ßeer efpeJnsēJej Ųeefle‰eve

advertisement
ßeer F&çJejefpeJnemecegoYd eJeeÙe, megnemÙeJeove JejoeÙe ~ mekeâ} meeUerpeveØesjkeâeÙe, ßeer efpeJnsçJejeÙe vecees vece: ~~ meew. çeesYee meesveJeCes, veeefçekeâ
Je<e& 14 Jes Debkeâ ~ 7 ~ ceeÛe& 2014
Øekeâeçeve : efo. 12-03-2014
eqleLeer : Heâeuiegve Meg. 11 Mekesâ 1935
mebheeokeâerÙe
hegveçÛe Deeboes}ve!
[[email protected] ßeer. ÛebõMesKej veeieveeLe yeejiepes
ÙegJekeâebvees mJeÙebGÅeespekeâ Jne!
efJeçes<e ceeieeme ØeJeiee&mee"er peenerj Pee}suÙee meJe}leer Je }eYe
JesUJs ej DeeefCe efveÙeceevegmeej hegjms es efceUle veenerle Deçeer le›eâej JesUesJesUer
SskeâeÙe}e efceUles. Ùeeyeeyele vÙeeÙe ceeieCÙee Oemee}e }eJeCÙeemee"er
çeemeveekeâ[s meelelÙeeves hee"hegjJe"e keâjCÙeeÛes keâece eqJeçes<e ØeJeiee&leer}
meeUer, mJekegâU meeUer, heodce meeUer keâes°er Deeoer meceepeeleer}
veslÙeebÛee meceeJesçe DemeCeejer mebIe<e& meefceleer keâjerle Deens. ßeer efpeJnsçJej
Øeefle‰eveÛes "eCes efJeYeeieerÙe meefÛeJe cee. ßeer. Sce. Sve. {eskeâUs mej
ns DeeheuÙee meceepeeÛes ØeefleefveOeer cnCetve Ùee mebIe<e& meefceleer}e ke=âefleçeer}
vesle=lJe osle Deensle.
efo. 24 HesâyeÇgJeejer jespeer mebIe<e& meefceleerleHexâ SkeâefoJemeeÛes OejCes
Deeboes}ve DeeÙeesefpele keâjCÙeele Dee}s nesles. Deeboes}veeme Gòece Øeeflemeeo
efceUe}e. meeUer mJe. meeUer meceepeeleer} yeebOeJeebÛeer GheefmLeleer
GlmeenJeOe&keâ nesleer. Deeboes}veeÛÙee efJeefJeOe šhhÙeebJej yejeÛe KeÛe&
keâjeJee }eielees. lÙee KeÛee&Ûeer lejleto iejpesÛeer Demeles. lÙeecegUs JeeÛekeâ
yebOegYeefieveeRveer heg{er} cees"Ÿee mebKÙesves Deeboes}veele menYeeie IÙeeJee.
lÙeeÛeØeceeCes YejIeesme ceole keâjeJeer Demes DeeJeenve ßeer. {eskeâUs
mejebveer kesâ}s Deens.
ÙeeJesUer KeÛee&mee"er DeefKe} ceneje°^ mJekegâUmeeUer mebmLesves
menYeeie efo}e lÙeeyeö} lÙee mebmLesÛes neefo&keâ DeefYevebove !
mebmLesÛes meefÛeJe ßeer. Ûebõkeâeble neJejs Ùeebvee efJevebleer Deens keâer
ogkeâeveoej, Glheeokeâ, efJe›esâles, «eenkeâ mesJee, mJeÙebjespeieej FlÙeeefo
GÅeesie #es$eele ceneje°^erÙe-ceje"er Yeeef<ekeâ Deuhe ØeceeCeele Dee{Utve
Ùesleele. ceje"er ceeCemeele JÙeeJemeeefÙekeâ nesCÙeeÛeer, GÅeespekeâ nesCÙeeÛeer
ceveesØeJe=òeer DeeefCe FÛÚeÛe vemeles. lÙeebÛee peemleerle peemle keâue
veeskeâjer heojele hee[tve IesCÙeekeâ[s Demelees. veeskeâjer keâ¤ve lÙee ceeOÙeceeletve
DevegYeJe Je ceeefnleer Øeehle keâ¤ve IesTve, hetJe&leÙeejerefveMeer osKeerue mJeleb$e
GÅeesie-JÙeJemeeÙeele heoehe&Ce keâjlee Ùesles. lÙeemee"er meyegjer, FÛÚeMeòeâer DeeefCe OÙesÙeeÛeer iejpe Demeles.
Deehe}e mJekegâU meeUer meceepe ne DelÙeble keâ°eUt Je ØeeceeefCekeâ
meceepe Deens. hejbleg DeeefLe&keâ Je meeceeefpekeâ °Ÿee ceeieemeuesheCeecegUs
DeeefCe ÙeesiÙe lÙeeJesUer yeens¤ve ceeie&oMe&ve ve efceUeuÙeeves, owvebefove
peerJeveeÛÙee iejpee YeeieefJeCÙeemee"er Deveskeâ meceepeyebOet Yeefieveer eqkeâjkeâesU
veeskeâNÙee keâ¤ve Deeheueer GhepeerefJekeâe keâjerle nesles. cee$e Deefuekeâ[ÛÙee
20-25 Je<eeËceOÙes iegCeJeòesÛÙee Je Deej#eCe OeesjCeecegUs, Gòece
GlheVeeÛÙee veeskeâjerceOÙes keâeÙe&jle Deensle. mJele:Ûee GÅeesie-JÙeJemeeÙe
meg¤ keâjCÙeeÛÙee FÛÚeMeòeâerÛee DeYeeJe otj keâjCÙeemee"er efJeçes<e
Ghe›eâce hegvne meg¤ keâjerle Deenesle. le¤Ce JeÙeeleÛe, GÛÛe efMe#eCe
vemeleeveeosKeerue mJeÙebjespeieej, GÅeesie JÙeJemeeÙe keâjCÙeeÛeer peyejomle
FÛÚeMeòeâer Je Â{ efve§eÙe Deme}suÙee meceepeyeebOeJeebÛee JÙeefòeâ heefjÛeÙe
JneJee DeeefCe Flejebvee Øeeslmeenve efceUeJes, DeelceefJeÕeeme Jee{eJee
Ùee GösMeeves oesve heefjÛeÙe uesKe osle Deenesle. meceepeyebOet YeefieveeRveer
DeMee GoenjCeebÛÙee DeeOeejs, Øeeslmeeefnle nesTve mJeÙebjespeieejekeâ[s,
JÙeJemeeÙeekeâ[s JeUeJes DeMeer Dehes#ee.
-keâeÙe&keâejer mebheeokeâ : ßeer. DebyejveeLe {ies, 9404739154
lÙeeb v eer meb m Lee heeleUer J ej ef v eCe& Ù e Ies T ve eq v eOeer meb k eâ}ve
keâjCÙeeyeeyele Deecneme keâUJeeJes cnCepes JeeÛekeâebmee"er peenerj
DeeJeenve keâjCÙeele ÙesF&}. ‘mebIe<ee&efçeJeeÙe Ùeçe veener’ ns OÙeeveele
IesTve meJeeËveer GmHetâle& Øeeflemeeo ÅeeJee.
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eve heoeefOekeâejer Je meceeÛeej heoeefOekeâejer
ceeÛe& 2014/4
mebmLee veeWoCeer ›eâ. : ceneje°^/1163/1998 hegCes efJeçJemle JÙeJemLee veeWoCeer ›eâ. SHeâ/15390/1998/hegCes
efJeçJeYejeleer} yebOeg-YeefieveeRÛÙee
menYeeieeletve keâeÙe&jle DeefYeveJe mebmLee
ßeer efpeJnsçJej Øeefle‰eve
meceepe yebOeg-YeefieveeRÛÙee
ceveeceveeleer} YeeJevee peeCeCeejs ceeefmekeâ
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
DeOÙe#e : ßeer. GoÙe legkeâejece ogOeeCes,
keâesunehetj 9822598147
GheeOÙe#e : ßeer. ceveesnj Yeb[ejs, keâje[.
02164-222971, 9423261350
mejefÛešCeerme : ßeer. ÛebõçesKej yeejiepes, meesueehetj
menmejefÛešCeerme : ßeer. ceOegkeâj meiejer, hegCes.
(020-24374802, 9325399208)
keâes<eeOÙe#e : ßeer. DepeÙe Skeâyeesšs, hegCes.
(020-26962720, 9850954790)
menkeâes<eeOÙe#e : ßeer. megYee<e OeejCekeâj, hegCes
(9423002954)
mebheeokeâ meefceleer
keâeÙe&keâeefjCeer meomÙe
ceOÙe Øeosçe : ßeer. jepekegâceej osJekeâj, Fboewj
(0731-2413086, 9425074146)
DeebOeÇ Øeosçe : [[email protected] jcesçe mejesos, cesnyegyeveiej
(9440208830)
keâvee&škeâ : ßeer. efkeâjCe ceneÉej, efÛekeâes[er
(7795756585)
iegpejele : ßeer. ceOegkeâj ie{erkeâj, megjle.
(0261-2270158, 9879219842)
ceneje°^ : ßeer. OeeW[erjece heeie[s, keâesunehetj
(9860101872)
ßeer. Øeuneo $Ùebyekesâ, veeiehetj
(9764963863)
ßeer. YeieJeeve JewÅe, hegCes
(9822777511)
ßeer. jepeWõ šesCehes, mees}ehetj
(9822642847)
meew. ceerveeleeF& pegpeejs, hegCes
(020-24280094)
meu}eieej ceb[U
ßeer. ceeOeJejeJe meeUer, peUieeJe
(0257-2224059, 9422973021)
ßeer. jcesçejeJe vesJeemekeâj, hegCes
(020-25280716, 9271591886)
ßeer. meoeefMeJe efÛebÛekeâj, hegCes
(9371983367)
ßeer. [[email protected] ceesnve meeUer, cebÛej.
(9890608084)
ßeer. yeeUemeensye nscee[s, cegbyeF&.
(9930381707)
cegKÙe mebheeokeâ :
[[email protected] ÛebõçesKej yeejiepes, meesueehetj.
Email : [email protected]
keâeÙe&keâejer mebheeokeâ :
ßeer. DebyejveeLe jceekeâeble {ies
020-24379583, 9404739154
Email : [email protected]
men mebheeokeâ :
meew. DeeçeeleeF& yeejiepes, hegCes
(020-24283866)
ßeer. jefJeefkeâjCe heesjs, mees}ehetj
(9850097500)
meew. ØeeÛeer Skeäkesâ
(9970157390)
ßeer. DepeÙe Skeâyeesšs, hegCes
(9850954790)
ßeer. megYee<e OeejCekeâj, hegCes
(9423002954)
ßeer. ceesnve YeeieJele, hegCes
(9405035669)
efJeYeeieerÙe efÛešCeerme
mees}ehetj efJeYeeie : ßeer. efçeJeepeer mejJeos, mees}ehetj
(9373238982)
efJeoYe& efJeYeeie : ßeer. efJepeÙe efkeâÛecyejs, Dekeâes}e
(9766333058)
meeleeje efJeYeeie : ßeer. peesleerjece keâebyeUs, keâje[
(9423868022)
"eCes efJeYeeie : ßeer. ceneosJe {eskeâUs, [eWefyeJe}er.
(9987052901)
cegbyeF& efJeYeeie : ßeer. Ûebõkeâeble heešer}, cegbyeF&.
(9869633157)
keâesunehetj efJeYeeie : ßeer. efo}erhe heesjs, Fm}ecehetj
(9011649292)
ceje"Jee[e efJeYeeie : ßeer. [[email protected] jepesçe ceQõ,s Deewjib eeyeeo
(9422213668)
veeefçekeâ efJeYeeie : ßeer. megoece yeoceesjs ieg®peer, veeefçekeâ
(9922937917)
peUieeJe : efJeYeeie : ßeer. De®Ce [nekesâ, peUieeJe
(08007180972)
Fboewj efJeYeeie : ßeer. iegCeJeblejeJe ie{erkeâj, Fboewj
(9826640282)
yegNneCehetj efJeYeeie : ßeer. megjsçeÛebõ iegpej, censçJej.
(9407431591)
mebheeokeâerÙe mebheke&â keâeÙee&}Ùe
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
S 502, hegvece iee[&ve, me. veb. 666/1De/2,
Dehhej Fbefojeveiej, efyeyeJesJee[er, hegCes 37.
efJeefJeOe meefceleer ØecegKe
JesyemeeF&š meefceleer :
ßeer. efJekeÇâeble šesCehess
(9890994249) Je
ßeer. Øeçeeble ieeÙekeâJee[
(9850008880)
ceeefmekeâ efJelejCe meefceleer :
ßeer. efJepeÙe çesjs, hegCes
(9209060619)
iegCeieewjJe meefceleer :
ßeer. ceesnve YeeieJele, hegCes
(9405035669)
efJeçes<e ceeieeme ØeJeie& mecevJeÙe meefceleer :
ßeer. DebyejveeLe {ies, hegCes.
(020-24379583, 9404739154)
meebmke=âeflekeâ Ghe›eâce meefceleer :
ßeer. ke=â<Cee megjs, hegCes.
(020-24368108, 9226731851)
JewÅekeâerÙe Ghe›eâce meefceleer :
Øee. [[email protected] he©eekeâj JeeIeg}s, (Sce[er., [email protected]
efJeçes<e%e), yeejeceleer (9373728540)
cegKehe=‰ efÛe$e : oesve efoiiepeebÛeer eqJeçes<e Yesš!
mebkeâuhevee : ßeer. ÛebõçesKej yeejiepes
efÛe$ekeâej : jesnve heesjs, mees}ehetj
šerhe : meJe& efJeYeeieerÙe efÛešCeerme
ØelÙeskeâ meefceleerÛes meYeemeo jneleer}.
(JeeoefJeJeeo hegCes vÙeeÙee}ÙeeÛÙee keâ#esDebleie&le)
Debkeâele JÙekeäle Pee}suÙee celeeçeer mebheeokeâ ceb[U
mencele Demes}Ûe Demes veener.
jesKe jkeäkeâce Je Ûeskeâ :
yeBkeâ [email protected]â ceneje°^
ßeer efpeJnsçJej Øeefle‰eve
Keeles ›eâceebkeâ : 60061951301
(Br. IFCI Code MAHB 0001000)
ÙesLes Yeje Je yeBkeâ efm}hemen keâeÙee&ueÙeeme Keg}emee keâUJeeJee.
ßeer efpeJnsçJej Øeefle‰eve, hegCes ÙeebÛÙeekeâefjlee ns
ceeefmekeâ Øekeâeçekeâ, cegõkeâ, mebheeokeâ [[email protected]
ÛebõçesKej yeejiepes, hegCes Ùeebveer mebheeefole keâ¤ve
ØeYeele efhebÇšeRie Jekeäme&, 427, ieg}šskeâ[er, hegCes
ÙesLes cegefõle keâ¤ve S 502, hetvece iee[&ve,
me. veb. 666/1De/2, Dehhej Fbefojeveiej,
efyeyeJesJee[er, hegCes 37, ÙesLes Øekeâeefçele kesâ}s.
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
legce efpeÙees npeejes meeue
legce efpeÙees npeejes mee}
Øee. [[email protected] he©eekeâj
JeeIegues
pe. lee. 1.4.1947
yeejeceleer,
JewÅekeâerÙe Ghe›eâce
meefceleerØecegKe
[[email protected] ßeer. jepesMe
ceQõs
pe. lee. 13.4.1964
Deewjib eeyeeo, ßeer efpeJnsÕej
meceeÛeej, efJeYeeieerÙe
efÛešCeerme
ceje"Jee[e
ßeer. DeYeÙekegâceej
oenes$es
pe. lee. 18.4.1966
hegCes uesKeehejer#ekeâ
ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eve,
hegCes
[[email protected] ßeer. ceesnve
meeUer
pe. lee. 27.4.1950
cebÛej, ßeer efpeJnsÕej
Øeefle‰eve
meuueeieej
ßeer. efMeJeepeer
mejJeos
pe. lee. 28.4.1955
meesueehetj
ßeer efpeJnsÕej meceeÛeej
efJeYeeieerÙe efÛešCeerme,
meesueehetj
ßeer. eqovekeâj
[nekesâ
pe. lee. 30.4.1956
ceepeer keâeÙe&keâejer mebheeokeâ
ßeerr efpeJnsçJej meceeÛeej
DeeceÛÙee veslÙeebvee Jee{efoJemeeÛÙee MegYesÛÚe!
MegYeefÛeblekeâ : ßeer efpeJnsÕej Øeefle<"eve, ßeer efpeJnsÕej meceeÛeej
ceeÛe& 2014/5
legce efpeÙees npeejes mee}
SefØeue ceefnvÙeele pÙeebÛee Jee{efoJeme Deens Deçee ßeer efpeJnsçJej Øeefle<"eveÛÙee Kee}er}
ceevÙeJej, DeepeerJe Je DeeßeÙeoeles meYeemeoebÛes ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej Je ßeer efpeJnsçJej Øeefle‰eveleHexâ
neefok& eâ DeefYe°efÛebleve!
pevce efoveebkeâ DeepeerJe/DeeßeÙeoeles meYeemeoeÛes veeJe-ieeJe
01.04.38
01.04.47
01.04.51
02.04.43
02.04.62
03.04.41
04.04.49
04.04.37
05.04.48
05.04.58
06.04.54
07.04.52
08.04.53
10.04.67
10.04.46
11.04.43
13.04.64
13.04.70
18.04.52
18.04.66
20.04.75
20.04.48
22.04.54
22.04.70
24.04.52
24.04.52
24.04.28
27.04.50
28.04.55
29.04.84
30.04.56
Heâesve/ceesyeeF&ue vebyej
[[email protected] Yeb[ejs jeceke=â<Ce jbieveeLejeJe, YegFËpe
07588061570
Øee. [[email protected] heÅeekeâj meoeefMeJe JeeIegues, yeejeceleer
09373728540
ßeer. oòee$eÙe }#ceCe megjs, efyeoj
09901102709
ßeer. Oece&Mesóer ceuueÙÙee hešuesiej, hegCes
09860318515
meew. efJepeÙee ØeYeekeâj Skeâyeesšs, veejeÙeCe hes"
09985229893
meew. Keecekeâj ¤efkeäceCeer efJeúuejeJe, veebos[
02462-229348
ßeer. efJekeâeme Deescekeâej osJekeâj, peUieeJe
09975403635
ßeer. [er. Deej. yeeWõs, hegCes
09623459824
ßeer. YeeieJele jbieveeLe keâebyeUs, DebyeepeesieeF&
09421342176
meew. DeeMee meleerMe cegmeUs, hegCes
09923390734
ßeer. ceuuesÕejjeJe Jner. meeKejs, Deoesveer
09247465700
ßeer. jcesMe meesceeYeeF& meeUer, Meneoe
09767343433
ßeer. Øeceeso efveUkebâ" De°skeâj, Denceoveiej
09822503317
ßeer. peÙekeâeble Sve. JewÅe, hegCes
-ßeer. megOeekeâj [er. [nekesâ, Fboewj
09425055367
meew. Mewuepee legkeâejece jeveYejs, meesueehetj
09850981971
[[email protected] ceQõs jepesMe heeb[gjbiejeJe, Deewjbieeyeeo
09422213668
ßeer. Deefveue oMejLe YeeieJele, cegbyeF&
09821296607
ßeer. megYee<e MebkeâjjeJe uee[, DecejeJeleer
09423236352
ßeer. DeYeÙekegâceej yeehetjeJe oenes$es, hegCes
09823279843
ßeer. jeJe (pejbie) Øeceeso Sme. hegCes
09371186488
ßeer. [ekesâ yeeUke=â<Ce jeceÛebõ, hegCes
09822211301
ßeer. megjsMe yeeyegjeJe jes[s, veeefMekeâ
09822625920
ßeer. [eJeKejs meefÛeve yeeyegjeJe, Fmueecehetj-meebieueer 09822533305
ßeer. jepeejece MebkeâjjeJe OeejJeš, FÛeuekeâjbpeer
09422043947
meew. Mewuepee DejefJebo meebieUs, hegCes
09850507155
ßeer. GæJejeJe ieCehelejeJe pegbojs, leUsieeJe mšs. (hegCes) 09689445272
[[email protected] ceesnve ßeerke=â<Ce meeUer, cebÛej
09890608084
ßeer. efMeJeepeer nvegcebleg mejJeos, meesueehetj
09922936411
ßeer. ØeMeeble ke=â<Cekeâeble yeoceesjs, Deewjbieeyeeo
09763025544
Øee. efovekeâj iebieejece [nekesâ, meebieueer
09422614774
ceeleesßeer kewâ. mejmJeleeryeeF& Deelceejece neJejs ÙeebÛÙee mcejCeeLe& ßeer Ûebõkeâeble Deelceejece neJejs, cegbyeF& Ùeebpekeâ[tve he=‰oeve.
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
ßeer efpeJnsÕej heeÙeer efob[er
efme[keâes (veeefMekeâ 9) :- mJekegâU
meeUer meceepe hebÛeceb[U, veeefMekeâ Menj
ÙeebÛes heg{ekeâejeves lemesÛe veeefMekeâ Menjeleerue
meJe& meeUer mebmLeebÛÙee menkeâeÙee&ves veeefMekeâ
les $ÙebyekesâÕej heeÙeer efob[erÛes DeeÙeespeve efo.
25 peevesJeejer 2014 jespeer keâjCÙeele Deeues
nesles. ns efob[erÛes ogmejs Je<e& Demetve meeUer
meceepeeÛes ieCeheleer cebefoj, ef[biejDeeUer, pegves
veeefMekeâ, ÙesLetve efob[erÛes ØemLeeve Peeues.
lÙeeefveefceòeeves mekeâeUer 8 Jee. DeYebie ieeÙeve
Peeues. lÙeeceOÙes n.Ye.he Gòece cenejepe
ÛeJneCe, n.Ye.he. jeceoeme cenejepe
OeejCekeâj, n.Ye.he. ØekeâeMe efoJeeCes,
yeyevejeJe Yeb[ejs Je n.Ye.he. ßeerceleer
ue#ceeryeeF& "eCeskeâj ÙeebÛee menYeeie neslee.
lÙeeveblej mekeâeUer 9 Jeepelee ßeer. ceveesnj
efJeYeebef[keâ (keâJeer) ÙeebÛes DeYÙeemehetCe&
JÙeeKÙeeve Peeues. heentCÙeebÛee melkeâej ßeer.
ceesnve ieeÙekeâJee[ ÙeebÛes nmles keâjCesle Deeuee.
keâeÙe&›eâceeÛes met$e mebÛeueve ßeer. peieVeeLe
Sueieš Ùeebveer kesâues. efob[er mekeâeUer jecekegbâ[
- ceeuesieebJe mšB[ ceeiex ßeer efpeJnsÕej Je
peÙe nefj efJeúueeÛÙee veeceIees<eele Je šeUebÛÙee
iepejele hebÛeJešer ÙesLes cegKÙe efo[b erle menYeeieer
Peeueer. Je=òe : peieVeeLe Sueieš, veeefMekeâ
ceefnueebÛes mvesnefceueve
Deewjbieeyeeo : ÙesLeerue meeUer meceepe
ceefnuee ceb[UeÛes Jeleerves lemesÛe meceepeeleerue
Ûeejner ceefnueeyeÛele ieš ÙeebÛÙee meefoÛÚsves
cekeâj meb›eâebleerefveefceòe nUoer kegbâkeâJeeÛee
keâeÙe&›eâce efo. 1 HesâyeÇgJeejer 2014 jespeer
DeeÙeesefpele kesâuee neslee.
Deew j b i eeyeeo Menjeleer u e meeUer
meceepeeleerue yengleebMe ceefnueebveer Ùee nUoer
kegâb keâJeeÛes keâeÙe&›eâceele Yeeie Iesleuee. GheefmLele
ceefnueevee Ûeejner ceefnuee yeÛeleiešeleHexâ JeeCe
Je nUoerkegbâketâ osCÙeele Deeues lemesÛe š^mšleHexâ
Ûene osCÙeele Deeuee.
Je=òeefJeMes<e
ne keâeÙe&›eâce ÙeMemJeer nesCÙeemee"er meeUer
meceepe ceefnuee ceb[UeÛÙee GheeOÙe#ee meew.
DeefÕeveer jepekeâ[s, yeÛele iešeÛÙee meJe&meew
ceeOegjer {esjpes, jsKee ueeskeâjs, cebieuee ßes‰,
meercee Yeb[ejs, meg<ecee ceebpejs Ùeebveer efJeMes<e
heefjßece Iesleues.
pÙes‰ebÛee melkeâej Je nUoerkegbâketâ
hegCes - efveie[er ØeeefOekeâjCe ÙesLeerue ßeer
efpeJnsÕej meebmke=âeflekeâ mesJee ceb[UeleHexâ
eqhebhejer-efÛebÛeJe[ ÙesLeerue mJekegâUmeeUer
meceepeeleerue 80 Je<ee&heg{erue pÙes‰ebÛee
melkeâej 26 peeves J eejer 2014 jes p eer
DeeÙeesefpele keâjCÙeele Deeuee.
ØeLece YeieJeeve ßeer efpeJnsÕej ØeeflecesÛes
hetpeve keâ¤ve oerhe ØepJeueve keâjCÙeele Deeues.
JÙeemeheer"eJejerue ceevÙeJejebÛes Je GheefmLele
yebOet YeefieveeRÛes mJeeiele ßeer efpeJnsÕej ceefnuee
ceb[UeÛÙee DeOÙe#ee meew. lespeßeer ØeYeekeâj
De°skeâj Ùeebveer kesâues.
ceb[UeÛes DeOÙe#e mJekegâUjlve peveeo&ve
jeceÛebõ oUJeer ÙeebÛes nmles ‘‘80 Je<ee&heg{erue
pÙes‰’’ meJe&ßeer MebkeâjjeJe Ûebogueeue JeeUkesâ,
peieVeeLe efJe<Cegheble ogiegU
& ,s Ûebe[f jece njerYeeT
ceešs, ßeerke=â<Ce ue#ceCe Iegyes, yeeueepeer
meesceveeLe jeskeâ[s, yeeyegjeJe efJe<Cet keâepeJes,
lemesÛe ßeerceleer ÛebõYeeiee oòee$eÙe ceejJee[er,
ßeerceleer Yeejleer efoiebyej neJejs, ßeerceleer
ceCekeâefCe&keâe iegueeyejeJe DeeÛeejer, ßeerceleer
F&Õejccee meescesÕej ceevet, ÙeebÛee melkeâej Meeue,
iegueeye heg<he osJetve keâjCÙeele Deeuee. ßeer.
MebkeâjjeJe JeeUkesâ, mJekegâUmeeUer meceepeeÛes
DeOÙe#e ÙeebÛes nmles ceb[UeÛes DeOÙe#e ßeer.
pes. Deej. oUJeer ÙeebÛee Meeue, ßeerHeâU,
iegueeyeheg<he osJetve efJeMes<e melkeâej keâjCÙeele
Deeuee.
ßeer. pes. Deej. oUJeer Ùeebveer DeeheuÙee
Yee<eCeeble ceb[UeÛÙee keâeÙee&Ûee Dee{eJee
Iesleuee Je heg{erue keâeÙee&yeöueÛeer ceeefnleer
efoueer. melkeâejeLeea ßeer. yeeueepeer meesceveeLe
ceeÛe& 2014/6
jeskeâ[s Ùeebveer DeMee ØekeâejÛee Ghe›eâce
jeyeefJeuÙee yeöue ceb[UeÛÙee keâeÙe&keâlÙeeËÛes
DeeYeej ceevetve ¤. Skeâ npeej Skeâ Ûeer
os C eieer ef o ueer . ceef n uee ceb [ UeleHex â
meJe& GheefmLeleebvee leerU-iegU, JesHeâme&,
cemeeuee otOe Je ceefnueebvee meewYeeiÙeJeeCe
Jeešhe kesâues.
keâeÙe&›eâceeÛes met$emebÛeeueve ßeer veeLee yeeUt
ceevekeâj Ùeebveer kesâues. keâeÙe&›eâce ÙeMemJeer
keâjCÙeemee"er meJe& meew. cebieue meeUer ef$eJesCeer
ceejJee[er, Jeemebleer efMeJeieCe, Gefce&uee Menejs,
MeesYee mejeso,s jpeveer ceejJee[er, Õeslee YeeieJele,
meefJelee Keeshes lemesÛe meJe&ßeer. efJepeÙe efMebieejs
yeeUke=â<Ce meeUer, ke=â<Cee keâebyeUs, meg. cee.
efye[keâj, o. ue. efÛeuueeU, DeeoeRveer
menkeâeÙe& kesâues.
keâeÙe&›eâceeÛes efveÙeespeve ceb[UeÛes meefÛeJe
ØeYeekeâj MebkeâjjeJe De°skeâj Je GhemeefÛeJe
yeeUke=â<Ce oeceesoj meeUer Ùeebveer kesâues. Je
DeeYeej ØeoMe&ve JemeblejeJe veiejkeâj Ùeebveer
kesâues.
iebieemeeiej nscee[s ÙeebÛeer efveÙegòeâer
meesueehetj ÙesLeerue
efvemhe=n meceepemesJekeâ
kew â . SkeâveeLejeJe
nscee[s ÙeebÛes veelet meew.
megOee Je ßeer vesefceveeLe
nscee[s ÙeebÛes megheg$e
ßeer. iebieemeeiej nscee[s
ÙeebÛeer šsveskeâes [email protected]šesceesefšJn (hegCes) Ùee
Decesejf keâve yengje°^eÙr e kebâheveerle JÙeJemLeehekeâerÙe
mebÛeeuekeâ (Fbe[f Ùee) heoer efveÙegòeâer Peeuesueer
Deens. Deveskeâ mevceeve Øeehle kesâues Demetve
peieeleerue Deveskeâ efJekeâefmele osMeeletve lÙeebveer
ØeJeeme kesâuesuee Deens. Ùee ÙeMeeyeöue ßeer
efpeJnsÕej meceeÛeejleHexâ lÙeebÛes nee|okeâ DeefYevebove
Visit us at :
www.jivesh.org
kewâ. ®efkeäceCeeryeeF& Je kewâ. megoece ieCehele keâesUks eâj ceg®[ pebepf eje ÙeebÛÙee mcejCeeLe& meew. DevegeØf eÙee çebleveg keâesUks eâj ÙeebÛeskeâ[tve he=‰oeve.
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
ceeOegjer efÛeòesJeeve heer] SÛe. [er.
meew. ceeOegjer DeefYeefpele
efÛeòesJeeve (nscee[s)
Ùeeb v eer mees u eehet j
efJeÅeeheer"eletve heer.
SÛe. [er. heoJeer Øeehle
kesâueer Deens. lÙeebveer
jmeeÙeveMeeŒe Ùee efJe<eÙeeletve mebMeesOeve kesâues
Demetve Deveskeâ MeesOeefveyebOe meeoj kesâuesues
Deensle. lÙeebveer ceuesefMeÙee ÙesLes DeeÙeesefpele
keâjCÙeele DeeuesuÙee mesecf eveejceOetvener Deeheuee
MeesOe efveyebOe meeoj kesâuee neslee. efMeJeepeer
efJeÅeeheer"eletve Sce. Smeer. (jmeeÙeveMeeŒe)
Je yeer. S[. Ùee heoJeer Øeehle keâjleevee
lÙeebveer efJeÅeeheer"eÛÙee iegCeJeòee Ùeeoerle mLeeve
efceUefJeues nesles. lÙee yeesejf Jeueeremf Lele ßeerceleer
meercee efÛeòesJeeve ÙeebÛÙee mveg<ee Demetve
meesueehetj ÙesLeerue pÙess‰ meceepemesJeer kewâ.
SkeâveeLejeJe nscee[s ÙeebÛÙee veele (meew. megOee
Je ßeer. vesefceveeLe nscee[s ÙeebÛÙee megkeâvÙee )
Deensle. meew. ceeOegjer efÛeòesJeeve (nscee[s)
ÙeebÛes ßeer efpeJnsÕej meceeÛeejleHexâ DeefYevebove!
mJeeqhveue oenes$esÛes ÙeMe
keâesunehetj ÙesLeerue
meew. peÙeßeer Je ßeer.
cens M e Deeveb o jeJe
oenes$es ÙeebÛee meghet$e
efÛe. mJeefhveue Ùeeves
vees J nW y ej 2013
ceOÙes PeeuesuÙee Jeeove Ùee efJe<eÙeele ØeJeseMf ekeâe
hetCe& heefj#esle ØeLece ßesCeer Øeehle kesâ}er. DeefKeue
YeejleerÙe ieebOeJe& ceneefJeÅeeueÙe ceb[U cegyb eF&
leHexâ ¢ee heefj#ee IesCesle DeeuÙee. FÙeòee 5 Jeer
ceOÙes efMekeâCeeNÙee mJeefhveue Ùeeme efpeleWõ ceesjs
(mej) ÙeebÛes ceeie&oMe&ve ueeYeues. efÛe. mJeefhveue
ÙeeÛes ßeer efpeJnsÕej meceeÛeejleHexâ DeefYevebove!
ceje"Jee[Ÿeele efMejieCeleer meg¤
Deewjbieeyeeo, efo. 8.2.14 : DeefKeue
ceneje°^ mJekegâUmeeUer meceepeeleHexâ ØeejbYe
kesâuesuÙee efMejieCeleerÛes Heâ[email protected]& ceje"Jee[e
Je=òeefJeMes<e / Deeieeceer cesUeJee
efJeYeeieerÙe DeOÙe#e ßeer. oòee$eÙe JeNne[s
Ùeebveer keâeÙe&keâlÙeeËvee Yesštve Jeešhe kesâues Demetve
keâeÙe&keâlÙeeËveer ueJekeâjele ueJekeâj Heâ[email protected]& Ye¤ve
ÅeeJesle DeMeer efJevebleer ßeer. JeNne[s Ùeebveer
he$ekeâeÉejs kesâueer. pÙeebvee Heâ[email protected]& nJes Demeleerue
lÙeebveer ßeer JeNne[s (9850030165)
ÙeebÛesMeer mebheke&â keâjeJee.
Oevejepe S[kesâ efveJe=òe
heb{jhetj efpeune vÙeeÙeeueÙeele efueefhekeâheoer 31 Je<eeËÛÙee ØeoerIe& mesJesveblej
meceepeyeebOeJe ßeer Oevejepe S[kesâ vegkeâlesÛe
mesJeeefveJe=òe Peeues. ßeer. S[kesâ ÙeebÛes
JÙeefòeâcelJe
ceveefceUeJet nesles. les
Gòece Jeòesâ Demetve
lÙeebvee meeefnlÙeeÛeer
peeCe
nes l eer .
efveJe=òeercegUs S[kesâ
Ùeebvee efpeune vÙee.
meew. keâ[t ÙeebÛÙee DeOÙe#elesKeeueer vÙeeÙeeueÙe
DeefOekeâejer Je keâce&ÛeeNÙeebÛÙee GheefmLeleerle
eqvejeshe meceejbYe mebheVe Peeuee. ßeer. S[kesâ
Ùeebvee ßeer efpeJnsÕej meceeÛeejleHexâ neoeakeâ
MegYesÛÚe !
heu}Jeer DebyeU{ies Decesejf keâe oewNÙeeJej
heg C es Ùes L eer }
legUpeejece DebyeU{ies
ÙeebÛeer megkeâvÙee kegâ.
heu}Jeer DebyeU{ies
BE (mech) MBA
šerce ef}[j keâefcevme
FbefC[Ùee Ùee Devlej
je°^erÙe kebâheveer leHexâ efo. 22.2.14 Business Tour keâef j lee Deces e f j keâs } e jJeevee
Pee}er. heu}JeerÛÙee Decesefjkeâe oewje DeeefCe
YeeJeer peerJeveeleer} Ùeçeemee"er mecemle DebyeU{ies,
heefjJeej, Deehles°, veelesJeeF&keâ DeeefCe efnleefÛeblekeâ
ÙeebÛÙeeleHexâ neefo&keâ DeefYevebove!
hebkeâpe legUpeejece DebyeU{ies
110, efçeefj<eÛebõ meesmeeÙešer efJeceeveveiej,
hegCes 4, ceesyee. 09960850722
Email : [email protected]
ceeÛe& 2014/7
Deeieeceer cesUeJee : 1
mebÙeespekeâ/mebmLee : ßeer efpeJnsÕej ÙegJee
cebÛe, mebiecevesj
cesUeJee : efo. 23.3.2014
JesU : mekeâeUer 10 les meeÙeb. 6.00 Jee.
cesUeJee mLeU :
Dece=lee }[email protected] Je cebie} keâeÙee&}Ùe,
hegCes-veeefçekeâ neÙeJes, Ieg}sJee[er, mebiecevesj,
Heâesve 02425-228953
veesboCeer Megukeâ : 301 ¤. ØelÙeskeâer
GheJej JeOetefçeJeeÙe Flejebvee ØelÙeskeâer 50 ®.
Heâ[email protected]& hee"efJeCÙeeÛee heòee
n ßeer efpeJnsçJej ÙegJee cebÛe keâeÙee&}Ùe, }#ceerveejeÙeCe
cebefojemeceesj, 1896, jbieej ieu}er, mebiecevesj 422605. (9822553595 / 9404805204
n çegukeâ [email protected][&j, [er[er, [email protected][&jves hee"Jelee
ÙesF&}. lÙeeÛeØeceeCes ßeer efpeJnsçJej ÙegJee cebÛeÛÙee
meWš^} yeBkeâ [email protected]â Fbef[Ùee çeeKesleer} Keeles ›eâ.
3241882804 Jej Ye¤ve efm}heÛeer [email protected]äme
Heâ[email protected]&meesyele hee"JeeJeer. n ØeJesçe Depee&mee"er
shreejiveshwaryuvamanchsangamner.com
Jej efkeä}keâ keâje.
