שם הקורס: כימיה אורגנית 2 שם המרצה: פרופ` גלרמן גרי קורסי קדם: כימיה

advertisement

2 תינגרוא הימיכ :סרוקה םש

ירג ןמרלג 'פורפ :הצרמה םש

1 תינגרוא הימיכ :םדק יסרוק

'א 'מס 'ב הנש ,)ס"ש 4+1

4.5

:.ז.נ

( ליגרת + האצרה :תנוכתמ

תינגרוא הימיכ לש םוחתב קימעמ עדי תונקהל :סרוקה תרטמ

1. Aldehydes and Ketones : Aldol Reactions, Haloform Reaction , Claisen-Schmidt

:סרוקה יאשונ

Reactions, Michael Additions, Robinson annulation, Wittig reaction, The Horner-

Wadsworth-Emmons, The Reformatsky Reaction, Oxidation of Aldehydes and

Ketones

1.

-Dicarbonyl Compounds: More Chemistry of Enolate

-Keto Esters, Dieckmann condensation, The Malonic Ester Synthesis: Synthesis of Substituted Acetic Acids,

Michael Addition, Mannich Reaction, Synthesis of Enamines,

3. Alcohols and Ethers: Synthesis of Alcohols from Alkenes, Reaction of Alcohols with

PBr3 and SOCl

2

, Tosylates, Mesylates, and Triflates: Leaving Group Derivatives of

Alcohols.Synthesis of Ethers: Williamson Ether synthesis, Epoxides.

4. Alcohols from Carbonyl Compounds: Oxidation-Reduction, Organometallic

Compounds (Organolithium and Grignard Reagents)

5. Carboxylic Acids and Their Derivatives. Nucleophilic Addition-Elimination at the

Acyl Carbon: Acids, Anhydrides and Amides, Relative Reactivity of Acyl

Compounds, Acid Chlorides and Nitrils, Spectroscopic properties of the carboxylic derivatives.

6. Amines and reactions amines are involved:Heterocyclic Amines. Preparation of

Amines: The Gabriel Synthesis, Reductive Amination, Hofmann and Curtius

Rearrangements, Reduction of Nitro, Azid and Nitrile groups, Oxidation of Amines,

Sandmeyer Reaction, Hofmann Elimination and Cope Elimination, Spectroscopic

Analysis.

7. Aromatic Compounds:Rules for Resonance, Electrophilic Aromatic Substitution

(Friedel-Crafts Alkylation), Effects of Substituents on Reactivity and Orientation,

Nucleophilic Aromatic Substitution,

8. Basic principles of heterocyclic chemistry.

10% – םיליגרת , 90% – ןחבמ :סרוקב טנדוטסה תכרעה ןפוא

:דומיל ירפס

1.

“Organic Chemistry”, Francis A. Carey, 4 th Edition

2.

“Fundamentals of Organic Chemistry”, Salomon/Graham, 2 nd Edition.

Download