Arbetsmiljöplan inkl bilagor Stopp 2014.pdf

advertisement
Sida 1 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2014-36 Hörneborgsverket
Arbetsmiljöplan
Projektnamn
Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden
STOPP 2014-36 Hörneborgsverket
2013-09-01 – 2014-09-14
Besöksadress till byggplatsen
Treetexvägen 1, 892 50 Domsjö
Byggherrens namn
Byggherrens telefonnummer
Övik energi AB
0660-888 00
ev. uppdragstagares namn
Uppdragstagarens telefonnummer
Entreprenörer, se kontaktlista
Se kontaktlista
Denna arbetsmiljöplan upprättades
Datum
Företag/ Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare – Planering och projektering BAS-P
2014-08-28
Övik energi AB / Jan Lindquist
Denna arbetsmiljöplan övertogs
Datum
Företag/ Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare – Utförande BAS-U
Övik energi AB / Rickard Pellny
Sida 2 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2014-36 Hörneborgsverket
Revisionshistorik
Revisionshistorik, upprättandet
Version
Datum
Komplettering
1
2014-08-25
Första utgåva
Byggarbetsmiljösamordnare –
Planering och projektering BAS-P
Revisionshistorik, fortlöpande anpassning
Version
Datum
Komplettering
Byggarbetsmiljösamordnare –
Utförande BAS-U
Innehållsförteckning
REVISIONSHISTORIK ............................................................................................................................................... 2
ARBETSMILJÖORGANISATION ................................................................................................................................ 3
BESKRIVNING AV REVISIONEN ................................................................................................................................ 4
REGLER FÖR VERKSAMHETEN PÅ ARBETSPLATSEN .............................................................................................. 5
RISKÖVERSIKT ........................................................................................................................................................ 8
Bilagor
Bilaga 1. Ordning och säkerhetsföreskrifter vid Övik energis produktionsanläggningar
Bilaga 2. Arbetsplatsdisposition, APD-plan
Bilaga 3. Organisation
Bilaga 4. Kontaktlista
Bilaga 5. Tidplan ÖEAB
Bilaga 6. Riskbedömningar entreprenörer
Bilaga 7. Blankett olycka / tillbud
Sida 3 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2014-36 Hörneborgsverket
Arbetsmiljöorganisation
Arbetsmiljösamordning för planering och projektering ”BAS-P”
Arbetsmiljösamordnare – planering och projektering/ Företag
Ev. ytterligare kontaktpersoner
Övik energi AB
Kontaktperson
Ev. ytterligare kontaktpersoner
Jan Lindquist
Arbetsmiljösamordning för utförandet ”BAS-U”
Arbetsmiljösamordnare – Utförande / Företag
Ev. ytterligare kontaktpersoner
Övik energi AB
Kontaktperson (anslås)
Ev. ytterligare kontaktpersoner
Rickard Pellny
Tillståndsansvar för brandskydd, heta arbeten, lyft, slutna utrymmen m fl.
Namn
Telefon
Se resp montageansvariga, Övik energi
Se kontaktlista
Driftställets samordnare i arbetsmiljöfrågor
Namn
Telefon
Rickard Pellny
073-274 12 60
Första hjälpen
Namn och telefon
Namn och telefon
Kontrollrummet tel. 0660-551 08 / 787 84
Skyddsombud på arbetsplatsen
Namn
Företag
Telefon
Tomas Eriksson
Övik energi AB
070-343 15 01
Namn
Företag
Telefon
Stefan Lundgren
Övik energi AB
073-274 83 75
Namn
Företag
Telefon
Örjan Svensson
Övik energi AB
070-343 15 00
Namn
Företag
Telefon
Roland Forsman
Övik energi AB
070-190 12 67
Eventuellt utsett samordnande skyddsombud
Namn
Företag
Telefon
Roland Forsman
Övik energi AB
070-190 12 67
Övriga kontaktpersoner
Kontaktpersoner hos entreprenörer, se bilaga 4. Kontaktlista
Sida 4 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2014-36 Hörneborgsverket
Beskrivning av revisionen
Omfattning
Arbetsmiljöplanen omfattar arbeten som ingår i det årliga stoppet. Aktuell stopplista V1436 finns hos
byggherren.
Övergripande beskrivning:
• Rengöring, besiktning och underhåll av panna
• Underhåll yttre bränsle
• Underhåll kondensering
• Underhåll totalavsaltning
• Underhåll BoP
• Underhåll turbin
• Installation av nya ventiler rörledning till ångkunder
Tillträde
Gångtrafik sker via gånggrind vid förrådet. Fordonstrafik sker via Domsjö Fabrikers vaktstuga. Behov av
fordonstrafik ska meddelas resp. kontaktperson på Övik Energi, se kontaktlista i god tid innan ankomst, så
att Domsjö fabrikers vaktstuga kan underrättas.
Dispositionsplan över området
Aktuella transportvägar, parkering, personalbodar, materialupplag mm finns utmärkt på dispositionsplanen.
Dispositionsplanen tas upp på skyddsinformationen.
Entreprenören
Respektive montagesamordnare ansvarar för att arbetsmiljöplanen och Hörneborgsverkets Ordnings- och
skyddsföreskrifter kommuniceras ut till respektive entreprenörer.
Sida 5 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2014-36 Hörneborgsverket
Regler för verksamheten på arbetsplatsen
Säkerhetsföreskrifter
I första hand ska regler i Övik Energis broschyr ”Ordnings och säkerhetsföreskrifter vid Övik energis
produktionsanläggningar” gälla för arbetsplatsen. Broschyren finns i bilaga 1 till arbetsmiljöplanen. Om
enskilda entreprenörer har egna säkerhetsföreskrifter får dessa gälla som ett komplement till Övik Energis
regler. Undantag från Övik Energis säkerhetsföreskrifter får endast ske efter att entreprenören lämnat in en
skriftlig ansökan om detta till montagesamordnare hos Övik Energi. Ansökan ska dessutom ha skriftligen
godkänts av Övik energi.
Olyckor och tillbud
Alla olyckor eller händelser som kunnat föranleda olycka (tillbud) ska rapporteras till Övik Energi. Om
entreprenören inte har någon egen blankett för rapportering av olyckor och tillbud ska Övik Energis blankett
användas. En kopia av ifylld blankett lämnas till montagesamordnare på Övik Energi. Vid allvarliga olyckor
och tillbud ansvarar respektive entreprenörs montageledare för att händelsen rapporteras till
Arbetsmiljöverket.
Tredje man
Om tredjeman skulle råka ut för skada eller tillbud till följd av anläggningsarbetet ska detta rapporteras till
byggarbetsmiljösamordnare på Övik Energi.
Ordning på arbetsplatsen
God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra många
olyckor. I personalutrymmen ska Övik energis ”Ordnings och säkerhetsföreskrifter” noga följas.
Mottagning av nya entreprenörer
För att få genomföra arbeten på området under stoppet krävs att entreprenören fått Övik energis ”Ordnings
och säkerhetsföreskrifter”. Huvudentreprenör ansvarar för att ev. underentreprenörer får skyddsinformation
och instruktioner.
Dessutom skall Övik energis säkerhetsgenomgång ha genomförts innan arbetet påbörjas.
Tillstånd
Tillståndsskrivning sker dagligen eller enligt överenskommelse med tillståndsskrivare.
Signerad arbetsorder med bryt och lås gäller som arbetstillstånd.
Uppstartsmöte
Uppstartsmöte måndag 1 september klockan 08.00 i konferensrum i barackerna utanför entrén till
Hörneborgsverket.
Obligatorisk närvaro för entreprenörernas montagesamordnare och Övik Energis stopporganisation.
Samordnings- och montagemöten
Montagesamordningsmöten hålls dagligen kl. 14.00 i konferensrum i barackerna utanför entrén till
Hörneborgsverket. Obligatorisk närvaro för entreprenörernas montagesamordnare och Övik Energis
stopporganisation.
Säkerhetsgenomgång hålls måndag 1 september direkt efter uppstartsmötet, ca kl 08:30 i barackkontoret.
Obligatorisk närvaro för de som inte varit med på säkerhetsgenomgång tidigare.
Sida 6 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2014-36 Hörneborgsverket
Arbetstider
Såvida inget annat är överenskommet ska entreprenören se till att hans personal följer arbetsplatsens
gällande arbetstider för entreprenörer 07.00-16.00.
Skyddsronder
Byggsamordningsansvarig kallar och genomför skyddsronder. Normalt genomförs en till två skyddsronder.
Representant från entreprenör ska delta i skyddsrond.
Skyddsrondsprotokollet distribueras till deltagarna i ronden och övriga berörda. Anmärkningar och åtgärder
enligt protokoll ska åtgärdas omgående.
Beredskap vid olycka
Innan du börjar arbeta ska du se efter var din närmaste utrymningsväg, brandsläckare återsamlingsplats mm.
I händelse av olycka skall underrättelse ske i följande ordning
1. Kontakta räddningstjänsten, tel. 112
2. Kontakta kontrollrummet, tel. 0660-551 08, 0660-787 84
(3. Kontrollrummet kontaktar BAS-U Rickard Pellny, tel. 073-274 12 60 och ev. vaktstuga Domsjö fabriker
)
Personlig skyddsutrustning
Skyddshjälm samt skyddsskor ska alltid bäras såvida samordningsansvarige ej uttryckligen medger annat.
Övrig anbefalld skyddsutrustning ska även bäras.
Skyddsanordningar
Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekta och säkert
utförda. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärrning omkring arbetsplatsen för
att förhindra att någon skadar sig.
Observera
Måste en skyddsanordning tas bort för att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att återställa den.
Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen och BAS-U
(Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML kap.8 § 2).
Brandfara och brandredskap
Man ska alltid meddela Tillståndsansvarig för brandskydd om man har för avsikt att använda brandfarlig
vara. Det är nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria.
Man bör förvissa sig om var brandsläckare finns. Gas- och gasolflaskor ska, då de ej används, samlas till
särskilt anvisad och varningsskyltad plats.
Heta arbeten
Med Heta Arbeten avses främst svetsning och skärning, arbete med rondell, lödning samt arbeten med
gaslågor för uppvärmning eller upptining.
Inga Heta Arbeten får påbörjas utan den Tillståndsansvarige för brandskydd gjort kontroll och lämnat
tillstånd.
Se till att utrustningen uppfyller brand- och arbetarskyddsmyndigheternas krav och att försäkringsbolagens
krav på "Förebyggande åtgärder" är uppfyllda.
Materialupplag
Material ska läggas på anvisade platser. Kontrollera att transportvägarna ej blir blockerade.
Ta hand om allt spillmaterial - fortlöpande!
Sida 7 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2014-36 Hörneborgsverket
Besiktningskrav för maskiner och byggnadsställningar
Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste besiktigas med vissa
tidsintervall. Byggnadställningar ska vara typgodkända, Innan byggnadsställning tas i bruk ska den vara
kontrollerad. Signerad skylt hängs på ställningen då den är godkänd.
Utrustning för vilken aktuell uppgift saknas om godkänd besiktning får ej användas på arbetsplatsen.
Besiktningsintyg ska på anmodan uppvisas för BAS-U innan något arbete får påbörjas. Där förarbevis krävs
skall detta uppvisas och vid maskindrivna lyftanordningar uppvisas även arbetsgivarens tillstånd.
Bullrande verksamhet
Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. Detta görs dels
genom att använda sådana maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt, dels genom att
avskärma speciellt bullrande arbeten.
Radioapparater etc. får ej medtagas till arbetsplatsen utan BAS-U:s godkännande och får ej användas med
störande volym.
Elsäkerhet
Ej behörig installatör får inte göra ingrepp i elanläggningen - tillfällig eller permanent. Endast byte av
säkringar får utföras.
Var rädd om kablarna - de skadas lätt. Låt ej kablar ligga oskyddade där skaderisk föreligger.
Skadade elkablar får under inga omständigheter användas.
Om skada på elkabel upptäcks - underrätta genast montagesamordnare.
Farliga ämnen
På Övik Energis intranät finns säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över alla farliga ämnen, som
användes på arbetsplatsen. Under- och sidoentreprenörer ska till BAS-U överlämna
säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över de farliga ämnen som hanteras av dem på arbetsplatsen.
Om farliga ämnen måste användas - hjälp till att bevaka att arbetsledningen ger information om vilka risker
som varje ämne kan medföra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtagas.
Bilparkering
Inom arbetsområdet får parkering ske endast vid anvisad plats, se APD-plan.
Under-/sidoentreprenör
Under-/sidoentreprenör ska tillse att den egna personalen får del av dessa regler.
Varje entreprenör tillhandahåller ev. särskilda skyddsanordningar samt personliga skyddsutrustningar för
sina anställda och svarar för att egen utrustning fortlöpande besiktigas och underhålles.
Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får ej ske utan överenskommelse med BAS-U.
Övrigt
•
•
•
Tillfartsvägar från och till anläggningen får inte blockeras för fordonpassage
Intagsportar till anläggningen får inte blockeras
Hänsyn till omkringliggande verksamheter vid Domsjö industriområde skall iakttas.
Sida 8 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2014-36 Hörneborgsverket
Risköversikt
Arbeten med särskild risk som kommer att förekomma
Nej Ja
1.
Arbete i kassun under förhöjt lufttryck.
2.
Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga
formbyggnadselement ingår.
X
3.
Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.
X
4.
Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen
X
5.
Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter.
X
6.
Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark.
7.
Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen.
X
8.
Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning.
X
9.
Arbete i närheten av högspänningsledning.
X
X
X
10. Arbete i närheten av friledning.
X
11. Arbete med risk för drunkning.
X
12. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord.
X
13. Arbete vid vilket sprängämnen används.
X
14. Arbete vid vilket montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga
formbyggnadselement ingår.
X
15. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.
X
16. Risk för fallande föremål
X
17. Arbete med roterande maskiner
X
18. Risk för het ånga, ytor och vatten
X
19. Invidarbete
X
20. Ensamarbete förekommer
X
21. Arbete med spänning
X
22. Risk vid lyftarbeten
X
23. Rasrisk vid arbete i pannan
X
24. Trafik på området
X
25. Arbete i slutna utrymmen
X
Sida 9 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2014-36 Hörneborgsverket
Åtgärder mot risktyp 5 fall
Plats
Arbetet utförs av
Hela anläggningen
Nästan alla entreprenörer
Arbete/aktivitet
Tänkbar skada
Svetsning, spolning, murning, inspektion
Svåra personskador eller dödsfall
Åtgärder
Föreskrifterna för skydd mot skada genom fall skall följas noggrant. Bl.a.
- Typgodkända ställningar vid arbete på höjd eller lämplig lyftanordning
- Fallskyddsutrustning används vid arbete över 2 meters höjd där risk för fall till lägre
nivå föreligger.
- Hål som måste tas i gretingplan skall täckas över och märkas tydligt enligt
skyddsföreskrifterna. Gretingplan ska återplaceras efter utfört arbete.
Ansvarig projektör
Bergnäset för godkända ställningar, övriga entreprenörer
Åtgärder mot risktyp 7 kemiska ämnen
Plats
Arbetet utförs av
Inne i processutrustningen
Alla entreprenörer
Arbete/aktivitet
Tänkbar skada
Underhållsarbete
Ohälsa, frätskador
Åtgärder
Skyddsmask ska användas vid arbete/vistelse inne i processutrustning och även utanför om
det finns en risk för exponering.
