Catalogue 23 as PDF-file

advertisement
AUKTION 23
17 NOVEMBER 2014
Armémuseum stockholm
Probus
Vapen & Ordnar
Auktion nr 23 den 17 November 2014
Auktion och visning
på
Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm
AUKTION Måndag 17 November kl 9.30
VISNING Fredag 14 November kl 15.00–17.00
Lördag 15 November kl 11.00–16.00
Söndag 16 November kl 11.00–16.00
Slutpriser: på www.probusauktioner.se dagen efter auktion
Anbud: fax +46 (0)8 660 58 19
t.o.m söndag 16 November kl. 12.00
Auction nr 23
Arms & Orders will be held in SEK.
All estimates in the catalogue, bidding and payment are in SEK.
www.probusauktioner.se
www.probusauktioner.se
3
Probus
Probus
KÖPEVILLKOR
Valuta
Auktionen hålles i SEK.
Utropspriser är angivna i SEK. Budgivning sker i SEK och
fakturering sker i SEK. Betalning sker till Probus konto på
Handelsbanken 6112-589 764 292. IBAN SE88 6000 0000
0005 8976 4292, SWIFT/BIC HANDSESS
Utropspriser
Katalogens utropspriser angivna SEK utgör en vägledning
för köparen. Slutpriset kan överstiga eller understiga utropet. Säljare har i vissa fall bevakningspriser på föremålen,
dessa får dock aldrig överstiga utropspriset. Budgivning och
betalning sker i SEK
Katalogisering
Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det ankommer på
köparen att innan auktionen undersöka och bedöma föremålens skick och beskaffenhet.
Kataloguppgifter och uppgifter i konditionsrapporter är
endast vägledande för köparen och befriar inte köparen
från hans undersökningsplikt.
Är väsentlig uppgift i katalogen direkt felaktig kan detta
utgöra grund för hävning av köp. Om katalog-uppgifter
ändras, anslås eller meddelas detta vid auktionstillfället.
Probus ansvarar ej för naturligt slitage eller smärre skador,
defekter eller naturliga förändringar i material som exempelvis trä, papper och läder.
Eventuella fel skall reklameras omedelbart i samband
med utlämning (då köparen märkt eller bort märka
felet) dock senast 10 dagar efter auktionen. Uppgift angående upphovsman dock senast två år från auktionsdagen.
Ansvar
Probus ansvar gentemot köparen är alltid begränsat till
prisavdrag eller att som mest ersätta klubbat pris jämte
inropsavgift och mervärdesskatt. Probus ansvarar inte för
indirekta eller direkta skador köparen kan ha drabbats av.
Budgivning
Budgivare skall registrera sig hos kundtjänst. Bud avges
med tydligt tecken. Auktionskommisarien avgör med vilket
belopp ett bud skall höjas för att räknas som nytt anbud.
Han avgör även vid lika bud, vilket som skall äga företräde.
Auktionskommissarien äger ensam rätt att bortse från
avgivna bud, samt avgöra om budgivning skall återupptas
vid tveksamheter angående budgivningen.
Inropsuppdrag
Skriftliga inropsuppdrag mottages för kunders räkning
mot uppvisande av legitimation. Inropsuppdrag behandlas
konfidentiellt och kundtjänst köper till belopp motsvarande
näst högsta bud + normal höjning.
Inropsuppdrag skall vara Probus tillhanda dagen före
auktiionen senast kl 12 00. Återkallande av anbud skall
var Probus tillhanda till samma tid. Probus ansvarar ej för
någon skada som kan drabba uppdragsgivaren om Probus
försummar att utföra inropsuppdraget. Kund ansvarar för
köp som kommer till stånd genom av honom felaktigt eller
svårtolkat ingivet inropsuppdrag. Svårlästa eller svårtolkade
anbud behöver ej beaktas. Vid lika bud gäller det först registrerade uppdraget. Det ankommer på uppdragsgivaren
att kontrollera om anbud leder till köp.
Telefonbud
Kund kan bjuda per telefon på enstaka poster. Framställan
om telefonbudgivning bör ske skriftligen eller per fax senast kl 12.00 dagen före auktionen. Normalt erfordras referens. Framställan måste ange vilka nr som är aktuella samt
aktuellt telefonnr till budgivaren. Budgivaren förbinder sig
att minst vara beredd att minst bjuda utropaspris för aktuellt objekt. Möjligheten till telefonbudgivning är begränsad
till antalet tillgängliga telefonlinjer. Telefonbudgivning sker
på budgivarens risk och Probus kan inte hållas till ansvar om
budgivning, oavsett orsak, ej kommit till stånd.
Inropsprovision
Vid köp tillkommer för varje enskilt auktionsföremål en
inropsprovision på 22,5% inkl. moms
Betalning
Betalning till auktionen sker till Probus konto på Handelsbanken 6112-589 764 292.
IBAN SE88 6000 0000 0005 8976 4292,
SWIFT/BIC HANDSESS
Vid betalning med bankkort (svenska) utgår ingen extra
avgift. Betalning med av oss accepterade kontokort (ej
American Express och Diners) kan endast utföras under
auktionsdagen. (avgift 3% på beloppet).
Vi tar ej emot Eurocheckar eller utländska checkar.
Betalning och avhämtning sker senast 14 dagar efter
auktionen.
Därefter debiteras köparen 2 procent ränta per månad
samt förvaringsavgift per objekt och kalenderdag med 30
kronor. Uteblir betalning har Probus rätt att häva köpet.
Avhämtning
Sker på Armémuseum auktionsdagen därefter den 19-20
november på Grevgatan 6, kl 14.00-17.00, därefter enligt
överenskommelse.
Force majeure
Probus är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra
viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har
sin grund i omständighet av det slag som anges nedan
och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar
fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet
skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner, knapphet
på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad
lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet,
inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed
jämställda omständigheter.
Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag
vid domstol i Sverige.
Att tillhöra Livskvadronen under Carl XII sista levnadsår var något alldeles extra. Skvadronen var en
elittrupp bestående av drygt 200 man.
För att bli antagen ställdes vissa krav; ryttaren skulle vara född i Sverige, ha en ordentlig längd
och storlek, vara mellan 20 och 30 år, ogift, kvick och hurtig till sinnet, nykter, aldrig straffad, ej
utbildad i något hantverk o.s.v
Ett ögonvittne, Eric von Roland beskriver truppen med följande ord; Käcka män af ungefär
samma ålder och växt, alla ogifta för att den äktenskapliga kärleken ej skall inkräkta på den
krigiska tapperheten.
Nr 219 i katalogen utgörs av en Flintlåspistol m/1717 för livskvadronen, ett av få exemplar som
överlevt till våra dagar.
Två fina exemplar av infanterimanskapsvärja m/1685, nr 120 och 121 finns med på auktionen,
även några exemplar modellens föregångare från 1600-talets senare hälft finns representerade.
Greven och riksrådet Carl Gustaf Löwenhielm (1701-68) gjorde en strålande civil karriär, hans
parpistoler med flintlås, nr 48 var mycket dyrbara föremål när de ursprungligen inköptes från
pistolsmeden Adam Anthon Gerhardt i Stockholm.
Pistolsmeden Gerhard, född i Darmstadt 1705 blev mästare i Stockholm 1736. Han kom med tiden
att bli en förfallen individ hemfallen åt spritmissbruk och dog endast 44 år gammal, ett tyvärr inte
så ovanligt levnadsöde för hantverkare i Sverige under 1700-talet.
Jonas Offrell valde att bli präst i Gästrikland men hans stora intresse var teknik och uppfinningar.
1838 konstruerade han en snabbskjutande revolver som han fick patent på 1841.
Från hans verkstad säljer vi två slaglåsrevolvrar, nr 61 och 62, mer finns att läsa om honom på sid 18
i katalogen.
Som auktionsnummer 326-327 säljs den danske Generalmajoren Frederik Gotthold von Müllers
personliga tillhörigheter från 1800-talets första hälft och mitt. Här finns bl. a den unika lejonprydda
hjälm han bar som kunglig adjutant hos Fredrik VII.
Sveriges högsta utmärkelse, Serafimerorden, representeras av envacker kraschan i silver och emalj
från 1800-talets senare hälft, nr 463.
En av världens mest kända ordnar, den s. k. ”Blue Max” eller som den riktigt heter ”Pour le
Merite” är en Preussisk utmärkelse som utdelades till officerare för enastående tapperhet i krig.
Ett exemplar i guld och emalj från 1790-talet, tilldelat till den preussiska löjtnanten Carl W
Schmiterlöw säljs som nr 491. Ordenstecken från 1700 talet är idag mycket ovanliga. Att dessutom
ha en proveniens innefattande person och plats samt omständigheterna kring varför utmärkelsen
utdelats är extremt ovanligt på ett så tidigt ordenstecken.
Välkomna till höstens auktion.
Max Sjöberg och Jörgen Martinson
Conditions of sale, page 6
4 5
Probus
Probus
Conditions of sale
Currency
The auction will be held in SEK. All estimates in the catalogue, bidding and payment are in SEK.
Payment to Probus account at Handelsbanken 6112-589 764 292.
IBAN SE88 6000 0000 0005 8976 4292, SWIFT/BIC HANDSESS
The catalogue
All lots are sold “as is”. The bidder accepts full responsibility to inspect
and evaluate the lot to his or her satisfaction prior to the auction.
Descriptions in the catalogue are guidelines for the buyer and do not
exempt the buyer from his or her responsibility to inspect the lots
being sold.
Auctioneer announcements. If a description in the catalogue is
changed, this will be posted during the preview or announced by the
auctioneer prior to any bidding at the auction.
Probus is not liable for natural wear or small damages, defects or
natural changes in material such as wood, paper or leather.
If essential information in the catalogue description is wrong this
may be the grounds for revoking a purchase. A claim due to defects
must be submitted in connection with the collection of the lot or at
the latest 10 days after the auction. Questions concerning the authenticity or maker of the work must be raised within 2 years of the day of
the auction.
Estimates
The estimates stated in the catalogue are in SEK and serve as a guideline for the buyer. The purchase price may be higher or lower than the
estimate. The consignor may have set a reserve on the lot. A reserve
never exceeds the estimate in the catalogue.
Responsibility/liability
Probus responsibility to the buyer is always limited to a reduction in
price or at the most refunding the hammer price plus commission
including VAT. Probus is not responsible for direct or indirect damages
the buyer.
Bidding
Bidder Paddles. All presumptive buyers must obtain a bidder’s paddle
at customer service prior to bidding. Bidders must clearly show their
bidding paddle while bidding.
A lot shall be sold to the highest bidder as determined by the auctioneer. The auctioneer has the right to reject any bid, refuse to acknowledge any bidder, challenge bids, reject any advance in the bidding if
the auctioneer deems it insufficient an otherwise regulate the bidding
and its increments. In the event of a dispute between bidders the
auctioneer has the absolute right to determine the successful bidder
or to re-offer the lot in dispute.
Absentee bids and telephone bidding
Written bids are accepted on the behalf of customers with valid identification. Absentee bids are treated confidentially and customer service
will bid on your behalf, and will attempt to purchase the indicated
lot(s) at the lowest possible price without exceeding the indicated
amount.
Absentee bids, which are faxed, must be received by Probus at noon
the day before the auction. Absentee bids may be left at customer
service at the preview until closing time. Recall of bids must either be
faxed by noon the day before the auction or recalled at the preview
by closing time the day before the auction. If we receive more than
one bid of the same value, the first one received will take precedence.
Telephone bids
Telephone bids are accepted on individual lots. Application for a
telephone bid must be made in writing at the viewing before closing
time or by fax before 12 pm (noon) the day before the auction. New
customers must supply bank references and identification. Lot numbers and the customer’s telephone number must be noted. Telephone
bids are only accepted if the bidder will at least bid the estimate for
the noted lot. Telephone bidding is limited by the number of available
lines. Telephone bids are accepted at the risk of the bidder.
Absentee bids, whether written or executed by telephone, is a
service for the client, Probus will not be liable for errors, omissions or
failures to execute bids.
Probus is not liable for any loss that the client may be caused if
Probus fails to carry out the absentee bids. 
The buyer is responsible for purchases executed through absentee
bidding.
The client is held responsable for purchases registrated from an
illegible or incorrect absentee bid
Probus reserves the right to not accept an unclear or illegible written bid.
2
30 000 (3 409 €)
3
MIQUELET LOCK RIFLE
Turkish, 19 th century, barrel with makers mark, 119,5
cm, end of but cap missing, ramrod and part of stockdecoration later
3 000 (341 €)
Results
TOELOCK GUN
North African, lock dated 1264 A.H, corresponding to
1848 A.D, silver mounted lock and stock, 151 cm
1
1
12 000 (1 364 €)
4
MATCHLOCK GUN
Sindh, 19th century, mounts probably in silver, 138 cm
2 500 (284 €)
It is the responsibility of the absentee bidder to check that his or her
bid has led to a successful purchase.
Purchase and Payment
The purchase price to buyer for the lot is the amount of the successful
bid price and the buyer’s premium of 22,5% including VAT.
- payment by bank card/debet card issued by a Swedish bank is accepted at the auction, no surcharge is added
- payment by other accepted creditcards up to a value of 100.000 sek is
accepted from clients attending the auction. (among not accepted
cards is American Express och Diners) A surcharge of 3% is
added.
Probus does not accept Eurochecks or other foreign checks.
When paying by bank transfer, all transfers must state relevant lot or
invoice number and buyer’s bid number. Bank transfers may be sent
directly to:
Handelsbanken
SE-1 Stockholm
Sweden
Phone +46(0)854581370
IBAN SE88 6000 0000 0005 8976 4292
SWIFT/BIC HANDSESS
For the account of Probus Auktioner 6112-589 764 292
Payment and collection is made at the latest 14 days after the auction.
Probus reserve the right to charge a late payment fee of 2% per
month on the purchase price if payment is not received on time. After
14 days a storage fee of 30 SEK will be charged on lots not removed.