Deeieeceer cesUeJee : 2
mebÙeespekeâ/mebmLee : ßeer efpeJnsÕej ceefnuee
ceb[U, mJekegâU meeUer meceepe,
(veejeÙeCehes"keâj), hegCes
cesUeJee : jefJe., efo. 20 SefØeue 2014
JesU : mekeâeUer 10 les meeÙeb. 5.00 Jee.
cesUeJee mLeU :
efJeCekeâj meYeeie=n, me.veb. 11/1 De,
OevekeâJe[er, efvece&ue heeke&â, meeleeje jes[,
hegCes-43, (020-24366138)
veesboCeer Megukeâ : 350 ¤. Skeâe Heâ[email protected]&mee"er
meesyele oesve JÙekeäleeRvee ØeJesçe. Flejebmee"er
ØeJesçe çegukeâ ®. 50 ØelÙeskeâer.
Debeflece efoveebkeâ : 10.04.2014
Heâ[email protected]& hee"efJeCÙeeÛee heòee, Heâ[email protected]& Je
DeefOekeâ ceeefnleermee"er ÙeeÛe Debkeâeleer}
peeefnjele JeeÛeeJeer. lemesÛe
jiweshwarmmpune.com Ùee
JesyemeeF&š}e Yesš Åee.
çegukeâ [email protected][&j, [er[erves hee"Jelee ÙesF&}.
lemesÛe yeBkeâ [email protected]â ceneje°^ÛÙee Keeles ›eâ.
6001602759 Jej Ye¤ve lÙeeÛeer efm}he
Heâ[email protected]&meesyele hee"JeeJeer.
ßeer. ØeÇoerhe keâeeqMeveeLe keâuÙeeCekeâj, je. kesâpe, efpe. yeer[, ÙeebÛÙeeleHexâ efheleeßeer kewâ. keâeMeerveeLe cee®leerjeJe keâuÙeeCekeâj ÙeebÛes mcejCeeLe& he=‰oeve.
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
Je=òeefJeMes<e
ceeÛe& 2014/8
Jewpeehetjuee ÙeesieefMeefyej mebheVe
Deewjbieeyeeouee ieebOeer hegCÙeefleLeer
Jewpeehetj : mJeeceer efJeJeskeâevebo peÙebleer efveefceòe veiejheeefuekesâÛÙee
GÅeeveele DeeÙeesepf ele leerve efoJemeerÙe ceesHeâle ÙeesieeYÙeeme efMeefyejeÛÙee
meceejeshe Øemebieer [[email protected] DeMeeskeâ mejesos Ùeebveer vee[er heefj#eCeeÉejs meblegueerle
ÙeesieeYÙeemeeyeeyele ceeie&oMe&ve kesâues. metÙe&vecemkeâejmen efmeæemeve,
heJe&leemeve, Je»eemeve, Je=#eemeve, cenecegõemejue ÙeesieemeveebÛÙee hegJee&YÙeeme,
MejerjmebÛeeueveeÛes 19 Øekeâej, ØeeCeeÙeece Deeoer meeshÙee heOoleerves
ØeelÙeef#ekeâemen efMekeâefJeues. ÙeesieeefMeyeerjemee"er je°^JeeoerÛes efpeune
GheeOÙe#e KegMeeueefmebie jepehetle, efMeJemesvee leeuegkeâeØecegKe Øee. jcesMe
yeesjveejs, ceÛeËš yeBkesâÛes meeJeveefmebn jepehetle DeeoeRveer heg{ekeâej Iesleuee.
Deewjbieeyeeo, efo. 30.1.14 : Deepe ÙesLes je°^efhelee cenelcee
ieebOeer Ùeebvee keâeB«esmeÛÙee Menj MeeKesleHexâ Deeojebpeueer keâeÙe&›eâce
DeeÙeesefpele keâjCÙeele Deeuee neslee. keâ[email protected]«esmeÛes heoeefOekeâejer, keâeÙe&keâlex
DeeefCe Deveskeâ veeieefjkeâ ÙeeJesUer GheefmLele nesles. DeefKeue ceneje°^
mJekegâUmeeUer meceepeeÛes ceje"Jee[e efJeYeeieerÙe DeOÙe#e ßeer oòee$eÙe
meesveepeerjeJe JeNne[s Ùeebveer meeLeeroejebmen je°^erÙe YepeveeÛee keâeÙe&›eâce
ÙeeØemebieer meeoj kesâuee.
Denceoeyeeo ÙesLes efleUiegU Je nUoer kegâb kegâ meceejbYe
Denceoeyeeo : cekeâjmeb›eâebleerÛÙee efveefceòeeves mJe. meeUer (meesueehegj
ieš) ceefnuee ceb[UeleHexâ meew. heeJe&leer cenWõjeJe meheej ÙeebÛÙee Iejer
efleUiegU Je nUoer kegbâketâ meceejbYeeÛes DeeÙeespeve keâjCÙeele Deeues.
meJe&ØeLece YeieJeeve ßeer efpeJnsÕejebÛeer hetpee kesâuÙeeveblej meJe& ceefnueebveer
Skeâceskeâebvee efleUiegU Je nUoer kegbâketâ osTve MegYesÛÚe efouÙee. ceefnueebvee
JeeCe Jeešhe keâjCÙeele Deeues. ÙeeJesUer meceepeeefleue ceefnuee keâeÙe&skeâlÙee&
ßeerceleer Meeblee ueesCekeâj mejmJeleer Yeb[ejs meJe&meew. jMceer ueesCekeâj jsKee
meheej pÙeesleer ueesCekeâj heeJe&leer meheej Meerleue mejesos Deeoer Deveskeâ
meceepe Yeefieveer Je Flej meceepeeleerue ceefnueebveer osKeerue menYeeie Iesleuee.
Je=òe : ßeerceleer Meeblee Sce ueesCekeâj, Denceoeyeeo, 09662044214
menkeâejele Deehe}e Ghe›eâce Ûeebie}e - çejo heJeej
keâesunehetj : hegCes ÙesLetve ojcene Øekeâeefçele nesCeeNÙee menkeâej
megiebOe Ùee ceeefmekeâeÛee vee. çejoÛebõ heJeej Jee{efoJeme efJeçes<eebkeâ
keWâõerÙe ke=â<eerceb$eer Ùeebvee ceeefmekeâeÛes efpeune ØeefleefveOeer, meceepeyeebOeJe
OeeW[erjece heeie[s Ùeebveer efo}e. ne Debkeâ heeefnuÙeeveblej vee. heJeej
cnCee}s menkeâej #es$eeleer} keâeÙe& keâjle DemeuÙeeyeö}Ûes Deehe}s
Ghe›eâce Ûeebie}s Deensle. ÙeeJesUer heeie[s Ùeebveer Ùee efJeçes<eebkeâeyeö}
vee. heJeej Ùeebvee ceeefnleer efo}er. Ùee YesšerJesUer keâeceieej ceb$eer nmeve
cegßeerHeâ, Deeceoej, kesâ. heer. heešer} GheefmLele nesles.
MeeKeeJeej nUoerkegbâketâ keâeÙe&›eâce
meesueehetjuee efpeJnsÕej ceefnuee ceb[UeÛÙee efJeefJeOe MeeKeeceOÙes
nUoerkegâbketbâJeeÛee keâeÙe&›eâce cees"Ÿee Glmeenele meepeje Peeuee. 18
peevesJeejer}e pegves Iejketâue, nwõeyeeo jes[ ¢ee ef"keâeCeer nUoerkegâb keâJeeÛee
keâeÙe&›eâce veiejmesefJekeâe meew. veuuee ¢eeÛÙee DeOÙe#elesKeeueer Glmeeneves
meepeje keâjCÙeele Deeuee. meJe& ceefnueebvee nUoerkegbâketâ JeeCe Je
efleUiegU osTve, efleUiegUeÛes cenlJe meebieCÙeele Deeues. ¢ee
keâeÙe&›eâceeuee 50 les 60 ceefnueebÛeer GheefmLeleer nesleer.
kegâce"e veekeâe JesCegieesheeUveiej MeeKesceOÙes meew. MeesYee keWâoesUs,
¢eebÛÙee Iejer Glmeeneves nUoerkegbâketâ Je JeeCeefleUiegUeÛes keâeÙe&›eâce
heej he[ues. ÙeeJesUer 60 les 70 ceefnuee GheefmLele neslÙee. lemesÛe
ßeer. cee¤leer cebefoj ÙesLesner 5 HesâyegÇJeejer jespeer nUoerkegbâkeâJeeÛee
keâeÙe&›eâce Glmeeneves heej he[uee. ÙesLes yengmebKÙe ceefnueeÛeer GheefmLeleer
nesleer. lemesÛe veefJeve veefJeve Ghe›eâce Ûeeuet keâjCÙeeÛes "jefJeues.
DeOÙe#ee jlveØeYeeleeF& efÛeuueeU Ùeebveer meJeeËÛes mJeeiele kesâues.
Je GheeOÙe#ee meew. meg<eceeleeF& Yeb[ejs Ùeebveer efleUiegUeÛes cenlJe
meebefieleues. ¢ee keâeÙe&›eâceele meew. mJeeleerleeF& S[kesâ, meew. megOeeleeF&
nscee[s, meew. MeebleeleeF& keWâoesUs, meew. peÙeßeer meheej, mejespee ieoies,
meew. jsCegkeâe keâepeUs, pÙeeseflekeâe pegpeejs, jsCegkeâeleeF& çesvõs, Ùeebveer
keâ° Iesleues Je efueueeJeleer keâuÙeeCeer ¢eebveer meJeeËÛes DeeYeej ceeveues.
lemesÛe keâeÙe&keâejCeerÛeer mebKÙee Jee{Jetve, meew. veerlee šesCehes Je meew.
Deefvelee keâebyeUs, meew. DevegjeOee keâepeUs ¢eebvee IesCÙeele Deeues.
Je=òe : ßeerceleer jlveØeYeeleeF& efÛeuueeU, mees}ehetj
kewâ. efJe<Cetheble GòecejeJe cegmeUs ÙeebÛÙee mcejCeeLe& ßeer. ØekeâeMe efJe<Cegheble cegmeUs, hegCes ÙeebÛÙeekeâ[tve he=‰oeve.
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
ØeJeemeJeCe&ve / Je=òeefJeçes<e
ceeÛe& 2014/9
veeÙeieeje-efvemeiee&Ûee Deveceesue "sJee !
Fvoewj ÙesLes nUoerkegbâketâ
veeÙeieejeÛeb ngyesngye oçe&ve IÙeeÙeÛeb Demes}, peJeUtve vÙeeneUeÙeÛeb
Demes} lej Maid of the Mist ner yeesš DeeefCe lÙeeletve veeÙeieejeÛeb
DeØeeflece Â<Ùe heenCeb ne Skeâ DeefJemcejCeerÙe Øemebie. efvemeie& yeIelee
yeIelee yeesš ØelÙe#e OeyeOeyÙeeKeeueer Deeueer DeeefCe Leb[ leg<eejebveer
meJeeËie DeesueseÛf ebye Peeues. nele Jej keâ¤ve Deecner Ùee efvemeiee&leerue
YeJÙe efoJÙe ÛecelkeâejeÛebÂ<Ùe [esUs Ye¤ve Deblece&veele mee"Jetve Ieslees.
veeÙeieeje, KejesKejÛe efvemeiee&Ûee Skeâ Deveceesue "sJee SketâCe
leerve OeyeOeyÙeeveer pees[uesuee. Decesefjkeâe DeeefCe [email protected]âve[e ÙeebÛÙee
mejnöerceOetve, JeenCeeje ØeJeen, Decesefjkeâve yeÇer[ueb Jnsue Heâ[email protected]
DeeefCe [email protected]âvesef[Ùeve [email protected]&Me Heâ[email protected] Ùee veeJeeves DeesUKeues peeleele.
ueebyeer 1000 Hetâš Je 2600 Hetâš Demetve GbÛeer meeOeejCe 180
Je 167 Hetâš SJe{er Deens. heCe heeCÙeeÛee peesj ØeÛeb[.
efnJeeàÙeeleerue veeÙeieejeÛeb Skeâ JesieUÛe ¤he[b. mebhetCe& veoer
DeeefCe OeyeOeyee ne peJeUpeJeU 50 HetâšeÛÙee pee[erves yeHeâe&ÛÚeoerle
neslees Je lÙeeme ‘‘DeeF&me yeÇerpe’’ veeJeeves mebyeesOeues peeles. ceeÛe&
ceefnvÙeele lej Heâ[email protected] hetCe&le: yeHeâe&ves DeeÛÚeefouee peelees.
peJeUÛe Demeuesuee jsveyees yeÇerpe [email protected]âve[e DeeefCe DecesefjkesâÛÙee
meKÙeeÛeb Øeefleeéyeye, lÙeeÛÙee Keeueerue heeCÙeeÛÙee ØeJeen Je DeOetveceOetve
Øekeâš nesCeejs FbõOeveg<ÙeeÛes ueesYeme Â<Ùe! efnJeeàÙeele cee$e ØeJeen
mebhetCe& iees"tve lÙee ef"keâeCeer yeHeâe&Ûee hegue leÙeej neslees.
oesvner $e+legceOeerue Â<Ùe DeØeeflece. ÙeeÛe ef"keâeCeer veeÙeieeje
[email protected][JnsvÛej efLeSšj celmÙeeueÙe iegne Je meebmke=âeflekeâ DeeefCe Sself eneefmekeâ
oeueveb Demetve SketâCeÛe ÙesLeerue ØeeÛeerve Jeejmee Deepe DeKesj peleve
keâ¤ve "sJeuee Deens. veeÙeieejeÛÙee DeveskeâefJeOe JeweMf e°Ÿeeble ‘‘nseuf ekeâ[email protected]šj
jeF&[’’ ne lej Skeâ DeefJemcejCeerÙe heCe lÙeeÛeyejesyej Skeâ ogefce&U
Ùeesie. ceOegÛebõemee"er DeeuesuÙee pees[hÙeebvee lej Keeme heJe&CeerÛe.
lÙeeleÛe je$eer DeveskeâefJeOe Deekeâejeleerue KejesKej MeesYesÛÙee oe¤Ûeer
DeMeer Deeefle<eyeepeer heeefnueer keâer mJele:ueeÛe njJeeÙeuee nesles. efvemeiee&ÛÙee
DeodYetle efkeâceÙeeÛeer DeeefCe DecesefjkeâveebÛÙee efMemleyeOo efveÙeespeveeÛeb
keâewlegkeâ keâjeJeb lesJe{b keâceerÛe !
- ØeJeemeJeCe&ve : [email protected][. jepeeYeeT efyeÛekeâj, keâesunehetj
Fvoewj efo. 26 peevesJeejer : ÙesLeer} mJekegâU meeUer meceepeeleHexâ
vesn¤ veiej efmLele ßeer efpeJnsçJej YeJeve ÙesLes Jeeef<e&keâ meYee Je cekeâj
meb›eâebleer efveefceòeeves nUoer kegâb ketâ Je ‘JeeCe’ efJelejCeÛee keâeÙe&›eâce Deepe
Pee}e. meceepe menmeefÛeJe ßeer jepesçe ie}eb[s Je meew. efkeâleea ie}eb[s
ÙeebÛÙee nmles hegpeveeves DeejbYe Pee}e. meJe&ØeLece meefÛeJe iegCeJeble ie[erkeâj
Ùeebveer ceeieÛÙee Je<ee&ÛÙee DenJee} JeeÛegve oeKeefJe}e keâes<eeOÙe#e ßeer.
ßeerkeâeble mejesos Ùeebveer efJeefòeÙe efmLeefle mhe° kesâ}er Je meJeeËveer ceevÙe kesâ}er.
DeOÙe#e ßeer. efJeú}jeJe Kees}ehetjs Ùeebveer heg{er} 3 Je<ee&ÛÙee
keâe}eJeOeer keâefjlee heoeefOekeâejer Je keâeÙe&keâlee& ÙeebÛee efJemleej kesâ}e.
GheeOÙe#e ßeer. ceOegkeâjjeJe Deme}cees}, meefÛeJe iegCeJeble ie[erkeâj,
menmeefÛeJe jepesçe ie}eb[s, keâes<eeOÙe#e ßeer ßeerkeâeble mejesos, meomÙe
ceveesnjjeJe YeeieJele Je %eevesçJej ieJeeos Je ceefn}e efJeYeeieekeâefjlee
meew. jsKee Kees}ehegjs DeOÙe#ee meew. megOeeleeF& mejesos, GheeOÙe#ee, meew.
Jeefvelee Deme}cees}, meefÛeJe meew. veef}veer ie[erkeâj, menmeefÛeJe keâes<eeOÙe#ee
meew. efkeâefle& ie}eb[s, meew. kegâcetefoveer Yebefo&ies ØeÛeej Øemeej heoeefOekeâejer
heoebJej jenleer}. Demes peenerj keâjCÙeele Dee}s. keâeÙe&›eâcee keâefjlee
cegKÙe heengCes cnCegve Yee.pe.hee. Ûes ØeYeejer ßeer. efpelesvõ keâew}, hetJe&
DeOÙe#e ßeer }#ceCejeJe F&Keej GheefmLele nesles. yew"efkeâle meceepe
efnlee keâefjlee jÛeveelcekeâ efveCe&Ùe IesCÙeele Dee}s.
ogmeNÙee me$eele efŒeÙee keâefjlee nUoer kegbâketâ ‘‘JeeCe’’ DeeefCe
efleUiegU osCÙeele Dee}e. meew. efkeâefle& ie}eb[s, meew. kegâmetce Jeeefçecekeâjves
efŒeÙeebvee nUoerkegbâketâ }eJe}s. meJe& meew. Ùeesefielee ie[erkeâj, ¤hee}er
mejesos veer efleUiegU efo}s. efkeâefle& Kees}ehetjs meefJelee YeeieJele ves JeeCe
Jeeš}s. veefcelee Jeeefçecekeâj Je ceefve<ee keâekeâCes ves meJeeËÛes veeJe
Debefkeâle kesâ}s. ceefn}e meesnàÙeele GKeeves mheOee&, lebyees}e mheOee&
Pee}er. mheOee& efJepeslÙeebvee hegjmke=âle kesâ}s. meew. mJeeleer leieejs efnves
‘‘meesveb’’ nes} ceeke&â Je meesvÙeeÛeer çegælee Ùee efJe<eÙeeJej ceeefnleer
efo}er. meceepeeÛÙee GhemeefceleerceOÙes ceefÛÚvõveeLe Yebefo&ies DeOÙe#e
efiejerçe ie}eb[s GheeOÙe#e DejefJevo Deme}cees} meefÛeJe, efohekeâ
YeeieJele menmeefÛeJe, megOeekeâjjeJe YeeieJele keâes<eeOÙe#e, ieCesçe
peJeeos, Øemeej efce}eRo Jeeefçecekeâj, jepesçe F&Keej, heoceekeâj efJeKeej,
mebpeÙe mejesos, menÙeesieer keâeÙe&keâlee& veeceosJejeJe, Decyet}keâj DejefJevo
Deme}cees}, jepet Jeeefçecekeâj , cegj}erOej keâekeâCes, efJe<Ceg leJe}s,
ceveesnjjeJe ie}eb[s, DeçeeskeâjeJe }eb[ies, meblees<e keâeshee}s, megOeekeâjjeJe
Yeiele, efJeveeso Yeiele Ùeebvee Ieesef<ele keâjCÙeele Dee}s.
çesJešer 350/400 meceepe ceb[UeRveer ¤Ûekeâj YeespeveeÛee mJeeo
IesTve keâeÙe&›eâceeÛeer meebielee Pee}er. Ghemeefceleer DeOÙe#e ßeer. ceefÚvõveeLe
Yebefo&ies Ùeebveer mebÛee}ve kesâ}s, meew. veef}veer ie[erkeâj ves DeeYeej ceeve}s
Je=òe : ßeer. iegCeJeblejeJe ie{erkeâj, Fbvoewj
þ
kewâ. MeesYee Je kewâ. De®Ce oeceesoj OeejCekeâj ÙeebÛes mcejCeeLe& meew. Deejleer Je ßeer. hejsMe De®Ce OeejCekeâj, JeeMeer (veJeer cebgyeF&) ÙeebÛeskeâ[tve he=‰oeve.
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
Je=òeefJeçes<e
keâeÙe&Je=òeebleeÛes Øekeâeçeve
keâeÙe&Je=leebÛes Øekeâeçeve keâjleevee, lenmeer}oej megOeekeâj
Yeesme}s, meesyele keâebyeUs mej, S. Sme. heešer}, Sce. yeer.
efçebos, šer. [er. peeOeJe, efveleerve kegbâYeej, ßeer. jsheeU Deeoer.
keâje[ : hee"ŸehegmlekeâebÛeer GpeUCeer DeeefCe ie=nhee"ebÛeer leÙeejer
cnCepes efçe#ekeâ veJns lej, Ùee Gce}lÙee keâàÙeebvee meceepeeÛeer
ÙeesiÙe JesUsle DeesUKe keâ¤ve osle Keje efçe#ekeâer hesçee peesheemeCeejs
peeseflejece keâebyeUs ÙeebÛÙeemeejKes efçe#ekeâ cnCepes meceepeeÛee KejeKegje
DeeOeejJe[Ûe cnCeeJee }eies}, Demes Øeefleheeove keâje[Ûes lenmeer}oej
megOeekeâj Yeesme}s Ùeebveer kesâ}s.
jepÙe çew#eefCekeâ keâ}e efçe#ekeâ mebIeeÛes keâesunehetj efJeYeeieerÙe
DeOÙe#e leLee meeceeefpekeâ keâeÙe&keâlex peeseflejece veevee keâebyeUs ÙeebÛÙee
keâeÙe&Je=òeebleeÛeer hegefmlekeâe Yeesme}s ÙeebÛÙee nmles meceejbYehetJe&keâ Øekeâeefçele
keâjCÙeele Dee}er. ÙeeØemebieer les yees}le nesles. meJe&ßeer S. Sme.
heešer}, Sce. yeer. efçebos, šer. [er. peeOeJe, efveleerve kegbâYeej, ßeer.
jsheeUs Deeoer menkeâeNÙeebbveer heg{ekeâej IesTve Ùee hegefmlekesâÛeer efveefce&leer
kesâ}er. keâebyeUsmej Ùeebveer çeemeveeÛÙee meceepeefnleeÛÙee Ùeespevee Je
Ghe›eâce ÙeçemJeer keâjCÙeemee"er neleYeej }eJe}e.
jkeäleoeve, }Iegheš, efYeòeerhe$ekesâ, yees}keäÙee efYebleer, h}@efmškeâ
efveceg&}ve, megjef#ele ØeJeeme, Je=#e mebieesheve Je mebJeOe&ve, celeoeveeÛeer
iejpe DeeefCe JÙemevecegkeäleer Ùee ØecegKe DebieebÛee meceepeele efJeefJeOe
ceeOÙeceeletve peeiej kesâ}e Deens. DeepeJej je°^Jeeoer keâeB«esmeÛes
ØeosçeeOÙe#e YeemkeâjjeJe peeOeJe, keâeB«esmeÛes efpeuneOÙe#e DeevebojeJe
heešer}, ceepeer ceb$eer efJeveÙe keâesjs, keâesunehetj heefj#es$eeÛes efJeçes<e
hees}erme ceneefvejer#ekeâ legkeâejece ÛeJneCe, DeefYevesles Øeçeeble oece}s,
efJe}eme jkeâšs, meeleeje efpeu¢eeÛes Dehej hees}erme DeOeer#ekeâ Decees}
leebyes, Øekeâeçe ceglÙee} Deeoer ceevÙeJej lemesÛe jWoeU ÙesLeer} mJekegâU
meeUer meceepe mebIešvesmen efJeefJeOe mesJeeYeeJeer mebmLee Je mebIešveebveer
peeseflejece keâebyeUsÙeebÛÙee keâeÙee&Ûeer oKe} IesTve GefÛele mevceeve
kesâ}e Deens.
ceeÛe& 2014/10
ceg}ebÛÙee efçe#eCeekeâ[s }#e osCes iejpesÛes
Deeflele meeleeje - DeepeÛÙee efçe#eCeele ceeveJeer cetuÙeebÛee
DeeefCe veerefleÛee efJeÛeej nesle veener. cnCetve DeeheuÙee ceg}eb-ceg}eRvee
keâçeeØekeâejÛes efçe#eCe efo}s peele Deens ; Ùeekeâ[s DeepeÛÙee DeeF&Je[er}ebves }#e osCes DelÙeble iejpesÛes Deens Demes Øeefleheeove DeefKe}
YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebces}veeÛes DeOÙe#e [[email protected] veeieveeLe keâesleeheu}s
Ùeebveer ÙesLes kesâ}s. les ceneje°^eleer} pes‰ efJeÛeejJeble Øee. [[email protected] Dee. n.
meeUgbKes ÙeebÛÙee melkeâej Øemebieer yees}le nesles. ne melkeâej ÙesLeer} ßeer
efpeJnsçJej Û[email protected]šsye} š^mšves DeeÙeesefpele kesâ}e neslee.
Øee. [[email protected] Dee. n. meeUgbKes Ùeebveer ßeer efpeJnsçJej Û[email protected]šsye}
š^mšves kesâ}suÙee YeeJehetCe& melkeâejeyeö} ke=âle%elee JÙekeäle kesâ}er.
heg{s les DeeheuÙee Yee<eCeele cnCee}s keâer ceneje°^ele meJeeËDeeOeer ce.
peeseflejeJe Hegâ}s Ùeebveer yengpeve meceepee}e DeeheuÙee ceWotÛee Jeehej
keâjCÙeeÛee efvemeie&oòe DeefOekeâej Deens ns "CekeâeJetve meebefiele}s.
Ùee Øemebieer meeleeje ÙesLeer} yeebOekeâece JÙeeJemeeefÙekeâ ßeer. megOeerj
efJeçJeeme "eskesâ ÙeebÛeener melkeâej Pee}e. meceejbYeeÛÙee DeOÙe#emLeeveer
keâje[ GòejÛes Dee. yeeUemeensye heešer} ns nesles. les DeeheuÙee
Yee<eCeele cnCee}s [[email protected] veeieveeLe keâesòeheu}s DeeefCe Øee. [[email protected] Dee.
n. meeUgbKes ner oesve cees"er ceeCemeb ceePÙee celeoej mebIeele Dee}er
Deensle. ÙeeÛee ce}e efJeçes<e Deevebo nesle Deens. [[email protected] meeUgbKes Ùeebveer
DeeheuÙee mebçeesOevehej ef}KeeCeeves ceneje°^eleer} yengpeve meceepeele
cees"er peeie=efle Ie[Jetve DeeCe}er Deens. ßeer efpeJnsçJej Û[email protected]šsye}
š^mšÛes ÙeesiÙe JÙeefkeäleÛee melkeâej kesâ}e Deens, lÙeeyeö} ceer lÙeebvee
OevÙeJeeo oslees. keâeÙe&›eâceeÛes ØeemleeefJekeâ Øe. cees. efve. "eskesâ Ùeeveer
kesâ}s. Ùee keâeÙe&›eâcee}e efpeu¢eeleer} Deveskeâ ceevÙeJej vesles Je
keâeÙe&keâlex npej nesles. ßeer. ceesnvejeJe peeOeJe Ùeebveer DeeYeej ceeve}s.
ßeer. ØeefJeCe meeUgbKes Ùeebveer met$emebÛee}ve kesâ}s.
Fboerje keâeB«esmeÛÙee mejefÛešCeermeheoer ceeOegjer cebõs
Fboehetj efpe. hegCes ÙesLeer} DeeheuÙee
mJekegâU meeUer meceepeeÛÙee Yeefieveer meew.
ceeOegjer megYee<e cebõs ÙeebÛeer Fboehetj lee}gkeâe
ceef n }e Fb o er j e keâeB « es m e he#eeÛÙee
mejefÛešCeermeheoer meJee&vegceles efveJe[ Pee}er
Deens. lÙeebvee Glke=≠ceefn}e mebIeškeâ,
ceefn}eyeÛele iešeÛÙee mebÙeesefpekeâe Glke=≠keâefJeÙe$eer, ceefn}e cebÛeÛÙee
me›eâerÙe keâeÙee&yeö} efvejefvejeàÙee mebIešveebkeâ[tve heeefjlees<ekesâ efceUe}er
Deensle. lemesÛe lÙee Glke=â° [email protected] heWšeRie, [email protected] Deeš&, HeâeÙeyej
efçeuhe Deçee keâ}sceOÙes efvehegCe Deensle. ßeer efpeJnsçJej Øeefle‰eveleHexâ
lÙeebÛes neoeakeâ DeefYevebove!
efheleeßeer kewâ. yeUerjecepeer cesve Je mJe. ßeerceleer Øesceuelee GceekeâeblejeJe cesve ÙeebÛÙee mcejCeeLe& [[email protected] GceekeâeblejeJe yeUerjecepeer cesve ÙeebÛeskeâ[tve he=‰oeve.
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
JeeÛekeâmeYee / Je=òeefJeMes<e / iegCeieewjJe hegjmkeâej
Demee cesUeJee JneÙe}eÛe heeefnpes!
peevesJeejer ceefnvÙeeÛÙee Debkeâeleer} mebheeokeâerÙe }sKe JeeÛe}e
keâceer efçekeâ}suÙee Je mJeleb$Ùe JÙeJemeeÙe keâjCeeNÙee GheJej
ceg}eefJe<eÙeer DeeheCe DeeieUeJesieUe cesUeJee IesCeej DemeuÙeeÛes
JeeÛetve Deevebo Pee}e. DeeheuÙee meceepeele efJeçes<ekeâ¤ve efJeoYee&le
Demes le¤Ce ceg}s Yejhetj Deensle. pÙeebveer JeÙeeÛeer efleçeer Dees}eb[}er
hejbleg }ie>eÛee Ùeesie pegUtve Dee}e veener. ceer Deçee ceg}ebkeâjerlee
mLeU çeesOeCÙeeÛes Je }ie> pegUefJeCÙeeÛes keâece keâjlees. lÙeele ce}e
IejÛÙeebÛeer yees}Ceer SskeâeJeer }eieleele. DeeheuÙeekeâ[tve kegâCeeÛÙee
ceg}eÛee Ùeesie pegUvt e Dee}e lej cevee}e Yejhetj Deevebo efceUlees.
meceepeele ceg}ehes#ee ceg}er peemle efçekeâ}suÙee Deensle. keâceer
efçekeâ}suÙee DemeuÙee lejer lÙeebvee mejkeâejer veeskeâjerJee}eÛe veJeje
nJee Demelees. ceie mJeleb$e JÙeJemeeÙe keâjCeejeÛes keâeÙe ? ceePÙeekeâ[s
meOÙee efmLeleerle 10-12 ceg}s mJeleb$e JÙeJemeeÙe Je keâceer
efçekeâ}suÙeeÛeer veeWo Deens. lÙeebvee ceg}erÛe efceUle veenerle, cnCetve
SKeeoe cesUeJee IesTve meceepe peeie=leer keâjCes DeeJeçÙekeâ Deens.
-ieesheeU keâeJe}keâj, Ûebõhetj
efo}erhe KeVee-me}ie Dee" veešŸe mebces}veele !
heb{jhetj : 94 JÙee DeefKe} YeejleerÙe ceje"er veešŸemebces}veele
Deehe}s meceepeyeebOeJe Deçeeskeâ heesšs GHexâ efo}erhe KeVee (efJeveesoer
keâ}ekeâej) Ùeebveer sr. KG to sr. citizen heÙeËle efJeveesoer Skeâhee$eer
keâeÙe&›eâce meeoj kesâ}e. me}ie Dee" Je<ex veešŸemebces}veele keâeÙe&›eâce
meeoj keâjCeejs efo}erhe KeVee ceneje°^ele SkeâcesJe keâ}ekeâej Deensle.
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeejeleHexâ efo}erhe KeVee ÙeebÛes DeefYevebove !
iegCeieewjJe hegjmkeâej Je<e& 2013
ceepeer meewefvekeâ ßeer DepeÙe efkeâ. Skeâyeesšs Je
meew. Fbogceleer De. Skeâyeesšs
Ùeepekeâ[tve Kee}er} efJeÅeeefLe&veervee Je<e&-2013 keâefjlee hegjmkeâej
n kegâ. vesne Øeuneo Yeg}es[,s DebpeveieeJe megpeea,
F. 10 Jeer. ®. 150
n kegâ. mvesn} megOeerj YeeieJele, DeÛe}hetj,
F. 12 Jeer, ¤. 150
n kegâ. hegpee efJe}eme keâ[skeâj, veeefçekeâ jes[
ef[h}escee F}skeäš^[email protected]äme šsef}. Fbefpe.
¤. 250
n kegâ. keâuÙeeCeer jepesçe cewvõs, Deewjbieeyeeo
yeer. F&. ¤. 250
iegCeieewjJe meefceleer
ceeÛe& 2014/11
GoÙe ogOeeCes ÙeebÛeer jleve šešebçeer efJeçes<e Yesš!
keâesunehetj : efo : 10.11.2013 : ÙesLeer} ieeskegâU efçejieeJe
[email protected]Ùeg DemeesefmeSçeve (ieesefçecee) ÙeebÛÙee keâesunehetj ÙesLeer} DeewÅeesefiekeâ
Jemeenleerme peieØeefmeæ GÅeespekeâ, he©eYet<eCe cee. ßeer. jleve šeše
Ùeebveer Yesš efo}er. ÙeeJesUer ieesefçeceeÛes DeOÙe#e Øeefmeæ GÅeespekeâ
ßeer. GoÙejeJe ogOeeCes Ùeebveer ßeer. šeše Ùeebvee keâesunehetj çenjeÛeer
DeewÅeesefiekeâ DeesUKe keâ¤ve efo}er. GÅeesieefJemleej henelee Ùee çenje}e
efJeceevemesJesÛeer DeeJeçÙekeâlee Demetve šeše kebâheveerleHexâ meg¤ keâjCÙeele
ÙesCeejer efceveer efJeceeve mesJee keâesunehetjmee"er ner Ghe}yOe keâ¤ve
ÅeeJeer Deçeer Dee«ener ceeieCeer kesâ}er. keâesunehetj çenjeÛeer JÙeeheejer
- DeewÅeesefiekeâ DeesUKe keâ¤ve osCÙeemee"er heefjßecehetJe&keâ efJemleejhetJe&keâ
leÙeej kesâ}s}s ØesPeWšsçeve heeefnuÙeeJej ØeYeeefJele Pee}suÙee cee. ßeer.
jleve šeše Ùeebveer ßeer ogOeeCes ÙeebÛÙeepeJeU peeTve lÙeebÛesçeer nmleeboes}ve
kesâ}s. keâesunehetj çenjemee"er ÙeesiÙe les meJe& menkeâeÙe& keâjCÙeeÛes
DeeçJeemevener lÙeebveer efo}s. cee. ßeer. GoÙe ogOeeCes ns keâesunehetj
çenj mJe. meeUer meceepeeÛes DeeefCe ßeer efpeJnsçJej Øeefle‰eveÛes
DeOÙe#e Demetve šešebçeer lÙeebÛeer ner Yesš meceepee}e DeefYeceeveemheo
Deens. ßeer. ogOeeCes ÙeebÛes ßeer efpeJnsçJej Øeefle‰eveleHexâ neefo&keâ DeefYevebove
Je DeefYe°efÛebleve ! lÙeebÛÙee vesle=lJeeKee}er keâesunehetjÛÙee DeewÅeesefiekeâ
peieleeÛÙee meJe& Deeçee Deekeâeb#ee hetCe& nesleer} Ùeemee"er nee|okeâ
çegYesÛÚe !
efJeçes<e keâeÙe&keâejer DeefOekeâejer heoer
[[email protected] Deçeeskeâ mejesosÛeer efveÙegkeäleer
Jewpeehetj : vee[erheefj#eCeeÉejs ÙeesieeYÙeeme
efçekeâJeCeejs Je Øeeke=âeflekeâ efÛeefkeâlmekeâ, Ùeesieeßece
JewpeehetjÛes mebmLeehekeâ DeOÙe#e [[email protected] Deçeeskeâ
heer. mejesosÛeer ceneje°^ çeemeveeceeHe&âle ‘‘efJeçes<e keâeÙe&keâejer DeefOekeâejer’’
cnCetve efveÙegkeäleer Pee}er.
ßeer. efpeJnsçJej meceeÛeejleHexâ neefo&keâ DeefYevebove!
kewâ. kesâMeJejeJe (Lees.keâekeâe), kewâ. meoeefMeJejeJe (Jeef[ue), mJe. ceneosJejeJe (Oee. keâekeâe), JeecevejeJe JeeIegues hegCes mcejCeeLe& Øee. [[email protected] JeeIegues heer. Sme., yeejeceleer Ùeebpekeâ[tve he=‰oeve.
