Patent extension

advertisement
6/0//7
‫התשס"ז‬/'‫י"ב‬
‫רשומות‬
ISRAEL STATE RECORDS
‫ה' באלול התשס"ז‬
August 19, 2007
‫יומן הפטנטים והמדגמים‬
PATENTS AND DESIGNS JOURNAL
PATENTS
Applications filed
Applications accepted
Patents granted
Patents renewed
Patents not in force
Patents renewed for 20 years
Patents expired
Notices
Patent extension
Changes in particulars entered
in register
Corrigenda
Country codes
Indices of applications accepted
DESIGNS
Designs registered
Designs renewed
Designs void
‫עמוד‬
Page
1286
1122
1212
1212
1212
1216
1212
1242
1222
‫פטנטים‬
1222
1221
1224
i
‫בקשות שהוגשו‬
‫בקשות שקובלו‬
‫פטנטים שניתנו‬
‫פטנטים שחודשו‬
‫פטנטים שתוקפם פקעו‬
‫פטנטים שחודשו לעשרים שנה‬
‫פטנטים שפג תוקפם‬
‫הודעות‬
‫ארכת פטנט‬
‫שינויים בפרטים רשומים‬
‫בפנקס‬
‫תיקוני טעויות‬
‫קודים למדינות‬
‫מפתחות לבקשות שקובלו‬
1222
1222
1228
‫מדגמים‬
‫מדגמים שנרשמו‬
‫מדגמים שחודשו‬
‫מדגמים שבוטלו‬
‫ידיעות כלליות‬
:‫ וכו' בענייני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל‬,‫ מסמכים‬,‫מכתבים‬
‫ ירושלים‬,4 ‫ רח' הסדנא‬,‫רשם הפטנטים והמדגמים‬
‫ ירושלים והיא פתוחה לציבור בימי חול‬,‫ תלפיות‬,4 ‫לשכת הפטנטים נמצאת ברח' הסדנא‬
.00::/ -‫ ו‬0::/ ‫שאינם ערבי שבת או מועד בין השעות‬
‫ שקלים בעד כל‬0../ ‫לשכת הפטנטים מספקת תצלומים של פירוטים ושרטוטים במחיר של‬
.‫עמוד או חלק ממנו‬
'‫אגרות ללשכת הפטנטים מתקבלות אך ורק על ידי תשלום לחשבון הלשכה בבנק הדואר מס‬
‫ יש להציג קבלת בנק הדואר ללשכה יחד עם הבקשה לפעולה שעבורה האגרה‬. /-0404.-0
.‫שולמה‬
GENERAL INFORMATION
Letters, documents, etc. concerning Patents and Designs should be addressed to:
The Commissioner of Patents and Designs, 4 Hasadnah St., Jerusalem
The Patent Office is located at 4 Hasadnah St., Talpiot, Jerusalem and is open to the public on
weekdays, except on Fridays or on the eves of holydays, from 08:30 to 12:30 hrs.
The Patent Office supplies photocopies of specifications and drawings at the rate of NIS 2.50
per page or part thereof.
Fees to the Patent Office can be accepted only by payment to the Postal Bank Account of the
Office, No. 0-24145-2. The receipt of the Postal Bank must be presented to the office together
with the application for the action for which the fee has been paid.
Copyright by the State of Israel. No
Extracts may be published except with the
permission of the Patent Office.
‫זכות היוצרים בתקצירים אלה שמורה‬
‫ אין להעתיק מת‬,‫למדינת ישראל‬
‫קצירים‬
.‫אלה אלא ברשות לשכת הפטנטים‬
Price per single issue (incl. VAT) : NIS 28.
.₪ 66 ).‫מ‬.‫ע‬.‫ לכל חוברת בודדת (כולל מ‬:‫מחיר‬
Annual subscription (incl. VAT):
NIS 25221.
Available at the Distribution Service of
Government Publications, 29 B-Street,
Hakirya, Tel-Aviv.
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
.₪ 0,0.0 ).‫מ‬.‫ע‬.‫דמי חתימה לשנה (כולל מ‬
:‫אפשר להשיג אצל‬
'‫ רחוב ב‬,‫שרות ההפצה של פרסומי הממשלה‬
.‫אביב‬-‫ תל‬,‫ הקריה‬,06 '‫מס‬
2166
NOTICE UNDER SECTION 16 OF THE
PATENTS LAW, 5727-1967
In the following there are listed new
Applications complying with the
Provisions of rule 32(a) of the Patent
Regulations, 5728-1968
Particulars of the applications are
given in the following order:
Number and date of application
And the first four symbols of the
International Classification
Title of invention
(as proposed by applicant)
‫ לחוק הפטנטים‬06 ‫הודעה לפי סעיף‬
0667 - ‫תשכ"ז‬
‫להלן רשימת בקשות חדשות‬
‫הממלאות אחר הדרישות שנקבעו‬
,‫(א) לתקנות הפטנטים‬:0 ‫בתקנה‬
:0660–‫תשכ"ח‬
‫פרטי הבקשות מובאים לפי‬
:‫סדר זה‬
‫מספר הבקשה – ותאריך הגשתה‬
‫וארבעה הסמנים הראשונים של‬
‫הסיווג הבינלאומי‬
‫שם האמצאה (כפי שהוצע ע"י‬
)‫המבקש‬
‫המבקש‬
Applicant
Priority right: Convention country –
Number and date of
Foreign application
– ‫ מדינת האיגוד‬:‫דין קדימה‬
‫תאריך ומספר‬
‫בקשת החוץ‬
International Application Number
‫מספר בקשה בינלאומית‬
International Publication Number
‫מס' פרסום בינלאומי‬
2167
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
0063/60332
169355
‫מנורה מבוססת דיודות פולטות אור בעלת‬
‫נצילות גבוהה‬
‫קוזוקרו משה‬
HIGH EFFICIENCY LED-BASED LAMP
COJOCARU MOSHE
0062060332
H05B
172917
DEVICE, SYSTEM AND METHOD FOR
LOCATING AN IN VIVO SIGNAL
SOURCE
GIVEN IMAGING LTD.
US
60/639964
30/12/2004
306326033/
A61B
‫ מערכת ושיטה לאיתור מקור אות‬,‫מיתקן‬
‫תוך–גופי‬
‫גיוון אימג'ינג בע"מ‬
172962
A61B
‫סבון קוסמטי‬
‫ארז צברי‬
COSMETIC SOAP
EREZ ZABARI
0/6306033/
174552
IN VIVO IMAGING DEVICE AND
METHOD OF MANUFACTURE THEREOF
GIVEN IMAGING LTD.
US
60/436004
26/12/2002
WO
PCT/IL03/001105 1222121224
222222124
4222421222
US
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
A61B
‫מיתקן הדמיה תוך גופי ושיטה לייצורו‬
‫גיוון אימג'ינג בע"מ‬
2168
006306033/
174621
F16K
‫אטם הניתן להתאמה‬
ADJUSTABLE SEAL
KRAUSZ METAL INDUSTRIES LTD.
036306033/
174682
ELECTROLYTE CAPACITORS HAVING
A POLYMERIC OUTER LAYER AND
PROCESS FOR THEIR PRODUCTION
H. C. STARCK GMBH
DE
1020050167276 11/04/2005
3063/6033/
‫קבלים אלקטרוליטים בעלי שכבה‬
‫פולימרית חיצונית ותהליך ליצורם‬
174716
METHOD FOR CUTTING AND
FOLDING CONTINUOUSLY FED
PRINTING MEDIUM
BE'ERI PRINTERS
3063/6033/
H01G
B41J
‫שיטה לחיתוך וקיפול אמצעי דפוס מוזן‬
‫רציף‬
‫דפוס בארי‬
174750
B42D
‫אלבום תמונות‬
‫עצמון‬-‫דלית רוזן‬
PHOTO ALBUM
DALIT ROZEN-ATZMON
2169
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
2263/6033/
174954
ELECTROCHEMICAL-BASED
ANALYTICAL TEST STRIP WITH
HYDROPHILICITY ENHANCED
METAL ELECTRODES
LIFESCAN SCOTLAND LTD.
US
11/118266
28/04/2005
0063/6033/
‫סרט בחינה אנליטי מבוסס אלקטרוכימית‬
‫המכיל אלקטרודות מתכת בעלות‬
‫הידרופליות משופרות‬
175091
175107
175157
DUAL STAGE ALTERNATOR SYSTEM
ALMA LTD.
3/6326033/
August 19, 2007 –
B60K
‫מערכת אלטרנטור דו–שלבי‬
‫עלמה ייצור מכללים חשמליים לרכב בע"מ‬
175454
‫ה' באלול התשס"ז‬
F16L
‫צדודית אטם משופרת‬
‫קראוס תעשיות פיתוח בע"מ‬
IMPROVED SEAL PROFILE
KRAUSZ METAL INDUSTRIES LTD.
0263/6033/
F16L
‫חבקבע‬
‫אדלר גדעון‬
HAVAKEVA
ADLER GIDON
0063/6033/
G01N
B01D
2170
ENHANCED PURGE EFFECT IN GAS
CONDUIT
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS,
INC.
US
11/128515
13/05/2005
306326033/
175455
SHY COHEN
175470
A COMPOSITION AND A PROCESS
FOR THE PREPARATION OF
COLORED HOLOGRAMS
NEOPACK, S.L.
EP
05076058.6 06/05/2005
306326033/
LOAD ADJUSTMENT HYSTERESIS
MECHANISM FOR AN
ACCELERATED PEDAL
RAVIV- AGRICULTURE
COOPERATIVE SOCIETIES LTD.
306326033/
2171
G01N
‫ בצורה‬,‫מערכת ושיטה לצחלום או סריקה‬
‫ של ששת צלעותיו‬,‫אוטומטית ובבת אחת‬
‫של גוף בעל שש צלעות‬
‫שי כהן‬
A SYSTEM AND A METHOD FOR
IMAGING, AUTOMATIC AND AT
ONCE, OBJECTS' SIX-FACES
306326033/
‫אפקט טיהור משופר בתעלת גזים‬
B29C
‫תכשיר ותהליך להכנת הולוגרמות‬
‫צבעוניות‬
175483
B60K
‫מנגנון בקרת עומס היסטרזיס לדוושת גז‬
‫רביב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
175493
A61B
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
ELECTROSURGICAL INSTRUMEMT
WITH SUCTION, IRRIGATION AND
MEANS TO COLLECT BLOOD
DR. HAIM BEN-SIMHON
306326033/
‫מכשיר כירורגי חשמלי עם שואב ושטיפה‬
‫ואמצעים לאסוף דם‬
‫שמחון‬-‫ד"ר חיים בן‬
175531
INDEX TAB DISPENSER AND
TEMPLATE
TAL HOTER-ISHAY
‫מנפק ושבלונה למדבקות סימון‬
‫ישי‬-‫טל חטר‬
306326033/
175533
WORKING METHOD FOR TREATMENT
OF ABSTRACT OBJECTS OF THE
COMPUTER SYSTEM OF AI OF A
CYBORG OR AN ANDROID
BORIS KAPLAN
DE
102005054901 17/11/2005
222486211
2422221228
US
2/6326033/
A METHOD AND APPARATUS FOR A
SOLAR CONCENTRATOR AND
TRACKER
OREN AHARON
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
F24J
‫מכשיר ושיטה למערכת קליטה סולארית‬
‫העוקבת אחרי שמש‬
175638
FLAME RETARDANT COMPOSITION
A63H
‫לעבוד שיטה לטיפול של אוביקטים‬
‫מופשטים של המערכת של המחשב של‬
‫בינה מלאכותית של סייבורג או אנדרויד‬
175622
226326033/
B42D
‫אורן אהרון‬
C09K
‫הרכב מעכב בעירה‬
2172
‫תרכובות ברום בע"מ‬
BROMINE COMPOUNDS LTD.
2/6326033/
175676
‫משגר רימון רסס משופר‬
IMPROVED GRENADE LAUNCHER
"FN HERSTAL" S.A.
BE
2005/0272
31/05/2005
206326033/
175718
NOVEL PROCESSES FOR PREPARING
CRYSTALLINE TELMISARTAN FORM
A BY CRYSTALLIZATION FROM DMF
CHEMAGIS LTD.
US
60/682019
822226622
US
822222226
US
206326033/
2173
C07D
A FORM TELMISARTAN ‫תהליך להכנת‬
‫ המתאימה לשימוש‬,‫בדרגת ניקיון גבוהה‬
‫בתכשירים פרמצבטיים‬
‫כימאגיס בע"מ‬
18/05/2005
2822421228
2222221228
175735
COSMETIC AND PHARMACEUTICAL
FOAM CARRIER
KAMEDIS LTD
206326033/
F41A
A61K
‫נשא לקצף תרופתי וקוסמטי‬
‫קאמדיס בע"מ‬
175750
B41F
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫מתקן עמיד בפני החלקה המיועד לסימון‬
‫נקודות בסרטים דקים‬
SLIP-PROOF DEVICE FOR MARKING
SPECIFIC SPOTS IN THIN FILMS
TUK PLUS CREACIONS, S.L.
206326033/
175778
‫מכשיר לשחרור תוך–גופי של מפעילים‬
‫ושתלים‬
‫טוליפ ביוטכנולוגיה בע"מ‬
VEHICLES FOR IN SITU DELIVERY
OF EFFECTERS AND IMPLANTS
TULIP BIOTECHNOLOGY LTD.
006326033/
175831
ANGULAR POSITION SENSOR
ELBIT SYSTEMS ELECTRO-OPTICAL
ELOP LTD.
006326033/
REMOTE MONITORING AND
ADJUSTMENT OF A FOOD INTAKE
RESTRICTION DEVICE
ETHICON ENDO-SURGERY, INC.
US
11/167861
24/06/2005
August 19, 2007 –
175877
‫ה' באלול התשס"ז‬
G01C
‫חיישן מיקום זוויתי‬
‫אופטיקה אלאופ‬-‫אלביט מערכות אלקטרו‬
‫בע"מ‬
175850
006326033/
A61K
H04Q
‫ניטור וכיוונון מרחוק של התקן לצריכת‬
‫מזון מוגבלת‬
H04N
2174
CLUSTER-BASED IMAGE
REGISTRATION
ELBIT SYSTEMS ELECTRO-OPTICAL
ELOP LTD.
026326033/
‫התאמת חוזיים מבוססת הצררה‬
‫אופטיקה אלאופ‬-‫אלביט מערכות אלקטרו‬
‫בע"מ‬
175934
LOCKING SYSTEM FOR A FOLDABLE
CRATE
ODESA GELISTIRILMIS POLIMER
YATIRIMLARI VE DIS TICARET
ANONIM SIRKETI
TR
2005/02815 19/07/2005
1228222226
2422221228
EA
2822622262
1222221228
EP
222221246
1222221228
US
006326033/
2175
F16L
‫אוגן יצוק למחברי צינורות‬
‫קראוס תעשיות פיתוח בע"מ‬
176022
B64C
‫התקן‬
device
ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES
LTD.
036326033/
‫מערכת נעילה עבור ארגז מתקפל‬
175971
CAST FLANGE FOR PIPE COUPLINGS
KRAUSZ METAL INDUSTRIES LTD.
036326033/
B65D
‫התעשיה האוירית לישראל בע"מ‬
176025
G01N
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
FORCE OR DISPLACEMENT SENSOR
NEXENSE LTD.
3/63/6033/
176082
INKWELL/CARTRIDGE FOR
INKFLOW TO A WRITING
INSTRUMENT THROUGH AN
ELECTRIC FAUCET
YANIV MADMONI
3/63/6033/
‫יניב מדמוני‬
FRAGILE PIPE FLANGE CONNECTOR
CLAMP
PERSYS TECHNOLOGY LTD.
176138
WEIGHING SYSTEM FOR WEHICLES
ZUEV VIKTOR
3063/6033/
176168
UNDERWALL MIXER
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
B41J
‫קסת או מיכלית להזרמת דיו למכשיר‬
‫כתיבה באמצעי אלקטרוני‬
176099
3/63/6033/
‫חיישן אילוץ או העברה‬
‫נקסנס בע"מ‬
F16L
‫מהדק מחבר לצינור בעל שפה שבירה‬
‫פרסיס טכנולוגיה בע"מ‬
B60P
‫מערכת שקילה של כלי תחבורה‬
‫זויב ויקטור‬
F16L
‫ברז עירבוב מתחת לקיר‬
2176
‫גפן פרגון שלמה‬
GEFEN FARGON SHLOMO
3063/6033/
176196
METHOD AND APPARATUS FOR
SCANNING A GEMSTONE
SARIN TECHNOLOGIES LTD.
3063/6033/
‫שיטה ומערכת לסריקת אבן חן‬
‫שרין טכנולוגיות בע"מ‬
176200
‫התעשיה האוירית לישראל בע"מ‬
176229
TELMISARTAN PRODUCTION
PROCESS
CHEMAGIS LTD.
2063/6033/
APPARATUS AND METHOD FOR
CLEANING SURFACES
2177
B64C
‫התקן‬
DEVICE
ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES
LTD.
3063/6033/
A44C
C07D
‫תהליך לייצור טלמיסרטן‬
‫כימאגיס בע"מ‬
176264
B24C
‫מתקן ושיטה לניקוי משטחים‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
CORE-FLOW SCIENTIFIC SOLUTIONS
LTD.
US
US
12/12/2003
10/736880
2063/6033/
‫קורפלו פתרונות מדעיים בע"מ‬
176272
PERSONAL ANESTHETIC TOOLS FOR
LINJECTION & PRICKS, AND
HURTFUL TREATMENTS
EDI MOR MALKA C/O EMET BADINE
2/63/6033/
A61M
,‫ דקירות‬,‫ים לזריקות‬/‫ ים אישי‬/‫מאלחש‬
‫וטיפולים כואבים‬
"‫אדי מור (מלכא) אצל "אמת בדין‬
176301
DRIVE FOR A NEWSPAPER VENDING
MACHINE
REUVEN YOFFE LTD.
2/63/6033/
‫הנע עבור מכונה למכירת עיתונים‬
‫ראובן יפה בע"מ‬
176309
BLOCK TOOL FOR SURFACE FINISHING
OPERATIONS AND METHOD OF
OBTAINING THE SAME
AROS S.R.L.
IT
VR2005A000062 18/05/2005
2263/6033/
August 19, 2007 –
176329
‫ה' באלול התשס"ז‬
G07F
B23F
‫מכשיר בצורת בלוק לפעולות גימור‬
‫של פני שטח ושיטה לקבלתם‬
B60K
2178
AN ELECTROMECHANICAL DEVICE
FOR LOCKING THE GEARBOX
SELECTOR OF A VEHICLE, AND A
METHOD FOR ITS OPERATION
YAIR JACKOBY
2263/6033/
‫מכשיר חשמלי–מכני לנעילת בורר‬
‫ההילוכים של כלי תחבורה ושיטה‬
‫לתפעולו‬
‫יאיר יעקובי‬
176340
A23B
‫מיץ מקליפת הדר‬
CITRUS PEEL JUICE
TROPICANA PRODUCTS, INC.
US
11/170232
29/06/2005
0363/6033/
176444
MULTI-LAYER DIRECT
CONVERSION COMPUTED
TOMOGRAPHY DETECTOR MODULE
GENERAL ELECTRIC COMPANY
US
11/171169
29/06/2005
0363/6033/
‫מודול גלאי רב–שכבתי של טומוגרפיה‬
‫ממוחשבת עם המרה ישירה‬
176446
JETTISONABLE NOSECONE AND
MISSILE WITH A JETTISONABLE
NOSECONE
DIEHL BGT DEFENCE GMBH & CO. KG
DE
102005030090.1 27/06/2005
0063/6033/
2179
A61B
F42B
‫חרטום קוני הניתן להשלכה וטיל בעל‬
‫חרטום כזה‬
176652
G06T
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
PHASE-COHERENT SIGNAL
GENERATOR
ELISRA ELECTRONIC SYSTEMS LTD.
306306033/
176672
176713
INTERNAL STRUCTURE OF
MATTRESS AND THE METHOD TO
MANUFACTURE IT
MIZRANOAH L.T.D
326306033/
‫מזרנוח בע"מ‬
176723
‫ה' באלול התשס"ז‬
F28D
‫מחליף חום וממיר חום מבוססי מיקרו‬
‫מכניקה‬
‫מיקרופלו בע"מ‬
MEMS BASED HEAT EXCHANGERS
AND CONVERTORS
MICROFLOW LTD
August 19, 2007 –
A47C
‫מבנה פנימי של מזרן ושיטה ליצורו‬
176714
3/6306033/
E04H
‫מערכת מודולרית לפרגולה‬
‫שלום שמעוני‬
MODULAR PERGOLA SYSTEM
SHALOM SHIMONI
326306033/
‫מחולל אותות עם פאזה קוהרנטית‬
B41J
2180
A DEVICE FOR HELPING THE HEND
TO WRITE ON COMPIUTER
GUY GOLAN
206306033/
176910
METHOD AND SYSTEM FOR THREEDIMENSIONAL FABRICATION
OBJET GEOMETRIES LTD.
036306033/
2181
‫שיטה ומערכת לייצור תלת מימדי‬
‫אובג'ט גאומטריות בע"מ‬
F16L
‫מבנה להשוואת לחצים‬
‫יפים קרת‬
177035
A PIPE FITTING ASSEMBLY AND A
METHOD FOR FORMING THEREOF
SAGIV AGUDAH SHITUFIT
CHAKLAIT BE'AM
006306033/
B41J
176983
PRESSURE-EQUALIZING HOUSING
DEVICE
YEFIM KERETH
006306033/
‫מתקן עזר ותמיכה לפרק כף היד בשעת‬
‫הקלדה במקלדת מחשב‬
‫גיא גולן‬
F16L
‫אביזר צנרת מורכב ושיטה לייצורו‬
‫שגיב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
177036
F16L
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
A DEVICE AND METHOD FOR
COUPLING A PIPE FITTING TO A PIPE
SAGIV AGUDAH SHITUFIT
CHAKLAIT BE'AM
026306033/
‫התקן ושיטה לחיבור אביזר צנרת לצינור‬
‫שגיב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‬
177068
METHOD FOR JOINING PARTS
FABRICATED VIA SELECTIVE LASER
SINTERING WHILE MAINTAINING
PROPER ALIGNMENT
NORTHROP GRUMMAN
CORPORATION
US
11/220097
06/09/2005
026306033/
‫שיטה לחיבור חלקים המיוצרים באמצעות‬
‫סינטור לייזר בריר תוך שמירה על יישור‬
‫מתאים‬
177080
DEVIC
ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES
LTD.
IL
174327
15/03/2006
306306033/
177258
August 19, 2007 –
177641
‫ה' באלול התשס"ז‬
B64D
‫התקן‬
‫התעשיה האוירית לישראל בע"מ‬
B41B
‫לוח קיר‬
‫אמנון זמיר‬
WALL CALENDAR
ZAMIR AMNON
006306033/
B41J
F02K
2182
METERING SHEET AND ISO-GRID
ARRANGEMENT FOR A NON AXISYMMETRIC SHAPED COOLING
LINER WITHIN A GAS TURBINE
ENGINE EXHAUST DUCT
UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION
US
11/265862
03/11/2005
3/6306033/
‫יריעת מדידה והתקן דמוי רשת עבור קו‬
‫קירור שאינו סימטרי לאורך צירו המצוי‬
‫בתעלת הפליטה של מנוע טורבינת גז‬
177906
B61L
‫פסים ירוקים‬
‫עמי נבון‬
GREEN RAILS
NISIM TURGEMAN
206306033/
178028
METHOD OF AND MEANS FOR
PRODUCING HOT WATER FROM A
HOT WATER BOILER SYSTEM
ACTIVEHOME LTD.
206306033/
‫שיטה ואמצעים ליצירת מים חמים‬
‫ממערכת דוד מים חמים‬
‫אקטיבהום בע"מ‬
178041
2183
G06F
‫מערכת אישית להעברת הודעות‬
‫מולטימדיה‬
PERSONALIZED MULTIMEDIA
MESSAGING SYSTEM
NDS LIMITED
2/6306033/
F24H
178096
D06F
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
DYEING APPARATUS AND METHOD
THEREFOR
ZZA KEY TECHNOLOGIES LTD.
US
11/225161
14/09/2005
2263060332
‫מתקן צביעה ושיטה עבורו‬
‫צקי טכנולוגיות בע"מ‬
179111
METHOD AND APPARATUS FOR
SIMULTANEOUS INSPECTION AND
CLEANING OF A STENCIL
SPEEDLINE TECHNOLOGIES, INC.
US
10/783123
19/02/2004
PCT/US/2005/004695
WO/2005/081599
0/6226033/
‫שיטה והתקן לבדיקה וניקוי בו–זמנית של‬
‫תדמית‬
179577
COATED CEMENTED CARBIDE
INSERT FOR MACHINING OF STEEL
SANDVIK INTELLECTUAL
PROPERTY AB
SE0502694SE
08/12/2005
3
006226033/
August 19, 2007 –
179668
‫ה' באלול התשס"ז‬
B41M
C22C
‫תותבת מקארביד מודבק מצופה לעיבוד‬
‫פלדה‬
C23C
2184
A COATING COMPOSITION
CONTAINING A REFRACTORY
METAL OXIDE, A METHOD FOR
DEPOSITING A PROTECTIVE
COATING ON AN ARTICLE AND
ARTICLES COATED THEREBY
UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION
US
11/366901
01/03/2006
036226033/
179722
CEMENTED CARBIDE COATED
CUTTING TOOL INSERT FOR
TURNING HEAT RESISTANT ALLOYS
AND STAINLESS STEEL
SANDVIK INTELLECTUAL
PROPERTY AB
SE
0502747-9
14/12/2005
036226033/
‫תכשיר צפוי המכיל תחמוצת מתכת‬
‫ שיטה להנחת צפוי מגן‬,‫העמידה בפני חום‬
‫על פריט ופריטים מצופים על ידה‬
‫תותבת למכשיר חיתוך מצופה בקארביד‬
‫מודבק עבור חריטת סגסוגות עמידות חום‬
‫ופלדה‬
179723
CEMENTED CARBIDE COATED
CUTTING TOOL INSERT FOR
PARTING AND GROOVING HEAT
RESISTANT ALLOYS AND
STAINLESS STEEL
SANDVIK INTELLECTUAL
PROPERTY AB
SE
0502747-9
14/12/2005
2822226-8
1622621228
SE
0/6206033/
2185
C22C
C22C
‫תותבת למכשיר חיתוך מצופה בקארביד‬
‫מודבק עבור חלוקה וחריצת סגסוגות‬
‫עמידות חום ופלדה‬
180347
C02F
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
APPARATUS AND METHOD FOR
PREVENTING SCALE FORMATION IN
CIRCULATING WATER SYSTEMS
SCALETECH LTD.
3263060330
181122
MOP WITH DRYING MECHANISM
HSIAO-HUNG CHIANG
EP
06003219.0 17/02/2006
3063060330
181208
UNMANNED ROBOT VEHICLE WITH
MOBILITY ENHANCING ARM
ELBIT SYSTEMS LTD.
0363060330
181455
TURBINE FRIENDLY ABRADABLE
MATERIAL
UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION
US
11/358239
21/02/2006
0063060330
August 19, 2007 –
181515
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫מתקן ושיטה למניעת היווצרות אבנית‬
‫במערכות לסחרור מים‬
‫סקלטק בע"מ‬
A47G
‫מקל לשטיפת רצפה עם מנגנון ייבוש‬
B64D
‫רכב רובוטי לא מאויש עם זרוע לשיפור‬
‫ניידות‬
‫אלביט מערכות בע"מ‬
F01D
‫חומר לקרצוף מתאים לטורבינה‬
H01L
2186
APPARATUS FOR INSPECTING A
BALL-BUMPED WAFER
HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES
CORPORATION
2006JP
24/02/2006
048139
0063060330
‫מכשיר לבדיקת מגרעות כדוריות על וייפר‬
182274
E06B
‫מבנה לדלת מתכת‬
METAL DOOR CONSTRUCTION
RAV BARIACH SECURITY
PRODUCTS LTD.
2063060330
‫רב בריח מוצרי בטחון בע"מ‬
182368
B44C
ORNAMENTAL SLAB AND METHOD
FOR PRODUCING THE SAME
MARON PNINA
0363060332
‫אריח לקישוט ושיטה לייצורו‬
‫מרון פנינה‬
182374
PREPAYMENT SYSTEM FOR ELECTRIC
POWER METERS USING A
CONTACTLESS SMART CARD WITH AN
AUTOMATIC SUPPLY CUT-OFF DEVICE
IUSA S.A. DE C.V.
MX
PA/A/04/010077 12/10/2004
PCT/MX/2005/000088
WO/2006/041276
2363/60330
2187
G06Q
‫מערכת לתשלום מוקדם עבור מוני כוח‬
‫אלקטרוניים באמצעות שימוש בכרטיס‬
‫חכם עם התקן ניתוק אוטומטי‬
182390
F24J
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
A METHOD AND APPARATUS FOR A
SOLAR BALL LENS CONCENTRATOR
AND TRACKER DEVICE AND
METHOD
OREN AHARON
2363/60330
‫מכשיר ושיטה למערכת קליטה סולארית‬
‫העוקבת אחרי השמש מבוססת עדשה‬
‫כדורית‬
‫אורן אהרון‬
182392
‫מנגנון מהלך אחורי‬
‫לפטין יפים‬
REVERSER
LAPATIN OLGA
3/62360332
182400
LIGHTWEIGHT ARMOR AGAINST
MULTIPLE HIGH VELOCITY
BULLETS
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
US
10/957773
04/10/2004
PCT/US/2005/035840
WO/2007/005043
3062360332
SYSTEMS AND METHODS FOR EXVIVO ORGAN CARE
TRANSMEDICS, INC.
US
60/616835
07/10/2004
822822222
1622821222
US
822212286
2822221222
US
PCT/US/2005/036211
WO/2006/042138
August 19, 2007 –
A01N
‫מערכות ושיטות לטיפול חוץ–גופי באיבר‬
182576
‫ה' באלול התשס"ז‬
F41H
‫מגן קל משקל כנגד כדורים בעלי מהירות‬
‫גבוהה כפולה‬
182403
2/63/60330
F16H
A47D
2188
SUPPORT SURFACE FOR SLEEPING
PERSON
SHLOMO ABADI
2063/60330
‫משטח תמיכה לאדם ישן‬
‫שלמה עבאדי‬
182598
STAND ALONE THERMAL SOLAR
INTEGRAL UNIT FOR HEATING OF
WATER
MOSHE SHAVIT
0063/60330
‫מערכת חד יחידתית אינטגראלית לחימום‬
‫מים באנרגיה סולרית‬
‫משה שביט‬
182704
KLIPPED KIPPAHS: THE KIPPAHS
WITH BUILT-IN CLIPS
KLIPPED KIPPAHS
US
11/595098
11/09/2006
0063/60330
A41D
‫ כיפות עם סיכות ראש‬,‫קליפט כיפות‬
‫יהונתן קבבלום‬
182705
G02B
‫רכיב אופטי קומפקטי במצע מוליך‬
‫לומוס בע"מ‬
COMPACT IMAGING LENS
LUMUS LTD.
0063/60330
F24J
182706
E04H
‫מבנים ארעיים‬
TEMPORARY STRUCTURES
2189
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫נפתלי מזוגי‬
NAFTALI MAZUGI
0063/60330
182709
A CORRUGATED CARDBOARD
CONTAINER WITH AN ATTACHED
UPPER EXTENSION
CARGAL LTD.
2062360332
‫מיכל קרטון גלי בעל הארכה עילית‬
‫קרגל בע"מ‬
182713
PRESBYOPIA TREATMENT BY LENS
ALTERATION
NEWLENS, LLC
US
10/969868
22/10/2004
PCT/US/2005/036434
WO/2006/047080
0063/60330
182720
SPRINKLER WITH VISCOUS
HESITATOR
NELSON IRRIGATION
CORPORATION
US
11/409069
24/04/2006
0063/60330
August 19, 2007 –
182736
‫ה' באלול התשס"ז‬
B65D
A61K
‫טיפול בהזדקנות ראיה באמצעות שינוי‬
‫עדשות‬
B29C
‫ממטרה עם מתלבט מבוסס צמיגות‬
B60R
2190
SYSTEM THAT INSTALLED OVER
THE ROAD TO GENERATE
ELECTRISETY BY MEAN OF,
WEIGHT OF THE CARS THAT DRIVE
ON THAT ROAD
ABRAHAM COHEN
0063/60330
‫מיתקן שמונח ברחוב ושמופעל ע"י לחץ‬
‫של גלגלי המכוניות שנוסעות על הכביש‬
‫ליצור אנרגיה חשמלית‬
‫אברהם כהן‬
182737
DISPOSITIV FOR EAT AND KEEP
KLEAN CLOTHES IN CAMMPING
CONNDITION
A47K
‫מתקן לאכילה בתנאי שדה תוך שמירה על‬
‫בגד נקי‬
)‫בוק שמעון (אצל שרה בוך‬
2062360332
182776
COMPOSITIONS CONTAINING
ECTEINASCIDIN AND A
DISACCHARIDE
PHARMA MAR S.A.,SOCIEDAD
UNIPERSONAL
US
60/623813
29/10/2004
PCT/GB/2005/050184
WO/2006/046079
3062260332
2191
A61K
‫תכשירים המכילים אקטינאסידין ודו–סוכר‬
182777
A01H
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
METHOD FOR TRANSFORMING AND
SELECTING EUCALYPTUS
UROPHYLLA
ARBORGEN, LLC
US
10/981742
05/11/2004
222226421
1122821222
US
PCT/US/2005/039520
WO/2006/052554
0262360332
182778
EXPANDABLE INTERVERTEBRAL
SPACER METHOD AND APPARATUS
ALPHASPINE, INC.
US
60/622097
25/10/2004
822862262
2422821222
US
822862226
2422821222
US
822862222
2422821222
US
822862222
2422821222
US
PCT/US/2005/038546
WO/2006/047587
306326033/
182779
MODULAR DISC DEVICE
ALPHASPINE, INC.
US
60/642256
822862262
US
822862226
US
822862222
US
822862222
US
PCT/US/2006/000558
WO/2006/074414
A61F
‫שיטה והתקן ריווח בין–חולייתי הניתן‬
‫להרחבה‬
A61F
‫מתקן דיסק מודולרי‬
08/01/2005
2422821222
2422821222
2422821222
2422821222
0262360332
August 19, 2007 –
‫שיטה לטרנזפורמציה ובחירה של‬
‫אוקוליפטוס אורופילה‬
182780
‫ה' באלול התשס"ז‬
A61B
2192
PEDICLE SCREW SYSTEMS AND
METHODS
ALPHASPINE, INC.
US
60/622107
25/10/2004
822811262
1222221222
US
822812262
2222221222
US
822884221
2622421222
US
822862822
1222221222
US
PCT/US/2005/038845
WO/2006/047711
0062360332
182781
FIRE RESISTANT POLYMER SHEETS
SOLUTIA INC.
US
10/978393
02/11/2004
PCT/US/2005/039170
WO/2006/050216
0262360332
2193
‫יריעות פולימר עמידות לאש‬
C12N
‫שיטות להרחבת אוכלוסיות תאים‬
‫מיאלואידיים ושימושיהן‬
182784
GLASS-DARKENING SYSTEM WHICH
IS SUITABLE FOR WINDOWS AND
SIMILAR
DAVID MUNOZ MUNOZ
ES
P200402544 25/10/2004
PCT/ES/2005/000567
WO/2006/045871
206326033/
B32B
182782
METHODS OF EXPANDING MYELOID
CELL POPULATIONS AND USES
THEREOF
CELLERANT THERAPEUTICS, INC.
US
60/622318
25/10/2004
PCT/US/2005/038500
WO/2006/047569
0/62360332
‫מערכות ושיטות ברג ניצב‬
E06B
‫מערכת להחשכת זכוכית אשר מתאימה‬
‫לחלונות ולדומיהם‬
182786
F16L
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
HIGH PRESSURE COUPLING DEVICE
AND METHOD
RAYTHEON COMPANY
US
11/039127
19/01/2005
PCT/US/2006/001802
WO/2006/078758
0263/60330
‫שיטה ומכשיר לחיבור בלחץ גבוה‬
182787
EXHAUST ASSEMBLY FORMING A
HORIZONTAL PROPULSION GAS
ELBOW IN AN AIRCRAFT
SNECMA
FR
0651542
28/04/2006
0263/60330
‫מערכת פליטה היוצרת זויתון הנעת גז‬
‫מאוזן בכלי טייס‬
182788
ELBOW-SHAPED PROPULSION GAS
EXHAUST ASSEMBLY IN AN
AIRCRAFT
SNECMA
FR
0651545
28/04/2006
0263/60330
PROPULSION GAS EXHAUST
ASSEMBLY IN AN AIRCRAFT
FORMING AN ELBOW
SNECMA
FR
0651543
28/04/2006
August 19, 2007 –
182790
‫ה' באלול התשס"ז‬
B64D
‫מערכת פליטת הנעת גז בצורת זויתון בכלי‬
‫טייס‬
182789
0062360332
B64D
B64D
‫מערכת פליטה היוצרת זויתון הנעת גז‬
‫מאוזן בכלי טייס‬
G06N
2194
‫מערכת לגילוי ידע‬
KNOWLEDGE DISCOVERY SYSTEM
EAGLEFORCE ASSOCIATES
US
60/622938
29/10/2004
222222824
2222121222
US
PCT/US/2005/039035
WO/2006/050142
326226033/
182792
A61K
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
CONTAINING GEPIRONE
FABRE-KRAMER HOLDINGS, INC.
‫תכשירי רוקחות המכילים גפירון‬
PCT/US/2004/032785
WO/2006/052227
0062260332
182793
‫ארכיטקטורת שליטה להתקנים בקשר‬
‫רשתי‬
NETWORKED DEVICE CONTROL
ARCHITECTURE
SUPERNA LIMITED
US
60/622008
27/11/2004
PCT/IL/2005/001124
WO/2006/046247
2062360332
G06F
182794
‫חומרים מעכבי בעירה‬
FLAME RETARDANT COMPOSITES
SAINT-GOBAIN CERAMICS &
PLASTICS, INC.
US
10/978286
29/10/2004
PCT/US/2005/037410
WO/2006/049863
0062360332
2195
C08K
182795
C07C
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
A PROCESS FOR THE PREPARATION OF
1,4-DIALKYL-2,3-DIOL-1,4-BUTANEDIONE
FIRMENICH SA
IB
PCT/IB2004/003631 02/11/2004
PCT/IB/2005/053511
WO/2006/048795
0062360332
182796
METHOD AND APPARATUS FOR
INVESTMENT PORTFOLIO
SELECTION, ALLOCATION, AND
MANAGEMENT TO GENERATE
SUBTAINABLE WITHDRAWALS
ARLEN CORPORATION
US
10/974196
27/10/2004
PCT/US/2005/038921
WO/2006/047731
0262360332
POLISHING COMPOSITION AND
METHOD FOR HIGH SILICON
NITRIDE TO SILICON OXIDE
REMOVAL RATE RATIOS
CABOT MICROELECTRONICS
CORPORATION
US
10/982486
05/11/2004
PCT/US/2005/038279
WO/2006/052433
August 19, 2007 –
182798
‫ה' באלול התשס"ז‬
G06Q
‫ הקצאה וניהול של‬,‫שיטה והתקן לבחירה‬
‫תיק השקעות כדי ליצור משיכות מספיקות‬
182797
0/63/60330
–0,:–‫–דיאלקיל‬0,4 ‫תהליך להכנת‬
‫–בוטאנדיאון‬0,4–‫דיול‬
C09G
‫הרכב ליטוש ושיטה ליחסי קצב הסרה‬
‫גבוהים של צורן ניטריד לעומת חומצת‬
‫צורן‬
A47G
2196
REMOTE CANDLE LIGHTING
APPARATUS AND SYSTEM
AFCON INDUSTRIES
0/63/60330
‫מכשיר ומערכת לתאורת נר מרחוק‬
‫אפקון תעשיות בע"מ‬
182799
A METHOD FOR ESTIMATING THE
POSE OF A PTZ CAMERA
IOIMAGE LTD.
3062260332
PTZ ‫שיטה להערכת הפוזה של מצלמת‬
‫איאואימאג' בע"מ‬
182801
NASAL SECRETION ASPIRATION
DEVICE
UBIMED L.L.C.
FR
0411917
09/11/2004
PCT/FR/2005/002770
WO/2006/051206
0/63/60330
2197
A61M
‫מכשיר לשאיפת הפרשות מהאף‬
182802
ACCOMMODATIVE INTRAOCULAR
LENS SYSTEM
ALCON, INC.
US
11/415906
02/05/2006
3062260332
G01C
G02B
‫מערכת עדשות מסתגלות תוך עיניות‬
182804
E06B
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
SINGLE-TRACK STACKING PANEL
COVERING FOR AN
ARCHITECTURAL OPENING
HUNTER DOUGLAS INC.
US
60/624916
04/11/2004
PCT/US/2005/039822
WO/2006/052670
0/63/60330
,‫לוח כיסוי חד– מסלולי שניתן לערום‬
‫לפתח אדריכלי‬
182806
SYSTEM FOR MONITORING THE
PERFORMANCE OF A NEW DRIVER
AND AN ESCORT THEREOF
INCLUDING A DRIVING TEACHER
URI ROSENBLUM
3062260332
‫מערכת לניטור התפקוד של נהג חדש ושל‬
‫ כולל מורה לנהיגה‬,‫המלווה שלו‬
‫שחר חמו‬
182807
182808
PROCESS FOR THE PRODUCTION OF
PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATES
LONZA AG
EP
04026254.5 05/11/2004
PCT/EP/2005/011802
WO/2006/048297
2063060332
August 19, 2007 –
C07D
‫–קרפוקסילאטים‬.–‫תהליך לייצור פירימידין‬
182809
‫ה' באלול התשס"ז‬
B65G
‫מחבר לחגורה מחומר תרמופלסטי‬
THERMOPLAST BELT CONNECTOR
THERMODRIVE LLC
US
60/522756
03/11/2004
PCT/US/2005/039744
WO/2006/052629
3/62260332
B61B
F42B
2198
SHELLCASE FOR CONTROLLING
REFLECTIONS OF PRIMER
SHOCKWAVES
OLIN CORPORATION
US
10/980107
01/11/2004
PCT/US/2005/033492
WO/2006/049719
3063060332
‫תיבת מעטפת לשם שליטה בהחזרות‬
‫הנוצרות מגלי הלם ראשוניים‬
182810
BEVERAGE MACHINE WITH
HEIGHT-ADJUSTABLE DEVICE FOR
CONTROLLING DISTANCE BETWEEN
BEVERAGE RECIPIENT AND OUTLET
NESTEC S.A.
EP
04026844.3 11/11/2004
PCT/EP/2005/009693
WO/2006/050769
0262360332
‫מכונה למשקה עם מתקן גובה מתכוונן‬
‫עבור שליטה במרחק בין מקבל המשקה‬
‫ויציאתו‬
182811
NOVEL DICARBOXAMIDE
DERIVATIVES
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
EP
04105465.1 03/11/2004
2222224162
2122221222
EP
PCT/EP/2005/011430
WO/2006/048152
0062260332
2199
C07D
‫תולדות דיקרבוקסאמיד חדשות‬
182813
METHODS AND SYSTEMS FOR
PROGNOSIS AND TREATMENT OF
SOLID TUMORS
WYETH
US
60/629681
22/11/2004
PCT/US/2005/042591
WO/2006/060265
0262260332
A47J
C12Q
‫שיטות ומערכות לתחזית וטיפול בגידולים‬
‫מוצקים‬
182814
A23L
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
NUTRITION BAR OR OTHER FOOD
PRODUCT AND PEOCESS OF
MAKING
UNILEVER PLC
US
11/000644
01/12/2004
PCT/EP/2005/012507
WO/2006/058634
2362260332
182815
FOOD PRODUCT
UNILEVER PLC
US
11/001547
PCT/EP/2005/012213
WO/2006/058609
01/12/2004
182816
F04D
‫גלגל מניע‬
19/11/2004
3062260332
182817
DEFECTIVE INFLUENZA VIRUS
PARTICLES
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.
EP
04105696.1 11/11/2004
822818626
2122221222
US
2222222662
1222821222
EP
822822242
1622821222
US
PCT/EP/2005/055808
WO/2006/051069
0062360332
August 19, 2007 –
A23L
‫תוצר מזון‬
3062260332
IMPELLER WHEEL
ITT MANUFACTURING
ENTERPRISES, INC.
SE
0402840-3
PCT/EP/2005/055726
WO/2006/053831
‫אוכל תזונתי מהיר או מוצר אוכל אחר‬
‫ושיטה להכנתו‬
182818
‫ה' באלול התשס"ז‬
C12N
‫חלקיקי וירוס שפעת לקויים‬
A61K
2200
ADRENOCORTICOTROPIC
HORMONE ANALOGES AND
RELATED METHODS
UNIVERSITY OF FLORIDA,
DELAWARE CORPORATION OF
US
60/622436
27/10/2004
PCT/US/2005/038789
WO/2006/052468
0/63/60330
‫אנלוגים של הורמון אדרנוקורטיקוטרופי‬
‫ושיטות הקשורות לכך‬
182822
‫מתקן לחיתוך ושיטה‬
‫ פטנטים בע"מ‬.‫ ג'י‬.‫ אר‬.‫ג'י‬
CUTTER APPARATUS AND METHOD
G.R.G. PATENTS LTD
0/62360332
182823
BONE FIXATION IMPLANT SYSTEM
AND METHOD
U.S. SPINAL TECHNOLOGIES, LLC
US
10/973524
26/10/2004
PCT/US/2005/038676
WO/2006/047646
006236033/
METHOD FOR MANAGING
RESOURCES IN A PLATFORM FOR
THE TELECOMMUNICATION
SERVICE AND/OR NETWORK
MANAGEMENT, CORRESPONDING
PLATFORM AND COMPUTER
PROGRAM PRODUCT THEREOF
TELECOM ITALIA S.P.A.
PCT/EP/2004/012224
WO/2006/045337
0/63/60330
2201
B23B
A61B
‫מכשיר ושיטה לקיבוע עצמות‬
182824
H04Q
‫שיטה לניהול משאבים בפלטפורמה‬
,‫או ניהול רשת‬/‫לשירותי טלקומוניקציה ו‬
‫פלטפורמה ומוצר לתוכנת מחשב עבורה‬
182826
G01N
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
REDUCED FIELD DISTORTION IN
MEDICAL TOOLS
BIOSENSE WEBSTER INC.
US
11/414449
28/04/2006
2062360332
‫עיוות שדה מופחת בכלים רפואיים‬
182828
‫תרכובות מעכבות כאנטגוניסטים‬
CGRP ‫לרצפטור‬
CONSTRAINED COMPOUNDS AS
CGRP-RECEPTOR ANTAGONISTS
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
US
60/624655
03/11/2004
822826222
2222221222
US
222122822
2222221222
US
PCT/US/2005/036859
WO/2006/052378
0062360332
182829
ESTROGEN RECEPTOR
MODULATORS
MERCK & CO., INC.
US
60/623910
PCT/US/2005/039578
WO/2006/050402
C07C
‫מודולטורים של קולטן אסטרוגן‬
01/11/2004
0062260332
182830
PURIFICATION OF RECOMBINANT
HUMAN FACTOR XIII
ZymoGenetics INC.
US
60/630614
23/11/2004
PCT/EP/2005/056169
WO/2006/056575
0/62260332
August 19, 2007 –
C07D
‫ אנושי רקומביננטי‬XIII ‫טיהור גורם‬
182831
‫ה' באלול התשס"ז‬
C07K
C07C
2202
METHOD FOR THE PRODUCTION OF
PHTHALIC DICHLORIDE
BASF AKTIENGESELLSCHAFT
DE
102004057146.5 26/11/2004
PCT/EP/2005/012564
WO/2006/056436
0062360332
182833
FLUID DISTRIBUTION APPARATUS
UOP LLC
US
10/993470
19/11/2004
PCT/US/2005/039145
WO/2006/055222
2062060332
2203
B01D
‫התקן לפיזור נוזלים‬
182834
SULFONAMIDO-MACROCYCLES
AND THE SALTS THEREOF, A
PHARMACEUTICAL COMPOSITION
COMPRISNG THESE COMPOUNDS,
THE METHOD OF PREPARING AND
THE USE THEREOF
BAYER SCHERING PHARMA AG
EP
04090509.3 22/12/2004
PCT/EP/2005/013957
WO/2006/066957
0062260332
‫שיטה ליצור פתליק דיכלוריד‬
C07D
,‫סולפונאמידו–מאקרוציליים ומלחיהם‬
,‫תכשירי רוקחות המכילים תרכובות אלו‬
‫שיטה להכנתן ושימוש בהן‬
182835
A61P
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
PROCESS FOR AND IMTERMEDIATES
IN THE PREPARAITION OF
CANFOSFAMIDE AND ITS SALTS,
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
CONTAINING SOME
INTERMEDIATES, AND THEIR USE
AS ANTICANCER AGENTS
TELIK, INC.
US
11/018391
21/12/2004
PCT/US/2005/042693
WO/2006/068769
326326033/
‫תהליך ותוצרי ביניים בהכנת קנפוספאמיד‬
‫ תרכובות רוקחיות הכוללות מספר‬,‫ומלחיו‬
‫תוצרי ביניים והשימוש בהם כגורמים‬
‫אנטי–סרטניים‬
182836
TRIPEPTIDE AND TETRAPEPTIDE
SULFONES
TELIK, INC.
US
60/641932
06/01/2005
PCT/US/2006/000532
WO/2006/074409
0062360332
‫סולפונים שלוש–פפטידים וארבע–פפטידים‬
182838
POSITIVE PHOTOSENSITIVE
INSULATING RESIN COMPOSITION
AND CURED PRODUCT THEREOF
JSR CORPORATION
2004JP
29/10/2004
316655
1222-428828 1222221222
JP
PCT/JP/2005/019865
WO/2006/046687
0363060332
August 19, 2007 –
182839
‫ה' באלול התשס"ז‬
C07K
G03F
‫תכשיר המכיל שרף מבודד חיובי רגיש‬
‫לאור ותוצר מעוצב המכיל אותו‬
G02B
2204
RAISED PLATEN FOR FIDER OPTIC
COMPONENT CLEANING DEVICE
ILINOIS TOOL WORKS INC.
US
10/994929
22/11/2004
PCT/IB/2005/053233
WO/2006/054184
0063060330
‫לוחית מורמת עבור מתקן נקוי למרכיב של‬
‫סיב אופטי‬
182840
SYSTEM AND METHOD FOR
SHARING CELLULAR
COMMUNICATION SERVICES
AMONG MOBILE STATIONS OF
DIFFERENT NETWORKS
CELLCOM ISRAEL LIMITED
0063/60330
H04Q
‫מערכת ושיטה למתן שירותים סלולרים‬
‫ברשתות שונות‬
‫סלקום ישראל בע"מ‬
182841
B65D
‫מעטפות פורניר‬
‫צור אדר‬
VENEER ENVELOPS
TZUR ADAR
0063/60330
182842
AN ENHANCED PIANO ACTION,
PARTICULARLY FOR UPRIGHT
PIANO
GIDEON SHAMIR
2362260332
2205
G01C
‫ במיוחד עבור‬,‫מנגנון משופר לפסנתר‬
‫פסנתר ניצב‬
‫גדעון שמיר‬
182843
C07K
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
PEPTIDES THAT BIND TO THE
ERYTHROPOIETIN RECEPTOR,
COMPOUNDS INCORPORATING THE
SAME, METHODS FOR THE
PREPARATION THEREOF AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
CONTAINING THE SAME
APLAGEN GMBH
DE
102004054422.0 10/11/2004
2221224861
2222121222
EP
222222122
1222221222
US
2222122466
2122121222
EP
2222184262
2422821222
EP
2222422268
1422821222
EP
2221224262
2222221222
EP
PCT/EP/2005/012075
WO/2006/050959
0063/60330
‫פפטידים המתקשרים לקולט‬
,‫ תרכובות המכילות אותם‬,‫אריתרופויטין‬
‫תהליכים להכנתן ותכשירי רוקחות‬
‫המכילים אותן‬
182845
C23C
OXIDATION AND FATIGUE
RESISTANT METALLIC COATING
AND METHOD FOR DEPOSITING THE
SAME
UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION
US
10/141684
07/05/2002
3063060332
‫ציפוי מתכתי עמיד לחמצון ולעייפות‬
‫מתכתית ושיטה לציפויו‬
182846
MEMBRANE FOR THE SEPARATION OF
MATERIAL MIXTURES AND METHODS
FOR THE PRODUCTION THEREOF
GKSS-FORSCHUNGSZENTRUM
GEESTHACHT GMBH
DE
102004053402.0 05/11/2004
PCT/EP/2005/009609
WO/2006/048068
0262360332
August 19, 2007 –
182848
‫ה' באלול התשס"ז‬
B01D
‫קרום להפרדת תמיסת חומרים ושיטות‬
‫להכנתו‬
B32B
2206
ELECTROCHEMICAL CELL
ARCHITECTURE AND METHODS OF
MAKING SAME VIA CONTROLLED
POWDER MORPHOLOGY
FRANKLIN FUEL CELLS, INC.