Skyddsglasögon, visir ska användas vid arbeten på rörledningar som innehållit frätande
ämnen, ammoniak, lut, eliminox saltsyra mm
Ansvarig projektör
Alla entreprenörer
Sida 10 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2014-36 Hörneborgsverket
Åtgärder mot risktyp 9 spänning
Plats
Arbetet utförs av
Ställverk
Arbete/aktivitet
Tänkbar skada
Underhållsarbete
Personskada
Åtgärder
Inskrivning i kontrollrummet
Driftnyckel krävs för tillgång till ställverk
Endast behöriga entreprenörer ska få tillgång till ställverk
Ansvarig projektör
Åtgärder mot risktyp 22 lyft
Plats
Arbetet utförs av
Hela anläggningen
Alla entreprenörer
Arbete/aktivitet
Tänkbar skada
Lyft av tyngs element, utrustning
Klämrisk – personskada, dödsfall
Åtgärder
Lämplig skyddsutrustning
Godkända lyftutrustning ska användas på ett säkert sätt
Avspärrning, vakt och information vid behov
Ansvarig projektör
Sida 11 av 11
Arbetsmiljöplan – Stopp 2014-36 Hörneborgsverket
Hantering av risker vid inspektion och UH i pannan, risktyp 5, 16, 22, 25
Plats
Arbetet utförs av
I pannan
Delete, Botnia, Valmet, Inspecta, Calderys
Arbete/aktivitet
Tänkbar skada
Svetsning, spolning, murning, inspektion
Svåra personskador eller dödsfall
Åtgärder
Arbetsmoment
Gasfrihetsmätning före ingång i pannan
Säker avstängning av utrustning, sotblåsare, strålkällor mm
Bygga ställning i överhettare, personlig fallskyddsutrustning ska användas, munskydd
Kontroll av behov av spolning, skrotning mm
Bygga stege och suga ut sand, munskydd
Lägga ut skivor och bygga ställning med tak
Inspektion av luftdysor och murning
Ev. åtgärder murning mm
Riva ställning
Arbete får inte utföras på flera nivåer samtidigt, samordning
Utrustning
Botnia för godkända ställningar,
Belysning, skivor och mätutrustning
ȱ
ȱ
ȱ
2UGQLQJVRFK
VlNHUKHWVI|UHVNULIWHU
YLG
gYLN(QHUJLV
SURGXNWLRQVDQOlJJQLQJDU
ȱ
ȱ
ȱ
*LOWLJIURP ȱ
ȱ
Ž——Šȱœ”›’ȱ’——Ž‘ª••Ž›ȱ’—˜›–Š’˜—ȱã›ȱŠȱ
”ž——Šȱžã›ŠȱŽȱœ§”Ž›ȱŠ›‹ŽŽȱŸ’ȱ[Ÿ’”ȱ—Ž›’œȱ
™›˜ž”’˜—œŠ—•§—’—Š›ǯȱŽ—ȱ›’”Š›ȱœ’ȱ’••ȱ’ȱ
œ˜–ȱ§›ȱŠ—œ§••ǰȱ’—‘¢›ȱ™Ž›œ˜—Š•ǰȱ”˜—œž•ǰȱ
Ž—›Ž™›Ž—ã›ȱ˜Œ‘ȱ•ŽŸŽ›Š—ã›ǯȱȱ
ȱ˜Œ‘ȱ–ŽȱŠȱžȱã•“Ž›ȱŽœœŠȱ›Ž•Ž›ȱ˜Œ‘ȱ
Š—Ÿ’œ—’—Š›ȱ‹’›Š›ȱžȱ’••ȱŠȱ–’—œ”Šȱȱ
›’œ”Ž›—Šȱ˜Œ‘ȱŽŸŽ—žŽ••Šȱœ”ŠŽŸŽ›”—’—Š›ȱã›ȱ
™Ž›œ˜—Ž›ǰȱ–’•“ãȱ˜Œ‘ȱŠ—•§—’—ǯȱ
ȱ
$UEHWVWDJDUHKDUHWW
DUEHWVPLOM|DQVYDU
—›Ž™›Ž—㛎—œȱ˜Œ‘ȱž—Ž›Ž—›Ž™›Ž—㛎—œȱ
Š—œ§••Šȱ˜Œ‘ȱ’—‘¢›Šȱ‘Š›ȱŽȱŠ—œŸŠ›ȱŠDZȱ
ƒ –ŽŸŽ›”Šȱ’ȱŠ›‹Žœ–’•“㊛‹ŽŽȱ˜Œ‘ȱ
Ž•Šȱ’ȱŽȱª§›Ž›ȱœ˜–ȱ‹Ž‘㟜ȱã›ȱ
ŠȱªœŠ”˜––ŠȱŽ—ȱ˜ȱŠ›‹Žœ–’•“ãȱ
ƒ ã•“Šȱ§••Š—Žȱã›Žœ”›’Ž›ȱ˜Œ‘ȱ
’—œ›ž”’˜—Ž›ȱ
ƒ Š—Ÿ§—Šȱœ”¢œŠ—˜›—’—Š›ȱ˜Œ‘ȱ
ã›Žœ”›’ŸŽ—ȱœ”¢œž›žœ—’—ȱ
ƒ ’Š”ŠȱŽ—ȱã›œ’”’‘Žȱœ˜–ȱ‹Ž‘㟜ȱ
ã›ȱŠȱã›Ž‹¢Šȱ˜‘§•œŠȱ˜Œ‘ȱ
˜•¢Œ”œŠ••ȱ
ƒ ’ȱŠ”žŠȱŠ›˜œ’žŠ’˜—Ž›ǰȱœ—Š›Šœȱ
ž—Ž››§ŠȱŠ›‹Žœ’ŸŠ›Žȱȱ
ȱ
5HVSHNWLYHDUEHWVJLYDUHKDU
KXYXGDQVYDUHWI|UDUEHWVPLOM|Q
Š›“ŽȱŽ—›Ž™›Ž—ã›ȱ‘Š›ȱŽ—˜–ȱŠ—œŸŠ›’ȱ
Š›‹Žœ•ŽŠ›ŽȱŽŽȱŠ›‹Žœ–’•“㊗œŸŠ›ȱã›ȱœ’—Šȱ
Š›‹ŽœŠŠ›Žȱ˜Œ‘ȱž—Ž›•ŽŸŽ›Š—ã›Ž›ǯȱ
ȱ™›Š”’”Ž—ȱ’——Ž‹§›ȱŽŠȱŠȱŠ›‹Žœ•ŽŠ›Žȱ
–ªœŽDZȱ
ƒ ã•“Šȱ›‹Žœ–’•“㟎›”Žœȱã›Žœ”›’Ž›ȱ
˜Œ‘ȱŠ—›§—œŠ—Žȱœ™ŽŒ’Š••Šœ’—’—ȱ
ǯŽ¡ǯȱŽ•œ§”Ž›‘Žœ•ŠŽ—ȱ
ƒ ã•“Šȱ[Ÿ’”ȱ—Ž›’œȱ˜›—’—œȬȱ˜Œ‘ȱ
œ§”Ž›‘Žœã›Žœ”›’Ž›ȱ
ƒ žãŸŠȱ’••œ¢—ȱ㟎›ȱŠ›‹Žœ–’•“ã—ȱ’ȱ˜›–ȱ
ŠŸȱœ¢œŽ–Š’œ”ȱŠ›‹Žœ–’•“㊛‹ŽŽȱȱ
ƒ Ÿ’ŠȱŠ••Šȱª§›Ž›ȱœ˜–ȱ”Š—ȱ‹ŽŽŒ”—Šœȱ
œ˜–ȱȄŽ”—’œ”ȱ”§—Šȱ˜Œ‘ȱŽ”˜—˜–’œ”ȱ
–ã“•’ŠȄȱã›ȱŠȱž—Ÿ’”Šȱ˜‘§•œŠȱ˜Œ‘ȱ
˜•¢Œ”œŠ••ȱ
ƒ œŽȱ’••ȱŠȱŽŽ—ȱ™Ž›œ˜—Š•ȱ˜Œ‘ȱ
ž—Ž›•ŽŸŽ›Š—ã›Ž›ȱ‘Š›ȱ”˜–™ŽŽ—œȱã›ȱ
Šȱžã›ŠȱŠ›‹ŽŽȱ
ƒ œŽȱ’••ȱŠȱ–Šœ”’—Ž›ǰȱ˜›˜—ȱ˜Œ‘ȱ
Š›‹Žœž›žœ—’—ȱ§›ȱ‹Žœ’”ŠŽǰȱ
˜”§—Šȱ˜Œ‘ȱž—”’˜—œž•’Šȱȱ
ȱ
6DPRUGQLQJVDQVYDU
Š–˜›—’—œŠ—œŸŠ›ŽȱŸ’•Š›ȱ™ªȱ‹Žœ§••Š›Ž—ȱ
[Ÿ’”ȱ—Ž›’ȱǯȱ
ȱ
%\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQLQJ
œŽȱȬȱ˜Œ‘ȱȬȱŠ—œŸŠ›Š›ȱã›ȱ
‹¢Š›‹Žœ–’•“㜊–˜›—’—ǯȱ
ȱ
6N\GGVURQGHU
[Ÿ’”ȱ—Ž›’œȱ”˜—Š”™Ž›œ˜—ȱ”Š••Š›ȱŸ’ȱ
‹Ž‘˜Ÿȱ›Ž™›ŽœŽ—Š—Ž›ȱ›ª—ȱŽ—›Ž™›Ž—㛎›ǰȱ
ž—Ž›Ž—›Ž™›Ž—㛎›ǰȱœ”¢œ˜–‹žȱ˜Œ‘ȱ
[Ÿ’”ȱ—Ž›’œȱœ”¢œ˜–‹žȱ’••ȱ
œŠ–˜›—ŠŽȱœ”¢œ›˜—Ž›ǯȱȱ
ȱ
0|WHQ
’ȱœã››ŽȱŠ›‹ŽŽ—ȱ”˜––Ž›ȱ[Ÿ’”ȱ—Ž›’ȱ
Šȱ”Š••Šȱ’••ȱ‹¢œŠ›œ–㝎ȱ˜Œ‘ȱ
œŠ–˜›—’—œȬȱ˜Œ‘ȱ–˜—ŠŽ–㝎—ǯȱ’ȱ
ŽœœŠȱ–㝎—ȱœ”ŠȱŽ—›Ž™›Ž—㛎—œȱžœŽŠȱ
”˜—Š”™Ž›œ˜—ȱ˜Œ‘ȱŸ’ȱ‹Ž‘˜Ÿȱ§ŸŽ—ȱ
ž—Ž›•ŽŸŽ›Š—ã›ȱŽ•Šǯȱ›‹Žœ–’•“ãȬȱ˜Œ‘ȱ
œ§”Ž›‘Žœ›ª˜›ȱ§›ȱŽ—ȱœªŽ—Žȱ™ž—”ȱ™ªȱ
ŽœœŠȱ–㝎—ǯȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
*LOWLJIURP ȱ
ȱ
ȱ
2O\FNVIDOORFKQ|GOlJHQ
–ȱžȱž™™§Œ”Ž›ȱŽ—ȱ‹›Š—ȱ
ƒ Š›–ŠȦª”Š••Šȱ‘“§•™ȱ›ª—ȱ’—Šȱ
Š›‹Žœ”Š–›ŠŽ›ȱȮȱ—Ÿ§—ȱŽȱ
›¢Œ””—Š™™Š›ȱœ˜–ȱ’——œȱ’ȱ•˜”Š•Ž—ȱ
ǻ§••Ž›ȱ
㛗Ž‹˜›œŸŽ›”ŽǼǯȱ
ƒ §Šȱã›œȱŽ–ȱœ˜–ȱ§›ȱ’ȱž™™Ž—‹Š›ȱ
Š›Šȱ
ƒ •§Œ”ȱ˜–ȱ–ã“•’Ȧȱ§—ȱã››Š›ȱã›ȱ
Šȱã›‘’—›Šȱ›ã”ȱ˜Œ‘ȱ‹›Š—œ™›’—’—ȱ
ƒ ›¢–ȱŸŽ›”œŠ–‘ŽŽ—ȱŸ’ȱ‹Ž‘˜ŸȦȱ
Š›—ŠȱŠ—›Šȱœ˜–ȱ‘˜ŠœȱŠŸȱ‹›Š—Ž—ȱ
ȱ
ã›ȱ•Š›–ȱ’ȱ—㍜’žŠ’˜—ȱœ•ªȱŗŗŘȱ˜Œ‘ȱ’—Ÿ§—Šȱ
œŸŠ›ǯȱŠ•Šȱ˜–ȱŸŠȱœ˜–ȱ‘§—ȱ˜Œ‘ȱŸŠ›ȱ‘“§•™Ž—ȱ
‹Ž‘㟜ǯȱȬŽ•Ž˜—’œȱ”˜™™•Š›ȱ’ȱ’••ȱ
‹Ž›ã›ȱ‘“§•™˜›Š—ǯȱȱ
—Ÿ§—Ž›ȱžȱ
㛗Ž‹˜›œŸŽ›”ŽœȱŠœŠȱ
Ž•Ž˜—Ž›ȱ–ªœŽȱžȱœ•ªȱŽ—ȱ—˜••Šȱã›ȱŠȱ
”˜––Šȱžȱ™ªȱ•’—“Ž—Ƿȱ
ȱ
›ŽœœŽ—ȱ’••ȱ
㛗Ž‹˜›œŸŽ›”Žȱ˜Œ‘ȱ
›ŽŽŽ¡ȱ§›DZȱȱ
›ŽŽŽ¡Ÿ§Ž—ȱŗǰȱŞşŘȱśŖȱ˜–œ“ãȱ
ȱ
㛋Š—œ–ŠŽ›’Š•ȱ’——œDZȱ™Š——‘žœŽœȱŽ—›·ǰȱ
”˜—›˜••›ž–ǰȱŸŠŽ—‹¢—Šȱ˜Œ‘ȱ
‹›§—œ•Ž‘Š—Ž›’—ǯȱ
›§——œ”ŠŽã›‹Š—ȱ’——œȱ’ȱ”˜—›˜••›ž–ǰȱ
