
sąlygų, vadinamų kriterijais (criteria), rinkinį.
Filtravimo komandų paskirtis:
Meniu DataFilterShow All komanda pateikia visą sąrašą.
Meniu DataFilterAutoFilter (automatinis filtravimas)
komanda greitai filtruoja sąrašą, parinkdama tokius įrašus, kurių
narvelių turinys sutampa su automatinio filtro reikšme arba
106
tenkina paprastus kriterijus. Sąrašo antraštės laukų vardai
papildomi atvėrimo rodyklėmis. Spragtelėjus tokią rodyklę,
atveriamas sąrašas, į kurį gali būti įtraukiamos 5 standartinės
reikšmės: 1) (All) – visi įrašai, 2) (Top 10…) – 10 viršutinių
įrašų, 3) (Custom…) – individualūs kriterijai, 4) (Blanks) –
tuštieji narveliai, 5) (NonBlanks) – netuštieji narveliai.
Meniu
DataFilterAdvanced
Filter
(sudėtingas
filtravimas) komanda filtravimui naudoja specialiai sudarytus
sudėtinius arba skaičiuojamuosius kriterijus. Šia komanda taip
pat galite rastuosius įrašus automatiškai nukopijuoti į kitą vietą.
Nurodžius sąrašui filtravimo komandą, jūsų darbo lapas yra
pateikiamas ekrane filtravimo veiksena (filter mode). Ja
dirbdami galite redaguoti, tvarkyti, braižyti diagramas ir
spausdinti sąrašo eilučių poaibį, jo niekur neperkeldami.
Automatinis grupių sumavimas. Reikia spragtelėti meniu
DataSubtotals komandą, kuri automatiškai apskaičiuoja ir
įterpia į sąrašą nurodytų laukų grupių sumas (subtotals). Ji taip
pat gali apskaičiuoti bet kurio stulpelio grupių reikšmių vidurkį,
nustatyti kiekvienos grupės eilučių bei užpildytų narvelių kiekį,
apskaičiuoti duomenų grupių standartinį nuokrypį, naudojamą
statistikoje, ir pan. Subtotals komanda taip pat apskaičiuoja viso
sąrašo bendrąsias sumas (grand total), taikydama tas pačias
apibendrinimo funkcijas (SUM, AVERAGE ir kt.), kaip ir sąrašo
eilučių grupėms. Skaičiuojant grupių sumas kartu sukuriama
sąrašo grupių shema (outline), kairėje sąrašo pusėje specialiais
mygtukais pažyminti rastas grupes. Naudodami ją, galite
paslėpti detalius duomenis ir analizuoti tik apibendrinančiąją
informaciją.
Grupių sumų komandos parametrų nustatymas:
Pažymėti
vieną
sąrašo
narvelį,
spragtelėti
meniu
DataSubtotals komandą ir skydelyje nustatome parametrus:
At each change (po kiekvieno stulpelio reikšmių pokyčio) –
nurodomas stulpelis, kurio grupių sumas norime sudaryti, Use
function (naudoti funkciją) – nurodoma apibendrinimo
107
funkcija (summary function), naudojama grupių sumoms ir
bendrajai sumai skaičiuoti (net yra 11 skirtingų funkcijų), Add
subtotal (įterpti grupės sumą stulpelyje) – žymimaisiais
langeliais nurodoma, kuriuose stulpeliuose pateikiamos grupių
sumos, Replace current subtotals (pakeisti esamas grupių
sumas) – kai šis langelis įjungtas, visos esamos sąrašo grupių
sumos pakeičiamos jūsų pažymėtomis naujomis grupių
sumomis, Page break between groups (nustatyti puslapių
pabaigą tarp grupių) – kiekviena grupė automatiškai pateikiama
naujame puslapyje, Summary below data (suvestinė duomenų
apačioje) – grupių sumų ir bendrosios sąrašo sumos eilutės
pateikiamos apibendrinamų duomenų apačioje.
Kaip į sąrašą automatiškai įterpti grupių sumas?
1) surikiuoti sąrašą pagal stulpelį, kurio grupių sumas norite
apskaičiuoti, 2) pažymėti kurį nors sąrašo narvelį, 3) nurodyti
DataSubtotals komandą, 4) At each change in
išskleidžiamajame sąraše pažymėti stulpelį, kuriame įrašytas
grupės požymis, arba palikite siūlomąjį, 5) išskleidžiamajame
Use function sąraše pasirinkti apibendrinimo funkciją arba
palikti siūlomąją, 6) Add subtotal to skyriuje pažymėti
stulpelius, kuriuos norime apibendrinti, arba palikti
siūlomuosius, 7) spragtelėti OK mygtuką.
Sukinys (pivot table) – tai speciali suvestinės tipo lentelė. Ją
sudaro atrinkta ir apibendrinta kelių konkrečių sąrašo ar
duomenų bazės laukų informacija. Sukiniui sukurti Excel turi
specialų
sukinių
vedlį
(PivotTable
Wizard)
DataPivotTable Report.
Laukas (field) – duomenų struktūra, analogiška sąrašo
stulpeliui, pavyzdžiui „Mėmuo“, „Pavardė“.
Lauko elementas (item) – viena sąrašo stulpelio reikšmė.
Vieni laukai sukinyje naudojami kaip eilutės lauko (row field),
stulpelio lauko (column field) ar puslapio lauko (page field)
pavadinimai. Šie laukai dar vadinami sukinio ašimis (axis), nes
jais remiantis ir konstruojami sukiniai. Duomenų laukuose
108
(data fields) yra apibendrinami duomenys. Iš sąrašo lauko
elementų (item) sudaromi sukinio eilučių arba stulpelių
pavadinimai. Skaitiniai (kartais ir tekstiniai) duomenys yra
apibendrinami sukinio duomenų srityje (data area).
Sukinio laukų ir lauko elementų išdėstymas vadinamas sukinio
planu (layout).
Kaip sukurti sąrašo sukinį?
1) pažymėti sąrašo narvelį, 2) nurodyti DataPivotTable
Report komandą, 3) 1-ame dialogo skydelyje palikti pažymėtą
Microsoft Excel list or database parinkimo mygtuką ir
spragtelėti NEXT mygtuką, 4) 2-ame dialogo skydelyje
patikrinti, ar teisingai nustatytas sąrašo blokas. Jei reikia, pele ar
klaviatūra pakeisti sąrašo bloko koordinates, spragtelėti NEXT
mygtuką, 5) 3-ame dialogo skydelyje nuvilkti laukų mygtukus į
sukinio plano sritis ROW, COLUMN, DATA ir PAGE, 6) DATA
srityje esančių laukų apibendrinimui naudojama Sum funkcija,
jei duomenys skaitinės reikšmės, ir Count funkcija, jei –
tekstinės. Jei norite funkciją pakeisti, reikia dukart spragtelėti
lauko mygtuką, esantį DATA srityje, PivotTable Field dialogo
skydelyje pasirinkti kitą apibendrinimo funkciją, OK.
Spragtelėti NEXT mygtuką, 7) 4-ame dialogo skydelyje
nustatyti sukinio įrašymo vietą. Spragtelėti FINISH mygtuką.
109
SOCIALINIAI IR ETINIAI ASPEKTAI
INFORMACINĖ VISUOMENĖ IR INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS
Informacinės visuomenės ir informacinių technologijų
sąvokos jums jau įprastos, apie jas buvo rašoma 9-10 klasių
informacinių technologijų kurse. Galėtume jų ir neaptarinėti,
tačiau jos taip dažnai vartojamos žiniasklaidoje, kasdieniniame
gyvenime, kad vertėtų dar kartą apmąstyti paaiškinti
būdingiausius informacinės visuomenės bruožus, principus,
pokyčius, plėtrą Lietuvoje, informacinių technologijų naudojimo
ypatumus ir jų įtaką įvairių gyvenimo sričių plėtotei.
Informacinės visuomenės samprata ir ištakos
Primename pagrindinį apibūdinimą:
informacinė
visuomenė – tai atvira, išsilavinusi ir besimokanti visuomenė.
110
Reikėtų įsigilinti į šiuos tris požymius – jie aprėpia daugelį
dalykų.
Atvira – tai reiškia, kad informacija, žinios, duomenys
lengvai prieinami kiekvienam visuomenės nariui. Piliečiai turi
galimybę ne tik teoriškai, bet ir praktiškai dalyvauti visuomenės
valdyme, politiniame šalies gyvenime. Suprantama, šitai
įmanoma tik esant geram informacinių technologijų naudojimo
lygiui - šalyje sukūrus šiuolaikinę infrastrukturą.
Išsilavinusi – tai visuomenė, kokią norėtų turėti kiekviena
valstybė. Iki šiol pagrindinis išsilavinusios visuomenės rodiklis
buvo gyventojų raštingumas – gebėjimas skaityti ir rašyti.
Informacinėje visuomenėje to nepakanka – turi būti ugdomas
gebėjimas naudotis įvairiais, tarp jų ir moderniausiais
informacijos šaltiniais t. y. Informacinės technologijos
priemonėmis.
Besimokanti – tai visuomenė, kurios nariai stengiasi
mokytis visą gyvenimą. Tam turi būti sudaromos atitinkamos
sąlygos: parengti įvairųs kursai per internetą, kad būtų galima
mokytis bet kuriuo metu, naudojamos efektyvios ir pažangios
priemonės, įgalinčios greičiau ir lengviau suvokti medžiagą,
procesus ir pan. Informacinėje visuomenėje pereinama nuo
mokymo koncepsijos prie mokymosi. Atsiranda nauji mokymo
būdai, metodai:
- nuotolinis švietimas bei nuotolinis mokymasis (angl.
distance education, distance learning),
- atvirasis mokymasis (angl. Open learning),
- elektronisi mokymasis (angl. E-learning),
- skaitmeninis mokymasis (angl. Digital learning).
Aptarę tris šiuo metu esmininius informacinės visuomenės
bruožus – atvira, išsilavinusi, besimokanti – galėtume
suformuluoti išsamesnį apibūdinimą, koks paprastai pateikiamas
oficialiuose tarptautiniuose dokumentuose.
Informacinė visuomenė – tai atvira, išsilavinusi ir
besimokanti visuomenė, kurios nariai gali ir geba taikyti
111
šiuolaikines informacines technologijas visose savo veiklos
srityse, moka naudotis šalies bei pasaulio informacijos šaltiniais,
o valdžios institucijos užtikrina prieinamumą ir patikimumą.
Informacinės visuomenės samprata buvo suformuluota
XX a. septintojo dešimtmečio pabaigoje. Patį terminą
„informacinė visuomenė“ 1963 m. pirmą kartą pavartojo Tadao
Umesao straipsnyje visuomenės evoliucijos teoriją ir nurodė
informacijos industrijos plėtrą. Kiti šaltiniai šio termino
autoriumi laiko Tokijo technologijos instituto profesorių J.
Chajaši. Šiaip ar taip, Japonijos mokslininkai pirmieji apibrėžė
savo vyriausybei informacinės visuomenės kontūrus.
Vienas žinomiausių pasaulyje informacinės visuomenės
tyrinėtojų Y. Masuda jau 1983m. yra pareiškęs, kad
informacinė visuomenė bus naujo tipo visuomenė, kuri iš esmės
skirsis nuo industrinės visuomenės. Informacinės visuomenės
esmė – informacijos vertybių produkcija, kaip varomoji
visuomenės plėtros jėga. Infomacinės visuomenės kūrimo
koncepcija iš pradžių buvo orientuota į Japonijos ekonomikos
uždavinių sprendimą.
Y. Masuda suformulavo šiuos ekonominius ir socialinius
pokyčius:
1 etapas: naudojamos visos jau anksčiau žmonijos sukurtos
technologijos;
2 etapas: pasitelkęs informacines technologijas žmogus
galės atlikti darbus, kurių anksčiau iš viso negalėjo padaryti;
3 etapas: easamos socialinės ir ekonominės struktūros
transformuosis į naujas socialines ir ekonomines sistemas;
Y. Masuda numatė ir pagrindė naujus pokyčius švietimo
srityje:
1) švietimas išsiplės už formalių mokyklos ribų – atsiras
atvira švietėjiška aplinka,
2) švietimas bus indvidualizuotas – taikomas kiekvienam
individui pagal jo reikmes ir gebėjimus,
112
3) bus plečiama savišvietos sistema – ji apims visas
veiklos sritis,
4) edukaciniai procesai informacinėje visuomenėje turės
vykti gyvenimą (mokymosi visą gyvenimą principas).
Žinomas pasaulio filosofas fufturologas Alvinas Toffleris
pasiūlė žmonijos visuomeninę raidą vaizduoti trimis bangomis,
vaizduojančiomis prioritetų kitimą laike:
I banga – agrarinė (truko apie 10 000 metų);
II banga – industrinė (maždaug nuo 1800m. iki sių laikų);
III banga – informacinė (maždaug nuo 1980m. ir tebesitęsia).
Informacinės visuomenės kūrimo idėjos sparčiai plito Jungtinėse
Amerikos Valstijose. 1992m. čia buvo nutarta kurti nacionalinę
informacinę infrastruktūrą. 1993m. buvo paskelbtas N. Klintono
ir A. Goro memorandumas „Amerikos ekonominio augimo
technologija. Nauja kryptis, kurią būtina sukurti“. Jame
pabrėžiama, kad investicijos į technologiją – tai investicijos į
Amerikos ateitį.
1993m. Europos Komisija paskęlbė Baltąją knygą
„Augimas, konkurentabilumas ir užimtumas:
iššūkiai ir
mokymas žengiant į XXI amžių“. Joje buvo nagrinėjama
informacinės visuomenės reikšmė Europos šalims. Remdamasi
Baltąja knyga, Europos Taryba sukvietė aukšto lygio ekspertų
grupę, kuri turėjo parengti pranešimą apie Europos informacinę
visuomenę ir konkrečias priemones jai įgyvendinti. 1994m.
Korfu saloje vykusiame Europos Tarybos posėdyje Europos
Komisijos viceprezidentas Martinas Bangemanas perskaitė
pranešimą „Europa ir globali informacinė visuomenė“. Jame
buvo numatytas perėjimo į informacinę visuomenę veiksmų
planas. Jo esmė – koordinuoti atskirų Europos valstybių planų
vykdymą siekiant sudaryti naujas galimybes visuomenėms,
naujas darbo vietas piliečiams, naujas prekes ir pasalugas
piliečiams. Tais pačiais metais M. Bangemano vadovaujama
ekspertų grupė parengė dokumentą, vadinamąjį Veiksmų planą (
An Action Plan), kuriame buvo suformuluota Europos kelio į
113
informacinę visuomenę strategija. 1994m. pabaigoje buvo įkurta
informacinės visuomenės plėtros įstaiga (Information
Society Promotion Office, sutrumpintai ISPO).
Viena pirmųjų į Veiksmų planą reagavo Suomija –
1995m. paskelbė programą „Suomijos kelias į inforacinę
visuomenę“. Analogišką programą 1996m. paskelbė Vokietija.
Dabar nacionalines informacines visuomenės plėtros programas
turi visos Europos valstybės. Lietuva tokią programą, pavadintą
„Nacionalinė informacinės visuomenės plėtros koncepcija“,
patvirtino 2001m.
1995m. liepos 12-13 d. Briuselyje įvyko pirmasis
Europos Sąjungos ir Centrinės bei Rytų Europos informacinės
visuomenės forumas. Jo misija: suformuluoti pagrindinį tikslą –
tolygiai plėtoti informacinės visuomenės raidą visose Europos
valstybėse.
2000m. buvo priimtas Europos Sąjungos dokumentas
„Europos veiksmų planas“ (Europe Action Plan), kuriame
išdėstytos pagrindinės informacinės visuomenės kūrimo
Europos Sąjungoje nuostatos. Šį dokumentą, lietuviškai
pavadintą „Elektroninė Europa – informacinė visuomenė
visiems“. Vėliau buvo parengtas papildomas dokumentas,
kuriame aiškiai įvardijami uždaviniai valstybėms kandidatėms į
Europos Sąjungą.
Lietuvoje daugiau informacijos apie informacinės
visuomenės kūrymą atsirado po Europos Sąjungos ir Centrinės
bei Rytų Europos pirmojo informacinės technologijos forumo
1995m. Tuomet Lietuvos kompiuterininkų sąjunga pradėjo
daugiau pasakoti apie tai visuomenei.
Penki požiūriai į informacinę visuomenę
Informacinės visuomenės kūrimo procesas yra
sudėtingasir daro poveikį visoms žmonijos veikloms sritims,
todėl labai svarbu suprasti šio proceso esmę. Daugelis pasaulio
114
mokslininkų tyrinėja informacinės visuomenės sudarymo
požymius, nustato dėsningumus. Kadangi procesas vyksta tik
keletą dešimtmečių, galima sakyti, yra tik pradinė informacinės
visuomenės stadija, tai peteikiama daugybė įvairių koncepcijų,
vyrauja skirtingos nuomonės. Tačiau daugelis mokslininkų
sutaria, kad į informacinę visuomenę galima ir reikia pažvelgti
iš įvairių pusių. Šiuo metu yra penki vyraujantys požiūriai į
informacinę visuomenę: 1) technologinis; 2) ekonominis; 3)
socialinis (užimtumo); 4) erdvinis; 5) kultūrinis.
Kartais šie požiūriai vadinami informacinės visuomenės
sampratomis, kartais – paradigmomis, tačiau iš esmės jie yra
informacinės visuomenės kriterijai. Aptarkime juos.
Technologinis
požiūris
pabrėžia
technologinę
informacinės visuomenės pusę: informacinės technologijos
įgalina efektyviai apdoroti, kaupti, perduoti, skleisti informaciją,
ją susirasti. Informacijos ir komunikacijos įranga tapo
kompaktiškesnė, atpigo, padidėjo jos našumas, ją galima plačiau
taikyti. Technologijos yra informacinės visuomenės ašis, tačiau
vis svarbesnis darosi žmonių tarpusavio bendravimas, individo
galimybės, gebėjimų ugdymas. Technologinę informacinės
visuomenės sampratą galima pavaizduoti schema.
Ekonominiu požiūriu informacinėje visuomenėje
pereinama nuo turto prie žinių ekonomikos. Tai reškia, jog vis
daugiau dėmesio skiriama žinioms, jos tampa produktu. Vis
didesnę bendrojo nacionalinio produkto dalį kuria žmonės, kurių
veikla susijusi su informacinėmis technologijomis – jų
tobulinimu, taikymu, platinimu.
Jeigu A. Tofflerio pasiūlytų trijų bangų schemoje
praplėstume trumpiausiąjį pastarųjų dešimtmečių laikotarpį, tai
matytume, kad ekonomikoje įsivyrauja informacinės paslaugos.
Socialiniu požiūriu informacinė visuomenė gali būti
suskirstyta į tris pagrindines grupes:
I. Specialistai, kurių darbas – naujų technologijų kūrimas ir
diegimas; tokių nedaug, manoma, kad turėtų būti apie 4%.
115
II. Informacinių technologijų taikymo specialistai, kurių
darbas – taikyti, priderinti, diegti naujas technologijas įvairiuose
srityse; tokių specialistų turėtų būti apie 16%.
III. Informacinių technologijų vartotojai, kurie yra įvairių
specialybių bei profesijų ir savo veikloje naudojasi
informacinėmis technologijomis.
Erdviniu požiūriu informacinė visuomenė traktuojama
kaip pasaulinė, neribojamo\a valstybių, regionų sienų.
Informacija tampa vienodai sparčiai pasiekiama visame
pasaulyje, todėl galima sparčiai darbuotis visose srityse.
Informacinė visuomenė dažnai vaizduojama kaip visuotinis
tinklas, kurio visi vartotojai sujungti telekomunikacijų tinklu
(internetu).
Ypač svarbus kultūrinis požiūris. Sparčiai plintanti
informacija veikia įvairių tautų kultūras, saviti jų elementai
greičiau perimami arba atmetami, suvienodėja. Itin svarbi darosi
kalbos kultūra. Manoma, kad sėkmingai gyvuos tos šalys, kurių
kultūra bus atspindima internete ir sava, ir kitomis kalbomis.
Mokslininkams keliami svarbūs uždaviniai – apibendrinti
šnekamųjų kalbų gramatikas, kurti terminus, automatizuoti
vertimą iš įvairių tautų kalbų.
Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai
Informacinėje visuomenėje klostosi naujos pavienio
piliečio bendravimo su kitais visuomenės nariais formos,
atsiranda daugybė įvairių paslaugų, ekonominio ir socialinio
gyvenimo organizavomo būdų. Išryškėja nauji gyvenimo
informacinėje visuomenėje bruožai. Visus šiuos procesus reikia
numatyti ir stengtis išvengti neigiamų padarinių.
Išvardysime pagrindinius informacinės visuomenės
bruožus:
- stiprus paties piliečio noras ir gebėjimas mokytis;
- menutrūkstamas, nuolatinis mokymasis;
116
mokymosi priemonių ir būdų įvairovė: nuotolinis,
atvirasis, elektroninis, skaitmeninis, virtualusis
mokymasis;
- nuotolinis darbas;
- elektroninis verslas;
- elektroninės paslaugos;
- elektroninis valdymas (elektroninė valdžia, elektroninė
vyriausybė).
Matome, kad informacinėje visuomenėje daug dėmesio
skiriama
mokymuisi.
Tai
suprantama.
Informacinės
technologijos atsinaujina ir kinta itin sparčiai, keičiasi
specialistų veiklos pobūdis, atsiranda daugybė įvairių paslaugų.
Ryšys tarp darbo ir mokymosi darosi vis glaudesnis, persipina –
dirbama mokantis, mokomasi dirbant.
Teigiama, kad mokymosi visą gyvenimą idėjai įgyvendinti
būtina išspręsti keturias problemas:
1) pakeisti mąstymo būdą apie mokymą, mokymąsi ir
lavinimą;
2) mokymosi visą gyvenimą pagrindus dėti pačioje
lavinimo pradžioje;
3) sukurti piliečiams patogias mokymo, lavinimo ir darbo
formas;
4) sutelkti dėmesį į nuolatinio mokymosi būtinumą
darbovietėse.
Nuolatinis mokymas darosi vis populiaresnis. Rengiami
įvairių dalykų kursai, mokomoji medžiaga, testai, jie
pateikiami internete. Besomokantys gali studujuoti juos
neišvykdamas iš gyvenamosios vietos, jam patogiu laiku.
Panašiai organizuojamas ir nuolatinis darbas. Darbo
vieta neretai perkeliama į namus. Manoma, kad maždaug
penktadalis išsivysčiusių šalių dirbančiųjų daugelį darbų atlieka
nuotoliniu būdu.
Tikriausiai jau esate girdėję apie elektroninį verslą, ypač
– apie elektroninę prekybą. Kuriasi elektroninės parduotuvės,
-
117
prekybos centrai, atsiranda naujos klientų aptarnavimo formos.
Internete jau galima rasti nemažai ir lietuvškų parduotuvių.
Vieni pirmųjų į elektroninę prekybą įėjo knygynai
(www.books.lt, www.knygos.lt ir kt.), paskui juos – ir
kompiuterinių bei technikos parduotuvės (pvz., www.24x7.lt).
Plėtojama ir nuotolinė medicina – naudojantis
technologijomis galima perduoti duomenis apie bet kur esantį
ligonį ir gauti reikiamą konsultaciją. Žinoma, kol kas tai
brangiai kainuoja ir retai taikoma.
Naujas galimybes vartotojams žada elektroninės
bibliotekos, elektroninė spauda, elektroninė leidyba.
Kalbama apie elektroninį valstybės valdymą, elektroninę
demokratiją, kai bet kuris šalies pilietis galės nuolat gauti jam
aktualią informaciją apie rengiamus ir priimamus nutarimus,
potvarkius, įstatymus. Gautą informaciją galima nagrinėti ir
savo pasiūlymus perduoti atitinkamoms institucijoms.
Elektroninės demokratijos principai turėtų iš esmės pagerinti
valsybės valdymą.
Išvardijome keletą šiuo metu labiausiai paplitusių
informacnių technologijų galimybių. Jų atsiranda vis naujesnių
ir patrauklesnių. Tačiau svarbiausia, kad kiekvienas pilietis
galėtų, mokėtų ir norėtų naudotis teikiamomis naujomis
galimybėmis.
Informacinė visuomenė ir socialiniai pokyčiai
Pirmiausia reikėtų įsidėmėti, kad informacinės
visuomenės kūrimas – tai nėra siekis iš esmės pakeisti žmogaus
gyvenseną, tai tik noras suteikti naujų patogesnių galimybių,
perkelti į skaitmeninę erdvę dalį žmogiškosios veiklos, kiek
galima mažiau keičiant pagrindines gyvenimo ir veiklos
formas. Vis dėlto informacinių technologijų naudojimas
neišvengiamai kelia į socialinių pokyčių, tam tikrų problemų.
Iš esmės keičiasi ir kuriamos naujos visuomenės socialinės
118
struktūros: nuotolinė medicina, nuotolinis darbas, nuotolinis,
skaitmeninis, virtualusis mokymas ir pan.
Kintant
visuomenėms struktūroms, keičiasi ir socialinis elgesys bei
piliečių bendravimo, bendradarbiavimo santykiai.
Nagrinėjant informacinės visuomenės plėtros socialinius
ir etinius aspektus, pirmiausia iškyla šios problemos:
1) visuomenės suskaidymas į dvi grupes: tuos, kurie turi
galimybę ir geba naudotis informacinėmis technologijomis, ir
tuos, kurie negali ir nemoka jomis naudotis;
2) didėjantys išsilavinimo lygio skirtumai tarp miesto ir
kaimo, tarp vyrų ir moterų, tarp minimalias pajamas
gaunančių ir pasiturinčiųjų ir pan.;
3) žmonių susvetimėjimas, tarpusavio santykių pokyčiai,
kai vis labiau bendraujama netiesiogiai, o naudojantis
įvairiomis ryšio, interneto priemonėmis;
4) didėjantis visuomenės technizavimo, naujų priemonių
kaitos greitis;
5) asmenybės pažeidžiamumas: žmogus vis labiau ima
jaustis esąs tarytum sraigtelis didžiuliame mechanizme, jo
veikla vis daugiau priklausoma nuo kitų, nuasmeninama, vis
aktualėja asmens saugumo problema;
6) inertiškumas, lėtumas, negebėjimas greitai perimti
informacijos, prisitaikyti dirbti ir gyventi nuolat kintančiomis
sąlygomis.
Pirmosios dvi problemos yra tokios ryškios, jų įtaka
visuomenės gyvenimui tokia didelė, kad jos net turi
pavadinimą – nelygybė arba nelygių galimybių problema. Ją
aptarsime kiek išsamiau.
Nelygių galimybių problema
Ne visos žmonių grupės gali naudotis informacinių
technologijų teikiamomis galimybėmis.Tie, kurie negali ir
nemoka naudotis naujomis informacinėmis technologijomis,
119
nėra įgiję naujų įgūdžių, gali prarasti darbą arba jo nerasi ir būti
išstumti iš visuomenės.Kadangi žinios ir informacija tampa
svarbiu veiksniu, vis daugiau galios įgyja tie, kurių rankose
sukaupta informacija ir kurie geba sparčiai pasinaudoti
informacinėmis technologijomis įvairiose srityse.
Kalbant apie išteklius reikėtų aptarti dvi ryškiausias
grupes: pinigus ir laiką. Būtų galima panagrinėti šią problemą
imant mokyklos pavyzdį.Tikriausiai jūs iš karto pasakysite, kad
pinigai reikalingi norint aprūpinti mokyklą kompiuteriais.Taip,
tai reikalinga. Nupirkti kompiuterius – vienkartinis
finansavimas, jis paprastesnis, pakanka rasti lėšų, nors ir daug,
bet vieną kartą. Tačiau esama kur kas didesnės finansinės
problemos – naujo darbo, naujų metodų nuolatinio finansavimo.
Mokytojai turi būti nuolat mokomi, perkamos ir diegiamos
naujos mokomosios programos, sekamos naujovės, aptariami ir
perimami nauji darbo metodai ir pan.
Dažnai lyginame kompiuterių naudojimą versle ir
švietime. Buvo madinga, ypač anksčiau, o mūsų šalyje ir dabar,
mėgdžioti verslo instituciją darbą mokyklose, t.y. mokyti to, ko
reikia darbdaviams.Sukurtos praktinių įgūdžių lavinimo
programos, netgi ištisa kryptis, kuri įvardijama mokymu apie
kompiuterį. Net ir šiame informacinių technologijų vadovėlyje
daugokai dėmesio skiriama konkrečiai programinei įrangai:
tekstų, pateikiančių rengyklėms, naršyklei, skaičiuoklei.
Programos turi būti įsisavinamos atliekant praktines užduotis,
projektus – šiuo metu aktualiomis temomis ir jūsų mokyklai.
Mokymasis mokykloje iš esmės skiriasi nuo mokymosi
verslui. Kompiuteriai mokyklose reikalingi tam, kad padėtų
mokytis įvairių dalykų efektyviausiu būdu. Tos šalys ir tos
mokyklos, kurios šiam tikslui naudoja kompiuterinę techniką,
pasiekia vis geresnių rezultatų.
Kita išteklių problema-laikas-yra ganėtinai sudėtinga ir
daugialypė. Tai socialinio pažiūrio, prioritetų perskirstymo
problema.Mokytojams vis daugiau reikia mokytis patiems,
120
stengtis neatsilikti nuo naujovių.Mokytojo dabas jau negali būti
matuojamas tik pamokose praleistu laiku. Labai svarbu laikas,
kurį mokytojas skiria diskusijoms su moksleiviais naudodamasis
internetu, dalyvaudamas su jais įvairiuose projektuose,
rengdamas pristatymus ir pan. Panašios problemos ir su
mokiniais – jie turi ne tik kaupti žinias, bet ir mokytis gyventi
kintančioje informacinėje visuomenėje.
Informacinių technologijų sukelta nelygių galimybių
problema dar neretai vadinama skaitmenine nelygybe. Pasaulyje
pastebimas labai netolygus naudojimasis informacinėmis
technologijomis. Pavyzdiui, 2000m. duomenimis iš 380 milijonų
tuometinių interneto vartotojų apie 44% buvo JAV ir Kanados
gyventojai, 27% europiečiai, 24% Rytų Azijos (įskaitant ir
Australiją), 4% Lotynų Amerikos ir tik 1%-Afrikos gyventojų.
Skaitmeninė nelygybė yra ir valstybių viduje-skiriasi
rajonų, miestų, net mokyklų kompiuterizavimo lygis.
Pavyzdžiui, 20.1 lentelėje matyti, kaip buvo kompiuterizuotos
Lietuvos rajonų mokyklos 2000m.
Atskiros šalies pasiekimus informacinių technologijų
taikymo srityje siūloma vertinti naudojantis technologinės
pažangos indeksu ITP.
Jį sudaro penki šalies infrastuktūros plėtros rodilkiai:
1) asmeninių kompiuterių skaičius vienam tūkstančiui
gyventojų;
2) interneto pagrindinių kompiuterių skaičius dešimčiai
tūkstančiš gyventojų;
3) fakso aparatų skaičius vienam tūkstančiui gyventojų;
4) mobiliųjų telefonų skaičius vienam tūkstančiui
gyventojų;
5) televizorių skaičius vienam tūkstančiui gyventojų.
ITP indeksas buvo apskaičiuotas 110 šalių. Pagal 1992-1997m.
duomenimis pirmoje vietoje yra JAV, antroje – Suomija,
Lietuva – 52 (pirmųjų 25 šalių duomenys pateikti skyriaus
pabaigoje 20.2 lentelėje).
121
Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje
Atkūrus nepriklausomybę, nuo 1900m. Lietuvos
ekonominiame ir socialiniame gyvenime vyksta spartūs
pokyčiai. Lietuvos siekis įsijungti į tarptautines organizacijas
(Europos Sąjungą, NATO ir kt.) paskatino imtis aktyvių
veiksmų informacinės visuomenės plėtros srityje. Buvo parengta
keletas informacinės visuomenės kūrimo Lietuvoje programų.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001m. vasario 28d. priėmė
ir patvirtino „Nacionalinę informacinės visuomenės plėtros
koncepciją“, 2001m. rugpjūčio 10d. – „Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros strateginį planą“ (planas patikslintas 2002m.
birželio 6d.), o 2003m. vasario 3d. patvirtino „Informacinės
visuomenės plėtros koordinavimo metodiką“,kurios svarbiausias
tikslas – nustatyti informacinės visuomenės plėtros planavimo ir
stebėsenos tvarką bei priemones.
Minėtuose dokumentuose nusakytos svarbiausios gairės:
„Žmonių veiklą vis mažiau riboja nuotoliai ir laikas, ji
darosi vis globališkesnė, ryškėja specializacija. Labai aktualu
bendradarbiauti konkuruojant atviros rinkos ekonomikos
sąlygomis.Atsiranda naujo tipo – virtualiųjų įmonių,
elektroninio viešojo administravimo, darbo, mokymosi ir
kultūros plėtros – galimybių. Ypač didelę reikšmę įgyja
informuotumas, kompetencija, gebėjimas naudotis informacinių
technologijų teikiamomis galimybėmis“.
Informacinės visuomenės Lietuvoje koncepcija buvo
pradėta rengti dar apie 1990m. Tuomet buvo paskelbtas
informatikos vystymo kompiuterizavimo pagrindu projektas,
kuriame buvo numatyta sukurti šalies informacinę infrastruktūrą
atsižvialgiant į pasaulinę rinką. Aktyvi informacinės visuomenės
kūrimo kryptis buvo patvirtinta 1990m. rengiant dar pirmąją
Lietuvos visuomenės informacinės visuomenės infrastruktūros
programą.
122
Nuo 2001 m.pradedamos vykdyti informacinės
visuomenės kūrimo Lietuvoje koncepcijos nuostatos,
pabrėžiama informuotumo svarba.
„Nacionalinėje
informacinės
visuomenės
plėtros
koncepcijoje“ numatyti šie informacinės visuomenės kūrimo
Lietuvoje uždaviniai, susiję su švietimu:
- sudaryti sąlygas, kad kiekvienas moksleivis įgytų
mokykloje reikiamas informacinėmis technologijomis
grindžiamas žinias;
- suteikti galimybę studentams,dėstytojams, mokslo,
kultūros
darbuotojams
naudotis
informacinėmis
technologijomis;
- sukurti visuomenei lengvai pasiekiamą nuotolinį studijų,
naudojant informacines technologijas, sistemą;
- plėtoti darbus, ugdančius gyventojų sampratą apie
informacinės visuomenės plėtros svarbą.
Informacinės visuomenės plėtrai švietimo, ypač bendrojo
lavinimo, srityje didelę įtaką daro „Informacijos ir
komunikacijos technologijos diegimo Lietuvos švietime
strategijos“ parengimas ir patvirtinimas 2001-2004 metams
(strategijos dokumentą galima rasti Švietimo informacinių
technologijų centro svetainėje: www.ipc.lt). Jos vizijoje
numatytos 7 svarbiausios sritys, apimančios: 1) švietimo ir
visuomenės santykį, 2) gyvenimą mokykloje, 3) ugdymo turinį
ir metodus, 4) aprūpinimą kompiuterių įranga ir mokymo
priemonėmis, 5) mokytojo vaidmenį ir kvalifikaciją, 6) švietimo
ir mokslo sanglaudą, 7) informacijos ir komunikacijos diegimo
valdymą ir finansavimą.
Atsižvelgiant į strategijos prioritetus mokyklos
aprūpinamos kompiuteriais, programine įranga, interneto ryšiu,
perkamos, lokalizuojamos ar užsakomos sukurti mokomosios
programos, rengiama mokymo metodika, mokytojams
organizuojami įvairūs kursai, į tiriamuosius darbus įtraukiami
mokslininkai. Ši strategija nukreipta į tai, kad Lietuva pagal
123
moksleivių skaičių vienam kompiuteriui priartėtų prie Europos
Sąjungos šalių vidurkio, t.y. 10-12 moksleivių vienam
kompiuteriui (2002.m. duomenimis Lietuvoje šis vidurkis 3
kartus didesnis).
NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIU ETIKA
Kompiuteris vis labiau tampa mūsų kasdieninio gyvenimo –
darbo, buities, laisvalaikio pramogų dalimi. Informacinės
technologijos daro įtaką mūsų gyvensenai, kultūrai, netgi
mąstymo būdui. Todėl kyla įvairių etikos problemų, susijusių su
šiuolaikinių technologijų taikymu. Tad aptarsime bendras
naudojimosi kompiuteriu bei internete etikos problemas.
Darbo kompiuteriu ir interneto etiketas
Žmogus - sociali būtybė, susikūrusi tam tikras elgesio
visuomenėje normas. Per netrumpą žmonijos raidos laikotarpį
susiklostė tam tikri žmonių papročiai, tradicijos, elgesio
taisyklės. Tai nusakoma etiketu ir etika.
Etiketas (pranc. etiąuette - etiketė, kortelė) - tinkamo, deramo,
privalomo elgesio viešumoje taisyklių visuma. Šios taisyklės
dažniausiai negrindžiamos teoriniais paaiškinimais. Tiesiog taip
daroma, ir viskas.
Etika (gr. ethos - paprotys) - moralės normų visuma, kuri
grindžiama teoriškai ir kurią palaiko individai. Etika nagrinėja
moralės principus, stengiamasi juos pagrįsti, paaiškinti,
atskleisti gėrį ir blogį.
Per etikos pamokas jūs nagrinėjote įvairiausias gyvenimo
situacijas, poelgius, aptarinėjote jausmus, pojūčius, poelgius,
mintis. Tačiau kažin ar pakankamai dėmesio skyrėte Žmogaus
santykiams su kompiuteriu, informacinių technologijų poveikiui
124
asmenybės saviugdai nagrinėti. Tad šiek tiek atsitraukime nuo
technologijos ir pažvelkime į žmogiškąsias problemas.
Dažniausiai išskiriamos dvi darbo su kompiuteriu etiketo
dalys - naudojimosi kompiuteriu etika ir tinklo (interneto)
etiketas.
Kompiuterinė etika - tai informacinių technologijų socialinės
įtakos visuomenei atspindys, kurio plotmėje klostosi moralinės
normos ir aktyvi veiklos politika, apimanti visus -ir
kompiuterinės technikos projektuotojus, ir vartotojus. Šitokią
sampratą siūlo D.Mūras (James Moore).
Kalbant apie kompiuterinę etiką, būtina atsižvelgti į
nuosavybės teisę, atsakomybę ir valdymą, technologinių
sistemų ir išteklių deramumą, kiekybinį ir kokybinį informacinių
technologijų poveikį.
Darbo kompiuteriu etiketas - tai elgesio normų naudojantis
informacinėmis technologijomis visuma.
Yra paskelbtas tarptautinis kompiuterinės etikos bei darbo
kompiuteriu etiketo kodeksas. Štai jo esminiai postulatai:
1. Nenaudosiu kompiuterio siekdamas pakenkti kitiems
žmonėms.
2. Netrukdysiu dirbti kitiems tinklo vartotojams.
3. Nesinaudosiu informacija, kuri nėra skirta laisvam vartojimui.
4. Nenaudosiu kompiuterio neteisėtiems veiksmams atlikti.
5. Nenaudosiu kompiuterio klaidingai informacijai skleisti.
6. Nenaudosiu vogtos programinės įrangos.
7. Nevartosiu programinės įrangos bei tinklo išteklių be
atitinkamo, paprastai numatyto atlygio.
8. Nesisavinsiu svetimos intelektinės nuosavybės.
9. Galvosiu apie savo sukurtų sistemų Ir programų galimus
socialinius padarinius.
10. Naudosiu kompiuterį taip, kad užtikrinčiau pakantumą ir
pagarbą kitoms šalims bei kitiems žmonėms.
125
Vis daugiau reikalų tenka tvarkyti naudojantis kompiuterių
tinklu, vis dažniau šiuo būdu tenka bendrauti su įvairių institucijų
žmonėmis. Tam ir buvo sukurtas tinklo, arba interneto etiketas
(anglų kalba paprastai vadinamas Netetiąuette, arba dar trumpiau
- Netiquette).
Interneto etiketas - tai visų interneto vartotojų elgesio taisyklių
visuma.
Interneto etiketą būtų galima palyginti su garbės kodeksu. Jį
kuria daugelis žmonių, tai ne vienos institucijos ar organizacijos
reikalas. Interneto etiketas nėra privalomas, tačiau laikytis jo
taisyklių yra natūralu kultūringam žmogui.
Interneto etiketo sąvoka pavartota beveik nuo pat kompiuterių
tinklų atsiradimo, bet tik pastarąjį penkmetį intensyviau tuo
rūpinamasi. 1995 m. Tarptautinės interneto inžinerijos
organizacija (www.ietf.org) parengė dokumentą, vadinamąjį
RFC 1855 (Reąuest for Comments: 1855), kuriame išsamiai
išdėstyti svarbiausi kompiuterių, interneto, elektroninio pašto
etikos ir etiketo klausimai.
Visą šį dokumentą galima rasti internete adresu:
http://marketing.tenagra.com/rfc.1855.html.
Su šio dokumento ištraukomis supažindinama ir lietuviškuose
tinklalapiuose:
http://www.labas.com/internet/netiquette/netiql.html
http://perkūnas.vtu.lt/kompiuteriai/rfc!855.html.
Toliau išsamiau supažindinsime su kai kuriais interneto etiketo
klausimais.
Asmeninis elektroninis susirašinėjimas
Vienas populiariausių internetinio bendravimo būdų yra
susirašinėjimas. Elektroninius laiškus, kaip ir paprastus, rašome
laikydamiesi tam tikrų elektroninių laiškų rašymo taisyklių. Jos
126
daug kuo panašios į tradicinio susirašinėjimo taisykles, tačiau yra ir
specifinių, būdingų tik elektroniniam susirašinėjimui, ypatumų.
Svarbiausia, ką reikia atsiminti, - internete dera laikytis tų pačių
mandagumo taisyklių kaip ir kasdieniame gyvenime, tik dar
atidžiau, nes bendraudami internetu nematome žmogaus, negalime
reaguoti į jo veido išraišką, žvilgsnį, neperduodame informacijos
gestais, mimika, balso tembru ir pan.
Pateiksime keletą svarbiausių bendravimo elektroniniu paštu bei
pokalbiais etiketo taisyklių. Dauguma Šio skyrelio patarimų
galioja ir apskritai naudojantis internetu.
1. Jei internetu naudojatės ne asmeniškai, tai būtinai sužinokite,
kokios yra elektroniniopašto naudojimosi taisyklės jūsų
įstaigoje, pavyzdžiui, mokykloje, ir jų laikykitės.
2. Nepamirškite, kad elektroninis pastas nėra saugus. Todėl geriau
nerašyti to, ko nerašytumėte, pavyzdžiui, atvirlaiškiu. Yra
specialių
būdų
informacijos
saugumui
užtikrinti;
ji koduojama, šifruojama, apsaugoma slaptažodžiu. Tai
nesunku išsiaiškinti.
3. Nesiųskite grandininių laiškų, neskleiskite reklaminės
informacijos, taip pat ir pranešimų apie galimus virusus. Prieš
siųsdami tokią informaciją turėtumėte įsitikinti, ar ji
teisinga ir ar tikrai bus naudinga tam, kuriam siunčiate.
4. Nesiųskite (nepridėkite) didelių bylų.
Atminkite, kad už
laiško siuntimą maždaug po lygiai moka ir siuntėjas, ir
gavėjas (arba jų institucijos). Tuo elektroninis paštas
skiriasi nuo kitų ryšio priemonių (telefono, radijo, televizijos).
Siųsdami laišką jūs naudojate ir gavėjo išteklius. Tai svarbus
ekonominis
veiksnys.
Jei
būtinai
turite
siųsti
dideles bylas, derėtų pirma pranešti apie tai ir išsiaiškinti su
laiško gavėju, ar geriau siųsti jam didelę bylą iš karto, ar
skaidyti į dalis, galbūt įrašyti į kompaktinę plokštelę
ir išsiųsti paprastu paštu.
5. Rašydami laišką būtinai nurodykite jo temą (Subject), kuri
kuo tiksliau atspindėtų laiško turinį arba pabrėžtų tai, kas
svarbiausia. Šitaip jūs pagelbėsite laiško gavėjui:
127
gavęs laišką jis iš karto supras, apie ką bus kalbama, o
svarbiausia - jei laiškas reikšmingas ir jis bus saugomas, tai
gavėjui bus lengviau atsiminti ir surasti.
6. Stenkitės būti paslaugus laiško gavėjui. Nepamirškite
pabaigoje parašyti savo vardo ir kitos papildomos
informacijos, kuri gali būti reikalinga respondentui,
pavyzdžiui, pavardės, organizacijos, kuriai priklausote.
Daugelyje elektroninio pašto programų numatyta laiško
pabaigoje pridėti vadinamąją vizitinę kortelę (angl. signature),
kurioje pateikiama trumpa informacija apie laiško siuntėją (34 neilgos eilutės).
7. Jei kasdien gaunate daug laiškų, tai iš pradžių peržvelkite jų
temas, atrinkite skubiausius ir tik tada pradėkite atsakinėti į
laiškus. Jei kuris nors laiškas yra itin skubus, tuoj pat
nusiųskite trumpą pranešimą, kad jį gavote ir kad vėliau
parašysite išsamesnį atsakymą.
8. Neskubėkite kreiptis su klausimais, prašymais tiesiogiai į
programų kūrėjus, interneto sistemų administratorius, firmų
vadovus. Šie žmonės paprastai yra labai užsiėmę ir nevertėtų
jų trukdyti įvairiausiais klausimais.
Geriau pagalvoti, ar
negalėtų padėti draugai, kolegos ir pan.
9. Venkite ilgų laiško eilučių. Žinokite, kad gavėjui gali būti
nepatogu skaityti ilgesnę nei 65-70 ženklų eilutę. Kai kurios
elektroninio pašto programos automatiškai skaido laiškus į
tokio ilgio eilutes, tačiau jei matote, kad eilutė neskaidoma,
patys laiku paspauskite įvesties klavišą.
10.Nesiųskite užgaulių (angl. flames) laiškų, net jei patys
gausite tokių laiškų ir busite provokuojamas. Reikėtų
stengtis tiesiog nereaguoti į tokius laiškus arba bent atidėti
atsakymą rytdienai - išlaukti, kol emocijos atlėgs.
11. Bendravimo elektroniniais laiškais stilius priklauso nuo
jūsų santykių su gavėju ir aptariamų klausimų pobūdžio.
Bendraudami su artimais žmonėmis galite vartoti santrumpas, žargoną, šypsenėles, atspindinčias rašančiojo
128
nuotaiką ar jausmus. Tačiau to visai nedera daryti rašant
oficialiems asmenims ar tiems, su kuriais retai bendraujate.
12. Atsakydami į laišką, nepamirškite pacituoti klausimą ar
laiško, į kurį atsakote, dalį.Nepamirškite, kad žmonės gali
daug susirašinėti ir kartais sunkiai susivokti, į kokį jų
klausimą šiuo laišku atsakoma. Kita vertus, nereikia ir
persistengti su citatomis. Ne etiška persiųsti visą laišką, o
po juo parašyti trumpą atsakymą. Geras tonas - ištrinti
nesvarbią laiško, į kurį atsakoma, informaciją ir palikti tik
klausimus, į kuriuos atsakinėjate. Šiuo atveju svarbu, kad
cituojamas klausimas vizualiai skirtųsi nuo rašomo
atsakymo. Daugelis pašto programų automatiškai įterpia
prieš kiekvieną cituojamą eilutę specialų ženklą pavyzdžiui,
>).
13. Jei persiunčiate gautą laišką kitiems, neturite teisės keisti jo
teksto (galite tik sutrumpinti įterpdami daugtaškius,
pacituoti sakinius ar pan.).
Jei laiškas buvo parašytas
asmeniškai jums, tai prieš persiųsdami turėtumėte atsiklausti
autoriaus leidimo.
14. Būkite atsargūs su adresais. Kai kurie adresai atrodo kaip
vieno asmens, o iš tikrųjų tai yra kelių žmonių bendras
adresas. Taip pat prieš atsakydami į laišką patikrinkite
laiško antraštės kopijos siuntimo Cc laukelį: gal jūs nesate
pagrindinis laiško gavėjas, o tik norima jus informuoti.
Tuomet ir reaguoti reikia atitinkamai.
15. Visuomet prisiminkite, kad gavėjas yra žmogus, kurio kultūra,
kalba ir humoro jausmas galbūt skiriasi nuo jūsų, ypač jei
bendraujate su kitos šalies atstovais.
16. Nerašykite laiškų vien didžiosiomis raidėmis. Tokie laiškai
internete suprantami kaip įsakmūs, reikalaujantys, net
rėksmingi. Tik jei norite pabrėžti, atkreipti dėmesį į kurį
nors žodį, galite parašyti jį didžiosiomis raidėmis. Taip pat
patogu pabraukti norimą išskirti žodį ar frazę. Kabučių ir
apostrofų lietuviškuose tekstuose geriau nevartoti,
nes jie perduodami naudojantis skirtingomis kodų
lentelėmis ir gali būti iškraipyti.
129
17. Dalyvaudami pokalbiuose vartokite didžiąsias ir mažąsias
raides, taisyklingą skyrybą – taip pat kaip ir rašydami
paprastą laišką – stenkitės, kad pašnekovas lengvai suvoktų
jūsų mintį, idėjas.
18. Dalyvaudami elektroniniuose pokalbiuose, kaip ir rašydami
laiškus, pagalvokite apie pašnekovą: kad jam būtų patogu
skaityti, nerašykite ilgų eilučių (ilgesnių kaip 70
ženklų), nerašykite vienu ypu ilgų tekstų (daugiau kaip 1012 eilučių), neperženkite nurodytos linijos ribos, nerašykite
iki pat ekrano krašto ir pan.
19. Naudokite tuščią eilutę (įvesties klavišo paspaudimas) kaip
ženklą, kad jūs jau baigėte ir kitas žmogus gali pradėti
rašyti.
20. Baigdami pokalbį, visada atsisveikinkite ir palaukite, kol
pašnekovas atsisveikins.
21. Atminkite, kad bendravimas priklauso ne tik nuo jūsų
valios, bet ir nuo įvairių techninių galimybių, pavyzdžiui,
tinklo pralaidumo. Todėl būkite tolerantiškas ir atlaidus, jei
negaunate atsakymo. Nemanykite, kad viskas visuomet
veikia be priekaištų ir priklauso tik nuo pašnekovo norų.
Etiketas bendraujant vienu metu keliems žmonėms
Bendraujant su keliais žmonėmis galioja tos pačios taisyklės,
kaip ir bendraujant dviese. Tik reikia būti dar atidesniam, nes
tada bendrauja skirtingų žmonių grupė, su skirtinga
pasaulėjauta, jausmais, charakteriais. Todėl reikia dar labiau
apgalvoti savo dėstomas mintis.
Bendravimas keliese apima keletą interneto paslaugų:
elektroninio pašto konferencijas (arba diskusijas), naujienų
grupes, žiniatinklio forumus. Mokykloje jums nedažnai tenka
dalyvauti diskusijose internetu, galbūt prieinamiau užsisakyti
naujienų grupes kuriuo nors klausimu ir jas peržvelgti bent porą
kartų per savaitę. Todėl Šia tema pateiksime tik pačius
reikalingiausius patarimus.
130
1. Turėkite omeny, kad jūsų mintis gali perskaityti bet kas ir draugai, ir nepažįstami ar vyresni žmonės. Todėl visada
apgalvokite, ar norite visiems skelbti viešai tai, ką
manote. Be to, neretai konferencijų bei naujienų grupių
informacija komplektuojama ir saugoma, todėl jūsų mintys
gali būti ilgą laiką visiems prieinamos.
2. Žinutės ir straipsniai turi būti glausti ir taiklūs. Prieš
rašydami pirmą kartą, perskai tykite, ką kalba kiti,
sužinokite kiek įmanoma išsamesnę informaciją.
3. Nekaltinkite sistemos administratoriaus dėl netinkamo kitų
diskusijos (naujienų grupės, forumo) dalyvių elgesio.
Nepradėkite patys daryti tvarkos.
4. Supraskite, kad kiekvienas kalba tik už save, o ne už savo
įstaigą ar organizaciją.
5. Prieš prašydami pagalbos techniniais kompiuterių
klausimais pirmiausia paieškokite atsakymo instrukcijose ar
programos pagalbos žinyne. Tik jei nerandate atsakymo į
jums rūpimą klausimą, pasiteiraukite, kur galima apie tai
rasti informacijos. Nesitikėkite, kad kas nors jums skirs
pusdienį laiko ir, pavyzdžiui, išsamiai aiškins, kaip
įsidiegti kurią nors programą ar susikurti tinklalapį. Tai
galite sužinoti iš daugybės kitų šaltinių.
6. Nepamirškite prie savo laiško pridėti vizitinę kortelę. Tada
visi matys, kas siuntė šį laišką ir žinos, kaip su jumis
susisiekti.
7. Atsakydami į klausimą ar komentuodami kieno nors mintį,
būtinai pacituokite pirminį tekstą, kad būtų aišku, apie ką
kalbama. Tai būtina, nes visada pasitaiko vėliau
prisijungusių vartotojų, kurie gali būti negavę klausimo, be
to, pašto stotys įvairiais būdais keičiasi informacija ir gali
nutikti taip, kad pirma bus gautas atsakymas, o tik
po to klausimas. Tačiau neįterpinėkite viso originalo – jūsų
teksto turėtų būti daugiau negu cituojamo.
8. Jei norite pareikšti savo pastabas kuriam nors diskusijos
dalyviui, nusiųskite laišką jam asmeniškai. Jei su tuo
131
žmogumi diskutuojate tema, kuri gali būti įdomi ir visai
konferencijai, pageidautina vėliau visiems pasiųsti
apibendrintą asmeninių diskusijų santrauką.
9. Nesivelkite į barnius. Nei rašykite, nei atsakinėkite į
įžeidžiančius ar pikto tono laiškus.
Yra galimybė
pasinaudoti specialia programine įranga, kuri atrinktų ir
jūsų netoleruojamų laiškų (pavyzdžiui, iš tam tikrų religinių
bendruomenių).
10.Kai kurias naujienų grupes ar elektroninio pašto diskusijas
prižiūri vedantieji (moderatoriai). Tokiu atveju jūsų laiškas
galbūt pasirodys ne iš karto, gal tik kitą dieną, o gal ir iš
viso bus atmestas. Jeigu taip atsitiko – nepykite ir
neprieštaraukite, turite paklusti diskusiją vedančiojo valiai.
11. Neretai net ir lietuviškuose laiškuose vartojamos daugeliui
angliškai kalbančių suprantamos santrumpos. Pateikiame
keletą dažniausiai vartojamų.
AFAIK
(As Far As I Know) Mano žiniomis (Kiek
teko girdėti...)
AKA
(Also know as) Vadinamasis...
ASAP
(As soon as possible) Kaip įmanomą greičiau
BTW
(By the way) Tarp kitko
CU
(See you) Viso gero
CUL
(See you later) Iki pasimatymo
FAQ
(Freąuently asked ąuestions} Dažniausiai
užduodami klausimai
FYI
(For your Information) Jūsų žiniai
IMO, IMHO (In my (humble) opinion) Mano nuomone
ROTFL
(Rolling on the floor laughing) Juokiuosi
susiėmęs už pilvo
RTFM
(Read the fucking manual!) Skaityk nelemtą
instrukciją!
SYSOP
(System operator) Sistemos administratorius
132
Dešimt internete etiketo taisyklių
Amerikietė Princetono universiteto dėstytoja V. Šija
(Virginia Shea) parašė knygą „Netiąuette" (jos fragmentus
galima pasiskaityti ir internete: http://www. albion. com/
netigoiette/introduction.html).
Šioje knygoje ji
suformulavo ir aptarė dešimt bendriausių kompiuterių
tinklo etiketo taisyklių.
Kiekviena jų knygoje išsamiai
aptarta, mes tik pateiksime pačias taisykles. Patartina jas
aptarti per etikos pamokas.
1. Gerbk žmogų.
2. Naudodamasis internetu laikykis tų pačių etikos taisyklių
kaip ir įprastame gyvenime.
3. Žinok, kurioje interneto vietoje esi.
4. Taupyk kitų žmonių laiką.
5. Sukurk gerą savo įvaizdį internete.
6 . Dalykis savo žiniomis.
7. Valdyk savo jausmus.
8. Gerbk kitų žmonių privatumą.
9. Nepiktnaudžiauk savo padėtimi.
10. Atlaidžiai žiūrėk į kitų žmonių klaidas.
Kaip matote, Šios taisyklės yra labai artimos kiekvienam
moralės normų besilaikančiam žmogui, jos tokios paprastos,
kad atrodo, nieko naujo jomis ir nepasakoma. Tačiau ar tikrai
taip yra? Įsiklausykite atidžiai į jas, pagalvokite, kas po
kiekviena šia lakoniška etikos norma slypi.
INFORMACIJOS APSAUGA
133
Informacinėje visuomenėje informacija tampa svarbiu
produktu, preke. Todėl neišvengiamai kyla teisnių informacijos
naudojimo aspektų. Apie juos jau kalbėjome mokydamiesi
informacinių technologijų kurso pagrindinėje mokykloje.
Vienas iš svarbesnių informacijos naudojimo teisinių
aspektų – informacijos apsauga. Informacijos pasauga aprėpia
du skirtingus dalykus:
1)
kaip apsaugoti informaciją nuo klaidų bei iškraipymų ar
praradimo pakenkus kompiuterio techninę įrangą – jam sugedus
po įsilaužimo, taip pat suveikus kenkėjiškoms kompiuterių
programoms – virusams;
2)
kaip apsaugoti informaciją nuo neteisėto jos
panaudojimo arba piktavališko iškraipymo bei sunaikinimo;
Šiame skyriuje aptarsime tik pirmąjį aspektą, antrasis,
daugiausia susijęs su duomenų apsauga ir autorių teisėmis, bus
aptariamas tolesniame skyriuje.