US
60/622794
29/10/2004
PCT/US/2005/039127
WO/2006/050190
0062360332
182849
DOSAGE FORM TIME-LAGGED OF
DRUGS FOR THE THERAPY OF
INSOMNIA
PASCAL GRENIER
GB
0423964.6
28/10/2004
PCT/EP/2005/011568
WO/2006/045618
0262360332
2207
A61K
‫תכשיר מושהה זמן לטיפול בנידודי שינה‬
182850
EXPOSURE APPARATUS AND
DEVICE FABRICATING METHOD
NIKON CORPORATION
2004JP
01/11/2004
318017
PCT/JP/2005/020020
WO/2006/049134
0062360332
‫מבנה של תא אלקטרוכימי ושיטות‬
‫ליצירתו על ידי מורפולוגיה מבוקרת של‬
‫אבקה‬
H01L
‫מתקן חשיפה ושיטת הרכבת המתקן‬
182851
G06F
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
METHOS AND APPARATUS FOR
PARALLEL EXECUTION OF A
PROCESS
INTERACTIVE SUPERCOMPUTING,
INC.
US
60/623682
29/10/2004
222181222
1622221222
US
PCT/US/2005/039580
WO/2006/050404
0062360332
‫שיטות והתקן עבור ביצוע במקביל של‬
‫תהליכים‬
182852
METHODS AND APPARATUS FOR
PARALLEL EXECUTION OF A
PROCESS
INTERACTIVE SUPERCOMPUTING,
INC.
US
60/623682
29/10/2004
222122222
4222621222
US
PCT/US/2005/039041
WO/2006/050145
2/62260332
‫שיטות והתקן עבור ביצוע במקביל של‬
‫תהליכים‬
182853
SCORING METHOD FOR
DETERMINING PANCREAS
SUITABILITY FOR ISLET ISOLATION
THE ROGOSIN INSTITUTE
US
60/629227
17/11/2004
PCT/US/2005/041219
WO/2006/055501
0063/60330
HORIZONTAL WIND TURBINE
APPARATUS
SHMUEL GONEN
August 19, 2007 –
F03D
‫התקן טורבינת רוח אופקית‬
‫שמואל גונן‬
182856
‫ה' באלול התשס"ז‬
C12Q
‫שיטת ציון לקביעת התאמת לבלב לבידוד‬
‫אי‬
182855
3/62260332
G06F
C12N
2208
STABLE AND FILTERABLE
ENVELOPED VIRUS FORMULATIONS
WELLSTAT BIOLOGICS
CORPORATION
US
60/625349
05/11/2004
PCT/US/2005/040149
WO/2006/052813
026326033/
182857
OPTICAL INTEGRATOR,
ILLUMINATION OPTICAL DEVICE,
EXPOSURE DEVICE, AND EXPOSURE
METHOD
NIKON CORPORATION
2005JP
03/02/2005
027528
PCT/JP/2006/301112
WO/2006/082738
0062360332
VIEWING SYSTEM
PEDAGOG LIMITED
GB
0424337.4
PCT/GB/2005/004168
WO/2006/048613
0063/60330
‫תכשירי וירוס עטוף יציבים וסנינים‬
H01L
‫ התקן‬,‫ התקן אופטי לתאורה‬,‫ממזג אופטי‬
‫חשיפה ושיטת חשיפה‬
182858
H04N
‫מערכת צפייה‬
03/11/2004
182859
H04N
‫מחזיק כלי‬
‫ישקר בע"מ‬
TOOL HOLDER
ISCAR LTD.
3062260332
2209
182860
A47J
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
APPLIANCE AND METHOD FOR
PREPARING A FROTH FROM A FOOD
LIQUID
NESTEC S.A.
EP
04026939.1 12/11/2004
PCT/EP/2005/011921
WO/2006/050900
0363/60330
‫כלי ושיטה עבור הכנת קצף מנוזל של מזון‬
182861
‫תא מקלחון גמיש‬
‫ניסים גייט‬
SOFT CHAMBER FOR SHOWER
NISSIM GATE
3/62260332
182863
GLYCOGEN PHOSPHORYLASE
INHIBITOR COMPOUNDS AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
THEREOF
SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION
US
60/626389
09/11/2004
PCT/US/2005/039956
WO/2006/052722
0262360332
182864
WIRELESS METROPOLITAN AREA
NETWORK ARCHITECTURE FOR
MANAGING NETWORK RESOURCES
AND MOBILITY
INTERDIGITAL TECHNOLOGY
CORPORATION
US
60/625628
05/11/2004
PCT/US/2005/039078
WO/2006/052487
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
A47K
C07C
‫תרכובות מעכבות גליקוגן פוספורילאז‬
‫והרכבים רוקחיים המכילים אותם‬
H04L
‫ארכיטקטורת רשת אלחוטית של אזור‬
‫עירוני לניהול משאבי רשת וניידות‬
2210
0262260332
182865
ORALLY DISPERSIBLE
PHARMACEUTICAL COMPOSITION AND
PROCESS FOR THE PREAPARATION
THEREOF
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F S.p.A.
IT
MI2004A002356 10/12/2004
PCT/EP/2005/012859
WO/2006/061142
0363/60330
B23K
‫שיטה להלחמת לייזר ידנית של חלקי‬
‫מתכת‬
182868
TRANSISTOR STRUCTURE AND
METHOD OF MANUFACTURING
THEREOF
GIL ASA
US
60/626472
10/11/2004
PCT/IL/2005/001178
WO/2006/051534
2211
‫תרכובת רוקחית ניתנת להפצה דרך‬
‫הפה ותהליך להכנתה‬
182867
METHOD FOR MANUALLY LASER
WELDING METALLIC PARTS
UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION
US
11/417598
04/05/2006
2362260332
A61K
H01L
‫מבנה טרנזיסטור ושיטה לייצורו‬
‫ד"ר גיל אסא‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
3262060332
182869
‫פימקרולימוס אמורפי לא–היגרוסקופי‬
‫ואבקתי‬
NON-HYGROSCOPIC AND POWDERY
AMORPHOUS PIMECROLIMUS
TEVA GYOGYSZERGYAR
ZARTTKORUEN MUKODO
RESZVENYTARSASAG
US
60/632372
01/12/2004
822844218
2822121222
US
822822822
2222221222
US
822822682
2222221222
US
822822686
2222221222
US
822881222
2822421222
US
822222862
2422621222
US
822222282
2222621222
US
PCT/US/2005/043542
WO/2006/060615
3262060332
182870
PROCESSES FOR PRODUCING
CRYSTALLINE MACROLIDES
TEVA GYOGYSZERGYAR
ZARTTKORUEN MUKODO
RESZVENYTARSASAG
US
60/632372
01/12/2004
822844218
2822121222
US
822822822
2222221222
US
822822686
2222221222
US
822822682
2222221222
US
822881222
2822421222
US
822222862
2422621222
US
822222282
2222621222
US
PCT/US/2005/043543
WO/2006/060616
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
C07D
C07D
‫תהליכים לייצור מאקרולידים קריסטלינים‬
2212
3262060332
182871
METHODS FOR PREPARING
PIMECROLIMUS
TEVA GYOGYSZERGYAR
ZARTTKORUEN MUKODO
RESZVENYTARSASAG
US
60/632372
01/12/2004
822844218
2822121222
US
822822822
2222221222
US
822822686
2222221222
US
822822682
2222221222
US
822881222
2822221222
US
822222862
2422621222
US
822222282
2222621222
US
PCT/US/2005/043541
WO/2006/060614
3262060332
‫שיטות להכנת פימקרולימוס‬
182872
ASCOMYCIN CRYSTALLINE FORMS
AND PREPARATION THEREOF
TEVA GYOGYSZERGYAR
ZARTTKORUEN MUKODO
RESZVENYTARSASAG
US
60/632372
01/12/2004
822844218
2822121222
US
822822822
2222221222
US
822822686
2222221222
US
822822682
2222221222
US
822881222
2822421222
US
822222862
2422621222
US
822222282
2222621222
US
PCT/US/2005/043544
WO/2006/060617
2213
C07D
C07D
‫צורות גבישיות של אסקומיצין והכנתן‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
0363/60330
182873
APPARATUS FOR HEATING WATER
IN STANDARD WATER HEATER
USING ENERGY FROM CHIMNEY
FELIX GOLAN
0363/60330
‫מיתקן לחימום המים בדוד הסטנדרטי‬
‫באמצעות האנרגיה שבארובה‬
‫פליקס גולן‬
182875
182876
LACTAM COMPOUNDS AND THEIR
USE AS PHARMACEUTICALS
INCYTE CORPORATION
US
60/626617
10/11/2004
822222212
2622221222
US
PCT/US/2005/040550
WO/2006/053024
3062260332
‫ה' באלול התשס"ז‬
C07D
‫תרכובות לאקטם והשימוש בהן כתכשירי‬
‫רוקחות‬
182877
PSEUDOTYPED BACULOVIRUS AND
ITS USE
ARK THERAPEUTICS LTD.
GB
0424357.2
03/11/2004
PCT/GB/2005/004263
WO/2006/048662
August 19, 2007 –
G08B
‫גלאי התראה דו צדדי‬
‫מירב חן דנין‬
TWO WAY ALERTING SENSOR
MINA BEZNOS
3062260332
F24H
C07K
‫סוג מדומה של באקולווירוס והשימוש בו‬
2214
3062260332
182878
BACULOVIRUS-BASED GENE
LIBRARIES
ARK THERAPEUTICS LTD.
GB
0424356.4
03/11/2004
PCT/GB/2005/004258
WO/2006/048658
3/62260332
‫ספריית גן המבוסס על באקולווירוס‬
182879
182880
HALOGENATED SELECTIVE
ANDROGEN RECEPTOR
MODULATORS AND METHODS OF
USE THEREOF
UNIVERSITY OF TENNESSEE
RESEARCH FOUNDATION
US
10/270732
16/10/2002
222422124
1222121224
US
PCT/US/2003/032507
WO/2004/035736
326226033/
C07J
‫פולימורפים של סרסאפוגנין‬
POLYMORPHS OF SARSAPOGENIN
PHYTOPHARM PLC
GB
0424528.8
05/11/2004
PCT/GB/2005/004266
WO/2006/048665
2/62360330
C12N
C07C
‫מאפננים סלקטיביים של רצפטור אנדרוגן‬
‫המכילים קבוצות הלוגניות ושיטות‬
‫להכנתם‬
182881
METHODS FOR PREVENTING
AND/OR EXTINGUISHING FIRES
BACKGROUND OF THE DISCLOSURE
BARRICADE INTERNATIONAL, INC.
A62D
‫או כיבוי אש רקע הגילוי‬/‫שיטות למניעת ו‬
PCT/US/2004/037179
WO/2006/052245
2215
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
0363/60330
182882
‫אריזת סיליקון לאובייקט זכוכית‬
‫רוי פינגובסקי‬
SILICONE ENCASED GLASS OBJECT
ROY FIGOVSKY
206226033/
B65D
182883
METHOD AND SYSTEM FOR
DETECTING ATTEMPTS AT
MALICIOUS ACTION AGAINST AN
INSTALLATION UNDER
SURVEILLANCE
TONELLI GIORGIO
G08B
‫שיטה ומערכת לגילוי ניסיונות לפעולות‬
‫זדוניות נגד התקנה תחת מעקב‬
PCT/IT/2004/000621
WO/2006/051561
0062260332
182885
‫ בייחוד שיטה לכיבוי אש עם‬, ‫שיטה‬
‫שסתומים‬
SYSTEM, IN PARTICULAR, FIREFIGHTING SYSTEM WITH VALVES
PHOENIX FIREFIGHTING
TECHNOLOGIES SA
CH
01969/04
29/11/2004
PCT/IB/2005/053956
WO/2006/056968
0363/60330
182886
PLANETARY GEAR ASSEMBLY
PARTICULARLY USEFUL FOR
HYDRAULIC AUTOMATIC
TRANSMISSIONS
G.R.G. PATENTS LTD
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
A62C
C12N
‫מכלל גלגלי שיניים פלנטריים השימושיים‬
‫במיוחד למערכת הילוכים הידראולית‬
‫אוטומטית‬
‫ פטנטים בע"מ‬.‫ ג'י‬.‫ אר‬.‫ג'י‬
2216
0363/60330
182887
‫מכשיר חיתוך מסוג סיבובי‬
‫ פטנטים בע"מ‬.‫ ג'י‬.‫ אר‬.‫ג'י‬
ROTARY-TYPE CUTTER TOOL
G.R.G. PATENTS LTD
0/6306033/
182888
C12N
‫יצור של צמחים עשירים במאנוז בתרבית‬
‫צמחית‬
‫פרוטליקס בע"מ‬
PRODUCTION OF HIGH MANNOSE
PROTEINS IN PLANT CULTURE
PROTALIX LTD.
IL
155588
27/04/2003
PCT/IL/2004/000181
WO/2004/096978
3263260330
B23B
182889
B63H
‫מכון של הגל‬
‫וייספפיר איגור‬
WAVE STATION
VAYSPAPIR IGOR
2263060332
182890
ANTI-INTRUSION DEVICE FOR FENCES
OR THE LIKE
DEF S.P.A.
IT
SV2004A000039 03/11/2004
PCT/EP/2005/054579
WO/2006/048356
2217
G08B
‫התקן נגד פריצה עבור גדר או כדומה‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
3262260332
182891
METHOD AND DEVICE FOR
GENERATING A JET OF FLUID FOR
MATERIAL PEOCESSING AND FLUID
NOZZLE FOR USE IN SAID DEVICE
SYNOVA SA
EP
04405689.3 10/11/2004
PCT/CH/2005/000636
WO/2006/050622
3/62260332
182892
A COMPOSITION CONTAINING A
POLYVALENT AGENT FOR
INDUCING CELL MEMBRANE
WOUNDING
THE BOARD OF TRUSTEES OF THE
LELAND STANFORD JUNIOR
UNIVERSITY
US
60/625398
05/11/2004
PCT/US/2005/039762
WO/2006/052641
3/62260332
182893
PYRAZOLO-[1,5-a] PYRIMIDINE
DERIVATIVES AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
CONTAINING THE SAME
VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED
US
60/625446
04/11/2004
PCT/US/2005/040344
WO/2006/052913
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
B23K
‫שיטה והתקן לייצור סילון ניגרים עבור‬
‫עיבוד חומר ופית ניגר לשימוש בהתקן‬
‫האמור‬
C07K
‫תכשיר המכיל גורם רב–ערכי לעורר‬
‫פגיעה בקרום התא‬
C07D
‫] פירימידין‬a– . ,0[ ‫תולדות פיראזולו‬
‫ותכשירי רוקחות המכילים אותן‬
2218
0062360332
182895
METHOD, OPTICAL RECORDING
APPARATUS USING SUCH METHOD
AND OPTICAL RECORDING MEDIUM
FOR USE BY THE METHOD AND THE
APPARATUS
KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS N.V.
EP
04105534.4 04/11/2004
PCT/IB/2005/053539
WO/2006/048810
2262260332
C10L
‫ כבשנים ולהבות פתוחות‬,‫תוסף למבערים‬
‫בעלי הצתה ישירה המתודלקים‬
‫ ותהליכים קשורים‬,‫בהידרוקרובון מוצק‬
182897
OPHTHALMIC OIL-IN-WATER TYPE
EMULSION WITH STABLE POSITIIVE
ZETA POTENTIAL
NOVAGALI PHARMA SA
EP
04292645.1 09/11/2004
222222428
2622221222
US
PCT/EP/2005/011650
WO/2006/050838
2219
‫ התקן להקלטה אופטית המשתמש‬,‫שיטה‬
‫בשיטה זו ותווך הקלטה אופטי לשימוש‬
‫בשיטה ובהתקן‬
182896
ADDITIVE FOR SOLID
HYDROCARBON FUELED FIRED
BURNERS, FURNACES, OPEN
FLAMES AND RELATED PROCESSES
ENVIROFUELS L.L.C.
US
60/628002
15/11/2004
PCT/US/2005/041355
WO/2006/055559
2362360332
G11B
A61K
‫תחליב עיני מסוג שמן במים עם פוטנציאל‬
‫זטא חיובי יציב‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
0262260332
182898
CONTRAST AGENTS
GE HEALTHCARE AS
NO
20045081
PCT/NO/2005/000435
WO/2006/054904
‫גורמי ניגוד‬
22/11/2004
3062260332
182899
STEREOSELECTIVE PREPARATION
OF GAMMA-LACTONES
V. MANE FILS
FR
0411722
03/11/2004
PCT/FR/2005/002730
WO/2006/048551
3062260332
182900
0262260332
182901
AZINE COMPOUNDS FOR
COMBATING ANIMAL PESTS
BASF AKTIENGESELLSCHAFT
US
60/631198
26/11/2004
PCT/EP/2005/012636
WO/2006/056462
‫ה' באלול התשס"ז‬
A23L
‫הכנת גאמא–לקטונים באופן בררני–מרחב‬
PROCESS FOR PREPARING
HALOGENOALKYLNITRATES
NICOX SA
EP
04292785.5 25/11/2004
PCT/EP/2005/055865
WO/2006/056535
August 19, 2007 –
A61K
C07C
‫תהליך להכנת הלוגן אלקיל ניטראטים‬
C07D
‫תרכובות אזין לבקרה על מזיקים‬
2220
3062260332
182902
GAMMA-UNDECENOLACTONE,
METHOD FOR THE PREPARATION
AND USE THEREOF FOR COSMETICS
AND IN THE FORM OF FOOD
ADDITIVES
V. MANE FILS
FR
0411721
03/11/2004
PCT/FR/2005/002729
WO/2006/048550
2/62260332
C12P
III V ‫שינוי מכוון–לאתר של פקטור‬
182905
MESH NETWORK OF INTELLIGENT
DEVICES COMMUNICATING VIA
POWERLINE AND RADIO
FREQUENCY
SMARTLABS, INC.
US
11/012616
15/12/2004
PCT/US/2005/019080
WO/2006/065275
2221
‫ שיטה להכנתו‬,‫גאמא–אונדצנול–לקטון‬
‫ושימוש קוסמטי בו וכתוסף מזון‬
182903
SITE-DIRECTED MODIFICATION OF
FVIII
BAYER HEALTHCARE LLC
US
60/627277
12/11/2004
PCT/US/2005/041205
WO/2006/053299
3263/60332
A23L
H04L
‫רשת סבוכה של מתקנים חכמים‬
‫המתקשרים דרך קוי כוח ותדרי רדיו‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
3/62360332
182907
A APPARATUS FOR TREATING
WASTEWATER AND A PROCESS
FOR REDUCING ODORS IN A VESSEL
CONTAINING WASTEWATER
GREAT CIRCLE TECHNOLOGIES,
INC.
US
09/678229
04/10/2000
222826222
2222221222
US
PCT/US/2001/031098
WO/2002/028786
0263/60333
0062260332
‫ה' באלול התשס"ז‬
A61K
‫ – של‬4 ‫אנטגוניסט של תת–יחידת אלפה‬
‫אינטגרין לטיפול בלייפת‬
182909
CONTROLLED ABSORPTION OF
STATINS IN THE INTESTINE
DEXCEL PHARMA TECHNOLOGIES
LTD.
US
60/629336
22/11/2004
PCT/IL/2005/001234
WO/2006/054307
August 19, 2007 –
‫מתקן לטיפול במי שופכין ותהליך‬
‫להקטנת ריחות בכלי המכיל מי שופכין‬
182908
METHOD FOR THE TREATMENT OF
FIBEROSIS USING AN ANTAGONIST
OF THE INTEGRIN ALPHA-4
SUBUNIT
BIOGEN IDEC MA INC.
US
60/130847
22/04/1999
822242122
2222822222
US
PCT/US/2000/010781
WO/2000/064474
C02F
A61K
‫ספיגה מבוקרת של סטטינים במעיים‬
‫דקסל פארמה טכנולוגיות בע"מ‬
2222
3263260330
182911
A SYSTEM FOR POWERING AND
CONTROLLING ELECTRICAL
EQUIPMENT OF AN AIRCRAFT
ENGINE OR ITS ENVIRONMENT
HISPANO-SUIZA
FR
0651637
05/05/2006
3263260330
‫מערכת להנעת ציוד חשמלי של מנוע כלי‬
‫ ולבקרה עליהם‬,‫טיס וסביבתו‬
182912
AN ELECTRICAL POWER SUPPLY
ARRANGEMENT FOR AN AIRCRAFT
HISPANO-SUIZA
FR
0651638
05/05/2006
3262260332
182913
H01R
‫מכשיר נעילה אלקטרוני הניתן לפיקוח‬
‫מרחוק‬
‫ טק בע"מ‬.‫ג'י‬.‫היי‬
182914
LATEX GLOVES AND ARTICLES
WITH GEOMETRICALLY DEFINED
SURFACE TEXTURE PROVIDING
ENHANCED GRIP AND METHOD FOR
IN-LINE PROCESSING THEREOF
ANSELL HEALTHCARE PRODUCTS
LLC
US
11/035366
12/01/2005
PCT/US/2005/001002
WO/2006/075980
2223
B64D
‫סידור להספקת כח חשמלי לכלי טיס‬
REMOTELY MONITORABLE
ELECTRONIC LOCKING DEVICE
HI-G-TEK LTD
US
60/624263
02/11/2004
PCT/IL/2005/001144
WO/2006/048872
2063260332
B64D
A41D
‫כפפות גומי ופריטים בעלי מרקם שטח‬
‫מתוחם מבחינה גאומטרית המספק אחיזה‬
‫משופרת ושיטה לעיבוד ברצף הנובעת‬
‫מכך‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
2062060332
182915
INTER-FACET IMPLANT
ST. FRANCIS MEDICAL
TECHNOLOGIES, INC.
US
60/635453
222224242
US
222224812
US
222224422
US
222224428
US
222224862
US
222224222
US
822886224
US
822822422
US
822822482
US
822822484
US
822862282
US
822222482
US
PCT/US/2005/044979
WO/2006/065774
‫שתל בין–פאתי‬
13/12/2004
2622121222
2622121222
2622121222
2622121222
4222421222
4222421222
2222221222
2222221222
2222221222
2222221222
2822821222
2222221222
0062360332
182916
TOILET SEAT LIFTING AND
LOWERING DEVICE
SWORD, CURTIS
US
10/979039
02/11/2004
222262121
1222221222
US
PCT/US/2005/038923
WO/2006/050090
3062260332
‫ה' באלול התשס"ז‬
A47K
‫התקן להרמה והורדה של מושב אסלה‬
182917
SHRAPNEL AND PROJECTILE
CONTAINMENT SYSTEMS AND
METHODS FOR PRODUCING SAME
LIFE SHIELD ENGINEERED
SYSTEMS, LLC,
US
60/623943
02/11/2004
PCT/US/2005/039619
WO/2006/050419
August 19, 2007 –
A61F
E04B
‫מערכות לבלימת רסיסים וקליעים ושיטות‬
‫לייצורן‬
2224
3/62260332
182947
CHIMERIC POLYPEPTIDES AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
CONTAINING THE SAME
NEW ENGLAND MEDICAL CENTER
HOSPITALS, INC.
US
60/625706
04/11/2004
PCT/US/2005/039959
WO/2006/052723
3063260330
YIGAL TSABARI
‫מערכת חישה ליציבות רכב גלגלי‬
‫אלי נוימן‬
A47F
‫מתקן המוצב באולמות ובגני אירועים‬
‫המיועד לספק לאורחים מעטפות‬
‫וכרטיסי ברכה אישיים המוענקים לבעל‬
‫השמחה‬
‫יהודה צברי‬
182950
LIPOSOMAL FORMULATION FOR
ORAL ADMINISTRATION OF
GLUTATHIONE (REDUCED)
TIMOTHY F. GUILFORD
US
60/522785
07/11/2004
822222228
1222221222
US
822222222
2822221222
US
PCT/US/2005/040308
WO/2006/060120
2225
B60K
182949
APPARATUS LOCATED AT WEDDING
HALLS FOR PROVIDING
PERSONALIZED GREETING CARDS
3062260332
‫פוליפפטידים כימריים ותכשירי רוקחות‬
‫המכילים אותם‬
182948
STABILITY SENSORS FOR WHEELED
VEHICLES
ELI NEUMAN
3063260330
C07K
A61K
‫הרכבים ליפוזומליים למתן פומי של‬
)‫גלוטאתיאון (מחוזר‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
3063260330
182952
APPARATUS FOR APPLYING A
LIQUID TO A PASSING WEB
REIFENHAUSER GMBH & CO.
MASCHINENFABRIK
EP
06009886.0 12/05/2006
3262260332
182954
MOVEMENT DETECTION DEVICE
AND MOVEMENT DETECTING
METHOD
IBM CORPORATION
2004JP
05/11/2004
321532
PCT/JP/2005/020095
WO/2006/049158
2/62260332
182955
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
COMPRISING A BENZOTHIAZOL
DERIVATIVE AND THEIR USE
ARES TRADING S.A.
EP
04105843.9 17/11/2004
822816226
2622221222
US
PCT/EP/2005/056020
WO/2006/053882
2262260332
182957
POTENTIATORS OF GLUTAMATE
RECEPTORS
ELI LILLY AND COMPANY
US
60/630060
22/11/2004
PCT/US/2005/041441
WO/2006/057870
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
D06B
‫מכשיר למתן נוזל לרשת חולפת‬
G01H
‫התקן ושיטה לגילוי תזוזה‬
A61K
‫תכשירי רוקחות המכילים תולדת‬
‫בנזותיאזול והכנתם‬
C07D
‫פוטנציאטורים של קולטני גלוטמט‬
2226
2262260332
182959
POTENTIATORS OF GLUTAMATE
RECEPTORS
ELI LILLY AND COMPANY
US
60/630060
22/11/2004
PCT/US/2005/041367
WO/2006/057860
2262260332
‫פוטנציאטורים של קולטני גלוטמט‬
182960
LEUCINE-RICH REPEAT (LRR) MOTIF
CONTAINING PROTEINS
ARES TRADING S.A.
GB
0405197.1
15/11/2004
PCT/GB/2005/004390
WO/2006/051333
0262360332
182961
H01R
‫מחבר פלאג–אין ללוחות מעגלים‬
‫מודפסים‬
182962
A METHOD FOR GENERATING A
COMPOSITE IMAGE
INTERGRAPH SOFTWARE
TECHNOLOGIES COMPANY
US
10/982386
05/11/2004
PCT/US/2005/035075
WO/2006/052335
2227
C07K
‫ המכיל חלבונים‬LRR ‫מוטיב‬
PLUG-IN CONNECTOR FOR PRINTED
CIRCUIT BOARDS
ADC GMBH
DE
102004054535.9 05/11/2004
PCT/EP/2005/011637
WO/2006/048220
0063060332
C07D
G06T
‫שיטה ליצירת תמונה מורכבת‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
3/62260332
182963
C07D
,‫] פירידין‬A–0 , 0[ ‫תרכובות אימידזו‬
‫ שימושים ושיטות הקשורים‬,‫הרכבים‬
‫אליהן‬
IMIDAZO[1,2-A] PYRIDINE
COMPOUNDS, COMPOSITIONS, USES
AND METHODS RELATED THERETO
FERRER INTERNACIONAL S.A.
EP
04105698.7 11/11/2004
PCT/EP/2005/055753
WO/2006/051063
3062260332
182964
‫צורות מינון אוראליות לשחרור מושהה של‬
‫פרודרג של גבפנטין‬
GABAPENTIN PRODRUG SUSTAINED
RELEASE ORAL DOSAGE FORMS
XENOPORT INC.
US
60/625737
04/11/2004
PCT/US/2005/040127
WO/2006/050514
0262360332
182965
DISTRIBUTION CONNECTION MODULE
ADC GMBH
DE
102004054534.0 05/11/2004
PCT/EP/2005/011639
WO/2006/048221
0262360332
182966
DISTRIBUTOR CONNECTION MODULE
ADC GMBH
DE
102004054533.2 05/11/2004
PCT/EP/2005/011640
WO/2006/048222
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
A61K
H01R
‫מודול חיבור ללוח סעף‬
H01R
‫מודול חיבור ללוח סעף‬
2228
3/62260332
182967
LIPOSOMAL FORMULATION OF
BORTEZOMIB (PS-341)
ALZA CORPORATION
US
60/625216
05/11/2004
PCT/US/2005/039972
WO/2006/052733
3062260332
:40( ‫פורמולציה ליפוזומית של בורטזומיב‬
) PS –
182970
COMPOSITIONS AND PROCESSES
FOR PREPARING 13-DEOXYANTHRACYCLINES
GEM PHARMACEUTICALS, LLC
US
10/982873
08/11/2004
PCT/US/2005/040346
WO/2006/052915
3062260332
–‫–דאוקסי‬0: ‫תכשירים ותהליכים להכנת‬
‫אנטראציקלין‬
C07D
‫נגזרות קווינולין מסומן איזוטופית כליגנדים‬
A: ‫לרצפטור אדנוזין‬
182972
TREATMENT OF B-CELL
MALIGNANCIES
UNIVERSITY HEALTH NETWORK
US
60/624549
04/11/2004
PCT/IL/2005/001154
WO/2006/048877
2229
C07H
182971
ISOTOPICALLY MARKED
QUINOLINE DERIVATIVES AS
ADENOSIN A3 RECEPTOR LIGANDS
SANOFI AVENTIS
HU
P0402371
15/11/2004
PCT/HU/2005/000120
WO/2006/051341
3062260332
A61K
A61K
B ‫טיפול בממאירויות של תאי‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
2362260332
182974
G01N
ENGINEERING Fc ANTIBODY
REGIONS TO CONFER EFFECTOR
FUNCTION
MACROGENICS, INC.
US
60/626510
10/11/2004
822848228
2422121222
US
PCT/US/2005/040962
WO/2007/024249
3062260332
‫ של הנוגדן על מנת‬Fc ‫הנדסת קטע‬
‫להקנות תפקיד של אפקטור‬
182975
D04H
PARTICLE-CONTAINING FIBROUS
WEB
3M INNOVATIVE PROPERTIES
COMPANY
US
10/983770
08/11/2004
PCT/US/2005/039868
WO/2006/052694
3062260332
‫חלקיק המכיל רשת סיבית‬
182976
MUTANT PORCINE REPRODUCTIVE
AND RESPIRATORY SYNDROME
VIRUS
PFIZER PRODUCTS INC.
US
60/626767
11/11/2004
PCT/IB/2005/003366
WO/2006/051396
236226033/
‫וירוס שעבר מוטציה שגורם לתסמונת‬
‫רבייתית ונשימתית אצל חזירים‬
182977
NOVEL COMPOSITION FOR EASING
HUMAN CHILD BIRTH
HCB HAPPY CHILD BIRTH HOLDING AG
DE
102004054552.9 11/11/2004
PCT/EP/2005/012058
WO/2006/050951
August 19, 2007 –
C12N
‫ה' באלול התשס"ז‬
A61K
‫תרכובת חדשה להקלה בלידה אנושית‬
2230
3062260332
182978
MACROLONES-AMINO
SUBSTITUTED QUINOLONES
GLAXOSMITHKLINE ISTRAZIV ACKI
CENTAR ZAGREB D.O.O.
GB
0424959.5
11/11/2004
PCT/EP/2005/012038
WO/2006/050942
0063060332
‫מקרולונים–קוינולונים המותמרים באמינו‬
182979
182980
INSTALLATION OF CURED IN PLACE
LINERS WITH AIR AND FLOWTHROUGH STEAM TO CURE
INA ACQUISITION CORP.
US
60/624841
03/11/2004
Not
2222221222
US
furnished
PCT/US/2005/039470
WO/2006/052539
2362260332
F16L
‫התקנה של ציפויים פנימיים מוקשים עם‬
‫אוויר וכניסת קיטור להקשייה‬
182981
EMAIL ANTI-PHISHING INSPECTOR
DIGITAL ENVOY, INC.
US
10/985664
10/11/2004
PCT/US/2005/040775
WO/2006/053142
2231
A41D
‫פריטי טקסטיל וטיפול תרמי בפריטי‬
‫טקסטיל‬
‫תפרון בע"מ‬
TEXTILE ARTICLES AND THERMAL
TREATMENT THEREOF
TEFRON LTD
US
60/624190
03/11/2004
PCT/IL/2005/001032
WO/2006/048858
3062260332
C07H
G06F
‫בודק דואר אלקטרוני נגד פישינג‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
3062260332
182982
MEDIATORS OF HEDGEHOG
SIGNALING PATHWAYS,
COMPOSITIONS AND USES RELATED
THERETO
GENENTECH, INC.
US
60/624536
03/11/2004
PCT/US/2005/040054
WO/2006/050506
3062260332
182983
4-HYDROXYBENZOMORPHANS
RENSSELAER POLYTECHNIC
INSTITUTE
US
60/625348
05/11/2004
PCT/US/2005/039911
WO/2006/052710
3062260332
182985
METHOD AND APPARATUS FOR
COATING A STENT
LABCOAT LTD.
US
10/982408
05/11/2004
PCT/EP/2005/011698
WO/2006/048243
0362260332
182986
A BIOLOGICAL MARKER FOR
INFLAMMATION
CAN-FITE BIOPHARMA LTD.
US
60/632198
02/12/2004
822822226
2422421222
US
PCT/IL/2005/001279
WO/2006/059327
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
C07D
,‫מתווכים של נתיבי אותות בקיפוד‬
‫תכשירים ושימושים שלהם‬
C07D
‫–הידרוקסי‬4– ‫בנזומורפנים‬
B05B
‫שיטה ומתקן לצפוי תומכין‬
G01N
‫סמן ביולוגי לדלקת‬
‫פייט ביופארמה בע"מ‬-‫כן‬
2232
0362260332
182987
‫טיפול בדלקת‬
‫פייט ביופארמה בע"מ‬-‫כן‬
TREATMENT OF INFLAMMATION
CAN-FITE BIOPHARMA LTD.
US
60/632198
02/12/2004
822822226
2422421222
US
PCT/IL/2005/001280
WO/2006/059328
0363060332
182990
PATTERNED APPLICATION OF
ACTIVATED CARBON INK
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE,
INC.
US
11/021485
23/12/2004
PCT/US/2005/035245
WO/2006/071313
2/62260332
182991
F21S
‫אור הניתן להרכבה על כנה‬
182992
WIRELESS COMMUNICATION
METHOD AND SYSTEM FOR
IMPLEMENTING MEDIA
INDEPENDENT HANDOVER
BETWEEN TECHNOLOGICALLY
DIVERSIFIED ACCESS NETWORKS
INTERDIGITAL TECHNOLOGY
CORPORATION
US
60/625611
05/11/2004
PCT/US/2005/039546
WO/2006/052563
2233
D06P
‫ישום צורני של דיו פחמני משופעל‬
LIGHT MOUNTABLE ON A
MOUNTING RAIL
STREAMLIGHT, INC.
US
60/627860
15/11/2004
222186262
2622221222
US
PCT/US/2005/041002
WO/2006/055439
3262260332
A61P
H04Q
‫שיטה ומערכת תקשורת אל–חוטית‬
‫ליישום העברה בלתי תלויית מדיה בין‬
‫מערכות תקשורת בעלות טכנולוגיות גישה‬
‫מגוונות‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
0263/60332
182994
INFORMATION CARRIER AND
DEVICES FOR SCANNING THE
INFORMATION CARRIER
KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS N.V.
EP
00201728.3 16/05/2000
PCT/EP/2001/004648
WO/2001/088908
0263/60332
‫נשא של מידע והתקנים לסריקת הנשא‬
182995
INFORMATION CARRIER AND
DEVICES FOR SCANNING THE
INFORMATION CARRIER
KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS N.V.
EP
00201728.3 16/05/2000
PCT/EP/2001/004648
WO/2001/088908
3/62260332
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
G11B
‫נשא של מידע והתקנים לסריקת הנשא‬
182996
PROCESS FOR PREPARING
QUINOLINE COMPOUNDS AND
PRODUCTS OBTAINED THEREFROM
WYETH
US
60/625300
05/11/2004
PCT/US/2005/040062
WO/2006/052768
G11B
C07D
‫תהליך להכנת תרכובות קווינולין ותוצרים‬
‫המתקבלים מתהליך זה‬
2234
3062260332
182997
NON-INVASIVE MEASUREMENT
SYSTEM AND METHOD FOR
MEASURING THE CONCENTRATION
OF AN OPTICALLY-ACTIVE
SUBSTANCE
Q STEP TECHNOLOGIES, INC.
US
10/981181
04/11/2004
PCT/US/2005/039750
WO/2006/052634
3062260332
F01K
‫מערכת מכנית מדורגת‬
182999
TRANSMUCOSAL ORAL DELIVERY
DEVICE
IZUN PHARMACEUTICALS
CORPORATION
US
60/630363
22/11/2004
PCT/US/2005/042348
WO/2006/058017
2235
‫מערכת מדידה לא פולשנית ושיטה‬
‫למדידת הריכוז של מצע אופטי פעיל‬
182998
CASCADE POWER SYSTEM
KALEX LLC
US
10/983970
08/11/2004
222222122
2222221222
US
222142822
1122221222
US
PCT/US/2005/040466
WO/2006/062654
0262260332
A61B
A61K
‫מתקן העברה דרך רירית הפה‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
3062260332
183000
METHOD AND APPARATUS FOR
DERIVING TRANSMISSION TIMING
OF A DOWNLINK CONTROL
CHANNEL IN SUPPORT OF
ENHANCED UPLINK OPERATION
QUALCOMM INCORPORATED
US
60/627048
10/11/2004
222188622
2422221222
US
PCT/US/2005/040367
WO/2006/052932
2/6306033/
‫שיטה והתקן להפקת תזמון של ערוץ‬
‫שליטת–קליטה לתמיכה בפעולת שידור‬
‫משופרת‬
183001
MISSILE CONTROL SYSTEM AND
METHOD
RAYTHEON COMPANY
US
11/113511
25/04/2005
PCT/US/2006/009539
WO/2006/115605
3/62260332
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
F42B
‫שיטה ומערכת לבקרת טילים‬
183004
APPARATUS AND METHOD FOR A
COMPUTERIZED FIBER OPTIC
SECURITY SYSTEM
WOVEN ELECTRONICS
CORPORATION,
A SOUTH CAROLINA CORPORATION
US
60/626197
09/11/2004
222264246
2222421222
US
PCT/US/2005/040080
WO/2006/052777
H04B
G01J
‫התקן ושיטה למערכת אבטחה סיב אופטי‬
‫ממוחשבת‬
2236
3/62260332
183007
MULTI-CHAMBER CONTAINER AND
CAP THEREFOR
VIZ ENTERPRISES, LLC
US
60/624931
04/11/2004
PCT/US/2005/040171
WO/2006/052827
3262260332
LIQUID FUEL BURNER
EKSTEEN, PAUL
ZA
2004/8931
PCT/IB/2005/003289
WO/2006/048741
2237
D01D
‫תהליכים ליצור שזירה מפוליאולפין רב‬
‫נימי או בהיתך ושזירות המתקבלות מכך‬
183010
DIRECTED EVOLUTION AND
SELECTION USING IN VITRO
COMPARTMENTALIZATION
YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT
COMPANY OF THE HEBREW
UNIVERSITY OF JERUSALEM
US
60/627185
15/11/2004
PCT/IL/2005/001207
WO/2006/051552
3/62260332
‫מיכל רב–תאי ומכסה‬
183008
MELT-SPUN MULTIFILAMENT
POLYOLEFIN YARN FORMATION
PROCESSES AND YARNS FORMED
THEREFROM
INNEGRITY, LLC
US
10/983153
05/11/2004
PCT/US/2005/039540
WO/2006/052559
2262260332
B65D
C12Q
‫התפתחות מכוונת וברירה תוך שימוש‬
VITRO IN ‫במידור‬
‫יישום חברה לפיתוח המחקר של‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
183011
F24C
‫מבער דלק נוזלי‬
04/11/2004
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
3062260332
183012
INFORMATION SYSTEM
POLYADAPTIVE IPR OY
FI
20045433
PCT/FI/2005/050402
WO/2006/051166
‫מערכת מידע‬
10/11/2004
3062260332
183013
3/63/60332
183014
EXCHANGE NEEDLE RETRACTABLE
SAFETY SYRINGE
GLOBAL MEDISAFE HOLDINGS PTY
LIMITED
AU
2004906332 04/11/2004
PCT/AU/2005/000491
WO/2006/047810
3263260330
‫ה' באלול התשס"ז‬
A61M
‫מזרק בטיחותי עם מחט הניתנת למשיכה‬
‫ולהחלפה‬
183067
GENERATION OF USER EQUIPMENT
IDENTIFICATION SPECIFIC
SCRAMBLING CODE FOR THE HIGH
SPEED SHARED CONTROL CHANNEL
INTERDIGITAL TECHNOLOGY
CORPORATION
US
60/378509
07/05/2002
822426222
2422221221
US
222262822
2222221221
US
PCT/US/2003/014205
WO/2003/096694
C12N
‫סינתזה כימית מכוונת ע"י חומצת גרעין‬
‫מבנית‬
STRUCTURAL NUCLEIC ACID
GUIDED CHEMICAL SYNTHESIS
VIPERGEN APS
EP
04105597.1 08/11/2004
822862622
2222821222
US
822212422
2222221222
US
PCT/DK/2005/000714
WO/2006/048025
August 19, 2007 –
G06F
H04N
‫יצור ציוד משתמש לזיהוי קוד מערבל יחודי‬
‫עבור ערוץ מהיר בעל שיתוף מבוקר‬
2238
2263260330
183183
THERAPEUTIC CHROMAN
COMPOUNDS
ASTRAZENECA AB
US
60/262108
16/01/2001
2224828-8
2222221222
SE
PCT/SE/2002/000070
WO/2002/055014
2/62260332
‫תרכובות כרומן ריפוייות‬
183187
PROMOTERS EXHIBITING
ENDOTHELIAL CELL SPECIFICITY
AND METHODS OF USING SAME FOR
REGULATION OF ANGIOGENESIS
VASCULAR BIOGENICS LTD.
US
10/988487
14/11/2004
PCT/IL/2005/001195
WO/2006/051545
2062060332
C07H
‫פרומוטרים עם ספציפיות לתאי אנדותל‬
‫ושיטות לשימוש בהם לבקרת אנגיוגנזה‬
‫וסקולר ביוג'ניק בע"מ‬
183188
PYRROLIDYL DERIVATIVES OF
HETEROAROMATIC COMPOUNDS AS
PHOSPHODIESTERASE INHIBITORS
PFIZER PRODUCTS INC.
US
60/640405
31/12/2004
PCT/IB/2005/003989
WO/2006/070284
2239
C07D
C07D
‫תולדות פירולידיל של תרכובות‬
‫הטרוארומטיות כמעכבי פוספודיאסטראז‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
0262260332
183189
BENGAMIDES WITH A SUBSTITUTED
CAPROLACTAME CYCLE, METHOD
FOR THE PREPARATION THEREOF,
COMPOSITIONS CONTAINING THEM
AND USE THEREOF
AVENTIS PHARMA S.A.
FR
0412646
29/11/2004
PCT/FR/2005/002931
WO/2006/056695
2062260332
183190
ADJUSTABLE-BIAS VCO
QUALCOMM INCORPORATED
US
10/995985
19/11/2004
PCT/US/2005/041849
WO/2006/055792
2062260332
183191
N-[(3S)-PYRROLIDIN-3-YL]BENZAMIDE DERIVATIVES AS
MONOAMINE RE-UPTAKE
INHIBITORS
PFIZER INC.
GB
0425766.3
23/11/2004
PCT/IB/2005/003643
WO/2006/056884
226306033/
183193
METHODS AND APPARATUS FOR
PRESENTING IMAGES
RAYTHEON COMPANY
US
11/120492
02/05/2005
PCT/US/2006/009453
WO/2006/118672
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
C07D
‫בנגאמידים עם טבעת קפרולקטים‬
‫ תכשירים‬,‫ שיטה להכנתם‬,‫מותמרת‬
‫המכילים אותם והשימוש בהם‬
H03L
‫ נשלט מתח חשמלי‬BIAS ‫מתנד‬
C07D
–]‫–איל‬:–‫)–פירולידינ‬N–[(S 3 ‫תולדות של‬
‫בנזאמיד כמעכבי קליטה חוזרת של‬
‫מונואמין‬
G09G
‫שיטות והתקנים להצגת דמויות‬
2240
2262360332
183194
‫מעגל חשמלי נעול הכולל מנעול שמירת‬
‫נתונים‬
LATCH CIRCUIT INCLUDING A
DATA RETENTION LATCH
ARM LIMITED
US
11/032225
11/01/2005
PCT/GB/2005/003915
WO/2006/075122
2062260332
183195
METHOD AND APPARATUS FOR
INCREASING COHERENT
INTEGRATION LENGTH WHILE
RECEIVING A POSITIONING SIGNAL
QUALCOMM INCORPORATED
US
10/991625
17/11/2004
PCT/US/2005/042000
WO/2006/057930
2/62260332
183196
A61K
‫הרכבי אולאנזאפין חלקיקיים זעירים‬
‫הניתנים להזרקה‬
183197
METHODS FOR PRODUCING
MAMMALIAN CELLS
Biogen Idec MA Inc.
US
60/629319
19/11/2004
PCT/US/2005/042182
WO/2006/055915
2241
G01S
‫שיטה והתקן להגדלת זמן התחרות עקבי‬
‫בזמן קבלת אות מיקום‬
INJECTABLE NANOPARTICULATE
OLANZAPINE FORMULATIONS
ELAN PHARMA INTERNATIONAL
LTD.
US
60/628748
16/11/2004
PCT/US/2005/041470
WO/2006/055603
0262260332
H03K
C12N
‫שיטות ליצור תאי יונקים‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
0362260332
183198
HYDRAZIDE COMPOUNDS FOR
COMBATING ANIMAL PESTS
BASF AKTIENGESELLSCHAFT
US
60/632274
01/12/2004
PCT/EP/2005/012787
WO/2006/058730
0062260332
‫תרכובות הידראזיד לבקרה של מזיקים‬
183199
3062260332
G02B
‫קרום המגן מפני השמש הבולע קרינה‬
‫אינפרא אדומה‬
SUN PROTECTION FILM WHICH
ABSORBS INFRARED RADIATION
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS,
INC.
EP
04028706.2 03/12/2004
822826822
4222221222
US
PCT/EP/2005/056251
WO/2006/058870
183200
PREVENTION OF VERTICAL
ENDOPARASITE INFECTIONS
BAYER HEALTHCARE AG
DE
102004055316.5 16/11/2004
PCT/EP/2005/011748
WO/2006/053641
3/62060332
183201
PHENYLPIPERAZINES WITH A
COMBINATION OF AFFINITY FOR
DOPAMINE-D2 RECEPTORS AND
SEROTONIN REUPTAKE SITES
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.
EP
04106350.4 07/12/2004
822844222
2222121222
US
PCT/EP/2005/056500
WO/2006/061372
August 19, 2007 –
A01N
‫ה' באלול התשס"ז‬
A61K
‫מניעה של זיהומים אנדופארזיטיים‬
‫אנכיים‬
C07D
‫פניל פיפראזינים עם צירוף תכונות של‬
‫ ואתרי‬D 0 ‫זיקתיות לקולטני דופאמין‬
‫לקיחה מחדש של סרוטונין‬
2242
3/62060332
183202
‫–איל אינדולים עם‬4–‫טטראהידארופירידין‬
‫צירוף תכונות של זיקתיות לקולטני‬
‫ ואתרי לקיחה מחדש של‬D 0–‫דופאמין‬
‫סרוטונין‬
TETRAHYDROPYRIDIN-4-YL
INDOLES WITH A COMBINATION OF
AFFINITY FOR DOPAMINE -D2
RECEPTORS AND SEROTONIN
REUPTAKE SITES
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.
EP
04106351.2 07/12/2004
282844242
2222121222
US
PCT/EP/2005/056501
WO/2006/061373
3/62060332
183203
BENZDIOXANE PIPERAZINE
DERIVATIVES WITH A
COMBINATION OF AFFINITY FOR
DOPAMINE-D2 RECEPTORS AND
SEROTONIN REUPTAKE SITES
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.
EP
04106361.1 07/12/2004
822844222
2222121222
US
PCT/EP/2005/056503
WO/2006/061374
2062260332
C07D
‫תולדות בנזדיאוקסאן פיפראזין עם צירוף‬
D 0–‫תכונות של זיקתיות לקןטלני דופאמין‬
‫ואתרי לקיחה מחדש של פרוטונין‬
183204
LOW-PROFILE MICRONEEDLE
ARRAY APPLICATOR
3M INNOVATIVE PROPERTIES
COMPANY
US
60/629215
18/11/2004
PCT/US/2005/041854
WO/2006/055795
2243
C07D
A61M
‫מתקן בעל פרופיל נמוך למתן מערך‬
‫מחטים זעירות‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
2062260332
183205
‫שיטה למיסוך לצורך ציפוי מערך מחטים‬
‫זעירות‬
MASKING METHOD FOR COATING A
MICRONEELE ARRAY
3M INNOVATIVE PROPERTIES
COMPANY
US
60/629209
18/11/2004
PCT/US/2005/041858
WO/2006/055799
3062260332
183206
ARRANGEMENT COMPRISING A SOLAR
CELL AND AN INTEGRATED BYPASS
DIODE
RWE SPACE SOLAR POWER GMBH
DE
102004055225.8 16/11/2004
PCT/DE/2005/001985
WO/2006/053518
2362260332
183208
183215
METHOD FOR DESIGINING
POLYPEPTIDES FOR THE
NANOFABRICATION OF THIN FILMS,
COATINGS AND MICROCAPSULES
BY ELECTROSTATIC LAYER-BYLAYER SELF ASSEMBLY
LOUISIANA TECH UNIVERSITY
FOUNDATION
H01L
‫מערך הכולל תא סולרי ודיודת מעקף‬
‫משולבת‬
H02K
‫מנוע אלקטרו–מגנטי‬
‫שמעון אלמליח‬
ELECTRO-MAGNETIC ENGINE
SHIMON ELMALEH
US
10/987701
15/11/2004
PCT/US/2005/040769
WO/2006/055392
006226033/
A61M
C12Q
‫שיטה לעיצוב פוליפפטידים לננופבריקציה‬
‫ ציפיים ומיקרוקפסולות‬,‫של קרומים דקים‬
‫על ידי הרכבה–עצמית אלקטרוסטטית‬
‫שכבה אחר שכבה‬
PCT/US/2004/039209
WO/2006/057633
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2244
0062060332
183216
NEPETALACTAMS AND NSUBSTITUTED DERIVATIVES
THEREOF
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY
US
60/639945
29/12/2004
822842222
1222121222
US
PCT/US/2005/047559
WO/2006/072039
0062060332
A01N
–N ‫דיהידרו נפל לקטמים ותולדות שלהם‬
‫מותמרות‬
183220
CHARGING MEMBER FOR AN IMAGE
FORMING APPARATUS
HEWLETT-PACKARD
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.
US
10/997033
24/11/2004
PCT/US/2005/042786
WO/2006/058238
2245
‫–מותמרות‬N ‫נפטלקטמים ותולדות שלהם‬
183217
DIHYDRONEPETALACTAMS AND NSUBSTITUTED DERIVATIVES
THEREOF
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY
US
60/640129
29/12/2004
822822242
1222121222
US
PCT/US/2005/047557
WO/2006/072037
0062260332
C07D
G03G
‫הטענת איבר עבור מתקן ליצירת הדמייה‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
306306033/
183221
USE OF A MULTI-LAYER CATALYST
FOR PRODUCING PHTHALIC
ANHYDRIDE
SUD-CHEMIE AG
DE
102005009473.2 02/03/2005
PCT/EP/2006/001915
WO/2006/092304
306306033/
2362260332
2062260332
G06F
‫שיטה ויישום לקניות באמצעות מכשיר‬
‫טלפון נייד‬
183227
USE OF LIPID CONJUGATES IN THE
TREATMENT OF DISEASE
YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT
COMPANY OF THE HEBREW
UNIVERSITY OF JERUSALEM
US
10/989607
17/11/2004
222262828
2222221222
US
US
PCT/US05/006591 2122421222
PCT/IL/2005/001225
WO/2006/054304
‫ה' באלול התשס"ז‬
B01J
‫שיטה עבור ייצור קטליזטור רב שכבתי‬
‫עבור קבלת פתילאון אלמימה‬
183225
MOBILE SHOPPING METHOD AND
APPLIEATION
GPSHOPPER INC.