ž›‹’—”§••Š›Žȱ˜Œ‘ȱ™•Š—ȱŞȱ
ȱ
—˜›–Š’˜—ȱ˜–ȱŠ›ŽœœŽ›ȱ’••ȱŽȱ¢›Žȱ
™›˜ž”’˜—œŠ—•§—’—Š›—ŠȱœŠ–ȱ
”˜—Š”ž™™’Ž›ȱ’——œȱž™™œŠŠȱ’—’••ȱ
ž›¢–—’—œŸ§ȱŸ’ȱ›Žœ™Ž”’ŸŽȱŠ—•§—’—ǯȱ
ȱ
$YYLNHOVHWLOOEXGRFK
DUEHWVVNDGRU
’••‹žǰȱŠŸŸ’”Ž•œŽȱ˜Œ‘ȱ˜•¢Œ”Šȱœ”ŠȱŠ—–§•Šœȱ
’••ȱŠ—œŸŠ›’ȱŠ›‹Žœ•ŽŠ›Žǯȱ—˜›–Š’˜—ȱ˜–ȱ
ŠŸŸ’”Ž•œŽǰȱ’••‹žœȬȱ˜Œ‘ȱœ”ŠŽŠ—–§•Š—ȱœ”Šȱ
§ŸŽ—ȱ•§–—Šœȱ’••ȱ”˜—Š”™Ž›œ˜—ȱ™ªȱ[Ÿ’”ȱ
—Ž›’ǯȱ›œŠ”Ž—ȱ’••ȱŠŸŸ’”Ž•œŽ—Ȧ’••‹žŽȱ
œ”Šȱž›ŽŠœȱ˜Œ‘ȱª§›Ž›ȱŸ’Šœȱã›ȱŠȱ
ã›‘’—›ŠȱŽ—ȱž™™›Ž™—’—ǯȱ
••ŸŠ›•’Šȱ˜•¢Œ”œ‘§—Ž•œŽ›ȱŽ••Ž›ȱ’••‹žȱ
œ”Šȱ˜–ŽŽ•‹Š›ȱ›Š™™˜›Ž›Šœȱ’••ȱ[Ÿ’”ȱ
—Ž›’œȱ›˜ž”’˜—œŒ‘Žȱã›ȱŸ’Š›Žȱ
ª§›Ž›ǯȱ—–§•Š—ȱ˜–ȱŠ••ŸŠ›•’ȱ
˜•¢Œ”œ‘§—Ž•œŽȱœ”Šȱ§ŸŽ—ȱã›Šœȱ’••ȱ
›‹Žœ–’•“㟎›”Žǯȱ
ȱ
%UDQGRFKXWU\PQLQJ
ȱ
–ȱž›¢–—’—œ•Š›–Žȱ•“žŽ›DZȱ
ƒ ˜—›˜••Ž›Šȱ’—ȱ—§›–ŠœŽȱ˜–’Ÿ—’—DZȱ
‹›’——Ž›ȱŽǵȱ
ƒ Ÿœ•žŠȱ’ȱŠ›‹ŽŽȱ˜Œ‘ȱ™ª‹ã›“Šȱ
ž›¢–—’—ȱ
ƒ Šȱ–ŽȱŠœ•Šœ”˜›ȱœŠ–ȱŠ——ŠȱŠ›•’ȱ
–ŠŽ›’Š•ȱ
ƒ ªȱ’••ȱ§••Š—ŽȱªŽ›œŠ–•’—œ™•Šœȱœ˜–ȱ
’——œȱž–§›”ȱ™ªȱž™™œŠŠȱ
ž›¢–—’—œ”Š›˜›ȱ
ƒ Žȱ§›ȱã›‹“žŽȱŠȱªȱ’—ȱ’ȱ‹¢—ŠŽ—ȱ
’——Š—ȱž›¢–—’—œ•ŽŠ›ŽȱŽȱ
”•Š›ŽŒ”Ž—ȱ
6lNHUKHWVI|UHVNULIWHU
›‹Žœ•Ž—’—ǰȱŽ—›Ž™›Ž—㛎›ȱ˜Œ‘ȱ
•ŽŸŽ›Š—ã›Ž›ȱœ”Šȱ’—˜›–Ž›ŠȱŽ—ȱŽ—Šȱ
™Ž›œ˜—Š•Ž—ȱ˜Œ‘ȱž—Ž›Ž—›Ž™›Ž—㛎›ȱ˜–ȱ
—ŽŠ—œªŽ—Žȱ›Ž•Ž›ǯȱ
ȱ
–ȱžȱœ˜–ȱŠ—œ§••ǰȱ‹Žœã”Š›ŽȱŽ••Ž›ȱ
Ž—›Ž™›Ž—ã›ȱ’—Žȱã•“Ž›ȱŸª›Šȱ›Ž•Ž›ǰȱȱ
Ž••Ž›ȱ™ªȱŠ——Šȱœ§ȱªœ’˜œ§Ž›ȱœ§”Ž›‘ŽŽ—ǰȱ
”Š—ȱžȱ˜–ŽŽ•‹Š›ȱ‹•’ȱŠŸŸ’œŠȱ›ª—ȱ
˜–›ªŽǷȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
*LOWLJIURP ȱ
ȱ
ȱ
5HJOHU
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Š–•’Šȱ‹Žœã”ȱœ”Šȱã›Š—–§•Šœȱ’••ȱ
”˜—Š”™Ž›œ˜—ȱŸ’ȱ[Ÿ’”ȱ—Ž›’ȱ
ã›ȱŠȱŠȱ–Žȱœ’ȱ˜›˜—ȱ’—ȱ™ªȱ
㛗Ž‹˜›œ˜–›ªŽȱ”›§Ÿœȱœ§›œ”’•ȱ
’••œª—ǯȱ—™ŠœœŽ›’—ȱœ”Ž›ȱªȱŽ—˜–ȱ
˜–œ“ãȱ—žœ›’˜–›ªŽœȱŸŠ”œžŠȱ
——Š—ȱŠ›‹ŽŽȱ™ªȱ
㛗Ž‹˜›œŸŽ›”Žȱ
™ª‹ã›“Šœȱœ”Šȱ”˜—›˜••›ž–ȱ–ŽŽ•Šœȱ
—˜–ȱ’—žœ›’˜–›ªŽȱ§••Ž›ȱ
Ÿ§›Š’””ž—ã›Ž•œŽ—ǯȱ
㐜Šȱ’••ª—Šȱ
‘Šœ’‘Žȱ§›ȱřŖȱ”–Ȧ‘ȱ˜Œ‘ȱ™Š›”Ž›’—ȱª›ȱ
Ž—Šœȱœ”Žȱ™ªȱŠ—’Ÿ—Šȱ™•ŠœŽ›ǯȱã”Šȱ
‘§—œ¢—ȱœ”Šȱ’••§–™ŠœȱªȱŽȱ
ã›Ž”˜––Ž›ȱ•Šœ˜›˜—ȱ˜Œ‘ȱ
‘Š—Ž›’—œ–Šœ”’—Ž›ȱ–Žȱ‹Ž›§—œŠȱ
œ’”ȱ
˜˜›ŠŽ›’—ȱžŠ—ȱ’••œª—ȱ§›ȱ
ã›‹“žŽȱ
’—Ž›ª›’Šǰȱž—Ž›ȱŗŘȱª›ǰȱ˜Œ‘ȱ‘žœ“ž›ȱ
ª›ȱ’—Žȱã•“Šȱ–Žȱ’—ȱ™ªȱ
’—žœ›’˜–›ªŽȱ
•”˜‘˜•ȱ˜Œ‘ȱ›˜Ž›ȱª›ȱŽ“ȱ’—ã›Šœȱ
˜Œ‘ȦŽ••Ž›ȱ”˜—œž–Ž›ŠœǯȱŽȱ§›ȱ‘Ž••Ž›ȱ
’—Žȱ’••ªŽȱŠȱŸŠ›ŠȱŠ•”˜‘˜•ȱŽ••Ž›ȱ
—Š›”˜’”Š™ªŸŽ›”ŠǯȱŽ›•ŽŸ—Šȱ
”˜—›˜••Ž›ŠœȱŽ—˜–ȱœ•ž–™–§œœ’Šȱ
œ’Œ”™›˜Ÿȱ
㔗’—ȱ§›ȱŽ—Šœȱ’••ªŽ—ȱ™ªȱŠ—Ÿ’œŠȱ
™•Šœȱž˜–‘žœȱŸ’ȱ™Š——‘žœŽœȱŽ—›·ȱ
’ŠȱŸŠ›ȱ—㍞ª—Š›ȱ’——œȱ˜Œ‘ȱŸŠ›ȱ
ªŽ›œŠ–•’—œ™•ŠœŽ—ȱ§›ȱ’——Š—ȱŠ›‹ŽŽȱ
œŠ›Š›ȱ
›¢–ȱ‹¢—ŠŽ›—Šȱ—§›ȱ‹›Š—Ȭȱ˜Œ‘ȱ
ž›¢–—’—œ•Š›–ȱ•“žŽ›ȱ
›Š—ã››Š›ȱœ”ŠȱŠ••’ȱŸŠ›Šȱœ§—ŠǷȱ
žȱœ”ŠȱŠ••’ȱ‹§›Šȱœ”¢œ‘“§•–ȱ˜Œ‘ȱ
œ”¢œœ”˜›ǰȱœªŸ’Šȱ’—ŽȱŠ——Šȱ
œ”›’•’Ž—ȱ㟎›Ž—œ”˜––’œǯȱžȱœ”Šȱ
˜Œ”œªȱŸ’ȱ‹Ž‘˜ŸȱŠ—Ÿ§—ŠȱŠ——Š—ȱ
—㍟§—’ȱœ”¢œž›žœ—’—ȱ
ª••ȱ˜›—’—ȱ™ªȱ’—ȱŠ›‹Žœ™•ŠœǰȱŽŽ›ȱ
ŠŸœ•žŠȱŠ›‹ŽŽȱœ”Š••ȱŽ—ȱœ˜–ȱžã›ȱ
Š›‹ŽŽȱ•§–—Šȱž›¢––Ž—ŠȱŸ§•ȱœ§ŠŽǰȱ
ŽŠȱ§••Ž›ȱŠ•’Ž—ǯȱ
*LOWLJIURP ›ȱŠ›‹ŽŽȱŠ––’ȱ˜Œ‘ȱœ–žœ’ȱœ”Šȱ
ª§›Ž›ȱŸ’Šœȱ’——Š—ȱŠ›‹ŽŽȱœŠ›Šœȱ
ã›ȱŠȱã›‘’—›Šȱ—Žœ–žœ—’—ȱ
ȱ
$QOlJJQLQJHQVULVNHU
cQJDKHWYDWWHQRFKKHWD\WRU
Šœ‹›§—œ•Ž™Š——˜›ȱ’——Ž‘ª••Ž›ȱœ¢œŽ–ȱã›ȱ
ª—ŠȱŽ••Ž›ȱ‘ŽŸŠŽ—ȱ–Žȱ‘ãȱŽ–™Ž›Šž›ȱ
˜Œ‘ȱ‘㐝ȱ›¢Œ”ǯȱŽȱ’——œȱ§ŸŽ—ȱ
”˜–™˜—Ž—Ž›ȱ˜Œ‘ȱ›ã›•’ŠȱŽ•Š›ȱœ˜–ȱ”Š—ȱ
‹•’ȱ–¢Œ”ŽȱŸŠ›–Šǯȱ§›ã›ȱ’——œȱ›’œ”Ž›ȱã›ȱ
œ”ª••—’—ȱ˜Œ‘ȱ‹›§——œ”Š˜›ǯȱȱ
ȱ
ȱ
6WDUNVWU|P
ã›ȱŠȱž—Ÿ’”ŠȱŠ••ŸŠ›•’Šȱ˜•¢Œ”œŠ••ȱ§›ȱŽȱ
Žȱ˜Ÿ’••”˜›•’ȱ”›ŠŸȱŠȱŠ••ŠȱŠ›‹ŽŽ—ȱ˜Œ‘ȱ
’—›Ž™™ȱ™ªȱŽ—ȱŽ•Ž”›’œ”Šȱž›žœ—’—Ž—ȱ
žã›œȱ’ȱŽ—•’‘Žȱ–Žȱ
Ž•œ§”Ž›‘ŽœŠ—Ÿ’œ—’—Š›—Šǰȱǯȱȱ
ȱ
%UlQVOHQ
Šœ‹›§—œ•ŽŠ—•§—’—Š›ȱŽ•Šœȱ–Žȱœ”’•Šȱ
œ˜›Ž›ȱŠŸȱ‹’˜‹›§—œ•Ž—ǯȱŠ––Žȱœ˜–ȱ’——œȱ
’—˜–ȱŠ—•§—’—Ž—œȱ‹›§—œ•Žœ¢œŽ–ȱ
’——Ž‘ª••Ž›ȱŽ—ȱŽ•ȱ–㐎•œ™˜›Ž›ȱœ˜–ȱ”Š—ȱ
ã›˜›œŠ”ŠȱŽ—ȱœªȱ”Š••ŠŽȱȄ•’œŽ•Š›œ“ž”Š—Ȅǯȱȱ
ȱ
.HPLNDOLHU
Žȱ‘Š—Ž›Šœȱ‘§•œ˜Ȭȱ˜Œ‘ȱ–’•“㏊›•’Šȱ
§–—Ž—ȱ’—˜–ȱ™›˜ž”’˜—œŠ—•§—’—Ž—ǯȱ
ŽȱŸŠ—•’ŠœŽȱ§›ȱŠ––˜—’Š”ǰȱ•žǰȱœŠ•œ¢›Šǰȱ
•¢”˜•ȱ––ǯȱȱŽœœŠȱ§–—Ž—ȱ‘Š—Ž›Šœȱ
—˜›–Š•ȱ’ȱœ•ž—Šȱœ¢œŽ–ȱ–Ž—ȱŽȱ’——œȱ›’œ”ȱ
ã›ȱ”˜—Š”ȱ‹•ǯȱŠǯȱŸ’ȱž—Ž›‘ª••œŠ›‹ŽŽǯȱ
——Š—ȱŠ›‹ŽŽȱ™ª‹ã›“Šœȱœ”Šȱœ§”Ž›ȱœ˜™™ȱ
Ž—˜–ã›œȱ˜Œ‘ȱ㟎›Ž—œ”˜––Ž—ȱ
œ”¢œž›žœ—’—ȱŠ—Ÿ§—Šœǯȱ—˜›–Š’˜—ȱ
œ”Šȱ‘§–Šœȱ›ª—ȱ”˜—Š”™Ž›œ˜—ȱ’——Š—ȱ
Š›‹ŽŽȱ™ª‹ã›“Šœǯȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
'DPPU|NJDVHURFKDVND
)|UHVNULIWHU
㛋›§——’—Ž—ȱ–Žã›ȱŠȱŽȱ”Š—ȱœ™›’Šœȱ
Ž—ȱŽ•ȱŠ––ǰȱŠœ”Šȱ˜Œ‘ȱ›ã”ŠœŽ›ȱ’ȱ•žŽ—ǯȱ
Žȱ’——œȱ§ŸŽ—ȱœ¢œŽ–ȱã›ȱ›ã”Šœ›Ž—’—ȱ˜Œ‘ȱ
Šœ”‘Š—Ž›’—ǯȱ’ȱŠ›‹ŽŽȱ™ªǰȱ’—Ÿ’ȱŽ••Ž›ȱ
’—ž’ȱŽœœŠȱœ¢œŽ–ȱ§••Ž›ȱœŠ––Šȱ›Ž•Ž›ȱœ˜–ȱ
Ÿ’ȱŠ›‹ŽŽȱ–Žȱ”Ž–’”Š•’Ž›ǯȱȱ
ȱ
(;NODVVDGHRPUnGHQ
$UEHWVEHUHGQLQJ
——Š—ȱŠ›‹ŽŽȱ™ª‹ã›“Šœȱœ˜–ȱ”Š—ȱ’——Ž‹§›Šȱ
›’œ”Ž›ȱã›ȱœ§”Ž›‘Žȱ˜Œ‘ȱ¢›Žȱ–’•“ãȱœ”ŠȱŽ—ȱ
Š›‹Žœ‹Ž›Ž—’—ȱŽ—˜–ã›Šœǯȱ
›‹Žœ‹Ž›Ž—’—ȱœ”Šȱ‹Ž‘Š—•ŠȱŽȱ›’œ”Ž›ȱ
œ˜–ȱŠ›‹ŽŽȱ”˜––Ž›ȱŠȱ’——Ž‹§›Šȱ˜Œ‘ȱ‘ž›ȱ
ŽœœŠȱœ”Šȱ‘Š—Ž›Šœǯȱ
ȱ
6lNUD6WRSS
Ž›”œŠ–‘ŽŽ—ȱ‘Š—Ž›Š›ȱ‹›Š—Š›•’Šȱ˜Œ‘ȱ
Ž¡™•˜œ’ŸŠȱ§–—Ž—ȱœ˜–ȱ’ŽœŽ•ǰȱœ™›’›ŽœŽ›ǰȱ
‹’˜Šœȱ˜Œ‘ȱŠœ˜•ȱ˜Œ‘ȱ‘Š›ȱ§›ã›ȱ
Ž¡™•˜œ’˜—œ”•ŠœœŠŽȱ˜–›ªŽ—ǯȱ ŸŽ—ȱ
˜›ŸŠ––ȱœ˜–ȱ’——œȱ’ȱ‹›§—œ•Ž‘Š—Ž›’—Ž—ȱ
”Š—ȱ–Žã›Šȱ›’œ”ȱã›ȱŠ––Ž¡™•˜œ’˜—Ž›ȱ˜Œ‘ȱ
œ“§•ŸŠ—§——’—ǯȱ˜—Š”™Ž›œ˜—ȱ™ªȱ[Ÿ’”ȱ
—Ž›’ȱ”•Š›ã›ȱŸŠ›ȱœªŠ—Šȱ›’œ”Ž›ȱ’——œȱ˜Œ‘ȱ
Ÿ’•”Šȱœ§›œ”’•Šȱ›Ž•Ž›ȱ§••Ž›ȱã›ȱŽœœŠȱ
˜–›ªŽ—ǯȱ
ȱ
)MlUUPDQ|YUHULQJ
’ȱ’—›Ž™™ȱ’ȱ™›˜ŒŽœœŽ›ȱ˜Œ‘ȱ–Šœ”’—Ž›ȱœ”Šȱ
›’™Ž›œ˜—Š•Ž—ȱœ§”Ž›œ§••ŠȱŠȱ–Šœ”’—ȱ
Ž••Ž›ȱ›ã›•Ž—’—ȱ§›ȱ•ªœǰȱ›¢Œ”•ãœȱ˜Œ‘ȱ
›§—Ž›Šǰȱ’——Š—ȱŠ›‹Žœ’••œª—ȱ‹ŽŸ’•“Šœǯȱ
›‹ŽŠȱ’—Žȱ–ŽȱŽ•Ž”›’œ”Šȱ”˜–™˜—Ž—Ž›ȱ