If the buyer fails to comply with these conditions Probus has the right
to cancel the sale of the lot(S) in which the buyer is in default.
2
Collection of purchased lots
No purchase may be claimed or removed until it has been fully paid
for, unless otherwise agreed by Probus. On the day of the auction
lots may be collected until the end of the action at Armémuseum.
Between November 19-20 lots may be collected at Grevgatan 6, from
14.00 to 17.00 (2 -5 pm), or at other times by agreement.
Force majeure
Probus is exempt from sanction for failure to meet a certain obligation in accordance with this agreement if the failure is based on a
circumstance of the type stated below and the circumstance prevents,
or considerably hinders, the obligation being met promptly. Circumstances providing grounds for exemption include act of war, currency restrictions, shortage of transport, fire, measures taken by an
authority, change in legislation, industrial conflict, general shortage
of goods, restrictions on fuel, accident or equivalent cirumstances. If
Probus meeting of a certain obligation is delayed more than three
months owing to a circumstance providing grounds for exemption,
the purchaser is entitled, without having to pay compensation, to
cancel the purchase in writing. 
Disputes
Disputes concerning these terms shall be settled in accordance with
Swedish law at a court in Sweden
3
6 MIQUELET LOCK GUN
Turkish, 18-19th century, lock and barrel with decoration
in gold and silver, stock inlaid with decorations, 117 cm,
cal ca 19 mm, small repaires
4
7
Probus
Probus
11
5
12
6
13
7
14
11
8
5
8
FLINTLÅSPISTOL
Turkish, 19th century, 1800-tal, brass mounts, 50,5 cm;
escutcheon missing, damages
2 000 (227 €)
6
FLINTLOCK PISTOL
Turkish, 19th century, 1800-tal, brass mounts, 51 cm; one
barrelband missing, old repairs, damages
2 000 (227 €)
7
MIQUELETLOCK PISTOL
19th century, stock with mounts in silver, 49,5 cm
3 000 (341 €)
9
MIQUELETLOCK PISTOL
Balkan, 19th century, 1800-tal, brass covered stock, 55
cm; one lock screw missing, damages
1 500 (170 €)
9
3 000 (341 €)
12
DAGGER
hilt with mount in silver, 42cm, mount with damages
1 500 (170 €)
FLINTLOCK PISTOL
19th century, white metal covered stock with text dated
1867 and engraved decoration, 37,5 cm, hammer later
4 000 (455 €)
10
KHANJAR
Indo-Persian, blade of watered steel, 38,5 cm, stonegrip
with repair
13
KNIFES (2)
Crete, blades with etched decorations and text, one dated 1921, 38 and 36,5 cm
2 000 (227 €)
KARD
Persian 18-19th century, blade of watered steel with gold
koftgari, 34,5 cm, grip plates later
2 000 (227 €)
14
KNIFE AND FORK
iron parts with koftgari in silver, knife 41 cm
15
1 500 (170 €)
KILIJ
Ottoman, 19th century, hilt and scabbard mounts in
white metal, watered blade with text and decoration in
gold, 94 cm, blade 80 cm
10
8 20 000 (2 273 €)
15
9
Probus
Probus
23 KHULA KHUD, HELMET
AND SHIELD
Persian, 18-19th century, steel cut gold and
silver decoration, shield 46,5 cm; helmet
with four later holes (ca 4 mm), nasal screw
missing
8 000 (909 €)
24 KHULA KHUD, HELMET
AND SHIELD
Persian, steel with etched decoration,
shield 47,5 cm; helmet with holes, one
shield-buckle later
5 000 (568 €)
25
SHIELD
Persian, iron, etched decoration, 47 cm
2 000 (227 €)
26
AXE
Indopersian, blade with steel cut and
gold decoration, 85 cm
1 500 (170 €)
16
16
KILIJ
27
Ottoman, 19th century, hilt and scabbard mounts in silver
with maker’s mark, 94 cm, blade 79 cm; blade with small
nicks, small damages
1 500 (170 €)
20 000 (2 273 €)
17
KATAR
Indian, 18th century, iron hilt, pierced
and with steel cut decoration, 45 cm
18
19
23
17
25
KARABELA
composite, blade with text, 87 cm, blade 74 cm; damages
2 000 (227 €)
18
20
SHAMSHIR
cross guard in iron with gold decoration, 90 cm, blade 77
cm, cross guard with damages, later grip, damages
1 500 (170 €)
19
YATAGAN
Turkish, 18-19th century, 17-1800-tal, blade with gold
decoration, scabbard with silver mounts, 63 cm; one grip
plate with repair, scabbard cloth with damage
21
4 000 (455 €)
20
TULWAR
26
Indian, 19th century ,steel hilt with silver decoration, 92
cm, blade 78 cm
2 000 (227 €)
21
22
INDIAN SABRE
18-19th century, iron hilt, 93 cm, blade 75 cm
2 000 (227 €)
10 22
TULWAR
iron hilt, watered blade, 90 cm, blade 78,5 cm
1 200 (136 €)
24
26
11
Probus
Probus
33
WAKIZASHI
short sword, Japanese, blade
Shinto, 17th century, 1600-tal,
signed, blade 43,5 cm; scabbard
mount missing
3 000 (341 €)
33
34
WAKIZASHI
short sword, Japanese, Shinshinto, 19th century, 1800-tal, mounts
in copper, blade 31 cm
8 000 (909 €)
35
28
28
KINDJAL
19th century, hilt and blade with golddecoration, 61 cm,
lower scabbardmount an old replacement
7 000 (795 €)
29
KINDJAL
ca 1900, hilt and scabbard with niello decoration, 48 cm;
blade with rust damages
3 000 (341 €)
30
34
8 000 (909 €)
KINDJAL
36
hilt and scabbard with niello
decoration, blade with etched
decoration and dated 1911, 48
cm; one rivet missing, scabbard
mounts with damages, end of
lower scabbard mount missing
29
SWORD
Chinese, ca 1900, hilt and scabbard with mounts in brass, blade
with text and decorations in
silver, 108 cm, blade 86 cm
KRIS
20th century, 1900-tal, hilt, blade
and scabbard cover in silver,
maker’s mark KM, 925, 36,5 cm;
small damage between hilt and
blade
2 000 (227 €)
2 000 (227 €)
31
37
KINDJAL
steel mounts and blade with
silver decoration, 73,5 cm
1 000 (114 €)
35
3 000 (341 €)
30
32
DAGGER
Kongo, wooden grip, 36 cm
38
DAGGERS (2)
Kongo, 49 cm, with scabbard 32
cm
POWDER HORN
Indopersian, 18-19th century, 171800-tal, iron mounts and silver
ring, 17 cm
1 000 (114 €)
39
4 000 (455 €)
CLUB
Tonga (?) cut and carved decoration with paint, 86 cm
4 000 (455 €)
40
KNOBKERRIE
Zulu, 104 cm
36
31
12 32
37
38
1 000 (114 €)
40
39
13
Probus
Probus
43 A PAIR OF
FLINTLOCK PISTOLS
second half of the 18th century,
1700-talets senare hälft, lock
with signature I.M.SAMITALL,
barrels with owners name JM
Söderström, brass mounts, 34,5
cm; one hammer an old replacement, stock with damages and
repairs
10 000 (1 136 €)
43
41
44 A PAIR OF
FLINTLOCK PISTOLS
41 A PAIR OF DOUBLE BARREL
FLINTLOCK PISTOLS
English, lock signed Sandwell
( Stephen S London 1766-81)
barrels with engraved text
London and London proof
marks, mounts in brass, 35,5 cm,
damages, part of one forend
stock later
Dutch, ca 1680-90, lock signed Hellendael, Utrecht,
barrels with proof marks, 45,5 cm; three hammers
and forend stocks old replacements, damages and
repairs
25 000 (2 841 €)
12 000 (1 364 €)
44
45 A PAIR OF
FLINTLOCK PISTOLS
French, lock with sign Cassaignard Nante (ca 1774-1812)
lockplates and barrels in brass,
mounts in silver, 31 cm, minor
damages
10 000 (1 136 €)
42
42
A PAIR OF FLINTLOCK PISTOLS
South-European, mid 18th century, 1700-talets mitt, iron
mounts, steel carved decoration, 51 cm; one stock and
upper wise jaws with screws later, restoarations
45
15 000 (1 705 €)
14 15
Probus
Probus
46
46
FLINTLOCK PISTOL
French or Belgian, mid 18th century, 1700-talets mitt, barrel with gold decoration,
silver mounts, 35 cm; hammer broken, main spring loose
49
6 000 (682 €)
47
DOUBLE BARREL FLINTLOCK PISTOL
53
Belgian or French, late 18th century, sent 1700-tal, engraved steel mounts, 27,5
cm; chequered cut later
4 000 (455 €)
53
PERCUSSION PISTOL
converted from flintlock, probably
Belgian, early 19th century, tidigt
1800-tal, 32 cm, hammer and ramrod missing, damages
47
1 500 (170 €)
50
51 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par, A
PAIR OF PERCUSSION PISTOLS
troligen svenska, 1800-talets mitt, troligen
brukade som kavalleriofficerspistoler, lås och
stålbeslag med graverad dekor, räfflade pipor, 32 cm; en mindre pipsprintsbricka saknas
48
49 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par, A PAIR OF
FLINTLOCK PISTOLS
48 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par, A PAIR OF
FLINTLOCK PISTOLS
svenska, 1700-talets mitt, lås signerat A Gerhard Stockholm (Adam Anton G 1705-49), pipor signerade i silver:
A Gerhard a Stockholm samt med ägarnamn i guld: Carl
Gustaf Löwenhielm (greve CG Löwenhielm 1701-68),
järnbeslag, 45,5 cm; del av en framstock senare, smärre
renovering
35 000 (3 977 €)
16 svenska, 1700-talets senare hälft, lås signerat N Strömdal
Ekesiö (Nils S. 1718-, mästare i Jönköping 1741), mäs�singsbeslag, 48,5 cm; en framstock med kompletteringar,
skador och lagningar
10 000 (1 136 €)
51
17 000 (1 932 €)
50 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par, A PAIR OF
PERCUSSION PISTOLS
52
7 000 (795 €)
PERCUSSION RIFLED PISTOL
converted from flintlock, signed Guillaume
Berleur (Liege Belgium ca 1780-1830), engraved steel mounts, 33,5 cm, caliber ca 13
mm; lock safe with small mechanical defect
ändrade från flintlås, svenska, lås signerade P Falk (Petter
F. 1718-1757, mästare vid Jönköpings faktori 1745), mäs�singsbeslag, 40 cm; varbyglarna med lagningar, laddstockar saknas
52
5 000 (568 €)
17
Probus
Probus
54
PERCUSSION PISTOL
ca 1840-50, lock signed Carlat a
Coulon, rifled barrel with text in
gold Canon Tordu, 32,5 cm, cal ca
17 mm, engraving with later gold
4 000 (455 €)
55 PERCUSSION RIFLED
PISTOL
signed Jos. Lochner in Czaslau
(1807-66),Böhmen, engraved lock
and steel mounts, 40 cm, caliber ca
10 mm
6 000 (682 €)
54
56
PERCUSSION PISTOL
converted from flintlock, Belgian,
ca 1800, lock signed G Berleur,
rifled barrel signed Guillaume
Berleur in silver, Liege proof mark,
engraved steel mounts, 30 cm
5 000 (568 €)
57 A CASED PAIR OF
PERCUSSION PISTOLS
French, ca 1850, rifled barrels
signed in gold: IP Lepage Moutier
a Paris, lock and mounts in engraved steel, 40,5 cm, caliber ca 10
mm, case with accesories and text:
Lepage Moutier a Paris
55
57
50 000 (5 682 €)
58 CASED SIX SHOT
PERCUSSION PEPPERBOX
REVOLVER
by Redfern & Bourne (Birmingham
ca 1847-50), 20 cm, case with bullet
mould and powder charger;
10 000 (1 136 €)
56
57
58
59
PERCUSSION PEPPERBOX
six barrels, Allen’s patent 1845, barrels marked Allen & Thurber Worcester, 18 cm
57
18 59
4 000 (455 €)
19
Probus
Probus
60
BOOTLEG PERCUSSION PISTOL
American, ca 1850, Bacon & Co Norvich CT, cast steel, 2 *
27, 22,5 cm
3 000 (341 €)
63
SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
svensk, fyrpipig, s.k Aledalare, nr 56, 17 cm; hammer with
repair
2 000 (227 €)
64
SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
svensk, fyrpipig, s.k Aledalare, nr 278, 17 cm; två nipplar
saknas, en defekt
60
Jonas Offrell 1803-1863, pastor och kapellpredikant vid Högbo bruk i Gästrikland.
Han hade stort intresse för mekanik och uppfinnande och 1838 konstruerade han
en snabbskjutande revolver som han tog patent på. Han kände inte till Samuel Colts
snabbskjutande revolver som patenterades 1832. Han fick låna pengar av Högbo
bruk och 1837 startade han verkstad. Den första provskjutningen ägde rum 1839 och
1840 ansökte han om licens för en s.k ”snabbskjutningsmachine”. Året innan hade
en amerikan, John W Cochran, ansökt om patent för ett liknande vapen men de var
inte identiska så Offrell fick sitt patent 1841 och det kom att gälla i åtta år.
2 000 (227 €)
65
66
SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
svensk, s.k Aledalare, nr 106, 18 cm; senare laddstock
1 500 (170 €)
66
SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
sexpipig, småländsk, 1800-talets senare hälft, stämplad
IEH (Johan Engholm Ödestugu, 1820-1918), 22,5 cm
3 000 (341 €)
67
SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
67
i mässing, märkt OIS (Olof ”Get-Ola” Jonasson, 1804-75,
Ramdala Blekinge) No:564, 20 cm, mekanism defekt
1 500 (170 €)
68
61 SLAGLÅSREVOLVER,
PERCUSSION REVOLVER
3 000 (341 €)
69
svensk, 1840-50-tal, cylinder märkt I:Offrell Patent 360, kolv av alm, 22,5 cm, kaliber ca 8 mm.