US
60/628279
16/11/2004
PCT/US/2005/040563
WO/2006/055367
August 19, 2007 –
‫שימוש של קטליזטור רב שכבתי עבור‬
‫הייצור של פתילאון אלמימה‬
183222
METHOD FOR PRODUCING A MULTILAYER CATALYST FOR OBTAINING
PHTHALIC ANHYDRIDE
SUD-CHEMIE AG
DE
102005009472.4 02/03/2005
PCT/EP/2006/001916
WO/2006/092305
B01J
C07H
‫שימוש בתצמידים שומניים לטיפול‬
‫במחלות‬
‫יישום חברה לפיתוח המחקר של‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
2246
2062260332
183229
‫סגסוגות גטר לא נדיפות עבור ספיגת‬
‫מימן‬
NON-EVAPORABLE GETTER ALLOYS
FOR HYDROGEN SORPTION
SAES GETTERS S.P.A.
IT
MI2004A002271 23/11/2004
PCT/IT/2005/000673
WO/2006/057020
2062260332
183230
REINFORCED CAPILLARY
MEMBRANES AND PROCESS FOR
MANUFACTURING THEREOF
VLAAMSE INSTELLING VOOR
TECHNOLOGISCH ONDERZOEK
(VITO)
EP
04447254.6 19/11/2004
PCT/BE/2005/000167
WO/2006/053406
2062260332
C22C
B01D
‫ממברנות קפלריות מחוזקות ותהליך‬
‫ליצורן‬
183231
G06M
‫מקור חומר‬
SUBSTANCE SOURCE
CLINICAL DESIGNS LIMITED
GB
0425518.8
19/11/2004
PCT/GB/2005/004430
WO/2006/054083
3063060332
183232
PROCESS FOR PREPARING
OLMESARTAN MEDOXOMIL AT pH
HIGHER THAN 2.5
TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD.
US
60/640183
30/12/2004
PCT/US/2005/031316
WO/2006/073518
2247
C07D
pH‫תהליך להכנת אולמסרטן מדוקסומיל ב‬
0..–‫הגבוה מ‬
‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
3063060332
183233
OLMESARTAN MEDOXOMIL WITH
REDUCED LEVELS OF IMPURITIES
TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD.
US
60/640232
03/01/2005
PCT/US/2005/031483
WO/2006/073519
326326033/
‫אולמסרטן מדוקסומיל עם כמות מופחתת‬
‫של מזהמים‬
183234
AMORPHOUS TACROLIMUS AND
PREPARATION THEREOF
TEVA GYOGYSZERGYAR
ZARTTKORUEN MUKODO
RESZVENYTARSASAG
US
60/641868
05/01/2005
822222862
2422621222
US
PCT/US/2006/000508
WO/2006/083486
3/6326033/
183235
METHOD OF MAKING
DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE
TEVA GYOGYSZERGYAR
ZARTTKORUEN MUKODO
RESZVENYTARSASAG
US
60/642166
05/01/2005
PCT/US/2006/000186
WO/2006/074230
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
C07D
‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬
C07D
‫טקרולימוס אמורפי והכנתו‬
C07D
‫שיטה להכנת דורזולאמיד הידרוכלוריד‬
2248
226326033/
183237
POLYMORPHS OF MEMANTINE
HYDROCHLORIDE
TEVA PHARMACEUTICAL FINE
CHEMICALS S.R.L.
US
60/642957
11/01/2005
822822222
2422221222
US
PCT/US/2006/001202
WO/2006/076560
3262060332
C12N
‫תהליך לבניית זן בעל יכולת לבצע‬
‫הידרוקסילציה לקומפקטין‬
183239
PROCESS FOR PREPARING
AMORPHOUS VALSARTAN
TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD.
US
60/642955
11/01/2005
PCT/US/2006/001203
WO/2006/076561
2249
‫פולימורפים של ממנטין הידרוכלוריד‬
183238
PROCESS FOR CONSTRUCTING
STRAIN HAVING HAVING
COMPACTIN HYDROXYLATION
ABILITY
TEVA GYOGYSZERGYAR
ZARTTKORUEN MUKODO
RESZVENYTARSASAG
US
60/633011
03/12/2004
PCT/US/2005/044208
WO/2006/076094
226326033/
C07C
C07D
‫תהליך להכנת ואלסרטן אמורפי‬
‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
0062060332
183240
METHOD FOR PURIFYING
MACROLIDES
TEVA GYOGYSZERGYAR
ZARTTKORUEN MUKODO
RESZVENYTARSASAG
US
60/638628
22/12/2004
822846622
1122121222
US
PCT/US/2005/046856
WO/2006/069333
0062060332
‫שיטה לנקוי מקרולידים‬
183241
METHOD FOR PURIFYING
TACROLIMUS
TEVA GYOGYSZERGYAR
ZARTTKORUEN MUKODO
RESZVENYTARSASAG
US
60/638628
22/12/2004
822846622
1122121222
US
PCT/US/2005/047264
WO/2006/069386
236326033/
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
C07D
‫שיטה לניקוי טקרולימוס‬
183242
SUBSTANTIALLY PURE
TOLTERODINE TARTRATE AND
PROCESS FOR PREPARING THEREOF
TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD.
US
60/642866
10/01/2005
822822614
2222821222
US
PCT/US/2006/000916
WO/2006/074478
C07D
C07C
‫טולטרודין טרטרט נקי ותהליכים להכנתו‬
‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬
2250
236326033/
183243
PROCESS FOR PREPARING
TOLTERODINE TARTRATE
TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD.
US
60/642866
10/01/2005
822822614
2222821222
US
PCT/US/2006/000917
WO/2006/074479
226326033/
‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬
C07C
–. ,:–‫–אמינו‬0 ‫תהליך להכנת‬
‫דימתילאדמנתן הידרוכלוריד‬
183245
PROCESS FOR PREPARING
PHAMACEUTICALLY ACCEPTABLE
SALTS OF DULOXETINE AND
INTERMEDIATES THEREOF
TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD.
US
60/638779
23/12/2004
822214221
2422221222
US
PCT/US/2005/047079
WO/2006/071868
2251
‫תהליך להכנת טולטרודין טרטרט‬
183244
PROCESS FOR THE PREPARATION
OF 1-AMINO-3,5DIMETHYLADAMANTANE
HYDROCHLORIDE
TEVA PHARMACEUTICAL FINE
CHEMICALS S.R.L.
US
60/642957
11/01/2005
822822222
2422221222
US
PCT/US/2006/001204
WO/2006/076562
0062060332
C07C
C07D
‫תהליך להכנת מלחים פרמצבטיים של‬
‫דולוקסטין וחומרי הביניים שלו‬
‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
0262260332
183246
OXYLIPINS FROM LONG CHAIN
POLYUNSATURATED FATTY ACIDS
AND METHODS OF MAKING AND
USING THE SAME
MARTEK BIOSCIENCES
CORPORATION
US
60/629842
19/11/2004
822212246
1222221222
US
PCT/US/2005/042462
WO/2006/055965
006226033/
‫אוקסיליפינים מחומצות שומניות רב–בלתי‬
‫רוויות ארוכות שרשרת ושיטות להכנתם‬
‫ושימושם‬
183247
DEVICES, SYSTEMS, AND METHODS
FOR MEDICAMENT DELIVERY
INTELLIJECT, LLC
C07C
A61M
‫ ושיטות למתן תרופות‬,‫ מערכות‬,‫מתקנים‬
PCT/US/2004/039386
WO/2006/057636
2262260332
183250
ASSEMBLED PROSTHESIS SUCH AS
A DISC
DISC-O-TECH MEDICAL
TECHNOLOGIES LTD
US
60/627141
15/11/2004
PCT/IL/2005/001198
WO/2006/051547
0063060333
August 19, 2007 –
‫תותב מורכב כגון דיסק‬
‫דיסקוטק טכנולוגיות רפואיות בע"מ‬
183267
SYSTEM AND METHOD FOR
PERSISTENCE VECTOR BASED
RATE ASSIGNMENT
QUALCOMM INCORPORATED
US
09/410199
30/09/1999
PCT/US/2000/026625
WO/2001/024005
‫ה' באלול התשס"ז‬
A61F
G06F
‫מערכת ושיטה להקצאת קצב המבוססת‬
‫על ווקטור התמדה‬
2252
NOTICE UNDER SECTION 26 OF THE
PATENTS LAW, 5727-1967
The applications, particulars of which are set
out below, have been accepted pursuant to
Section 17 of the Patents Law. Any person
wishing to oppose the grant of a patent on any
of the applications published here, may,
within three months from the date of this
journal, give to the Commissioner of Patents
notice under Section 30 of the Patents Law, in
the manner prescribed in regulations 57 et seq
of the Patents Regulations, 5728-1968
Particulars of the applications, where
applicable, are given in the following order:
[11] [21] Number of application
[54] Title of invention
[22] Application date
[31] [32] [33] Number and date of foreign
application – convention country.
*[51] Int.Cl.
[61] Application for patent of addition
[62] Divisional application
[71] Applicant
[72] Inventor
[87] International Publication Number
[74] Address for service
[57] Abridgement of invention (in the
language in which the specification is drawn
up)
*Note: As from Patents and Designs Journal
No.1/06, patent applications are classified
according to the Eighth Edition of the
International Patent Classification (2006)
2253
- ‫ לחוק הפטנטים תשכ"ז‬06 ‫הודעה לפי סעיף‬
0676
‫הבקשות שפרטיהן מתפרסמים להלן קובלו‬
‫ כל המעונין‬.‫ לחוק הפטנטים‬07 ‫לפי סעיף‬
‫להתנגד למתן פטנט על פי בקשה מהבקשות‬
‫ תוך שלושה חדשים‬,‫המתפרסמות רשאי‬
‫ להגיש לרשם הפטנטים‬,‫מתאריך יומן זה‬
‫ לחוק‬:/ ‫הודעת התנגדות לפי סעיף‬
‫ ואילך‬.7 ‫הפטנטים בדרך הקבועה בתקנה‬
.0660 – ‫ תשכ"ח‬,‫לתקנות הפטנטים‬
‫פרטי הבקשות במידה ויישימים מובאים לפי‬
:‫סדר זה‬
‫מספר הבקשה‬
‫שם האמצאה‬
‫תאריך הבקשה‬
‫מספר ותאריך של בקשות החוץ – מדינת‬
‫האגוד‬
‫*סיווג בינלאומי – מהדורה שביעית‬
‫בקשה לפטנט מוסף‬
‫בקשת חלוקה‬
‫המבקש‬
‫הממציא‬
‫מס' פרסום של בקשה הבינלאומית‬
‫מען למסירת מסמכים‬
)‫תקציר האמצאה (בשפה בה ערוך הפירוט‬
'‫ החל מיומן הפטנטים והמדגמים מס‬:‫*הערה‬
‫ ניתן ציון לבקשות פטנטים הסיווג לפי‬0//6
‫המהדורה השמינית של הסיווג הבינלאומי‬
)0//6 ‫של פטנטים (משנה‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
727101
‫ תחומי השפעה‬,‫נוטש ולדתא אנושיים‬
‫ ושיטות‬,‫כובלים בחלבונים טופוריתמיים‬
‫המבוססות עליהם‬
]2/[
HUMAN NOTCH AND DELTA,
BINDING DOMAINS IN
TOPORHYTHMIC PROTEINS
AND METHODS BASED
THEREON
]00[
]02[
29.04.1992
07/695189
]00[ 03.05.1991
]00[ US
306002000
2/12212002
US
Int. Cl.8 C07K 014/47, 016/18, 019/00, C12N 015/12, 015/62
YALE UNIVERSITY, U.S.A.
INDIANA UNIVERSITY RESEARCH
AND TECHNOLOGY
CORPORATION, U.S.A.
DR. SHLOMO COHEN & CO.,
,'‫ד"ר שלמה כהן ושות‬
124 IBN GABIROL ST.,
‫ תל אביב‬,0046/ .‫ד‬.‫ ת‬, 004 ‫אבן גבירול‬
P.O.B. 11490,
TEL AVIV 62038
]22[
]02[
]0/[
[57] A purified human Notch protein
encoded by a first nucleic acid that is
obtainable from human DNA or cDNA
and that is hybridisable to a second nucleic
acid consisting of the human Notch
sequence, or its complement, contained in
(a) plasmid hN3k, as deposited with the
The applications for division
from this application have
not yet been published
ATCC and assigned accession number
68609, or (b) plasmid hN5k, as deposited
with the ATCC and assigned accession
number 68611, which protein is capable of
binding to a Delta protein or is capable of
binding to an antibody specific to human
Notch protein.
52646415264642
‫בקשות חלוקה מבקשה זו‬
6‫שטרם פורסמו‬
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2254
]22[]02[
]2/[
WARHEAD WITH EJECTABLE
FRAGMENTS
]00[
]22[
]02[
17.03.1994
Int. Cl.8 F42B 012/10, 012/22
RAFAEL-ARMAMENT
DEVELOPMENT AUTHORITY
LTD.
YOAV ME-BAR, ZEEV YAEGER
GLUCKSMAN - LOWY,
10A ELHANAN STREET,
P.O.B. 6202
HAIFA 31061
]00[
]0/[
[57] A warhead (1) having an explosive
charge (2), means (3) for initiating the
explosive charge at a desired distance from
a target, and projectile means,
characterized in that said projectile means
comprise a body (5) of packed fragments
having a geometry configured to
correspond to a desired impact pattern,
720271
‫ראש קרבי עם חלקיקים הניתנים לפליטה‬
,‫רפא"ל רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ‬
‫חיפה‬
‫ זאב יגר‬,‫בר‬-‫יואב מי‬
,‫ לוי‬- ‫גלוקסמן‬
‫ חיפה‬,60/0 .‫ד‬.‫ ת‬, '‫א‬0/‫רחוב אלחנן‬
which body, upon detonation of the
explosive charge is ejected from the
warhead to form a cloud of fragments
having super-critical density in certain
regions which on impact upon the target
has a super-critical density of impact
sufficient to create percolation cuts and
cause localized target shattering.
__________
2255
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
HIGH VOLTAGE REED SWITCH
RELAY
]00[
]22[
]02[
]0/[
21.07.1998
Int. Cl.8 H01H 051/28
VLADIMIR GUREVICH
VLADIMIR GUREVICH,
8 HAESHCHAR STEET
HAIFA 35844
702121
‫ למתח גבוה‬REED SWITCH ‫ממסר‬
‫ חיפה‬,‫ולדימיר גורביץ‬
,‫ולדימיר גורביץ‬
‫ חיפה‬,0 ‫רח' האשחר‬
[57] High voltage reed switch relay with
adjustable pickup current is constructed to
comprise a main high voltage insulator (1)
whose free space is filled with epoxy
compound (7) and the outputs from the
inner space are formed as a wire (5)
wrapped in high voltage insulation and a
source of magnetomotive force (2, 3) and a
reed switch (4) wherein the main high
voltage insulator is formed as a cylinder
shaped glass made from high temperature
dielectric with low coefficient of
temperature expansion and strong adhesion
to epoxy compounds, with a flange (9)
protruding beyond the diameter thereof by
the bottom, the reed switch and source of
magnetomotive force are located from
opposite sides of the bottom of the
mentioned cylinder shaped glass, moreover
the glass surfaces at the bottom area are
coated with a layer of electric conducting
material and has a semi-spherical form the
inner side, moreover an additional high
voltage insulator, formed as a piece of
thick-wall pipe (6) with finned outer
surface which protrudes beyond the glass
through the central hole in a dielectric
cover (8) covering the said glass and the
lower layer (19) of epoxy compound,
which fills the main dielectric glass in said
bottom area, is made semi-conducting by
high-conductive metal powder added to the
epoxy compound to the extent of about 6070% of its volume.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2256
]22[]02[
701001
‫תהליך לייצור אמינים בעלי פעילות‬
‫אופטית באמצעות הפרדה אנזימטית של‬
–N ((R ‫הרצמאט ומספר‬
)‫( פנילאלקיל ) כלורו (או ציאנו‬
‫אצטאמידים חדשים‬
]2/[
PROCESS FOR PRODUCING
OPTICALLY ACTIVE AMINES BY
ENZYMATIC RESOLUTION OF
THE RACEMATE AND SOME
NOVEL (R) N- (PHENYLALKYL)
CHLORO (OR CYANO)
ACETAMIDES
]00[
]02[
]22[
]02[
20.05.1997
19621686
]00[ 30.05.1996
]00[ DE
Int. Cl.8 C07C 233/11, 233/15, 233/22, 255/19, C12P 041/00
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
GERMANY
WO/1997/046698
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] A process for preparing an optically
active amine of the formula
in which
R represents a radical of the formula
-(CH2)m-R2, in which
R2 represents optionally substituted phenyl
of the formula
in which R7, R8 and R9 independently of
one another each represent hydrogen,
halogen, alkyl having 1 to 4 carbon atoms,
alkoxy having 1 to 4 carbon atoms,
alkylthio having 1 to 4 carbon atoms,
halogenoalkyl having 1 to 4 carbon atoms
and 1 to 5 identical or different halogen
atoms, halogenoalkoxy having 1 to 4
carbon atoms and 1 to 5 identical or
different halogen atoms, cyano,
dialkylamino having 1 to 4 carbon atoms
in each alkyl group, nitro, phenyl, phenoxy
2257
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
or benzyl, and m represents the numbers 0,
1, 2 or 3 and R1 represents hydrogen,
which process comprises
(a) reacting in a first step, a racemic amine
of the formula
in which
R and R1 are each as defined above,
with an ester of the formula
in which
R3 represents chloromethyl or a radical of
the formula –CH2-CN or
R3 represents a radical of the formula
–CH2-COOR6, in which R6 represents
methyl, ethyl, n-propyl or n-butyl, and R4
represents methyl, ethyl, n-propyl or n-
butyl in the presence of a lipase from
Candida antarctica and in the presence of a
diluent,
(b) separating, in a second step, the
resulting mixture of (S)-amine of the
formula
in which
R and R1 are each as defined above,
and the acylated (R) – amine of the formula
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2258
in which
R, R1 and R3 are each as defined above,
and
(c) if appropriate, setting free, in a third
step, the (R)-amine of the formula
in which
R and R1 are each as defined above, from
the acylated (R)-amine of the formula (III)
by treatment with acid or base, if
appropriate in the presence of a diluent.
__________
]22[]02[
701877
‫– שעברו שינוי‬0–‫ליגנדים של רצפטור–טאי‬
]2/[
MODIFIED TIE-2-RECEPTOR
LIGANDS
]00[
]02[
01.08.1997
60/022999
]00[ 02.08.1996
]00[ US
3060/3000
021231200/
US
Int. Cl.8 A61K 038/17, 039/395, 047/42, 051/00, C07K 014/515, 014/71, 016/18,
019/00, C12N 001/19, 001/21, 005/10, 015/12, 015/62, 015/63
REGENERON
PHARMACEUTICALS, INC., U.S.A.
WO/1998/005779
LUZZATTO & LUZZATTO,
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
INDUSTRIAL PARK, OMER,
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] An isolated nucleic acid molecule
encoding a chimeric TIE-2 ligand
comprising an N-terminal domain, coiled
coil domain and fibrinogen-like domain,
wherein at least two of said domains are
derived from different TIE-2 ligands
selected from TIE-2 Ligand 1, TIE-2
Ligand 2, TIE Ligand 3 and TIE Ligand 4.
__________
]22[]02[
2259
701112
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫) דמוי גלוקגון או‬GLP–1)1– ‫שימוש בפפטיד‬
‫אנלוגים שלו להכנת תכשירי רוקחות‬
‫לטיפול בהיפרגלקמיה המעוררת ע"י מצבי‬
‫עקה‬
]2/[
USE OF GLUCAGON-LIKE
PEPTIDE-1(GLP-1) OR ANALOGS
THEREOF IN THE PREPARATION
OF A PHARMACEUTICAL
COMPOSITION FOR THE
TREATMENT OF STRESS INDUCED HYPERGLYCEMIA
]00[
]02[
26.08.1997
60/024982
]00[ 30.08.1996
]00[ US
30602/002
0213012000
US
Int. Cl.8 A61K 038/00, 038/26, A61P 003/10, C07K 014/605
ELI LILLY AND COMPANY, U.S.A.
WO/1998/008873
LUZZATTO & LUZZATTO,
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
INDUSTRIAL PARK, OMER,
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] Use of a peptide that exerts
insulinotropic activity by interacting with
the same receptor, or receptors, with which
GLP-1, GLP-1 analogs and GLP-1
derivatives having the same activity as the
GLP-1 peptide interact in exerting their
insulinotropic activity in the preparation of
a pharmaceutical composition for treating
patients that experience hyperglycemia due
to stress.
__________
]22[]02[
782101
‫וריאנטים של הרגולין‬
]2/[
HEREGULIN VARIANTS
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
10.02.1998
08/799054
]00[ 10.02.1997
]00[ US
Int. Cl.8 A61K 038/18, C07K 014/475, C12N 015/12
GENENTECH, INC., U.S.A.
WO/1998/035036
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
[57] A variant of heregulin, said variant
having an amino acid sequence not found
in nature and the ability to bind an ErbB
receptor, wherein said variant comprises a
different amino acid than in said heregulin
wherein:
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
at residue number 177 said different amino
acid is A, F, W, or Y;
at residue number 178 said different amino
acid is A, D, E, G, L, N, P, Q, R, T, V, or
W;
at residue number 179 said different amino
2260
acid is A, G, L, M, P, S, or V;
at residue number 180 said different amino
acid is A, D, E, G, H, I, K, M, N, P, Q, or
R;
at residue number 181 said different amino
acid is A, G, I, L, P or V;
at residue number 183 said different amino
acid is A, G, I, L, M, S, or T;
at residue number 184 said different amino
acid is A, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, R,
S, V, or W;
at residue number 185 said different amino
acid is A, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, S, T,
or V; at residue number 186 said different
amino acid is A, K, R, or S;
at residue number 187 said different amino
and is A, E, G, I, L, M, N, P, Q, S, or T;
at residue number 188 said different amino
acid is A, H, K, N, or R;
at residue number 195 said different amino
acid is A, H, N, Q, R, or S;
at residue number 197 said different amino
acid is A, F, L, V, or W;
at residue number 198 said different amino
acid is A, H, K, R, or S;
at residue number 200 said different amino
acid is A, H, R, or S;
at residue number 201 said different amino
acid is G, H, I,L, M, P, R, S, T, or V;
at residue number 206 said different amino
acid is A, F, G, H, I, K, L, M, P, R, S, V,
W, or Y;
The applications for division
from this application have
not yet been published
at residue number 207 said different amino
acid is F, H, I, L, P, R, V, W, or Y;
at residue number 208 said different amino
acid is A, H, K, R, L, or S;
at residue number 209 said different amino
acid is G, M, P, S, T, or V;
at residue number 211 said different amino
acid is A, H, R or S;
at residue number 213 said different amino
acid is A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N,
P, Q, R, S, T, W, or Y;
at residue number 214 said different amino
acid is A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N,
P, Q, R, S, T, W, or Y;
at residue number 215 said different amino
acid is A, C, D, F, H, I, K, L, M, N, P, Q,
R, S, T, V, W, or Y;
at residue number 216 said different amino
acid is A, G, L, M, P, or V;
at residue number 223 said different amino
acid is A, F, H, R, S, or W; or
at residue number 226 said different amino
acid is A, G, L, or P;
wherein said residue numbers correspond
to residue numbers of native human
heregulin-β1 (SEQ ID NO: 93) numbered
from the N-terminus; and wherein said
heregulin variant comprises a portion that
is at least 70% identical to the portion from
about residue 175 to about residue 230 of
native human heregulin-β1(SEQ ID
NO:93).
52644225222268
‫בקשות חלוקה מבקשה זו‬
6‫שטרם פורסמו‬
__________
]22[]02[
2261
787011
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫ הכנתו והשימוש בו‬CASH ‫חלבון‬
]2/[
CASH PROTEIN, ITS
PREPARATION AND USE
]00[
]02[
26.02.1998
120367
]00[ 03.03.1997
]00[ IL
203020
3213212000
IL
Int. Cl.8 A61K 038/48, C12N 009/64, 015/12, 015/19
YEDA RESEARCH AND
‫ רחובות‬,‫ידע חברה למחקר ופיתוח בע"מ‬
DEVELOPMENT CO. LTD.
WO/1998/039435
INTERLAB LTD.,
,‫אינטר לאב בע"מ‬
KIRYAT WEIZMANN
‫ נס ציונה‬,‫קרית ויצמן‬
NES ZIONA 76110
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] A DNA sequence encoding an
isoform of a G1 as shown in Fig. 1B or
Fig. 2B shown in the specification or
fragments or analogs thereof, capable of
binding to or interacting directly or
indirectly with MORT-1, with the proviso
that such DNA is not selected from EMBL
AC No. N94588, AA 149562 or CO5730.
__________
]22[]02[
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
780111
2262
‫מלחי פפטיד של תרכובת שומרת גוף‬
‫ תכשירי‬,‫בעלות פעילות שמירת–ארגנו‬
‫ שימוש‬,‫רוקחות ואבחון המכילים אותם‬
‫בהם ותהליך להכנתם‬
]2/[
BODY PROTECTION COMPOUND
PEPTIDE SALTS WITH ORGANOPROTECTIVE ACTIVITY,
PHARMACEUTICAL AND
DIAGNOSTIC COMPOSITIONS
CONTAINING THE SAME, THE
USE THEREOF AND A PROCESS
FOR PREPARING THE SAME
]00[
]02[
]22[
]02[
20.05.1998
97108384.5
]00[ 23.05.1997
]00[ EP
Int. Cl.8 A61K 038/00, 038/08, 038/17, A61P 039/00, 043/00, C07K 007/06, 014/47
PREDRAG SIKIRIC, CROATIA
MARIJAN PETEK, CROATIA
SVEN SEIWERTH, CROATIA
BRANKO TURKOVIC, CROATIA
ZELJKO GRABAREVIC, CROATIA
IVO ROTKVIC, CROATIA
STJEPAN MISE, CROATIA
MARKO DUVNJAK, CROATIA
IVAN UDOVICIC, SWITZERLAND
]00[
]0/[
WO/1998/052973
WOLFF, BREGMAN AND GOLLER,
19B KEREN HAYESOD ST.,
P.O.B. 1352,
JERUSALEM 91013
[57] A salt of a Body Protection
Compound peptide (BPC) comprising 8
amino acid residues wherein the anion of
the salt is a negatively charged peptide of
the formula [Zaa Pro Pro Pro Xaa Yaa Pro
Ala] (SEQ ID NO:1)(-)or(2-)
wherein
,‫ ברגמן וגולר‬,‫וולף‬
‫ ירושלים‬,0:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, '‫ב‬06 ‫רחוב קרן היסוד‬
Xaa is a neutral aliphatic amino acid
residue,
Yaa is a basic amino acid residue and
Zaa is an acidic amino acid residue
and wherein the cation of the salt is the
cation of an inorganic or organic non-toxic
base.
__________
]22[]02[
2263
788182
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫שיטה התקן ונשא להפצת מידע רב מילים‬
]2/[
METHOD, DEVICE AND
CARRIER FOR ENCODING
MULTIWORD INFORMATION
]00[
]02[
]22[
]02[
22.04.1999
98201395.5
]00[ 29.04.1998
Int. Cl.8 H03M 001/22
KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS N.V., THE
NETHERLANDS
WO/1999/060706
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] A method for encoding multiword
information that is based on multibit
symbols disposed in relative contiguity
with respect to a medium, whilst providing
wordwise error protection coding and
furthermore generating error locative clues
The applications for division
from this application have
not yet been published
]00[
EP
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
indicating a location of errors in other
words of a multiword group, characterized
by embedding first such clues in
synchronizing bit groups to indicate a
location of errors in data words.
5264282
‫בקשות חלוקה מבקשה זו‬
6‫שטרם פורסמו‬
__________
]22[]02[
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
781211
2264
]‫–אזאביציקלואלקאן פורופירידין‬0[‫ספירו‬
‫ הכנתן ותכשירי‬,‫ותרכובות אנלוגיות‬
‫רוקחות המכילים אותן‬
]2/[
SPIRO[1-AZABICYCLOALKANE
FUROPYRIDINE] AND
ANALOGOUS COMPOUNDS,
THEIR PREPARATION AND
PHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS CONTAINING
THEM
]00[
]02[
10.07.1998
9702746-0
]00[ 18.07.1997
]00[ SE
0033000-0
0/13012000
SE
Int. Cl.8 A61K 031/439, 031/4748, 031/529, 031/695, A61P 025/00, C07D 491/22,
495/22, C07F 005/02, 007/10
ASTRAZENECA AB, SWEDEN
JOHN MACOR, EIFION PHILLIPS,
ROBERT MACK, SIMON SEMUS
WO/1999/003859
EITAN, PEARL, LATZER AND
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
COHEN ZEDEK,
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
]22[
]02[
]00[
]00[
]0/[
[57] A compound of the formula
wherein n is 0 or 1;
m is 0 or 1;
p is 0 or 1;
X is oxygen or sulfur;
Y is CH, N or NO;
W is oxygen, H2 or F2;
A is N or C(R2);
G is N or C(R3);
D is N or C(R4);
with the proviso that no more than one of
A, G, and D is nitrogen but at least one of
Y, A, G, and D is nitrogen or NO; R1 is
hydrogen or C1-C4 alkyl;
R2, R3, and R4 are independently hydrogen,
2265
halogen, C1-C4 alkyl, C2-C4 alkenyl, C2-C4
alkynyl, aryl, heteroaryl, OH, OC1-C4
alkyl, CO2R1, -CN, -NO2, -NR5R6,
-CF3, -OSO2CF3, or R2 and R3, or R3 and
R4, respectively, may together form
another six membered aromatic or
heteroaromatic ring sharing A and G, or G
and D, respectively, containing between
zero and two nitrogen atoms, and
substituted with one to two of the
following substituents: independently
hydrogen, halogen, C1-C4 alkyl, C2-C4
alkenyl, C2-C4 alkynyl, aryl, heteroaryl,
OH, OC1-C4 alkyl, CO2R1, -CN, -NO2, August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
NR5R6, -CF3,- R5 and R6 are independently
hydrogen, C1-C4 alkyl, C(O)R7,
C(O)NHR8, C(O)OR9, SO2R10 or may
together be (CH2)jQ(CH2)k where
Q is O, S, NR11, or a bond;
j is 2 to 7;
k is 0 to 2;
R7, R8, R9, R10, and R11 are independently
C1-C4 alkyl, aryl, or heteroaryl,
or an enantiomer thereof, and the
pharmaceutically acceptable salt thereof.
__________
]22[]02[
]2/[
DELAYED VIDEO TRACKING
]00[
]22[
]02[
]0/[
03.02.1999
Int. Cl.8 G01S 003/786, H04N 005/225
ELBIT SYSTEMS LTD.
BOROCHOV, KORAKH, ELIEZRI &
CO.,
15TH FLOOR, ATIDIM TOWER,
KIRYAT ATIDIM,
P.O.B. 58100,
TEL AVIV 61580
[57] A tracking apparatus for tracking an
object within images, the tracking
apparatus comprising: a control station
wherein said control station selects an
object to be tracked in an image and
determines object information, and a
sensing unit having an image sensor (32),
said sensing unit captures a series of
images in a scene having at least one
object over a period of time, and tracks
said object based on said object
information, said sensing unit being
remotely located from and communicating
with said control station by means of a
communication link, wherein said sensing
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
781021
‫מעקב וידאו מושהה‬
‫ חיפה‬,‫אלביט מערכות בע"מ‬
,'‫בורוכוב קורח אליעזרי ושות‬
‫אביב‬-‫ תל‬,.00// .‫ד‬.‫ ת‬, ‫מגדל כלל עתידים‬
unit retains in memory and transmits said
series of images to said control station,
wherein said control station provides said
object information to said sensing unit,
according to an earlier image from said
series of images, and wherein said sensing
unit identifies and locates said object in
said earlier image using said object
information, scans through subsequent
images of a series of images retained in
memory, and locates said object in each of
said subsequent images, locates said object
in a latest available image and directs said
image sensor according to the location of
said object in said latest available image.
2266
__________
]22[]02[
781111
TIE ‫הומולוגים של ליגנדים‬
]2/[
TIE LIGAND HOMOLOGUES
]00[
]02[
14.09.1998
08/933821
]00[ 19.09.1997
]00[ US
3060/3230
0012312000
US
Int. Cl.8 A61K 038/18, C07K 014/475, 019/00, C12N 015/12, 015/62
GENENTECH, INC., U.S.A.
WO/1999/015653
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] An isolated nucleic acid molecule
comprising a nucleotide sequence
encoding a polypeptide having at least
The applications for division
from this application have
not yet been published
90% sequence identity with the amino acid
sequence SEQ ID NO:2 of native human
TIE ligand homologue NL1.
522284252228485222842
‫בקשות חלוקה מבקשה זו‬
6‫שטרם פורסמו‬
__________
2267
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
‫צברי נגזרות אינסולין הומני‬
]2/[
AGGREGATES OF HUMAN
INSULIN DERIVATIVES
]00[
]02[
23.10.1998
1218/97
]00[ 24.10.1997
/363//203
3/12212000
Int. Cl.8 A61K 038/28, C07K 014/62
NOVO NORDISK A/S, DENMARK
WO/1999/021888
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]22[
]02[
]00[
]0/[
782122
[57] A water-soluble aggregate of a
derivative of insulin wherein the residues
B24-B30 of the B-chain is the sequence
Phe-X-X-X-X-X-X where each X
independently represents any amino acid
or a deletion, at least one X being a lysine
residue Nε-substituted with 5-α lithocholic
acid or 5-β lithocholic acid through an α-
]00[
DK
US
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
glutamyl, γ-glutamyl or β- or α-aspartyl
linker, wherein (a) the aggregate has a size
larger than aldolase as determined in a gel
filtration system, and (b) the aggregate
comprises at least 2 zinc ions, preferably 2
to 5 zinc ions, more preferably 2 to 3 zinc
ions, per 6 moleules of insulin derivative.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2268
]22[]02[
782182
‫שימוש בפולינולאוטיד המסוגל לבטא תוצר‬
‫גן הרעיל לתאים בהכנת תכשיר רוקחי‬
‫לטיפול בגידולים‬
]2/[
USE OF A POLYNUCLEOTIDE
CAPABLE OF EXPRESSING A
CYTOTOXIC GENE PRODUCT IN
THE PRODUCTION OF A
PHARMACEUTICAL
COMPOSITION FOR TREATING
TUMORS
]00[
]02[
]22[
]02[
04.10.1998
08/943608
]00[ 03.10.1997
]00[ US
Int. Cl.8 A61K 048/00, C12N 015/11, 015/63
YISSUM RESEARCH
‫יישום חברה לפיתוח המחקר של‬
DEVELOPMENT COMPANY OF
‫ ירושלים‬,‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
THE HEBREW UNIVERSITY OF
JERUSALEM
WO/1999/018195
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] Use of a polynucleotide comprising
a heterologous sequence encoding a
cytotoxic gene product operably linked to
a regulatory sequence, wherein the
regulatory sequence is derived from H19,
IFG-1, or IGF-2 P4 promoter regulatory
elements, in the preparation of a
pharmaceutical composition for use in a
method of expressing a heterologous
sequence in a tumor cell.
__________
2269
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
781082
‫ תהליך להכנתו‬,‫מוטנט של חלבון הדג'הוג‬
‫ושימושו למטרות פרמצבטיות‬
]2/[
ACTIVE HEDGEHOG-PROTEINMUTANT, A PROCESS FOR ITS
PREPARATION AND ITS USE
FOR PHARMACEUTICAL
PURPOSES
]00[
]02[
23.11.1998
97120891.3
]00[ 28.11.1997
]00[ EP
0023030212
3/13012000
EP
Int. Cl.8 A61K 038/17, A61P 019/00, 025/00, C07K 014/46, C12P 021/00
CURIS, INC., U.S.A.
WO/1999/028454
LUZZATTO & LUZZATTO,
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
INDUSTRIAL PARK, OMER,
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] Post-translationally processed Nterminal domain of a hedgehog protein
mutant which is obtained by expressing a
gene which codes for a mammalian
hedgehog protein in a baculovirus
expression system in a fermentation for a
period of up to 30 hours, purifying the cell
supernatant in the presence of a protease
inhibitor and a non-ionic detergent and
isolating the hedgehog protein mutant
which binds to heparin-Sepharose and
hydroxylapatite and is characterized in that
the hedgehog protein mutant exhibits a
molecular weight of 22+2kDa as
determined by SDS-PAGE under
alkylating conditions; exhibits a molecular
weight of 24+2kD as determined by SDS-
PAGE under reducing conditions; is
stabilized with respect to its activity by
suramin; is inactivated when 8 or more
amino acids are cleaved N-terminally; is
inactivated by 90% or more when
incubated with 10 mmol/l DTE for 2.5
hours at pH 8 and 37oC;
induces an activity for alkaline
phosphatase of ca. 90 nmol pNP/min/mg at
a concentration of 5 nmol/in the presence
of suramin; is not modified by cholesterol
and has an at least 50-fold activity
compared to the corresponding
recombinant hedgehog protein isolated
from the cytoplasm of E. coli, wherein said
activity is measured by the alkaline
phosphatase test.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2270
]22[]02[
781101
‫רצפי חומצות גרעין המקדדים לפנוטיפ‬
‫ חלבונים מקודדים‬,‫בעגבנייה הרגיש לאור‬
‫ושימושים בהם‬
]2/[
NUCLEOTIDE SEQUENCES
ENCODING THE TOMATO LIGHT
HYPERSENSITIVE PHENOTYPE,
ENCODED PROTEINS AND USES
THEREOF
]00[
]02[
]22[
]02[
07.12.1998
RM97A000760 ]00[ 09.12.1997
]00[ IT
Int. Cl.8 A01H 005/00, C07K 014/415, C12N 015/29, 015/82
STAZIONE ZOOLOGICA ANTON
DOHRN, ITALY
WO/1999/029866
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] An isolated nucleic acid or its
complement encoding a de-etiolated
homolog 1 protein, TDETI (HP-2) protein,
said protein having the amino acid
sequence set forth in SEQ ID NO.2.
__________
]22[]02[
781102
‫תרחיים מימיים של פנטברומובנזיל‬
‫ שימושם ותהליך להכנתם‬,‫אקרילאט‬
]2/[
AQUEOUS SUSPENSIONS OF
PENTABROMOBENZYL
ACRYLATE, THEIR USE AND
PROCESS FOR PREPARING
THEM
]00[
]22[
]02[
]0/[
12.06.2000
Int. Cl.8 C07C 069/00, 069/653, C08K 005/101
BROMINE COMPOUNDS LTD.
‫ באר שבע‬,‫תרכובות ברום בע"מ‬
LUZZATTO & LUZZATTO,
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
INDUSTRIAL PARK, OMER,
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
[57] Aqueous suspensions of
pentabromobenzyl acrylate (PBBMA),
characterized in that they comprise
PBBMA in the form of finely ground
particles having a size smaller than 50 μm
and contain suspending agents chosen
from among xanthan gums, anionic or
2271
nonionic purified sodium-modified
montmorillonite, naphthalene sulfonic
acid-formaldehyde condensate sodium salt,
sodium or calcium or ammonium salts of
sulfonated lignin, acrylic acids/acrylic
acids ester copolymer neutralized-sodium
polycarboxyl and wetting agents chosen
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
from among alkyl ether, alkylaryl ether,
fatty acid diester and sorbitan monoester
types-polyoxyethylene (POE) compounds.
__________
]22[]02[
781001
‫ אנושי‬CD40– ‫נוגדנים ל‬
]2/[
ANTIBODIES AGAINST HUMAN
CD40
]00[
]02[
]22[
]02[
10.02.1999
09/026291
]00[ 19.02.1998
]00[ US
Int. Cl.8 A61K 039/395, C07K 016/28, 016/46, C12N 015/13, 015/63
BRISTOL-MYERS SQUIBB
COMPANY, U.S.A.
WO/1999/042075
WOLFF, BREGMAN AND GOLLER,
,‫ ברגמן וגולר‬,‫וולף‬
19B KEREN HAYESOD ST.,
‫ ירושלים‬,0:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, '‫ב‬06 ‫רחוב קרן היסוד‬
P.O.B. 1352,
JERUSALEM 91013
]00[
]0/[
[57] A light chain variable region
comprising all or a biologically active
portion of an amino acid sequence as
shown in SEQ ID NO:1 (Figure 4a) and a
heavy chain variable region comprising all
or a biologically active portion of an amino
acid sequence as shown in SEQ ID NO:2
(Figure 4b), both figures as shown the
specification.
__________
]22[]02[
781202
‫חלבונים המקיימים אינטראקציה עם‬
0–‫קספייס‬
]2/[
CASPASE-8 INTERACTING
PROTEINS
]00[
]02[
23.12.1999
127721
]00[ 24.12.1998
]00[ IL
200232
0013012000
IL
Int. Cl.8 A61K 038/17, C07K 014/47, C12N 015/12
YEDA RESEARCH AND
‫ רחובות‬,‫ידע חברה למחקר ופיתוח בע"מ‬
DEVELOPMENT CO. LTD.
WO/2000/039160
INTERLAB LTD.,
,‫אינטר לאב בע"מ‬
KIRYAT WEIZMANN
‫ נס ציונה‬,‫קרית ויצמן‬
NES ZIONA 76110
]22[
]02[
]00[
]0/[
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2272
[57] A purified polypeptide that binds to
caspase-8, said polypeptide comprising:
(a) the amino acid sequence of SEQ ID
NO:6;
(b) the amino acid sequence of an analog
of (a), having no more than ten changes in
the amino acid sequence of (a) each said
change being a substitution, deletion or
insertion of an amino acid, which analog
binds to caspase-8;
(c) the amino acid sequence of a
polypeptide encoded by a DNA sequence
capable of hybridizing with the DNA
sequence of SEQ ID NO:5, under
moderately stringent conditions, which
polypeptide binds to caspase-8;
(d) a derivative of (a), (b) or (c), which
binds to caspase-8.
__________
]22[]02[
781121
–‫ ול‬CD19 –‫פוליפפטידים ספציפיים ל‬
‫ והשימוש בהם‬CD3
]2/[
CD19XCD3 SPECIFIC
POLYPEPTIDES AND USES
THEREOF
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
21.04.1999
98107269.7
]00[ 21.04.1998
]00[ EP
Int. Cl.8 A61K 039/395, C07K 016/28, 016/46, C12N 015/13, 015/62
MICROMET AG, GERMANY
WO/1999/054440
EITAN, PEARL, LATZER AND
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
COHEN ZEDEK,
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
[57] A single-chain multi-functional
polypeptide comprising
(a) a first domain comprising a bindingsite of an immunoglobulin chain or an
antibody specifically recognizing CD19
antigen; and
(b) a second domain comprising a binding
site of an immunoglobulin chain or an
antibody specifically recognizing the CD3
antigen of human T cells, wherein said
domains are arranged in the order
VLCD19-VHCD19-VHCD3-VLCD3.
__________
2273
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
2-SUBSTITUTED -5[PIPERAZINYLSULFONYL]PYRIDINE-3CARBOXYLIC ACID DERIVATIVES
]00[
]02[
25.03.1999
9808315.7
]00[
20.04.1998
002/20010
0313/12000
Int. Cl.8 C07D 401/12, 401/14, 405/12, 405/14
PFIZER INC., U.S.A.
WO/1999/054333
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER,
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]22[
]02[
]00[
]0/[
781021
‫ של‬0 ‫נגזרות מותמרות בעמדה‬
–. ‫חומצה‬
–:–‫[פיפרזינילסולפוניל]פירידין‬
‫קרבוקסילית‬
]00[
GB
GB
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
‫שבע‬
[57] A compound of the formula
wherein:
R13 is OR3; R3 is C1 to C4 alkyl optionally
substituted with one or two substituents
selected from cyclopropyl, cyclobutyl, OH,
methoxy, ethoxy, benzyloxy, NR5R6,
phenyl, furan-3-yl, pyridine-2-yl and
pyridine-3-yl; cyclobutyl; 1methylpiperidin-4-yl; tetrahydrofuran-3-yl
or tetrahydropyran-3-yl or
tetrahydropyran-4-yl;
R4 is SO2NR7R8;
R5 and R6 are each independently selected
from H and C1 to C4 alkyl, or, together
with the nitrogen atom to which they are
attached, form a pyrrolidinyl, piperidinyl
or morpholinyl group; R7 and R8, together
with the nitrogen atom to which they are
attached, form a 4-R10 piperazinyl group
optionally substituted with one or two C1
to C4 alkyl group and optionally in the
form of its 4N-oxide;
R10 is H; C1 to C4 alkyl optionally
substituted with one or two substituents
selected from OH, NR5R6, CONR5R6,
phenyl optionally substituted with C1 to C4
alkoxy, benzodioxolyl and benzodioxanyl;
C3 to C6 alkenyl; pyridinyl or pyrimidinyl;
or a salt of such compound, or an acid
chloride derivative of such compound.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2274
]22[]02[
]2/[
REACTION MEASUREMENT
METHOD AND SYSTEM
]00[
]22[
]02[
]00[
11.10.2000
Int. Cl.8 A61B 005/00, G06F 017/00
ASSESSMENT SYSTEMS LTD
SHLOMO LAMPERT, SHMUEL
STASHEVSKY
NAOMI ASSIA & CO. LAW
OFFICES,
32 HABARZEL ST.
RAMAT HACHAYAL
TEL AVIV 69710
]0/[
[57] A method for measuring a subject's
reaction to stimuli presentation by using a
measurement scale, the method comprising
the steps of:
(i) presenting the subject with stimuli and
the measurement scale;
(ii) enabling the subject to indicate his
reaction by moving the position of the
scale with reference to time;
781022
‫שיטה ומערכת למדידת תגובה‬
‫ ירושלים‬,‫אססמנט סיסטמס בע"מ‬
‫ שמואל סטשבסקי‬,‫שלמה למפרט‬
,‫נעמי אסיא ושות' משרד עורכי דין‬
‫אביב‬-‫ תל‬,‫ רמת החייל‬:0 ‫רח' הברזל‬
(iii) tracing and recording the scale
positions and movements as a function of
time and/or detected measurement events;
(iv) detecting the final scale position; and
(v) evaluating and analyzing the
measurement data in order to determine
the subject's reaction to the stimuli.
__________
]22[]02[
]2/[
METHOD AND DEVICE FOR
TESTING SOILS
]00[
]22[
]02[
]0/[
22.10.2000
Int. Cl.8 E21B 049/00
MORDECHAI YUGER
WOLFF, BREGMAN AND GOLLER,
19B KEREN HAYESOD ST.,
P.O.B. 1352,
JERUSALEM 91013
[57] A soil-testing device (1) comprising
a multi-split barrel sampler (9) connected
at one side to a driving shoe (10), and at
2275
780702
‫שיטה ומכשיר לבדיקת קרקעות‬
‫ קדימה‬,‫מרדכי יוגר‬
,‫ ברגמן וגולר‬,‫וולף‬
‫ ירושלים‬,0:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, '‫ב‬06 ‫רחוב קרן היסוד‬
the other side, to ring (11), a tortional
angle measuring and cell torque moment
measuring cell.
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
__________
]22[]02[
780111
‫שימוש בנגזרות של אריל או הטרואריל‬
‫אזולילקרבינולים בייצור תרופה לטיפול‬
‫בדלקת נירוגנית‬
]2/[
USE OF DERIVATIVES OF ARYL
(OR HETEROARYL)
AZOLYLCARBINOLS IN THE
PREPARATION OF A
MEDICAMENT FOR THE
TREATMENT OF NEUROGENIC
INFLAMMATION
]00[
]02[
]22[
]02[
18.05.1999
9801021
]00[ 18.05.1998
]00[ ES
Int. Cl.8 A61K 031/415, C07D 231/10, 233/00, 239/00, 249/00, 409/02
LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE
S.A., SPAIN
WO/1999/059524
ITZHAK DE BOTTON,
,‫יצחק דה בוטון‬
P.O.BOX 29157 JERUSALEM
‫ ירושלים‬,060.7 .‫ד‬.‫ ת‬, 7
]00[
]0/[
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2276
[57] Use of a derivative of aryl or
heteroaryl azolylcarbinols of the formula
wherein
Ar is a phenyl or thienyl radical,
unsubstituted or optionally substituted by
1, 2 or 3 identical or different substituents,
selected from the group made up of
fluorine, chlorine, bromine, methyl,
trifluoromethyl and methoxy;
R1 is a hydrogen atom or an alkyl group
C1-C4;
R2 is a dialkyl (C1-C4) aminoalkyl (C2-C3),
or azaheterocyclyl-alkyl (C2-C3); and Het
is a five membered azotic heterocyclic
aromatic ring that contains from one to
three nitrogen atoms, unsubstituted or
optionally substituted by 1 or 2
substituents, identical or different, selected
from the group made up of fluorine,
chlorine, bromine and methyl: or of one of
its physiologically acceptable salts, in the
preparation of a medicament for the
treatment of neurogenic inflammation in
mammals, including man, as described in
the specification.
__________
]22[]02[
]2/[
RADIATION THERAPY MACHINE
FOR MODIFYING TREATMENT
SINOGRAMS
]00[
]02[
]22[
]02[
06.08.1999
60/095529
]00[ 06.08.1998
Int. Cl.8 A61N 005/10
WISCONSIN ALUMNI RESEARCH
FOUNDATION, U.S.A.
WO/2000/007669
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] A radiation therapy machine (10)
comprising: a gantry (24); a radiation
source (26) capable of providing a
radiation fan beam of individually energy
and/or fluence modulated radiation rays
directed along a radiation beam axis, the
2277
717021
‫מכשיר לטיפול בקרינה לשינוי סינוגרמים‬
‫טיפוליים‬
]00[
US
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
radiation beam axis positionable at a range
of angles about a patient positioned
within the gantry; and a computer (42) for
coordinating operations of the gantry and
radiation source; the machine being
adapted to:
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
(a) accept a ray treatment sonogram of
rows and columns providing energy and/or
fluence of different rays for a given angle
of the radiation beam axis, in rows, and
energy and/or fluence of a given ray for
different angles of the beam axis, in
columns, for a patient at a first position;
(b) develop patient movement data
indicating patient motion from the first
position to a second position; and
(c) for each given beam axis angle of the
ray treatment sonogram, to shift the
corresponding row of the treatment
sonogram according to a component of the
patient motion perpendicular to the given
beam axis; characterized in that: the
machine is further adapted to scale the
corresponding row to the ray treatment
sonogram according to a component of the
patient motion parallel to the given beam
axis; whereby divergence of the fan beam
of treatment radiation may be
accommodated.
5224222
The applications for division
from this application have
not yet been published
‫בקשות חלוקה מבקשה זו‬
6‫שטרם פורסמו‬
____________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2278
]22[]02[
717812
‫אתרי תרופה בקנדידה אלביקנס‬
]2/[
DRUG TARGETS IN CANDIDA
ALBICANS
]00[
]02[
16.08.1999
9817796.7
]00[ 14.08.1998
]00[ GB
00023/0/10
0012012000
EP
Int. Cl.8 A61K 039/00, C07K 014/40, 016/14, C12N 015/31
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BELGIUM
WO/2000/009695
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] An isolated nucleic acid molecule
encoding a polypeptide which is critical
for survival and growth of the yeast
Candida albicans and which nucleic acid
molecule comprises the sequence of
nucleotides in Sequence ID Number I.
__________
]22[]02[
717111
‫מוניטור של חלבונים למדידת‬
‫פוספורילציה של חלבון‬
]2/[
MONITOR PROTEIN FOR
MEASURING PROTEIN
PHOSPHORYLATION
]00[
]02[
]22[
]02[
02.09.1999
10/248861
]00[ 02.09.1998
]00[ JP
Int. Cl.8 C07K 002/00, 014/00, C12Q 001/68, G01N 033/50, 033/68
TOKYO MEDICAL AND DENTAL
UNIVERSITY, JAPAN
WO/2000/014108
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] A monitor protein for measuring
protein phosphorylation, the monitor
protein comprising (a) a phosphorylation
region comprising an amino acid residue
or an amino acid sequence to be
phosphorylated, wherein phosphorylation
phosphorylation region, and (b) a variable
property region that emits fluorescence,
wherein the variable property region shows
a property change attributed to a
conformation change of a protein
comprising at least the phosphorylation
region, which conformation change is
causes conformational change of the
2279
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
caused by phosphorylation of the amino
acid residue or the amino acid sequence.
__________
]22[]02[
710011
‫תכשירים אופטלמים‬
]2/[
OPHTHALMIC FORMULATIONS
]00[
]02[
]22[
]02[
27.03.2001
20000694/00
]00[ 07.04.2000
]00[ CH
Int. Cl.8 A61K 009/00, 009/08, 038/13, 047/26, A61P 027/02
LABORATOIRE MEDIDOM S.A.,
SWITZERLAND
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]0/[
[57] Topical ophthalmic formulation in
the form of an aqueous solution
comprising a cyclosporin, hyaluronic acid
or one of its salts, and polysorbate 80.