Kompiuterių virusai
Apie kompiuterių virusus bei jų sutrikdytą darbą esame
girdėję bene kiekvienas. Anksčiau kompiuterių virusai būdavo
perduodami drauge su informacija naudojantis diskeliais, dabar
– siunčiant elektroninius laiškus bei naudojantis internetu. Todėl
svarbu žinoti saugaus darbo su elektroniniu pašu pagrindinį
principą – neatverinėti jokių vykdomųjų ( turinčių prievardžius
*.exe, *.com, *.bat) bei neįrašinėti ir nebandyti atverti kai kurių
specialios paskirties bylų ( pavyzdžiui, *.dll, *.ovl, *.scr ir
panašiai), gautų iš nepažįstamų asmenų. Tas pats pasakytina ir
bylas, kurių prievardžiai jums nežinomi – geriau nebandyti tų
bylų atverti, o pirma išsiaiškinti, ar tai ne virusas.
Tikslaus kompiuterių viruso apibrėžimo nėra ir vargu ar
gali būti. Pateikiamuose kompiuterių viruso apibrėžimuose
dažniausiai įvardijamos pagrindinės jų savybės. Pavyzdžiui,
134
galimas toks viruso apibrėžimas: tai kenkėjiška programa ar
programos dalis, gebanti savaime daugintis, įsirašyti į kitas
programas, kelties ar disko padalijimo sektorius, kompiuterinius
dokumentus, kuriuose gali būti naudojamos makrokomandos,
bei trikdanti kompiuterio (ar programos) darbą ir netgi galinti
iškreipti ar sunaikinti kompiuteryje laikomus duomenis.
Programuotojo požiūriu virusas – tai kompiuterio
programa, kuri pažeidžia kitas kompiuteryje esančias
programas. Paprastai kompiuterių virusas tai padaro įterpdamas
į šias programas savo kodą. Virusas dauginasi ir prisijungęs prie
kurių nors programų ar bylų – šitaip pasislėpęs keliauja iš vienos
vietos į kitą, nuo vieno kompiuterio prie kito.
Terminą „kompiuterių virusas“ pirmą kartą pavartojo
amerikiečių mokslininkas F. Kojenas (Fred Cohen) 1984 m.
vienoje iš tarptautinių konferencijų. Šis terminas įsigalėjo dėl to,
kad kompiuterių virusai labai panašūs į jų biologinį prototipą.
Biologinis virusas sutrikdo informaciją, slypinčią gyvosios
ląstelės genetiniame kode, ir perima ląstelės gyvybinių procesų
valdymą. Tokiu būdu virusas susikuria galimybę laisvai ir
nežabotai daugintis.
Labai panašiai veikia ir kompiuterių virusas – jis
sutrikdo informaciją, esančią programoje, ir ima valdyti
kompiuterinę sistemą, pakeisdamas kai kuriuos programos
fragmentus. Šitaip jis gali nevaržomai dauginti savo kodą,
skverbtis į kitas programas bei kitaip trikdyti kompiuterio darbą.
Žinoma daugybė kompiuterių virusų tipų. Apie juos
galima rasti daug informacijos internete. Naujai pasirodžiusius
virusus aprašo įvairūs leidiniai, ypač elektroniniai (pavyzdžiui,
lietuvių kalba leidžiamas „Veidrodis“).
Specialistai virusus klasifikuoja atsižvelgdami į įvairius
požymius: pagal veikimo terpę, operacines sistemas, kuriose jie
veikia, veikimo būdą, kenksmingumo lygį, plitimo pobūdį ir
pan. Pabandysime apibūdinti virusus ar jiems priskiriamas
programas pagal veikimo bei dauginimo(si) būdą. Tai
135
nelaikytina klasifikacija – kai kurie virusai gali būti priskiriami
kelioms grupėms.
Kelties sektoriaus virusai (Boot Viruses) įsirašo į
diskelio arba standžiojo disko kelties sektorių. Įjungus
kompiuterį ( arba perleidus operacinę sistemą) ir atlikus būtinus
techninės įrangos testus (atmintinės, standžiųjų diskų, kt. įtaisų)
pirmiausia kreipiamasi į disko kelties sektorių bei perduodamas
valdymai ten įrašytai programai. Taigi jei ten įrašyta viruso
programa – kompiuterio valdymas perduodamas jai.
Bylų virusai (File Viruses) pasinaudoja praktiški visų
operacinių sistemų vykdomosiomis bylomis (t.y. programomis,
kurias kompiuteris gali vykdyti iš karto naudodamasis tik
operacinės sistemos priemonėmis), įskaitant ir specialiąsias
sistemines bylas (pavyzdžiui, MS-DOS operacinėje sistemoje –
IO.SYS ir MSDOS.SYS). Jis modifikuoja tas bylas ir į jas
įsirašo. Paleidus vykdyti tokias programas, tuo pačiu
paleidžiams ir virusas. Atskirais atvejais virusas gali įsirašyti ir į
duomenų bylas – bet tai jau atskirai nagrinėjami virusai
(pavyzdžiui, makrokomandiniai) arba viruso agresijos požymis.
Makrokomandinai virusai (Macro Viruses) – tai
programos,
parašytos
makroprogramavimo
kalbomis,
integruotomis į kurias nors taikomąsias programas (tekstų
rengykles, skaičiuokles ir pan.) pavyzdžiui, Microsoft Word,
Excel ar Access programų makrokomandoms. Šie virusai
pasinaudoja
integruotųjų
makroprogramavimo
sistemų
savybėmis ir įsirašo į minėtomis programomis tvarkomus
dokumentus.
Įvairiaformiai virusai (Polymorphic Viruses) išsiskiria
tuo, kad juos aptikti yra gana sudėtinga – jie neturi nuolatinio
pavidalo, įsirašymo vietų ir pan.Viruso tekstas užkoduojamas
naudojant kintamą šrifto raktą, atsitiktinai sudarytą paties viruso
dešifravimo komandų rinkinį.
136
„Partizaninių“ virusų (Stealth Viruses) pagrindinis
požymis – gebėjimas nuslėpti savo buvimą sistemoje. Šiuo metu
aptinkama beveik visų tipų „partizaninių“ virusų.
Rezidentiniais virusais (Memory Resident Viruses
(TSR)) vadinami, kurie nuolat laikomi kompiuterio
operatyviojoje atmintinėje. Šių virusų veikimas nenutrūksta net
išjungus užkrėstą programą. Būdami operatyviojoje atmintinėje
jie užkrečia visas paleidžiamas programas, kuriamas naujas ar
tvarkomas jau esamas ir t.t Tas pats pasakytina ir apie kelties
sektoriaus virusus – net ir disko ar diskelio formatavimas
neišgelbsti nuo viruso, jei jis tuo metu buvo kompiuterio
operatyviojoje atmintinėje.
„Žalingos programos“ (Harmful programs) apima
įvairaus pobūdžio virusus. Tai ir „Trojos arkliai“(dar vadinami
„loginėmis bombomis“ – programos, kurių viduje yra paslėptas
virusas), programišių (angl. hacker) sukurtos slapto nuotolinio
kompiuterinio administravimo programos (angl. backdoor),
„slaptažodžių vagilės“ – specialios programos, siekiančios
atskleisti slaptą prisijungimo prie interneto ar kitų riboto (ar
mokamo) priėjimo išteklių informaciją (vardus bei
slaptažodžius), kitus virusus bei įvairiaformius virusus
generuojančios programos.
Tinklų virusai (Network Viruses) vadinami virusai,
dauginimuisi pasinaudojantys tinklų bei duomenų perdavimo
tinklais protokolų savybėmis. Svarbiausia tinklo viruso savybė –
skleisti savo programą į kitus serverius bei į tinklą įjungtus
komiuterius. Be to, kai kurie iš jų sugeba ir save paleisti (ar
išprovokuoti vartotoją, kad jis pats paleistų viruso programą).
Kai kurie tinklo virusai pasinaudoja elektroninio pašto
(pavyzdžiui, Microsoft Mail) programų savybėmis, – taip
sukuriami nauji laiškai su priedu – virusu – ir išsiuntinėjami
visais pašto programos adresinėje esančiais adresais. Jei laiško
gavėjo programa automatiškai atveria tokį laišką – virusas
„įsikrausto“ į jo kompiuterį ir plinta toliau. Tiesioginių
137
interneto pokalbių (IRC) virusai – kirminai pasinaudoja
specialia šių programų savybe kreiptis tiesiogiai į kurį nors
diskusijos dalyvį (vadinamasis privatus pokalbis). Šių
kompiuterių savybė perduoti bylas kitiems pokalbio dalyviams
ir panaudojama virusui – kirminui „įšliuožti į nieko bloga
nenujaučiančio pokalbio dalyvio kompiuterį. Beje, tinklo
virusais nereikėtų laikyti visų tinklais platinamų virusų –
tinklais perduoti galima praktiškai visus virusus.
„Kirminais“ vadinamos programos, dauginančios
savo kopijas (kopijuojasi iš vieno disko į kitą, išsiuntinėdama
savo kopijas elektroniniu paštu ar kitomis informacijos
skleidimo priemonėmis ir pan.). kirminai pažeidžia bei
kompromituoja kompiuterio duomenų apsaugos sistemas.
Pagal kenksmingumo lygį kompiuterių virusai
skirstomi į 1) nepavojingus (kai kompiuterio darbui tiesiogiai
nekenkia, tačiau išveda įvairius pranešimus, erzina garsais ir
pan.), 2) pavojingus (kai iš dalies sutrikdomas kompiuterio
darbas) ir 3) labai pavojingus (kai naikinami kompiuteryje
esantys duomenys, programos).
Kompiuterius vis dažniau atakuoja virusai. Tarptautinės
kompiuterių saugumo asociacijos (ICSA) duomenimis, nuo
1997 m. kompiuteriai kasmet užkrečiami dvigubai didesniu
virusų skaičiumi. Didžiausią poveikį daro virusai, platinami
elektroniniu paštu - tokių būna daugiau nei pusė visų. Nemažai
virusų „pasigaunama“ parsiųsdinant bylas iš interneto.
Internetu plintančius virusus taip pat galima suskirstyti į
kelias grupes. Pirmąją sudaro virusai, keliaujantys kartu su
bylomis. Antroji grupė - netikrieji virusai. Trečiajai grupei
priklauso kenkėjiškos Java, JavaScript, ActiveX ir kitos kliento
kompiuteryje vykdomos programėlės (angl. applets).
Pirmosios grupės virusai patys plisti internete negali.
Išplatinti tokį virusą gali tik vartotojas, užkrėstą bylą
pateikdamas internete.
138
Antrosios grupės kompiuterių virusai įdomūs tuo, kad
dažniausiai jie neegzistuoja ir net negali egzistuoti. Kenkia ne
virusai, o pranešimai (o tiksliau – gandai) apie juos.
Intensyvėjant darbui internete kai kurie draugai nori perspėti
apie pasirodžiusius naujus virusus ir siunčia įspėjamuosius
elektroninius laiškus. Dar kiti sumano papokštauti ir siunčia
laiškus be jokio reikalo. Paprastai tokių laiškų pabaigoje būna
prašoma persiųsti juos kitiems asmenims. Įsivaizduokite, kaip
būtų apkrautas kompiuterių tinklas, jeigu visi vykdytų šiuos
prašymus!
Antivirusinės programos
Kovai su kompiuterių virusai vartojamos specialios,
vadinamosios antivirusinės programos. Jas galima suskirstyti į
tokias grups: 1) programos – detektoriai, kurios aptinka virusą ir
apie tai informuoja vartotoją; 2) programos – gydytojai, kurios
ne tik aptinka virusą, bet ir išgydo užkrėstas bylas; 3) programos
– filtrai, dar vadinamos rezidentinėmis antivirusinėmis
programomis, kurios praneša apie pašalinį kreipimąsi į
informacinę sistemą, ir vartotojas turi nuspręsti: leisti kreiptis, ar
ne. Yra ir kitokių skirstymų atsižvelgiant į pasirinktus kriterijus.
Trumpai supažindinsime su viena iš antivirusinių
programų, kuri išversta į lietuvių kalbą ir naudojama mokyklose.
Tai antivirusinė programa Dr.Web. Programą galima
parsisiųsdinti
iš
interneto
svetainės:
http://aldona.mii.lt/pms/lok/drweb.
Antivirusinė programa Dr.Web, skirta Windows
operacinei sistemai, – tai detektoriaus arba peržvalgos, ir
rezidentinės budinčios programų kombinacija, kuri įdiegta
integruojasi į operacinę sistemą. Budinčioji programa vadinama
SpIDer Guard. Ji aktyvi visą darbo kompiuteriu laiką: perima
kreipinius į bylas ir diskų sistemines sritis, greitai patikrina, ar
nėra virusų pavojaus. Programa randa ir nukenksmina visų tipų
139
virusus ( kelties, bylų, makrokomandų, hiperteksto ir kt.), tikrina
pašto paketus ir pakuotąsias bylas, stebi pagrindinę atmintinę ir
šalina iš jos virusus. Skirtingai nuo peržvalgos programos
budinti programa SpIDer Guard viską tikrina automatiškai, t.y.
be vartotojo nurodymo. Antivirusinės programos Dr.Web
pagrindiniai langai parodyti 22.1 ir 22.2 pav.
Dr.Web programa su grafine sąsaja turi specialią
programėlę, vadinamą Dr.Web planuokle arba tiesiog planuokle.
Tai paprastas kalendorius, leidžiantis suplanuoti, kada
automatiškai paleisti bei atnaujinti antivirusinę programą (22.3
pav.).
Atkreipiame dėmesį, kad norint sėkmingai įdiegti
antivirusinę programą, kompiuteryje neturi būti kitų
antivirusinių programų. Mėginant vienu metu naudoti kelias
antivirusines programas paprastai kyla įvairių problemų.
Paleidus antvirusinę programą Dr.Web, ji iš karto
patikrina kompiuterio atmintinę, ir tuomet jos lango apatinėje
juostoje galima pamatyti rezultatus: užkrėstų ir iš viso patikrintų
bylų skaičius. Galima patikrinti visus kompiuterio diskus arba
galima nurodyti tikrinti konkretų disko aplanką bei jo dalį.
Ką ir kaip turi atlikti antivirusinę programa, nurodome
keisdami jos nuostatus. Dr.Web nuostatų lange yra devynios
kortelės.
Pagrindinės nuostatos, ką ir kaip tikrinti, nurodomos
kortelėje Tikrinimas ir Bylų tipai. Kokius veiksmus atlikti su
užkrėstomis bylomis (pavyzdžiui, pašalinti ar stengtis gydyti, o
gal kur nors perkelti ir palikti tyrinėjimui) nurodoma kortelėje
Veiksmai.
Bendrosios informacijos apsaugos priemonės
Informacijos apsauga dirbant įvairiose institucijose su
daugybe duomenų yra rimta užduotis. Paprastai tuo užsiima
specialistai, kurie turi įvairiausių priemonių duomenims
140
apsaugoti. Čia pakaks užsiminti apie paprasčiausią informacijos
apsaugą – kai dirbama kompiuteriu mokykloje arba namuose.
Pateiksime keletą bendriausių patarimų.
Kartais kurią nors bylą netyčia ištriname. Šiokią tokią
apsaugą nuo netyčinio informacijos ištrynimo dažniausiai
atlieka operacinė sistema. Pavyzdžiui, Windows operacinė
sistema pirmiausia šalinamas bylas perkelia į šiukšlinę prieš tai
patikslinusi, ar tikrai norime ją ten perkelti. Iš šiukšlinės dar
galima be didesnių pastangų prireikus „atsiimti“ reikalingas
bylas. Valant šiukšlinę taip pat paklausiama, ar tikrai norima
sunaikinti ten esančias bylas. Šiuo atveju reikia nepamiršti, kad
atkurti tų bylų jau gali ir nebepavykti; be to reikalingos
specialios programos pašalintoms byloms atkurti.
Labai didelės bylos netelpa į šiukšlinę, tad jos šalinamos
iš karto. Šiuo atveju operacinė sistema dar kartą pasitikslins, ar
tikrai norima pašalinti šiukšlinėn netelpančią bylą.
Šiukšlinė talpa dažniausiai yra apie 10 % viso standžiojo
disko talpos. Jos dydį galima keisti išsikvietus šiukšlinės
nuostatų skydelį. Skydelis iškviečiamas spragtelėjus dešiniuoju
pelės klavišu į šiukšlinę ir iš konstekstinio meniu pasirinkus
Properties komandą. Šiame skydelyje galima parinkti ne tik
talpą, bet ir kitasd šiukšlinės nuostatas.
Baigiant kalbą apie šiukšlinę belieka įspėti, kad diskeliai
neturi šiukšlinės – bylos šalinamos iš karto. Tad šalindami bylas
iš diskelių būkite atidūs.
Patyrę kompiuterininkai žino. Kad būtina turėti
atsargines svarbių bylų kopijas. Patikimiausia reikalingą
informaciją susirašyti į kompaktines plokšteles.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad paprastai net iš šiukšlinės
pašalinta byla ne visuomet sunaikinama. Nors ir menka, tačiau
visuomet yra tikimybė, kad naudojantis specialiomis
programomis pašalintas bylas pavyks atstatyti.
Reikia gerai pagalvoti apie informacijos, perduodamos
elektroniniu paštu, saugumą. Todėl nereikia siųsti slaptos
141
informacijos kompiuterių tinklais. Žinoma, galima laiškus
koduoti bei šifruoti, tačiau tam reikia papildomų pastangų ir
žinių.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR DUOMENŲ
TEISINĖ APSAUGA
Kiekvieno visuomenės nario intelektinis darbas turi būti
įvertintas ir apsaugotas kaip ir bet kuri kita veikla. Rašytojų,
dailininkų, kompozitorių kūrybines teises gina autorių teisių
įstatymas. Kompiuterių programos ir duomenų bazių rinkiniai
taip pat priskirtini autoriniams kūriniams ir juos gina įstatymas.
Šiame skyriuje aptarsime pagrindines teisines sąvokas,
susijusias su kompiuterinių programų ir duomenų bazių
apsauga. Norėtume atkreipti skaitytojų dėmesį: įstatymai dažnai
keičiami, atsiranda nauji, įsigalioja pataisos. Todėl ši vadovėlio
dalis itin greit sensta. Būkite budrūs ir nuolatos pasitikrinkite, ar
kuriuo nors klausimu nepasirodė naujas įstatymas arba jo
pataisos. Naujausius galiojančius įstatymus galima rasti
Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų bazėje.
Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės
Intelektinis darbas turi būti apsaugotas. Reikėtų skirti du
aspektus: pirma, visuomet turi būti tiksliai nurodytas panaudoto
kūrinio autorius, pavadinimas, antra, kūrėjui už kūrinį turi būti
atlyginama. Visus šiuos dalykus reguliuoja autorių teisės
įstatymai.Autorių teisės apima įvairiausių rūšių kūrinius:
knygas, spektaklius, šokius, muziką, garso įrašus, paveikslus,
fotografijas, skulptūrą, architektūrą, kino filmus, kompiuterių
programas, duomenų bazes ir kt.
Kompiuterių programų ir duomenų bazių teisinė priežiūra
Lietuvoje pradėta 1992m. Lietuvos Respublikos Vyriausybei
priėmus nutarimą „Dėl kompiuterinių programų ir duomenų
142
bazių teisinės apsaugos“. 1996m. buvo priimtas „Kompiuterinių
programų ir duomenų bazių teisinės apsaugos įstatymas“.
Kadangi kompiuterių programoms pagal Berno konvenciją dėl
literatūros ir meno kūrinių apsaugos (Lietuvoje ji ratifikuota
1996m. gegužės 28d.) suteikiama tokia pat teisinė apsauga kaip
ir literatūros kūriniams, o duomenų bazėms – kaip kūrinių
rinkiniams, nuo 1999m. kompiuterių programų bei duomenų
bazių autorines teises bei jų naudojimą reglamentuoja „Autorių
teisių ir gretutinių teisių įstatymas“. Naujausia šio įstatymo
redakcija priimta 2003 m. kovo 5 d.
Taigi bet kokio pavidalo ir bet kuria kalba sudarytos
kompiuterių programos, įskaitant pradinę projektinę medžiagą,
laikomos autorių teisės objektu.
Autorių teisių įstatymas taikomas: 1) autoriams ir
subjektams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba nuolat
gynenantys Lietuvoje fiziniai bei juridiniai asmenys; 2)
autoriams, nepaisant jų pilietybės ir gyvenamosios vietos.
Autorių teisių įstatyme išdėstytos pagrindinės sąvokos,
aiškiai apibrėžiami teisinės apsaugos objektai, pateikiamas
autoriaus asmeninių turtinių ir neturtinių teisių turinys,
nustatomas autoriaus teisės galiojimo laikas bei išsamiai
aptariamos sąlygos teisėtam kompiuterių programų ar duomenų
bazių naudojimui.
Lietuvos Respublikos autorių teisių apsauga taikoma bet
kuria progravimo kalba ir bet kokio pavidalo kompiuterių
programoms ir duomenų bazėms, įskaitant pirminį tekstą ir
objektinį kodą, taip pat statinėms bei interaktyviosioms interneto
svetainėms.
Kompiuterio programa apibūdinama kaip žodžiais,
kodais, schemomis ar kitu pavidalu pateikiamų instrukcijų,
kurios sudaro galimybę kompiuteriui atlikti tam tikrą užduotį ar
pasiekti tam tikrą rezultatą, visuma, jei tos instrukcijos
pateikiamos tokiomis priemonėmis, kurias kompiuteris gali
perskaityti; ši sąvoka apima ir parengiamąją projektinę tokių
143
instrukcijų medžiagą, jeigu pagal ją įmanoma sukurti minėtą
instrukcijų visumą.
Duomenų bazė nusakoma kaip susistemintas ar
metodiškai sutvarkytas kūrinių, duomenų arba kitokios
medžiagos rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis
elektroniniu ar kitu būdu, išskyrus kompiuterių programas,
naudojamas tokių duomenų bazėms kurti ir valdyti.
Kompiuterių programos autorius yra fizinis asmyo ar
fizinių asmenų grupė, sukūrę programą. Kompiuterių programa
saugoma, jeigu ji yra orginali. Nustatant kompiuterių programos
orginalumą, netaikomi jokie kokybės ar meninės vertės
kriterijai.
Autorius gali informuoti visuomenę apie savo teises
naudodamas autorių teisių apsaugos ženklą, kurį sudaro trys
elementai: © arba (C) ženklas, autoriaus vardas ir kūrinio
pirmojo išleidimo metai.
Kūrinio autorius turi turtines ir neturtines teises. Turtinės
teisės leidžia atlikti su kūriniu šiuos veiksmus: atgaminti,
išleisti, versti, perdirbti, platinti, viešai rodyti ar atlikti,
transliuoti, retransliuoti, skelbti (įskaitant ir publikavimą
internete).
Kūrinio autorius visuomet turi šias neturtines teises:
1) teisę reikalauti pripažinti kūrinio autorystę, aiškiai
nurodant autoriaus vardą ant visų kūrinio egzempliorių
(autorystės teisė);
2) teisę reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant kūrinį būtų
nurodomas arba nebūtų nurodomas autoriaus vardas, arba būtų
nurodomas autoriaus slapyvardis (teisė į autoriaus vardą);
3) teisę prieštarauti dėl kūrinio ar jo pavadinimo bet kokio
iškraipymo ar kitokio pakeitimo, taip pat dėl bet kokio kito
kėsinimosi į kūrinį, galinčio pažeisti autoriaus garbę ar
reputaciją (teisė į kūrinio neliečiamumą).
Autoriaus turtinės teisės galioja visą gyvenimą ir dar 70 metų po
autoriaus mirties.
144
Autoriaus asmeninės neturtinės teisės saugomos neterminuotai ir
neperduodamos kitiems asmenims.
Programinės įrangos rūšys autorių teisių įstatymo
požiūriu
Programinę įrangą pagal jos įsigijimo ir planavimo
pobūdį galima suskirstyti į tris pagrindines grupes:
1) verslo programinė įranga;
2) laikinai (tam tikrą laikotarpį) nemokama programinė
įranga;
3) nemokama programinė įranga.
Verslo programų įsigyjimą ir naudojimą reglamentuoja autorių
teisių apsaugos įstatymai.Laikinai nemokamomis programomis
vadinamos tokios, už kurias autorius nori gauti nedidelį,
dažniausiai simbolinį, atlyginimą. Tokių programų platinimas
dažnai grindžiamas vartotojų garbingu elgesiu: už jas galima ir
nemokėti, tačiau prašoma atsilyginti, jei naudojama nuolatos.
Nemokama programine įranga gali naudotis kiekvienas.
Tačiau išlieka autoriaus teisės:tokių programų negalima
pardavinėti. Yra dar viena panaši programinės įrangos rūšisvadinamosios atvitojo teksto (arba kodo) programos. Jų
skirtumas nuo nemokamųjų tik toks, kad jas gali modifikuoti bet
kas, kos pateikiamos drauge su pradiniais tekstais.
Dauguma verslo programų parduodamos pagal tam tikrą
licenciją. Licencija paprastai nustato: 1) kompiuterių, kuriuose
gali būti įdiegta programa, skaičių ir 2) vartotojų skaičių.
Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė
Programos kopijavimas be autoriaus (ar kompanijos)
leidimo visame pasaulyje vadinamas piratavimu, o šitaip
idiegtos programos – nelegaliomis.
145
Labiausiai paplitusios keturios piratavimo formos: 1) falsifikatų
gamyba, 2) elektroninės skelbimų lentos, 3) kompiuterių
pardavėjų bei paslaugų teikėjų nelegalus programų įdiegimas
vartotojams, 4) pačių vartotojų savarankiškas neteisėtai įsigytų
programų įdiegimas.
Ilgą laiką pas mus gyvavęs nepakankamas intelektinės
nuosavybės suvokimas nuvertino žmogaus intelektinės veiklos
kūrinius, neturinčius materiaiios išraiškos. Dažnai kompanijos,
numatydamos biudžetus kompiuterinei technikai isigyti,
pamiršta, kad programinėįranga yra tokia pat prekė, kaip ir
kompiuteris, ir kad ją būtina pirkti. Gavę kompiuterius be
programinės įrangos darbuotojai ivairiais būdais ieško
reikalingų programų ir dažniausiai neteisėtai jas įdiegia.
Pagal 2003 m. kovo 5 d. priimtą "Autorių teisių ir gretutinių
teisių istatymą" neteisėta kopija laikoma programos (ar kito
kūrinio) kopija, pagaminta arba importuota į Lietuvos
Respubliką be teisių subjektų ar jų tinkamai igalioto asmens
leidimo, taip pat programos kopija, kurioje be teisių subjektų
leidimo panaikinta arba pakeista informacija apie teisių
valdymą.
Pažeidus „Autorių teisių istatymo“ nuostatas gresia teisinė
atsakomybė bei turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas, kuris
gali gerokai pranokti realią programų vertę. Gali tekti atlyginti
programų vertę, neteisėtai gautą naudą (net ir numanomą, kurios
pažeidėjas galėjo ir negauti) bei neturtinę žalą, kurios dydį
pinigais nustato teismas. Atskiru atveju vietoj nuostolių
atlyginimo autorių teisių ar gretutinių teisių subjektas gali
reikalauti kompensacijos nuo 10 iki 1000 minimalių gyvenimo
lygių (MGL). Be to, dar laukia baudos pagal „Administracinių
teisės pažeidimų kodeksą“ netgi baudžiamoji atsakomybė pagal
Baudžiamąjį kodeksą, jeigu neteisėtai įdiegtų programų kaina
viršija 100 MGL.
Autorių teises ginančių organizacijų šiuo metu yra nemažai. Jos
netgi specializavosi vienos sprendžia muzikos kūrinių teisines
146
problemas, kitos – literatūros kūrinių, trečios – kompiuterių
programų ir pan. Viena didžiausių asociacijų, sprendžiančių
programinės įrangos autorių teisių problemas yra tarptautinė
organizacija SIIA (Software Information Industry Association –
Programinės įrangos pramonės ir informacijos asociacija). Ji
gina daugiau kaip 1200 programinės irangos gamintojų teises,
vykdo švietėjišką veiklą, padeda bendrovėms įteisinti turimą
programinę įrangą. Keletas didžiųjų programinės įrangC'
gamintojų („Microsoft“, „Adobe“, „Apple“, „Symantec“ ir kt.)
yra įkūrę „Verslo PfO!raminės įrangos asociaciją“ (angl. BSA,
Business Software Alliance), kurios pagrindiIri;. tikslai –
inicijuoti
įmonėse
naudojamos
programinės
įrangos
patikrinimus ir atstovauti sanarių interesams teismuose.
Lietuvoje daugelio programinės įrangos gamintojų teises
ginaInfobalt asociacijos „Autorinių teisių agentūra“.
Duomenų apsaugos problemos
Duomenys – konkreti informacijos išraiška. Didėjant
kompiuterinės informacijos srautams didėja ir duomenų
pažeidimo, jų neteisėto naudojimo grėsmė.
Kalbant apie duomenis pirmiausia reikėtų išskirti dvi problemas:
1) sukauptų duomenų apsaugą ir 2) duomenų bazių apsaugą.
Duomenų bazių apsauga glaudžiai susijusi kompiuterių
programų apsauga; apie tai jau buvo kalbėta. Toliau aptarsime
duomenų apsaugą apskritai, taip pat pasigilinsime į asmens
duomenų apsaugą.
Duomenų apsauga vykdoma atsižvelgiant į du veiksnius. Pirma,
duomenys turi būti patikimi ir tinkamai tvarkomi, kad nebūtų
iškraipyti. Antra, duomenys turi būti apsaugoti nuo neteisėto jų
naudojimo.
Už duomenų teisingumą atsako juos kaupiančios ir
apdorojančios institucijos. Mokykla taip pat turi sukaupusi
įvairių duomenų, kurių didžiausią dalį sudaro duomenys apie
147
kiekvieną moksleivį. Norint tinkamai surinkti ir pateikti
duomenis, reikėtų kiekvieną moksleivį supažindinti su jo
duomenų įrašais: atidžiai perskaitęs ir ištaisęs klaidas,jei tokių
yra, moksleivis turėtų pasirašyti. Šitaip duomenų autorius
garantuotų, kad duomenys teisingi.
Kur kas daugiau problemų kyla norint apsaugoti duomenis nuo
neteisėto jų naudoimo. Neretai asmuo nenori, kad būtų
skelbiama kokia nors informacija apie jį (tai visška jo teisė),
pavyzdžiui, mobiliojo telefono numeris ar elektroninio pašto
adresas. Todėl itin atidžiai sekti skelbiamų duomenų teisėtumą,
kitaip sakant, žiūrėti, ar asmuo bei organizacija, apie kurį
skelbiami duomenys, neprieštarauja duomenų viešinimui, ar
nekelia ypatingų sąlygų ir pan.
Yra gana slaptų duomenų, kurių saugumas turi būti itin griežtai
užtikrintas. Tokiems duomenims paprastai taikomos įvairios
šifravimo ir kodavimo priemonės.
Siūloma keletas būdų duomenims apsaugoti.
DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS
Administracinės
Įgaliojimai
duomenų
tvarkymo
įstaigoms bei
tvarkytojams ir jų
teisės
Fizinės
Kompiuteris,
kuriame yra
duomenys,
laikomas
atskiroje
saugomoje
patalpoje
Kontrolės
priemonės
Signalizacija
Informavimo apie
pažeidimus
sistemos
sukūrimas
Tinklo
magistralės
apsauga
Įėjimo į patalpas
Techninės
Tarnybinės ar tinklo
stoties standžiojo
disko apsauga
Programinės
Slaptažodžiai
Patikimas elektros
srovės tiekimas
Atsarginės
kopijos
Tinklo apsaugos
priemonės:
ugniasienė, šifravimo
funkcijos
Speciali kompiuterių
apsauga:
Vartotojų
teisių
apibrėžimo
priemonės
Antivirusinės
programos
Įvykių
148
registravimas
Informacinių
sistemų veiklos
atgaivinimo ir
iškreiptų duomenų
atkūrimo tvarkos
nustatymas
Kompiuterių
įrangos judėjimo
kontrolė
BIOS lygio
slaptažodžiai,
nešiojamų
informacijos įrenginių
pašalinimas,
atskyrimas nuo
visuotinio tinklo.
registravimas
Šifravimas
Tinklo
apsaugos
priemonės
Duomenų apsaugos aktai
Duomenų apsauga valstybėse reglamentuojama duomenų
apsaugos aktais.
Duomenų apsaugos aktais paprastai suderinami šie klausimai:
- duomenų rinkimo, kaupimo tvarka;
-duomenų sklaida, t. y. platinimas;
- informacinių sistemų apsauga;
- asmens duomenų apsauga;
- valstybės registrų apsauga.
Pirmasis Europoje Duomenų apsaugos aktas buvo patvirtintas
1984 m., o 1998 m. patvirtinta naujoji Akto redakcija, kurioje
toliau išplėtoti duomenų apsaugos principai. Šių aktų paskirtis užtikrinti asmens teises.
Laikantis duomenų apsaugos akto kiekviena organizacija,
renkanti duomenis apie asmenis, turi būti įregistruota. Gali kilti
klausimas: o kaip su adresų knygelėmis, kurias susikuria
kiekvienas elektroninio pašto vartotojas? Šie duomenys
naudojami kitokiais tikslais: adresų knygelės kuriamos
duomenys naudojami asmeninėms reikmėms, o ne kieno nors
pavedimu.
Informacijos apsaugos akte nurodoma, kad duomenis laikanti
institucija turi imtis tinkamų priemonių, neleidžiančių
149
pašaliniams susipažinti su šia informacija. Kai surinkti
duomenys nereikalingi, jie turi būti sunaikinti.
Pagrindiniai Europos duomenų apsaugos aktai yra šie:
- Dėl asmeninių duomenų apsaugos ir dėl neribojamos tokių
duomenų sklaidos (1995).
- Dėl bendrųjų informacinių technologijų saugumo vertinimo
kriterijų (1995).
- Dėl teisinės duomenų bazių apsaugos (1996).
Asmens duomenų apsauga Lietuvoje
Pagrindinis
asmens
duomenų
apsaugą
Lietuvoje
reglamentuojantis dokumentas – Lietuvos Respublikos Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymas – buvo priimtas 1996 m.
birželio 11 d. Naujausia jo redakcija priimta 2003 m. sausio 21
d. ir su šiais pakeitimais įsigaliojo nuo 2003 m. liepos 1 d.
Pagal „Asmens duomenų apsaugos įstatymą“ asmens
duomenimis laikoma bet kuri informacija, susijusi su fiziniu
asmeniu duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali
būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais
duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui
būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio.
kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
Šiuo įstatymu reglamentuojami santykiai, susiklostantys
tvarkant asmens duomenis automatiniu būdu, taip pat
neautomatiniu būdu tvarkant susistemintus asmens duomenų
rinkinius: sąrašus, kartotekas, bylas, sąvadus ir kita. Įstatymas
nustato fizinių asmenų kaip duomenų subjektų teises, šių teisių
apsaugos tvarką, juridinių ir fizinių asmenų teises. pareigas ir
atsakomybę tvarkant asmens duomenis. Įstatymu numatyti ir
pagrindiniai duomenų apsaugos principai. Asmens duomenys
turi būti:
- renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš
renkant asmens duomenis.
150
ir paskui tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;
- tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai; - tikslūs ir, jei reikia
dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar
neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba
sustabdytas jų tvarkymas;
- tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti
ir toliau tvarkyti;
- saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų
galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl
kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
Asmens duomenys, surinkti kitais tikslais, gali būti tvarkomi
statistikos, istoriniais ar mokslinio tyrimo tikslais tik įstatymų
nustatytais atvejais, kai įstatymuose nustatytos tinkamos
duomenų apsaugos priemonės. Asmens duomenys saugomi ne
ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens
duomenys jau nereikalingi jų tvarkymo tikslams.
jie turi būti sunaikinami, arba atskirais, įstatymuose numatytais
atvejais, perduoti valstybIniams archyvams. Duomenų
valdytojas privalo užtikrinti, kad būtų įgyvendinti visi minėri
duomenų tvarkymo principai.
Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuomet, jei:
- asmuo (duomenų subjektas) duoda sutikimą;
- sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra
duomenų subjektas;
- pagal įstatymus duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti
asmens duomenis:
- siekiama apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus;
- įgyvendinami oficialūs įgaliojimai, suteikti valstybės bei
savivaldybių institucijoms arba trečiajam asmeniui, kuriam
teikiami asmens duomenys;
- reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų
valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens
duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
151
Asmens duomenų apsaugos istatymas netaikomas, jeigu asmens
duomenis tvarko fizinis
asmuo ir tik savo asmeniniams poreikiams, nesusijusi ems su
verslu ar profesija, tenkinti.
Duomenų apsaugą Lietuvoje reguliuoja Valstybinė duomenų
apsaugos inspekcija. Ji
prižiūri apsaugą visose duomenų tvarkymo istaigose.
DARBAS KOMPIUTERIU IR SVEIKATA
Kompiuterių kasmet daugėja – 2000 m. Lietuvoje jų
priskaičiuojama jau daugiau kaip ketvirtis milijono. Manoma,
kad per metus mūsų šalyje nuperkama 30 – 40 tūkstančių
kompiuterių. Dažniausiai jais naudojamasi kolektyviai
(mokyklose, įstaigose ar namuose), taigi galima teigti, kad
pusė milijono Lietuvos gyventojų didelę laiko dalį praleidžia
prie kompiuterių. Todėl verta pagalvoti apie kompiuterio
įtaką žmogaus sveikatai, mokytis, dirbti su kompiuteriu
nekenkiant sau.
Elektromagnetinė spinduliuotė
Elektromagnetinės spinduliuotės įtaka žmonių sveikatai labiau
susidomėta XX a. aštuntajame dešimtmetyje, kai ėmė daugėti
asmeninių kompiuterių. Pastaruoju metu vis dažniau galima
išgirsti naują terminą – elektrosmogas. Elektrosmogas – tai
aplinkos tarša elektromagnetiniais laukais. Žmogų veikia
elektromagnetiniai laukai, keliami aukštosios įtampos elektros
tiekimo linijų, elektrifikuotų geležinkelių, žemos įtampos
elektros tinklų, televizijos ir radijo aparatų, kompiuterių,
mobiliųjų telefonų. Skirtingai nuo regimo ar juntamo smogo,
152
elektrosmogo mes nejaučiame, tačiau jis taip pat kenkia
sveikatai.
Apie elektromagnetinę kompiuterių spinduliuotę –
elektrosmogą – yra daugybė mokslininkų apibendrintų tyrimų
rezultatų, straipsnių, įvertinimų. Aptarsime tik esminius
dalykus., kad suvoktume problemos mastą.
Elektromagnetinius laukus spinduliuoja kompiuterių
vaizduokliai. Jie maitinami 50 Hz kintamąja įtampa. Tokio
dažnio elektromagnetinių laukų yra visur – juos spinduliuoja
butuose įrengta elektros instaliacija, įvairūs elektros prietaisai.
Jų spinduliuojamos bangos ilgis labai didelis: 50 Hz atitinka
6000 kilometrų.
Elektromagnetinių laukų stipris gerokai susilpnėja
tolstant nuo vaizduoklio ekrano. Analogišką elektromagnetinį
lauką skleidžia ir televizorius, tik jį paprastai žiūrime iš didesnio
atstumo, todėl ir poveikis mažesnis.
Elektromagnetinius laukus kuria ir išoriniai kompiuterio
įrenginiai:
magnetiniai
diskai,
maitinimo
šaltiniai,
spausdintuvai. Šių įrenginių keliami laukai gali būti iki
dešimties kartų stipresni už vaizduoklio skleidžiamus laukus.
Elektromagnetinė spinduliuotė mažinama naudojant
kokybišką techninę kompiuterių įrangą bei tinkamai sutvarkius
darbo vietą (pavyzdžiui, rečiau naudojamą įrangą iškėlus toliau
nuo darbo vietos).
Jungiant kompiuterį į tinklą reikia žiūrėti, kad
prijungimo vieta būtų kuo toliau nuo dirbančiojo. Pagrindiniai
elektromagnetinės spinduliuotės ir elektrostatinio lauko šaltiniai
– vaizduoklis ir sisteminis blokas – turi būti išdėlioti kiek galima
toliau vienas nuo kito. Geriausia sisteminį bloką laikyti padėtą
ne ant stalo, o ant grindų greta stalo.
Būtinai reikėtų įžeminti sisteminį bloką ir maitinimo
šaltinį. Dirbantysis turėtų sėdėti kiek galima toliau nuo tinklo
kištukinių lizdų ir maitinimo lizdų. Nerekomenduojama naudoti
153
dvilaidžius ilgintuvus ir įrenginius su trijų kontaktų kištukais,
kurių įžeminimo kontaktas nesujungtas su žeme.
Taip pat reikėtų žinoti, kad įelektrinto lauke esančios
dulkės įsiskverbia į priešais vaizduoklį sėdinčiojo veido odą.
Todėl būtina patalpas kuo dažniau valyti, drėkinti, baigus darbą
nusiprausti šaltu vandeniu.
Vaizduoklio
elektromagnetinės
spinduliuotės
neįmanoma įvertinti neturint specialių matavimo prietaisų.
Kompiuterių gamintojai ant užpakalinės sienelės paprastai
pažymi techninius rodiklius. Ženklas su užrašu MPR II
reiškia, kad vaizduoklis atitinka standarto reikalavimus pagal
elektrostatinio ekrano paviršiaus potencialą, kintamojo
elektroninio lauko stiprį dviejuose dažniu diapazonuose ir
kintamojo magnetinio lauko srauto tankį dviejuose dažnių
diapazonuose.
Ženklas su užrašu „TCO“ reiškia, kad vaizduoklis
atitinka griežtesnius nei numato MPR II standartas reikalavimus
elektromagnetinės spinduliuotės požiūriu. Be pagrindinės
kompiuterio darbo veiksenos, toks vaizduoklis gali dirbti dar
dviem energijos taupymo veiksenomis. Nesinaudojant
vaizduokliu, po kurio laiko ekranas užtemsta ir įsijungia pirmoji
veiksena, kai vartojamoji galia <30W, o nesinaudojant
vaizduokliu dar ilgesnį laiką, įsijungia antroji veiksena
(išjungiama aukšta įtampa, ekranas tamsus), kai vartojamoji
galia <8W. Paspaudus bet kurį klaviatūros klavišą ar pajudinus
pelę, vėl grįžtama į pagrindinę veikseną.
Yra ir daugiau analogiškų sumažintą elektromagnetinę
spinduliuotę žyminčių ženklų.
Ergonominiai vaizduoklio parametrai
Vaizduoklis paprastai įjungiamas ilgam. Todėl geriau
brangiau sumokėti, bet įsigyti patogų darbui prietaisą.
154
Reikia žinoti, kad vaizduoklis ir grafinė plokštė, esanti
sisteminiame bloke, dirba „ranka rankon“, ir darniai grafiniai
sistemai sukurti vienodai svarbūs abiejų parametrai. Jeigu
grafinė plokštė neužtikrina regeneracijos dažnio (75 Hz
rekomenduojamas, 75Hz minimalus), tai ir geriausio
vaizduoklio vaizdas virpės. Taip pat kaip ir geriausio grafinės
plokštės nepadės, jei naudositės senu, pigiu, mažo ekrano
vaizduokliu.
Neigiamą poveikį regos organams daro menkas vaizdo
ryškumas, kontrastiškumas. Prieš perkant vaizduoklį, patartina
patikrinti vaizdą ekrane, naudojantis testine programa, kurią
galite rasti internete adresu: ftp://listsoft.ru/pub/3071/nokia.exe,
nes serijiniu būdu gaminamų vaizduoklių kokybė labai
nevienoda ir galima nusipirkti vaizduoklį su žemesnės nei
vidutinės kokybės parametrais.
Įsigyjant naują kompiuterį būtina pasirinkti vaizduoklį,
kuris turėtų geras pagrindines charakteristikas. Trumpai
aprašysime pagrindines.
Ekrano matmenys – tai įstrižainės matmenys coliais
„centimetrais“ nuo vieno ekrano kampo iki kito. Gaminami
kineskopiniai vaizduokliai su ekrano įstrižaine 14“ (36 cm), 15“
(38 cm), 17“ (43 cm), 19“ (48 cm), 21“ (53 cm). Vaizduoklio
įstrižainė turėtų būti ne mažesnė nei 17 colių. Tokio vaizduoklio
matomos ekrano dalies plotas beveik du kartus didesnis nei 14
colių vaizduoklio. Mažesnių matmenų vaizduoklius tikslinga
naudoti tik numatant juos naudoti kompiuteriniams žaidimams
su prastos kokybės grafine veiksena (skiriamoji geba 320 x 200 ,
640 x 480).
Skiriamoji geba – tai taškų eilutėje ir eiličių kadre
skaičius. Skiriamoji geba priklauso nuo ekrano ploto ir kaukės,
kuri išryškina vaizdo elementus (taškus). Vaizduoklių skiriamoji
geba būna 320 x 200, 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 786, 1280 x
124, 1600 x 1200. vienas iš svarbiausių ekrano parametų,
lemiančių vaizdo aiškumą, yra atstumas milimetrais tarp
155
artimiausių vaizdo taškų. Kuo didesnė skiriamoji geba, tuo
mažesni taškelio matmenys.
Geriausia, kai taškas mažesnis nei 0,28 mm. Daugumai raštinės
darbų pakanka 800 x 600 skiriamosios gebos vaizduoklių.
Optimali skiriamoji geba susijusi su ekrano matmenimis:
pavyzdžiui, esant 15 coliu vaizduoklio 1024 x 786 skiriamajai
gebai, gali padidėti akių įtampa, o su 17 coliu vaizduokliu to
nepatiriama. Vaizdo taškelio matmenys sąlygoja metalinė
kaukė. Yra tokie kineskopų tipai: 1) su apvalių skylučių kauke;
2) su pailgų skylučių kauke; 3) su vertikalių skylučių kauke
(Trinitron). Apvalių skylučių kaukė geriausiai sudaro vaizdo
aškelį sudarančias raudonai (R), žaliai (G) ir mėlynai (B)
švytinčias triadas, tačiau vaizdas gaunamas mažo šviesumo nes
skylutės sudaro tik penktadalį viso ploto. Tritron tipo kineskopo
kaukę sudaro vertikalių ir horizontalių vėlučių tinklelis.
Tokievaizduokliai pasižymi šviesumu, tačiau jų vaizdą
sukuriantys grūdeliai ne to tokie ryškūs kaip piktų kineskopų ir
jautresni vibracijoms. Kineskopai su pailgų skylučių kauke yra
mechaniškai atsparesni už Trinitron tipo kineskopus, o jų
kaukės skaidrumas užima tarinę padėtį tarp Trinitron tipo ir
apvalių skylučių kaukės kineskopų.
Kadrų skleidimo dažnis rodo, kiek kartų per sekundę
(Hz) perpiešiamas vaizdas ekrane, kai pradedama piešti nuo
kairiojo viršutinio ekrano kampo horizontaliomis eilutėmis,
besileidžiančiomis žemyn. Kadrų skleidimo dažnis lemia vaizdo
mirgėjimą. Kuo didesnė vaizduoklio skiriamoji geba, tuo labina
mirga vaizdas. Esant didesniam skleidimo dažniui, vaizdas
mirga mažiau, todėl rekomenduojama pasirinkti vaizduoklį,
kurio kadrų skleidimo dažnis ne mažesnis kaip 75 Hz.
Praleidžiamų dažnių juostos plotis - tai dažnis, kurio
vertė lygi skiriamajai gebai, padaugintai iš kadrų skleidimo
dažnio. Pavyzdžiui, vaizduokliui dirbant 1024x 768 skiriamąja
geba ir kadrų skleidimo dažniui 75 Hz, praleidžiamų dažnių
juostos plotis bus apie 58 MHz. Žinant dažnių juostos plotį,
156
nesunku pasirinkti grafinę plokštę, kuri turi turėti ne mažesnį
vaizdo signalo dažnių juostos plotį.
Atspindį mažinanti ekrano danga paprastai pablogina
ekrano šviesumą, užtat atspindžiai nevargina akių. Reikėtų
rinktis tokį vaizduoklį, kuris silpnai atspindėtų šviesą. Šviesos
atspindžiai vertinami pasukus vaizduoklio ekraną į šviesos
šaltinį (langą, šviesų objektą, lempą). Turi būti matomas silpnas,
geriau vos matomas šviesos šaltinio atspindys ekrane.
Darbo vietose reikia sureguliuoti optinius ekrano
parametrus: vaizdo matmenis, ryškumą, spalvas. Tam
vaizduokliuose yra valdymo įtaisai – rankenėlės ar mygtukai
valdymo pulte. Dauguma šiuolaikinių vaizduoklių automatiškai
prisitaiko prie grafinio atvaizdo standartų, naudojant skirtingus
eilučių ar kadrų skleidimo dažnius. Optikos parametrams
reguliuoti vaizduoklio pulte yra mygtukas
parametrams
pasirinkti. Vaizdas neturi užpildyti viso ekrano. Užpildžius visą
ekraną, labai padidėja vaizdo iškraipymai ekrano pakraščiuose.
Sveikatai kenksmingi darbo su kompiuteriu veiksniai
Reikia stengtis dirbti kompiuteriu kiek galima mažiau
kenkiant savo sveikatai. Štai dar keletas sveikatai pavojingų
veiksnių:
1. Regos sistemos perkrovos.
2. Netinkama sėdėsena.
3. psichologinė įtampa.
Šiuolaikinių vaizduoklių ekranai yra daug geresnės kokybės nei
televizoriaus, tačiau į vaizduoklio ekraną žiūrima iš arti, todėl jo
neigiamas poveikis gali būti didesnis. Įtemptai dirbant po kurio
laiko žmogui gali imti skaudėti ar svaigti galva. Pervarginus
regos sistemą gali nusilpti regėjimas, neretai išsivysto
trumparegystė.
Mažiausiai akis vargina dideli spalvoti vaizdai, lydimi
muzikos ar diktoriaus teksto. Blogiau, kai tenka ekrane ilgai
157
skaityti tekstą. Dar blogiau žaidžiant kompiuterinius žaidimus –
smulkūs judantys elementai labai vargina akis.
Labai kenkia akims darbas kompiuteriu prieblandoje.
Dieną kompiuteris turi būti gerai apšviestas, geriausia, kad
šviesa sklistų iš kairės pusės ir neatsispindėtų nuo ekrano.
Vakare reikia naudoti dirbtinio apšvietimo nukreiptos šviesos
šaltinius.
Keletas rekomendacijų regos sistemos pervargimui mažinti:
– trumpinti darbo su kompiuteriu trukmę. Idealus
atsipalaidavimas per pertraukėles tarp kompiuterinių užsiėmimų
– tai fizinis aktyvumas, t.y. pasivaikščiojimas, žaidimai ir pan.
– Kai kurie specialistai rekomenduoja nesudėtingus pratimus
akims: stebėti matymo zonoje judančius objektus,
sukoncentruoti žvilgsnį į nutolusius daiktus.
– Įvairinti darbo kompiuteriu pobūdį: tekstų rašymą kaitalioti su
kompiuteriniais žaidimais, kuriuose yra judančių objektų,
skaičiavimus – su paieška internete, ir pan. Taip kaitaliojant
akies raumuo dažniau atpalaiduojamas ir mažiau nuvargsta nei
žiūrint į vientisą tekstą.
– labai svarbu imtis priemonių atspindžiams nuo ekrano
sumažinti. Tam reikia užtraukti užuolaidas, atitinkamai pasukti
vaizduoklio ekraną, naudoti ekrano filtrus, išjunkti viršutinį
apšvietimą.
Kitas
neigiamas
veiksnys
žmogui,
dirbančiam
kompiuteriu yra nepatogi sėdėsena. Iš arti stebint ekraną ir
spaudant rankomis klaviatūros klavišus, kūnas gerokai įsitempia
ir dėl to gali kilti negalavimų:
– pasunkėjęs kvėpavimas. Sėdint prie kompiuterio negali laisvai
judėti krūtinės ląsta ir dėl to kartais prasideda kosulio priepoliai,
astma;
– osteochondrozė. Ilgai sėdint nuleistais pečiais gali iškrypti
stuburas, pakisti kaulų ir raumenų sistemos patvarumas;
158
– dėl plaštakos sąnarių įtempimo ranka atliekant daugybę
judesių, jie laibai pavargsta ir ilgainiui gali prasidėti chroniški
uždegimai;
– ergonomiški specialistai nustatė, kad nėra tokios idealios
padėties, kurioje žmogus nepavargdamas galėtų dirbti visą darbo
dieną. Todėl labai svarbu trenkti kiek galima patogesnę darbo
vietą su bent dviem galimomis sėdimomis padėtimis.
Norint pasirūpinti tinkama sėdėsena, pirmiausia reikia
atidžiau parinkit baldus,
ypač vaikams. Sukamoji kėdė turėtų būti su ratukais,
reguliuojamu atlošu, reguliuojamo aukščio. Vaikai mėgsta
pasisukioti tokiose kėdėse, o tai naudinga krūtinės ląstai ir
stuburui. Vaiko kojos turėtų remtis stabilią atramą.
Stalas turėtų būti su ištraukiama lenta klaviatūrai. Rašant,
piešiant naudojanti pele reikalingas aukštesnis stalas, o suvedant
tekstą klaviatūra, ji turi būti 7 – 10 cm. žemesnis. Tam
naudojant ištraukiamą lentą, kūno padėtis esti geresnė.
Trečias kenksmingas veiksnys – psichinė įtampa.
Dirbant su kompiuteriu teka ne mažiau susikaupti, būti atidžiam
nei vairuojant automobilį. Gerokai psichiką apkrauna
kompiuteriniai žaidimai. Įdomūs žaidimai reikalauja didesnio
susikaupimo ir įtampos, nebūdingos įprastinei situacijai. Kai
kurie futurologai prognozuoja, kad ateityje žmogus gali tapti
tikru kompiuterių vergu, nesugebėti savarankiškai mąstyti,
užsidaryti ir įsikalinti virtualioje interneto aplinkoje.
Kompiuteris - tai intelektinio darbo įrankis, juo dirbant
reikia sutelkti dėmesį bei protą. Techninė ir programinė
kompiuterių įranga nuolat tobulėja, todėl kartais imama abejoti
savo gebėjimu gyventi ir dirbti sparčiai besikeičiančioje
aplinkoje.
Įdomių domenų paskelbė naujos darbo formos –
nuotolinio darbo – tyrėjai. Jų teigimu, nuotolinis darbas gali
sumažinti psichologinę apkrovą. Dirbant nuotoliniu būdu:
159
ugdomas savarankiškumas, todėl apie 50 % apklaustųjų
pripažįsta, kad darbas namų aplinkoje labai sumažina
stresines situacijas, nors tenkas derinti darbo ir namų ūkio
problemas. Beveik 80 % apklaustųjų pabrėžia, jog atskirai
dirbdami jie darbingesni;
nėra darbo laiko klausimo – darbuotojas užduotis neretai
gali vykdyti bet kuriuo laiku, pats savo darbo dieną
išskaidyti pagal darbingumą skirtingu paros metu;
taip dirbant daugiau laiko gali būti skiriama darbinei
veiklai – kai nereikia vykti į darbą, sutaupoma laiko, ryšys
per kompiuterį laiko požiūriu yra efektyvesnis negu
tiesioginis.
Nuotolis darbas yra produktyvesnis ir mažiau būna
nusiskundimų dėl sveikatos, tačiau gali atsirasti naujas
psichologinis veiksnys – socialinio izoliuotumo grėsmė.
Nuotolinis darbas gali tapti savotišku namų areštu, todėl šį ir
kitus naujus darbo organizavimo būdus taikyti atsargiai ir
derinant su įprastiniais darbo organizavimo būdais.
Psichologinę įtampą gama sumažinti laikantis tam tikrų
darbo taisyklių: darant pertraukas, atliekant fizinius pratimus ir
pan.
Kauno
technologijos
universiteto
parengtoje
kompaktinėje plokštelėje „Kompiuteris ir sveikata“ (jos
medžiagą
galima
rasti
ir
interneto
svetainėje:
http://www.kompirsveikata.lt/ )yra daug pratimų, kaip sveikai
organizuoti darbą kompiuteriu. Pateikiame psichologinę įtampą
mažinančių pratimų kompleksą:
1.
Atsisėskite ant kėdės – nugarą laikykite tiesiai, į atlošą
nesiremkite, kojas tvirtai įremkite į grindis. Pakelkite
rankas. Kaire ranka imkite dešinės rankos riešą ir
nuskubėdami lenkite rankas į šoną. Pakeiskite rankų padėtį
ir lenkite jas į kitą pusę.
-
160
Atsisėskite ant kėdes krašto, rankas sudėkite už nugaros
ant liemens. Išsitieskite, pečius atluoškite, įsitemkite ir
suskaičiuokite iki 5.
3.
Atsisėskite ant kėdės, apglebkite vieną kelį rankomis,
pakelkite jį aukštyn. Keldami kelį neskubėdami
suskaičiuokite iki 5.
4.
Atsisėskite, išsitieskite, pasukite liemenį į vieną pusę.
Rankas priglauskite prie to šono, į kurią pusę tuo metu
pasisuksite. Suskaičiuokite iki 5, po to pasisukite į kitą
pusę.
5.
Pakelkite ištiestas kojas horizontaliai ir sukryžiuokite
jas. Suskaičiuokite iki 5 ir sukryžiuokite priešingai.