’••‘㛊—Žȱž›žœ—’—Ž—ȱœ“§•ŸǰȱŽŠȱª›ȱ
Ž—Šœȱžã›ŠœȱŠŸȱ[Ÿ’”ȱ—Ž›’œȱ™Ž›œ˜—Š•ǯȱȱ
ȱ
6WlOOQLQJDURFKVWHJDU
”¢œ›§Œ”Ž—ȱœ”Šȱ’——Šœȱ§›ȱŠ••‘㓍Ž—ȱ§›ȱ
Ÿªȱ–ŽŽ›ȱŽ••Ž›ȱ–Ž›ǯȱ¢Šǰȱ§—›Šȱ˜Œ‘ȱ
”˜—›˜••Ž›Šȱœ§••—’—ȱª›ȱŽ—Šœȱã›ŠœȱŠŸȱ
‹Ž‘ã›’ȱ™Ž›œ˜—Š•ǯȱŽŽȱª›ȱŠ—Ÿ§—Šœȱã›ȱ
Š›‹ŽŽȱŽ—‹Š›ȱ˜–ȱŠ›‹Žœ–’•“㟎›”Žœȱ
Š—Ÿ’œ—’—Š›ȱã•“œǯȱ
ȱ
+HWDDUEHWHQ
—•§—’—Š›—Šȱ“§››–Š—㟛Ž›Šœȱ’ȱœ˜›ȱ
˜–Š—’—ȱ˜Œ‘ȱ˜Šȱœ”Ž›ȱŽŠȱŠž˜–Š’œ”ǯȱ
ž–™Š›ǰȱ•§”Š›ȱŽŒǯȱ”Š—ȱ§›ã›ȱžŠ—ȱ
ã›ŽªŽ—ŽȱŸŠ›—’—ȱœŠ›Šǯȱ
ȱ
+|JDK|MGHU
Š••‘㓍Ž›—Šȱ’—˜–ȱŠ—•§—’—Š›—Šȱ§›ȱœ˜›Šǯȱ
Žȱ’——Ž‹§›ȱœ˜›Šȱ›’œ”Ž›ȱã›ȱŠ••ŸŠ›•’Šȱ
œ”Š˜›ȱŸ’ȱŠ••ȱ˜Œ‘ȱ˜–ȱã›Ž–ª•ȱŠ™™Šœǯȱ
“§•–ȱœ”ŠȱŠ—Ÿ§—Šœȱ˜Œ‘ȱ•ãœŠȱã›Ž–ª•ȱª›ȱ
’—Žȱ‹•’ȱ•’Š—Žȱ™ªȱœ§••—’—Š›ȱ˜Œ‘ȱ
ª—™•Š—ǯȱ
”¢œ›§Œ”Ž—ȱœ”Š••ȱ’—œŠ••Ž›Šœȱ§›ȱ
Š••‘㓍Ž—ȱ㟎›œ’Ž›ȱŸªȱ–ŽŽ›ȱŽ••Ž›ȱ–Ž›ǯȱ
Š••œ”¢œœŽ•Žȱ˜Œ‘ȱ•’Ÿ•’—Šȱœ”ŠȱŠ—Ÿ§—ŠœȱŸ’ȱ
Š›‹ŽŽȱ™ªȱ‘㐊ȱ‘㓍Ž›ȱ§›ȱŠ••œ”¢Žȱ’—Žȱ
”Š—ȱ˜›—Šœȱ™ªȱŠ——Šȱœ§ǯȱ
ȱ
ŸŽœ’••œª—ȱ˜››Šœȱã›ȱŠ••ŠȱȄ‘ŽŠȱ
Š›‹ŽŽ—ȄǯȱŽȱ‘ŽŠȱŠ›‹ŽŽ—ȱŠŸœŽœȱ
œŸŽœ—’—ȱ˜Œ‘ȱœ”§›—’—ǰȱŠ›‹ŽŽȱ–Žȱ
›˜—Ž••ǰȱ•ã—’—ȱœŠ–ȱŠ›‹ŽŽ—ȱ–Žȱ
Šœ•ªŠȱã›ȱž™™Ÿ§›–—’—ȱ˜Œ‘ȱž™™’—’—ǯȱ
Ž›œ˜—Š•ȱœ˜–ȱžã›ȱ‘ŽŠȱŠ›‹ŽŽ—ȱœ”Š••ȱŸŠ›Šȱ
‹›Š—œ”¢œž‹’•Šȱ˜Œ‘ȱ’——Ž‘Šȱ
ŒŽ›’’”Šȱã›ȱ
ŽŠȱŠ›‹ŽŽ—ǯȱ
—›Ž™›Ž—㛎—ȱœ”Šȱ‘Šȱ–ŽȱŽŽ—ȱ
‹›Š—œ”¢œž›žœ—’—ȱ˜Œ‘ȱœŽȱ’••ȱŠȱŽ—ȱ
Š••’ȱ’——œȱ’••§—•’ȱ™ªȱŽȱœ§••Ž—ȱ§›ȱ
‘ŽŠȱŠ›‹ŽŽ—ȱžã›œǯȱȱã›Ž”˜––Š—ŽȱŠ••ȱ
œ”Šȱ‹›Š—ŸŠ”ȱ’——Šœǯȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
*LOWLJIURP ȱ
ȱ
ȱ
(ORFKEHO\VQLQJ
0LOM|
—›Ž™™ȱ’ȱ’••§••’ȱŽ••Ž›ȱ™Ž›–Š—Ž—ȱŽ•Ȭ
Š—•§—’—ȱª›ȱŽ—Šœȱã›ŠœȱŠŸȱ‹Žœ§••Š›Ž—œȱ
’—œŠ••Šã›ȱŽ••Ž›ȱŠŸȱ‘Ž—ȱŠ—•’Šȱ™Ž›œ˜—Š•ǯȱ
Š‹•Š›ȱœ”Š••ȱŸŠ›Šȱž™™‘§—ŠȱŽ••Ž›ȱã›•ŠŠȱ
œªȱŠȱŽȱœ”¢Šœȱ–˜ȱªŸŽ›”Š—ȱœ˜–ȱ”Š—ȱ•ŽŠȱ
’••ȱ™Ž›œ˜—œ”ŠŠǯȱ”ŠŠȱž›žœ—’—ȱœ”Šȱ
Ž—Šœȱ‹¢Šœȱžǯȱ
—›Ž™›Ž—㛎›ǰȱ•ŽŸŽ›Š—ã›Ž›ȱ˜Œ‘ȱ
ž—Ž›•ŽŸŽ›Š—ã›Ž›ȱœ”ŠȱŠȱ–ŽȱŽ—Šȱ”Š‹•Š›ǰȱ
’œ›’‹ž’˜—œŒŽ—›Š•Ž›ȱ˜Œ‘ȱŠ›‹Žœ™•ŠœȬ
‹Ž•¢œ—’—ǯȱȱ™Š——˜›—Šȱ˜›—Šœȱ‹Ž•¢œ—’—ȱŠŸȱ
[Ÿ’”ȱ—Ž›’ǯȱ
ȱ
.UDQDUO\IWLQUlWWQLQJDUPP
$YIDOO
ŸŠ••ȱ›ª—ȱ’ȱŠ›‹ŽŽȱœ”Šȱœ˜›Ž›Šœȱ’ȱ
›Š”’˜—Ž›—Šȱ‹›§——‹Š›ǰȱ–ŽŠ••ǰȱ Ž••™Š™™ȱ
˜Œ‘ȱŽ•Ž”›˜—’”ŠŸŠ••ǯȱŠ›•’ȱŠŸŠ••ȱ˜Œ‘ȱ
Ž™˜—’ŠŸŠ••ȱœ”ŠȱŠ—–§•Šœȱ’——Š—ȱŠ›‹ŽŽȱ
™ª‹ã›“Šœǯȱ
ȱȱ
.HPLNDOLHU
—Ÿ§——’—ȱŠŸȱ”Ž–’œ”Šȱ§–—Ž—ȱœ”Šȱ
Š—–§•Šœȱ’——Š—ȱŠ›‹ŽŽȱ™ª‹ã›“Šœǯȱ
§”Ž›‘ŽœŠŠ‹•Šȱ˜Œ‘ȱ›’œ”‹Žã–—’—ȱŠŸȱ
Š—Ÿ§——’—ȱœ”Šȱ‹’˜ŠœȱŸ’ȱ‹Ž‘˜Ÿǯȱ
—›Ž™›Ž—ã›ȱŠ—œŸŠ›Š›ȱã›ȱŠȱ‹Ž›Žœ”Š™ȱ
’——œȱã›ȱ•§Œ”ŠŽȱŠŸȱ”Ž–’”Š•’Ž—ȱȱŽ¡ȱ
–ŠŽ›’Š•ȱã›ȱž™™œŠ–•’—ǯȱȱ
ȱ
¢’••œª—ȱ”›§Ÿœȱã›ȱ•¢ȱ–Žȱ”›Š—Š›ǰȱ
•’Š›ǰȱ›ŠŸŽ›œŽ›ȱ˜Œ‘ȱ•’”—Š—Žȱ•¢›Žœ”Š™ǯȱ
›žœ—’—ȱœ˜–ȱŠ—Ÿ§—œȱœ”ŠȱŸŠ›Šȱ
ž—”’˜—œž•’ȱ˜Œ‘ȱ‹Žœ’”Šǯȱ
Žœ’”—’—œ’—¢ȱœ”Šȱ”ž——ŠȱŸ’œŠœȱž™™ȱŸ’ȱ
ã››ªŠ—ǯȱ
Ž›œ˜—Š•ȱœ˜–ȱœ”Š••ȱ–Š—㟛Ž›Šȱ–Šœ”’—Ž›ȱ§›ȱ
ã›Š›‹ŽŸ’œȱ‹Ž‘㟜ȱœ”Šȱ‘Šȱ’•’ȱã›Š›‹ŽŸ’œǯȱ
’ȱ•ª—ȱŠŸȱ‹Ž’—•’ȱž›žœ—’—ȱȱŽ¡ȱ›ŠŸŽ›œǰȱ
•¢œ›˜™™ǰȱ›žŒ”ȱ––ȱ’ȱŠ—•§—’—Ž—ȱœ”Šȱ
Š—Ÿ§—Š›Ž—ȱ”˜—›˜••Ž›ŠȱŠȱž›žœ—’—Ž—ȱ§›ȱ
‹Žœ’”’Šȱ˜Œ‘ȱž—”’˜—œž•’ȱã›Žȱ
Š—Ÿ§—Š—Žǯȱ
ȱ
*LOWLJIURP ã›ȱŠŸȱ’ȱ’••ȱ’—ȱ”˜—Š”™Ž›œ˜—ȱ˜–ȱžȱ
‹Ž‘㟎›ȱ¢Ž›•’Š›Žȱ’—˜›–Š’˜—ǯȱ
ȱ
ȱȱ
General Order
and Safety Regulations
at
Övik Energi
Production Facilities
Valid as of 13 May 2013
1(6)
This document contains information concerning
safety while conducting your work at Övik
Energi Production Facilities. It is for employees,
contracted personnel, consultants, contractors
and suppliers.
Following these rules and instructions helps you
contribute to reducing possible hazards and
resulting personal injury, environmental impact
or damage to the facilities.
Duty for work environment rests
primarily with each employer
Each contractor has a legal duty for the work
environment for their employees and
subcontractors through their work site
manager.
In practice, this means the site manager
must:
n Follow Swedish Work Environment
Authority Ordinances and related
applicable laws, such as the Electrical
Safety Acts.
n Follow these Övik Energi Site Order
and Safety regulations.
n Supervise the work environment using
Systematic Work Environment
Management.
n Take all measures that can be
considered 'technically and
economically feasible' in order to
prevent ill health or accident.
n Ensure their personnel and
subcontractors' have the competencies
to perform assigned work tasks.
n Ensure that all machines, vehicles, and
work equipment are inspected,
approved, and fully operational.
Employees have a duty for the
work environment
Employees and contracted personnel of
all contractors and subcontractors have
a duty to:
n Participate in work environment
management systems and the
measures necessary for a good work
environment.
n Follow rules and procedures.
n Use safety devices and required safety
equipment.
n Observe the care required for
prevent ill health and accidents.
n Immediately inform the employer in
emergency hazardous circumstances.
Health and Safety Coordinator
Övik Energi AB shall have responsibility
as overall work environment coordinator.
Construction work
environment coordination
Appointed work environment coordinators, for
planning and for construction (Bas-P and BasU) are responsible for coordinating work
environment issues.