__________
]22[]02[
710111
‫פורמולציה רוקחית המכילה אומפרזול‬
]2/[
PHARMACEUTICAL
FORMULATION COMPRISING
OMEPRAZOLE
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
03.11.1999
9803772-4
]00[ 05.11.1998
]00[ SE
Int. Cl.8 A61K 009/20, 031/44, A61P 001/00, C07D 401/12
ASTRAZENECA AB, SWEDEN
PONTUS BERGSTRAND, PETER
WANG
WO/2000/027366
LUZZATTO & LUZZATTO,
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
INDUSTRIAL PARK, OMER,
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]00[
]0/[
[57] An enteric coated oral
pharmaceutical formulation comprising as
active ingredient a compound selected
from the group of omeprazole, an alkaline
salt of omeprazole, one of the single
enantiomers of omeprazole and an alkaline
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
salt of one of the single enantiomers of
omeprazole, and the formulaton comprises
a core material that comprises the active
ingredient optionally in admixture with an
alkaline reacting compound, and the active
ingredient is in admixture with one or
more pharmaceutically acceptable
2280
excipients such as a binding agent, a filling
agent and/or a disintegrating agent, and on
said core material a separating layer and an
enteric coating layer, characterized in that
a hydroxpyropyl cellulose (HPC) with a
cloud point of at least 38oC determined as
the temperature where the light
transmission of the system is 96%, is used
as a constituent of the separating layer, and
wherein the cloud point is determined in
the following way: the HPC is dissolved in
a concentration of 1.0% (w/w) in a mixed
solution of disodium hydrogenphosphate
buffer 0.086 M and hydrochloric acid 0.1
M in the proportions 7:3 at a pH of 6.756.85.
__________
]22[]02[
]2/[
ELECTROTHERMAL IGNITION
DEVICE AND METHOD FOR
PRODUCING THE DEVICE
]00[
]02[
]22[
]02[
15.04.2001
10020019.2
]00[ 22.04.2000
Int. Cl.8 F42B 005/08
TZN FORSCHUNGS-UND
ENTWICKLUNGSZENTRUM,
GERMANY
EITAN, PEARL, LATZER AND
COHEN ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
]0/[
[57] An electrothermal ignition device,
comprising: a cartridge (1) including a
cylindrical combustible sleeve (5) that is at
least partially filled with a propellantcharge powder (4), and a metallic base (6)
that is connected to one end of the sleeve
and forms a bottom (8) of the cartridge; a
high-voltage electrode (9) extending
through the base and electrically insulated
therefrom: at least one electrically-
2281
710201
‫התקן הצתה אלקטרוטרמי ושיטת יצור‬
‫ההתקן‬
]00[
DE
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
conductive wire (11), which extends
axially through the first propellant-charge
powder, connected between the highvoltage electrode and an annular contact
disposed adjacent another end of the
sleeve; and a pyrotechnical ignition
mixture (12) coating the at least one
electrically-conductive wire, at least in a
partial region along its length.
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
__________
]22[]02[
]2/[
SYSTEM FOR IMPROVING
BODY POSTURE
]00[
]22[
]02[
16.04.2001
Int. Cl.8 A47C 007/62, G08B 021/00
LOGICAL ELECTRONIC
ENGINEERING (1991) LTD.
]00[
]0/[
MOSHE IUSIM
WOLFF, BREGMAN AND GOLLER,
19B KEREN HAYESOD ST.,
P.O.B. 1352,
JERUSALEM 91013
[57] A system (2) for inducing
improvement in sitting posture associated
with a seating device having a seat (4) and
a backrest (6), said system having a first
member (A) associated with said seat or
with said backrest and a second member
(B) associated with said backrest, said
system further comprising: at least one
sensor located in said first member for
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
710177
‫מערכת לשיפור יציבת גוף‬
,‫) בע"מ‬0660( ‫לוג'יקל הנדסה אלקטרונית‬
‫ראש העין‬
‫משה יוסים‬
,‫ ברגמן וגולר‬,‫וולף‬
‫ ירושלים‬,0:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, '‫ב‬06 ‫רחוב קרן היסוד‬
detecting the presence of a user and for
providing an indication of same; at least
one sensor located in said second member
for detecting the position of the user's back
and for providing an indication same, and
an alarm (22) connected to said sensors for
informing the user whether the sitting
posture is correct or incorrect, based on the
indications of said sensors.
2282
]22[]02[
]2/[
INTEGRATED DATA BANK
COMBINING SYSTEM
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
11.10.2000
99120009.8
]00[ 14.10.1999
Int. Cl.8 G06F 017/30
SAP AG, GERMANY
WO/2001/027806
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER,
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
[57] A method for interchanging data
between two data base systems A and B,
where, for the unique identification of
stored data objects, each of the data base
systems uses a primary-key creation logic
to generate a system-specific primary key
(KA or KB) for each data object, and the
primary-key creation logics of the two data
2283
718220
‫מערכת בנק נתונים משולבת מאוחדת‬
]00[
EP
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
base systems A and B are independent of
one another, in which, to permit data
objects transported from a source data base
system A (OLTP-R/3) to a destination data
base system B(MS) to be uniquely
identifiable, which is necessary for new
entries shared across the system, the
following steps are carried out:
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
(a) the primary key (KA) for data objects
which are to be transported from the
source data base system A to the
destination data base system B is
compared with a key mapping table
(KMT) which contains the primary keys
(KA) and (KB) for all data objects for
which both primary keys (K A and KB) have
already been generated;
(b) if the primary key (K A) is not yet
available in the key mapping table (KMT),
a primary key (KB) of the destination data
base system (B) is automatically created
using a primary key generator (KG), is
stored in the data object and is stored in the
key mapping table KMT together with the
primary key (KA) of the source data base
system A,
(c) if the primary key (KA) of the source
data base system A was found in the key
mapping table (KMT), the corresponding
primary key (KB) of the destination data
base system B is stored in the data object.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2284
]22[]02[
]2/[
METHOD FOR DETERMINING
THE ACTIVITY OF A
SUBSTANCE USING A
FUNCTIONAL TEST IN VITRO
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
08.12.1999
98/15488
]00[ 08.12.1998
Int. Cl.8 C12Q 001/68
PROTEUS (S.A.), FRANCE
WO/2000/034514
EITAN, PEARL, LATZER AND
COHEN ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
[57] A method of screening a test
substance for ability to modify the known
enzymic activity of one or more proteins,
comprising the steps of:
(a) producing said proteins in vitro using a
cell-free translation system; and
718180
‫שיטה לקביעת הפעילות של חומר ע"י‬
IN VITRO ‫בדיקה תיפקודית‬
]00[
FR
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
(b) measuring and/or detecting variation of
the known enzymic activity of said
proteins in the presence and in the absence
of said substance.
__________
]22[]02[
711201
‫תכשיר רפואי המכיל אתר קדם–שפעול‬
‫ולפחות אזור קרינגל אחד מפלסמינאוגן‬
]2/[
PHARMACEUTICAL
COMPOSITION CONTAINING A
PRE-ACTIVATION DOMAIN AND
AT LEAST ONE KRINGLE
REGION FROM PLASMINOGEN
]00[
]02[
]22[
]02[
08.02.2000
60/120371
]00[ 17.02.1999
]00[ US
Int. Cl.8 A61K 038/00, 038/17, C12N 009/68
BRISTOL-MYERS SQUIBB
COMPANY, U.S.A.
WO/2000/048595
WOLFF, BREGMAN AND GOLLER,
,‫ ברגמן וגולר‬,‫וולף‬
19B KEREN HAYESOD ST.,
‫ ירושלים‬,0:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, '‫ב‬06 ‫רחוב קרן היסוד‬
P.O.B. 1352,
JERUSALEM 91013
]00[
]0/[
[57] An anti-angiogenic composition
comprising a purified polypeptide the
amino acid sequence of which comprises
2285
the pre-activation domain from
plasminogen and at least one kringle from
plasminogen, wherein said pre-activation
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
domain comprises amino acid residues 1-
77 of SEQ ID NO:1.
__________
]22[]02[
]2/[
SET OF SURGICAL TOOLS FOR
ANTERIOR CRUCIATE
LIGAMENT RECONSTRUCTION
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
28.01.2000
09/241428
]00[ 02.02.1999
Int. Cl.8 A61B 017/00, 017/88
T.A.G. MEDICAL PRODUCTS LTD.
WO/2000/045725
G.E. EHRLICH (1995) LTD.,
AYALON TOWER, 15TH FLOOR,
11 MENACHEM BEGIN ST.,
RAMAT GAN 52521
[57] A surgical inserter for inserting
through a drill (78) formed in a bone (70)
and for screwing into a rear wall of the
drill formed in the bone a surgical screw
having a ring, through which ring a band
of connective tissue being inserted, the
surgical inserter comprising:
(a) a head portion being formed with a ring
acceptor (16) for accepting the ring of the
surgical screw (10); and
(b) a neck portion being connected to, or
integrally formed with said head portion,
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
711108
‫מערכת כלי ניתוח לשיחזור הרצועה‬
‫הצולבת הקדמית‬
]00[
US
‫ מכשירים רפואיים בע"מ‬.‫ג‬.‫א‬.‫ת‬
,‫) בע"מ‬066.( ‫ארליך‬.‫אי‬.‫ג'י‬
,00 ‫רחוב מנחם בגין‬, 0. ‫ קומה‬,‫מגדל אילון‬
‫רמת גן‬
said neck portion being formed with two
longitudinal grooves extending from said
head portion to a proximal end of said
neck portion, said two longitudinal
grooves being for accepting and protecting
the band of connective tissue therein, so as
to enable inserting the surgical screw and
the band of connective tissue through the
drill formed in the bone, and screwing the
surgical screw into the rear wall of the
drill formed in the bone with minimized
damage to the band of connective tissue.
2286
__________
]22[]02[
]2/[
INFORMATION ADDITIVE
GROUP CODE GENERATOR AND
DECODER FOR
COMMUNICATION SYSTEMS
]00[
]02[
]22[
]/2[
]02[
]00[
]0/[
15.09.2000
09/399201
]00[ 17.09.1999
Int. Cl.8 H03M 007/00
140705
DIGITAL FOUNTAIN, U.S.A.
WO/2001/020786
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
[57] A method of generating a group of
output symbols, a group being one or more
output symbols wherein each output
symbol is selected from an output alphabet
and the group is such that an input file,
comprising an ordered plurality of input
symbols each selected from an input
alphabet, is recoverable from a set of such
groups, the method comprising the steps
of:
2287
711201
‫ בעל‬,‫מקודד של תגובת שרשרת בקבוצות‬
‫מספר משתנה של נתוני קלט עבור כל קוד‬
‫פלט קבוצה‬
]00[
US
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
obtaining a key I for the group, wherein
the key is selected from a key alphabet and
the number of input symbols in the input
file; calculating, according to a
predetermined function of I, a list AL(I)
for the group, wherein AL(I) is an
indication of W(I) associated input
symbols associated with the group, and
wherein weights W are positive integers
that vary between at least two values and
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
are greater than for at least one value of I;
and generating an output symbol value for
each output symbol in the group from a
predetermined function of the associated
input symbols indicated by AL(I).
__________
]22[]02[
‫משאבת מזרק‬
]2/[
SYRINGE PUMP
]00[
]02[
]22[
]02[
30.07.2001
0020060.0
]00[ 16.08.2000
Int. Cl.8 A61M 005/145, 005/32
SMITHS GROUP PLC, UNITED
KINGDOM
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]0/[
711102
[57] A syringe pump (1) adapted to
receive a syringe (30) of the kind having a
plunger (35) movable along a barrel (30),
the pump including an occlusion detector
(11) responsive to occlusion to flow of
medication from the syringe, characterised
in that said occlusion detector includes a
force sensor (20) responsive to pressure on
]00[
GB
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
the plunger caused by occlusion, and that
the pump is operable in response to a
detected occlusion to reverse the drive
applied to move the plunger along the
barrel sufficiently to reduce excess force
on the medication caused by the occlusion
until the force detected by the force sensor
falls by a predetermined amount.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2288
]22[]02[
711111
‫חלבון מקדם מזורז על–ידי חום‬
]2/[
HEAT-INDUCIBLE PROMOTER
]00[
]02[
]22[
11.02.2000
279/99
]00[ 11.02.1999
]00[ CH
Int. Cl.8 C07K 014/39, C12N 001/19, 001/21, 009/16, 015/11, 015/55, 015/63, C12P
021/02
RHEIN BIOTECH GESELLSCHAFT
FUR NEUE BIOTECHNOLOGISCHE
PROZESSE UND PRODUKTE
GMBH, GERMANY
GERD GELLISSEN, GERMANY
WO/2000/047749
REINHOLD COHN AND
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
PARTNERS,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]02[
]00[
]0/[
[57] Heat-inducible promoter selected
from the following nucleic acids:
(a) a nucleic acid with the sequence
indicated in SEQ ID NO:1;
(b) a nucleic acid having a sequence which
exhibits at least 40% identity over a length
of 300 bp with the sequence indicated in
(a);
(c) a nucleic acid which hybridizes under
stringent conditions with the
complementary strand of one of the
nucleic acids indicated in (a) or (b);
(d) a fragment of one of the nucleic acids
indicated in (a) to (c) which retains the
function of the heat inducible promoter;
(e) a combination of several of the nucleic
acids indicated in (a) to (d), wherein the
sequences of the nucleic acids may be
different or the same; or a heat-inducible
promoter having a sequence
complementary to the sequence of one of
the nucleic acids indicated in (a) to (e);
with the proviso that the heat-inducible
promoter does not exhibit the promoter
sequence of the trehalose-6-phosphate
synthase gene of Saccharomyces
cerevisiae or Schizosaccharomyces pombe.
__________
2289
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
711111
‫צורה גבישית של אפלרנון המגלה שיעור‬
‫התפרקות מוגדל‬
]2/[
EPLERENONE CRYSTALLINE
FORM EXHIBITING ENHANCED
DISSOLUTION RATE
]00[
]02[
04.12.2000
60/169639
]00[ 08.12.1999
]00[ US
/362/022/
3012012000
US
/362/0/03
3012012000
US
/362/0030
3012012000
US
/362/0/00
3012012000
US
/362/0/30
3012012000
US
Int. Cl.8 A61K 031/58, A61P 009/00, 013/06, C07J 071/00
PHARMACIA CORPORATION,
U.S.A.
WO/2001/042272
LUZZATTO & LUZZATTO,
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
INDUSTRIAL PARK, OMER,
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] A pharmaceutical composition in an
oral dosage form comprising from about
0.5 mg to about 500 mg eplerenone, and at
least one pharmaceutically acceptable
excipient, wherein:
(a) the eplerenone present in the
composition has a phase purity of from
about 50% to about 100% Form H
crystalline eplerenone, and
(b) the Form H crystalline eplerenone is
characterized by an X-ray powder
diffraction pattern at a wavelength of
1.54056 Å comprising a peak at 7.0+0.2
degrees 2θ.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2290
]22[]02[
]2/[
APPARATUS FOR QUICKLY
AND HUMANELY KILLING
CHICKENS
]00[
]22[
]02[
14.09.2001
Int. Cl.8 A01M 027/00, A22B 003/06
STATE OF ISRAEL, MINISTRY OF
AGRICULTURE, AGRICULTURAL
RESEARCH ORGANIZATION
NACHSHON SHAMIR, ELI BAR,
ROMAN BRUCKMAN, RONI
HOFFMAN
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] An apparatus for quickly and
humanely killing chickens in a completely
dry manner, comprising:
(a) an overhead conveyer (1) comprising
an overhead conveyer and a plurality of
electrically-conductive shackles (4) for
suspending a succession of chickens by
their feet and for conveying said chickens
along a predetermined path, said
predetermined path including an
electrocution region (10);
712122
‫מתקן להמתת עופות בצורה מהירה‬
‫ואנושית‬
‫ מינהל‬,‫ משרד החקלאות‬,‫מדינת ישראל‬
‫ בית דגן‬,,‫המחקר החקלאי‬
‫ רוני‬,‫ רומן ברוקמן‬,‫ אלי בר‬,‫נחשון שמיר‬
‫הופמן‬
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
(b) an electrically-conductive engaging
mechanism for non-injuriously engaging
the head of a chicken when said chicken
reaches the electrocution region;
(c) electrocution means (2) for passing an
electrical current between said overhead
conveyer and said engaging mechanism
such that when said chicken is in said
electrocution region, and said electrical
current is passed between said overhead
conveyer and said engaging mechanism,
said chicken is electrocuted.
__________
2291
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
METHODS FOR
DETERMINATION OF SINGLE
NUCLEIC ACID
POLYMORPHISMS USING A
BIOELECTRONIC MICROCHIP
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
28.03.2000
291129
]00[ 12.04.1999
Int. Cl.8 C12Q 001/68
NANOGEN INC., U.S.A.
WO/2000/061805
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
[57] A method for determining the
presence of a specific sequence in at least
one genetic locus of one or more target
nucleic acids of interest in at least one
sample of interest using an electronically
addressable microchip comprising a
plurality of addressable capture sites with
associated electrodes, the method
comprising, for each genetic locus:
(a) contacting a single stranded target
nucleic acid of interest with at least one
stabilizer oligonucleotide, wherein the
stabilizer oligonucleotide comprises a
sequence complementary to at least a
portion of the target nucleic acid of
interest, wherein at least one terminus of
the stabilizer oligonucleotide hybridizes to
the target nucleic acid of interest at or
adjacent to a region of expected variance
in the specific sequences;
(b) contacting the target nucleic acid of
interest with at least one reporter
oligonucleotide, wherein the reporter
oligonucleotide comprises a sequence
complementary to at least a portion of the
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
712112
‫שיטות לקביעת ריבוי צורות של חומצת‬
‫גרעין יחידה באמצעות מיקרוציפ‬
‫ביואלקטרוני‬
]00[
US
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
target nucleic acid of interest, wherein a
terminus of the reporter oligonucleotide
further fully hybridizes to the target
nucleic acid at a position contiguous with
the terminus of the stabilizer
oligonucleotide if the specific sequence is
present, further wherein the contiguously
hybridized termini of the reporter and
stabilizer form a stabilizing base-stacking
interaction if the specific sequence is
present;
(c) electronically addressing the target
nucleic acid to at least one capture site on
the bioelectronic microchip, wherein the
target nucleic acid is captured at the
capture site by a capturing means;
(d) after (a), (b), and (c), subjecting the
captured target nucleic acid and hybridized
stabilizer and reporter oligonucleotides to
destabilizing conditions, wherein the
destabilizing conditions are sufficient to
cause the reporter oligonucleotide to
dissociate in the absence of the stabilizing
base-stacking interaction; and
(e) detecting the hybridization of the
2292
reporter oligonucleotide to the target
nucleic acid after (d), whereby the
presence of the specific sequence in the
target nucleic acid is determined.
__________
]22[]02[
712017
‫תכשירים ושיטות לטיפול בסרטן על ידי‬
VEGF ‫עיכוב סלקטיבי של‬
]2/[
COMPOSITIONS AND METHODS
FOR CANCER TREATMENT BY
SELECTIVELY INHIBITING
VEGF
]00[
]02[
]22[
]02[
28.04.2000
60/131432
]00[ 28.04.1999
]00[ US
Int. Cl.8 A61K 039/395, A61P 035/00, C07K 016/00, 016/22, 016/28, C12P 021/08
BOARD OF REGENTS, THE
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM,
U.S.A.
WO/2000/064946
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] A composition comprising a
biologicallv effective amount of a purified
anti-VEGF antibody, or antigen-binding
fragment thereof, that binds to
substantially the same epitope as the
monoclonal antibody ATCC PTA 1595
The applications for division
from this application have
not yet been published
and that significantly inhibits VEGF
binding to the VEGF receptor VEGFR2
(KDR/Flk-1) without significantly
inhibiting VEGF binding to the VEGF
receptor VEGFR1 (Flt-1).
5222166
‫בקשות חלוקה מבקשה זו‬
6‫שטרם פורסמו‬
__________
2293
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
CONFOCAL WAFERINSPECTION SYSTEM
]00[
]22[
]02[
]0/[
25.10.2001
Int. Cl.8 G01B 011/02
CAMTEK LTD
YAAKOV FINK,
34 BEN YEHUDA ST.,
JERUSALEM
711711
‫מערכת קונפוקלית לבדיקת וופרים‬
‫ מגדל העמק‬,‫קמטק בע"מ‬
,‫יעקב פינק משרד עו"ד ונוטריון‬
,:4 ‫ רחוב בן יהודה‬06 ‫מגדל העיר קומה‬
‫ירושלים‬
[57] A confocal chromatic waferinspection system comprising: a table (21)
for supporting a wafer (23) for inspection,
the table being movable along an x-axis
and along a y-axis in an XY plane;
movement means (22) for moving the table
in the XY plane; a confocal chromatic
height measurement system (26),
perpendicular to the table, for measuring a
range to a point on a surface of the wafer
so as to enable recognition of changes in
surface height of the wafer while the wafer
moves with the table; and a computer (24)
operable for:
(i) storing a bumps map of the wafer;
(ii) controlling the movement means to
move the table such that a measuring point
of the confocal chromatic height
measurement system crosses each bump of
the wafer;
(iii) storing a height profile of each bump;
(iv) at least one of: comparing the height
profile of each bump to height profiles of
other bumps on the wafer, and checking
the height profile of each bump according
to predetermined criteria; and
(v) outputting comparison results.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2294
]22[]02[
711712
‫ תכשיר והרכבים‬,‫נגזרות של סטרפטוגרמין‬
‫המכילים אותן‬
]2/[
STREPTOGRAMIN
DERIVATIVES, THEIR
PREPARATION AND
COMPOSITIONS CONTAINING
THEM
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
29.06.2000
99/08375
]00[ 30.06.1999
]00[ FR
Int. Cl.8 A61K 038/05, A61P 031/04, C07K 005/078
NOVEXEL, FRANCE
WO/2001/002427
PEARL COHEN ZEDEK LATZER,
‫ עורכי פטנטים‬,‫פרל כהן צדק לצר עורכי דין‬
5 SHENKAR STREET,
,‫ונוטריונים‬
P.O.B. 12704
,007/4 .‫ד‬.‫ ת‬, . ‫ רח' שנקר‬,0 ‫ים‬-‫מרכז גב‬
HERZLIYA 46733
‫הרצליה‬
[57] Group A streptogramin derivative of
the formula
in which
R1 represents a halogen atom or an azido
or thiocyanato radical, R2 represents a
hydrogen atom or a methyl or ethyl
radical, R3 represents a hydrogen atom, or
the residue of an aliphatic, cycloaliphatic,
aromatic, araliphatic, heterocyclic or
heterocyclylaliphatic ester which may be
substituted, and the bond --- represents a
single bond (stereochemistry 27R) or a
double bond, as well as its salts when they
exist.
__________
2295
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
711128
‫תולדות בנזאימידזול חדשות ותכשירי‬
‫רוקחות המכילים תרכובות אלה‬
]2/[
BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES
AND PHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS COMPRISING
THESE COMPOUNDS
]00[
]02[
]22[
22.06.2000
PA199900888 ]00[ 22.06.1999
]00[ DK
Int. Cl.8 A61K 031/4184, A61P 021/00, 023/00, 025/00, C07D 235/00, 235/06,
401/10
NEUROSEARCH A/S, DENMARK
WO/2000/078728
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]02[
]00[
]0/[
[57] A benzimidazole derivative of the
formula
or a pharmaceutically acceptable salt
thereof, wherein,
R' represents a group of the formula
–(alk)q-R1,
wherein
(alk) represents C1-8-alkyl, C2-6-alkenyl or
C2-6-alkynyl,
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
q is 0 or 1,
R1 represents a group of the formula
–CO2R2, wherein
R2 represents hydroxy-C1-8-alkyl, C1-8alkoxy-C1-8-alkyl, or C1-8-thioalkoxy-C1-8alkyl;
and R" represents a group of the formula
2296
in which formula
o is 0 or 1,
n is 0, 1 or 2,
X represents N or CH,
Y represents O, NR11 or CHR11, wherein
R11 represents hydrogen, C1-8-alkyl,
hydroxy-C1-8-alkyl, C1-8-alkoxy-C1-8-alkyl,
carboxyl or acyl, or a group of the formula
–(C1-8-alkyl)p-CN, -(C1-8-alkyl)p-aryl, -(C18-alkyl)p-O-aryl, -(C1-8-alkyl)p-O-aralkyl, (C1-8-alkyl)p- "Heterocycle", -(C1-8-alkyl)pCO2-"Heterocycle" or –(C1-8-alkyl-CO2)s(C1-8-alkyl)t-COR5,
wherein
p, s and t independently of each another is
0 or 1,
"Heterocycle" represents a mono- or
polycyclic heterocyclic group, which
heterocyclic group is optionally substituted
one or more times with substituents
selected from the group consisting of
halogen, C1-8-alkyl, hydroxy, oxo, cyano,
hydroxy-C1-8-alkyl, C1-8-alkoxy-C1-8-alkyl,
carboxyl and acyl, R5 represents hydroxy,
C1-8-alkoxy, hydroxy-C1-8-alkoxy, C1-8alkoxy-C1-8-alkoxy, C1-8-thioalkoxy-C1-8alkoxy, aryl or aralkyl, or a group of the
formula –NR6R7 or –O-C1-8-alkyl-NR6R7,
in which formulas
R6 and R7 independently of each another
represents hydrogen, C1-8-alkyl, C3-7cycloalkyl or a mono- or polycyclic
heterocyclic group, which heterocyclic
group is optionally substituted one or more
times with substituents selected from the
group consisting of C1-8-alkyl, and acyl, or
R6 and R7 together with the nitrogen to
which they are attached form a mono- or
polycyclic heterocyclic group, which
heterocyclic group may be substituted one
or more times with substituents selected
from the group consisting of C1-8-alkyl and
acyl, and
R14 and R15 independently of each another
represent hydrogen, C1-8 alkyl, hydroxy-C18-alkyl, C1-8-alkoxy-C1-8-alkyl, carboxyl or
acyl.
__________
2297
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
711121
‫ לא‬,‫שימוש בתרופות אנטי–דלקטיות‬
,‫ המשחררות תחמוצת חנקן‬,‫סטרואידיות‬
‫בשילוב עם מעכב של משאבות פרוטונים‬
‫ בהכנת תרופה‬,‫ או לבד‬,‫רגישות לחומצה‬
‫לטיפול בדלקות הנגרמות מהליקובקטר‬
‫פילורי‬
]2/[
USE OF NITRIC OXIDERELEASING NON STEROIDAL
ANTIINFLAMMATORY DRUGS,
EITHER IN COMBINATION WITH
AN ACID SUSCEPTIBLE PROTON
PUMP INHIBITOR, OR ALONE, IN
THE MANUFACTURE OF
MEDICAMENTS FOR THE
TREATMENT OF
HELICOBACTER PYLORI
INFECTIONS
]00[
]02[
25.05.2000
9902027-3
]00[ 01.06.1999
]00[ SE
003/03/-2
0212012000
SE
Int. Cl.8 A61K 045/00, A61P 001/04, 031/00
NICOX S.A., FRANCE
ARNE EEK, JOHAN RAUD
WO/2000/072838
LUZZATTO & LUZZATTO,
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
INDUSTRIAL PARK, OMER,
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]22[
]02[
]00[
]00[
]0/[
[57] Use of a NO-releasing NSAID as
well as a pharmaceutically acceptable salt
or an enantiomer thereof, for the
manufacture of a medicament for the
treatment of Helicobacter pylori infections.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2298
]22[]02[
]2/[
BLOCKING ANTIBODY TO VLA-1
AND ITS USE IN THE
MANUFACTURE OF A
PHARMACEUTICAL
COMPOSITION FOR THE
TREATMENT OF
INFLAMMATORY DISORDERS
]00[
]02[
01.06.2000
60/137038
]00[ 01.06.1999
/3620200/
0013010333
Int. Cl.8 A61K 039/395, C07K 016/28
BIOGEN IDEC MA INC., U.S.A.
WO/2000/072881
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] Use of a function blocking antibody
or a fragment of said antibody in the
manufacture of a pharmaceutical
compositon for treating an inflammatory
disorder in a subject, wherein: (1) the
711221
‫ והשימוש בו לייצור‬VLA–1 ‫נוגדן חוסם‬
‫תכשיר תרופתי לטיפול במחלות דלקתיות‬
]00[
US
US
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
antibody binds an epitope of VLA-1
comprising amino acid residues 91-96 of
Figure 15 as shown in the specification;
and (2) the antibody is not antibody 1B3.1
(ATCC HB 10536).
__________
]22[]02[
]2/[
ANHYDROUS MIRTAZAPINE
AND PROCESS FOR PREPARING
THE SAME
]00[
]02[
]22[
]02[
19.11.2001
2000-359891 ]00[ 27.11.2000
Int. Cl.8 C07D 471/00, 471/14
SUMITOMO CHEMICAL
COMPANY, LIMITED, JAPAN
DR. YITZHAK HESS & PARTNERS,
279 HAYARKON ST.,
P.O.B. 6451,
TEL AVIV 61063
]0/[
[57] A process for preparing anhydrous
mirtazapine crystals substantially free of
lower alcohol insolubles comprising the
steps of:
2299
711211
‫מירטאזאפין נטול מים ותהליך עבור הכנתו‬
]00[
JP
,‫ד"ר יצחק הס ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,64.0 .‫ד‬.‫ ת‬, 076 ‫רחוב הירקון‬
(i) dissolving crude mirtazapine in a lower
alcohol having a temperature of from -5o to
10oC;
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
(ii) filtering the resulting lower alcohol
solution of crude mirtazapine;
(iii) concentrating the resulting filtrate to
provide a concentrated filtrate; and
(iv) crystallizing anhydrous mirtazapine
from said concentrated filtrate using
heptane or a petroleum ether as a
precipitation solvent.
__________
]22[]02[
711172
‫שיטה ומערכת לניווט במדריך‬
]2/[
METHOD AND SYSTEM FOR
NAVIGATING A DIRECTORY
]00[
]02[
24.05.2000
PQ0559
]00[ 25.05.1999
]00[ AU
PQ1313
0313/12000
AU
PQ2912
2013012000
AU
PQ3632
0212312000
AU
Int. Cl.8 G06F 003/03, 003/06, 003/12, 013/00, 017/30, G06K 017/00
SILVERBROOK RESEARCH PTY.
LTD., AUSTRALIA
WO/2000/072192
REINHOLD COHN AND
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
PARTNERS,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] A method of enabling a user to
navigate a directory using a list of
directory entries printed onto a surface, the
list of directory entries corresponding to at
least one node of an index of the directory,
the method including the steps of, in a
computer system: causing a printer to print
the surface by printing, substantially
simultaneously: the list of directory
entries, each entry extending over a spatial
zone; and coded data indicative of an
identity of the list of directory entries and
of a plurality of reference points, at least
some of the coded data being provided in
each spatial zone such that at least some of
the coded data is substantially coincident
with the list of directory entries; receiving
indicating data from a hand-held sensing
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
device, the indicating data being indicative
of both an identity of the list of directory
entries and a position of the sensing device
relative to the list of directory entries, the
sensing device being adapted to: (a) sense
at least some of the coded data when the
user touches the sensing device against the
surface in the vicinity of a selected printed
directory entry; and (b) generate the
indicating data using at least some of the
sensed coded data; identifying, using the
indicating data, further directory
information relating to a selected node of
the index of the directory corresponding to
the selected printed directory entry; and
providing the further directory information
to the user.
2300
__________
]22[]02[
]2/[
MOVEMENT SENSING DEVICE
]00[
]02[
24.05.2000
PQ0559
]00[ 25.05.1999
PQ1313
0313/12000
Int. Cl.8 G06K 009/32
SILVERBROOK RESEARCH PTY.
LTD., AUSTRALIA
WO/2000/072230
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] A sensing device for sensing region
identity data and generating movement
data when the sensing device is moved
relative to a region of a surface, the region
identity data being indicative of an identity
of the region, the movement data being
indicative of the movement of the sensing
2301
711127
‫התקן לגילוי תנועה‬
]00[
AU
AU
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
device relative to the region, the surface
having disposed upon it coded data
indicative of at least one region associated
with the surface and of a plurality of
reference points of the region, the sensing
device including: a region identity sensing
means configured to sense the region
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
identity data using at least some of the
coded data; a motion sensing means (164)
configured to generate the movement data
by: using sensed coded data to determine
the sensing device's movement relative to
two or more reference points; and, using
acceleration sensing means to sense
acceleration of the sensing device; and a
communicator configured to communicate
the region identity data and the movement
data to a computer system.
__________
]22[]02[
]2/[
ANT CONTROLLERS AND
METHOD FOR APPLICATION
THEREOF
]00[
]02[
]22[
]02[
28.06.2000
11/190671
]00[ 05.07.1999
Int. Cl.8 A01N 003/00, 037/44, 047/34
BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
GERMANY
WO/2001/001781
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
711220
‫מדבירי נמלים ושיטה להשתמש בהם‬
]00[
JP
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
2302
[57] A method for combating pests
selected from the Isoptera, Hymenoptera,
Orthoptera, and Psocoptera orders
comprising applying to the pest or its locus
a hydrazine derivative of the formula
wherein
R1 represent hydrogen or C1-C6 alkyl;
R2 and R3 which may be same or different,
represent hydrogen, hydroxy, C1-C6 alkyl,
C1-C6 alkoxy, C1-C6 alkylcarbonyl or
phenylcarbonyl;
R4 represents hydrogen or C1-C6 alkyl;
X represents 1 to 5 same or different
substituents selected from the group
hydrogen, halogen, C1-C6 alkyl and C1-C6
haloalkyl;
Y represents 1 to 5 same or different
substituents selected from nitro and cyano;
Z represents halogen, cyano, C1-C6 alkyl,
C1-C6 haloalkyl, C1-C6 alkoxy, C1-C6
haloalkoxy, C1-C6 haloalkoxy, C1-C6
haloalkylthio, C1-C6 haloalylthio, C1-C6
haloalkylsulfinyl or C1-C6
haloalkylsulfonyl; and W represents
oxygen or sulfur.
__________
]22[]02[
711701
‫–הטרואריל אדנוזין בעלות פיעלות‬0 ‫נגזרות‬
‫ והרכבים רקחיים‬A2A ‫אגוניסטית לקולטני‬
‫המכילים אותן‬
]2/[
2-HETEROARYL ADENOSINE
DERIVATIVES WITH A2A
RECEPTOR AGONIST ACTIVITY
AND PHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS CONTAINING
THEM
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
20.06.2000
60/140478
]00[ 22.06.1999
]00[ US
Int. Cl.8 A61K 031/7076, 049/00, A61P 007/00, 009/00, C07H 019/167
CV THERAPEUTICS, INC., U.S.A.
WO/2000/078776
SANFORD T.COLB & CO.,
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
P.O.B. 2273,
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
REHOVOT 76122
2303
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
[57] A compound of the formula:
wherein X is S, O, or NR5;
R1 is –CH2OH, or –C(=O)NR7R8;
R2, R3, R4 and R5are each individually
selected from the group consisting of
hydrogen, halo, NO2, CF3, CN, OR20,
SR20, N(R20)2, S(O)R22, SO2R22,
SO2N(R20)2, SO2NR20COR22, SO2NR20,
SO2NR20SO2R22,
NR20SO2R22,SO2NR20CO2R22,
OCONR20SO2R22, OC(O)R20,
C(O)OCH2OC(O)R20, OCON(R20)2, C1-15
alkyl, C2-15 alkenyl, C2-15 alkynyl, C1-15
alkoxy, heterocyclyl, aryl, and heteroaryl,
which alkyl, alkenyl, alkynyl, alkoxy, aryl,
heterocyclyl, and heteroaryl are optionally
subsituted with from 1 to 3 substituents
independently selected from the group
consisting of halo, NO2, heterocyclyl, aryl,
heteroaryl, CF3, CN, OR20, N(R20)2,
S(O)R22, SO2R22, SO2N(R20)2,
SO2NR20COR22, SO2NR20CO2R22,
SO2NR20CON(R20)2 NR20COR22,
NR20CO2R22, NR20CON(R20)2, COR20,
CO2R20, CON(R20)2, CONR20SO2R22,
NR20SO2R22, SO2NR20COP2R22,
OCONR20SO2R22, OC(O)R20, OC(O)R20,
C(O)OCH2OC(O)R20, and OCON(R20)2
and wherein each optional heteroaryl, aryl,
and heterocyclyl substituent is further
optionally subsituted with halo, NO2,
alkyl, CF3, amino, monoalkylamino,
dialkylamino, alkylamide, arylamide,
heteroarylamide, NCOR22, NR20SO2R22,
COR20, CO2R20, CON(R20)2,
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
NR20CON(R20)2, OC(O)R20,
OC(O)N(R20)2, SR20, S(O)R22, SO2N(R20)2,
CN, and OR20 wherein when R1 is CH2OH,
then one substituent selected from R2, R3
or R4 is not hydrogen;
R7 and R8 are each independently selected
from H, and C1-5 alkyl that is optionally
substituted with from 1 to 2 substituents
independently selected from the group
consisting of halo, NO2, heterocyclyl, aryl,
heteroaryl, CF2, CN, OR20, SR20, N(R20)2,
S(O)R22, SO2N(R20)2, SO2NR20COR22,
SO2NR20CO2R22, SO2NR20CON (R20)2,
N(R20)2 NR20COR22, NR20CO2R22,
NR20CON(R20)2, COR20, CO2R20,
CON(R20)2, CONR20SO2R22, NR20SO2R22,
SO2NR20CO2R22, OCONR20SO2R22,
OC(O)R20, C(O)OCH2OC(O)R20, and
OCON(R20)2 and each optional heteroaryl,
aryl, and heterocyclyl substituent is further
optionally substituted with halo, NO2,
alkyl, CF3, amino, monoalkylamino,
dialkylamino, alkylamide, arylamide,
heteroarylamide, NCOR22, NR20SO2R22,
COR20, CO2R20, CON(R20)2,
NR20CON(R20)2, OC(O)R20,
OC(O)N(R20)2, SR20, S(O)R22, SO2R22,
SO2N(R20)2, CN, and OR20;
R20 is selected from the group consisting of
H, C1-15 alkyl, C2-15 alkenyl, C2-15 alkynyl,
heterocyclyl, aryl, and heteroaryl, which
alkyl, alkenyl, alkynyl, heterocyclyl, aryl,
and heteroaryl are each optionally
substituted with from 1 to 3 substituents
2304
independently selected from the group
consisting of halo, alkyl, monoalkylamino,
dialkylamino, alkylamide, arylamide,
heteroarylamide, CN, O-C1-6 alkyl, CF3,
aryl, and heteroaryl; and R22 is selected
from the group consisting of C1-15 alkyl,
C2-15 alkenyl, C2-15 alkynyl, heterocyclyl,
aryl, and heteroaryl which alkyl, alkenyl,
alkynyl, heterocyclyl, aryl, and heteroaryl
are each optionally substituted with from 1
to 3 substituents independently selected
from the group consisting of halo, alkyl,
monoalkylamino, dialkylamino,
alkylamide, arylamide, heteroaryl amide,
CN, –O-C1-6 alkyl, CF3, and heteroaryl.
__________
]22[]02[
711010
‫אפיטופים שנוצרו ע"י קישור לא–קוולנטי‬
‫של קוניוגטים‬
]2/[
EPITOPES FORMED BY NONCOVALENT ASSOCIATION OF
CONJUGATES
]00[
]02[
]22[
]02[
27.06.2000
9915074.0
]00[ 28.06.1999
]00[ GB
Int. Cl.8 A61K 009/127, C07K 001/107, G01N 033/50, 033/543
MOZAIC DISCOVERY LIMITED,
BRITISH VIRGIN ISLANDS
WO/2001/001140
EITAN, PEARL, LATZER AND
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
COHEN ZEDEK,
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
]00[
]0/[
[57] A non-naturally occurring
composition for interacting with a ligand,
which composition comprises a
supramolecular assembly, said
supramolecular assembly comprising a
non-covalent association of a plurality of
distinct conjugates, each conjugate
comprising a head group and a tail group,
wherein the tail groups of the conjugates
form a hydrophobic aggregation and the
conjugates are movable within the
association so that, in the presence of a
ligand, at least two of the head groups are
appropriately positioned to form an epitope
capable of interacting with the ligand more
strongly than each of the head groups
individually.
__________
2305
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
BLISTER BOX PACK FOR
SENSITIVE PACKAGED GOODS
WITH HIGHLY VOLATILE
AND/OR MOISTURE SENSITIVE
COMPONENTS
]00[
]02[
]22[
]02[
29.06.2000
19931364.4
]00[ 07.07.1999
Int. Cl.8 B65D 073/00, 075/36
LTS LOHMANN THERAPIESYSTEME AG, GERMANY
WO/2001/004019
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER,
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]00[
]0/[
[57] Blister cardboard pack of sensitive
goods to be packaged comprising readily
volatile and/or moisture-sensitive
components, in a configuration preventing
the entrance of moisture and/or the escape
of volatile components, comprising a
blister card, which is configured either as
one piece or, e.g. as a folding card (1, 1'),
in two pieces, as a carrier for a blister cap
(2) of transparent material containing the
packaged goods, which blister card and
blister cap are connected to each other by
at least one sealing lacquer film, a barrier
layer (4) being arranged between the
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
711810
‫אריזה בועתית לקופסא לטובין ארוזים‬
‫או מרכיבים‬/‫רגישים בעלי נדיפות גבוהה ו‬
‫הרגישים ללחות‬
]00[
DE
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
blister card and the blister cap which is
impermeable to water vapour and volatile
components and is connected in a
mediatight manner, on the one hand, to the
blister card and. on the other hand, to the
blister cap by means of at least one sealing
lacquer pressure-sensitive adhesive film
characterized in that the blister card is
made of cardboard and that the barrier
layer is comprised of an impregnating
layer (4') of at least that surface of the
blister card which faces the blister cap, or
is a plastics film.
2306
__________
]22[]02[
]2/[
PROCESS FOR THE CISSELECTIVE CATALYTIC
HYDROGENATION OF
CYCLOHEXYLIDENAMINES
]00[
]02[
]22[
]02[
20.07.2000
1399/99
]00[ 29.07.1999
Int. Cl.8 C07C 211/00
CIBA SPECIALTY CHEMICALS
HOLDING INC., SWITZERLAND
WO/2001/009080
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
711127
–‫תהליך להדרוגנציה קטליטית בררנית‬
‫ציסשל ציקלוהקסנאידאנאמינים‬
]00[
CH
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
[57] A process for preparing compounds
of the formula
2307
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
in which R1 and R2 are, independently of
one another, hydrocarbon radicals and A
are substituents and m is an integer from 0
to 4 which defines the number of
substituents A, which comprises
(a) hydrogenating a cyclohexylidenamine
of the formula:
in which n is zero or 1, R1, R2, A and m are
as defined above, in the presence of a
copper-containing catalyst and in the
presence of a protic solvent; or
(b) reacting a ketone of the formula:
in which R2, A and m are as defined above,
with a compound which introduces the
group R1-N→(O)n, hydrogenating the
imine or nitrone (II) obtainable as an
intermediate in the presence of a coppercontaining catalyst and in the presence of a
protic solvent and isolating the cis
compound (I).
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2308
]22[]02[
]2/[
METHODS AND DEVICES FOR
RECORDING MARKS ON A
RECORDING SURFACE OF AN
OPTICAL RECORD CARRIER
]00[
]02[
]22[
]02[
23.04.2001
00201680.6
]00[ 11.05.2000
Int. Cl.8 G11B 007/00
KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS N.V., THE
NETHERLANDS
WO/2001/086643
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] An optical record carrier recording
method for forming marks and lands by
applying a radiation beam to a recording
surface of an optical record carrier, the
radiation beam for each mark to be
recorded being set to at least one write
power level capable of forming a mark
during a write power irradiation period and
being set for each land section between the
marks, to at least one bottom power level
incapable of forming a mark during a
711280
‫שיטה והתקנים להקלטת סימנים על‬
‫משטח הקלטה של נשא הקלטה אופטי‬
]00[
EP
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
bottom power irradiation period,
characterized in that the radiation beam is
set to at least one intermediate power level
after the bottom power irradiation period
and before the write power irradiation
period, the intermediate power level being
higher than the bottom power level and
having a magnitude that depends on a time
length of the preceding bottom power
irradiation period.
__________
2309
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
QUATERNARY BIS-AMMONIUM
SALT PRECURSORS AND THEIR
USES AS PRODRUGS HAVING AN
ANTIPARASITIC ACTIVITY
]00[
]02[
]22[
]02[
21.07.2000
99/09471
]00[ 21.07.1999
Int. Cl.8 C07C 211/00
CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS), FRANCE
WO/2001/005742
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060, TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] Precursors of drugs with an antimalarial action, characterized in that they
are capable of generating quaternary bis-
711172
‫מטרימים של מלחי ביס–אמוניום רבעוניים‬
‫והשימוש בהם כפרו–תרופות בעלות‬
‫פעילות נוגדת טפילים‬
]00[
FR
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
ammonium salts and that they correspond
to the formula
in which
A and A' are identical to or different from
one another and represent either, an A1 and
A'1 group respectively, of formula
-(CH2)n-CH-R'1
‫׀‬
W
where n is an integer from 2 to 4; R'1
represents a hydrogen atom, a C1 to C5
alkyl radical, optionally substituted by an
aryl radical (in particular a phenyl radical),
a hydroxy, an alkoxy, in which the alkyl
radical comprises from 1 to 5 C, or aryloxy
(in particular phenoxy); and W represents
a halogen atom chosen from chlorine,
bromine or iodine, or a nucleofuge group,
such as the tosyl CH3-C6H4-SO3, mesityl
CH3-SO3, CF3-SO3, NO2-C6H4-SO3
radical,
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
or an A2 group which represents a formyl
–CHO radical, or –CO-CH3 acetyl group,
-B and B' are identical to or different from
one another and represent
either the B1 and B'1 groups respectively, if
A and A' represent A1 and A'1 respectively,
B1 and B'1 representing an R1 group which
has the same definition as R'1 above, but
cannot be a hydrogen atom,
or the B2 and B'2 groups respectively, if A
and A' represent A2, B2 or B'2 being the R1
group as defined above, or a group of the
formula
2310
in which –Ra represents an RS- or RCOgroup, where R is a C1 to C6, particularly
C1 to C5, linear, branched or cyclic alkyl
radical, optionally substituted by one or
several hydroxy or alkoxy, or aryloxy
group or an amino group and/or a –COOH
or COOM group, where M is a C1 to C3
alkyl; a phenyl or benzyl radical, in which
the phenyl radical is optionally substituted
by at least one C1 to C5 alkyl or alkoxy
radical, these being optionally substituted
by an amine group, or by a nitrogenous or
oxygenous heterocycle, a –COOH or –
COOM group; or a saturated –CH2heterocycle group, with 5 or 6 elements,
nitrogenous and/or oxygenous; R2
represents a hydrogen atom, a C1 to C5
alkyl radical, or a –CH2-COO-alkyl (C1 to
C5) group; and R3 represents a hydrogen
atom, a C1 to C5 alkyl or alkenyl radical,
optionally substituted by –OH, a phosphate
group, an alkoxy radical, in which the
alkyl radical is C1 to C3, or an aryloxy
radical; or alkyl (or aryl) carbonyloxy
group; or also R2 and R3 together form a
ring with 5 or 6 carbon atoms; R and R3
can be linked to form a cycle with 5 to 7
atoms (carbon, oxygen, sulphur), α
represents either a single bond, when A
and A' represent A1 and A'1: or when A
and A' represent A2, i.e. a –CHO group or
–COCH3, and B2 and B'2 represent
or, when A and A' represent A2 and B2 and
B'2 represent R1, a group of formula
or a group of formula
in which (a) represents a bond towards Z
and (b) a bond towards the nitrogen atom,
Z represents a C6 to C21, particularly a
C13 to C21 alkyl radical, optionally with
insertion of one or more multiple bonds,
and/or one or more O and/or S
heteroatoms, and/or one or more aromatic
rings, and the pharmaceutically acceptable
salts of these compounds, on condition that
R'1 does not represent H or a C1 or C2 alkyl
radical, when n = 3 or 4, R1 represents a
C1 to C4 alkyl radical and Z represents a
C6 to C10 alkyl radical.
__________
2311
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
LAUNCH AND RECOVERY
SYSTEM FOR UNMANNED
AERIAL VEHICLES
]00[
]02[
]22[
]02[
24.07.2000
60/145286
]00[ 23.07.1999
Int. Cl.7 B64D 2568
ADVANCED AEROSPACE
TECHNOLOGIES, INC., U.S.A.
WO/2001/007318
G.E. EHRLICH (1995) LTD.,
AYALON TOWER, 15TH FLOOR,
11 MENACHEM BEGIN ST.,
RAMAT GAN 52521
]00[
]0/[
[57] An aerial recovery system for
recovering an aircraft (10), said system
comprising; the aircraft and an arrestment
line (4) held up at an upper end by support
structures (8) supported by a base (2), a
lower end of the arrestment line also being
connected to the base, said arrestment line
not being a support for said support
structure in the form of a rigid, straightline guy line tension-tie connection
between an immovable upper end attached
to the support structure and an immovable
711112
‫מערכת לשיגור והחזרה של רכב אווירי‬
‫בלתי מאויש‬
]00[
US
,‫) בע"מ‬066.( ‫ארליך‬.‫אי‬.‫ג'י‬
,00 ‫רחוב מנחם בגין‬, 0. ‫ קומה‬,‫מגדל אילון‬
‫רמת גן‬
lower end, said aircraft containing a
capturing device for capturing said line,
said capturing device comprising a hook
(26) positioned laterally of a longitudinal
axis of said aircraft, said hook being
adapted to releasably secure said line to
said aircraft, said hook being the primary
means of capturing said aircraft, said
aircraft containing structure suitable for
deflecting said line laterally into
engagement with said hook, said structure
comprising a wing of said aircraft.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2312
]22[]02[
711128
,‫ הכנתן‬,‫–אפי–ראפאמיצין‬00 ‫תולדות‬
‫תכשירי רוקחות המכילים אותן והכנת‬
‫תכשירים לישומים רוקחיים וחוץ–גופיים‬
]2/[
28-EPI-RAPAMYCIN
DERIVATIVES, THEIR
PREPARATION,
PHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS CONTAINING
THEM AND PREPARATION OF
COMPOSITIONS FOR IN VITRO
AND PHARMACEUTICAL
APPLICATIONS
]00[
]02[
]22[
24.08.2000
60/150447
]00[ 24.08.1999
]00[ US
Int. Cl.8 A61K 031/395, 048/00, A61P 031/00, 037/06, C07B 055/00, C07C 045/67,
C07D 498/18, C07K 014/47, C12N 015/12, C12P 017/18
ARIAD GENE THERAPEUTICS,
INC., U.S.A.
WO/2001/014387
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]02[
]00[
]0/[
[57] A compound of the formula:
wherein
n is 1 or 2;
R28 and R43 are indepdnently selected from
the group consisting of H and a substituted
or unsubstituted aliphatic or acyl moiety;
one of R7a and R7b is H and the other is
2313
halo, -RA, -ORA, -SRA, -OC(O)RA, OC(O)NRARB, -NRARB, -NRBC(O)RA, NRBC(O)ORA, -NRBSO2RA or –
NRBSO2NRARB; or R7a and R7b, taken
together, are H in the tetraene moiety:
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
where each RA is H or a substituted or
unsubsituted aliphatic, heteroaliphatic,
aryl, or heteroaryl moiety and where each
RB is H, OH or a substituted or
unsubstituted aliphatic, heteroaliphatic,
aryl, or heteroaryl moiety; wherein RC24
and RC30 are both either =O or –OH;
as an individual steroisomer or mixture of
stereoisomers, and as a pharmaceutically
acceptable derivative thereof;
wherein
each aliphatic and acyl group contains one
to eight contiguous aliphatic carbon atoms;
each aliphatic moiety is an alkyl, alkenyl
or alkynyl moiety which may be branched,
unbranched or cyclic; each heteroaliphatic
group is an aliphatic moiety which
contains one or more replacements of an
oxygen, sulfur, nitrogen, phosphorus or
silicon atom in place of a carbon atom;
wherein each aliphatic group may bear one
ore more optional substituents selected
from – OH, -SH, -CHO, =O, -COOH,
-NH2, halo, trihaloalkyl, cyano, -SO2CF3, -
OSO2F, sulfate, sulfonate, aryl and
heteroaryl moieties; except for R28,
wherein the optional substituents are
selected from –OH, -SH, -CHO, =O, COOH, -NH2, halo, trihaloalkyl, cyano,
- SO2CF3, -OSO2F, sulfate and sulfonate,
each aryl and heteroaryl group is a ring
system having up to 14 carbon atoms,
opotionally substituted with one to five
members selected from the group
consisting of hydroxyl, C1-C8 alkoxy, C1C8 branched or straight-chain alkyl,
acyloxy, carbamoyl, amino, N-acylamino,
nitro, halo, trihalomethyl, cyano, and
carboxyl; and the phrase "pharmaceutically
acceptable derivative" denotes any
pharmaceutically acceptable salt, ester,
carbamate, or salt of such ester or
carbamate, of a given compound or any
other adduct or derivative which, upon
administration to a patient, provides the
parent compound or a metabolite or
residue thereof.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2314
]22[]02[
]2/[
MULTI-COMPONENT
PHARMACEUTICAL DOSAGE
FORM
]00[
]02[
27.07.2000
9917777.6
]00[ 30.07.1999
002000010
0313012000
002000/10
0313012000
002000213
0313012000
Int. Cl.8 A61K 009/00, 009/48
SMITHKLINE BEECHAM PLC,
UNITED KINGDOM
WO/2001/008666
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER,
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] A multi-component pharmaceutical
dosage form comprising a plurality of drug
substance-containing capsule
compartments which can release their drug
substance in the gastro-intestinal
environment, comprising a capsule
compartment-linker unit capsule
compartment assembly wherein at least
two capsule compartments each having an
open end are linked together by a linker
unit positioned between adjacent pairs of
said capsule compartments, characterised
by: the linker unit being in the form of a
solid wall part with oppositely facing plug
connectable parts which connect in a plug
and socket manner with the open end of
2315
711101
‫צורת מינון פרמצבטית רבת–מרכיבים‬
]00[
GB
GB
GB
GB
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
the two capsule compartments to thereby
form said assembly, each plug part having
an abutment surface to define and limit the
extent to which each plug part can extend
into the open end of a capsule
compartment by abutting against the rim of
the open end of the capsule compartment
when the plug part extends to a suitable
extent into the open end of the capsule
compartment, a capsule compartment and
linker unit being connected together by an
ultrasonic weld in the assembled dosage
form (61) and being retained together by
the weld at least prior to administration to
a patient.