6. Atsisėskite ant kėdės krašto, pražerkite kojas. Pasilenkite
žemyn, kiek galite. Suskaičiuokite iki 5.
7. Atsistokite už kėdės ir pasilenkite, laikydamiesi
ištiestomis rankomis už kėdės atlošo. Žiūrėkite žemyn.
Įtemkite ir lėtai rąžykite pečius bei liemenį.
Kiekvieną pratimą pakartokite po 4 – 5 kartus. Baigę
pratimus atpalaiduokite visus kūno raumenis.
2.
Tai reikėtų žinoti dirbant kompiuteriu
Trumpai aptarsime keletą būdų, kad dirbantysis
kompiuteriu galėtų pasijusti patogiau, ir mažiau nuvargtų.
Sėdėjimas. Geriausia reguliuojamą kėdę. Jei ne, galima
panaudoti pagalvę, padėklą, ar kitaip prisitaikyti kėdę. Kojos
būtinai turi siekti grindis – jei ne, naudokite atramą.
Vaizduoklio viršus turi būti 5-8 cm. žemiau akių lygio.
Jeigu turite tinkamą kėdę, bet vaizduoklio ekranas yra per
aukštai, galite naudotis padėklu.
Būtina atsiminti, kad dirbant nugara turi remtis į kėdės
atlošą. Neįsitemkite. Sėdėkite laisvai. Nesilenkite prie
vaizduoklio. Mažiausias atstumas iki vaizduoklio turi būti 60cm.
Nesėdekite visą laiką vienoje padėtyje.
161
Darbas su klaviatūra. Kompiuterio klaviatūra turi būti ne
krūtinės ar pečių, o pilvo srityje, sulenktos per alkūnę rankos
lygyje. Jeigu klaviatūra bus per aukštai, gali greitai pradėti
skaudėti rankas, pečius ar kaklą. Klaviatūrą reikia pasidėti arti,
kad nereikėtų jos siekti.
Tiesūs riešai. Stenkitės riešus laikyti tiesiai ir viename
lygyje su rankos dilbiu. Labiau išlenkus riešus vargsta pirštai,
taip pat ir pečių sąnariai. Ilsėdamiesi vaikai mėgsta pasidėti
riešus priešais klaviatūrą, tačiau spaudžiant klavišus to daryti
nereikėtų.
Natūraliai išlenkti pirštai. Pirštai natūraliai išlenkti, kaip
vaivorykštė ar krioklys. Dirbdami neleiskite pirštams išlinkti,
nesistenkite jų tiesinti.
Pagrindinė eilutė. Jeigu žinote, kaip remtis į pagrindinę
klaviatūros eilutę bei rinkti tekstą akląja sistema, atsiminkite,
kad siekiant tolesnius klavišus, reikia ištiesti visą ranką.
Netieskite pirštų toli nuo pagrindinės eilutės. Kartais klaviatūra
yra per didelė mažiems piršteliams – tada priartinkite ranką prie
klavišų, kad pirštai nenuvargtų.
Įveskite tekstą lengvai nereikia stipriai spaudyti klavišų –
pirštai turi liesti klavišus lengvai, kaip drugelis.
Darbas pele. Kai kas mėgsta sugniaužti pelę. To nereikia
daryti, kaip ir smarkiai spaudyti klaviatūros klavišus. Stumdyti
pelę reikia lengvais judesiais. Per stipriai spaudžiant nuvargsta
ranka.
Regėjimas ir šviesa. Vaizdas ekrane labai priklauso nuo
kambario apšvietimo. Akims labai sunku prisitaikyti prie
vaizduoklio skleidžiamos šviesos, kai aplink yra ryški šviesa. Iš
ekrano turi sklisti maždaug tiek pat šviesos, kaip ir iš aplinkos,
esančios aplink vaizduoklį. Geriausia pastatyti kompiuterį taip,
kad langai ir šviesa būtų ne priešais, o iš šono. Taip pat kartais
padeda langų ar šviesos šaltinio pritemdymas.
Patenkanti pro langą ryški šviesa pablogina vaizduoklyje
regimą vaizdą – jis nublanksta.
162
Taip pat blogai, jei šviesos šaltinis yra už nugaros ir
šviesa atsispindi kompiuterio vaizduoklyje. Kai taip atsitinka,
daug sunkiau perskaityti, kas yra parašyta ekrane. Pakeitus
vaizduoklio padėtį ar šviesos kryptį, būtų lengviau naudotis
ekrane pateikta informacija.
Pertraukos. Dirbant kompiuteri ar žaidžiant žaidimus,
laikas bėga nepastebimai. Tačiau reikėtų nepamiršti ir kitų
darbų. Mūsų kūnas nepritaikytas dirbti klaviatūra, pele ar
žaidimo valdymo svirtimi ištisas valandas. Padarykite pertrauką
ir pasitraukite nuo kompiuterio kas 30 minučių – nesvarbu,
juntate ar ne nuovargį bei skausmą. Jei kas nors skauda, tai
pailsėti būtina. Įsiklausykite į kūno siunčiamus signalus – tai
gali būti pagalbos šauksmas.
Atsistokite ir pasivaikščiokite keletą minučių:
- greitu žingsniu apeikite aplink namą ar butą;
- paskambinkite draugui ir pasidomėkite, kaip sekasi
dirbti su kompiuteriu.;
- jei esate alkanas, užkąskite.
Ką bedarytumėte, viskas tinka. Pailsinkite raumenis, kurie
ilgai dirbo. Padarykite mankštą.
Rūpinkitės savo akimis. Jei jas skauda ar trūkčioja akies
vokas, turite pailsėti, galite atpalaiduoti akių raumenį keletą
minučių pažiūrėję į vieną tašką tolyn.
Nepasiklyskite. Kompiuteris ir virtuali erdvė gali suteikti
daug malonumo, tačiau tai neprilygsta nuotykiams ir
kasdieniniams užsiėmimams. Nepasiklyskite kibernetinėje
erdvėje. Tyrinėkite realų aplinkinį pasaulį.
KOMPIUTERIS KASDIENINIAME GYVENIME
Visais laikais žmogus troško sukurti priemones bei įrankius,
galinčius palengvinti jo darbą bei kasdieninį gyvenimą. Iš senųjų
šaltinių žinoma, kad ne vienas mokslininkas bandė sukurti
163
protingas mašinas. Pavyzdžiui, garsusis XVI a. Menininkas ir
išradėjas L. Da Vinči (Leonardo da Vinci) pagarsėjo sukūręs ne
vieną puikų karo, skraidymo bei buitinės technikos prietaisą.
Siekdamas palengvinti tėvui varginančius bei nuobodžius
skaičiavimus, B. Paskalis (Blaise Pascal) sukūrė machaninį
skaičiuotuvą, vėliau pavadintą ,,Paskalina”. Beveik šimtmečiu
savo amžininkus aplenkė ir anglų mokslininkas Č. Babidžas
(Charles Babbage). Jo suprojaktuota analinė mašina buvo
šiuolaikinių kompiuterių prototipas. Deja mokslininkas
nesulaukė amžininkų palaikymo ir jo projektui teko laukti vos
ne šimtmetį...
Šiame skyriuje nesigilinsime į kompiuterių kūrimo istoriją
bei mokslininkų sėkmes ir nesėkmes. Pabandysime tik apžvelgti
keletą šiuolaikinio gyvenimo sričių, kuriose kompiuteriai (ar
bent jau kai kurie kompiuterių elementai) tapo napakeičiamais
pagalbininkais.
Kompiuteriai, mokymas bei mokslas
Nė viena šiuolaikinė mokslo bei mokymo įstaiga negali
apsieiti be kompiuterių. Kompiuteris tapo nuolatiniu
pagalbininku bei darbo priemone ir matematikui, ir inžinieriui, ir
istorikui, ir filosofui, ir bet kurios kitos mokslo šakos atstovui.
Nepakeičiamas kompiuteris ir mokyklose – dar prieš dešimtį
metų kompiuteris buvo vien tik informatikos mokytojo darbo
priemonė, o šiuo metu jau vis daugiau jis naudojamas ir
matematikai, ir fizikai, ir dailei, ir muzikai, ir geografijai, ir
įvairiems kitiems dalykams mokyti. Ypač daug ir vertingos
papildomos informacijos galima rasti internete.
Įvairaus amžiaus moksleivių (praktiškai nuo dar
nemokančių skaityti iki abiturientų) kūrybiškumui ugdyti skirta
Logo programavimo kalba bei ją realizuojančios įvairios
programavimo sistemos. Šią programą galima puikiai panaudoti
164
per įvairias pamokas – tai priklauso nuo mokytojo kūrybiškumo
ir mokinių noro dirbti bei kurti.
Kartu su kompiuteriais atsirado naujos (ar iš esmės
pasikeitė buvusios) mokymo(si) formos. Dar visai neseniai
nuotolinis mokymas buvo suprantamas tik kaip mokymasis
susirašinėjant (paštu siunčiamos užduotys, paštu gaunami
sprendimai, tik retkarčiais rengiami akivaizdiniai susitikimaikonsultacijos bei egzaminai), o dabar neišeidami iš namų galite
tiesiogiai konsultuoti su dėstytojais, dalyvauti diskusijose,
konferencijose, patys daruti pranešimus.
Bibliotekos ir muziejai
Didelių permainų kompiuteriai atnešė ir į šias dvi kultūros
sritis. Vakarų šalyse jau sunku įsivaizduoti biblioteką, kurios
fondai nekompiuterizuoti (Lietuvoje šie darbai gerokai atlieka
nuo kitų šalių). Modernioje šiuolaikinėje bibliotekoje nereikia
ilgai vargti norint sužinoti, ar jums rūpimas leidinys yra
bibliotekoje. Bibliotekos kompiuteris pateikia visą informaciją –
kiek egzempliorių yra, kas juos šiuo metu skaito, kada turėtų
grąžinti ir pan. Džiugu, kad Lietuvos bibliotekos jau orientuojasi
link tokios veiklos. Daugelio aukštųjų mokyklų, kai kurių
apskričių viešųjų bei nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos
katalogai jau prieinami internete. Kai kurios bibliotekos jau
suteikia galimybę skaitytojams internetu užsakyti reikiamą
leidinį, nurodant laiką, kada norės ateiti skaityti. Kai kurios
bibliotekos nufotografuoja senuosius retus laidinius, įrašo
kopijas į kompaktines plokšteles ar publikuoja jas internete.
Panašiai kaip bibliotekos, savo fondus kompiuterizuoja ir
muziejai. Šiuo metu internete yra nemažai virtualių muziejų,
įgalinančių susipažinti su muziejų eksponatais, perskaityti jų
165
aprašus, pamatyti netgi tuos eksponatus, kurių šiuo metu nėra
ekspozicijose.
Kompiuterizuotoji raštvedyba ir buhalterinė apskaita
Reta įmonė beprisimena raštvedybą rašomąją mašinėle,
buhalterinę apskaitą mediniais skaitytuvais ar elementariu
skaičiuotuvu. Bendravimui su kitomis įmonėmis bei užsakovais
reikia turėti elektroninį paštą, didesnėms įmonėms – ir galimybę
naudotis įvairiomis kitomis interneto paslaugomis.
Su tekstų rengimu bei raštvedybos raštvedybos pradmenimis
(naudojant Microsoft Word programa) jau buvo galima plačiai
susipažinti šio vadovėlio pirmuosiuose skyriuose. Buhalteriniai
apskaitai mažos įmonės gali naudoti skaičiuokles (su viena iš jų
– Microsoft Excel susipažinote 5-ajame šio vadovėlio
skyriuje). Didesnėms įmonėms verta įsigyti specializuotas
buhalterinės apskaitos programas. Jų šiuo metu Lietuvoj galima
rasti gana daug ir įvairių – nuo paprastų ir nebrangių, skirtų
didelėms įmonėms bei korporacijoms (pavyzdžiui, Scala).
Buhalterinės programos, kitaip nei kita programinė įranga,
turi būti lokalizuotos bei pritaikytos konkrečioje valstybėje
galiojantiems įstatymams bei mokesčių sistemai. Dažniausiai
buhalterinės apskaitos programas sudaro keli vienas su kitu
susieti moduliai, kuriais atliekami tam tikri buhalteriniai
veiksmai,
pavyzdžiui,
darbo
užmokesčio,
medžiagų,
pagrindinių priemonių, įmonės veiklos bendroji apskaita
(dažnai dar vadinama ,,Didžiąja knyga“) ir pan.
Kompiuterinė leidyba ir elektroninė spauda
Šiuo metu jau vargiai rastume leidyklą ar spaustuvę, kurios
darbe nebūtų naudojamas kompiuteris. Iš tikrųjų kompiuteriai
leidybai naudojami nuo pat jų sukūrimo: modernėjant
166
kompiuteriams jiems buvo perduodama vis daugiau darbų. Iš
pradžių pakako to, kad kompiuteris pranašesnis už rašomąją
mašinėlę, o dabar moderniose leidyklose – spaustuvėse
kompiuteriai jau naudojami visose spaudinių gamybos grandyse:
nuo rankraščio tvarkymo iki galutinio leidinio.
Kompiuterinei leidybai naudojamos specialios leidybos
programos, pavyzdžiui, Adobe Pagemaker, Adobe indesign,
Quark XPress ir pan. Šiame vadovėlyje aprašytą Microsoft
Word bei analogiškas tekstų rengimo programas irgi galima
prisiskirti leidybos sistemoms – jomis galima puikiai parengti
daugelį leidinių, keblumų gali kilti tik rengiant laikraščius bei
kitus daugiaskilčius leidinius.
Vis daugiau atsiranda elektroninių leidinių. Iš pradžių
vienas kitas žurnalas ar laikraštis skelbdavo internete analogišką
popieriniam leidiniui versiją. Dabar jau galime rasti kai kurių
knygų elektronines versijas. Pavyzdžiui, populiari enciklopedija
encyclopadia Britannica leidžiama net trimis pavidalais –
išspausdinta popierinė, kompaktinėse plokštelėse bei
publikuojama internete. Daugelį šiuolaikinių žodynų apskritai
sunku įsivaizduoti be kompiuterinių analogų. Vis daugiau
leidinių nebeturi popierinių analogų. Netgi kai kurios knygos
publikuojamos tik internete ar kompaktinėse plokštelėse.
Kompiuteriai ir muzika
Neaplenkė kompiuteriai ir muzikos kūrėjų bei atlikėjų.
Pačių papraščiausių muzikinės informacijos apdorojimu
programų galima rasti internete ir atsisiųsdinti nemokamai.
Profesionaliam darbui tenka pirkti gana brangias, bet
pajėgiančias pakeisti praktiškai visą orkestrą (žinoma, be
programų, dar reikalinga speciali techninė įranga – galingas
šiuolaikinis kompiuteris, turintis tinkamą muzikos kūrybai garso
plokšte, papildoma muzikos technika , jungiama prie
kompiuterio). Sukurtos muzikos programos leidžia imituoti
167
įvairiausius instrumentus,
panaudoti papildomas garsų
bibliotekas, užrašyti partitūras, jas atlikti ir t. t.
Sukurtų kompiuteriu partitūrų nereikia, kaip ankščiau,
perrašinėti kiekvienam orkestro dalyviui – kompozitorius gali
išspausdinti kiekvienam orkestrui jo partiją. Kompiuteris
muzikos kūrinius geba atlikti tokiu tempu, kuris visiškai
neįsivaizduojamas realiam orkestrui. Dainininkai, naudodami
vien tik savo balso įrašus, gali sukurti visa chorą (pagalvokite:
kaip), o kompozitoriai netgi išgauna tokius sunkiai
įsivaizduojamus garsus, kad belieka tik stebėtis.
Muzikos įrašai kompaktinėse plokštelėse irgi skaitmeniniai.
Vargu ar kam nors dar gali kilti abejonių, kad muzika
kompaktinėse plokštelėse ilgaamžiškesnė, negu magnetinėse
juostose. Įrašų kompaktinėse plokštelėse garso kokybė laikui
bėgant nepraranda kokybės.
Elektroninė bankininkystė
Jau niekam nebe naujiena taksafonų kortelės – mokėjimo
priemonės už pokalbius viešaisiais telefonais. Labai panašios
kortelės jau senokai naudojamos ir bankuose. Daugelyje
parduotuvių jau galima atsiskaityti už prekes bei paslaugas
banko kortelėmis. Galima sakyti, kad šios kortelės pamažu
išstumia iš apyvartos popierinius bei metalinius pinigus,
pakeisdami juoselektroniniais pinigais. Ypač patogios banko
kortelės keliaujantiems po įvairias šalis – nebereikia rūpintis
valiutos keitimu: daugelis kortelių galioja ir užsienyje, tad
atsiskaityti galima net neturint tos šalies pinigų – atsiskaitant
banko kortele, kompiuteris susisiekia su banku, aptarnaujančiu
parduotuvę, o banko kompiuteris susisiekia su kortelę išdavusiu
banku ir atliek pinigų pervedimo parduotuvei operaciją (jei
reikia – tai dar ir valiutos keitimą). Banko mokėjimo kortelės
neatsiejamos nuo kito elektroninio įrenginio – pinigų išdavimo
automato, vadinamo bankomatu.
168
Elektroninė bankininkystė įžengė ir į internetą. Dabar
privatūs asmenys bei įmonės gali savo sąskaitas tvarkyti ir
daugelį banko operacijų neapsilankę banke. Visus nurodymus
galima atlikti internetu, prisijungus prie savo banko.
Elektroninė bankininkystė atnešė netik gerų dalykų.
Atsirado ir naujų nusaikaltimų rūšių, pavyzdžiui, kaip anksčiau
buvo padirbinėjami pinigai, taip šiais laikais bandoma klastoti
bankų korteles ir jomis atsiskaitinėti už prekes ir paslaugas. Iš
kitų elektroninių nusikaltimų galima paminėti ir bandymus
įsilaužti kompiuterių tinklais į bankų kompiuterines sistemas bei
taip apiplėšti bankus neišeinant iš namų... Kaip tik elektroniniai
nusikaltimai skatina tobulinti turimas bei kurti naujas apsaugos
sistemas.
Prekyba internete
Apie internetą ir jo paslaugas dauga ir išsamiai buvo kalbama
šio vadovėlio 10-ajame bei kituose skyriuose, todėl čia tik
trumpai susipažinsime su galimybe apsipirkti neišėjus iš namų.
Šiuo metu internete gausu įvairių parduotuvių – nuo knygynų
iki picerijų. Užsakymai pateikiami specialiuose interneto
blankuose (nurodant kortelės duomenis internete), darant banko
pavedimą ar užmokant prekes pristačiusiam kurjeriui. Verta
paminėti vieną didžiausių intreneto parduotuvių Amazom.com –
čia galima įsigyti netik knygų, bet ir įvairių kitų prekių. Tiesa,
kitų prekių pristatymas gana komplikuotas, nes neišspręstos
muitų problemos...Šiuo metu jau gana sparčiai gausėja ir
lietuviškų interneto parduotuvių. Gana populiarūs knygynai,
atsiranda ir kitų prekių parduotuvių.Iš kitų retesnių paslaugų
galima paminėti, pavyzdžiui, „Ritos slėptuvės“ paslaugą – picos
užsakymą internetu bei pristatymą į namus.
Robotai
169
Tikriausiai teko matyti ne vieną kino filmą apie protingus
mechanizmus – robotus (pavyzdžiui, filmą „Robotas
policininakas“ ar televizijos serialą „Juodoji skorpionė“).
Robotai pakeičia žmones arba talkina jiems daugelyje darbų.
Patys paprasčiausi robotai atlieka mechaninius nuolat ir
tiksliai pasikartojančius veiksmus. Su elementariausiu robotu
susiduriame buitinėje technikoje – muzikos centro kompaktinių
plokštelių grotuvu plokšteles pakeičia robotas. Šiek tiek
sudėtingesnis yra, pavyzdžiui, kompaktinių plokštelių įrašymą
aptarnaujantis robotas. Jis geba atlikti tokius veiksmus: paima
tusčią kompaktinę plokštelę iš plokštelių laikiklio, įdeda ją į
įrašymo įrenginį, įrašius plokštelės turinį – paima plokštelę iš
įrašimo įrenginio ir perkelia jį į spausdintuvą viršeliui nupiešti
(jei įrašyti nepavyko ir plokštelė buvo sugadinta, - ji nukeliama į
sugadintų plokštelių krūvą), o paskiausiai – iš spausdintuvo
paima diską ir padeda jį į įrašytų diskų laikiklį.
Mėgstantiems kaubojų kovas buvo sukurtas robotas –
bulius, skirtas kaubojams įgusti išjodinėti laukinius žirgus. Šis
robotas užprogramuotas taip, kad imituotų buliaus judesius, kai
ant jo nugaros užsėda kaubojus. To paties paveikslo b)
nuotraukoje matome anglų sukurtą robotą – šunį (RS-01), kuris
geba bendrauti su šeimininkais: jis girdi, mato ir gali nustatyti
vietą, kurioje pats yra.
Vienas iš ypač svarbių robotų sąvybių – gebėjimas dirbti
žmonėms kenksmingomis ar net gyvybei pavojingomis
sąlygomis. Pavyzdžiui, po Černobylio (Ukrainoje) atominės
elektrinės avarijos, kurios padarinius likviduodami neišgydomai
susirgo ar net žuvo nemažai žmonių, JAV mokslininkai sukūrė
robotą „Pioneer“, atliekantį radioaktyvių teritorijų valymo
darbus.
Iš dar sudėtingesnių robotų galima paminėti siunčiamus į
kitas planetas robotus-laboratorijas. Jie netik padaro tų planetų
paviršiaus nuotraukas, bet ir paima grunto medžiagų pavyzdžių,
170
atlieka įvairius matavimus(pavyzdžiui, temperatūros, slėgio,
vėjo stiprumo ir pan.).
Kompiuteriai neįgaliesiems
Negalia neturi būti kliūtimi siekti išsilavinimo ir integruotis į
visuomenę, ieškoti informacijos, ją gauti, skleisti. Šią kliūtį
didele dalimi gali pašalinti pati visuomenė, padėdama savo
nariams. Labai svarbų vaidmenį šioje srityje vaidina
informacijos technologijos. V ienas iš svarbiausių žmogaus
poreikių – bendravimas. Neįsivaizduojame savęs negalėdami
suprasti kito. Aklieji bendrauja Brailio raštu, kurtieji – rankų
gestų kalba. Fiziškai nesveiki žmonės dažnai nevaldo (ar neturi)
tam tikrų raumenų grupių ar galūnių. Šie žmonės gali kalbėti ir
naudodami alternatyvią klaviatūrą, jungiklius bei specialią
programinę įrangą. Jau šendien įvairiose pasaulio šalyse
bendrauti su neįgaliaisiais naudojama simbolių kalba, dar
vadinama
augmentatyviosios
(arba
alternatyviosios)
komunikacijos kalba (sutrumpinti AAK). Tai įvairių simbolių
kalba. Ji vartojam tada, kai neįgalusis turi kalbėjimo problemų,
t.y. negali komunikuoti garsine kalba, negali patenkinti savo
reikmių, suprasti kito. Įvairios AAK vartojama visur – ugdymo
įstaigose, ligoninėse, aptarnavimo sferoje, įvairiose įstaigose,
net mokyklose (įskaitant ir aukštąsias). Lietuvoje tai dar
neįprasta bendravimo forma, todėl speacialių techninių
priemonių jai įgyvendi turime labia mažai. Neįgaliųjų gyvenime
vis didesnį vaidmenį ima vaidinti kompiuteriai ir specialioji
programinė įranga. Jie padeda lavinti įvairius pojūčius ir moko
geriau orientuotis aplinkoje, ugdo neįgaliųjų savarankiškumą.
Siekiant pagelbėti silpnaregiams bei akliesiems sukurtos
specialios programos šriftui didinti, rašybai Brailio raštu,
tekstams skaityti balsu (t. y. sintezuoti garsus).
Viena iš perspektyviausių balso technologijų naudojimo sričių
– suteikiamos įvairios galimybės neįgaliems žmoniems (akliems
171
ir silpnaregiams, nevaik62iojantiems arba turintiems ribotas
judėjimo galimybes). Balso technologijos dažnai esti net
vienintelis tokių žmonių integravimo į visuomenę būdas.
Neįgaliesiems skirtos balso technologijos iš esmės pagrįstos tais
pačiais kalbos apdorojimo technologijų pasiekimais: kalbos
atpažinimo, kalbos sinteze ir kartais asmens atpažinimu.Tačiau
neįgalūs žmonės dažnai neturi alternatyvios galimybės valdyti
įrenginį ar gauti informaciją kitaip nei balsu. Todėl tokiems
žmoniems priimtinas žemesnio balso technologijų lygis negu
eiliniam vartotojui, t.y. didesnis kalbos atpažinimo modelio
daromas klaidų skaičius, prastesnis sintezės kalbos kokybės
lygis.Kita neįgaliesiems skirtų priemonių ypatybė yra tai, kad jų
naudojimu rūpinasi ne tiek patys jų vartotojai (šiuo atvėju
neįgalūs žmonės), kiek valstybin4s socialin4s rupybos tarnybos,
turtingose 6alyse labdaros organizacijos ir pan.
Įvairiose šalyse nemažai pasiekta šnekamosios kalbos
atpažinimo (žmogaus tariamų garsų atpažinimas ir jų pavertimas
tekstu) srityje. Jau senokai yra sukurtos programos, gebančios
suprasti komandas žodžiu.
Lietuvos neįgalieji dar nedaug kuo gali pasidžiaugti. Lietuvių
kalbai pritaikytų sistemų dar yra labai mažai, bet darbai jau
pradėti. Jeigu nekreipsime dėmesio į lietuviškų garsų
iškraipymus, skaitymui galima pasinaudoti užsienije sukurtomis
programomis, pvz., MSDOS aplinkoje programa HAL (sukurta
Dolphin Systems Inc.), Windovs aplinkoje programa JAWS
(sukurta Henter – Joice Inc.). Šiuo metu dauguma aklųjų ir
silpnaregių Lietuvoje naudoja būtent šias programas.
Egzistuojantys lietuvių kalbos sintezatoriai (Apollo 2 gali dirbti
ir Windows aplinkoje, tam reikalingos specialios tvarkyklės (nes
Apollo 2 – aparatūrinis įrenginys). Daugelis programinių
sintezatorių su kitomis programomis bendrauja naudodami
Microsoft SAPI (angl. Speeh Apliccation Programming
Interface) sąsaja, pvz., sintezarorius Eloquence (nekalbantis
lietuviškai) ir ekrano skaitymo programa JAWS. Nuo 2001 metų
172
Lietuvoje naudojami čekų kompanijos Rasasoft sukurta lietuvių
kalbos sintezatorius, kuris kartu su JAWS programa veikia
Windows aplinkoje.
TESTAI
Testas iš informacijos tvarkymo kompiuteriu
pagrindų
1. Kuris iš pateiktų teiginių tiksliausiai apibūdina bylų
apimtį?
A Viena byla gali užimti nuo kelių baitų iki keliolikos ar
net kelių šimtų megabaitų.
B Viena byla užima ne daugiau kaip 100 Kbaitų.
C Viena byla užima ne daugiau kaip 1 Mbaitą.
D 32 bitų kompiuteriuose viena byla užima ne daugiau kaip
32 Kbaitus.
2. Kam skirta darbalaukyje esanti piktograma My
Computer?
A Kompiuterio diskų ir juose laikomų aplankų turiniui
peržiūrėti, byloms tvarkyti.
B Kompiuterio diskų ir juose laikomų bylų turiniui
peržiūrėti.
C Kompiuterio nuostatoms peržiūrėti.
D Užsiregistravusio vartotojo darbinių aplankų ir bylų
turiniui peržiūrėti.
3. Kaip galima pakeisti My Computer lange matomų
objektų išdėstymą (eilės tvarką)?
A Spragtelėti View Arrange Icons ir pasirinkti vieną iš
pasiūlytų išdėstymo būdų.
B Pelės žymekliu nuvilkti atskirus objektus į kitą vietą.
C Pasirinkti kitą rodymo būdą (pvz., Small Icons).
D My Computer lange matomų objektų išdėstymo tvarkos
pakeisti negalima.
173
4. Kaip reikia pažymėti bylą My Computer arba Exploring
lange?
A Bylos vardą spragtelėti pele.
B Bylos vardą spragtelėti dešiniuoju pelės klavišu.
C Bylos vardą dukart spragtelėti pele.
D Bylos vardą spragtelėti dešiniuoju pelės klavišu ir
kontekstiniame meniu pasirinkti Copy.
5. Ką vadiname kontekstiniu meniu?
A Kontekstinis meniu – tai išskleidžiamas meniu,
gaunamas spragtelėjus dešiniuoju pelės klavišu. Meniu
turinys priklauso nuo to, kurį objektą tuo metu rodo
pelės žymeklis.
B Kontekstinis meniu – tai išskleidžiamas meniu,
gaunamas paspaudus bet kurį meniu juostos punktą.
C Kontekstinis meniu – tai išskleidžiamas meniu,
gaunamas spragtelėjus kairiuoju pelės klavišu. Meniu
turinys priklauso nuo to, kurį objektą tuo metu rodo
pelės žymeklis.
D Kontekstinis meniu – tai žemesnio lygio meniu
(išskleidžiamas paspaudus bet kurią meniu komandą,
kurios pavadinimas baigiasi daugtaškiu, pavyzdžiui,
Save As ... ).
6. Ką reikia daryti norint pamatyti kontekstinį meniu?
A Pasirinkus objektą spragtelėti jį dešiniuoju pelės klavišu.
B Pasirinkus objektą spragtelėti jį kairiuoju pelės klavišu.
C Pasirinkus objektą jį dukart spragtelėti pelės žymekliu.
D Pažymėjus objektą spragtelėti jį dar kartą pelės
žymekliu.
7. Pelės žymeklio vaizdas ekrane ne visada vienodas. Nuo ko
tai priklauso?
A Žymeklio vaizdas priklauso nuo tuo metu vykdomos
programos ar atliekamo veiksmo.
B Žymeklio vaizdas priklauso nuo iš anksto pasirinktų
nuostatų.
174
Žymeklio vaizdas visuomet turėtų būti toks pat.
Žymeklio vaizdas priklauso tik nuo vykdomos
taikomosios programos.
8. Kas atsitiks, jei bandysite nutraukti programos darbą
neįrašę darbo rezultatų?
A Programa atkreips jūsų dėmesį, paklausdama, ar reikia
įrašyti darbo rezultatus.
B Jums nebus leidžiama nutraukti programos darbo.
C Nieko blogo neatsitiks, nes programa įrašys darbo
rezultatus be jūsų žinios.
D Teks iš naujo paleisti kompiuterį.
9. Dirbant kompiuteris sustojo ir nereaguoja į jūsų veiksmus
(pavyzdžiui, į klavišo paspaudimą, spragtelėjimą pele). Ką
reikia daryti tokiu atveju?
A Reikia iškviesti užduočių tvarkyklę (Task Manager) ir
priverstinai nutraukti įstrigusios programos darbą.
B Reikia palaukti 3 minutes ir kompiuteris ims vėl dirbti.
C Reikia paspausti klavišus <Ctrl>+<z>.
D Reikia išjungti ir vėl įjungti kompiuterio maitinimą.
10. Kur galima rasti informacijos apie kompiuterio sistemą –
operacinės sistemos versiją, procesoriaus tipą, darbinės
atmintinės talpą?
A Dešiniuoju pelės klavišu spragtelėjus darbalaukyje My
Computer ir po to pasirinkus Properties.
B Spragtelėjus Start Settings Control Panel ir po to
pasirinkus Display.
C Spragtelėjus Start Settings Control Panel ir po to
pasirinkus Devices.
D Šią informaciją galima rasti tik kompiuterio
dokumentacijoje.
11. Kuris iš pateiktų sąrašų tiksliausiai aprašo Windows
darbalaukio elementus?
C
D
175
Programų piktogramos ir šaukiniai (Shorcuts), paleisties
meniu mygtukas (Start), užduočių juosta, priemonių
rinkiniai.
B Programų piktogramos, meniu, būsenos juosta.
C Programų šaukiniai, laikrodis, sisteminio disko (C:)
turinys.
D Mygtukai, informacija apie vartotoją.
12. Kokia valdymo skydelio (Control Panel) paskirtis?
A Įvairiems sistemos parametrams peržiūrėti ir pakeisti.
B Įvairioms taikomosioms programoms paleisti.
C Operacinei sistemai paleisti.
D Parengti kompiuterį išjungimui.
13. Pastebėjote, kad kompiuterio laikrodis neteisingai rodo
laiką. Kaip pakeisti kompiuterio laikrodžio rodmenis?
A Dukart spragtelėti ekrano apatiniame dešiniajame kampe
esantį laikrodį ir kortelėje Data & Time pakeisti
laikrodžio rodmenis.
B Paspausti Start Settings Control Panel ir po to
pasirinkti Regional Settings. Ši pagalbinė programa
padės nustatyti teisingą laiką.
C Atvėrus žinyno dialogo langą, kortelėje Find arba
kortelėje Index surinkti reikšminį žodį Clock.
D Atvėrus žinyno dialogo langą, kortelėje Find arba
kortelėje Index surinkti reikšminį žodį Time.
14. Šalia kai kurių darbalaukyje esančių piktogramų
mažame baltame kvadratėlyje būna juoda rodyklė: . Ką ji
reiškia?
A Pasakoma, kad tai yra programos šaukinys (Shortcut).
B Pasakoma, kad ta programa yra išmesta į šiukšlinę.
C Pasakoma, kad tą objektą pakanka spragtelėti pele vieną
kartą.
D Pasakoma, kad ta programa yra įkelta į darbalaukį
(Desktop).
A
176
15. Pastebėjote, kad kompiuteris neteisingai rodo datą. Ką
reikia daryti, kad kompiuteris datą rodytų teisingai?
A Dukart spragtelėti ekrano apatiniame dešiniajame kampe
esantį laikrodį ir kortelėje Data & Time pakeisti datos
reikšmę, pasirenkant teisingą datą kalendoriaus lapelyje.
B Dukart spragtelėti ekrano apatiniame dešiniajame kampe
esantį laikrodį ir kortelėje Data & Time keisti laikrodžio
valandų rodmenis tol, kol gaunama teisinga data.
C Spragtelėti ekrano apatiniame dešiniajame kampe esantį
laikrodį ir kortelėje Data & Time pakeisti datos reikšmę.
D Valdymo skydelyje (Control Panel) pasirinkti Regional
Settings. Ši pagalbinė programa padės nustatyti teisingą
datą.
16. Kaip galima programos šaukinį perkelti į kitą vietą
darbalaukyje?
A Jei nėra nustatytas automatinis šaukinių išdėstymas
(Auto Arrange), tai šaukinį galima perkelti į kitą vietą
tiesiog velkant pelės žymekliu.
B Išmesti, po to sukurti buvusį šaukinį iš naujo kitoje
vietoje.
C Šaukinio perkelti į kitą vietą negalima.
D Pažymėjus šaukinį, paspausti klavišus <Ctrl>+<x>, po
to žymeklį perkėlus į kitą vietą nuspausti klavišus
<Ctrl>+<v>.
17. Nusprendėte, kad reikia kai kuriuos objektus iš
darbalaukio pašalinti. Kas atsitiks, jei į šiukšlinę išmesite
piktogramą, šalia kurios mažame baltame kvadratėlyje yra
juoda rodyklė?
A Darbalaukyje nebebus šios programos šaukinio ir norint
paleisti programą reikės atlikti papildomus veiksmus.
B Šios programos nebegalėsite paleisti iš viso.
C Ši programa ir visos jos darbui reikalingos bylos bus
išmestos į šiukšlinę.
D Šią programą teks įdiegti iš naujo.
177
18. Pastebėjote, kad darbalaukyje esančios piktogramos
išmėtytos bet kaip. Kaip tvarkingai surikiuoti piktogramas
darbalaukyje?
A Laisvoje darbalaukio vietoje spragtelėti dešiniuoju pelės
klavišu ir kontekstiniame meniu pasirinkti vieną iš
Arrange Icons pateikiamų tvarkymo variantų.
B Pirmiausia išmesti visas piktogramas, po to sukurti jas iš
naujo reikiama eilės tvarka.
C Laisvoje darbalaukio vietoje spragtelėti kairiuoju pelės
klavišu ir kontekstiniame meniu pasirinkti vieną iš
Arrange Icons pateikiamų tvarkymo variantų.
D Laisvoje darbalaukio vietoje paspausti abu pelės klavišus
ir kontekstiniame meniu pasirinkti vieną iš Arrange
Icons pateikiamų tvarkymo variantų.
19. Nusprendėte, kad iš darbalaukio reikia pašalinti kai
kuriuos objektus. Kas atsitiks, jei į šiukšlinę išmesite
piktogramą, šalia kurios nėra mažo balto kvadratėlio su
juoda rodykle?
A Šios programos nebegalėsite paleisti, nes jos vykdomoji
byla bus išmesta.
B Darbalaukyje nebebus šios programos šaukinio ir norint
paleisti programą reikės atlikti papildomus veiksmus .
C Ši programa ir visos jos darbui reikalingos bylos bus
išmestos į šiukšlinę.
D Ši programa bus negrąžinamai prarasta.
20. Kuo ypatingas aplankas StartUp?
A Šiame aplanke esančios programos paleidžiamos
automatiškai, kai įjungiamas kompiuteris.
B Šiame aplanke esančios programos paleidžiamos
automatiškai, kai paspaudžiamas Start mygtukas.
C Šiame aplanke esančių programų sąrašas išskleidžiamas
paspaudus Start mygtuką.
178
Tai niekuo neypatingas aplankas – jokių privalumų ar
išskirtinių savybių jis neturi.
21. Nurodykite, kuris atsakymas teisingai aprašo pateiktas
piktogramas.
D
1.
2.
5.
6.
3.
7.
4.
8.
Šiukšlinė: 1. Programų šaukiniai: 2, 3. Diskų
šaukiniai: 4, 5.
Aplanko šaukinys: 6. Programa: 7. Dokumento
šaukinys: 8.
B Šiukšlinė: 1. Programos: 2, 3, 7. Diskų šaukiniai: 4, 5.
Aplanko šaukinys: 6. Dokumento šaukinys: 8.
C Šiukšlinė: 1. Programos: 3, 7. Diskų šaukiniai: 2, 4, 5.
Aplanko šaukinys: 6. Dokumento šaukinys: 8.
D Šiukšlinė: 1. Programos: 2, 3, 7, 8. Diskų šaukiniai: 4,
5. Aplanko šaukinys: 6.
22. Kaip įkelti programos vardą į paleisties meniu?
A Paprasčiausias būdas programai įkelti į paleisties meniu
– nuvilkti programos bylos vardą ties Start mygtuku.
B Į paleisties meniu įkeltos tik tos programos, kurios
pateikiamos perkant kompiuterį. Daugiau jokių
programų įkelti negalima.
C Programą į paleisties meniu galima įkelti naudojant
kopijavimo (<Ctrl>+<c>) ir įdėjimo (<Ctrl>+<v>)
operacijas.
D Programą į paleisties meniu galima įkelti naudojant
iškirpimo (<Ctrl>+<x>) ir įdėjimo (<Ctrl>+<v>)
operacijas.
A
179
23. Jums nusibodo pilkai žalsvas darbalaukio fonas. Ar
galima jį pakeisti?
A Taip, galima.
B Ne, negalima.
C Galima, tačiau tam reikės pakeisti kompiuterio
vaizduoklį.
D Galima, tačiau tik tuo metu, kai įdiegiama kompiuterio
operacinė sistema.
24. Jums nusibodo pilkai žalsvas darbalaukio fonas. Kaip
galima jį pakeisti?
A Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos
Display langą ir kortelėje Background pasirinkti kurį
nors iš turimų fono (Pattern) ar tapetų (Wallpaper)
pavyzdžių.
B Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos
Display langą ir kortelėje Screen Saver pasirinkti kurį
nors iš turimų pavyzdžių.
C Ne, fono pakeisti negalima.
D Atverti valdymo skydelio (Control Panel) programos
System langą ir jame pasirinkti kurį nors iš turimų fono
pavyzdžių.
25. Ar visada darbalaukio fonui verta naudoti gražius
fotografinius atvaizdus?
A Neverta, nes paveikslai užima daug vietos atmintinėje
lėtina, operacinės sistemos darbą.
B Tai netgi būtina daryti.
C Verta, tačiau tokius vaizdus sunku gauti.
D Verta, tačiau tai galima padaryti tik diegiant kompiuterio
operacinę sistemą.
26. Kurioje darbalaukio vietoje būna užduočių juosta?
A Apačioje.
B Kairėje.
C Dešinėje.
D Centre.
180
E Visi pateikti atsakymai teisingi - kur noriu, ten dedu.
27. Kurioje darbalaukio vietoje būna priemonių rinkiniai?
A Dešinėje arba viršuje.
B Apačioje.
C Kairėje.
D Centre.
E Visi pateikti atsakymai teisingi - kur noriu, ten dedu.
28. Kurioje taikomosios programos lango vietoje būna
priemonių juosta?
A Lango apačioje arba viršuje.
B Lango apačioje.
C Lango kairėje.
D Lango centre.
E Visi pateikti atsakymai teisingi - kur noriu, ten dedu.
29. Kurioje taikomosios programos lango vietoje būna
meniu juosta?
A Lango viršuje.
B Lango apačioje.
C Lango kairėje.
D Lango dešinėje.
E Visi pateikti atsakymai teisingi - kur noriu, ten dedu.
30. Kurioje taikomosios programos lango vietoje būna
būsenos juosta?
A Lango apačioje.
B Lango viršuje.
C Lango kairėje.
D Lango dešinėje.
E Visi pateikti atsakymai teisingi - kur noriu, ten dedu.
31. Kas pateikiama atvėrus programos bylos savybių langą
(Properties)?
A Informacija apie programą: kokiame aplanke laikoma jos
byla, koks to bylos dydis, kada ji sukurta ir modifikuota.
B Informacija apie programą: kokio tipo informaciją ji
apdoroja.
181
Informacija apie programą: kokio tipo rezultatus ji
formuoja.
D Informacija apie programą: kas jos autorius ir kokią
informaciją ji apdoroja.
32. Kai kurios meniu komandų ir punktų raidės pabrauktos
(pavyzdžiui, File). Ką tai reiškia?
A Tai reiškia, kad šią raidę galima naudoti meniu punktui
pasirinkti, prieš tai papildomai nuspaudus <Alt> klavišą.
B Tai reiškia, kad šią raidę galima naudoti meniu punktui
pasirinkti, jokio papildomo klavišo spausti nereikia.
C Tai reiškia, kad šią raidę galima naudoti meniu punktui
pasirinkti, prieš tai nuspaudus papildomai <Ctrl>
klavišą.
D Tai reiškia, kad šią raidę galima naudoti meniu punktui
pasirinkti, prieš tai nuspaudus papildomai <Shift>
klavišą.
33. Ką paprastai matome bet kurios taikomosios programos
lango antraštės juostoje?
A Programos pavadinimą ir atvertos bylos vardą.
B Tik programos pavadinimą.
C Tik atvertos bylos vardą.
D Programos pavadinimą arba atvertos bylos vardą.
34. Kas yra spartieji klavišai (arba klavišų deriniai, angl.
hotkeys)?
A Tai klavišai ar jų deriniai, kuriuos paspaudus atliekamas
toks pat veiksmas, kaip ir būtų galima padaryti
pasirinkus atitinkamas meniu komandas.
B Tai klavišai ar jų deriniai, naudojami informacijos
įvedimui paspartinti.
C Tai klavišai ar jų deriniai, naudojami tam tikrai
programai paleisti.
D Tai klavišai ar jų deriniai, naudojami tam tikrai
programos priemonei pasirinkti.
C
182
35. Kurioje slinkties juostos
vietoje reikia spragtelėti, kad langas būtų tik truputį
patrauktas?
A Reikia spragtelėti arba .
B Reikia spragtelėti slankiklį.
C Reikia spragtelėti šalia slankiklio.
D Reikia spragtelėti po slankikliu arba virš jo.
36. Kurioje slinkties juostos
vietoje reikia spragtelėti, kad langas būtų gerokai
patrauktas?
A Reikia spragtelėti slankiklio judėjimo juostoje.
B Reikia spragtelėti slankiklį.
C Reikia spragtelėti po slankikliu arba virš jo.
D Reikia spragtelėti arba .
37. Tarkime, kad tikrai žinote, jog atvertas taikomosios
programos langas. Tačiau dabar jo ekrane nematyti. Kodėl?
A Sutriko kompiuterio darbas. Reikia pakartotinai įkelti
operacinę sistemą.
B Programos langas gali būti sutrauktas arba jį uždengia
kitos arba kitų programų langai.
C Teisingi atsakymai a, b, ir d.
D Programos langas gali būti nustumtas už ekrano ribų.
E Programa įstrigo. Ją reikia paleisti iš naujo.
38. Tarkime, kad tikrai žinote, jog atverta taikomoji
programa. Tačiau dabar jos lango darbalaukyje nematyti.
Kaip ją pamatyti (nurodykite sparčiausią būdą):
A Užduočių juostoje reikia spragtelėti mygtuką su tos
programos pavadinimu.
B Programą teks paleisti iš naujo.
C Reikia užvėrinėti kitų programų langus tol, kol pasirodys
reikiamos programos langas.
D Reikia sutraukti kitų programų langus, kol pasirodys tos
programos langas.
183
39. Kas atsitiks, jei programos lango kampe spragtelėsite
?
A Programos langas bus sutrauktas.
B Programos langas bus išskleistas ir taps kiek galima
didžiausias.
C Programos langas bus užvertas.
D Bus grąžintas tos programos lango pradinis dydis.
40. Esate atvėrę taikomosios programos langą, tačiau kol kas
jo nereikia. Kaip jį sutrauksite?
A Spragtelėsite mygtuką , esantį tos programos lango
viršutiniame dešiniajame kampe.
B Spragtelėsite mygtuką , esantį tos programos lango
viršutiniame dešiniajame kampe.
C Spragtelėsite mygtuką , esantį tos programos lango
viršutiniame dešiniajame kampe.
D Spragtelėsite programos lango viršutiniame kairiajame
kampe esančią tos programos piktogramą.
41. Kas atsitiks, jei programos lango kampe spragtelėsite
?
A Bus grąžintas tos programos lango pradinis dydis.
B Programos langas bus sutrauktas.
C Programos langas bus išskleistas ir taps kiek galima
didžiausias..
D Programos langas bus užvertas.
42. Kas atsitiks, jei dukart spragtelėsite programos lango
antraštės juostos pradžioje esančią programos piktogramą?
A Programos langas bus užvertas.
B Programos langas bus sutrauktas.
C Programos darbas bus laikinai sustabdytas.
D Programos langas bus išskleistas ir taps kiek galima
didžiausias.
43. Kas atsitiks, jei paspausite klavišus <Alt>+<F4> ?
A Programos langas bus užvertas.
B Programos langas bus sutrauktas.
184
C Programos darbas bus laikinai sustabdytas.
D Tai neturės jokios įtakos programos darbui.
44. Tarkime, kad programos langas užima visą ekraną. Kaip
jį sumažinti iki pusės ekrano didumo?
A Pirmiausia spragtelėti , po to galima keisti lango dydį
pagriebus pelės žymekliu už lango kampo.
B Pakaks spragtelėti mygtuką .
C Pirmiausia spragtelėti , po to galima keisti lango dydį
pagriebus pelės žymekliu už lango krašto.
D Pakaks spragtelėti mygtuką .
45. Ar galima iš karto sutraukti visus langus?
A Ne, negalima.
B Taip, galima.
C Taip, bet tik tuo atveju, jei visi jie buvo išskleisti iki
didžiausių matmenų.
D Taip, bet tik tuo atveju, jei visi jie buvo pradinio didumo.
46. Ar galima iš karto išskleisti visus sutrauktus langus?
A Taip, galima.
B Ne, negalima.
C Taip, bet tik tuo atveju, jei visi jie yra tos pačios
taikomosios programos langai.
D Taip, bet tik tuo atveju, jei visi jie yra skirtingų
taikomųjų programų langai.
47. Tarkime, kad norite iš karto matyti dviejų taikomųjų
programų langus. Kaip tai padaryti?
A Spragtelėti dešiniuoju pelės klavišu tuščioje užduočių
juostos vietoje ir kontekstiniame meniu pasirinkti langų
rikiavimo būdą: Cascade, Tile.
B Pirmiausia reikia langus sutraukti, po to išskleisti vieną
po kito.
C Reikia kiekvieno iš šių langų antraštės juostoje
spragtelėti mygtuką .
D Reikia kiekvieno iš šių langų antraštės juostoje
spragtelėti mygtuką .
185
48. Kuris iš išvardytų veiksmų negalimas informacijos
įvedimo dialogo lange: 1) įvedimas renkant klaviatūra
(redaguojamame lauke), 2) įvedimas spaudžiant reikšmės
didinimo ir mažinimo mygtukus, 3) pasirinkimas iš sąrašo,
4) šliaužiklio stūmimas, 5) įvedimas spaudžiant funkcinius
klavišus?
A 5.
B 2 ir 3.
C 4.
D 1 ir 5.
49. Kuo skiriasi dialogo lange esantys langeliai ir ?
A Iš vieną grupę sudarančių pirmojo tipo langelių galima
pažymėti kelis, o antrojo tipo – tik vieną.
B Tik forma; atliekamomis funkcijomis jie nesiskiria.
C Iš vieną grupę sudarančių pirmojo tipo langelių galima
pažymėti tik vieną, o antrojo tipo – kelis.
D Pirmojo tipo langeliai naudojami, kai galima rinktis iš ne
mažiau kaip 3 alternatyvų, o antrojo – kai galima rinktis
tik iš 2.
50. Kuo skiriasi programos reakcija paspaudus mygtuką,
kuriame po tekstu (užrašu ant mygtuko) yra daugtaškis
(pvz.,
A
B
C
D
) ir kuriame daugtaškio nėra (pvz.,
)?
Paspaudus mygtuką, kurio užrašas baigiasi daugtaškiu,
bus išskleistas papildomas dialogo langas. Paspaudus
mygtuką be daugtaškio, bus iš karto atliekamas
numatytas veiksmas.
Paspaudus mygtuką, kurio užraše nėra daugtaškio, bus
išskleistas papildomas dialogo langas. Paspaudus
mygtuką su daugtaškiu, bus atliekamas numatytas
veiksmas.
Abiem atvejais atliekamas numatytas veiksmas.
Abiem atvejais bus išskleistas papildomas dialogo
langas.
186
51. Kuo skiriasi meniu komandos, kurios baigiasi
daugtaškiu (pvz., Print ... ) ir kuriose daugtaškio nėra (pvz.,
Save)?
A Paspaudus komandą, kuri baigiasi daugtaškiu, bus
išskleistas papildomas dialogo langas. Paspaudus
komandą be daugtaškio, bus atliekamas numatytas
veiksmas.
B Paspaudus komandą be daugtaškio, bus išskleistas
papildomas dialogo langas. Paspaudus komandą, kuri
baigiasi daugtaškiu, bus atliekamas numatytas veiksmas.
C Abiem atvejais atliekamas numatytas veiksmas.
D Abiem atvejais bus išskleistas papildomas dialogo
langas.
52. Jūs norite pamatyti C: disko aplankų hierarchiją.
Kaip tai padaryti?
A Atverti programos Windows Explorer langą ir išskleisti
disko C: aplankus spragtelint , esantį šalia disko ir
aplankų vardų.
B Atverti programos Windows Explorer langą ir jo kairėje
srityje išskleisti disko C: aplankus spragtelint , esantį
šalia disko ir aplankų vardų.
C Atverti My Explorer langą ir jo dešinėje srityje išskleisti
disko C: aplankus spragtelint , esantį šalia disko ir
aplankų vardų.
D Atverti My Explorer langą ir jo kairėje srityje išskleisti
disko C: aplankus spragtelint , esantį šalia disko ir
aplankų vardų.
53. Aplanke yra daug bylų. My Computer programos lange
norite matyti jų kiek galima daugiau. Kaip tai padaryti?
A Reikia spragtelėti View Small Icons.
B Reikia spragtelėti View Large Icons.
C Reikia spragtelėti View Details.
D Šis langas tokio peržiūros tipo negali pateikti.
187
54. Kaip galima pakeisti My Computer arba Exploring lange
matomų objektų rodymo būdą?
A Pasirinkus kitą rodymo būdą (pvz., Large Icons, Small
Icons, List, Details).
B Pasirinkus kitą objektų išdėstymo tvarką.
C Paspaudus View Refresh.
D My Computer lange matomų objektų pavidalo pakeisti
negalima.
55. Kartu su kitais vartotojais naudojantis ta pačia
informacija, kartais patogu laikyti ją bendrajame diske ar
aplanke. Kaip atpažinti bendro naudojimo diską ar
aplanką?
A Tokio disko ar aplanko piktograma atrodo šitaip: arba
.
B Tokio disko ar aplanko piktograma nuspalvinta kita
spalva.
C Tokio disko ar aplanko piktograma atrodo šitaip:
.
D Tokio disko ar aplanko piktograma atrodo šitaip:
.
56. Kartu su kitais vartotojais naudojantis ta pačia
informacija, kartais patogu laikyti ją bendrajame diske ar
aplanke. Kaip tokį diską ar aplanką paversti bendruoju?
A Atverti to disko ar aplanko savybių langą (File
Properties) ir kortelėje Sharing pažymėti laukelį
Shared As.
B Atverti to disko ar aplanko savybių langą (File
Properties) ir kortelėje Sharing pažymėti laukelį Not
Shared.
C Tai gali padaryti tik tinklo administratorius.
D Tam reikia prijungti atskirą diską.
57. Kartu su kitais vartotojais naudojantis ta pačia
informacija, kartais patogu laikyti ją bendrajame diske ar
aplanke. Ar galima apriboti prieigą prie tokio disko ar
aplanko?
A Taip, galima.
188
B
C
D
Ne, negalima.
Taip, galima, tačiau tik ribotam laikotarpiui.
Taip, galima, tačiau tik aplankui; disko prieigos apriboti
negalima.
58. Su kolegomis naudodamiesi ta pačia informacija, ją
laikėte bendrajame diske ar aplanke. Kaip tokį diską ar
aplanką paversti paprastu (ne bendruoju)?
A Atverti to disko ar aplanko savybių langą (File
Properties) ir kortelėje Sharing pažymėti laukelį Not
Shared.
B Atverti to disko ar aplanko savybių langą (File
Properties) ir kortelėje Sharing pažymėti laukelį
Shared As.
C Tai gali padaryti tik tinklo administratorius.
D Ne, kartą paskelbus diską ar aplanką bendruoju jo tipo
pakeisti nebegalima.
59. Kaip sukurti naują aplanką C:\Users aplanko viduje?
A Pažymėjus C:\Users aplanką ir tada paspaudus File
New Folder.
B Pažymėjus C:\Users aplanką ir tada paspaudus Insert
Object.
C Pažymėjus C:\Users aplanką ir tada paspaudus File
New Shortcut.
D Pažymėjus C:\Users aplanką ir tada paspaudus Edit
Paste.
60. Kaip sužinoti informacijos apie bylą?
A Spragtelėti bylą dešiniuoju pelės klavišu ir atsivėrusiame
meniu pasirinkti Properties.
B Pažymėjus bylą, spragtelėti kairiuoju pelės klavišu ir
atsivėrusiame meniu pasirinkti Properties.
C Pažymėjus bylą, dukart spragtelėti ją pelės žymekliu.
D Pažymėjus bylą, spragtelėti View Options.
61. C:\Vartotojas aplanko viduje yra daugelio vartotojų
aplankai. Kaip sužinoti visų šių aplankų bendrą dydį?
189
Pažymėti C:\Vartotojas aplanką, tada spragtelėti
dešiniuoju pelės klavišu ir išskleistame meniu pasirinkti
Properties.
B Pažymėti C:\Vartotojas aplanką, tada spragtelėti
kairiuoju pelės klavišu ir išskleistame meniu pasirinkti
Properties.
C Pažymėti C:\Vartotojas aplanką — aplankų bendra
apimtis bus nurodyta lango būsenos juostoje.
D Tokios informacijos gauti negalima. Reikia pačiam
suskaičiuoti bendrą aplanko dydį sumuojant atskirų
aplankų dydžius.
62. Ką nurodo bylų prievardžiai, pavyzdžiui, .doc, .txt, .xls,
.gif, .bmp?
A Jie nurodo, kokia taikomąja programa tos bylos buvo
sukurtos bei kokia programa jas galima peržiūrėti ar
taisyti.
B Iš prievardžių galima nustatyti bylų dydžius.
C Nieko nenurodo.
D Įvairūs prievardžiai naudojami tik tam, kad būtų
lengviau atskirti bylas.
63. Kas atsitiks, jei pakeisite bylos prievardį .dll kitu,
pavyzdžiui, .htm?
A Bylą naudojanti taikomoji programa negalės būti
paleista.
B Bylos prievardžio pakeisti neįmanoma.
C Galite keisti, nes prievardis skirtas tik vartotojui, o
taikomoji programa atpažins ją pagal vardą.
D Nieko neatsitiks, tik tokia byla bus atveriama naudojant
kitą taikomąją programą.
64. Windows numatyta galimybė paslėpti kai kurias bylas,
kad jų nematytume aplankuose. Kaip pamatyti tokias bylas?
A My Computer lange pasirinkus bet kurią bylą reikia
spragtelėti View Folder Options ir kortelėje View
pažymėti laukelį Show all files.
A
190
My Computer lange pasirinkus bet kurią bylą reikia
spragtelėti View Options ir kortelėje View pažymėti
laukelį Hide files ... .