61
MIQUELET-LOCK PISTOL
Spanish, ca 1800, mounts in brass, 21 cm, hammer release
stuck
FLINTLOCK PISTOL
68
English, ca 1800, in brass, signed P Bond Cornhill London,
with bayonet, 20,5 cm (27,5 cm)
30 000 (3 409 €)
3 000 (341 €)
70
PERCUSSION PISTOL
converted from flintlock, probably Belgian, early 19th
century, tidigt 1800-tal, 24 cm, with bayonet; bayonet
spring missing, damages
1 000 (114 €)
71
62 SLAGLÅSREVOLVER, PERCUSSION
REVOLVER
62
63
20 69
3 000 (341 €)
72
svensk, 1840-50-tal, cylinder märkt I:Offrell Patent 366,
kolv av alm, 21 cm, kaliber ca 7 mm; en skruvskalle saknas.
PERCUSSION REVOLVER
ca 1850, stamp M&G under crown, triggerguard is also
ramrod, 32 cm; damages
30 000 (3 409 €)
64
PERCUSSION REVOLVER
ca 1850, signed N Mills No 35?, Patent No 37096, Birmingham proof marks, 31,5 cm; one grip plate with repairs
3 000 (341 €)
65
71
70
72
21
Probus
Probus
75
PERCUSSION REVOLVER
English, ca 1850, cylinder with proof marks, 27 cm
6 000 (682 €)
76
PERCUSSION REVOLVER
ca 1850, 32,5 cm
77
4 000 (455 €)
PERCUSSION REVOLVER
Colt Army, m/1860, No 175180, 35 cm; one grip-plate with
small repair, refinished
8 000 (909 €)
73
78
PERCUSSION REVOLVER
Colt Navy, No 183496, 33 cm; refinished
74
73
79
74
PERCUSSION REVOLVER
PERCUSSION REVOLVER
PERCUSSION REVOLVER
Manhattan Pocket, No 3563, 23 cm;
damages
English, ca 1860, Tranter’s patent, double-action, B Cogswell 224
Strand London, London proof marks, No 12410T, 30 cm
10 000 (1 136 €)
7 000 (795 €)
3 000 (341 €)
79
77
81
PERCUSSION REVOLVER
Rogers & Spencer, cylinder and frame No
1613, ramrod No 1618, butt stamped with
Inspector’s mark, 34 cm
13 000 (1 477 €)
81
mid 19th century, 1800-talets mitt, Bentley, Birmingham proof
marks, 31,5 cm
5 000 (568 €)
75
80
82
80
PERCUSSION REVOLVER
Rogers & Spencer, No 816, butt stamped
with Inspector’s mark, 34 cm
76
22 78
14 000 (1 591 €)
PERCUSSION REVOLVER
Starr, cylinder and frame No 19444, 30
cm
10 000 (1 136 €)
82
23
Probus
Probus
83
PERCUSSION REVOLVER
Starr, cylinder and frame No 34125, grip with
inspector’s mark and No 35, 34,5 cm: refinished
7 000 (795 €)
84
PERCUSSION REVOLVER
Starr, cylinder and frame No 41448, grip with
inspector’s mark and No 98, 35 cm: refinished
7 000 (795 €)
83
85
87
WHEEL-LOCK RIFLE
composite, 18-19th century, 17-1800-tal, stock with
decoration in staghorn, 89 cm
10 000 (1 136 €)
86
FLINTLOCK RIFLE
first half of the 18th century, 1700-talets första hälft,
lock with frizenspring cover and sideplate in iron
with engraved decoration, twisted barrel, butt cap
and triggerguard in brass, stock with staghorn decoration, 111 cm, caliber ca 14 mm; one staghorn plate
(on butt cover) later, ramrod broken, small damages
84
88
35 000 (3 977 €)
89
85
90
86
87
89
FLINTLOCK RIFLE
PERCUSSION RIFLE
Russian, Lock signed I A Grecke (Johan Adolf G S:t Petersburg, 1755-90) mounts in iron, 114 cm, cal ca 15 mm
German, ca 1850, barrel signed C.D. Tanner u. sohn Hannover, engraved lock and steel mounts, 113 cm, caliber ca
13 mm
88
90
15 000 (1 705 €)
25 000 (2 841 €)
HJULLÅSGEVÄR, WHEEL-LOCK GUN
composite, lås 1700-talets första hälft märkt Nusbaum
Stockholm, pipa med stålskuren dekor, 128 cm; stock and
some of the fittings later
8 000 (909 €)
24 PERCUSSION RIFLE
ca 1850, lock and barrel signed Carl Martin a Weimar,
twisted barrel, engraved mounts, half stock, 106 cm,
caliber ca 14 mm
7 000 (795 €)
25
Probus
Probus
95
91
96
96
D.B FLINTLOCK SHOTGUN
French, late 18th century, sent 1700-tal, lock with
signature Penel Freres (St Etienne), barrels with
text: Penel Freres Canon Cordn, 133 cm; stock repaired, one barrel with damage, escutcheon later
92
10 000 (1 136 €)
97
97
D.B PERCUSSION SHOTGUN
converted from flintlock, late 18th century, lock
and barrel signed F&A Penei Freres, mounts in
silver, 104 cm; barrels probably shortened, small
damages
4 000 (455 €)
93
98
98
93
D.B PERCUSSION SHOTGUN
ca 1850, twist damascus barrels with text: Damas
& Ruban, engraved steel mounts, 126 cm; ramrod later
6 000 (682 €)
SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION GUN
svenskt, 1840-tal, lås signerat A Häggblom Stockholm,
kolvlådelockets insida med lacksigill Christer Robsahm
samt datering 1846, 130 cm, caliber ca 23 mm; framstocken spräckt, hanen stannar ej i avfyrnings-säkringsläge,
damages
94
3 500 (398 €)
91
PERCUSSION RIFLE
German, ca 1850, barrel signed in gold: C A Fischer &
sohn in Lübeck, engraved white metal mounts, 116 cm,
caliber ca 12 mm
8 000 (909 €)
92
PERCUSSION RIFLE
English, ca 1850, lock signed Deane Adams & Deane 30
King William St London, twist barrel, steel mounts, 123
cm, caliber ca 14 mm
10 000 (1 136 €)
26 94 SLAGLÅSSTUDSARE, PERCUSSION
RIFLE
1800-talets mitt, stålbeslag, 127 cm, cal ca 19 mm, damages, stock with cracks, ramrod missing
99
1 500 (170 €)
95 KAMMARLADDNINGSGEVÄR,
CHAMBER LOADING RIFLE
norskt, 1800-talets mitt, signerat H Larsen Drammen, No
VIII, kolv av flammig björk, 116 cm, räfflad pipa kal ca 19
mm,slitage, rostskador, kultång medföljer
8 000 (909 €)
99
D.B PERCUSSION SHOTGUN
ca 1850, twist damascus barrels, engraved lock and steel
mounts, 116 cm; ramrod later, minor damage
15 000 (1 705 €)
27
Probus
Probus
104
100
100 A CASED DOUBLE BARREL
PERCUSSION SPORTING GUN
ca 1850, lock signed Reilly (Joseph Charles R. London),
lock and steel mounts with engraved decorations, triggerguard with no 8578, twist barrels with London proof
marks, signed on the rib JC Reilly, 502 New Oxford street
London, 114 cm, case with label and powder flask;
wedge missing, rust
105
104 AIR GUN
ca 1850, barrel with text in silver: Joh: Windirsch in Carlsbad, engraved steel mounts, with crank, 116,5 cm, caliber
ca 6 mm; forend stock with small crack
12 000 (1 364 €)
10 000 (1 136 €)
105 AIR GUN
ca 1900, Brevets g.d.g. patent, nickel plated, 108 cm,
caliber ca 6 mm
5 000 (568 €)
106 RAPIER
ca 1600, iron hilt, blade stamped Clemens Wooper me
fecit Solingen, ricasso stamped with crown, 124 cm, blade
104 cm; later quillon, grip an old replacement
101 D.B PERCUSSION SHOTGUN
ca 1850, probably Belgian, damascus barrels with text:
Englisch Damast, engraved lock and steel mounts, sculptured half stock, 119 cm; later ramrod, one sling swivel
missing
20 000 (2 273 €)
4 000 (455 €)
101
102 D.B PERCUSSION SHOTGUN
converted from flintlock, lock with sign Wisthaller (Franz
Xaver W München ca 1800-1845), barrel with marks
Brunner München, mounts in steel and white metal, triggerguard with engraved crest, 118 cm; small repairs
106
107 RAPIER
5 000 (568 €)
102
Italian, early 17th century, tidigt 1600-tal, iron hilt, blade
stamped Hernandez, 101 cm, blade 84,5 cm; part of one
ringguard missing, later gripbound
6 000 (682 €)
103
103 AIR GUN
late 18th century, sent 1700-tal, mounts in brass, 144 cm,
triggerguard with small damage
8 000 (909 €)
28 107
29
Probus
Probus
113
113 RAPIER
18th century, 1700-tal, iron hilt, blade: IHN SOLINGEN,
110 cm, blade 94 cm; pommel and gripbound later
3 000 (341 €)
114 HUGGVÄRJA, SHORT SWORD
112
108
109
112 CUP HILT RAPIER
17-18th century, 16-1700-tal, iron hilt, edge of cup and
plate inside with pierced decoration, blade stamped
Francesco Ruv en Toledo, 107 cm, blade 91 cm; two cup
screws later
tysk, 1600-talets första hälft, järnfäste med tumbygel,
klinga med stämpel samt text Me Fecit Solingen, 87,5 cm,
blade 73,5 cm: grip bound an old replacement
25 000 (2 841 €)
10 000 (1 136 €)
110
111
114
110 CUP HILT RAPIER
South-European, 17th century, 1600-tal, iron hilt, 110 cm,
blade 93 cm; cup with damages
17-18th century, 16-1700-tal, iron hilt, pierced cup, blade
stamped Pedro Poeter en Toledo Sinal es Dios Oester Si
Nior, 108 cm, blade 92,5 cm; inside cup plate with screws
missing
109 CUP HILT RAPIER
111 CUP HILT RAPIER
108 CUP HILT RAPIER
6 000 (682 €)
17-18th century, 16-1700-tal, pierced cup, blade with marks,
123 cm, blade 105 cm; hilt and blade later mounted, cup
with small parts missing
10 000 (1 136 €)
30 8 000 (909 €)
115
17-18th century, 16-1700-tal, iron hilt, pierced cup, single
edge blade, last 20 cm, double edged, 114 cm, blade 97
cm; cup with crack and small damage
12 000 (1 364 €)
115 SCHWEDENDEGEN, SABRE
with curved blade, late 17th century, iron hilt with thumbguard, grip in cast tin, blade with etched decoration, 95,5
cm, blade 81,5 cm
6 000 (682 €)
31
Probus
Probus
116
SCHWEDENDEGEN
SWORD
late 17th century, sent 1600tal, hilt in iron with thumbguard, 92 cm, blade 80 cm,
gripbound later
116
4 000 (455 €)
122
117 SOLDATSVÄRD,
SWORD
m/1653, möjligen ryttarsvärd,
vapnet är stort och tungt,
klinga med Wira-stämplar,
knapp med kassationsstämpel, 97 cm, klinga 78,5 cm
70 000 (7 955 €)
118 SOLDATVÄRJA,
SWORD
123
svenskt, 1640-50 tal, för
infanteri, järnfäste med
tumbygel, klinga med stämpel, 93 cm, klinga 78,5 cm:
tumbygel avlägsnad, senare
kavel
30 000 (3 409 €)
119 SOLDATVÄRJA,
SWORD
124
svensk, 1660-talsmodell
för infanteri, klinga med
dekorstämplar, med största
sannolikhet av Wira-tillverkning, 89 cm, klinga 79,5 cm;
kavellindning saknas, gripbound missing. Historik: Jmfr
exemplar på Armemuseum
med klinga daterad 1667
125
30 000 (3 409 €)
122 HUGGVÄRJA, CUTLASS
120
MANSKAPSVÄRJA,
SWORD
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, 89 cm, klinga 74 cm
3 000 (341 €)
svensk, m/1685 för infanteriet, klinga med P-stämpel
samt dekorstämplar, 109 cm,
klinga 92,5 cm
123 HUGGVÄRJA
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, balja, 90 cm, klinga 74,5 cm
4 000 (455 €)
25 000 (2 841 €)
124 HUGGVÄRJA
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, balja, 90 cm, klinga 73,5 cm; kavellindningen defekt, gripbound defect
121
3 500 (398 €)
121 MANSKAPSVÄRJA, SWORD
svensk, m/1685 för infanteriet, fäste med märkning W C
134, klinga med svag P-stämpel samt dekorstämplar, 107
cm, klinga 91 cm
117
32 118
119
120
25 000 (2 841 €)
125 HUGGVÄRJA
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, balja, 92 cm, klinga 75 cm; skador, damages
2 500 (284 €)
33
Probus
Probus
126
KAVALLERIOFFICERSVÄRJA,
SWORD
svensk, förgyllt fäste ca 1780, äldre
klinga med etsad och förgylld dekor
av Adolf Fredriks monogram, Anno
1751 den 27 november (Adolf Fredrik
kröntes 26 november 1751) samt troféknippen m.m, etsningen troligen