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
__________
]22[]02[
711012
‫שיטה והתקן למיקוד אוטומטי במערכת‬
‫לוכדת בבואה המשתמשת במסנני תגובת‬
‫ סימטריים‬,‫מתקף סופי‬
]2/[
METHOD AND APPARATUS FOR
AUTOMATIC FOCUSING IN AN
IMAGE CAPTURE SYSTEM
USING SYMMETRIC FIR
FILTERS
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
11.08.2000
09/383117
]00[ 25.08.1999
]00[ US
Int. Cl.8 G02B 007/28, G03B 013/36, H04N 005/232
INTEL CORPORATION, U.S.A.
WO/2001/015434
WOLFF, BREGMAN AND GOLLER,
,‫ ברגמן וגולר‬,‫וולף‬
19B KEREN HAYESOD ST.,
‫ ירושלים‬,0:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, '‫ב‬06 ‫רחוב קרן היסוד‬
P.O.B. 1352,
JERUSALEM 91013
[57] A system for determining a focus
value for an image, comprising: a
processor, and a memory coupled to the
processor, the memory containing
instructions stored thereon which, when
executed by the processor, select an area of
interest in the image,
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
select a color plane of interest, filter the
color plane of interset within the area of
interest to produce a filtered region,
determine the mean absolute value of the
filtered region, determine if the mean
absolute value for the filtered region is
greater than a percentage of a largest
2316
previously calculated mean absolute value,
set an optimum focal length to be equal to
a focal length at which the image is
captured if the mean absolute value for the
filtered region is greater than the largest
previously calculated mean absolute value,
and output the optimum focal length if the
mean absolute value for the filtered region
is not greater than the percentage of the
largest previously calculated mean
absolute value.
__________
]22[]02[
711810
‫שיטה והתקן להגברת כוח לתקשורת‬
‫טלפון אלחוטית בעל צריכת כוח מופחתת‬
]2/[
METHOD AND APPARATUS FOR
WIRELESS PHONE TRANSMIT
POWER AMPLIFICATION WITH
REDUCED POWER
CONSUMPTION
]00[
]02[
]22[
]02[
22.09.2000
09/404890
]00[ 24.09.1999
]00[ US
Int. Cl.8 H03F 001/02, 003/24, H04B 001/04, H04M 001/73
QUALCOMM INCORPORATED,
U.S.A.
WO/2001/022604
SANFORD T.COLB & CO.,
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
P.O.B. 2273,
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
REHOVOT 76122
]00[
]0/[
2317
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
[57] An RF amplifier for a wireless phone
comprising: a pre-driver amplifier (210); a
driver amplifier (220); a bandpass filter
(230) with an input connected to an output
of the driver amplifier; a high power
amplifier (240); a first RF switch (SW1)
having an input connected to an output of
the pre-driver amplifier with a first switch
output connected to an input of the driver
amplifier; a second RF switch (SW2)
having an output connected to an input of
the high power amplifier, a first input
connected to the output of the bandpass
filter, and a second input connected to a
second output of the first RF switch such
that the driver amplifier and bandpass filter
can be switchably bypassed; and a power
control logic circuit (252) that inputs data
control bits and provides corresponding
output signals that control the first and
second RF switch positions and controls a
bias current (262) of the high power
amplifier to one of a plurality of active
bias levels.
__________
]22[]02[
711102
‫שיטה ומערכת לשידור מסרים לבסיס‬
‫נתונים‬
]2/[
METHOD AND SYSTEM FOR
TRANSMITTING MESSAGES FOR
DATABASE
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
06.09.2000
1660/99
]00[ 10.09.1999
]00[ CH
Int. Cl.8 G06F 012/00, 017/30, H04L 012/16, H04N 007/03
NAGRACARD S.A., SWITZERLAND
WO/2001/020492
WOLFF, BREGMAN AND GOLLER,
,‫ ברגמן וגולר‬,‫וולף‬
19B KEREN HAYESOD ST.,
‫ ירושלים‬,0:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, '‫ב‬06 ‫רחוב קרן היסוד‬
P.O.B. 1352,
JERUSALEM 91013
[57] A transmission process of messages
for updating databases from a managing
centre towards a plurality of distributed
databases, each database comprising
system data and useful data, characterised
in that these messages comprise data and
controls including requests on the content
of a distributed database, said controls
carrying out conditional updates of the
distributed database according to the
presence or the absence of predetermined
useful data in the content of the distributed
database.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2318
]22[]02[
711120
‫שיטה ומתקן למניעת נעילת–גימבלים‬
]2/[
METHOD AND DEVICE FOR
PREVENTION OF GIMBALLOCKING
]00[
]22[
]02[
28.02.2002
Int. Cl.8 F41G 005/14, 007/22, H01Q 003/00
RAFAEL-ARMAMENT
,‫רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ‬-‫רפא"ל‬
DEVELOPMENT AUTHORITY
‫חיפה‬
LTD.
EHUD CHISHINSKY
‫אהוד צישינסקי‬
DR. MARK FRIEDMAN LTD.,
,‫ד"ר מרק פרידמן בע"מ‬
MOSHE AVIV TOWER, 54TH
,77 ‫ ז'בוטינסקי‬.4 ‫ קומה‬,‫מגדל משה אביב‬
FLOOR,
‫ גן‬-‫רמת‬
7 JABOTINSKY ST.,
RAMAT GAN 52520
]00[
]0/[
[57] A mount for orienting a directional
device mounted on a platform, the
platform having a platform roll axis
comprising:
(a) a gimbal structure for supporting the
directional device, said gimbal structure
including a gimbal roll axis and a gimbal
nod axis, wherein said roll axis is
substantially different from the platform
roll axis;
(b) a first mechaniam for changing an
orientation of said directional device by
rotation around said roll axis;
(c) a second mechanism for changing an
orientation of said directional device by
rotation around said nod axis;
(d) a roll-control mechanism for causing
rotation of the platform around the
platform roll axis; and
(e) a control mechanism for controlling
said first mechanism, said second
mechanism and said roll-control
mechanism so as to coordinate rotation
around said gimbal roll axis, said gimbal
nod axis and the platform roll axis.
__________
2319
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
PIXEL SENSOR ARRAY AND
METHOD OF MANUFACTURE
THEREOF
]00[
]22[
]02[
]0/[
03.03.2002
Int. Cl.8 H01L 027/06
INTERON AS, NORWAY
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
711118
‫חיישן הכולל מערך פיקסלים ותהליך ייצור‬
‫שלו‬
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
[57] A method for fabricating a sensor
array having a plurality of pixels, each
pixel including an electronic processing
circuit having a sensor input for coupling a
sensor element to the electronic processing
circuit, the sensor array having a plurality
of terminal nodes for external connection
to respective electronic processing circuits
of multiple pixels of power, I/O and
control connections, the method
comprising: integrating the electronic
processing circuits on a first surface of a
wafer so as to form an integrated circuit
having at least one array of said electronic
processing circuits with the sensor inputs
and the terminal nodes on the first surface
of the wafer; in respect of each pixel,
providing an electrically conductive via
through the wafer extending from the
respective sensor input to a second surface
of the wafer opposite the first surface; and
growing amorphous or polycrystalline
sensor material on the second surface of
the wafer so as to form an array of sensor
elements, an unexposed surface of the
sensor material forming multiple
electrodes of a first polarity each in
registration and in ohmic contact with a
corresponding one of the electrically
conductive vias and such that an exposed
surface of the sensor material forms a
common electrode having a polarity that is
opposite to the first polarity.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2320
]22[]02[
711282
‫מערכת ושיטה להקצאת קצב המבוססת‬
‫על ווקטור התמדה‬
]2/[
SYSTEM AND METHOD FOR
PERSISTENCE VECTOR BASED
RATE ASSIGNMENT
]00[
]02[
]22[
]02[
27.09.2000
09/410199
]00[ 30.09.1999
]00[ US
Int. Cl.8 G06F 009/50, 017/10, 019/00, H04L 012/56, H04Q 007/38
QUALCOMM INCORPORATED,
U.S.A.
WO/2001/024005
SANFORD T.COLB & CO.,
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
P.O.B. 2273,
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
REHOVOT 76122
]00[
]0/[
[57] A system comprising: a resource
having a capacity measure, and a plurality
of users, each having a usage rate, a set of
persistence vectors, and a set of available
rates, wherein a use of the resource by
each among the plurality of users is
determined at least in part by the usage
The applications for division
from this application have
not yet been published
rate of the user, and wherein the usage rate
of each among the plurality of users is
selected from at least the user's set of
available rates, said selection being
determined at least in part by one among
the set of persistence vectors.
5264182
‫בקשות חלוקה מבקשה זו‬
6‫שטרם פורסמו‬
____________
2321
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
711128
‫מכשיר לייזר לטיפול שורש‬
]2/[
LASER INSTRUMENT FOR
ENDODONTIC TREATMENT
]00[
]22[
]02[
]0/[
12.03.2002
Int. Cl.8 A61B 018/20, A61C 001/00, 005/02
OPUSDENT LTD.
EITAN, PEARL, LATZER AND
COHEN ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
[57] A dental treatment apparatus
including a side firing laser head having an
elongated spiral slit extending along the
laser head, but not extending to the tip
‫ יוקנעם‬,‫אופוסדנט בע"מ‬
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
portion of the laser head, wherein gaps in
said spiral slit are capable of being
adjusted by application of a force to the
apparatus.
__________
]22[]02[
]2/[
WORKLOAD MANAGEMENT IN
A COMPUTING ENVIRONMENT
]00[
]02[
28.09.2000
09/407391
]00[ 28.09.1999
306/30/03
0013012000
306/30020
0013012000
Int. Cl.8 G06F 009/455, 009/46, 009/50
IBM CORPORATION, U.S.A.
WO/2001/023974
IBM LABORATORIES,
HAIFA UNIVERSITY,
HAIFA 31905
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] A method of managing workload of
a computing environment, said method
comprising: managing workload across
two or more partitions of a plurality of
partitions of said computing environment,
wherein a partition has one or more central
processors allocated thereto; said
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
711101
‫ניהול עומס בסביבת חישוב‬
]00[
US
US
US
,‫מחלקת קניין רוחני מעבדות יבמ‬
‫ חיפה‬,‫אוניברסיטת חיפה הר הכרמל‬
managing comprising dynamically
redistributing allocation of a shareable
resource of at least one partition of said
two or more partitions, so as to effectuate
achievement of workload goals,
comprising application program processing
goals, of said two or more partitions.
2322
__________
]22[]02[
711118
‫ באותו‬CA ‫שיטה לטיפול בשתי מערכות‬
‫מקלט‬
]2/[
METHOD AND HANDLING TWO
CA SYSTEMS IN THE SAME
RECEIVER
]00[
]02[
]22[
]02[
06.10.2000
60/157968
]00[ 06.10.1999
]00[ US
Int. Cl.8 H04L 009/32, H04N 005/00, 007/16, 007/173
THOMSON LICENSING S.A.,
FRANCE
WO/2001/026372
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] A method for an audio/video
processing device to enable a security
device to access a service, the method
comprising: extracting service and
entitlement control message packet
identifier pairs from data associated with
said service and automatically identifying
2323
one of the extracted pairs according to a
predefined convention, wherein each of the
received pairs includes either a conditional
access entitlement control message
identifier (CA ECM) or a local entitlement
control message identifier (LECM).
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
__________
]22[]02[
711102
,‫ תהליך להכנתם‬,FAB I ‫אינהיביטורים של‬
‫תרכיבים פרמקולוגיים המכילים אותם‬
‫ושימוש בהם להכנת תרופות לטיפול‬
‫בזיהומים חיידקיים‬
]2/[
FAB I INHIBITORS, PROCESS
FOR THEIR PREPARATION,
PHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS CONTAINING
THEM AND THE USE THEREOF
IN THE PREPARATION OF
MEDICAMENTS FOR TREATING
BACTERIAL INFECTIONS
]00[
]02[
]22[
06.10.2000
60/158704
]00[ 08.10.1999
]00[ US
Int. Cl.8 A61K 031/16, 031/395, A61P 031/04, 043/00, C07C 233/11, C07D 213/56,
215/12, 307/81, 333/58, 401/12, 401/14, 403/12, 405/12, 409/12, 413/12, 471/02,
495/02, 498/02, 513/02
AFFINIUM PHARMACEUTICALS,
INC., CANADA
WO/2001/027103
LUZZATTO & LUZZATTO,
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
INDUSTRIAL PARK, OMER,
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]02[
]00[
]0/[
[57] A compound according to the formula
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2324
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫–‪August 19, 2007‬‬
‫‪2325‬‬
R1 is H or C1-4 alkyl;
R2 is H, C1-4 alkyl or C3-6 cycloalkyl;
R3 is
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2326
R4 is H or C1-4 alkyl;
indicates that one of the two designated
bonds is a double bond and the other is a
single bond;
R5 is CH2 when the bond to which it is
attached is a double bond; or R5 is H or C14 alkyl when the bond to which it is
attached is a single bond;
R6 is H or C1-4 alkyl;
R7 is H, C1-6 alkyl or –C0-6 alkyl-Ar;
Y is H, C1-4 alkyl, N(R')2, NHC(O)R',
NHCH2C(O)R' or NHC(O)CH=CHR;
each X independently is H, C1-4 alkyl,
CH2OH, OR', SR', SR', CN,N(R)2,
CH2N(R)2, NO2,
CF3, CO2R', CON(R)2, COR', NR'C(O)R',
F, Cl, Br, I or –S(O)rCF3;
W is S or O;
Q is H or C1-4 alkyl;
M is CH2 or O;
L is CH2 or C(O);
E is O or NR';
each R' independently is H, C1-6 alkyl or –
C0-6 alkyl-Ar; and
r is 0, 1 or 2;
or a pharmaceutically acceptable salt
thereof.
__________
]22[]02[
]2/[
EYEGLASS DEVICE
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
25.09.2000
60/155996
]00[ 24.09.1999
Int. Cl.8 G02C 009/00
CHIC OPTIC, INC., CANADA
WO/2001/022153
EITAN, PEARL, LATZER AND
COHEN ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
2327
711121
‫משקפיים‬
]00[
US
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
[57] An eyeglass device comprising:
two temporal members,
a primary eyeglass frame (20) having
means for holding a first set of lenses
therein, said primary eyeglass frame
including a first bridge (25), two first side
portions, each having a first temporal
extension (21) for connecting to a temporal
member for retaining the primary frame on
a user, each said first temporal extension
including a first magnet (12) attached
thereto, an auxiliary eyeglass frame (10)
having means for holding a second set of
lenses therein, said auxiliary eyeglass
frame including a second bridge (13), two
second side portions, each having a second
temporal extension (11), each said second
temporal extension including a second
magnet (24) attached thereto,
wherein the first magnets attached to
respective ones of the first temporal
extensions magnetically engage respective
second magnets attached to respective ones
of said second temporal extensions in
overlying relation so as to secure said
auxiliary eyeglass frame to said primary
eyeglass frame and wherein at least one of
said first bridge and said second bridge is
comprised of a flexible shape memory
alloy.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2328
]22[]02[
711071
‫עזרה אוטומטית למאגר מידע דרך הטלפון‬
]2/[
AUTOMATED DATABASE
ASSISTANCE VIA TELEPHONE
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
26.03.2002
09/820865
]00[ 29.03.2001
]00[ US
Int. Cl.8 G06F 017/30, G10L 021/00, H04M 003/487, 003/493
COMVERSE LTD.
‫קומברס בע"מ‬
TOBY KORALL, ZEEV BREGMAN,
,‫ אורית בן משה‬,‫ זאב ברגמן‬,‫טובי קורל‬
IRIT BEN MOSHE, MIRON GILADI
‫מירון גלעדי‬
]0/[
G.E. EHRLICH (1995) LTD.,
AYALON TOWER, 15TH FLOOR,
11 MENACHEM BEGIN ST.,
RAMAT GAN 52521
[57] An interface for remote user input
for reading a database, the interface
comprising: an automatic question unit
operable to determine whether a user is
connected via a voice-based or a textbased communication link, and for
eliciting remote input from a user in
accordance with said determination; a
speech recognition unit for recognizing a
human speech input; a data recognition
unit for recognizing a remote data input;
,‫) בע"מ‬066.( ‫ארליך‬.‫אי‬.‫ג'י‬
,00 ‫רחוב מנחם בגין‬, 0. ‫ קומה‬,‫מגדל אילון‬
‫רמת גן‬
and a query formulation unit, coupled to
said speech and data units, and operable
both for formulating a searchable query
from a recognized input by at least one of
said speech and data recognition units, and
for prompting said automatic question unit
to elicit from the user additional input
related to formulating the searchable
query; and wherein the interface is
associated with a database to search said
database using said recognized input.
__________
]22[]02[
2329
711017
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫בדיקת הליקייס באלקטרולומינסנס‬
]2/[
ELECTROCHEMILUMINESCENCE
HELICASE ASSAY
]00[
]02[
]22[
]02[
05.10.2000
09/410960
]00[
05.10.1999
Int. Cl.8 C12Q 001/68
AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.,
U.S.A.
WO/2001/025487
EITAN, PEARL, LATZER AND COHEN
ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
]00[
]0/[
[57] An electrochemiluminescent assay
method for detecting helicase activity in a
sample, the method comprising
(a) combining the sample with a first
nucleic acid or nucleic acid molecule
comprising an electrochemiluminescent
label and hybridized to a complementary
second nucleic acid or nucleic acid
molecule;
(b) incubating the sample and hybridized
nucleic acids or nucleic acid molecules
]00[
US
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
‫הרצליה‬
from step (a) under conditions where
helicase present in the sample can
unhybridize the first and second nucleic
acids or nucleic acid molecules;
(c) capturing unhybridized first nucleic
acid or nucleic acid molecule; and
(d) measuring electrochemiluminescence
from the captured first nucleic acid or
nucleic acid molecule.
__________
]22[]02[
]2/[
CAUTERIZATION OF TISSUE
WITH DEPLOYABLE
ELECTRODES
]00[
]02[
]22[
]02[
10.10.2000
09/419663
]00[ 15.10.1999
Int. Cl.8 A61B 018/18
NEOTHERMIA CORPORATION,
U.S.A.
WO/2001/028446
G.E. EHRLICH (1995) LTD.,
AYALON TOWER, 15TH FLOOR,
11 MENACHEM BEGIN ST.,
RAMAT GAN 52521
]00[
]0/[
[57] Apparatus (10) for carrying out the
cauterization of a volume of abnormal
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
711002
‫שרפת רקמה עם אלקטרודות נפרשות‬
]00[
US
,‫) בע"מ‬066.( ‫ארליך‬.‫אי‬.‫ג'י‬
,00 ‫רחוב מנחם בגין‬, 0. ‫ קומה‬,‫מגדל אילון‬
‫רמת גן‬
tissue of given peripheral extent utilizing
the applied electrical outputs, including a
return, of an electrosurgical generator (12)
comprising: a support member (12)
2330
extending between a tip (44) and a base
region, having a forward end region
extending along a longitudinal axis from
said tip and positionable in an insertion
mode into adjacency with said tissue
volume peripheral extent, said forward end
region having an electrode deployment
portion;
a first electrode assembly (52), having a
primary component of predetermined
longitudinal dimension extending within
said deployment portion in said insertion
mode, deployable, in an electrosurgical
cutting deployment mode, outwardly from
said electrode deployment portion to a first
cauterization orientation adjacent said
tissue peripheral extent; and
an actuator and electrical circuit assembly
extending along said support member from
said base region, mechanically connected
with said first electrode primary
component for effecting said deployment
thereof, and having a terminal assembly
electrically connectable with said
generator for coupling a first said applied
output to said first electrode primary
component providing, in operative
association with a said return,
electrosurgical cutting of tissue adjacent
said peripheral extent during said
electrosurgical cutting deployment mode,
said terminal assembly conveying a
second said applied output from said
generator as a cauterization current to said
first electrode assembly when said first
electrode primary component is at said
first cauterization orientation.
__________
]22[]02[
2331
710772
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫טרנסיבר דופלקס שלם בעל תפקיד‬
‫לשנייםמפולגת‬
]2/[
FULL-DUPLEX TRANSCEIVER
WITH DISTRIBUTED
DUPLEXING FUNCTION
]00[
]02[
]22[
]02[
11.10.2000
09/417831
]00[ 12.10.1999
Int. Cl.8 H04B 001/50, 001/52, 001/56
QUALCOMM INCORPORATED,
U.S.A.
WO/2001/028114
SANFORD T.COLB & CO.,
P.O.B. 2273,
REHOVOT 76122
]00[
]0/[
[57] A duplex radio transceiver coupled
to baseband circuitry and to an antenna,
which comprises: a receive chain, which
receives and processes radio signals in a
receive frequency band and conveys the
processed signals to the baseband circuitry,
the chain comprising one or more
amplifiers and one or more filter
components; a transmit chain, which
generates radio signals for transmission in
a transmit frequency band, the chain
comprising one or more amplifiers and one
The applications for division
from this application have
not yet been published
]00[
US
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
or more filter components, which attenuate
signals originating from the transmit chain
in the receive frequency band by a first
stop-band attenuation; and a duplexer,
which couples the transmit chain and the
receive chain to the antenna, and which
attenuates signals originating from the
transmit chain in the receive frequency
band by a second stop-band attenuation,
which is approximately equal to or less
than the first stop-band attenuation.
5264628
‫בקשות חלוקה מבקשה זו‬
6‫שטרם פורסמו‬
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2332
]22[]02[
710711
‫שיטה ומערכת להוספת מערכת גישה‬
‫מותנית‬
]2/[
METHOD AND SYSTEM FOR
ADDING A CONDITIONAL
ACCESS SYSTEM
]00[
]02[
]22[
]02[
02.11.2000
60/163024
]00[ 02.11.1999
]00[ US
Int. Cl.8 H04H 001/00, H04N 007/08, 007/081, 007/16, 007/167, 007/24
THOMSON LICENSING S.A.,
FRANCE
WO/2001/033851
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] A method of facilitating the addition
of a conditional access system (XCA) to a
digital audio/video transmission system
that delivers content from a source to a
security device associated with an
audio/video processing device, including
providing at said broadcast source a
datastream (CA) having system
information data, characterized in that the
system information data (PMT) is provided
with an entry containing an unused
identifier reserved for security data
(EXTRA ECM) associated with said
additional conditional access system
(XCA).
____________
2333
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
710022
‫ תהליך‬,‫פניל ופירידיל טטראהידרופירידינים‬
‫להכנתם ותכשירים פרמצבטיים המכילים‬
‫אותם‬
]2/[
PHENYL AND PYRIDYL
TETRAHYDROPYRIDINES,
PROCESS FOR THEIR
PREPARATION AND
PHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS CONTAINING
THEM
]00[
]02[
19.10.2000
99/13206
]00[ 22.10.1999
]00[ FR
33630000
0013/10333
FR
Int. Cl.8 A61K 031/47, A61P 035/00, C07D 401/06, 401/14
SANOFI AVENTIS, FRANCE
WO/2001/029026
SANFORD T.COLB & CO.,
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
P.O.B. 2273,
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
REHOVOT 76122
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] Compound of the formula
in which
X represents N or CH;
R1 represents a hydrogen or halogen atom
or a CF3 group;
R2 and R3, independently represent a
hydrogen atom or a methyl group;
n is 0 or 1;
A represents a group of formula (a) or (b)
in which R4 represents a hydrogen or
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2334
halogen atom, a (C1-C4) alkyl group, a CF3
group, an amino group, a mono (C1-C4)
alkylamino group or a di (C1-C4)
alkylamino group; R5 represents a
hydrogen or halogen atom, a (C1-C4)
alkoxy group, a (C1-C4) alkyl group or a
CF3 group;
R6 represents a hydrogen atom, a (C1-C4)
alkyl group a (C1-C4) alkoxy group; as
well as the salts or solvates thereof.
__________
]22[]02[
710012
‫תרכובות די–טריאזוליות אננטיומריות‬
‫המשמשות כחומרי ביניים לייצור חומרים‬
‫אזולים נוגדי פטריות‬
]2/[
AMINO ACID ESTER
DERIVATIVES OF ANTIFUNGAL
AZOLES, THEIR PREPARATION
AND PHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS COMPRISING
THEM
]00[
]02[
11.02.1999
972003743
]00[ 11.02.1997
]00[ EP
0003000010
2212312000
EP
Int. Cl.7 A61K 31493, A61P 017/00, C07D 405/12
DIVISION FROM 128513
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BELGIUM
EDWARD E. GREEN
‫ גרין‬.‫אדוארד א‬
WO/1998/034934
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]22[
]/0[
]02[
]00[
]00[
]0/[
[57] An entaniomerically pure form of a
compound of the formula
an N-oxide or an addition salt thereof,
wherein
-A-B- forms a bivalent radical of the
formula:
-N=CH- (a),
-CH=N- (b)
2335
-CH=CH- (c),
wherein one hydrogen atom in the radicals
(a) and (b) may be replaced with a C1-6alkyl-radical and up to two hydrogen
atoms in radical (c) may be replaced by a
C1-6-alkyl-radical;
D is a radical of the formula
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
wherein X is N or CH;
R1 is halo;
R2 is hydrogen or halo.
__________
]22[]02[
710121
‫שיטה לבקרת איכות שידור‬
]2/[
METHOD FOR MONITORING
TRANSMISSION QUALITY
]00[
]02[
]22[
]02[
13.11.2000
09/438988
]00[ 12.11.1999
]00[ US
Int. Cl.8 H04B 007/26, 017/00, H04J 013/00
QUALCOMM INCORPORATED,
U.S.A.
WO/2001/035546
SANFORD T.COLB & CO.,
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
P.O.B. 2273,
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
REHOVOT 76122
]00[
]0/[
[57] A receiver for monitoring the
transmission quality of a wireless
communications channel, comprising: a
multiplier for separating an individual
channel from a signal having a plurality of
combined channels by multiplying the
signal with a Walsh code for the individual
channel to produce a separated channel
chip stream; a summer for coherently
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
combining the chips of the separated
channel chip stream over a period of time
to produce a channel reference vector; and
an artificial bit vector summer for
extracting artificial bit vectors from the
separated channel chip stream, wherein the
artificial bit vectors are projected onto the
channel reference vector to monitor the
transmission quality.
2336
__________
]22[]02[
]2/[
HOSE CLAMP
]00[
]02[
]22[
]02[
13.09.2001
00120930.3
]00[ 26.09.2000
Int. Cl.8 F16L 033/02
HANS OETIKER AG MASCHINENUND APPARATEFABRIK,
SWITZERLAND
WO/2002/027231
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] An open hose clamp (10) with
mutually overlapping band ends, wherein
the outer band part (11) comprises, starting
from the outer band end, an opening (12),
an ear-shaped formation (14) for tightening
the clamp by shortening the length of the
band, and an open aperture extending in
the longitudinal direction of the band; the
inner band part (17) comprises, starting
2337
710212
‫מלחציים לצינור‬
]00[
EP
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
from the inner band end, a tongue (18)
which engages the aperture (15) when the
hose clamp is in a tightened state, an area
(20) spanning the area under the earshaped formation, and a hook (21) for
insertion into the opening; and the aperture
is wider than the tongue, and the tongue
comprises an attachment (19) projecting
outwards through the aperture.
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
__________
]22[]02[
]2/[
STABLE SALTS OF NOVEL
DERIVATIVES OF 3,3DIPHENYLPROPYLAMINES
]00[
]02[
]22[
]02[
15.11.2000
19955190.1
]00[ 16.11.1999
Int. Cl.8 C07C 217/00
SCHWARZ PHARMA AG,
GERMANY
WO/2001/035957
SANFORD T.COLB & CO.,
P.O.B. 2273,
REHOVOT 76122
]00[
]0/[
710211
– :,: ‫מלחים יציבים של נגזרות‬
‫דיפנילפרופילאמינים‬
]00[
DE
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
[57] Compounds of the formula
in which R denotes C1-C6-alkyl, C3-C10cycloalkyl, substituted or unsubstituted
phenyl and X is the acid residue of a
physiologically compatible inorganic or
organic acid.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2338
]22[]02[
]2/[
FILM PREPARATION FOR
BIPHASIC RELEASE OF
PHARMACOLOGICALLY ACTIVE
OR OTHER SUBSTANCES
]00[
]02[
]22[
]02[
03.11.2000
19954421.2
]00[ 12.11.1999
Int. Cl.8 A61K 009/00, 009/20, 009/70
LTS LOHMANN THERAPIESYSTEME AG, GERMANY
WO/2001/035934
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER,
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]00[
]0/[
[57] A polymer-based preparation in film
form for biphasic release of substances
contained therein to liquid surroundings,
characterized in that the preparation
comprises at least two polymer matrix
layers which differ in terms of their
construction from polymers, with release
710210
‫תכשיר מעטה דק לשחרור ביפאזי של‬
‫חומרים פעילים פארמאקולוגיים או אחרים‬
]00[
DE
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
taking place rapidly from one of the layers
and release taking place slowly from at
least one other layer, and the polymer
matrix of the rapidly releasing layer being
based on polyvinyl alcohol(s) and the
polymer matrix of the slowly releasing
layer being based on cellulose ether(s).
__________
]22[]02[
]2/[
METHOD OF ELIMINATING
MALODOURS FROM GASES
]00[
]02[
]22[
]02[
30.08.2000
09/448785
]00[ 24.11.1999
Int. Cl.8 B01D 053/46, C08F 006/00
OCCIDENTAL CHEMICAL
CORPORATION, U.S.A.
WO/2001/038406
SANFORD T.COLB & CO.,
P.O.B. 2273,
REHOVOT 76122
]00[
]0/[
[57] A method of making poly
(vinylchloride) using a C10 to C18 fatty acid
salt, where said poly (vinylchloride) is
dried in air, and said air is released to the
2339
710201
‫שיטה להסרת ריחות רעים מגזים‬
]00[
US
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
atmosphere, and said air is malodorous, the
method of including the step of reducing
the malodorousness of the air, where said
malodour is due to the presence of C10 to
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
C18 fatty acid in said air, by spraying into
said air an aqueous solution containing at
least a stoichiometric amount of a base that
reacts with said C10 to C18 fatty acid to
produce a salt.
__________
]22[]02[
]2/[
METAL PIERCING FASTENER
]00[
]02[
29.11.2000
60/167810
]00[ 29.11.1999
30600/000
0012210333
Int. Cl.8 F16B 015/06
EVENING STAR INVESTMENTS,
L.L.C., U.S.A.
WO/2001/038746
WOLFF, BREGMAN AND GOLLER,
19B KEREN HAYESOD ST.,
P.O.B. 1352,
JERUSALEM 91013
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] A fastener (300) for securing a
plurality of laminar work pieces together,
said fastener comprising:
(a) an elongated substantially flat body
(302) having first and second oppositely
facing surfaces;
(b) a crown (304) formed at one end of
said elongated body;
(c) a piercing tip (306) formed at an
opposite end of said elongated body for
generating an opening through the plurality
of laminar work pieces, and
(d) at least one laminar work piece
gripping and clamping member (318, 320,
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
710110
‫מהדק מתכת נוקב‬
]00[
US
US
,‫ ברגמן וגולר‬,‫וולף‬
‫ ירושלים‬,0:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, '‫ב‬06 ‫רחוב קרן היסוד‬
322, 324) on said elongated body adapted
to be accommodated in at least one void
provided within said elongated body
between said crown and said piercing tip,
said at least one gripping and clamping
member having first and second side edges
with said first side edge protruding in a
direction outwardly from said first surface
of said elongated body and said second
side edge protruding in a direction
outwardly from said second surface of said
elongated body for engaging a surface
defining said opening to lock the pierced
laminar work pieces together.
2340
__________
]22[]02[
722218
‫שיטה אלקטרוני להכנת מים מעורבלים‬
]2/[
ELECTRONIC METHOD FOR
PREPARING MIXED WATER
]00[
]02[
]22[
]02[
13.12.2000
19961183.1
]00[ 18.12.1999
]00[ DE
Int. Cl.8 E03C 001/044, 001/05, G05D 023/13
INNOTECH ELECTRONIC GMBH,
GERMANY
WO/2001/044884
WOLFF, BREGMAN AND GOLLER,
,‫ ברגמן וגולר‬,‫וולף‬
19B KEREN HAYESOD ST.,
‫ ירושלים‬,0:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, '‫ב‬06 ‫רחוב קרן היסוד‬
P.O.B. 1352,
JERUSALEM 91013
]00[
]0/[
[57] A method for preparing mixed water,
in which a nominal value presettable via an
operating unit acts by means of a
mechanical setting element on a control
line for preparing mixed water depending
on a actual value detected by means of a
temperature sensor, whereby the water
supplied, the nominal temperature of
which can be preset via the operating unit,
is exclusively mixed by means of the
2341
temperature sensor for detecting the actual
value, characterized in that the gradient of
the temperature curve detected by means
of the temperature sensor is additionally
evaluated, so that a detection of the
through-flow is possible, and whereby the
tracking of the setting element is switched
off as soon and as long as the gradient of
the temperature curve falls short at a
presettable threshold value.
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
__________
]22[]02[
722811
‫צבר מקוון בהודעה אחידה‬
]2/[
ONLINE AGGREGATION IN
UNIFIED MESSAGING
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
21.12.2000
09/473837
]00[ 28.12.1999
]00[ US
Int. Cl.8 H04L 012/58, H04M 003/50, 003/53, 003/533
COMVERSE LTD.
‫ תל אביב‬,‫קומברס בע"מ‬
EUGENE NEYSTADT, YAEL SHAIN
‫ עמוס‬,‫ יעל שיין ויסנברג‬,‫יבגני ניישטאט‬
WEISENBERG, AMOS AREV
‫ערב‬
WO/2001/048985
G.E. EHRLICH (1995) LTD.,
,‫) בע"מ‬066.( ‫ארליך‬.‫אי‬.‫ג'י‬
AYALON TOWER, 15TH FLOOR,
,00 ‫רחוב מנחם בגין‬, 0. ‫ קומה‬,‫מגדל אילון‬
11 MENACHEM BEGIN ST.,
‫רמת גן‬
RAMAT GAN 52521
]00[
]0/[
[57] A method for providing a centralized
access, in real-time, to messages received
in, and sent from at least two mail accounts
of a user, comprising: (a) continuously
aggregating or storing, in real-time at a
centralized location, data related to
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
incoming and outgoing messages, when
said incoming messages are received in
and said outgoing messages are sent from
said accounts of said user, without storing
said incoming and outgoing messages at
said centralized location during operations
2342
related to said aggregating and storing of
said data related to said incoming or
outgoing messages; (b) allowing said user
to access each incoming and outgoing
message received in, and sent from said
account, from each of said accounts based
on said aggregated or stored data.
__________
]22[]02[
]2/[
METHOD FOR APPLYING A
POLYMER COATING TO THE
INTERNAL SURFACE OF A
CONTAINER
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
08.01.2001
0000125-5
]00[ 14.01.2000
Int. Cl.8 B05C 007/02
ASTRAZENECA AB, SWEDEN
JOSEPH H. GROEGER, JEFFREY. D.
NICOLL, JOYCE M. WEGRZYN
WO/2001/051222
]00[
]0/[
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER,
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
[57] A method for the application of a
polymer coating to an internal surface of a
2343
722801
‫שיטה לשים ציפוי של פולימר למשטח‬
‫הפנימי של מיכל‬
]00[
SE
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
container (13), which method comprises:
(a) heating the inside surface of the
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
container to be coated;
(b) spraying an aqueous suspension (22) of
a fluorine-containing polymer onto the
surface to form a coating on the surface;
and
(c) sintering the coating;
wherein the container comprises a base
and one or more side walls defining a
container opening and is suitable for
storing a medicament, and wherein the
spraying step is conducted with a first
spraying means configured to produce an
axial spray pattern that is substantially
conical about an axis perpendicular to the
container base.
5221211
The applications for division
from this application have
not yet been published
‫בקשות חלוקה מבקשה זו‬
6‫שטרם פורסמו‬
__________
]22[]02[
]2/[
TABLET DISPENSER
]00[
]22[
]02[
]0/[
07.07.2002
Int. Cl.8 B65D 083/04
AVRAHAM YACOEL
AVRAHAM YACOEL,
56 JABOTINSKY ST.,
HOLON
[57] A pellet dispenser device (10)
comprising: a housing (12), for storage of
pellets (20), a base (18), fitted to said
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
722171
‫מושיט קפליות‬
‫ חולון‬,‫אברהם יקואל‬
,‫אברהם יקואל‬
‫ חולון‬,.6‫זבוטינסקי‬
housing; an aperture (22), formed at the
bottom of said base, of sufficient size to
allow a pellet to traverse therethrough; said
2344
base further comprising an integrated
barrier extending above the aperture, the
size of which being sufficient to prevent a
pellet, disposed in the housing, from
entering the aperture; a rotor (26), mounted
on said base, having at least one recess
designed to accommodate a single pellet;
the device characterized in that it further
comprises an external rotational member
(16) wherein rotation thereof in one
direction entails dispensing a single pellet
and dispensing another single pellet is
facilitated by rotating the external
rotational member in an opposite direction.
__________
2345
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
METHODS AND APPARATUS TO
ASSIST AND FACILITATE BLOOD
VESSEL ANALYSIS
]00[
]02[
]22[
]02[
09.11.2001
09/723084
]00[ 27.11.2000
Int. Cl.8 A61B 006/00, G06K 009/00
GE MEDICAL SYSTEMS GLOBAL
TECHNOLOGY COMPANY, LLC,
U.S.A.
WO/2002/041781
SELIGSOHN GABRIELI & CO.,
31 YAVNE ST.,
P.O.B. 1426,
TEL AVIV 61013
]00[
]0/[
[57] A method for analyzing tubular
structures in a patient (22), comprising the
steps of: displaying a tube-shaped tree (54)
representative of a tubular structure in a
patient; prompting a user to select, from
the displayed tube-shaped tree, a region of
interest and a location (56) within the
region of interest; identifying a centerpoint
(58) of a structure closest to the selected
location within the tube-shaped tree within
722118
‫שיטות והתקן לסייע בבדיקת כלי דם‬
]00[
US
,'‫זליגסון גבריאלי ושות‬
‫ תל אביב‬,0406 .‫ד‬.‫ ת‬, :0 ‫רח' יבנה‬
the region of interest; and displaying at
least one view (120) of the interest selected
from the group of views consisting of: a
segmented 3-D view having the region of
interest identified, a curved view of the
selected branch (80), a reformatted view
dependent upon the identified centerpoint,
and a 3-D view dependent upon the
identified centerpoint.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2346
]22[]02[
722117
‫שיטה ומכשיר לאספקת תמונות לזיהוי‬
‫המתקשר ברשת טלפוניה ניידת‬
]2/[
METHOD AND APPARATUS FOR
PROVIDING IMAGES FOR
CALLER IDENTIFICATION OVER
A MOBILE NETWORK
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
16.07.2002
09/907474
]00[ 17.07.2001
]00[ US
Int. Cl.8 H04M 001/57, 003/42, H04Q 007/38
COMVERSE, INC., U.S.A.
ARDA AKSU, MAKONNEN
MELAKU, SHAHZAD RIAZ, ALLAN
EDWARD BROCKENBROUGH
G.E. EHRLICH (1995) LTD.,
,‫) בע"מ‬066.( ‫ארליך‬.‫אי‬.‫ג'י‬
AYALON TOWER, 15TH FLOOR,
,00 ‫רחוב מנחם בגין‬, 0. ‫ קומה‬,‫מגדל אילון‬
11 MENACHEM BEGIN ST.,
‫רמת גן‬
RAMAT GAN 52521
]0/[
[57] A method comprising: providing
interactive access to an image associated
with a caller, such that the image can be
entered and edited via the Internet;
receiving a request for a call from the
caller to a called party over a first
communication system; receiving a voice
command from the caller; in response to
receiving the request and the voice
command, retrieving the image associated
with the caller, wherein the image includes
header information; forwarding the image
to the called party over a second
communication system; after forwarding
the image to the called party, inhibiting the
call until a verification of receipt is
received over the second communication
system; comparing caller ID information
received over the first communication
system with the header information
received over the second communication
system; displaying the image to the called
party if the header information matches the
caller ID information; and after receiving
the verification of receipt of the image by
the called party, completing the call.
__________
2347
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
SYSTEM, METHOD, COMPUTER
PROGRAM PRODUCT FOR
COMMUNICATING DATA FOR
OBJECTS THAT ARE
TRANSPORTED FROM FIRST
LOCATION TO SECOND
LOCATION
]00[
]02[
19.10.2001
60/254241
]00[ 07.12.2000
/3602//00
3012010333
Int. Cl.8 G06K 007/00
SAP AG, GERMANY
WO/2002/047014
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER,
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] Method for forwarding predefined
meta-data (M) and predefined content-data
(C) from a first computer to a second
computer, the predefined meta-data (M)
and predefined content-data (C) relating to
an object that is transported in a
transportation system from a first location
to a second location, the first computer
serving the first location and the second
computer serving the second location, the
method comprising the following steps
performed by the first computer; querying
an exchange computer with meta-data (M)
for type-data (T), the exchange computer
storing a meta-data (M) to type-data
722118
‫ תוצר של תוכנת מחשב‬,‫ שיטה‬,‫מערכת‬
‫להעברת מידע לאובייקטים המובלים‬
‫ממקום אחד למקום שני‬
]00[
US
US
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
assignment table such that the second
computer is able to query the exchange
computer with type-data (T) for meta-data
(M) once the object has arrived at the
second location; writing type-data to a first
memory portion of the tag such that the
second computer is able to read type-data
from the first memory portion of the tag;
and writing content-data to a second
memory portion of the tag such that the
second computer is able to read the
content-data from the second memory
portion of the tag once the object has
arrived at the second location.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2348
]22[]02[
722112
‫פס מסייע גילוח עבור מחסנית של סכין‬
‫גילוח‬
]2/[
SHAVING AID STRIP FOR
RAZOR CARTRIDGE
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
15.02.2001
506628
]00[ 18.02.2000
Int. Cl.8 B26B 021/44
THE GILLETTE COMPANY, U.S.A.
WO/2001/060573
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
[57] A razor cartridge comprising a blade
and a skin-engaging portion in proximity
to said blade, said skin-engaging portion
including a solid polymeric shaving aid
strip comprising 55% to 90% polyethylene
oxide with a molecular weight of 100,000
]00[
US
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
to 8 million Daltons, 5% to 40% waterinsoluble polymer selected from
polystyrene, butadiene-styrene copolymer
or blends thereof, and 0.5% to 50% of a
polycaprolactone.
__________
]22[]02[
]2/[
METHOD AND DEVICE FOR
AUTOMATICALLY
ATTRIBUTING ADDRESSES TO A
PLURALITY OF MODULES
INTERCONNECTED BY A
COMMUNICATION NETWORK
WITH COMPLEX TOPOLOGY
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
02.02.2001
00/01559
]00[ 07.02.2000
Int. Cl.8 H04L 012/28, 012/44, 029/12
RENE DURANTON, FRANCE
WO/2001/058112
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
[57] Method for automatically allocating
addresses to a multiplicity of modules
interconnected by a network with an
2349
727228
‫שיטה והתקן לחלוקה אוטומטית של‬
‫כתובות למספר מודולים הקשורים ברשת‬
‫תקשורת באמצעות טופולוגיה מורכבת‬
]00[
FR
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
aborescent topology connected to a central
unit (UC), the address of each module
being determined on the basis of the
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
address of the module situated
immediately upstream inside the network
with respect to the central unit and already
having an allocated address, the address
determined being transmitted onto the
network by the upstream module in an
address allocation message, characterised
in that it includes a phase for the automatic
search for a module not having any
allocated address situated closest
downstream in the network to a module
already having an address, this phase
including for each downstream module not
having any allocated address: the receiving
by the downstream module of the address
allocation message and the triggering by
the latter of a delay time whose period is
that much greater when the level of
reception of the message is low, if at the
end of the delay time the downstream
module does not detect in the network any
address capture message, the transmission
by the latter of an address capture message
containing the address to be allocated, the
storing of the latter of the address received
as a module address, the determination by
the latter of the address of the module not
having any allocated address situated the
nearest downstream in the network and the
triggering by the latter of the phase for the
automatic search for the module not
having any allocated address situated
closest downstream in the network.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2350
]22[]02[
]2/[
727222
‫מחבר עם מיגון‬
CONNECTOR WITH SHIELDING
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
30.01.2001
60/179722
]00[ 03.02.2000
Int. Cl.8 H01R 012/16
TERADYNE, INC., U.S.A.
WO/2001/057961
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER,
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
[57] An electrical connector (100)
comprising:
a first connector piece (120) comprising:
a first array of conductive elements, each
conductive element having a first end
(146) adapted for being electrically
connected to a first circuit board and a
second end at which is disposed a first
mating contact (144) and a plurality of first
plates (140) disposed between rows of
conductive elements of said array of
conductive elements; and a second
connector piece (110) comprising: a
The applications for division
from this application have
not yet been published
]00[
US
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
second array of conductive elements, each
conductive element having a first end
adapted for being electrically connected to
a second circuit board and a second end at
which is disposed a second mating contact
(126); and a plurality of second plates
(130) disposed between columns of
conductive elements of said second array
of conductive elements and perpendicular
to said plurality of first plates when said
first connector piece and said second
connector piece are mated.
5264221
‫בקשות חלוקה מבקשה זו‬
6‫שטרם פורסמו‬
____________
2351
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
727701
‫חלקיקים זעירים פעילים אופטית לשימוש‬
‫בשיטות אבחון וריפוי‬
]2/[
OPTICALLY-ACTIVE
NANOPARTICLES FOR USE IN
THERAPEUTIC AND
DIAGNOSTIC METHODS
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
08.02.2001
60/181109
]00[ 08.02.2000
]00[ US
Int. Cl.8 A01N 043/04, A61K 049/00, G01N 024/00
RICE UNIVERSITY, U.S.A.
WO/2001/058458
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
[57] Use of nanoparticles for the
manufacture of a medicament for inducing
localized hyperthermia in a cell or tissue
by delivering said nanoparticles to said cell
or tissue and exposing said nanoparticles
to infrared radiation under conditions
wherein said nanoparticles emit heat upon
exposure to said infrared radiation.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2352
]22[]02[
727011
‫מכשיר גלישה בעל נעילה עצמית‬
]2/[
SELF-JAMMING GLIDING
DEVICE
]00[
]22[
]02[
]0/[
14.08.2002
Int. Cl.8 A62B 001/14, A63B 029/02
AMNON SHILONI
BLUM, GADOR & CO.,
53 HASHALOM RD.,
GIVATAYIM 53454
[57] A rescue and gliding device (10)
comprising: a housing (12) defining two
rope-receiving compartments, each
compartment (14, 16) including:
a rope inlet and outlet;
a rope guide between the inlet and outlet;
and
‫ שהם‬,‫אמנון שילוני‬
,'‫ גדור ושות‬,‫בלום‬
,‫ מגדל הורד‬0: ‫ קומה‬,.: ‫דרך השלום‬
‫גבעתיים‬
a pivotable eccentric handle (20, 22)
defining a cam surface having two
different radii (21, 23) extending into the
rope guide for independent selective
jamming of rope in the compartment; the
housing further including an integral
working plate defining at least two integral
lugs (26).
__________
2353
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
OPTIC INSPECTION METHOD
AND APPARATUS
]00[
]22[
]/0[
]02[
16.11.1990
Int. Cl.8 G01N 021/01, G06K 009/00
DIVISION FROM 96362
APPLIED MATERIALS ISRAEL
LTD.
SANFORD T.COLB & CO.,
P.O.B. 2273,
REHOVOT 76122
]0/[
[57] A semiconductor wafer inspection
system having adaptive threshold setting
capabilities, comprising: a detector (75)
providing a signal of a plurality of
inspected pixels; a pixel characterizer (72)
receiving said signal and associating with
each inspected pixel an inspected pixel
type depending on the intensity of the
inspected pixel;
727012
‫בדיקה אופטית שיטה ומכשיר‬
‫אפלייד מטריאלס ישראל בע"מ‬
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
a comparator (77) receiving the signal of
each of said inspected pixels and the
associated inspected pixel type and
determining therefrom a corresponding
threshold, said comparator further
performing a threshold-based comparison
operation between each of the inspected
pixels and a reference data.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2354
]22[]02[
]2/[
COMBINED LANCET AND
ELECTROCHEMICAL
ANALYTE-TESTING APPARATUS
]00[
]02[
]22[
]02[
02.03.2001
09/518075
]00[ 02.03.2000
Int. Cl.8 A61B 005/15
DIABETES DIAGNOSTICS INC.,
U.S.A.
WO/2001/064105
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] An apparatus for detection and
quantitation of an electrochemicallydetectable analyte in blood or interstitial
fluid, comprising: a plurality of
electrochemical sensors;
an equal plurality of cutting members
wherein the plurality of electrochemical
sensors are provided on a disk; a meter
unit comprising a housing (1), means (3)
disposed within the housing for engaging
one of the cutting members and moving
the engaged cutting member, a connector
(7) disposed within the housing for
engaging one of the electrochemical
sensors specific for the analyte and
transmitting a signal from the sensor
indicative of the amount of analyte, and a
display (2) operatively-associated with the
connector for displaying the amount of the
2355
727220
‫התקן משולב המכיל איזמל ויחידה לבדיקה‬
‫אלקטרוכימית של מומס‬
]00[
US
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
analyte to a user; wherein the cutting
member is engaged within the housing;
and the electrochemical sensor comprises
an absorptive member for the uptake of a
sample of blood or interstitial fluid,
wherein the means for engaging and
moving the cutting member moves the
cutting member in a cycle from an initial
position to a piercing position in which
skin of the user is pierced, the
electrochemical sensor being disposed
such that the means for engaging and
moving the cutting member causes the
cutting member to pierce the sensor prior
to piercing the skin of the user; the
absorptive member taking up a sample
from the pierced skin of the user when it is
pierced by the lancet without movement of
the apparatus.
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
__________
]22[]02[
]2/[
MILK SAMPLING APPARATUS
AND METHOD
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
28.03.2001
0001195-7
]00[ 03.04.2000
Int. Cl.8 A01J 005/04
DELAVAL HOLDING AB, SWEDEN
WO/2001/074150
EITAN, PEARL, LATZER AND
COHEN ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
[57] A milk sampling apparatus for use
with a processor controlled milking system
(61), said apparatus comprising a cassette
(7) wherein milk sample collecting
elements (9) are placed, and at least one
filling member (27) capable of being
placed above a selected one of said milk
sample collecting elements by means of a
positioning system, and capable of
bringing a milk sample, representatively
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
727010
‫מכשיר ושיטה לדגימת חלב‬
]00[
SE
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
taken from milk yielded during the milking
of an animal by means of said processor
controlled milking system, into said
selected one of said milk sample collecting
elements, characterized in that said milk
sampling apparatus further comprises
processing means (33) arranged for twoway communication with said processor
controlled milking system.