C Spragtelėjus tą bylą dešiniuoju pelės klavišu,
atsivėrusiame meniu pasirinkti Properties.
D Reikia pakeisti nuostatas įkeliant operacinę sistemą.
65. Kaip reikia pažymėti kelias bylas My Computer arba
Exploring lange?
A Pirmą bylą pažymėti spragtelint kairiuoju pelės klavišu,
o kitas žymėti laikant nuspaudus <Ctrl>.
B Kiekvienos bylos vardą spragtelėti dešiniuoju pelės
klavišu.
C Laikant nuspaudus <Alt> klavišą spragtelėti bylos vardą
pelės žymekliu.
D Laikant nuspaudus <Shift> klavišą spragtelėti
kiekvienos bylos vardą pelės žymekliu.
66. Kaip greičiausiu būdu reikia pažymėti kelias iš eilės
einančias bylas My Computer arba Exploring lange?
A Pažymėjus pirmosios bylos vardą, reikia nuspausti
<Shift> klavišą, po to spragtelėti paskutiniosios bylos
vardą.
B Pažymėjus pirmosios bylos vardą, reikia nuspausti <Alt>
klavišą, po to spragtelėti paskutiniosios bylos vardą.
C Pažymėjus pirmosios bylos vardą, reikia nuspausti
<Ctrl> klavišą, po to spragtelėti paskutiniosios bylos
vardą.
D Laikant nuspaustą <Ctrl> klavišą, spragtelėti kiekvienos
bylos vardą pelės žymekliu.
67. Kaip reikia pažymėti kelias ne iš eilės einančias bylas My
Computer arba Exploring lange?
A Pirmą bylą pažymėti spragtelint kairiuoju pelės klavišu,
o kitas žymėti laikant nuspaudus <Ctrl>.
B Kiekvienos bylos vardą spragtelėti dešiniuoju pelės
klavišu.
B
191
Laikant nuspaustą <Alt> klavišą spragtelėti bylos vardą
pelės žymekliu.
D Laikant nuspaustą <Shift> klavišą spragtelėti kiekvienos
bylos vardą pelės žymekliu.
68. Tarkime, kad kurią nors bylą išmetėte į šiukšlinę. Ar
galima ją atkurti?
A Galima, jei tik ji dar yra šiukšlinėje.
B Ne, negalima.
C Taip, galima bet kada atkurti.
D Taip, galima, jei tik ji buvo išmesta paspaudus
<Shift>+<Delete>.
69. Ar visada šalinamos bylos patenka į šiukšlinę?
A Ne, ne visada.
B Taip, visada.
C Į šiukšlinę patenka tik tos bylos, kurios buvo išmestos
paspaudus <Shift>+<Delete>.
D Į šiukšlinę patenka tik tos išmestos bylos, kurios buvo
sukurtos MS Office taikomosiomis programomis.
70. Šalinamos bylos neatsiduria šiukšlinėje. Kodėl?
A Šiukšlinės aplanko parametrų lange pažymėtas langelis
Do not move files to the Recycle Bin.
B Šiukšlinės aplanko parametrų lange pažymėtas langelis
Display delete confirmation dialog box.
C Blogai sukurtas šiukšlinės aplankas, reikia sukurti jį iš
naujo.
D Matyt, šalinate jas paspausdami <Delete> klavišą.
71. Šalinamos bylos neatsiduria šiukšlinėje. Ką reikia daryti,
kad jos ten atsidurtų?
A Šiukšlinės aplanko parametrų lange reikia ištrinti atžymą
langelyje Do not move files to the Recycle Bin.
B Šiukšlinės aplanko parametrų lange reikia pažymėti
langelį Do not move files to the Recycle Bin.
C Šiukšlinės aplanko parametrų lange reikia pažymėti
langelį Display delete confirmation dialog box.
C
192
Šiukšlinės aplanko parametrų lange reikia ištrinti atžymą
langelyje Display deleted confirmation dialog box.
72. Kaip patikrinti šiukšlinės turinį?
A Dukart spragtelėti pelės žymekliu šiukšlinės aplanko
piktogramą darbalaukyje.
B Spragtelėti pelės žymekliu šiukšlinės aplanko
piktogramą darbalaukyje.
C Dešiniuoju pelės klavišu spragtelėti šiukšlinės aplanko
piktogramą darbalaukyje.
D Windows neparodo šiukšlinės aplanko turinio.
73. Kaip išvalyti šiukšlinę?
A Dešiniuoju pelės klavišu spragtelėti šiukšlinės aplanko
piktogramą darbalaukyje ir kontekstiniame meniu
pasirinkti Empty Recycle Bin.
B Kairiuoju pelės klavišu spragtelėti šiukšlinės aplanko
piktogramą darbalaukyje ir pasirinkti Empty Recycle
Bin.
C Šiukšlinės aplankas išvalomas automatiškai, kai
išjungiamas kompiuteris.
D Norint išvalyti šiukšlinės aplanką, reikia atverti jos
parametrų langą ir sumažinti jam skirto disko talpos dalį.
74. Tarkime, kad reikia surasti teksto rengimo sistema MS
Word prieš savaitę parengtą dokumento bylą, tačiau
neprisimenate jos vardo. Kaip ieškosite šios bylos?
A Reikia paspausti Start Find Files and Folders ir po
to kortelėje Name & Location įrašius bylos prievardį
.doc, o kortelėje Date Modified nurodžius laikotarpį
(eilutėje between) arba dienų skaičių (eilutėje during
the previous … day(s) , paspausti Find Now mygtuką.
B Reikia paspausti ir po to kortelėje Name & Location
įrašius bylos prievardį .doc, o kortelėje Date Modified
nurodžius laikotarpį (eilutėje between) arba dienų
skaičių (eilutėje during the previous … day(s) ,
paspausti New Search mygtuką.
D
193
C
Reikia paspausti Start Find Files and Folders ir po
to kortelėje Name & Location įrašius bylos prievardį
.doc, o kortelėje Date Modified nurodžius laikotarpį
(eilutėje between) arba dienų skaičių (eilutėje during
the previous … day(s) ) paspausti Browse mygtuką.
D Tokiu atveju bylos rasti nepavyks, nebent peržiūrėsite
visų aplankų turinį.
75. Tarkime, reikia surasti skaičiuoklės bylą, kurią
parengėte prieš savaitę, tačiau neprisimenate jos vardo.
Kaip ieškosite šios bylos?
A Reikia paspausti Start Find Files and Folders ir po
to kortelėje Name & Location įrašius bylos prievardį
.xls, o kortelėje Date Modified nurodžius laikotarpį
(eilutėje between) arba dienų skaičių (eilutėje during
the previous … day(s) ) paspausti Find Now mygtuką.
B Reikia paspausti Start Find Files and Folders ir po
to kortelėje Name & Location įrašius bylos prievardį
.xls, o kortelėje Date Modified nurodžius laikotarpį
(eilutėje between) arba dienų skaičių (eilutėje during
the previous … day(s) ) paspausti New Search
mygtuką.
C Reikia paspausti Start Find Files and Folders ir po
to kortelėje Name & Location įrašius bylos prievardį
.xlc, o kortelėje Date Modified nurodžius laikotarpį
(eilutėje between) arba dienų skaičių (eilutėje during
the previous … day(s) ) paspausti Browse mygtuką.
D Tokiu atveju bylos rasti nepavyks, nebent peržiūrėsite
visų aplankų turinį.
76. Tarkime, reikia surasti piešinio bylą, kurią parengėte
prieš tris savaites, tačiau neprisimenate jos vardo. Kaip
ieškosite šios bylos?
A Reikia paspausti Start -> Find -> Files and Folders ir
po to kortelėje Advanced parinkus grafikos bylos tipą, o
kortelėje Date Modified nurodžius laikotarpį (eilutėje
194
between arba during the previous 1 month(s) )
paspausti Find Now mygtuką.
B Reikia paspausti Start -> Find -> Files and Folders ir
po to kortelėje Advanced parinkus grafikos bylos tipą, o
kortelėje Date Modified nurodžius laikotarpį (eilutėje
between arba during the previous 1 month(s) ),
paspausti mygtuką New Search.
C Reikia paspausti Start -> Find -> Files and Folders ir
po to kortelėje Advanced parinkus grafikos bylos tipą, o
kortelėje Date Modified nurodžius laikotarpį (eilutėje
between arba during the previous 1 month(s) )
paspausti mygtuką Browse.
D Tokiu atveju bylos rasti nepavyks, nebent peržiūrėsite
visų aplankų turinį.
77. Kompiuterio diske liko mažai vietos, todėl nusprendėte
paieškoti didelių bylų (didesnių nei 1 MB), kurias galbūt
galima pašalinti. Kaip ieškosite tokių bylų?
A Reikia paspausti Start Find Files and Folders ir po
to kortelės Advanced eilutėje Size is parinkus At least
1000 KB paspausti Find Now mygtuką.
B Reikia paspausti Start Find Files and Folders ir po
to kortelės Advanced eilutėje Size is parinkus At most
1000 KB paspausti Find Now mygtuką.
C Reikia paspausti Start Find Files and Folders ir po
to kortelės Advanced eilutėje Size is parinkus At least
1000 KB paspausti New Search mygtuką.
D Tokios paieškos galimybės nėra; jums teks peržiūrėti
visų aplankų turinį.
78. Tarkime, parašėte trumpą tekstą. Kaip jį išspausdinti?
A Spragtelėti File Print.
B Spragtelėti File Print Preview.
C Spragtelėti File Page Setup.
D Spragtelėti
.
79. Kuris iš šių teiginių tiksliausiai apibūdina aplanką?
195
Aplanke laikomos įvairios paskirties bylos. Aplanko
viduje gali būti sukurti vidiniai aplankai.
B Aplanke laikomos tik programų bylos, o duomenų bylos
– kataloge.
C Aplanke laikomos tik duomenų bylos, o programų –
kataloge.
D Aplanke laikomos įvairios paskirties bylos ir atskiri
įrašai.
80. Kuriuo klavišu galima atsisakyti parinktos komandos?
A Antro lygio <Shift>.
B Alternatyvos <Alt>.
C Pauzės <Pause>.
D Grįžimo <Esc>.
E Šalinimo <Delete>.
F Pradžios <Home>.
81. Kokia dokumento lango slinkties juostos paskirtis?
A Pastumti dokumento vaizdą lange.
B Žymekliui perstumti.
C Liniuotėms įjungti ir išjungti.
D Grafikos objektams perkelti į kitą vietą.
E Pastumti langą ekrane.
82. Kas yra byla (rinkmena, failas)?
A Tai autonominė duomenų grupė kompiuterio atmintinėje
ar kurioje nors jo laikmenoje, pavadinta vienu vardu.
B Tai tam tikra disko ar diskelio dalis, turinti savo vardą.
C Tai hierarchinę struktūrą kompiuteryje sudarantys
dokumentai.
D Tai atskiro objekto (ar subjekto) aprašų rinkinys.
83. Kas yra aplankas (katalogas)?
A Tai tam tikra disko ar diskelio dalis, turinti savo vardą.
B Tai autonominė duomenų grupė kompiuterio atmintinėje
ar kurioje nors jo laikmenoje, pavadinta vienu vardu.
C Tai tam tikros objekto (ar subjekto) savybės aprašas.
A
196
Tai hierarchinė teksto struktūra su nuorodomis į teksto
fragmentus, kurie gali būti tame pačiame arba kitame
dokumente.
84. Kurios iš pateiktų bylos prievardžių neatpažintų jokia
programa?
A ibm
B txt
C doc
D exe
E xls
85. Kuri iš pateiktų programų yra bylų ir katalogų
tvarkymo programa?
A Windows Commander.
B Microsoft Access.
C Turbo Pascal.
D Great Artist.
E Logo Writer.
86. Kuri iš pateiktų programų nėra bylų ir katalogų
tvarkymo programa?
A Netscape Navigator.
B Windows Commander.
C My Computer.
D Windows Explorer.
E Norton Commander.
87. Jūs ką tik pašalinote aplanką. Kuriuo būdu galite
pamatyti aplanko turinį?
A Sugrąžinant išmestą aplanką iš šiukšlinės.
B Ištuštinant šiukšlinę.
C Turinio pamatyti negalite, nes turinys ištrinamas
negrįžtamai.
D Paprastai pašalinamas tik aplankas, o ne jo turinys.
D
197
Testas iš tekstų tvarkymo ir informacijos
pateikimo
1. Kuris mygtukas skirtas teksto formatams kopijuoti?
A
B
.
.
C
.
D
.
E
.
2. Kokį veiksmą
atlieka
tekstų
rengimo
programa,
paspaudus mygtuką
?
A A4 formato dokumento lapo parinkimą.
B Spausdinamo dokumento vaizdo peržiūrą.
C Naujo, tuščio dokumento lango atvėrimą.
D Užklausą lapo paraščių dydžiams nustatyti.
E Dokumento vaizdo mastelio keitimą.
3. Kiek MS Word dokumentų gali būti atverta vienu metu?
A Tik vienas.
B Dokumentų skaičius priklauso tik nuo darbinės
atmintinės talpos.
C Ne daugiau dviejų.
D Ne daugiau trijų.
E Ne daugiau penkių.
4. Ar MS Word sukurtą dokumentą galima įrašyti kitu
formatu?
A Taip, MS Access formatu.
B Taip, paprastojo teksto arba raiškiojo teksto (rtf)
formatu.
C Taip, galima įrašyti grafiniu formatu.
D Ne.
5. Kurį veiksmą valdo komanda Window Split?
A Atveria naujo dokumento langą.
198
Padalija programos darbo langą visiems atvertiems
dokumentams.
C Panaikina lango dalinimą.
D Padalija langą į dvi tam pačiam dokumentui tvarkyti
skirtas dalis.
6. Kurias iš nurodytų juostų galima išjungti ir įjungti meniu
Tools Options kortelėje View?
A Tik pagrindinę priemonių juostą.
B Braižymo ir slinkties juostas.
C Tik slinkties juostą.
D Tik būsenos juostą.
E Slinkties ir būsenos juostas.
F Pagrindinę priemonių ir būsenos juostas.
7. Kurios meniu komandos išskleidžiamame sąraše galima
pasirinkti MS Word lange rodomas priemonių juostas?
A Tools Templates.
B Format Background.
C Insert Object.
D View Toolbars.
E Tools General.
8. Kuria priemone keičiamas dokumento vaizdo ekrane
mastelis?
B
A
.
B
.
C
D
.
.
E
.
9. Kuris veiksmas atliekamas priemonių juostos mygtuku
?
A Atveriamas žinynas.
B Atveriamas rašybos žodynas.
C Atveriamas paieškos langas.
199
D Dokumentų bylų paieška.
E Informacinių duomenų apie dokumentą užklausa.
10. Kuriame pagrindiniame meniu yra MS Office asistento
įjungimo ir išjungimo komandos?
A Format.
B View.
C Tools.
D Window.
E Help.
11. Kuriuos veiksmus valdo MS Office asistentas?
A Bylų paiešką, lentelių sudarymą.
B Pagalbinės informacijos paiešką.
C MS Word parametrų parinkimą.
D Rašybos klaidų paiešką.
12. Kuriuo klaviatūros klavišu galima trinti simbolius?
A <Backspace>.
B <Alt>.
C <Pause>.
D <End>.
13. Kuriuo klaviatūros klavišu galima trinti simbolius?
A <Alt>.
B <Pause>.
C <End>.
D <Backspace>.
14. Kuris klavišas perjungia MS Word iš teksto įterpimo
būsenos į teksto keitimo būseną bei atvirkščiai?
A <Delete>.
B <Alt>.
C <Insert>.
D <Scroll Lock>.
E <Home>.
15. Kuria pagrindinio meniu komanda galima atverti kortelę
klaviatūroje nesantiems simboliams (pavyzdžiui, simboliui
) įterpti?
200
A Format Style.
B Insert Symbol.
C Insert File.
D Insert Object.
E Format Tabs.
16. Kaip surinkti kelties į kitą eilutę brūkšnelį, kuris
rodomas tiktai tada, kai žodis keliamas?
A <Alt>+<-> .
B <Shift>+<-> .
C <Insert>+<-> .
D <Tab>+<-> .
E Ctrl>+<-> .
17. Ką tekste rodo simboliai , kurie matomi paspaudus
priemonių juostos mygtuką
?
A Visus valdymo simbolius.
B Eilučių pabaigas.
C Pastraipų pabaigas.
D Tarpų simbolius.
18. Kuria klavišų pora galima pertraukti puslapį (Page
Break)?
A <Alt>+<End> .
B <Shift>+<End> .
C <Ctrl>+<Enter> .
D Insert>+<Enter> .
E <Alt>+<Enter> .
19. Kuri dokumento dalis išrenkama dukart spragtelėjus
pelės žymekliu kairiojoje paraštėje?
A Visas dokumentas.
B Dokumento eilutė.
C Viena pastraipa.
D Dokumento lapas.
E Dokumento dalis nuo pastraipos pradžios iki žymeklio
vietos.
201
20. Kuri dokumento dalis išrenkama dukart spragtelėjus
pelės žymekliu patį tekstą?
A Visa pastraipa.
B Dokumento eilutė.
C Vienas žodis.
D Vienas sakinys.
E Dokumento dalis nuo pastraipos pradžios iki žymeklio
vietos.
21. Kuri dokumento dalis išrenkama triskart spragtelėjus
pelės žymekliu patį tekstą?
A Visas dokumentas.
B Dokumento eilutė.
C Viena pastraipa.
D Dokumento lapas.
E Dokumento dalis nuo pastraipos pradžios iki žymeklio
vietos.
22. Kuri dokumento dalis išrenkama spragtelėjus pelės
žymekliu patį tekstą, kai nuspaustas valdymo klavišas
<Ctrl>?
A Vienas sakinys.
B Dokumento eilutė.
C Visa pastraipa.
D Dokumento lapas.
E Dokumento dalis nuo pastraipos pradžios iki žymeklio
vietos.
23. Kuri dokumento dalis išrenkama spragtelėjus pelės
žymekliu kairiojoje paraštėje, kai nuspaustas valdymo
klavišas <Ctrl>?
A Visas dokumentas.
B Dokumento eilutė.
C Viena pastraipa.
D Dokumento dalis nuo pastraipos pradžios iki žymeklio
vietos.
202
24. Kurios komandos yra valdomos priemonių juostos
mygtuku
?
A Grafinio objekto posūkis į kairę.
B Dokumento lapo posūkis.
C Lentelės posūkis.
D Atliktų veiksmų atšaukimas.
E Dokumento peržiūra.
25. Kurios komandos valdomos
priemonių
juostos
mygtuku
?
A Grafinio objekto posūkis į dešinę.
B Dokumento lapo posūkis.
C Lentelės posūkis.
D Anksčiau atšauktų veiksmų pakartojimas.
E Dokumento peržiūra.
26. Kurio meniu sąrašuose galima rasti priemonių juostos
mygtukus
,
ir
atitinkančias komandas?
A Format.
B Edit.
C Tools.
D Insert.
27. Kam reikalingas iškarpų krepšelis, dar vadinamas
iškarpine?
A Tipiniam formatui įsiminti.
B Komandų Undo ir Redo poreikiams.
C Kopijuojamoms ir perkeliamoms dokumento iškarpoms
įsiminti.
D Paieškos sąlygoms įrašyti.
E Dokumentų byloms atverti.
28. Kuri veiksmų seka naudojama tekstui kopijuoti?
A
Teksto išrinkimas (pažymėjimas)
.
B
Teksto išrinkimas (pažymėjimas)
.
C
Teksto išrinkimas (pažymėjimas)
.
203
D
Teksto išrinkimas (pažymėjimas)
.
E
Teksto išrinkimas (pažymėjimas)
.
29. Pažymėkite žodį ir paspauskite klavišų derinį
<Ctrl>+<c>. Kas bus atlikta?
A Pažymėtas žodis bus iškirptas.
B Pažymėtas žodis bus nukopijuotas.
C Pažymėtas žodis bus įterptas žymeklio vietoje.
D Šis klavišų derinys jokio veiksmo neatlieka.
30. Pažymėkite žodį ir paspauskite klavišų derinį
<Ctrl>+<x>. Kas bus atlikta?
A Pažymėtas žodis bus nukopijuotas.
B Pažymėtas žodis bus iškirptas.
C Pažymėtas žodis bus įterptas žymeklio vietoje.
D Šis klavišų derinys jokio veiksmo neatlieka.
31. Kurios teksto savybės negalima panaudoti mažesnei už
pastraipą teksto daliai?
A Šrifto pasvirimo.
B Pabraukimo.
C Išretinimo.
D Teksto kraštų išlyginimo.
32. Kurios teksto savybės negalima panaudoti mažesnei už
pastraipą teksto daliai?
A Šrifto pasvirimo.
B Pabraukimo.
C Perbraukimo.
D Protarpio tarp eilučių didumo.
33. Ką reikia daryti, norint pakeisti pažymėto žodžio šriftą?
A Edit meniu pasirinkti kitą šriftą.
B Tools meniu pasirinkti kitą šriftą.
C
Išskleidus sąrašą
pasirinkti kitą šriftą.
D
Išskleidus sąrašą
šriftą.
pasirinkti kitą
204
34. Kurioje meniu komandoje galima rasti šiuos mygtukus
atitinkančias komandas?
A
B
C
D
E
Edit.
Tools.
Format.
View.
Insert.
35. Kur galima rasti šiuos mygtukus
atitinkančias komandas?
A Kontekstiniame meniu.
B View grupės sąraše.
C Insert grupės sąraše.
D Edit grupės sąraše.
E Tools grupės sąraše.
36. Kurią veiksmų seką naudosite norėdami pakeisti žodžio
„Word” vaizdavimo būdą į „Word”?
A
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite
ir
B
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite
.
C
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite
.
.
D Spragtelėsite šį žodį, po to –
ir
.
37. Kurią veiksmų seką naudosite norėdami pakeisti žodžio
„Word” vaizdavimo būdą į „Word”?
A
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite
.
B
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite
.
Spragtelėsite šį žodį, po to –
ir
.
Pažymėsite šį žodį ir paspausite klavišų derinius
<Ctrl>+<b> ir <Ctrl>+<i> .
38. Kurią veiksmų seką naudosite norėdami pakeisti žodžio
„Word” vaizdavimo būdą į „Word”?
C
D
A
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite
ir
.
205
B
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite
.
C
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite
.
Spragtelsite šį žodį, po to –
ir
.
Pažymėsite šį žodį ir paspausite klavišų derinį
<Ctrl>+<i> .
39. Kurią veiksmų seką naudosite norėdami pakeisti žodžio
„Word” vaizdavimo būdą į „Word”?
D
E
A
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite
ir
B
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite
.
.
Spragtelsite šį žodį, po to –
ir
.
Pažymėsite šį žodį ir paspausite klavišų derinį
<Ctrl>+<i> .
E Pažymėsite šį žodį ir paspausite klavišų derinį
<Ctrl>+<b> .
40. Kurią veiksmų seką naudosite norėdami pakeisti žodžio
„Word” vaizdavimo būdą į „Word”?
C
D
A
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite
ir
B
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite
.
.
Spragtelėsite šį žodį, po to –
ir
.
Pažymėsite šį žodį ir paspausite klavišų derinį
<Ctrl>+<i> .
E Pažymėsite šį žodį ir paspausite klavišų derinį
<Ctrl>+<b>.
41. Kurią veiksmų seką naudosite norėdami pakeisti žodžio
„Word” vaizdavimo būdą į „Word”?
C
D
A
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite
ir
B
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite
.
C
Pažymėsite šį žodį ir spragtelėsite
.
D
Spragtelėsite šį žodį, po to –
ir
.
.
206
Pažymėsite šį žodį ir paspausite klavišų derinį
<Ctrl>+<i> .
42. Norite tekste išskirti svarbią pastraipą pakeisdami jos
teksto spalvą. Kurį būdą naudosite pastraipos spalvai
pakeisti?
A Pažymėsite šią pastraipą ir Format meniu komandoje
Font pasirinksite kitą spalvą.
B Pažymėsite šią pastraipą ir Edit meniu pasirinksite kitą
spalvą.
C Pažymėsite šią pastraipą ir Tools meniu pasirinksite kitą
spalvą.
E
D
Pažymėsite šią pastraipą ir, spragtelėję
kitą spalvą.
, pasirinksite
Pažymėsite šią pastraipą ir, spragtelėję
, pasirinksite
kitą spalvą.
43. Kaip galima keisti pastraipos įtraukų dydį?
A Stumdant vertikaliosios liniuotės žymeklius.
B Keičiant šrifto dydį.
C Naudojant pagrindinio meniu Window grupės
komandas.
D Stumdant horizontaliosios liniuotės žymeklius.
44. Kaip galima keisti pastraipos įtraukų dydį?
A Naudojant pagrindinio meniu Format grupės komandas.
B Stumdant vertikaliosios liniuotės žymeklius.
C Keičiant šrifto dydį.
D Naudojant pagrindinio meniu Window grupės
komandas.
45. Kaip galima keisti pastraipos įtraukų dydį?
E
A
B
C
Pažymėti pastraipą ir spragtelėti
.
Stumdant vertikaliosios liniuotės žymeklius.
Naudojant pagrindinio meniu rodinio View grupės
komandas.
207
Naudojant pagrindinio meniu Window grupės
komandas.
46. Kuris mygtukas skirtas pastraipai lygiuoti iš abiejų
kraštų?
D
A
.
B
.
C
.
D
.
47. Kuris mygtukas skirtas lentelės rėmeliams tvarkyti?
A
.
B
.
C
.
D
.
E
.
48. Norite, kad dokumento eilutės būtų išretintos (t. y.
protarpis tarp jų būtų didesnis). Ką pasirinksite?
A Edit meniu komandą Paste special.
B Format meniu komandos Paragraph laukelį Line
spacing.
C Tools meniu komandą Customize.
D Format meniu komandos Font kortelę Character
spacing.
E Format meniu komandos Paragraph kortelę Line and
Page Breaks.
F Protarpis tarp eilučių negali būti padidintas kitaip, nei
įterpiant tuščias eilutes.
49. Kas atsitiks paspaudus priemonių juostos mygtuką
?
A Bus įrėmintas išrinktas (pažymėtas) tekstas.
B Bus atverta rėmelių parinkimo priemonių juosta.
C Bus įrėminta pastraipa.
208
D
E
Bus pašalintas pastraipos rėmelis.
Bus atverta lentelės matmenų parinkimo juosta.
50. Kuri meniu komanda atitinka mygtukus
ir
?
A Įterptų objektų tvarkymo.
B Pastraipų žymėjimo (sąrašų tvarkymo).
C Pastraipų tvarkymo.
D Rikiavimo.
51. Jei savo dokumentą ateityje ketinate naudoti kaip
šabloną, kurį įrašymo būdą komandos File
Save As
išskleidžiamame sąraše Save as type pasirinksite?
A Word Document.
B Rich Text Format.
C Document Template.
D Text with Layout.
E Encoded Text.
52. Kas yra dokumentų šablonai (Templates)?
A Tipinių dokumentų ruošiniai.
B Specialios formos lentelės.
C Teksto formatų rinkiniai.
D Dokumentų savybių aprašai.
E Dokumentams spausdinti skirtų lapų parametrų rinkiniai.
53. Kam skirta stilių Heading grupė?
A Viso dokumento lapo matmenims nurodyti.
B Puslapio antraštės dydžiui nurodyti.
C Lentelės antraštės rašymo stiliui formuoti.
D Lentelės antraštės tekstui įrašyti.
E Dokumento antraščių rašymo stiliui formuoti.
54. Kurioje puslapio vietoje gali būti įterpti puslapių
numeriai?
A Tiktai puslapio viršuje.
B Tiktai puslapio apačioje.
C Puslapio viršuje arba apačioje, tačiau būtinai kairiajame
krašte.
209
Puslapio viršuje arba apačioje, tačiau būtinai dešiniajame
krašte.
E Puslapio viršuje arba apačioje, eilutės centre, kairiajame
arba dešiniajame krašte.
55. Kuris iš šių teiginių apie puslapių numerius yra
teisingas?
A Puslapių numeriai gali būti įterpti tiktai puslapio viršuje.
B Puslapių numeriai gali būti įterpti tiktai puslapio
apačioje.
C Puslapių numeracija būtinai turi prasidėti nuo 1.
D Pirmasis puslapis gali būti nenumeruojamas.
56. Kurioje meniu komandoje ieškosite priemonės
puslapinei antraštei (header) formuoti?
A Format.
B View.
C Tools.
D Insert.
E Window.
57. Ką daro komanda, gauta paspaudus Tools Language
Set Language?
A Pakeičia klaviatūros būseną.
B Pakeičia ekrano būseną.
C Įjungia rašybos tikrinimą.
D Nurodo rašybos tikrinimo kalbą.
E Parenka valstybei būdingus datų, santrumpų ir skaičių
rašymo formatus.
58. Kokios paskirties langą atveria komanda Tools
AutoCorrect?
A Klaviatūros būsenai pakeisti.
B Rašybos tikrinimui įjungti.
C Rašybos tikrinimo kalbai nurodyti.
D Automatiškai formuojamo turinio sandarai parinkti.
E Dokumento rašybos tikrinimo sąlygoms parinkti.
D
59. Koks veiksmas atliekamas paspaudus mygtuką
?
210
A A4 formato dokumento lapo parinkimas.
B Spausdinsimo dokumento rodinio peržiūra.
C Naujo, tuščio dokumento lango atvėrimas.
D Užklausa lapo paraščių dydžiams nustatyti.
E Dokumento vaizdo mastelio keitimas.
60. Kurios komandos dialogo lange galima pasirinkti
pageidaujamus spausdintuvo parametrus?
A Tools Options View.
B File Print.
C File Print Preview.
D File Page Setup.
E Tools Options Save.
61. Kuriame spausdinimo komandos dialogo lango lauke
galima nurodyti spausdinamų puslapių numerius, kai
spausdinama tik dalis dokumento?
A All.
B Current page.
C Pages.
D Selection.
E Print what.
62. Koks veiksmas atliekamas paspaudus mygtuką
?
A Atveriamas grafikos redaktoriaus Paint langas.
B Atveriamas skaičiuoklės Excel langas.
C Atveriamas dialogo langas piešiniui įterpti.
D Atveriama rėmelių ir šešėlių parinkimo priemonių juosta.
E Atveriama MS Word braižymo priemonių juosta.
F Įjungiama grafikos objektų rodymo būsena.
63. Kuria priemone galima į dokumento tekstą įterpti naują
Word lentelę?
A Insert Object.
B Naudojant kontekstinį meniu.
C
Priemonių juostos mygtuku
.
D
Priemonių juostos mygtuku
.
211
E Tools AutoCorrect.
64. Kuria priemone į dokumento tekstą galima įterpti naują
Word lentelę?
A Insert Object.
B Naudojant kontekstinį meniu.
C Priemonių juostos mygtuku
.
D Table Insert.
E Tools AutoCorrect.
65. Kam skirtą langą atveria priemonių juostos mygtukas
?
A Skaičiuoklės Excel lentelei įterpti.
B Programos Word lentelei įterpti.
C Automatiškai formuojamo turinio lentelei parinkti.
D Rėmeliams parinkti.
E Spausdinamo dokumento peržiūrai.
66. Kuo naudojantis žymeklis perkeliamas iš vieno lentelės
langelio į kitą?
A Pele.
B Pradžios klavišu <Home>.
C Antrojo lygio klavišu <Shift>.
D Pabaigos klavišu <End>.
67. Kuo naudojantis žymeklis perkeliamas iš vieno lentelės
langelio į gretimą langelį?
A Valdymo klavišu <Ctrl>.
B Alternatyvos klavišu <Alt>.
C Tabuliacijos klavišu <Tab>.
D Įterpimo klavišu <Insert>.
68. Kuo naudojantis žymeklis perkeliamas iš vieno lentelės
langelio į kitą?
A Valdymo klavišu <Ctrl>.
B Alternatyvos klavišu <Alt>.
C Įterpimo klavišu >Insert>.
D Žymeklio valdymo klavišais.
69. Ką galima atlikti, kai pelės žymeklis virsta
?
212
A Pele tempti į kitą vietą visą lentelę.
B Pele tempti į kitą vietą išrinktą stulpelį.
C Pele tempti į kitą vietą išrinktą langelį.
D Pele keisti stulpelio plotį.
70. Kuriuo iš nurodytų būdų negalima keisti lentelės
stulpelių pločio?
A Pele velkant stulpelius skiriančią vertikalią liniją.
B Komanda Table Table Properties Column.
C Horizontalios darbo lango liniuotės žymekliais.
D Komanda Format Autocorrect.
71. Kuriuo būdu galima keisti lentelės eilučių aukštį?
A Komanda Format Paragraph Line Spacing.
B Komanda Format Autocorrect.
C Komanda Format Borders & Shading.
D Vertikalios slinkties juostos mygtukais.
72. Kuriuo būdu galima keisti lentelės eilučių aukštį?
A Komanda Format Autocorrect.
B Komanda Table Table Properties Row.
C Komanda Format Borders & Shading.
D Vertikalios slinkties juostos mygtukais.
73. Kuriuo būdu galima keisti lentelės ketvirtosios eilutės
aukštį?
A Komanda Format Autocorrect.
B Tempiant pele aukštyn trečiąją ir ketvirtąją eilutes
skiriančią liniją.
C Vertikalios slinkties juostos mygtukais.
D Tempiant pele žemyn ketvirtąją ir penktąją eilutes
skirenčią liniją.
74. Kaip galima lentelėje įterpti naują eilutę?
A Komanda Format AutoFormat.
B Pažymėjus eilutės pabaigos simbolį ir paspaudus įvesties
klavišą.
C Komanda Tools Customize.
D Komanda Insert Object.
213
75. Kaip galima lentelėje įterpti naują eilutę?
A Komanda Format AutoFormat.
B Komanda Tables Split Cells.
C Komanda Table Insert Cells.
D Komanda Table Insert Rows.
76. Kaip galima lentelėje įterpti naują stulpelį?
A Pažymėjus terpiamo stulpelio vietą ir paspaudus
mygtuką
.
B Komanda Tools Customize.
C Komanda Table Insert Columns.
D Komanda Insert Object.
77. Kaip galima lentelėje įterpti naują stulpelį?
A Pažymėjus terpiamo stulpelio vietą ir paspaudus
B
mygtuką
.
Pažymėjus terpiamo stulpelio vietą ir paspaudus
mygtuką
.
C Komanda Table Split Cells.
D Komanda Table Insert Cells.
78. Kaip galima pašalinti lentelėje žymeklio rodomą eilutę?
A Komanda Table Delete Cells.
B Komanda Table Select Row.
C Komanda Edit Clear.
D Komanda Table Delete Rows.
E Komanda Edit Cut.
79. Kaip galima pašalinti lentelėje žymeklio rodomą
stulpelį?
A Komanda Table Delete Cells.
B Komanda Table Select Column.
C Komanda Edit Clear.
D Komanda Table Delete Column.
E Komanda Edit Cut.
214
80. Kaip galima sulieti kelis išrinktus lentelės langelius?
A Komanda Table Merge Cells.
B Komanda Table Select Cell.
C Komanda Table Split Cells.
D Komanda Table Table Properties Cell.
E Komanda Table Autofit.
81. Kaip galima lentelės langelį padalyti į kelias dalis?
A Komanda Table Merge Cells.
B Komanda Table Select Cell.
C Komanda Table Split Cells.
D Komanda Table Table Properties Cell.
E Komanda Table Autofit.
82. Kurie galimi lentelių eilučių rikiavimo būdai?
215
A Tik pagal vieno pasirinkto stulpelio reikšmes.
B Tik pagal pirmo stulpelio reikšmes.
C Tik pagal tekstines reikšmes abėcėlės tvarka.
D Tik pagal skaitines reikšmes.
E Gali būti rikiuojama pagal kelių stulpelių reikšmes.
83. Kurie galimi lentelių eilučių rikiavimo būdai?
A Tik pagal tekstines reikšmes, surikiuotas atvirkščia
abėcėlės tvarka.
B Tik pagal pirmo stulpelio reikšmes.
C Tik pagal tekstines reikšmes abėcėlės tvarka.
D Tik pagal antro stulpelio reikšmes.
E Galima rikiuoti ir pagal skaitines reikšmes, ir pagal
tekstines reikšmes.
84. Į dokumentą įterpta tik nuoroda į objektą, o pats
objektas lieka kitoje byloje. Kuris teiginys apie tokį
dokumentą yra neteisingas?
A Visi pakeitimai objekte tuoj pat atsispindi dokumente.
B Šitokiu būdu įdėjus objektą dokumentas padididėja kur
kas mažiau negu įdėjus patį objektą.
C Dokumente negalima pamatyti objekto grafinio vaizdo.
D Dokumente gali būti įterpiamos kelios nuorodos į tą patį
objektą.
85. Į dokumentą įterpta tik nuoroda į objektą, o pats
objektas lieka kitoje byloje. Kuris teiginys apie tokį
dokumentą yra neteisingas?
A Visi pakeitimai objekte tuoj pat atsispindi dokumente.
B Šitokiu būdu įdėjus objektą dokumentas padidėja kur kas
mažiau negu įdėjus patį objektą.
C Negalima keisti įterpto objekto vaizdo mastelio.
D Galima įterpti dokumente kelias nuorodas į tą patį
objektą.
86. Į dokumentą įterptas objektas, susiejus jį nuoroda su
originalu. Kaip iškviesti programą, kuria buvo parengtas
objektas?
216
A Komanda View Toolbars.
B Dukart spragtelėjus objektą pelės kairiuoju klavišu.
C Vieną kartą spragtelėjus objektą pelės kairiuoju klavišu.
D Komanda Tools Mail Merge.
87. Į dokumentą įterptas objektas susiejus jį nuoroda su
originalu. Kaip iškviesti programą, kuria buvo parengtas
objektas?
A Komanda View Toolbars.
B Naudojant kontekstinį meniu.
C Vieną kartą spragtelėjus objektą pelės kairiuoju klavišu.
D Komanda Tools Mail Merge.
88. Kaip atrodo vaizdo didinimo ir mažinimo mygtukas?
A
.
B
.
C
.
D
.
89. Vaizduoklio ekrane nematote vaizdo didinimo ir
mažinimo priemonės. Ką reikia daryti, kad ji atsirastų?
A Spragtelėti formato tvarkymo priemonių rinkinio gale
esantį ženklelį
B
C
, kad būtų parodytas priemonių
sąrašas. Tuomet šiame sąraše spragtelėti
.
Spragtelėti laisvoje parankinės vietoje, kad būtų
parodytas priemonių sąrašas. Tuomet šiame sąraše
spragtelėti
.
Spragtelėti formato tvarkymo priemonių rinkinio gale
esantį ženklelį
D
, kad būtų parodytas priemonių
sąrašas. Tuomet šiame sąraše spragtelėti
.
Spragtelėti laisvoje parankinės vietoje, kad būtų
parodytas priemonių sąrašas. Tuomet šiame sąraše
spragtelėti
.
217
90. Vaizduoklio ekrane nematote formato tvarkymo
priemonių rinkinio. Ką reikia daryti, kad jis atsirastų?
A Dešiniuoju pelės klavišu spragtelėti laisvoje parankinės
vietoje, kad būtų parodytas priemonių rinkinių sąrašas.
Tuomet spragtelėti šio sąrašo eilutę Formatting.
Spragtelėti įrankių juostos mygtuką
, kad būtų
parodytas priemonių rinkinių sąrašas. Tuomet spragtelėti
šio sąrašo eilutėje Formatting.
C Spragtelėti meniu juostos punktą Format.
D Spragtelėti meniu juostos komandas Insert Format.
91. Tarkime, kad esate įpratę objektą kopijuoti ir kopiją
įterpti naudodamiesi meniu komandomis. Kaip kitaip
galima atlikti šiuos veiksmus?
A Velkant pažymėtą objektą, kai nuspaustas <Ctrl>
klavišas.
B
B
Spragtelint
ir
.
C
D
Spragtelint
ir
.
Velkant pažymėtą objektą, kai nuspaustas <Alt>
klavišas.
92. Kuris veiksmas bus atliktas paspaudus <Ctrl>+<x>
klavišus?
A Iškirptas pažymėtas objektas.
B Įterpta objekto kopija.
C Užbaigtas pateikčių rengimo programos darbas.
D Pažymėta visa skaidrė.
93. Kuris veiksmas bus atliktas paspaudus <Ctrl>+<c>
klavišus?
A Nukopijuotas pažymėtas objektas.
B Įterpta objekto kopija.
C Iškirptas pažymėtas objektas.
D Pažymėta visa skaidrė.
94. Kuris veiksmas bus atliktas paspaudus <Ctrl>+<v>
klavišus?
218
A Įterpta objekto kopija.
B Nukopijuotas pažymėtas objektas.
C Iškirptas pažymėtas objektas.
D Pabrauktas pažymėtas tekstas.
95. Kuris veiksmas bus atliktas paspaudus <Ctrl>+<a>
klavišus?
A Pažymėtas visas dokumentas.
B Įterpta objekto kopija.
C Iškirptas pažymėtas objektas.
D Nukopijuotas pažymėtas objektas.
96. Kaip pažymėti (išrinkti) teksto fragmentą (norint jį
kopijuoti arba iškirpti)?
A Braukti pelės žymekliu, nuspaudus kairįjį klavišą.
B Braukti pelės žymekliu nuspaudus, dešinįjį klavišą.
C Spragtelėti pelės žymekliu fragmento viduje.
D Spragtelėti pelė žymekliu fragmento pakraštyje.
97. Kuris iš pateiktų atsakymų apie pažymėto (išrinkto)
teksto fragmento kopijavimą yra teisingas?
A Teksto fragmentą galima kopijuoti paspaudus klavišų
derinį <Ctrl>+<c>.
B Teksto fragmentą galima kopijuoti paspaudus klavišų
derinį <Ctrl>+<x>.
C Teksto fragmentą galima kopijuoti paspaudus mygtuką
D
.
Teksto fragmentą galima kopijuoti paspaudus mygtuką
.
98. Kuris iš pateiktų atsakymų apie pažymėto (išrinkto)
teksto fragmento iškirpimą yra neteisingas?
A Teksto fragmentą galima iškirpti paspaudus klavišų
derinį <Ctrl>+<c>.
B Teksto fragmentą galima iškirpti paspaudus klavišų
derinį <Ctrl>+<x>.
C Teksto fragmentą galima iškirpti spragtelėjus komandas
Edit Cut.
219
D
Teksto fragmentą galima iškirpti paspaudus mygtuką
.
99. Kuriuo būdu galima įterpti iškirptą arba nukopijuotą
teksto fragmentą?
A
Paspaudus klavišų derinį <Ctrl>+<v> arba mygtuką
.
B
Paspaudus klavišų derinį <Ctrl>+<x> arba mygtuką
.
Paspaudus klavišų derinį <Ctrl>+<v> arba spragtelėjus
komandas Edit Cut.
C
Paspaudus klavišų derinį <Ctrl>+<c> arba mygtuką
.
100. Kuriuo atveju iškirptas teksto fragmentas nepakliūna į
iškarpinę (iškarpų atmintinę)?
A Jeigu fragmentas buvo iškirptas paspaudus <Delete>
klavišą.
B Jeigu iškarpinė jau pilna.
C Jeigu fragmentas ilgesnis nei vienas puslapis.
D Jeigu fragmentas buvo iškirptas spragtelėjus mygtuką
D
.
101. Kaip galima ką tik iškirptą teksto fragmentą grąžinti į
senąją vietą?
A Paspaudus klavišų derinį <Ctrl>+<z>.
B Paspaudus klavišų derinį <Ctrl>+<c>.
C Paspaudus naikinimo <Backspace> klavišą.
D
Spragtelėjus
.
102. Kuris veiksmas atliekamas paspaudus
?
A Atšaukiamas prieš tai atliktas veiksmas.
B Pakartojamas prieš tai atliktas veiksmas.
C Iškirptasis objektas grąžinamas į ankstesnę vietą.
D Objektas pasukamas 900 kampu prieš laikrodžio rodyklę.
220
103. Kokias geometrines figūras galima braižyti naudojantis
braižymo priemonių rinkiniu?
A Visas kituose punktuose paminėtas geometrines figūras.
B Tik tieses ir rodykles.
C Tik uždaras figūras.
D Tik tieses ir stačiakampes figūras.
104. Ar galima pakeisti vienu veiksmu kelių linijų spalvą?
A Galima.
B Negalima.
C Galima, bet tik tuo atveju, jei jos kertasi.
D Galima, bet tik tuo atveju, jei jos yra to paties ilgio.
105.
Kaip objektai sujungiami į vieną grupę
(sugrupuojami)?
A Objektai pažymimi, po to braižymo priemonių rinkinyje
paspaudžiama Draw Group.
B Objektai pažymimi, po to paspaudžiamas klavišų derinys
<Ctrl>+<g>.
C Objektai pažymimi, po to paspaudžiamas klavišų derinys
<Ctrl>+<c>.
D Objektai pažymimi, po to braižymo priemonių rinkinyje
paspaudžiama
.
106. Kaip išskaidomi sugrupuoti objektai?
A Pažymėjus grupę, paspaudžiama Draw Ungroup.
B Pažymėjus grupę, paspaudžiamas klavišų derinys
<Ctrl>+<g>.
C Pažymėjus grupę, paspaudžiamas klavišų derinys
<Ctrl>+<u>.
D Pažymėjus grupę, paspaudžiama Draw Regroup.
107. Kuriais vienetais matuojamas šrifto dydis?
A Punktais, 1 punktas = 0,3759 mm.
B Punktais, 1 punktas = 0,759 mm.
C Milimetrais.
D Coliais, 1 colis = 25 mm.
108. Tekstinio dokumento antraštė – tai:
221
Logiškai susietos teksto dalies trumpas įvardijimas,
išskyrimas.
B Spausdinto teksto išdėstymas.
C Tekstas, sudarytas iš pastraipų, lentelių, paveikslėlių.
D Teksto pastaba, aiškinanti atskiras dokumento vietas.
109. Puslapinė antraštė (kolontitulas) – tai:
A Tekstas (grafika) viršutinėje arba apatinėje puslapio
paraštėje; juo nurodomi dokumentų ar skyrių
pavadinimai, puslapio numeris, kita svarbi informacija.
B Logiškai susietos teksto dalies trumpas įvardijimas,
išskyrimas.
C Teksto pastaba, aiškinanti atskiras dokumento vietas.
D Tekstas, sudarytas iš pastraipų, lentelių, paveikslėlių.
110. Kurio iš išvardytų veiksmų negalima atlikti tvarkant
tekstą?
A Pakavimo.
B Paieškos.
C Kopijavimo.
D Spausdinimo.
E Kirpimo.
111. Pagrindinis dokumento tekstas – tai:
A Tekstas, sudarytas iš pastraipų, lentelių, paveikslėlių.
B Tekstas (arba grafika), dažniausiai dedamas puslapio
viršuje arba apačioje; juo nurodomi dokumentų ar skyrių
pavadinimai, puslapio numeris, kita svarbi informacija.
C Teksto pastaba, aiškinanti atskiras dokumento vietas.
D Kompiuterio teksto požiūriu atskira pastraipa.
112. Maketavimas – tai:
A Spausdintino teksto išdėstymas.
B Bylų grupavimas aplanke.
C Bylos išpakavimas.
D Pagrindinio teksto išrinkimas.
113. Kurios iš pavaizduotų kabučių yra lietuviškos?
A „Kabutės“.
A
222
B “Kabutės”.
C ‘Kabutės’.
D ”Kabutės”.
114. Pastraipa visuomet (išrinkite teisingą frazės pabaigą):
A Pradedama nauja eilute.
B Yra tik dokumento pradžioje.
C Apima ne daugiau kaip penkias teksto eilutes.
D Pradedama nauja eilute ir negali būti didesnė kaip šešios
teksto eilutės.
115. Kuris veiksmas visuomet taisyklingas renkant tekstą
kompiuteriu?
A Pastraipos gale visuomet spaudžiamas įvesties <Enter>
klavišas.
B Teksto eilutės gale visuomet spaudžiamas įvesties
<Enter> klavišas.
C Tarpo klavišas spaudžiamas daug kur daugiau nei vieną
kartą.
D Prieš visus skyrybos ženklus paliekamas tarpas.
116. Kuris teiginys apie teksto rengimo sistemos yra
neteisingas?
A Naudojantis jomis galima ieškoti informacijos internete.
B Jos leidžia rinkti tekstus, sudarytus iš įvairių ženklų ir jų
kombinacijų.
C Jos palengvina teksto taisymą.
D Jos atlieka įvairius veiksmus su teksto fragmentais:
kopijuoja, iškerpa, perkelia į kitą vietą, pašalina.
E Jos nustato reikiamą renkamo teksto šriftą, ženklų dydį
bei atstumus tarp eilučių.
117. Šablonas (trafaretas) - tai:
A Iš anksto sukurti dokumentų rengimo pavyzdžiai.
B Teksto pastaba, aiškinanti tam tikrą dokumento vietą.
C Spausdinto teksto išdėstymas.
D Tekstas, sudarytas iš pastraipų, lentelių, paveikslėlių.
223
118. Norint dokumente tikrinti žodžių rašybą, kalbą galima
parinkti:
A Visais išvardytais atvejais.
B Visam dokumentui.
C Kelioms ar vienai pastraipai.
D Vienam žodžiui.
119. Išnašos (footnote) rašomos:
A Puslapio apačioje.
B Pačiame dokumente.
C Dokumento pabaigoje.
D Dokumento pradžioje arba pabaigoje.
120. Norint, kad būtų tikrinama kuria nors kalba renkamo
teksto žodžių rašyba, reikia (pasirinkite tiksliausią
atsakymą):
A Iš anksto pasirūpinti šią galimybę suteikiančiomis
papildomomis rašybos tikrinimo programomis ir
žodynais, nustatyti kalbą bei įjungti rašybos tikrinimą.
B Iš anksto pasirūpinti šią galimybę suteikiančiomis
papildomomis rašybos tikrinimo programomis ir
žodynais, nustatyti kalbą, įjungti rašybos tikrinimą bei
perkoduoti tekstą.
C Nustatyti kalbą bei įjungti rašybos tikrinimą.
D Iš anksto pasirūpinti šią galimybę suteikiančiomis
papildomomis rašybos tikrinimo programomis ir
žodynais bei įjungti rašybos tikrinimą.
121. Galinės išnašos (endnote) rašomos:
A Dokumento pabaigoje.
B Puslapio apačioje.
C Dokumento pradžioje arba pabaigoje.
122. Kas yra puslapių antraštė ir poraštė?
A Tai kiekvieno puslapio viršuje ir apačioje rašoma
informacija.
B Teksto pastabos, aiškinančios atskiras dokumento vietas.
C Išnašos.
224
Iš anksto sukurti pavyzdžiai standartiniams
dokumentams rengti.
123. Kam galima sukurti šablonus?
A Tik paprastiems dokumentams (Blank Dokuments).
B Tik laiškams.
C Tik faksimilėms.
D Visiems čia išvardytiems dokumentams.
124. Ką rodo šis priemonių juostoje matomas
D
langelis:
?
A Šrifto pavadinimą.
B Rodinio pavadinimą.
C Tekstui panaudotą stilių.
D Dokumento rašybos tikrinimo rezultatą.
125. Kam skirta ši priemonė:
A Braižyti.
B Piešti.
C Lentelei braižyti.
D Tekstui pabraukti.
?
126. Ką galima nubrėžti spragtelėjus mygtuką
?
A Lenktą rodyklę.
B Tiesią rodyklę.
C Tiesę.
D Punktyrinę rodyklę.
127. Kuri priemonė skirta persidengiančių figūrų vaizdams
tvarkyti?
A
.
B
C
.
.
D
.
128. Kuri priemonė skirta teksto rėmeliui įterpti?
A
.
225
B
C
.
.
D
.
129. Kuri priemonė skirta grupuojamoms figūroms išrinkti?
A
.
B
C
.
.
D
.
130. Kurią priemonę naudosite bet kurios formos kreivei
nubrėžti?
A
.
B
.
C
.
D
.
131. Kurią priemonę naudosite tokiai rodyklei nubrėžti:
?
A
.
B
.
C
.
D
.
132. Kam skirta ši priemonė:
?
A Teksto šešėliui pridėti.
B Dekoratyviniam užrašui įterpti.
C Tekstui nuspalvinti.
D Mažosioms raidėms pakeisti didžiosiomis.
133. Kuris teiginys tiksliausiai apibūdina
išdėstymą?
pastraipų
226
Pastraipos pirmoji eilutė patraukiama į dešinę arba tarp
pastraipų paliekamas didesnis tarpas negu tarp eilučių.
B Pastraipos pirmoji eilutė patraukiama į kairę, o tarp
pastraipų paliekamas didesnis tarpas negu tarp eilučių.
C Pastraipos pirmoji eilutė nutraukiama, kitos eilutės
patraukiamos į dešinę.
D Tarp pastraipų paliekamas didesnis tarpas negu tarp
eilučių.
134. Kuris iš teiginių apie pastraipos lygiavimą yra
tiksliausias?
A Pastraipos tekstas gali būti lygiuojamas tik pagal kairįjį
kraštą arba pagal abu kraštus.
B Pastraipos tekstas gali būti lygiuojamas tik pagal kairįjį
arba dešinįjį kraštus.
C Pastraipos tekstas gali būti centrinamas, lygiuojamas,
pagal kairįjį arba dešinįjį kraštus, arba pagal abu kraštus.
135. Pastraipos eilučių lygiavimo būdai yra:
A Lygiavimas pagal dešinįjį bei lygiavimas pagal kairįjį
kraštą, lygiavimas pagal pastraipos plotį (abipusis
lygiavimas), centrintas.
B Centrintas ir lygiavimas pagal dešinįjį kraštą.
C Centrintas ir lygiavimas pagal dešinįjį kraštą.
D Lygiavimas pagal pastraipos plotį (abipusis lygiavimas),
lygiavimas pagal dešinįjį bei lygiavimas pagal kairįjį
kraštą.
136. Kuriame iš puslapio rodymo būdų matomos puslapio
paraštės, antraštės bei poraštės?
A Normal.
B Web Layout.
C Print Layout.
D Outline.
137. Kurią Format meniu komandą pasirinksite, norėdami
išlygiuoti tekstą?
A
A
.
227
B
.
C
.
D
.
138. Kurią piktogramą rinktis norint vienos teksto dalies
formatus pritaikyti kitai teksto daliai?
A
.
B
.
C
.
D
.
139. Kurią piktogramą rinktis norint sužymėti pastraipas
(naudojant ženklelius)?
A
.
B
.
C
.
D
.
140. Kuris iš išvardytų tekstų rengimo sistemos Picture
meniu punktų turi įvairių kategorijų paveiksliukų, garsinių
bei vaizdinių bylų?
A
.
B
.
C
.
D
.
141. Kuri teksto rengimo priemonė bus reikalinga norint
sukurti struktūrinę diagramą?
A
.
B
.
228
C
.
D
.
Testas iš interneto ir elektroninio pašto
1. Kokiu formatu informacija gali būti pateikiama interneto
naršyklei?
A Tekstiniu.
B Grafiniu.
C Informacija interneto naršyklėje negali būti pateikta
jokiu formatu.
D Bylų pavidalu.
E Tekstiniu, grafiniu, bylų pavidalu.
2. Vienos organizacijos kompiuteriai sujungti į vietinį tinklą,
tačiau nėra interneto ryšio. Kaip manote, ar darbuotojas,
besinaudojantis tuo tinklu, galės gauti informacijos iš kito
šios organizacijos kompiuterio?
A Negalės.
B Iš dalies galės.
C Taip, šis darbuotojas galės pasinaudoti informacija,
esančia kitame organizacijos kompiuteryje, nors ir nėra
interneto ryšio.
D Tik kopijuodamas reikalingą informaciją į diskelius ir
perkeldamas ją į savo kompiuterį.
3. Kokį duomenų perdavimo protokolą vartoja naršyklės?
A TCP/IP.
B NetBIOS.
C HTTP.
D HTTP ir FTP.
E FTP.
4. Iššifruokite santrumpą HTML. Kam vartojama ši kalba?
229
HTML (Hyper Text Markup Language) – dokumentų
kūrimo kalba, suteikianti informacijai hiperteksto
savybes. Ji vartojama tinklalapiams kurti.
B HTML (Hyper Text Markup Language) – vartojama
duomenims perduoti iš vieno tolimojo kompiuterio į kitą.
C HTML (Hiden Text Make Language) – vartojama
duomenims perduoti iš vieno tolimojo kompiuterio į kitą.
D HTML (Hide Text Make Laught) – vartojama kurti
paslėptam tekstui , kuris paprastai nematomas
tinklalpiuose.
5. Iššifruokite santrumpą ftp. Kam ji vartojama?
A ftp (file transfer protocol) – tai bylų persiuntimo
protokolas, leidžiantis persiųsti internetu bylas iš ftp
paslaugų kompiuterio (bei į ftp paslaugų kompiuterį).
B ftp (file transfer protocol) – informacijos naikinimo
būdas.
C ftp (file transcript protocol) – informacijos naikinimo
būdas.
D ftp (file transfer priority) – duomenų siuntimo
prioritetas.
6. Koks tinklo protokolas naudojamas kompiuteriuose,
sujungtuose į internetą?
A TCP.
B IP.
C IPX.
D TCP/IP.
E NetBEUI.
7. Kuris teiginys tiksliausiai apibūdina IP adreso struktūrą?
A IP adresą sudaro 4 aštuntainės skiltys, viena nuo kitos
atskirtos tašku.
B IP adresą sudaro 4 šešioliktainės skiltys. Šį adresą gali
atitikti simbolinis kompiuterio adresas.