utförd av Johan Wilhelm Kindt på
Wira bruk, 99 cm, klinga 84 cm; en
kavelkrans saknas, one turks head
missing
130 VÄRJA, SWORD
svensk, ursprungligen m/1779 för livregementet till häst,
fästets parerplåtar avlägsnade, klinga med etsad förgylld
och blånerad dekor av tre kronor, balja, 101 cm, klinga
84 cm; lower mount on scabbard a replacement
5 000 (568 €)
131 UNDEROFFICERSVÄRJA, SWORD
svensk, m/1807 för infanteriet, parerstång med stämpel
GL, klinga av kavallerityp, balja, 95 cm, klinga 80 cm;
senare doppsko
130
4 000 (455 €)
132 UNDEROFFICERSVÄRJA, SWORD
25 000 (2 841 €)
126
svensk, m/1807 för infanteriet, P-stämplad klinga av
kavallerityp, 94 cm, klinga 79 cm
127 OFFICERSSABEL,
OFFICERS SABRE
svensk, m/1778 för Södra Skånska
kavalleri regementet, mässingsfäste
med spår av förgyllning, 99 cm,
klinga 86 cm, klinga med smärre
hack, kaveltråd saknas
3 000 (341 €)
133 UNDEROFFICERSVÄRJA, SWORD
131
svensk, m/1807 för infanteriet, klinga av kavallerityp, 88
cm, klinga 74 cm
2 500 (284 €)
10 000 (1 136 €)
134 UNDEROFFICERSVÄRJA, SWORD
128 SABEL, SABRE
m/1775 för Savolax lätta infanteri
regemente, parerstång med text,
klinga med P-stämpel, 80 cm
svensk, m/1807 för infanteriet, klinga av kavallerityp, 93
cm, klinga 77,5 cm; klingspetsen något krökt
2 000 (227 €)
132
4 000 (455 €)
127
134
133
128
129 PALLASCH, SWORD
svensk, m/1773 för Södra Skånska kavalleriregementet,
P-stämplad klinga, 113 cm, klinga 100 cm
20 000 (2 273 €)
135
135 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL
SWORD
svensk, ca 1790, förgyllt fäste, klinga med blånerad dekor
av Gustaf III:s monogram (G3) samt tre kronor, 100 cm,
klinga 83,5 cm; senare kavellindning, gripbound later
7 000 (795 €)
129
136 INFANTERIOFFICERSVÄRJA; SMALL
SWORD
svensk, ca 1820-40, förgyllt fäste, monterad med tysk
1700-tals klinga, etsad dekor, 86 cm, klinga 71 cm
2 000 (227 €)
34 136
35
Probus
Probus
137
142
138
139
143
140
141
137 OFFICERSVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, 1840-50-tal, för infanteriet, klinga med etsad,
blånerad och förgylld dekor av Oscar I:s och kronprins
Karls monogram, Sveriges och Norges vapen m.m, 97 cm,
klinga 83 cm
4 000 (455 €)
138 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL
SWORD
140 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1790, s.k Svensksund-sabel, förgyllt mäs�singsfäste med Gustaf III:s emblem av silver, klinga med
fem blodrännor, 88 cm, klinga 76 cm; kaveltråden något
defekt. Historik: Utdelad till officer som deltagit i slaget
vid Svensksund
10 000 (1 136 €)
svensk, ca 1820-40, förgyllt fäste, klinga med etsad dekor
, Carl XIV Johans monogram mm, 95 cm, klinga 80 cm,
smärre rostskador
141 OFFICERSSABEL, OFFICERS SABRE
139 INFANTERIOFFICERSVÄRJA
142 OFFICERSSABEL, SABRE
2 000 (227 €)
svensk, fäste ca 1820-40, klinga sent 1700-tal med etsad
och förgylld dekor, 95 cm, klinga 81 cm
2 500 (284 €)
36 svensk, sent 1700-tal, förgyllt fäste med lilla riksvapnet,
90,5 cm, klinga 77,5 cm, fästet med smärre slipning
6 000 (682 €)
svensk, ca 1820, för husarer, fäste och baljbeslag av mäs�sing, klinga med etsad dekor, 95 cm, klinga 81 cm
8 000 (909 €)
144
143 OFFICERSSABEL, OFFICERS SABRE
svensk, 1830-40 tal för Livregementets husarer, mässingsfäste, styrskenor med dekor av lilla riksvapnet, klinga
med etsad och fögylld text: Kongl. Lif-RegementetsHusar Corps Lif-Skvadron., lilla riksvapnet samt ägarmonogram, mässingsbalja, 93 cm, klinga 80 cm. balja med
smärre skada
7 000 (795 €)
144 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, 1820-30-tal, för artilleri, mässingsfäste, klinga
med etsad, blånerad och förgylld dekor av lilla riksvapnet, blixtknippe m.m, balja, 97 cm, klinga 84 cm, en
sidobygel saknas, one bar missing
6 000 (682 €)
37
Probus
Probus
145
150
156
151
157
145 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, 1800-talets senare hälft, för Wendes ridande artilleri, helförgyllt fäste, klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja med förgyllda beslag,
86 cm, klinga 73 cm
6 000 (682 €)
150 OFFICERSSABEL, OFFICERS SABRE
146 OFFICERSSABEL, OFFICERS SABRE
146
svensk, sent 1800-tal för infanteri, fästet märkt Morell & Cni, klinga
med etsad dekor, balja, 92 cm, klinga 80 cm
svensk, m/1859 för infanteriet, förgyllt fäste, damaskerad
klinga, Solingen, etsad dekor med Konungen och Fäderneslandet, balja. 95,5 cm, klinga 83 cm
1 500 (170 €)
5 000 (568 €)
151 INFANTERIOFFICERS SABEL, OFFICERS SABRE
svensk, sent 1800-tal, Svalling, Rosenfors, balja, 98 cm, klinga 85 cm
147 OFFICERSSABEL
svensk, m/1859 för infanteriet, klinga märkt Eisenhauer
Schlagfrei, etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet,
balja, 89 cm, klinga 76,5 cm; baljan med skador, scabbard
with damages
152 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, sent 1800-tal, s.k släpsabel, förgyllt fäste, GE Svalling Mölntorp, balja, 94 cm, klinga 80,5 cm; baljan med skador
2 500 (284 €)
147
1 200 (136 €)
148 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1860 för skarpskyttekåren, försilvrat fäste,
klinga och balja märkta Joh. Svengren (Eskilstuna), 85
cm, klinga 71,5 cm
4 000 (455 €)
153 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, balja, 108 cm,
klinga 93,5 cm; baljan senare svartmålad
2 000 (227 €)
153
154 OFFICERSSABEL, SABRE
149 OFFICERSSABEL
148
1 500 (170 €)
152
svensk, m/1893 för kavalleriet, tysk tillverkning, s k bröllopssabel
med smal parerplåt, balja efter 1912, 92,5 cm, klinga 79,5 cm, balja
med buckla, scabbard with dent
svensk, sent 1800-tal, för adjutant, fäste märkt JA Ek,
kavel med Oscar II:s emblem, damaskerad, etsad och
förgylld klinga med Konungen och Fäderneslandet, balja,
91 cm, klinga 78,5 cm
1 800 (205 €)
7 000 (795 €)
155 OFFICER’S SABRE
svensk, m/1889 för artilleriet, balja, 101 cm, klinga 87 cm
2 500 (284 €)
154
156 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, E Svalling Eskilstuna, klinga med
etsad och förgylld dekor, balja efter 1912, 100 cm, klinga 86 cm
2 000 (227 €)
157 OFFICERSSABEL, SABRE
155
149
38 svensk, m/1899 för infanteriet, E Svalling Eskilstuna, klinga med
etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 100
cm, klinga 86 cm
2 000 (227 €)
39
Probus
Probus
158
159
158 OFFICERSSABEL, SABRE
159 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, tysk tillverkning, klinga
med etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 100,5 cm, klinga 86 cm
2 000 (227 €)
164
165
svensk, m/1899 för infanteriet, E Svalling Eskilstuna,
klinga med etsad och förgylld dekor av Konungen och
Fäderneslandet, 99 cm, klinga 86 cm
1 200 (136 €)
166
170
166 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1791 för husar, P-stämplad klinga, balja, 100
cm, klinga 86,5 cm; baljans doppsko med lagning från
brukstid
6 000 (682 €)
167 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1825 för kavalleriet, nummerriktig balja
IR.B.No 81, 103 cm
160
5 000 (568 €)
167
160 UNIFORMSVÄRJA, SABRE
svensk, m/1824 för sjöofficer, fäste och baljbeslag av
förgylld mässing, klinga med etsad, blånerad och förgylld
dekor av Karl XIV Johans monogram, Sveriges och Norges
vapen m.m, 90 cm, klinga 78,5 cm; kaveln med smärre
skador, grip with small damages
168 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1825 för kavalleriet, balja märkt Zetterberg
(Eskilstuna), 103 cm
4 000 (455 €)
15 000 (1 705 €)
161
169 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk m/1825 för kavalleriet, baljan märkt Zetterberg
(Eskilstuna) 103 cm, one screw on scabbard later
161 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1915, klinga med etsad dekor av Konungen
och Fäderneslandet, balja, 98 cm, klinga 85 cm
3 000 (341 €)
4 000 (455 €)
168
170 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1825 för kavalleriet, fäste och balja märkta A6,
balja variant med förstärkta ringar, 104 cm
162 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1915, klinga med etsad dekor, balja, 90 cm,
klinga 77 cm, klingan med smärre skador
162
5 000 (568 €)
2 500 (284 €)
171 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1854, balja m/1854 för kavalleriet, 102,5 cm
163 UNDEROFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1878 för underofficer av 2:a och 3:e graden,
förgyllt fäste och baljbeslag, parerstång märkt JA Ek,
klinga med etsad dekor, 86,5 cm, klinga 73,5 cm; small
damages
3 000 (341 €)
163
164 UNDEROFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1915, klinga med etsad dekor av Konungen
och Fäderneslandet, 88 cm, klinga 74 cm
2 500 (284 €)
40 2 000 (227 €)
169
165 JÄGMÄSTARSABEL, SABRE
svensk, ca 1900, förgyllt fäste och baljbeslag, parerplåt
med Oscar II:s monogram, klinga märkt GF Svalling
Rosenfors, etsad och förgylld dekor av Konungen och
Fäderneslandet, 93 cm, klinga 79 cm, med gehäng
5 000 (568 €)
171
41
Probus
Probus
172
180
176
184
181
177
173
182
178
174
183
175
179
172 MANSKAPSSABEL, SABRE
176 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1854 för kavalleriet, kavel med tio spiraler,
balja efter 1912, 102 cm
1 500 (170 €)
173 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1854 för kavalleriet, kavel med tio spiraler,
balja efter 1912, 103 cm
1 500 (170 €)
174 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1854 för kavalleriet, nummerriktig balja efter
1912 T2 1 No 66, 103,5 cm
1 500 (170 €)
175 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1867 för kavalleriet, balja efter 1912, 105 cm
1 500 (170 €)
42 svensk, m/1867 för kavalleriet, balja efter 1912, 105 cm
1 500 (170 €)
177 UNDEROFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, Svalling Rosenfors, balja
efter 1912, 108 cm
1 700 (193 €)
178 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, balja
efter 1912, 103 cm
1 500 (170 €)
179 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, nummerriktig balja K1 no 83 efter 1912, 110 cm
1 200 (136 €)
180 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1831 för artilleriet, balja, 102,5 cm
1 500 (170 €)
181 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1831 för artilleriet, balja, 101 cm, klinga 88 cm
1 500 (170 €)
182 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1889 för artilleriet, nummerriktig balja 6.A.R.