Safety Inspections
When necessary, the Övik Energi contact
representative shall call representatives of
contractors, subcontractors, health and safety
wardens, and the Övik Energi Health and
Safety Warden to joint safety inspections.
Meetings
For larger projects, Övik Energi will hold
meetings when starting construction,
coordination and assembly. Meeting
participants shall include appointed
representatives of the contractor, and, as
necessary, the subcontractors' representatives.
Work environment and safety issues are
standing items on meeting agendas.
Valid as of 13 May 2013
2 (6)
Accidents and emergency
situations
In emergency situations, ring 112 and wait for
the response. Explain the event and where
help is needed. The SOS operator will
connect you to the appropriate emergency
response unit.
If you are using fixed line telephones at
the Hörneborgsverket facility, you must
press 0 to call an outside line!
The address to the Hörneborgsverket
facility and Treetex is:
Treetexvägen 1, 892 50 Domsjö
First aid material is available at the: Entrance
to the boiler building, control room, water
processing building, and fuel facility.
Fire safety first aid material is located in
the control room, the turbine room and
on level 8
Information regarding addresses to
additional facilities and contact data is
posted near the escape way for each facility.
Fire and evacuation
When you hear the evacuation alarm
n Check your surroundings: is anything
burning?
n Stop your work and begin evacuation.
n Take any gas bottles or other
hazardous material with you.
n Proceed to the appropriate fire
assembly point as identified on posted
evacuation maps.
n You are forbidden to re-enter any
building until the evacuation officer
has issued the all clear signal.
When you discover a fire
n Initiate the alarm and call you coworkers for help – Use alarm buttons
located in the premises (in the
Hörneborgsverket facility).
n Help those most obviously in danger
first.
n If possible, try to extinguish the fire, or
close doors behind you to prevent
smoke or fire spreading.
n When necessary, evacuate the
premises, and warn others who are
threatened by the fire.
Events, incidents and work
injuries
Events, incidents and accidents shall be
reported to the work site manager.
Information about the event, incident and
the injury/damage report shall also be
submitted to appointed representative of
Övik Energi. The cause of the incident shall
be determined and measures taken to
prevent it recurring.
Serious accidents or incidents shall be
immediately reported to the Övik Energi
Production Manager for further action.
Serious accidents shall also be reported
to the Swedish Work Environment
Authority.
Safety Regulations
Site managers, contractors and suppliers
shall inform their own personnel and
subcontractors regarding the rules stated
below.
Any employee, visitor, or contractor
who fails to comply with our rules or
otherwise disregard safety, may be
immediately ordered to leave the area!
Valid as of 13 May 2013 3 (6)
Rules
n Advance notice of all visits shall be
provided to the Övik Energi contact.
n Specific permission must be obtained to
bring any vehicle into the
Hörneborgsverket grounds. Entry to the
grounds is through the Domsjö Industrial
Area security gate.
n Prior to starting any work on the
Hörneborgsverket grounds, the control
room must be notified.
n Within the industrial grounds, all
vehicles are subject to regular traffic
ordinances. Maximum permitted speed
is 30 km/h and parking is permitted only
where specified. Greater care shall be
taken when load vehicles and material
handling machines (with limited view)
are working nearby.
n Photos may not be taken without
permission.
n Under age children (less than 12 years)
and pets may not be brought into the
industrial grounds.
n Alcohol and drugs may not be brought
into or consumed within the grounds. No
personnel who are under the influence of
alcohol or drugs are permitted on the
grounds. Compliance is checked using
random individual testing.
n Smoking is only permitted at specified
locations outdoors at the entrance to the
boiler building.
n Check the location of emergency exits and
the evacuation assembly point prior to
starting your work.
n Evacuate the building when the fire or
evacuation alarm issues.
n Fire doors shall be closed at all times!
n Hardhats and safety shoes shall always be
worn, unless otherwise agreed. Necessary
safety equipment shall be used when
necessary.
n Maintain proper order at your work-place,
those performing work must ensure work
Valid as of 13 May 2013
areas are left well-ordered and clean after
ending work, on a daily basis.
n Measures must be taken to prevent fouling
from dust and grime produced from work
tasks.
Hazards in the facility
Steam, hot water and hot surfaces
Solid fuel boilers contain systems for steam
or hot water under high pressures and
temperatures. There are also components
and moving parts that can be very hot.
These raise hazards for scalding and burns.
High voltage current
In order to avoid accidents, we have an
unconditional requirement that all work
on or repair of electrical equipment is
conducted in compliance with
instructions from the Swedish power
industry, Svensk Energi, ESA (Electrical
Safety Instructions).
Fuels
Solid fuels are burned with various
fractions of biofuels. Dust in the facility
fuel systems contains mould spores
which can cause health risks to humans
(including allergic reactions, poisoning,
or causing fungal infection).
Chemicals
We handle health and environmentally
hazardous materials within the
production facility. The most common
are ammonia, wood liquor,
hydrochloric acid, glycol, and more.
These materials are normally processed
within close systems but there is a
contact hazard, as during maintenance.
A 'Safe Stop' shall be performed prior
to performing any work and agreed
safety equipment shall be used.
Information must be obtained from the
contact prior to starting work.
4 (6)
Dust, combustion gases and ash
Regulations
Combustion causes the spread of dust, ash,
and combustion gases into the air. We have
a system for flue gas cleaning. The same
rules apply to work near or inside these
systems as for work with chemicals.
Work planning
Explosion classified areas
Our operations process flammable and
explosive substances such as diesel, liquor
residues, biogas, and LPG/Butane and we
therefore have explosion classified areas.
Peat dust is also produced in our fuel
processing systems, which is a hazard for
dust explosions and spontaneous
combustion. The Övik Energi contact can
clarify where these hazards are located and
the specific rules applicable for each.
Remote Control
A significant number of machinery in our
facilities is remote controlled, and much of
this is set automatically. Pumps, fans, and
similar may start without advance warning.
Work at height
The facilities have large fall heights. These
cause the hazard of serious injury or
damage from falls or dropped objects.
Hardhats shall be used, and unattached
objects may not remain lying on
scaffolding or walkways.
Protective railings shall be installed where
the fall height exceeds 2 meters. Body
harness and lifeline shall be used during
work at height where protective equipment
cannot otherwise be implemented.
Valid as of 13 May 2013
A work plan shall be prepared before
starting work that may involve health or
environmentally hazards. The work plan
shall consider the hazards that the work
may involve and how each hazard will be
addressed.
Safe Stop
Personnel must ensure that for any work
performed on a process, machine or
piping in the facility is locked, depressurized, or drained before a work
permit is issued. Only Övik Energi
personnel may perform work on
electrical component parts of any such
equipment, other personnel shall not
perform any such work.
Scaffolding and ladders
Protective railings shall be installed where
the fall height exceeds 2 meters. Assembly,
remodelling, or inspecting scaffolding may
only be performed by certified personnel.
Ladders may be used for work only when
the Work Environment Authority
instructions are followed.
Hot Work
All hot work requires welding permit.
Hot work involves all welding, cutting,
working with grinders, soldering and
thawing. Personnel performing hot work
shall have fire safety training and have a
Hot Work certificate.
Contractors shall provide their own fire
safety equipment and ensure this is always
available at work sites where hot work is
being performed. A fire watch shall be
assigned when necessary.
5 (6)
Electrical and Lighting Systems
Environment
Work on temporary or permanent electrical
equipment may only be performed by
certified electricians or personnel they have
employed. Cables shall be hung or extended
to protect from external damage that may
cause personal injury. Damaged equipment
shall be replaced immediately. Contractors,
suppliers and subcontractors shall provide
their own cables, distribution boxes, and
work site lighting. Övik Energi shall provide
lighting within the boilers.
Waste
Cranes, lift equipment, and similar A
permit to use lift equipment (such as
cranes, lifts, overhead cranes, or other lift
equipment) is required. Equipment used
must be fully operational and inspected.
Inspection certificates shall be provided on
request.
Personnel who manoeuvre machines that
require operating license shall have a valid
operating license. When borrowing
equipment, such as overhead cranes, lift
slings, trucks, and similar maintained within
the facility, the user shall check to ensure the
equipment is inspected and fully operational
prior to use.
Waste produced during your work shall
be sorted into separate fractions for
combustible material, metal, corrugated
fibreboard and electronics waste.
Hazardous waste and landfill shall be
reported prior to starting your work.
Chemicals
Use of chemicals shall be reported prior to
starting your work. Safety data sheets and
risk assessments shall be attached as
necessary. Contractors are responsible to
ensure emergency preparedness for any
chemical releases, as with proper recovery
of material and similar.
Ask your contact representative for
necessary additional information.
Valid as of 13 May 2013
6 (6)
ȱ
ȱ
[ȱ[ȱ
’•’ȱ›ª—ȱŘŖŗŚȬŖŜȬřŖȱ
ȱ
—Ž›œ”›’ȱ–Žã›ȱŽ—ȱã›‹’—Ž•œŽȱŠȱ—˜›Š—ȱ’Š”Šȱ˜Œ‘ȱ’••§–™Šȱ›Ž•Ž›ȱ
˜Œ‘ȱã›Žœ”›’Ž›ȱœ˜–ȱ’——œȱ‹Žœ”›’Ÿ—Šȱ’DZȱ
ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱ
㛗Ž‹˜›œŸŽ›”Žœȱ˜›—’—œȬȱ˜Œ‘ȱœ§”Ž›‘Žœã›Žœ”›’Ž›ȱȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱ›‹Žœ–’•“㙕Š—ȱ˜™™ȱŘŖŗŚȬřŜȱ
㛗Ž‹˜›œŸŽ›”Žȱ
ȱ
ȱ
ȱ
—›Ž™›Ž—Šã›ŽŠȱ
ȱ
—›Ž™›Ž—Š’›–Š—œȱ”˜—Š”™Ž›œ˜—ȱ˜Œ‘ȱ’Ž•ȱ
ȱ
˜‹’•Ž•Ž˜——ž––Ž›ȱ
ȱ
Šž–ȱ
ȱ
—Ž›œ”›’ȱ”˜—Š”™Ž›œ˜—ȱã›ȱŽ—›Ž™›Ž—㛎—ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
㛋’—Ž•œŽ—ȱ§••Ž›ȱ–’ȱœ˜–ȱ™Ž›œ˜—ȱœŠ–ȱŽ—›Ž™›Ž—Šã›ŽŠŽœȱ
Š—œ§••Šȱ˜Œ‘ȱŽŸŽ—žŽ••Šȱž—Ž›Ž—›Ž™›Ž—㛎›ǯȱ
ȱ
ȱ
[ȱȱȱ
’•’ȱ›ª—ȱŘŖŗřȬŖŜȬŗŗȱ
ȱ
Ž——Šȱž—Ž›œ”›’ȱ–Žã›ȱŽ—ȱã›‹’—Ž•œŽȱŠȱ—˜›Š—ȱ’Š”Šȱ˜Œ‘ȱ
’••§–™ŠȱŽȱ§••Š—Žȱ›Ž•Ž›ȱœ˜–ȱ’——œȱ‹Žœ”›’Ÿ—Šȱ’ȱ[Ÿ’”ȱ—Ž›’œȱ
§”Ž›‘Žœã›Žœ”›’Ž›ȱ˜Œ‘ȱ–’•“㛎•Ž›ǯȱ
Ž›ȱž—Ž›œ”›’ȱ•§–—ŠœȱŽŠȱ‹•Šȱ’••ȱ’—ȱ—§›–ŠœŽȱŒ‘Žǯȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Šž–ȱ˜Œ‘ȱž—Ž›œ”›’ȱ–ŽŠ›‹ŽŠ›Žȱ
ȱ
ȱ
ȱ
—Ž›œ”›’ȱŒ‘Žȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Parkering
Servicebilar
Arbetsfordon
DĂƚĞƌŝĂů
P
Entré
Husum
mek
ASKA
Lyftzon
MANÖVERRUMSBYGGNAD
PANNA
Farligt avfall
ELFILTER
Rökning
Tillåten
VATTENBYGGNAD
KŵŬůćĚŶŝŶŐ
PǀŝŬŶĞƌŐŝ
TURBIN
högdel
TURBIN
lågdel
Bodar entreprenörer
stopp
Rökning
Tillåten
UTG STV
Gasflaskor
Fordonstrafik
STÄLLNING
BOTNIA
RÖKG.
FLÄKT
Källsortering
Blandskrot, Deponi
BRÄNSLESILO
SKORSTEN
Övik energis upplag
Kulvert, kabel mm
TIMMERGRIND
Gående
Mot Hamnen
Fordonstrafik
Bottenaska
Matrestaurang (BRUX)
Servicebilar via vaktstugan Domsjö
ƌćŶƐůĞƵƉƉůĂŐ
PǀŝŬŶĞƌŐŝ
SKYDDSHJÄLM OCH SKYDDSSKOR ÄR OBLIGATORISKT PÅ DENNA ARBETSPLATS
OMRÅDET FÅR EJ ANVÄNDAS FÖR GENOMFARTSTRAFIK
PERSONBILSTRAFIK INOM ARBETSOMRÅDET ÄR UTAN TILLÅTELSE FÖRBJUDEN
ÅTERSAMLINGSPLATS
MÖTESPLATS
RÄDDNINGSTJÄNST
STÄNGSEL
Rörbrygga
GRIND
Servicebilar till bränsle via vaktsugan Domsjö
Intransporter enligt nedan
Hörneborgsverket - Stopp 2014
Container
Valmet
BRÄNSLEFICKA
Bränsleplan
BEREDNINGS
STATION
Gamla Skanskakontoret
GRIND
Domsjö
STÄNGSEL
2014-08-26
rev I
Örnsköldsvik
HVC 3,4
Treetex
FJÄRRV.
KAMMARE
MODOVÄGEN
N
ȱȱ
ȱ
ȱ
ǻ¡”•ȱ›¢Œ””§›•ȱ™Š——Šȱ
ǭȱž›‹’—ȦŽ—Ǽ
ȱ
ȱ
›¢Œ””§›•ȱǭȱ™Š——Šȱ
ȱ
ȱ
ȱȱȱ
ȱ ȱ
ȱ
#ȱȱřŜȱŘŖŗŚ
DZȱŘŖŗŚȬŖŞȬŘŘȱȬȱ
›Š—’œŠ’˜—ȱ˜Œ‘ȱœŠ–˜›—’—
’••§••’ȱã›Ž•—’—ȱŠŸȱŠ›‹Žœž™™’Ž›ȱž—Ž›ȱȱřŜȱŘŖŗŚ
Ȭ
ȱ
ȱ
ȱ
Ȭ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ#[
ȱ
ȱ
ȱ
[
ǯȱǭȱǯȱǰȱǯȱ
[ȱǭȱ[ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
[[
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȦȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȦȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȦȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȦȱȱ
Samordning montage områden:
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
Bop vattenhus RGK
Peter Ramnitz
Yttre bränslehantering
Peter Ramnitz
ARBETSUPPGIFTER FÖR MONTAGESAMORDNARE
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT EN KONTAKTLISTA UPPRÄTTAS
MEDVERKA I UPPSTARTSMÖTEN OCH PLANERINGSMÖTEN
MED ENTREPRENÖRER
INFORMERA ENTREPRENÖRER OM ARBETENAS GENOMFÖRANDE
UTFÄRDA HETA ARBETENTILLSTÅND, LYFTTILLSTÅND MM.