2356
__________
]22[]02[
]2/[
MILK SAMPLING APPARATUS
AND METHOD
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
28.03.2001
0001197-3
]00[ 03.04.2000
Int. Cl.8 A01J 005/04
DELAVAL HOLDING AB, SWEDEN
WO/2001/074151
EITAN, PEARL, LATZER AND
COHEN ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
[57] A milk sampling apparatus for use
with an automated milking system, said
apparatus comprising a cassette (7)
wherein milk sample collecting elements
(9) are placed, and at least one filling
member (27) capable of being placed
above a selected one of said milk sample
collecting elements by means of a
positioning system, and capable of
2357
727007
‫מכשיר ושיטה לדגימת חלב‬
]00[
SE
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
bringing a milk sample, representatively
taken from milk yielded during the milking
of an animal by means of said automated
milking system, into said selected one of
said milk sample collecting elements,
characterized in that said milk sampling
apparatus comprises agitating means (5)
capable of agitating said milk sample.
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
__________
]22[]02[
]2/[
EXTRUSION DIE AND A METHOD
FOR ITS PRODUCTION
]00[
]02[
]22[
]02[
27.03.2001
0007948.3
]00[ 01.04.2000
Int. Cl.8 B21C 025/02
PREFORM DIES LIMITED, UNITED
KINGDOM
WO/2001/074506
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060, TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] An extrusion die comprising a die
body having a die cavity (18) formed
therein, the die body defining a male
portion which projects into a female
portion, wherein a leading edge (18a) of a
part of the die cavity defined by the male
portion and a leading edge (18b) of an
opposing part of the die cavity defined by
the female portion are out of alignment
with one another when the die is not in
use, the leading edge of the part of the die
cavity defined by the male portion being
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
720281
‫מטריזה לאקסטרוזיה ושיטה לייצורה‬
]00[
GB
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
spaced, upstream in the extrusion
direction, from the leading edge of the part
of the die cavity defined by the female
portion by a distance which is not uniform
around the die cavity, the spacing being
such that deflection of the the male
portion, in use, brings the leading edges
substantially into alignment, characterised
in that a recess (22) of non-uniform depth
is provided on the die, at least part of at
least one of the leading edges being
defined at the intersection between the die
cavity and the recess.
2358
____________
]22[]02[
720012
‫ננוחלקיקים פעילים כסופחים הרסניים‬
‫לזיהום ביולוגי או כימי‬
]2/[
REACTIVE NANOPARTICLES AS
DESTRUCTIVE ADSORBENTS
FOR BIOLOGICAL AND
CHEMICAL
CONTAMINATION
]00[
]02[
]22[
]02[
15.02.2001
09/549991
]00[ 14.04.2000
]00[ US
Int. Cl.8 A01N 025/00, 059/00, B01D 053/02, B01J 020/04
NANOSCALE MATERIALS, INC.,
U.S.A.
WO/2001/078506
EITAN, PEARL, LATZER AND
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
COHEN ZEDEK,
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
]00[
]0/[
[57] A method of sorbing a toxin
comprising the steps of:
(a) providing a quantity of a composite
comprising metal oxide particles with a
number of atoms different from those
making up the metal oxide particles
stabilized on the surfaces thereof, said
atoms being selected from the group
consisting of halogens and Group I metals
and being present at a level of at least
about 2 atoms per square nanometer of
metal oxide surface area; and
(b) contacting said composite with a toxin
under conditions for sorbing at least a
portion of said toxin.
__________
2359
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
SYSTEMS AND METHODS FOR
AMBULATORY MONITORING OF
PHYSIOLOGICAL SIGNS
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
17.04.2001
60/197589
]00[ 17.04.2000
Int. Cl.8 A61B 005/04
VIVOMETRICS, INC., U.S.A.
WO/2001/078577
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
[57] A monitoring apparatus for noninvasively monitoring physiological
parameters of an individual comprising: a
monitoring garment (1) comprising a shirt
for the torso of the individual to be
monitored, one or more inductive
plethysmographic (IP) sensors (4-7), each
IP sensor comprising an inductance sensor
including at least one conductive loop
arranged to closely encircle the torso,
wherein the inductance of the conductive
loop is responsive to the cross-sectional
720822
‫מערכות ושיטות למעקב אמבולטורי של‬
‫סימנים פיזיולוגיים‬
]00[
US
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
area of the torso enclosed by the loop, a
cardiac cycle sensor for generating signals
responsive to occurrence of cardiac
ventricular contractions, a signal cable (2)
for carrying signals from said sensors, and
a microprocessor unit (3) comprising a
microprocessor for receiving signals from
said signal cable and for recording digital
data derived from all received signals in a
removable computer-readable memory
media.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2360
]22[]02[
‫התקן הזרקה‬
]2/[
INJECTION DEVICE
]00[
]02[
]22[
]02[
14.05.2001
00810414.3
]00[ 15.05.2000
Int. Cl.8 A61M 005/42
ARES TRADING S.A.,
SWITZERLAND
WO/2001/087389
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
720870
[57] A handheld injection device
comprising:
an open cavity (2) having a rim, the rim
being capable of forming an airtight seal
when applied to the skin of a patient; a first
piston (11) in communication with the
open cavity, for creating suction therein; a
needle (9) projecting into the open cavity,
but not projecting beyond the rim; a
second piston (10) for containing a product
to be injected, the second piston being in
]00[
EP
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
communication with the needle; wherein
withdrawal of the first piston creates
suction in the open cavity, causing the
patient's skin to be sucked into the cavity
and to be pierced by the needle, and
actuation of the second piston causes the
product to be injected; wherein the first
and second pistons are located within a
cylindrical body, the cylindrical body
having the needle at one end and actuating
means (13) for the pistons at another end.
__________
2361
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
MEDICAL IMPLANT
]00[
]02[
]22[
]02[
06.04.2001
10019338.2
]00[ 19.04.2000
Int. Cl.8 A61C 008/00
HERAEUS KULZER GMBH & CO.
KG, GERMANY
WO/2001/080768
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] Implant for receiving a connecting
bridge (17, 17', 17") of a medical device
containing a head portion (16), comprising
a longitudinal axis (9), a distal end (3), a
proximal end (4) and a top portion (16)
having a contact surface (18), whereby a
receiving recess (10) for the connecting
bridge extends therefrom into the implant,
wherein the implant can be connected by
its outer surface area to the inner surface
area of a receiving bore hole in the bone of
a human or animal body by force or
adaptation, whereby the connecting bridge,
which is adapted to the receiving recess,
can be anchored through clamping,
shrinkage, adhesion or cementing, wherein
the anchored medical device rests in
contact with the contact surface of the top
portion protruding radially outward in its
cross-section beyond the cross-section of
the receiving recess on the proximal end of
the implant across the entire surface
against an allocated contact surface of the
implant on its proximal end and the outer
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
720828
‫שתל רפואי‬
]00[
DE
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
contour of the cross-section of the
receiving recess at least in one section is
not circular, wherein extending from the
proximal end of the implant the receiving
recess contains a cylindrical section (10z)
which is followed by a section (10v) that is
tapered in its cross-section, and that
extending from the head portion of the
medical device the connecting bridge also
contains a cylindrical section (17z), which
is followed by a section that is tapered in
its cross-section; and wherein said implant
in its anchored state between the
connecting bridge and the wall of the
receiving recess at least one ventilation
duct is formed, which extends from a distal
end face of the connecting bridge to the
proximal end of the implant; and wherein
for the contact surface of said implant at
least one ventilation groove is
incorporated, which extends from a
ventilation duct to the surface area of the
implant.
2362
__________
]22[]02[
]2/[
DIRECTLY COMPRESSED SOLID
DOSAGE ARTICLES
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
17.04.2001
09/559687
]00[ 27.04.2000
Int. Cl.8 A61K 009/00, 009/16, 009/20
NOVEON, INC, U.S.A.
WO/2001/082894
EITAN, MEHULAL, PAPPO,
KUGLER,
11 HAMENOFIM ST.
HERZLIYA 46120
[57] A solid dosage article, comprising: a
directly compressed blend of
(a) a granulated slightly cross-linked
rheology modifying polymer or copolymer
derived from at least one unsaturated (di)
carboxylic acid monomer having a total of
from 3 to about 10 carbon atoms, or at
least one half ester monomer of said
unsaturated dicarboxylic acid with an
720117
‫פריטים דחוסים ישירות למתן תרופות‬
‫בצורה מוצקה‬
]00[
US
,‫ קוגלר‬,‫ פאפו‬,‫ מהולל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,00‫המנופים‬
alkanol having from 1 to about 4 carbon
atoms, or combinations thereof, and
optionally one or more oxygen containing
unsaturated comonomers having from 3 to
about 40 carbon atoms, and a cross-linking
agent;
(b) one or more active ingredients; and
(c) one or more excipients.
__________
2363
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
METHOD AND ARRANGEMENT
FOR FILTERING MILK
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]00[
]0/[
15.03.2002
0100936-4
]00[ 16.03.2001
Int. Cl.8 A01J 011/06
DELAVAL HOLDING AB, SWEDEN
EPKE BOSMA
WO/2002/074070
EITAN, PEARL, LATZER AND
COHEN ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
[57] An arrangement (4) for filtering milk
in a milking system (1), characterized in
that said arrangement comprises a movable
filter magazine (6) provided with at least
three filter devices (8), each of which
comprises a tube housing a disposable
filter and a support structure (7) for
supporting the disposable filter, and each
720171
‫שיטה וסידור לסינון חלב‬
]00[
SE
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
of which is connectable in said milking
system for filtering milk therein; and an
actuating device for connecting each of
said at least three filter devices, one at a
time, in said milking system for filtering
milk therein, by moving said movable
filter magazine.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2364
]22[]02[
720121
‫–פנטאנדיאון‬0,: ‫שיטה להכנת‬
]2/[
PROCESS FOR THE
PREPARATION OF 2,3PENTANEDIONE
]00[
]02[
]22[
]02[
07.11.2002
10155553.9
]00[ 12.11.2001
]00[ DE
Int. Cl.8 C07B 061/00, C07C 045/00, 045/52, 049/12
SYMRISE GMBH & CO. KG,
GERMANY
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]0/[
[57] Process for the production of 2,3pentanedione from hydroxyacetone and
paraldehyde, characterised in that the
reaction is performed in the presence of an
aqueous phase containing a strong organic
or inorganic acid having a pKa value of
less than or equal to 4 and in the presence
of a phase transfer catalyst.
__________
]22[]02[
]2/[
VAPOR PROOF HIGH SPEED
COMMUNICATIONS CABLE AND
METHOD OF MANUFACTURING
THE SAME
]00[
]02[
]22[
]02[
14.05.2001
571652
]00[ 15.05.2000
Int. Cl.8 H01B 007/00
TYCO ELECTRONICS
CORPORATION, U.S.A.
WO/2001/088930
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] A vapor proof cable (100) for
carrying high speed transmissions, the
cable comprising: at least two signal
conductors (104) twisted in a helix
configuration; a vapor proof pulled core
2365
720172
‫כבל תקשורת חסין לאדים ושיטה לייצורו‬
]00[
US
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
filler pulled between said at least two
signal conductors, said core filler being
compressed and deformed to sealably fill
at least internal interstices between said at
least two signal conductors; and a vapor
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
proof pressure extruded peripheral material
(106) filling
peripheral interstices located about said at
least two signal conductors, said pulled
core filler and extruded peripheral filler
hermetically encasing said at least two
signal conductors along a length thereof to
block vapor migration along the cable.
__________
]22[]02[
720021
‫טיהור קסנטופילים מתמציות ציפורני‬
‫ המכילות רמות גבוהות של‬,‫חתול‬
‫כלורופילים‬
]2/[
PURIFICATION OF
XANTHOPHYLLS FROM
MARIGOLD EXTRACTS THAT
CONTAIN HIGH LEVELS OF
CHLOROPHYLLS
]00[
]02[
]22[
]02[
07.06.2001
09/590611
]00[ 09.06.2000
]00[ US
Int. Cl.8 C07C 035/18, 403/24, C09B 061/00
DSM IP ASSETS B.V., THE
NETHERLANDS
WO/2001/094279
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] A process for obtaining xanthophylls
at a desired level of purity from a
saponified extract, comprising: dispersing
the saponified extract in water to form a
dispersion;
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
mixing the dispersion under conditions
such that a portion of any water-soluble
compounds dissolves in the water to form
an aqueous phase and a residue that is not
soluble in water; separating the aqueous
2366
phase from the residue; contacting the
residue with a nonpolar solvent under
conditions such that at least a portion of
any lipid-soluble compounds dissolves in
the nonpolar solvent and at least a portion
of the xanthophylls precipitates from the
nonpolar solvent to form a precipitate;
separating the nonpolar solvent from the
precipitate;
washing the precipitate with a polar
solvent such that at least a portion of any
remaining chlorophylls dissolves in the
polar solvent; and separating the polar
solvent from the precipitate to yield a
product comprising the xanthophylls at the
desired level of purity.
__________
]22[]02[
]2/[
TRANSCUTANEOUS PROSTHESIS
]00[
]02[
]22[
]02[
22.06.2001
0015479.9
]00[ 23.06.2000
Int. Cl.8 A61F 002/28
UNIVERSITY COLLEGE LONDON,
UNITED KINGDOM
WO/2001/097718
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] A transcutaneous prosthesis which
comprises a first component (1) shaped for
implanation into a bone (2), a second
component (4) intended for location
between the bone and the skin, the second
component having a surface treatment for
stimulation of fibroblastic cell proliferation
and attachment of epithelial cells and a
third component (5) intended for location
2367
720002
‫תותבים דרך העור‬
]00[
GB
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
exterior to the skin surface and which
extends through or from the skin, in use,
and having unlike the first and second
components a low surface energy outer
surface, the low surface energy outer
surface being on its portion exterior to the
skin surface which thereby deters bacterial
adhesion.
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
__________
]22[]02[
]2/[
PIPE CLAMP INNER SEAL
]00[
]22[
]02[
02.12.2002
Int. Cl.8 F16L 021/06
KRAUSZ METAL INDUSTRIES
LTD.
ELIEZER KRAUSZ, AVI
CHIPROOT
PEARL COHEN ZEDEK LATZER,
5 SHENKAR STREET,
P.O.B. 12704
HERZLIYA 46733
]00[
]0/[
[57] In a pipe clamp (10) or coupling for
pipes repair or for sealing relationship by
means of a metal clamping band (14) to
surround said pipes, and a flexible inner
sleeve (16) disposed inside said clamping
band; the improvement being the provision
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
728000
‫אטם פנימי למחבר צינורות‬
‫ תל אביב‬,‫קראוס תעשיות מתכת בע"מ‬
‫ אבי צ'יפרוט‬,‫אליעזר קראוס‬
‫ עורכי פטנטים‬,‫פרל כהן צדק לצר עורכי דין‬
,‫ונוטריונים‬
,007/4 .‫ד‬.‫ ת‬, . ‫ רח' שנקר‬,0 ‫ים‬-‫מרכז גב‬
‫הרצליה‬
of a reinforcing material bonded to said
flexible inner sleeve or embedded therein
to inhibit axial expansion thereof when
said inner sleeve is under compression
between said pipes and said clamping
band.
2368
__________
]22[]02[
]2/[
WET/DRY AUTOMATIC
INJECTOR ASSEMBLY
]00[
]02[
]22[
]02[
08.06.2001
60/209974
]00[ 08.06.2000
Int. Cl.8 A61M 005/00, 005/20
MERIDIAN MEDICAL
TECHNOLOGIES, INC., U.S.A.
WO/2001/093925
SANFORD T.COLB & CO.,
P.O.B. 2273,
REHOVOT 76122
]00[
]0/[
[57] An automatic injection device
containing a pre-loaded charge of
medicament for automatically selfadministering the medicament upon
actuation thereof, said automatic injection
device comprising: a housing assembly
(110); a dry compartment (160) for storing
a predetermined dry charge of dry
medicament therein; a wet compartment
(150) for storing a predetermined amount
of liquid injection solution thereof; an
activation assembly (120) for causing the
2369
728011
‫יבשה‬/‫הרכבת הזרקה אוטומטית רטובה‬
]00[
US
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
liquid injection solution in said wet
compartment to be transferred to said dry
compartment wherein the activation
assembly automatically supplies a driving
force upon activation to transfer the liquid
injection solution in the wet compartment
to the dry compartment, wherein the dry
medicament dissolves in the liquid
injection solution as the liquid injection
solution passes through said dry
compartment; and a needle assembly (141)
for dispensing the liquid injection solution
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
containing the medicament dissolved
therein; characterised by: at least one
compression assembly (180) for
maintaining the dry medicament located in
said dry compartment under a continuous
compressive state as the liquid injection
solution passes through said dry
compartment, said at least one
compression assembly including an
expandable assembly, wherein said
expandable assembly expands within the
dry compartment as the medicament
located within said dry compartment
dissolves within the liquid injection
solution.
__________
]22[]02[
]2/[
DRINK DISPENSING DEVICE
AND CONTAINER FOR DRINK
PROVIDED WITH POSITIONING
MEANS
]00[
]02[
]22[
]02[
11.06.2001
1015411
]00[ 09.06.2000
Int. Cl.8 B67D 001/04
HEINEKEN TECHNICAL SERVICES
B.V., THE NETHERLANDS
MARCEL PETER MAGERMANS,
PIET HEIN WILLEM TIMP
WO/2001/094251
FENSTER & COMPANY,
INTELLECTUAL PROPERTY LTD,
12 BASEL STREET
ENTRANCE 1
P.O.BOX 10256
PETACH TIKVA
]00[
]00[
]0/[
[57] Assembly of a drink dispensing
device (11) having a chill chamber (12)
with a chamber wall (17), an opening at a
top for accommodating a container (1)
containing a drink, a pressure medium feed
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
728022
‫מכשיר לאספקת שתיה ומיכל שתיה‬
‫הכולל אמצעי מיקום‬
]00[
NL
,‫קניין רוחני בע"מ‬,'‫פנסטר ושות‬
,0/0.6 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ קרית אריה‬,0 ‫ כניסה‬00 ‫בזל‬
‫פתח תקוה‬
(21), as well as a container that is provided
at a top section (2) with a dispensing
element for dispensing the drink, with a
connector (20, 48) for detachably
connecting to the pressure medium feed,
2370
which pressure medium feed and
connector are located outside the centre
line of the chill chamber and of the
container, respectively, and with a
peripheral wall (14), the container being
provided with positioning means (13, 13')
which extend transversely to the peripheral
wall, the dispensing device being provided
with complementary positioning means
(16, 16') which, when the container is
placed in the chill chamber engage on the
positioning means of the container,
characterised in that by engagement of the
positioning means on the container with
the complementary positioning means on
the dispensing device, the connector is
brought in a defined attachment position in
which it is aligned with the pressure
medium feed upon introduction of the
container in the chill chamber.
__________
]22[]02[
]2/[
PROCESS FOR THE
PREPARATION OF QUINOLINE
DERIVATIVES
]00[
]02[
]22[
]02[
26.06.2001
1274/00
]00[ 28.06.2000
Int. Cl.8 C07D 215/24
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
SWITZERLAND
WO/2002/000625
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER,
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]00[
]0/[
728101
‫תהליך להכנת נגזרות של קוינולין‬
]00[
CH
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
[57] A process for the preparation of a
compound of the formula
2371
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
wherein
R1 is hydrogen or chlorine and
R2 is hydrogen, C1-C8 alkyl, or C1-C8 alkyl
substituted by C1-C6 alkoxy or by C3-C6
alkenyloxy, which process comprises
(a) introducing the major portion of the
amount to be reacted of a compound of the
formula
into a solvent mixture comprising at least
one organic solvent capable of forming an
azeotrope with water, and at least one
aprotic-dipolar solvent;
(b) metering in an aqueous strong base in
an amount equivalent to that major portion
of the total amount of the compound of
formula II;
(c) adding the remaining portion of the
amount to be reacted of the compound of
formula II;
(d) adding a weak base in an amount that is
at least equivalent to that remaining
portion;
(e) removing the water from the reaction
mixtury by azeotropic distillation;
(f) adding a compound of the formula
Cl __ CH2 ____ O-R2
‫׀׀‬
O
wherein R2 is as defined for formula I; and
(g) isolating the resulting compound of
formula I from the reaction mixture.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2372
]22[]02[
728102
‫נגזרות של סולפוניל–פירולידין השימושיות‬
‫בטיפול בהפרעות נוירולוגיות‬
]2/[
SULFONYL-PYRROLIDINE
DERIVATIVES USEFUL FOR THE
TREATMENT OF
NEUROLOGICAL DISORDERS
]00[
]02[
]22[
]02[
22.06.2001
00113894.0
]00[ 30.06.2000
]00[ EP
Int. Cl.8 A61K 031/40, 031/4025, A61P 025/00, C07D 207/48, 403/06, 413/06
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
SWITZERLAND
WO/2002/002554
LUZZATTO & LUZZATTO,
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
INDUSTRIAL PARK, OMER,
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]00[
]0/[
[57] Compounds of the formula
wherein
R1 signifies aryl, which is optionally
substituted by halogen;
R2 signifies aryl, which is optionally
substituted by halogen or lower alkyl;
R3 signifies –OR', cyano, halogen, Nhydroxy-amidino, -C(O)-OR, -C(O)NR'R",
-N(R')-C(O)-R4, -N(R')-S(O)2- R, -N(R')C(S)-NR'R or 5- or 6-membered heteroaryl
groups containing 1 to 4 heteroatoms
selected independently from each other
from N or O, which are optionally
substituted by lower alkyl or cycloalkyl;
R4 signifies cycloalkyl, phenyl or lower
alkyl, which is optionally substituted by
halogen;
R signifies lower alkyl;
R' signifies hydrogen, lower alkyl or
cycloalkyl-lower alkyl, independently
from each other, if more than one R' is
present;
R" signifies hydrogen, lower alkyl or
lower alkyl substituted by 5- or 6membered heteroaryl groups containing 1
to 4 heteroatoms selected independently
from each other from N or O, which are
optionally substituted by lower alkyl or
cycloalkyl, and
n is an integer from 0 to 5;
as well as their pharmaceutically
acceptable salts; with the proviso that 1-[4(methylphenyl) sulfonyl]-5-phenylpyrrolidinemethanol is excluded.
__________
2373
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
1-AMINOALKYLCYCLOHEXANES AS 5HT3 AND NEURONAL
NICOTINICRECEPTOR
ANTAGONISTS
]00[
]02[
]22[
]02[
19.06.2001
09/597102
]00[ 20.06.2000
Int. Cl.8 C07C 211/00
MERZ PHARMA GMBH & CO.
KGAA, GERMANY
WO/2001/098253
EITAN, PEARL, LATZER AND
COHEN ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
]00[
]0/[
728112
‫–אמינו–אלקילציקלוהקסאנים‬0
‫ ושל רצפטור‬HT3–5 ‫כאנטגוניסטים של‬
‫ניקוטיני נוירוני‬
]00[
US
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
[57] Use of an effective amount of a 1aminoalkylcylohexane compound of
formula
wherein:
R* is –(CH2)n- (CR6R7)m –NR8R9;
n+m = 0, 1, or 2;
R1 through R7 are independently selected
from hydrogen and C1-C6 alkyl;
R8 and R9 are independently selected from
hydrogen and C1-C6 alkyl or together
represent a C2-5-alkylene group;
or an optical isomer, enantiomer, hydrate
or pharmaceutically acceptable salt thereof
for the preparation of a medicament for
treating a living animal for inhibition of
progression of or for alleviation of a
condition which is alleviated by a 5HT 3 or
neuronal nicotinic receptor antagonist.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2374
]22[]02[
]2/[
MAGAZINE FOR CAPSULES OF
ESPRESSO COFFEE
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
13.09.2001
20015903.8
]00[ 14.09.2000
Int. Cl.8 A47J 031/40
NESTEC S.A., SWITZERLAND
WO/2002/021982
DR. YITZHAK HESS & PARTNERS,
279 HAYARKON ST.,
P.O.B. 6451,
TEL AVIV 61063
[57] A magazine (1) for espresso coffee
capsules (2) with at least one essentially
cylindrical magazine tube, which can be
set vertically and into which espresso
coffee capsules having an essentially
symmetric shape about an axis thereof,
especially the frustum of a right cone, can
728270
‫מחסנית לקפסולות של קפה אספרסו‬
]00[
DE
,‫ד"ר יצחק הס ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,64.0 .‫ד‬.‫ ת‬, 076 ‫רחוב הירקון‬
fit and slide and can be stacked in said
magazine tube, with a removal opening (4)
provided in a bottom of said magazine
tube, wherein said magazine tube is
provided with, at a top thereof, an insertion
guide (6) that has a side insertion opening
(7).
__________
2375
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
LOCATION SENSING WITH
REAL-TIME ULTRASOUND
IMAGING
]00[
]02[
]22[
]02[
]0/[
27.12.2002
10/078746
]00[ 19.02.2002
Int. Cl.8 A61B 008/00
BIOSENSE, INC., U.S.A.
DR. SHLOMO COHEN & CO.,
124 IBN GABIROL ST.,
P.O.B. 11490,
TEL AVIV 62038
[57] Apparatus for mapping a surface of a
cavity within a body of a subject,
comprising: an elongate probe (30), having
a longitudinal axis and comprising a distal
portion adapted for insertion into the
cavity; a primary acoustic transducer (47)
on the distal portion of the probe, adapted
to emit acoustic waves while the probe is
in the cavity; a plurality of secondary
acoustic transducers (46), distributed along
the longitudinal axis over the distal portion
of the probe, which are adapted to receive
the acoustic waves after reflection of the
waves from the surface of the cavity and to
generate, responsive to the received waves,
electrical signals indicative of times of
728177
‫חישה למיקום עם הדמיית אולטרה סאונד‬
‫בזמן אמת‬
]00[
US
,'‫ד"ר שלמה כהן ושות‬
‫ תל אביב‬,0046/ .‫ד‬.‫ ת‬, 004 ‫אבן גבירול‬
flight of the waves; and control circuitry,
adapted to receive and to process the
electrical signals generated by the
secondary acoustic transducers so as to
reconstruct a three-dimensional shape of
the surface of the cavity based on the times
of flight, wherein the circuitry is operative
to distinguish the signals generated
responsive to the waves that have
undergone one reflection from the surface
of the cavity from the signals generated
responsive to the waves that have
undergone multiple reflections, and to
reject the signals due to the waves that
have undergone the multiple reflections.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2376
]22[]02[
]2/[
METHOD FOR ENHANCING THE
GENERATION OF HYDROXYL
RADICALS
]00[
]22[
]02[
02.01.2003
Int. Cl.8 A01N 025/02, C02F 001/72
YISSUM RESEARCH
DEVELOPMENT COMPANY OF
THE HEBREW UNIVERSITY OF
JERUSALEM
ARKAL FILTRATION SYSTEMS
C.S. LTD.
ASHUTOSH JOSHI, YURI
KOLODNY, ITAY KREISEL, YOEL
SASSON
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER,
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]00[
]0/[
[57] A method for enhancing the
generation of hydroxyl radicals (OH*) in
aqueous mixtures containing hydrogen
peroxide comprising
(i) supplying oxygen to said mixture;
728100
‫שיטה לייצור מוגבר של רדיקלים‬
‫הידרוקסיליים‬
‫יישום חברה לפיתוח המחקר של‬
‫ ירושלים‬,‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫אגודה שיתופית‬,‫ארקל מערכות סינון‬
‫חקלאית בע"מ‬
,‫ איתי קרייזל‬,‫ יורי קולודני‬,‫אשותוש ג'ושי‬
‫יואל ששון‬
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
(ii) supplying magnesium oxide to said
mixture as a catalyst;
(iii) irradiating said mixture with UV light;
and
(iv) mixing said mixture.
__________
]22[]02[
]2/[
DEVICE FOR NON-INVASIVE
ULTRASOUND TREATMENT OF
DISC DISEASE
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]00[
]0/[
16.07.2001
0002677-3
]00[ 17.07.2000
Int. Cl.8 A61N 007/00
ULTRAZONIX DNT AB, SWEDEN
LARS AKE ALVAR LIDGREN
WO/2002/005896
EITAN, PEARL, LATZER AND
COHEN ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
2377
728012
‫מכשיר לטיפול אולטרה סאונד לא פולשני‬
‫במחלה בחוליות‬
]00[
SE
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
[57] Device for non-invasive ultrasound
treatment of disc disease, wherein at least
one therapeutic ultrasound transducer (2) is
provided for treatment of the disc of a
patient (4) by generating, by means of said
therapeutic ultrasound transducer, an
ultrasonic field (3), the temperature focus
(F) of which is located in the disc for
heating thereof, and wherein the
therapeutic ultrasound transducer is of a
"phased arrays"- type for being able to
vary the distance between the transmitter
element (G) of the therapeutic ultrasound
transducer and the temperature focus (F) of
its ultrasonic field, wherein a diagnostic
ultrasound transducer (8) is provided to
determine the acoustic properties of the
patient's tissue between the area on the
patient for location of the therapeutic
ultrasound transducer during the treatment
and the disc to be treated, and that the
therapeutic ultrasound transducer is
positioned in relation to the disc to be
treated, dependent on the acoustic
properties determined by the diagnostic
ultrasound transducer.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2378
]22[]02[
]2/[
DEVICE FOR MINI-INVASIVE
ULTRASOUND TREATMENT OF
DISC DISEASE
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
16.07.2001
0002678-1
]00[ 17.07.2000
Int. Cl.8 A61N 007/00
ULTRAZONIX DNT AB, SWEDEN
WO/2002/005897
EITAN, PEARL, LATZER AND
COHEN ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
[57] A device for mini-invasive
ultrasound treatment of disc disease,
wherein at least one therapeutic ultrasound
transducer (2) is provided for treatment of
the disc (5) of a patient (4) by generating
by means of said therapeutic ultrasound
transducer an ultrasonic field (3), the
temperature focus (F) of which is located
in the disc for heating thereof,
characterized in: that an optical navigating
device comprises at least one signal
receiving or signal sending unit which is
adapted to send signals to and/or receive
reflected or other signals from position
transmitters on
(a) a reference device (28) which has a set
position relative to the disc and
(b) the therapeutic ultrasound transducer,
such that the position thereof relative to
2379
728011
‫מכשיר לטיפול פולשני מזערי באולטרה‬
‫סאונד במחלה של חוליות‬
]00[
SE
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
said treatment area (22) can be determined;
that the therapeutic ultrasound transducer
is provided for insertion through the skin
of the patient and engagement of the disc;
that the therapeutic ultrasound transducer
at its distal end (10) has a flexible wall
(13) with the ability to adapt to the surface
of the disc; that at least one cooling
chamber (11) for cooling liquid is provided
at the distal end; that at least one
ultrasound transmitting element (9) is
provided within the cooling chamber; that
the cooling chamber with the cooling
liquid is configured to cool the ultrasound
transmitting element and a tissue closest to
the ultrasound transducer; and that at least
one temperature sensor (14) is provided to
measure the temperature in the disc.
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
__________
]22[]02[
728010
‫מיכל גמיש עם מדורים לתרופות ושיטה‬
‫לייצורו‬
]2/[
FLEXIBLE, MULTIPLECOMPARTMENT DRUG
CONTAINER AND METHOD OF
MAKING AND USING SAME
]00[
]02[
]22[
]/0[
]02[
]0/[
11.04.1997
647583
]00[ 13.05.1996
]00[ US
Int. Cl.8 A61J 001/00, B65D 025/08, 081/32
DIVISION FROM 126831
B. BRAUN MEDICAL, INC., U.S.A.
REINHOLD COHN AND
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
PARTNERS,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
[57] A flexible container (10) having a
front sheet (12) and a rear sheet (14)
having a sacrificial port (30) inserted in
between, the sacrificial port comprising: a
generally tubular, hollow filling barrel
(38); a tapered heat seal flange (34), the
flange including a central orifice (32), the
orifice communicating with the tubular
filling barrel, the filling barrel terminating
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
at the flange orifice at a first end; a first
grasping flange (39) disposed along the
length of the filling barrel, the first
grasping flange extending from the barrel
in a direction orthogonal to the barrel's
central axis; and a second grasping flange
(39) disposed along the length of the barrel
and spaced-apart along the length of the
2380
barrel from the first grasping flange, the
second grasping flange extending
outwardly from the barrel and parallel to
the first grasping flange.
__________
2381
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
CAMERA EXCHANGE SYSTEM
AND METHOD
]00[
]22[
]02[
13.09.2000
Int. Cl.8 G03B 043/00
SILVERBROOK RESEARCH PTY.
LTD., AUSTRALIA
WO/2002/023268
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER,
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]00[
]0/[
[57] A camera exchange system which
includes a plurality of one-time use, digital
cameras (14), each camera including an
authentication means; and at least one
refurbishing station (84) for refurbishing
used, returned cameras by replenishisng
721817
‫מערכת ושיטה להחלפת מצלמה‬
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
consumables of each of said returned
cameras, the authentication means of each
camera authenticating whether or not said
at least one refurbishing station is
authorized to effect refurbishing of said
camera.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2382
]22[]02[
]2/[
REDUCTION OF FALSE
ALARMS IN PCB INSPECTION
]00[
]22[
]02[
]00[
]0/[
10.09.2000
Int. Cl.8 G01N 021/00
ORBOTECH LTD.
WO/2002/021105
ORBOTECH LTD.,
P.O.B. 215
YAVNE 81102
721112
‫הקטנת התראות שווא בבדיקת מעגלים‬
‫מודפסים‬
‫ יבנה‬,‫אורבוטק בע"מ‬
,‫אורבוטק בע"מ‬
‫ יבנה‬,00. .‫ד‬.‫ ת‬, ‫אזור תעשייה‬
[57] A method for automatically optically
inspecting an electrical circuit, comprising:
acquiring at least one non-binary optical
image of an electrical circuit; generating at
least one binary first inspection image
from the at least one non-binary optical
image and processing said binary first
inspection image to determine therefrom
regions of candidate defects in the
electrical circuit; generating at least one
additional inspection image, from said at
least one non-binary optical image, for
regions surrounding candidate defects, said
at least one additional inspection image at
least partially including information for an
optical characteristic that is not included in
the at least one binary first inspection
image; and determining whether the
candidate defect is a specious defect by
inspecting the at least one additional
inspection image.
__________
]22[]02[
]2/[
PRODUCTION PROCESS FOR
HALOGENATED AROMATIC
METHYLAMINE
]00[
]02[
17.06.2002
2001-183006 ]00[ 18.06.2001
/360322//
0013/10332
0330-2222/0
2013/10330
Int. Cl.8 C07C 209/48, 211/00, 211/29
SHOWA DENKO K.K., JAPAN
WO/2002/102760
SANFORD T.COLB & CO.,
P.O.B. 2273,
REHOVOT 76122
]22[
]02[
]00[
]0/[
2383
721222
‫תהליך ייצור למיתילאמין ארומטי מותמר‬
‫בהלוגן‬
]00[
JP
US
JP
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
[57] A process for producing a
halogenated aromatic methylamine,
comprising hydrogen-reducing a
halogenated aromatic nitrile of the formula
(wherein X represents a chlorine atom or a
fluorine atom, m represents an integer of 1
to 5, n represents an integer of 1 to 5,
m+n≤6, and when n is 2 or more, each X
may be the same or different) using a
hydrogenating catalyst in the presence of
an organic acid in a solvent to produce a
halogenated aromatic methylamine of the
formula
(wherein X, m and n have the same
meanings as defined above, and a
represents an integer of 1 to m), and
wherein the organic acid is at least one
member selected from the group consisting
of formic acid, acetic acid and propionic
acid.
__________
]22[]02[
]2/[
HANDY MOP
]00[
]02[
25.10.2001
2000-328865 ]00[ 27.10.2000
0332-020//3
2/12310332
Int. Cl.8 A47L 013/20
UNI-CHARM CORPORATION,
JAPAN
YOSHINORI TANAKA, MASAHO
HAYASHI, TOSHIHIKO UENISHI
WO/2002/034101
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]22[
]02[
]00[
]00[
]0/[
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
722271
‫מגב שימושי‬
]00[
JP
JP
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
2384
[57] A handy mop comprising a mop
body (10) for collecting dust and a handle
(20) to which said mop body is to be
attached, said mop body being provided
with two gaps (b) extending in parallel for
attachment of said handle thereto, said
handle being provided with an attachment
portion (30) and gripper (40) extending
rearwardly upwardly from a root end of
said attachment portion, said attachment
portion being bifurcated at said root end to
provide two insert plates (31) which are
flat and level. and are to be inserted into
said gaps of said mop body for use.
__________
]22[]02[
]2/[
USE OF HYPERPOLARIZED GAS
FOR MRI DETECTION OF
REGIONAL VARIATIONS IN
OXYGEN UPTAKE FROM THE
LUNGS
]00[
]02[
]22[
]/0[
]02[
]00[
]0/[
09.04.1999
9807879.3
]00[ 09.04.1998
Int. Cl.8 G01R 033/28
DIVISION FROM 138942
MEDI-PHYSICS, INC., U.S.A.
WO/1999/053332
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
2385
722121
,‫שימוש בגז מקוטב ביתר עבור איבחון‬
‫ של‬,‫בשיטה של תהודה מגנטית גרעינית‬
‫שינויים בצריכת חמצן מהריאות‬
]00[
GB
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
[57] A method for estimating the lung
volume of an air-breathing animal subject,
said method comprising administering into
the lungs of said subject an effective
amount of gaseous hyperpolarized
magnetic resonance imaging agent, and
monitoring the hyperpolarization value of
said hyperpolarized agent to determine the
integrated magnetic resonance signal
following inhalation of said hyperpolarized
agent without air, breathhold and
expiration, wherein the expired volume is
measured indirectly and the residual
hyperpolarization of the retained
hyperpolarized agent is extrapolated from
the hyperpolarization value monitored
during breathhold.
__________
]22[]02[
]2/[
SEAT UNIT FOR ROAD
VEHICLES
]00[
]22[
]02[
]00[
11.05.2003
Int. Cl.8 B60R 027/00, B62K 015/00
TZORA ACTIVE SYSTEMS LTD.
AMIT AVIGDOR, YOEL ETZIONI,
DORON KROM, AHARON
NADLER
WOLFF, BREGMAN AND GOLLER,
19B KEREN HAYESOD ST.,
P.O.B. 1352,
JERUSALEM 91013
]0/[
[57] A foldable seat unit for a collapsible
or disassemblable vehicle, comprising: a
seat (2) having two lateral, oppositely
located flanges (10, 12) with co-axial
bores; a seat backrest (4) having two
lateral, oppositely located counterflanges
with co-axial bores, said backrest being
foldably articulated to said seat by means
of hinge pins passing through said bores;
cable means (18), one end of which is at
least indirectly connected to at least one of
said counterflanges, the second end of
which is fixedly attached to latch bolt
means (22) which, in a first limit position,
when said backrest is upright, constitutes
interlocking means that prevent the
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
722181
‫יחידת מושב לכלי רכב‬
‫צרעה מערכות אקטיביות בע"מ‬
‫ אהרון‬,‫ דורון קרום‬,‫ יואל עציוני‬,‫עמית אביגדור‬
‫נדלר‬
,‫ ברגמן וגולר‬,‫וולף‬
‫ ירושלים‬,0:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, '‫ב‬06 ‫רחוב קרן היסוד‬
collapsing of said vehicle and, in a second
limit position, when said backrest is folded
down, permit said collapsing to take place;
dish-like cover members mounted on, and
fixedly attachable to, said hinge pins, at
least one of said cover member being
stationary relative to said vehicle seat, and
at least one cable puller rotatably mounted
inside one of said cover members and
kinematically connected to one of said
counterflanges, which cable puller is
adapted to cooperate with said backrest to
such effect that the folding down of said
backrest causes said latch bolt means to
move against spring bias from said first
limit position to said second limit position.
2386
__________
]22[]02[
721780
–‫–אייל‬0–‫נגזרות מותמרות של אמינופוראן‬
‫–איל–חומצה‬0–‫חומצה אצטית ואמינותאין‬
‫אצטית ושימוש בהן לטיפול במיגרנה וכאב‬
]2/[
SUBSTITUTED DERIVATIVES OF
AMINOFURAN-2-YL-ACETIC
ACID AND AMINOTHIEN-2-YLACETIC ACID AND THE USE
THEREOF FOR TREATING
MIGRAINES AND PAIN
]00[
]02[
]22[
28.11.2001
10059864.1
]00[ 30.11.2000
]00[ DE
Int. Cl.8 A61K 031/341, 031/4155, 031/44, 031/443, 031/4436, A61P 025/06, 029/00,
C07D 307/00, 307/42, 307/54, 307/56, 333/24, 405/12, 407/12, 409/12
GRUNENTHAL GMBH, GERMANY
WO/2002/044171
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]02[
]00[
]0/[
[57] A compound of the formula
2387
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
or a pharmaceutically acceptable salt
thereof,
wherein A represents oxygen or sulfur,
R1 represents aryl, (C1-6 – alkyl) – aryl,
heterocyclyl or (C1-6-alkyl) – heterocyclyl,
R2 represents H, C1-12-alkyl, C3-8cycloalkyl, (C1-6-alkyl)-C3-8-cycloalkyl,
aryl, (C1-6-alkyl)-aryl, heterocyclyl or (C16-alkyl) – heterocyclyl,
R2 represents H, C1-12-alkyl, C3-8cycloalkyl, (C1-6-alkyl)-C3-8-cycloalkyl,
aryl, (C1-6-alkyl )aryl, heterocyclyl or (C16-alkyl) –heterocyclyl,
R3, R4 and R5 each independently of the
others represents H, OH, SH, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-12-alkyl, C3-8-cycloalkyl, (C16-alkyl)-C3-8-cycloalkyl, aryl, (C1-6-alkyl)aryl, heterocyclyl, (C1-6-alkyl)heterocyclyl, -SiR6R7R8, -(CH2)n-O(CH2)m-R9 wherein n = 1, 2, 3 or 4 and m
=0, 1, 2, 3 or 4, -(CH2)o- Sp-(CH2)q-R10
wherein o = 1, 2, 3 or 4, p = 1 or 2
and q = 0, 1, 2, 3 or 4, -(CH2)r-CO2R11
wherein r = 0, 1, 2, 3 or 4, -(CH2)s –
OCOR12 wherein s = 0, 1, 2, 3 or 4, or –
C(=O)R13,
R6, R7 and R8 each independently of the
others represents C1-6-alkyl or phenyl,
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
R9 and R10 each independently of the other
represents H, CH3, aryl, heterocyclyl or –
C(=O)-C1-6-alkyl, -C(=O)-(C1-6-alkyl)-aryl
or –C(=O)-aryl,
R11 represents H, C1-6-alkyl or CH2-phenyl,
R12 represents C1-6-alkyl or aryl,
R13 represents H, C1-6-alkyl, aryl,
heterocyclyl or NR14R15,
R14 and R15 each independently of the
other represents H, C1-6-alkyl, C3-8cycloalkyl, (C1-6-alkyl)- C3-8- cycloalkyl,
aryl, (C1-6-alkyl) – aryl, heterocyclyl or
(C1-6-alkyl)-heterocyclyl, or R14 and R15
together form –(CH2)k – wherein k = 4, 5
or 6,
wherein
alkyl represents a non-cyclic hydrocarbon
radical which is straight-chain or branched
and is saturated or unsaturated and is
unsubstituted or is monosubstituted or
polysubstituted by identical or different
substituents, cycloalkyl represents an
alicyclic hydrocarbon radical which is
saturated or unsaturated and is
unsubstituted or is monosubstituted or
polysubstituted by identical or different
substituents,
aryl is a radical selected from the group
consisting of
2388
heterocyclyl represents a monocyclic or
polycyclic radical in which at least one
ring contains one hetero atom or 2, 3, 4 or
5 identical or different hetero atoms
selected from the group consisting of N, O
and S, the radical being saturated or
unsaturated and being unsubstituted or
monosubstituted or polysubstituted by
identical or different substituents,
R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24,
R25, R26 and R27 each independently of the
others represents H, OR28, S(O)tR29
wherein t = 0, 1 or 2, SO2OR30, F, Cl, Br,
I, -CN, NO2, C1-12-alkyl, C3-8-cycloalkyl,
(C1-6- alkyl)-C3-8-cycloalkyl, phenyl or (C16-alkyl)-phenyl, wherein phenyl is
unsubstituted or is monosubstituted or
polysubstituted by identical or different
substituents, heterocyclyl, (C1-6-alkyl)heterocyclyl, -CO2R31 or –NR32R33,
R28, R29, R30 and R31 each independently of
the others represents H, C1-12-alkyl, C3-8cycloalkyl, (C1-6- alkyl)-C3-8-cycloalkyl,
phenyl or (C1-6-alkyl)-phenyl, wherein
phenyl is unsubstituted or is
monosubstituted or polysubstituted by
identical or different substituents,
heterocyclyl, (C1-6-alkyl)-heterocyclyl or –
NR34R35,
R32 and R33 each independently of the
other represents H, C1-6-alkyl, C3-8cycloalkyl, (C1-6-alkyl)-C3-8-cycloalkyl,
phenyl, (C1-6-alkyl)-phenyl, heterocyclyl or
(C1-6-alkyl)-heterocyclyl, or R32 and R33
together form –(CH2)h- wherein h = 4, 5
or 6,
and
R34 and R35 each independently of the
other represents H, C1-6-alkyl, C3-8cycloalkyl, (C1-6-alkyl)-C3-8-cycloalkyl,
phenyl, (C1-6-alkyl)-phenyl,
heterocyclyl or (C1-6-alkyl)-heterocyclyl,
or R34 and R35 together form –(CH2)gwherein g=4, 5 or 6, provided that (4methoxy-phenylamino)-thien-2-yl-acetic
acid is excluded, wherein the compound is
in the form of a racemate, a pure
enantiomer, a pure diastereoisomer, a
mixture of enantiomers or
diastereoisomers in any mixing ratio.
__________
2389
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
METHODS AND APPARATUSES
FOR PROCESSING OF GLOBAL
POSITIONING SYSTEM SIGNALS
WITH A MATCHED FILTER
]00[
]02[
]22[
]02[
04.12.2001
09/729812
]00[ 04.12.2000
Int. Cl.8 G01S 005/14
QUALCOMM INCORPORATED,
U.S.A.
WO/2002/071092
SANFORD T.COLB & CO.,
P.O.B. 2273,
REHOVOT 76122
]00[
]0/[
[57] A method for processing
substantially concurrently at least two
Doppler frequencies of a Satellite
Positioning System (SPS) signal, said
method comprising: determining a first set
of frequency coefficients corresponding to
a first Doppler frequency of said SPS
signal;
processing said SPS signal in a matched
filter with said first set of frequency
coefficients during a first window of time;
721002
‫שיטות ומתקנים לעיבוד סינגלים של‬
‫מערכת מיקום עולמי עם מסנן מותאם‬
]00[
US
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
determining a second set of frequency
coefficients corresponding to a second
Doppler frequency of said SPS signal;
processing said SPS signal in said matched
filter with said second set of frequency
coefficients during a second window of
time; wherein said first and said second
windows of time occur within a period of
time not greater than one SPS frame
period.
__________
]22[]02[
]2/[
IMAGE SENSOR AND METHOD
OF FABRICATING THE SAME
]00[
]02[
17.06.2003
2002-34589
]00[ 20.06.2002
0330-022/2
0213/10330
Int. Cl.8 H01L 021/108
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD., REPUBLIC OF KOREA
SANFORD T.COLB & CO.,
P.O.B. 2273,
REHOVOT 76122
]22[
]02[
]0/[
721101
‫חיישן דמות ושיטה לייצורו‬
]00[
KR
KR
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
[57] An image sensor comprising: a
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2390
device isolation layer (103) formed in a
first conduction type semiconductor
substrate and defining a diode region (80)
and an active region (90); a second
conduction type photodiode (113) formed
in the diode region, wherein the second
conduction type photodiode is a
predetermined depth from a top surface of
the semiconductor substrate; a first
conduction type photodiode (114)
interposed between the second conduction
type photodiode and the surface of the
semiconductor substrate (101); a first gate
(107a) disposed on the active region
adjacent to the second conduction type
The applications for division
from this application have
not yet been published
photodiode; at least one sidewall spacer
(120) disposed on one sidewall of the first
gate, wherein the at least one sidewall
space includes a first spacer (125b) and a
second spacer (127b) and a second space
(127b) which is disposed on the first
spacer;
a blocking pattern (125a) and an insulation
pattern (127a) that are stacked on the diode
region, wherein the blocking pattern is
formed of insulation material having a
metal diffusion coefficient which is lower
than a silicon oxide diffusion coefficient;
and a silicide preventing pattern covering
the blocking pattern and the first gate.
5264824
‫בקשות חלוקה מבקשה זו‬
6‫שטרם פורסמו‬
__________
2391
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
SYSTEM AND METHOD FOR
READING LICENSE PLATES
]00[
]02[
28.01.2002
60/264424
]00[ 26.01.2001
/360///00
0/13210332
Int. Cl.8 G08G 001/01
RAYTHEON COMPANY, U.S.A.
WO/2002/059852
SANFORD T.COLB & CO.,
P.O.B. 2273,
REHOVOT 76122
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] A system for reading a vehicle
license plate comprising: a plurality of
roadside toll collectors providing a
plurality of vehicle license plate images
and a plurality of vehicle transactions; at
least one transaction processor coupled to
the plurality of roadside toll collectors,
receiving the plurality of images and
transactions; at least one video image
processor coupled to the at least one
transaction processor and adapted to
721111
‫מערכת ושיטה לקריאת לוחות זיהוי‬
]00[
US
US
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
receive the images and for providing a
corresponding license plate number; a
video exception processor coupled to the at
least one transaction processor and adapted
to receive the images and to display the
images such that the vehicle license plate
is read manually; and a toll processor
coupled to the at least one transaction
processor and adapted to minimize the
number of manual reads.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2392
]22[]02[
]2/[
INFRARED DETECTOR
PACKAGED WITH IMPROVED
ANTIREFLECTION ELEMENT
]00[
]02[
]22[
]02[
20.12.2001
751611
]00[ 29.12.2000
Int. Cl.8 H01L 031/0203
HONEYWELL INTERNATIONAL
INC., U.S.A.
WO/2002/054499
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] Package cover (130) formed from a
single piece of material and having a
cavity for receiving an infrared detector
and a window area (131) for transmitting
infrared radiation to the detector (140), an
interior surface (137) of the window area
The applications for division
from this application have
not yet been published
721101
‫גלאי קרינה אינפרה אדומה ארוז עם רכיב‬
‫נוגד החזר משופר‬
]00[
US
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
within the cavity having a field of posts
(320) shaped and spaced so as to form an
antireflection element for infrared
radiation transmitted through the window
area.
5222226
‫בקשות חלוקה מבקשה זו‬
6‫שטרם פורסמו‬
__________
2393
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
MACHINE FOR PACKING
BOTTLES IN CARDBOARD
BOXES
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
28.11.2002
200102781
]00[ 14.12.2001
Int. Cl.8 B65B 021/24, 043/10
BOIX MAQUINARIA, S.A., SPAIN
WO/2003/051717
SANFORD T.COLB & CO.,
P.O.B. 2273,
REHOVOT 76122
[57] A machine for packing bottles in
cardboard boxes, said machine comprising:
a device for feeding an unfolded sheet (2)
of cardboard with adhesive strips thereon;
a device for feeding a group of bottles (6);
a descending device (4) that receives and
supports said unfolded sheet of cardboard
and said group of bottles fed onto a central
part or bottom of the cardboard sheet, said
descending device comprising a U-shaped
horizontal support (41) including a pair of
branches, said horizontal support movable
vertically by means of a pneumatic
cylinder, the side walls of the unassembled
box in an unfolded position resting on the
branches of said horizontal support, a Ushaped guide (10) located under the
horizontal support, wherein when the
horizontal support moves downward
together with the bottles, the unfolded
sheet makes contact with the U-shaped
guide and due to the weight of the bottles,
the unfolded sheet is partially assembled
into a box that remains inside the U-shaped
guide; a movable conveyor platform (15)
located under the U-shaped guide, wherein
the bottom of the partially assembled box
sits on the platform after being introduced
inside the U-shaped guide; a plurality of
longitudinal guides (16) on which the
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
721101
‫מכונה לאריזת בקבוקים בקופסאות‬
‫מקרטון‬
]00[
ES
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
movable platform and partially assembled
box are conveyed; a plurality of forming
devices (20) positioned adjacent to said Ushaped guide and on both sides of the
longitudinal guides for forming at least
smaller side walls or front ends of the
partially assembled box, when the partially
assembled box is inside the U-shaped
guide, wherein the forming devices are
movable toward one another in a direction
transverse to the longitudinal guides; a
plurality of collapsible lugs (24) associated
with the forming device for inwardly
folding top end laps of a mouth of the
partially assembled box, the top end laps
originating from the front ends of the
unassembled box; an arm mechanism
positioned adjacent to the longitudinal
guides for collapsing a first larger lap of
the mouth of the partially assembled box
when the partially assembled box is
conveyed on the longitudinal guides by the
platform; and a total closing device located
at a forward position from the U-shaped
guide for completing the assembly of the
box by collapsing a second larger lap that
abuts against the first larger lap after the
partially assembled box has been conveyed
out of the U-shaped guide.