C IP adresą sudaro 4 dvejetainės skiltys, kuriose vartojami
dvejetainiai skaičiai.
A
230
IP adresą sudaro viena dešimtainė skiltis.
IP adresą sudaro 4 dešimtainiai skaičiai, kiekvieno kurių
reikšmė – nuo 0 iki 255. Šie skaičiai atskiriami tašku. Jį
gali atitikti simbolinis kompiuterio adresas.
8. Kam reikalingas IP adresas?
A Be IP adreso kompiuteris negali naudotis vietinio tinklo
paslaugų kompiuterio ištekliais.
B IP adresas reikalingas tam, kad kompiuteris būtų
pasiekiamas vietiniame tinkle.
C IP adresas reikalingas norint identifikuoti kompiuterį,
įsijungusį į interneto tinklą. Tai unikalus kompiuterio
vardas interneto tinkle.
D Tik priskyrus IP adresą, kompiuteris įgyja unikalų vardą
vietiniame tinkle.
E IP adresas priskiria kompiuteriui jo simbolinį
pavadinimą.
9. Kurie iš išvardytų paslaugų kompiuterių yra paieškos
paslaugų kompiuteriai?
A Altavista, www.takas.lt
B Yahoo, www.ktu.lt
C www1.omnitel.net/ECDL
D Lycos, distance.ktu.lt
E Altavista, Yahoo, Lycos, Excite, InfoSeek
10. Kas yra LAN?
A LAN – valstybinis kompiuterių tinklas.
B LAN (Local Area Network) – tinklas, jungiantis vienos
organizacijos (įstaigos) kompiuterius.
C LAN – vietinę kompiuterio apsaugą realizuojanti
nutartis.
D LAN (Local Area Network) – regioninis kompiuterių
tinklas.
E LAN – vietinio tinklo protokolas.
11. Ar internetas ir žiniatinklis (WWW) yra sinonimai?
A Ne.
D
E
231
B Taip.
C Iš dalies.
D Galbūt.
E Savo prigimtimi taip.
12. Kuriame atsakyme išvardytos tik elektroninio pašto
programos?
A Excel, Pine.
B Word, Excel, Pegasus Mail.
C NotePad, Excel.
D Pine, MS Outlook Express, Pegasus Mail.
E Norton Antivirus.
13. Ar galima gautą laišką, neperrašant jo turinio, persiųsti
kitiems adresatams? Keliems adresatams?
A Galima, bet tik vienam adresatui.
B Tokia galimybė nėra numatyta.
C Galima, ir bet kokiam adresatų skaičiui.
D Galima, bet tik dviems adresatams.
14. Tarkime, turime du laiškus. Kuriomis komandomis
galima perkelti tekstą iš vieno laiško į kitą, jo neperrašant?
A Iškirpti, nukopijuoti, įdėti.
B Iškirpti, pervardinti, įdėti.
C Pažymėti, pervardinti, persiųsti.
D Pažymėti, pervardinti, įdėti.
E Pažymėti, iškirpti, įdėti.
15. Kuris iš teiginių tiksliausiai aprašo sąvoką Bookmark bei
Favorites (adresynas).
A Tai nuorodos į disko katalogus.
B Tai dažnai naudojamų interneto tinklalapių bei kitokių
bylų adresai (kartais sudėlioti į katalogus).
C Tai nuorodos į diske esamas bylas.
D Taip vadinami interneto paieškos paslaugų kompiuteriai.
E Tai nuorodos į paskutinį kartą naudotus dokumentus.
16. Kas yra Cookies?
232
Cookies nusako duomenų apsikeitimo taisykles tarp
dviejų tolimųjų kompiuterių, tarpusavyje bendraujančių
tam tikru tinklo protokolu.
B Cookies – tai interneto naršyklei paleisti būtinos bylos.
C Cookies – tai žiniatinklio katalogai, kurie sukuriami
automatiškai, kai vartotojas naršo po internetą.
D Cookies – tai tam tikros nedidelės bylos, kuriose
kaupiama informacija apie aplankytus puslapius, o taip
pat leidžianti paspartinti to paties puslapio įkėlimą.
E Nėra teisingo varianto.
17. Kuriame atsakyme išvardytos tik žiniatinklio naršyklės?
A MS Outlook, Pegasus Mail, Windows Explorer.
B MS Word, MS Excel, Open Office.
C MS PowerPoint, MS Access, Mozila.
D MS Internet Explorer, Mozilla, Opera.
E MS Internet Explorer, Pine.
18. Kokią funkciją atlieka gaunamos korespondencijos
paslaugų kompiuteris?
A Reguliuoja pašto srautus tinkle.
B Nukreipia laiškus adresatams.
C Atsako už ateinančių laiškų priėmimą.
D Atsako už išsiunčiamų pašto srautų aptarnavimą.
E Aptarnauja siunčiamus ir gaunamus pašto srautus.
19. Kokią funkciją atlieka išsiunčiamos korespondencijos
paslaugų kompiuteris?
A Priima ateinančius laiškus.
B Tvarko išsiunčiamų laiškų srautus.
C Išsiunčia siuntėjui pranešimus apie laiško gavimą.
D Saugo siuntėjo asmeninę adresų knygelę.
E Prideda prie visų siunčiamų laiškų siuntėjo elektroninį
parašą.
20. Kas yra URL (Uniformed Resource Locator)?
A Kelias iki bylos ar katalogo.
B Kelias iki kompiuterio, įjungto į tinklą.
A
233
Informacijos šaltinio unikalus adresas, turintis standartinį
formatą.
D Paieškos programa.
E Nėra teisingo atsakymo varianto.
21. Kam vartojami reikšminiai žodžiai?
A Informacijai įvesti.
B Informacijos šaltiniams, kurie priklauso kuriai nors
sričiai, rasti.
C Surastai informacijai apibūdinti.
D Leidimui pasinaudoti informacijos šaltiniu.
E Informacijos apsaugai.
22. IRC (Internet Relay Chat) — tai:
A Apsikeitimas elektroniniais laiškais, vykstantis realiu
laiku.
B Tinklalapių peržiūros paslauga.
C Bylų persiuntimas internetu, vykstantis realiu laiku.
D Tinklalapių paieškos paslauga.
E Pokalbiai internetu, vykstantys realiu laiku.
23. Kuris iš šių pavyzdžių yra IP adresas?
A tera@altavista.com
B http://www.ik.ku.lt
C ftp://via.ku.lt
D 111.5.10.224
A C:\My Documents
24. Kaip galima publikuoti savo informaciją internete?
C
234
Sukurti bylą su publikuotina informacija bei įrašyti ją į
kietą diską.
C Sukurti bylą su publikuotina informacija bei atverti ją
Internet Explorer programoje.
D Sukurti html arba kitokią žiniatinklio formato bylą,
kurioje yra publikuotina informacija, bei įrašyti ją į
paslaugų kompiuterį.
E Bet kurio formato bylą, kuriame yra publikuotina
informacija, įrašyti į paslaugų kompiuterį.
F Išsiųsti į paslaugų kompiuterį laišką su prikabinta byla,
kuriame yra publikuotina informacija.
25. Klientas — tai:
A Žmogus, dirbantis vietiniame kompiuterių tinkle.
B Asmeninio kompiuterio programų vartotojas.
C Tinklo paslaugų vartotojas, kompiuteris ar kompiuterinė
programa, kuri naudoja kito kompiuterio paslaugas.
D Kompiuteris arba kompiuterinė programa.
E Visi adresatai, kurių elektroninio pašto adresai įrašyti į
adresų knygelę.
26. Paslaugų kompiuteris - tai:
A Bet kuris kompiuteris, turintis spausdintuvą.
B Programa, paleista tinklo kompiuteryje.
C Kompiuteris su specialia technine įranga.
D Kompiuteris su tam tikromis programomis, kurio
ištekliais gali naudotis tik vietinio tinklo vartotojai.
E Kompiuteris su tam tikromis programomis, kurio
ištekliais gali naudotis kiti tinklo vartotojai.
27. Santrumpa IP reiškia:
A Internet Protocol.
B Information Protocol.
C Intranet Protocol.
D Incoming Protocol.
E Nėra teisingo atsakymo.
B
235
28. Turime elektroninio pašto adresą kings@ik.ku.lt. Ką
reiškia kings?
A Elektroninio pašto persiuntimo protokolą.
B Vartotojo, kuris įregistruotas pašto paslaugų
kompiuteryje, pasirinktą pseudonimą.
C Elektroninius laiškus apdorojančią programą.
D Vartotojo elektroninį parašą.
E Bylą, prikabintą prie pagrindinio laiško teksto.
29. Elektroninio pašto adresas — tai:
A Simbolių derinys, prirašomas prie pagrindinio laiško
teksto ir trumpai apibūdinantis laiško turinį.
B Vartotojo, registruoto pašto paslaugų kompiuteryje,
elektroninio pašto dėžutės adresas.
C Simbolių derinys, nusakantis kelią, kurį turi nekeliauti
laiškas kompiuterių tinkle.
D Simbolių derinys, kurį surinkus elektroninio pašto
programos lange vartotojui suteikiama teisė peržiūrėti
pašto dėžutės turinį.
E Nėra teisingo atsakymo.
30. Kas yra modemas?
A Įtaisas, skirtas telefonine linija jungtis prie interneto
paslaugų tiekėjo.
B Įtaisas, koduojantis visą iš kompiuterio išeinančią
informaciją.
C Įtaisas, blokuojantis nesankcionuotą prieigą prie
vartotojo kompiuterio.
D Tinklo plokštė.
E Programa, leidžianti telefonine linija prisijungti prie
interneto.
31. Kas yra tinklo plokštė?
A Įrenginys, skirtas kompiuteriui įjungti į tinklą naudojant
telefonine linija.
B Mikroschema, apdorojanti per tinklą gaunamus
grafinius vaizdus.
236
Mikroschema, apdorojanti per tinklą gaunamus
garsinius vaizdus.
D Įrenginys, skirtas kompiuteriui įjungti į kompiuterių
tinklą.
E Nėra teisingo atsakymo.
32. Protokolas - tai:
A Taisyklių rinkinys, apibūdinantis dviejų ar daugiau
kompiuterių informacijos mainų tvarką ir procedūras.
B Taisyklių rinkinys, apibūdinantis kelių pašto paslaugų
kompiuterių informacijos mainų tvarką ir procedūras.
C Taisyklių rinkinys, kurį apibrėžia tinklo administratorius
ir kuriuo nusakoma paslaugų kompiuterio ir kliento
pasikeitimo informacija tvarka ir procedūros.
D Nėra teisingo atsakymo varianto.
33. Kuris iš pateiktų užrašų yra tinklalapio adresas?
A www.ik.ku.lt
B guest@ik.ku.lt
C ftp://ik.ku.lt
D C:\\ik\ku\lt\index.html
34. Kokiais vienetais matuojamas duomenų perdavimo
greitis tinkle?
A baitais
B Kbaitais
C Mbaitais
D Bodais (b/s – bitais per sekundę, kbit/s)
E cm/s
35. Kokia interneto paslauga leidžia prisijungti prie tolimojo
kompiuterio naudojantis terminalu?
A Archie.
B Gopher.
C e-mail.
D www.
E telnet.
C
237
36. Ką galime išsiųsti kartu su pagrindiniu elektroninio
laiško tekstu?
A Tekstinę bylą.
B Nuorodą į tinklalapį.
C Grafinę bylą.
D Pateikties bylą.
E Visus čia išvardintus dalykus.
37. Kuri iš išvardintų programų nėra HTML redaktorius?
A FrontPage.
B HomeSite.
C Macromedia Director.
D DreamWeaver.
E Visos išvardintos – HTML redaktoriai.
38. Kaip galima įrašyti į diską tinklalapyje pateiktą
informaciją?
A Pažymėti teksto fragmentą, pasirinkti komandą Copy,
nukopijuotą turinį naudojant komandą Paste įdėti į bet
kurį tekstinį dokumentą.
B Pažymėti teksto fragmentą, pasirinkti komandą Cut,
nukopijuotą turinį naudojant komandą Paste įdėti į bet
kurį tekstinį dokumentą.
C Naršyklės programoje pasirinkti komandą Export.
D Naršyklės programoje pasirinkti komandą Import.
E Visi išvardyti atsakymai yra teisingi.
39. Kaip atverti reikiamą tinklalapį naudojantis Internet
Explorer naršykle?
A Naršyklės adreso laukelyje nurodyti tinklalapio adresą.
B Spragtelėti meniu punktą Favorites ir iš pateikto sąrašo
pasirinkti reikiamą adresą arba spragtelėti atitinkamą
hipernuorodą kitame tinklalapyje.
C Spragtelėti meniu punktą File ir pasirinkti komandą
Open.
D Pasinaudoti priemonių juostos mygtukais Back,
Forward arba History.
238
E Visais čia išvardintais būdais.
40. Kaip iš naujo parsisiųsti tinklalapį, esantį naršyklės
peržiūros lange?
A Spragtelėti priemonių juostos mygtuką Back.
B Spragtelėti priemonių juostos mygtuką Forward.
C Spragtelėti priemonių juostos mygtuką Refresh.
D Spragtelėti priemonių juostos mygtuką Home.
E Visais čia išvardintais būdais.
41. Internete radote tinklalapį apie planetas. Kokius šio
tinklalapio komponentus galima įrašyti į kompiuterio diską?
A Tik teksto fragmentus.
B Tik paveikslą ar nuotrauką.
C Tik tinklalapio adresą.
D Visus čia išvardytus komponentus.
42. Kaip paprasčiausiu būdu išsiųsti elektroniniu paštu
kolegai jūsų naršyklės peržiūros lange esančio tinklalapio
adresą?
A Įrašyti tinklalapio bylą į diskelį ir perduoti kolegai.
B Įrašyti tinklalapio bylą į savo kompiuterio diską, po to
paleisti elektroninio pašto programą ir išsiųsti šią bylą
priedu prie laiško.
C Pasirinkti naršyklėje arba File meniu komandą
Send/Link by E-mail, arba Tools meniu komandą Mail
and News/Send Link.
D Užrašyti tinklalapio adresą ant popieriaus lapelio ir
perduoti kolegai.
E Paskambinti jam ir padiktuoti reikiamą adresą.
43. Ieškant informacijos pagal reikšminius žodžius paieškos
sistema pateikia kelis šimtus nuorodų. Kaip geriausiai
atsirinkti reikalingas?
A Pasinaudojant loginėmis funkcijomis, esančiomis
patobulintos paieškos veiksenoje bei nurodant reikiamą
datų intervalą.
239
Formuluojant paieškos žodžius pasinaudoti šablono
simboliais * ir ?.
C Pakartoti paiešką pagal tuos pačius žodžius naudojantis
patobulintos paieškos veiksena.
D Pasinaudoti šablono simboliais * ir ? bei naudojantis
patobulintos paieškos veiksena.
E Visais čia išvardytais būdais.
44. Koks pirmas tinklalapis bus rodomas paleidus Internet
Explorer programą?
A http://www.microsoft.com
B http://www.takas.lt
C Atsitiktinis.
D Naršyklės nuostatose nustatytas pradinis puslapis.
E Kompanijos – internet paslaugų teikėjos.
45. Kaip siunčiant laišką nurodyti gavėjo elektroninio pašto
adresą?
A Įrašyti reikiamą adresą į gavėjo adreso įvedimo laukelį
laiško rengimo lange.
B Pasirinkti reikiamą adresą iš adresų knygutės,
spragtelėjus To: mygtuką laiško rengimo lange.
C Pasirinkti reikiamą adresą iš pažinčių (Contacts)
aplanko.
D Gautų laiškų aplanke surasti iš šio adresato gautą laišką
ir spragtelėti (atsako) mygtuką.
E Visais čia išvardintais būdais.
46. Kuris iš šių teiginių tiksliausiai apibūdina vietinio tinklo
sąvoką?
A Vietiniu tinklu vadinamas vienoje vietovėje išdėstytos
visos organizacijos ar jos padalinio kompiuterių tinklas.
B Vietiniu tinklu vadinamas konkrečioje vietovėje
(pavyzdžiui, mieste) esančių organizacijų bendras
kompiuterių tinklas.
C Vietiniu tinklu vadinamas vienoje patalpoje esančių
kompiuterių tinklas.
B
240
Vietiniu tinklu vadinamas kompiuterių tinklas, jungiantis
iki 20 kompiuterių.
47. Kuris iš šių teiginių tiksliausiai apibūdina visuotinio
(globaliojo) tinklo sąvoką?
A Visuotiniu tinklu vadinamas didelėje geografinėje
teritorijoje esančių kompiuterių jungiamasis tinklas.
B Visuotiniu tinklu vadinamas kompiuterių tinklas,
jungiantis ne mažiau kaip 500 kompiuterių.
C Visuotiniu tinklu vadinamas įvairiose geografinėse
vietose esančios didelės organizacijos padalinių
kompiuterių tinklas.
D Visuotiniu tinklu vadinamas kompiuterių tinklas,
jungiantis ne mažiau kaip 100 kompiuterių.
48. Koks įtaisas reikalingas norint sujungti kompiuterius
telefono linijomis?
A Modemas.
B Spausdintuvas.
C Šakotuvas.
D Faksas.
49. Kuri iš priemonių reikalinga elektroniniam laiškui
išsiųsti ir gauti, naudojantis telefono linijomis?
A Modemas ir elektroninio pašto programa.
B Skaičiuoklė ir elektroninio pašto programa.
C Šakotuvas ir interneto naršyklė.
D Faksas ir tekstų redaktorius.
50. Kuo skiriasi sąvokos internetas ir žiniatinklis (WWW )?
A Internetas – pasaulio kompiuterių tinklų sistema, o
žiniatinklis – interneto paslaugų informacinė sistema.
B Internetas – paslaugų informacinė sistema, o žiniatinklis
– pasaulio kompiuterių tinklų sistema.
C Internetas – dviejų kompiuterių tinklų junginys, o
žiniatinklis – viso pasaulio kompiuterių tinklų sistema.
D Tai sinonimai.
D
241
51. Kuris teiginys tiksliausiai apibūdina informacijos
paiešką internete?
A Norint rasti informacijos internete, reikia paleisti
naršyklę bei kurią nors iš paieškos programų.
B Norint rasti informacijos internete, reikia aplankyti
pagrindinių pasaulio informacijos centrų tinklalapius.
C Norint rasti informacijos internete, reikia naudotis
specialiais žinynais, kuriuose pateikti svarbiausiųjų
pasaulio informacijos centrų tinklalapių adresai.
D Norint rasti informacijos internete, reikia pirmiausia savo
kompiuteryje paleisti paieškos programą.
52. Kuri iš pateiktų programų yra žiniatinklio naršyklė?
A Internet Explorer.
B Windows Explorer.
C Telnet.
D Network Neighborhood.
53. Kurio lauko rašant naują elektroninį laišką paprastai
automatiškai nepildo pašto programa?
A Gavėjo adreso.
B Siuntėjo adreso.
C Datos.
D Laiško kodavimo.
54. Kada pradėtas naudoti elektroninis paštas?
A Atsiradus kompiuterių tinklams.
B Sukūrus pirmąjį asmeninį kompiuterį.
C Sukūrus pirmąją elektroninę skaičiavimo mašiną.
D Apie 1980 metus.
55. Ką nurodo elektroninio laiško lauko parametras
charset?
A Kodų lentelės pavadinimą.
B Tinklalapio adresą.
C Duomenų rūšį.
D FTP ryšio pavadinimą.
56. Kas yra elektroninio laiško priedas?
242
A Prie laiško pridėta bet kuri kompiuteryje esanti byla.
B Laiško pabaigoje pridėta vizitinė kortelė.
C Laiško kopija.
D Siuntėjo adresas.
57. Ką reiškia URL?
A Universal Resource Locators - taip vadinami tinklapių
adresai.
B Universal Reading Library - tai didžiausia internete
esanti skaitmeninių leidinių biblioteka, kuriuos galima
tik skaityti.
C Universally Recognized Labyrinth - taip vadinamas
didžiausias pasaulyje pripažintas žiniatinklis.
58. Kuris teiginys apie URL neteisingas?
A URL - sutrumpintai vadinamos informacijos paieškos
sistemos.
B URL - sutrumpintai vadinami tinklapių adresai.
C URL - identifikuoja interneto kompiuterį, kuriame yra
dokumentas.
D URL - nurodo kelią iki ieškomo dokumento.
59. Kad galėtumėte naudotis elektroninių laiškų pašto
dėžute, turite:
A Žinoti pašto dėžutės vartotojo vardą ir slaptažodį.
B Žinoti elektroninio pašto adresą bei vartotojo vardą.
C Žinoti pašto kompiuterio (stoties) slaptažodį.
D Žinoti pašto kompiuterio (stoties) pavadinimą bei
slaptažodį.
60. Kaip vadinama pašto kompiuterio diske išskirta vieta,
kurioje laikomi kliento laiškai?
A Pašto dėžute.
B Pašto programa.
C Elektroniniu paštu.
D Podėliu.
61. Kuris teiginys apie gavėjo adresą neteisingas?
243
Paprastai į elektroninio laiško antraštę gavėjo adresą
įrašo pašto programa.
B Tai adresato elektroninio pašto adresas.
C Į elektroninio laiško antraštės lauką gavėjo adresą galima
įkelti iš adresų knygelės.
D Gavėjo adresą būtina užrašyti be klaidų norint, kad
adresatas gautų siunčiamą laišką.
62. Kuris teiginys apie elektroninio laiško vizitinę kortelę
yra neteisingas?
A Paprastai siuntėjas vizitinę kortelę kuria atskirai
kiekvienam rašomam laiškui ir įterpia ją laiško
pabaigoje.
B Vizitinėje kortelėje galima nurodyti siuntėjo vardą,
pavardę, darbovietę ar mokymosi įstaigą, pašto adresą,
telefono numerį ir kt.
C Vizitinė kortelė paprastai pridedama laiško pabaigoje.
D Vizitinė kortelė paruošiama iš anksto, o pašto programa
ją įterpia į kiekvieną laišką.
63. Ar elektroniniuose laiškuose galima rašyti visus
lietuviškame rašte naudojamus ženklus?
A Galima, jeigu naudojama operacinė sistema yra tinkamai
sutvarkyta.
B Elektroniniuose laiškuose galima rašyti visas lietuviškos
abėcėlės raides, bet negalima vartoti lietuviškų kabučių.
C Deja, kol kas negalima.
D Taip, išskyrus laiško temos pavadinimą - jis turi būti
sudarytas tik iš pagrindinių lotyniškų raidžių.
64. Kuris iš žodžių nėra elektroninio pašto terminas?
A Įrašas.
B Siuntėjas.
C Priedas.
D Atsakas.
E Tema.
F Aplankas.
A
244
65. Ar viename kompiuteryje galima turėti kelias
elektroninio pašto programas?
A Be abejo, taip.
B Taip, jei greitas kompiuterio ryšys.
C Ne.
D Ne, nebent jos tos pačios firmos.
66. Ar viename kompiuteryje gali būti kelios naršyklės?
A Be abejo, taip.
B Taip, jei greitas kompiuterio ryšys.
C Ne.
D Ne, nebent jos tos pačios firmos.
67. Ką daryti, jei nutrūksta bylos parsisiuntimas iš
interneto?
A Atnaujinti siuntimą (pavyzdžiui, naudojant Refresh
mygtuką).
B Užverti ir vėl atverti naršyklę.
C Palaukti, ryšys atsinaujina savaime.
D Naujai įkrauti kompiuterį.
68. Kuriuo atveju elektroninis laiškas negali būti išsiųstas?
A Pavartojus gavėjo adrese neleistiną simbolį.
B Nenurodžius gavėjo valstybės.
C Pavartojus siuntėjo adrese neleistiną simbolį.
D Esant tuščiam laiškui.
69. Kuriame meniu rasime priemonę pradiniam naršyklės
Internet Explorer puslapiui nurodyti?
A File.
B View.
C Favorites.
D Tools.
70. Kuriame meniu rasime priemonę svarbesnėms naršyklės
Internet Explorer parinktims (pavyzdžiui, atsisakyti
paveikslų įkėlimo) nustatyti?
A Favorites.
B File.
245
C Tools.
D View.
71. Kurias interneto adresyno (bookmarks, favorites)
tvarkymo galimybes suteikia vartotojui Internet Explorer
naršyklė?
A Nuorodų įsiminimą.
B Nuorodų pervardinimą.
C Visas čia išvardytas.
D Hierarchinių nuorodų katalogo sudarymo.
E Nuorodų perkėlimo į norimus katalogus.
72. Kompiuteryje susikaupė labai daug laikinųjų interneto
bylų. Kurį mygtuką reikia paspausti Internet Options lange
norint pašalinti šias bylas?
A
B
C
Clear History.
Delete Files.
Settings.
246
D Accessibility.
73. Kurį priemonių juostos mygtuką reikia spragtelėti norint
pamatyti neseniai lankytų tinklalapių sąrašą?
A Search.
B Home.
C Favorites.
D History.
74. Ką reikia spragtelėti
tinklalapio adresą?
norint
pasirinkti
įsimintą
A Priemonių juostos mygtuką Search.
B View meniu.
C Favorites meniu.
D Priemonių juostos mygtuką History.
75. Ką reikia spragtelėti norint laiškus surikiuoti pagal
siuntėjus?
247
A Subject.
B Received.
C Reply.
D From.
76. Kuriame meniu rasime priemonę laiškų pateikimo
tvarkai nurodyti?
A Edit.
B Message.
C Tools.
D View.
77. Koks yra siuntimo prioritetas, kai prie laiško yra ženklas
?
A Aukštas.
B Normalus.
C Labai žemas.
D Žemas.
78. Kuriame meniu rasime priemonę laiškų rikiavimui
didėjimo ar mažėjimo tvarka nurodyti?
A File.
B Tools.
C Message.
D View.
79. Pagal ką negalima laiškų rikiuoti?
A Attachment.
B Flag.
C Received.
D Folders.
80. Kurią Options lango kortelę reikia paspausti norint
užsisakyti, kad jums būtų išsiunčiamas patvirtinimas, jog
jūsų laiškas gautas?
248
A Security.
B Send.
C Read.
D Receipts.
81. Kuriame meniu rasime priemonę, kuri patvirtintų, kad
gavėjas gavo jam adresuotą laišką?
A File.
B Message.
C View.
D Tools.
82. Ką reikia spragtelėti, kad nustatytų ar įtraukti gauto
laiško tekstą į atsakomąjį laišką?
A Send messages immediately.
249
B Automatically complete e-mail addresses when
composing.
C Reply to messages using the format in which they
were sent.
D Include message in reply.
83. Ką reikia spragtelėti norint nustatyti norimą laiškų
kodavimą?
A Plain Text Settings…
B HTML Settings…
C Plain Text.
D International Settings…
84. Kurią Options lango kortelę reikia paspausti, jei norite
parinkti nuostatą, kuri leidžia į adresų knygelę įtraukti visus
siuntėjus, kuriems rašote atsakymus?
250
A Receipts.
B Maintenance.
C Security.
D Send.
85. Kuris iš šių būdų NETINKA, jei norime atidaryti laišką?
A Meniu File parinkti komandą Open.
B Su kairiu pelės klavišu du kartus spragtelėti ant
laiško.
C Su dešiniu pelės klavišu spragtelėti ant laiško,
parinkti komandą Open.
D Meniu Message parinkti komandą Open.
86. Kuriame meniu nustatysime laiško parinktis?
A Edit.
B Tools.
C View,
D File.
87. Kuriame meniu tikrinsime laiško rašybą?
A File.
B Edit.
C Message.
D Tools.
88. Ką reikia spragtelėti norint nukopijuoti laišką į aplanką?
251
A Forward.
B Message.
C View.
D Edit.
89. Ką reikia spragtelėti norint įrašyti priedą?
A
B
C
D
Send.
Insert.
Check.
File.
90. Ką reikia spragtelėti norint atspausdinti visus susijusius
dokumentus?
252
A Print to file.
B Selection.
C Print table of links.
D Print all linked documents.
91. Ką reikia spragtelėti, kad dokumento gale išspausdintų
visų dokumente esančių nuorodų sąrašą?
253
A
B
C
D
92. Kuris
laišką?
A
Print all linked documents.
Selection.
Print to file.
Print table of links.
iš šių būdų NETINKA, jei norime atspausdinti
Spragtelėti dešinį pelės mygtuką ir parinkti komandą
Print.
B Meniu File ir parinkti komandą Print.
C CTRL+P.
D CTRL+M.
93. Ką reikia spragtelėti, kad būtų spausdinama dokumento
dalis?
254
A Selection.
B Print to file.
C Number of copies.
D Pages from.
94. Ką reikia spragtelėti,
spausdinimo būdą?
kad
nurodytume
kopijų
255
A
B
C
D
Pages from.
Selection.
Number of copies.
Collate.
Testas iš skaitinės informacijos apdorojimo
skaičiuokle
1. Kokia pagrindinė skaičiuoklės paskirtis?
A Skaičiavimai lentelėse ir duomenų analizė.
B Tekstų tvarkymas ir knygų maketavimas.
C Tekstinių duomenų kaupimas ir apdorojimas.
D Naujas loginis žaidimas, naudojantis skaičių lenteles.
2. Kokia šiuo metu populiariausia skaičiuoklė Lietuvoje ir
pasaulyje?
A Microsoft Excel.
B Microsoft Access.
256
C Internet Explorer.
D Lotus 1-2-3.
3. Kaip vadinama Excel programos byla?
A Darbo knyga.
B Lentelė.
C Lentelių rinkinys.
D Brošiūra.
4. Kiek nauja Excel 97/2000 darbo knyga turi darbo lapų
(lakštų)?
A Galima pasirinkti.
B 1.
C 16.
D 256.
5. Kiek skaičiuoklės darbo lapas (lakštas) turi eilučių ir
stulpelių?
A 65 536 eilutes ir 256 stulpelius
B 16 000 eilučių ir 16 000 stulpelių.
C 6 256 eilutes ir 256 stulpelius.
D 32 000 eilučių ir 128 stulpelius.
6. Kas vadinama narveliu?
A Darbo lapo (lakšto) bazinis vienetas (langelis), kurį
sudaro stulpelio ir eilutės sankirta.
B Komandos dialogo skydo elementas, kuriame klaviatūra
renkamas tekstas.
C Priemonių juostos mygtukas, kuriuo darbo lape (lakšte)
braižomi rėmeliai.
D Diagramos trimatis stulpelis.
7. Kuriame atsakyme teisingai užrašytos narvelių
koordinatės?
A A1, B12, CA4560.
B 1A, 14D, 1200FA.
C A..1, B..14, EC..4560.
D A:1, D:15, DA:600.
8. Kas sudaro narvelių bloką?
257
Bloką sudaro stačiakampė keleto gretimų narvelių sritis.
Blokas yra dialogo skydo sinonimas.
Bloką sudaro keli pažymėti vieno stulpelio arba eilutės
gretimi narveliai.
D Bloką sudaro darbo lape (lakšte) nubraižyti rėmeliai,
kurių viduje galima įrašyti tekstą ir suteikti formatus
(nuspalvinti foną, nupiešti šešėlį ir pan.).
9. Kuriame atsakyme teisingai užrašytos narvelių bloko
koordinatės?
A A1:B12, B6:GB900.
B A1_B18, C8_DE1200.
C A1-S10, F45-DA888.
D <A1,B10>, <GA50,GS500>.
10. Kas sudaro sudėtinį bloką?
A Sudėtinį bloką sudaro keli pažymėti negretimi narveliai
arba blokai.
B Sudėtinį bloką sudaro keli pažymėti gretimų eilučių ar
stulpelių narveliai.
C Sudėtinį bloką sudaro keli gretimi stulpelinės diagramos
stulpeliai.
D Sudėtinį bloką sudaro keli pažymėti gretimi stulpeliai
arba kelios pažymėtos gretimos eilutės.
11. Kuriame atsakyme išvardyti elementai yra formulės
juostoje?
A Vardo laukas, atšaukties ir įvesties mygtukai, formulės
redagavimo mygtukas ir formulės redagavimo eilutė.
B Šrifto formatų nustatymo mygtukai ir formulės
redagavimo eilutė.
C Teksto dėstymo narvelyje mygtukai, skaičių formatų
nustatymo mygtukai ir formulės redagavimo eilutė.
D Kopijavimo, iškirpimo bei įdėjimo mygtukai ir formulės
taisymo eilutė.
12. Kaip paslinkti darbo lapą (lakštą) dideliu atstumu,
pavyzdžiui, per 50 000 eilučių?
A
B
C
258
Nuspaudus <Shift> klavišą vilkti pele vertikalios
slinkties juostos slankiklį.
B Nuspaudus <Ctrl> klavišą vilkti pele vertikalios
slinkties juostos slankiklį.
C Vilkti pele vertikalios slinkties juostos slankiklį
naudojantis dešiniuoju pelės klavišu.
D Nuspaudus <Alt> klavišą vilkti pele vertikalios slinkties
juostos slankiklį.
13. Kuriuo iš išvardytų veiksmų negalima darbo lape
(lakšte) pažymėti, pavyzdžiui, C10 narvelio?
A Spragtelint C10 narvelį pelės dešiniuoju klavišu.
B Spragtelint C10 narvelį pelės kairiuoju klavišu.
C Nurodant Edit Go To komandą ir jos dialogo lange
surenkant C10 narvelio koordinates.
D Vardo lauke surenkant C10 narvelio koordinates.
E Krypčių klavišais perkeliant narvelio žymėjimo rėmelį į
C10 narvelį.
14. Kuriuo iš išvardytų veiksmų negalima darbo lape
(lakšte) pažymėti narvelių bloko A1:C9?
A Nurodant Edit Find komandą ir jos dialogo lange
surenkant A1:C9 bloko koordinates.
B Velkant pelės žymeklį šio bloko įstrižaine nuo A1
narvelio iki C9 narvelio.
C Pažymint A1 narvelį t. y. spragtelint jį pelės žymekliu,
tada nuspaudus <Shift> klavišą spragtelint C9 narvelį.
D Vardo lauke surenkant A1:C9 bloko koordinates.
15. Kuris atsakymas aprašo, kaip teisingai darbo lape
(lakšte) galima pažymėti sudėtinį bloką?
A Velkant pelės žymeklį pažymėti pirmąjį bloką. Paskui
laikant nuspaudus <Ctrl> klavišą ir velkant žymeklį
pažymėti kiekvieną papildomą bloką.
B Velkant pelės žymeklį pažymėti pirmąjį bloką. Paskui
laikant nuspaudus <Shift> klavišą ir velkant žymeklį
pažymėti kiekvieną papildomą bloką.
A
259
Velkant pelės žymeklį pažymėti pirmąjį bloką. Paskui
naudojantis Insert Cells komanda pažymėti kiekvieną
papildomą bloką.
D Velkant pelės žymeklį pažymėti pirmąjį bloką. Paskui
vardo lauke surinkti kiekvieno papildomo bloko
koordinates ir paspausti <Enter> klavišą.
16. Kaip galima pažymėti visą darbo lapą (lakštą)?
A Spragtelėti pele darbo lapo (lakšto) kairiajame
viršutiniame kampe esantį langelį, t. y. esantį stulpelių ir
eilučių pavadinimų sankirtoje.
B Nuspaudus <Ctrl> klavišą spragtelėti A1 narvelį.
C Dukart spragtelėti A1 narvelį.
D Dukart spragtelėti formulės eilutėje.
17. Kaip įjungti narvelio redagavimo veikseną?
A Dukart spragtelėjus narvelį pele.
B Spragtelėjus narvelį pele.
C Nuspaudus klavišą ir spragtelėjus narvelį pele.
D Dešiniuoju klavišu.
18. Kaip įjungti formulės redagavimo veikseną pažymėtam
narveliui?
A Spragtelėjus pele narvelyje su formule (redaguotinoje
vietoje).
B Dukart spragtelėjus narvelį pele.
C Paspaudus funkcinį klavišą <F4>.
D Spragtelėjus narvelį pele.
19. Kur yra darbo knygos lango horizontalaus dalijimo
mygtukas?
A Virš vertikaliosios slinkties juostos.
B Po vertikaliąja slinkties juosta.
C Formulės eilutės dešiniajame gale.
D Slinkties juostos viduryje.
20. Kiek mygtukų yra skaičiuoklės horizantalioje slinkties
juostoje lapų pavadinimams peržiūrėti?
A 4.
C
260
B 2.
C 1.
D 3.
21. Kiek skirtingų šriftų galima nurodyti vieno narvelio
tekstui?
A Tiek, kiek reikia.
B 1.
C 4.
D 16.
22. Kuriuo būdu galima įrašyti simbolius į narvelį, kurių
nėra klaviatūroje?
A Galimi visi išvardinti būdai.
B Naudojantis Insert Symbol komanda.
C Naudojantis Character Map programa peržiūrėti ir
kopijuoti reikiamus simbolius, po to spragtelėjus įdėjimo
D
mygtuką
įdėti juos į narvelį.
Naudojantis Word programos Insert
Symbol
komanda peržiūrėti ir kopijuoti reikiamus simbolius, po
to spragtelėjus įdėjimo mygtuką
įdėti juos į narvelį.
23. Kuriais vienetais matuojamas stulpelio plotis ir kam
lygus stulpelio standartinis (nekeičiamas) plotis (nurodomas
Format Column, Width komandos dialogo lange)?
A Matavimo vienetai – 10 punktų dydžio vidutinio pločio
simbolių skaičius (1 simbolis = apie 2 mm); standartinis
stulpelio plotis lygus 8,43.
B Matavimo vienetai – milimetrai; standartinis stulpelio
plotis lygus 25.
C Matavimo vienetai – coliai (1 colis = 25 mm);
standartinis stulpelio plotis lygus 1.
D Matavimo vienetai – punktai (1 punktas = 0,3759 mm);
standartinis stulpelio plotis lygus 64.
24. Kuriuo būdu negalima išdėstyti teksto narvelyje?
A Automatiškai išretinti tekstą, kad jis užpildytų visą
stulpelio plotį.
261
Horizontalia kryptimi: pritraukti prie kairiojo krašto,
arba pritraukti prie dešiniojo krašto, arba jį centrinti.
C Vertikalia kryptimi: pakelti į viršų, arba įrašyti centre,
arba nuleisti į apačią.
D Viename narvelyje tekstą suskaidyti į kelias eilutes.
E Automatiškai sumažinti tekstą, kad jis visas tilptų į
stulpelį.
25. Kaip informacija dėstoma narvelyje esant numatytajam
dėstymui (General)?
A Tekstinė informacija - prie kairiojo krašto, o skaičiai prie dešiniojo.
B Raidės arba mišrus tekstas pritraukiamas prie kairiojo
krašto, skaičiai ir skaičiai su valiutos simboliais
pritraukiami prie dešiniojo krašto, datos centrinamos.
C Raidės pritraukiamos prie kairiojo krašto, skaičiai ir
skaičiai su valiutos simboliais pritraukiami prie dešiniojo
krašto, mišrus tekstas ir datos centrinamos.
D Bet koks tekstas pritraukiamas prie dešiniojo krašto.
26. Kokio ilgio simbolių konstantą ir kokią ilgiausią formulę
galima įrašyti į vieną narvelį?
A Apie 32 000 simbolių konstantą ir apie 1000 simbolių
formulę.
B 256 simbolių konstantą ir 256 simbolių formulę.
C 256 simbolių konstantą ir 128 simbolių formulę.
D Neriboto ilgio konstantą (konstantos ilgį riboja tik
kompiuterio pagrindinė atmintinė) ir apie 1000 simbolių
formulę.
27. Kaip Excel skaičiuoklė nesielgia su įrašytu į narvelį
tekstu arba skaičiumi, kai jis yra ilgesnis už stulpelio plotį?
A Jei į narvelį tekstas netelpa, jo netelpanti dalis
nukerpama ir jos negalima atstatyti.
B Tekstas automatiškai išplečiamas į gretimus tuščius
narvelius.
B
262
C
D
Jei gretimi narveliai užimti, tekstas paslepiamas už
gretimų narvelių, bet nenukerpamas. Paplatinus stulpelį
vėl rodomas visas tekstas.
Jei į narvelį netelpa skaičius, narvelyje rodoma grotelių
(######) eilutė. Paplatinus stulpelį vėl rodomas visas
skaičius.
28. Kam skirtas priemonių juostos mygtukas
?
A Sulieti narvelius ir centrinti tekstą pažymėtame bloke.
B Centrinti tekstą pažymėtame bloke. Narveliai
nesuliejami.
C Sumažinti tekstą, kad jis tilptų pažymėtame bloke.
D Suskaidyti tekstą eilutėmis, kad jis tilptų pažymėtame
bloke.
29. Kuriuo būdu negalima keisti stulpelio pločio?
A Dukart spragtelėjus stulpelio antraštės centre esančia
raidę (raides).
B Velkant pele stulpelio antraštės rėmelio liniją.
C Dukart spragtelėjus stulpelio antraštės rėmelio šoninę
liniją.
D Nurodžius Format Column, Width komandą.
30. Ką atlieka Format
Column, AutoFit Selection
komanda?
A Automatiškai nustato minimalų pažymėtų stulpelių plotį,
kuriame telpa visa narvelių informacija.
B Suskaido pažymėtų stulpelių tekstą į kelias eilutes, kad
jis visas tilptų narvelyje.
C Automatiškai sulieja pažymėtų stulpelių narvelius
horizontalia kryptimi.
D Pažymėtų stulpelių narveliams automatiškai nubrėžia
raudonus rėmelius.
31. Koks maksimalus skaičiuoklės lentelės stulpelio plotis?
A 255 simboliai.
B 64 simboliai.
C 16 colių.
263
D 210 mm.
32. Kuriuo veiksmu galima įterpti tris stulpelius į darbo lapą
(lakštą) tarp H ir I stulpelių?
A Pažymėti tris stulpelius I, J, K ir nurodyti Insert
Columns komandą.
B Pažymėti tris stulpelius C, D, E ir nurodyti Insert
Columns komandą.
C Pažymėti I2:K2 bloką, po to pasinaudoti Insert
Columns komanda.
D Nuspaudus Shift klavišą, vilkti pele H stulpelio
užpildymo rankenėlę iki K stulpelio.
33. Tarkime, A1:B4 bloko narveliuose įrašyti šių narvelių
eilės numeriai: A1 narvelyje – 1, A2 – 2, A3 – 3, A4 – 4, B1 –
5, B2 – 6, B3 – 7 ir B4 – 8. Kas bus įrašyta B3 narvelyje, kai
pažymėję B2:B3 bloką, nurodysite Edit Delete komandą, o
jos dialogo skyde pažymėsite Shift cells up parinkimo
mygtuką?
A Skaičius 7.
B Skaičius 8.
C Skaičius 2.
D Nieko nebus įrašyta.
34. Edit
Copy ir Edit
Cut komandos gali būti
naudojamos narvelio turiniui perkelti arba kopijuoti į kitą
vietą. Kuris iš šių komandų veikimo aprašų yra teisingas?
A Nukopijavus narvelį Edit Cut komanda ir pirmą kartą
įdėjus, išvalomas kopijuojamas narvelis ir panaikinamas
mirksintis jo apvadas. Nukopijuoto narvelio dar kartą
įdėti nebegalima.
264
Nukopijavus narvelį Edit Copy komanda ir pirmą
kartą įdėjus, išvalomas kopijuojamas narvelis ir
panaikinamas mirksintis jo apvadas. Nukopijuoto
narvelio dar kartą įdėti nebegalima.
C Nukopijavus Edit Cut komanda ir pirmą kartą įdėjus,
kopijuojamas narvelis neišvalomas. Po to jį galima daug
kartų įdėti į kitus narvelius. Mirksintis apvadas
panaikinamas paspaudus <Esc> klavišą.
D Nukopijavus Edit Copy komanda ir pirmą kartą įdėjus,
kopijuojamas narvelis išvalomas ir jo mirksintis jo
apvadas panaikinamas. Po to jį galima daug kartų įdėti į
kitus narvelius.
35. Ką atlieka Edit Fill, Down komanda?
A Kopijuoja duomenis ir formules į gretimus narvelius
žemyn. Prieš tai reikia pažymėti bloką, kurio
viršutiniuose narveliuose yra kopijuojami duomenys arba
formulės.
B Sudaro skaičių ir datų sekas. Prieš tai reikia pažymėti
bloką, kurio viršutiniuose narveliuose yra surenkami
pirmieji sekos nariai.
C Kopijuoja duomenis ir formules į gretimus narvelius
žemyn. Prieš tai reikia pažymėti bloką, virš kurio
esančioje eilutėje yra kopijuojami duomenys arba
formulės.
D Perkelia pažymėtą bloką žemyn per komandos dialogo
lange nurodytą narvelių skaičių.
36. Kiek daugiausiai veiksmų galima atšaukti naudojantis
B
atšaukties mygtuku
?
A 16.
B 1.
C 4.
D 64.
E Visus per šį darbo seansą padarytus veiksmus.
265
37. Edit Delete ir Edit Clear komandų veikimas skiriasi.
Kuris iš šių komandų aprašų yra teisingas?
A Edit
Delete komanda pašalina pažymėtuosius
narvelius iš darbo lapo (lakšto) su visais jų požymiais, o
atsiradusi „skylė” panaikinama nurodyta kryptimi
pastūmus kitus narvelius.
B Edit Clear komanda pašalina pažymėtuosius narvelius
iš darbo lapo (lakšto) su visais jų požymiais, o atsiradusi
„skylė” panaikinama nurodyta kryptimi pastūmus kitus
narvelius.
C Edit
Delete komanda pašalina arba pažymėtųjų
narvelių duomenis, arba komentarus, arba formatus, arba
viską iš karto, bet palieka išvalytus narvelius darbo lape
(lakšte).
D Edit
Clear komanda visada išvalo pažymėtųjų
narvelių ir duomenis, ir formules, ir komentarus, ir
formatus, be to, nurodyta kryptimi pastumia kitus
narvelius.
38. Kuriuos iš žemiau išvardytų veiksmų galima atlikti
naudojantis Edit Paste Special komanda?
A Visus išvardytus veiksmus.
B Pridėti nukopijuoto bloko narvelių duomenis prie
pažymėtojo bloko duomenų.
C Įdėti nukopijuotas formules.
D Įdėti nukopijuotus duomenis.
E Įdėti nukopijuotus formatus.
39. Edit
Paste Special komandos dialogo lange yra
Transpose (transponuoti) jungiklis. Kokia jo paskirtis?
A Įdedant pakeičiamas duomenų išdėstymas: duomenų
eilutės išdėstomos stulpeliais.
B Įdedant pakeičiamas duomenų išdėstymas: visi
duomenys pateikiami arba vienoje eilutėje, arba viename
stulpelyje.
266
Narveliuose su formulėmis rodomi ne formulių
rezultatai, bet pačios formulės.
D Pažymėtame bloke sukuriamos duomenų sekos. Sekoms
kurti naudojami bloko viršuje arba kairėje esantys
duomenys.
40. Kada darbo lape (lakšte) rodoma pažymėto bloko
užpildo rankenėlė?
A Iš karto pažymėjus bloką.
B Nuvedus pelės žymeklį į patį apatinį kairįjį kampą.
C Esant pelės žymekliui bet kurioje pažymėto bloko
rėmelio vietoje.
D Dukart spragtelėjus pažymėto bloko viduje.
41. Kurią seką gausime, jei skaičiuoklės lentelėje vilksime
pažymėto A1 narvelio užpildo rankenėlę žemyn? A1
narvelyje yra įrašytas skaičius 15.
A 15, 15, 15, …
B 15, 16, 17, …
C 15, 14, 13, …
D A2, A3, A4 ir t. t. narveliai bus išvalyti.
42. Kurią seką gausime, jei skaičiuoklės lentelėje vilksime
pažymėto A1 narvelio užpildo rankenėlę dešinėn? A1
narvelyje yra įrašytas tekstas „1 kursas”.
A 1 kursas, 2 kursas, 3 kursas, …
B 1 kursas, 1 kursas, 1 kursas, …
C B1, C1, D1 ir t. t. narveliai bus išvalyti.
D B1, C1, D1 ir t. t. narveliuose bus pateikta klaidos
reikšmė #NUM.
43. Kuriuos veiksmus galima atlikti velkant eilutės užpildo
rankenėlę?
A Atlikti visus išvardytus veiksmus.
B Įterpti eilutes.
C Išvalyti eilutes.
D Sukurti skaičių sekas.
C
267
44. A1 narvelyje įrašytas skaičius 1. Kokiu būdu reikia vilkti
A1 narvelio užpildo rankenėlę norint sukurti eilės numerių
seką: 1, 2, 3, …?
A Rankenėlę vilkti nuspaudus <Ctrl> klavišą.
B Paprasčiausiai tik vilkti rankenėlę.
C Rankenėlę vilkti nuspaudus <Shift> klavišą.
D Velkant rankenėlę tokios sekos sukurti negalima.
45. Kas atsitiks, jei vilksime pažymėto A1 narvelio rėmelį?
Tarkime, kad A1 narvelyje įrašyta data 2000.01.31.
A Data bus perkelta į kitą vietą.
B Bus pateiktas papildomas meniu, kuriame bus galima
pasirinkti apie 10 skirtingų veiksmų.
C Data bus nukopijuota į kitą vietą.
D Bus sukurta datų seka: 2000.01.31, 2000.02.01,
2000.02.02, …
46. Kas atsitiks, jei vilksime pažymėto A1 narvelio rėmelį
nuspaudę dešinįjį pelės klavišą? Tarkime, kad A1 narvelyje
įrašyta data 2000.01.31.
A Bus pateiktas papildomas meniu, kuriame bus galima
pasirinkti apie 10 skirtingų veiksmų.
B Data bus nukopijuota į kitą vietą.
C Data bus nukopijuota į kitą vietą.
D Bus sukurta datų seka: 2000.01.31, 2000.02.01,
2000.02.02, …
47. Kuri formulė užrašyta neteisingai?
A =(A5+F7)(125*D4)
B =(A1*4)^2/20%
C =SUM(DM2:DM45;14*K12)
D =AVERAGE(ER1:ER4569;SUM(A4:A147))
48. Kuri formulė užrašyta teisingai?
A =(A1*4)^2/20%*-4^2
B =(A$5+F7)(125*D4)
C =SUM(DM2:DM45;=14*K12+47)
D =AVERAGE(ER1:ER4569;=SUM(A4:A147)
268
49. Kam lygus formulės =2+2/2% rezultatas?
A 102
B
200
C 0,2
D 202
E TRUE
50. Kam lygus formulės =2+2*2<>16 rezultatas?
A TRUE
B FALSE
C #NUM!
D 16
E 6
51. Kam lygus formulės =A1&” vnt.” rezultatas, jei A1
narvelyje yra įrašytas skaičius 1200?
A 1200 vnt.
B #VALUE!
C 1200
D FALSE
52. Kaip galima rinkti narvelių ir blokų koordinates
formulėse?
A Narvelių ir blokų koordinatės įterpiamos automatiškai
pažymint jas pelės žymekliu darbo lape (lakšte). Jei
reikia, koordinatės pakeičiamos absoliučiosiomis
paspaudus <F4> klavišą.
B Naudojantis tik klaviatūros klavišais.
C Narvelių ir blokų koordinatės įterpiamos automatiškai
pažymint jas krypčių klavišais darbo lape (lakšte). Jei
reikia, koordinatės pakeičiamos absoliučiosiomis
paspaudus <F3> klavišą.
D Narvelių ir blokų koordinatės įterpiamos automatiškai
pažymint jas pelės žymekliu darbo lape (lakšte). Jei
reikia, koordinatės pakeičiamos absoliučiosiomis
paspaudus <F2> klavišą.
269
53. Kuriuo iš pateiktų būdų negalima įterpti funkcijos į
formulę?
A Naudojantis Edit Paste Special komanda.
B Naudojantis funkcijų įterpties mygtuku .
C Naudojantis Insert Function komanda.
D Paspaudus klavišus <Shift>+ <F3>.
E Pasirinkus funkciją iš paletės sąrašo.
54. Kuriame atsakyme visos nurodytos koordinatės
apibūdintos teisingai?
A A1:FG123 – santykinės, $A1 arba D$15 – mišriosios.
B A1:FG123 – absoliučiosios, $C$12 – santykinės.
C A1:FG123 – santykinės, $A$1– tokių koordinačių nėra.
D A1:FG123 – santykinės, $A1 arba D$15 –
absoliučiosios.
55. Tarkime, kad D2 narvelyje yra formulė =A2+C2*18%.
Kaip atrodys ši formulė, jei ją nukopijuosime į D3 narvelį?
A =A3+C3*18%
B = A2+C2*18%
C = B2+D2*18%
D = A1+C1*18%
56. Tarkime, kad D222 narvelyje yra formulė
=SUM(D2:D220)*$A$1. Kaip atrodys ši formulė, jei ją
nukopijuosime į E222 narvelį?
A =SUM(E2:E220)*$A$1
B =SUM(D2:D220)*$B$1
C =SUM(D2:D220)*$A$1
D =SUM(E2:E220)*$B$1
57. Tarkime, kad C10 narvelyje yra formulė
=SUM(A2:B20)*$C$2-AVERAGE($C3:$D4)/E$5.
Kaip
atrodys ši formulė, jei ją nukopijuosime į F18 narvelį?
A =SUM(D10:E28)*$C$2-AVERAGE($C11:$D12)/H$5
B =SUM(D10:E28)*$C$2-AVERAGE($F3:$G4)/H$5
C =SUM(D10:E28)*$C$2-AVERAGE($C11:$D12)/E$5
D =SUM(D10:E28)*$C$2-AVERAGE($F11:$G12)/H$5
270
E =SUM(A2:B20)*$C$2-AVERAGE($C3:$D4)/E$5
58. Kuris narvelio ar bloko vardas netenkina Excel
skaičiuoklės vardams privalomų reikalavimų?
A Bazė 3
B _3_ketvirtis
C Du_žodžiai
D \7Kaina?
E A1.B2
59. Koks gali būti maksimalus narvelio arba bloko vardo
ilgis?
A 255 simboliai.
B Neribotas.
C 32 simboliai
D 64 simboliai.
E 128 simboliai.
60. Kuriuo iš išvardytų būdų negalima sukurti narvelio arba
bloko vardo?
A Naudojantis Insert Name, Paste komanda.
B Naudojantis Insert Name, Create komanda.
C Naudojantis Insert Name, Define komanda.
D Naudojantis vardo lauku.
61. Kuri formulėje surinktos funkcijos sintaksė yra teisinga?
Pastaba: Pajamos yra lentelės bloko vardas.
A =sum(A1:A10;-10*4^2;MIN($A$5:$A$155);Pajamos)
B = SUM (A1:A100)
C =SUM(A1:A10;=-10*4^2;MIN($A$5:$A$155))
D =SUM(A1,C2,F3,Pajamos)
E =(A1:A10)SUM
62. Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas žodis Kaina, A2
– 100, A3 – tuščias narvelis, A4 – data 1900.01.13, A5 – žodis
Septyni, A6 – 9, o A12 narvelyje surinksime formulę
=SUM(A1:A6).
271
Kuris formulės rezultatas bus teisingas?
A 122
B 100
C 107
D 2014
E 2021
F #VALUE!
G #NAME?
63. Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas žodis Septyni, o
A12
narvelyje
surinkome
formulę
=SUM(100;”9”;”1900.01.11”;A1). Kuris formulės rezultatas
bus teisingas?
A 120
B 100
C 109
D 111
E 127
F #VALUE!
G #NAME?
64. Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas žodis Kaina, A2
– 100, A3 – tuščias narvelis, A4 – data 1900.01.13, A5 – žodis
Septyni, A6 – 9, A7 – TRUE, A8 – formulė =5>1, A9 –
formulė =A2=10, A10 – formulė =3^2, o A12 narvelyje
surinksime formulę =SUM(A1:A10).
272
Kuris formulės rezultatas bus teisingas?
A 131
B 109
C 113
D 124
E #VALUE!
F #NAME?
65. Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas žodis Septyni, A2
– 100, o A12 narvelyje surinkome formulę =SUM(100;”9”;
TRUE;5>1;A2>100;A1). Kuris formulės rezultatas bus
teisingas?
A 111
B 100
C 109
D 107
E 116
F #VALUE!
G #NAME?
66. Tarkime, kad A2 narvelyje yra įrašytas skaičius 100, o
A12
narvelyje
surinkome
formulę
=SUM(100;5>1;A2=100;”Septyni”).
Kuris
formulės
rezultatas bus teisingas?
A 102
273
B 100
C 101
D 107
E 200
67. Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas žodis Septyni, o
A12
narvelyje
surinkome
formulę
=COUNT(100;”9”;”1900.01.11”;FALSE;”Septyni”). Kuris
formulės rezultatas bus teisingas?
A 4
B 1
C 2
D 3
E 5
68. Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas žodis Kaina, A2
– 100, A3 – tuščias narvelis, A4 – data 1900.01.13, A5 – žodis
Septyni, A6 – 9, A7 – TRUE, A8 – formulė =5>1, A9 –
formulė =A2=10, A10 – formulė =3^2, o A12 narvelyje
surinksime formulę =COUT(A1:A10).
Kuris formulės rezultatas bus teisingas?
A
B
C
4
2
5
274
D 10
E #VALUE!
F #NAME?
69. Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas žodis Kaina, A2
– 100, A3 – tuščias narvelis, A4 – 300, A5 – žodis Šimtas, A6
– skaičius angliškose kabutėse ”100”, o A12 narvelyje
surinksime formulę =AVERAGE(A1:A6). Kurios formulės
rezultatas bus teisingas?
A 200
B 166,6…
C 133.3…
D 150
E #VALUE!
F #NAME?
70. Tarkime, kad šiandien yra 2000 m. birželio 4 d.
(sekmadienis) ir kompiuterio laikrodis rodo 12:00:00 val. Į
A1 narvelį įvedame formulę =NOW(). Kurio atsakymo
negalėsime gauti, nors reikiamu būdu pakeisime narvelio
formatą?