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
Je=òeefJeMes<e
mebiecevesj ÙesLes nUoer-kegbâketâ meceejbYe mebheVe
mebiecevesj : cekeâjmeb›eâebleerefveefceòe jLemehleceerÛÙee efoJeçeer ßeer
}#ceerveejeÙeCe cebefoj, meeUerJee[e ÙesLes nUoer-kegbâketâ Je efleUiegU
meceejbYe ceefn}e ceb[U Je yeÛele iešeÛÙee ceeOÙeceeletve meepeje
Pee}e. Ùeeefveefceòeeves meJe& meceepeYeefieveer Skeâef$ele ÙesTve ÛeebieuÙee
efJeÛeejebÛes DeeoeveØeoeve Je meceepeefnlekeâejkeâ iees°eRÛeer ÛeÛee& keâjCÙeele
Dee}er.
mebiecevesj ÙesLes DeeheuÙee meceepeeÛÙes one ceefn}e yeÛele ieš
Demetve Ùee iešebÛes keâece Glke=â° heæleerves Ûee}t Deens. meceepeeÛÙee
meJe& YeefieveeRveer Skeâef$ele ÙesTve nUoer-kegbâketâ Je Skeâceskeâebme JeeCe
Jeešhe kesâ}s. Ùee keâeÙe&›eâceemee"er ceefn}e ceb[UeÛÙee Jeefj‰
meceepemesefJekeâe Je DeOÙe#e meew. efJepeÙee YeeieJele ÙeebÛes yengcetuÙe
menkeâeÙe& Je ceeie&oçe&ve }eYe}s. keâeÙe&›eâce JÙeJeefmLele heej
heenCÙeemee"er meJe& yeÛele iešebÛÙee heoeefOekeâeNÙeebÛes menkeâeÙe& }eYe}s.
veJeerve keâeÙe&keâeefjCeerÛeer efveJe[
hegCes : ßeer efpeJnsçJej ceefn}e ceb[U, veejeÙeCehes"keâj hegCes
ÙeebÛeer veJeerve keâeÙe&keâeefjCeerÛeer efveJe[ efo. 8.1.14 jespeer Pee}er.
keâeÙe&keâeefjCeer 2014 les 2017 Ùee leerve Je<eeËmee"er keâeÙe&jle jener}.
efJeçJemle cnCetve meew. mejespevee ÙeçeJeble iegb[e, megçeer}e meoevebo
ngyeUerkeâj, ßeerceleer çee}ve Yee}Ûebõ iebgb[e, ieerlee %eevesçJej nscee[s,
efmebOeg oçejLe meheej. ÙeebÛeer efveJe[ Pee}er.
ceb[UeÛÙee DeOÙe#ee cnCetve meJe& meew. Øeefce}e Deçeeskeâ efÛeu}eU,
GheeOÙe#ee peÙecee}e jeceoeme ieeÙekeâJee[, mejefÛešCeerme ceefve<ee
efJe<Ceg ngyeUerkeâj, çew}e megÙe&keâeble efÛeu}eU, Keefpeveoej, ieerlee
%eevesçJej nscee[s ÙeebÛeer Skeâceleeves efveJe[ Pee}er. lÙeeÛeØeceeCes keâeÙe&Jeen
efJece} YeieJeeve mejesos Je ef$eJesCeer ceOegkeâj meiejer Je meomÙe cnCetve
meefJe$ee efkeâmeve S[kesâ, peÙeßeer Debyej keâebyeUs, ØeYee ceneosJe
keâehemes, çeesYee jepeWõ ÛeewOejer, Deefvelee megveer} S[kesâ ÙeebÛeer Skeâceleeves
efveJe[ Pee}er. veJeefveJee&efÛele keâeÙe&keâeefjCeer Je efJeçJemle ceb[UeÛes
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeejleHexâ neefo&keâ DeefYevebove!
Je=òe : meew. ieerlee %eevesçJej nscee[s
ceeÛe& 2014/12
keâje[ ÙesLes nUoer-kegbâketâ, meceejbYe mebheVe
keâje[ : ceefn}e ceb[UeÛee nUoer-kegbâketâ meceejbYe 15.1.2014
jespeer mebheVe Pee}e. keâeÙe&›eâceeÛÙee ØecegKe heengCÙee De. Yee. ce.
DeOÙe#ee meew. Debpe}erleeF& yeeJeCes FÛe}keâjbpeer Je meceepe DeOÙe#ee
meew. efle}esòecee ye[s ÙeebÛÙee nmles oerheØepJe}erle kesâ}e Je ßeer
efpeJnsçJej ØeeflecesÛes hetpeve keâ¤ve Pee}s. osJeerÛeer ØeeLe&vee keâ¤ve
keâeÙe&›eâceeÛeer meg®Jeele kesâ}er. meew. Debpe}erleeF& yeeJeCes Je menkeâejer
ceefn}e ÙeebÛee meceepeeleHexâ ßeerHeâU osJetve melkeâej keâjCÙeele Dee}e.
meew. meeOevee kegâje[s Ùeebveer meve 2000 ceOÙes ceefn}e ceb[UeÛeer
mLeehevee keâ¤ve meceepeeceOÙes efJeefJeOe meeceeefpekeâ, Ghe›eâce jeyeefJe}s
ÙeeÛeer ceeefnleer efo}er.
meew. megefvelee yeeWõs Ùeebveer Yeesieer Je cekeâj meb›eâebleerÛeer ceeefnleer
meebietve osJeerves efkebâ›eâele je#emeeÛee JeOe kesâuÙeecegUs efkebâ›eâele
meepejer nesles ns meebefiele}s. meew. }lee ef[bieCes Ùeebveer mJele:mee"er
keâenerlejer Ùee efJe<eÙeeJej ceefn}ebveer mJele:}e Deeveboer Je efvejesieer
"sJeCÙeemee"er Ùeesiee keâ¤ve melele Deeveboer jeneJes Demes meebietve
ceefn}ebveer DeeheuÙee DeeÛeej, efJeÛeej, GheÛeej ÙeeJej peemle
}#e osCÙeeme meebefiele}s. mebefielee peb$es Ùeebveer o#elee Skeâ DeYeeJe
Ùee efJe<eÙeeletve ceefn}ebvee pej $eeme efo}e lej heg®<eebvee lÙee-lÙee
ØekeâejeJe®ve efçe#ee, leg®bieJeeme, ob[ neslees ÙeeÛeer peeCeerJe
ceefn}ebvee keâ¤ve efo}er. meew. efleu}esòecee ye[s Ùeebveer meeceeefpekeâ
keâeÙee&le ceefn}ebÛee menYeeie Ùee efJe<eÙeeJej lÙeebveer DevegYeJe}s}s
efJeÛeej ceeb[}s. meew. jbpevee efyeÛekeâj (lenmeer}oej) ÙeebÛes
ceeie&oçe&veeKee}er iejpet efŒeÙeebmee"er çeemekeâerÙe megefJeOee Ghe}yOe
keâjCÙeeme keâje[ ceefn}e ceb[U keâšeryeæ Demes} Demes meebefiele}s.
heg®<eeceeies heg®<e Je Œeerceeies Œeerves Yekeäkeâce GYes jenCes keâeUeÛeer
iejpe Deens. meew. Debpe}er yeeJeCes Ùeebveer FÛe}keâjbpeer ceefn}e yeÛele
iešeÛÙee JÙeJemeeÙeeÛeer meKees} ceeefnleer efo}er. ceefn}ebÛÙee nUoer kegbâkeâJeeÛes çeeŒeerÙe keâejCe meebieleevee nUo cnCepes ŒeerÛes DeejesiÙe
lej kegbâkegâ }eJeCÙeeves çejerje}e Ûee}vee efceUles Demes meebietve Deehe}s
ceveesiele mebheJe}s.
Je=òe : meew. efvece&}e Yeb[ejs, keâje[
ceeleesßeer kewâ. iebietyeeF& MebkeâjjeJe ieešs ÙeebÛÙee mcejCeeLe& mveg<ee ßeerceleer Jebovee yeeUemeensye ieešs keâesunehetj ÙeebÛeskeâ[tve he=‰oeve.
çeleeÙeg<eer / Dece=leceneslmeJe / Je=òeefJeçes<e
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
çeleeÙeg<eer
YeJe!
efÛe. jepeJeerj keâefhe} keâvegbpes
pevce : 14/03/2013
heefnuÙee Jee{efoJemeeÛÙee neefo&keâ çegYesÛÚe!
çegYesÛÚgkeâ
ßeer.
[[email protected]
ßeer.
ßeer.
ßeer.
ßeer.
keâefhe} meew. ke=âhee keâvegbpes (hehhee-cecceer)
ßeer. mJehe>er} meew. meF& keâvegbpes (keâekeâe-keâekeâer)
efJe}emejeJe meew. jsKee keâvegbpes (Deepee-Deepeer)
megjsçe meew. megefvelee keâepeJes (Deepee-Deepeer)
megçeeble meew. mee#eer keâepeJes (ceecee-ceeceer)
megefcele megjsçe keâepeJes (ceecee)
yee}Ûeceg : mJeefmle, ßeerçe. keâesunehetj - mebheke&â 9766294855
ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eveÛÙee Jeleerves Dece=le ceneslmeJeer
meYeemeoebÛes DeefYe°efÛebleve!
[[email protected] jeceke=â<Ce
jbieveeLejeJe Yeb[ejs
01.04.1938
ßeer. GæJejeJe
ieCehelejeJe pegbojs
24.04.1928
ßeer. [er. Deej. yeeWõs
04.04.1937
Dece=leceneslmeJeer (75 JÙee) Je<ee&le
heoehe&Ce keâjCeejs Je lÙeentve DeefOekeâ
JeÙeeÛÙee Jejerue meYeemeoebÛes
neefok& eâ DeefYe°efÛebleve!
ceeÛe& 2014/13
jcesçe yeevekeâj ÙeebÛeer efveJe[
hegCes : ßeer. jcesçe peieVeeLe yeevekeâj ÙeebÛeer
je°^JeeoerÛÙee pÙes‰ veeieefjkeâ efJeYeeieeÛÙee hegCes çenj
GheeOÙe#eheoer efveJe[ Pee}er. efJeYeeieeÛes çenje#e ßeer.
oeoemeees. meebieUs Ùeebveer ceepeer ceneheewj ceesnveefmebie
jepehee} ÙeebÛÙee nmles efveJe[he$e efo}s. ÙeeJesUer [email protected][. Dekeâes}keâj, jefJebõ
ceeUJeokeâj, jefJe ÛeewOejer, megYee<e peieleehe, [email protected][. KegCes heešer}, Deeyee jemekeâj,
efçeJeepeerjeJe YeeieJele, yeeUemeensye jeÙekeâj, [email protected][ leebyes Deeoer vesles npej nesles.
Dee. peÙeosJejeJe ieeÙekeâJee[ Ùeebveer yeevekeâj ÙeebÛes DeefYevebove kesâ}s !
veiej hew"Ce - efob[er meesnUe
veiej les hew"Ce heeÙeer efo[b er meesnUe ÙeeJe<eea efo. 17 les 24 ceeÛe&heÙeËle
DeeÙeesepf ele kesâ}e Deens. mee}eyeeoØeceeCes efo[b er ceeieeËle Oeeefce&keâ keâeÙe&›eâceebÛes
DeeÙeespeve kesâ}s Demetve YeeefJekeâebveer menYeeieer JneJes lemesÛe lÙeemee"er DeeefLe&keâ
Ùeesieoeve ÅeeJes Demes DeeJeenve mebÙeespekeâ mLebmLesÛes ßeer efpeJnsçJej Yekeäle mesJee
ceb[U, meeJes[er, Denceoveiej lemesÛe DevÙe meJe& menÙeesieer mebmLeebÛÙee Jeleerves
Øeefmeæer hegemf lekesâÉejs keâjCÙeele Dee}s Deens. DeefOekeâ ceeefnleermee"er YeeefJekeâebveer
efo[b er JÙeJemLeehekeâ ßeer. jepeWõ lejšs (9890021960) ÙeebÛesçeer mebheke&â
keâjeJee Demes meteÛf ele keâjCÙeele Dee}s Deens.
Je=òehe$eeÛÙee cee}keâer Je leheefçe}eyeeyele efveJesove
(Heâ[email protected]& 4, efveÙece 8 DevJeÙes)
ØekeâeçeveeÛes veeJe
Øekeâeçekeâ keâeU
: ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
: ojcene, ØekeâeçeveeÛee veeWoCeer ›eâceebkeâ
: Mahmar /2000/1935
Øekeâeçeve mLeU
: Des-502, hetvece iee[&ve, me. veb. 666/ 1De/
2, mJeeceer efJeJeskeâevebo jes[, Dehhej Fbefojeveiej
peJeU, efyeyeJesJee[er, hegCes 411037
cee}keâeÛes veeJe Je heòee : ßeer efpeJnsçJej Øeefle‰eve,
Des-502, hetvece iee[&ve, me. veb. 666/ 1De/
2, mJeeceer efJeJeskeâevebo jes[, Dehhej Fbefojeveiej
peJeU, efyeyeJesJee[er, hegCes 411037
mebheeokeâebÛes veeJe
: [[email protected] ÛebõçesKej veeieveeLe yeejiepes
je°^erÙelJe Je heòee
: YeejleerÙe, Des-502, hetvece iee[&ve, me. veb. 666/
1De/ 2, mJeeceer efJeJeskeâevebo jes[, Dehhej Fbeof jeveiej
peJeU, efyeyeJesJee[er, hegCes 411037
cegõCe mLeU
: ØeYeele efØeefšbie Jekeäme&,
427 ieg}šskeâ[er, hegCes-411037
cegõkeâ Je Øekeâeçekeâ
: [[email protected] ÛebõçesKej veeieveeLe yeejiepes
(YeejleerÙe) mejefÛešCeerme, ßeer efpeJnsçJej
Øeefle‰eve, hetvece iee[&ve, me. veb. 666/1
De/ 2, mJeeceer efJeJeskeâevebo jes[, Dehhej
Fbeof jeveiej peJeU, efyeyeJesJee[er, hegCes 37
ceer ÛebõçesKej veeieveeLe yeejiepes peenerj keâjlees,
Jej efo}s}er ceeefnleer ceePÙee ceeefnleer Je mecepegleerØeceeCes Kejer Deens.
ÛebõçesKej veeieveeLe yeejiepes
mejefÛešCeerme, ßeer efpeJnsçJej Øeefle‰eve Je Øekeâeçekeâ, ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
efheleeßeer kewâ. OeeWef[yee Keecekeâj ÙeebÛes mcejCeeLe& ßeer yeehetmeensye OeeWef[yee Keecekeâj je. keâesunehetj ÙeebÛÙeeleHexâ he=‰oeve.
peenerjele
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
ceeÛe& 2014/14
ns DeJeMÙe JeeÛee
meJe& yeelecÙee efJevee cetuÙe ÚeheuÙee peeleele. n yeeleceer
Jemlegefve‰ Je melÙe efmLeleervegmeej DemeeJeer. n yeelecÙee meesyele
Heâesšes ØeefmeOoermee"er Øeesmesefmebie Heâer mJeleb$e ÅeeJeer. n DeeheuÙee
heefjmejeleerue SKeeoer Iešvee, yeelecÙee, DeeheCener hee"Jet Mekeâlee.
(osMe Yejeleerue npeejes Iejele lÙeeÛes JeeÛeve kesâues peeles.)
n ceeefmekeâekeâ[s hee"Jeuee peeCeeje cepeketâj, Meyo, nmle efueefKele
efkebâJee šeÙeefhebie kesâuesuee Je heshejÛÙee [eJÙee yeepetuee meceeme
mees[uesuee DemeeJee. n keâefJelee, uesKe mJejefÛele DemeeJes. n ßeer
efpeJnsÕej meceeÛeej ns ceeefmekeâ Deeheues Deens. DeeheCe pesLes pesLes
meceepe keâeÙe&›eâceele, veeleueieebÛÙeele, efJeJeen Øemebieer peeue lesJne
DeeheuÙee heefjJeejeMeer mebyebefOele hewheengCes - mvesner veeleueie Ùee
meJeeËvee Jeie&Ceeroej keâjCÙeeÛee mebkeâuhe keâje. n ceeefmekeâeÛee
ØeÛeej Øemeej DeJeMÙe keâjeJee. n ceeefmekeâeleerue efJeefJeOe yeelecÙee,
Je=òes Ùeeyeeyele Deeheues cele lJejerle keâUJeeJes. lÙeeme JeeÛekeâ
meYesle Øeefmeæer efoueer peeF&ue. n JeeÛekeâebÛÙee megÛevee, Dehes#ee,
Øeefleef›eâÙee, DeefYeØeeÙe ÙeebÛes mJeeiele Deens.
mebheeokeâ ceb[U : ßeer efpeJnsÕej meceeÛeej
n
n ØecegKe heengCes : ßeerceleer efveefuecee ÛeesKeb[s, veiejeOÙe#ee, meemeJe[
n DeOÙe#e : ßeer. GoÙe legkeâejece ogOeeCes, DeOÙe#e ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eve
n ØecegKe GheefmLeleer : ßeer. meoeefMeJe efYe. Ieešs, ØecegKe, mJekegâU meeUer
ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eve ÛÙee JewÅekeâerÙe Ghe›eâce meefceleerleHexâ
meemeJe[ efpe. hegCes ÙesLes nesefceÙ[email protected]Ûes pevekeâ
efJeÅeeJeOe&keâ ceb[U, hegCes lemesÛe ßeer. DeMeeskeâ heesšs GHe&â efoueerhe KeVee, Skeâhee$eer
keâueekeâej, cegbyeF&.
n keâeÙe&›eâce efo. 10 SefØeue 2010 mekeâeUer 10 Jee.
n mLeU : cenelcee Hegâues Yeepeer ceb[F& meceesj, meeUer DeeUer, meemeJe[ lee. hegjboj
efpe. hegCes lemesÛe eqo. 11 SefØe} jespeer me. 9 les 5 heÙeËle ÙeeÛe ef"keâeCeer
meJe& jesie efveoeve efMeefyej
[[email protected] [email protected]
ÙeebÛÙee peÙebleer DeeefCe ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eveÛes
ceepeer DeOÙe#e
kewâ. yeeUemeensye ieešs
ÙeebÛÙee ØeLece mce=efleefoveer
Oecee&Le& DeesMees keâ[email protected]ÙegšjeF&p[ [email protected]šue
Je efkeäueefvekeâÛes GodIeešve keâjCÙeele Ùesle Deens.
IesCÙeele ÙesF&}. lejer meJe& meceepe yebOeg YeefieveeRveer DeJeMÙe GheefmLele jentve Ghe›eâceeme
menkeâeÙe& keâjeJes lemesÛe jesieefveoeve efMeefyejeÛee ner ueeYe IÙeeJee. ner efJevebleer.
n
Deeheues veceü
heÇe. [[email protected] heodceekeâj meoeefçeJejeJe JeeIegues
(Sce. [er) nesefceÙ[email protected]â efJeMes<e%e, yeejeceleer efpe. hegCes
JewÅeefkeâÙe Ghe›eâce meefceleer ØecegKe ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eve, hegCes
[[email protected] meboerhe he. JeeIegues, yeer. SÛe. Sce. Sme. Deewjbieeyeeo
meewpevÙe : ßeer. ØekeâeMe ceveesnj peeefUbõs, meeceeefpekeâ keâeÙe&keâlex, meemeJe[, efpe. hegCes
ßeer. meoeefMeJe efÛebÛekeâj, hegCes Ùeebpekeâ[tve DeeF& heeJe&leeryeeF& Je Jeef[ue ßeer. MebkeâjjeJe je. efÛebÛekeâj ÙeebÛes mcejCeeLe& he=‰oeve.
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
Keeveosçeeleer} JeOeg-Jej cesUeJee Glmeenele mebheVe
heejesUe : efo. 16/02/2014 - mebkeâuhe HeâeGb[sçeve heejesUe
DeeÙeesefpele, Keeveosçeeleer} heefn}e YeJÙe meeUer meceepe JeOeg-Jej heefjÛeÙe
Je hee}keâ cesUeJee JeeCeer cebie} keâeÙee&}Ùe ÙesLes ceneje°^, ceOÙeØeosçe Je
iegpejele ÙesLeer} meceepe yebOet -YeefieveeRÛÙee ØeÛeb[ GheefmLeleerle DeefleçeÙe
efçemleyeæ Je GlmeeneÛÙee JeeleeJejCeele heej he[}e. cee. hee}keâceb$eer
DeCCeemeensye [[email protected] meefleçe heešer} Ùeebveer oerheØepJe}ve Je mcejefCekeâe
GodIeešve meceepeeÛÙee ceevÙeJejebÛÙee GheefmLele kesâ}s. DeeheuÙee Yee<eCeele
meceepeeves ne cesUeJee DeeÙeesefpele kesâuÙeeyeö} meg$emebÛee}ve keâjCeeNÙee
Sjb[es} meeUer meceepe ceefn}e ceb[UeÛes keâewlegkeâ kesâ}s lemesÛe meceepe
keâeÙee&}Ùe Je Flej ceeieCÙeebmee"er hee"hetjJe"e Je ceole keâjCÙeeÛes
DeeçJeemeve lÙeebveer ÙeeJesUer efo}s.
meceejbYeeÛÙee DeOÙe#emLeeveer heeÛeesje ÙesLeer} vÙeeÙeeefOeçe meceepe yeebOeJe
ßeer. jeceÛebõ ieeseJf ebojeJe yeeie[s ns nesles. ØeemleeefJekeâele mebkeâuhe HeâeGb[çs eveÛes
mebmLeehekeâ DeOÙe#e Øee. megYee<e De{eJe Ùeebveer Keeveosçe ne cesUeJee IesCÙeeÛeer
iejpe Je meceepe ÙesCÙeemee"er Deçee cesUeJÙeebÛeer DeeJeçÙekeâlee ÙeeJej
efJeÛeej ceeb[}s. Ùee heefnuÙeeÛe cesUeJÙeele JeOeg-Jej veeWoCeerÛes efÉçelekeâ
keâjCÙeeÛee ceeve meceepeyeebOeJeebveer efouÙeeyeö} meJe& %eele-De%eele Je
GheefmLeleebÛes DeeYeej ceeve}s. Ùee cesUeJÙeele 184 Jej Je JeOet Deçee
228 JeOeg-Jejebveer veesoCeer kesâ}er Je SsveJesUer 2 JeOet Je 29 Jej SketâCe
31 Skeâef$ele 259 JeOeg-JejebÛee heefjÛeÙe JÙeemeheer"eJej keâ¤ve osCÙeele
Dee}e. meg¤Jeeleerme JÙeemeheer"eJejer} meJeeËÛee ceeve efÛevn, JeŒe Je
heg<heiegÛÚ osJetve melkeâej keâjCÙeele Dee}e. mJeeiele ieerle Je Ùeçe mleJeve
Sjb[es} ÙesLeer} ceefn}e ceb[UeÛÙee keâeÙe&keâlÙee& meew. #ecee JewÅe, meew.
çeesYee meeUer, meew. hegpee meeUer, meew. efmebOet ef}bies Ùeebveer GòeceefjlÙee ieeÙeve
keâ¤ve GheefmLeleebÛeer ceves efpebkeâ}er. cesUeJÙeemee"er meceepe DeOÙe#e,
keâeÙe&keâejer meomÙe, pÙes‰ meceepe yeebOeJe Je Yeefieveer cees"Ÿee mebKÙesves
GheefmLeleerle neslÙee. ØecegKe ceveesieleeceOÙes ßeer. heb[erle ceeOeJe meeUer Ùeebveer
Ùee cesUeJÙeemee"er DeLekeâ heefjßece IesCeeNÙee De{eJe heefjJeejeÛes keâewlegkeâ
keâ¤ve meceepe Skeâ$e ÙesCÙeeÛeer iejpe Øeefleheeove kesâ}er. mJekegâU
meceeÛeejÛes DeOÙe#e mebheeokeâ [[email protected] pesOes Ùeebveer cesUeJÙeeme çegYesÛÚe
ceeÛe& 2014/15
efouÙee. DeOÙe#e vÙeeÙeeefOeçe jeceÛebõ ieesefJebojeJe yeeie[s Ùeebveer ne cesUeJee
efveÙeespeveyeæ Je JÙeJeefmLele meg$emebÛee}ve keâjCeeNÙee mebkeâuhe HeâeGb[çs eveÛes
keâeÙe&keâlex Je Sjb[es} ceefn}e ceb[UeÛÙee YeefieveeRÛes keâewlegkeâ kesâ}s.
ØeLece me$eeveblej meJeeËveer YeespeveeÛee DeemJeeo IesJetve ogheejer hegveçÛe
JeOeg-JejebÛee heefjÛeÙe keâ¤ve osCÙeeÛes keâece meg$emebÛeeef}keâe Sjb[es}
ceefn}e ceb[UeÛÙee DeOÙe#ee meew. çeesYeeleeF& peieoerçe meeUer, Deeoçe&
efçeef#ekeâe meew. #ecee o. JewÅe Je ßeer. Deefve} De{eJe Ùeebveer DeefleçeÙe
yenejoejheCes DeefnjeCeer, efnboer Je ceje"er Yee<esle efJeveesoer heæleerves Œeer
ceveeÛeer, peerJeveeÛeer cenleer meebiele megmeg$eheCes meg$e mebÛee}ve heej hee[}s
lÙeeyeö} lÙeebÛee melkeâej meew. Yeejleer Deefve} De{eJe Je meew. mebefpelee
GheWõkegâceej De{eJe ÙeebÛÙee neleeletve keâjCÙeele Dee}e.
cesUeJÙeeÛÙee ÙeçeefmJelesmee"er pÙes‰ meceepe yeebOeJe [[email protected] ieeskegâU
ceeOeJejeJe De{eJe, Øee. megYee<e De{eJe, meJe&ßeer Deefve} De{eJe,
GheWõkegâceej De{eJe, yeeUke=â<Ce De{eJe, efJeveeÙekeâ De{eJe, melkeâej
efØebšme&Ûes jepeWõ De{eJe, megefve} De{eJe, ceveespe De{eJe, DeefOekesâçe
De{eJe, DeefYe<eskeâ De{eJe, ceÙegj De{eJe, efmeæsçe De{eJe, nsceble efçebos,
mebpeÙe yeeie[s, Deefve} DeefnjjeJe, megYee<e Oecekesâ, Øee. Deej. yeer.
meeUer, efkeâçeesj mejesos, meJe&meew. mebefielee megYee<e De{eJe, Yeejleer De{eJe,
mebefielee GheWõ De{eJe, ceefve<ee De{eJe, YeeJevee De{eJe, Jewçee}er De{eJe,
efJepeÙee mejesos Ùeebveer heefjßece Iesle}s. keâeÙe&›eâceeojcÙeeve nemÙe keâ}ekeâej
ßeer. Deçeeskeâ heesšs Ùeebveer Deehe}er keâ}e meeoj keâ¤ve keâeÙe&›eâceeÛeer
jbiele Jee{efJe}er. DeeYeej Øeoçe&ve meeUçeer meceepe meefÛeJe ßeer. Deefve}
De{eJe Ùeebveer kesâ}s.
menkeâejele Ghe›eâce Ûeebie}e - ke=â<eerceb$eer çejo heJeej
keâesunehetj : efo. 1/2/14 : hegCes ÙesLetve ojcene Øekeâeefçele nesCeeNÙee
menkeâej megiebOe Ùee ceeefmekeâeÛee veeceoej çejoÛebõ heJeej Jee{efoJeme
efJeçes<eebkeâ Deepe keWâõerÙe ke=â<eerceb$eer Ùeebvee ceeefmekeâeÛes efpeune ØeefleefveOeer
meceepeyeebOeJe OeeWef[jece heeie[s Ùeebveer efo}e. ne Debkeâ heeefnuÙeeveblej
heJeej cnCee}s menkeâej #es$eeleer} keâeÙe& keâjle DemeuÙeeyeö}Ûes Deehe}s
Ghe›eâce Ûeebie}s Deensle. ÙeeJesUer heeie[s Ùeebveer Ùee efJeçes<eebkeâeyeö}
heJeej Ùeebvee ceeefnleer efo}er. Ùee YesšerJesUer keâeceieej ceb$eer nmeve cegßeerHeâ
Deeceoej kesâ. heer. heešer} GheefmLele nesles.
eqiejeruelee Û[email protected]šsyeue š^mš-oenes$es yebOeg, hegCes ÙeebÛÙeeleHexâ kewâ. ßeer. yeehetjeJe yeb[esheble oenes$es ÙeebÛÙee mcejCeeLe& he=‰oeve
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
ßeæebpe}er }sKe
Ùes[kesâ ieg¤peer - Skeâ ÛewlevÙecetleea
vegkeâlesÛe ßeer oòee$esÙe heb{jerveeLe Ùes[kesâ ieg¤peer ÙeebÛeb Deuheçee
Deepeejeveb osneJemeeve Pee}b. ceer meeOeejCe 8 Jeer heemetve Ùes[kesâmejebÛÙee
ßeer efpeJnsçJej DeOÙeÙeve me$eeble peele Demes. Fb«epeer «eecej ne efJe<eÙe
les ßeer efpeJnsçJej cebefojele Iesle. megefJeÛeejeletve les Deecne}e ceeie&oçe&ve
keâjerle ‘peieele keâmeb JeeieeJeb’ ? ÙeeÛes Oe[s Deecne efJeÅeeLeea efJeÅeeLeeAveervee osleb. efkeâÛekeâš Fb«epeer efJe<eÙe Flekeâe meeshee keâ¤ve
efçekeâJeerle keâer lÙeecegUs Deecner FheešŸeeveb Skeâ JeekeäÙe
keâeUele keâmeb keâjeÙeÛeb les efçekeâ}es. hegmlekeâer Yee<ee
DeeefCe yees}er Fb«epeer Yee<ee Ùeele}e Heâjkeâ lÙeebveer Heâej
megbojheCes Deecne}e mecepeeJe}e. lÙeecegUs peerJeve
mebmkeâeje yejesyej Fb«epeer Yee<esÛeer meJeeËvee iees[er }eie}er.
DeelceefJeçJeeme Jee{er}e }eie}e. meowJe mekeâejelcekeâ
efJeÛeejeÛes Oe[s efouÙeecegUs vekeâejelcekeâ efJeÛeej otj
nesle ies}s.
lÙeeJesUer mJekegâUmeeUer meceepe, veejeÙeCe hes"keâj meceepeeceOÙes
efçe#eCeeÛeer HeâejÛe DeeyeeU nesleer. IejesIejer efçe}eF& keâece, efJe[Ÿee
JeUCes Je Flej cepetjerÛeer keâeces nesle. ceg}iee / ceg}ieer ÙeebÛÙee
efçe#eCeekeâ[s Heâejmeb }#e efo}b peele vemes. ieg¤peeRveer efçe#eCeeÛee
OÙeeme Iesle}e, iees[er }eJe}er Je Iejšer SkeâpeCe lejer [email protected]š^keâ JneJee
ns lÙeebÛes efJeÛeej IesTve Deecner efJeÅeeLeea meceepee}e heg{s IesTve
peeCÙeemee"er Øesefjle Pee}es. Ùes[kesâ mejebÛeer osnÙe‰err ye}ob[ nesleer.
ce=otYee<eer, nemÙeefJeveesoer Je Yee<esle}er meeQoÙe&mLeU meebieleevee Deecner
njKetve peele Demet. veešŸe, mebieerle Je Flej keâ}eiegCeebvee lÙeebveer Kethe
JeeJe efo}e. Deveskeâ Jelke=âlJe mheOee& lÙeebveer IesleuÙee efo}suÙee
keâesCelÙeener efJe<eÙeeJej vescekebâ, DeYÙeemehetCe& keâmeb yees}eJeb Je Øes#ekeâebvee
keâmeb efKeUJetve "sJeeÙeÛeb, ÙeeÛeb Deecne}e vekeâUle Øeefçe#eCe efceUle
ies}b. lÙeecegUs kesâJeU DeYÙeemeÛe vJens lej mheOee&ceOetvemegæe Deecner
heg{s Ûecekeâ}es. veešŸe, mebieerle, JeeÛeve Ùeele ¤efÛe efvecee&Ce Pee}er.
çejerj megÂ{ lej ceve megÂ{ cnCetve JÙeeÙeecemegæe ke⤠}eie}es.
ieg¤peer lÙeeJesUer ‘efçeJe}esÛeve’ veeJeeÛee heshej Øeefmeæ keâjerle lÙeeletve
lÙeeÛeb De#ej Flekebâ JeUCeoej Demes keâer les he$e kesâJne Skeâoe
neleele he[s} Demeb nesle Demes Ùee he$ekeâemee"er meJe& KeÛe& les mJele:
keâjerle. hewmee ieg¤peeRveer keâOeerÛe, kegâCeekeâ[sner ceeefiele}e veener. ieg¤peerveer
kesâ}s}er meceepemesJee ner Deecne efJeÅeeLÙeeËÛÙee ceOÙes efYeve}er. lÙeeÛee
heefjheekeâ cnCetve veblej yebo he[}s}s DeOÙeÙeve me$e Deecner efJeÅeeLÙeeËveer
keâ[email protected]}spe keâjerle Demeleevee meg¤ kesâ}s. ßeer efpeJnsçJej DeOÙeÙeve
me$eebceOetve FÙeòee 5 Jeer les 11 Jeer heÙeËleÛes Fb«epeer Je ieefCeleeÛes Jeie&
Deecner meg¤ kesâ}s Je meceepemesJesle mJele:}e Peesketâve efo}s Je veblej
efçe#eCe ceb[UeÛÙee ceeOÙeceeletve DeKeb[heCes efçe#eCe mesJesÛes ›ele
ceeÛe& 2014/16
Debeqiekeâej}s Je Deveskeâ efJeÅeeLeea Ie[le ies}s.
ieg¤peerbveer Ie[efJe}s}s meJe& efJeÅeeLeea Deepe FbefpeefveDej, [[email protected]äšj
Je Gòece JÙeeJemeeF&keâ Deensle. ‘meceepemesJee ’ nerÛe Kejer F&çJejmesJee
ns ieg¤peeRveer DeOÙeÙeve me$eeÛes efyeÇoJeekeäÙe meeLe&keâer keâ¤ve oeKeefJe}s.
ieg¤peerÛes mebmke=âle efJe<eÙeeJejÛes ØeYeglJemegæe yeIeCÙeemeejKes! ceje"er
çegæ}sKeve ne lej lÙeebÛÙee efçekeâefJeCÙeeÛee heeÙee Demes. Ùes[kesâ
ieg¤peeRveer Flekebâ Øesce meJeeËvee efo}b keâer les Deecner efJeme¤ çekeâle
veener. yees}CÙeele}b ceeOegÙe& Je efçe#eCeeyejesyej peerJeve Ie[efJeCÙeeÛeer
Deele&lee ner Deecner keâOeerÛe efJeme¤ çekeâle veener. Ùes[kesâ
ieg¤peer Ùeebvee meceepeeÛes efJeJeskeâevebo cnCee}s lej les
ÙeesiÙeÛe "js} ns mebheeokeâ cnCetvemegæe meJeeËvee heefjefÛele
Deensle. Øeefleketâ} heefjefmLeleerle megæe efçe#eCe keâmeb hegCe&
keâjeJeb Ùeemee"er me$eeceOÙes Skeâe cees}keâefjCeerÛeer keâeces
keâ¤ve «[email protected]š Pee}suÙee efJeÅeeLeeaveerÛee lÙeebveer melkeâej
kesâ}e. Ùeeletve lÙeeÛeer leUceU efometve Ùesles. Ùee
efJeÛeejeÛÙee ØeYeeJeecegUs ceer ceePes efçe#eCe mJeeJe}byeve
keâ¤ve hetCe& kesâ}b
hejcehetpÙe kewâ. Ùes[kesâ ieg¤peeryeö}Ûee Deeoj meceepeeceOÙes meowJe
jener} Je ieg¤peer pejer ies}s}s Deme}s lejer les lÙeebÛÙee keâeÙe&ve
DeeheuÙeeleÛe Deens. Demeb vesnceerÛeb JeešCeej Deens. ceeCetme vegmelee
efçe#eCeeveb Ie[tve Ûee}Ceejb veener lej lÙeeÛeyejesyej lees megmebmkeâejermegæe
DemeeJee ns ØelÙeskeâeveb DeeheuÙee IejeIejeletve ØelÙe#eeble DeeCe}b lej
leer ieg¤peeRvee Skeâ cees"er ßeæebpe}er "js} Deme ce}e Jeešleb.
- veejeÙeCe ke=â<Ceele Jeebpejs, hegCes
FIRST WAEBSITE OF
SWAKUL SALI SAMAJ
www.jivesh.org
Gets Very Popular
Day by Day !
Over 10,00,000
Visitors till date !
Visit Now !
Give Your Feedback !
For More Details, Contact :
Vikrant Tonape :
Chief organiser - 9890994249
Prashant Gaikwad :
Site Manager - 9050008880
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
JÙeefkeäleheefjÛeÙe
ßeer. Deefveue meeUer ÙeebÛee PebPeeJeleer GÅeesie ØeJeeme
SKeeoe GÅeesie GYee keâjeÙeÛee, lej lÙeeÛeer leebef$ekeâ ceeefnleer nJeerÛ[email protected] HeäueesDejÛee DevegYeJe nJeeÛe. kebâheveerleerue Ùeb$eCesÛeer ceeefnleer nJeerÛe
Ø[email protected][keäš [sJnuehe keâmes nesles. lÙeeÛes %eeve nJesÛe! heCe Heâòeâ ‘heÛexme’
ceOÙes keâece keâjCÙeeÛee DevegYeJe 13 Je<ex IesCeeNÙee Deefveue meeUer
Ùeebveer 14 JÙee Je<ee&le veeskeâjerletve yeensj he[tve mJele:Ûee GÅeesie Leešuee
DeeefCe DeuheeJeOeerleÛe mJele:Ûee GÅeesiemecegn efvecee&Ce kesâuee. ‘keâ[email protected]šbie’
ne JÙeJemeeÙeeÛee ØeeCe Deens. Demes meebieCeeNÙee Deefveue meeUer ÙeebÛeer
ner ÙeMe keâLee meJe&Ûe °erves ceeie&oMe&ve "jCeejer...
heer" efiejCeer ÛeeueefJeCeejs Je[erue, Iejkeâece keâjCeejer
DeeF& DeMee kegâšgbyeele pevceuesuÙee DeeefCe [email protected]âefvekeâue
Fbepf eefveDeefjib eceOÙes ef[hueescee efceUefJeCeeNÙee JÙeòeâerves SKeeÅee
kebâheveerle veeskeâjer kesâuesueer heenCes, ner mJeeYeeefJekeâ iees°
heCe keâesšŸeJeOeerÛÙee iegbleJeCegkeâerÛee JÙeJemeeÙe GYee keâ¤ve
Meskeâ[espeCeebvee jespeieej osCÙeeÛes mJehe> ØelÙe#eele GlejefJeCes
keâeefnmes Devehesef#eleÛe. lemesÛe Devehesef#ele keâece Deefveue
meeUer Ùeebveer kesâues. veiejceOeerue Ùegefveš veblej les ueJekeâjÛe vesJeemeepeJeU
cees"e efJemleej Demeuesuee Deeblejje°^erÙe opee&Ûee GÅeesie GYee keâjerle Deensle.
keâeshejieeJe heemetve Dee" efkeâ. ceeršj DemeuesuÙee meJeblmejÙee ÚesšŸeeMee
Kes[Ÿeele jeOees meeUer efhe"eÛeer efiejCeer ÛeeueefJele. lÙeebÛeer helveer ieesoeJejeryeeF&
DeeheuÙee hejerves Ùeesieoeve osle mebmeej megKeeves ÛeeueefJele. lÙeebÛeer DeeefLe&keâ
Øeehleer yesleeÛeerÛe nesleer. Deefve} Ùeebvee pevce 7 veesJns 19 60 jespeer
Peeuee. Deefveue Ùeebme Skeâ YeeT DeeefCe Ûeej yeefnCeer Deensle. ieeJe
Úesšsmes Demetve lesLes efMe#eCeeÛeer meesÙe veJnleer. Deefveue 10 JeerÛÙee
heefj#esle keâeshejieeJe meWšjceOetve ØeLece Deeuee neslee. Deefveue Ùeebvee Ùeb$eeMeer
KesUCÙeeÛeer DeeJe[ nesleer. lÙeebveer hegCÙeeÛÙee MeemekeâerÙe leb$eefvekesâleve
ceOÙes ØeJesMe Iesleuee. keâ[email protected]Ùes [email protected]âheme FbšjJntceOÙes meJe& ØeLece
DeeuesuÙee Ùee le¤CeeÛeer ‘šeše’ ves efveJe[ kesâueer. hejbleg šešeÛes he$e
lÙeebÛÙee Kes[Ÿeele iesues DeeefCe les hegCÙeele nesles. ‘šešeleerue’ veeskeâjerÛeer
mebOeer ngkeâueer. efHeâušjÛÙee efjmeÛe& [email protected][ [sJnuheceWš ceOÙes Skeâ ceefnvÙeeÛee
DevegYeJe IesleuÙeeveblej lÙeebveer DemeesefmeSçeve ceWyej [email protected]â [email protected]@âefvekeâue
FbefpeefveÙej ‘FefvmššŸetš’ ne heesmšue keâesme& (S. Sce. DeeÙe. F&.)
lÙeebveer hetCe& kesâuee ne lÙeebÛee cenlJeeÛee efveCe&Ùe "juee.