9B.N.33, 95 cm
1 500 (170 €)
183 SABEL, SABRE
svensk, m/1852 för postiljon, balja, 88,5 cm; kaveln med
skador
1 500 (170 €)
185
184 SABRE
Russia, late 18th century,hilt in brass, blade with etched
decoration, Catharine II monogram and the russian
eagle, 75 cm, blade 63 cm
5 000 (568 €)
185 CAVALLRY SWORD
Russian, pattern 1826, blade dated 1836, scabbard,112
cm, blade 97 cm, hilt with crack, end of scabbard with
dents
15 000 (1 705 €)
43
Probus
Probus
188 SHASHKA
Russian, pattern 1909 for officers, scabbard, 89 cm, blade
75 cm
5 000 (568 €)
188
186
186 SABRE
Russian, pattern 1827 for enlisted man, cavalry, brass hilt,
blade with text and dated 1877, scabbard, 101 cm, blade
87 cm
10 000 (1 136 €)
187 SHASHKA
Russian, pattern 1881 for officer, extremely heavy blade,
sabre without scabbard 2,5 kg, blade with etched decoration, Russian eagle, maker’s mark: Zlatoust, scabbard,
102 cm, blade 87 cm
25 000 (2 841 €)
189
189 SHASHKA
Russian, pattern 1909 for officer, hilt with removed czar monogram, blade with Russian
eagle without crown and marker’s mark,
scabbard, 93 cm, blade 78,5 cm
12 000 (1 364 €)
190 SHASHKA
190
Russian, pattern 1909 for officer, hilt with
removed czar monogram, scabbard, 94 cm,
blade 80,5 cm; scabbard broken, damages
4 000 (455 €)
191
191 SHASHKA
Russian, pattern 1881, blade stamped AA 55,
"portepé" made of S:t Georg ribbon, scabbard, 89
cm, blade 75,5 cm
15 000 (1 705 €)
192 SHASHKA
Russian, pattern 1881 for troopers, blade with
marks, scabbard, 89 cm
187
44 192
4 000 (455 €)
45
Probus
Probus
193
197
194
198
195
193 SHASHKA
199
Russian, pattern 1881 for troopers, blade dated 1889,
scabbard, 86 cm, blade 71,5 cm; worn. Provenance:
Warbooty from Poland, taken by a Danish volunteer in
German service WW II
3 000 (341 €)
194 SHASHKA
Russian, pattern 1881 for dragoon trooper’s, blade dated
1915, scabbard with iron and brass mounts, 95 cm; blade
with nick, later bayonet
195 SHASHKA
Soviet Union, brass hilt with CCCP, blade dated 1940,
scabbard with mount for bayonet, 94,5 cm
4 000 (455 €)
2 500 (284 €)
200 OFFICERS SABRE
196
198 PALLASCH, SWORD
196 PALLASCH, SWORD
dansk, m/1789 för kavalleriet, mässingsfäste, 111 cm,
klinga 93,5 cm; gripwire missing
5 000 (568 €)
197 PALLASCH, SWORD
dansk, m/1789 för kavalleriet, knapp märkt 4:98, 109 cm,
klinga 92,5 cm; kaveln med slitage, grip worn
5 000 (568 €)
46 French, ca 1800, ”Garde de Bataille” Hilt and scabbard
mounts in brass, blade with etched decoration, 101 cm,
blade 86 cm, one edge-band on scabbard later, lower
scabbard mount worn
20 000 (2 273 €)
dansk, m/1828 för hästgardet, mässingsfäste, knapp med
nummer 2:124, 103 cm, kortad klinga 86,5 cm; senare
parerstång, quillon later, worn
2 000 (227 €)
199 PALLASCH
norsk, m/1815 för kavalleriet, förändringsmodell av
dansk pallasch, mässingsfäste med märkning: HW No 24,
110 cm, klinga 93 cm; senare kavellindning, gripbound
later
7 000 (795 €)
200
47
Probus
Probus
210 OFFICER’S SABRE
ca 1820, hilt in brass, English blade with
etched decoration, 90 cm, blade 77,5 cm;
blade with nicks
1 800 (205 €)
211 OFFICER´S SABRE
English, Mameluck model, second half of
19th century, 1800-talets senare hälft, hilt and
scabbard mounts gilded, blade with etched
decoration, W M Anderson & sons, 14 George
St Edinburgh, 90 cm, blade 77 cm
201
201 SAPEUR SABRE
French, ca 1830, brass hilt, blade with etched
decoration, 88 cm, blade 69 cm
209
4 000 (455 €)
8 000 (909 €)
212 OFFICER’S SABRE
English, Mameluck model, second half of 19th
century, 1800-talets senare hälft, hilt and scabbard in brass, blade with etched decoration,
90 cm, blade 77 cm
202 CURASSIER SWORD
French, M. AN XI, hilt and scabbard no 307,
blade: Klingenthal 1816, 110 cm; hilt with crack
5 000 (568 €)
202
203 CURASSIER SWORD
French, M. AN XI, blade Chatelleraut Juin 1836,
scabbard, 111 cm
4 000 (455 €)
213 CURASSIER SABRE
210
Prussian, early 20th century, tidigt 1900-tal,
curved and etched blade with maker’s mark
and Prussian eagle etc, scabbard, 99,5 cm,
blade 84 cm; gripcover with small damages
5 000 (568 €)
204 OFFICERS SABRE
3 000 (341 €)
English, pattern 1803, light infantry, brass hilt
with George III monogram, blade with etched
decorations, 93,5 cm, blade 81 cm
214 NAVAL OFFICER’S SABRE
Prussian, Weimar republic 1919-33, hilt and
scabbard mounts in brass, blade by Carl Eickhorn Solingen, etched decoration (worn), 92,5
cm, blade 79 cm
2 500 (284 €)
203
205 SABRE
English, pattern 1796 for light cavalry, scabbard, 95,5 cm; damages
4 000 (455 €)
211
3 500 (398 €)
206 SABRE
204
Württemberg, pattern 1817 for cavalry, scabbard, 103 cm, blade 87 cm; small damages, two
small screws on scabbard missing
4 000 (455 €)
207 SABRE
205
206
207
48 Bavarian, pattern 1826 for cavalry, iron hilt with
marks 5 Ch R 1713 2, 104 cm
212
1 500 (170 €)
208
TROOPER’S
SABRE
for cavalry, iron hilt,
back of blade with
No 238:1814, 101,5
cm; gripcover with
damages
2 000 (227 €)
213
209 SABRE
208
Polish, pattern 1934, cavalry troopers, blade marked H
Ludwikow Kielce B 795, scabbard, 95,5 cm, blade 82 cm;
scabbard painted black, with rust damages
5 000 (568 €)
214
49
Probus
Probus
215 OFFICERSSABEL
finsk, ca 1920, tysk tillverkning, fäste
av svärtad vitmetall, styrskena med
finskt lejon, balja, 89 cm, klinga 75
cm; baljan med bucklor, scabbard with
damages
2 000 (227 €)
216 OFFICER’S SABRE
Finnish, pattern 1922, blade by FW
Hüller Solingen, scabbard, 90,5 cm,
blade 76 cm
215
3 000 (341 €)
217 OFFICER’S SABRE
Swiss, pattern 1899, scabbard, 95 cm,
blade 81 cm; damages
220
1 500 (170 €)
216
218 CHILD’S SABRE
in the model of a Prussian naval officer’s sabre, ca 1900, 63,5 cm; damages
2 000 (227 €)
221
222
218
217
219
219 FLINTLÅSPISTOL
svensk, m/1717 för livskvadronen, lås
märkt Örebro, Pipa med stämpel B samt
äldre numrering 54, 54 cm, Historik: Livskvadronspistolen var den första svenska
armé pistolen med mässingsbeslag, de
tillverkades vid Jönköpings och Örebros
Faktorier.
70 000 (7 955 €)
223
220 FLINTLÅSPISTOL, FLINTLOCK PISTOL
svensk, m/1759 för husar, lås märkt GDS (Gabriel Dahlstedt 1721-1793, Örebro faktori), stockmakarstämpel,
mässingsbeslag, 56 cm
20 000 (2 273 €)
221 FLINTLÅS, FLINTLOCK
svenskt, samt kolvkappa och varbygel till kavalleripistol
m/1738, senare montering
1 700 (193 €)
50 222 FLINTLÅSPISTOL, FLINTLOCK PISTOL
svensk, m/1738-1820, för Livgardet till häst, 42 cm; kompletteringar, skador, damages
2 000 (227 €)
223 A PAIR OF PERCUSSION PISTOLS,
SLAGLÅSPISTOLER, 1 par
svenska, m/1820-57 för kavalleriet, studsarpistol Carl Gustafs stad, nr 389 samt 9, flankörpistol, Carl Gustafs stad,
nr 9, 41 cm, löskolv 40 cm
7 000 (795 €)
51
Probus
Probus
232 FLINTLÅSGEVÄR,
FLINTLOCK MUSKET
svenskt, m/1762, 148 cm. delar av
framstocken, två rörkor samt laddstock saknas
5 000 (568 €)
224
232
228
233 FLINTLÅSKARBIN,
FLINTLOCK CARBINE
svensk, 1700-talets senare hälft, mäs�singsbeslag, pipa med stämplar bl.a.
Norrtälje faktori, nr 33, stock stämpad
1811, 119 cm, pipa 84 cm; karbinstång, laddstock och näsbandets
avslutningsbleck saknas, hanen med
dålig passing, damages
6 000 (682 €)
225
233
229
234 DRAGONGEVÄR,
FLINTLOCK CARBINE
svenskt, m/1778, 126 cm; parts
missing, damages, repairs
2 000 (227 €)
235 FLINTLÅSGEVÄR,
FLINTLOCK MUSKET
svenskt, m/1791, 146 cm, framstock
med skador, senare laddstock
5 000 (568 €)
226
234
230
svenskt, reparationsmodell 1799, 146
cm; ramrod missing
228 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
3 500 (398 €)
svensk, m/1854, flottan, Husqvarna faktori 1859, nr 91,
41 cm
237 FLINTLÅSGEVÄR,
FLINTLOCK MUSKET
4 000 (455 €)
229 FLINTOCK PISTOL
227
224 FLANKÖRPISTOL, PERCUSSION
PISTOL
svensk, m/1850 för kavalleriet, Carl Gustafs stad 1859, nr
22, 30 cm
3 000 (341 €)
225 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
236 FLINTLÅSGEVÄR,
FLINTLOCK MUSKET
svenskt, m/1799, 146 cm
French, M. AN 13 for the cavalry, Manuf imp de Charleville, barrel 1813, 35 cm; tumbler screw later, ramrod missing,
hammer does not stop in safety- or shooting position
3 500 (398 €)
235
4 000 (455 €)
230 PERCUSSION PISTOL
Belgian, mid 19th century, 1800-talets mitt, barrel with
Liege proof mark, brass mounts, 38 cm
2 000 (227 €)
svensk, m/1845 för flottan, Husqvarna faktori 1848, nr
269, 40 cm
4 000 (455 €)
236
226 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
svensk, m/1845 för flottan, 40 cm
4 000 (455 €)
231 PERCUSSION PISTOL
227 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
probably russian, ca 1850, mounts in brass,
29 cm, ramrod missing, small damages
svensk, m/1845 för flottan, Husqvarna faktori 1855, nr 58,
41 cm
4 000 (455 €)
52 231
7 000 (795 €)
237
53
Probus
Probus
238 FLINTLÅSGEVÄR,
FLINTLOCK MUSKET
svenskt, reparationsmodell 1791, 146
cm; ramrod missing, bajonett, 71 cm;
later screw
4 000 (455 €)
238
239 FLINTLÅSGEVÄR,
FLINTLOCK MUSKET
svenskt, reparationsmodell ca 1800,
näsband m/1799, 147 cm
3 500 (398 €)
240 FLINTLÅSGEVÄR,
FLINTLOCK MUSKET
244
svenskt, reparationsmodell 1805, lås
m/1725, 145 cm
3 500 (398 €)
239
241 FLINTLÅSGEVÄR,
FLINTLOCK MUSKET
svenskt, reparationsmodell, tidigt 1800tal, 147 cm. laddstock saknas
245
246
3 000 (341 €)
242 FLINTLÅSGEVÄR,
FLINTLOCK MUSKET
240
svenskt, m/1826, Husqvarna faktori, nr
1380, 130 cm; ramrod and brassband
later
5 000 (568 €)
243 SLAGLÅSSTUDSARE,
PERCUSSION RIFLE
omändrad från flintlås, svensk, m/1804,
108 cm; ramrod missing
247
5 000 (568 €)
241
248
246 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION GUN
242
244 FLINTLÅSSTUDSARE, FLINTLOCK
RIFLE
247 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION GUN
245 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION GUN
248 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION RIFLEMUSKET
svenskt, m/1815-49, Huskvarna faktori, nr 330, 147 cm;
hanen stannar ej i avfyrningsläge, en låsskruv senare,
damages
54 1 800 (205 €)
svensk, m/1815-20 för fältjägare, Carl Gustafs stad, nr
69, 114 cm. överläpp med skruv saknas, framstock med
smärre skada
8 000 (909 €)
243
svenskt, m/1815-49, Norrtälje faktori, nr 227, 147 cm; hanen stannar ej i avfyrnings-säkringsläge, en skruv senare,
damages
1 800 (205 €)
svenskt, m/1845-54, Husqvarna faktori 1855, nr 1253, 146
cm
7 000 (795 €)
svenskt, m/1855, PJ Malherbe & Cie a Liege, nr 2800, flottans kassationsstämpel, 122 cm, bajonett, 60,5 cm
3 000 (341 €)
55
Probus
Probus
257 PERCUSSION CARBINE
English, lock with text: Propriedade Particular, barrel
with Birmingham proof mark, 107 cm; cleaned stock with
cracks behind the lock
2 500 (284 €)
258 COMPOSITE FLINTLOCK MUSKET
249
reservdelsbössa, Russian and Swedish, 144 cm, damages,
repaires, one barrelband and ramrod missing
253
257
2 000 (227 €)
259 PERCUSSION CARBINE
Holstein Gendarmerie pattern 1852, lock dated 1853,
barrel HG 154, 91 cm, but cap with damage, bayonet, no
180, 52,5 cm
250
8 000 (909 €)
258
254
251
259
252
249 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION RIFLEMUSKET
svenskt, m/1855, PJ Malherbe & Cie a Liege, nr 3607, flottans kassationsstämpel, 122 cm; forend sight missing
255
2 500 (284 €)
260
250 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION RIFLEMUSKET
svenskt, m/1860, Husqvarna faktori, 1862 nr 1358, 138
cm; ramrod and one butt cap screw missing
2 000 (227 €)
251 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION GUN
svenskt, m/1845, Carl Gustafs stad 1853, nr 947, 126 cm
2 500 (284 €)
252 KAMMARLADDNINGSGEVÄR,
CHAMBER LOADING RIFLE
svenskt, m/1851 för flottan, nr 379, stock med datering
1858, 124 cm; stock with small crack under the lock
4 000 (455 €)
253 KAMMARLADDNINGSGEVÄR,
CHAMBER LOADING RIFLE
svenskt, m/1851 för flottan, nr 133, stock med datering
1854, 123 cm; small crack
3 500 (398 €)
56 256
254 FLINTLOCK MUSKET
English, ca 1800, Tower, 139 cm; ramrod, upper wise jaw
and screw later
5 000 (568 €)
255 FLINTLOCK MUSKET
English, early 19th century, tidigt 1800-tal, 139 cm, frizzen does not perfect fit, for end stock with ramrod pipes
later, barrel sharpened
2 000 (227 €)
256 FLINTLOCK MUSKET
English, ca 1800, Tower, 128 cm; later mounted Swedish