SAMORDNA INKOMMANDE MATERIAL / LAGERYTOR
SAMORDNA STÄLLNINGSBEHOV
SAMORDNA EV RÖNTGENBEHOV / TIDER
TILLSE ATT EV TREDJE PARTS KONTROLL UTFÖRS
TILLSE ATT EV. EFTERKONTROLLER UTFÖRS
UPPRÄTTA SLUTRAPPORT AV STOPPARBETENA
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Panna
Peter Ramnitz
Turbin
Jan Lindquist
BAS-P
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P
Jan Lindquist
ARBETSUPPGIFTER BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE PLANERING OCH PROJEKTERING
TILLSE ATT ORDNINGS & SÄKERHETSFÖRSKRIFTER FINNS OCH FÖLJS
MEDVERKA I SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTE
TILLSE ATT ERFORDERLIGA RISKANALYSER UTFÖRS OCH DOKUMENTERAS
LEDA ARBETSMILJÖARBETET UNDER HELA BYGGPROCESSENS
PLANERING OCH PROJEKTERING (BAS-P) FRAM TILL UTFÖRANDETS START
UPPRÄTTA KONTAKTLISTA
TILLSE ATT ÖE´S ARBETSMILÖPOLICY OCH MIJÖPOLICY INFÖRLIVAS I ARBETSMILJÖPLANEN
INFORMERA VAKTSTUGAN OM INKOMMANDE GODS OCH BILAR
TILLSE ATT ERFORDERLIGA LAGERYTOR AVSÄTTS, I APD-PLANEN
TILLSE ATT INFORMATION OM TRAFIKSITUATIONEN TAS FRAM, I APD-PLANEN
TILLSE ATT TILLTRÄDE TILL ARBETSPLATSEN MÖJLIGGÖRS, I APD-PLANEN
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
BAS-U
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-U
Rickard Pellny
ARBETSUPPGIFTER BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE UTFÖRANDE
TILLSE ATT ORDNINGS & SÄKERHETSFÖRSKRIFTER FINNS OCH FÖLJS
LEDA SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTE
TILLSE ATT ERFORDERLIGA RISKANALYSER DOKUMENTERAS
ANORDNA, UTFÖRA OCH LEDA ERFORDERLIGA SKYDDSRONDER
ANSVARA FÖR ERFORDERLIGA PERSONALFACILITETER
ANSVARA FÖR ATT TILLFÄLLIG TEKNISK UTRUSTNING ÄR GODKÄND
TILLSE ATT KÄLLSORTERING OCH SOPHÄMTNING FUNGERAR
TILLSE ATT ÖE´S ARBETSMILÖPOLICY OCH MIJÖPOLICY FÖLJS
TILLSE ATT ÖE´S DROGPOLICY FÖLJS
TILLSE ATT EV. TILLBUD ELLER OLYCKOR RAPPORTERAS INTERNT OCH TILL AMV
INFORMERA OM OCH KONTROLLERA PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning av drift
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANVARIG DRIFT &
AVSTÄLLNING
Daniel J Norenius
ARBETSUPPGIFTER FÖR DRIFTANSVARIG
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
TILLSE ATT BRANDVATTEN ALLTID FINNS
TILLSE ATT URKOPPLING OCH INKOPPLING AV BRANDLARM GÖRS
INHÄMTA INFORMATION OM AVSTÄLLNINGSKRAV
TILLSE ATT SÄKER AVSTÄLLNING GÖRS ENLIGT TIDPLAN
TILLSE ATT SÄKER DRIFTSÄTTNING GÖRS ENLIGT TIDPLAN
MEDVERKA I SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER VID BEHOV
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning av mekarbeten
Tryckkärl och panna
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANSVARIG MEK
Lars Persson
ARBETSUPPGIFTER FÖR MEKSAMORDNARE
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER VID BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning av mekarbeten
Övrigt
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANSVARIG MEK
Peter Ramnitz
ARBETSUPPGIFTER FÖR MEKSAMORDNARE
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER VID BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning instrument
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANVARIG INSTRUMENT
Bo Wedin
ARBETSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENTANSVARIG
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
TILLSAMMANS MED DRIFTANSVARIG PLANERA AVSTÄLLNING
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
PLANERA OCH INFORMERA OM ÅTGÄRDERNA
MEDVERKA I SKYDDSRONDER EFTER BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning av elarbete
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ELSAMORDNING
Rickard Pellny
ARBETSUPPGIFTER FÖR ELSAMORDNARE
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
INHÄMTA OCH PLANERA FÖR ELKRAFTBEHOV
TILLSE ATT ERFORDERLIGA UTTAG FINNS
TILLLSE ATT ELSÄKERHETEN UPPRÄTTHÅLLS
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER EFTER BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning system
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANVARIG SYSTEM
Joakim Åström
ARBETSUPPGIFTER SYSTEM
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
TILLSAMMANS MED DRIFTANSVARIG PLANERA AVSTÄLLNING
TILLSE ATT PLANERADE SYSTEMÄNDRINGAR KAN GENOMFÖRAS
MEDVERKA I SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER EFTER BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning av turbinarbeten
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANSVARIG TURBIN
Jan Lindquist
ARBETSUPPGIFTER FÖR MEKSAMORDNARE
TILLSE ATT EN PLAN FÖR ARBETENA GÖRS
TILLSE ATT EN TIDPLAN UPPRÄTTAS
TILLSE ATT RESURSPLAN UPPRÄTTAS
MEDVERKA PÅ SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
MEDVERKA I SKYDDSRONDER VID BEHOV
TILLSE ATT ALLA EV ÄNDRINGAR DOKUMENTERAS
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning av förnödenheter
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
FÖRNÖDENHETER
Sara Elfving /
Anders Sandström
ARBETSUPPGIFTER FÖR PERSONALSERVICEANSVARIG
INHÄMTA INFORMATION OM RESURSER
TILLSE ATT ERFORDERLIGA BARACKER SÄTTS UPP
TILLSE ATT MAT- & KAFFEFACILITETER SÄTTS UPP
SE TILL ATT EL OCH AVLOPP FÖR ETABLERING FUNGERAR
UPPRÄTTHÅLLA FÖRRÅDSFUNKTION
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning av brandskydd
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANSVARIG BRANDSKYDD
Daniel J. Norenius
ARBETSUPPGIFTER BRANDSKYDDSANSVARIG
TILLSE ATT SKYDDSUTRUSTNING FINNS OCH ANVÄNDS
TILLSE ATT ERFORDERLIGA BRANDVAKTER FINNS
KONTROLLERA ARBETSPLATSERNA UR BRANSKYDDSSYNPUNKT
INFORMERA OCH SAMRÅDA MED RÄDDNINGSVERKET
MEDVERKA I SKYDDSRONDER
MEDVERKA I SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTEN
UPPRÄTTA PLAN FÖR FÖRSÖRJNING AV BRANDVATTEN
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Samordning säkerhet och miljö
SAMORDNINGSANSVARIG
BAS-P & BAS-U
ANSVARIG MILJÖ &
ARBETSMILJÖ
Marianne Edblom /
Jenny Bergkvist
Anna Rudsten
ARBETSUPPGIFTER SÄKERHET & MILJÖ
TILLSE ATT ORDNINGS & SÄKERHETSFÖRSKRIFTER FINNS OCH INFORMERAS
MEDVERKA I SAMORDNINGS OCH MONTAGEMÖTE
ANORDNA, UTFÖRA OCH DOKUMENTERA ERFORDERLIGA SKYDDSRONDER
TILLSE ATT KÄLLSORTERING OCH SOPHÄMTNING FUNGERAR
TILLSE ATT ÖE´S ARBETSMILÖPOLICY OCH MIJÖPOLICY FÖLJS
TILLSE ATT ÖE´S DROGPOLICY FÖLJS
TILLSE ATT EV. TILLBUD ELLER OLYCKOR RAPPORTERAS TILL AMV
INFORMERA OM OCH KONTROLLERA PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
FÖLJA SKYDDSREGLER OCH PÅPEKA ÖVERTRÄDELSER FÖR
AKTUELL ENTREPRENÖR SAMT BAS-U
TILLSE ATT EN SLUTRAPPORT UPPRÄTTAS
Š–—
—œŸŠ›
˜™™ȱŘŖŗŚ
’•’ȱŘŖŗŚȬŖŞȬŘş
Ž•
˜‹’•
ŽȬ™˜œ
”£˜
˜—›˜••›ž–
ŖŜŜŖȬŝśřȱŚŗ
•œ˜–ȱ˜ Ž›ȱŽ—Ž›Š˜›
ŸŽ—ȱ’”œ›ã–
›˜“Ž”•ŽŠ›Žȱ
ŖŝŖȬśřŘȱŜŗȱŝŜ
•œ˜–ȱ‘Ž›–Š•ȱŽ›Ÿ’ŒŽȱȬȱǻŽ•’•Ž›Ǽ
—Ž›œȱ¢•Š—Ž›
ŖŘŗȬřŘȱŜŚȱşŘ
ŖŝŖȬśŜŝȱŖŞŘŚ
˜—’Š
’”ŠŽ•ȱ’—
§••—’—Š›
ŖŝŖȬřŝřȱŞŞȱŞş
Š—ȱ•œœ˜—
Ž›Ÿ’ŒŽ’—Ž—“ã›
ŖŝŖȬŜŚşȱŗŗȱŖŘȱ
Š•Ž›¢œ
›Ž›’”ȱ’”•ž—
ž›—’—ȱ™Š——Š—
ŖŝřȬśřŗȱŖŘȱŘŞȱ
ŠŸŽ›’˜—
Š—œȬ•˜ȱ˜‘–Š—
㛜ŸŽœ—’—
ŖŜŜŖȬŘŗȱŜşȱŘŝ
˜›˜—ŠȱŒ˜—›˜•
Ž—ȱŽ’£Ž—
˜—ŠŽ•ŽŠ›Ž
ŖŝŖȬśŝşŞŗśŖ
Ž•ŽŽ
˜‹’Šœȱ•˜–šŸ’œ
Ž—ã›’—
ŖŝŖȬŜşŜȱŜŚȱŘş
˜–œ“ãȱŠ‹›’”Ž›
Š”œžŠ—
˜—›˜••›ž–ǰȱ™Š——‘žœ
ŖŜŜŖȬŝśŜȱşŗ
ŖŜŜŖȬŝśŜȱŞś
Š•Žȱž›–Š——
—Ž›œȱ¢‹˜›
›ŽŽ›ȱ“ã›”•ž—
’”Š—˜›ȱ›Š—œœ˜—ȱ
ŖŝŖȬśřřȱŖŖȱŖŗ
ŖŝŖȬŜřśȱŝŘȱśŘ
Š–—
—œŸŠ›
Ž•
˜‹’•
›’Œ‘œȱŠ›–Šž›
Š—ȱ›Š—‹Ž›
˜—ŠŽ•ŽŠ›Ž
ŖŝŖȬśŘŘȱŖŝȱŚş
ŠŸŠ˜›
Ž——Š›ȱŽ›–Š—
›Š—
ŖŝŖȬřŚşȱŝŞȱŖŖ
žœž–ȱ–Ž”
˜——¢ȱ˜›•’—Ž›
㛐Ž—ȱŽœŽ›•ž—
ŖŝŖȬŜŖŚȱřŞȱŚŝ
ŖŝŖȬŘřřȱşŘȱŜŞ
˜——¢ȱ˜›•’—Ž›
㛐Ž—ȱŽœŽ›•ž—
ŖŝŖȬŜŖŚȱřŞȱŚŝ
ŖŝŖȬŘřřȱşŘȱŜŞ
•ȱŽ›’—
ŖŝŖȬśŝŝȱŗŖȱśŚ
—œ™ŽŒŠ
Š›œȬ•Šȱ—Ž›œœ˜—
ŖŝŖȬřşŝȱŖřȱŗŖ
Žœ˜ȱŠž˜–Š’˜—
ŽŽ›ȱ••ŽœŠ
ŖŝŖȬśşŚȱśŗȱŞş
˜›’œ˜•
›’œŽ›ȱ›’”œœ˜—
œ˜•Ž›’—
ŖŝŖȬŜŘŖȱŝŖȱŗř
™Ž›Šã›œ›ž–ȱŠ‹›’”ȱŗ
ŖŜŜŖȬŝśřȱŚŜ
’––Ž›ȱ˜Œ‘ȱ˜œ‘Š—Ž›’—ȱȱ’ȱ[›—œ”㕍œŸ’”
—›ŽŠœȱ¢•’—
Š’Šœȱ¢•’—
ŖŝŖȬřŖśȱśŗȱŗŝ
ŖŝŖȬŜŘśȱŖŝȱŞŗ
ž›‹’—Ž™›˜
—Ž›œȱ’——Š”Š—Šœ ›‹Žœ•ŽŠ›Ž
’ŽŽ›ȱ’Œ‘–Š——
—œ™Ž”ã›
ŖŝŜȬŗŖřȱřŖȱŚŖ
ŖŝŖȬřŘŘȱŘŖȱŚŝ
Š•–Ž
Š•™‘ȱ˜—Šœœ˜—
Š——Š›‹ŽŽ—
ŖşŗŖȬřŗśśŖ
ŖşŗŖȬřŗśśŖ
ŖŝŖȬŘŗşȱşŖȱŝŜ
ŽȬ™˜œ
Š–—
—œŸŠ›
[Ÿ’”ȱ—Ž›’ȱ
—Ž›œȱŠ—œ›ã–
㛗㍎—‘ŽŽ›
——ŠȱžœŽ—
’•“ãȬȱ˜Œ‘ȱŠ›‹Žœ–’•“ã
˜ȱŽ’—
—œ›ž–Ž—
Š—’Ž•ȱȱ˜›Ž—’žœ
›’ǰȱ›Š—
Š—ȱ’—šž’œ
ž›‹’—
Ž——¢ȱŽ›”Ÿ’œ
’•“ãȬȱ˜Œ‘ȱŠ›‹Žœ–’•“ã
˜Š”’–ȱ#œ›ã–
¢œŽ–
˜—›˜••›ž–ȱ
㛗Ž‹˜›œŸŽ›”Ž
Ž”ȱ›¢Œ””§›•ȱ™Š——Š
Š›œȱŽ›œœ˜—
Š›’Š——Žȱ‹•˜–
ŽŽ›ȱŠ–—’£
’Œ”Š›ȱŽ••—¢
Ž’ȱŠ›•œœ˜—
[Ÿ’”ȱ—Ž›’ȱ§ȱȱ
—›ŽŠœȱŽ››Ž—
ŽŽ›ȱ˜›’—
ŽŽ›ȱ¢•’—
ŽŽ›ȱž—Ž•’—
ŠŠ—ȱ“㍒—
Ž•
˜‹’•
ŖŜŜŖȬŞŞŗȱŜŝ
ŖŜŜŖȬŝŞşȱśř
