บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) thai capital

advertisement
บริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
THAI C APIT AL CORPORATION
PCL.
87/2 อาคารซีอาร์ซที าวเวอร์ ชั45
น้ ออลซีซนส์
ั ่ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 Tel. 66 2685-3600
th
87/2 CRC Tower 45 Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607
February 29, 2016
Subject :
Notification of TCC-W2 right adjustment
Attention :
Directors and Managers
The Stock Exchange of Thailand
Referring to the offering and issuance of TCC-W2 to its shareholders, Thai Capital Corporation
Public Company Limited would like to notify the new exercise price and exercise ratio of TCC-W2 according
to the dividend payout ratio of more than 80% of the net profit of the Company for 2015. Details of new
exercise price and exercise ratio are as follows.
TCC-W2
Before
After
New exercise price New exercise ratio New exercise price New exercise ratio
(Baht)
(Warrant : Shares)
(Baht)
(Warrant : Shares)
0.821
1:1.21782
0.788
1:1.26874
Effective date of right adjustment on March 1, 2016.
Please be informed accordingly.
Yours Sincerely,
(Mr. Kamphol Patana-anukul)
Chief Financial Officer
Download