barrel, shortened, 88,5 cm; small damages
2 500 (284 €)
261
260 JÄGARSTUDSARE, RIFLE
dansk, m/1807-48, omändrad från flintlås, barrel with
marks SHVICD155, D.L.R.I.C 130, but cap with marks H I B
C 38 etc. 112,5 cm, socket for bayonet removed, for end
stock with minor repaire
7 000 (795 €)
261 GRANATGEVÄR, FLINTLOCK
GRENADE GUN
mid 18th century, 1700-talets mitt, probably austrian,
mounts in brass, 99 cm, frizzen missning, damages, deep
rust
6 000 (682 €)
57
Probus
Probus
267 SMALL SWORD
French, second half of the 18th century, 1700-talets
senare hälft, iron hilt, 94 cm, blade 77 cm; one turks head
missing
4 000 (455 €)
265
268 SMALL SWORD
18th century, 1700-tal, iron hilt, blade with etched decoration, 100 cm, blade 83,5 cm; later knuckleguard, small
part of quillon missing
4 000 (455 €)
269 SMALL SWORD
262 VENDERGEVÄR, FLINTLOCK WENDER
GUN
med flintlås, 1700-talets mitt, en räfflad och en slätborrad pipa, mässingsbeslag, 120 cm; låsfjädern defekt,
kolven med komplettering, damages
266
12 000 (1 364 €)
second half of the 18th century, 1700-talets senare del,
guilded hilt, blade with etched decorations, 86 cm, blade
72,5 cm
2 000 (227 €)
270 SMALL SWORD
brass hilt in rococo 19th century, 1800-tal, blade with
etched decoration 18th century, 1700-tal, 103 cm, blade
86,5 cm
262
5 000 (568 €)
267
271 BLADE
17-18th century, with text: Tomas Aiala Toleto, brass hilt
18th century, with damages and repairs, 93 cm, blade
78,5 cm
2 500 (284 €)
272 ÄMBETSMANNAVÄRJA, SMALL SWORD
268
263
svensk, empire, fäste och balja med förgyllda beslag, 95,5
cm, klinga 81 cm
4 000 (455 €)
269
271
264
263 SMALL SWORD
silver hilt early 18th century, tidigt 1700-tal, blade with
coat of arms Sachen (?), scabbard 19th century, 87 cm,
blade 73 cm; tang nut missing
6 000 (682 €)
264 SMALL SWORD
French, second half of the 18th century, 1700-talets senare hälft, iron hilt with steel cut decoration, blade with
etched decoration Ruisin a Solingen, vive le roy etc, 93
cm, blade 77 cm
6 000 (682 €)
58 265 SMALL SWORD
French, second half of the 18th century, 1700-talets senare hälft, iron hilt, blade with etched decoration, 92 cm,
blade 76 cm
4 000 (455 €)
270
266 SMALL SWORD
second half of 18th century, 1700-talets senare hälft,
steel hilt, blade with etched decoration, 102,5 cm, klinga
84,5 cm; one turks head missing
3 500 (398 €)
272
59
Probus
Probus
273 ÄMBETSMANNAVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, 1800-talets mitt, fäste och balja med förgyllda
beslag, 86,5 cm, klinga 73,5 cm; scabbard with repairs
2 500 (284 €)
274 ÄMBETSMANNAVÄRJA. SMALL SWORD
svensk, 1800-talets senare hälft, fäste märkt CA&AD Ek,
86 cm, klinga 72,5 cm
2 000 (227 €)
273
275 ÄMBETSMANNAVÄRJA, SMALL SWORD
empire, förgyllt fäste, 92,5 cm, klinga 79 cm
empire, förgyllt fäste, 92cm, klinga 79 cm, kavelplattor
saknas, grip plates missing
1 500 (170 €)
280
281
282
276 ÄMBETSMANNAVÄRJA, SMALL SWORD
274
svensk, före 1905, fäste och balja med förgyllda beslag, parerplåt med unionsvapen, klinga märkt Svalling
Mölntorp, 88 cm, klinga 74 cm; baljan bruten, scabbard
broken
283
287
2 500 (284 €)
277 SMALL SWORD
second half of the 19th century, for naval officer, brass
hilt and scabbard mounts, 92 cm, blade 76,5 cm; leather
on scabbard later
284
2 000 (227 €)
275
278 SMALL SWORD
French, pattern 1852 for brigade general, blade Chatellerault, 95 cm, blade 80 cm; damages
288
285
1 500 (170 €)
279 SMALL SWORD
French, ca 1850-70, silverplated hilt, blade etched, gilt
and blued, 92 cm, blade 77 cm
2 000 (227 €)
276
280 CIVIL SERVANT’S SMALL SWORD
Russian, pattern 1855, shell with imperial eagle, Solingen-blade with etched decoration, 89 cm, blade 77,5 cm
1 500 (170 €)
286
289
285 HUGGARE, CUTLASS
281 EPEES (2)
svensk, m/1856, balja med bärläder, 75 cm
late 19th century, sent 1800-tal, nickel plated iron hilts,
109 cm
3 000 (341 €)
282 MENSURSCHLÄGER
German, nickel plated iron hilt with engraved text: H.G.
Franz CFFv!i.l.Lbb.E.F. Becker CFFv! 100 jähriges Stiftnungsfest 1921, blade with gold and bluened decoration,
104 cm, blade 87 cm
277
3 000 (341 €)
283 HUGGARE, CUTLASS
60 286 FASKINKNIV
svensk, m/1848, med balja, 52 cm
1 000 (114 €)
287 FASKINKNIV
svensk, m/1848, Joh Svengren Eskilstuna, balja, 43 cm
1 000 (114 €)
288 HUGGARE, 2 st, CUTLASS
svensk, m/1748, P-stämplad klinga, 77 cm; screw missing
svenska, m/1885 för underofficerskorpraler vid flottan,
GE Svalling Mölntorp, nr 16 och 115, 68,5 cm
284 HUGGARE, CUTLASS (2)
289 CUTLASS
1 200 (136 €)
279
278
1 500 (170 €)
svenska, m/1748, 74 cm, 76,5 cm
2 000 (227 €)
1 700 (193 €)
Russian, ca 1800, brass hilt, 79 cm; quillon later
1 500 (170 €)
61
Probus
Probus
298 HIRSCHFÄNGARE,
HANGER
late 18th century, sent 1700-tal, mounts
probably in silver, horn grip, 76 cm
4 000 (455 €)
297
18-19th century, 17-1800-tal, brass hilt,
70,5 cm
290
290 FASKINKNIV
2 000 (227 €)
dansk, m/1777 för underkonstapel,
mässingsfäste, klinga med text: KONGL
ARTILLERIE CORPS, 60 cm; gripcover
worn
300 SHORT SABRE
Austrian, late 18th century, sent 1700tal, brass hilt, blade with etched text:
Vivat Maria Teresia, Loen etc, 63 cm
7 000 (795 €)
291
291 CUTLASS
Hannover, ca 1840-66, for pioneer and
foot artillery, brass hilt, 62 cm; gripleather missing
1 500 (170 €)
298
292 CUTLASS
Spanish, brass hilt, blade with etched
text: AB CA DE Toledo 1873, 57 cm
4 000 (455 €)
299
1 500 (170 €)
2 000 (227 €)
293
302 HIRSCHFÄNGARE,
HANGER
svensk, 1890-tal, fäste och balja med
förgyllda beslag, GE Svalling Rosenfors,
baljans kniv märkt S & Co, 48,5 cm;
benplatta på kniven spräckt
293 SWORD
Russian, brass hilt dated 1878, scabbard, 63 cm; blade with nicks
301 HIRSCHFÄNGARE,
HANGER
svensk, sent 1800-tal, för jägmästare,
balja, 56 cm
2 000 (227 €)
292
299 HIRSCHFÄNGARE,
HANGER
300
6 000 (682 €)
294 CUTLASS
Austrian, for the navy, blade with date
1849 and engraved with an eagle, scabbard, 80 cm
4 000 (455 €)
294
295 SHORT SABRE
early 19th century, tidigt 1800-tal, brass
hilt, Bavaria-blade with etched decoration, 69 cm, blade 57,5 cm
301
2 000 (227 €)
295
296 HANGER
ca 1900, marked 462, hilt and scabbard
mounts in white metal, blade with text,
makers name and Gravenhage
1 500 (170 €)
297 HUNTING SWORD
18-19-century, 17-1800-tal, brass grip
with two crowned monograms, scabbard, 68 cm
3 000 (341 €)
296
62 302
63
Probus
Probus
308
307
303
309
304
310
305
311
307 NAVAL OFFICER´S DIRK
306
305 SJÖOFFICERSSTICKERT, NAVAL
OFFICER’S DIRK
303 HIRSCHFÄNGARE, HANGER
svensk, tidigt 1900-tal, för jägmästare, fäste och balja
med förgyllda beslag, 60 cm
6 000 (682 €)
304 NAVAL OFFICER´S DIRK
first half of the 19th century, 1800-talets första hälft,
gilded mounts, older blade with text Splendor Collvstrat,
36,5 cm
8 000 (909 €)
64 svensk, empire, fäste och balja i mässing, 37 cm, one
gripplate missing, one with damage
6 000 (682 €)
306 SJÖOFFICERSSTICKERT, NAVAL
OFFICER’S DIRK
svensk, 1800-talets mitt, förgyllda beslag, balja med
dekor av tre kronor m.m, 41 cm; nitknappsmutter senare,
tang nut later
8 000 (909 €)
english, early 19th century, hilt and scabbard in gilded
brass, blade with etched decoration, GR, 32 cm, part of
hilt and ca 12 cm of blade missing, damages
2 000 (227 €)
308 NAVAL OFFICER’S DIRK
German model, 19th century, 1800-tal, 33 cm; gripbound
and one ring missing
1 500 (170 €)
309 NAVAL OFFICER´S DIRK
German, early 20th century, tidigt 1900-tal, nickelplated
blade, scabbard, 34,5 cm, small screw on scabbardmount
missing
4 000 (455 €)
310 NAVAL OFFICER’S DIRK
19th century, 1800-tal, brass hilt and scabbard, blade
with etched decoration, 38 cm
3 000 (341 €)
311 KINDJAL
Russian, brass mounts, blade with maker’s mark and
dated 1905, scabbard, 48 cm
4 000 (455 €)
65
Probus
Probus
312 BEBOUT
Russian, pattern 1907 for artillery, blade with maker’s
mark and dated 1917, scabbard, 59 cm
3 000 (341 €)
313 BEBOUT
312
321
Russian, pattern 1907 for artillery, blade with maker’s
mark and dated 1917, scabbard, 59 cm
3 000 (341 €)
314 DOLK
svensk, 1940-tal, s.k permissionsbajonett, blad märkt Erik
Frost Mora, Sweden, rostfri, 33 cm
313
1 000 (114 €)
315 TRENCH KNIFE
322
German, WW1-period, blade with maker’s mark, 25,5 cm;
damages
ITEMS IN 326-327 WILL BE SOLD AS ONE
LOT… LOT 326
700 (80 €)
314
316 BAYONET
svensk, m/1815-20 för fältjägare, 71 cm
2 500 (284 €)
323
317 BAYONET
Norwegian, pattern 1859, Kongsberg no 1035, 71 cm
1 500 (170 €)
315
324
316
325
318
317
321 BAYONET
French, Chassepot, S:t Etienne Juin 1869, scabbard, 70 cm
1 000 (114 €)
322 BAYONETS (2)
Swiss, pattern 1889 and 1911, Waffenfabrik Neuhaussen,
42 cm
1 000 (114 €)
323 BAYONET’S (2)
319
Swedish, pattern 1914, 46 cm
318 BAYONET
319 BAYONET
Prussia, pattern 1860, hilt with marks I.W.D 99, Scabbard
mount, IWD 579, S.B.5 167, 63 cm
3 000 (341 €)
66 1 000 (114 €)
324 BAYONET
Norwegian, pattern 1859, Kongsberg no 8084, 70,5 cm
1 500 (170 €)
326-327
svensk, till gevär m/1826, nr 536, 69,5 cm
320
320 SMALL CUTLASS
late 19th century, sent 1800-tal, german, 59 cm, blade
with rustdamages
1 000 (114 €)
1 200 (136 €)
325 BAYONET’S (4)
svenska, 2 st m/1815; 1 st m/1864; 1 st m/1845
1 400 (159 €)
326-327
MAJOR GENERAL
FREDERIK G von MÜLLERS ITEMS
Major General Frederik Gotthold von Müller, born 1795,
1810 Lieutenant in Prince Frederik Ferdinands Dragonregement, 1833 Ritmeister and adjutant to the prince
Frederik Ferdinand, 1842 Major, 1849 Colonel, he participated in the battle of Isted 1850 and defence of Dannevirkestillingen, 1856 Major General, died 1882
67
Probus
Probus
326-327
MAJOR GENERAL
FREDERIK G von MÜLLER, 7 ITEMS
Denmark, HELMET for royal adjutant, pattern 1852-18541856 with monogram of king Frederik VII (1848-63), damages, lining and parts of decoration missing, FRONT OF
SABRETACHE, monogram of king Frederik VII, OFFICERS
SABRE, mamluk-hilt and scabbard mounts in brass, 86 cm,
blade 72 cm, GAUNTLETS, mounted with helmet cocards,
ORDER OF THE DANNEBROG, Commanders star in silver
and enamel, OILPAINTING OFFICERS-PORTRAIT Lieutenant F G von Müller, in uniform for the light Dragons
ca 1810-20, 28 x 22 cm, (38 x 32 cm), PHOTO PORTRAIT,
oval 16 x 12 cm (24 x 20 cm) Provenance: Major General
Frederik Gotthold von Müller, 1795-1882
326-327
90 000 (10 227 €)
328
329
330
333
333 KÄPPI
svensk, m/1854 för kapten vid
Dalregementet; senare kokard
1 000 (114 €)
331
332
328 HJÄLM, HELMET
svensk , m/1900 för Livgardet till häst, med plym,
kraftiga skador, damages
4 000 (455 €)
329 HJÄLM, HELMET
svensk, m/1900 för manskap/underofficer vid Livgardet till häst; minor damages
4 000 (455 €)
330 DRAGONHJÄLM
svensk, m/1886 för officer, med plym
5 000 (568 €)
331 DRAGONHJÄLM, HELMET
svensk, m/1886 för underofficer, förgyllda beslag;
minor damages
4 000 (455 €)
332 KASK
svensk, m/1887 för officer vid fotgardet, med plym
3 500 (398 €)
68 334
335
334 TSCHAKÅ
svensk, m/1831 för manskap, sammansatt av delvis äldre
delar, skador, composit
3 000 (341 €)
335 KASK
svensk, m/1845 för infanterimanskap
3 000 (341 €)
69
Probus
Probus
336 KASK
339 CURASSIER
HELMET
svensk, m/1845 för
manskap vid infanteriet,
foder med tillverkarstämpel M D Berlin, bakskärm
lös, neck visor loose
347 SPIKED
HELMET
enlisted, Preussian,
composite, inside top of
helmet: Otto Nachtigall
Berlin 1915
2 500 (284 €)
Bavarian, ca 1900; spikerivets replaced
4 000 (455 €)
348 SPIKED
HELMET
4 000 (455 €)
337 HELMET
340 CURASSIER
HELMET
Russian, ca 1900, Gendarmerie, linning with size
56, minor damages
25 000 (2 841 €)
339
336
Preussian, ca 1880-90,
helmet with stamp:
1.K.3 89, lining with label: Kurassier Oporosky
Kurassier Rgt 8 (or 3?);
damages, small repairs,
spikerivets later
Hessian, ca 1900, for
infantry; small damages,
cloth lining missing
3 500 (398 €)
343
3 000 (341 €)
344
343 SPIKED
HELMET
345
10 000 (1 136 €)
70 342
353
Swiss, late 19th century,
sent 1800-tal, Cap, Swiss,
WW1-period, armband, a
pair of shoulder boards;
damages, (2)
1 000 (114 €)
354 SABELTASKA
Preussian, ca 1900, composite; repainted, lining
missing, parts later
346 SPIKED
HELMET
351
353 KEPI
Preussian, ca 1900, for
infantry officer; one
spikerivet missing, one
replaced