ŖŝřȬŘŝŖȱşŞȱŖŚ
ŖŝŖȬŜřŚȱŚŚȱşŘ
ŖŝŖȬŜşŞȱŝŞȱŝŖ
ŖŜŜŖȬŞŞśȱŘŝ
ŖŝřȬŘŝŚȱŞśȱŘş
ŖŜŜŖȬŞŞśȱŘŞ
ŖŝřȬŘŝŚȱŗŘȱŗŘ
ŖŜŜŖȬŞŞŞȱşş
ŖŝřȬŖśŗȱŞŚȱŗŗ
ŖŝŖȬśŞřȱŞŘȱşś
ŖŜŜŖȬśśŗȱŖŞǰȱŖŜŜŖȬŝŞŝȱŞŚ
ŖŜŜŖȬŝŞşȱŞŗ
ŖŝřȬŘŝśȱŘşȱřŚ
’•“ãȬȱ˜Œ‘ȱŠ›‹Žœ–’•“ã ŖŜŜŖȬŞŞŜȱŗŘ
ŖŝŖȬŜŘşȱśŘȱŖş
Ž”ȱŽ¡”•ȱ›¢Œ””§›•ȱ™Š——Š
ŖŝŖȬŗşŖȱşŖȱřŝ
˜Œ‘ȱž›‹’—
•
ŖŝřȬŘŝŚȱŗŘȱŜŖ
㛛ªȱ[Ÿ’”ȱ—Ž›’
ŖŜŜŖȬŞŞśȱřŝ
ŖŝřȬŘŝśȱŚśȱŜŘ
ŖŜŜŖȬŝŞşȱŖŚ
ŖŝŖȬŗşŗȱşŞȱŝś
ŖŝřȬŘŝŖȱŝśȱŗŞ
ŖŝŖȬřŚŖȱŖŞȱŞş
ŖŝŖȬŗşŖȱŖřȱŜŖ
ŖŝŖȬřŚŖȱřŞȱŞŞ
ŽȬ™˜œ
13 tim
Sprängsotning
4
5
6
Anslutning torkmaskin turbin
Ställning ovanpå skyddstak upp till ÖH och casingplåtar näsa/gitter
Rengöring ÖH manuellt borstning
24 tim
Årlig besiktning
Kontroll avsäkring
ŜŖȱ’–
105 tim
105 tim
105 tim
Crossoverventiler service
Service oljedimfläkt
Service spärrångventil
85
86
Frånskiljning av elfilter
1 tim
54 tim
12 tim
24 tim
Rengöring kondensatavledare 7-barsnätet
Kundavstängningsventiler 7 bar, Akzo & Sekab
Nyinstallation och modifiering rörledning grovmalning
9 tim
81 tim
81 tim
Utskrift to 2014-08-28 08:00
Start turbin
150
0 tim
Řȱ’–
2 tim
76 tim
Demontering torkmaskin turbin
0 tim
12 tim
8 tim
Start fastbränsle dygnsilo
Vattenkvalitet
4 tim
2 tim
4 tim
24 tim
6 tim
132 tim
8 tim
Start brännare
Lastökning
Leverans av ånga ut från KVV
Sandfyllning in i pannan
Fylla mavatank, värmning med DoFaånga
Vattenfyllning pannan
Allm fyllningar och luftningar
Luckstängningar , pannan och övrigt
Driftåterställning
Värma 7-barsledning från DoFa-HBV
148
149
144
145
146
147
141
142
143
137
138
139
140
134
135
136
81 tim
On-off-ventil sotånga, ompackninig
Ångnät
Dropboxar 7 barsledning, byts 9 st
Reglerventildon pannan Aumadon 4 st monteras nya el gränslägen
131
132
133
79 tim
79 tim
60 tim
Service 5 st Masoneilanventiler
Service sotångventil, garantirep
Säkerhetskretsar BoP
127
128
129
130
84 tim
Instrument
60 tim
105 tim
4 tim
HIMA
FJÄK II
Flygasksilon, flänsrör nivåmätning åtgärdas
105 tim
DNA
105 tim
105 tim
105 tim
126
124
125
122
123
Service Frekvensomformare, enligt lista Jowic
120
121
Systemarbeten
Service och funktionskontroll nöddiesel
119
105 tim
105 tim
81 tim
105 tim
105 tim
16 tim
Besiktningar
Elkraftarbeten
117
118
Besiktning säkerhetsventiler
Slipning dräneringsventiler 334HV0093 & -94
Ompackning skruvar bränslehant
Tryckkärl
115
116
on 2014-09-10 04:00
’ȱŘŖŗŚȬŖşȬŖşȱŖŝDZŖŖ
lö 2014-09-06 22:00
sö 2014-09-07 00:00
lö 2014-09-06 02:00
lö 2014-09-06 02:00
lö 2014-09-06 14:00
lö 2014-09-06 01:00
fr 2014-09-05 12:00
fr 2014-09-05 22:00
lö 2014-09-06 01:00
fr 2014-09-05 19:00
to 2014-09-04 16:00
to 2014-09-04 16:00
ti 2014-09-02 07:00
sö 2014-08-31 07:00
sö 2014-08-31 07:00
sö 2014-08-31 07:00
må 2014-09-01 08:00
må 2014-09-01 08:00
on 2014-09-03 07:00
må 2014-09-01 13:00
må 2014-09-01 13:00
må 2014-09-01 08:00
må 2014-09-01 08:00
må 2014-09-01 08:00
må 2014-09-01 07:00
ti 2014-09-02 08:00
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 07:00
ti 2014-09-02 07:00
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 07:00
105 tim
105 tim
Oljebyte 46 st
Revision mavapump 1
111
112
113
114
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 07:00
to 2014-09-04 14:00
to 2014-09-04 04:00
ti 2014-09-02 19:00
on 2014-09-03 19:00
ti 2014-09-02 09:00
ti 2014-09-02 08:00
må 2014-09-01 07:00
ti 2014-09-02 08:00
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-08 08:00
må 2014-09-01 07:00
˜ȱŘŖŗŚȬŖşȬŖŚȱŖŝDZŖŖ
to 2014-09-04 07:00
˜ȱŘŖŗŚȬŖşȬŖŚȱŗřDZŖŖ
›ȱŘŖŗŚȬŖşȬŖśȱŖŝDZŖŖ
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 07:00
˜—ȱŘŖŗŚȬŖşȬŖřȱŗŞDZŖŖ
’ȱŘŖŗŚȬŖşȬŖŘȱŖŝDZŖŖ
må 2014-09-01 08:00
–ªȱŘŖŗŚȬŖşȬŖŗȱŖŝDZŖŖ
–ªȱŘŖŗŚȬŖşȬŖŗȱŖŝDZŖŖ
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 00:00
on 2014-09-03 00:00
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 00:00
to 2014-09-04 19:00
to 2014-09-04 22:00
ti 2014-09-02 15:00
to 2014-09-04 08:00
to 2014-09-04 14:00
ti 2014-09-02 07:00
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 07:00
må 2014-09-01 07:00
ti 2014-09-02 07:00
må 2014-09-01 09:00
må 2014-09-01 07:00
ti 2014-09-02 09:00
må 2014-09-01 08:00
ti 2014-09-02 17:00
on 2014-09-03 21:00
må 2014-09-01 08:00
ti 2014-09-02 21:00
on 2014-09-03 08:00
ti 2014-09-02 08:00
on 2014-09-03 08:00
må 2014-09-01 08:00
ti 2014-09-02 05:00
ti 2014-09-02 16:00
må 2014-09-01 15:00
må 2014-09-01 02:00
må 2014-09-01 10:00
må 2014-09-01 11:00
må 2014-09-01 01:00
sö 2014-08-31 19:00
må 2014-09-01 07:00
sö 2014-08-31 19:00
sö 2014-08-31 19:00
må 2014-09-01 03:00
sö 2014-08-31 16:00
sö 2014-08-31 17:00
sö 2014-08-31 14:00
sö 2014-08-31 12:00
sö 2014-08-31 07:00
sö 2014-08-31 12:00
sö 2014-08-31 07:00
lö 2014-08-30 07:00
ti 2014-09-02 04:00
lö 2014-08-30 07:00
œãȱŘŖŗŚȬŖŞȬřŗȱŖŝDZŖŖ
•ãȱŘŖŗŚȬŖŞȬřŖȱŗŞDZŖŖ
må 2014-09-01 08:00
lö 2014-08-30 17:00
ti 2014-09-02 07:00
sö 2014-08-31 16:00
sö 2014-08-31 12:00
sö 2014-08-31 02:00
sö 2014-08-31 16:00
sö 2014-08-31 06:00
sö 2014-08-31 18:00
sö 2014-08-31 06:00
lö 2014-08-30 21:00
lö 2014-08-30 21:00
lö 2014-08-30 18:00
lö 2014-08-30 21:00
lö 2014-08-30 12:00
lö 2014-08-30 05:00
lö 2014-08-30 06:00
lö 2014-08-30 07:00
lö 2014-08-30 04:00
to 2014-08-28 20:00
lö 2014-08-30 17:00
to 2014-08-28 20:00
lö 2014-08-30 08:00
lö 2014-08-30 13:00
lö 2014-08-30 08:00
Ventilationsfläktar, renovering
105 tim
må 2014-09-01 07:00
Recirkfläkt, inspektion pga vibrationsproblem fläkthjulssidan, ej lagerfel, demontera och
105
lagerbyte
tim
må 2014-09-01 07:00
Ev läckage recirkledning, inspektion
105 tim
må 2014-09-01 07:00
105 tim
Allmänna mekarbeten
10 tim
105 tim
105 tim
10 tim
Inkoppling av filter
Rengöring, exkl pannan
Rengöring, allmänt tankar, domen, elfilter
24 tim
9 tim
Återställning av filter
10 tim
Kontroll och rengöring filter
Inspektion
Nedkylning elfilter (öppna luckor)
105 tim
64 tim
105 tim
Start
lö 2014-08-30 07:00
to 2014-08-28 07:00
lö 2014-08-30 07:00
108
109
110
105
106
107
101
102
103
104
99
100
Rengöring
Elfilter
Inspektion av scrubber
řřȱ’–
•“Ž•§Œ”ŠŽȱ—œ›ž–Ž—Š—œ•ž—’—
96
97
98
řȱ’–
28 tim
§¡Ž•’—œ™Ž”’˜—
Inkopping nytt oljefilterhus
91
92
93
36 tim
105 tim
Şȱ’–
—˜œ”˜™’ȱž›‹’—
90
Återisolera turbin
Vattenhantering och RKG
105 tim
Rengöring vakuumpumpar
94
95
105 tim
Avisolering ångldning inför ny avstängningsventil 2015
87
88
89
şȱ’–
32 tim
§”Ž›‘Žœ’—œ™Ž”’˜—
ž’—’—œ™Ž”’˜—ȱŽ—Ž›Š˜›
Şȱ’–
ŘŖśȱ’–
Byte Fjäderdon CCI reducerventil & service ventil
84
Ž–˜—Ž›Šȱ’œ˜•Ž›’—ȱž›‹’—
48 tim
9 tim
48 tim
57 tim?
82
83
81
ž›‹’—
Två nya inspektionsstudsar på dumpkondensorn, en bef vrides
Inspektion BoP
77
78
79
80
64 tim?
3 tim
1 tim
Utrivning skyddstak
Utrivning ställning i ÖH
Balance of Plant
6 tim
6 tim
5 tim
81 tim
Montage lucka kylskruv
Utrivning ställning i pannbotten upp till brännarna vån 4
Utrivning Ställning ovanpå skyddstak upp till ÖH och casingplåtar näsa/gitter
Rengöring skyddstak
105 tim
105 tim
Vända bottenaskspjäll
Kontroll luftspjäll
56 tim
105 tim
81 tim
Byte bränslestup 4 st
Åtgärd båda timsiloskruvarna, drift, lager, sträckare, gängbussningar
Rep matarvattenventil
3 tim
60 tim
24 tim
60 tim
On-off ventil, sotblåsare ompackning
Casingplåt gitter/eko rep
Startuppventil
Röntgen av nipplar sidoväggslådor-AVSPÄRRNING PANNHUS
15 tim
104 tim?
24 tim
Rengöring primärluftbalkar, efter dyspickning
Inspektionsnipplar sidoväggslådor, ev eko, OBS röntgen / avspärrning
Rengöring primärluftdysor
24 tim
24 tim
104 tim
Övriga arbeten tryckkärlet
Inspektion av väggar, ÖH, eko, LuFö
Clips sek. ÖH
Besiktningar av tryckkärl
24 tim
2 tim
14 tim
8 tim
1 tim
4 tim
Brinntid murning
Rivning gjutformar
Murningsarbete
Ställning i pannbotten upp till brännarna vån 4
Inspektion murning
Rengöring murning och ovan murning
76
74
75
70
71
72
73
65
66
67
68
69
62
63
64
58
59
60
61
55
56
57
51
52
53
54
48
49
50
1 tim
6 tim
10 tim
2 tim
8 tim
24 tim
Skivor för att täcka pannbotten
Rengöring pannbotten
Grov rengöring primärluftbalkar, före dyspickning
Bygge trapptorn pannbotten
Avsyning rengöring ÖH Botnia
Skyddstak aluplank inmontage pannan & täckning
44
45
46
47
2 tim
Manuell rengöring av ÖH efter sprängsotning
41
42
43
1 tim
2 tim
2 tim
Invevning balkar skyddstak
39
40
4 tim
2 tim
129 tim?