›eâ[email protected]šve ceOÙes lÙeebÛeer efveJe[ Ø[email protected][keäMeve mee"er Peeueer nesleer. heCe
les ¤pet PeeuÙeeveblej Demes ue#eele Deeues keâer lÙee efJeYeeieele peeieeÛe
Gjueer veener. lÙeebveer cešsefjÙeume SefkeäPekeäÙegefšJn cnCetve 13 Je<ex lees
heÛe&sme efJeYeeieele keâece kesâues. kebâheveermee"er DeeheCe SJe{er cesnvele Ieslees
ceie DeeheCe mJele: mee"erÛe ner cesnvele IesCÙeeme keâeÙe njkeâle Deens.
Demee efJeÛeej Deeuee. ner kebâheveer mLeeheve keâjleeveeÛe lÙeebveer Øee. efue.
kebâheveer veeWoefJeCÙeeÛes "jefJeues. Ùeb$e meece«eerÛeer GYeejCeer keâjleevee keâpe&
IesCÙeele ÙeMemJeer Peeues. efce$e heefjJeejeletve ‘MesDeme&’ ÛÙee ceeOÙeceeletve
ceeÛe& 2014/17
DeeefLe&keâ JÙeJemLee GYeer kesâueer. Øeespeskeäš ceOÙes [email protected]âefceueer š^er heeefnuee
peelees. lÙeebÛÙee Iejeleerue DeewÅeesefiekeâ DevegYeJe heer"eÛeer efiejCeer ne neslee.
DeMee efmLeleerle lÙeebÛee Øeespeskeäš efjheesš& cebpetj Peeuee. 23 mehšW. 1993
ceOÙes veeWoCeer Peeueer. 17 ef[meW. 1994 jespeer GpJeue Fuesefkeäš^keâume
mš@efheipe Øee. efue. ceOÙes ØelÙe#e Glheeove meg¤ Peeues. meg¤Jeeleeruee
lÙeebvee yepeepe [email protected]šes DeeefCe efJnef[Deeskeâ[email protected] [email protected] ceMeerve ns «eenkeâ
efceUeues. lÙeeveblej keâefcevmeÛesner keâece efceUeues. peieekeâ[s heenCÙeeÛeer
veJeer °er efceUeueer. Ùee °erves les Decesefjkesâlener peeJetve Deeues. JÙeJemeeÙeele
pece yemelees Deens ns ue#eele DeeuÙeeJej 1997 ceOÙes lÙeebveer
MespeejÛee [email protected]š Kejsoer keâ¤ve lesLes štue¤ce GYeer kesâueer.
lÙeebveer ‘meer.Sve.meer.’ JeeÙejceve ceMeerve DeeCeCÙeeÛes "jefJeues.
ns ceefMeve veiejceOÙes heefnuesÛe ceMeerve "jCeej nesles. Ùee
ØekeâuheeÛee KeÛe& 1997 ceOÙes leerve keâesšerheÙeËle heesnÛeuee.
1993 les 2000 Ûee meele Je<ee&le lÙeebÛeer iegbleJeCetkeâ 1
keâesšer 60 ueeKeeheÙeËle heesnÛeueer. meve 2000 heemetve
lÙeebÛÙeekeâ[s yepeepe [email protected]šes, [email protected]ämej DeeefCe [email protected]âefueJej Ùee
ceesšej meeÙekeâ}erÛes keâ[email protected]štueÛes keâece meg¤ Peeues. meve 2006
ceOÙes lÙeebveer oesve veJes Ùegefveš GYeejues. les [email protected]âJe[& Fbefš«esMeve Je Heâ[email protected][&
Fbešf «eMeve ceOÙes cees[Ceejs nesles. kebâhevÙeeÛÙee GYeejCeerveblej lÙeeÛeer ieglb eJeCetkeâ
43 keâesšerJej heesnesÛeueer 16 Je<ee&le 100 keâesšeRÛee Deekeâ[e Deesueeb[tve
heg{s iesuee. peguew 2013 ceOÙes lÙeebveer vesJeeMeepeJeU 25 Skeâj peeiee
Kejsoer keâs}er lesLes GppJeue Fuesefkeäš^keâue ceesšej Øee. efue. Ùee veeJeeves
megceejs 250 keâesšeRÛeer iegbleJeCegkeâ keâ¤ve peeieleerkeâ opee&Ûeer veJeer kebâheveer
meg¤ keâjCÙeeÛÙee leÙeejerle Deensle. ner kebâheveer 2015 ceOÙes keâeÙe&efvJele
nesCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens.
lÙeebÛÙee meJe& kebâhevÙeebveer ‘DeeÙe.Sme.Dees’ ceeveebkeâve efceUJeues Deens.
les Sue [email protected][ šerÛes efmeuJenj mehueeÙej Deensle. S. yeer. yeer. ›eâ[email protected]šve
«eerJnme, keâefcevme pevejsšj, [gkeâešer DeMee ØekeâejÛÙee DevÙe Deveskeâ
kebâhevÙeevee mesJee osleele. osMe-hejosMeeleerue DeewÅeesefiekeâ ØeoMe&veele les mJele:
peeleele. DeeheuÙee DeefOekeâeNÙeebveener hee"efJeleele. 2013 ÛÙee DeKesjerme
yeefueËve ÙesLeer} ÙeeÛe ØeoMe&veele les menYeeieer Peeues nesles. meceepe mesJesmee"er
PešCeeNÙee mebmLeebvee les DeeJepe&tve ceole keâjleele. keâce&Ûeejer Je DeefOekeâejer
ÙeebÛÙeemee"er les Deveskeâ Ùeespevee jeyeefJeleele. DeeOÙeeflcekeâ #es$eelener les
Deeheues Ùeesieoeve osleele. ne efJemleej GYee keâjCÙeele lÙeebÛeer helveer meew.
GpJeuee ÙeebÛeer Kebyeerj meeLe cenlJeeÛeer Jeešles. lÙeebÛÙee veeJeeJe¤veÛe
lÙeebveer DeeheuÙee GÅeesieeÛes veeJe ‘GpJeue’ Demes "sJeues. pÙee efJe<eÙeele
efMe#eCe Peeues lÙeeheemetve Kethe otj DemeuesuÙee efJe<eÙeele keâjeJeer ueeieuesueer
veeskeâjer ner Deefveue Ùeebvee Kethe keâener osTve iesueer. ‘heÛexme’ ne efJe<eÙe
SKeeÅee veJÙee GÅeesieeÛÙee GYeejCeerleerue DeeOeej keâmee "¤ Mekeâlees ÙeeÛes
GoenjCe IÙeeÙeÛes lej Deefveue meeUer ÙeebÛesÛe.
heefjÛeÙe : ßeer. ceesnve YeeieJele, hegCes (9405035669)
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
}sKe / peeefnjele
mesJeeYeeJeer GÅeespekeâ iepeeveve {ies
DeeheuÙee meceepeeleerue hegCes ÙesLeerue
meceepeyeebOeJe ßeer. iepeeveve legUpeejece
{ies ÙeebÛes Je[erue kewâ. legUpeejece Mebkeâj
{ies ns DeuheefMeef#ele heCe JeÙeeÛÙee 15
JÙee Je<eeËheemetveÛe GhepeerefJekesâmee"er
Fuesefkeäš^keâ JeeÙejceve #es$eele veeskeâjer
keâjerle nesles. keâ°, ØeeceeefCekeâheCee Je
meceÙe metÛekeâlee F. iegCeebcegUs les lÙee
#es$eele DevegYeJeer Je efve<Ceele Peeues. ÙeeÛe DevegYeJeeJej lÙeebveer DeeheuÙeeÛe
meceepeeleerue iejpet Je DeeJe[ DemeCeeNÙee meceepeyeebOeJeebvee Ùee #es$eeÛes
ØeefMe#eCe osTve lÙeebvee leÙeej kesâues. hejbleg lÙeebvee JÙeeJenejerkeâ %eeve
keâceer DemeuÙeeves efkebâJee efve:mJeeLe& yegæercegUs mJele:uee DeeefLe&keâ Demee
HeâeÙeoe Peeuee veener, hejbleg les lejerner meceeOeeveer nesles. lÙeebveer Ùee #es$eele
leÙeej kesâuesuÙee meceepeyeebOeJeebveer veeskeâjer, mJeleb$e JÙeJemeeÙe F. ceOÙes
ÙeMemJeer DeMeer Øeieleer kesâueer. hejbleg kewâ. legUpeejece {ies mJele: DeeefLe&keâ
°Ÿee ceeieemeuesuesÛe jeefnues.
Jejerue meJe& heefjefmLeleer lÙeebÛee cegueiee ßeer. iepeeveve legUpeejece
{ies ne lÙeebÛÙee ueneveheCeeheemetve henele neslee. lÙeeves osKeerue
Je[erueebkeâ[tve Fuesefkeäš^keâ JeeÙejceveÛes keâece efMeketâve Iesleues. DeeefCe
ceeÛe& 2014/18
ceveeMeer efpeö yeebOeueer keâer, ÙeeÛe #es$eele mJeÙebjesiepeej keâjeÙeÛee,
veeskeâjer Deefpeyeele keâjeJeÙeeÛeer veener. cnCetve lÙeeves 10 Jeer/ 12 Jeer
heÙeËleÛes efMe#eCe hetCe& keâ¤ve heg{erue efMe#eCe LeebyeefJeues. lÙeeÛe ojcÙeeve
Jeef[ueebÛes DeepeejheCeecegUs og:Keo efveOeve PeeuÙeecegUs DeeefCe kegâšgbyeele
DevÙe keâesCeer efceUJeleer JÙeòeâer vemeleevee osKeerue veeskeâjer ve helkeâjlee,
MetvÙeeletve mJeÙebjespeieej meg¤ keâjCÙeeÛee Â{ efve§eÙe kesâuee. heg{s DeLekeâ
heefjßece, Øemebieer Gheemeceejer menve keâ¤ve ÙeeÛe #es$eeleerue keâeces
efceUefJeueer. DeLee&le DeMee Øemebieer lÙeebvee efnleefÛeblekeâ, veelesJeeF&keâ, efce$e,
meceJÙeeJemeeefÙekeâ ÙeebÛeer JesUesJesUer ceesueeÛeer meeLe Je menkeâeÙe& efceUeues.
meÅe:efmLeleerceOÙes, ßeer. iepeeveve leg. {ies ÙeebÛeskeâ[s Fuesefkeäš^keâue
#es$eeleerue Deheeš&ceWš, Fb[efmš^Deue š^evmeHeâ[email protected]&j, kebâhevÙeeÛeer HTLT
Ûeer keâeces, lemesÛe efveJeemeer JÙeeheejer, GÅeesie ÙeebÛeer MSEDCL Ûeer
cebpegjerÛeer Deveskeâ keâeces Deensle. lÙeebveer osKeerue meceepeeleerue iejpet Je
DeeJe[ DemeCeeNÙee meceepeyeebOeJeebvee Ùee keâeceemee"er ØeeOeevÙe efoues
Deens. DeeefCe les DeeefLe&keâ / meeceeefpekeâ / Mew#eefCekeâ °Ÿee Øeieleer
heLeeJej Deensle. ßeer. iepeeveve {ies ÙeebÛes ßeer efpeJnsÕej meceeÛeejleHexâ
neefo&keâ DeefYevebove Je lÙeebvee YeeJeer DeeÙeg<Ùeeme Gob[ ÙeMe, efmeæer
ueeYees nerÛe MegYesÛÚe !
heefjÛeÙekeâlee& : ßeer. DebyejveeLe {ies, hegCes
YeüceCeOJeveer : 9404739154
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
peeefnjele
ceeÛe& 2014/19
‘‘[email protected]}[b , øeâevme Je Deelee Decesejf keâe’’
cebiesçe Øekeâeçe cegoie}
JÙeJemeeÙe l veeskeâjer efçe#eCe l
TbÛe TbÛe Ies Yejejer ‘‘cebiesçee’’ ~ ‘‘mJes}e’’ (legPeer efØeÙee legPÙee meeLeer}e ~
YeeiÙeJeeve les pevceoeles ‘‘meeOevee-(}#ceer)’’-‘‘Øekeâeçe-(mebYeepeer)’’
hee"erjeKee ne yebOeg ‘‘Ùeesiesçe’’ peCeg jeceeÛee }#ceCe..~
meJe& megKeebÛee Deeiej DeeefçeJee&oeÛes Yeeb[ej ‘‘Deepeerner’’ ‘‘Debpe}er’’
ceele=-efhele= Yeceener ‘‘cegoie} heefjJeejebÛeer, heefj ‘mebmkeâej’ Je=#e heesšs heefjJeejebÛee’’
l
n
çegYesÛÚgkeâ n
ceeJeçeer :- meew. megpeelee Deçeeskeâ ye[Jes, meew. }#ceer ceneosJe owJe, meew. DeefnÙee Deleg} cegoie},
ceecee, ceeceer :- ÙeÙeeleer-meew. De¤Cee/DeefYecevÙeg-meew. Yeejleer/ieewlece-meew. Øeefle#ee
Deepeesyee, Deepeer :- oòeepeerjeJe (DeeCCee), meew. Fbeof je, meew. çekegâb le}e
Deçeer ner heeKejs :- [[email protected] Jewons er, heg¤jepe, Ûew$ee}er, F&çeeve, Ùeogjepe, OeÇJg e
heesšs heefjJeej, efçejeUe (meebie}er)
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
GheJeOet-GheJej Je hee}keâ heefjÛeÙe cesUeJee Heâ[email protected]&
ceeÛe& 2014/20
ßeer efpeJnsçJej ceefn}e ceb[U hegCes mJekegâUmeeUer meceepe, (veejeÙeCehes"keâj) hegCes
Debleie&le (jefpe. veb. SceSHeâ. 11659/hegCes) DeeÙeesefpele DeefKe} YeejleerÙe mJekegâU meeUer meceepeeleer} meJe& Ieškeâebmee"er
GheJeOet-GheJej Je heeuekeâ heefjÛeÙe cesUeJee meve 2014
cesUeJÙeeÛeer leejerKe : jefJeJeej, efoveebkeâ 20 SefØe} 2014
JesU - mekeâeUer 10 les meeÙebkeâeUer 5-00 JeepesheÙeËle
cesUeJÙeeÛes mLeU : efJeCekeâj meYeeie=n, meJn&s veb. 11/1De, OevekeâJe[er, efvece&} heeke&â, ÙeçeJeblejeJe ÛeJneCeveiej, meeleeje jes[, hegCes 43.
ØeJesçe çegukeâ : ØelÙeskeâ GheJeOet-GheJejemee"er ¤. 350/- ØeJesçe heef$ekeâe (Heâ[email protected]&) heg{er}ØeceeCes Demetve lees JÙeJeefmLele Ye¤ve DeeÙe-keâe[& DeekeâejeÛee Heâesšes (jbieerle) pees[eJee.
ØeJesçe çegukeâ [email protected][j& ves hee"efJeuÙeeme meesyele efJeefnle heef$ekeâe jbieerle Heâesšesmen heeefkeâšeletve ceeieer} heeveJejer} mebheke&â heòÙeeJej hee"efJeCes meesyele Deehe}e mebhetCe& heòee Je otjOJeveer ›eâceebkeâner
veceto keâjeJee. [email protected][&jves kesâuÙeeÛeer heeJeleer Heâ[email protected]& meesyele hee"JeeJeer efkebâJee ßeer efpeJnsçJej ceefn}e ceb[U (JeOet-Jej cesUeJee) yeBkeâ [email protected]â ceneje°^, cenelcee Hegâ}s hes"
çeeKee, (314) hegCes yeÛele Keeles ›eâ. 60016027359 Ùee KeelÙeeJej ØeJesçe çegukeâ pecee keâ¤ve yeBkesâÛeer heeJeleer Depee&meesyele pees[eJeer Je meesyele Heâ[email protected]& JÙeJeefmLele Ye¤ve
hee"efJeCÙeeÛeer ke=âheÙee o#elee IÙeeJeer. efkebâJee [email protected] Ùee ces}Jej Deehe}s Heâ[email protected]& Je hewmes YejuÙeeÛeer heeJeleer hee"JeeJeer.
Yeespeve JÙeJemLee : Skeâe (Heâ[email protected]&) meesyele oesve ketâheve efceUleer}. (peeoe ketâhevemee"er ¤. 50/- ØelÙeskeâer) Heâ[email protected]& efmJekeâejCÙeeÛeer Debeflece leejerKe : 10 SefØe} 2014
šerhe : (1) eqo. 11 SefØe} 2014 veblej veeWoefJeCÙeele Dee}s}er veeJes hegjJeCeer Debkeâele Ùesleer}. (2) DeeJeçÙekeâ JeešuÙeeme Heâ[email protected]& [email protected]äme keâ¤ve IesCes,. (3) kegâheve efçeJeeÙe
Yeesieve efceUCeej veener. (4) DebOe Je Dehebie Ùeebvee ceesHeâle ØeJesçe heef$ekeâe efceUCeej Deens. (5) cegKÙe efJeçes<eebkeâ heesmševes hee"efJe}e peeCeej veener. (6) veesoCeer kesâ}suÙee heeJeleereçf eJeeÙe
cegKÙe efJeçes<eebkeâ efceUCeej veener. ceb[U cesUeJee vee veHeâe vee leesše Ùee lelJeeJej YejefJele Deens. lejer meJe& meceepe yebOet-YeefieveeRveer peeefnjele/JÙeefkeäleiele neefok& eâ çegYesÛÚe, osCeiÙee osTve
menkeâeÙe& keâjeJes, ner veceü efJevebleer. Heâ[email protected]& Je [email protected][j& hee"efJeCÙeemee"er mebheke&â heòee : 1) meew. Øeefce}e Deçeeskeâ efÛeu}eU - 763, menkeâejveiej, Yeeie - 1, he©eeJeleer hees}erme
mšsçeve ceeies, ßeerjece efce$e ceb[U peJeU, hegCes 411009. (cees]) 9850921251. 2) meew. ieerlee %eevesçJej nscee[s - 14 yeer mele}pe Deheeš&ceWš, eflemeje cepe}e, hegCÙeeF&veiej,
OevekeâJe[er, hegCes 411042. (cees.) 9049457921
oj - peeefnjele cegKehe=‰eÛes 2 js heeve Je çesJešÛes heeve Ùeeyeeyele ceb[Ueçeer mebheke&â meeOeeJee. µ mebhetCe& jbieerle i}[email protected] heeve ¤. 6000/- µ jbieerle DeOex heeve ¤.
3000/- µ mebhetCe& meeOes heeve ¤. 1500/- µ DeOex heeve. 750/- µ heeJe heeve ¤. 400/- µ neeqok& eâ çegYesÛÚe ¤. 300/- µ DeVeoeve / osCeieer SseÛf Úkeâ
"
"
hegCes mJekegâU meeUer meceepe, hegCes GheJeOet-Jej cesUeJee 2014
JeOet / JejebÛes mebhetCe& veeJeb
n JewJeeefnkeâ efmLeleer - kegâceejer / kegâceej / efJeOeJee / efJeOegj / IešmHeâesefšle (vekeâes Demeuesuee Meyo Kees[e.)
n pevce efoveebkeâ
n pevce ef"keâeCe
n JesU
n JeCe& : ieesje / GpeU/ meeJeUe/ ieJneU/
n efMe#eCe
n veeskeâjer / JÙeJemeeÙe ef"keâeCe
n ceeefmekeâ Øeehleer ¤.
n jeme
n ve#e$e
n ÛejCe
n vee[er
n ieCe
n Ùeesveer
n Dehes#ee
n DeeF& / Jeef[ueebÛeer ceeefnleer
n veeJe
n heòee
n (ceesyeeF&ue) (1)
Jejerue mebhetCe& ceeefnleer Kejer Demetve lÙeeme Deecner peyeeyeoej Deenesle.
heeuekeâebÛeer mener
(veeJe
)
ØeJesMe Heâ[email protected]&
n
n
GbÛeer
mebheke&â : meew. peÙecee}e jeceoeme ieeÙekeâJee[, 623, ®efkeäceCeer Deheeš&ceWš, h}@š veb. 14,
efÛehhee ces[erkeâ}meceesj, cenelcee Hegâ}s hes", hegCes 411042, ceesyee. 9595474009
jbieerle
heemeheesš& /DeeÙekeâe[&
meeF&pe Heâesšes
keâefJelee / efveJesove
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
ØeYet
ØeYet Øesceele peeieefJeuÙee jeleer, GpeUuÙee pÙeesleer
Deevebos ØekeâeMe neslees, lÙee ØeYegØesceemleJe
[esàÙeebÛÙee pÙeesleer, vee[ŸeeÛÙee Jeeleer
keâ¤veer osJe DeeUefJe}e, lesJne ØeYet ØesceeÛee
DeesueeJee ueeYeuee, Deblejer Øesce GÛebyeUues
nekeâ Deeueer ØeYetÛeer, ØesceeÛeer Deele&lesÛeer
Yeòeâ Deved ØeYet SkeâÛe Peeues, lesJneb Øescecegleea meekeâejueer ØeYetÛeer.
- Deej. [er. efuebyekeâj, yeeMeea
YeüceCeOJeveer : 9881827811
vemeerye hes Úes[ jn ieÙee
efo} keâer yeele Gvekeâer DeeBKeeW ceW efvenejlee jn ieÙee
Gvekesâ yeskeâjej efo} keâes ceQ hejKelee jn ieÙee ~~
ceesnyyele keâer KeeF& keâmece mebYee}keâj heieheie Ûe}vee
ye}e keâe Kego iejpe lesjer jen lekeâlee jn ieÙee ~~
JeekeâF& cebefpe} Leer KegefçeÙeeW keâer oes keâoce heeme
efçekeâeÙeleW Gpee[ ieÙes efjçles, iecekeâoW ceW iece heerlee jn ieÙee ~~
yeve ieÙes yeoveeceeW keâer šesef}Ù[email protected] Gvekeâer yeoveeceer yeesef}Ù[email protected] Deveskeâ
yeoveece kesâ pee} ceW DebpeeceW-Fçkeâ yeoveece neskeâj jn ieÙee ~~
G"eÙes Gušs meJee} peJeeye, G"s neLe, Gvceeoyegefæ
efOeveewveer njkeâles Gvekeâer veeoeveer hej lejme Keelee jn ieÙee ~~
Pet"er yeeleW Keesšer veerÙele Gvekeâer, jbie yeo}leer ogefveÙeeB cesb
oeie ceeLes hej }ieekeâj ienjs meÛÛeeF& ceW jn ieÙee ~~
jnce efo}er keâer yeele nw yeesefPe} efKe}ves mes hen}s Hetâ} cegjPeeÙee
JeHeâe keâe nj }cne efveYeeÙee, ne}ele DeefivekegâC[ keâe jn ieÙee ~~
let cesjer ceQ lesje neskeâj, ncemeHeâj hee ve mekeâe cebefpe}
efpeboieer peerle-peerlekeâj neje, nej-nej keâj peerlee Jen ieÙee ~~
çekeâ keâe efÛejeie (pekeâlee) jne efo}ceW, keâheš mes GOoej veneR
çekeâ keâe penj Keepeeleer nw efpeboieer keâes mecePeelee jn ieÙee
veHeâjle keâer efyeie[leer efo}eW keâes peerlevee nes ieÙee cegefçkeâ}
efkeâÙes DeeKejer GcceeroW ‘jeiee’ vemeerye hes Úes[ jn ieÙee ~~
- jcesçe ieeÙekeâJee[ ‘jeiee’
nwõeyeeo, (9848959078)
ceeÛe& 2014/21
Jeie&Ceer, peeefnjele, efveJesove, osCeieer, Megukeâ jÛevee
n ßeer efpeJnsÕej meceeÛeej ceeefmekeâeÛeer Jee<eeakeâ Jeie&Ceer :
¤. 100/- n ßeer efpeJnsÕej meceeÛeej ceeefmekeâeÛeer lennÙeele
Jeie&Ceer : ¤. 500/- n JeOegJej keâes<e Megukeâ Øeefleceen
HeâesšesefMeJeeÙe ¤. 50/-, Heâesšesmen ¤. 100/- (heeÛe
ceefnvÙeeÛes Megukeâ Skeâ$e YejuÙeeme meueie meneJÙee ceefnvÙeele
efJeveeceguÙe ÚheeF&) JesyemeeF&šJej efJeveecetuÙe Øeefmeæermee"er veeJes
veeWoJeeJeer. n DeKeb[ ßeæebpeueer efveJesove : Skeâjkeâceer ¤.
2000/- (osCeieer efceUeuÙeeJej Skeâe Je<ee&veblej Øeefmeæer efoueer
peeF&ue.) n DeeOeejJe[ : Skeâe efoJebieleebÛÙee mcejCeeLe& ¤.
2500/- efkeâceeve n HeâesšesÚheeF& : heemeheesš& Deekeâej ØelÙeskeâer
50 ¤. heesmškeâe[& meeF&pe ØelÙeskeâer ¤. 100/- (jbieerle
ÚheeF&mee"er ÛeÛexvegmeej)n JeOegJej cesUeJes, mcejefCekeâe,
DeefOeJesMeves, mebcesueves Deeefo Ghe›eâceebvee Øeefmeæermee"er
peeefnjeleerÛes oj ueeiet nesleerue. n peeefnjeleerÛes oj : meeOes
Skeâ heeve : ¤. 1500/- meeOes DeOex heeve : ¤. 800/- meeOes
heeJe heeve : ¤. 500/- meeOe 1/4 heeve : ¤. 300/-, 1/
8 heeve : ¤. 200/- n ßeæebpeueer, DeefYevebove, MegYesÛÚe,
efveJesove Skeâe Debkeâemee"er, 5 mes. ceer. yeeÙe 5 meW. ceer. : ¤.
200/-, 5 meW. ceer. yeeÙe 7.5 meW. ceer. : ¤. 300/-, 5 meW. ceer.
yeeÙe 10 meW. ceer. : 400/-¤. n MeleeÙeg<eer YeJe : 10 Je<ex
JeÙeeheÙeËleÛÙee yeeuekeâebmee"er ¤. 100/- Flejebmee"er ¤. 300/
- n Jee{efoJemeeÛÙee MegYesÛÚe! (HeâesšesefMeJeeÙe) : veeJe,
ieeJe, pe. lee. Heâesve ØelÙeskeâer ¤. 100/- (Skeâ ceefnvee DeeOeer
hee"JeeJesle.) n he=‰oeve : Skeâe efoJebieleeÛÙee mcejCeeLe&
(Skeâjkeâceer ¤. 11000/- efkeâceeve)n cegKehe=‰eJej jbieerle
peeefnjeleermee"er heeve 2,3 Je 4 mee"er hetCe& Skeâ heeve : ¤.
4000/-DeOex heeve : ¤. 2000
n cegKehe=‰eJej [email protected] ¤. 3000/- (efkeâceeve) n ßeer
efpeJnsÕej Øeefle‰eveÛes meYeemeo nesCÙeemee"er Depe& ceeieJeeJes.
ØeJesMe Heâer ¤ 11 Jeie&Ceer : DeeßeÙeoeles meYeemeo ¤ 3000
DeepeerJe meYeemeo ¤. 2000
yeBkeâ [email protected]â ceneje°^eÛÙee keâesCelÙeener meer. yeer. Sme. MeeKesletve
efJevee Ûeepe& hewmes hee"Jee. Keeles ›eâceebkeâ : 60061951301
Branch : IFSC Code MAHB 0001000
Keeles veeJe : ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eve, yeBkeâ MeeKee : Fbefoje
Jemeenle hegCes,
šerhe : yeBkesâle YejCee kesâuÙeeÛeer yeBkeâ heeJeleerÛeer cetU Øele
ceeefmekeâeÛÙee heòÙeeJej hee"JeeJeer, meesyele hewmes keâMeemee"er hee"Jeues
lÙeeÛee Kegueemee keâUJeeJee] heekeâeršeletve hewmes hee"Jet veÙes. NEFT/
R T G S Éeje hewmes pecee kesâuÙeeme lÙeeÛeer yeBkeâ heeJeleer hee"JeeJeer.
mebheke&â - ßeer. DepeÙe Skeâyeesšs,
keâes<eeOÙe#e
(020-26962720: 9850954790)
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
GheJeOet keâes<e
2145 : JeOet : Meueekeâe $e+<eerkesâMe mejesos, Denceoeyeeo :
pe. lee. : 31/5/1994, me] 9.30 efce.,
Denceoeyeeo, kegbâYe, JewÅe=efle Oeefve‰e, efmebn,
ÛeewLes ÛejCe, MegõieCe, ceOÙe, ientJeCe&, 5’2’’, ceOÙece, yeer.keâ[email protected] keâefjle Deens heefnuÙee
Je<ee&le efMekeâle Deens. cees"e YeeT-veeskeâjer,
Je[erueebÛes keâehe[eÛes ogkeâeve, DeeF&-ie=efnCeer,
Dehesef#ele mLeU : Deveg®he, efveJÙe&meveer,
mebheke&â : ßeer. $e+<eerkesâMe hegb[ueerkeâjeJe mejesos, DeÕecesIe meesmee.
yebieuee veb. 5, yeer, melÙece veiej peJeU, ceg.hees. Denceoeyeeo
380023, heâesve 079/22744885, 9825258567
(JewYeJe keâekeâe)
(Heâesšes ceeÛe& 14)
2147 : kegâ. jefJevee iepeWõ mejesos, Denceoeyeeo : pe. lee.
6]10.94, og. 12.10 Jee., veJemeejer,
leguee, efÛe$ee, ÛeewLes, JÙeeIeÇ Ùeesveer, Ùece,
ceOÙe, ientJeCe&, 5’-6’’, me[heeleU, yeer.
keâ[email protected] keâjerle Deens, heefnues Je<e& efMe#eCe Ûeeuet,
ueneve YeeT Je Skeâ yeefnCe efMekeâle Deensle.
Jeef[ueebÛes mee[er ogkeâeve, DeeF& ie=efnCeer.
Dehesef#ele mLeU : Deveg®he efveJÙe&meveer,
mebheke&â : ßeer. iepeWõ hebg[ueerkeâjeJe mejesos, DeÕecesIe meesmee., yebieuee
veb 5, yeer, melÙece veiejpeJeU, Denceoeyeeo-23, heâesve veb.
079/22744885, cees. veb. 9825258567 (JewYeJekeâekeâe) (Heâesšes ceeÛe& 14)
2171 : kegâ. Ûeslevee megÙe&keâeble keâesUskeâj, cegbyeF& : pe. lee.
29.8.88, mekeâeUer 11.30Jee., cebgyeF& ÙesLes, ceerve, Gòeje Yeeõheoe,
og m ejs , ceOÙe, 5’2’’ ef v eceiees j e, Dees ± yeer . keâ[email protected] c e.,
DeeÙe.meer.[yuÙet.S.([email protected]Ùej), veeskeâjerÛee DevegYeJe Deens. Dehesef#ele
mLeU : Deveg®he, megefMeef#ele, cegbyeF& Je hegCes mLeUebvee ØeeOeevÙe
mebheke&â : ßeer. metÙe&keâeble heg. keâesUskeâj, yeJex Ûeewkeâ, ieCesMe cewoeve,
meeF&veeLeveiej jes[, ieesUeryeej, Ieeškeâeshej (he.), cebgyeF&-400086
heâesve :022-25094302, 9969007168 (ces 14)
2182 : kegâ. mvesnue jepeWõ keâeUs, Deewjbieeyeeo : pe. lee.
10.02.86, og] 3.14 Jee. De.veiej ÙesLes,
kegbâYe, Meleleejkeâe, eflemejs, je#eme, DeeÅe,
4’11’’, Sce. S. (meeÙekeâ[email protected] u [email protected] p eer ) ,
ÛeeF&u[ DeB[ [email protected]âefceueer keâewefvmeefuebie keâesme&
(ieJnvceXš keâesme&-memetve [email protected]šueceOetve)
Je[erue efpeune heefj<eosle DeefOekeâejer, DeeF&
yeerSmeSveSueceOÙes, yenerCe Skeâ DeefJeJeeefnle,
Dehesef#ele mLeU : Deveg®he] mebheke&â : ßeer. jepeWõ yeeyegjeJe keâeUs,
[er-3/2, Hesâpe-2, keâemeueerJeeue keäueeefmekeâ, leeheef[Ùee veiej,
ceeÛe& 2014/22
Jejo [email protected]šueceeies, oiee& jes[, Deewjbieeyeeo 05, Heâesve : 02402361515/9423449060
(Heâesšes peguew 14)
2194 : kegâ. efMeleue ieesheerveeLejeJe ßes‰, Kegueleeyeeo, efpe.
Deewjbieeyeeo. pe. lee. 1.9.87, henešs 3.20
Jee. Kegueleeyeeo ÙesLes, Je=ef§ekeâ, DevegjeOee,
eflemejs, ceOÙe, osJe, 5’ 3’’, ieesjer Ûe<cee veener,
Sce. S. [er. S[., veeskeâjer - yeoveehetj, efpe.
peeuevee ÙesLes efpeune heefj<eosÛÙee MeeUsle
ef M eef # ekeâe ceeef m ekeâ 23000, Je[er u e
mesJeeefveJe=òe ØeeÛeeÙe&, DeeF& ie=efnCeer, YeeT
Sce.S.yeer.S[, DeeÙe.šer.DeeÙe. veeskeâjerle, DeefJeJeeefnle. Dehesef#ele
mLeU : GÛÛeefMeef#ele, keâeÙecemJe®heer mejkeâejer veeskeâjer. mebheke&â :
ßeer. ieesheerveeLe meoeefMeJejeJe ßes‰, meeUerJee[e, Kegueleeyeeo, efpe.
Deewjbieeyeeo 431101. Heâesve : 9579424466, 9890219565
(Heâesšes ceeÛe& 14)
2195 : kegâ. ØeCeeueer YeeueÛebõ oelejbies, cegyb eF&. pe. lee. 24.10.89,
henešs 4.32 Jee., cegbyeF& ÙesLes, efmebn, ceIee,
ogmejs, DeblÙe, ceveg<Ùe 5‘ 2’’, ieJneU,
yeer.Smmeer. keâ[email protected]Ùegšj (ØeLece ßesCeer), meer[
šsefmšbie keâesme&, veeskeâjer "eCes ÙesLes. Je[erue
efveJe=òe DeefOekeâejer, DeeF& ie=efnCeer, YeeT-yeerF&,
cegbyeF&le veeskeâjerme. Dehesef#ele mLeU : Deveg®he.
mebheke&â : ßeer. YeeueÛebõ oeceesoj oelejbies, 7/
704, ßeer meceLe& Jneruee meesmeeÙešer, meer. [er. osMecegKe GÅeeveeceeies,
Sce. heer. jes[, ceguegb[ (hetJe&), cegbyeF& - 400081, Heâesve :
9969028251
(Heâesšes ceeÛe& 14)
2200 : kegâ. efoheeueer jeceke=â<Ce [nekesâ, Deewjbieeyeeo : pe.lee.
13.09.1981, meb O Ùee 7.30 Jee.,
Deewjbieeyeeo ÙesLes, kegbâYe, hetJee&Yeeõheoe, ØeLece,
5'4'', ieesjer, yeer. S., Sue. Sue.Sce.,
yeer . S[.,[email protected] ceOet v e mes š /ves š mee"er
ueskeäÛejjmee"er hejer#ee osle Deens. [email protected] Ø[email protected]äšerme
keâjerle veener. Je[erue efoJebiele, DeeF& mesJeeefveJe=òe
efçeef#ekeâe, YeeT Sce. keâ[email protected], DeeÙe. meer.
[yuÙet. S., hegCÙeele veeskeâjerme. Dehesef#ele mLeU : GÛÛeefçeef#ele.
mebheke&â : ßeerceleer Fbogceleer jeceke=â<Ce [nekesâ, ceÙetj heeke&â, Dees-3,
nmet & u e jes [ , Deew j b i eeyeeo. heâes v e : 9881814561,
02402392548
(heâesšes ceeÛe&. 14)
2201 : kegâ. MegYeebieer yeeUke=â<Ce kegâje[s, DeesieuesJee[er (keâje[)
: pe. lee. 4.10.1987, mekeâeUer 10.05 Jee., keâje[ ÙesLes, kegbâYe,
Meleleejkeâe, ØeLece, je#eme, DeeÅe efveceieesjer, 5’ 4’’, Des±, me[heeleU,
Sce.Sme.meer ([email protected]), ØeLece Jeie& heer. peer.[er.meer.S. [email protected]šskeâefvekeâ
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
GheJeOet keâes<e
keâ[email protected]Ùes ueskeäÛejj, cee. Øee. 11000/Je[erue mesJeeefveJe=òe, DeeF& ie=efnCeer, cees"er
yeefnCe, (yeerF&. ceskeâ)- efJeJeeefnle, cees"e YeeT
- yeer.F& Fueskeäš^[email protected]äme, efJeJeeefnle, ueneve
YeeT yeer ] šs k eâ (ces k eâ@ . ) Deef J eJeeef n le,
Dehesef#ele mLeU : GÛÛeefMeef#ele, megmebmke=âle,
mecepet l eoej, ef v eJÙe& m eveer , Fb e f p eef v eÙej,
ØeeOÙeehekeâ, megmLeeefhekeâ, keâeÙecemJe¤heer veeskeâjer, mebheke&â heòee : ßeer.
yeeUke=â<Ce jeceÛebõ kegâje[s, efmeæerefJeveeÙekeâ keâ[email protected], ceUe efJeYeeie,
DeesieuesJee[er (keâje[), efpe. meeleeje, 415105 Heâesve : 02164204055, 9881473387, 9881254667 (Heâesšes ceeÛe& 14)
2202 : kegâ. mvesnue Øekeâeçe SKes, Denceoveiej : (veececee$e
Iešmheâesšerle) pe. lee. 25.2.86. og. 12.18
efce. mebiecevesj ÙesLes, efmebn, ceveg<Ùe, ceOÙe, hegJee&,
eflemejs, ceOÙece, ieJneU, Des±, 5' 3'' Sce.