A Sek
B 36681,5
C 2000-Bir-04
D 00.06.04
E 2000.06.04 12:00
F 12:00:00
71. Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas skaičius 10, A2 –
100,
o
A12
narvelyje
surinkote
formulę
=IF(A1>10;A2+2*2^2;”Myliu Excel!”). Kuris formulės
rezultatas bus teisingas?
A Myliu Excel!
B 108
C 116
D #VALUE!
E #NAME?
275
72. Tarkime, kad A1 narvelyje yra įrašytas skaičius 100, A2
–
10,
o
A3
narvelyje
surinkote
formulę
=IF(A1<=10;A1^2;IF(A2>100;IF(A1=10;A1+A2;”MYLIU
EXCEL 2000!” );A1-A2)). Kuris formulės rezultatas bus
teisingas?
A 90
B 110
C MYLIU EXCEL 2000!
D #VALUE!
E #NAME?
73. Tarkime, kad A1:A3 bloko narveliams nustatėte sveikųjų
skaičių formatą, o A1 ir A2 narveliuose surinkote skaičius
0,6 ir 0,7. Jeigu A3 narvelyje surinksite formulę
=SUM(A1:A2), tai kokius skaičius matysite skaičiuoklės
lape?
A 1
B 2
C 1,3
D 0
E #NUM!
74. Koks didžiausias ir mažiausias skaičius gali būti įrašytas
į Excel skaičiuoklės narvelį?
A 9,9… E+307 ir -9,9…E+307
B 9,9… E+128 ir -9,9…E+128
C 9,9… E+64 ir -9,9…E+64
D 9,9… E+15 ir -9,9…E+15
E Šie skaičiai neribojami.
75. Tarkime, kad A stulpeliui nustatėte individualų formatą
#,##. Kaip šiame stulpelyje bus rodomi surinkti skaičiai
1234,567 ir 0,1?
A 1234,57 ir ,1
B 1.234,57 ir 0,10
C 1.234,57 ir 0,1
D 1.234,56 ir 0,10
276
E 1234,56 ir 0,1
76. Kaip galima sukurti verslo diagramą?
A Surinkus darbo lape (lakšte) duomenų lentelę ir
nurodžius Insert Chart komandą.
B Nurodant Insert Chart komandą.
C Surinkus ir pažymėjus darbo lape (lakšte) duomenų
lentelę, o tada nurodžius Insert Object komandą.
D Surinkus, bet nepažymėjus darbo lape (lakšte) duomenų
lentelės, tačiau nurodžius Insert Object komandą.
77. Kiek žingsnių turi diagramų vedlys?
A 4.
B 2.
C 3.
D 1.
E 5.
78. Kuo skiriasi paprastoji, stulpelinė ir 100% sudėtinė
stulpelinė diagramos?
A Pirmosios diagramos kategorijų duomenys atidedami
atskiruose stulpeliuose nuo kategorijų (X) ašies,
antrosios diagramos vienos kategorijos duomenys
atidedami viename stulpelyje vienas virš kito, trečiosios
diagramos – taip, kaip antrosios, bet visi stulpeliai lygūs
100%.
B Pirmosios diagramos vienos kategorijos duomenys
atidedami viename stulpelyje vienas virš kito, antrosios –
atskiruose stulpeliuose pradedant nuo kategorijų ašies,
trečiosios – taip, kaip pirmosios, bet visi stulpeliai lygūs
100%.
C Pirmosios diagramos kategorijų duomenys atidedami
atskiruose stulpeliuose pradedant nuo kategorijų ašies,
antrosios – viename stulpelyje vienas virš kito, trečiosios
– taip, kaip pirmosios, bet Y ašies skalės vienetai
matuojami procentais.
277
D
Pirmosios diagramos duomenys atidedami horizontaliose
juostose nuo Y ašies (vertikalios), antrosios – atskiruose
stulpeliuose pradedant nuo X ašies, trečiosios – taip, kaip
antrosios, bet visi stulpeliai lygūs 100%.
79. Kuriame atsakyme teisingai pateiktos šių diagramų
piktogramos: spindulinės, akcijų, burbulinės ir žiedinės?
A
,
,
,
B
,
,
,
C
,
,
,
D
,
,
,
E
,
,
,
80. Kiek lentelėje turi būti stulpelių (eilučių), jei norime
nubraižyti burbulinę diagramą atitinkamai 1 duomenų sekai
ir 2 duomenų sekoms?
A 3 ir 5.
B 2 ir 3.
C 3 ir 4.
D 4 ir 8.
E 6 ir 9.
81. Kurių tipų diagramos gali turėti 2 reikšmių ašis?
A XY taškinė ir burbulinė.
B Tik linijinė.
C Burbulinė ir linijinė.
D Linijinė ir XY taškinė.
E Spindulinė ir linijinė.
82. Kuri iš diagramų Excel skaičiuoklėje negali būti
pavaizduota trimate?
A Žiedinė.
B Skritulinė.
C 100% sudėtinių stulpelių.
D Plotinė.
E Linijinė.
83. Kuriuo būdu negalima išspausdinti Excel dokumento?
278
A
Naudojantis File
Print Area komanda.
B Naudojantis priemonių juostos mygtuku
.
C Naudojantis File Print Preview komanda
D Naudojantis File Page Setup komanda.
E Naudojantis File Print komanda.
84. Kurios darbo knygos dalies negalima išspausdinti vienu
komandos File Print nurodymu?
A Negretimų puslapių, pavyzdžiui, 2, 4 ir 7.
B Vieno darbo lapo kelių pažymėtų blokų (sudėtinio
bloko).
C Kelių aktyviųjų darbo lapų.
D Visos darbo knygos.
E Puslapių intervalo, pavyzdžiui, nuo 2 iki 4 puslapio.
85. Kam skirtas File Page Setup komandos dialogo lango
Scaling skyriaus Adjust to parinkties mygtukas?
A Spausdinamam darbo lapui (lakštui) sumažinti iki 10%
arba padidinti iki 400%.
B Tik spausdinamam darbo lapui sumažinti iki 10%.
C Tik spauzdinamam darbo lapui padidinti iki 400%.
D Spausdinamas darbo lapui (lakštui) sumažinti taip, kad
užimtų nurodytą puslapių skaičių
E Spausdinamam darbo lapui (lakštui) padidinti taip, kad
užimtų nurodytą puslapių skaičių.
86. Kam skirtas File Page Setup komandos dialogo lango
Scaling skyriaus Fit to parinkties mygtukas?
A Spausdinamam darbo lapui (lakštui) arba pažymėtam
blokui sumažinti taip, kad užimtų nurodytą puslapių
skaičių.
B Spausdinamam darbo lapui (lakštui) sumažinti iki 10%
arba padidinti iki 400 %.
C Spausdinamam darbo lapui (lakštui) tik sumažinti iki
10%.
279
Spausdinamam darbo lapui (lakštui) arba pažymėtam
blokui padidinti taip, kad užimtų nurodytą puslapių
skaičių.
87. Kurio iš išvardytų objektų negalima automatiškai įkelti į
spausdinamas puslapines antraštes?
A Skaičiuoklės versijos pavadinimo.
B Bylos vardo.
C Darbo lapo (lakšto) pavadinimo
D Puslapio numerio.
E Bendro puslapių skaičiaus.
F Datos.
G Laiko.
88. Kokia pagrindinė skaičiuoklės sąrašo paskirtis?
A Vienodos
sandaros
duomenų
saugojimas,
modifikavimas, paieška ir visapusiška analizė.
B Tekstų tvarkymas ir knygų maketavimas.
C Grafinis duomenų atvaizdavimas.
D Tai loginis žaidimas su skaičių lentele laisvalaikiui
praleisti.
89. Kurio skaičiuoklės lentelės tvarkymo veiksmo negalima
atlikti pele?
A Nuvilkti išrinktą eilutę į kitą vietą.
B Nuvilkti išrinktą stulpelį į kitą vietą.
C Pakeisti stulpelio plotį.
D Pakeisti eilutės aukštį.
E Atverti konteksto meniu.
90. Pagal kiek daugiausiai raktų galima surikiuoti sąrašą?
A Tiek, kiek sąrašas turi stulpelių arba eilučių.
B 1.
C 3.
D 8.
91. Kuris reikalavimas skaičiuoklės sąrašo sandarai yra
neteisingas?
A Sąraše neturi būti tuščių narvelių.
D
280
Sąrašas turi būti atskirtas nuo kitų duomenų
mažiausiai viena tuščia eilute ir vienu tuščiu
stulpeliu.
C Kiekviename stulpelyje turi būti tik tos pačios rūšies
duomenys.
D Vienoje viršutinėje sąrašo eilutėje turi būti stulpelių
vardai.
E Sąraše neturi būti tuščių stulpelių.
F Sąraše neturi būti tuščių eilučių.
92. Kam skirta Data Sort komanda?
A Viso sąrašo duomenų eilučių arba stulpelių
rikiavimui pagal vieną arba kelis raktus.
B Tik viso sąrašo duomenų eilučių rikiavimui pagal
vieną arba kelis raktus.
C Tik viso sąrašo stulpelių rikiavimui pagal vieną arba
kelis raktus.
D Viso sąrašo duomenų eilučių arba stulpelių
rikiavimui tik pagal vieną raktą.
E Tik vienos eilutės arba vieno stulpelio duomenų
rikiavimui pagal vieną arba kelis raktus.
93. Tarkime, kad sąrašo įrašai rikiuojami pagal du raktus.
Kuri rikiavimo taisyklė yra teisinga?
A Pirmiausia visi įrašai surikiuojami pagal pirmąjį
raktą. O jeigu kelių įrašų pirmojo rakto reikšmės
lygios, tai įrašai rikiuojami pagal antrąjį raktą.
B Pirmiausia visi įrašai surikiuojami pagal antrąjį raktą.
O jeigu kelių įrašų antrojo rakto reikšmės lygios, tai
įrašai rikiuojami pagal pirmąjį raktą.
C Pirmiausia visi įrašai surikiuojami pagal pirmąjį
raktą. Po to įrašai perrikiuojami pagal antrąjį raktą.
D Pirmiausia visi įrašai surikiuojami pagal antrąjį raktą.
Po to įrašai perrikiuojami pagal pirmąjį raktą.
94. Tarkime sąrašo stulpelio 6 gretimose eilutėse yra įrašyta:
(tarpo ženklas); (tuščias narvelis); 11; 9; Ąžuolas; Aidas.
B
281
Kuria tvarka bus išdėstomos šios reikšmės eilutėse, jei
sąrašą surikiuosime didėjimo tvarka?
9; 11; (tarpo ženklas); Aidas; Ąžuolas; (tuščias
narvelis).
B (tuščias narvelis); (tarpo ženklas); 11; 9; Aidas;
Ąžuolas.
C Aidas; Ąžuolas; (tarpo ženklas); (tuščias narvelis); 9;
11;
D 11; 9; (tarpo ženklas); Ąžuolas; Aidas; (tuščias
narvelis).
95. Narvelio viduje žymeklis stumdomas (pasirinkite
tiksliausią atsakymą):
A Pele arba rodyklių klavišais.
B Tik pele.
C Tik rodyklių klavišais.
D Tabuliacijos klavišu <Tab>.
96. Kompiuterinės programos, skirtos veiksmams su lentelių
duomenimis atlikti, vadinamos:
A Skaičiuoklėmis.
B Duomenų bazių tvarkymo programomis.
C Grafikos redaktoriais.
D Teksto tvarkymo programomis.
97. Dokumento dalis, kurioje duomenys sugrupuoti ir
išdėlioti į eilutes ir stulpelius, vadinama:
A Lentele.
B Pagrindiniu tekstu.
C Skyriumi.
D Pastraipa.
A
282
98. Kaip vadinamas mažiausias lentelės elementas, skirtas
kokiai nors informacijai įrašyti?
A Narveliu.
B Stulpeliu.
C Eilute.
D Lakštu.
99. Kurio veiksmo neatlieka Format meniu komanda Cells?
A Skaičių formato tvarkymo.
B Įkelto paveikslėlio formato tvarkymo.
C Rėmelių formato tvarkymo.
D Šrifto tvarkymo.
100. Kurį iš veiksmų galima atlikti skaičiuoklės lentelėje
naudojant meniu komandų grupę File?
A Įrašyti darbo knygą.
B Įterpti paveikslėlį iš Word bylos.
C Pereiti į kitos atvertos darbo knygos langą.
D Įterpti lentelę iš kitos darbo knygos.
101. Kurį iš veiksmų galima atlikti skaičiuoklės lentelėje
naudojant meniu komandų grupę View?
A Pakeisti lapo orientaciją.
B Peržiūrėti šriftų sąrašą.
C Peržiūrėti darbo lapo turinio išdėstymą puslapiuose.
D Pakeisti duomenų tipą.
102. Kurį iš veiksmų galima atlikti skaičiuoklės lentelėje
naudojant meniu komandų grupę Edit?
A Užpildyti stačiakampį narvelių bloką.
B Pašalinti darbo lapą.
C Pakeisti duomenų formatą.
D Įterpti specialųjį simbolį.
103. Kurį iš veiksmų galima atlikti skaičiuoklės lentelėje
naudojant meniu komandų grupę Edit?
A Pakeisti šrifto dydį.
B Pažymėti visą darbo lapą.
C Pakeisti stulpelio parametrus.
283
D Įterpti nuorodą į kitą darbo knygą.
104. Kurį iš veiksmų galima atlikti skaičiuoklės lentelėje
naudojant Edit meniu komandą Fill?
A Pakeisti narvelio fono spalvą.
B Užpildyti narvelių eilutę ar stulpelį.
C Pakeisti narvelio šrifto spalvą.
D Pakeisti narvelio rėmelių spalvą.
105. Pažymėję narvelį, paspaudėte naikinimo klavišą
<Backspace>. Kas atsitiks?
A Bus ištrintas paskutinis narvelyje įrašyto teksto
simbolis.
B Bus ištrintas pirmas narvelyje įrašyto teksto simbolis.
C Bus pereita į kairiau esantį narvelį.
D Bus ištrintas narvelio turinys.
106. Pažymėję narvelį, paspaudėte šalinimo klavišą
<Delete>. Kas atsitiks?
A Bus ištrintas paskutinis narvelyje įrašyto teksto
simbolis.
B Bus ištrintas pirmas narvelyje įrašyto teksto simbolis.
C Bus pereita į dešiniau esantį narvelį.
D Bus ištrintas narvelio turinys.
107. Žymekliui esant narvelyje įrašyto žodžio viduryje
paspaudėte naikinimo klavišą <Backspace>. Kas atsitiks?
A Bus ištrintas žymeklio kairėje esantis simbolis.
B Bus ištrintas visas žodis.
C Bus ištrinta žymeklio kairėje esanti žodžio dalis.
D Bus ištrintas žymeklio dešinėje esantis simbolis.
108. Žymekliui esant narvelyje įrašyto žodžio viduryje
paspaudėte šalinimo klavišą <Delete>. Kas atsitiks?
A Bus ištrintas žymeklio dešinėje esantis simbolis.
B Bus ištrintas visas žodis.
C Bus ištrinta žymeklio dešinėje esanti žodžio dalis.
D Bus ištrintas žymeklio kairėje esantis simbolis.
284
109. Pažymėję narvelį, paspaudėte klavišų derinį <Ctrl> +
<x>. Kas atsitiks?
A Šio narvelio turinys bus nukopijuotas.
B Šio narvelio turinys bus sunaikintas.
C Šio narvelio turinys bus perkeltas į iškarpinę.
D Nieko neatsitiks (paspaudimas bus ignoruotas).
110. Pažymėję narvelį, paspaudėte klavišų derinį <Ctrl> +
<c>. Kas atsitiks?
A Šio narvelio turinys bus nukopijuotas.
B Šio narvelio turinys bus sunaikintas.
C Šio narvelio turinys bus iškirptas.
D Nieko neatsitiks (paspaudimas bus ignoruotas).
111. Pažymėję narvelį, paspaudėte klavišų derinį <Ctrl> +
<v>. Kas atsitiks?
A Šio narvelio turinys bus pakeistas iškarpinėje esančiu
objektu.
B Nieko neatsitiks (paspaudimas bus ignoruotas).
C Šio narvelio turinys bus nukopijuotas.
D Šio narvelio turinys bus sunaikintas.
112. Kiek kartų tą patį nukopijuotą narvelio turinį galima
įterpti į darbo lapą (lakštą)?
A Tik kartą.
B Ne daugiau kaip du kartus.
C Ne daugiau kaip keturis kartus.
D Įterpimų skaičius neribojamas.
113. Kiek kartų tą patį iškirptą narvelio turinį galima įterpti
į darbo lapą (lakštą)?
A Tik kartą.
B Ne daugiau kaip du kartus.
C Ne daugiau kaip keturis kartus.
D Įterpimų skaičius nėra ribojamas.
114. Pažymėjote narvelių bloką. Kas atsitiks, jei paspausite
įvesties <Enter> klavišą?
285
Pereisite nuosekliai iš vieno narvelio į kitą
(pažymėtame bloke – žemyn ir dešinėn).
B Pereisite nuosekliai iš vieno narvelio į kitą atvirkščia
tvarka (pažymėtame bloke – aukštyn ir kairėn).
C Pereisite į narvelį priešingame bloko kampe.
D Bloko žymėjimas bus atšauktas.
115. Pažymėjote narvelių bloką. Kas atsitiks, jei paspausite
klavišų derinį <Shift> + <Enter>?
A Pereisite nuosekliai iš vieno narvelio į kitą
(pažymėtame bloke – žemyn ir dešinėn).
B Pereisite nuosekliai iš vieno narvelio į kitą atvirkščia
tvarka (pažymėtame bloke – aukštyn ir kairėn).
C Pereisite į narvelį priešingame bloko kampe.
D Bloko žymėjimas bus atšauktas.
116. Pažymėjote narvelių bloką. Kas atsitiks, jei paspausite
tabuliacijos klavišą <Tab>?
A Pereisite nuosekliai iš vieno narvelio į kitą
(pažymėtame bloke – dešinėn ir žemyn).
B Pereisite nuosekliai iš vieno narvelio į kitą atvirkščia
tvarka (pažymėtame bloke – kairėn ir aukštyn).
C Pereisite į narvelį priešingame bloko kampe.
D Bloko žymėjimas bus atšauktas.
117. Pažymėjote narvelių bloką. Kas atsitiks, jei paspausite
klavišų derinį <Shift> + <Tab>?
A Pereisite nuosekliai iš vieno narvelio į kitą
(pažymėtame bloke – dešinėn ir žemyn).
B Pereisite nuosekliai iš vieno narvelio į kitą atvirkščia
tvarka (pažymėtame bloke – kairėn ir aukštyn).
C Pereisite į narvelį priešingame bloko kampe.
D Bloko žymėjimas bus atšauktas.
118. Jūs norite, kad narvelyje įrašyti skaičiai būtų laikomi
tekstu. Kuriame meniu punkte ieškosite reikiamos
komandos?
A Format Autoformat lange.
A
286
B Format Cells lange.
C Format Style lange.
D Format Sheet lange.
119. Kuri File meniu komanda skirta spausdinamai
skaičiuoklės lentelės daliai nurodyti?
A Print.
B Print Preview.
C Print Area.
D Page Setup.
120. Kokią informaciją apie skaičiuoklės darbo knygos bylą
randame Properties kortelėje?
A Informaciją apie darbo knygos lapų skaičių.
B Informaciją apie darbo knygos eilučių skaičių.
C Informaciją apie bylos sukūrimo, paskutinio
modifikavimo ir panaudojimo laiką.
D Informaciją apie darbo knygos stulpelių skaičių.
121. Kurį meniu naudosite, kad galėtumėte įkelti iš bylos
paveikslėlį?
A File.
B Edit.
C Insert.
D Tools.
122. Priemonių juostoje pasigedote rikiavimui reikalingų
įrankių. Kokiu būdu juos įkelsite į priemonių juostą?
A Naudodami komandą View Status Bar.
B Naudodami komandą Format AutoFormat.
C Naudodami komandą Insert Object.
D Naudodami komandą Tools Customize.
123. Narvelyje B1 įrašėte skaičių 5. Kas atsitiks, jei, pagriebę
už šio narvelio kampe esančios užpildo rankenėlės, ją vilksite
žemyn?
A Į žemiau esančius narvelius bus įrašyti skaičiai 6, 7, 8
ir t.t.
287
Į žemiau esančius narvelius bus įrašyti skaičiai 7, 9,
11 ir t.t.
C Į žemiau esančius narvelius bus įrašyti skaičiai 5, 5, 5
ir t.t.
D Į žemiau esančius narvelius bus įrašyti skaičiai 4, 3, 2
ir t.t.
124. Tarp stulpelių D ir E reikia įterpti tris naujus
stulpelius. Kaip tai galima padaryti?
A Pažymėjus stulpelį D, paspausti Insert Columns.
B Pažymėjus stulpelį E, paspausti Insert Columns.
C Pažymėjus stulpelius B, C ir D, paspausti Insert
Columns.
D Pažymėjus stulpelius E, F ir G, paspausti Insert
Columns.
125. Narvelyje B10 įrašėte skaičių 5. Už kurios narvelio
vietos reikia pagriebti, kad velkant aukštyn šis skaičius būtų
nukopijuotas į gretimus narvelius?
A Už narvelio apatinio dešiniojo kampo.
B Už narvelio apatinio kairiojo kampo.
C Už narvelio viršutinio dešiniojo kampo.
D Už narvelio viršutinio kairiojo kampo.
126. Kurio veiksmo negalima atlikti naudojantis Format
Cells komandos Border kortelės rėmelių peržiūros
diagrama?
A Nubrėžti pažymėto bloko įstrižainės, nors bloką
sudarytų tik keli gretimi narveliai.
B Nubrėžti rėmelio aplink pažymėtą narvelį ar bloką.
C Nubrėžti rėmelio visoms pažymėto bloko vidinėms
narvelių kraštinėms.
D Nubrėžti pažymėto bloko kiekvieno narvelio
įstrižaines.
127. Žymeklis iš vieno lentelės narvelio į kitą perkeliamas
(pasirinkite tiksliausią atsakymą):
A Pele arba tabuliacijos klavišu <Tab>.
B
288
B Tik pele.
C Tik tabuliacijos klavišu <Tab>.
D Klaviatūros rodyklių klavišais.
128. Norima paskaičiuoti kiekvieno moksleivio pažymių
vidurkį. Kuris iš veiksmų nėra racionalus?
A Formulę būtina įrašyti kiekviename vidurkio
stulpelio narvelyje.
B Formulę galima įrašyti pirmajame vidurkio stulpelio
narvelyje ir kopijuoti (vilkimo būdu) į kitus.
C Formulę galima įrašyti pirmajame vidurkio stulpelio
narvelyje ir kopijuoti (naudojant
ir
) į
kitus.
D Formulę galima įrašyti pirmajame vidurkio stulpelio
narvelyje ir kopijuoti (naudojant klavišų poras
<Ctrl>+<c> ir <Ctrl>+<v>) į kitus.
129. Skaičiuodami kiekvieno moksleivio pažymių vidurkį,
pirmajame vidurkio stulpelio narvelyje įrašėte tokią
formulę: =AVERAGE($B$9:$F$9) ir ją nukopijavote
(vilkimo būdu) į kitus stulpelio narvelius. Ar viskas gerai?
A Taip.
B Ne, formulė turi būti tokia: =AVERAGE(B9:F9).
C Ne, formulė turi būti tokia: =AVERAGE($B9:$F9).
D Ne, formulė turi būti tokia: =AVERAGE($B9:F9).
130. Skaičiuodami išlaidas kompiuteriui įsigyti, privalote
įvertinti ir PVM mokestį. Jam paskaičiuoti C9 narvelyje
įrašėte tokią formulę: =B9*B6 ir ją norite kopijuoti (vilkimo
būdu) į C10 narvelį. Ar viskas gerai?
289
A Taip.
B Ne, formulė turi būti tokia: = B9*B$6.
C Ne, formulė turi būti tokia: = $B9:$B6.
D Ne, formulė turi būti tokia: = $B9:B6.
131. Kaip vadinama narvelių grupė, pažymėta paveiksle
parodytu būdu?
A Bloku.
B Sudėtiniu bloku.
C Narvelių kombinacija.
D Narvelių matrica.
132. Skaičiuoklės lentelėje stulpeliai sužymėti didžiosiomis
raidėmis:
.
O kaip sužymėti po Z einantys stulpeliai?
A Z1, Z2, ...
B a, b, ...
C AA, AB, ...
D A1, B1, ...
290
133. Rašant ir taisant tekstą (pavyzdžiui, programa Word),
galima naudoti paieškos priemonę (Find – Rasti). Ar panašia
priemone galima naudotis skaičiuoklės lentelėje?
A Taip.
B Taip, tačiau tik teksto paieškai.
C Taip, tačiau tik skaičių paieškai.
D Taip, tačiau tik ne formulėse esančių žodžių ar
skaičių paieškai.
134.
Kokias
narvelio
koordinates
vadiname
absoliučiosiomis?
A Tokias, kurios visose formulėse sutampa.
B Tokias, kurios automatiškai nesikeičia kopijuojant
formulę į kitą narvelį.
C Tokias, kurios automatiškai pasikeičia kopijuojant
formulę į kitą narvelį.
135. Kokias narvelio koordinates vadiname santykinėmis?
A Tokias, kurios visose formulėse skiriasi.
B Tokias, kurios automatiškai pasikeičia kopijuojant
formulę į kitą narvelį.
C Tokias, kurios automatiškai nesikeičia kopijuojant
formulę į kitą narvelį.
136. Kuriame atsakymo variante neteisingai apibūdintos
narvelio mišriosios koordinatės?
A Tai koordinatės, kurios automatiškai nepasikeičia
kopijuojant formulę į kitą narvelį.
B Tai koordinatės, kuriose stulpelio raidė fiksuota, o
eilutės numeris keičiasi kopijuojant formulę į kitą
narvelį.
C Tai koordinatės, kuriose stulpelio raidė keičiasi, o
eilutės numeris fiksuotas kopijuojant formulę į kitą
narvelį.
D Tai koordinatės, kuriose arba abi dalys (stulpelio
raidė ir eilutės numeris) keičiasi, arba fiksuotos
kopijuojant formulę į kitą narvelį.
291
137. Kokiu ženklu žymima absoliučioji koordinatės dalis?
A !
B @
C #
D $
138. Kokiu ženklu pradedama formulė?
A !
B $
C =
D #
139. Reikia suskaičiuoti stulpelių C ir D sumą. Kaip turi
atrodyti formulė E2 narvelyje (žr. paveikslą)?
A 3+12
B =3+12
C =C2+D2
D =B2+D2
E =C2+E2
140. Reikia suskaičiuoti stulpelių C ir D sumą. Ką reikia
spragtelėti prieš pradedant rašyti formulę E2 narvelyje (žr.
paveikslą)? Pasirinkite tinkamiausią atsakymą.
292
A
B
Klavišą <=> .
Formulės langelyje.
C Mygtuką
D Mygtuką
E Bet kurį iš nurodytų elementų.
141. Reikia suskaičiuoti stulpelių C ir D sumą. Ką reikia
spragtelėti prieš pradedant rašyti formulę E2 narvelyje (žr.
paveikslą)? Pasirinkite tinkamiausią atsakymą.
A
B
Klavišą <=> arba <+> .
Formulės langelyje arba narvelyje C2.
C
D
Mygtuką
arba
Nė vienas iš nurodytų atsakymų neteisingas.
293
142. Reikia suskaičiuoti stulpelių C ir D vidurkį. Kurią
funkciją iš išskleisto sąrašo reikia pasirinkti prieš pradedant
rašyti formulę E2 narvelyje (žr. paveikslą)?
A Sum.
B Average.
C Count.
D More functions.
143. Sukurtoji skaičiuoklės lentelė didelė, tarkime, reikia
išspausdinti tik jos pažymėtą dalį. Kurį išskleisto meniu
elementą reikėtų pasirinkti norint nurodyti spausdinsimą
lentelės dalį?
294
A Page Setup.
B Print Area.
C Print Preview.
D Print ….
144. Kurį priemonių juostos mygtuką reikia paspausti
norint įrėminti lentelę?
295
A
B
C
D
.
Testas iš socialinių, teisinių ir etinių IKT aspektų
1. Kas yra elektroninė prekyba?
A Tai prekyba, organizuojama naudojant elektronines
ryšio priemones.
B Tai prekyba elektronikos pramonės gaminiais.
C Tai kompiuterių naudojimas prekių apskaitai
sandėlyje tvarkyti.
D Tai kompiuterių naudojimas prekybos ataskaitoms
rengti.
2. Kuris iš informacinės visuomenės apibrėžimų laikomas
tiksliausiu?
296
Informacinė visuomenė – tai atvira visuomenė,
kurioje ekonominės veiklos pagrindu tampa
informacijos parengimas ir jos naudojimas gamybai.
B Informacinė visuomenė – tai visuomenė, kurioje 10%
jos narių susiję su informacijos apdorojimu.
C Informacinė visuomenė – tai visuomenė, kurioje
dauguma žmonių turi asmeninius kompiuterius.
D Informacinė visuomenė – tai visuomenė, kurioje visi
naudojami kompiuteriai sujungti į kompiuterių
tinklus.
3. Ar kompiuteriai gali būti kenksmingo poveikio žmogaus
sveikatai šaltinis?
A Taip, gali būti, jei kompiuteriai nekokybiškai
pagaminti, neteisingai įjungti ar darbo vieta
netinkamai įrengta.
B Ne, kompiuteriai jokios kenksmingos įtakos žmogaus
sveikatai nedaro.
C Kompiuteriai gali kenkti tik mažiems vaikams.
D Paprastai kompiuteriai kenkia tik regėjimui.
4. Kuris iš atsakymų tiksliausiai išvardija kompiuterizuotos
darbo vietos elementus, kurie gali padėti sukurti tinkamą
darbo aplinką?
A Patogūs baldai, stabilus ir ryškus vaizdas ekrane,
tinkamas apšvietimas, darbo ir poilsio kaita.
B Patogūs baldai ir tinkamas apšvietimas, darbo ir
poilsio kaita.
C Stabilus ir ryškus vaizdas ekrane, tinkamas
apšvietimas, minkšti baldai.
D Minkšti baldai, stabilus vaizdas ekrane, tinkamas
apšvietimas.
5. Kuri iš išvardytų priemonių mažiausiai kenkia žmogaus
sveikatai elektromagnetinės spinduliuotės atžvilgiu?
A Sisteminis blokas.
B Neteisingai įrengta elektros maitinimo instaliacija.
A
297
Nekokybiškas vaizduoklis.
Spausdintuvai ir organizacinės technikos priemonės
(kopijavimo technika ir kt.).
6. Kokį poveikį žmogaus sveikatai gali turėti netinkamai
įrengta kompiuterizuota darbo vieta?
A Gali pakenkti regėjimui, stuburui ir sąnariams,
paveikti psichiką.
B Tai jokios kenksmingos įtakos žmogaus sveikatai
nedaro.
C Gali pakenkti tik stuburui ir sąnariams.
D Gali pakenkti tik regėjimui.
7. Kuri iš šių priemonių labiausiai tinka apsaugoti
kompiuterio išorinėje atmintinėje laikomą informaciją nuo
jos fizinio sunaikinimo ar sugadinimo?
A Reguliariai daromos svarbios informacijos atsarginės
kopijos.
B Kas pusmetį profilaktiškai valomi diskai.
C Taisyklingas kompiuterio išjungimas.
D Kaskart pradedant darbą vykdoma programa ScanDisk.
8. Kurią iš problemų gali sukelti kompiuterių virusai?
A Visas čia nurodytas.
B Sumažinti sistemos darbo spartą.
C Sutrikdyti operacinės sistemos ir aktyvios programos
darbą.
D Sugadinti ar ištrinti kai kurias kompiuterio diske
laikomas bylas.
9. Kuriuo būdu kompiuterių virusai gali patekti į jūsų
kompiuterį?
A Visais čia nurodytais būdais.
B Virusai gali būti atnešti kartu su programų ir kitų bylų
kopijomis per keičiamas informacijos laikmenas.
C Virusai gali būti atnešti kartu su įdiegiamų programų
nelegaliomis kopijomis.
D Virusai gali atklysti per kompiuterių tinklą.
C
D
298
10. Kuris iš šių teiginių geriausiai nusako kovos su
kompiuterių virusais priemones?
A Naudoti rezidentinę antivirusinę programą su nuolat
atnaujinama virusų duomenų baze.
B Neleisti dirbti kompiuteriu nepatyrusiems vartotojams.
C Tikrinti kompiuterių tinklu gautą informaciją
antivirusine programa.
D Neleisti diegti naujų programų.
11. Kuris teisės aktas Lietuvoje gina kompiuterių
programinės įrangos autorių teises?
A Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių
apsaugos įstatymas.
B Lietuvos Respublikos Civilinės teisės kodeksas.
C Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas.
D Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymas.
12. Ar galima laisvai kopijuoti kompiuterių programinę
įrangą?
A Laisvai kopijuoti galima tik tą kompiuterių programinę
įrangą, kurios autoriai leidžia tai daryti. Tokia
programinė įranga vadinama bendrojo naudojimo
(shareware) arba laisvojo naudojimo (freeware)
programine įranga.
B Laisvai kopijuoti galima tik tą kompiuterių programinę
įrangą, kurios autoriai leidžia tai daryti. Tokia
programinė įranga angliškai vadinama software.
C Laisvai kopijuoti galima bet kurią programinę įrangą.
D Jokia programinė įranga negali būti laisvai kopijuojama.
13. Kuris teisės aktas Lietuvoje užtikrina duomenų
apsaugą?
A Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymas.
B Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų
kodeksas.
299
Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas.
Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių
apsaugos įstatymas.
14. Ar asmuo gali susipažinti su apie jį surinktais
duomenimis?
A Taip, jei tik nepažeidžiamos įstatyme numatytos sąlygos.
B Taip, asmuo gali su jais susipažinti bet kuriuo atveju.
C Taip, jei tik su tuo sutinka duomenų valdytojas.
D Ne, su duomenimis surinktais apie asmenį gali
susipažinti tik specialūs asmenys.
15. Kuris teiginys apie kompiuterių virusų perdavimą
neteisingas?
A Visi čia pateikti atsakymai yra teisingi.
B Virusai gali būti perduodami drauge su informacija
naudojantis diskeliais.
C Virusai gali būti perduodami siunčiant elektroninius
laiškus.
D Virusai gali būti perduodami naudojantis internetu.
16. Kuris teiginys apie kompiuterių virusus neteisingas?
A Jie negali neribotai daugintis.
B Jie pažeidžia informaciją, esančią programos kode.
C Jie ima valdyti kompiuterinę sistemą, pakeisdami
programos fragmentus.
D Prisijungę prie kurių nors programų ar bylų jie gali
keliauti nuo vieno kompiuterio prie kito.
17. Kuris teiginys apie kompiuterių virusus teisingas?
A Jie gali neribotai dauginti savo kodą, skverbtis į kitas
programas bei kitaip trikdyti kompiuterio darbą.
B ie nepažeidžia informacijos, esančios programos kode.
C Jie negali persiduoti iš vieno kompiuterio į kitą.
D Jie prisikabina tik prie duomenų bylų, bet ne prie
programų.
18. Kuris kompiuterių virusų veiksmas mažiausiai
kenksmingas?
C
D
300
A Išveda įvairius pranešimus, erzina garsais ir pan.
B Trikdo kompiuterio darbą.
C Naikina kompiuteryje esančius duomenis, programas.
D Neleidžia paleisti kai kurių programų.
19. Kuris kompiuterių virusų veiksmas labai kenksmingas?
A Sunaikina kompiuteryje esančius duomenis, programas.
B Iš dalies sutrikdo kompiuterio darbą.
C Išveda įvairius pranešimus, erzina garsais ir pan.
D Teikia klaidingą informaciją.
20. Kuris iš čia pateiktų atsakymų variantų neatitinka
informacinės visuomenės sampratos?
A Tai išsilavinusi, tačiau pakankamai uždara bei atsargiai
priimanti naujoves visuomenė.
B Tai visuomenė, kurioje nuo mokymo koncepcijos
pereinama prie mokymosi.
C Tai visuomenė, aktyviai taikanti naujus mokymo būdus
bei metodus.
D Tai išsilavinusi ir besimokanti visuomenė.
21. Informacinė visuomenė - tai (pasirinkite tiksliausią
apibūdinimą):
A Atvira, išsilavinusi, besimokanti visuomenė, kurios
nariai gali ir geba taikyti šiuolaikines informacines
technologijas visose savo veiklos srityse, moka naudotis
šalies bei pasaulio informacijos šaltiniais, o valdžios
institucijos užtikrina informacijos prieinamumą ir
patikimumą.
B Atvira, išsilavinusi visuomenė, kurios nariai gali taikyti
šiuolaikines informacines technologijas visose savo
veiklos srityse, o valdžios institucijos užtikrina
informacijos prieinamumą ir patikimumą.
C Atvira, išsilavinusi, besimokanti visuomenė, kurios
nariai gali ir geba taikyti šiuolaikines informacines
technologijas visose savo veiklos srityse, moka naudotis
šalies bei pasaulio informacijos šaltiniais.
301
Atvira, išsilavinusi, besimokanti visuomenė, kurios
nariai geba taikyti šiuolaikines informacines
technologijas visose savo veiklos srityse, o valdžios
institucijos neriboja informacijos prieinamumo.
22. Informacinės visuomenės pagrindą sudaro (pasirinkite
tiksliausią variantą):
A Informacijos vertybių produkcija kaip varomoji
visuomenės plėtros jėga.
B Kompiuterizacija bei interneto plėtra kaip varomoji
visuomenės plėtros jėga.
C Neribojamos žiniasklaidos teisės kaip varomoji
visuomenės plėtros jėga.
D Švietimas kaip varomoji visuomenės plėtros jėga.
23. Kuris teiginys apie informacinę visuomenę klaidingas?
A Kultūrinis požiūris į informacinę visuomenę nėra
aktualus.
B Technologinis bei erdvinis požiūriai į informacinę
visuomenę yra aktualūs.
C Ekonominis požiūris į informacinę visuomenę yra
aktualus.
D Profesinis bei ekonominis požiūriai į informacinę
visuomenę yra aktualūs.
24. Kuris teiginys apie informacinę visuomenę yra teisingas?
A Tai atvira, išsilavinusi, besimokanti visuomenė, kurios
nariai gali ir geba taikyti šiuolaikines informacines
technologijas visose savo veiklos srityse, moka naudotis
šalies bei pasaulio informacijos šaltiniais, o valdžios
institucijos užtikrina informacijos prieinamumą ir
patikimumą.
B Tai atvira, išsilavinusi, besimokanti visuomenė, kurios
nariai geba, tačiau ne visada gali taikyti šiuolaikines
informacines technologijas visose savo veiklos srityse,
moka naudotis šalies bei pasaulio informacijos šaltiniais.
D
302
Tai atvira, išsilavinusi, besimokanti visuomenė, kurios
nariai geba taikyti šiuolaikines informacines
technologijas pagrindinėse savo veiklos srityse, moka
naudotis šalies bei pasaulio informacijos šaltiniais, tačiau
valdžios institucijos tuo nesidomi.
D Tai atvira, išsilavinusi, besimokanti visuomenė, kurios
nariai gali, tačiau ne visada geba taikyti šiuolaikinių
informacinių technologijų visose savo veiklos srityse,
moka naudotis pasaulio informacijos šaltiniais.
25. Autorių teisių objektu laikoma (nurodykite tiksliausią
atsakymą):
A Bet kokio pavidalo ir bet kuria kalba sudarytos
kompiuterių programos ir duomenų bazės, įskaitant
pradinę projektinę medžiagą.
B Bet kokio pavidalo ir bet kuria kalba sudarytos
kompiuterių programos ir duomenų bazės, neįskaitant
pradinės projektinės medžiagos.
C Bet kokio pavidalo, tačiau tik kai kuriomis kalbomis
sudarytos kompiuterių programos.
D Bet kokio pavidalo ir bet kuria kalba sudarytos duomenų
bazės, įskaitant pradinę jų projektinę medžiagą.
26. Kiek laiko galioja autorių turtinės teisės?
A Autorių turtinės teisės galioja visą autoriaus gyvenimą ir
dar 70 metų po autoriaus mirties.
B Autorių turtinės teisės galioja tik jam esant gyvam.
C Autorių turtinės teisės galioja 50 metų nuo jo sukurto
produkto įregistravimo.
D Autorių turtinių teisių galiojimas yra neterminuotas.
27. Kiek laiko saugomos autorių neturtinės teisės?
A Autorių neturtinės teisės saugomos neterminuotai.
B Autorių neturtinės teisės saugomos visą autoriaus
gyvenimą ir dar 70 metų po autoriaus mirties.
C Autorių neturtinės teisės nėra saugomos.
C
303
Autorių neturtinės teisės galioja 50 metų nuo jo sukurto
produkto įregistravimo.
28. Kas laikoma kompiuterio programa taikant Lietuvos
Respublikos Autorių teisių įstatymą (pasirinkite tiksliausią
atsakymą)?
A Tai komandų (instrukcijų), duomenų, paaiškinimų
sistema, išreikšta objektyvia forma ir pritaikyta
kompiuteriams arba kitiems analogiškiems įrenginiams,
norint gauti tam tikrą rezultatą.
B Tai komandų (instrukcijų), duomenų, paaiškinimų
sistema, išreikšta matematiniais žymenimis ir pritaikyta
kompiuteriams, norint gauti tam tikrą rezultatą.
C Tai komandų (instrukcijų), duomenų, paaiškinimų
sistema, išreikšta objektyvia forma ir pritaikyta
kompiuteriams.
D Tai komandų (instrukcijų) duomenų, paaiškinimų
sistema, išreikšta programavimo kalba ir pritaikyta
kompiuteriams arba kitiems analogiškiems įrenginiams,
norint gauti tam tikrą rezultatą.
29. Kuris teiginys apie laisvojo naudojimo programinę
įrangą (anglų k. freeware) yra teisingas?
A Tokių programų negalima pardavinėti.
B Už jas galima ir nemokėti, tačiau prašoma bent kiek
atsilyginti, jei jomis naudojamasi nuolatos.
C Tokios programos gali būti perkamos bei parduodamos.
D Teisė tokiomis programomis naudotis yra ribojama.
30. Ką paprastai nustato licencija?
A Kompiuterių, kuriuose gali būti įdiegta programa,
skaičių bei šios programos vartotojų skaičių.
B Tik kompiuterių, kuriuose gali būti įdiegta programa,
skaičių.
C Tik įdiegtos programos vartotojų skaičių.
D Nė vieno iš čia išvardytų dalykų licencija paprastai
nereglamentuoja.
D
304
31. Kaip vadinamos programos, kurių platinimas pagrįstas
vartotojų garbingu elgesiu (už jas galima mokėti ir
nemokėti, tačiau prašoma bent kiek atsilyginti, jei jos nuolat
vartojamos)?
A Bendrojo naudojimo programomis.
B Komercinėmis programomis.
C Laisvojo naudojimo programomis.
D Atvirojo kodo (arba teksto) programomis.
32. Kokias neturtines teises visuomet turi kūrinio autorius
(pasirinkite tiksliausią atsakymą)?
A Jis turi visas čia išvardytas neturtines teises.
B Teisę reikalauti pripažinti kūrinio autorystę, aiškiai
nurodant autoriaus vardą ir teisę prieštarauti bet kokiam
kūrinio ar jo pavadinimo iškraipymui.
C Teisę reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant kūrinį
būtų nurodomas arba nebūtų nurodomas autoriaus
vardas.
D Teisę prieštarauti bet kokiam kūrinio ar jo pavadinimo
iškraipymui ir teisę reikalauti, kad bet kokiu būdu
naudojant kūrinį būtų nurodomas arba nebūtų nurodomas
autoriaus vardas.
33. Kuris teiginys apie autorių teises yra neteisingas?
A Laisvojo naudojimo programinės įrangos vartojimui
autorių teisių apsaugos įstatymai negalioja.
B Autorių teisių apsaugos įstatymai reglamentuoja
komercinių programų įsigijimą ir naudojimą.
C Autorių teisių apsaugos įstatymai galioja visai
programinei įrangai.
D Autorių teisių apsaugos įstatymai galioja komercinei
programinei ir bendrojo naudojimo įrangai.
34. Kuris atsakymas apie duomenų apsaugą tiksliausias?
A Duomenys turi būti patikimi ir tinkamai tvarkomi (idant
nebūtų iškraipyti) bei apsaugoti nuo neteisėto jų
naudojimo.
305
Duomenys turi būti patikimi bei apsaugoti nuo neteisėto
jų naudojimo.
C Duomenys turi būti patikimi ir tinkamai tvarkomi, kad
nebūtų iškraipomi.
D Duomenys turi būti tinkamai tvarkomi (idant nebūtų
iškraipyti) bei apsaugoti nuo neteisėto jų naudojimo.
35. Kurio atsakymo klausimai įtraukti į duomenų apsaugos
aktą?
A Visi čia išvardyti klausimai.
B Duomenų platinimo ir jų kaupimo bei rinkimo tvarkos
klausimai.
C Duomenų rinkimo, kaupimo tvarkos ir valstybės registrų
apsaugos klausimai.
D Informacinių sistemų bei asmens duomenų apsaugos
klausimai.
36. Kuris iš čia pateiktų duomenų apsaugos principų yra
numatytas įstatymu?
A Visi čia išvardintieji principai.
B Duomenys turi būti saugomi nuo neteisėto kaupimo,
keitimo, perdavimo, paskelbimo, sunaikinimo.
C Asmens duomenys gali būti pateikiami pagal sutartį ir
gavus raštišką subjekto sutikimą, išskyrus duomenų
perdavimą saugumo, kontrolės, teismų institucijoms arba
duomenų perdavimą kitam asmens duomenų valdytojui
įstatymo numatytoms funkcijoms atlikti.
D Duomenų valdytojas privalo saugoti asmens duomenų
paslaptį.
37. Sveikatai pavojingi darbo su kompiuteriu veiksniai yra:
A Visi atsakymai teisingi.
B Regos sistemos perkrovos.
C Netinkama sėdima poza.
D Psichologinė įtampa.
38. Kuris negalavimas gali atsirasti dėl nepatogios kūno
padėties dirbant kompiuteriu?
B
306
A
B
Visi atsakymai teisingi.
Sėdint prie kompiuterio negali laisvai judėti krūtinės
ląsta, o tai kartais gali sukelti kosulio priepuolius, astmą.
C Ilgai sėdint nuleistais pečiais gali iškrypti stuburas,
pakisti kaulų ir raumenų sistemos patvarumas.
D Dėl plaštakos sąnarių įtempimo pavargsta rankos ir
ilgainiui gali atsirasti chroniški uždegimai.
39. Kuris teiginys apie informacinės visuomenės pasekmes
yra neteisingas?
A Informacijos prieinamumas neturi įtakos socialinei
diferencijacijai.
B Nemokėjimas naudotis naujomis informacinėmis
technologijomis neretai yra rimta kliūtis įsidarbinti.
C Gebėjimas suvokti didelius informacijos kiekius yra
rimtas privalumas tiek švietime, tiek versle.
D Vis daugiau įtakos įgyja tie, kurie geba sparčiai
pasinaudoti informacinėmis technologijomis.
40. Informacinės visuomenės plėtra sukelia problemas:
A Visas čia išvardintas problemas.
B Visuomenės susiskaidymą į tuos, kurie geba naudotis
informacinėmis technologijomis, ir tuos, kurie negali ir
nemoka jomis naudotis.
C Išsilavinimo lygių tarp miesto ir kaimo, tarp vyrų ir
moterų, tarp minimalias pajamas gaunančių ir turtingai
gyvenančių didėjantį skirtumą.
D Gebėjimo mokytis, įvairių mokymosi būdų ir metodų
įvaldymo sunkumus.
41. Kuris iš šių veiksnių nėra internetinės priklausomybės
požymis?
A Nenugalimas noras naudotis internetu.
B Pernelyg didelės išlaidos interneto ryšiams.
C Interneto naudojimas asmeninėms ir darbo reikmėms.
D Nuolatinis, beatodairiškas elektroninio pašto tikrinimas.
307
42. Kurių rūšių kūriniai yra ginami autorių teisių apsaugos
įstatymų?
A Visų čia išvardytų rūšių kūriniai.
B Kompiuterinės programos ir fotografijos.
C Kompiuterinės programos, knygos ir muzikiniai kūriniai.
D Architektų kūriniai, kino filmai, garso įrašai.
E Skulptūros, kino filmai, spektakliai ir šokiai.
43. Kuris iš čia pateiktų teiginių yra teisingas?
A Visi kiti čia išvardinti teiginiai yra klaidingi.
B Autorių teisių apsaugos įstatymai saugo tik
kompiuterines programas, garso įrašus ir kino filmus.
C Laikytis autorių teisių nėra visuomet privaloma.
D Nėra būtina visuomet tiksliai nurodyti panaudoto kūrinio
autorių bei pavadinimą.
44. Kompiuterinės etikos postulatu galima vadinti:
A Visa, kas čia paminėta.
B Nesinaudosiu informacija, kuri nėra skirta laisvai vartoti.
C Nevartosiu vogtos programinės įrangos.
D Netrukdysiu dirbti kitiems tinklo vartotojams.
45. Kuriame lygmenyje žmogaus kūno atžvilgiu turi būti
kompiuterio klaviatūra?
A Pilvo lygmenyje arba sulenktos per alkūnę rankos lygyje.
B Ties krūtine.
C Krūtinės arba pilvo lygmenyje.
D Visai nesvarbu, kaip padėta.
46. Interneto priklausomybės terminas, atsiradęs XX a.
pabaigoje, nusako:
A Poreikį „pabėgti“ į internetą, nesugebėjimą būti be jo.
B Interneto naudojimo asmeninėms ir darbo reikmėms
plitimą.
C Vieną iš informacinės visuomenės teigiamų požymių.
D Interneto prekybos svarbą.
47. Visą programinę įrangą galima suskirstyti į tris grupes
(komercinė, bendrojo naudojimo ir laisvojo naudojimo)
308
A Pagal jos platinimo ir įsigijimo taisykles.
B Pagal pateikimo vartotojui taisykles.
C Pagal naudojimosi ja pobūdį.
D Pagal turimas licencijas.
48. Kada Lietuvoje įsigaliojo Berno konvencija – daugiašalis
tarptautinis susitarimas, nustatantis autorių teisių
principus?
A 1994 m.
B 1990 m.
C 2000 m.
D 1980 m.
49. Patarimai, kaip apsaugoti duomenis, gali būti suskirstyti
į keturias grupes:
1) administracinės priemonės;
2) fizinė apsauga;
3) techninė apsauga;
4) programinė apsauga.
Kuriai grupei priskirtumėte pašalinių asmenų įėjimo į
patalpas ribojimus?
A 1
B 2
C 3
D 4
50. Patarimai, kaip apsaugoti duomenis, gali būti suskirstyti
į keturias grupes:
1) administracinės priemonės;
2) fizinė apsauga;
3) techninė apsauga;
4) programinė apsauga.
Kuriai grupei priskirtumėte slaptažodžius?
A 4
B 1
C 2
D 3
309
51. Patarimai, kaip apsaugoti duomenis, gali būti suskirstyti
į keturias grupes:
1) administracinės priemonės;
2) fizinė apsauga;
3) techninė apsauga;
4) programinė apsauga.
Kuriai grupei priskirtumėte antivirusines programas?
A 4
B 3
C 2
D 1
52. Patarimai, kaip apsaugoti duomenis, gali būti suskirstyti
į keturias grupes:
1) administracinės priemonės;
2) fizinė apsauga;
3) techninė apsauga;
4) programinė apsauga.
Kuriai grupei priskirtumėte signalizacijos įrengimą?
A 1
B 2
C 3
D 4
53. Kurie vaizduoklio parametrai sudaro vartotojui
nepalankias ar kenksmingas darbo sąlygas?
A Įstrižainė mažesnė nei 21 colis.
B Maitinimo įtampa 110 voltų.
C Vaizdo atnaujinimo dažnis mažesnis nei 50 hercų.
D Skiriamoji geba mažesnė nei 1024x768 taškų.
54. Kurios vaizduoklio savybės sukelia vartotojui
kenksmingas darbo sąlygas?
A Mažas spalvų skaičius.
B Vaizdo mirgėjimas.
C Ryškus vaizdas ekrane.
D Vienspalvis vaizdas (256 pilkumo lygių).
310
55. Ar gali kompiuterių virusai patekti iš kompiuterių
tinklo?
A Gali tik tuomet, jei jūsų kompiuteris prijungtas per
modemą.
B Gali tik tuomet, jei jūsų kompiuteris prijungtas prie
vietinio tinklo.
C Negali.
D Gali.
56. Ar gali kompiuterių virusai patekti iš diskelio?
A Gali tik tuomet, jei diskelis nesuženklintas.
B Gali tik tuomet, jei jis buvo kito vartotojo rankose.
C Gali.
D Negali.
57. Ar gali kompiuterių virusai patekti iš kompaktinės
plokštelės?
A Negali.
B Gali tik tuomet, jei į ją buvo rašoma du kartus.
C Gali tik tuomet, jei kompaktinė plokštelė yra skirta rašyti
(CD-RW).
D Gali.
58. Draugas leido jums nusikopijuoti Microsoft Word
programą. Ar šiuo veiksmu nepažeidžiamos kieno nors
teisės?
A Nepažeidžiamos.
B Pažeidžiamos autorių teisės.
C Jei ją naudosite tik namuose – nepažeidžiamos.
D Jei tą programą draugas įsigijo teisėtu būdu –
nepažeidžiamos.
59. Draugas leido jums nusikopijuoti legaliai įsigytą
mokamą programą. Ar šiuo veiksmu nepažeidžiamos kieno
nors teisės?
A Nepažeidžiamos.
B Pažeidžiamos autorių teisės.
C Jei ją naudosite tik mokymui – nepažeidžiamos.
311
D Jei tai vienintelė jos kopija – nepažeidžiamos.
60. Ar bendrojo naudojimo (shareware) programinė įranga
gali būti naudojama be ribojimų?
A Naudojimo ribojimai nurodomi dokumentacijoje.
B Tokia programinė įranga gali būti naudojama visiškai
laisvai.
C Tokia programinė įranga gali būti naudojama visiškai
laisvai, jei nedaromos naujos jos kopijos.
D Tik vieną dieną.
61. Kuri sąvoka vartojama apibūdinant programinės
įrangos kūrėjų teises?
A Patentas.
B Sertifikatas.
C Licencija.
D Autoriaus teisių.
62. Dauguma Lietuvoje naudojamų kompiuterių su
vartotojais bendrauja angliškai. Ar tai būtina?
A Taip, ne visos kompiuterių klaviatūros pritaikytos
lietuviškoms raidėms įvesti.
B Ne, reikėtų ugdyti lietuvišką terminiją ir siekti, kad
kompiuteriai su vartotojais bendrautų lietuviškai.
C Taip, ne visi spausdintuvai pritaikyti lietuviškiems
tekstams spausdinti.
D Gal ir ne, bet visi taip įpratę.
63. Kas yra elektroninė demokratija (el.demokratija)?
A Tai demokratija, prekiaujant elektronikos pramonės
gaminiais.
B Tai demokratija, skelbiama naudojant elektronines
bendravimo priemones: informacijos ir komunikacijos
technologijas.
C Tai demokratija, pasirenkant kompiuterių ir
telekomunikacijų techninę įrangą.
D Tai demokratija, pasirenkant žiniasklaidos priemones.
64. Kas yra elektroninės paslaugos?
312
Tai paslaugos, teikiamos elektroniniu paštu.
Tai paslaugos, susijusios su kompiuterių aptarnavimu.
Tai paslaugos, teikiamos kompiuteriniais (arba
informacijos) tinklais: intranetu, ekstranetu, internetu.
D Tai paslaugos, susijusios su elektronikos pramonės
gaminių aptarnavimu.
65. Kas yra elektroninė valdžia?
A Tai valdžia, kuri savo sprendimus pateikia internetu.
B Tai valdžia, kuri dalį savo paslaugų įmonėms bei
gyventojams teikia elektronine forma.
C Tai valdžia, kuri bendravimui su rinkėjais naudoja
elektronines bendravimo priemones.
D Tai priemonių sistema, skirta elektroninei žiniasklaidai
kontroliuoti.
66. Kas yra kompiuterinė etika?
A Moralės normos, kurių turi laikytis kompiuterinės
technikos projektuotojai ir vartotojai.
B Tai etika, skelbiama kompiuteriniais (arba informacijos)
tinklais.
C Tai etika, skelbiama elektroninės žiniasklaidos
priemonėmis.
D Tai etika, nusakanti tekstinių dokumentų ir elektroninių
laiškų rašymo taisykles.
67. Kas yra makrovirusas?
A Virusas, kuris paslėptas dokumente.
B Virusas, kuris paveikia tik vykdomąsias programas.
C Programa, kuri ieško kompiuteryje virusų.
D Tai kompiuterinis žaidimas.
68. Apibūdinkite, kas yra informacinė visuomenė?
A Tai visuomenė, kokią norėtų turėti kiekviena valstybė.
B Tai visuomenė, kurios nariai stengiasi mokytis visą
gyvenimą.
C Tai reiškia, kad informacija, žinios, duomenys lengvai
prieinami kiekvienam visuomenės nariui.
A
B
C
313
D Tai atvira, išsilavinusi ir besimokanti visuomenė, kurios
nariai gali ir geba taikyti šiuolaikines informacines
technologijas visose savo veiklos srityse, moka naudotis
šalies bei pasaulio informacijos šaltiniais, o valdžios
institucijos užtikrina informacijos prieinamumą ir
patikimumą.