345 ULAN
TSCHAPKA
Russian, early 20th century, for the navy, Tsesarevich, damages, Provenance: Commander Nikolaj von Weymarn,
Russian Marine attache in Oslo
French, early 20th century, tidigt 1900-tal, for a
General commanding a
Division
2 000 (227 €)
3 500 (398 €)
338 CAP
352
352 KEPI
344 SPIKED
HELMET
2 000 (227 €)
3 000 (341 €)
2 000 (227 €)
Preussian Garde, ca
1900; chinstrap and lining missing
338
350
French, ca 1900; emblem
missing, later screws for
chin chain
2 500 (284 €)
341
Preussian, ca 1900, for
tax- and custom’s officer;
later spikerivets, damages
351 CURASSIER
HELMET
Preussian, ca 1900,
composite; eagle and
spikerivet later
1 700 (193 €)
349
350 SPIKED
HELMET
Prussian, for troopers,
dated 1890, parts
missing, damages
337
348
3 000 (341 €)
341 DRAGOON
HELMET
340
347
ca 1900, Berlin schutzmanschaft; minor
damage
4 000 (455 €)
342 SPIKED
HELMET
349 SPIKED
HELMET
346
svensk, m/1814 för officer vid Skånska husarregementet; malskador,
slitage
8 000 (909 €)
Würtemberg, ca 1900,
for officer’s
5 000 (568 €)
354
71
Probus
Probus
355 SABELTASKA
svensk, 1800-talets senare
hälft, för officer vid Smålands husarer, märkt CGL
under grevlig krona
8 000 (909 €)
356 SABELTASKA
svensk, 1800-talets senare
hälft, för underofficer vid
Smålands husarer
365
366
368
369
367
7 000 (795 €)
355
357 KARTUSCHLÅDA,
CARTRIDGE BOX
356
svensk, m/1847 för officer vid Livgardet
till häst, silver, stämplar, 1900-tal
363 KARTUSCHLÅDA, CARTRIDGE BOX
svensk, 1800-talets senare hälft, för officer vid Svea artilleriregemente, enligt 1836 års rulla även för kavalleriofficer; lådan med skador och lagning
3 000 (341 €)
358 KARTUSCHLÅDA,
CARTRIDGE BOX
357
svensk, m/1815-49 för officer vid
Skånska husarregementet, inredning
för patroner; en krona med skada, one
crown defect
1 200 (136 €)
364 KARTUSCHLÅDA, CARTRIDGE BOX
361
svensk, m/1893 för officer vid Göta kavalleriregemente,
inredning för patroner
1 200 (136 €)
3 500 (398 €)
1 500 (170 €)
362
360 KARTUSCHLÅDA,
CARTRIDGE BOX
359
svensk, m/1859 för officer vid Wendes
artilleriregemente, på kloss, baksida
med påskrift: buren av Överste af
Ekström Wendes artilleri, med kartuschrem; emaljen med skada, enamel
damages
3 000 (341 €)
367 KARTUSCHLÅDA, CARTRIDGE BOX
363
72 3 000 (341 €)
1 000 (114 €)
svensk, m/1871 för jägmästare, kort med text: Jägmästare I
Forssbeck (född 1875, jägmästare för Bergslagsdistriktet)
1 500 (170 €)
369 PATRONVÄSKA MED BÄLTE
svensk, 1800-talets senare hälft
3 000 (341 €)
360
700 (80 €)
368 KARTUSCHLÅDA, CARTRIDGE BOX
svensk, 1800-talets senare hälft, för officer vid Smålands husarer
svensk, 1800-talets mitt, för officer vid
Svea artilleriregemente och kavalleri
enligt 1836 års rulla
svensk, m/1876 för fältveterinärkåren, inredning för cigarrer
1 500 (170 €)
361 KARTUSCHLÅDA,
CARTRIDGE BOX
362 KARTUSCHLÅDA,
CARTRIDGE BOX
svenska, m/1849
för fanjunkare vid
Karlskrona och
Vaxholms grenadjärregementen,
smärre skador
366 KARTUSCHLÅDA, CARTRIDGE BOX
svensk, m/1893 för officer vid kavalleriet
372
372
EPÅLETTER, 1
par
svensk, m/1893 för officer vid Gotlands artillerikår, inredning för patroner
svensk, m/1859 för officer vid Wendes
artilleriregemente, med inredning för
patroner
3 000 (341 €)
371
365 KARTUSCHLÅDA, CARTRIDGE BOX
359 KARTUSCHLÅDA,
CARTRIDGE BOX
358
370
800 (91 €)
370 CARTRIDGE BOXES (2)
Italian, ca 1900
364
373
1 000 (114 €)
371 EPÅLETTER, 1 par
m/1830 för fänrik vid 1:a och 2:a livgrenadjärreg.
1 000 (114 €)
373 BIGESCH
svensk, m/1858 för överstelöjtnant vid Livgeregementets
husarer: Proveniens: Överstelöjtnant Hampus Kalmberg
1892-1982, innerficka med namnetikett (1913?)
3 000 (341 €)
73
Probus
Probus
381
380
382
374
375
384
383
376
385
386
380 PIKAR MED KORSJÄRN 2 st
svenska, kallade m/1697, med doppskor, 301 cm
3 000 (341 €)
381 STANDARSTÅNG
16-1700 tal, skulpterad, rester av bemålning, 220 cm
7 000 (795 €)
377
374 BIGESCH
svensk, m/1858 för löjtnant vid kavalleriet; blekt, bleached
1 500 (170 €)
375 BIGESCH
svensk, m/1858 för underlöjtnant vid Livgardet till häst,
etikett märkt Baron Åkerhielm 17 juni 1904; malskador,
blekt, damages
2 000 (227 €)
376 UNIFORM
svensk, för förvaltare vid Bodens artilleriregemente,
bestående av: attila m/1873 med ridbyxor, mössa och
kartuschrem. Proveniens: Fredrik Bergström 1899-1983
2 000 (227 €)
74 382 STONEBOW
379
378
early 17th century, tidigt 1600-tal, German, spring-catch,
maker´s mark, 58 cm, bow 48 cm, butt with damages
6 000 (682 €)
377 VAPENROCK
svensk, m/1886, för manskap vid Vaxholmsgrenadjärregemente, I 26
1 500 (170 €)
378 OFFICER’S TUNIC
English, ca 1900, 6th Innskillinge Dragoons; lining with
damages, small repair
1 500 (170 €)
379 DRESS TUNIC
English, ca 1900, red wool, embroidered collar and cuffs,
damages
1 200 (136 €)
383 CROSSBOW
English, early 19th century, tidigt 1800-tal, sign J Johnson
Manches. 73cm, bow 66,5 cm, later for end sight, damages
3 000 (341 €)
384 ÄNTERYXA
svensk, m/1780 för flottan, dekorstämpel och kassationsstämpel, 90 cm; damages and repairs
2 000 (227 €)
385 RAPIER
in the manner of ca 1600, 19-20th century, 119 cm, blade 97 cm
3 000 (341 €)
387
386 RAPIER
composite, part of hilt ca 1600 in iron, blade 19-20th
century, 93 cm, blade 71,5 cm
5 000 (568 €)
387 RAPIER
19th century hilt in iron, blade 17th century, 110 cm, blade
93,5 cm Provenance: Count Kellers collection, St Petersburg. The collection was originally created by prince A
Sachkovskoy and later transferred by heritage to the Keller family. It was sold on auction at Buskowskis in Stockholm in 1920. This lot sold as No 136.
7 000 (795 €)
75
Probus
Probus
388 SMALL SWORD
iron hilt 19th century in the style of ca 1660, blade 17th
century, 1600-tal, with text: Tomas Daiala Toledo, 97 cm,
blade 81 cm
5 000 (568 €)
389 PALLASCHKLINGA, SWORD BLADE
svensk, 1770-tal, P-stämplad, klinga 94,5 cm; hilt 20th
century
2 000 (227 €)
390 RESERVDELSVÄRJA, COMPOSITE
SWORD
388
394
17-19th century, 16-1800 tal, 95 cm, klinga 79 cm
1 500 (170 €)
391 SKJUTKÄPP, CANE GUN
med slaglås, 1800-talets mitt, mynningshylsa, 84 cm
389
3 000 (341 €)
392 STILETTO CANE
ca 1900, staghorn grip, 88 cm, blade 67,5 cm; button with
spring missing
1 500 (170 €)
390
396
391
395
394 BREAST- AND BACK PLATE
in the style of late 16th century, ca 3 kg
3 000 (341 €)
395 BREAST PLATE
first half of the 17th century, 1600-talets första hälft,
light weight, 1,4 kg
3 000 (341 €)
396 HARNESK, BREAST PLATE
danskt, m/1701, för kavalleriet, i bruk till 1763, originalfoder, smärre skador
10 000 (1 136 €)
397 MORION
393 BREAST- AND BACK PLATE
in the style of ca 1590-1600, 3,2 kg
392
76 393
10 000 (1 136 €)
German, late 16th century, sent 1500-tal, one piece skull,
mark at the front of the peak; comb with two later
rivets, damages
7 000 (795 €)
397
77
Probus
Probus
398 GAUNTLET
19th century, 1800-tal, in the style
of ca 1600
1 500 (170 €)
399 GAUNTLET
19th century, 1800-tal, in the style
of ca 1600
1 500 (170 €)
400 BREAST PLATE
398
for a curass, French model, late 19th
century, sent 1800-tal
2 500 (284 €)
401 CARABINIER’S CURASS
French, 19th century, 1800-tal, front
plate dated April 1834, back plate
Maj 1833, both pieces Manuf. Klingenthal; sholder straps with damages
399
10 000 (1 136 €)
400
405 STILETT
18-19th century, 17-1800tal, brass hilt, 19 cm
1 200 (136 €)
402 SALUTKANON
1700-tal, brons, handtag med delfiner, 39 cm
5 000 (568 €)
403 BRONZE DAGGER
Luristan, ca 10th century B.C, in
excavated condition, 44 cm
2 000 (227 €)
404 BRONZE DAGGER
in excavated condition, 26,5 cm
406
405
406 HUNTING
DAGGER
late 19th century, sent
1800-tal, grip with relief
decorations, quillons in
steel, scabbard with
gilded mounts, engraved
name: Firfing Agantyr,
30,5 cm, small knife 16,5
cm
407
6 000 (682 €)
1 500 (170 €)
408
407 HUNTING DAGGER
Russian, ca 1900, blade and steel mounts with etched
decoration, 29,5 cm
401
8 000 (909 €)
408 HUNTING KNIFE
Russian, 1883, brass mounts, blade with etched decoration, 36,5 cm; lower scabbard mount missing
2 000 (227 €)
409 KNIV
402
78 norsk, omkring 1900, metallmontering, balja i läder, 17,5 cm
403
404
2 500 (284 €)
409
410
410 KNIV, KNIFE
norsk, grepp och balja med skuren dekor, klinga märkt
THORP (Nils T 1870-1926), 16,5 cm
1 500 (170 €)
79
Probus
Probus
414
411
419
415
412
420
421
422
422 WHEEL-LOCK
416
413
411 KNIV
norsk, omkring 1900, vitmetallsmontering, blad märkt
G.J, 19 cm
2 000 (227 €)
412 TOTENKNIV
norsk, omkring 1900, vitmetallsmontering, 19,5 cm
1 500 (170 €)
413 TOTENKNIVAR (2)
norska, omkring 1900, vitmetallsmontering, 16 cm, 12
cm, end of scabbard missing
mid 17th century, 1600-talets
mitt, lockplate 16x5 cm; parts
missing
414 KNIV
norsk, sent 1800-tal, valross, 15,5 cm
3 000 (341 €)
1 500 (170 €)
423 FLINT-SNAP LOCK
415 KNIV
norsk, sent 1800-tal, blad märkt Blikstad, läderbalja, 21 cm
1 500 (170 €)
Italian, ca 1700, steel cut decoration, inside lockplate signature
Giamo Ricci, lockplate 9,5x2 cm
425
423
5 000 (568 €)
416 KNIV
norsk, omkring 1900, vitmetallsmontering, 19 cm
424 FLINT-SNAP LOCK
1 000 (114 €)
Italian, late 18th century, sent
1700-tal, maker’s mark, engraved
decoration, lockplate 12x2,5 cm
1 000 (114 €)
426
5 000 (568 €)
424
419 POWDER HORN
417 POWDERHORN
19th century, 1800-tal, renaissance style, iron mounts,
belthook, 22x9 cm
420 POWDER HORN
426 FLINTLÅS, FLINTLOCK 2st
18th century, 1700-tal, iron mounts, pipe with text in
brass, 18,5 cm; small repairs
3 000 (341 €)
1 000 (114 €)
418 POWDER FLASK
421 KRUTHORN
Italian, 17th century, 1600-tal, iron mounts, leather decoration, belthook, 19x11,5; small damages
6 000 (682 €)
80 425 FLINTLÅS, FLINTLOCK
25 000 (2 841 €)
417
1800-tal, 27 cm; knallhattsdosa, mässing, 9,5 cm
418
427
probably Russian 18th century, decoration with hunting
scenes, 22 cm, cracks, slightly shortened, wood bottom later
1 000 (114 €)
svenskt, till musköt m/1716
2 000 (227 €)
svenska, till karbin m/1716, till musköt m/1704 eller 1716,
delar saknas
2 500 (284 €)
427 FLINTLÅS, FLINTLOCK
svenskt, till musköt m/1747, eldstål ej passande
1 500 (170 €)
81
Probus
Probus
428 FLINTLÅS,
FLINTLOCK
svenskt, till musköt
m/1791, delar saknas
429 LJUSSAX
437 COURIRBRICKA
svensk, 1700-talets senare hälft, pistolformad med rokokogravyr mot guldad botten, 19 cm; tumgrepp saknas
svensk, förgylld mässing, 1835, baksidan med gravyr: No
25
3 000 (341 €)
800 (91 €)
3 000 (341 €)
438 COURIRBRICKA
428
norsk, 1800-talets första hälft, förgylld mässing med gravyr: Kongelig Norsk Coureer Tegn No 3, 87x58 mm
4 000 (455 €)
439 BRONSEMBLEM
förgyllt, stora riksvapnet, skölden ändrad efter unionupplösningen 1905, då utbyttes det norska lejonet,
27x19,5 cm
437
3 000 (341 €)
438
440 BELT IN SILVER
Caucasian, 19th century, 1800-tal, maker’s mark, 84, 74
cm; 11 scales of different maker
1 500 (170 €)
429
441 ICON
Russian, rizza in silver, makers mark 1890, 8,7 x 7 cm
2 000 (227 €)
431
430 KOMBINATIONSVERKTYG
430
svenskt, 1800-talets första hälft för eldhandvapen,
rensnålen märkt I O BERGLUND, 11 cm, tångens
käft med skador, damages
439
1 000 (114 €)
431 LADDSTOCK
svensk, närmast lik m/1850, 29 cm
432
433
1 500 (170 €)
432 PARERPLÅT
440
till svärd, ca 1500, jordfynd från Hälsingland, 10,5
x 10,5 cm
1 500 (170 €)
441
433 VÄSKBYGEL
16-1700-tal, järn, 15x8,5 cm
800 (91 €)
434 PIPE
probably Sioux-tribe, pipe head in catilinit, 76 cm,
pipe head 17 cm
2 500 (284 €)
434
435 RINGKRAGE, GORGET
443
svensk, m/1799 för officer, silver, Stockholm 1905
1 500 (170 €)
436 RINGKRAGE, GORGET
svensk, m/1799 för underofficer, silverstämplar,
Stockholm Q6=1894, graverad text: K.S.I.B 4de
komp
435
82 436
1 000 (114 €)
443 ORDER OF S:T ANNE
442
442 PORTEPÉ
Russian, for naval officer, 50 cm
10 000 (1 136 €)
second class in gold, ring 65, cross with marker’s mark,
47x43 mm; one decoration part between crossarms
missing, centrepiece with minor damage. Provenance:
Lieutenant Colonel Nils David Edlund, 1876-1930, military
allaché
8 000 (909 €)
83
Probus
Probus
444 ORDER OF
S:T STANISLAUS
450 CATHARINA II MEDAL
FOR BRAVERY
Russia, second class in
gold with swords, ring
56, cross with maker’s
mark AK, 50x47 mm;
small enamel damage.