S.yeer.efueye, veeskeâjer heesmš [email protected]âme (keWâõ
mejkeâejer) De.veiej, keäueke&â 6 Je<e&, cee. Øee.
24,000/- Je[erue ›eâ[email protected]šve ef«eJnpe kebâheveer
De.veiej ÙesLes. DeeF& keâesše&le ueIeguesKekeâ, yenerCe
keâ[email protected]Ùegšj ef[hueescee efÉleerÙe Je<e&, IešmheâesšeÛes keâejCe Keesšer ceeefnleer/
DeeefLe&keâ heâmeJeCtekeâ. Dehese#f ele mLeU : Deveg®he, Fbepf eefveDej, mejkeâejer
veeskeâjer, megmebmke=âle, ceveefceUeJet, megmJeYeeJeer] DeeJe[ peheCeeje, ØeLeceJej
DeLeJee veececee$e Iešmheâesšerle. mebheke&â : ßeer. Øekeâeçe oòee$eÙe SKes,
ceOegyeve keâ[email protected], menkeâejveiej, [email protected]š veb. 24, meeJes[er veiej, heâesve :
9767235998-Je[erue, 7276750798-DeeF& (heâesšes ceeÛe& 14)
2203. kegâ. efoheeueer vejWõ ie{erkeâj, hejleJee[e efpe. DecejeJeleer
: pe. lee. 24] 10.1984, je$eer 10 Jee.,
hejleJee[e ÙesLes, legU, osJe, DeblÙe, mJeeleer,
ØeLece, 5’4’’, ieJneU, yeer. F&. (efmeJnerue)
Sce.Sme.meer.DeeÙe.šer. ([email protected]š[email protected]â[), hegCes
ÙesLes veeceebefkeâle kebâheveerle FbefpeefveDej, yeer. [email protected][
meer [email protected]âmeuee jefpemš^sMeve kesâues. ceeefmekeâ
30,000/- Je[erue efveJe=òe (Sce. Sme. F&.
yeer.), YeeT oesve hewkeâer Skeâ JÙeJemeeÙe ([erSceF&) ogmeje yeer. F&.
keâ[email protected]Ùegšj, yeefnCe veener. Dehesef#ele mLeU : yeer. F&. / Sce. F&,
keâesCelÙeener MeeKesleerue, mecebpeme, ceveefceUeJet, Deveg¤he mebheke&â : ßeer
vejWõ yeUerjece ie{erkeâj, Keehe[x [email protected]š, hejleJee[e, lee. DeÛeuehetj,
efpe. DecejeJeleer-444805 Heâesve : (07223) 222488,
09561184464
(Heâesšes ceeÛe& 14)
2204. kegâ. efØeÙebkeâe efohekeâ YeeieJele, Denceoveiej : pe. lee. 2/
2/1991 je$eer 12.05 Jee., keâUbye efpe. Gmceeveeyeeo ÙesLes, efmebn,
hetJee& Heâeuiegveer, eflemejs, ceOÙe, ceveg<Ùe, ieesje, 5’1’’ yeer. [email protected]šJn,
ceeÛe& 2014/23
yeer . F& (F& DeB [ šer . meer . ), Sce. F&
([email protected]), ueskeäÛejj Jee. GlheVe 120000
¤. DeeF& efMeef#ekeâe, Dehesef#ele mLeU :
megmLeeefhele, keâesCelÙeener MeeKesÛee FbefpeefveDej,
Deveg¤he, mebheke&â : [[email protected] efohekeâ oòee$eÙe
YeeieJele, keâeobyejer veiejer, Hesâpe veb. 2 efoheØeYee
yebieuee veb. 51 leeie[ Jemleer, JeeCeer veiej,
heeF&heueeF&ve jes[ Denceoveiej 414003 Heâesve : 8975855738
(Je[erue) 9221042807 (DeeF&)
(Heâesšes ceeÛe& 14)
2205. kegâ. MJeslee megYee<e cegmeUs, Denceoveiej pe. lee.
9.12.82, og h eejer 12.10 Jee.,
Denceoveiej ÙesLes. keâvÙee, nmle, heefnues,
osJe, DeeÅe, ieesje, 5’3’’, Des ±, M.com,
ICWA veeskeâjer keâ[email protected]@me yeBkeâ, cesve MeeKee
hegCes, (Deefmemšbš [email protected]) Jeeef<e&keâ 5.50
ueeKe, Skeâ YeeT Je Skeâ yeefnCe efJeJeenerle.
Dehesef#ele mLeU : Deveg¤he, mecebpeme,
megmJeYeeJeer, mebheke&â : ßeer. Deefvekesâle megYee<e cegmeUs (YeeT), jes. newefmebie
veb. 1, YeeiÙeesoÙe keâ[email protected] yees¤[sceUe, yeeefuekeâeßece jes[, Denceoveiej,
414001. Heâesve : (0241) 2356723, 9422018923, ßeer.
yeeUke=â<Ce peebYeUs- 9822404147
(Heâesšes ceeÛe& 14)
2206. kegâ. meesveeueer DeMeeskeâ {ies, hegCes : pe. lee.29]1.91,
henešs 12.30 Jee. ngyeUer ÙesLes, efceLegve,
hegveJe&meg, efJoefleÙe, osJe, DeeÅe (meewcÙe
ceb i eU) Meeb l eer kes â ueer Deens . meeJeUe
4’11’’,Des ±, yeer. keâ[email protected], PG DBMI, (mes k eb â [ FÙej [email protected] e q h eDej), vees k eâjer
ØeeÙeJnsš kebâheveer, Je[erue efoJebiele, DeeF&
ie=enf Ceer, YeeT Skeâ veeskeâjer, yeefnCe veener
Dehese#f ele mLeU : Deveg®he mebheke&â : ßeerceleer cebieue DeMeeskeâ {ies, 49/
9 Depeb"e new. meesmee. mkeâerce veb 11, mes] 21 efveie[er, hegCes 44, cees.
9850181602, 8446666111 (heâesšes SefØeue 14)
2208. kegâ. vesne ceOegkeâj oe$es, Fboewj (ceOÙeØeosMe) : pe. lee.
26.4.89, mekeâeUer 11.45 Jee., peyeuehetj
(ceOÙeØeosMe) ÙesLes, 5’, Dees ±, ieJneU,
yeer. F&. (keâ[email protected]Ùegšj), veeskeâjer hegCes ÙesLes
SceSvemeer kebâheveerle Øees«[email protected] [email protected]š,
Jeeef<e&keâ 3.35 ueeKe, Je[erue efveJe=òe, DeeF&
ie=efnCeer, YeeT oesve, Skeâ efJeJeeefnle, oesvner
FbefpeefveDej, Dehesef#ele mLeU : GÛÛeefMeef#ele,
yeer. F&./Sce. meer.S/Sce. yeer. S, megmJe®he, mecepetleoej, veeskeâjer
keâjCeeje. mebheke&â : ßeer. ceOegkeâj oe$es, 407/26, vebvoeveiej, Fboewj
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
GheJeOet keâes<e
(ceOÙeØeosMe). Heâesve : 9827670773 (Heâesšes SefØeue 14)
2210. kegâ. keâefJelee efkeâMeesj ceevekeâj, hegCes : pe. lee. 29.12.88,
je$eer 11.14 Jee. Denceoveiej ÙesLes, efmebn,
Gòeje, ØeLece, DeeÅe, ceveg<Ùe, 5’ 2’’, ieesjer,
yeer±, Sce.meer.S., hegCes ÙesLes [email protected]šskeâ kebâheveerle
veeskeâjer, cee. Øee. 35,000. Dehesef#ele mLeU
: Deveg®he. yeer. F&. mebheke&â : ßeer. efkeâMeesj
pÙeesleerjece ceevekeâj, yeer-18, efMeJeØeleehe
meesmeeÙešer,heJeejveiej, ieuueer 1, pegveer meebieJeer,
hegCes 411027, Heâesve: 9881848157 (Heâesšes, SefØeue 14)
2211. kegâ. DeefÕeveer DejefJebo ceevekeâj, Deewjbieeyeeo : pe. lee.
5.7.1992, je$eer 12.25 Jee., osTUieeJe
jepee ÙesLes, efmebn, hetJee&Heâeuiegveer, ÛeewLes, ceveg<Ùe,
ceOÙe, ieesjer, 5’, Dees± ceOÙece yeebOee, yeer.
keâ[email protected], Sce. keâ[email protected] (Ûeeuet), DeeÙeyeerheerSme
efveJe[ hetCe&, šeÙeefhebie Fb«epeer 30, Je[erue
veeskeâjer, DeeF& ie=efnCeer, Skeâ yeefnCe, Skeâ YeeT,
oesIes efMekeâle Deensle. Dehesef#ele mLeU :
GÛÛeefMeef#ele, mejkeâejer / Keepeieer veeskeâjoej efkebâJee Gòece JÙeeJemeeefÙekeâ.
mebheke&â : ßeer. DejefJebo %eeveesyee ceevekeâj, Deej. Skeäme, 15, efmebnie[
meesmeeÙešer, yepeepeveiej, JeeUgbpe, efpe. Deewjbieeyeeo efheve 431136.
Heâes v e : 9881594082, 7276659977, Email :
[email protected] (Heâesšes, [email protected]äšes 14 )
2212. kegâ. oerheeueer (efueueeJeleer) megYee<ejeJe heejCekeâj,
veeÙeieeJe, efpe. veebos[. pe. lee. 22.11.
88, og. 12.08 Jee. ces<e, YejCeer, efÉleerÙe
ceOÙe, ceveg<Ùe, yeer. S. [erS[, ieesjer 5’,6’’,
vees k eâjer , ef M e#eCe mes e f J ekeâe, Jeef [ ue
JÙeJemeeÙeele, DeeF& ie=efnCeer, YeeT oesve efMe#ekeâ, Skeâ efMekeâle Deens, yeefnCe Skeâ
efJeJeeefnle. Dehesef#ele mLeU : efMe#ekeâ,
ØeeOÙeehekeâ efkebâJee MeemekeâerÙe/efpe.he. veeskeâjer, JeÙeele 3 les 4 Je<eeËÛes
Deblej DemeeJes. mebheke&â : ßeer. megYee<e ®bpeepeer heejCekeâj, meeF&ke=âhee
Heâesšes mšgef[Dees, ceg. hees. lee. veeÙeieeJe, efpe. veebos[ 09. Heâesve :
08983729909 Dekeâesuee. mebheke&â : ßeer. ceOegkeâj ceeUesos (ceecee)
9421794641
(Heâesšes SefØeue 14)
2213 : kegâ. Deefmcelee efJeÕeveeLe ÛeewOejer,
hegCes : pe. lee. 27.12.81, me. 7.57 efce.
hegCes ÙesLes, Oeveg, hetJee&<ee{e, ogmejs, ceveg<Ùe,
ceOÙe, 5’’, 45 efkeâuees, ieesjer, Desyeer±,
yeer . meer . Sme., meer . [@ k eâ, vees k eâjer
[email protected]äšJesDej FbefpeefveDej, Je[erue [[email protected]äšj,
ceeÛe& 2014/24
DeeF& yeer.Smmeer, [er.Sce.Sue.šer. ie=efnCeer, YeeT efJeJeeefnle,
[email protected]äšJesDej FbefpeefveDej, Dehesef#ele mLeU : Deveg®he, efveJÙe&meveer,
megmLeeefhele, mebheke&â : [[email protected] efJeÕeveeLe Yeespejepe ÛeewOejer Heä[email protected]š-55,
[email protected]â-meer, meeJeble efJenej, Hesâpe 1, keâe$epe [sDejer Mespeejer, keâe$epe,
heg C es
46.
Heâes v e
9975615580,
9960495656
(Heâesšes SefØeue 13)
2214 : keâg. efMeleue ieCesMe mejesos DecejeJeleer : pe. lee.
28.09.1982, mekeâeUer 10.40 efce.
DecejeJeleer ÙesLes cekeâj, ßeJeCe, ogmejs, osJe,
DeblÙe, Dees±, 4’9’’, yeer. yeer. S. Sce. yeer.
S. HeâeÙeveevme, Je[erue efoJebiele, DeeF& ie=efnCeer,
YeeT ef J eJeeef n le, Dehes e f # ele mLeU :
ef v eJÙe& m eveer , GÛÛeef M eef # ele, meg m eb m ke= â le,
megmLeeefhele. mebheke&â : ßeer. meefÛeve ieCesMe
mejesos, mejesos [email protected]škeâue kebâheveer, jepekeâceue Ûeewkeâ, DecejeJeleer,
444601, Heâesve : 0721-2673444 (efve.) 9822204383,
8087644000
(Heâesšes SefØeue 14)
2216 : kegâ. heuueJeer legUpeejece DebyeU{ies, hegCes pe. lee.
25.08.83 cee{e, me] 7.43 Jee., 5’ 6’’ ieesje B. E. MBA
(persuing) yengje°^erÙe kebâheveerle hegCes ÙesLes product Design Engr.
- group leader cee. Øee. 83900 kegbâYe, hetJe&, Yeeõheoe, DeeÅe,
ceveg<Ùe, efmebn. Je[erue [email protected]âveje yeBkesâle [email protected]âmej, DeeF& heoJeerOej Iejkeâece.
Dehesef#ele mLeU : Deveg¤he] mebheke&â : ßeer. DebyeU{ies šer. Sme. 14
efMejer<eÛebõ new. meesmee. efJeceeve veiej hegCes-14 ceesyeeF&ue :
9689880286, 9960850722 7387296977 (ceeÛe& 14)
2217:kegâ. mvesnue megYee<e keâeUs (IešmHeâesšerle), Deewjbieeyeeo,
pe.lee. 14.02.81, meesvehes", 5.30 henešs,
efceLegve, ce=ie 3, ceOÙe, osJe, 4’ 9’’ efMe#eCe M.A.
BED. MSW ieesje Jeef[ue mesJeeefveJe=òe, DeeF&
ie=efnCeer, oesve YeeT, Skeâ YeeT efJeJeeefnle.
Dehese#f ele mLeU : Fbepf eefveDej GÛÛeefMe#eerle, mebheke&â
: ßeer. megYee<e keâeefMeveeLe keâeUs, [email protected]š veb. 17
efMeJevesjer veiej, peJeenj veiej hees.mšsMevepeJeU,
ieejKes[e heefjmej, Deewjbieeyeeo. Heâesve 0240-2347775 cees.
9423147368, 9422735015
(Heâesšes ces 14)
2218 : kegâ. ceÙegjer osefJeoeme keâueeves,
veeiehetj, pe. lee. 18.08.90, hejUer
JewpeveeLe, mekeâeUer 08.18 Jee 5’ 00’’
keâke&â, hegveJe&meg, 4, DeeÅe, osJe, ieJneU B.
Tech (Chemical) M. B. A. (H.R) hegCes,
Je[erue keWâõ ØecegKe efMe#eCe efJeYeeie, DeeF& efMe#eerkeâe
efpe. he. veeiehetj, YeeT ueneve B. Teach
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
GheJeOet keâes<e
(Chemecal) Final. (L.I.T) Dehese#
f ele mLeU : Deveg¤he, GÛÛeefMe#eerle,
ØeeOÙeehekeâ mebheke&â : ßeer. oseJf eoeme leesleejecepeer keâueeves 45/ [eÙeceb[ veiej/
hees. DeÙeesOÙeeveiej veeiehetj 440024 Heâesve : 0712-2711690 cees.
yee. 9422810221, 9420018425
(Heâesšes ces 14)
2219 : kegâ. efØeÙee ßeerjecepeer Ûehešs, DecejeJeleer, pe. lee. 8.5.88
meeÙeb 8. 15 pe. veeJe : KeesueosJeer veeiehetj ÙesLes,
cekeâj, ßeJeCe, DeblÙe, osJeieCe 5’1’’ Bsc
(Comp) M.B.A (H. R) B. A. C (Psy-
Jeef[ue keâes. yeBkeâ Dekeâesuee
(MeeKeeefOekeâejer), DeeF&, ie=enf Ceer, oesve yeefnCeer
efJeJeenerle YeeT Skeâ (ueneve) Dehese#f ele mLeU
: Deveg¤he mebheke&â heòee : ßeer. efovesMejeJe efJe. KebieeUs, ceeÛeermemeeLe, Sve.
Deej. efJeúue šWheU, mejeHeâe, DecejeJeleer - 1, Heâesve : 9503478127,
ßeer. ßeerheeo De. kebâieues (hegCes) 942295042 (Heâesšes ces 14)
2220 : kegâ. Ûeslevee ØeYeekeâj heesj,s cegyb eF&, pe. lee. 8.1.87 me.9.15
Fmueecehetj (meebieueer ÙesLes) ces<e, DeefÕeveer,
3 js, DeeÅe, osJe 5’4’’, ient, B.COM, ICA
chology),
(Industrial Computer Accounting
Auto Cadd (Drafting 2 D) Dehesef#ele
mLeU : Deveg¤he, hegCes-cegyb eF& mLeUeme ØeeOeevÙe
Email : [email protected] mebheke&â
: ßeer. ØeYeekeâj ke=â<Cee heesjs, ßeer. meeOeg ÙeeoJe
ÛeeU, efvelÙeeveboveiej Skeâlee mesJee ceb[U, Heä[email protected]š veb. 109/10 Ieeškeâeshej,
cegyb eF& 86 Heâesve : 8983062020 (DeeF&) (Heâesšes ceeÛe& 14)
2221 : kegâ. cecelee jcesMe pejbie, Dekeâesuee : pe. lee. 16.2.1986,
og. 2.45 Jee. ces<e, ke=âeflekeâe heefnues, DeblÙe,
je#eme, 5’ 2’’, meeJeUe, yeer.S.Sce.Sme.
(hegCes), F.Sce.Sme. (®yeer [email protected]šue, hegCes)
meer.meer.SÛe.meer.peer.Dees. [er.JeeÙe.S.Sce.S.
mebmke=âle, meOÙee Keepeieer ®iCeeueÙeele veeskeâjer,
Je[erue Mesleer JÙeJemeeÙe, DeeF& ie=efnCeer, oesve
yeefnCeer, YeeT Skeâ efMekeâle Deens. Dehesef#ele
mLeU : efveJÙe&meveer, FbefpeefveDej, [[email protected]äšj, Sce,. yeer.S. Deveg®he. mebheke&â
: ßeer. jcesMe efMeJeepeer pejbie, yeeUehetj jes[, [email protected]âveuepeJeU, cee®leerveiej,
pegves Menj Dekeâesuee 444002, Heâesve : 9921378510,
9226798100
(Heâesšes ces 14)
2223. kegâ. Øeepeòeâe ØeYeekeâj ueJneUs,
DecejeJeleer pe. lee. 25.06.1986
meeÙebkeâeUer 5.38 DecejeJeleer cekeâj, Oeefve‰e,
heefnues, je#eme, ceOÙe, yeer± 5’2’’ efveceieesje,
Sce. keâ[email protected], Sce yeer. S. (mebhetCe& efMe#eCe
Fb«epeer ceeOÙece) Je[erue JÙeJemeeÙeer Je
ceeÛe& 2014/25
Meslekeâjer, DeeF&-ie=nerCe, Dehesef#ele mLeU : Deveg¤he, mebheke&â heòee
: ßeer. ØeYeekeâj ueJneUs, peer 2 jÛevee Deesce ueeue yebieuee jes[,
[email protected]âche 444602 (ceneje°^) Heâesve : 9422159831
9422949693
(Heâesšes ceeÛe& 14)
2224 : kegâ. mJehvepee Yeemkeâj keâewmeeues, hejUer-Jew. : pe. lee.
30.3.1984, ogheejer 12.55 efce. kegbâYe,
DeeÅe, hegJee& Yeeõheoe, ØeLece, ieesjer 5'1'' Dees±
Sce. S. (ie=nefJe%eeve B.ed), Je[erue
[email protected]âmej, ceneje°^ «eeceerCe yeBkeâ, DeeF&
ie=efnCeer, YeeT oesve DeefJeJeeefnle, efçe#eCe
Ûeeuet. Dehesef#ele mLeU : ØeeOÙeehekeâ,
FbefpeefveDej, mejkeâejer veeskeâjer, mebheke&â : ßeer.
Yeemkeâj efJeúuejeJe keâewmeeues, he©eeJeleer ieuueer, hejUer JewpeveeLe, efpe.
yeer[ 15, heâesve : 02446-225302, 9421271440.
(heâesšes ces. 14)
2225. Jyoti Jujare, Dob : 10 June 1986 (Hyderabad),
Time : 17.40, Mithun, Punarvasu
3, Fair, 5'. 2" Education : M. S./Mis
University of Illioninos, Chicago,
USA, Employment : Business
analiyst, Place of work : Newyork
USA, Parents : Father- Retd. Bank
Officer (Bank of Baroda), Mother :
Houshold, Brother - Deepak M. S.
Working in Newyourk, Add. :
Hanumantrao Jujare, Om Niwas Flat No. 5. HMT
Nagar, Nacharam, Hyderabad 500076. Phone :
09652694878,
040-27170029.
Email
:
[email protected], Expectation : Boy- M.S. MBA
& Working in US
(Photo June 14)
2226 : JeOeg : [[email protected] kegâ. efØeÙeebkeâe jcesMe meeieeJekeâj, ceuekeâehetj
: pe. lee. 15.04.1989, ogheejer 12.40
efce. keâje[ ÙesLes, keâke&â, DeeMuesMee, je#eme,
DeblÙe, ieJneU, me[heeleU yeebOee, heeÛe Hetâš,
yeer.S.Sce.Sme. S±, Je[erue, DeeF& ie=efnCeer,
Skeâ yeefnCe, Skeâ YeeT efMekeâle Deens.
Dehes e f # ele mLeU : Sce.yeer . yeer . Sme.,
yeer.S.Sce.Sme. FbefpeefveDej, Sce, F&. Sce.
šskeâ, yeer.[er.Sme. mebheke&â : ßeer. jcesMe yeeUke=â<Ce meeieeJekeâj, ieCesMe
keâ[email protected], DeeieeefMeJeveiej, hees. ceuekeâehetj, lee. keâje[, efpe. meeleeje415539 Heâesve : 9423265549
(Heâesšes petve 14)
2227. kegâ. vegleve Mejo efÛeuueeU, DeeUbo, efpe. iegueyeiee& :
pe.lee. 12.2.1988, 5’3’’ henešs 4 Jeepelee, Je=ef§ekeâ, ceOÙe, osJe,
DevegjeOee, 5’3’’, ieesje, B.E. (Produclion Engineerine)
MBA veeskeâjer-L&T Compyny Bangalore ceeefmekeâ Øeehleer :
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
GheJeOet keâes<e
18000/- Dehesef#ele mLeU : Deveg¤he
mebheke&â heòee : ßeer. Mejo efÛeuueeU ‘‘cegòeâe
kegbâpe’’ DebyeeYeJeeveer cebefojepeJeU, yeensj hes"
DeeUbo, efpe. iegueyeiee& 585302 ceesyee :
09986442008/09986442008/
08477202958 (Heâesšes ceeÛe& 14)
2228. kegâ. efmcelee megjsMe nscee[s, hegCes; pe. lee. 28.10.1986,
ogheejer 12.37 ceer hegCes, efmebn, ceIee, le=leerÙe,
je#eme, DeblÙe, GpeU, 5’3’’, megÂ{, Sce.S.
(DeLe&MeeŒe), ef[hueescee Fve «eeefHeâkeäme Je
[email protected] e f H eâme [email protected] š es e f c eMeve keâes m e& het C e& ,
HeâeÙeveeef M eÙeue Dekeâew š eR i e keâes m e& het C e& ,
Sce.Sme.meer.DeeÙešer keâesme& hetCe&, Je[erue mesJee
efveJe=òe jepÙe MeemeefkeâÙe keâce&Ûeejer, DeeF&
ie=efnCeer, oesve YeeT-oesIesner veeskeâjerle cees"e hegCes ÙesLes veeskeâjerme (Bcom
PGDBM) Je Oeekeâše nesmetj (yeWieueesjpeJeU) ÙesLes veeskeâjerme (BE
Mechamical) Dehesef#ele mLeU : Deveg¤he, GÛÛeefMe#eerle mebheke&â
: ßeer. megjsMe efJe<Ceg nscee[s. ieesoeJejer Deheeš&ceWš, [email protected]š veb. yeer-4
Deeveboveiej, meveefmešer jes[ Je[ieeJe, yegõgkeâ hegCes-411051 Heâesve :
020-24348018/9960743429 (Heâesšes ceeÛe& 14)
2229. kegâ. keâmlegjer vejsvõ heeJe[s, Dekeâesuee; pe.lee. 27.3.1987,
mekeâeUer 9.05 efceveeršs, Dekeâesuee (efJeoYe&),
kegbâYe, Meleleejkeâe, DeeÅe, je#eme, GpeU
5’1’’, me[heeleU, heesmš «[email protected]ÙetSš, ceemšme&
FveefHeâefpeDeesLesjefhe (yeer.heeršerSÛ[email protected][Sce.heeršerSÛe.) met-peeskeâ Lesjefhemš, Je[erue
efHeâefpekeâ[email protected]äÙethesMeveue, Lesjefhemš, DeeF&ie=efnCeer, Skeâ cees"er yeefnCe keâ[email protected]Ùetšj
FbefpeefveÙej DeefJeJeeefnle, Skeâ ueneve YeeT efMekeâle Deens Fbefpe. 2js Je<ex
Dehesef#ele mLeU : [email protected]@Leer [[email protected]äšj, FbefpeefveÙej, meer.S, Yee. Øe.
mes., Deeceea [email protected]âmej, Deveg¤he, mebheke&â heòee : [[email protected] vejWõ eqnjeceCe
heeJe[s ‘efnjeceCe’, pegveer pe"ej hes" heesefueme Ûeewkeâermeceesj, pe"ej hes"
Ûeewkeâ, Dekeâesuee (efJeoYe&) 444005 ceesyee. 9822235808 Email
id - [email protected]
(Heâesšes petve 14)
2230. kegâ. keâvekeâ vejWvõ heeJe[s, Dekeâesuee; pe.lee. 16.3.84,
og. 1.55 efce., hejU (cegbyeF&), efmebn, hetJee&
Heâeuietve, ceOÙe,ceveg<Ùe, ieesje, 5’2’’, ceOÙece
yeebOee, yeer. F&. (keâ[email protected]Ùetšj), [email protected]@[email protected],
Je[erue efHeâefpekeâ[email protected]äÙethesMeveue, Lesjefhemš,
DeeF& - ie= e f n Ceer , Skeâ ueneve yeef n Ce
efHeâefpeDeesLesjefhemš DeefJeJeeefnle, Skeâ ueneve
ceeÛe& 2014/26
YeeT efMekeâle Deens Fbefpe. ogmejs Je<e&. Dehese#f ele mLeU : eqveJÙe&meveer,
GÛÛeefMeef#ele, FbefpeefveÙej, Deveg¤he mebheke&â : [[email protected] vejWõ eqnjeceCe heeJe[s
‘efnjeceCe’ pegveer pe"ej hes" heeseuf eme Ûeewkeâermeceesj pe"ej hes" Ûeewkeâ, Dekeâesuee
(ef J eoYe& ) 444005 cees y ee. 9822235808 Email :
[email protected] (Heâesšes petve 14)
2231. kegâ. Je<ee& efkeâMeesj Iees[,s Deewjib eeyeeo; pe.lee. 15.4.1986,
je$eer 11.20, Deewjbieeyeeo ÙesLes, efceLetve, Deeõe&
ef l emejs , ceveg < Ùe ieJneU 5’2’’ B.SC
Nursing ef[«eer keâesme& 4 Je<ex veeskeâjer
ef c euš^ e r c eOÙes [email protected] â hšve heoeJej keâeÙe& j le
Deewjbieeyeeo cee.Øee. 40,000 ± Skeâ YeeT
GÛÛeefMeef#ele DeeqJeJeeefnle, DeeF& Je Je[erue
mesJeeefveJe=òe. Dehesef#ele mLeU : Deveg¤he,
mecepegleoej, efveJÙe&meveer mebheke&â : meew. megceve efkeâMeesj Iees[s, [email protected]š veb.
33, meleheeueveiej vÙeg hene[efmebiehegje, [er S[ keâ[email protected] peJeU, nvegceeve
šskeâ[er heefjmej, Deewjbieeyeeo-431004 ceesyee : 9325360313
(Heâesšes mehšW 14)
2232 : kegâ. ëe=leer jcesMe yeebyeue, DebpeveieeJe megpeea : pe. lee.
2]1.87 je$eer 1.25 Jee. DebpeveieeJe megpeea,
cekeâj, Oeefve‰e, ceOÙe, 5 Hegâš 2 FbÛe, Sce.
keâ[email protected] (Fb«epeer cee.), heer.peer.[er.yeer.Sce.
MSCIT, Tally, E-commerce Certificate & Diploma, Typing -English
40, Marathi-30 Skeâ YeeT Je[erue Keepeieer
veeskeâjer. Skeâ YeeT DeefJeJeeefnle. Dehesef#ele
mLeU : Deveg®he. mebheke&â : ßeer. jcesMe peveeo&ve yeebyeue, ceg. hees. keâe"erhegje,
efmeæsÕej ceboerjepeJeU, DebpeveieeJe megpeea, lee. DebpeveieeJe megpeea, efpe.
DecejeJeleer, cees. 8806050200
(Heâesšes ceeÛe& 14)
2233. kegâ. cebie} (ieewjer) megYee<e heeb{jheós, keâje[ : pe.lee.
20.09.1985, mekeâeUer 7.48
FÛe}keâjbpeer, 5’4’’, ieesje, yeer. F&. (ceskeâ),
DeeÙeyeerSce, Fbef[Ùee Øee. ef}. hegCes, Je=efçÛekeâ,
DevegjeOee, ÛelegLe&, ceOÙe, osJe, ce=ie, Dehesef#ele
mLeU : hegCes ØeeOeevÙe, Deveg¤he mebheke&â :
ßeer. megYee<e yeeyegjeJe heeb{jheós, heeLe&, 467/
44 }#ceer veejeÙeCe veiej çeefveJeej hes",
keâje[ - 415110 Heâesve : 992636011, 9850970358
(Heâesšes ceeÛe& 14)
2234. kegâ. efØeleer efJeú} keâebyeUs, keâesunehetj : pe. lee.
3.10.1990, og. 2.14 Jee. ceerve, hetJee&Yeeõheoe, ceveg<Ùe, DeeÅe, 4’
11, SÛe.Sme.meer . , [er . šer . S[. Fb i }er ç e
cesef[Dece mketâ} ÙesLes efçeef#ekeâe, Je[er} efoJebiele, DeeF& ie=efnCeer, yenerCe
GheJeOet keâes<e
Skeâ efçekeâle Deens, YeeT Skeâ efçekeâle Deens. 9623959015/9850456834
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
Dehesef#ele mLeU: Deveg®he. mebheke&â : ßeerceleer
megefçe}e efJeú} keâebyeUs, meejbiee Deheeš&ceWš,
meceü e šveiej,
keâes u nehet j ,
cees. 9766104045, 9011092379
(Heâesšes ceeÛe& 14)
2235. kegâ. mJeeleer jceekeâeble hegb[, Deewjbieeyeeo : pe. lee.
16.09.1986, mekeâeUer 10.15 Jee.
Deewjbieeyeeo ÙesLes, kegbâYe, Oeefve‰e, ÛeewLes,
je#eme, ceOÙe, 5’3’’, yeer.±, Sce.S.,
DeeÙe. šer. DeeÙe. (FvHeâ[email protected] šsÄeâ[email protected]@peer),
Sce. Sme. meer. DeeÙe. šer., šeÙeefhebie ceje"er 40 Me. Øe. ceer., Fb«epeer 40 Me.
Øe. efce., veeskeâjer-heer. SHeâ. [email protected]âme, Je[erue
veeskeâjer - efØebšeRie Øesme, DeeF& ie=efnCeer, YeeT yeer. keâ[email protected], DeeÙe. šer.
DeeÙe., veeskeâjer - mkeâes[e kebâheveer, Deewjbieeyeeo, Dehesef#ele mLeU :
Deveg¤he, mebheke&â heòee : ßeer. jceekeâeble efJeúuejeJe hegb[, Sve-11,
peer-12/8, veJepeerJeve keâ[email protected], n[keâes, Deewjbieeyeeo, Heâesve :
cees. 9673694315, 9604453433(Heâesšes SefØeue 14)
2236. kegâ. Dece=lee Deveble YeeieJele, yeer[ : pe. lee.
25.05.90, je$eer 9.45 Jee. DebyeepeesieeF&,
efpe. yeer[, Je=<eYe, ce=ie, 2 js, 5’4’’,
ieesje, yeer. F&. ( E &TC) cees"er
yeefnCe-efJeJeeefnle (U.S.A), YeeT 12
Jeer meeÙevme efMekeâle Deens. Je[erue JÙeJemeeÙe,
DeeF&-ie=efnCeer Dehesef#ele mLeU : [[email protected]äšj
FbefpeefveÙej efkebâJee GÛÛeefMeef#ele mebheke&â heòee
: ßeer. Deveble megoecejeJe YeeieJele, 3-8-70, Ûebove [email protected]šue
meceesj, jefJeJeej hes", yeer[ 431122 Heâesve : 02442230403/ 9370282577
(Heâesšes peguew 14)
2237. kegâ. efveefkeâlee megjsMe ueJneUs, veeefmekeâ : pe. lee.
02.11.1989, henešs 3.12 Jee.
(ieg¤Jeej Gpe[lee), 5’5’’, me[heeleU
yeebOee, GpeU, Je=ef§ekeâ, pes‰e (Meebefle kesâuesueer
Deens.) 2 js, DeeÅe, je#eme, A+ve,
M.Sc. Zoology (hegCes), veeskeâjer-hegCes
efmebšsue kebâheveer, ceeefmekeâ ¤. 8000
mšeÙeheW [ , Je[er u e MSEB, DeeF&
Defence Dept. veeskeâjer, Skeâ ueneve yeefnCe efMekeâle Deens.
Dehese#f ele mLeU : Fbepf eveerÙej, Deveg¤he. mebheke&â : ßeer. megjMs e ueJneUs,
ßeer yebieuee, [email protected]š ›eâceebkeâ 44, mJeeceer meceLe& veiej, meveHeäueeJej
jsmeer[svmeer peJeU, pesue jes[ veeefmekeâ jes[ 422101 Heâesve :
ceeÛe& 2014/27
(Heâesšes peguew 14)
2238. NAME : Deepali Godle (Hema ), Chittorgarh
(Raj.): D. O. B. : 14 August,
1985, 11:40 PM, AT Chittorgarh
, 5' 4'', M. Com, Diploma in
Computer (COPA)PG Diploma in
Human Rights, Head Cashier,
SBBJ Chanderiya, Chittorgarh,
Mother House Wife, Residence
: Shri sh. Nattu Sonuji Godle, G69 Sector No. 5 Gandhi Nagar
Chittorgarh (Raj)312001 Contact : 09414732341,
09460365278
(Photo July 14)
2239. kegâ. eqohleer efJepeÙe meoiegues, Deewjbieeyeeo : pe. lee.
22.3.1989, me. 5.5 Jee. veebos[ ÙesLe<e,
5’00’’, keâvÙee, ceveg<Ùe, DeeÅe, Gòeje Heâe.,
yeer. šskeâ (keâ[email protected]Ùetšj meeÙevme), FbHeâesefmeme
kebâheveer ÙesLes veeskeâjer, Skeâ yeefnCe efJeJeeefnle,
hegCes, Dehesef#ele mLeU : FbefpeefveDej, Deveg®he,
GÛÛeefMeef#ele mebheke&â : ßeer. efJepeÙe ÉejkeâeveeLe
meoieg}s efveJe=òe Ghe-DeefYeÙeblee, jes neGme ›eâ
17, DeefYe<eskeâ [email protected], he©eeJeleer veiej ieš ›eâ. 90/2 meeleeje, yeer[
yeeÙe heeme jes[, jeOee cebieue keâeÙee&ueÙe ceeies, Deewjbieeyeeo 431011,
Heâesve :9420809597, 9421295599 (Heâesšes HesâyegÇ 15)
2240. kegâ. veceülee Meebleejece efškesâkeâj, Ûebõhegj : pe. lee.
23.10.1990, og 1.45 Jee. ceeuesieeJe
(efpeune-veeefMekeâ), pes‰e, 4 Les, DeeÅe,
je#eme, 5’4’’ ieJneU, yeer±DeeÙe. šer.
ef[hueescee, yeer. F&. keâ[email protected]Ùetšj šsÄeâ[email protected]@peer,
(Mes J ešÛes Je<ex ) , Dehes e f # ele mLeU :
Deveg®he, efveJÙe&meveer, mecekeâ#e Demejkeâejer
heoeefOekeâejer, mecebpeme, mebheke&â : ßeer.