69. Kas pasiūlė žmonijos visuomeninę raidą vaizduoti trimis
bangomis?
A Yoney Masuda.
B Tadao Umeaso.
C Martinas Bangemanas.
D Alvinas Toffleris.
70. Kokie yra vyraujantys penki požiūriai į informacinę
visuomenę?
A Informacinis,
ekonominis,
erdvinis,
socialinis,
komunikacinis.
B Technologinis, kultūrinis, erdvinis, telekomunikacinis,
informacinis.
C Socialinis, kultūrinis, ekonominis, telekomunikacinis,
technologinis.
D Technologinis,
ekonominis,
socialinis,
erdvinis,
kultūrinis.
71. Ką reiškia technologinis požiūris?
A Tai reiškia, kad vis daugiau dėmesio skiriama žinioms,
jos tampa produktu.
B Tai reiškia, kad informacinė visuomenė vaizduojama
kaip visuotinis tinklas, kurio visi vartotojai sujungti
internetu.
C Tai reiškia, kad informacinė visuomenė bus suskirstyta į
tris grupes: specialistus, informacinių technologijų
taikymo specialistus ir informacinių technologijų
vartotojus.
314
D Tai reiškia, kad informacinės technologijos įgalina
efektyviai apdoroti, kaupti, perduoti, skleisti informaciją,
ją susirasti.
72. Ką reiškia ekonominis požiūris?
A Tai reiškia, kad sparčiai plintanti informacija veikia
įvairių tautų kultūras, saviti jų elementai greičiau
perimami arba atmetami, suvienodėja.
B Tai reiškia, kad informacinė visuomenė bus suskirstyta į
tris grupes: specialistus, informacinių technologijų
taikymo specialistus ir informacinių technologijų
vartotojus.
C Tai reiškia, kad informacinė visuomenė vaizduojama
kaip visuotinis kaip visuotinis tinklas, kurio visi
vartotojai sujungti internetu.
D Tai reiškia, kad informacinėje visuomenėje pereinama
nuo turto prie žinių ekonomikos, vis daugiau dėmesio
skiriama žinioms, jos tampa produktu.
73. Ką reiškia socialinis požiūris?
A Tai reiškia, kad sparčiai plintanti informacija veikia
įvairių tautų kultūras, saviti jų elementai greičiau
perimami arba atmetami, suvienodėja.
B Tai reiškia, kad informacinėje visuomenėje pereinama
nuo turto prie žinių ekonomikos, vis daugiau dėmesio
skiriama žinioms, jos tampa produktu.
C Tai reiškia, kad informacinės technologijos įgalina
efektyviai apdoroti, kaupti, perduoti, skleisti informaciją,
ją susirasti.
D Tai reiškia, kad informacinė visuomenė bus suskirstyta į
tris grupes: specialistus (naujų technologijų kūrimas ir
diegimas),
informacinių
technologijų
taikymo
specialistus
(taikyti,
priderinti,
diegti
naujas
technologijas įvairiose srityse) ir informacinių
technologijų vartotojus (kurie savo veikloje naudojasi
informacinėmis technologijomis).
315
74. Ką reiškia erdvinis požiūris?
A Tai reiškia, kad informacinės technologijos įgalina
efektyviai apdoroti, kaupti, perduoti, skleisti informaciją,
ją susirasti.
B Tai reiškia, kad informacinėje visuomenėje pereinama
nuo turto prie žinių ekonomikos, vis daugiau dėmesio
skiriama žinioms, jos tampa produktu.
C Tai reiškia, kad informacinė visuomenė bus suskirstyta į
tris grupes: specialistus, informacinių technologijų
taikymo specialistus ir informacinių technologijų
vartotojus.
D Tai reiškia, kad informacinė visuomenė traktuojama kaip
pasaulinė, neribojama valstybių, regionų sienų.
Informacinė visuomenė vaizduojama kaip visuotinis kaip
visuotinis tinklas, kurio visi vartotojai sujungti internetu.
75. Ką reiškia kultūrinis požiūris?
A Tai reiškia, kad informacinė visuomenė bus suskirstyta į
tris grupes: specialistus, informacinių technologijų
taikymo specialistus ir informacinių technologijų
vartotojus.
B Tai reiškia, kad informacinė visuomenė vaizduojama
kaip visuotinis kaip visuotinis tinklas, kurio visi
vartotojai sujungti internetu.
C Tai reiškia, kad informacinės technologijos įgalina
efektyviai apdoroti, kaupti, perduoti, skleisti informaciją,
ją susirasti.
D Tai reiškia, kad sparčiai plintanti informacija veikia
įvairių tautų kultūras, saviti jų elementai greičiau
perimami arba atmetami, suvienodėja.
76. Kokie pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai?
A Stiprus paties piliečio noras mokytis, nenuolatinis
mokymas, mokymosi priemonių ir būdų įvairovė,
nuotolinis darbas, elektroninis verslas, elektroninės
paslaugos, elektroninė valdžia.
316
B Stiprus paties piliečio noras mokytis, nuolatinis
mokymas, mokymosi priemonių ir būdų neįvairovė,
nuotolinis darbas, elektroninis verslas, elektroninės
paslaugos, elektroninė valdžia.
C Stiprus paties piliečio noras ir negebėjimas mokytis,
nenutrūkstamas mokymas, mokymosi priemonių ir būdų
įvairovė, nuotolinis darbas, elektroninis verslas,
elektroninės paslaugos, elektroninė vyriausybė.
D Stiprus paties piliečio noras ir gebėjimas mokytis,
nenutrūkstamas ir nuolatinis mokymas, mokymosi
priemonių ir būdų įvairovė, nuotolinis darbas,
elektroninis verslas, elektroninės paslaugos, elektroninis
valdymas.
77. Kas yra nelygių galimybių problema arba skaitmeninė
nelygybė?
A Tai asmeninių kompiuterių skaičius vienam tūkstančiui
gyventojų.
B Tai interneto pagrindinių kompiuterių skaičius dešimčiai
tūkstančių gyventojų.
C Tai mobiliųjų telefonų skaičius vienam tūkstančiui
gyventojų
D Tai
netolygus
naudojimasis
informacinėmis
technologijomis pasaulyje ir valstybių viduje.
78. Kas yra etiketas?
A Moralės normų visuma, kuri grindžiama teoriškai ir
kurią palaiko individai.
B Tai elgesio normų naudojantis informacinėmis
technologijomis visuma.
C Tai visų interneto vartotojų elgesio taisyklių visuma.
D Tinkamo, deramo, privalomo elgesio viešumoje taisyklių
visuma.
79. Kas yra etika?
A Tai informacinių technologijų socialinės įtakos
visuomenei atspindys, kurio plotmėje klostosi moralinės
317
normos ir aktyvi veiklos politika, apimanti visus – ir
kompiuterinės technikos projektuotojus, ir vartotojus.
B Tinkamo, deramo, privalomo elgesio viešumoje taisyklių
visuma.
C Tai elgesio normų naudojantis informacinėmis
technologijomis visuma.
D Moralės normų visuma, kuri grindžiama teoriškai ir
kurią palaiko individai.
80. Kas yra kompiuterinė etika?
A Tai visų interneto vartotojų elgesio taisyklių visuma.
B Tai elgesio normų naudojantis informacinėmis
technologijomis visuma.
C Moralės normų visuma, kuri grindžiama teoriškai ir
kurią palaiko individai.
D Tai informacinių technologijų socialinės įtakos
visuomenei atspindys, kurio plotmėje klostosi moralinės
normos ir aktyvi veiklos politika, apimanti visus – ir
kompiuterinės technikos projektuotojus, ir vartotojus.
81. Kuri iš šių interneto taisyklių yra neteisinga?
A Gerbk žmogų.
B Dalykis savo žiniomis.
C Naudodamasis internetu laikykis tų pačių etikos taisyklių
kaip ir įprastame gyvenime.
D Netaupyk kitų žmonių laiką.
82. Kuri iš šių interneto taisyklių yra neteisinga?
A Žinok, kurioje interneto vietoje esi.
B Sukurk gerą įvaizdį internete.
C Gerbk kitų žmonių privatumą.
D Nevaldyk savo jausmų.
83. Kas yra kompiuterių virusas?
A Tai kompiuterio programa, kuri pažeidžia kitas
kompiuteryje esančias programas.
B Tai kompiuterio programa, kuri sugeba daugintis,
įsirašyti į kitas programas.
318
C Tai kenkėjiška programa ar programos dalis, kuri trikdo
kompiuterio ar programos darbą ir netgi gali iškreipti ar
sunaikinti kompiuteryje laikomus duomenis.
D Tai kenkėjiška programa ar programos dalis, gebanti
savaime daugintis, įsirašyti į kitas programas, kelties ar
disko padalijimo sektorius, kompiuterinius dokumentus,
kuriose gali būti naudojamos makrokomandos bei
trikdanti kompiuterio ar programos darbą ir netgi gali
iškreipti ar sunaikinti kompiuteryje laikomus duomenis.
84. Kas yra kelties sektoriaus virusai (Boot Viruses)?
A Tai
programos,
parašytos
makroprogramavimo
kalbomis, integruotomis į kurias nors taikomąsias
programas.
B Tai tokie virusai, kurie pasinaudoja praktiškai visų
operacinių sistemų vykdomosiomis bylomis, įskaitant ir
specialiąsias sistemines bylas.
C Tai tokie virusai, kurie nuolat laikomi kompiuterio
operatyviojoje atmintinėje.
D Tai tokie virusai, kurie įsirašo į diskelio arba standžiojo
disko kelties sektorių.
85. Kas yra bylų virusai (File Viruses)?
A Tai tokie virusai, kurie nuolat laikomi kompiuterio
operatyviojoje atmintinėje.
B Tai tokie virusai, kurie įsirašo į diskelio arba standžiojo
disko kelties sektorių.
C Tai tokie virusai, kurie išsiskiria tuo, kad juos aptikti yra
gana sudėtinga – jie neturi nuolatinio pavidalo, įsirašymo
vietų ir pan.
D Tai tokie virusai, kurie pasinaudoja praktiškai visų
operacinių sistemų vykdomosiomis bylomis, įskaitant ir
specialiąsias sistemines bylas.
86. Kas yra makrokomandiniai virusai (Macro Viruses)?
A Tai tokie virusai, kurie įsirašo į diskelio arba standžiojo
disko kelties sektorių.
319
B Tai tokie virusai, kurie pasinaudoja praktiškai visų
operacinių sistemų vykdomosiomis bylomis, įskaitant ir
specialiąsias sistemines bylas.
C Tai tokie virusai, kurie sugeba nuslėpti savo buvimą
sistemoje.
D Tai
programos,
parašytos
makroprogramavimo
kalbomis, integruotomis į kurias nors taikomąsias
programas.
87. Kas yra įvairiaformiai virusai (Polymorphic Viruses)?
A Tai tokie virusai, kurie įsirašo į diskelio arba standžiojo
disko kelties sektorių.
B Tai tokie virusai, kurie sugeba nuslėpti savo buvimą
sistemoje.
C Tai tokie virusai, kurie dauginimuisi pasinaudoja tinklų
bei duomenų perdavimo tinklais protokolų savybėmis.
D Tai tokie virusai, kurie išsiskiria tuo, kad juos aptikti yra
gana sudėtinga – jie neturi nuolatinio pavidalo, įsirašymo
vietų ir pan.
88. Kas yra „partizaniniai“ virusai (Stealth Viruses)?
A Tai tokie virusai, kurie dauginimuisi pasinaudoja tinklų
bei duomenų perdavimo tinklais protokolų savybėmis.
B Tai tokie virusai, kurie išsiskiria tuo, kad juos aptikti yra
gana sudėtinga – jie neturi nuolatinio pavidalo, įsirašymo
vietų ir pan.
C Tai įvairaus pobūdžio virusai („Trojos arkliai“ arba
„loginės bombos“, programišių sukurtos slapto
nuotolinio kompiuterių administravimo programos,
„slaptažodžių vagilės“, kitus virusus bei įvairiaformius
virusu generuojančios programos).
D Tai tokie virusai, kurie sugeba nuslėpti savo buvimą
sistemoje.
320
89. Kas yra rezitentiniai virusai (Memory Resident
Viruses)?
A Tai tokie virusai, kurie išsiskiria tuo, kad juos aptikti yra
gana sudėtinga – jie neturi nuolatinio pavidalo, įsirašymo
vietų ir pan.
B Tai įvairaus pobūdžio virusai („Trojos arkliai“ arba
„loginės bombos“, programišių sukurtos slapto
nuotolinio kompiuterių administravimo programos,
„slaptažodžių vagilės“, kitus virusus bei įvairiaformius
virusu generuojančios programos).
C Tai tokie virusai, kurie sugeba nuslėpti savo buvimą
sistemoje.
D Tai tokie virusai, kurie nuolat laikomi kompiuterio
operatyviojoje atmintinėje.
90. Kas yra „žalingos programos“ (Harmful Programs)?
A Tai tokie virusai, kurie sugeba nuslėpti savo buvimą
sistemoje.
B Tai
programos,
parašytos
makroprogramavimo
kalbomis, integruotomis į kurias nors taikomąsias
programas.
C Tai programos, dauginančios savo kopijas (kopijuojasi iš
vieno disko į kitą, išsiuntinėdama savo kopijas
elektroniniu paštu ar kitomis informacijos skleidimo
priemonėmis ir pan.).
D Tai įvairaus pobūdžio virusai („Trojos arkliai“ arba
„loginės bombos“, programišių sukurtos slapto
nuotolinio kompiuterių administravimo programos,
„slaptažodžių vagilės“, kitus virusus bei įvairiaformius
virusu generuojančios programos).
91. Kas yra tinklų virusai (Network Viruses)?
A Tai tokie virusai, kurie išsiskiria tuo, kad juos aptikti yra
gana sudėtinga – jie neturi nuolatinio pavidalo, įsirašymo
vietų ir pan.
321
B Tai tokie virusai, kurie įsirašo į diskelio arba standžiojo
disko kelties sektorių.
C Tai tokie virusai, kurie pasinaudoja praktiškai visų
operacinių sistemų vykdomosiomis bylomis, įskaitant ir
specialiąsias sistemines bylas.
D Tai tokie virusai, kurie dauginimuisi pasinaudoja tinklų
bei duomenų perdavimo tinklais protokolų savybėmis.
92. Kas yra „kirminai“?
A Tai įvairaus pobūdžio virusai („Trojos arkliai“ arba
„loginės bombos“, programišių sukurtos slapto
nuotolinio kompiuterių administravimo programos,
„slaptažodžių vagilės“, kitus virusus bei įvairiaformius
virusu generuojančios programos).
B Tai
programos,
parašytos
makroprogramavimo
kalbomis, integruotomis į kurias nors taikomąsias
programas.
C Tai tokie virusai, kurie dauginimuisi pasinaudoja tinklų
bei duomenų perdavimo tinklais protokolų savybėmis.
D Tai programos, dauginančios savo kopijas (kopijuojasi iš
vieno disko į kitą, išsiuntinėdama savo kopijas
elektroniniu paštu ar kitomis informacijos skleidimo
priemonėmis ir pan.).
93. Kurios iš jų nėra antivirusinių programų grupės?
A Programos – filtrai.
B Programos – detektoriai.
C Programos – gydytojai.
D Programos – pranešėjai.
94. Kokią apsaugą nuo netyčinio informacijos ištrynimo
dažniausiai naudoja patyrę kompiuterininkai?
A Paleidžia antivirusinę programą.
B Tai atlieka pati operacinė sistema.
C Svarbias rinkmenas perrašo kitu vardu.
D Daro atsargines svarbių rinkmenų kopijas.
322
95. Nuo kada kompiuterių programų bei duomenų bazių
autorines teises bei jų naudojimą reglamentuoja „Autorių
teisių ir gretutinių teisių įstatymas“?
A Nuo 2003 m. kovo 5 d.
B Nuo 1992 m.
C Nuo 1996 m.
D Nuo 1999 m.
96. Kuris iš šių elementų nėra autorių teisių apsaugos
ženklas?
A Autoriaus vardas.
B © arba (C) ženklas.
C Kūrinio pirmojo išleidimo metai.
D ®.
97. Kuri iš šių grupių nepriklauso programinei įrangai?
A Laikinai (tam tikrą laikotarpį) nemokama programinė
įranga (angl. shareware).
B Verslo programinė įranga.
C Nemokama programinė įranga (angl. freeware).
D Mokyklų programinė įranga.
98. Kas yra atvirojo teksto (kodo) programos (angl. Open
source software)?
A Tokios programos, už kurias autorius nori gauti nedidelį,
dažniausiai simbolinį, atlyginimą.
B Tokios programos, kuriomis gali naudotis kiekvienas, tik
negalima jų pardavinėti.
C Tokios programos, kurios nustato kompiuterių, kuriuose
gali būti įdiegta programa, skaičių ir vartotojų skaičių.
D Tokios programos, kurias galima modifikuoti ir jos
pateikiamos su pradiniais tekstais.
99. Kas yra laikinai nemokamos programos (angl.
shareware)?
A Tokios programos, kurias galima modifikuoti ir jos
pateikiamos su pradiniais tekstais.
323
B Tokios programos, kuriomis gali naudotis kiekvienas, tik
negalima jų pardavinėti.
C Tokios programos, kurios nustato kompiuterių, kuriuose
gali būti įdiegta programa, skaičių ir vartotojų skaičių.
D Tokios programos, už kurias autorius nori gauti nedidelį,
dažniausiai simbolinį, atlyginimą.
100. Kas yra nemokama programinė įranga (angl.
freeware)?
A Tokios programos, kurios nustato kompiuterių, kuriuose
gali būti įdiegta programa, skaičių ir vartotojų skaičių.
B Tokios programos, už kurias autorius nori gauti nedidelį,
dažniausiai simbolinį, atlyginimą.
C Tokios programos, kurias galima modifikuoti ir jos
pateikiamos su pradiniais tekstais.
D Tokios programos, kuriomis gali naudotis kiekvienas, tik
negalima jų pardavinėti.
101. Kas yra licencija?
A Tokios programos, kuriomis gali naudotis kiekvienas, tik
negalima jų pardavinėti.
B Tokios programos, kurias galima modifikuoti ir jos
pateikiamos su pradiniais tekstais.
C Tokios programos, už kurias autorius nori gauti nedidelį,
dažniausiai simbolinį, atlyginimą.
D Tokios programos, kurios nustato kompiuterių, kuriuose
gali būti įdiegta programa, skaičių ir vartotojų skaičių.
102. Kuri iš šių piratavimo formų yra neteisinga?
A Elektroninės skelbimo lentos.
B Falsifikatų gamyba.
C Pačių vartotojų savarankiškas neteisėtai įsigytų
programų įdiegimas.
D Kompiuterių pardavėjų bei paslaugų teikėjų legalus
programų įdiegimas vartotojams.
103. Kuri iš šių duomenų apsaugos priemonių neteisinga?
A Administracinė.
324
B Fizinė.
C Techninė.
D Internetinė.
104. Kada buvo priimtas Lietuvos Respublikos Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymas?
A 1991 m. liepos 16 d.
B 1996 m. gruodžio 30 d.
C 1999 m. birželio 1 d.
D 1996 m. birželio 11 d.
105. Kas yra elektrosmogas?
A Tai elektros įtaka žmonių sveikatai.
B Tai magnetinių laukų poveikis žmonių sveikatai.
C Tai aplinkos tarša elektriniais prietaisais.
D Tai aplinkos tarša elektromagnetiniais laukais.
106. Ką reiškia ženklas su užrašu MPR II?
A Kad vaizduoklis atitinka griežtesnius nei numato MPR
II
standartas
reikalavimus
elektromagnetinės
spinduliuotės požiūriu.
B Kad vaizduoklis atitinka kintamojo magnetinio lauko
srauto tankį dviejuose dažnių diapazonuose.
C Kad vaizduoklis atitinka standarto reikalavimus pagal
elektrostatinio ekrano paviršiaus potencialą, kintamojo
elektrinio lauko stiprį dviejuose dažnių diapazonuose.
D Kad vaizduoklis atitinka standarto reikalavimus pagal
elektrostatinio ekrano paviršiaus potencialą, kintamojo
elektrinio lauko stiprį dviejuose dažnių diapazonuose ir
kintamojo magnetinio lauko srauto tankį dviejuose
dažnių diapazonuose.
107. Ką reiškia ženklas „TCO“?
A Kad vaizduoklis atitinka kintamojo magnetinio lauko
srauto tankį dviejuose dažnių diapazonuose.
B Kad vaizduoklis atitinka standarto reikalavimus pagal
elektrostatinio ekrano paviršiaus potencialą, kintamojo
elektrinio lauko stiprį dviejuose dažnių diapazonuose ir
325
kintamojo magnetinio lauko srauto tankį dviejuose
dažnių diapazonuose.
C Kad vaizduoklis atitinka standarto reikalavimus pagal
elektrostatinio ekrano paviršiaus potencialą, kintamojo
elektrinio lauko stiprį dviejuose dažnių diapazonuose.
D Kad vaizduoklis atitinka griežtesnius nei numato MPR
II
standartas
reikalavimus
elektromagnetinės
spinduliuotės požiūriu.
108. Kuri iš šių techninių charakteristikų nepriklauso
vaizduokliui?
A Ekrano matmenys.
B Praleidžiamų dažnių juostos plotis.
C Atspindį mažinanti ekrano danga.
D Procesoriau greitis.
109. Kas yra ekrano metmenys?
A Tai taškų eilutėje ir eilučių kadre skaičius.
B Tai dažnis, kurio vertė lygi skiriamajai gebai,
padaugintai iš kadrų skleidimo dažnio.
C Tai dažnis, kuris rodo, kiek kartų per sekundę (Hz)
perpiešiamas vaizdas ekrane, kai pradedama piešti nuo
kairiojo viršutinio ekrano kampo horizontaliomis
eilutėmis, besileidžiančiomis žemyn.
D Tai įstrižainės matmenys coliais (centimetrais) nuo vieno
ekrano kampo iki kito.
110. Kas yra skiriamoji geba?
A Tai įstrižainės matmenys coliais (centimetrais) nuo vieno
ekrano kampo iki kito.
B Tai dažnis, kurio vertė lygi skiriamajai gebai,
padaugintai iš kadrų skleidimo dažnio.
C Tai dažnis, kuris rodo, kiek kartų per sekundę (Hz)
perpiešiamas vaizdas ekrane, kai pradedama piešti nuo
kairiojo viršutinio ekrano kampo horizontaliomis
eilutėmis, besileidžiančiomis žemyn.
D Tai taškų eilutėje ir eilučių kadre skaičius.
326
111. Kas yra kadrų skleidimo dažnis?
A Tai paprastai pablogina ekrano šviesumą, užtat
atspindžiai nevargina akių.
B Tai taškų eilutėje ir eilučių kadre skaičius.
C Tai dažnis, kurio vertė lygi skiriamajai gebai,
padaugintai iš kadrų skleidimo dažnio.
D Tai dažnis, kuris rodo, kiek kartų per sekundę (Hz)
perpiešiamas vaizdas ekrane, kai pradedama piešti nuo
kairiojo viršutinio ekrano kampo horizontaliomis
eilutėmis, besileidžiančiomis žemyn.
112. Kas yra praleidžiamų dažnių juostos plotis?
A Tai dažnis, kuris rodo, kiek kartų per sekundę (Hz)
perpiešiamas vaizdas ekrane, kai pradedama piešti nuo
kairiojo viršutinio ekrano kampo horizontaliomis
eilutėmis, besileidžiančiomis žemyn.
B Tai taškų eilutėje ir eilučių kadre skaičius.
C Tai dažnis, kurio vertė lygi skiriamajai gebai,
padaugintai iš eilučių kadre skaičiaus.
D Tai dažnis, kurio vertė lygi skiriamajai gebai,
padaugintai iš kadrų skleidimo dažnio.
113. Kas yra atspindį mažinanti ekrano danga?
A Tai dažnis, kurio vertė lygi skiriamajai gebai,
padaugintai iš kadrų skleidimo dažnio.
B Tai dažnis, kuris rodo, kiek kartų per sekundę (Hz)
perpiešiamas vaizdas ekrane, kai pradedama piešti nuo
kairiojo viršutinio ekrano kampo horizontaliomis
eilutėmis, besileidžiančiomis žemyn.
C Tai taškų eilutėje ir eilučių kadre skaičius.
D Tai paprastai pablogina ekrano šviesumą, užtat
atspindžiai nevargina akių.
114. Kuris iš šių darbo su kompiuteriu veiksnių yra
nekenksmingas sveikatai?
A Netinkama sėdėsena.
B Regos sistemos perkrova.
327
C Psichologinė įtampa.
D Daryti pertraukas.
115. Kuris iš šių darbo su kompiuteriu sėdėjimo veiksnių yra
neteisingas?
A Vaizduoklio viršus turi būti 5-8 cm žemiau akių lygio.
B Dirbant nugara turi remtis į kėdės atlošą.
C Mažiausias atstumas iki vaizduoklio ekrano turi būti 60
cm.
D Kojos gali nesiekti grindis.
116. Kuris iš šių darbo su klaviatūra veiksnių yra
neteisingas?
A Laikyti riešus tiesiai ir viename lygyje su rankos dilbiu.
B Pirštai natūraliai išlenkti.
C Netiesti pirštų toli nuo pagrindinės eilutės.
D Stipriai spaudyti klavišus.
117. Kuris iš šių regėjimo ir šviesos veiksnių yra neteisingas?
A Iš ekrano turi sklisti maždaug tiek šviesos, kaip ir iš
aplinkos, esančios aplink vaizduoklį.
B Kompiuterį pastatyti taip, kad langai ir šviesa būtų ne
priešais, o iš šono.
C Langai ir šviesos šaltiniai turi būtoi pritemdyti, kad
pagerintų vaizduoklyje regimą vaizdą.
D Šviesos šaltinis yra už nugaros ir šviesa atsispindi
kompiuterio vaizduoklyje.
118. Kas kiek laiko reikia daryti pertraukas, dirbant su
kompiuteriu?
A Dirbi, kiek nori.
B Kas 0,5 val.
C Kas 1 val.
D Kas 30 min.
119. Kuri iš šių programų naudojama tekstų rengimui bei
raštvedybos pradmenims?
A Microsoft PowerPoint.
B Microsoft Publicher.
328
C Microsoft FrontPage.
D Microsoft Word.
120. Kuri iš šių programų naudojama buhalterinei
apskaitai?
A Microsoft Word.
B Microsoft Access.
C Microsoft Publicher.
D Microsoft Excel.
121. Kuri iš šių programų naudojama kompiuterinei
leidybai?
A Microsoft Excel.
B Microsoft FrontPage.
C Microsoft PowerPoint.
D Adobe PageMaker, Adobe Indesign.
122. Kuri iš šių interneto parduotuvių yra didžiausia?
A www.24x7.lt
B www.ceramicarts.8m.com
C www.perku.lt
D www.amazon.com
123. Kaip sutrumpintai vadinama simbolių kalba
bendravimui su neįgaliaisiais?
A NSK.
B BSK.
C ASK.
D AAK.
329
ATSAKYMAI
TEKSTŲ IŠ INFORMACIJOS TVARKYMO
KOMPIUTERIU PAGRINDŲ ATSAKYMAI:
1. A
2. A
3. A
4. A
5. A
6. A
7. A
8. A
9. A
10. A
11. A
12. A
13. A
14. A
15. A
16. A
17. A
18. A
19. A
20. A
21. A
22. A
23. A
24. A
25. A
26. E
27. E
28. E
29. E
30. A
31. A
32. A
33. A
34. A
35. A
36. A
37. B
38. A
39. A
40. A
41. A
42. A
43. A
44. A
45. B
46. A
47. A
48. A
49. A
50. A
51. A
52. A
53. A
54. A
55. A
56. A
57. A
58. A
59. A
60. A
61. A
62. A
63. A
64. A
65. A
66. A
67. A
68. A
69. A
70. A
71. A
72. A
73. A
74. A
75. A
76. A
77. A
78. A
79. A
80. D
81. A
82. A
83. A
84. A
85. A
86. A
87. A
330
TESTŲ IŠ TEKSTŲ TVARKYMO IR
INFORMACIJOS PATEIKIMO ATSAKYMAI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
B
C
B
B
D
E
D
A
A
E
B
A
D
C
B
E
C
C
C
C
C
A
A
D
D
B
C
B
B
B
D
D
D
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
C
A
A
D
C
E
E
C
A
D
A
A
B
D
B
B
B
C
A
E
E
D
B
D
E
B
B
C
E
C
D
B
A
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
C
D
D
D
A
B
D
B
D
C
A
D
D
A
C
E
E
C
C
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
100. A
101. A
102. A
103. A
104. A
105. A
106. A
107. A
108. A
109. A
110. A
111. A
112. A
113. A
114. A
115. A
116. A
117. A
118. A
119. A
120. A
121. A
122. A
123. D
124. C
125. C
126. B
127. B
128. C
129. E
130. A
131. A
132. B
133. A
134. C
135. A
136. A
137. A
138. A
139. A
140. A
141. A
331
TESTŲ IŠ INTERNETO IR ELEKTRONINIO
PAŠTO ATSAKYMAI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
E
C
D
A
A
D
E
C
E
B
A
D
C
E
B
D
D
C
B
C
B
E
D
C
C
E
A
B
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
B
A
D
A
A
D
E
E
E
A
E
C
D
C
A
D
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
C
C
B
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
332
TEKSTŲ IŠ SKAIČIUOKLĖS
ATSAKYMAI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
A
A
A
A
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
A
A
A
A
A
A
A
75. A
76. A
77. A
78. A
79. A
80. A
81. A
82. A
83. A
84. A
85. A
86. A
87. A
88. A
89. A
90. C
91. A
92. B
93. A
94. A
95. A
96. A
97. A
98. A
99. B
100. A
101. C
102. B
103. D
104. B
105. D
106. D
107. A
108. A
109. C
110. A
111. A
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
D
A
A
B
A
B
B
C
C
C
D
C
D
A
A
A
A
B
B
B
C
A
B
C
D
D
C
C
E
C
B
B
B
333
TESTŲ IŠ SOCIALINIŲ, TEISINIŲ IR ETINIŲ
ASPEKTŲ ATSAKYMAI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
B
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
D
C
D
B
B
A
D
B
B
C
B
A
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
82. D
83. D
84. D
85. D
86. D
87. D
88. D
89. D
90. D
91. D
92. D
93. D
94. D
95. D
96. D
97. D
98. D
99. D
100. D
101. D
102. D
103. D
104. D
105. D
106. D
107. D
108. D
109.
D
110.
D
111.
D
112.
D
113.
D
114.
D
115.
D
116.
D
117.
D
118.
D
119.
D
120.
D
121.
D
122.
D
123.
D
334
MKRĮ – 2004
Teisingas variantas – visada d atvejis.
Kuris iš šių kompiuterio įrenginių skirtas tik įvesti
informacijai į kompiuterį?
a Modemas
b Diskelių įrenginys
c Spausdintuvas
d Skeneris
Kuris iš šių veiksmų padeda apsaugoti kompiuteriu
tvarkomus duomenis nuo dingimo?
a Dokumentų ištrynimas
b Katalogų atvėrimas naudojimui vietiniame tinkle (sharing)
c Kompiuterio užkrėtimas virusais
d Atsarginių kopijų įrašymas į kitą laikmeną
Kaip atsiranda kompiuterių virusai?
a Kompiuterių virusai yra nežemiškos, kosminės kilmės
b Nelegaliai kopijuojamos programos automatiškai virsta
virusais
c Virusai atsiranda dėl klaidų kompiuterių programose
d Virusus kuria piktavaliai asmenys, mokantys programuoti
Kokia informacija pateikiama bet kurios programos lango
antraštės juostoje?
a Laikas ir data
b Kompiuterio vartotojo vardas
c Kompiuterio tipas
d Programos pavadinimas
Kuri iš šių programų geriausiai tinka tekstinei informacijai
tvarkyti?
a Microsoft Excel
b Open Office Calc
c Microsoft Paint
d Microsoft Word
335
Kuris iš teiginių apie failus ir katalogus yra teisingas?
a Kataloguose gali būti saugomi tik failai, o failuose – tik
katalogai
b Kiekviename kataloge gali būti saugomi tik vieno tipo failai
c Failus galima perkelti, o katalogus – tik kopijuoti
d Kataloguose gali būti saugomi ir failai, ir katalogai
Kas nurodo operacinei sistemai, kokio tipo duomenys
saugomi faile?
a Failo vardo pirmoji raidė
b Katalogo, kuriame saugomas failas, pavadinimas
c Operacinė sistema tai gali nustatyti tik iš failo turinio
d Failo prievardis
Pagal kurį požymį NEGALIMA atlikti failų paieškos?
a Pagal datą
b Pagal failo vardą
c Pagal pateiktą teksto fragmentą
d Pagal pateiktą piešinio fragmentą
Ką galima glaudinti archyvavimo (glaudinimo) programa?
a Tik viename pasirinktame kataloge esančius failus
b Tik failus, bet ne katalogus
c Visus failus ir katalogus, išskyrus anksčiau suglaudintus
archyvų failus
d Pasirinktus failus ir katalogus su juose esančiais failais
Kuris klaviatūros mygtukas pakeičia didžiųjų ar mažųjų
raidžių rašymo režimą priešingu?
a Ctrl
b Shift
c Esc
d Caps Lock
Kurios lapo nuostatos išsaugomos kartu su teksto
dokumentu?
a Priemonių juostų išsidėstymas tekstų redaktoriaus lange
b Ekrano skiriamoji geba
c Spausdinamų kopijų skaičius
336
d Lapo dydis, orientacija (pasukimas) ir paraštės
Kurios šrifto savybės NEGALIMA keisti redaguojant teksto
dokumentą?
a Simbolių dydžio
b Simbolių spalvos
c Šrifto tipo, nusakomo jo pavadinimu
d Simbolio atskirų dalių formos
Kuriai teksto dokumento daliai visada galima nustatyti
kitokią lygiuotę nei likusiam dokumento tekstui?
a Žodžiui
b Simboliui
c Sakiniui
d Pastraipai
Kuris būdas sukeisti vietomis du teksto dokumento sakinius
yra NETINKAMAS?
a Kai pirmasis sakinys pažymimas, iškerpamas ir įklijuojamas
po antrojo sakinio
b Kai antrasis sakinys pažymimas, iškerpamas ir įklijuojamas
po pirmojo sakinio
c Kai pirmasis sakinys nukopijuojamas, jo kopija įklijuojama
po antrojo sakinio, tuomet pirmasis sakinys ištrinamas
d Kai pirmasis sakinys nukopijuojamas ir, pažymėjus antrąjį
sakinį, įklijuojamas
Pažymėję visą teksto dokumentą, įvykdėme ženklinto sąrašo
kūrimo komandą. Kuri dokumento dalis taps atskiru
ženklinto sąrašo elementu?
a Kiekvienas simbolis
b Kiekviena eilutė
c Kiekvienas žodis
d Kiekviena pastraipa
Kiek MAŽIAUSIAI langelių sudaro šią tekstų redaktoriaus
lentelę?
337
a Trys
b Septyni
c Devyni
d Penki
Kuri paprastojo elektroninio pašto (tvarkomo elektroninio
pašto programa) ypatybė gali būti pranašesnė už atitinkamą
žiniatinklinio pašto (tvarkomo interneto naršykle) savybę?
a Galima tvarkyti paštą iš bet kurio kompiuterio, prijungto prie
interneto
b Galima sudėlioti laiškus į atskirus aplankus
c Galima siųsti laiškus su prisegtais dokumentais
d Galima tvarkyti laiškus, neprisijungus prie interneto
Kuriuo iš šių atvejų elektroninio laiško adreso laukas (To:)
užpildomas automatiškai?
a Persiunčiant laišką kitam adresatui (Forward)
b Kopijuojant kito laiško tekstą
c Kuriant naują laišką
d Atsakant į laišką (Reply)
Kurio veiksmo NEGALIMA atlikti interneto naršykle?
a Peržvelgti tinklapio turinio
b Pereiti į kitą tinklapį pasinaudojus nuoroda
c Peržvelgti tinklapio HTML teksto
d Laisvai keisti bet kurio tinklapio turinio
Kuri iš šių galimybių nėra viena iš standartinių interneto
paslaugų (services)?
a Tinklapių peržiūra
b Failų siuntimas
c Elektroninis paštas
338
d Telefono ryšys
Kaip papildomas interneto naršyklės adresynas (favorites,
bookmarks)?
a Automatiškai, aplankius bet kurį interneto tinklapį
b Automatiškai, aplankius interneto paieškos sistemą
c Adresyno turinio keisti negalima
d Specialia naršyklės meniu komanda arba mygtuku
Kuris iš šių adresų yra interneto paieškos sistemos adresas?
a http://www.nec.lt
b http://www.smm.lt
c http://www.lrs.lt
d http://www.google.lt
Kurio tipo duomenų NEBŪNA skaičiuoklės langeliuose –
skaičių, tekstų, loginių reikšmių, datos, laiko?
a Datos ir laiko
b Skaičių ir tekstų
c Loginių reikšmių
d Gali būti bet kurio nurodyto tipo duomenys
Kurioje skaičiuoklės langelio dalyje reikia spragtelti pele ir
tempti žymeklį, kai norime pažymėti keletą gretimų
langelių?
a Dešiniajame apatiniame kampe
b Ant bet kurios kraštinės
c Ant viršutinės kraštinės
d Langelio viduje
Skaičiuoklės darbo lakšte pažymėjome langelių bloką,
kuriame yra lentelė su duomenimis, ir įvykdėme rikiavimo
komandą. Kokia lakšto dalis bus surikiuota?
a Visas lakštas
b Visos eilutės, kuriose yra pažymėtasis blokas
c Visi stulpeliai, kuriuose yra pažymėtasis blokas
d Tik pažymėtasis blokas
339
Kuria
formule
pasinaudojus
galima
sutrumpinti
skaičiuoklės
langelyje
įrašytą
formulę
=A1+A2+A3+A4+A5+A6+B1+B2+B3+B4+B5?
a =SUM(A1)+SUM(B5)
b =MAX(A1:B6)+ MIN(A1:B6)
c =AVERAGE(A1:B6)
d =SUM(A1:B6)-B6
Kam skirta skaičiuoklės funkcija IF?
a Pasikartojantiems veiksmams atlikti
b Skaitinės reikšmės ženklui nustatyti
c Skaičiuoklės langelio duomenų tipui nustatyti
d Vienai iš dviejų reikšmių automatiškai pasirinkti pagal
nurodytą sąlygą
Ar galima tvarkyti skaičiuoklės darbo lakštą taip, kad būtų
matomos lapų ribos?
a Ne, lapų ribos matomos tik peržiūrint spaudinį
b Taip, tačiau šiuo atveju negalima pakeisti lentelės turinio
c Taip, tačiau šiuo atveju negalima pakeisti lapo nuostatų
d Taip, tam reikia įjungti specialų skaičiuoklės darbo režimą
Kurio
iš
įrenginių
skleidžiama
elektromagnetinė
spinduliuotė gali labiausiai kenkti kompiuteriu dirbančio
žmogaus sveikatai?
a Pelės
b Klaviatūros
c Spausdintuvo
d Monitoriaus
Kuriuo atveju elektroninis laiškas PAŽEIDŽIA interneto
etikos principus?
a Kai grupei žmonių išsiųsto laiško autoriui atsakoma
asmeniniu laišku
b Kai diskusijų konferencijoje prieštaraujama kito laiško
autoriui
c Kai diskusijų konferencijoje sutinkama su kito laiško
autoriaus nuomone
340
d Kai gautas asmeninis laiškas be siuntėjo leidimo aptariamas
viešoje konferencijoje.
Kuris iš šių kompiuterio įrenginių skirtas ir įvesti, ir išvesti
informacijai?
a Skeneris
b Klaviatūra
c Spausdintuvas
d Modemas
Ką reikia atlikti prieš išjungiant kompiuterį, kad nedingtų
naujai sukurtas dokumentas?
a Patikrinti kompiuterį antivirusine programa
b Ištrinti sukurtą dokumentą
c Išspausdinti jį
d Įrašyti dokumentą į kompiuterio laikmeną
Kuris apsisaugojimo nuo kompiuterinių virusų būdas yra
labiausiai paplitęs?
a Tinklapių peržiūra atsijungus nuo interneto
b Tuščių laikmenų formatavimas
c Duomenų archyvavimas (glaudinimas)
d Antivirusinių programų naudojimas
Kokius veiksmus galima atlikti „sugriebus“ pele už apatinio
dešiniojo programos lango kampo?
a Užverti programos langą
b Perkelti programos langą į kitą vietą
c Pakeisti lange vykdomą programą
d Padidinti ar sumažinti programos langą
Kuri iš šių programų geriausiai tinka skeneriu nuskaitytai
nuotraukai redaguoti?
a Skaičiuoklė (Excel, Calc)
b Tekstų redaktorius (Word, Writer)
c Pateikčių programa (Power Point, Impress)
d Grafikos redaktorius (Photoeditor, Photoshop)
Kuris iš teiginių apie failus ir katalogus yra teisingas?
a Failo vardą privalo sudaryti ne mažiau kaip 8 simboliai
341
b Katalogų vardai negali turėti prievardžių
c Varduose ir prievardžiuose negali būti didžiųjų raidžių
d Varduose ir prievardžiuose negali būti vartojami ženklai
\/:*?“
Kurie iš šių prievardžių skirti žymėti failams su tekstine
informacija?
a .txt, .rtf ir .xls
b .txt, .doc ir .gif
c .doc, .xls ir .gif
d .doc, .rtf ir . txt
Kuris iš teiginių teisingai apibūdina failų paiešką
kompiuterio laikmenose?
a Galima ieškoti tik viename kataloge
b Galima ieškoti tik viename diske
c Galima ieškoti tik pagal vieną požymį
d Galima ieškoti iš karto pagal kelis požymius
Kuris teiginys apie failų archyvavimą (glaudinimą) yra
NETEISINGAS?
a Į kompiuterinę laikmeną gali būti sutalpinama daugiau
informacijos
b Yra galimybė sujungti daug failų ir katalogų į vieną
archyvą
c Archyvą patogiau išsiųsti elektroniniu paštu nei atskirus
failus
d Archyvuojant duomenys apsaugomi nuo virusų
Kuris klaviatūros mygtukas tinka, kai norime kopijuoti
informaciją klaviatūros klavišų kombinacijomis, o ne pele?
a Tarpo klavišas
b Shift
c Esc
d Ctrl
Kuris teiginys apie teksto dokumento lapo paraštes yra
teisingas?
a Šoninių paraščių pločiai visuomet sutampa
342
b Viršutinės ir apatinės paraščių pločiai visuomet sutampa
c Kairioji paraštė visuomet turi būti didesnė už dešiniąją
d Visų keturių paraščių plotis gali būti skirtingas
Kuriuos šrifto stiliaus efektus (pusjuodis, pasviręs,
pabrauktas) teksto dokumente galima naudoti vienu metu?
a Du pasirinktus efektus
b Ne daugiau kaip vieną efektą
c Tekstų dokumentuose šie efektai nenaudojami
d Galimos bet kokios šių efektų kombinacijos
Kurio iš šių būdų galima atskirti teksto dokumento
pastraipas vieną nuo kitos tuščiu tarpu?
a Pakeisti pastraipų lygiavimą
b Pakeisti tabuliatorių padėtis
c Nustatyti tinkamas pastraipų įtraukas
d Nustatyti tinkamas vertikalias pastraipų paraštes
Kuris būdas pakeisti vieną teksto dokumento žodį kitu yra
NETINKAMAS?
a Kai pažymėjus netinkamą žodį įrašomas naujas žodis
b Kai ištrynus netinkamą žodį įrašomas tinkamas žodis
c Kai tinkamas žodis nukopijuojamas iš kitos teksto vietos
ir pažymėjus klaidingą žodį įklijuojamas
d Kai netinkamas žodis iškerpamas ir pažymėjus kitą žodį
įklijuojamas
Dalį teksto dokumente esančio numeruoto sąrašo paskutinės
eilutės nukėlėme į kitą eilutę (pradėjome naują pastraipą).
Kaip bus paženklinta naujoji pastraipa?
a Pastraipa bus ženklinta skrituliuku
b Pasikartos ankstesnės pastraipos numeris
c Bus pradėta numeruoti iš naujo (nuo 1-o)
d Bus tęsiama didėjanti numeracija
343
Kiek MAŽIAUSIAI langelių sudaro šią tekstų redaktoriaus
lentelę?
a Trys
b Septyni
c Devyni
d Penki
Kuri savybė būdinga ir paprastajam elektroniniam paštui
(tvarkomam
elektroninio
pašto
programa),
ir
žiniatinkliniam paštui (tvarkomam interneto naršykle)?
a Nereikia diegti programų ar keisti jų nuostatų, pakanka
tik naršyklės
b Galima tvarkyti laiškus neprisijungus prie interneto
c Kiekvieno išsiųsto laiško kopija saugoma pašto serveryje
d Galima tvarkyti paštą iš bet kurio kompiuterio, prijungto
prie interneto
Kokio tipo failai gali būti prisegami prie elektroninio pašto
laiškų?
a Tik teksto ar skaičiuoklės dokumentai
b Tik suarchyvuoti (suglaudinti) failai
c Visų tipų, išskyrus kompiuterio programas su plėtiniu
exe
d Visų tipų failai
Kuris iš šių būdų NETINKA, jei norime atverti pasirinktą
tinklapį naujame naršyklės lange?
a Kai pirma atveriamas naujas naršyklės langas, o tuomet
įrašomas tinklapio adresas
b Kai nuoroda aktyvuojama pele, laikant nuspaustą klavišą
Shift
344
Kai nuoroda aktyvuojama dešiniuoju pelės mygtuku ir
pasirenkama atitinkama kontekstinio meniu komanda
d Kai nuoroda aktyvuojama pele, laikant nuspaustą klavišą
Tab
Kuri interneto paslauga (service) žymima raidėmis http:// ?
a Failų siuntimas
b Elektroninis paštas
c Telefono ryšys
d Tinklapių peržiūra
Kuris iš šių kompiuterio įrenginių skirtas ir įvesti, ir išvesti
informacijai?
a Skeneris
b Klaviatūra
c Spausdintuvas
d Modemas
Ką reikia atlikti prieš išjungiant kompiuterį, kad nedingtų
naujai sukurtas dokumentas?
a Patikrinti kompiuterį antivirusine programa
b Ištrinti sukurtą dokumentą
c Išspausdinti jį
d Įrašyti dokumentą į kompiuterio laikmeną
Kuris apsisaugojimo nuo kompiuterinių virusų būdas yra
labiausiai paplitęs?
a Tinklapių peržiūra atsijungus nuo interneto
b Tuščių laikmenų formatavimas
c Duomenų archyvavimas (glaudinimas)
d Antivirusinių programų naudojimas
Kokius veiksmus galima atlikti „sugriebus“ pele už apatinio
dešiniojo programos lango kampo?
a Užverti programos langą
b Perkelti programos langą į kitą vietą
c Pakeisti lange vykdomą programą
d Padidinti ar sumažinti programos langą
c
345
Kuri iš šių programų geriausiai tinka skeneriu nuskaitytai
nuotraukai redaguoti?
a Skaičiuoklė (Excel, Calc)
b Tekstų redaktorius (Word, Writer)
c Pateikčių programa (Power Point, Impress)
d Grafikos redaktorius (Photoeditor, Photoshop)
Kuris iš teiginių apie failus ir katalogus yra teisingas?
a Failo vardą privalo sudaryti ne mažiau kaip 8 simboliai
b Katalogų vardai negali turėti prievardžių
c Varduose ir prievardžiuose negali būti didžiųjų raidžių
d Varduose ir prievardžiuose negali būti vartojami ženklai \ / : *
?“
Kurie iš šių prievardžių skirti žymėti failams su tekstine
informacija?
a .txt, .rtf ir .xls
b .txt, .doc ir .gif
c .doc, .xls ir .gif
d .doc, .rtf ir . txt
Kuris iš teiginių teisingai apibūdina failų paiešką
kompiuterio laikmenose?
a Galima ieškoti tik viename kataloge
b Galima ieškoti tik viename diske
c Galima ieškoti tik pagal vieną požymį
d Galima ieškoti iš karto pagal kelis požymius
Kuris teiginys apie failų archyvavimą (glaudinimą) yra
NETEISINGAS?
a Į kompiuterinę laikmeną gali būti sutalpinama daugiau
informacijos
b Yra galimybė sujungti daug failų ir katalogų į vieną archyvą
c Archyvą patogiau išsiųsti elektroniniu paštu nei atskirus failus
d Archyvuojant duomenys apsaugomi nuo virusų
Kuris klaviatūros mygtukas tinka, kai norime kopijuoti
informaciją klaviatūros klavišų kombinacijomis, o ne pele?
a Tarpo klavišas
346
b Shift
c Esc
d Ctrl
Kuris teiginys apie teksto dokumento lapo paraštes yra
teisingas?
a Šoninių paraščių pločiai visuomet sutampa
b Viršutinės ir apatinės paraščių pločiai visuomet sutampa
c Kairioji paraštė visuomet turi būti didesnė už dešiniąją
d Visų keturių paraščių plotis gali būti skirtingas
Kuriuos šrifto stiliaus efektus (pusjuodis, pasviręs,
pabrauktas) teksto dokumente galima naudoti vienu metu?
a Du pasirinktus efektus
b Ne daugiau kaip vieną efektą
c Tekstų dokumentuose šie efektai nenaudojami
d Galimos bet kokios šių efektų kombinacijos
Kurio iš šių būdų galima atskirti teksto dokumento
pastraipas vieną nuo kitos tuščiu tarpu?
a Pakeisti pastraipų lygiavimą
b Pakeisti tabuliatorių padėtis
c Nustatyti tinkamas pastraipų įtraukas
d Nustatyti tinkamas vertikalias pastraipų paraštes
Kuris būdas pakeisti vieną teksto dokumento žodį kitu yra
NETINKAMAS?
a Kai pažymėjus netinkamą žodį įrašomas naujas žodis
b Kai ištrynus netinkamą žodį įrašomas tinkamas žodis
c Kai tinkamas žodis nukopijuojamas iš kitos teksto vietos ir
pažymėjus klaidingą žodį įklijuojamas
d Kai netinkamas žodis iškerpamas ir pažymėjus kitą žodį
įklijuojamas
Dalį teksto dokumente esančio numeruoto sąrašo paskutinės
eilutės nukėlėme į kitą eilutę (pradėjome naują pastraipą).
Kaip bus paženklinta naujoji pastraipa?
a Pastraipa bus ženklinta skrituliuku
347
b Pasikartos ankstesnės pastraipos numeris
c Bus pradėta numeruoti iš naujo (nuo 1-o)
d Bus tęsiama didėjanti numeracija
Kiek MAŽIAUSIAI langelių sudaro šią tekstų redaktoriaus
lentelę?
a Trys
b Septyni
c Devyni
d Penki
Kuri savybė būdinga ir paprastajam elektroniniam paštui
(tvarkomam
elektroninio
pašto
programa),
ir
žiniatinkliniam paštui (tvarkomam interneto naršykle)?
a Nereikia diegti programų ar keisti jų nuostatų, pakanka tik
naršyklės
b Galima tvarkyti laiškus neprisijungus prie interneto
c Kiekvieno išsiųsto laiško kopija saugoma pašto serveryje
d Galima tvarkyti paštą iš bet kurio kompiuterio, prijungto prie
interneto
Kokio tipo failai gali būti prisegami prie elektroninio pašto
laiškų?
a Tik teksto ar skaičiuoklės dokumentai
b Tik suarchyvuoti (suglaudinti) failai
c Visų tipų, išskyrus kompiuterio programas su plėtiniu exe
d Visų tipų failai
Kuris iš šių būdų NETINKA, jei norime atverti pasirinktą
tinklapį naujame naršyklės lange?
a Kai pirma atveriamas naujas naršyklės langas, o tuomet
įrašomas tinklapio adresas
348
b Kai nuoroda aktyvuojama pele, laikant nuspaustą klavišą
Shift
c Kai nuoroda aktyvuojama dešiniuoju pelės mygtuku ir
pasirenkama atitinkama kontekstinio meniu komanda
d Kai nuoroda aktyvuojama pele, laikant nuspaustą klavišą Tab
Kuri interneto paslauga (service) žymima raidėmis http:// ?
a Failų siuntimas
b Elektroninis paštas
c Telefono ryšys
d Tinklapių peržiūra
Kaip pašalinti tinklapio adresą iš interneto naršyklės
adresyno (favorites, bookmarks)?
a Reikia dar kartą aplankyti tą patį tinklapį
b Reikia sunaikinti visą adresyno turinį
c Adresyno turinio keisti negalima
d Specialia naršyklės meniu komanda
Kokią reikšmę, pateikiant interneto paieškos sistemai keleto
žodžių teksto fragmentą, turi kabutės?
a Ieškoma lygiai taip pat, kaip ir be kabučių
b Ieškoma fragmento su perkeltine prasme
c Atliekant tokią paiešką, kabučių vartoti negalima
d Ieškoma tiksliai tokio fragmento, koks išskirtas kabutėmis
Kurios skaičiuoklės lapo nuostatos išsaugomos kartu su
darbo knyga?
a Įrankių juostų kiekis ir būsena
b Kompiuterio ekrano skiriamoji geba
c Spausdinamų kopijų skaičius
d Lapo dydis, orientacija, paraštės
Skaičiuoklės langelyje įrašėme 10+30=10:30, o duomenų tipo
nenustatėme. Kokio tipo duomenys bus saugomi šiame
langelyje?
a Skaičius
b Loginė reikšmė
c Laikas
349
d Tekstas
Kurioje skaičiuoklės langelio dalyje turime spragtelti pele ir
tempti žymeklį, kai norime perkelti langelio turinį į kitą
darbo lakšto vietą?
a Dešiniajame apatiniame langelio kampe
b Kairiajame viršutiniame langelio kampe
c Langelio viduje
d Ant bet kurios langelio kraštinės
Kaip bus rikiuojami skaičiuoklės langeliai, jei pasirinkome
rikiuoti su antrašte (Header row)?
a Pirmoji eilutė naudojama rikiavimo stulpeliams parinkti ir pati
yra rikiuojama
b Paskutinė eilutė naudojama rikiavimo stulpeliams parinkti ir
pati yra rikiuojama
c Paskutinė eilutė naudojama rikiavimo stulpeliams parinkti,
tačiau pati nerikiuojama
d Pirmoji eilutė naudojama rikiavimo stulpeliams parinkti,
tačiau pati nerikiuojama
Kuriuo atveju skaičiuoklės funkcija AVERAGE(A1:B6)
vietoje rezultato pateikia klaidos pranešimą?
a Kai nors viename nurodytos srities langelyje įrašytas tekstas
b Kai tik vienas nurodytos srities langelis turi skaitinę reikšmę
c Kai visos nurodytos srities langelių skaitinės reikšmės
sutampa
d Kai nė vienas nurodytos srities langelis neturi skaitinių
reikšmių
Kam skirta skaičiuoklės funkcija AND?
a Sudaryti sudėtinei sąlygai, kuri yra teisinga, kai neteisinga
nors viena šiai funkcijai pateikta sąlyga
b Sudaryti sudėtinei sąlygai, kuri yra teisinga, kai neteisingos
visos šiai funkcijai pateiktos sąlygos
c Sudaryti sudėtinei sąlygai, kuri yra teisinga, kai teisinga nors
viena šiai funkcijai pateikta sąlyga
350
d Sudaryti sudėtinei sąlygai, kuri yra teisinga, kai teisingos
visos šiai funkcijai pateiktos sąlygos
Kuris iš šių veiksnių NĖRA pavojingas kompiuteriu
dirbančio žmogaus sveikatai?
a Regos sistemos perkrovos
b Netinkama sėdėsena
c Psichologinė įtampa
d Algoritminis mąstymas
Kuriuo atveju rašydami elektroninį laišką PAŽEIDŽIATE
interneto etikos principus?
a Kai pasirašote laišką savo vardu ir pavarde
b Kai laiško pabaigoje pridedate trijų ar keturių eilučių parašą
c Kai rašydami jus pažįstančiam asmeniui pasirašote tik
inicialais
d Kai rašydami nepažįstamam asmeniui laiško nepasirašote.
Kuris iš šių kompiuterio įrenginių NĖRA išvesties įrenginys?
a Ausinės
b Monitorius
c Spausdintuvas
d Skeneris
Kuriuo iš šių atvejų prarasime kompiuteriu tvarkomą
dokumentą?
a Jei pakeisime laikmenoje saugomo failo prievardį
b Jei perkelsime dokumentą į šiukšlinę
c Jei išspausdinsime dokumentą
d Jei ištrinsime dokumentą, o vėliau ištuštinsime šiukšlinę
Kaip antivirusinės programos gali aptikti kompiuterių
virusus?
a Pagal failo prievardį
b Pagal failo vardą
c Pagal failo kilmę
d Pagal viruso kodo fragmentą
Kokios būsenos turi būti programos langas, kad jį galėtume
padidinti ar sumažinti tempdami pele už jo kampo?