2394
‫__________‬
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫–‪August 19, 2007‬‬
‫‪2395‬‬
]22[]02[
]2/[
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
METHOD OF PREPARING A
COLLAGEN SPONGE, DEVICE
FOR EXTRACTING A PART OF A
COLLAGEN FOAM AND AN
ELONGATED COLLAGEN
SPONGE
25.01.2002
PA200100135 ]00[ 25.01.2001
PA200100235
2013010332
Int. Cl.8 C08J 009/00
NYCOMED PHARMA AS, NORWAY
WO/2002/070594
EITAN, PEARL, LATZER AND
COHEN ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
[57] A method of preparing a collagen
sponge, comprising the steps of: preparing
a collagen gel, mixing air into the collagen
gel, so as to obtain a collagen foam, drying
the collagen foam, so as to obtain a dry
block of collagen sponge having a threedimensional structure with stacked
chambers which are separated and
721201
‫ מכשיר‬,‫שיטה להכנת ספוג של קולגן‬
‫למיצוי קצף קולגן וספוג קולגן מאורך‬
]00[
DK
DK
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
substantially totally enclosed by walls of
collagen material, isolating, from the block
of collagen sponge, parts of sponge with a
chamber diameter of more than 0.75 mm
and less than 4 mm, or parts with an
average chamber diagonal dimension of 3
mm.
__________
]22[]02[
721102
‫תרכובת להטלאת פני השטח המכילה‬
‫מזרז היפר–רגיש מסוג מושהה ושיטות‬
‫לשימוש בה‬
]2/[
TOPICAL PATCH PREPARATION
CONTAINING A DELAYED-TYPE
HYPERSENSITIVITY INDUCER
AND METHODS FOR USING THE
SAME
]00[
]02[
]22[
]02[
22.02.2002
60/275213
]00[ 12.03.2001
]00[ US
Int. Cl.8 A61F 013/02, A61K 009/00, 009/70
TEIKOKU PHARMA USA, INC.,
U.S.A.
WO/2002/072081
SANFORD T.COLB & CO.,
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
P.O.B. 2273,
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
REHOVOT 76122
[57] A topical patch preparation
comprising:
]00[
]0/[
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2396
(a) an adhesive gel composition having a
pH ranging from about 4.0 to 7.0 and
comprising:
(i) DNCB in an amount ranging from
about 0.01 to 10.0% (w/w);
(ii) a water-soluble polymer gel;
(iii) water in an amount ranging from
about 10 to 80% (w/w);
(iv) an ionic aluminum crosslinking agent;
(v) a water retaining agent; and
(b) a support.
__________
]22[]02[
]2/[
SUPPORT FOR INFORMATION
DISPLAY UNIT WITH AT LEAST
ONE DISPLAY SURFACE
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
03.05.2002
01/06569
]00[ 18.05.2001
Int. Cl.8 G09F 001/06
FRANCOIS L'HOTEL, FRANCE
WO/2002/095719
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
[57] Informatiom display unit support (1)
having at least one presentation face (11),
comprising at least one sheet of a
substantially rigid and foldable material
having the said presentation face, stressing
means (10, 20, 21) for bending the
presentation face of the sheet and holding
means (5, 9) for keeping the presentation
face of the sheet in the bent state, which
2397
721110
‫תמיכה ליחידת תצוגת מידע הכוללת‬
‫לפחות מסך אחד‬
]00[
FR
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
holding means oppose the stressing means,
characterized in that the holding means
opposing the stressing means for keeping
the presentation face of the sheet bent
comprise a plurality of strips (9) of which
the action is exerted according to a discrete
distribution along the presentation face of
the sheet.
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
__________
]22[]02[
721178
‫תערובת קוטלת עשבים המכילה תולדות‬
‫ דשן המכיל חנקן ותוסף‬,‫בנזואיל‬
]2/[
HERBICIDAL MIXTURE
COMPRISING A BENZOYL
DERIVATIVE, A FERTILIZER
CONTAINING NITROGEN AND
AN ADJUVANT
]00[
]02[
]22[
]02[
03.05.2002
01111821.3
]00[ 16.05.2001
]00[
Int. Cl.7 A01N 025/04, 041/10, C05G 003/02
BAYER CROPSCIENCE GMBH,
GERMANY
WO/2002/091831
EITAN, PEARL, LATZER AND
COHEN ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
]00[
]0/[
[57] A method of controlling the growth
of weeds at a locus which comprises
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
EP
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
applying to said locus a herbicidally
effective amount of:
(a) a benzoyl derivative of the formula
2398
wherein:
R1 is a group of the formula
or R1 is –CH2O(haloalkyl), CH2O(alkyl)CH2O(cycloalkyl), CH2OCH2(cycloalkyl),
-CH2O(CH2)2O(CH2)2O alkyl, -CH2S
(haloalkyl), -CH2OC2R8 or –
OCH2(cycloalkyl);
R2 and R3 independently of one another are
hydrogen, halogen, cyano, nitro, - S(O)n
alkyl, -S(O)n haloalkyl, alkyl, haloalkyl,
alkoxy or haloalkoxy;
R4 is hydrogen, -SO2 alkyl, -COphenyl or
– SO2 phenyl (the phenyl groups of which
are optionally substituted by alkyl,
haloalkyl, alkoxy, haloalkoxy, halogen,
cyano, or nitro);
R5 is hydrogen or alkyl;
R6 is cyano, CONH2, NHSO2 alkyl,
NHSO2 haloalkyl, OR9, CO2alkyl, S(O)nalkyl or –S(O)n haloalkyl;
R7 is hydrogen or alkyl;
R8 is a 2-tetrahydrofuranyl, 3tetrahydrofuranyl or 2-tetrahydropyranyl
ring;
R9 is hydrogen, alkyl, haloalkyl, alkenyl,
haloalkenyl, alkynyl, cycloalkyl,
cycloalkylalkyl or cycloalkenyl;
w is 1 or 2; and
n is 0, 1 or 2;
or an agriculturally acceptable salt or metal
complex thereof;
(b) a fertilizer containing nitrogen; and
(c) one or more adjuvants.
__________
2399
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
INSERTION CHUTE
]00[
]02[
]22[
]02[
24.05.2002
0102249-0
]00[ 20.06.2001
Int. Cl.8 B65F 001/14, 005/00
ENVAC CENTRALSUG AB,
SWEDEN
WO/2002/102686
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] An insertion chute (1) for connection
to a suction conveying pipe (2) of a refuse
conveying system and comprising separate
upper (3) and lower (4) chute portions that
are releasably interconnected through an
interface unit (8), the upper portion of the
chute having at least one insertion opening
(5), the lower portion of the chute having a
valve (7) supported thereby for controlling
the communication between the insertion
chute and the suction conveying pipe, said
valve being connected to a valve operating
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
721102
‫מורד משופע להכנסת עצמים‬
]00[
SE
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
means (9) and said lower chute portion
being at least partially received in and
surrounded by a branching (6) extending
from the suction conveying pipe, whereby
the valve is situated in a suction conveying
environment inside the branching,
characterized in that the valve operating
means is likewise positioned in the refuse
conveying environment inside the
branching and is directly or indirectly
supported exclusively by the lower chute
portion.
2400
__________
]22[]02[
721188
‫ציוד מחבר ושיטה לחיבורו לבקרת‬
‫חלוקתנוזל‬
]2/[
CONNECTOR APPARATUS AND
METHOD FOR CONNECTING
THE SAME FOR CONTROLLING
FLUID DISPENSING
]00[
]02[
]22[
]02[
21.05.2002
60/292477
]00[ 21.05.2001
]00[ US
Int. Cl.8 B67D 005/08, 005/33, G08C 017/02
COLDER PRODUCTS COMPANY,
U.S.A.
WO/2002/094707
BOROCHOV, KORAKH, ELIEZRI &
,'‫בורוכוב קורח אליעזרי ושות‬
CO.,
‫אביב‬-‫ תל‬,.00// .‫ד‬.‫ ת‬, ‫מגדל כלל עתידים‬
15TH FLOOR, ATIDIM TOWER,
KIRYAT ATIDIM,
P.O.B. 58100,
TEL AVIV 61580
]00[
]0/[
2401
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
[57] A connector apparatus (80) including
a fluid coupling, said fluid coupling
comprising: a first coupler (11) including a
first wireless transmitter attached on said
first coupler; a second coupler (17)
releasably connected with said first
coupler, the second coupler including a
second wireless transmitter mounted on
said second coupler; said first and second
transmitters of said respective couplers
.
being constructed and arranged to
communicate when said respective
couplers are in a pre-coupled position; said
pre-coupled position defining said first
coupler being partially inserted into said
second coupler; said second coupler being
in fluid communication with said first
coupler when said first and second
couplers are in a connected state.
__________
]22[]02[
]2/[
PROCESS FOR THE
PRODUCTION OF SHAPED
ARTICLES OF NIOBIUM OR
TANTALUM BY
ELECTROCHEMICAL ETCHING
]00[
]02[
]22[
]02[
]0/[
20.11.2003
10259934.3
]00[ 20.12.2002
Int. Cl.8 C25F 003/02
H.C. STARCK GMBH, GERMANY
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
[57] A process for producing shaped
articles comprising: etching
electrochemically a sheet selected from the
group consisting of niobium sheet and
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
721010
‫תהליך לייצור חפצים מעוצבים העשויים‬
‫מניאוביום או טנטאלום באמצעות צריבה‬
‫אלקטרוכימית‬
]00[
DE
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
tantalum sheet, said sheet being covered by
a structured photoresist mask, the etching
being performed in the presence of an
aqueous etching solution comprising,
2402
(i) hydrofluoric acid,
(ii) a water-soluble polymer, and
(iii) ammonium hydrogen fluoride in a
conentration of from 10 to 100 g/l, wherein
the etching is performed with a resulting
etching current, and a noise is superposed
on said resulting etching current, said noise
having a mean variation of 5-10% relative
to an absolute etching current.
__________
]22[]02[
]2/[
PHARMACEUTICAL
FORMULATION HAVING A
MASKED TASTE AND METHOD
FOR THE PRODUCTION
THEREOF
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
21.06.2002
01/08157
]00[ 21.06.2001
Int. Cl.8 A61K 009/00, 009/14, 009/16
AVENTIS PHARMA S.A., FRANCE
WO/2003/000225
EITAN, PEARL, LATZER AND
COHEN ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
[57] Pharmaceutical formulation with a
masked taste, the masking of which
persists during the administration of the
formulation, especially in the form of a
suspension in an aqueous vehicle,
characterized in that it contains at least the
following components:
(a) a cellulose-based polymer that is
soluble in organic solvents but virtually
insoluble in water irrespective of the pH;
720121
‫תכשיר רוקחות בעל טעם מוסווה ושיטה‬
‫להכנתו‬
]00[
FR
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
a methacrylic polymer that is soluble in
acidic medium and virtually insoluble at
neutral or alkaline pH, and an active
principle uniformly distributed and in
molecular form in the mixture, which is in
the form of an atomized matrix;
(b) a basic agent of organic nature or a
pharmaceutically acceptable basic salt;
(c) an adsorbent.
__________
2403
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
720171
‫ מוזערים‬SOFC ‫סוללה עם תאי דלק‬
]2/[
BATTERY WITH MINIATURISED
SOFC FUEL CELLS
]00[
]02[
]22[
]02[
]0/[
17.12.2003
03405091.4
]00[ 18.02.2003
]00[ EP
Int. Cl.8 C25F 003/00, H01M 008/04, 008/12
CERION AG, SWITZERLAND
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
[57] Battery with miniaturized SOFC fuel
cells, including the following components:
a multi-modular unit (20) formed with the
fuel cells (2) as modules, the volume of
which is less than 10-3m3, preferably less
than 10-4m3, a channel system in the
channels of which reactants, on the one
hand, namely gaseous fuel (50) and also
air (40) can be fed to the cells and, on the
other hand, the fuel which is partially
depleted in the cells can be subjected to
afterburning, a casing (10, 11) which is at
least partially made heat insulating, a heat
exchanger which is part of the channel
system and in which the air supplied can
be heated up with exhaust gas, an
apparatus (4) or means for feeding the air,
an exchangeable or refillable reservoir for
the fuel, which is stored in this at a
pressure which is greater than the
environmental pressure and in which the
fuel is preferably liquid, controlled valves
(51) in connection lines for the reactants
and a control, wherein the fuel cells
respectively contain a disc-shaped solid
electrolyte, which in addition to ion
conducting components also includes
electron conducting components which
cause an ohmic loss and wherein the
quantity ratio of these components is so
designed that in an idling operation of the
battery a heat flow from the cells to the
environment can be compensated by the
ohmic loss.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2404
]22[]02[
]2/[
CLOSURE ASSEMBLY WITH
VALVE
]00[
]02[
03.07.2002
0116306.2
]00[ 03.07.2001
322/0/21/
2313010332
Int. Cl.8 B65D 047/24
BEESON & SONS LIMITED,
UNITED KINGDOM
WO/2003/004373
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER,
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] A container closure assembly
comprising:
a container neck (1) having a first thread
on an outer surface thereof:
a closure (2) for the neck, the closure
having an opening therein, a skirt (5)
extending downwardly, and a second
thread on an internal surface of the skirt
for engaging the first thread on the
container neck, wherein the opening
comprises a pour spout (3) formed
integrally with the closure;
complementary valve elements on the neck
and the closure, wherein the valve
elements engage to provide a fluid-tight
seal over the neck when the closure is fully
secured on the neck, but the valve
elements allow fluid from the neck to flow
out through the opening when the closure
is at an intermediate position at which the
closure is still retained on the neck, and
wherein the closure is moveable from the
fully secured position to the intermediate
position by relative rotation of the closure
and the neck; and complementary stop
elements on the neck and the closure to
block or restrict rotation of the closure on
the container neck beyond the intermediate
2405
720117
‫מכלול סגירה עם שסתום‬
]00[
GB
GB
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
position at which the closure is still
retained on the neck, characterized in that:
the closure comprises a downwardly
extending cylindrical plug seal (14) that
forms a sealing fit in a cylindrical bore of
the container neck both when the closure is
at the intermediate position and when the
closure is at the sealing position on the
neck to resist escape of fluid between the
neck and the closure skirt when the closure
is at the intermediate position; and the
valve elements comprise: a tubular inlet
(6) to the opening in the cap, said inlet
extending downwardly from the opening
and having a circumferential sealing
surface (7) at the lower end thereof; and a
complementary sealing plug (24) located
inside the container neck against which the
sealing surface forms a fluid-tight seal
when the closure is in the sealing position,
wherein the sealing plug comprises a fluidtight portion having a circumferential
sealing surface (26) complementary to the
sealing surface of the said inlet, and one or
more apertures (28) located outside the
circumferential sealing surface to allow
passage of fluid through the plug.
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
__________
]22[]02[
]2/[
SEPARATION MEMBRANE END
CAP
]00[
]02[
]22[
]02[
03.07.2002
09/920488
]00[ 01.08.2001
Int. Cl.8 B01D 063/12, 065/00
FILMTEC CORPORATION, U.S.A.
DOW GLOBAL TECHNOLOGIES
INC., U.S.A.
MATTHEW JON HALLAN, JON E.
JOHNSON, LANCE DALLAS
JOHNSON
WO/2003/011441
EITAN, PEARL, LATZER AND
COHEN ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
]00[
]00[
]0/[
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
712700
‫מכסה בעל קרומית הפרדה‬
]00[
US
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
2406
[57] A separation element (34)
comprising: a permeable separation body
(12) comprising a membrane defining a
permeate channel in fluid communication
with a first side of said separation body for
collecting permeate; a permeate tube (18)
extending along an axis between first and
second ends and in fluid communication
with said permeate channel; a retentate
channel on a second side of said permeable
separation body; first and second end caps
disposed respectively about said first and
said second ends of said permeate tube and
having said permeable body therebetween,
said end caps including a locking structure
thereon adapted to releasably engage with
corresponding end cap of an adjacently
positioned separation element; a seal
surface connected to said permeate tube
and adapted to axially compress a sealing
member between said seal surface and a
seal surface of an adjacently positioned
separation element, wherein said seal
surface comprises an annular sealing
surface secured about the outer
circumference and adjacent an end of the
permeate tube to prevent fluid flow
between said retentate channel and said
permeate channel.
__________
2407
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
712808
‫התקן ושיטה לשקיעת טיפונת‬
]2/[
DROPLET DEPOSITION
APPARATUS AND METHOD
]00[
]02[
]22[
]02[
05.09.2002
0121909.6
]00[ 11.09.2001
]00[ GB
Int. Cl.8 B41J 002/14, 002/145, 002/16, 002/17
XAAR TECHNOLOGY LIMITED,
UNITED KINGDOM
WO/2003/022586
EITAN, PEARL, LATZER AND
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
COHEN ZEDEK,
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
]00[
]0/[
[57] A droplet deposition apparatus
comprising: at least one print head (104)
each having at least one nozzle for ejecting
fluid from that print head; fluid supply
means (100) for supplying fluid under
pressure to said at least one print head; and
pressure control means (102) located in
said fluid supply means in parallel with the
or each print head, for adjusting fluid
pressure within said fluid supply means in
order to control the fluid pressure at the or
each nozzle.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2408
]22[]02[
]2/[
STOPPER FOR BOTTLING WINES
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
22.11.2001
VI2001A000180 ]00[ 30.08.2001
Int. Cl.8 B65D 039/00
MARCO MUSARAGNO, ITALY
WO/2002/055397
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER,
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
[57] A stopper (1) for closing bottles,
more particularly wine bottles, at least
partially made of synthetic material and
having at least a generally cylindrical
length to be inserted in the bottle neck,
characterised by comprising at least a
tubular duct (2) adapted to put the residual
712180
‫פקק למילוי בקבוקי יין‬
]00[
IT
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
volume of air present inside the bottle in
communication with the outer ambient
through at least a membrane (3) provided
with microholes and arranged transversely
to said tubular duct and allowing passage
of oxygen from the bottle interior to the
outer ambient and vice versa.
__________
2409
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
ACCESS CONTROL METHOD
AND SYSTEM
]00[
]22[
]02[
30.03.2004
Int. Cl.8 G08B 013/00
RAFAEL-ARMAMENT
DEVELOPMENT AUTHORITY
LTD.
DOV TIBI, DAVID FISHER
GLUCKSMAN - LOWY,
10A ELHANAN STREET,
P.O.B. 6202
HAIFA 31061
]00[
]0/[
[57] A method for monitoring access of a
person from an exterior to an interior of a
partition via a passage having an openable
closed opening, the method using a
detection device and supervision of an
operator, comprising the steps of: coupling
a monitoring unit in operative association
with the detection device, which is
disposed on the exterior for handling in a
manual self-scanning procedure, coupling
the monitoring unit in operative
association with an input/output unit,
which is disposed on the interior for use by
the operator, requiring the person desirous
of access to handle the detection device,
which when operated, transmits at least
one first type handling signal, and at least
one second type recognition signal to the
monitoring unit, requiring the operator to
rate the person on the exterior, and to
transmit a third type rating signal to the
monitoring unit via the input/output unit,
717718
‫שיטה ומערכת לבקרת גישה‬
,‫רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ‬-‫רפאל‬
‫חיפה‬
‫ דוד פישר‬,‫דב טיבי‬
,‫ לוי‬- ‫גלוקסמן‬
‫ חיפה‬,60/0 .‫ד‬.‫ ת‬, '‫א‬0/‫רחוב אלחנן‬
indicating either one of both crossing
permission and crossing denial, operating
the monitoring unit for: processing the
handling signal to derive indication of
either one of both adequate and inadequate
handling of the detection device,
processing the recognition signal to derive
a condition selected from the group of
conditions consisting of safe condition,
uncertain condition, and dangerous
condition, deriving either one of both a
positive and a negative access signal, and
opening the openable closed opening for
access when there is derived a positive
access signal indicating:
(a) adequate detection,
(b) safe condition, and
(c) crossing permission,
whereby the person is allowed access via
the passage from the exterior to the interior
of the partition.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2410
]22[]02[
]2/[
METHOD FOR THE
PRODUCTION OF
BOROSILICATE GLASS AND
GLASS PRODUCED THEREBY
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
18.11.2002
10156713.8
]00[ 19.11.2001
Int. Cl.8 C03B 005/00, C03C 001/00
SCHOTT AG, GERMANY
WO/2003/045862
WOLFF, BREGMAN AND GOLLER,
19B KEREN HAYESOD ST.,
P.O.B. 1352,
JERUSALEM 91013
[57] Process for producing a borosilicate
glass with a surface which includes
reactive SiOH groups and can easily be
modified, characterized in that a glass melt
717217
‫שיטה להפקת זכוכית בורוסיליקטית‬
‫וזכוכית המופקת ממנה‬
]00[
DE
,‫ ברגמן וגולר‬,‫וולף‬
‫ ירושלים‬,0:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, '‫ב‬06 ‫רחוב קרן היסוד‬
is produced, and water is dissolved therein
in a quantity of at least 30 mmol of water
per litre of glass.
__________
]22[]02[
]2/[
AUTOMATED SURVEILLANCE
MONITOR OF NON-HUMANS IN
REAL TIME
]00[
]02[
]22[
]02[
]0/[
15.06.2004
10/465393
]00[ 17.07.2003
Int. Cl.8 G08B 025/04, 025/08
DAVID SHEMESH
SANFORD T.COLB & CO.,
P.O.B. 2273,
REHOVOT 76122
[57] An automated computer system for
non-human animal-based surveillance
comprising:
a non-human animal-borne, non-human
animal noise sensor; and
710210
‫אדם‬-‫בני‬-‫משגוח פיקוח ממוכן של אינם‬
‫בזמן אמת‬
]00[
US
‫דוד שמש‬
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
a non-human animal noise analyzer
operative to receive sensed non-human
animal noises, to determine at least
partially therefrom whether an alarm
situation exists and to provide an alarm
indication output.
__________
2411
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
710028
‫תוצר מלח מגורען ותהליך להכנתו‬
]2/[
GRANULATED SALT PRODUCT
AND PROCESS TO PREPARE THE
SAME
]00[
]02[
]22[
]02[
15.01.2003
130/MUM/02 ]00[ 13.02.2002
]00[ IN
Int. Cl.8 A23L 001/00, 001/237, A23P 001/02
UNILEVER PLC, UNITED
KINGDOM
WO/2003/068006
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]00[
]0/[
[57] A granulated, free flowing,
comestible salt product comprising:
(a) at least 96% by weight sodium chloride
of primary particle size of less than 200
microns,
(b) up to 0.6% by weight of calcium and/or
magnesium ions present as the chlorides
and/or sulphates thereof,
(c) up to 6% by weight moisture,
(d) at least 30 ppm iodine, present as an
iodine containing salt, and
(e) optionally other edible salts, vitamins,
minerals and flavouring agents.
__________
]22[]02[
]2/[
METHOD AND APPARATUS FOR
SORTING PARTICLES
]00[
]02[
17.04.2003
60/373256
]00[ 17.04.2002
200/00
0/13/10330
20020/
0/13/10330
/36/22320
2/13010330
000330
0012010330
Int. Cl.8 B07C 005/34
CYTONOME, INC., U.S.A.
WO/2003/089158
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
]22[
]02[
]00[
]0/[
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
711127
‫שיטה והתקן למיון חלקיקים‬
]00[
US
US
US
US
US
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
2412
[57] A microfabricated particle sorting
system (10), comprising:
a first supply duct (12) for conveying a
stream of suspended particles (18)
confined in a carrier liquid, comprising an
inlet, a first outlet and a second outlet; a
sensor (19) for measuring a velocity of the
particle; an actuator (26) for causing the
particle having a predetermined
characteristic to flow into the second outlet
while particles that do not have said
predetermined characteristic flow into the
first outlet.
.
The applications for division
from this application have
not yet been published
5264222
‫בקשות חלוקה מבקשה זו‬
6‫שטרם פורסמו‬
__________
2413
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
712102
‫מערכת כיסוי הגנה המכילה מונע קורוזיה‬
]2/[
PROTECTIVE COVER SYSTEM
INCLUDING A CORROSION
INHIBITOR
]00[
]02[
03.06.2003
60/386017
]00[ 05.06.2002
]00[ US
00030/
0013010330
US
Int. Cl.8 B32B 003/02, 005/16, 027/12, B65D 065/02
CREARE INC., U.S.A.
WO/2003/103942
SELIGSOHN GABRIELI & CO.,
,'‫זליגסון גבריאלי ושות‬
31 YAVNE ST.,
‫ תל אביב‬,0406 .‫ד‬.‫ ת‬, :0 ‫רח' יבנה‬
P.O.B. 1426,
TEL AVIV 61013
]22[
]02[
]00[
]0/[
[57] A protective cover system (100) for
protecting an object (110) by defining a
microenvironment adjacent the object
when the protective cover system is
applied to the object, comprising:
(a) a cover (101) for being applied to the
object and defining a microenvironment
when said cover is applied to the object,
said cover including a first layer
comprising a non-porous water-vaporpermeable layer; and
(b) a corrosion inhibitor source that
provides at least one corrosion inhibitor to
the microenvironment when said cover is
applied to the object, said corrosion
inhibitor source being in communication
with the microenvironment when said
cover is applied to the object so that at
least some of said corrosion inhibitor may
enter the microenvironment.
___________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2414
]22[]02[
712221
‫שיטה ומתקן להדמיית צורה מודפסת‬
]2/[
METHOD AND DEVICE FOR
IMAGING A PRINTING FORM
]00[
]02[
]22[
]02[
05.12.2004
10357432.8
]00[ 09.12.2003
]00[ DE
Int. Cl.8 B41C 001/05, 001/10, B41F 007/04, H01S 003/00
HEIDELBERGER
DRUCKMASCHINEN AG,
GERMANY
DR. BERNARD BEIER
EITAN, PEARL, LATZER AND
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
COHEN ZEDEK,
‫ הרצליה‬,00600 .‫ד‬.‫ ת‬, 7 ‫רחוב שנקר‬
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
]00[
]0/[
[57] A method for imaging a printing
form, in which a laser (140) generates a
sequence of pulses (174) of
electromagnetic radiation corresponding to
the image information of an image area to
be generated on the printing form (118),
and the image area to be generated on the
printing form is patterned according to the
image information by interaction with the
electromagnetic radiation, wherein the
sequence of pulses of electromagnetic
radiation is amplified by an amplifier
(160), the amplifier being discharged in a
controlled manner by additional pulses
corresponding to a non-image area of the
printing form in such a way that
interference pulses of the amplifier are
prevented.
__________
2415
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
711217
‫ מיכל ומערכת‬,‫שסתום לסגירת מיכל‬
‫ושיטה למילוי מיכל‬
]2/[
VALVE FOR CLOSING A
CONTAINER, CONTAINER AND A
SYSTEM AND METHOD FOR
FILLING A CONTAINER
]00[
]02[
]22[
]02[
20.06.2003
02015978.6
]00[ 18.07.2002
]00[ EP
Int. Cl.8 B65B 001/04, F16K 001/30, F17C 013/04
SODA-CLUB (CO2) S.A.,
SWITZERLAND
WO/2004/010046
LUZZATTO & LUZZATTO,
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
INDUSTRIAL PARK, OMER,
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]00[
]0/[
[57] A valve (10) for closing a container
(500) and for enabling the container to be
filled, said valve comprising a housing
(20) with an inlet port (30) and an outlet
port (40) wherein said inlet port is adapted
for direct or indirect connection to a fluid
source (700) and wherein said outlet port is
adapted for direct or indirect connection to
said container; a closing member (60); and
at least one valve member (70) which in a
first position allows fluid communication
between said inlet port and said outlet port
and which, in a second position, prevents
fluid communication from said inlet port to
said outlet port, wherein said valve
member is separate from the closing
member and is brought into and
maintained in said first position only if a
static pressure difference across said valve
member is below a pre-determinable first
threshold.
__________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2416
]22[]02[
]2/[
]00[
]02[
]22[
]/0[
]02[
]00[
]0/[
METHOD AND SYSTEM FOR
PRINTING A DIGITAL
PHOTOGRAPH
24.05.2000
PQ0559
]00[ 25.05.1999
PQ1313
0313/12000
PQ3632
0212312000
Int. Cl.8 B41J 003/01, G06K 001/20
DIVISION FROM 146624
SILVERBROOK RESEARCH PTY.
LTD., AUSTRALIA
WO/2000/071353
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
[57] A method of taking, storing and
printing a digital photograph (408)
including the following steps:
(a) taking a digital photograph using a
digital camera;
(b) assigning an identification code (401)
to the digital photograph;
(c) transmitting the digital photograph to a
digital photograph repository and storing
the digital photograph (407) by reference
to the identification code;
711181
‫שיטה ומערכת להדפסת תמונה‬
]00[
AU
AU
AU
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
(d) printing the digital photograph onto a
surface using a printer,
(e) also printing on the surface coded data
indicative of the identification code
assigned to the photograph and of at least
one reference point on the surface, wherein
the coded data is printed on the surface in a
form which can be read by an optical
sensing device.
__________
2417
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]22[]02[
]2/[
INK JET FAULT TOLERANCE
METHOD
]00[
]22[
]02[
30.06.2000
Int. Cl.8 B41J 002/07, 002/21
SILVERBROOK RESEARCH PTY.
LTD., AUSTRALIA
WO/2002/002331
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER,
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]00[
]0/[
[57] A method of modifying an image to
be printed by a digital printing device, the
device using a plurality of activatable
components to print the image onto a
surface, to compensate for failure of at
least one faulty component to print ink
correctly at one or more specific locations,
the method including the steps of:
711100
‫שיטה לסבילות לליקויים בהזרקת דיו‬
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
(a) identifying the or at least some of the at
least one faulty component to determine
the specific location or locations;
(b) shifting the intended printing position
from the or at least some of the specific
locations to shifted printing locations
aligned in the rows, but not being part of
the printing dot matrix of the original
image.
__________
]22[]02[
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
711110
2418
‫מבני בניה‬
]2/[
BUILDING STRUCTURES
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]0/[
09.10.2003
10/269294
]00[ 11.10.2002
Int. Cl.8 E04B 007/10
YOSSI AMIR
WO/2004/038119
SANFORD T.COLB & CO.,
P.O.B. 2273,
REHOVOT 76122
[57] A building structure comprising: at
least one saddle element (2910) defining at
least four edges (2926); rigid structural
elements extending along each of said
edges of each of said at least one saddle
element, said rigid structural elements
being characterized in that they lie along
diagonals of sides (2936) of an imaginary
rectangular parallelepiped forming part of
an imaginary modular array of rectangular
]00[
US
‫יוסי עמיר‬
,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
‫ רחובות‬,007: .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,4 ‫שער הגיא‬
parallelepiped geometrical structures
(2924) underlying said at least one saddle
element and comprise octet-like trusses, at
least two of which define at least one
junction (2944) therebetween, which
junction defines an octahedron-like pair of
pyramids which is common to said at least
two octet-like trusses.
__________
]22[]02[
2419
711011
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
]2/[
PAGEWIDTH PRINTHEAD
DEFINING AN ARRAY OF
NOZZLES WITH
PREDETERMINED GROUPINGS
]00[
]22[
]/0[
]02[
30.06.2000
Int. Cl.8 B41J 002/07, 002/21
DIVISION FROM 153528
SILVERBROOK RESEARCH PTY.
LTD., AUSTRALIA
WO/2002/004219
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER,
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]00[
]0/[
[57] A pagewidth printhead which
includes a number of printhead segments
(92) each segment including an array of
nozzles (95, 96), the array defining a first
level grouping of a number of nozzles that
are configured to print a common ink
colour, a second level grouping of a
number of first level groupings of each
‫ראש הדפסת רוחב עמוד המגדיר מערך‬
‫זרבוביות עם קבוצות קבועות מראש‬
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
colour to be printed by the segment, a third
level grouping of a number of second level
groupings incorporating nozzles
configured to fire simultaneously, and a
fourth level grouping of a number of third
level groupings.
__________
]22[]02[
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
711202
2420
]2/[
INTERNAL MECHANICAL
AUTOMATIC TRANSMISSION
ASSEMBLY
]00[
]02[
]22[
]02[
]00[
]00[
]0/[
08.08.2005
60/600799
]00[ 12.08.2004
Int. Cl.8 B62M 011/16, 011/18
MONOTORQUE LTD.
ERAN STARIK
WO/2006/016356
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.B. 4060,
TEL AVIV 61040
[57] An internal mechanical automatic
transmission assembly for discrete shifting
of transmission ratios for forward travel,
comprising a plurality of interconnectable
transmission ratio producing units
constituted by PTCs (24) arranged side by
side and being concatenatingly engageable
and disengageable one to the adjacent in
relation to a rotational speed input to said
transmission assembly, each of said PTCs
‫מכלול תמסורת אוטומטית פנימית‬
]00[
US
‫ עמק הירדן‬,‫מונוטורק בע"מ‬
‫ערן סטריק‬
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,4/6/ .‫ד‬.‫ ת‬, 00 ‫רחוב אחד העם‬
being designed to affect a transmission
ratio to thereby produce an overall
transmission ratio over said transmission
assembly; the transmission further
comprises a wheel hub that houses the
PTCs which are reversibly lockable to said
hub.
‫ לתקנות‬42 ‫פירוט זה נבחן בהתאם לתקנה‬
This specification was examined in accordance
2286 – ‫ תשכ"ח‬5‫הפטנטים‬
with regulation 35 of the Patent Regulations,
5728 - 1968
__________
]22[]02[
711277
2421
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫צורה גבישית של אפלרנון המגלה שיעור‬
‫התפרקות מוגדל‬
]2/[
EPLERENONE CRYSTALLINE
FORM EXHIBITING ENHANCED
DISSOLUTION RATE
]00[
]02[
04.12.2000
60/169639
]00[ 08.12.1999
]00[ US
/362/022/
3012012000
US
/362/0/03
3012012000
US
/362/0030
3012012000
US
/362/0/00
3012012000
US
/362/0/30
3012012000
US
Int. Cl.8 A61K 031/58, A61P 009/00, 013/06, C07J 071/00
DIVISION FROM 144764
PHARMACIA CORPORATION,
U.S.A.
WO/2001/042272
LUZZATTO & LUZZATTO,
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
INDUSTRIAL PARK, OMER,
‫ באר שבע‬,.:.0 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
P.O.B. 5352,
BEER-SHEVA 84152
]22[
]/0[
]02[
]00[
]0/[
[57] A composition comprising an
amorphous form of eplerenone.
______________
August 19, 2007 –
‫ה' באלול התשס"ז‬
2422
‫פטנטים‬
‫‪PATENTS‬‬
‫פטנטים שניתנו‬
‫‪PATENTS GRANTED‬‬
‫‪200002‬‬
‫‪20/230‬‬
‫‪222002‬‬
‫‪222/00‬‬
‫‪22022/‬‬
‫‪220030‬‬
‫‪222220‬‬
‫‪22/000‬‬
‫‪200/30‬‬
‫‪20002/‬‬
‫‪2/2/0/‬‬
‫‪220300‬‬
‫‪2/2032‬‬
‫‪2/2000‬‬
‫‪2020//‬‬
‫‪2//0/0‬‬
‫‪2/0322‬‬
‫‪2/0/02‬‬
‫‪2/020/‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪2/0230‬‬
‫‪223202‬‬
‫‪223020‬‬
‫‪20/222‬‬
‫‪2/020/‬‬
‫‪2/0032‬‬
‫‪2///30‬‬
‫‪2//00/‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪2424‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪20/302‬‬
‫‪200300‬‬
‫‪222/33‬‬
‫‪2200/0‬‬
‫‪220200‬‬
‫‪22//20‬‬
‫‪22/03/‬‬
‫‪20022/‬‬
‫‪200200‬‬
‫‪2/2300‬‬
‫‪220020‬‬
‫‪2/2030‬‬
‫‪2//2/0‬‬
‫‪202/02‬‬
‫‪2//0//‬‬
‫‪2//00/‬‬
‫‪2/0//2‬‬
‫‪2/0300‬‬
‫‪2/000/‬‬
‫‪2/0200‬‬
‫‪223202‬‬
‫‪223220‬‬
‫‪202/00‬‬
‫‪2/000/‬‬
‫‪2/000/‬‬
‫‪2//000‬‬
‫‪2//0//‬‬
‫‪2/2/00‬‬
‫‪200/00‬‬
‫‪202002‬‬
‫‪2003/3‬‬
‫‪222202‬‬
‫‪2200/0‬‬
‫‪2202//‬‬
‫‪22/000‬‬
‫‪22//00‬‬
‫‪200//0‬‬
‫‪200002‬‬
‫‪2/2323‬‬
‫‪220303‬‬
‫‪2/230/‬‬
‫‪2//30/‬‬
‫‪202230‬‬
‫‪2//300‬‬
‫‪2//002‬‬
‫‪2/0/30‬‬
‫‪2/0//3‬‬
‫‪2/0022‬‬
‫‪2/0300‬‬
‫‪223230‬‬
‫‪223220‬‬
‫‪20/020‬‬
‫‪2/0/00‬‬
‫‪2/0//0‬‬
‫‪2//003‬‬
‫‪2//002‬‬
‫‪2/2200‬‬
‫‪200002‬‬
‫‪202022‬‬
‫‪20/00/‬‬
‫‪222/00‬‬
‫‪220/33‬‬
‫‪220/03‬‬
‫‪22/000‬‬
‫‪22/0//‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪200303‬‬
‫‪2/30/0‬‬
‫‪2200/0‬‬
‫‪2/3003‬‬
‫‪2/000/‬‬
‫‪202/3/‬‬
‫‪2//30/‬‬
‫‪2//0/2‬‬
‫‪2/0002‬‬
‫‪2/02//‬‬
‫‪2/0203‬‬
‫‪2/03/0‬‬
‫‪22330/‬‬
‫‪223200‬‬
‫‪230/00‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪2/02//‬‬
‫‪2//300‬‬
‫‪2//003‬‬
‫‪2/22/0‬‬
‫‪200003‬‬
‫‪202/02‬‬
‫‪20/200‬‬
‫‪222000‬‬
‫‪220222‬‬
‫‪220//0‬‬
‫‪22/0/0‬‬
‫‪22/300‬‬
‫‪2002/3‬‬
‫‪2000/0‬‬
‫‪2/3/0/‬‬
‫‪2200/3‬‬
‫‪2/32/0‬‬
‫‪2/0220‬‬
‫‪203003‬‬
‫‪2//330‬‬
‫‪2//000‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪2/0200‬‬
‫‪2/0230‬‬
‫‪2/0323‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪223/02‬‬
‫‪232000‬‬
‫‪2/000/‬‬
‫‪2/02/2‬‬
‫‪2//320‬‬
‫‪2///02‬‬
‫‪2/2203‬‬
‫‪200003‬‬
‫‪202//0‬‬
‫‪20/22/‬‬
‫‪222000‬‬
‫‪220330‬‬
‫‪2200/0‬‬
‫‪22/23/‬‬
‫‪222002‬‬
‫‪203330‬‬
‫‪200/20‬‬
‫‪2/3/20‬‬
‫‪220000‬‬
‫‪2/3300‬‬
‫‪2/0220‬‬
‫‪203002‬‬
‫‪20000/‬‬
‫‪2//202‬‬
‫‪2/0020‬‬
‫‪2/0230‬‬
‫‪2/0//2‬‬
‫‪2/03/0‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪223000‬‬
‫‪223002‬‬
‫‪200222‬‬
‫‪2/0222‬‬
‫‪2/000/‬‬
‫‪2///0/‬‬
‫‪2/2/00‬‬
‫‪2002/0‬‬
‫‪2000/0‬‬
‫‪202200‬‬
‫‪20//0/‬‬
‫‪22203/‬‬
‫‪222000‬‬
‫‪220000‬‬
‫‪220002‬‬
‫‪222000‬‬
‫‪02302‬‬
‫‪20000/‬‬
‫‪2/30/0‬‬
‫‪220/00‬‬
‫‪2200/2‬‬
‫‪2/0232‬‬
‫‪2200/0‬‬
‫‪2002//‬‬
‫‪2///0/‬‬
‫‪2/000/‬‬
‫‪2/0/00‬‬
‫‪2/0/3/‬‬
‫‪2/03//‬‬
‫‪2/00//‬‬
‫‪2230/0‬‬
‫‪223000‬‬
‫‪20030/‬‬
‫‪2/0/02‬‬
‫‪2/00//‬‬
‫‪2//200‬‬
‫‪2/2000‬‬
‫‪2003/2‬‬
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫‪22/3//‬‬
‫‪202//0‬‬
‫‪20//2/‬‬
‫‪222000‬‬
‫‪222000‬‬
‫‪220200‬‬
‫‪220020‬‬
‫‪2220/0‬‬
‫‪220//2‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪2/3200‬‬
‫‪2/2200‬‬
‫‪22030/‬‬
‫‪2/03/2‬‬
‫‪2//000‬‬
‫‪2020/0‬‬
‫‪2//002‬‬
‫‪2/0030‬‬
‫‪2/0/00‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪2/0/30‬‬
‫‪223000‬‬
‫‪223000‬‬
‫‪200003‬‬
‫‪2/0023‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪2///00‬‬
‫‪2/23//‬‬
‫‪203220‬‬
‫–‪August 19, 2007‬‬
‫פטנטים שחודשו‬
‫‪PATENTS RENEWED‬‬
‫‪03/00‬‬
‫‪03033‬‬
‫‪0233/‬‬
‫‪02202‬‬
‫‪232000‬‬
‫‪23/200‬‬
‫‪23/002‬‬
‫‪23/003‬‬
‫‪23/0//‬‬
‫‪23//22‬‬
‫‪23/220‬‬
‫‪22/0/0‬‬
‫‪203/30‬‬
‫‪20220/‬‬
‫‪202002‬‬
‫‪202000‬‬
‫‪202000‬‬
‫‪2020/2‬‬
‫‪200//2‬‬
‫‪200002‬‬
‫‪20/000‬‬
‫‪200003‬‬
‫‪200/00‬‬
‫‪200/00‬‬
‫‪20000/‬‬
‫‪200022‬‬
‫‪200003‬‬
‫‪200320‬‬
‫‪200220‬‬
‫‪200002‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪203000‬‬
‫‪202000‬‬
‫‪20020/‬‬
‫‪20/230‬‬
‫‪2002//‬‬
‫‪200200‬‬
‫‪2/2323‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪2/0030‬‬
‫‪2//320‬‬
‫‪2//22/‬‬
‫‪03/02‬‬
‫‪03003‬‬
‫‪0300/‬‬
‫‪02200‬‬
‫‪232202‬‬
‫‪23/202‬‬
‫‪23/000‬‬
‫‪23/000‬‬
‫‪23/0/2‬‬
‫‪23/00/‬‬
‫‪23/230‬‬
‫‪2200/0‬‬
‫‪203//3‬‬
‫‪202203‬‬
‫‪202032‬‬
‫‪202000‬‬
‫‪202003‬‬
‫‪20202/‬‬
‫‪202//2‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪20/300‬‬
‫‪200020‬‬
‫‪200/00‬‬
‫‪200/00‬‬
‫‪200003‬‬
‫‪200030‬‬
‫‪200002‬‬
‫‪20032/‬‬
‫‪200222‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪200003‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪2020/0‬‬
‫‪2000/0‬‬
‫‪202002‬‬
‫‪200300‬‬
‫‪200002‬‬
‫‪2/3/0/‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪2/0032‬‬
‫‪2//3/0‬‬
‫‪2//200‬‬
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫‪03/2/‬‬
‫‪03002‬‬
‫‪03000‬‬
‫‪02222‬‬
‫‪2323/2‬‬
‫‪23/2/0‬‬
‫‪23/000‬‬
‫‪23/000‬‬
‫‪23/0/3‬‬
‫‪23/000‬‬
‫‪23/230‬‬
‫‪230/00‬‬
‫‪2032//‬‬
‫‪2023/2‬‬
‫‪202032‬‬
‫‪20200/‬‬
‫‪202022‬‬
‫‪202020‬‬
‫‪202/30‬‬
‫‪200/00‬‬
‫‪202/00‬‬
‫‪200203‬‬
‫‪200/20‬‬
‫‪200/00‬‬
‫‪2000/0‬‬
‫‪200032‬‬
‫‪2000/2‬‬
‫‪20030/‬‬
‫‪200230‬‬
‫‪20000/‬‬
‫‪200020‬‬
‫‪200300‬‬
‫‪2020//‬‬
‫‪200003‬‬
‫‪20200/‬‬
‫‪200300‬‬
‫‪200303‬‬
‫‪2/3/20‬‬
‫‪2/000/‬‬
‫‪2/02//‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪2//200‬‬
‫‪03/02‬‬
‫‪03003‬‬
‫‪03002‬‬
‫‪02232‬‬
‫‪2320/0‬‬
‫‪23/203‬‬
‫‪23/0//‬‬
‫‪23/022‬‬
‫‪23/020‬‬
‫‪23/000‬‬
‫‪23/23/‬‬
‫‪23/200‬‬
‫‪203330‬‬
‫‪202322‬‬
‫‪202033‬‬
‫‪202000‬‬
‫‪202020‬‬
‫‪2020/0‬‬
‫‪202000‬‬
‫‪200/03‬‬
‫‪20/020‬‬
‫‪200200‬‬
‫‪200//2‬‬
‫‪200//2‬‬
‫‪20002/‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪200023‬‬
‫‪20030/‬‬
‫‪200300‬‬
‫‪200002‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪2000/0‬‬
‫‪202/3/‬‬
‫‪200232‬‬
‫‪202002‬‬
‫‪20/00/‬‬
‫‪2000/0‬‬
‫‪2/3//0‬‬
‫‪2/2033‬‬
‫‪2/0203‬‬
‫‪2/000/‬‬
‫‪2//20/‬‬
‫–‪August 19, 2007‬‬
‫‪03/0/‬‬
‫‪03020‬‬
‫‪03003‬‬
‫‪02320‬‬
‫‪02002‬‬
‫‪23/220‬‬
‫‪23/020‬‬
‫‪23/022‬‬
‫‪23/02/‬‬
‫‪23/000‬‬
‫‪23//02‬‬
‫‪23/203‬‬
‫‪22002/‬‬
‫‪202323‬‬
‫‪202200‬‬
‫‪202023‬‬
‫‪202020‬‬
‫‪202000‬‬
‫‪202000‬‬
‫‪2002/3‬‬
‫‪20/200‬‬
‫‪200322‬‬
‫‪20000/‬‬
‫‪200/22‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪20000/‬‬
‫‪20000/‬‬
‫‪200300‬‬
‫‪20030/‬‬
‫‪200022‬‬
‫‪200002‬‬
‫‪20002/‬‬
‫‪2020/2‬‬
‫‪2000/0‬‬
‫‪20//03‬‬
‫‪20/00/‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪2/3///‬‬
‫‪2/2000‬‬
‫‪2/0/02‬‬
‫‪2/00//‬‬
‫‪2//200‬‬
‫‪03//0‬‬
‫‪0300/‬‬
‫‪030/0‬‬
‫‪02300‬‬
‫‪022/2‬‬
‫‪23/230‬‬
‫‪23/0/0‬‬
‫‪23/030‬‬
‫‪23/022‬‬
‫‪23/00/‬‬
‫‪23///0‬‬
‫‪23/20/‬‬
‫‪220000‬‬
‫‪203000‬‬
‫‪202200‬‬
‫‪2020//‬‬
‫‪202022‬‬
‫‪20200/‬‬
‫‪202002‬‬
‫‪200200‬‬
‫‪20//00‬‬
‫‪20/000‬‬
‫‪200020‬‬
‫‪200200‬‬
‫‪200030‬‬
‫‪2000/0‬‬
‫‪200002‬‬
‫‪200303‬‬
‫‪2003/0‬‬
‫‪200202‬‬
‫‪2000/3‬‬
‫‪200020‬‬
‫‪203002‬‬
‫‪200/00‬‬
‫‪20/203‬‬
‫‪20/22/‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪2/300/‬‬
‫‪2/200/‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪2//203‬‬
‫‪03/30‬‬
‫‪0300/‬‬
‫‪030/3‬‬
‫‪0230/‬‬
‫‪022/0‬‬
‫‪23/3/2‬‬
‫‪23/000‬‬
‫‪23/032‬‬
‫‪23/0/0‬‬
‫‪23/002‬‬
‫‪23//20‬‬
‫‪23/22/‬‬
‫‪220000‬‬
‫‪203000‬‬
‫‪202222‬‬
‫‪202000‬‬
‫‪202032‬‬
‫‪202003‬‬
‫‪202000‬‬
‫‪2000/2‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪20//00‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪20020/‬‬
‫‪200032‬‬
‫‪200030‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪20033/‬‬
‫‪2003//‬‬
‫‪20020/‬‬
‫‪2000//‬‬
‫‪200/2/‬‬
‫‪203003‬‬
‫‪20000/‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪20/2/3‬‬
‫‪2002//‬‬
‫‪2/303/‬‬
‫‪2/2220‬‬
‫‪2/0222‬‬
‫‪2/0002‬‬
‫‪2//302‬‬
‫‪03230‬‬
‫‪03000‬‬
‫‪03000‬‬
‫‪02330‬‬
‫‪022/2‬‬
‫‪23200/‬‬
‫‪23/20/‬‬
‫‪23/002‬‬
‫‪23/0/3‬‬
‫‪23/003‬‬
‫‪23//2/‬‬
‫‪23/220‬‬
‫‪22/0/0‬‬
‫‪203/20‬‬
‫‪2022/0‬‬
‫‪202000‬‬
‫‪202002‬‬
‫‪20200/‬‬
‫‪202002‬‬
‫‪2000/0‬‬
‫‪20000/‬‬
‫‪20/2//‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪200/00‬‬
‫‪200/00‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪200003‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪200320‬‬
‫‪200200‬‬
‫‪2000/2‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪203002‬‬
‫‪2002//‬‬
‫‪200/00‬‬
‫‪20//0/‬‬
‫‪200//0‬‬
‫‪2/32//‬‬
‫‪2/2300‬‬
‫‪2/000/‬‬
‫‪2/0020‬‬
‫‪2//303‬‬
‫‪2425‬‬
‫‪2//020‬‬
‫‪2//200‬‬
‫‪2/////‬‬
‫‪2/2323‬‬
‫‪2/2203‬‬
‫‪2//330‬‬
‫‪2//000‬‬
‫‪2/0/00‬‬
‫‪2/0320‬‬
‫‪2/0230‬‬
‫‪2/03/0‬‬
‫‪2/0230‬‬
‫‪2/0002‬‬
‫‪223200‬‬
‫‪222000‬‬
‫‪220222‬‬
‫‪22000/‬‬
‫‪220002‬‬
‫‪220200‬‬
‫‪22/23/‬‬
‫‪22//00‬‬
‫‪22/03/‬‬
‫‪220020‬‬
‫‪2/2032‬‬
‫‪2//2//‬‬
‫‪2426‬‬
‫‪2//000‬‬
‫‪2//230‬‬
‫‪2////0‬‬
‫‪2//00/‬‬
‫‪2/222/‬‬
‫‪2/2020‬‬
‫‪2//0//‬‬
‫‪2/0002‬‬
‫‪2/0303‬‬
‫‪2/0/23‬‬
‫‪2/03//‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪223230‬‬
‫‪222002‬‬
‫‪222000‬‬
‫‪220022‬‬
‫‪22000/‬‬
‫‪2202/0‬‬
‫‪22/320‬‬
‫‪22/000‬‬
‫‪22//00‬‬
‫‪220300‬‬
‫‪2/230/‬‬
‫‪2//2/2‬‬
‫‪2//0/3‬‬
‫‪2///00‬‬
‫‪2///00‬‬
‫‪2//0//‬‬
‫‪2/2/00‬‬
‫‪2/20/0‬‬
‫‪2///02‬‬
‫‪2/0003‬‬
‫‪2/00/2‬‬
‫‪2/0//2‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪2/0200‬‬
‫‪2/000/‬‬
‫‪223/02‬‬
‫‪22222/‬‬
‫‪222000‬‬
‫‪220000‬‬
‫‪220030‬‬
‫‪2202//‬‬
‫‪220000‬‬
‫‪22/003‬‬
‫‪222000‬‬
‫‪220303‬‬
‫‪2/3003‬‬
‫‪2/2000‬‬
‫‪2//000‬‬
‫‪2///03‬‬
‫‪2///00‬‬
‫‪2//002‬‬
‫‪2/2//0‬‬
‫‪2/2//3‬‬
‫‪2//202‬‬
‫‪2/00//‬‬
‫‪2/0//3‬‬
‫‪2/0/3/‬‬
‫‪2/00//‬‬
‫‪2/0223‬‬
‫‪2/00//‬‬
‫‪223000‬‬
‫‪223000‬‬
‫‪222000‬‬
‫‪220/00‬‬
‫‪220000‬‬
‫‪220200‬‬
‫‪220002‬‬
‫‪22/02/‬‬
‫‪2220//‬‬
‫‪2200/0‬‬
‫‪2/3200‬‬
‫‪2/2/00‬‬
‫‪2//000‬‬
‫‪2///0/‬‬
‫‪2///23‬‬
‫‪2//00/‬‬
‫‪2/2/00‬‬
‫‪2/2/00‬‬
‫‪2//0/0‬‬
‫‪2/000/‬‬
‫‪2/0200‬‬
‫‪2/000/‬‬
‫‪2/003/‬‬
‫‪2/030/‬‬
‫‪2/0/00‬‬
‫‪223000‬‬
‫‪2230/0‬‬
‫‪222/02‬‬
‫‪220/3/‬‬
‫‪22002/‬‬
‫‪220230‬‬
‫‪220003‬‬
‫‪22/022‬‬
‫‪222000‬‬
‫‪2200/3‬‬
‫‪2/32/0‬‬
‫‪2/000/‬‬
‫‪20200/‬‬
‫‪2//000‬‬
‫‪2///03‬‬
‫‪2///30‬‬
‫‪2//0//‬‬
‫‪2/2000‬‬
‫‪2/2/00‬‬
‫‪2//200‬‬
‫‪2/0322‬‬
‫‪2/0230‬‬
‫‪2/0003‬‬
‫‪2/0020‬‬
‫‪2/0300‬‬
‫‪2/0//0‬‬
‫‪223300‬‬
‫‪223020‬‬
‫‪222/00‬‬
‫‪22020/‬‬
‫‪220200‬‬
‫‪220/00‬‬
‫‪2200/0‬‬
‫‪22/02/‬‬
‫‪222303‬‬
‫‪220000‬‬
‫‪2/32//‬‬
‫‪2/0003‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪2//002‬‬
‫‪2///30‬‬
‫‪2//200‬‬
‫‪2//020‬‬
‫‪2/2003‬‬
‫‪2/2200‬‬
‫‪2//300‬‬
‫‪2//000‬‬
‫‪2/0/00‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪2/0/20‬‬
‫‪2/03/0‬‬
‫‪2/0//0‬‬
‫‪223300‬‬
‫‪223220‬‬
‫‪222202‬‬
‫‪220//0‬‬
‫‪2200/0‬‬
‫‪220/03‬‬
‫‪2200/0‬‬
‫‪22/0/0‬‬
‫‪2223/0‬‬
‫‪220302‬‬
‫‪2200/2‬‬
‫‪2/0/02‬‬
‫‪2/02/2‬‬
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫‪2//030‬‬
‫‪2//000‬‬
‫‪2//2/0‬‬
‫‪2///02‬‬
‫‪2/23//‬‬
‫‪2/22/0‬‬
‫‪2//30/‬‬
‫‪2//002‬‬
‫‪2/0/02‬‬
‫‪2/020/‬‬
‫‪2/0203‬‬
‫‪2/0323‬‬
‫‪2/0/30‬‬
‫‪2/0000‬‬
‫‪223220‬‬
‫‪2220//‬‬
‫‪2200/2‬‬
‫‪2200/3‬‬
‫‪220//0‬‬
‫‪220/20‬‬
‫‪22/202‬‬
‫‪22/200‬‬
‫‪22030/‬‬
‫‪220232‬‬
‫‪2/03/2‬‬
‫‪2//002‬‬
‫–‪August 19, 2007‬‬
‫פטנטים שתוקפם פקעו בגלל אי תשלום אגרת חידוש‬
PATENTS NOT IN FORCE DUE TO NON-PAYMENT OF RENEWAL
FEES
00202
00000
00032
23/30/
23/22/
23/002
2200/2
220000
220032
22000/
20/220
20/000
20/0/0
202223
202020
2020//
2/3020
2//203
2427
00200
00000
00030
23/300
23/220
23/020
220002
220000
220023
220002
20//00
20/003
202320
2022//
2022/0
20//2/
2/3023
223000
00/32
000/3
230002
23/230
23/202
23/000
220000
220000
22002/
220000
20/022
20/000
2023/2
202200
2003/0
200300
2/3002
222030
00/23
000/0
23/332
23/232
23/200
23/032
220002
2200/0
220002
202//3
20/002
20/022
2023/0
202202
20002/
200/20
2/3/03
22002/
00//0
00022
23/33/
23/230
23/20/
23/02/
22002/
220023
220000
20/300
20/002
20/02/
202322
202200
203//2
2/330/
2/3/20
2/3322
00/00
000/2
23/320
23/202
23/200
220302
220020
220000
220003
20/030
20/000
20/022
2023//
20200/
202200
2/3300
2/002/
2/2000
August 19, 2007–
00/00
00000
23/3/3
23/200
23/02/
22002/
220020
220000
220000
20//00
20/003
20/0/3
202232
2020/0
20/02/
2/320/
2/02/0
2/0023
00030
00002
23/30/
23/200
23/000
220020
220020
220000
22002/
20/220
20/020
20/0/0
202223
202032
202200
2/3202
2/2//0
200000
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫פטנטים שחודשו לעשרים שנה‬
‫‪PATENTS RENEWED FOR 20 YEARS‬‬
‫‪220/00‬‬
‫‪2428‬‬
‫‪2/00/2‬‬
‫‪2/2/22‬‬
‫‪2/20/0‬‬
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫‪2003/3‬‬
‫–‪August 19, 2007‬‬
‫פטנטים שפג תוקפם‬
‫‪PATENTS EXPIRED‬‬
‫‪00000‬‬
‫‪00002‬‬
‫‪0032/‬‬
‫‪00302‬‬
‫‪002/2‬‬
‫‪00002‬‬
‫‪00000‬‬
‫‪00330‬‬
‫‪00320‬‬
‫‪00200‬‬
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫‪00000‬‬
‫‪00000‬‬
‫‪00330‬‬
‫‪00323‬‬
‫‪00222‬‬
‫‪00023‬‬
‫‪00022‬‬
‫‪00000‬‬
‫‪003/0‬‬
‫‪00220‬‬
‫–‪August 19, 2007‬‬
‫‪00030‬‬
‫‪00023‬‬
‫‪00000‬‬
‫‪003/2‬‬
‫‪0030/‬‬
‫‪232/02‬‬
‫‪0003/‬‬
‫‪00000‬‬
‫‪00000‬‬
‫‪0030/‬‬
‫‪00302‬‬
‫‪00303‬‬
‫‪00000‬‬
‫‪00002‬‬
‫‪000//‬‬
‫‪00300‬‬
‫‪00300‬‬
‫‪0/202‬‬
‫‪000/0‬‬
‫‪000/2‬‬
‫‪00020‬‬
‫‪00303‬‬
‫‪00300‬‬
‫‪0//03‬‬
‫‪2429‬‬
‫הודעה‬
NOTICE
‫ לחוק‬6/ ‫לפי סעיף‬
0667-‫ תשכ"ז‬,‫הפטנטים‬
‫הוגשה בקשה להחזר‬
‫תוקפו של הפטנט המפורט‬
‫ שתוקפו פקע מחמת‬,‫מטה‬
‫אי תשלום אגרות החידוש‬
:‫הקבועות‬
Under section 60 of the
Patent Law, 5727-1967
Application has been filed
for the restoration of the
patent recorded below,
which has lapsed through
non-payment of the
prescribed renewal fees:
No. of Patent
Acceptance published in
journal no:
Proprietors:
222/00
2262000
‫מס' הפטנט‬
:'‫קיבול פורסם ביומן מס‬
:‫שם בעל הפטנט‬
QUALCOMM INCORPORATED
Title of invention:
:‫שם האמצאה‬
‫המסוגלת לקלוט אותות רבים‬
‫העברת אלמנט דמודולציה במערכת‬
DEMODULATION ELEMENT ASSIGNMENT IN A SYSTEM CAPABLE OF
RECEIVING
MULTIPLE SIGNALS
Any person may oppose the
‫כל אדם רשאי להתנגד‬
said application within three
‫לבקשה האמורה תוך‬
months from the date of this
‫שלושה חודשים מתאריך‬
Patents Journal, as
‫ כפי שנקבע‬,‫יומן פטנטים זה‬
prescribed by section 61 of
60 ‫ לחוק ובתקנה‬60 ‫בסעיף‬
the law and by regulation 92
-‫ תשכ"ח‬,‫לתקנות הפטנטים‬
of the Patent Regulations,
5728-1968
0660
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
2430
‫הודעה‬
NOTICE
‫ לחוק‬6/ ‫לפי סעיף‬
0667-‫ תשכ"ז‬,‫הפטנטים‬
‫הוגשה בקשה להחזר‬
‫תוקפו של הפטנט המפורט‬
‫ שתוקפו פקע מחמת‬,‫מטה‬
‫אי תשלום אגרות החידוש‬
:‫הקבועות‬
Under section 60 of the
Patent Law, 5727-1967
Application has been filed
for the restoration of the
patent recorded below,
which has lapsed through
non-payment of the
prescribed renewal fees:
No. of Patent
Acceptance published in
journal no:
Proprietors:
222/23
062000
‫מס' הפטנט‬
:'‫קיבול פורסם ביומן מס‬
:‫שם בעל הפטנט‬
QUALCOMM INCORPORATED
Title of invention:
:‫שם האמצאה‬
‫שיטה ומכשיר לפיצול אות שידור בערוציתקשורת רחבי ספקטרום של תוך פאזה ושל‬
‫פאזה ריבועית‬
METHOD AND APPARATUS FOR
BIFURCATING SIGNAL TRANSMISSION
OVER IN-PHASE AND QUADRATURE PHASE SPREAD SPECTRUM
COMMUNICATION
CHANNELS
Any person may oppose the
‫כל אדם רשאי להתנגד‬
said application within three
‫לבקשה האמורה תוך‬
months from the date of this
‫שלושה חודשים מתאריך‬
Patents Journal, as
‫שנקבע‬
‫ כפי‬,‫יומן פטנטים זה‬
prescribed by section 61 of
60
‫ובתקנה‬
‫ לחוק‬60 ‫בסעיף‬
the law and by regulation 92
‫תשכ"ח‬
,‫הפטנטים‬
‫לתקנות‬
of the Patent Regulations,
5728-1968
0660
2431
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫הודעה‬
NOTICE
‫ לחוק‬6/ ‫לפי סעיף‬
0667-‫ תשכ"ז‬,‫הפטנטים‬
‫הוגשה בקשה להחזר‬
‫תוקפו של הפטנט המפורט‬
‫ שתוקפו פקע מחמת‬,‫מטה‬
‫אי תשלום אגרות החידוש‬
:‫הקבועות‬
Under section 60 of the
Patent Law, 5727-1967
Application has been filed
for the restoration of the
patent recorded below,
which has lapsed through
non-payment of the
prescribed renewal fees:
No. of Patent
Acceptance published in
journal no:
Proprietors:
220/00
062000
‫מס' הפטנט‬
:'‫קיבול פורסם ביומן מס‬
:‫שם בעל הפטנט‬
QUALCOMM INCORPORATED
Title of invention:
:‫שם האמצאה‬
‫ אופסט במקלט קוודראלי‬CD ‫שיטה ומכשיר לבקרת הגבר אוטומטית ובישול‬
METHOD AND APPARATUS FOR AUTOMATIC GAIN CONTROL AND DC
OFFSET
CANCELLATION IN QUADRATURE RECEIVER
Any person may oppose the
‫כל אדם רשאי להתנגד‬
said application within three
‫לבקשה האמורה תוך‬
months from the date of this
‫שלושה חודשים מתאריך‬
Patents Journal, as
‫ כפי שנקבע‬,‫יומן פטנטים זה‬
prescribed by section 61 of
60 ‫ לחוק ובתקנה‬60 ‫בסעיף‬
the law and by regulation 92
-‫ תשכ"ח‬,‫לתקנות הפטנטים‬
of the Patent Regulations,
5728-1968
0660
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
2432
‫הודעה‬
NOTICE
‫ לחוק‬6/ ‫לפי סעיף‬
0667-‫ תשכ"ז‬,‫הפטנטים‬
‫הוגשה בקשה להחזר‬
‫תוקפו של הפטנט המפורט‬
‫ שתוקפו פקע מחמת‬,‫מטה‬
‫אי תשלום אגרות החידוש‬
:‫הקבועות‬
Under section 60 of the
Patent Law, 5727-1967
Application has been filed
for the restoration of the
patent recorded below,
which has lapsed through
non-payment of the
prescribed renewal fees:
No. of Patent
Acceptance published in
journal no:
Proprietors:
22/200
/62000
‫מס' הפטנט‬
:'‫קיבול פורסם ביומן מס‬
:‫שם בעל הפטנט‬
QUALCOMM INCORPORATED
Title of invention:
:‫שם האמצאה‬
‫תקשורת ניידת‬
‫שיטה לויסות שירות וקצב במערכת‬
METHOD FOR PROVIDING SERVICE AND RATE NEGOTIATION IN A MOBILE
COMMUNICATION SYSTEM
Any person may oppose the
‫כל אדם רשאי להתנגד‬
said application within three
‫לבקשה האמורה תוך‬
months from the date of this
‫שלושה חודשים מתאריך‬
Patents Journal, as
‫ כפי שנקבע‬,‫יומן פטנטים זה‬
prescribed by section 61 of
60 ‫ לחוק ובתקנה‬60 ‫בסעיף‬
the law and by regulation 92
-‫ תשכ"ח‬,‫לתקנות הפטנטים‬
of the Patent Regulations,
5728-1968
0660
2433
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫הודעה‬
NOTICE
‫ לחוק‬6/ ‫לפי סעיף‬
0667-‫ תשכ"ז‬,‫הפטנטים‬
‫הוגשה בקשה להחזר‬
‫תוקפו של הפטנט המפורט‬
‫ שתוקפו פקע מחמת‬,‫מטה‬
‫אי תשלום אגרות החידוש‬
:‫הקבועות‬
Under section 60 of the
Patent Law, 5727-1967
Application has been filed
for the restoration of the
patent recorded below,
which has lapsed through
non-payment of the
prescribed renewal fees:
No. of Patent
Acceptance published in
journal no:
Proprietors:
‫מס' הפטנט‬
:'‫קיבול פורסם ביומן מס‬
220003
062000
:‫שם בעל הפטנט‬
‫שקבר השקעות בע"מ‬
SHAKBAR INVESTMENTS LTD.