Meebleejece vejWõ efškesâkeâj, ‘efveueercee meove’, [email protected]š ›eâ. 54 iepeeveve
cebefojeceeies YeeJeveeLe cenejepe meesmeeÙešer ceg. hee. peer. Ûebõhegj (ceneje°^
jepÙe) 442401, Heâesve : 9922278631, 8007681796
(Heâesšes ceeÛe& 15)
2241 : kegâ. yeefyelee DeMeeskeâ S[kesâ, hegCes : pe. lee. 15.4.85,
me] 5.45 Jee., hegCes ÙesLes, kegbâYe, Oeefve‰e, ÛeewLes,
ceOÙe, je#eme, 4’ 11’’, ieesjer, Des± ef[hueescee
Fve keâ[email protected]Ùegšj FbefpeefveDeefjbie, yeer.meerS.,
S.meer.S., veeskeâjer-efnbpeJe[er hegCes ÙesLes [email protected]äš.
Fbefpe., Je[erue efveJe=òe, DeeF& ie=efnCeer, ueneve
yenerCe, Sce. keâ[email protected], ueneve YeeT Sce. meer
Sme., yeefnCe Je YeeT veeskeâjerme. Dehesef#ele
mLeU : yeer. F&./[email protected]äšJesDej FbefpeefveDej/ScemeerSme/ScemeerS. mebheke&â
GheJeOet keâes<e
ceeÛe& 2014/28
: DeMeeskeâ nCeceble S[kesâ, meb. veb. 32, 13/17, Yeejleer efJeÅeeheer" keâ[email protected]Ùetšj #es$eele}e DemeeJee. mebheke&â : ßeer. efJepeÙe hegb[}erkeâ
heefjmej, DeJeOetle keâ[email protected]ämepeJeU, DeebyesieeJe yeg.~~, hegCes 46. Heâesve iegUso, y}[email protected]â veb. 86 cegkeäleer veiej pevelee yeBkeâ keâ[email protected]}veerpeJeU,
: 9850430889, 9860465453
(Heâesšes ces 14)
ef J epeehet j jes [ , mew H et â }, mees } ehet j 413004,
(Heâesšes [email protected]š 15)
2242 : kegâ. DevegjeOee Deeyeepeer meelehegles, hejYeCeer : pe. lee. Heâesve : 9403292233
27.10.1988, me] 7.45 Jee., pee}vee ÙesLes, 2245 : kegâ. Skeâlee mebpeÙeheble Ieešs, DebpeveieeJe megpeea
5’, ieesje, Je=<eYe, jesnerCeer, heefn}s, DevlÙe, : pe. lee. 26.6.1987, mekeâeUer 08. Jee 20 ef c e,
ceveg<Ùe, yeer±, Sce. keâ[email protected], ef[. šer. S}, Sce. DebpeveieeJe megpeea, 5’4’’, ieesje, efceLegve, DeeÅe Deeõe&, heÇLece,
yeer. S. (HeâeÙeveevme) ØeLece Je<e& efçe#eCe efçe#eCe -B.E. (Instumentation), veeskeâjer hegCes ÙesLes,
Ûee}t, efpe. [er. meer. S, heeme, ceje"er, Fb«epeer }neve YeeT oesve, Dehesef#ele mLeU : Deveg¤he, mebheke&â : ßeer.
šeÙeefhebie, Sce. Sme. meer. DeeÙe. šer, š@}er, mebpeÙe oòeesheble Ieešs, DebpeveieeJe megpeea efpe. DecejeJeleer Heâesve :
heeme, Sce. Sme. F&. yeer., DebyeepeesieeF& ÙesLes 9096687699
(Heâesšes ces 14)
DekeâeQšmed Deefmemšbš, Je[er} mesJeeefveJe=òe, DeeF&-ie=nerCeer, oesve yeefnCeerÛes
}ie> Pee}s., Skeâ yeefnCe MCA HeâeÙeve} efçe#eCe Ûee}t, Skeâ YeeT 2246 : kegâ. ceeOegjer Øeceeso JeeIe, [eWefyeJe}er : pe. lee.
2.7.87, me. 9.51, Hewâpehegj (peUieeJe), efmebn, hetJe& Heâeuiegve,
BE, ([email protected]âefvekeâ}), Debleerce efçe. Ûee}. Dehesef#ele mLeU : Deveg¤he,
çeemeefkeâÙe efkebâJee efveceçeemekeâerÙe, Ûeebie}e JÙeeJemeeefÙekeâ efveJe&meveer, ceOÙe, ceveg<Ùe 5’ 4’’, ieesje, Dees ±, yeer. F&. Sce.yeer.S. veeskeâjer
çeekeâenejer. ØeeOeevÙe : ceje"Jee[e, veeefçekeâ efJeYeeie. mebheke&â : ßeer. yeBkeâ [email protected]â Fbef[Ùeele HeâeÙeveevme SefkeäPekeäÙegefšJn Dehesef#ele mLeU
Deeyeepeer oòee$eÙe meelehegles, Ie. ve. 142, efJepeÙeßeerveiej, keâejsieebJe : Sce. [er. Sce.Sme., Sce. yeer.S. yeer. šskeâ, Deveg®he. mebheke&â :
jes[, ceg. hees. lee. peer. hejYeCeer-431401. Heâesve:9420815817, 542, ßeer. Øe. Yee. JeeIe, mevceeve meesmeeÙešer, Deej 19, megoçe&veveiej,
7767033876
(Heâesšes SefØe} 14) [eW e f y eJe}er , (heef ç Ûece), cees y eeF& } : 9323834605,
(SefØe} 14)
2243 : kegâ. efmcelee Sme. ieÛÛeer, cegbyeF& : pe. lee. 28.02.1984, 9422663881
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
me. 9.05 efce., IeCemees}er, veJeer cegbyeF& ÙesLes,
cekeâj , Gòeje<ee{e, DeblÙe, ceveg<Ùe, eflemejs,
ieesje, 5.4, S ±, Sce. Sme. meer. keâ[email protected]Ùegšj
meeÙevme, veeskeâjer efmeh}e Øee. ef}. (F.[er.heer.)
SAP, ABAP Programmer±, cee. Øee.
40,000/- oes v e YeeT GÛÛeef ç eef # ele
efJeJeeefnle, yeefnCeer efJeJeenle, GÛÛeefçeef#ele,
Je[er} JÙeJemeeÙe, DeeF& ie=enf Ceer. Dehese#f ele mLeU : Deveg¤he, GÛÛeefçeef#ele,
efveJÙe&meveer, mebheke&â : ßeer. Sme. Sme. ieÛÛeer, vÙet. DeJeOetle keâes. [email protected]
meesmee., meskeäšj-7, meevehee[e, veJeer cegyb eF& 400705. Heâesve : 02227754221, 07498288070 YeeT meblees<e 9321747598
(DeeF&) Email : [email protected] (Heâesšes ces 14)
2244 : kegâ. mehevee efJepeÙe iegUso, mees}ehetj : pe. lee.
2.5.1987, je$eer 11. Jee. 51 efce.
mees } ehet j , 5’2’’, ef c eLet v e, Deeõe& ,
ceveg<Ùe, DeeÅe, otmejs, B.C.S., M.S.C.
keâ[email protected]Ùetšj meeÙevme veeskeâjer hegCes ÙesLes,
M.K.C.L heg C es ceneje°^ [email protected] } s p e
keâ[email protected]çeve DemeesefmeSçeve ef}ceeršs[ Ùee
ef " keâeCeer ef m eveer D ej Øees p es k eä š j, DeeF&
ie=efnCeer, Skeâ YeeT, Skeâ yeefnCe efJeJeeefnle, Dehesef#ele mLeU
: BE. ME. M.S.C. MS JeÙeeceOÙes 3 les 4 Je<ex Deblej,
DeeOeejJe[ Ùeespevesle menYeeieer Jne
Deeheuee DeeJe[lee ßeer efpeJnsÕej meceeÛeej ØelÙeskeâ meeUer Iejer
heesnesÛeuee heeefnpes. lÙeemee"er ceeefmekeâeuee DeeefLe&keâ DeeOeej osCeeNÙee
JešJe=#eemeejKÙee Kebyeerj osCeieeroejebÛeer meeLe nJeer Deens. cnCetve
DeeOeejJe[ Ùeespevee Deens. ke=âheÙee Ùeele menYeeie IÙeeJee.
-ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eve, hegCes
DeeJeenve
Deveskeâ JeeÛekeâ Jeie&Ceeroej efoJebiele Peeues Demetvener lÙeebÛÙee heefjJeejeves
lÙeeefJe<eÙeerÛeer ceeefnleer Øeefle‰eveuee keâUefJeueer veener. cee$e DeMee
heefjJeejeuee Debkeâ hee"efJeuee peele Deens. DeMee %eeleer peveebveer DevÙe
JÙeefòebâÛÙee veeJes hegvne Jeie&Ceer YejCÙeeÛes DeeJeenve JeeÛekeâ Jeiee&me
keâjCÙeele Ùesle Deens.
-mejefÛešCeerme
pÙeesefle<e hebef[le : meew. JewMeeueer efJeveeÙekeâ iegb[e
heejbheefjkeâ Je MeeŒeesòeâ heæleerves kegbâ[ueerÛes efJeJesÛeve kesâues peeF&ue.
lÙeeÛeyejesyej ÙeesiÙe leer GheeÙeÙeespevee Je lees[ies megÛeefJeues peeleerue.
lemesÛe mebieCekeâerÙe Je nmleefueefKele heef$ekeâe leÙeej keâ¤ve efceUleerue.
Yesš Je efveÙeesefpele JesUsmee"er YeüceCeOJeveer : 9552326496
mebOÙeekeâeUer 4 veblej mebheke&â : 357, ieCesMe hes", hegCes 2
šerhe : Skeâe heef$ekesâmee"er Megukeâ ®. 151/-
veeboe meewKÙe Yejs / efveJesove
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
ceeÛe& 2014/29
hegCÙeeÛes ßeer ÛebõØekeâeçe JemeblejeJe S[kesâ ÙeebÛes efÉleerÙe meghet$e efÛe.
jpeveerkeâeble GHe&â jepe ÙeebÛesçej efo. 8.2.14 jespeer mees}ehetj ÙesLes
mebheVe Pee}e.
veeboe meewKÙe Yejs
cebpeg<ee efoJešs V megMeeble ieJeles
hemejCeer (ieCesMe hes") lee. JeeF& ÙesLeerue ßeer. jepeWõ keâuÙeeCe
efoJešs ÙeebÛeer megkeâvÙee efÛe. meew. keâe. cebpeg<ee efnÛee MegYeefJeJeen JeeF&
ÙesLeerue ßeer. megjsMe ceunejer ieJeles ÙeebÛes megheg$e efÛe. megMeeble ÙeebÛesMeer
efo. 17.02.14 jespeer JeeF& ÙesLes mebheVe Peeuee.
nscee {evekesâ V ßeerke=â<Ce keâebyeUs
mees}ehetj ÙesLeer} ßeerceleer keâuhevee Je kewâ. iepeeveve legkeâejece
{evekesâ ÙeebÛeer megkeâvÙee efÛe. meew. keâeb. nscee efnÛee çegYeefJeJeen
DeeieUieeJe lee. yeeçeea ÙesLeer} ßeer. heeb[gjbie iebieejece keâebyeUs ÙeebÛes
megheg$e efÛe. ßeerke=â<Ce ÙeebÛesçeer efo. 17/2/14 jespeer DeeieUieeJe
ÙesLes Pee}e.
DeefçJeveer yeejiepes V jpeveerkeâeble S[kesâ
mees}ehetj ÙesLeer} meew. De}keâe Je ßeer. ØeYeekeâj yeeUke=â<Ce
yeejiepes ÙeebÛeer megkeâvÙee efÛe. meew. keâe. DeefçJeveer efnÛee çegYeefJeJeen
cesIee Kejškeâj V mJeefhveue cesve
DeÛeuehetj efpe. DecejeJeleer ÙesLeerue meew. jpeveer Je ßeer. iepeeveve
ceneosJe Kejškeâj ÙeebÛeer megkeâvÙee efÛe. meew. keâe. cesIee efnÛee MegYeefJeJeen
DebpeveieeJe megpeea efpe. DecejeJeleer ÙesLeerue meew. JeerCee Je ßeer. ßeerjeceheble
heg¤<eesòece cesve ÙeebÛes meghet$e efÛe. mJeefhveue ÙeebÛesMeer efo. 23.1.14
jespeer DeÛeuehetj ÙesLes mebheVe Peeuee.
ßeerkeâeble keâebyeUs V meercee efoJešs
hegCes mJekegâUmeeUer meceepeeÛes efJeçJemle ßeer. Øekeâeçe jeceke=â<Ce
keâebyeUs ÙeebÛes megheg$e efÛe. ßeerkeâeble GHe&â Øeçeeble ÙeeÛee çegYeefJeJeen
veeefçekeâ efveJeemeer ßeer efkeâçeesj yeeyegjeJe efoJešs ÙeebÛeer keâvÙee efÛe.
meew. keâe. meercee GHe&â Øeefle#ee efnÛesçeer efo. 19.2.14 jespeer veeefçekeâ
ÙesLes mebheVe Pee}e.
n
Ùee Je ÙeeefçeJeeÙe DevÙe veJeeqJeJeeefnle oebhelÙeebvee veeboe meewKÙe Yejs neÛe çegYeeefçeJee&o !
l
çeleeÙeg<eer YeJe
çeleeÙeg<eer YeJe
efÛe. efØeÙeebMeg ØeefJeCe heešCekeâj
pevce lee. 15/3/2008
efÛe. Devegjeie Deeefçe<e peefjib e
pe. lee. 19.03.2013
meneJÙee Jee{efoJemeeÛÙee
heefnuÙee Jee{efoJemeeÛÙee
çegYeefÛeblekeâ
l
meew. jsKeeleeF& Je ßeer. ceOegkeâjjeJe kesâ.
heešCekeâj (Deepeer-Deepeesyee) Øee. meew. veceülee
Je Øee. ßeer. ØeefJeCe ce. heešCekeâj
(DeeF&-yeeyee) efÛe. MegYece jepesvõheble Keehejs,
efÛe. efMeJeced ÛebõkeâeblejeJe YeesheeUs
mebheke&â heòee
yeÇecnCehetjer, ceneJeerj ceeie& Je¤[ efpe. DecejeJeleer444906, ceesyee : 9421738653, 7588755144
çegYeefÛeblekeâ
l
l
meew. DeÛe&vee Je Deeefçe<e pejeRie (cecceer-hehhee) veebos[
meew . Øeef l eYee Jemeb l ejeJe pejeR i e (Deepeer - Deepees y ee) veeb o s [ ,
meew. JesCetyeeF& Je JewpeveeLe jeveYejs (Deepeer-Deepeesyee) Ieešveebotj,
meew. DeçJeerveerleeF& Je Deeçetlees<e cebosÇ (ceeJeçeer-keâekeâe) Dekeâ}tpe,
meew. Deefvelee Je meblees<e ef}cekeâj (ceeJeçeer Je keâekeâe) keâUbye,
ieCesçe JemeblejeJe pejeRie (keâekeâe) veebos[, meew. yeyeerlee megjsçe
pejeRie (Deepeer-Deepeesyee) Jeeefçece, meew. ceboe Je efo}erhe pejeRie
(Deepeer-Deepeesyee) Jeeefçece, Je mecemle pejeRie heefjJeej!
heòee : Jemeble pejeRie efveUe jes[, nvegceeve veiej, YeJeeveer ÛeewkeâepeJeU
veJeerve heeJe[sJee[er veebos[. Deepeesyee : 94030002712,
hehhee : 9420287018, Deepeer : 7507592664
JeOeg-Jej keâes<e veJeerve Megukeâ jÛevee
Skeâ ceefnvee : HeâesšesefMeJeeÙe ¤. 50 : Heâesšesmen ¤. 100, meueie mene ceefnves :
Heâesšesmen ¤. 500, meueie Je<e&Yej : Heâesšesmen ¤. 1000
mLeUemeesyele Megukeâ efceUeuÙeeveblej keâes<eele ØeJesMe efouee peeF&ue, Megukeâ [email protected][&j efkebâJee
[er. [er. ves hee"JeeJes, hegCes Menjeleerue yeBkeâ MeeKesÛee efkebâJee [email protected]š heej Ûeskeâ Ûeeuesue. Ûeskeâ
JešuÙeeJej keâes<eele ØeJesMe efouee peeF&ue. JeOegJej keâes<eemee"er Megukeâ ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eveÛÙee
yeBkeâ [email protected]â ceneje°^eÛÙee keâesCelÙeener meeryeerUme MeeKesletve YejCee keâjlee ÙesF&ue. Demee YejCee
kesâuÙeeme mueerhe DeeceÛÙeekeâ[s hee"JeeJeer. cnCepes keâes<eele ØeJesMe efouee peeF&ue Je heeJeleer
hee"Jeueer peeF&ue. lejer meJeeËveer Ùee ÙeespevesÛee ueeYe IÙeeJee.
- keâeÙe&keâejer mebheeokeâ
efveJesove
JeOeg-Jej keâes<eemee"er Kee}er}
vecegvÙeele ceeefnleer hee"JeeJeer.
JeOeg - Jejeb Û es heg C e& veeJe, ieeJe,
pevceleejerKe, pevceJesU, pevce mLeU,
jeMeer, ve#e$e, ÛejCe, ieCe, vee[er, jbie,
GbÛeer, yeebOee, jòeâieš, Mew#eefCekeâ hee$elee,
veeskeâjer / JÙeJemeeÙe, ceeefmekeâ Øeehleer,
keâewšgbefyekeâ ceeefnleer, Dehesef#ele mLeU,
mebheke&â heòee, Heâesve / ceesyeeF&ue vebyej cepekegâj
Hegâuemkesâhe heshejJej Skeâe yeepetme megJeeÛÛe
nmleefueefKele / šbkeâefueefKele hee"JeeJee.
DeeJeMÙekeâles v eg m eej DeÅeeJele Heâes š es
hee"JeeJee.
- mebheeokeâ ceb[U
veceü efJevebleer
ceeefnleer Úeheleevee cegõCe oes<e jent
veÙesle ÙeeÛeer keâeUpeer Iesleueer Deens.
lÙeeletvener ot¤mleer DemeuÙeeme ke=âheÙee
uesKeer keâUJeeJes. HeâesveJej veeWo Iesleueer
peeCeej veener.
- mebheeokeâ ceb[U
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
GheJej keâes<e
2134 : efÛe. meefÛeve heb{jerveeLe ceejJee[er, hegCes : pe. lee. 118-1979, mekeâeUer 11.10 Jee. hegCes ÙesLes. ceerve, GòejeYeeõheoe,
ogmejs, ceveg<Ùe, ceOÙe, ieJneU, 5’9’’, yeer. F&. (Fuesefkeäš^keâue), šeše
ceesšme&ceOÙes, ceeefmekeâ 35000. Je[erue mesJeeefveJe=òe. DeeF& ie=efnCeer,
oesve yeefnCeer efJeJeeefnle. Dehesef#ele mLeU : Deveg®he, heoJeerOej, mebheke&â
: ßeer. heb{jerveeLe oòee$eÙe ceejJee[er ßeer. efpeJnsçJej meesmee., [email protected]â
14, meskeäšj 28 ØeeefOekeâjCe, efveie[er, hegCes -411044. Heâesve :
020-27657672, cees y ee. 9420168972 E-mail :
[email protected]
(ces 14)
2157 : efÛe. megneme megOeekeâj meeUer (JeKeejs) yegue{eCee :
pe.lee. 9.6.84, je$eer 3.20 Jee. veeefMekeâ
ÙesLes. keâvÙee, efÛe$ee, ØeLece, ceOÙe, je#eme,
5’5’’ ieJneU, ceOÙece, S±, yeer. F&.,
[email protected]âefvekeâue, veeskeâjer šeše ceesšme& efue. hegCes,
F.Deej. meer. ÙesLes Deefme] [email protected], cee. Øee.
65,000, Je[erue efmeefveÙej keâ[email protected] ØeeÛeeÙe&,
DeeF& ie=efnCeer, YeeT veeskeâjer, yeefnCe le=leerÙe
Je<e& FbefpeefveDeefjbie. Dehesef#ele mLeU : DeefYeÙeebef$ekeâer heoJeerOej, efJe%eeve
MeeKesleerue heoJÙegòej, mecebpeme, ceveefceUeJet, heef$ekeâe heenCeej. mebheke&â
: ØeeÛeeÙe& [[email protected] megOeekeâj leejeÛebo meeUer (JeKeejs) ‘mecehe&Ce’ "eskesâ
uesDeeTš, Skeâlee veiej, yegue{eCee 1, Heâesve : 9822732516,
8975751926
(Heâesšes SefØeue 14)
2164 : efÛe. ØeefJeCe Deçeeskeâ OegUks eâj, cevecee[ : pe. lee. 13]07.1986
je$eer 10.35 (DeceUvesj), keâvÙee, Gòeje, 2
js, DeeÅe, osJe, 5’8’’, ieesje, A+ efçe#eCe :
BE. M. Tech (Electronics &
veeskeâjer : mene. ØeeOÙeehekeâ,
keâ[email protected]}spe [email protected]â FbefpeveerDeefjbie, ÛeeboJe[,
veeefmekeâ. cee. Øee. : 45,000/- Je[er}
efoJebiele, DeeF& ie=efnCeer, yeefnCeer eflevener
efJeJeeefnle. Dehesef#ele mLeU : Deveg¤he BE GÛÛeefçeef#ele. mebheke&â :
ßeerceleer efJepeÙee De. OegUskeâj, meØes keâ[email protected]}veerceeies, ieCesçeveiej,
cevecee[, efpe. veeefçekeâ 423104, Flej : cevecee[ Je veeefmekeâ ÙesLes
mJele:Ûeer Iejs (oes v e) Heâes v e : 9404790946 (DeeF& ) ,
9423289951 (cesJnCes)
(Heâesšes petve. 14)
2171 : eqÛe. Devegjeie vejnjer vesjkeâj, veeefMekeâ : pe. lee. 6/12/
85, me. 10.20 Jee. veeiehetj ÙesLes keâvÙee
GòejeHeâeuiegveer efÉleerÙe, ceveg<Ùe, DeeÅe, ieesje,
megÂ{ 5’11’’ [email protected]Ûeuej [email protected]â [email protected]šsue [email protected]š
DeB[ keWâšefjbie šsÄeâ[email protected]@peer (hegCes) heeÛe
Je<eeËheemetve [email protected][efcevebšve [email protected]âve[e ÙesLes veeskeâjer.
ceeef m ekeâ 1.15 ueeKe ®heÙes . Je[er u e
Telelcom),
ceeÛe& 2014/30
mesJeeefveJe=òe DeeF& ie=efnCeer, yeefnCe Skeâ efJeJeeefnle. Dehesef#ele mLeU :
mecebpeme, ceveefceUeJet, kegâšgbyeJelmeue, yeermeerS/ScemeerS/SceyeerS/
heoJeerOej/efÉheoJeerOej DemeeJeer. mebheke&â : ßeer. vejnjer pe. vesjkeâj,
Heä[email protected]š veb. 6, ÛebõYeeiee Deheeš&ceWš,Deuebkeâehegjer, heeLe[ea Heâeše, veeefMekeâ
422010, Heâesve : 9823196926
(Heâesšes petve 14)
2185 : efÛe. efJe›eâeble çeebleejece meeUer, [eWefyeJe}er : pe. lee.
01.06.82 je$eer 11.15 efce. ceg®[ pebefpeje
(efpe. jeÙeie[) ÙesLes. keâvÙee, nmle, 3 js,
osJe, DeeÅe 5’4’’, ieesje, ceOÙece. ef[h}escee
Fve F}skeäš^[email protected]äme DeB[ šs}er keâcÙegefvekesâçeve.
yeer. Sme. meer. (DeeÙe. šer), Sce. yeer. S.
le=leerÙe mesefcemšjÛeer hejer#ee osle Deens. [email protected]}me
[email protected] «ethe, cegbyeF& ÙesLes [shÙegšer [email protected]
(DeeÙe.šer.) cee. Øee. 40,000/- Je[er} mesJeeefveJe=òe FbefpeveerDej, Skeâ
cees"e YeeT, efJeJeeefnle hegCes ÙesLes [email protected]äšJesDej FbefpeveerDej, yeefnCe veener,
DeeF& ie=enf Ceer. Dehese#f ele mLeU : Deveg®he, ceveefceUeJet, veeskeâjerme ØeeOeevÙe.
mebheke&â : ßeer. çeebleejece ieesefJebo meeUer, 3/19, ceeveosJe meesmee]] [email protected]šs}
meceüeš, peJeU, heb. oerveoÙeeU ›eâ[email protected] jes[, "eketâjJee[er, [eWefyeJe}er (he.)
ceesyee. 8976658821, 9664501572. Heâesve : 0251-2496323
Email : [email protected]
(Heâesšes SefØeue. 14)
2197 : efÛe. n<e&ue megOeekeâj leJeues, hegCes; : pe. lee. 1.2.1984,
mekeâeUer 9. 15 Jee. hegCes ÙesLes, cekeâj,
Gòeje<ee{e, ÛeewLes, DeblÙe, ceveg<Ùe, ieJneU,
5’9’’, yeer. F&. (keâ[email protected]Ùegšj) mJele:Ûee
JÙeJemeeÙe-keâvmeušvmeer Fve ef y eef p eves m e
jefpemš^sMeve, ceeefmekeâ 30000, Je[erue
mesJeeefveJe=òe, DeeF& ie=efnCeer, yeefnCe Ûeej. meJe&
efJeJeeefnle, Dehesef#ele mLeU : Deveg¤he mebheke&â
heòee : ßeer. megOeekeâj leJeues, 2/23, ieCejepe meesmee], keâesLe¤[, hegCes-38
Heâesve : (020) 25385549, 9765800673 (yenerCe) JesyemeeF&š
: www.veronicaconsultants,com (Heâesšes, ceeÛe& 14)
2198 : efÛe. meewiebOe megceble efMebieejs; keâje[ : pe. lee. 1.8.85,
mekeâeUer 7.29 Jee, keâje[ ÙesLes, heef$ekeâe
heneCeej veener, 5’10’’, ieesje, Deekeâ<e&keâ
JÙeefòeâcelJe yeer. F& (ceskeâ) Sce. Sme.
(ÙetSmeS) keâveskeäšerkeâš-Decesefjkeâe ÙesLes
veeskeâjer, ceeefmekeâ leerve ueeKe GÛÛeefMeef#ele
kegâšgbye, cees"e YeeT FbefpeefveÙeefjbie keâ[email protected]Ùes
ØeeOÙeehekeâ, cees"er yenerCe mšsš yeBkesâle
Deefmemšbš [email protected], Je[erue efveJe=òe Fbefpe. ØeeOÙeehekeâ Dehesef#ele mLeU
: GbÛe, ieesjer, osKeCeer, GÛÛeefMeef#ele, FbefpeefveÙej / Sce. yeer. S. Jeiewjs,
veeskeâjer nJeer efkebâJee keâjCÙeeÛeer DeeJe[ nJeer, hejosMeele JeemleJÙeeme
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
GheJej keâes<e
Devegkegâuelee DemeeJeer mebheke&â : ßeer. megceble ÙeMeJeble efMebieejs, mvesniebOe,
71, Meg›eâJeej hes", keâje[ efpe. meeleeje efheve: 415110, Heâesve :
8793814285 (Heâesšes ceeÛe& 13)
2199 : efÛe. DepeÙe ceeefCekeâjeJe keâebyeUs, hegCes; pe. lee. 1.6.79,
og] 3.15 Jee. De.veiej ÙesLes efmebn, ceIee, ØeLece,
je#eme, DeblÙe 5’ 7’’, [email protected]Ûeuej [email protected]â HeâeF&ve
Deeš& Je [email protected], veeskeâjer, hegCes ÙesLes neefyeËpej
[email protected]äšJesDej kebâheveerle meerefveÙej «eeefHeâkeâ
ef[PeeFvej, cee. Øee. 43000, Je[erue menkeâej
KeelÙeeletve efveJe=òe, [email protected][f šj, DeeF& ie=enf Ceer, YeeT
oesve, DeefJeJeeefnle, yenerCe veener, hegCes Je
Denceoveiej ÙesLes mJele:Ûes Iej Deens. Dehesef#ele mLeU : Deveg®he.
mebheke&â : ßeer. ceeefCekeâjeJe efÛeceCejeJe keâebyeUs, 1279 (ye 25 Je 26),
meoeefMeJe hes", neqjveejeÙeCe mce=leer meesmeeÙešer, efÛeceCÙee ieCeheleerpeJeU,
hegCes 30. Heâesve : 9822635076.
(Heâesšes ceeÛe& 14)
2200 : efÛe. meeiej DeMeeskeâ keâebyeUs, hegCes. pe. lee. 16.7.86,
je$eer 8.25 Jee. hegCes ÙesLes, letU, efJeMeeKee,
ØeLece, DeblÙe,je#eme, cebieU meewcÙe, Meebleer
kesâueer Deens. 5’ 4’’, SueF&DeejSme ieesje, mceeš&
[email protected] â ce-meer S vemeer Øees « [email protected] e f c eb i e, [email protected] š es k [email protected] â [,
[er.meer.S. veeskeâjer hegCes ÙesLes Keepeieer kebâheveerle
keäJeeefuešer kebâš^esue [email protected] ceeefmekeâ ¤.
10000/- Skeâ$e kegâšgyb e mJele:Ûee Heä[email protected]š,
legUMeeryeeie ÙesLes oesve mš[email protected], cees"e YeeT, Keepeieer kebâheveerle pevejue
[email protected], yenerCe Skeâ, efJeJeeefnle. megemf Leleerle. Dehese#f ele mLeU : heoJeerOej,
Deveg®he. mebheke&â heòee : ßeer. DeMeeskeâ efJeúuejeJe keâebyeUs, 13, ieCesMeØemeeo
meesmee., me.veb. 31, cegbieUs DeCCeeveiej, efMeJeeF& cebefojepeJeU,
DeLeJe&hegjceceeies, OevekeâJe[er,hegCes 43, Heâesve : 020-24364400,
9764074140, 9762964429.
(Heâesšes ceeÛe& 14)
2203. efÛe. Øemeeo efielesÕej YeeieJele, hegCes pe. lee.
21.1.1987 efoJeme meg¤ nesleevee Gòejje$eer
1.30 hegCes ÙesLes keâvÙee, ØeLece, nmle,
DeeÅe, osJe 5’ 6’’ efMe#eCe- MCA veeskeâjer
- yeeCesj hegCes [email protected]äšJesDej Fbepf eefveDej Jee.
Øeehleer -6.05 ueeKe Je[erue mesJeeefveJe=òe
jepÙe keâce&Ûeejer, DeeF& efMeef#ekeâe hegCes ce.ve.hee
1 YeeT efJeJeeefnle Fbepf eefveÙej] Dehese#f ele mLeU
: megmJeYeeJeer, Deveg¤he mebheke&â heòee: efielesÕej oòee$eÙe YeeieJele [email protected]š
202 ke=â<CeMeebleer jsemf e[svmeer Yesuekesâveiej keâesLe¤[, hegCes 38 Heâesve :
020/25393414, 9673987975 (Heâesšes ceeÛe& 14)
2204. efÛe. Øemeeo ceOegkeâj cegmeUs, Denceoveiej pe.lee. 26/
8/84, je$eer 9.20 Jee Denceoveiej ÙesLes, ieJneU, 6’, yeer.F&.
ceeÛe& 2014/31
(DeeÙe.šer.), ef[ueeF&š kebâheveerceOÙes nwõeyeeo
ÙesLes [email protected]äšJesDej Fbepf eefveÙej , Jeeef<e&keâ 12.50
ueeKe Je[erue mesJeeefveJe=òe heÇeLeefcekeâ efMe#ekeâ
DeeF& efMeef#ekeâe yeefnCeer leerve, efJeJeenerle, Dehese#f ele
mLeU : Deveg¤he, heoJeerOej, mebieCekeâ #es$eeleerue
mebheke&â : ßeer. ceOegkeâj Gòece cegmeUs, 6195,
efouueer iesš hešebieCe, De.veiej Heâesve : 02412341711; 9833177767 (Heâesšes, ceeÛe& 14)
2205. efÛe. peÙeoerhe jJeeRõ "eskesâ, hegCes : pe. lee. 19.12.82
me. 9.20 Jee. hegCes ÙesLes, cekeâj, ßeJeCe,
heefnues, osJe, DeblÙe, ieesje, 5’11’’, yeer. F&.
Fueskeäše^ [email protected] vf ekeäme, ef[mšeRkeäMeve Adv. Dip. in
Embedded System and VLSI meOÙee
JeemleJÙe veeskeâjer ceuš[email protected] kebâheveerle hegCes,
DeeF& ie=enf Ceer, YeeT 1 efJeJeeefnle, Dehese#f ele
mLeU : keâ[email protected]Ùegšj #es$eeleerue «[email protected]ÙegSš, mebheke&â
: ßeer. jJeeRõ yeeyetjeJe "eskesâ, MejeJeleer new. meesmee. keâefve<keâ [email protected],
meojyeepeej, meeleeje - 415001 Heâesve : (02162)239312,
9423257111
(Heâesšes ceeÛe& 14)
2206. efÛe. efØelece jcesMe Ghejs, DeesieuesJee[er : pe. lee.
20.1.1987 meeÙeb 5.50 ef c e.
FÛeuekeâjbpeer ÙesLes, keâvÙee Gòeje, ÛeewLes,
ceveg<Ùe, DeeÅe, GpeU (ieesje), 5’6’’ Dees±
Sce. Sme. (ceskeâ) efceefMeievešskeâ (Ùeg. Sme.
Des) ›eâeÙemuej, ef[š^[email protected]&š (efmeš^er) (Ùeg Sme
Des) cee. Øee. 3,25,000/- DeeF& Je[erue,
Skeâ YeeT efMekeâle Deens. (Sce. keâ[email protected])
Dehese#f ele mLeU : megeMf eef#ele, megmebmke=âle, mecebpeme, megie=enf Ceer mebheke&â :
ßeer. jcesMe heeb[jg ib e Ghejs, ßeer. ke=âhee ceg.hees. DeesieuesJee[er. lee. keâje[, efpe.
meeleeje Heâesve : 02164-271029/9960411141(Heâesšes ceeÛe&
14)
2207. efÛe. Deceesue DejefJebo Jee[skeâj, veJeer cegyb eF& : pe. lee.
9 ces 1986, meeÙebkeâeUer 7.30 Jee.,
DebyespeesieeF& ÙesLes, Je=<eYe, ke=âefòekeâe, ogmejs, DeblÙe,
je#eme, 5’9’’, ieesje, yeer. F&. (F&. [email protected][ šer.
meer) LeÇer DeeÙe FvHeâesšks eâ JeeMeer veJeer cegyb eF&,
Jeeef<e&keâ 5 ueeKe ¤, Je[erue veeskeâjer, DeeF&
efMeef#ekeâe, yeefnCe yeer. F& ogmejs Je<e&, Dehese#f ele
mLeU : Fbepf eefveDej mebheke&â heòee : ßeer. DejefJebo
ceOegkeâj Jee[skeâj , jes neTme Des 59/33, meskeäšj 12, hesše^ us e hebheepeJeU,
KeejIej, veJeer cegbyeF& 410210 Heâesve : 9221373136 ßeer.
efMeJeØekeâeMe yeJex (ceecee) 9224494910 (Heâesšes ceeÛe& 14)
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
2208. efÛe. jengue Deveblecetleea {ies, yeWieueesj : pe. lee. 13.4.81
meeÙeb. 5.37 Jee. cegyb eF& ÙesLes, keâke&â, Deeßues<ee,
le=leerÙe, je#eme, DeblÙe, 6’, mceeš&, [email protected]šsue
[email protected]š Je cesšuepeea heoJeer, veeskeâjer efyeÇšerMe
[email protected]&ue kebâheveerle efmeefveÙej DemeesefmeSš, Jee<eeakeâ
4.50 ueeKe, mebheke&â : ßeer. Deveblecegleea {ies,
423 Fmejes uesDeeTš, meeleJee cesvejes[,
yebieueesj 560078 Heâesve : 8026666427
/9886555330 (DeeF&) cegbyeF& mebheke&â : ßeer. DeefJeveeMe meeUer
(ceecee) 09821415068
(Heâesšes, ceeÛe& 14)
2213. efÛe. Dece=le GoÙe ogOeeCes, keâesunehetj : pe. lee. 26.3.88,
je$eer 12.05 Jee. keâesunehetj ÙesLes. efceLegve, Deeõe&,
ceveg<Ùe, ÛeewLes, 64 efkeâuees, Dees -, 5’ 3’’, yeer.yeer.S.
(Debelf ece Je<e&) mJele:Ûee JÙeJemeeÙe meebYeeUlees,
Je[erue Øeefleef‰le keâejKeeveoej-GÅeespekeâ, DeOÙe#e,
mJe. meeUer meceepe, keâesunehetj, DeeF& ie=enf Ceer, yenerCe
- Skeâ, efJeJeeefnle, Dehese#f ele mLeU : megob j, yeer.
F&.[er. Sce. F&, GÅeesieeÛeer DeeJe[ DemeCeejer,
mebmke=âleerÛeer peeCe DemeCeejer, ceOÙeceJeieeaÙe Je ÚesšŸee kegâšgyb eeleerue DemeeJeer.
mebheke&â : GoÙe legkeâejece ogOeeCes, ‘meefceOee’, [email protected]š 19, heeÙeceue Jemeenle
DebyeeF& ef[Hesâvme keâ[email protected], keâesunehetj. Heâesve : 0231-2695229;
9822598147 Email:[email protected] (Heâesšes, peeves. 14)
2214. eqÛe. Deevebo ieCesMe šCCet, hegCes : pe. lee. 29.12.80, je$eew
8.25 Jee. ÙeJeleceeU ÙesLes, keâvÙee, nmle, osJe,
DeeÅe, 5’ 4’’, yeer. F&. (Fueskeäše^ [email protected] vf ekeäme), yebieueesj
ÙesLes SDejšsue kebâheveerle veeskeâjer, Jeeef<e&keâ 14 ueeKe,
Je[erue mesJeeefveJe=òe, DeeF& ie=enf Ceer, yenerCe Skeâ, yeer. F&.
efJeJeeefnle. Dehese#f ele mLeU : Deveg®he, yeer. F&. efkebâJee
Sce. yeer. S. efkebâJee meeÙevme «[email protected]ÙegSš, MekeäÙelees veeskeâjer
keâjCeejer DemeeJeer. mebheke&â : ßeer. ieCesMe ØeYeekeâj šCCet,
121, Sjb[JeCee ieeJe"eCe, heefnuee cepeuee, Menero Yeieleefmebie efce$e ceb[UepeJeU,
hegCes 4. Heâesve : 020-25420396, 9764009131, Email :
[email protected]
(Heâesšes, SefØeue 14)
2215. eqÛe. Yet<eCe ØeYeekeâj Skeâyeesš,s hegCes : pe. lee. 16.3.86,
og. 12.05 Jee. hegCes ÙesLes, Je=<eYe, ke=âefòekeâe,
le=leerÙe, DeblÙe, je#eme, 5’ 8’’, ieesje, yeer. ±,
yeer. keâ[email protected], Sce. keâ[email protected] Ûeeuet. cenWõ HeâeÙeveevme
kebâheveerle efhebhejer-hegCes ÙesLes veeskeâjer, cee. Øee.
