Pronunciation-Diagnostic-Analysis

advertisement
Name: 김바보
Student ID: 20121221
Pronunciation Diagnostic – Analysis and Assessment
Speaker Information
Name:
Occupation:
Age:
Years Studying English:
Part I – Natural Speech
Indicate any errors below. Use the IPA Quick Typing Guide:
iɪʊu ei eəɜrɔ ɔɪ oʊ æʌɑ aɪ aʊ pbtd tʃ dʒ kg fvθðszʃʒ mnŋhlrwj
Phonemes
and Words
Stress
Intonation
Linking
Clarity
Unintelligible
OK
Good
Clear
Fluency
Halting OK Good Fluent Native-Like
Part II – Scripted Speech
IPA Quick Typing Guide
For Errors: iɪʊu ei eəɜrɔ ɔɪ oʊ æʌɑ aɪ aʊ pbtd tʃ dʒ kg fvθðszʃʒ mnŋhlrwj
For Correct Sounds: iɪʊu ei eəɜrɔ ɔɪ oʊ æʌɑ aɪ aʊ pbtd tʃ dʒ kg fvθðszʃʒ mnŋhlrwj
Script
Errors
Correct
Sounds
Script
Errors
Correct
Sounds
Script
Errors
Correct
Sounds
Script
Errors
Correct
Sounds
Please call Stella. She is coming on Wednesday, isn’t she? Ask her to bring these things
with her from the store: Six spoons of fresh snow peas, five thick slabs of blue cheese,
and maybe a snack for her brother Bob. We also need a small plastic snake and a big
wooden frog for the kids. Can she just scoop these things into three red bags? We will
go
Name: 김바보
Student ID: 20121221
Script
Errors
Correct
Sounds
meet her Wednesday at the train station. What time will she arrive?
Correct pronunciation should approximate the following. Alternatives are in (parentheses).
NO LINKING
pliz kɔl stelə. ʃi ɪz kəmɪŋ an wenzdeɪ, ɪznt ʃi? æsk (h)ɜr tə brɪŋ ðiz
θiŋz wɪð hɜr frəm ðə stɔr: sɪks spunz əv freʃ snoʊ piz, faɪv θɪk slæbz
əv blu tʃiz en meɪbi ə snæk fɔr (h)ɛr brʌðer bab. wi ɔlsoʊ nid ə smɔl
plæstɪk sneɪk enə bɪg wʊden frag fə(fɔ, fɔr) ðə kɪdz. kæn ʃi dʒʌst
skup ðiz ðiŋz ɪntu θri red bægz?. wi wɪl goʊ mit hɛr wenzdeɪ æt ðə
treɪn steɪʃən. wə(t) taɪm wɪl ʃi əraɪv?
LINKING
plizkɔl stelə. ʃiz kəmɪŋan wenzdeɪ, ɪznt ʃi? æskɜr tə brɪŋ ðiz θiŋz
wɪð(h)ɜr frəm ðə stɔr: sɪkspunzəv freʃnoʊpiz, faɪv θɪkslæbzəv blu tʃiz
en meɪbiə snæk fɔr (h)ɛr brʌðerbab. wiɔlsoʊnidə smɔl plæstɪk sneɪk
enə bɪg wʊden frag fɔrðə kɪdz. kæn ʃi dʒʌskup ðiz ðiŋzɪntu θri red
bægz? wɪl goʊ miDɛr wenzdeɪ æt ðə treɪnsteɪʃən. wətaɪm wɪl ʃiəraɪv?
Indicate any errors below. Use the IPA Quick Typing Guide:
iɪʊu ei eəɜrɔ ɔɪ oʊ æʌɑ aɪ aʊ pbtd tʃ dʒ kg fvθðszʃʒ mnŋhlrwj
Phonemes
Stress
Intonation
Linking
Clarity
Unintelligible
OK
Good
Clear
Fluency
Halting OK Good Fluent Native-Like
Name: 김바보
Student ID: 20121221
Part III – Minimal Pairs
Check any pairs that were said incorrectly. Change the incorrect word to red.
 /p/ vs /f/
power-flower
supper-suffer
 /b/ vs /v/
bat-vat
robe-rove
 /e/ vs /ae/
men-man
send-sand
 /θ/ vs /s/
think-sink
 /ð/ vs /s/
this-sis
 /l/ vs /r/
long-wrong
play-pray
pull-purr
 /p/ vs /b/
pop-bob
staple-stable
 /ʌ/ vs /a/
sung song
cut caugt
 /ʊ/ vs /ɔ/
hut hot
but bot
 / dʒ/ vs /z/
Jews-zoos
Jones-zones
 /eI/ vs /e/
late-let
bait-bet
 /z/ vs /s/
eyes-ice
rise-rice
 /u/ vs /ʊ/
pool-pull
stewed-stood
 /I/ vs /i/
ship-sheep
mitt-meat
 Final consonant
clusters
text-texts
clasp-clasps
month-months
 final consonant
stops
back-bag
tap-tab
 /o/ vs /oʊ/
open-most
 /a/ vs /ɔ/
cart-caught
park-pork
Name: 김바보
Student ID: 20121221
Pronunciation Activity
Classroom Context
Age:
Grade:
Level: beginner, pre-intermediate, intermediate, high-intermediate, advanced
Number of students:
Pronunciation Issue/Focus
Activity
Objectives: Students will be able to
Language Skills Practiced:
Materials Needed:
Time:
Stage
Teacher’s Activities
Students Activities
Time
Download