:‫שם האמצאה‬
Title of invention:
‫מערכת לחניית רכבים‬
VEHICLE PARKING SYSTEM
Any person may oppose the
said application within three
months from the date of this
Patents Journal, as
prescribed by section 61 of
the law and by regulation 92
of the Patent Regulations,
5728-1968
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫כל אדם רשאי להתנגד‬
‫לבקשה האמורה תוך‬
‫שלושה חודשים מתאריך‬
‫ כפי שנקבע‬,‫יומן פטנטים זה‬
60 ‫ לחוק ובתקנה‬60 ‫בסעיף‬
-‫ תשכ"ח‬,‫לתקנות הפטנטים‬
0660
2434
‫הודעה‬
NOTICE
‫ לחוק‬6/ ‫לפי סעיף‬
0667-‫ תשכ"ז‬,‫הפטנטים‬
‫הוגשה בקשה להחזר‬
‫תוקפו של הפטנט המפורט‬
‫ שתוקפו פקע מחמת‬,‫מטה‬
‫אי תשלום אגרות החידוש‬
:‫הקבועות‬
Under section 60 of the
Patent Law, 5727-1967
Application has been filed
for the restoration of the
patent recorded below,
which has lapsed through
non-payment of the
prescribed renewal fees:
No. of Patent
Acceptance published in
journal no:
Proprietors:
220/02
062000
‫מס' הפטנט‬
:'‫קיבול פורסם ביומן מס‬
:‫שם בעל הפטנט‬
QUALCOMM INCORPORATED
Title of invention:
:‫שם האמצאה‬
‫שיטה וציוד להגדרת כוח האיתות במערכתשל מידע משתנה‬
METHOD AND APPARATUS FOR
DETERMINING SIGNAL STRENGTH IN A
VARIABLE DATA RATE SYSTEM
Any person may oppose the
‫כל אדם רשאי להתנגד‬
said application within three
‫לבקשה האמורה תוך‬
months from the date of this
‫שלושה חודשים מתאריך‬
Patents Journal, as
‫ כפי שנקבע‬,‫יומן פטנטים זה‬
prescribed by section 61 of
60 ‫ לחוק ובתקנה‬60 ‫בסעיף‬
the law and by regulation 92
-‫ תשכ"ח‬,‫לתקנות הפטנטים‬
of the Patent Regulations,
5728-1968
0660
2435
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫הודעה‬
NOTICE
‫ לחוק‬6/ ‫לפי סעיף‬
0667-‫ תשכ"ז‬,‫הפטנטים‬
‫הוגשה בקשה להחזר‬
‫תוקפו של הפטנט המפורט‬
‫ שתוקפו פקע מחמת‬,‫מטה‬
‫אי תשלום אגרות החידוש‬
:‫הקבועות‬
Under section 60 of the
Patent Law, 5727-1967
Application has been filed
for the restoration of the
patent recorded below,
which has lapsed through
non-payment of the
prescribed renewal fees:
No. of Patent
Acceptance published in
journal no:
Proprietors:
220/3/
062000
‫מס' הפטנט‬
:'‫קיבול פורסם ביומן מס‬
:‫שם בעל הפטנט‬
QUALCOMM INCORPORATED
Title of invention:
:‫שם האמצאה‬
‫שיטה לקידוד נתונים כנתוני סבכה מקודדים ומנגנון להפרדת שלב לא ברור‬
METHOD FOR ENCODING DATA AS TRELLISCODED DATA AND APPARATUS
FOR
RESOLVING PHASE AMBIGUITIES
Any person may oppose the
‫כל אדם רשאי להתנגד‬
said application within three
‫לבקשה האמורה תוך‬
months from the date of this
‫שלושה חודשים מתאריך‬
Patents Journal, as
‫ כפי שנקבע‬,‫יומן פטנטים זה‬
prescribed by section 61 of
60 ‫ לחוק ובתקנה‬60 ‫בסעיף‬
the law and by regulation 92
-‫ תשכ"ח‬,‫לתקנות הפטנטים‬
of the Patent Regulations,
5728-1968
0660
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
2436
‫הודעה‬
NOTICE
‫ לחוק‬6/ ‫לפי סעיף‬
0667-‫ תשכ"ז‬,‫הפטנטים‬
‫הוגשה בקשה להחזר‬
‫תוקפו של הפטנט המפורט‬
‫ שתוקפו פקע מחמת‬,‫מטה‬
‫אי תשלום אגרות החידוש‬
:‫הקבועות‬
Under section 60 of the
Patent Law, 5727-1967
Application has been filed
for the restoration of the
patent recorded below,
which has lapsed through
non-payment of the
prescribed renewal fees:
No. of Patent
Acceptance published in
journal no:
Proprietors:
‫מס' הפטנט‬
:'‫קיבול פורסם ביומן מס‬
200/03
2060333
:‫שם בעל הפטנט‬
‫שקבר השקעות בע"מ‬
SHAKBAR INVESTMENTS LTD.
:‫שם האמצאה‬
Title of invention:
‫מערכת לחניית רכבים‬
VEHICLE PARKING SYSTEM
Any person may oppose the
said application within three
months from the date of this
Patents Journal, as
prescribed by section 61 of
the law and by regulation 92
of the Patent Regulations,
5728-1968
2437
‫כל אדם רשאי להתנגד‬
‫לבקשה האמורה תוך‬
‫שלושה חודשים מתאריך‬
‫ כפי שנקבע‬,‫יומן פטנטים זה‬
60 ‫ לחוק ובתקנה‬60 ‫בסעיף‬
-‫ תשכ"ח‬,‫לתקנות הפטנטים‬
0660
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫הודעה‬
NOTICE
Under section 66 of the Patents
Law, 5727-1967
This is to notify that permission
has been granted to the owner of
Patent Application No.
Acceptance published in journal
To amend the specification of the
said Patent Application.
Any person may oppose such
grant of permission within three
months from the date of this
Patents Journal, as prescribed by
section 67 of the Law and by
regulation 99 of the Patent
Regulations, 5728-1968.
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
22032/
060332
,‫ לחוק הפטנטים‬66 ‫לפי סעיף‬
0667-‫תשכ"ז‬
‫מודע בזאת כי ניתנה רשות‬
'‫לבעלת בקשת הפטנט מס‬
‫דבר הקיבול פורסם ביומן‬
‫לתקן את הפירוט של בקשת‬
‫הפטנט האמורה‬
‫כל אדם רשאי להתנגד למתן‬
‫הרשות תוך שלושה חודשים‬
‫ כפי‬,‫מתאריך יומן פטנטים זה‬
‫ לחוק ובתקנה‬67 ‫שנקבע בסעיף‬
-‫ התשכ"ח‬,‫ לתקנות הפטנטים‬66
.0660
2438
‫) לחוק הפטנטים‬0(.‫טז‬64 ‫הודעה לפי סעיף‬
NOTICE UNDER SECTION 64P.(2) OF THE PATENTS LAW
‫צו זמני להארכת פטנטים‬
Interun order for Patent extension
granted to Patent No.
until
2439
'‫ניתן לפטנט מס‬
83148
‫עד ליום‬
9.7.2008
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫ארכת פטנט‬
PATENT EXTENSION
‫צו זמני לארכת פטנט‬
0:040 ‫ניתן לפטנט מספר‬
Interim Patent Extension Order
Granted to Patent No. 83148
01010330
Until
‫צו זמני לארכת פטנט‬
766/0 ‫ניתן לפטנט מספר‬
Interim Patent Extension Order
Granted to Patent No. 28826
031/10330
Until
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
:‫עד ליום‬
:‫עד ליום‬
2440
‫שינויים בפרטים רשומים בפנקס‬
CHANGES IN PARTICULARS ENTERED IN REGISTER
‫שינוי בעלות‬
CHANGES IN PROPRIETORSHIP
No. of Patent:
200/0/
Previous Proprietors:
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
New Proprietors:
COGNIS IP MANAGEMENT GMBH
:‫מס' פטנט‬
:‫הבעלים הקודמים‬
No. of Patent:
200/02
Previous Proprietors:
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
New Proprietors:
COGNIS IP MANAGEMENT GMBH
:‫מס' פטנט‬
:‫הבעלים הקודמים‬
No. of Patent:
20330/
Previous Proprietors:
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
New Proprietors:
COGNIS IP MANAGEMENT GMBH
:‫מס' פטנט‬
:‫הבעלים הקודמים‬
2/0/00
:‫מס' פטנט‬
:‫הבעלים הקודמים‬
No. of Patent:
Previous Proprietors:
YORAM MEIDAN
:‫הבעלים החדשים‬
:‫הבעלים החדשים‬
:‫הבעלים החדשים‬
‫יורם מידן‬
:‫הבעלים החדשים‬
New Proprietors:
ALEXANDER SAGY
2441
‫אלכסנדר שגיא‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫תיקוני טעויות‬
CORRIGENDA
Journal
P. 4582 Patent application No. 165698
Correct address for service toLUZZATTO & LUZZATTO
INDUSTRAL PARK, OMER
P.O.B. 5352
BEER-SHEVA 84152
The particulars of patent application No.
123531
did not appear in journal No. 05/2006
due to office error
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
11/2006
‫יומן‬
06.660 '‫ בקשת פטנט מס‬4.00 '‫ע‬
-‫תקן המען למסירת מסמכים ל‬
‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
040.0 ‫ באר שבע‬.:.0 .‫ד‬.‫ת‬
‫ לא‬00:.:0 '‫פרטי הבקשה מס‬
/./0//6 ‫הופיעו ביומן‬
‫עקב תקלה משרדית‬
2442
‫קודים למדינת המופיעים ביומן‬
COUNTRY CODES APPEARING IN THIS JOURNAL
Code
AR
AT
AU
BA
BE
BR
CA
CH
CN
CU
CZ
DE
DK
EC
EP
ES
FI
FR
GB
GE
GR
GT
HR
HU
IE
IL
IN
IT
JP
KR
LK
LU
LV
MX
Country or Organization
Argentina
Austria
Australia
Herzegovina
Belgium
Brazil
Canada
Switzerland
China
Cuba
Czech Republic
Germany
Denmark
Ecuador
European Patent Office
Spain
Finland
France
United Kingdom
Georgia
Greece
Guatemala
Croatia
Hungary
Ireland
Israel
India
Italy
Japan
Republic of Korea
Sri Lanka
Luxembourg
Latvia
Mexico
MY
Malaysia
2443
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
NL
NO
NZ
PL
PT
RU
SE
SG
SI
SK
TH
TR
TW
UA
US
UY
UZ
WO
ZA
August 19, 2007–
The Netherlands
Norway
New Zealand
Poland
Portugal
Russian Federation
Sweden
Singapore
Slovenia
Slovakia
Thailand
Turkey
Taiwan
Ukraine
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
World Intellectual Property Organization (W.I.P.O.)
South Africa
‫ה' באלול התשס"ז‬
2444
‫מדגמים‬
DESIGNS
‫מדגמים שנרשמו‬
DESIGNS REGISTERED
Class
39447
9(01)
8. 7.2004
‫סוג‬
‫אסף לפלר‬
)‫בקבוק אמנה (ארצות הברית‬
‫תאריך‬
ASSAF LEPLER
Bottle
Class
39608
8(08)
25. 8.2004
‫סוג‬
‫זרועות ברקן בע"מ‬
BARKAN MOUNTS LTD.
‫כיסוי פלטת קיר‬
Cover for wall plate
Class
39922
13(03)
16.11.2004
‫סוג‬
‫משה גלון‬
MOSHE GALON
‫תקע חשמלי‬
Electrical plug
Class
40372
9(03)
27. 2.2005
‫סוג‬
‫קרגל בע"מ‬
CARGAL LTD.
‫אריזה‬
Package
Class
40389
23(01)
2.3.2005
‫סוג‬
STRIX LIMITED
Water filter
Convention date (OHIM)
2445
0.0.2004
‫מסנן למים‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫(ארצות‬
‫האמנה‬
‫תאריךאמנה‬
‫תאריך‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
Class
40444, 41603
23(01)
14. 3.2005
‫סוג‬
‫אילן אהרונוב ואלון אהרונוב‬
ILAN AHARONOV AND ALON
AHARONOV
‫מחבר‬
Connector
Class
40691
11(01)
20. 4.2005
‫סוג‬
‫רוני סטשיק‬
RONI STESHIK
‫תכשיט‬
Jewel
Class
40990
25(01)
11. 7.2005
)‫משה מולה (גילרם‬
MOSHE MULA (GILRAM)
‫מכסה קצה לשלב תריס‬
End covering for shutter rung
Class
41184
22(01)
8. 8.2005
‫סוג‬
‫) בע"מ‬.‫מ‬.‫אור מכניקה (ג‬
OR MECHANICS (G.M.) LTD.
‫תמיכה לטלסקופ כוונת‬
Support for telescopic sight
Class
‫סוג‬
41193
14(03)
7.8.2005
‫סוג‬
BRITISH SKY BROADCASTING LTD.
Remote control
Convention date (OHIM)
Class
JESSICA COHEN
41196
6(01)
9. 8.2005
‫שלט רחוק‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫(ארצות‬
‫האמנה‬
‫תאריךאמנה‬
‫תאריך‬
‫סוג‬
‫ג'סיקה כהן‬
‫פוף‬
Pouff
August 19, 2007–
7.2.2005
‫ה' באלול התשס"ז‬
2446
41202, 41203
25(01)
11. 8.2005
Class
‫סוג‬
‫יגאל בלכר‬
IGAL BLECHER
‫פרופיל‬
Profile
41409, 41410, 41412,
41413, 41414
25(01)
25. 9.2005
Class
‫סוג‬
‫ כוכב בע"מ‬.‫א‬.‫פ‬
P.A. COCHAV LTD.
‫פרופיל‬
Profile
41428, 41429
13(03)
29.9.2005
Class
‫סוג‬
BTICINO S.P.A.
‫לוח כיסוי למתקן חשמלי‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫(ארצות‬
‫האמנה‬
‫תאריךאמנה‬
‫תאריך‬
Covering plate for electrical apparatus
7.4.2005
Convention date (OHIM)
41481, 41486
6(06)
9. 10.2005
Class
WIEDER THE EXPERTS ON BEDS
AND MATTRESSES LTD.
‫סוג‬
‫וידר המומחים למיטות ומזרונים‬
‫בע"מ‬
‫מסעד גב לספה‬
Back support for couch
41536, 41537, 41538
26(01)
20. 10.2005
Class
‫סוג‬
YAAKOV GREENVURCEL
‫יעקב גרינוורצל‬
Candlestick and candelabra system
‫מערכת פמוטים לנר יחיד וליותר מכך‬
Class
41545
9(01)
27.10.2005
‫סוג‬
GUERLAIN S.A.
‫בקבוק‬
Bottle
2447
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
Class
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫(ארצות‬
‫האמנה‬
‫תאריךאמנה‬
‫תאריך‬
27.6.2005
Convention date (OHIM)
41616, 41617, 41618,
41619, 41620, 41621
25(01)
17. 11.2005
‫סוג‬
‫אלומינה סיסטם בע"מ‬
ALUMINA SYSTEM LTD.
‫פרופיל‬
Profile
Class
41625
25(01)
20. 11.2005
‫סוג‬
‫יחזקאל טוינה‬
YEHEZKEL TWINA
‫פרופיל‬
Profile
Class
41672
9(03)
29. 11.2005
VITA-PRI HAGALIL MARKETING
LTD.
‫סוג‬
‫פרי הגליל שיווק בע"מ‬-‫ויטה‬
‫קופסה‬
Box
Class
41673
2 (02)
29. 11.2005
‫סוג‬
‫אופנת אנרג'י בע"מ‬
ENERGY FASHION LTD.
‫שמלה‬
Dress
Class
41867
9(03)
18.1.2006
‫סוג‬
ODESA GELISTIRILMIS POLIMER YATIRIMLARI VE DIS
TICARET ANONIM SIRKETI
‫ארגז‬
Crate
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
2448
Class
41918
7(02)
26.1.2006
‫סוג‬
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
Coffee machine
Convention date (Switzerland)
Class
2/.0.2005
41992
8(08)
12. 9.2005
‫מכונת קפה‬
)‫הברית‬
)‫(שוויץ‬
‫(ארצות‬
‫האמנה‬
‫תאריךאמנה‬
‫תאריך‬
‫סוג‬
‫יונתן ביטון‬
YONATHAN BITON
‫מתקן להפרדת חוטים‬
Device for separating cables
Class
42063
6(04)
21. 2.2006
‫סוג‬
‫קוטג' פלסטיק בע"מ‬
COTTAGE PLASTIC LTD.
‫שידת מגירות‬
Chest of drawers
Class
42094, 42095
8(05)
1. 3.2006
PEER BRUSH INDUSTRIES LTD.
‫סוג‬
‫פאר תעשיית מברשות בע"מ‬
‫כלי אחיזה לנייר ליטוש‬
Tool for holding polishing paper
Class
42227
25(01)
23. 3.2006
‫סוג‬
‫אקסטל בע"מ‬
EXTAL LTD.
‫פרופיל‬
Profile
Class
YESHUA RAHAMIM LEVI
Tooth paste tube
2449
42661
9(05)
2. 7.2006
‫סוג‬
‫ישועה רחמים לוי‬
‫שפופרת למשחת שיניים‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
42735
6(01)
13. 7.2006
Class
‫סוג‬
‫קורטיקו בע"מ‬
CORTICO LTD.
‫כיסא לילד‬
Child's chair
42803
9(07)
24. 7.2006
Class
‫סוג‬
‫) בע"מ‬0606( ‫פוליכד תעשיות‬
POLYCAD INDUSTRIES (1989)
LTD.
‫פקק‬
Stopper
42956
10(02)
29.8.2006
Class
‫סוג‬
BULGARI TIME (SWITZERLAND) S.A.
Watch
2.3.2006
Convention date (WIPO)
43026
6(01)
6. 9.2006
Class
AMINACH BEDDING &
FURNITURE MANUFACTURING
LTD.
‫שעון‬
)‫(ויפו)הברית‬
‫(ארצות‬
‫האמנה‬
‫תאריךאמנה‬
‫תאריך‬
‫סוג‬
‫עמינח תעשית רהיטים ומזרונים‬
‫בע"מ‬
‫מיטה‬
Bed
43060, 43061
13(03)
11.9.2006
Class
‫סוג‬
GEWISS S.P.A.
Switch
Convention date (OHIM)
14.3.2006
‫מפסק‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫(ארצות‬
‫האמנה‬
‫תאריךאמנה‬
‫תאריך‬
43089, 43090
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
2450
Class
16(06)
21.9.2006
‫סוג‬
VISION ENGINEERING LIMITED
‫מיקרוסקופ‬
Microscope
Class
43156
11(01)
4. 10.2006
‫סוג‬
‫רוני סטשיק‬
RONI STESHIK
‫תכשיט‬
Jewel
Class
43211
8(07)
18. 10.2006
MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES
LTD.
‫סוג‬
‫מולטילוק טכנולוגיות בע"מ‬
‫אינסרט למפתח‬
Insert for key
Class
43123
24(02)
17. 10.2006
‫סוג‬
‫ביופאד בע"מ‬
BIOPAD LTD.
‫גלאי רפואי‬
Medical detector
Class
43256
23(02)
31. 10.2006
‫סוג‬
‫שלמה אשכנזי‬
SHLOMO ASHKENAZI
‫מחזיק נייר‬
Paper holder
Class
43344
12(02)
20. 11.2006
‫סוג‬
)0606( ‫ארוזיה ותבניות‬-‫ארל‬
ERAL – EROSIA AND MOLDS
(1986) LTD.
‫עגלה עם מיכל‬
Container cart
Class
JAFORA TABORI LTD.
43359
9(01)
23. 11.2006
‫סוג‬
‫יפאורה תבורי בע"מ‬
‫בקבוק‬
Bottle
2451
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
43389
19(06)
27. 11.2006
Class
‫סוג‬
STILOLINEA S.R.L.
Writing instrument
Convention date (OHIM)
Class
29.5.2006
43411, 43412
3(01)
30. 11.2006
‫מכשיר כתיבה‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫(ארצות‬
‫האמנה‬
‫תאריךאמנה‬
‫תאריך‬
‫סוג‬
RONA JUST
‫רונה ג'סט‬
Belt with pouch
‫חגורה עם ארנק‬
Class
43422
11(01)
3. 12.2006
‫סוג‬
H. STERN COMERCIO E INDUSTRIA S.A.
‫תכשיט‬
Jewel
Class
43428, 44066
24(04)
5. 12.2006
‫סוג‬
NORTON HEALTHCARE LTD.
Inhaler device
Convention date (OHIM)
Class
26.6.2006
43455
3(01)
11. 12.2006
‫משאף‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
‫ראובן פרי‬
REUVEN PERI
‫קופסה‬
Box
Class
REUVEN PERI
‫סוג‬
‫ראובן פרי‬
‫תליון‬
Pendant
August 19, 2007–
43459
11(01)
12. 12.2006
‫ה' באלול התשס"ז‬
2452
Class
43467
23(02)
12. 12.2006
‫סוג‬
‫דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ‬
DOMICILE IMPORT EXPORT LTD.
‫מתקן תלוי עם מברשת אסלה‬
Hanging device with toilet brush
Class
43538, 44133
9(01)
25. 12.2006
‫סוג‬
HENKEL KGAA
‫בקבוק‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
Bottle
Convention date (OHIM)
Class
13.7.2006
43543
2(04)
25. 12.2006
‫סוג‬
GOUSSON-CONSULTADORIA MARKETING LDA
‫סוליה‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
Sole
Convention date (OHIM)
Class
20.6.2006
43557
7(01)
31. 12.2006
‫סוג‬
‫שאול וגמן ויצחק הלד‬
SHAUL VAGMAN AND
YITSCHAK HELD
‫ספל‬
Cup
Class
43601, 43602, 43603,
43607, 43608
2(04)
8. 1.2007
‫סוג‬
CROCS, INC.
Footwear
Convention date (U.S.A.)
2453
22.20.2006
‫נעל‬
)‫הברית‬
)‫(ארצותהברית‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
43629
13(03)
16. 1.2007
Class
‫סוג‬
CHINT GROUP CORP.
Electromagnetic starter
Convention date (China)
23.22.2006
‫מתנע אלקטרומגנטי‬
)‫(ארצות הברית‬
)‫האמנה (סין‬
‫תאריך אמנה‬
43662
11(01)
22. 10.2006
Class
‫סוג‬
H. STERN COMERCIO E INDUSTRIA S.A.
‫תכשיט‬
Jewel
43710
7(01)
1. 2.2007
Class
‫סוג‬
VILLEROY & BOCH AG
Pot
Convention date (OHIM)
Class
0.0.2006
43735, 43736, 43737,
43738, 43739, 43740,
43741, 43742, 43743,
43744, 43745, 43746,
43747, 43748, 43749,
43750, 43751, 43752,
43753, 43754, 43755,
43756
2(04)
6. 2.2007
BANANA SHOES INDUSTRY LTD.
‫סיר‬
)‫הברית‬
)‫(ארצותם‬
‫האמנה (אוהיי‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
‫בננה תעשיות נעליים בע"מ‬
‫נעל‬
Shoe
Class
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
44194
2(04)
15. 5.2007
‫סוג‬
2454
DAVID AMAR AND HARRDUFIM
SHOES MARKETING LTD.
‫דוד עמר והרדופים שיווק נעליים‬
‫בע"מ‬
‫נעל‬
Shoe
‫מדגמים שחודשו‬
DESIGNS RENEWED
28190
00///
00000
0/032
0/0/0
0/0/2
0/003
0/0/0
2455
000/0
00//2
02020
0/0/3
0/0/0
0/000
0/002
0/0/0
000/0
00///
0//20
0/0/2
0/0/0
0/000
0/000
0/0/0
000//
00//0
0//20
0/0/0
0/023
0/000
0/000
0/003
0000/
0023/
0///2
0/0/0
0/022
0/00/
0/030
00000
00232
0///0
0/0//
0/020
0/002
0/000
August 19, 2007–
00020
00202
0//2/
0/0/2
0/0/2
0/00/
0/020
00/20
00//2
0///2
0/0//
0/0/0
0/000
0/000
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫מדגמים שבוטלו‬
DESIGNS VOID
20202
20202
00320
00300
00302
00300
00230
0022/
00200
00220
002/0
0020/
02033
02000
02000
02000
2020/
20/32
00320
00300
00300
0030/
0023/
00220
002/2
0022/
002/0
0020/
02032
02002
02000
02000
20202
20/30
003/2
00302
00302
00302
00232
00220
002//
00222
002//
00200
02030
02000
0200/
02003
Dr. Meir Noam
Commissioner of Patents,
Designs and Trade Marks
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
2020/
02/03
003/0
0030/
00300
0030/
0023/
00220
002/0
0022/
002/2
00000
02030
02000
02002
20200
02/02
003/0
00300
00300
00300
00230
00202
002/0
00220
002//
0000/
02030
020//
02000
20200
003/0
003/0
00300
00303
00300
00220
00200
002/0
00220
002/0
00000
02030
020/0
02000
20200
003/0
00303
00300
00302
00300
0022/
00200
00223
00220
002/0
0200/
02023
02020
02003
20203
00322
00302
00303
00300
00230
00222
00200
00220
002/3
002/0
0200/
02020
02002
02002
‫ד"ר מאיר נועם‬
‫ המדגמים‬,‫רשם הפטנטים‬
‫וסימני מסחר‬
2456
‫שינויים בפרטים רשומים בפנקס‬
‫‪CHANGES IN PARTICULARS ENTERED IN REGISTER‬‬
‫מפתחות לבקשות שקובלו‬
‫‪INDICES OF APPLICATIONS ACCEPTED‬‬
‫מפתח שמי‬
‫‪NAME INDEX‬‬
‫אברהם יקואל ‪0./604‬‬
‫אופוסדנט בע"מ ‪0406.:‬‬
‫אורבוטק בע"מ ‪0.444.‬‬
‫אלביט מערכות בע"מ ‪0:40/6‬‬
‫אמנון שילוני ‪0.0046‬‬
‫אססמנט סיסטמס בע"מ ‪0:06..‬‬
‫אפלייד מטריאלס ישראל בע"מ ‪0.006/‬‬
‫ארקל מערכות סינון‪,‬אגודה שיתופית‬
‫חקלאית בע"מ ‪0.:760‬‬
‫דוד שמש ‪060.40‬‬
‫דן פורמן ‪060.40‬‬
‫ולדימיר גורביץ ‪00.4.4‬‬
‫ידע חברה למחקר ופיתוח בע"מ ‪,0:0047‬‬
‫‪0:0/0.‬‬
‫יוסי עמיר ‪067600‬‬
‫יישום חברה לפיתוח המחקר של‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים ‪,0:.4:/‬‬
‫‪0.:760‬‬
‫מדינת ישראל‪ ,‬משרד החקלאות‪ ,‬מינהל‬
‫המחקר החקלאי‪04.4.. ,‬‬
‫מונוטורק בע"מ ‪074/6.‬‬
‫מרדכי יוגר ‪0:606/‬‬
‫צרעה מערכות אקטיביות בע"מ ‪0..0:4‬‬
‫קומברס בע"מ ‪040604‬‬
‫קומברס בע"מ ‪0./:06‬‬
‫קמטק בע"מ ‪046074‬‬
‫קראוס תעשיות מתכת בע"מ ‪0.:000‬‬
‫רפא"ל רשות לפיתוח אמצעי לחימה‬
‫בע"מ ‪0/6/04‬‬
‫רפא"ל‪-‬רשות לפיתוח אמצעי לחימה‬
‫בע"מ ‪0404.0‬‬
‫רפאל‪-‬רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ‬
‫‪06000:‬‬
‫ת‪.‬א‪.‬ג‪ .‬מכשירים רפואיים בע"מ ‪04440:‬‬
‫תרכובות ברום בע"מ ‪0:670.‬‬
‫לוג'יקל הנדסה אלקטרונית (‪ )0660‬בע"מ‬
‫‪040600‬‬
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫–‪August 19, 2007‬‬
‫‪i‬‬
ADVANCED AEROSPACE
TECHNOLOGIES, INC. 147785
AFFINIUM PHARMACEUTICALS,
INC. 148820
AMNON SHILONI 151246
APPLIED MATERIALS ISRAEL LTD.
151260
ARES TRADING S.A. 152319
ARIAD GENE THERAPEUTICS, INC.
147803
ARKAL FILTRATION SYSTEMS C.S.
LTD. 153792
ASSESSMENT SYSTEMS LTD 138955
ASTRAZENECA AB 134086, 150397
ASTRAZENECA AB 142474, 146407
AVENTIS PHARMA S.A. 146185
AVENTIS PHARMA S.A. 159404
AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.
148941
AVRAHAM YACOEL 150614
B. BRAUN MEDICAL, INC. 153982
BASF AKTIENGESELLSCHAFT
147052
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
127226
BAYER CROPSCIENCE GMBH 158813
BEESON AND SONS LIMITED 159441
BIOGEN IDEC MA INC. 146508
BIOSENSE, INC. 153711
BOARD OF REGENTS, THE
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM
145941
BOIX MAQUINARIA, S.A. 156726
BRANKO TURKOVIC 132884
BRISTOL-MYERS SQUIBB
COMPANY 137294
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
BRISTOL-MYERS SQUIBB
COMPANY 144027
BROMINE COMPOUNDS LTD. 136725
CAMTEK LTD 146174
CARL-ZEISS-STIFTUNG TRADING
AS SCHOTT GLAS 161561
CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
147710
CERION AG 159417
CHIC OPTIC, INC. 148858
CIBA SPECIALTY CHEMICALS
HOLDING INC. 147451
COLDER PRODUCTS COMPANY
158833
COMVERSE LTD. 148914
COMVERSE LTD. 150386
COMVERSE, INC. 150781
CREARE INC. 165490
CURIS, INC. 136230
CV THERAPEUTICS, INC. 147194
CYTONOME, INC. 164601
DAVID SHEMESH 162542
DELAVAL HOLDING AB 151989,
151991, 152617
DIABETES DIAGNOSTICS INC.
151559
DIGITAL FOUNTAIN 144594
DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC.
160129
DSM IP ASSETS B.V. 152958
ELBIT SYSTEMS LTD. 134206
ELI LILLY AND COMPANY 128740
ENVAC CENTRALSUG AB 158820
ii
EUGSTER/FRISMAG AG 153512
EVENING STAR INVESTMENTS,
L.L.C. 149879
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 153425
FILMTEC CORPORATION 160129
FRANCOIS L'HOTEL 158689
GE MEDICAL SYSTEMS GLOBAL
TECHNOLOGY COMPANY, LLC
150673
GENENTECH, INC. 130827, 134648
GERD GELLISSEN 144648
GRUNENTHAL GMBH 156139
H.C. STARCK GMBH 158979
HANS OETIKER AG MASCHINENUND APPARATEFABRIK 149560
HEIDELBERGER
DRUCKMASCHINEN AG 165557
HEINEKEN TECHNICAL SERVICES
B.V. 153250
HERAEUS KULZER GMBH & CO. KG
152353
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
156694
IBM CORPORATION 148728
INDIANA UNIVERSITY RESEARCH
AND TECHNOLOGY CORPORATION
101728
INNOTECH ELECTRONIC GMBH
150073
INTEL CORPORATION 148240
INTERON AS 148463
IVAN UDOVICIC 132884
IVO ROTKVIC 132884
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
141385, 149285
KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS N.V. 133735, 147532
KRAUSZ METAL INDUSTRIES LTD.
153222
iii
LABORATOIRE MEDIDOM S.A.
142268
LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE
S.A. 139744
LOGICAL ELECTRONIC
ENGINEERING (1991) LTD. 142611
LTS LOHMANN THERAPIESYSTEME AG 147362
LTS LOHMANN THERAPIESYSTEME AG 149572
MARCO MUSARAGNO 160432
MARIJAN PETEK 132884
MARKO DUVNJAK 132884
MEDI-PHYSICS, INC. 155607
MERIDIAN MEDICAL
TECHNOLOGIES, INC. 153248
MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA
153480
MICROMET AG 138857
MONOTORQUE LTD. 174095
MORDECHAI YUGER 139190
MOZAIC DISCOVERY LIMITED
147249
NAGRACARD S.A. 148425
NANOGEN INC. 145880
NANOSCALE MATERIALS, INC.
152285
NEOTHERMIA CORPORATION
148990
NESTEC S.A. 153512
NEUROSEARCH A/S 146403
NICOX S.A. 146407
NOVEON, INC 152461
NOVEXEL 146185
NOVO NORDISK A/S 135400
NYCOMED PHARMA AS 157096
OCCIDENTAL CHEMICAL
CORPORATION 149597
OPUSDENT LTD. 148653
ORBOTECH LTD. 154445
PFIZER INC. 138907
PHARMACIA CORPORATION 144764,
176511
PREDRAG SIKIRIC 132884
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
PREFORM DIES LIMITED 152037
PRODEMEX, S.A. DE C.V. 152958
PROTEUS (S.A.) 143639
PROXIMA CONCEPTS LIMITED
147249
QUALCOMM INCORPORATED
148369, 148530, 149110, 149454
QUALCOMM INCORPORATED
156225
RAFAEL-ARMAMENT
DEVELOPMENT AUTHORITY LTD.
109014
RAFAEL-ARMAMENT
DEVELOPMENT AUTHORITY LTD.
148452
RAFAEL-ARMAMENT
DEVELOPMENT AUTHORITY LTD.
161183
RAYTHEON COMPANY 156674
REGENERON PHARMACEUTICALS,
INC. 128311
RENE DURANTON 151003
RHEIN BIOTECH GESELLSCHAFT
FUR NEUE BIOTECHNOLOGISCHE
PROZESSE UND PRODUKTE GMBH
144648
RICE UNIVERSITY 151128
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
156497
SANOFI AVENTIS 149250
SAP AG 143509, 150863
SCHOTT AG 161561
SCHWARZ PHARMA AG 149567
SHOWA DENKO K.K. 154500
SILVERBROOK RESEARCH PTY.
LTD. 146615, 146651, 166638, 166722
SILVERBROOK RESEARCH PTY.
LTD. 154341, 167968
SMITHKLINE BEECHAM PLC 147826
SMITHS GROUP PLC 144625
SODA-CLUB (CO2) S.A. 166081
STATE OF ISRAEL, MINISTRY OF
AGRICULTURE, AGRICULTURAL
RESEARCH ORGANIZATION 145455
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
STAZIONE ZOOLOGICA ANTON
DOHRN 136496
STJEPAN MISE 132884
SULZER MARKETS AND
TECHNOLOGY AG 159417
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,
LIMITED 146548
SVEN SEIWERTH 132884
SYMRISE GMBH & CO. KG 152707
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
153424
T.A.G. MEDICAL PRODUCTS LTD.
144423
TEIKOKU PHARMA USA, INC. 157795
TERADYNE, INC. 151055
THE GILLETTE COMPANY 150870
THOMSON LICENSING S.A. 148763,
149178
TOKYO MEDICAL AND DENTAL
UNIVERSITY 141684
TOUDAITLO, LTD 141684
TYCO ELECTRONICS
CORPORATION 152815
TZN FORSCHUNGS-UND
ENTWICKLUNGSZENTRUM 142594
TZORA ACTIVE SYSTEMS LTD.
155834
ULTRAZONIX DNT AB 153965,
153966
UNI-CHARM CORPORATION 155516
UNILEVER PLC 162903
UNIVERSITY COLLEGE LONDON
152995
VIVOMETRICS, INC. 152300
VLADIMIR GUREVICH 125454
WISCONSIN ALUMNI RESEARCH
FOUNDATION 141204
XAAR TECHNOLOGY LIMITED
160323
YALE UNIVERSITY 101728
iv
YEDA RESEARCH AND
DEVELOPMENT CO. LTD. 131247,
138025
YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT
COMPANY OF THE HEBREW
UNIVERSITY OF JERUSALEM
135430, 153792
YOSSI AMIR 167682
ZELJKO GRABAREVIC 132884
v
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫מפתח ענייני‬
SUBJECT MATTER INDEX
A01J – 151989, 151991, 152617
B41C – 165557
A01N – 147052, 158813
B41J– 160323, 166722, 167968
A22B – 145455
B62K – 155834
A23L – 162903
B62M – 174095
A47J – 153512
B64D – 147785
A47L – 155516
B65B – 156726, 166081
A61B – 144423, 148990, 151559,
152300, 153711
B65D – 147362, 150614, 153982,
159441, 160432, 165490
A61C – 148653, 152353
B65F – 158820
A61F – 152995
B67D – 152350, 158833
A61K – 135400, 135430, 138025,
142268, 144027, 144764,
146407, 147826, 149572,
151128, 152461, 157795,
159404, 176511
A61M – 144625, 152319, 153248
C02F – 153792
C03L –161561
C07C – 136725, 147451, 147710,
149567, 152707, 152958,
153480, 154500
A61N– 141204, 153965, 153966
C07D – 134086, 138907, 139744,
142474, 146403, 146548,
148820, 149250, 149285,
153424, 153425, 156139
A62B – 151246
B01D – 160129
B01J– 152285
C07H– 147194
B05C – 150397
B07C – 164601
C07K– 128740, 132884, 136230,
141385, 146185, 146508
B21C – 152037
C08J – 157096
B26B – 150870
C12N– 101728, 128311, 130827,
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
vi
131247, 134648, 136496,
137294, 138857, 144648
C12P – 127226, 145941, 147803
C12Q – 143639, 145880, 148941
G06F – 138955, 143509, 146615,
148425, 148530, 148728
G06K – 146651, 150673, 150863,
166638
C25F – 158979, 159417
G08B – 142611, 161183, 162542
E04B – 167682
G08G – 156674
E21B – 139190
G09F – 158689
F16B – 149879
G10L – 148914
F16L – 149560
G11B – 147532
F41G – 148452
H01B – 152815
F42B – 109014, 142594
H01H – 125454
G01B – 146174
H01L – 148463, 156497, 156694
G01N – 141684, 147249, 151260,
154445
H01R – 151055
G01R – 155607
H03M – 133735, 144594
G01S – 134206, 156225
H04B – 149110, 149454
G02C – 148858
H04L – 151003
G03B – 148240, 154341
H04M – 148369, 150386, 150781
G05D – 150073
H04N – 148763, 149178
vii
August 19, 2007–
‫ה' באלול התשס"ז‬
‫ ירושלים‬,‫ משרד המשפטים‬,‫נערך ע"י רשות הפטנטים‬
‫ ירושלים‬,‫הופק והודפס במדפיס הממשלתי‬
EDITED BY THE PATENT OFFICE, MINISTRY OF JUSTICE, JERUSALEM
PRINTED AND PUBLISHED BY THE GOVERNMENT PRINTER
Download