20,000, Dehese#f ele mLeU : heoJeerOej, Deveg®he.
mebheke&â : ØeYeekeâj Ùeuueehhee Skeâyeesš,s 540/1,
meblees<eveiej, meblees<e cebieue keâeÙee&ueÙe, LesjieeJe,
efÛebÛeJe[, hegCes 33. Heâesve:9226471154 (Heâesšes, SefØeue 14)
ceeÛe& 2014/32
2216. eqÛe. censMe efMeJeepeer heeb{jheós, keâje[; : pe. lee. 3.6.85, og.
12.25 Jee. veeie"eCes, efpe. meeleeje ÙesLes, Je=e§f ekeâ,
pÙes‰e, efÉleerÙe, je#eme, DeeÅe, ieJneU, 5’, 6’’,
yeer±, ceOÙece yeebOee, Sce. Smmeer. (kesâefcemš^e)r
heerSÛe[er (kesâefcemš^e)r , veeskeâjer Deefmemšbš ØeesHesâmej,
meescesÕej Fbepf eefveDeefjib e keâ[email protected], meescesÕejveiej, efpe.
hegCes, cee. Øee. 35000, Je[erue mesJeeefveJe=òe, DeeF&
ie=enf Ceer, YeeT oesve, yenerCe Skeâ, meJe& efJeJeeefnle.
Dehese#f ele mLeU : GÛÛeefMeef#ele, osKeCeer, ceveefceUeJet, mecepetleoej. mebheke&â
: ßeer. efMeJeepeer ke=â<Cee heeb{jheós, 47, MeefveJeejhes", mebiece [email protected]šus eceeies,
mJeeceer efJeJeskeâeveboveiej, keâje[, efpe. meeleeje-415110 Heâesve :
9766230730 ; 9673315564
(Heâesšes, SefØeue 14)
2217. eqÛe. efJeveeÙekeâ (meesceveeLe) megYee<ejeJe heejCekeâj,
veeÙeieeJe, efpe. veebos[; pe.lee. 22.5.87,
G.je$eer 3.42 Jee. kegbâYe, hegJee&, Yeeõheoe,
le=leerÙee, ceveg<Ùe, DeeÅe, yeer. S. [er.S[.
5’,7’’, ieesje, meescesÕejveiej lee. ceveesje efpe.
Jeeefmece ÙesLes efpe. he. ØeeLeefcekeâ MeeUsle
menefMe#ekeâ. Jeef[ue JÙeJemeeÙeele, DeeF&
ie=efnCeer, YeeT Skeâ - Skeâ efMekeâle Deens,
yeefnCe oesve Skeâ efJeJeeefnle. Dehesef#ele mLeU : efMeef#ekeâe efkebâJee
MeemekeâerÙe veeskeâjoej. mebheke&â : ßeer. megYee<e ®bpeepeer heejCekeâj, meeF&ke=âhee
Heâesšes mšgef[Dees, ceg. hees. veeÙeieeJe, lee. veeÙeieeJe (Kew.), efpe. veebos[
431709. Heâesve : 08983729909 Dekeâesuee mebheke&â - ßeer. ceOegkeâj
ceeUesos (ceecee) 9421794641
(Heâesšes SefØeue 14)
2218. efÛe. ÛewlevÙe jcesMe šheUs, Keje[er, hegCes; pe. lee. 2.12.85,
mebOÙee. 5.7 efce., hegCes. keâke&â, osJeieCe, ceOÙe
vee[er, heg<Ùe, ogmejs, ieesje, 5’, 4’’, efMe#eCe
yeer. F&. (F& [email protected][ šermeer) Sce. F&. efMekeâle
Deens. veeskeâjer hegCes ÙesLes ceefuš[email protected]
kebâheveerle. cee.Øee. ®. 45,000, cegueiee
Meekeâenejer Deens. Jeef[ue ceefnbõe kebâheveerletve
efveJe=òe, DeeF& meWš^ue ieJnve&ceWšceOetve efveJe=òe
[email protected]šs[ [email protected]âmej, yeefnCe Skeâ - šermeerSmeceOÙes veeskeâjer keâjles.
Dehesef#ele mLeU : GÛÛeefMeef#ele, Meekeâenejer efkebâJee Meekeâenej keâ¤
MekeâCeejer. veeskeâjerme ØeeOeevÙe. mebheke&â : ßeer. jcesMe jeceÛebõ šheUs,
yebieuee veb. 36/2, meble legkeâejece veiej, oòe [email protected]šsuemeceesj, Meeceßeer
ces e f [ keâue ceeies , ef k eâjeCee og k eâeveeMes p eejer , Keje[er ,
heg C es . 411014, cees . 7385577191/9021538957
meew . šheUs . Email:[email protected],
[email protected]
(Heâesšes SefØeue 14)
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
2219. efÛe. eqJeveeso metÙe&keâeble efHeâjbieer, efÛebÛeJe[ hegCes; pe. lee.
8.5.84, 9.40 je. cebieUJeej, ceuekeâue
ieg®, efÛe$eogie&, keâvee&škeâ, keâke&â (ueesKeb[)
DeeMues<ee (S) je#eme, Mew#eefCekeâ hee$elee
ef [ huees c ee (F [email protected] C [ šer m eer ) , yeer . F& .
(FvmšÎceWšsMeve). veeskeâjer hegCes ÙesLes Keepeieer
kebâheveerle, 5’, 6’’ ieesje. Jeef[ue, DeeF&, Skeâ
ueneve YeeT. Dehesef#ele mLeU : Deveg®he.
mebheke&â : ßeer. metÙe&keâeble efHeâjbieer, yeer 5/34, ®mlece keâ[email protected],
efÛebÛeJe[, hegCes 411033, Heâesve : 9011079044(Heâesšes ces 14)
2220. efÛe. mJeevebo DeMeeskeâ meeUer, hegCes; pe. lee. 10.12.86,
og. 3.40, hejUer JewpeveeLe, efpe. yeer[
(ceneje°^), ceerve, jsJeleer, ØeLece, osJe, DeblÙe,
ieesje, 5’,7’’ megÂ{, S±, yeer. F&. [email protected]âefvekeâue,
Sce. yeer.S. efÉleerÙe Je<e&. veeskeâjer, [email protected]äme
efueefcešs[. SefkeäPekeäÙegefšJn Fbefpe. hegCes. cee. Øee.
®.42,000, Je[erue cegKÙe JÙeJemLeehekeâ
(efveJe=òe) ceneje°^ jepÙe [email protected] pevejsMeve kebâ.
efue., DeeF& ie=efnCeer, yeefnCe cees"er efJeJeeefnle. SkeâÛe yeefnCe, YeeT veener.
Dehese#f ele mLeU : yeer.F&. (keâesCelÙeener MeeKesÛeer) Deveg®he. mebheke&â :
ßeer. DeMeeskeâ efJeúuejeJe meeUer, yeer. 1/05, Øeieleer ScheeÙej, [email protected]š veb.
85 yeer. 70 veb. 9, mheeF&ve jes[, ceesMeer, ØeeefOekeâjCe hegCes 412105
(ceneje°^ jepÙe) cees. 8888860342/8698385505
(Heâesšes SefØeue 14)
2221. efÛe. [[email protected] efceefnj megjsMe keâehejs, Meneoe, efpe. vebotjyeej.
pe. lee. 7.11.85, me. 7.10, Meneoe, lee.
Meneoe, efpe. vebotjyeej, efmebn, ceIee, ogmejs,
ieJneU, 5’6’’, ceOÙece, yeer± yeer.[er.Sme.
± heesmš «[email protected]ÙegSš ef[hueescee Fve [svšue
cešsejf Deue, mJele:Ûes [Wšue efkeäueefvekeâ Je [Wš}
[email protected]šjer Meneoe. DeeF& ie=efnCeer, Jeef[ue
mesJeeefveJe=òe ØeeOÙeehekeâ. cees"Ÿee oesve yeefnCeer
efJeJeeefnle. cees"e YeeT Deew<eOeer kebâheveerle DeefOekeâejer. YeeT Je yeefnCe
Sce Heâ[email protected]&. Dehesef#ele mLeU : ie=nke=âlÙeo#e, Deveg®he, heoJeerOej,
yeer[erSme. (ØeeOeevÙe) Debeflece Je<ee&uee DemeCeeNÙee efkebâJee Fbvšve&efMehe
keâjCeeNÙeebveerner mebheke&â meeOeeJee. Deveg®he mLeUemee"er yeer[erSme Deš
efMeefLeue#ece. mebheke&â : megjsMe Jner. meeUer. (keâehejs) 18ye, keâuhevee
veiej, Meneoe, efpe. vebotjyeej, 425409 Heâesve : 02565/224520/
9421530520
(Heâesšes SefØeue 14)
2222 : efÛe. mebpeerJe Yejlenjer meeKejs, meesueehetj ; pe. lee.
20.5.83, meesueehetj, og. 2.40 Jee., efmebn, hetJee&, henerues, ceOÙe, ceveg<Ùe,
5 Hegâš 10 FbÛe, yeer.S. Je keâ[email protected]Ùegšj keâesme&. veeskeâjer - yeBkeâ [email protected]â
ceeÛe& 2014/33
ceneje°^, Dehesef#ele mLeU : heoJeerOej,
megmebmke=âle, ceveefceUeT, keâewšgbefyekeâ ceeefnleer :
Jeef[ue (efveJe=òe), DeeF& ie=efnCeer, YeeT Skeâ
efJeJeenerle Skeâ DeefJeJeenerle, yeefnCe veener.
mebheke&â : ßeer. Yejlenjer heeb[gjbie meeKejs, [email protected]š
veb. 64, Sce. DeeÙe. peer., efJe[er Iejkegâue,
nwojeyeeo jes[, meesueehetj 413005. Heâesve : 0217 - 2374419,
ceesyee. 09766267103
(Heâesšes SefØeue 14)
2223. efÛe. jJeer jcesMe mejesos, hegCes; pe. lee. 4.7.82, je$eer
10.30 efce. DecejeJeleer ÙesLes. Oeveg cegU (Meebleer
kesâueer Deens), heefnues, je#eme,DeeÅe, yeer±,
5’,6’’, ieesje, ceemšj [email protected]â [email protected]šescesš^er
(heesmš «[email protected]ÙegSš), °erle%e. [email protected]škeâ Mees®ce.
Jeef[ue °erle%e, DeeF& ie=efnCeer, yeefnCe Skeâ
efJeJeeefnle. Dehesef#ele mLeU : Deveg®he,
ie=nke=âlÙeo#e, GÛÛeefMeef#ele, megmebmke=âle,
mceeš&, megboj. mebheke&â : ßeer. jefJe jcesMe mejesos, (°erle%e) DeeÙekesâDej,
1, efMeJeleeje iee[&ve, [er.heer. jes[, ieCebpeÙe meesmee.peJeU, keâesLe®[,
hegCes 38. Heâesve : 020-25384344 / 9890106547 /
9403626104 Email : [email protected]
(Heâesšes SefØeue 14)
2226 : efÛe. efJeveeso jcesMe keâebyeUs, Jewpeehetj, efpe. Deewjbieeyeeo
: pe. lee. 22/02/85, me. 8.30 Jee. cegbyeF&
ÙesLes ceerve, Yeõe, heefnues, ceveg<Ùe, ceOÙe, 5’5’’
ieesje, B.S.C.+B. A. Appear Agri Diploma MeemekeâerÙe veeskeâjer - «eecemesJekeâ, heb.
me. oehees u eer , ef p e. jlveeef i ejer . Je[er u e
mJeie&Jeemeer, DeeF& ie=efnCeer, YeeT efMekeâle Deens,
yenerCe veener. Dehesef#ele mLeU : Deveg®he,
heoJeerOej (keâesCelÙeener MeeKesleerue), osKeCeer, ceveefceUeJet, mecepetleoej,
mebheke&â : ßeer. jepeWõ heb{jerveeLe keâebyeUs (keâekeâe), je. Jewpeehetj, efpe.
Deewjbieeyeeo, Heâesve : 9665462442, 9421418081,
9860736858
(Heâesšes ces 14)
2227. eqÛe. DebkegâMe jlveekeâj hegj,s veeefMekeâ pe. lee. 16.02.87
me. 8.45 OegUs, 5’ 7’’, efmebn efMe#eCe
: heeÙeueš š^sefvebie vÙegefPeueb[, [email protected]âefvekeâue
FbefpeefveDej - hegCes JÙeJemeeÙe : SDej Fbef[Ùee
(AIATSL) meeblee›egâPe «eeGb[ [email protected]
(ASST. CONTROLLER), Skeâ ueneve
YeeT, IT Eng. hegCes ÙesLes veeskeâjer, DeeF& veeskeâjer
- SBI, Je[erue mesJeeefveJe=òe, Dehesef#ele
mLeU : ieesjer, Deveg¤he, heoJeerOej, megmebmke=âle, mebheke&â : ßeer.
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
GheJej keâes<e
jlveekeâj yeeyegjeJe hegj,s yeer 6 - ÙeesiemeeOevee meesmee., DeeoMe& veiej,
jeceJee[er, hebÛeJešer, veeefMekeâ 422003 Heâesve : 9960334320
Email : [email protected]
(Heâesšes ces. 14)
2229 : eqÛe. efkeâMeesj efJepeÙe keâepeJes, keâesunehetj : pe.lee. 27.07.84,
me. 6 Jee. 05. efce, keâesunehetj ÙesLes, efceLegve,
hegveJe&meg, heefnues, DeeÅe, osJe, 5’ 8’’, GpeU,
ceOÙece, B+ efMe#eCe : yeer. keâ[email protected] Je [email protected] ecesMeve,
veeskeâjer : ØeeF&ce Heâeskeâme cegyb eF& ÙesLes, cee. Øee.
32,000/- Jeef[ue : efØebšeRie Øesme JÙeJemeeÙe,
DeeF& ie=enf Ceer, yeefnCe Skeâ efJeJeeefnle, YeeT Skeâ
DeefJeJeeefnle (yeer. DeeÛe&), Dehese#f ele mLeU :
megeMf eef#ele, Deveg¤he, megmebmke=âle, mebheke&â : ßeer. efJepeÙe yeehetmeensye keâepeJes.
ef$ecegleea keâ[email protected] keâUbyee, keâesunehetj 416007 Heâesve : 9325544808/
(0231)-2324821
(Heâesšes petve 14)
2230 : efÛe. Øemeeo keâeblejeJe Dee[kesâ, peeuevee : pe. lee.
21.10.86 (peeuevee) me. 10.15 efce.
Je=<eYe, 2 jesefnCeer, ceveg<Ùe, DeblÙe, 5’10’’,
A-ve, ef M e#eCe : M.B.A, Asst.
Commissioner of sales Tax
cee. Øee. 45000/- Jeef[ue
JÙeJemeeÙe DeeF& ie=efnCeer, Dehese#f ele mLeU :
Deveg¤he, mebheke&â : ßeer. keâeblejeJe Sme. Dee[kesâ,
Meveer cebeof j Ûeewkeâ peJeU, keâÛesjer jes[, pegvee peeuevee, peeuevee - 431213
Heâesve : (02482) 234804 ceesyee. 9405913476 Email
: [email protected]
(Heâesšes peguew 14)
2231 : efÛe. Deefcele megYee<e keâeUs, DeewjbieeyeeoŠ pe. lee. 14/
10/1983, Jewpeehegj, 08.30 je$eer, cekeâj,
Gòej<ee{e, DeblÙe, ceveg<Ùe, 5’3’’, B. Com,
MCM, MBA Fin ieesje, veeskeâjer : ceCehhegjce
ieesu[ ueesve Deewjib eeyeeo, ceeefmekeâ Øeehleer : ¤.
15,000/- Jeef[ue mesJee efveJe=òe, DeeF& ie=nerCeer,
YeeT efJeJeeefnle, yeefnCe DeefJeJeeefnle Dehese#f ele
mLeU : Deveg¤he, mebheke&â : ßeer. megYee<e keâeefMeveeLe
keâeUs, [email protected]š veb. 17 efMeJevesjer veiej, peJeenj veiej heeseuf eme mšsMeve peJeU,
ieejKes[e hejermej, Deewjbieeyeeo. Heâesve : 0240-2347775 ceesyee.
9423147368, 9422735015
(Heâesšes ces 14)
2232 : eqÛe. OevesMe efnjeceCe meeUer:
veeefMekeâ, pe. lee. 2/06/1988 je$eer 10;
lee. efpe. peUieebJe ÙesLes, Oevet, hetJee&<ee{e,
ogmejs, ceveg<Ùe, ceOÙe, 5’8’’, meeJeUe, S.
yeer. ±, efMe#eCe : Sce Heâece& veeskeâjer cene[,
(efhejeceue nsuLekesâDej efue.) efpe. jeÙeie[
(class-1)
ceeÛe& 2014/34
ÙesLes cee. Øeehleer ¤. 15000/- Je[erue mesJeeefveJe=òe 3 yenerCeer,
2 YeeT efJeJeeefnle, Dehesef#ele mLeU : Deveg¤he, heoJeerOej
(Heâece&meer, meeÙevme) mebheke&â : ßeer. efnjeceCe iepeeveve meeUer
(DeefnjjeJe), Sve 9/F&/38/2 Jeerj meeJejkeâj Ûeewkeâ, veefJeve
ef m e[keâes , veeef M ekeâ 422009 cees y ee. 9657504088/
8888018754
(Heâesšes ces 14)
2233 : efÛe. [[email protected] efveefleve veejeÙeCe keâšskeâj, heejesUe : pe. lee.
20.10.80, heejesUe, je$eer 11.50 Jee.,
kebgâYe, Meleleejkeâe, Ûeej, je#eme, DeeÅe, 5’10’’, B+ve Sce.yeer.yeer.Sme., veeskeâjer mene.
heeseuf eme DeeÙegòeâ/ ceeefmekeâ ®.45,000 ± Yeòes,
Je[erue- mesJeeefveJe=òe ØeeOÙeehekeâ (efmeefveÙej
keâ[email protected]) yenerCeer-oesve efJeJeeefnle, YeeT-1
efJeJeeefnle Sce. yeer. yeer. Sme. [er. peer. Dees.,
Dehese#f ele mLeU : Deveg®he, GÛÛeefMeef#ele, mebheke&â : Øee. veejeÙeCe Mebkeâj
keâšskeâj ‘peerJeveie[’, Deye&ve yeBkesâmeceesj, ceg.hees.lee. heejesUe (efpe. peUieeJe)
11 heâesve (02597) 222880 cees. 9421523820, Email
: [email protected]
(Heâesšes ces 14)
2235 efÛe. Delegue jeceÛebõ heejKes, hegCes : pe. lee. 26.10.83,
je$eer 9.15 Jee, hegCes ÙesLes, efceLegve, Deeõe&,
ØeLece, ceveg < Ùe, DeeÅe, heer p eer [ er y eer S ce
(HeâeÙeveevme), yeer. keâ[email protected], Sce. yeer. Sme.
(HeâeÙeveevme), veeskeâjer yepeepe DeefueÙeebvpe
kebâheveerle hegCÙeele, ceeefmekeâ 30000, ceOÙece
yeebOee, 5’10’’, Dees ±, Je[erue efveJe=òe, DeeF&
ie=nerCeer, cees"e YeeT efJeJeeefnle , FbefpeefveÙej,
Dehesef#ele mLeU : Deveg¤he, heoJeerOej mebheke&â : ßeer. jeceÛebõ ue#ceCe
heejKes, yesefjpe [email protected]Ùet jes neTme veb. 2, jeceFbot heeke&â me. veb. 128/
13, cesve yeeCesj jes[, hegCes - 411045 Heâesve : 9766056755
(YeeT) 9011390030 (DeeF&)
(Heâesšes, ces 14)
2236 : efÛe. peÙeble %eevesÕej JeeJnU, Fvoewj : pe.lee. 23.12.87, me] 6
Jee. peUieeJe ÙesLes, cekeâj, Gòeje<ee{e, ÛeewLes, DeblÙe, ceveg<Ùe, 5.7’’, efveceieesje,
yeer [email protected] eefšJn, yeer. F&. [email protected]âefvekeâue, veeskeâjer Bosch Ltd, Nashik, cee. Øee.
36,000/- Dehese#f ele mLeU : GÛÛeefMeef#ele, megmJeYeeJeer, veeskeâjer DemeCeejer,
mebheke&â : ßeer. %eevesÕej efkeâmevejeJe JeeJnU, 301-8, efleuekeâ veiej (cesve)
Fvoewj (ce.Øe.) - 452018, heâesve : 09575512961 (DeeF&),
09752146058, 09752146058 (Jeef[ue) 09822710954
(ceeJeMeer), Email : [email protected] (ces 14)
2237 : efÛe. Yet<eCe efoueerhe [nekesâ, peUieeJe : pe.lee.
26.5.1986, henešs 3 Jee. Ûeeshe[e, efpe. peUieeJe ÙesLes, Oeveg, cegU,
eflemejs, DeeÅe je#eme, yeer.F& (ceskeâ@). Sce. F&. [email protected]Ùej, yesnj FbefpeefveÙejeRie
meefJn&mesme, hegCÙeele ef[PeeF&ve Fbepf eefveDej, cee. Øee. 45,000/-, kebâheveerlehexâ
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
GheJej keâes<e
leerve ceefnvÙeemee"er pece&veer ÙesLes 3 JesUe, Skeâoe
peheeveoewNÙeeJej, 5’3’’, ieesje, YeeT Skeâ,
yeer.F&.(ceskeâ@), DeefJeJeeefnle Dehese#f ele mLeU
: Deveg®he, mebheke&â : ßeer. efoueerhe osefJeoeme
[nekesâ Heä[email protected]š - 7, ieCesMeJee[er, efpeune hes",
peUieeJe 42501, heâes v e :
9403833462 (heâesšes ces. 13)
2238. eqÛe. DeefJeveeMe DeMeeskeâ efcemeeU, cegyb eF& pe. lee. 17.07.81
me. 5.45 Jee., cegbyeF&, Oevet, Gòeje<ee{e, Skeâ,
Deb l Ùe, ceveg < Ùe, 5’7’’, A+ GpeU,
Sce.keâ[email protected] veeskeâjer [^smej [email protected][, cee.
Øee. 29,500/ DeeF&, Jeef[ue mesJeeefveJe=òe
(mejkeâejer), Dehesef#ele mLeU : Deveg¤he.
mebheke&â heòee : ßeer. DeMeeskeâ meoeefMeJe efcemeeU
A/605 ‘efnceeueÙe -DeeefMe<e’ Deeveboveiej efove
oÙeeU jes[, [eWefyeJeueer (he.), efpe. "eCes
421202, ceesyee. 9869060556/9869486056 Heâesve: 02512498556 Email id: [email protected]
(Heâesšes ceeÛe& 14)
2239. efÛe. iepeeveve pÙeesefleefueËie yeejiepes, yeeMeea: pe. lee.
20.7.1985, ogheejer 4.15 efce. yeeMeea ÙesLes
efmebn, ceIee, ogmejs, je#eme, DeblÙe, 5’5’’ yeer.
hueme, (cebieU veener) efMe#eCe šskeämešeF&ue
FbefpeefveDeefjbie, efJeMes<e ØeeefJeCÙeemen, veeskeâjer
nmeve keâvee&škeâ ÙesLes Sce.Sve.meer. kebâheveerle
([shÙegšer [email protected], ef[PeeF&vej [email protected][ [sJnuheceWš
ef[heeš&ceWš), ceeefmekeâ 35,000, Je[erue mesJeeefveJe=òe efMe#ekeâ, DeeF&
ie=efnCeer, yeefnCeer Ûeej efJeJeeefnle, YeeT veener. Dehesef#ele mLeU :
Deveg¤he, osKeCeer, heoJeerOej, GpeU, keâ[email protected]Ùegšj FbefpeefveDej lelmece,
mecekeâ#e mebheke&â heòee : ßeer. pÙeesefleefueËie Debyeeoeme yeejiepes, {ies
ceUe, kegâ[g&Jee[er, jes[, yeeMeea, efpe. meesueehetj 413401, Heâesve :
02184-227882/9730713036
(Heâesšes petve 14)
2240. efÛe. efveuesMe MeefMekeâeble Je[keâj, meesvehes" : pe. lee.
1.9.84, meesvehes", og. 4:42 Jee. Je=§eerkeâ, efJeMeeKee, 4 Les, DeblÙe,
je#eme, 5’7’’, D.C.E (Diploma in Civil Engg), ieesje, KASHEC
Engg PVT LTD hegCes, cee. Øee. 27,000, Jeef[ue Meslekeâjer, DeeF&
ie=efnCeer, 1 yeefnCe efJeJeeefnle, 1 DeefJeJeeefnle, Dehesef#ele mLeU :
Deveg¤he, mebheke&â heòee : ßeer. MeefMekeâeble oòee$eÙe Je[keâj,
Je[keâj ieuueer, ieCeheleer cebefojpeJeU, meesvehes", efpe. hejYeCeer,
ceesyee : 9922334161
(eq[meW. 14)
2241. Ksheerasagar Saiprasad (Mumbai), DOB :
22.05.1983, 9.05 A.M, Gadag (Karnataka), Kanya,
Hasta, 1st Charan, Deva, 5’-5’’ Education : Diploma
ceeÛe& 2014/35
in Electronics, Job/Business : Own
Business, Income : 4.5 Lac
Annually, Fair, Expected-suitable
Address : Shri Ksheerasagar
Shreenivasara, Row House No. 587, Road No. 2, Shell Colony,
Chembur, Mumbai - 400071 Tel/
Mob : 022-25295801/09324056579/09323894828
(Photo March 14)
2242. Nitin Kumar Jinde, Bangalore : DOB : 28-061985, Akalkot (Solapur) 6.10 pm,
Tula, Swathi, 4th Charan, Deva, 5ft
4in, Wheatish Color, B.E.
(Mechanical) at NIE Collage,
Mysore, Design Engineer in HAL,
Bangalore Annual Income : Rs 6.5
Lakhs, Brothers Three Married,
Expectation : Doctor/Engineer/post
graduate ADDRESS : Flat No. 101, #33, Sai Krishna
Apart., 4th cross, Vinayakanagar, B block, Konena
Agrahara, Bangalore-560017 Mobi. : 09449625803/
09449336679 Email : [email protected] &
[email protected]
(Photo June 14)
2243. eqÛe. Je¤Ce megjsMe nscee[s, hegCes : pe.lee. 6.12.1981
henešs 4.55 ef c e. mees u eehet j , ceer v e,
GòejeYeeõheoe, ØeLece, ceveg<Ùe, ceOÙe, ieesje,
5’6’’, megÂ{, yeerkeâ[email protected], [erhueescee Fve
[email protected]äšJesDej šsÄeâ[email protected]@peer Je heesmš [email protected]ÇpÙegSš
ef[hueescee Fve efyeefPevesme [email protected][efceefvemš^sMeve
(PGDBA) veeskeâjer F& ef[keâšsš DeeÙešer
mees u et M eve Øee.ef u e.heg C es Ùes L es keä J eeef u ešer
[email protected]š, cee. Øeehleer ¤. 40000/- mJele:Ûee Heä[email protected]š hegCes ÙesLes,
Je[erue mesJeeefveJe=òe jepÙe MeemeefkeâÙe keâce&Ûeejer, DeeF& ie=efnCeer, yeefnCe
DeefJeJeeefnle, Oeekeâše YeeT nesmetj (yebieueesj peJeU) ÙesLes veeskeâjerme
(yeer.F&[email protected]âefvekeâue) Dehesef#ele mLeU : Deveg¤he, GÛÛeefMeef#ele, mebheke&â
heòee : ßeer. megjsMe efJe<Ceg nscee[s, ieesoeJejer Deheeš&ceWš, [email protected]š veb. yeer
4, Deeveboveiej meveefmešer jes[, Je[ieeJe yeg.~~ hegCes 411051 ceesyee
: 9960743429/020-24348018 (Heâesšes ceeÛe& 14)
2244. efÛe. efiejerçe }#ceCe keâeskeâCes, Dekeâes}e pe. lee.
16.3.1986, mekeâeUer 9 : 30 ceer,
DeÛe}hetj (DecejeJeleer), Je=<ece (Ûeeboer),
ke=âeflekeâe 3, yeer ± meeOeejCe, meeJeUe, 5’10’’
yeer. keâ[email protected], šeÙeefhebie Fb«epeer 40, ceje"er 40,
Sce. Sme. DeeÙe. šer. veeskeâjer : efkeâškeâveeçekeâ
kebâheveerceOÙes efšceef}[j, cee. Øee. 13000/
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
GheJej keâes<e
- JewJeeefnkeâ efmLeleer : IešmHeâesšerle (veecehee$e) DeeefLe&keâ HeâmeJeCetkeâ
YeeT, yeefnCe veener Dehesef#ele mLeU : Deveg¤he mebheke&â heòee : meew.
Gcee }#ceCe keâeskeâCes vÙeg ieg¤osJe veiej, Deveble yeskeâjerceeies yeeUehegj
veekeâe pegves çenj, Dekeâes}e, 444002 Heâesve : 9175397567/
9881337453
(Heâesšes ceeÛe& 14)
2246. eqÛe. cebiesçe DeçeeskeâjeJe {ies, hegCes pe.lee. 25.06.1982,
je$eer 8:20 Jeepelee, Sbj[es} (peUieeJe),
efmebn, ceIee, eflemejs, je#eme, DeblÙe, GpeU,
ceOÙece, 5’7’’, AB+, B.E.
Instrumentiton, Asst. Manager at
Mahindra Vehicle Manufaturing
LTD, Pune,
cee. Øee. 53,000/- Je[er}
efjšeÙe[&, DeeF& ie=efnCeer, yeefnCe efJeJeeefnle
Dehesef#ele mLeU : B.E. MBA., MSC, Mcom, BEd, DEd,
mebheke&â : ßeer. DeçeeskeâjeJe {ies, efjJnj jsefme[Wmeer, meer-JeeRie, h}@š veb
601, osnt-DeeUboer jes[, efÛeKe}er, hegCes 412114 ceesyee :
9011073570/9226792620 (Je[er } ) Email :
[email protected]
(Heâesšes HesâyeÇg 14)
2247. eqÛe. [[email protected] meeiej Øeefohe DebyeUkeâj, mees}ehetj pe.lee.
30.06.88, mekeâeUer 9.35 mees}ehetj ÙesLes,
Oeveg, hegJee&<ee{e, ceveg<Ùe, ceOÙe, OevesçJej,
mees}ehetj, 6’1’’, ieesje, yeer.SÛe.Sce.Sme,
mJe:Ûes efkeä}veerkeâ (oJeeKeevee), cee.Øee. 30 les
35 npeej, efjšs} cesef[keâ} ç[email protected], DeeF&
mesJeeefveJe=òe yÙegšer hee}&j, (yeer.keâ[email protected], yeer.yeer.Sce.,
Sce.Sme.[yuÙeg), YeeT ([er. Heâece&. yeer.
Smemeer) efJeJeenerle, yeefnCe-efJeJeenerle] Dehese#f ele mLeU : Deveg¤he, mecepegleoej
mebheke&â : ßeer. Øeefohe DebyeUkeâj 861, Deçeeskeâ Ûeewkeâ, mees}ehetj Heâesve :
9960645849/0217-2391298
(Heâesšes petve 14)
2248. eqÛe. $e+ef<ekesâçe ceesnve ceeb[Jekeâj, cee}e[ : pe. lee.
24.9.87, og] 4.35 Jee, 5’7’’, ieesje, ceOÙece,
keâvÙee, nmle (4 Les ÛejCe) B-Tech-Mechanical (VJTI - Mumbai) Global
MBA-(SP. Jain-Singapure-Gold
veeskeâjer -MNC, Jee. Øee. 9.25
}eKe, Je[er} - veeskeâjer - efmeveerDej [email protected]
Heâecee& kebâheveer, YeeT, yeefnCe veener. Dehese#f ele
mLeU : JeÙe 21 les 25, 5’2’’ les 5’6’’ efçe#eCe - FbefpeveerDej, MBA,
CA, [[email protected]äšj, ieesjer, mceeš&, me[heeleU-ceOÙece, megmebmke=âle, megefçeef#ele
mebheke&â : ßeer. ceesnve ke=â<Cee ceeb[Jekeâj, 306, Oeve}#ceer, 186/187,
Dehhej ieesefJeboveiej cee}e[ (hetJe&), cegbyeF&-400097 Heâesve : 02228776322/9920341330
(Heâesšes peg}w 14)
Medal),
ceeÛe& 2014/36
2249. efÛe. [[email protected] DeefpebkeäÙe Depeg&ve Ieós, FÛeuekeâjbpeer pe. lee.
15.07.87, yegOeJeej, me. 10.30 Jee., 6’,
hetJee&<ee{e, efÉleerÙe, ceveg<Ùe, DeeÅe, kegbâYe, ieesje,
megÂ{, M.B.B.S, meOÙee meer. heer. Deej.
[email protected]š}ceOÙes veeskeâjer (P. G mee"er hetJe& hejer#ee
efo}s}er Deens.), mJele:Ûes peeiesle 10 yes[Ûes
[email protected] m heer š }, DeeF& ie= e f n Ceer , YeeT Skeâ
DeefJeJeeefnle, yeefnCe veener, Dehese#f ele mLeU :
[[email protected]äšj, Fbepf eefveDej, GÛÛeefçeef#ele, Deveg¤he, megmebmke=âle, mecebpeme, mebheke&â
heòee : [[email protected] Depeg&ve efovekeâj Ieós, 18/839, ‘mJeevebo’ [email protected]š},
Fb[mš^eÙr e} Fmšsš SjerÙee, FÛe}keâjbpeer lee. nelekeâCebie}s, efpe. keâesunehetj
Heâesve : 9423858148 Je[er}-9822010509 (Heâesšes SefØe} 14)
2250. efÛe. ieCesMe JemeblejeJe pejeRie, veebos[ : pe. lee.
20.06.1989, meeÙeb 6] 15 Jee. efuebyeieeJe
lee. efpe. veebos[ ÙesLes, ceerve, osJe, DeblÙe, 5’3’’,
meeJeUe, megÂ{ yeebOee, Des±, 12 Jeer meeÙevme,
D.Ed , BA 2nd year efMekeâle Deens.
mJele:Ûes Fbšjvesš [email protected]âHesâ Deens, cee. Øee.
30,000 ¤, Jeef[ue-mJeleb$e JÙeJemeeÙe,
DeeF&-efpe.he. DeejesiÙe efJeYeeie meghejJeeÙePej,
YeeT-Skeâ (efJeJeenerle) efMe#ekeâ-(efpeune heefj<eo efmebOegogie& ÙesLes),
Dehesef#ele mLeU : Deveg¤he, ie=nkeâle&JÙeo#e 10 Jeer, 12 Jeer heeme
D.Ed DemeuÙeeme ÙeesiÙe, mebheke&â heòee : ßeer. JemeblejeJe uees[peer pejeRie,
Jee[er yeg. YeJeeveer Ûeewkeâ, Jemecele-efveUe jes[, nvegceeve veiej, veebos[
431605, Heâesve : 7507592664(DeeF&) /9420287018 (YeeT)
Email : [email protected]
(Heâesšes peguew 14)
2251. eqÛe. [[email protected] DeefYe<eskeâ efYecemesve YeeieJele, Denceoveiej : pe. lee.
24.01.1990, ogheejer 1.40 efceveerš,s hegCes ÙesLes,
Oeveg, cegU ve#e$e, 4 Les ÛejCe, DeeÅe, je#eme,
5’7’’, meeJeUe, yeer. S. Sce. Sme., mJele:Ûee
JewÅeefkeâÙe JÙeJemeeÙe, DeeF& Je[erue oesIesner [[email protected]äšj
mJele:Ûes [email protected] hešue, YeeT [er. Heâece&, Jeefnveer
yeer. Smmeer, [er. Sce. Sue. šer. cee. Øee. 40,000,
Dehese#f ele mLeU : B.A.M.S., M.B.B.S.P.G.
keâjCesme ØeeOÙeevÙe, Deveg¤he, mebheke&â : [[email protected] efYecemesve jeceÛebõ YeeieJele (YeeefiejLeer
YeeieJele [email protected] hešue) veiej-meesueehetj jes[, ceg. hees. ¤F&Úefòemeer. lee. efpe.
veiej Heâesve : 09420335174 /07709343065 (Heâesšes peguew 14)
2253. efÛe. n<e&o efMeJeevebo ÛeewOejer, YeeFËoj
("eCes) : pe. lee. 30.07.85, mekeâeUer 9
Jee 25 efce, meesueehegj ÙesLes 5’8’’ Meleleejkeâe, 2
js ÛejCe, DeeÅe, je#eme, kegâb Ye, yeer. F&. (DeeÙe.šer),
veeskeâjer - [email protected]âhe pesecf eveer, cegyb eF&, cee. GlheVe ¤.
50000/-, Je[erue mesJeeefveJe=òe, DeeF& ie=efnCeer,
ueneve Skeâ yeefnCe DeefJeJeenerle. yeer. Sme.