351
a Išplėstas iki viso ekrano
b Sutrauktas į užduočių juostą
c Užvertas
d Atvertas, tačiau neišplėstas iki viso ekrano
Kurių rūšių informacija gali būti peržvelgiama interneto
naršyklėje?
a Tekstinė ir skaitinė
b Tekstinė ir grafinė
c Grafinė ir garsinė
d Visų rūšių kompiuterinė informacija
Kas atsitiks, jei įvykdę failo kopijavimo komandą (copy)
mėginsime įklijuoti tame pačiame kataloge?
a Operacinė sistema ištrins abu failus
b Vietoje įklijavimo bus atliktas perkėlimo veiksmas
c Operacinė sistema ištrins kopijuojamą failą, o tada įrašys
įklijuojamą kopiją
d Atsiras antra to failo kopija kitu pavadinimu
Kurie iš šių prievardžių skirti žymėti failams su grafine
informacija?
a .gif, .bmp ir .xls
b .txt, .jpg ir .gif
c .bmp, .rtf ir .jpg
d .gif, .jpg ir .bmp
Kuris iš teiginių NETEISINGAI apibūdina failų paiešką
kompiuterio laikmenose?
a Galima ieškoti failų pasirinktame kataloge
b Galima ieškoti failų pasirinktame diske
c Atliekant paiešką galima nurodyti ir failo dydį, ir datą
d Atliekant paiešką būtina tiksliai nurodyti failo vardą
Kokiu būdu galima papildyti suglaudintų failų archyvą?
a Archyvo turinio pakeisti neįmanoma
b Būtina ištrinti dalį archyvo failų, kad į jų vietą būtų galima
įrašyti naują failą
c Būtina ištrinti archyvą ir iš naujo suglaudinti reikiamus failus
352
d Archyvavimo programa galima pridėti norimą failą
Kuris klaviatūros mygtukas pakeičia teksto įterpimo režimą
į perrašymo arba priešingai?
a Num Lock
b Esc
c Ctrl
d Insert
Kuris teiginys apie teksto dokumento lapų orientaciją
(pasukimą) yra teisingas?
a Jei dokumentą sudaro du lapai, jie turi būti pasukti stačiai
b Visų dokumento lapų orientacija turi būti vienoda
c Lapo orientacija automatiškai parenkama pagal dokumento
eilučių ilgį
d Skirtingų dokumento lapų orientacija gali būti nevienoda
Kuriuo atveju pusjuodis šrifto stiliaus efektas pakeičia
teksto šrifto tipą (pavadinimą)?
a Pajuodinus „Arial“ šriftą, jis tampa „Arial black“
b Pajuodinus „Times“ tipo šriftą, jis tampa „Arial“
c Tik tuomet, jei kartu keičiama ir šrifto spalva
d Stiliaus efektas nepakeičia šrifto tipo (pavadinimo)
Kurį iš šių būdų galima panaudoti, kai reikia susiaurinti
teksto dokumento pastraipas?
a Pakeisti pastraipų lygiavimą
b Pakeisti tabuliatorių padėtis
c Nustatyti tinkamas vertikalias pastraipų paraštes
d Nustatyti tinkamas horizontalias pastraipų paraštes (įtraukas)
Kaip galima teksto dokumento pastraipą perskelti į dvi
atskiras pastraipas?
a Pastraipų dalyti negalima, būtina dalį teksto ištrinti ir surinkti
iš naujo
b Reikia dukart sumažinti šios pastraipos plotį
c Reikia pakeisti atitinkamas pastraipos nuostatas
d Reikiamoje vietoje reikia įterpti (klavišu Enter) pastraipos
pabaigą
353
Dalį teksto dokumente esančio ženklinto sąrašo paskutinės
eilutės nukėlėme į kitą eilutę (pradėjome naują pastraipą).
Kaip bus paženklinta naujoji pastraipa?
a Pastraipa bus paženklinta kitu ženkleliu
b Pastraipa bus paženklinta romėnišku skaičiumi
c Pastraipa neturės ženklinimo
d Bus pakartotas ankstesnės pastraipos ženklelis
Kiek MAŽIAUSIAI langelių sudaro šią tekstų redaktoriaus
lentelę?
a Trys
b Septyni
c Devyni
d Penki
Palyginkite paprastąjį elektroninį paštą (tvarkomą
elektroninio pašto programa) ir žiniatinklinį paštą
(tvarkomą interneto naršykle). Kuris teiginys yra teisingas?
a Darbas su šiomis pašto sistemomis nesiskiria
b Elektroninio pašto programa dirba vien tik su pašto serveryje
saugomais laiškais
c Žiniatinklinį paštą galima patikrinti tik naudojantis
elektroninio pašto programomis
d Žiniatinklinio pašto sistema dirba vien tik su pašto serveryje
saugomais laiškais
Kur saugomi prie elektroninio pašto laiškų prisegti
dokumentai?
a Saugomi tik laiškai, juos perskaičius prisegtieji dokumentai
automatiškai ištrinami
b Visi prisegti dokumentai automatiškai išsaugomi ant sistemos
darbastalio (desktop)
354
c Prisegti dokumentai saugomi tik laiško siuntėjo kompiuteryje
d Prisegti dokumentai saugomi kartu su laiškais
Kaip galima atpažinti peržiūrimo naršyklės lange tinklapio
nuorodas?
a Nuorodų tekstas visuomet būna pabrauktas
b Nuorodos visuomet būna kitos spalvos nei visas tekstas
c Nuorodas galima aptikti tik spragtelėjus jas pele
d Užvedus pelės žymeklį ant nuorodos, pakinta jo forma, o
būsenos eilutėje atsiranda nuorodos adresas
Kokiu formatu naršyklei pateikiamas tinklapių turinys?
a Raiškiojo teksto
b Elektroninės lentelės
c Suarchyvuotų (suglaudintų) failų
d HTML dokumento
Kaip pašalinti tinklapio adresą iš interneto naršyklės
istorijos (history)?
a Reikia dar kartą aplankyti tą patį tinklapį
b Reikia sunaikinti visą naršyklės istoriją
c Naršyklės istorijos keisti negalima
d Specialia naršyklės meniu komanda
Kokią reikšmę turi pliuso ženklai, įrašyti prieš interneto
paieškos sistemai pateiktus paieškos žodžius?
a Pliusai neturi jokios reikšmės
b Rodomi tie tinklapiai, kuriuose yra bent vienas iš šių žodžių
c Tinklapiai, kuriuose šie žodžiai aptinkami, nerodomi
d Rodomi tik tie tinklapiai, kuriuose yra visi pliusais pažymėti
žodžiai
Kaip bus spausdinamas skaičiuoklės darbo lakštas, jei ir jo
plotis, ir aukštis yra didesni už popieriaus lapo plotį ir
aukštį?
a Visuomet pirmiausia užbaigiamos spausdinti visos pradėtos
eilutės, o paskui spausdinamos kitos eilutės
b Visuomet pirmiausia užbaigiami spausdinti visi pradėti
stulpeliai, o paskui spausdinami kiti stulpeliai
355
c Tokį lakštą galima išspausdinti tik jį suspaudus
d Spausdinimo eigą galima pasirinkti lapo nuostatose
Skaičiuoklės langelyje įrašėme 10:30, o duomenų tipo
nenustatėme. Kokio tipo duomenys bus saugomi šiame
langelyje?
a Skaičius
b Loginė reikšmė
c Tekstas
d Laikas
Skaičiuoklės lakšte pažymėjome kelis netuščius langelius,
juos iškirpome ir, perėję į naują darbo lakštą, įklijavome.
Kiek langelių perkėlėme į naują lakštą?
a Tik vieną langelį
b Nė vieno langelio
c Tik vieną eilutę
d Visus pažymėtus langelius
Kaip bus rikiuojami skaičiuoklės lentelės langeliai, jei
pasirinkome rikiuoti pagal du jos stulpelius?
a Tik pagal pirmąjį rikiavimo stulpelį
b Tik pagal antrąjį rikiavimo stulpelį
c Antrasis rikiavimo stulpelis naudojamas tik tuomet, kai
sutampa pirmojo rikiavimo stulpelio langelių duomenys
d Pirmasis rikiavimo stulpelis naudojamas tik tuomet, kai
sutampa antrojo rikiavimo stulpelio langelių duomenys
Skaičiuoklės langeliuose A1, A2 ir A3 įrašytos reikšmės 5, 9,
13. Kokį rezultatą apskaičiuos formulė =MIN( MAX( A1 ;
A2 ) ; MAX( A2 ; A3 ) )?
a 0
b 5
c 13
d 9
Kam skirta skaičiuoklės funkcija OR?
a Sudaryti sudėtinei sąlygai, kuri yra teisinga, kai neteisinga
nors viena šiai funkcijai pateikta sąlyga
356
b Sudaryti sudėtinei sąlygai, kuri yra teisinga, kai neteisingos
visos šiai funkcijai pateiktos sąlygos
c Sudaryti sudėtinei sąlygai, kuri yra teisinga, kai teisingos
visos šiai funkcijai pateiktos sąlygos
d Sudaryti sudėtinei sąlygai, kuri yra teisinga, kai teisinga nors
viena šiai funkcijai pateikta sąlyga
Kuri kompiuteriu dirbančio žmogaus kūno vieta gali
labiausiai nukentėti, nesilaikant higieninių darbo su
kompiuterio pele reikalavimų?
a Keliai
b Kaklas
c Akys
d Riešas
Kuriuo atveju elektroninis laiškas PAŽEIDŽIA interneto
etikos principus?
a Kai jis yra ilgesnis nei 10 eilučių
b Kai jis yra trumpesnis nei 10 eilučių
c Kai kartu su laišku siunčiamas prisegtas failas
d Kai nenurodoma tema, nesisveikinama su gavėju ir
neatsisveikinama su juo
Kuris iš šių kompiuterio įrenginių NĖRA įvesties įrenginys?
a Skeneris
b Mikrofonas
c Klaviatūra
d Ausinės
Kas atsitiks, jei naują dokumentą mėginsime įrašyti į
katalogą, kuriame yra kitas failas su tuo pačiu vardu ir
prievardžiu?
a Abu dokumentai išnyks
b Kataloge atsiras du failai visiškai vienodais vardais ir
prievardžiais
c Abu dokumentai bus įrašyti tame pačiame faile
d Tuo pačiu vardu ir prievardžiu įrašyti nepavyks
357
Kuris iš šių teiginių teisingai apibūdina kompiuterio
virusus?
a Tai nederamo turinio piešiniai
b Tai kompiuterio įrenginių gedimai
c Tai kompiuterio programų klaidos
d Tai kompiuterio programos
Kuo skiriasi sutrauktas į užduočių juostą programos langas
nuo užverto lango?
a Šie langai nesiskiria
b Pirmuoju atveju informacija įrašoma į laikmeną, o antruoju ne
c Antruoju atveju galima tęsti darbą su programa, o pirmuoju –
ne
d Pirmuoju atveju galima tęsti darbą su programa, o antruoju –
ne
Kurių rūšių informacija apdorojama pamokų tvarkaraščio
sudarymo programa?
a Tekstinė
b Skaitinė
c Grafinė ir tekstinė
d Tekstinė ir skaitinė
Kuo skiriasi failo kopijavimas į kitą katalogą nuo
perkėlimo?
a Perkėlimas nuo kopijavimo nesiskiria
b Failų perkelti negalima, įmanoma tik juos kopijuoti
c Perkėlus failą, bus dvi jo kopijos, o po kopijavimo liks tik
vienas failas
d Atlikus kopijavimą, bus dvi failo kopijos, o po perkėlimo liks
tik vienas failas
Kuris iš šių prievardžių skirtas žymėti failams su
kompiuterio vykdomomis programomis?
a .xls
b .doc
c .log
358
d .exe
Kuris iš teiginių teisingai apibūdina failų paiešką
kompiuterio laikmenose?
a Atliekant paiešką būtina nurodyti faile esančio teksto
fragmentą
b Atliekant paiešką būtina nurodyti failo dydį
c Atliekant paiešką būtina nurodyti failo pavadinimą
d Atliekant paiešką būtina nurodyti, kur bus ieškoma failo
Kaip galima išarchyvuoti (išglaudinti) vieną pasirinktą
suglaudinto archyvo failą?
a Archyvavimas yra negrįžtamas procesas
b Būtina išarchyvuoti visus failus, o nereikalingus vėliau ištrinti
c Būtina išarchyvuoti visus failus, reikiamą failą perkelti į kitą
katalogą, tada vėl suglaudinti likusius failus
d Reikia nurodyti glaudinimo programai, kad ji išarchyvuotų
pasirinktą failą
Kuris klaviatūros mygtukas įjungia ir išjungia skaitmeninę
klaviatūrą?
a Caps Lock
b Scroll Lock
c Insert
d Num Lock
Kuris teiginys apie teksto dokumento lapo nuostatas yra
teisingas?
a Lapas gali būti tik A4 dydžio
b Lapo orientacija gali būti tik vertikali
c Visų lapo paraščių plotis turi būti vienodas
d Lapo nuostatos įrašomos į laikmeną kartu su teksto
dokumentu
Kokio šrifto stiliaus efekto NEBŪNA?
a Pusjuodžio (bold)
b Pasvirusio (italic)
c Pabraukto (underlined)
359
d Pakitusio (modified)
Kuriuos du teksto lygiavimo būdus vienu metu galima
nustatyti tekstų redaktoriaus pastraipai?
a Vienai pastraipai galima nustatyti visus lygiavimo būdus iš
karto
b Pastraipų lygiavimo negalima keisti
c Tik lygiavimą į kairę kartu su lygiavimu į dešinę
d Vienai pastraipai galima nustatyti tik vieną lygiavimo būdą
Kaip galima dvi teksto dokumento pastraipas sujungti į
vieną pastraipą?
a Pastraipų sujungti negalima, dalį teksto reikia ištrinti ir
surinkti iš naujo
b Būtina jas pažymėti, nukopijuoti ir vėl įklijuoti
c Reikia ištrinti abiejų pastraipų pabaigoje esančius pastraipos
pabaigos ženklus
d Reikia ištrinti pirmosios pastraipos pabaigoje esantį
pastraipos pabaigos ženklą
Kuriais atvejais teksto dokumento sąrašas gali būti
pradedamas numeruoti nuo didesnio už vienetą skaičiaus?
a Numeravimas visada pradedamas vienetu
b Tik tuomet, jei tęsiamas anksčiau pradėtas numeravimas
c Tik tuomet, jei numeruojama romėniškais skaitmenimis
d Tuomet, jei taip pakeitėme sąrašo numeravimo nuostatas
Kiek MAŽIAUSIAI langelių sudaro šią tekstų redaktoriaus
lentelę?
a
b
c
d
Vienas
Trys
Devyni
Penki
360
Kuris teiginys apie paprastąjį elektroninį paštą (tvarkomą
elektroninio pašto programa) ir žiniatinklinį paštą
(tvarkomą interneto naršykle) yra NETEISINGAS?
a Žiniatinklinio pašto dėžutę galima patikrinti naudojantis
interneto naršykle
b Žiniatinklinio pašto sistema dirba su pašto serveryje
saugomais laiškais
c Siųsti ir gauti elektroninius laiškus galima tik kompiuteriais,
turinčiais interneto ryšį
d Bet kurios sistemos pašto dėžutę galima patikrinti naudojantis
interneto naršykle
Kuris teiginys apie elektroninio pašto programas yra
teisingas?
a Visi laiškai saugomi viename aplanke
b Laiškai visuomet automatiškai suskirstomi į aplankus pagal jų
gavėjus
c Laiškai visuomet automatiškai suskirstomi į aplankus pagal jų
siuntėjus
d Vartotojas gali laisvai kurti aplankus ir juose saugoti
pasirinktus laiškus
Kaip greičiausiai galima sužinoti, į kokį interneto adresą
veda naršyklės lange rodomo tinklapio nuoroda?
a Aktyvavus nuorodą
b Peržiūrėjus tinklapio HTML kodą
c Aktyvavus nuorodą naujame naršyklės lange
d Vietinio meniu komanda peržiūrėjus nuorodos savybes
Kuris protokolas skirtas interneto tinklapiams perduoti?
a mailto://
b html://
c rtf://
d http://
Kuris teiginys apie interneto naršyklės istoriją (history) ir
adresyną (favorites, bookmarks) yra teisingas?
a Ir į adresyną, ir į istoriją tinklapiai įrašomi automatiškai
361
b Ir į adresyną, ir į istoriją tinklapiai įrašomi tik įvykdžius
specialią meniu komandą
c Ir adresyną, ir istoriją galima laisvai pertvarkyti
d Ir adresyne, ir istorijoje saugomos žiniatinklio nuorodos
Kokią reikšmę turi minuso ženklai, įrašyti prieš interneto
paieškos sistemai pateiktus paieškos žodžius?
a Rodomi tik tinklapiai, kuriuose yra šie žodžiai
b Minusai neturi jokios reikšmės
c Minusų naudoti negalima
d Tinklapiai, kuriuose aptinkami šie žodžiai, nerodomi
Kuris būdas NEPADEDA, kai reikia didelį skaičiuoklės
lakštą išspausdinti viename popieriaus lape?
a Paraščių sumažinimas
b Šrifto ir langelių matmenų sumažinimas
c Spausdinimo mastelio sumažinimas
d Peržiūros mastelio sumažinimas
Skaičiuoklės langelyje įrašėme =2*2=4, o duomenų tipo
nenustatėme. Kokio tipo duomenys bus saugomi šiame
langelyje?
a Skaičius
b Data ir laikas
c Tekstas
d Loginė reikšmė
Kuriuo atveju NEĮMANOMA įklijuoti nukopijuotų
skaičiuoklėje kelių langelių?
a Kai įklijuojama kitame darbo lakšte
b Kai įklijuojama kitoje darbo knygoje
c Kai įklijuojama tiesiai ant pradinių langelių
d Kai kopija netelpa naujojoje vietoje
Kaip bus rikiuojami skaičiuoklės lentelės langeliai –
didėjančia ar mažėjančia tvarka, jei pasirinkome rikiuoti
pagal du jos stulpelius?
a Pagal pirmąjį rikiavimo stulpelį – didėjančia tvarka, o pagal
antrąjį – mažėjančia
362
b Pagal antrąjį rikiavimo stulpelį – didėjančia tvarka, o pagal
pirmąjį – mažėjančia
c Pagal abu rikiavimo stulpelius – ta pačia, didėjančia arba
mažėjančia tvarka
d Kiekvieno stulpelio rikiavimo tvarka nustatoma
nepriklausomai nuo kito stulpelio
Kokį
rezultatą
apskaičiuos
skaičiuoklės
funkcija
=COUNT(A1:B6)?
a Nurodytoje srityje esančių skaitinių reikšmių sumą
b Nurodytoje srityje esančių langelių su tekstais kiekį
c Nurodytoje srityje esančių skaitinių reikšmių vidurkį
d Nurodytoje srityje esančių skaitinių reikšmių kiekį
Kiek argumentų gali turėti skaičiuoklės funkcija NOT?
a Nė vieno
b Du
c Du arba tris
d Tik vieną
Kaip turėtų būti apšviestas kambarys, kuriame dirbama
kompiuteriu?
a Reikia apšviesti tik klaviatūrą
b Šviesos šaltinis turi būti už žmogaus nugaros, nukreiptas į
ekraną
c Šviesos šaltinis turi būti už monitoriaus, nukreiptas į žmogų
d Iš ekrano turi sklisti maždaug tiek šviesos kaip ir iš aplinkos
Kuriuo atveju į diskusijų konferenciją siunčiamas
elektroninis laiškas NEPAŽEIDŽIA interneto etikos
principų?
a Kai jo tekstas užgaulus, galintis įžeisti oponentą
b Kai viešai diskutuojama tik asmeninėmis temomis
c Kai svarstomi dalykai, visiškai nesusiję su konferencijos tema
d Kai prieštaraujama diskusiją pradėjusio asmens nuomonei
363
MKRĮ – 2005
MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO
ĮSKAITOS 2005 m.
1 SRAUTO KLAUSIMAI
Pateikiame 2005 m. mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos
srautų klausimus.
Kiekvieno srauto klausimai surikiuoti pagal temas, o atsakymai
išvardinti taip, kad teisingas atsakymas eitų ketvirtas (d).
Įskaitos laikymo metu ir klausimų ir atsakymų eilės tvarka
kiekvienam kandidatui buvo pakeičiama atsitiktiniu būdu.
1.
Kurio tipo laikmena paprastai būna mažiausių
matmenų?
a.
Diskelis.
b.
Kietasis diskas.
c.
Kompaktinis diskas.
d.
USB atmintinė.
2.
Kuri informacija laikoma pagrindinėje atmintinėje?
a.
Tik sisteminė programinė įranga.
b.
Tik aktyvios kompiuterio programos.
c.
Tik kompiuterio programų duomenys.
d.
Aktyvios kompiuterio programos ir jomis apdorojami
duomenys.
3.
Nuo ko priklauso galimybė pakeisti kai kurių
klaviatūros klavišų funkcijas?
a.
Tokios galimybės nėra.
b.
Tai įmanoma visuomet.
364
c.
d.
Tai priklauso nuo klaviatūros gamintojo.
Tai priklauso nuo programinės įrangos.
4.
Kuriai išorinių įrenginių
SKENERIS?
a.
Informacijos išvedimo.
b.
Informacijos saugojimo.
c.
Informacijos apdorojimo.
d.
Informacijos įvedimo.
grupei
priskiriamas
5.
Kuris iš šių teiginių apie skyrybos ženklus yra
NETEISINGAS?
a.
Po kablelio būtina padėti tarpą.
b.
Prieš tašką tarpas nepaliekamas.
c.
Brūkšnys tekste išskiriamas tarpais iš abiejų pusių.
d.
Prieš kablelį visuomet dedamas tarpas.
6.
Pažymėjus visą teksto dokumento turinį įvykdoma
numeravimo (ženklinimo) komanda. Kurios dokumento
dalys visuomet bus sunumeruojamos (suženklinamos)?
a.
Kiekvienas simbolis.
b.
Kiekvienas žodis.
c.
Kiekvienas sakinys.
d.
Kiekviena pastraipa.
7.
Kam lygus skaičiuoklės langelyje
formulės apskaičiuojamas rezultatas:
A
B
C
5
=
A1*2
= A1+B1
1
a.
b.
c.
d.
C1
įrašytos
5
10
20
15
365
8.
Skaičiuoklės formulių eilutėje matome užrašą
=SUM(A1:B3; B4). Keliuose langeliuose esantys duomenys
yra sudedami?
a.
5
b.
4
c.
9
d.
7
9.
a.
b.
c.
d.
Kas yra būtina norint išsiųsti elektroninį laišką?
Siųsti elektroninį atviruką.
Pasirašyti laišką elektroniniu parašu.
Žinoti laiško gavėjo mobiliojo telefono numerį.
Turėti interneto ryšį.
10.
Kuris teiginys apie gautą elektroninį laišką yra
teisingas?
a.
Apie adresato gautą laišką visada automatiškai
informuojamas jo siuntėjas.
b.
Gauto laiško turinys iš karto rodomas kompiuterio
ekrane.
c.
Adresatui gavus laišką automatiškai sukuriamas naujas
laiškas su atgaliniu adresu.
d.
Gautą laišką galima peržiūrėti vėliau.
11.
Kuriuo kompiuterio įrenginiu turėsime pasinaudoti
norėdami albume įklijuotą nuotrauką perkelti į kompiuterio
laikmeną?
a.
Spausdintuvu.
b.
Modemu.
c.
Šviesos pieštuku.
d.
Skeneriu.
12.
Kuri iš šių taikomųjų programų geriausiai tinka
sienlaikraščiui maketuoti?
a.
Skaičiuoklė.
366
b.
c.
d.
Piešinių redaktorius.
Pateikčių rengimo programa.
Tekstų redaktorius.
13.
Kuris teiginys apie kompiuterinės įrangos tobulėjimą
yra teisingas?
a.
Didėja kompiuterių matmenys.
b.
Mažėja kompiuterio programinės įrangos apimtis.
c.
Mažėja informacijos laikmenų talpa.
d.
Didėja procesoriaus sparta.
14.
Kuo skiriasi tekstų redaktoriaus meniu komandos su
daugtaškiu ir be jo (pvz., Print… ir Print)?
a.
Šios komandos niekuo nesiskiria.
b.
Komandą su daugtaškiu visada galima įvykdyti klavišų
kombinacija, o komandą be daugtaškio – ne visada.
c.
Aktyvavus komandą be daugtaškio, atsiveria papildomas
dialogo langas ar sąrašas, o aktyvavus komandą su daugtaškiu –
ji vykdoma iš karto.
d.
Aktyvavus komandą su daugtaškiu, atsiveria papildomas
dialogo langas ar sąrašas, o aktyvavus komandą be daugtaškio –
ji vykdoma iš karto.
15.
Tekstų redaktoriaus lentelėje pažymėjome du
gretimus langelius. Kokį veiksmą atliksime paspaudę
klaviatūros mygtuką Delete (Del)?
a.
Sujungsime langelius.
b.
Pašalinsime pažymėtus langelius.
c.
Pašalinsime visą lentelę.
d.
Ištrinsime langelių turinį.
16.
Kuris teiginys apie skaičiuoklės diagramą yra
NETEISINGAS?
a.
Pakeitus duomenis diagramos vaizdas pasikeičia
automatiškai.
367
b.
Diagramos vietą darbo knygoje galima pasirinkti.
c.
Galima pakeisti diagramos duomenų kiekį (serijų
skaičių).
d.
Bet kurio tipo diagramose galima vaizduoti tik vieną ar
dvi duomenų serijas.
17.
Viename skaičiuoklės lentelės langelyje įrašėme
sakinį ir pažymėjome pirmą to sakinio žodį. Kurio veiksmo
NEGALIME atlikti tik su šiuo žodžiu, atskirai nuo viso
sakinio?
a.
Parinkti kitą šriftą.
b.
Sumažinti raidžių aukštį.
c.
Pabraukti.
d.
Pakeisti fono spalvą.
18.
Ieškote informacijos apie kompiuterių pardavėjus.
Kuri iš interneto paieškos sistemai pateiktų užklausų
NETINKA?
a.
„kompiuterių pardavimas“
b.
+kompiuteris +parduotuvė
c.
+kompiuterių –parduotuvė
d.
–kompiuteris –parduotuvė
19.
Kurios rūšies licencija numato vartotojo teisę tik tam
tikrą laiką naudotis programa nemokamai?
a.
Nemokamai platinamos programinės įrangos.
b.
Licencijuotos programinės įrangos.
c.
Atvirojo kodo programinės įrangos.
d.
Riboto naudojimo programinės įrangos.
20.
Kuris teiginys teisingai apibūdina šiuolaikinių
kompiuterių sandarą?
a.
Kompiuterio įrenginiai sudaro nedalomą visumą, todėl
vartotojas negali jos keisti.
368
b.
Galima keisti tik išorinius kompiuterio įrenginius, bet ne
vidinius.
c.
Galima keisti tik programinę įrangą, bet ne kompiuterio
įrenginius.
d.
Galima keisti kompiuterio sandarą, keičiant kompiuterio
įrenginius.
21.
Kas pateikiama operacinės sistemos užduočių
juostoje?
a.
Techniniai kompiuterio parametrai.
b.
Kompiuterio išorinių įrenginių piktogramos.
c.
Kompiuterio vartotojo dienoraštis.
d.
Aktyvių (veikiančių) taikomųjų programų mygtukai.
22.
Kuri savybė NEBŪDINGA operacinei sistemai
Windows?
a.
Vienu metu galima vykdyti keletą taikomųjų programų.
b.
Vienos programos duomenis galima kopijuoti į kitą
programą.
c.
Grafinė vartotojo sąsaja leidžia valdyti kompiuterį pele.
d.
Tai nemokama atvirojo kodo operacinė sistema.
23.
Kuris teiginys apie tekstų redaktoriaus dokumento
puslapių numeravimą yra teisingas?
e.
Puslapių numeriai gali būti įterpti tiktai puslapio viršuje.
f.
Puslapių numeriai gali būti įterpti tiktai puslapio
apačioje.
g.
Puslapių numeracija būtinai turi prasidėti nuo 1.
h.
Pirmasis puslapis gali būti nenumeruojamas.
MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO
ĮSKAITOS 2005 m.
2 SRAUTO KLAUSIMAI
369
Pateikiame 2005 m. mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos
srautų klausimus.
Kiekvieno srauto klausimai surikiuoti pagal temas, o atsakymai
išvardinti taip, kad teisingas atsakymas eitų ketvirtas (d).
Įskaitos laikymo metu ir klausimų ir atsakymų eilės tvarka
kiekvienam kandidatui buvo pakeičiama atsitiktiniu būdu.
1.
Kurio tipo laikmenų naujausiuose modeliuose telpa
daugiausiai informacijos?
a.
Diskelyje.
b.
USB atmintinėje.
c.
Kompaktiniame diske.
d.
Kietajame diske.
2.
Kokia informacija paprastai laikoma kietajame
diske?
a.
Tik sisteminė programinė įranga.
b.
Tik sisteminės ir taikomosios kompiuterio programos.
c.
Tik kompiuterio programų duomenys.
d.
Programinė įranga ir duomenys.
3.
Žinyno langas daugelyje programų iškviečiamas
klavišu:
a.
Ctrl
b.
Alt
c.
Shift
d.
F1
4.
Kuriai išorinių įrenginių
SPAUSDINTUVAS?
a.
Informacijos saugojimo.
b.
Informacijos apdorojimo.
c.
Informacijos įvedimo.
d.
Informacijos išvedimo.
grupei
priskiriamas
370
5.
Kuris iš šių teiginių apie skyrybos ženklus yra
NETEISINGAS?
a.
Po kabliataškio būtina padėti tarpą.
b.
Po dvitaškio visuomet paliekamas tarpas.
c.
Suskliaučiant tekstą vidinėje skliaustų pusėje tarpai
nepaliekami.
d.
Prieš tašką visuomet dedamas tarpas.
6.
Pažymėjus visą teksto dokumento turinį įvykdoma
teksto centravimo komanda. Kurios dokumento dalys
visuomet bus centruojamos?
a.
Kiekvienas simbolis.
b.
Kiekvienas žodis.
c.
Kiekvienas sakinys.
d.
Kiekviena pastraipa.
7.
Kam lygus skaičiuoklės langelyje
formulės apskaičiuojamas rezultatas:
A
B
C
= A1/2
= B1–A1
1 10
a.
b.
c.
d.
C1
įrašytos
10
5
20
–5
8.
Skaičiuoklės formulių eilutėje matome užrašą
=SUM(A2:B3; C3). Keliuose langeliuose eesantys duomenys
yra sudedami?
a.
9
b.
4
c.
7
d.
5
371
9.
Kuris teiginys NETINKA elektroninių laiškų
siuntimui apibūdinti?
a.
Laiškai gali būti siunčiami bet kuriuo paros metu.
b.
Laiškai gali būti gaunami bet kuriuo paros metu.
c.
Laiškai siunčiami siuntėjo nurodytiems adresatams.
d.
Elektroniniu paštu galima siųsti tik tekstinę informaciją.
10.
Kuris teiginys apie elektroninių laiškų rašymą yra
teisingas?
a.
Negalima laiško tekste palikti tuščių eilučių.
b.
Temos laukelyje (Subject:) automatiškai įrašomas
dažniausiai tekste vartojamas žodis.
c.
Laiško tekste būtina palikti tuščių eilučių.
d.
Būtina nurodyti gavėjo adresą.
11.
Kuriuo kompiuterio įrenginiu turime pasinaudoti
norėdami kompiuterio kietajame diske saugomą nuotrauką
pasikabinti ant sienos?
a.
Skeneriu.
b.
Modemu.
c.
Skaitmenine videokamera.
d.
Spausdintuvu.
12.
Kuri iš šių taikomųjų programų geriausiai tinka
mokinių pažangumo diagramai kurti?
a.
Piešinių redaktorius.
b.
Pateikčių rengimo programa.
c.
Tekstų redaktorius.
d.
Skaičiuoklė.
13.
Kuris teiginys apie kompiuterio laikmenų tobulėjimą
yra teisingas?
a.
Didėja informacijos laikmenų matmenys.
b.
Informacijos įrašymo būdai nesikeičia.
c.
Mažėja informacijos, kurią reikia išsaugoti, kiekis.
372
d.
Didėja informacijos laikmenų talpa.
14.
Viena iš tekstų redaktoriaus meniu komandų yra
blanki. Ką tai reiškia?
a.
Ši komanda ką tik įvykdyta.
b.
Šią komandą galime įvykdyti tik klaviatūra.
c.
Šią komandą galime įvykdyti tik pele.
d.
Šios komandos esamomis sąlygomis įvykdyti negalima.
15.
Tekstų redaktoriaus lentelėje pažymėjome visą
stulpelį. Kokį veiksmą atliksime paspaudę klaviatūros
mygtuką Delete (Del)?
a.
Sujungsime stulpelio langelius.
b.
Pašalinsime pažymėtą stulpelį.
c.
Pašalinsime visą lentelę.
d.
Ištrinsime stulpelio langelių turinį.
16.
a.
b.
c.
d.
Kokio tipo skaičiuoklės diagramų NĖRA?
Procentinių.
Skritulinių.
Trimačių.
Ovalinių.
17.
Viename skaičiuoklės lentelės langelyje įrašėme
sakinį. Kuriuo būdu NEGALIME pakeisti šio langelio
rėmelių?
a.
Pakeisti langelio rėmelio spalvą.
b.
Uždėti rėmelį ant vienos langelio kraštinės.
c.
Palikti langelį be rėmelio.
d.
Uždėti rėmelį vienam žodžiui.
18.
Kuriuo atveju patogiau naudotis ne paprastuoju, o
žiniatinkliniu elektroniniu paštu?
a.
Siunčiant prie laiško pridėtą muzikinį failą.
b.
Skaitant labai toli gyvenančio draugo laišką.
373
c.
d.
Dirbant nešiojamu kompiuteriu.
Keliaujant be kompiuterio.
19.
Kuriuo atveju interneto paieškos sistema rezultatuose
NEPATEIKS užklausoje įrašyto žodžio?
a.
„Lietuva“
b.
+Lietuva
c.
"Lietuva"
d.
–Lietuva
20.
Kurios rūšies licencija numato mokestį
programinės įrangos naudojimą?
a.
Riboto naudojimo programinės įrangos.
b.
Nemokamai platinamos programinės įrangos.
c.
Atvirojo kodo programinės įrangos.
d.
Licencijuotos programinės įrangos.
už
21.
Kuris teiginys teisingai apibūdina kompiuterio
programinę įrangą?
a.
Tai nekeičiama kompiuterio sandaros dalis.
b.
Kompiuteris gali dirbti tik su gamintojo pateikta
programine įranga.
c.
Papildomai įdiegti įmanoma tik atvirojo kodo
programinę įrangą.
d.
Kompiuterio programinė įranga sudaroma moduliniu
principu, todėl vartotojas gali ją keisti.
22.
Kuri operacinės sistemos priemonė leidžia greitai
pereiti nuo vienos aktyvios (veikiančios) programos prie
kitos?
a.
Failų tvarkymo programa.
b.
Mygtukas Start (Pradėti).
c.
Darbalaukio piktogramos.
d.
Užduočių juosta.
374
23.
Kuri savybė NEBŪDINGA operacinei sistemai
Linux?
a.
Tai atvirojo kodo operacinė sistema.
b.
Ši operacinė sistema turi grafinę vartotojo sąsają.
c.
Linux tinkama ir interneto serveriams, ir asmeniniams
kompiuteriams.
d.
Tai labiausiai pasaulyje paplitusi operacinė sistema.
24.
Kuri tekstų redaktoriaus dokumento dalis pažymima
dukart spragtelėjus pele pasirinktą sakinio vietą?
a.
Visa pastraipa.
b.
Viena eilutė.
c.
Vienas sakinys.
d.
Vienas žodis.
25.
Kaip kinta santykinės skaičiuoklės
koordinatės, kopijuojant formules?
a.
Koordinatės nekinta.
b.
Kinta tik stulpelių koordinatės.
c.
Kinta tik eilučių koordinatės.
d.
Gali kisti ir stulpelių, ir eilučių koordinatės.
langelių
26.
Skaičiuoklės lentelės langelyje A1 įrašytas skaičius
20, o langelyje A2 – 10. Kurį rezultatą pateiks formulė
=IF(A1<A2;”mažiau”), įrašyta į langelį A3?
a.
mažiau
b.
TRUE
c.
daugiau
d.
FALSE
27.
a.
b.
c.
d.
Kurio veiksmo NEATLIEKA naršyklės?
Perskaito hiperteksto dokumento kodą.
HTML kodą paverčia vaizdu ekrane.
Leidžia peržiūrėti žiniatinklio informaciją.
Įrašo bet kokią informaciją į pasirinktas duomenų bazes.
375
28.
Kuri užrašo http://www.astro.lt/enciklopedija/ dalis
nusako duomenų perdavimo protokolą?
a.
www.astro.lt
b.
enciklopedija
c.
lt
d.
http://
MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO
ĮSKAITOS 2005 m.
3 SRAUTO KLAUSIMAI
Pateikiame 2005 m. mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos
srautų klausimus.
Kiekvieno srauto klausimai surikiuoti pagal temas, o atsakymai
išvardinti taip, kad teisingas atsakymas eitų ketvirtas (d).
Įskaitos laikymo metu ir klausimų ir atsakymų eilės tvarka
kiekvienam kandidatui buvo pakeičiama atsitiktiniu būdu.
1.
Kurio tipo laikmenoms nereikalingi
informacijos skaitymo bei rašymo įrenginiai?
a.
Diskeliams.
b.
DVD diskams.
c.
Kompaktiniams diskams.
d.
USB atmintinėms.
papildomi
2.
Dirbdami kai kuriomis programomis, klaviatūra
galime įvesti ir tuos simbolius, kurių klaviatūroje nėra. Ką
reikia žinoti atliekant šį veiksmą?
a.
Toks veiksmas neįmanomas.
b.
Reikia tiksliai žinoti simbolio pavadinimą.
c.
Reikia tiksliai žinoti simbolio reikšmę.
d.
Reikia tiksliai žinoti simbolio kodą.
376
3.
Kuriai išorinių įrenginių
KLAVIATŪRA?
a.
Informacijos išvedimo.
b.
Informacijos saugojimo.
c.
Informacijos apdorojimo.
d.
Informacijos įvedimo.
grupei
priskiriama
4.
Kuris iš šių teiginių apie skyrybos ženklus yra
NETEISINGAS?
a.
Brūkšnys tekste išskiriamas tarpais iš abiejų pusių.
b.
Prieš dvitaškį nepaliekamas tarpas.
c.
Po kablelio visuomet paliekamas tarpas.
d.
Prieš šauktuką ar klaustuką visuomet paliekamas tarpas.
5.
Kokią mažiausią teksto dokumento dalį galima
pabraukti?
a.
Pastraipą.
b.
Žodį.
c.
Eilutę.
d.
Simbolį.
6.
Kam lygus skaičiuoklės langelyje
formulės apskaičiuojamas rezultatas:
A
B
C
= A1/2
= A1–B1
1 10
a.
b.
c.
d.
C1
įrašytos
20
15
10
5
7.
Skaičiuoklės formulių eilutėje matome užrašą
=SUM(A1:A6; B1). Keliuose langeliuose eesantys duomenys
yra sudedami?
a.
9
377
b.
c.
d.
4
5
7
8.
a.
b.
c.
d.
Ką vadiname elektroninio pašto dėžute?
Laiškų persiuntimo tarnybą.
Elektroninio pašto adreso dalį, užrašomą po ženklo @.
Programos Outlook Express lokalizuotą versiją.
Vietą pašto serveryje, kurioje laikomi abonento laiškai.
9.
Kuriame elektroninio laiško lauke įrašius papildomus
adresus vieną laišką galima išsiųsti keliems adresatams iš
karto?
a.
Temos lauke (Subject:).
b.
Siuntėjo adreso lauke (From:).
c.
Laiško tekste.
d.
Gavėjo adreso lauke (To:).
10.
Kuriuo kompiuterio įrenginiu naudodamiesi per
trumpiausią laiką galime parodyti kitoje šalyje gyvenančiam
draugui kompiuterio kietajame diske laikomą nuotrauką?
a.
Diskeliu.
b.
Spausdintuvu.
c.
Skeneriu.
d.
Modemu.
11.
Kuri iš šių taikomųjų programų geriausiai tinka
pagrindiniams
konferencijoje
skaitomo
pranešimo
teiginiams pristatyti?
a.
Piešinių redaktorius.
b.
Tekstų redaktorius.
c.
Skaičiuoklė.
d.
Pateikčių rengimo programa.
378
12.
Kuris iš šių kompiuterijos išradimų palengvina
vartotojo darbą su operacinės sistemos grafinės terpės
langais?
a.
Internetas.
b.
Kompaktinis diskas.
c.
Lazerinis spausdintuvas.
d.
Pelė.
13.
Tekstų redaktoriumi atvėrę seniau sukurtą
dokumentą, atsivertėme redagavimo meniu (Edit), kuriame
yra kopijavimo komanda (Copy). Iš ko galime spręsti, kad
šios komandos įvykdyti negalime?
a.
Tą rodo daugtaškis po komandos pavadinimo.
b.
Tą rodo pabraukta viena komandos pavadinimo raidė.
c.
Nepamėginę įvykdyti komandos, to nustatyti negalime.
d.
Tą rodo blankus komandos pavadinimas.
14.
Tekstų redaktoriaus lentelėje pažymėjome visą eilutę.
Kokį veiksmą atliksime paspaudę klaviatūros mygtuką
Delete (Del)?
a.
Sujungsime eilutės langelius.
b.
Pašalinsime pažymėtą eilutę.
c.
Pašalinsime visą lentelę.
d.
Ištrinsime eilutės langelių turinį.
15.
Kurio veiksmo NEGALIMA atlikti su skaičiuoklės
skrituline diagrama?
a.
Išskirti vienos jos dalies.
b.
Pateikti procentinės duomenų išraiškos.
c.
Pakeisti diagramos antraštės.
d.
Vienoje diagramoje pavaizduoti dviejų duomenų serijų.
16.
Viename skaičiuoklės lentelės langelyje įrašėme dvi
teksto eilutes ir pažymėjome pirmą eilutę. Kurio veiksmo
NEGALIME atlikti tik su šia eilute, atskirai nuo viso teksto?
379
a.
b.
c.
d.
Parinkti kitą šriftą.
Sumažinti raidžių aukštį.
Pabraukti.
Pakeisti fono spalvą.
17.
Kuriuo kompiuteriu žiniatinklinio elektroninio pašto
dėžutės savininkas gali peržiūrėti gautus laiškus?
a.
Tik naudodamasis nešiojamu kompiuteriu.
b.
Tik naudodamasis tuo kompiuteriu, iš kurio laiškai buvo
išsiųsti.
c.
Tik naudodamasis savo kompiuteriu.
d.
Tik naudodamasis tuo kompiuteriu, kuris yra prijungtas
prie interneto.
18.
Kuriam tikslui interneto paieškos sistemai
pateikiamoje užklausoje įrašomas minuso ženklas?
a.
Minuso ženklas neturi jokios įtakos užklausos
rezultatams.
b.
Taip nurodomas ieškomų žodžių intervalas.
c.
Kai ieškoma perkeltų į kitą eilutę žodžių.
d.
Taip siekiama susiaurinti apklausą.
19.
Kurios rūšies programinės įrangos licencija numato
vartotojo teisę keisti programos pradinį tekstą?
a.
Riboto naudojimo programinės įrangos.
b.
Nemokamai platinamos programinės įrangos.
c.
Licencijuotos programinės įrangos.
d.
Atvirojo kodo programinės įrangos.
20.
Kuris teiginys teisingai apibūdina šiuolaikinius
kompiuterius?
a.
Vartotojas negali keisti nei kompiuterio įrenginių, nei
programinės įrangos.
b.
Vartotojas gali keisti tik programinę įrangą, bet ne
kompiuterio įrenginius.
380
c.
Vartotojas gali keisti kompiuterio įrenginius, bet ne
programinę įrangą.
d.
Vartotojas gali keisti ir kompiuterio įrenginius, ir
programinę įrangą.
21.
Kur ieškosime aktyvios (veikiančios) programos
lango, jei anksčiau jį sutraukėme (minimizavome)?
a.
Darbalaukyje.
b.
Kataloge C:\temp.
c.
Mygtuko Start (Pradėti) atveriamame meniu.
d.
Užduočių juostoje.
22.
Kuris iš šių teiginių apie Windows ir Linux
operacines sistemas yra NETEISINGAS?
a.
Linux yra atvirojo kodo operacinė sistema.
b.
Operacinė sistema Windows atsirado anksčiau.
c.
Operacinė sistema Linux turi grafinę sąsają.
d.
Operacinė sistema Windows naudojama tik interneto
serveriuose.
23.
Kuriuo atveju pažymimas vienas tekstų redaktoriaus
dokumento žodis?
a.
Vieną kartą spragtelėjus pele.
b.
Triskart spragtelėjus pele.
c.
Spragtelėjus pele, kai nuspaustas klavišas Ctrl.
d.
Dukart spragtelėjus pele.
24.
Kokios skaičiuoklės langelių koordinatės vadinamos
absoliučiosiomis?
a.
Koordinatės kuriomis nurodomi duomenys automatiškai
pakeičiami absoliučiosiomis reikšmėmis.
b.
Koordinatės, kurios kopijuojant langelį su formule gali
kisti.
c.
Koordinatės, kuriomis nurodytuose langeliuose įrašyti
duomenys negali būti keičiami.
381
d.
Koordinatės, kurios kopijuojant langelį su formule
nesikeičia.
25.
Skaičiuoklės lentelės langelyje A1 įrašytas skaičius
20, o langelyje A2 – 12. Kurį rezultatą pateiks formulė
=IF(A1>A2;”daugiau”) įrašyta į langelį A3?
a.
FALSE
b.
TRUE
c.
mažiau
d.
daugiau
26.
Kuris teiginys apie tinklapius yra NETEISINGAS?
a.
Tinklapio nuorodą galima persiųsti elektroniniu paštu.
b.
Tinklapio informaciją galima peržiūrėti naršykle.
c.
Tinklapio duomenis galima nukopijuoti į tekstų
redaktoriaus dokumentą.
d.
Galima ištaisyti bet kuriuose tinklapiuose rastą klaidingą
informaciją.
27.
Kuri
užrašo
http://www.astro.lt/enciklopedija/index.html dalis nusako
katalogą serveryje, kuriame laikomi internete pateikiami
failai?
a.
index
b.
astro
c.
www
d.
enciklopedija
28.
Kuriuo atveju NEPAŽEIDŽIAMOS bendravimo
elektroniniu paštu etiketo taisyklės?
a.
Siunčiant anoniminį laišką.
b.
Siunčiant laišką be pasisveikinimo.
c.
Neužpildant laiško temos lauko (Subject:).
d.
Siunčiant laišką iš anksto nesusitarus.
382
29.
Kokių tipų koordinatės būna skaičiuoklėse?
i.
Kopijuojamosios, nekopijuojamosios ir iš dalies
kopijuojamos.
j.
Konvertuojamosios, nekonvertuojamosios ir iš dalies
konvertuojamos.
k.
Absoliučiosios, konvertuojamosios ir mišriosios.
l.
Santykinės, absoliučiosios ir mišriosios.
30.
Skaičiuoklės lentelės langelyje A1 įrašytas skaičius
1998, o langelyje A2 – 2000. Kurį rezultatą pateiks formulė
=IF(A1>A2;”daugiau”), įrašyta į langelį A3?
m.
TRUE
n.
mažiau
o.
daugiau
p.
FALSE
31.
q.
r.
s.
t.
Kurio veiksmo NEATLIEKA serveriai?
Suteikia galimybę naudotis bendrais spausdintuvais.
Nustato tinklo vartotojų teises ir apribojimus.
Leidžia pasiekti informaciją iš skirtingų kompiuterių.
Leidžia keisti kitų kompiuterių techninę įrangą.
32. Kuri užrašo
http://www.biblioteka.lt/metai/liuksemburg2/vyriausybe.ht
m dalis nurodo interneto serverį?
u.
http://
v.
lt
w.
www
x.
www.biblioteka.lt
33.
Bendravimo elektroniniu paštu etiketo taisyklės
pažeidžiamos, kai:
y.
Neužpildomas laiško laukas Kopija: (Cc:).
z.
Laiškas siunčiamas be priedų (Attachment).
aa.
Neužpildomas laiško laukas Adresatas: (To:).
383
bb.
Neužpildomas laiško laukas Tema: (Subject:).
MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO
ĮSKAITOS 2005 m.
4 SRAUTO KLAUSIMAI
Pateikiame 2005 m. mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos
srautų klausimus.
Kiekvieno srauto klausimai surikiuoti pagal temas, o atsakymai
išvardinti taip, kad teisingas atsakymas eitų ketvirtas (d).
Įskaitos laikymo metu ir klausimų ir atsakymų eilės tvarka
kiekvienam kandidatui buvo pakeičiama atsitiktiniu būdu.
1.
Kurio tipo laikmena turi mechaninį įtaisą, skirtą
apsaugoti ją nuo informacijos įrašymo?
a.
Kompaktinis diskas.
b.
DVD diskas.
c.
Kietasis diskas.
d.
Diskelis.
2.
Skaitmeniniuose universaliuose diskuose
laikoma:
a.
Tik grafinė informacija.
b.
Tik grafinė ir garsinė informacija.
c.
Tik sisteminė programinė įranga.
d.
Bet kurio tipo kompiuterinė informacija.
3.
a.
b.
c.
d.
(DVD)
Funkciniai klaviatūros klavišai yra:
Klaviatūros kairėje.
Klaviatūros dešinėje.
Klaviatūros apačioje.
Klaviatūros viršuje.
384
4.
Kuriai
įrenginių
PROCESORIUS ?
a.
Informacijos išvedimo.
b.
Informacijos saugojimo.
c.
Informacijos įvedimo.
d.
Informacijos apdorojimo.
grupei
priskiriamas
5.
Kuris iš šių teiginių apie skyrybos ženklus yra
NETEISINGAS?
a.
Brūkšnys tekste išskiriamas tarpais iš abiejų pusių.
b.
Po dvitaškio būtina palikti tarpą.
c.
Po skyrybos ženklų visuomet paliekamas tarpas.
d.
Suskliaučiant tekstą vidinėje skliaustų pusėje būtina
palikti tarpus.
6.
Kokiai mažiausiai teksto dokumento daliai galima
nustatyti kitą šriftą?
a.
Pastraipai.
b.
Žodžiui.
c.
Eilutei.
d.
Simboliui.
7.
Kam lygus skaičiuoklės langelyje
formulės apskaičiuojamas rezultatas:
A
B
C
= A1*2
= A1–B1
1 5
a.
10
b.
5
c.
15
d.
–5
C1
įrašytos
8.
Skaičiuoklės formulių eilutėje matome užrašą
=SUM(A1; B1:C4). Keliuose langeliuose esantys duomenys
yra sudedami?
a.
7
385
b.
c.
d.
4
5
9
9.
Kuri iš šių programų yra elektroninio pašto
programa?
a.
Windows Explorer
b.
Internet Explorer
c.
Acrobat Reader
d.
Outlook Express
10.
Kuriuo būdu reikia išsiųsti elektroninį laišką, kad
gavėjas jį perskaitytų tą pačią dieną, kai laiškas buvo
gautas?
a.
Pridedant prie laiško papildomą failą.
b.
Nenurodant laiško temos.
c.
Nenurodant atgalinio adreso.
d.
Tai priklauso nuo laiško adresato.
11.
Kuria iš šių priemonių pasinaudosime norėdami
kompiuterio kietajame diske laikomą nuotrauką išspausdinti
fotolaboratorijoje?
a.
Skeneriu.
b.
Braižytuvu.
c.
Monitoriumi.
d.
USB atmintine.
12.
Kuria iš šių taikomųjų programų naudojantis
patogiausia redaguoti klaviatūros mygtuku PrintSreen
įsimintą kompiuterio ekrano vaizdą?
a.
Pateikčių rengimo programa.
b.
Tekstų redaktoriumi.
c.
Skaičiuokle.
d.
Piešinių redaktoriumi.
386
13.
Kurios iš šių naujovių buvo būtinos, kad galėtų
atsirasti internetas?
a.
Palydovinė televizija ir mobilusis ryšys.
b.
Kompaktiniai diskai.
c.
Procesoriai, kurių taktinis dažnis didesnis už 1 MHz.
d.
Kompiuterių tinklai ir hipertekstas.
14.
Ką reiškia pabraukta raidė tekstų redaktoriaus
meniu komandos pavadinime (pvz., Edit)?
a.
Komanda turi savo pagalbinį meniu.
b.
Komanda yra išrinkta.
c.
Komandą galima iškviesti klavišų kombinacija Shift +
E.
d.
Komandą galima iškviesti klavišų kombinacija Alt + E.
15.
Tekstų redaktoriaus lentelėje pažymėjome visus
lentelės langelius. Kokį veiksmą atliksime paspaudę
klaviatūros mygtuką Delete (Del)?
a.
Sujungsime pažymėtus langelius.
b.
Pašalinsime pažymėtus langelius.
c.
Pašalinsime visą lentelę.
d.
Ištrinsime lentelės langelių turinį.
16.
Kuris teiginys apie skaičiuoklės dvimatę stulpelinę
diagramą yra NETEISINGAS?
a.
Galima keisti diagramos ašių pavadinimus.
b.
Galima rodyti duomenų reikšmes.
c.
Galima nustatyti diagramos fono spalvą.
d.
Galima pasukti diagramą bet kuriuo kampu.
17.
Viename skaičiuoklės lentelės langelyje įrašėme
sakinį. Kokio rėmelio šiame langelyje NEGALIME uždėti?
a.
Tokios pat spalvos kaip langelio fonas.
b.
Kitos spalvos, nei langelyje įrašytas tekstas.
c.
Uždėti rėmelį tik ant vienos kraštinės.
387
d.
Uždėti rėmelį tik vienam žodžiui.
18.
Ar vienas asmuo gali turėti kelias žiniatinklinio
elektroninio pašto dėžutes?
a.
Ne.
b.
Taip, tik jei jos yra viename pašto serveryje.
c.
Taip, tik jei jos yra skirtinguose pašto serveriuose.
d.
Taip.
19.
Kuriam tikslui interneto paieškos sistemai
pateikiamoje
užklausoje
įrašytos
kabutės?
"Lietuvos istorija"
a.
Ieškoma tik tų tinklapių, kuriuose šie žodžiai yra
kabutėse.
b.
Kabutės paieškos rezultatams neturi jokios įtakos.
c.
Ieškoma tinklapių, kuriuose yra bent vienas iš šių žodžių.
d.
Ieškoma tų tinklapių, kuriuose įrašyti abu šie žodžiai,
vienas greta kito.
20.
Kurios rūšies licencija numato vartotojo teisę laisvai
kopijuoti ir neribotą laiką naudoti programą, nesuteikiant
teisės keisti jos pradinį tekstą?
a.
Riboto naudojimo programinės įrangos.
b.
Licencijuotos programinės įrangos.
c.
Atvirojo kodo programinės įrangos.
d.
Nemokamai platinamos programinės įrangos.
21.
Kuris teiginys teisingai apibūdina kompiuterių
programinę įrangą?
a.
Programinės įrangos pasirinkimas nepriklauso nuo
techninių kompiuterio savybių.
b.
Pasenusi programinė įranga tinka tik naujausiems
kompiuteriams.
c.
Seno tipo kompiuteriuose gali būti vykdomos tik
naujausios programos.
388
d.
Pasirenkant tinkamą programinę įrangą būtina atsižvelgti
į kompiuterio technines savybes.
22.
Kaip išskleisti (padidinti) aktyvios programos langą,
jei prieš tai jį sutraukėme (minimizavome)?
a.
Reikia užverti visų kitų programų langus.
b.
Reikia sutraukti visų kitų programų langus.
c.
Sutraukto lango išskleisti neįmanoma.
d.
Reikia spragtelti šio lango mygtuką užduočių juostoje.
23.
Kuri iš šių operacinių sistemų neturi grafinės
vartotojo sąsajos?
a.
Windows 98
b.
Windows XP
c.
Linux
d.
DOS
24.
Kuris teiginys apie tekstų redaktoriaus dokumento
puslapių numeravimą yra NETEISINGAS?
a.
Pirmasis puslapis gali būti nenumeruojamas.
b.
Puslapių numeriai gali būti įterpti puslapio viršuje.
c.
Puslapius galima numeruoti romėniškais skaitmenimis.
d.
Puslapių numeriai būtinai turi prasidėti nuo 1.
25.
Kaip kinta absoliučiosios skaičiuoklės
koordinatės, kopijuojant formules?
a.
Kinta tik stulpelių koordinatės.
b.
Kinta tik eilučių koordinatės.
c.
Gali kisti ir stulpelių, ir eilučių koordinatės.
d.
Koordinatės nekinta.
langelių
26.
Skaičiuoklės lentelės langelyje A1 įrašytas skaičius
15, o langelyje A2 – 10. Kurį rezultatą pateiks formulė
=IF(A1>A2;”A1”), įrašyta į langelį A3?
a.
TRUE
389
b.
c.
d.
FALSE
A2
A1
27.
Kuris teiginys apie intranetą yra NETEISINGAS?
a.
Tai vienos įstaigos kompiuteriai, sujungti į tinklą.
b.
Kompiuterių sujungimui naudojami specialūs kabeliai.
c.
Intranetu galima perduoti informaciją iš vieno
kompiuterio į kitą.
d.
Intranetą sudaro ne daugiau kaip dešimt vienos įstaigos
kompiuterių.
28.
Kuri
užrašo
http://www.biblioteka.lt/metai/liuksemburg2/vyriausybe.ht
m dalis nusako internete pateikiamo failo tipą?
a.
http://
b.
www
c.
lt
d.
htm
29.
Bendravimo elektroniniu paštu etiketo taisyklės
pažeidžiamos, kai:
a.
Laiškas išsiunčiamas nesusitarus iš anksto.
b.
Laiškas siunčiamas be priedų (Attachment).
c.
Laiškas yra ilgesnis nei 10 eilučių.
d.
Laiškas nepasirašomas.
390
Download