183 tim
84 tim
Inmontage trattar för tömning bottenaska
Ställning i ÖH för manuell rengöring och inspektion
Pannarbeten
Kedjebyten transportör 3 och 4
Inspektion dygnsiloskruv, ev hårdsvetsning
Řȱ’–
şŜȱ’–
183 tim
35
36
37
38
32
33
34
Yttre bränslehantering
24 tim
Flygasksilon, töms
Baxkörning turbin, till 100 grader
31
10 tim
2 tim
Tömning av sand bottentrattar
Omläggning till lokalkörning FJÄK II
30
10 tim
0 tim
Lucköppning och kylning MAVA-tank
Eldstaden håller 80 grader C
29
10 tim
18 tim
Lucköppning panna
Lucköppning och kylning DOM
22
23
24
25
26
27
28
10 tim
6 tim
16 tim
10 tim
18 tim
Dränering av ångkretsen
Tömning av panna
Tömning av MAVA-tank
Tömning och avluftning DOM
170 tim
1 tim
10 tim
Nerkylning av panna
Ångproduktion stopp
Stängning av ånga ut från KVV
Trycksänkning panna
19
20
21
14
15
16
1 tim
2 tim
5 tim
0 tim
24 tim
17
18
Renkörning skrapa 3 & 4 samt fördelningstrsp
Renkörning timsilo 1 & 2
Sanering skrapa 3 & 4 samt fördelningstrsp
Stopp turbin
4 tim
216 tim
Renkörning av dygnssilon
Återställning efter sprängsotning, instrument
Driftavställning
9
4 tim
4 tim
Förberedelser för sprängsotning, instrument
Sprängsotning Hybexpannan
10
11
12
13
7
8
170 tim
35 tim
Treetex
Driftprov Hybexpannan
2
3
170 tim
Uppstart reservanläggningar
1
Varaktighet
Aktivitet
ID
Slut
on 2014-09-10 04:00
’ȱŘŖŗŚȬŖşȬŖşȱŖşDZŖŖ
sö 2014-09-07 00:00
on 2014-09-10 04:00
lö 2014-09-06 02:00
lö 2014-09-06 14:00
lö 2014-09-06 22:00
lö 2014-09-06 05:00
fr 2014-09-05 14:00
lö 2014-09-06 02:00
sö 2014-09-07 01:00
lö 2014-09-06 01:00
on 2014-09-10 04:00
fr 2014-09-05 00:00
ti 2014-09-02 16:00
on 2014-09-03 16:00
on 2014-09-03 16:00
on 2014-09-03 16:00
ti 2014-09-02 08:00
on 2014-09-03 14:00
on 2014-09-03 19:00
to 2014-09-04 20:00
to 2014-09-04 20:00
on 2014-09-03 20:00
on 2014-09-03 20:00
to 2014-09-04 20:00
fr 2014-09-05 16:00
ti 2014-09-02 12:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
må 2014-09-01 23:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 00:00
to 2014-09-04 14:00
on 2014-09-03 19:00
to 2014-09-04 04:00
ti 2014-09-02 19:00
ti 2014-09-02 09:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 00:00
fr 2014-09-05 16:00
ti 2014-09-09 20:00
fr 2014-09-05 16:00
›ȱŘŖŗŚȬŖşȬŖśȱŗŜDZŖŖ
fr 2014-09-05 11:00
˜ȱŘŖŗŚȬŖşȬŖŚȱŗŜDZŖŖ
›ȱŘŖŗŚȬŖşȬŖśȱŗśDZŖŖ
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
˜ȱŘŖŗŚȬŖşȬŖŚȱŖřDZŖŖ
˜ȱŘŖŗŚȬŖşȬŖŚȱŗşDZŖŖ
ti 2014-09-02 16:00
–ªȱŘŖŗŚȬŖşȬŖŗȱŗśDZŖŖ
’ȱŘŖŗŚȬŖşȬŖşȱŘŖDZŖŖ
on 2014-09-03 16:00
on 2014-09-03 00:00
on 2014-09-03 09:00
on 2014-09-03 07:00
on 2014-09-03 16:00
to 2014-09-04 22:00
to 2014-09-04 23:00
ti 2014-09-02 21:00
to 2014-09-04 14:00
to 2014-09-04 19:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
fr 2014-09-05 16:00
on 2014-09-03 17:00
on 2014-09-03 19:00
on 2014-09-03 09:00
on 2014-09-03 20:00
ti 2014-09-02 20:00
to 2014-09-04 12:00
fr 2014-09-05 16:00
on 2014-09-03 21:00
to 2014-09-04 08:00
on 2014-09-03 08:00
to 2014-09-04 08:00
fr 2014-09-05 16:00
on 2014-09-03 05:00
ti 2014-09-02 18:00
ti 2014-09-02 05:00
må 2014-09-01 10:00
må 2014-09-01 11:00
må 2014-09-01 15:00
må 2014-09-01 02:00
må 2014-09-01 01:00
må 2014-09-01 17:00
sö 2014-08-31 21:00
må 2014-09-01 03:00
ti 2014-09-02 03:00
sö 2014-08-31 17:00
sö 2014-08-31 19:00
sö 2014-08-31 16:00
sö 2014-08-31 14:00
sö 2014-08-31 11:00
sö 2014-08-31 14:00
fr 2014-09-05 16:00
lö 2014-09-06 22:00
fr 2014-09-05 16:00
lö 2014-09-06 22:00
œãȱŘŖŗŚȬŖŞȬřŗȱŖşDZŖŖ
˜—ȱŘŖŗŚȬŖşȬŖřȱŗŞDZŖŖ
ti 2014-09-02 08:00
sö 2014-08-31 03:00
ti 2014-09-02 09:00
må 2014-09-01 02:00
sö 2014-08-31 12:00
sö 2014-08-31 12:00
må 2014-09-01 10:00
sö 2014-08-31 12:00
må 2014-09-01 10:00
sö 2014-08-31 16:00
sö 2014-08-31 07:00
sö 2014-08-31 15:00
lö 2014-09-06 20:00
lö 2014-08-30 22:00
lö 2014-08-30 22:00
lö 2014-08-30 06:00
lö 2014-08-30 08:00
lö 2014-08-30 12:00
lö 2014-08-30 04:00
fr 2014-08-29 20:00
lö 2014-08-30 21:00
lö 2014-09-06 20:00
lö 2014-08-30 12:00
lö 2014-08-30 17:00
lö 2014-08-30 21:00
lö 2014-09-06 09:00
fr 2014-08-29 18:00
lö 2014-09-06 09:00
Arbetsorder
6
DJN/Driften
Ȧ›’Ž—
DJN/Driften
DJN/Driften
DJN/Driften
DJN/Driften
DJN/Driften
DJN/Driften
DJN/Driften
DJN/Driften
DJN/Driften
DJN/Driften
ÖEAB-Drift
DJN/Driften
JNn / Delete
HNn/Caverion
HNn/Caverion
Lpe / HVT
BWn / IM
BWn / Erichs armatur
BWN / Corona
BWN / Corona
BWn / ÅF & Inspecta
BWN / Husum mek
JÅ/Metso auto
JÅ/Metso auto
JÅ/Metso auto
PRz / Jowic
Rpy / R-teknik
Lpe / Inspecta
PRz / Burgmann
Lpe / HVT&Inspecta
Lpe / HVT
PRz / ÖEAB
Lpe / KSB
PRz / Jowic
Lpe / Valmet
Lpe / Valmet & Envipower
DJN / Delete
Rpy/ Alstom
Rpy/ Alstom
Rpy / Drift
RPy / Alstom
Rpy / Drift
RPy / Alstom
DJN/Driften&Delete
DJN/Driften
JLt / Norisol
[Ȧ
JLt/Caverion
ȱȦȱž›‹’—Ž™›˜
ȱȦȱž›‹’—Ž™›˜
DJN / Driften
HNn / PIAB
JLt / Turbinepro
PRz / ÖEAB
JLt / HVt
ȱȦȱ•œ˜–
ȱȦȱž›‹’—Ž™›˜
JLt / CCI
ȱȦȱ˜›’œ˜•
HNn / Caverion
BWn/Inspecta
BWn/Inspecta
BWn/Inspecta
JLt/Bottnia
JLt/Bottnia
Lpe / Botnia
Lpe / Botnia
JLt/Bottnia
Lpe / Valmet
PRz / Caverion
DJN / Driften
Lpe / Valmet
Lpe / Valmet
BWn / Corona&HVT&Caverion
Lpe / HVT
Lpe / Valmet
Lpe / HVT&Inspecta
Lpe / Inspecta
DJN / Delete
Lpe / Valmet
DJN / Driften
Lpe / Valmet
Lpe/Inspecta
Lpe / Valmet
Lpe / Inspecta
LPe / Calderys
LPe / Calderys
LPe / Calderys
Lpe / Botnia
LPe / Calderys
LPe / Delete
Lpe / Botnia
Lpe / Botnia
LPe / Delete
Lpe / Botnia
Lpe / Botnia
LPe / Delete
JLt / Botnia
JLt / Botnia
JLt / Delete
JLt / Botnia
PRz / Caverion
JLt / Botnia
PRz / Husum mek
PRz / Husum mek
ÖEAB / Husum mek
Ȧ›’Ž—
Ȧ›’Ž—
DJN / Driften
DJN / Driften
DJN / Driften
DJN / Driften
DJN / Driften
DJN / Driften
DJN / Driften
DJN / Driften
DJN / Driften
DJN / Driften
DJN / Driften
DJN / Driften
DJN / Driften
DJN / Driften
DJN / Driften
DJN / Driften
DJN / Driften
DJN / Delete
DJN / Driften
Rpy / ABS&BWn&FTg
Rpy / ABS&BWn&FTg
Rpy / ABS
DJN / Driften
DJN / Inspecta
Resurser
12
lör 30 aug
0
6
18
Sprängsotning
sön 31 aug
0
6
12
18
18
Lucköppning och kylning MAVA-tank
Lucköppning och kylning DOM
6
Flygasksilon, töms
tor 04 sep
0
Rengöring primärluftdysor
Startuppventil
Balance of Plant
Nedkylning elfilter (öppna luckor)
Rengöring kondensatavledare 7-barsnätet
12
lör 06 sep
0
Kundavstängningsventiler 7 bar, Akzo & Sekab
Nyinstallation och modifiering rörledning grovmalning
Värma 7-barsledning från DoFa-HBV
6
Yttre bränslehantering
Vända bottenaskspjäll
Byte bränslestup 4 st
Åtgärd båda timsiloskruvarna, drift, lager, sträckare, gängbussningar
Montage lucka kylskruv
Kontroll luftspjäll
Endoskopi turbin
Avisolering ångldning inför ny avstängningsventil 2015
Rengöring vakuumpumpar
Service oljedimfläkt
Service spärrångventil
Crossoverventiler service
Start brännare
Sandfyllning in i pannan
Lastökning
Luckstängningar , pannan och övrigt
Fylla mavatank, värmning med DoFaånga
Vattenfyllning pannan
HIMA
DNA
Service Frekvensomformare, enligt lista Jowic
Systemarbeten
Service och funktionskontroll nöddiesel
Besiktningar
Ompackning skruvar bränslehant
Besiktning säkerhetsventiler
Oljebyte 46 st
Revision mavapump 1
Ev läckage recirkledning, inspektion
Start fastbränsle dygnsilo
Leverans av ånga ut från KVV
Allm fyllningar och luftningar
Ventilationsfläktar, renovering
Recirkfläkt, inspektion pga vibrationsproblem fläkthjulssidan, ej lagerfel, demontera och lagerbyte
Allmänna mekarbeten
Rengöring, allmänt tankar, domen, elfilter
Inspektion av scrubber
Rengöring
Vattenhantering och RKG
Oljeläckage Instrumentanslutning
12
Kedjebyten transportör 3 och 4
Inspektionsnipplar sidoväggslådor, ev eko, OBS röntgen / avspärrning
Besiktningar av tryckkärl
Pannarbeten
6
Ångproduktion stopp
Driftavställning
sön 07 sep
12
18
0
Uppstart reservanläggningar
Treetex
Inspektion dygnsiloskruv, ev hårdsvetsning
18
Inkopping nytt oljefilterhus
Service 5 st Masoneilanventiler
Service sotångventil, garantirep
Instrument
Inkoppling av filter
Återställning av filter
Elfilter
Växelinspektion
Säkerhetsinspektion
Utrivning skyddstak
Utrivning ställning i ÖH
Rengöring skyddstak
Dropboxar 7 barsledning, byts 9 st
Reglerventildon pannan Aumadon 4 st monteras nya el gränslägen
Ångnät
6
Utrivning Ställning ovanpå skyddstak upp till ÖH och casingplåtar näsa/gitter
Flygasksilon, flänsrör nivåmätning åtgärdas
Kontroll och rengöring filter
Inspektion
Rutininspektion generator
Säkerhetskretsar BoP
fre 05 sep
0
Rengöring primärluftbalkar, efter dyspickning
Två nya inspektionsstudsar på dumpkondensorn, en bef vrides
Kontroll avsäkring
Inspektion BoP
18
Övriga arbeten tryckkärlet
Clips sek. ÖH
12
On-off ventil, sotblåsare ompackning
Rep matarvattenventil
Casingplåt gitter/eko rep
Utrivning ställning i pannbotten upp till brännarna vån 4
Årlig besiktning
6
Baxkörning turbin, till 100 grader
18
Röntgen av nipplar sidoväggslådor-AVSPÄRRNING PANNHUS
On-off-ventil sotånga, ompackninig
FJÄK II
12
Inspektion av väggar, ÖH, eko, LuFö
Brinntid murning
6
Byte Fjäderdon CCI reducerventil & service ventil
Frånskiljning av elfilter
Murningsarbete
Slipning dräneringsventiler 334HV0093 & -94
Demontera isolering turbin
ons 03 sep
0
Rivning gjutformar
Rengöring ÖH manuellt borstning
Ställning i pannbotten upp till brännarna vån 4
Inspektion murning
LPe / Delete
18
Omläggning till lokalkörning FJÄK II
12
Grov rengöring primärluftbalkar, före dyspickning
Skivor för att täcka pannbotten
Bygge trapptorn pannbotten
Rengöring pannbotten
Avsyning rengöring ÖH Botnia
Skyddstak aluplank inmontage pannan & täckning
Ställning ovanpå skyddstak upp till ÖH och casingplåtar näsa/gitter
Manuell rengöring av ÖH efter sprängsotning
Invevning balkar skyddstak
tis 02 sep
0
ÖVIK ENERGI AB - STOPPLANERING 2014 V.36-37
Tömning av MAVA-tank
12
Inmontage trattar för tömning bottenaska
Ställning i ÖH för manuell rengöring och inspektion
Anslutning torkmaskin turbin
Tömning av sand bottentrattar
Eldstaden håller 80 grader C
Lucköppning panna
Tömning och avluftning DOM
Tömning av panna
Dränering av ångkretsen
Stängning av ånga ut från KVV
Trycksänkning panna
01 september 2014
mån 01 sep
0
6
Nerkylning av panna
Förberedelser för sprängsotning, instrument
Sprängsotning Hybexpannan
Återställning efter sprängsotning, instrument
12
Renkörning skrapa 3 & 4 samt fördelningstrsp
Renkörning timsilo 1 & 2
Sanering skrapa 3 & 4 samt fördelningstrsp
Stopp turbin
Renkörning av dygnssilon
Driftprov Hybexpannan
18
18
08 september 2014
mån 08 sep
0
6
12
18
tis 09 sep
0
6
18
6
Start turbin
Vattenkvalit
Driftåterstä
Återisolera turbin
Turbin
ons 10 sep
0
Demontering torkmaskin turbin
12
ȱ
ȱ
ǰȱȱ
ȱȱȱ
ȱ
ȱ
㛎ŠDZȱ
ȱ
Š–—ȱ
Šž–ȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
›‹Žœ–’•“ãȱ
ȱ•¢Œ”œŠ••ȱ
ȱ’••‹žȱ
ȱŸŸ’”Ž•œŽȱ
›Žȱ–’•“ãȱ
ȱŸŸ’”Ž•œŽȱ
ȱ¡Ž›—ȱœ¢—™ž—”ȱ
§”Ž›‘Žȱ
ȱŸŸ’”Ž•œŽȱ
ȱ¡Ž›—ȱœ¢—™ž—”ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Žœ”›’ŸȱŠŸŸ’”Ž•œŽ—ȱ
ȱȱȱȱȱȱ
›œŠ”ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
Š›ȱ
ȱȱȱȱȱȱ
Ž—˜–ã›ȱª§›ȱȦȱã›œ•Šȱ™ªȱª§›ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
㛜•Šȱ™ªȱª§›Ž›ȱã›ȱŠȱž—Ÿ’”Šȱ•’”—Š—Žȱ‘§—Ž•œŽ›ȱ’ȱ›Š–’Ž—ǯȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱ
¢••ȱ‹•Š—”Žȱ•§–—Šœȱ’••ȱ”˜—Š”™Ž›œ˜—Ȧ–˜—ŠŽœŠ–˜›—Š›Žȱ[Ÿ’”ȱ—Ž›’ȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱ
*LOWLJIUnQ
Download
Related flashcards

Management

42 cards

System administration

65 cards

Management

61 cards

Create Flashcards