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
GheJej keâes<e
meer. (Heâesjes vf mekeâ cese[f meerve) Dehese#f ele mLeU : Fbepf eefveDej, cegyb eF& mLeUeme
ØeeOeevÙe, mebheke&â : ßeer. efMeJeevebo ceeCekeâespeer ÛeewOejer, ßeerveeLe keâ[email protected]äme,
SÛe efJebie Heä[email protected]š veb. 302 ceerje YeeFËoj jes[, (hetJe&) ceerje jes[, efpe. "eCes 7 Heâesve : 022-28118156 / 9869663933 (Heâesšes HesâyeÇ.g 14)
2254. eqÛe. ieewjJe jcesMe OeeJeCes, veeefMekeâ jes[: pe.lee. 25.06.86,
mee. 6 Jee. 30. efce, veeefMekeâ ÙesLes, cekeâj, je#eme,
ceOÙe, ßeJeCeg, ogmejs, 5’8’’, ieesje, Sce. yeer. S.
Sce. keâ[email protected], ßeerjece HeâeÙeeveeveme š^evmeheesš& efue.
yeefnCe -efJeJeeefnle, YeeT-2 DeefJeJeeefnle,
Je[erue-veesš Øesme veeefMekeâ, Dehese#f ele mLeU :
Deveg¤he, mebheke&â heòee : ßeer. jcesMe keâebelf eueeue
OeeJeCes, 5 meeF& jes neTme, efmeæsÕej veiej, pesue
jes[, veeefMekeâ jes[ 422101 Heâesve: 9822608385 (Heâesšes ces 14)
2255. eqÛe. Deceesue oòee$eÙe DeebyeÇgUs, yeer[ : pe.lee.
21.02.1986, me. 10 Jee. 45., JeeMeer,
(efpe. Gmceeveeyeeo) hetveJe&meg, le=leerÙe, DeeÅe,
osJe, efceLetve, yeer. F&. ([email protected]â])veeskeâjer-efJekeâeme
DeefOekeâejer (Sue. DeeÙe. meer.), Je[eruemLeehelÙe DeefYeÙeebef$ekeâer meneÙÙekeâ (mee. yeeb.
Ghe. eqJeYeeie yeer[), DeeF& ie=efnCeer, YeeTDeefcele (B.E. CIVIL) Final year, yeefnCe
efJeJeeefnle, Dehese#f ele mLeU : Deveg¤he, mebheke&â : ßeer. oòee$eÙe jeceefuebie
DeebyegÇUs, mvesnkegbâpe efveJeeme, megJeCe& veiejer meesmee., heeueJeCe Ûeewkeâ, Oeeveesje
jes[, yeer[, 431122 meew. Devegpee efhebiešs ceesyee. : 9049203550,
07698806931
(Heâesšes [email protected]š 14)
2256. eqÛe. ceÙegj efJe<Cegheble efkeâÛebyejs, veef[Ùeeo (iegpejele) :
pe.lee. 20.09.1987, me. 10 Jee. 20
mekeâeUer, Denceoeyeeo, 5’11’’, ieesje, yeer±,
efmebn, ceIee, DeblÙe, je#eme, B.E (E & TC)
veeskeâjer-šeše keâvmeušmeer, Je[erue efmeefveÙej
keäueeke&â, DeeF& efMeef#ekeâe, yeefnCe efJeJeeefnle,
FvHeâesmeerme kebâheveerle hegCes, Dehese#f ele mLeU :
Deveg¤he, GÛÛeefMeef#ele, mebheke&â : ßeer. efJe<Cegheble
JemeblejeJe efkeâÛebyejs, A19, hešsueheeke&â, ÛeeboCeer Ûeewkeâ, mejoejveiej
peJeU, jsuJes›eâ[email protected], veef[Ùeeo efpe. Kes[e 387002, iegpejele Heâesve
: 0268-2558416, 097626655576 (Heâesšes ces 14)
2257. eqÛe. DeefYeefpele ØekeâeMe keâeboks eâj,
ef Û ekeâes [ er , ef p e. yes U ieeb J e : pe.lee.
19.07.1979, mee. 07 Jee. 20. efÛekeâes[er,
Je=<eYe, 1 ues, jesenf Ceer, ceveg<Ùe,ieesje, 5’7’’ S±,
10 Jeer heeme, mšsçevejerÛee JÙeJemeeÙe cee. Øee./
18,000 les 20,000 ¤, DeeF&, Je[erue,
ceeÛe& 2014/37
oesve YeeT, Skeâ efJeJeeefnle, Dehese#f ele mLeU : Deveg¤he, mebheke&â: ßeer.
ØekeâeMe efJe<Cegheble keâeboskeâj, neTme veb : 6702/heer/1-43, ‘‘ßeer efJe<Ceg’’
njer veiej, efÛekeâes[er-591201 efpe. yesUieeJe, keâvee&škeâ Heâesve :
08338275472, 09922497799 (Heâesšes SefØeue 14)
2258. eqÛe. ieewjJe ØekeâeMe keâeboskeâj, efÛekeâes[er, efpe. yesUieebJe :
pe.lee. 26.01.1983, meeÙeb. 07 Jee. 05.
efce. eqÛekeâes[er, efceLetve, DeeÅe, mJeeleer, ceveg<Ùe,
ieesje, 5’10’’, mšsçevejerÛee JÙeJemeeÙe [er. Sce.
F&. cee. Øee./18,000 les 20,000 ¤, DeeF&,
Je[erue, oesve YeeT, Skeâ efJeJeeefnle, Dehese#f ele
mLeU : Deveg¤he, mebheke&â : ßeer. ØekeâeMe efJe<Cegheble
keâeboks eâj, neTme veb : 6702/heer/1-43, ‘‘ßeer
efJe<Ceg’’ njer veiej, efÛekeâes[er-591201 efpe. yesUieeJe, keâvee&škeâ Heâesve :
08338275472, 09922497799 (Heâesšes SefØeue 14)
2259. Surendra N. Ksheerasagar, Dob : 29TH
April 1975. 5.20 am at Hubli,
Karnataka, Jyesta 3rd Charana,
Vrishik ch.Fair. 5’ 10”.B.COM,
A.C.A. Chartered Accountant.
Practicing independently as a
Chartered Accountant having own
established office at Hubli since
4 years, Father: Sri. Narayanrao.
Expired (he was Advocate).
Mother: House wife, Brothers: 2, married, Sisters:
3 all are married. Expected bride; from well cultured
family back ground contact . Address: mr. N. N.
Ksheerasagar. 38. Akkasaligar Oni, Old-Hubli. Hubli
580024. Karnataka. Cell No: 09886295733,
09535981285, E-mail: [email protected],
[email protected]
2260 : Nagaraj N. Ksheerasagar (Divorced), Dob : 26TH
November 1970. Night 12.15 A.M
at Hubli, Karnataka, Swati—3 rd
Charana, Tula, Fair. 5’ 6”. B.COM,
ATC , CA INTER ( CA Final. LLB )
Certified Accounting Technician.
He is working in a concern having
150 crores turnover in Hubli as a
executive taxation and accounts,
Father: Expired (he was Advocate). Mother: House wife,
Brothers: 2, Chartered Accountant unmarried Middle
brother: supervisor, married, Sisters: 3 all are married.
Expected bride; from well cultured family back ground.
Address: N. N. Ksheerasagar 38, Akkasaligar Oni, OldHubli. Hubli 580024. Karnataka. Cell No: 09886295733,
09535981285
E-mail:
[email protected],
[email protected]
peeefnjele
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
ØeLece hegCÙemcejCe
ceeÛe& 2014/38
ceele=çeeskeâ
kewâ. yeeUemeensye ieešs
ce=lÙet efo. 10/04/2013
Ûeboveehejer osn efPepeefJeuee, keâ°eletve Jemeble HegâueefJeuee
veener Gjueer meeLe Deecneuee, Dee"JeCe Ùesleer #eCee#eCeeuee
DeeOeej neslee legcner DeeceÛee, Oeekeâ neslee Deecneuee legceÛee
cegKeer meowJe çeyo ØesceeÛee, ceveer meowJe OÙeeme meceepekeâeÙee&Ûee
hejcesÕej DeeheuÙee DeelcÙeeme efÛejMeebleer osJees nerÛe ØeeLe&vee
Meeskeâeketâue
ßeer. mJeeceer heefjJeej, efpeJnsÕej meebmke=âeflekeâ YeJeve,
meceüešveiej keâesunehetj
YeeJehetCe& ßeæebpe}er
kewâ. ßeerceleer efve}e#eer yeeUke=â<Ce ceevekeâj
ce=lÙet efoveebkeâ : 08/02/2014
nmelee nmelee DeKesj
meJeeËvee j[Jetve ies}er
keâOeerner Ye¤ve ve ÙesCeejer
GCeerJe keâeÙecemee"er "sJetve ies}er.
oefnmej-cegbyeF& ÙesLeer} jeefnJeemeer
kewâ. ßeerceleer efve}e#eer yeeUke=â<Ce ceevekeâj
JeÙeeÛÙee 76 Je<eea efo. 08/02/2014 jespeer Deuheçee
Deepeejeves og:Keo efveOeve Pee}s. lÙeebÛÙee DeelcÙeeme efÛejçeebleer
}eYees ner F&çJejÛejCeer ØeeLe&vee.
çeeskeâeketâ}
kewâ. ßeer. jeceÛebõ efçeJejece }esCekeâj
pevce : 2/6/1921
ce=lÙet : 20/3/1966
peerJeveeÛÙee mebIe<ee&le peKecee megketâve iesuÙee
heCe Dee"JeCeer Depegve leçeeÛe DeesuÙee
ÛewlevÙe¤heer DeefmlelJe Deeheg}s, keâeÙece ùoÙeele
leerÛe DeeceÛeer ØesjCee, leerÛe DeeceÛeer çekeäleer
efJeefvele
ßeer. }#ceCejeJe jeceÛebõ }esCekeâj Je heefjJeej
De-6, efÛebleeceCeer jsefme[svmeer, Ûew$eyeve, mšsš yeBkeâ veiej peJeU,
Dehhej Fbefoje veiej jes[, efJeyesJee[er} hegCes - 411037
cees. 9850132168
ceg}iee : ßeer. DeYeÙe yeeUke=â<Ce ceevekeâj, meew. ieeÙe$eer
DeYeÙe ceevekeâj (metve) ceg}er : meew. peeie=leer peÙeØekeâeçe
nscee[s, meew. JeerCee Øekeâeçe cegbieerkeâj
peeJeF& : ßeer. peÙeØekeâeçe megboj nscee[s,
ßeer. Øekeâeçe }#ceCejeJe cegbieerkeâj
veeleJeb[s : efÛe. efJejepe, efÛe. efveKeer} Je meew. Dece=lee nscee[s
Ùee og:Keo Øemebieer ØelÙe#e Yesštve meeblJeve kesâuÙeeyeö} meJe& Deehles°
veelesJeeF&keâ efce$eheefjJeej Ùee meeNÙeeÛes çeleçe: OevÙeJeeo !
mecemle efoJeeCes Je ceevekeâj heefjJeej
mebheke&â : ßeer. DeYeÙe yeeUke=â<Ce ceevekeâj
}eYemeove, JeecevejjeJe meeJeble jes[, ceje"e keâ[email protected]}veer oefnmej
(hetJe&) ceg. 400068, cees. 9833419560
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
ßeer. MebkeâjjeJe oòee$eÙe jeveYejs
(yeehet)
ce=lÙet : 7 ceeÛe& 2007
DeeojCeerÙe yeehet DeeheuÙee
mce=leeRvee DeeceÛeer
efJeveceü Deeojebpeueer
efJeveerle:
ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eve, hegCes
kewâ. ßeer. ßeerOej MebkeâjjeJe
mejesos
DeKeb[ ßeæebpeueer
Jew. n. Ye. he. ßeer. veeieveeLe DeCCeepeer
yeejiepes ieg¤peer
pevce: 21.7.1998
Dee<ee{ Je 5
osJee%ee : 16.3.2007
Heâeuiegve JeÅe 12
kewâ. meew. iegCeeyeeF& veeieveeLe yeejiepes
kewâ. YeercejeJe MeecejeJepeer yeejneles
kewâ. meew. leejeyeeF& MebkeâjjeJe keâeUs
kewâ. DeCCeemeensye GHe&â iebieejece efYekeâepeer [nekesâ,
efJeefvele
ce=lÙet : 1997
hejcehetpÙe DeepeeRÛÙee heefJe$e
mce=leeRme DeeceÛeer
YeeJehetCe& ßeæebpeueer
efJeveerle : ßeer. leg<eej
heebieejkeâj
[email protected]š veb. 1, meJn&s veb. 67 De, efJeÅeeveiej,
efšbiejsveiej, hegCes 32, Heâesve : 27171954,
25679417/25679418
kewâ. efoueerhe efJeveeÙekeâ meeUer
ce=lÙet : 31. 3. 2006
cee. ßeer. efoueerheYeeT
DeeheuÙee mce=leeRvee DeeceÛeer
efJeveceü ßeæebpeueer
efJeveerle :
ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eve, hegCes
ce=lÙet : 10 ceeÛe& 2008
DeeheuÙee mce=leeRvee DeeceÛeer
efJeveceü Deeojebpeueer
ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eve, hegCes
ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eve, hegCes
efJeveceü Deeojebpeueer
kewâ. efoueerhejeJe jeceke=â<Ce Yeb[ejs
efJeefvele : cegues, cegueer, megvee,
peeJeeF&, veeleJeb[,s heleJeb[,s mecemle yeejiepes, yegjmes,
peeefUõb s heefjJeej mebheke&â : S 501, hetvece iee[&vme,
me. veb. 666/1 De/2, efyeyesJee[er, hegCes 37
pevce : 1920
ce=lÙet : 1.3.1964
DeeheuÙee heefJe$e mce=leerme YeeJehetCe&
ßeæebpe}er
efJeefvele : cegues, megvee, cegueer, peeJeF&,
veeleJeb[s, heleJeb[s DeeefCe heefjJeej
mebheke&â heòee : pes. Sve. yeejiepes
meeF& keâ[email protected]äme, [email protected]š veb. 67, meskeäšj
Sve-4, efme[keâes, Deewjbieeyeeo-431003
Heâesve : (0240) 2488691
ce=lÙet : 7 ceeÛe& 2006
cee. ßeer. mejesospeer,
DeeheuÙee mce=leeRvee
DeeceÛeer
ceeÛe& 2014/39
peUieeJe (meeUer ieg¤peer)
pevce : 19. 09. 1916
ce=lÙet : 17. 3. 2005
mce=leerme ueeKe ueeKe
ØeceeCe
cegues - osJeeroeme jeceoeme,
ØeYeekeâj, eqovekeâj, meew. heg<hee Je
meJe& [nekesâ, mejJeos heefjJeej
mebheke&â heòee : ßeer. efovekeâjpeer. [nekesâ, 1275, leeje
keâ[email protected]äme KeCeYeeie, hebÛecegKeer cee¤leer jes[, meebieueer, Heâesve
:0233-2326359
mJe. yeUerjecepeer efMeJejecepeer
efkeâÛebyejs
ce=lÙet : 5. 3. 2010
efJeeqvele : cegues ØeYeekeâj, Øeuneo,
Øeceeso, Øeoerhe cegueer :
meew. jceeleeF& Oeeb[s,
Megæceleer Demeueceesue, jpeveer uee[ Je
mecemle efkeâÛebyejs heefjJeej
eqJeefvele
ce=lÙet : 2. 04. 2000
ef J eveer l e : ieb . Yee.
ÙecegveeyeeF& YeercejeJepeer
yeejneles, mees. ve. 1
cegvMeer kebâheeTb[peJeU,
vejes[e Denceoeyeeo :
382325
DeMeeskeâ yeejneles, Denceoveiej : 079-22841126
efJeveeÙekeâ yeejneles, cegbyeF& : 022-28089999
ÙeMeJeblejeJe yeejneles, hegCes : 9822457109
kewâ. ceOegkeâj cegjueerOej De°skeâj
(jeJemeensye)
pevce : 1. 10. 1927
ce==lÙet : 29.3.2005
efJeveerle : mecemle De°skeâj Je
yegjmes heefjJeej
mebheke&â heòee : meew. cebieuee njer<e De°skeâj,
[email protected]š veb. 133, Yejle efveJeeme, ¤ce veb. 13 heefnuee ceeUe, hejceej
ieg¤peer ceeie&, peceejyeeie uesve hejsue, cegyb eF& : 022-24181909
kewâ. [[email protected] DeMeeskeâ
heeb[gjbie keâepeJes
pevce : 16.3.1946
ce=lÙeg : 19. 3. 2009
efJeeqvele : DepeÙe,
DecesÙe, (cegueies)
efJeefvele : DeJebleer DeefMe<e ceeLesmetU, hegCes
mebheke&â : [[email protected] keâepeJes [email protected]šue, ÙeMeJeble
Øeesmesme meceesj, keâesunehetj jes[,
FÛeuekeâjbpeer
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
kewâ. meew. Jeemebleer efveJe=òeer ceejJee[er
pevce : 26.3.1948
ce=lÙet : 9. 3. 2011
DeKeb[ ßeæebpeueer / MeeskeâJeelee&
kewâ. heeb[tjbie megoece keâesUskeâj
pevce : 13.6.1932
ce=lÙet : 17. 3. 2009
veeefMekeâ 9, Heâesve : 0253-2321143
legceÛes DeeefMe&Jeeo nerÛe
DeeceÛeer ØesjCee legceÛÙee
DeelcÙeeme Meebleer ueeYees,
nerÛe hejcesÕej ÛejCeer
ØeeLe&vee !
efJeefvele : ßeerceleer G<ee heeb[jg ib e
keâesUks eâj (helveer), veboefkeâMeesj heeb.
keâesUks eâj, meew. veefcelee ve. keâesUks eâj, mebpeerJe heeb. keâesUks eâj, meew.
ceeOeJeer meb. keâesUks eâj, veÙevee, vetleve Je jsKee (cegueer), ¤leeueer,
meewjYe Je efJejepe (veeleJeb[)s Je mecemle keâesUks eâj heefjJeej
kewâ. DeesceØekeâeMe ueeskeâjs
kewâ. ßeerceleer jeOeeyeeF& pegpeejs, mees}ehetj
efJeveerle :
ßeer. efveJe=òeer keâeMeerveeLe
ceejJee[er
ßeer. jepesMe efveJe=òeer ceejJee[er
ßeer. cebiesMe efveJe=òeer ceejJee[er
mebheke&â : 3, ßesÙe cene¤õ keâ[email protected], Fbefojeveiej
DeeheuÙee
mce=leeRvee DeeceÛeer
ce=lÙet : 18. 3. 2012
efJeveerle :
YeeJehetCe& ßeæebpeueer
ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eve, hegCes
kewâ. yeeUemeensye ieešs
meew. efJepeÙee megYee<e oelejbies, veeefmekeâ
(ceg}ieer)
meew. ceerjeleeF& Deçeeskeâ efpebo,s yebie}esj,
(ceg}ieer)
efpeJnsÕejÛee Debkeâ Skeâe ‘keäueerkeâ’Jej
Visit Today :
www.Jivesh.org
ce= l Ùet : 10/04/
2013
efJeveerle :
ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eve, hegCes
kewâ. ie. Yeb. keâceueeyesve ceesleerjece "eskesâ
ce=lÙet : 16. 3. 2010
DeeheuÙee mce=leeRvee DeeceÛeer
efJeveceü ßeæebpeueer
efJeveerle : ßeer. ØeYeekeâj
"eskesâ, meew. Mewuepee Øee. "eskesâ,
ßeer. Mejo "eskesâ, meew. MeesYee
Me. "eskesâ, ßeer. efceefuebo "eskesâ,
meew. megveboe efce. "eskesâ, ßeer. efJepeÙe pejerJeeues, meew.
cebieuee efJe. pejerJeeues, ßeerceleer DeeMee iepejs, kegâ. jsKee
cees. "eskesâ
mecemle "eskesâ heefjJeej
çeeskeâJeelee&
jlveekeâj leueyes, Deewjbieeyeeo
ce=lÙet : 22.3.2011
efJeveerle :
ceeÛe& 2014/40
World's
Unique
Website
hegCÙemcejCe, ßeeæ, efJeveceü ßeæebpeueer
Ùee meojebceOÙes 5meW. ceer. yeeÙe 5 meW. ceer. Ùee Deekeâejele Jejerue
ØekeâejÛeer efveJesoves Øeefmeæ kesâueer peeleerue. Ùeemee"er megJeeÛÛe De#ejele
efueefnuesuee peeefnjeleerÛee cepeketâj Je Heâesšes hee"JeeJee.
meesyele ®heÙes 200/- osCeieer [email protected][&jves hee"JeeJeer efkebâJee
yeBkeâ Keeles ›eâ. 60061951301
(Br. IFCI Code MAHB 0001000)
ÙesLes Ye¤ve yeBkeâ efm}he keâeÙee&ueÙeele hee"JeeJeer.
-mebheeokeâ ceb[U
Deewjbieeyeeo ÙesLeerue
ßeer jlveekeâjjeJe
jeceYeeT leueyes (72
Je<ex&) ÙeebÛes 14.2.14
jespeer DeuheMee Deepeejeves
og:Keo efveOeve Peeues.
Fbogceleer {esjs, ßeerjecehetj
ßeerjecehetj ÙesLeerue
meb p eÙe {es j s , veiej
ÙesLeerue veboefkeâMeesj Je
megveerue {esjs ÙeebÛÙee
ceelees ß eer ßeer c eleer
Fbogceleer yeeUke=â<Ce {esjs
(78 Je<ex) ÙeebÛes vegkeâlesÛe og:Keo efveOeve Peeues.
ceeOeJejeJe pe"ej, ßeerjecehetj
ßeerjecehetj ÙesLeerue
pÙes ‰ yeeb O eJe ßeer ]
ceeOeJejeJe ue#ceCejeJe
pe"ej (80 Je<ex) ÙeebÛes
efo. 31.12.13 jespeer
efveOeve Peeues.
megYeõe heejs, Jewpeehetj
Jewpeehetj efpe. Deewjbieeyeeo ÙesLeerue meceepe
Yeefieveer meew. megYeõe meesceveeLe heejs ÙeebÛes efo.
26.1.14 jespeer DeuheMee Deepeejeves og:Keo
efveOeve Peeues.
Ùee Je ÙeeefçeJeeÙe DevÙe %eele-De%eele
meceepeyeebOeJeebvee efpeJnsÕej meceeÛeejÛÙee
Jeleerves YeeJehetCe& ßeæebpeueer!
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
ceeÛe& 2014/41
osCeieeroejebÛeer Ùeeoer ]/ efveJesove
DeeheuÙee efoJebiele veelesJeeF&keâebÛÙee mce=efleefØelÙeLe& osCeieer osCeeNÙee osCeieeroejebÛeer Ùeeoer
1.kewâ. ßeerceleer mejmJeleer Deelceejece neJejs
ÙeebÛes mcejCeeLe& meew. efcevee#eer Ûebõkeâeble neJejs,
Yeeb[ht e, cebyg eF& Ùeebpekeâ[tve ¤. 2501/-.
2.kewâ. ßeer. n. Ye.he. veeieveeLe DeCCeepeer
yeejiepes ieg¤peer ÙeebÛes mcejCeeLe& meew. DeeMee
ÛebõMesKej yeejiepes hegCes Ùeebpekeâ[tve ¤. 2501/
-.
3.kewâ. ßeer. MebkeâjjeJe jeceÛebõ efÛebÛekeâj ÙeebÛes
mcejCeeLe& ßeer. meoeefMeJe Mebkeâj efÛebÛekeâj hegCes
Ùeebpekeâ[tve 2501/-.
4.kewâ. ßeer. veejeÙeCejeJe vejefmebn megjs ÙeebÛes
mcejCeeLe& ßeer. ieCesMe Je ßeer. mebpeÙe veejeÙeCejeJe
megjs hegCes Ùeebpekeâ[tve ¤. 2501/-.
5.kewâ. ßeerceleer ueerueeyeeF& efPekeâjs ÙeebÛes mcejCeeLe&
ßeer. ceOegkeâj ceesjhs eble efPekeâjs ye[esoe Ùeebpekeâ[tve
¤. 1001/-.
6.kewâ. meew. newmeeyeeF& Je kewâ. hejMegjece jeÙeyeeiekeâj
ÙeebÛes mcejCeeLe& ßeer. cegjueerOej jeÙeyeeiekeâj,
hegCes Ùeebpekeâ[tve ¤. 2501/-.
7.kewâ. meew. jbpevee meleerMe cees[ieer, ÙeebÛes mcejCeeLe&
ßeer. meleerMe efmeõece cees[ieer, hegCes Ùeebpekeâ[tve
¤. 1001/-.
8.kewâ. meew. MeebleeyeeF& Je kewâ. yeeyetjeJe jeceÛebõ
efyeÛekeâj ÙeebÛes mcejCeeLe& ßeer. heeb[jg ib e yeeyetjeJe
efyeÛekeâj, meeleeje Ùeebpekeâ[tve ¤. 1001/9.kewâ. ßeerceleer heeJe&leer Mebkeâj oeb[ks eâj ÙeebÛes
mcejCeeLe& meew. megJeCee& megOeekeâj oeb[ks eâj,
cegyb eF& Ùeebpekeâ[tve 1001/-.
10. kewâ. efJe"esyee ieCehele GHe&â veevee keâesUks eâj,
ce¤[ pebepf eje ÙeebÛes mcejCeeLe& keâvÙee meew.
Debpeueer peieefoMejeJe JeKeejs, yeoueehetj, efpe.
"eCes Ùeebpekeâ[tve ¤. 2501/-.
11. kewâ. leer. DeeF& Jeef[ueebÛes mcejCeeLe& ßeerceleer.
melÙeYeecee leebyes, Keeb[me, lee. keâpe&le, efpe.
DeeOeejJe[ Ùeespevesle menYeeieer Jne
Deeheuee DeeJe[lee ßeer efpeJnsÕej meceeÛeej
ØelÙeskeâ meeUer Iejer heesnesÛeuee heeefnpes. lÙeemee"er
ceeef m ekeâeuee Deeef L e& k eâ DeeOeej os C eeNÙee
JešJe=#eemeejKÙee Kebyeerj osCeieeroejebÛeer meeLe nJeer
Deens. cnCetve DeeOeejJe[ Ùeespevee Deens. ke=âheÙee
Ùeele menYeeie IÙeeJee.
-ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eve, hegCes
DeeJeenve
Deveskeâ JeeÛekeâ Jeie&Ceeroej efoJebiele Peeues
Demetvener lÙeebÛÙee heefjJeejeves lÙeeefJe<eÙeerÛeer ceeefnleer
Øeefle‰eveuee keâUefJeueer veener. cee$e DeMee
heefjJeejeuee Debkeâ hee"efJeuee peele Deens. DeMee
%eeleer peveebveer DevÙe JÙeefòebâÛÙee veeJes hegvne Jeie&Ceer
YejCÙeeÛes DeeJeenve JeeÛekeâ Jeiee&me keâjCÙeele
Ùesle Deens.
-mejefÛešCeerme
jeÙeie[ Ùeebpekeâ[tve ¤. 1001/-.
12. kewâ. jbieveeLe heeb[jg ib e $Ùebyekesâ veeefMekeâ (Deepeesyee)
Je ieb. Yee. MeebleeyeeF& $Ùebyekesâ (Deepeer) ÙeebÛes
mcejCeeLe& efÛe. efiejerMe Øeuneo $Ùebyekesâ, vÙetÙ[email protected]&â
(Decesejf keâe) Ùeebpekeâ[tve ¤. 2001/13. kewâ. ue#ceCe uegceepeer peebYeUs (ieg¤peer)
(Deepeesyee) Je kewâ. mejmJeleer ue#ceCe peebYeUs
(Deepeer) ÙeebÛes mcejCeeLe& kegâ. mvesnue Øeuneo
$Ùebyekesâ Ùeebpekeâ[tve ¤. 2001/-.
14. kewâ. ue#ceCe uegceepeer peebYeUs Je kewâ.
mejmJeleer ue#ceCe peebYeUs ÙeebÛes mcejCeeLe&
ßeer. MeefMekeâeble peebYeUs Ùeebpekeâ[tve ¤. 251/
15. kewâ. OeeWe[f yee ieCehele {eCekesâ ÙeebÛÙee
mcejCeeLe& ßeerceleer MeebleeyeeF& {eCekesâ, cegyb eF&
13 Ùeebpekeâ[tve ¤. 251/-.
16. kewâ. meew. ÛebõYeeieeyeeF& leesleejece keâeUeCes.je.
ns DeJeMÙe JeeÛee
meJe& yeelecÙee efJeveeceguÙe ÚeheuÙee peeleele.
yeeleceer Jemlegefve‰ Je melÙe efmLeleervegmeejÛe DemeeJeer.
yeelecÙee meesyele Heâesšes Øeefmeæermee"er Øeesefmeefmebie Heâer mJeleb$e ÅeeJeer.
DeeheuÙee heefjmejeleerue SKeeoer Iešvee, yeelecÙee DeeheCener efuentve
hee"Jet Mekeâlee. (osMeYejeleerue npeejes Iejele lÙeeÛes JeeÛeve kesâues
peeles.)
n ceeefmekeâekeâ[s hee"Jeuee peeCeeje cepeketâj nmleefueKeerle efkebâJee šeÙeefhebie
kesâuesuee Je heshejÛÙee [eJÙee yeepetuee meceeme mees[uesuee DemeeJee.
n keâefJelee, uesKe, mJejefÛele DemeeJes.
n ßeer efpeJnsÕej meceeÛeej ns ceeefmekeâ Deeheues Deens. DeeheCe keâeÙe&›eâceele,
veeleueieebÛÙee, efJeJeen Øemebieer peeue lesJne DeeveuÙee heefjJeejebMeer mebyebefOele
hewheengCes-mvesner, veeleueie Ùee meJeeËvee Jeie&Ceeroej keâjCÙeeÛee mebkeâuhe
keâje.
n ceeefmekeâeÛee ØeÛeej, Øemeej DeJeMÙe keâjeJee.
ceeefmekeâeleerue efJeefJeOe yeelecÙee, Je=òes Ùeeyeeyele Deeheues cele keâUJeeJes.
lÙeeme JeeÛekeâmeYesle Øeefmeæer efoueer peeF&ue.
JeeÛekeâebÛÙee metÛevee, Dehes#ee, Øeefleef›eâÙee, DeefYeØeeÙe ÙeebÛes mJeeiele Deens.
n
n
n
n
ßeer efpeJnsçJej meceeÛeej
ceeÛe& 2014/42
osCeieeroejebÛeer Ùeeoer
ceesJee[, efpe. veeiehetj ÙeebÛes mcejCeeLe& megheg$e ßeer. oseJf eoeme leesleejece ÙeebÛÙee mcejCeeLe& ßeer. DeefJeveeMe heb{jerveeLe meeUer, "eCes ÙeebÛÙeekeâ[tve
¤. 2500/-.
keâeUeCes veeiehetj Ùeebpekeâ[tve ¤. 1001/-.
17. kewâ. ßeer. efÛeceCejeJe oeceesoj Meskeâškeâj ieg¤peer ÙeebÛes mcejCeeLe& 32. kewâ. ke=â<Cee yeehet Deebyeguex Je kewâ. ßeerceleer ceeueleer ke=â<Cee Deebyeguex
ÙeebÛÙee mcejCeeLe& keâvÙee meew. efMeuhee Ûebõkeâeble efvecekeâj, cegyb eF& Ùeebpekeâ[tve
ßeerceleer kegâmegce Meskeâškeâj Denceoveiej Ùeebpekeâ[tve ¤. 1501/-.
18. kewâ. efJeúue Ûebõepeer Yeb[ejs Je kewâ. "kegâyeeF& (Je[erue/DeeF&) lemesÛe ¤. 2500/-.
heleer kewâ. Gòece YeeieJele peb$es ÙeebÛes mcejCeeLe& ßeerceleer MeebleeyeeF& Gòece 33. kewâ. ieb. Yee. keâceueeyeeF& efMeJeoeme [nekesâ ÙeebÛÙee mcejCeeLe& ßeer.
De¤Ce efMeJeoeme [nekesâ, peUieeJe ÙeebÛÙeekeâ[tve 1001/peb$es, cegyb eF& Ùeebpekeâ[tve ¤. 2000/-.
19. DeeF& kewâ. MeebleeyeeF&, Je[erue kewâ. meoeefMeJe JeeIegues lemesÛe Deepeer 34. kewâ. heeb[jg ib e meKeejece YeeieJele, hegCes ÙeebÛÙee mcejCeeLe& helveer
(DeeF&Ûeer DeeF&) kewâ. heeJe&leeryeeF& peebYeUs ÙeebÛÙee mcejCeeLe& [[email protected] heÅeekeâj ßeerceleer efmebOet heeb[jg ib e YeeieJele Ùeebpekeâ[tve ¤. 1501/-.
35. ceeleesßeer. kewâ. ke=â<CeeyeeF& jeceÛebõ keâebyeUs ÙeebÛes mcejCeeLe& meew.
JeeIegues, yeejeceleer Ùeebpekeâ[tve ¤. 3000/-.
megceve DejefJebo keâebyeUs Ùeebpekeâ[tve ¤. 2511/-]
20. [[email protected] jcesMe mejeso,s cesnyetyeveiej (DeebOeÇ) ÙeebÛÙee leHexâ 2501
21. meew. mejespe peÙeble meeUer, cegueg[b cegyb eF& ÙeebÛÙee leHexâ kewâ. ueerueeJeleer 36. kewâ. keâeefMeveeLe legkeâejece ieg[b e (mejJeos) hegCes ÙeebÛÙee mcejCeeLe&
ßeerceleer jeOeeyeeF& keâeefMeveeLe ieg[b e (mejJeos) hegCes Ùeebpekeâ[tve ¤. 2751/
JeemegoJs e meeUer ÙeebÛÙee mcejCeeLe& ¤. 1001/-.
22. kewâ. JeerjÕs ej (yeyeve) %eeveosJe keâebyeUer, cegyb eF& mcejCeeLe& ßeer. -.
meeiej JeerjÕs ej keâebyeUer ÙeebÛÙeekeâ[tve ¤. 1001/-.
meJe& oelÙeebÛes DeeYeej !
23. kewâ. oòee$eÙe ceunejer KeeWoehegjs Je kewâ. Meeefueveer oòee$eÙe KeeWoehegjs
- ßeer efpeJnsÕej Øeefle‰eve.
ÙeebÛÙee mcejCeeLe& meew. cebieuee KeeWoehegjs - YeeieJele, JeeF& Ùeebpekeâ[tve ¤.
2501/-.
24. kewâ. yeeyetjeJe iebieejece YeeieJele ÙeebÛÙee mcejCeeLe& ßeer. jeceÛebõ
yeeyetjeJe YeeieJele Je heefjJeej, JeeF& Ùeebpekeâ[tve ¤. 2501/-.
25. ßeer. ceveesnj ieeseJf ebojeJe Peejs, Denceoveiej ÙeebÛeskeâ[tve pÙes‰ yebOet
Skeâ ceefnvee : HeâesšesefMeJeeÙe ¤. 50 :
kewâ. ceeOeJejeJe ieeseJf ebo Peejs Je Je[erue ieeseJf ebojeJe veejeÙeCe Peejs ÙeebÛÙee
Heâesšesmen ¤. 100,
mcejCeeLe& ¤. 2500/-.
meueie mene ceefnves : Heâesšesmen ¤. 500,
26. ßeer. efJe›eâeble peieoerMe JeKeejs, DeyegOeeyeer Ùeebpekeâ[tve kewâ. HegâueÛebo
meueie Je<e&Yej : Heâesšesmen ¤. 1000
yeejkegâ meeUer. (JeKeejs) Je kewâ. meejpeeyeeF& HegâueÛebo meeUer (JeKeejs)
mLeUemeesyele Megukeâ efceUeuÙeeveblej keâes<eele ØeJesMe
ÙeebÛÙee mcejCeeLe& ¤. 2500/-.
efouee peeF&ue, Megukeâ [email protected][&j efkebâJee [er. [er. ves
27. kewâ. meew. ØeYeeJeleer GOoJejeJe pegob js, leUsieeJe oeYee[s mšsMeve efpe.
hee"JeeJes, hegCes Menjeleerue yeBkeâ MeeKesÛee efkebâJee [email protected]š heej
hegCes ÙeebÛÙee mcejCeeLe& heleer ßeer. GæJejeJe ie. pegob js ÙeebÛÙeekeâ[tve
Ûeskeâ Ûeeuesue. Ûeskeâ JešuÙeeJej keâes<eele ØeJesMe efouee
¤. 1001/-.
peeF&ue. JeOegJej keâes<eemee"er Megukeâ ßeer efpeJnsÕej
28. ceeleesßeer kewâ. jKegceeyeeF& Je efheleeßeer cegjueerOej yeeUepeer efcemeeU
Øeefle‰eveÛÙee yeBkeâ [email protected]â ceneje°^eÛÙee keâesCelÙeener
ÙeebÛÙee mcejCeeLe& ßeer. Jemeble cegjueerOej efcemeeU, Denceoveiej, Ùeebpekeâ[tve
meeryeerUme MeeKesletve YejCee keâjlee ÙesF&ue. Demee YejCee
¤. 2002/-.
kesâuÙeeme mueerhe DeeceÛÙeekeâ[s hee"JeeJeer. cnCepes
29. efheleeßeer kewâ. YeercejeJe PebheCCee JewÅe, ÙeebÛes mcejCeeLe& ßeer. DeMeeskeâ
keâes<eele ØeJesMe efouee peeF&ue Je heeJeleer hee"Jeueer peeF&ue.
YeercejeJe JewÅe, hegCes Ùeebpekeâ[tve ¤. 1001/-.
lejer meJeeËveer Ùee ÙeespevesÛee ueeYe IÙeeJee.
30. kewâ. meew. keâceueeyeeF& JeecevejeJe keâesNneUkeâj ÙeebÛÙee mcejCeeLe&
ßeer. JeecevejeJe keâesNneUkeâj, keâuÙeeCe Ùeebpekeâ[tve ¤. 1001/- keâeÙe&keâejer mebheeokeâ
31. kewâ. ßeer. heb{jerveeLe ieCesMe meeUer, ceg¤[, pebepf eje, efpe. jeÙeie[
JeOeg-Jej keâes<e veJeerve Megukeâ jÛevee
metÛevee : Skeâe efoJebieleeÛÙee mce=leermee"er efkeâceeve ¤. 2500/-hee"Jee.
Download
Related flashcards

Pediatrics

67 cards

Pediatricians

20 cards

Tourette syndrome

17 cards

Create Flashcards