Provenance: Lieutenant
Colonel Nils David Edlund 1876-1930, military
attaché
Russia, silver, 44 x 40 mm. Provenance: The noble family Eckstedt (van
Echstedt) Värmland, Sweden
30 000 (3 409 €)
12 000 (1 364 €)
450
451 S:T GEORGE MEDAL FOR
BRAVERY
444
Russia, first class in gold, No 5382, 33 x
28 mm, ca 22 gr
35 000 (3 977 €)
445
451
445 CASE
Russia, Order of S:t Stanislaus, second class
452
446
8 000 (909 €)
452 CENTER PIECE
446 ORDER OF S:T STANISLAUS
Russia, for the order of S:t Vladimir, 14 mm with ring,
SMALL BADGE, Russia, Imperial society of firemen insignia of distinction, silver, 30 x 22 mm
Russia, star in silver, maker’s mark, 87 mm
17 000 (1 932 €)
448
453
449
447 ORDER OF S:T STANISLAUS
Russia, second class in gold, ring 56, cross with maker´s
mark IAK, 51x47 mm: reverse centerpiece with minor
enamel damage
12 000 (1 364 €)
84 454
453 SASH
448 ORDER OF S:T STANISLAUS
447
1 500 (170 €)
Russia, second class in gold, cross with makers mark AK,
50x48 mm: one eagle missing
Russia, similar to Order of S:t Georg, with text: Polarstar
Tsarevna, ca 10 x 110 cm
449 DOCUMENT, URKUND
454 ORDER OF ALEXANDER NEVSKY
10 000 (1 136 €)
7 000 (795 €)
Russia, for a presentation ring of the Czar, 1891, 38 x 24 cm
10 000 (1 136 €)
455
Soviet Union, No 28898
5 000 (568 €)
455 ORDER OF THE PATRIOTIC WAR
Soviet Union, first class, No 67758
3 000 (341 €)
85
Probus
Probus
457 MEDAL FOR MERITORIUS SERVICE IN
BATTLE
Soviet Union, No 22856
465 ORDER OF THE SWORD
Sweden, Commander’s star in silver, CF
Carlman, K9=1959, original case
1 500 (170 €)
3 000 (341 €)
458 USHAKOV MEDAL
466 ORDER OF THE SWORD
Soviet Union, first grade in silver, No 1751; ring with old
repaire
Sweden, Commander’s badge in gold,
CF Carlman, A9=1951, original case
3 000 (341 €)
459 NAKHIMOV MEDAL
Soviet Union, second grade in bronze, No 8614
9 000 (1 023 €)
464
467 ORDER OF THE SWORD
465
Sweden, Knight’s cross, gilt silver, original case, CF Carlman
2 000 (227 €)
456
1 200 (136 €)
460 ORDER OF LENIN
456 GROUP OF ORDERS (4)
Soviet Union, ORDER OF THE PATRIOTIC WAR,
second class, No 364479 , ORDER OF THE RED
STAR, No 840273, MEDAL FOR VALOR, No 17745,
MEDAL FOR MERITORIUS SERVICE IN BATTLE, No
294646
2 000 (227 €)
468 ORDER OF THE SWORD
Soviet Union, gold and platinum, No 279371, ca 34 gr
6 000 (682 €)
Sweden, breast badge in silver, Order of the
Vasa, Sweden, medal in gold, 24 mm
461 ORDER OF MOTHER HEROINE
2 000 (227 €)
Soviet Union, gold and silver, No 1603, with order booklet, dated 1945, worn, without photo
469 ORDER OF THE NORTH STAR
3 000 (341 €)
467
Sweden, grand cross star in silver, CF Carlman,
pattern 1878
2 500 (284 €)
470 ORDER OF THE NORTH STAR
Sweden, Commander’s star, pattern 1878
1 500 (170 €)
471 ORDER OF THE NORTH STAR
466
457
468
Sweden, Commander’s badge in gold, CF Carlman, M9=1962, original case
4 000 (455 €)
472 ORDER OF THE NORTH STAR
458
Sweden, Commander´s badge, gilt silver
459
2 000 (227 €)
473 ORDER OF THE VASA
Sweden, knights badge in gold, C F Carlman
469
2 000 (227 €)
470
463
463 ORDER OF THE SERAPHIM
460
461
462 BADGE
Ukraine, reverse
with engraved number 026, with order
booklet
462
86 1 000 (114 €)
Sweden, second half of the 19th century, 1800-talets
senare hälft, star in silver and enamel, this is Sweden’s
highest decoration and comes in one class; minor enamel
damages in S
40 000 (4 545 €)
464 ORDER OF THE SWORD
Sweden, Commander’s star in silver, CF Carlman,
A9=1951, original case
3 000 (341 €)
471
472
473
87
Probus
Probus
481 ORDER OF THE
LION
Finland, Commander’s
badge and star, original
case
4 000 (455 €)
477
484
478
477 MEDAL
Swedish, Svenska Brigaden 1918, iron
in original tissue paper, For Swedish
volunteers in the Finish civil war
474
3 000 (341 €)
478 WAR CAMPAIGN CROSS
Sweden, for Swedish volunteers in
Finland, number 98, Sporrong & co
Stockholm
2 000 (227 €)
479
479 SILVERMEDAL
Sweden, Olympic games Stockholm 1912, Provenance:
Lieutnant General Christofer von Platen 1852-1924
500 (57 €)
475
481
482
482 ORDER OF THE WHITE ROSE
Finland, Commander’s badge, AT (A Tillander)
1 000 (114 €)
483 GROUP OF ORDERS ETC (8)
Finland, cross of liberty, fourth class 1941; winter war
medal, with campaign bar RANNIKKOPUOLUSTUS and
swords; Isänmaa medal; 8th division cross; Coastal artillery cross; Reserve officer school badge in silver, engraved
Oltaro A; Order of the white rose with gild cross in case;
shooting badge; wedding photo 23.9.44. Provenance:
Second lieutenant Aris Oltaro 1916-2000, he participated
in the war against Russia and was badly wounded of a
grenade.
2 000 (227 €)
485
485 ORDER OF S:T
OLAF
Norway, grand cross set,
Badge in gold, loop with
mark J Tostrup Oslo 750,
star in silver, star with damages, original case
12 000 (1 364 €)
476
474 MEDAL IN SILVER
Sweden, pattern 1789, for bravery at sea ”FÖR TAPPERHET
TILL SIÖS” for troopers and nco:s, ribbon from period
10 000 (1 136 €)
484 GROUP OF ORDERS (4)
Sweden, pattern 1809, for bravery ”FÖR TAPPERHET I FÄLT”
6 000 (682 €)
476 MEDAL IN SILVER
Sweden, pattern 1809, for bravery ”FÖR TAPPERHET I FÄLT”
6 000 (682 €)
88 486 ORDER OF S:T
OLAF
483
475 MEDAL IN SILVER
480
480 ORDER OF THE LION
Finland, grand cross set, A Tillander
Norway, Commander’s set,
badge, gilt silver, star in
silver, I Tostrup Oslo, original
case
for a woman, Finland winter war medal for foreign
volunteers in bronze; Order of the cross of liberty fourth
class 1941 with red cross; Liberty silver medal 1939 with
red cross; Pro Benignitate Humana medal
6 000 (682 €)
5 000 (568 €)
486
10 000 (1 136 €)
89
Probus
Probus
489
489 ORDER OF THE FALCON
Iceland, Commander’s badge, original case, K Amundsson
Reykjavik
487
2 500 (284 €)
487 ORDER OF S:T OLAF
Norway, Commander’s badge in gold, I Tostrup Oslo,
original case; minor enamel chip. Provenance: Lieutenant
Colonel Nils Jonas Edlund 1904-1969
6 000 (682 €)
488 ORDER OF THE FALCON
Iceland, Commander’s set, original case
4 000 (455 €)
491
490
490 DOKUMENT/URKUND
Preussen, iron cross, first class, Generalmajor Otto von
Scherbening 19 Januari 1873, signed Wilhelm, König von
Preussen, 35,5x22,5 cm
10 000 (1 136 €)
491 ORDER POUR LE MERITE
Prussia, gold and enamel, 50x48 mm, enameldamages.
Provenance: Carl Wilhelm Fredrik Schmiterlöw, in Preussian service 1780, Lieutenant 1788, Staff Captain 1799,
died 25 May 1843. He received the Pour le merite when
he captured a forth at the siege of Mainz 1792-93.
488
90 100 000 (11 364 €)
91
Probus
Probus
495 ORDER OF
ALBRECHT
Saxony, Knight´s
cross in gold,
original case with
maker´s mark G
A Scharffenberg
Dresden
5 000 (568 €)
499
495
492
493
500
497 ORDER OF THE HOUSE OF ORANJE
Netherlands, Commander’s badge; enamel damage, loop
missing
1 700 (193 €)
498 ORDER OF THE CROWN
Italy, star in silver
1 000 (114 €)
499 ORDER OF THE SACRED TREASURE
Japan, gilt silver
1 500 (170 €)
500 GROUP OF ORDERS (6)
Sweden, silver medal; Denmark, Order of the Dannebrog,
gilt silver; Finland, Cross of Liberty, second class, 1939; Pro
Benignitate Humana medal; Norway, silver medal; Lithuania, Order of Gedeminas
6 000 (682 €)
501 GROUP OF ORDERS AND MINIATURES
ETC (3 + 7)
496
496 LEGION OF HONOR
France, Grand officer’s set, badge in gold, star in silver,
original case, Arthus Bertrand Beranger & Magdelaine
Paris
494
Finland, Blue cross, enameled crosses N.S.S.F, 8 miniatures, Finland document, medal of Liberty second class,
1941 to second class sergeant Gustav AFB Klingspor;
damages
1 500 (170 €)
7 000 (795 €)
492 ORDER OF THE CROWN
501
502 PILOT WINGS
Prussia, Commander’s badge in gold, maker’s mark W
(Wagner Berlin), original case
Polish Air Force, Jan Knedler, Warsaw
5 000 (568 €)
1 000 (114 €)
502
493 ORDER OF THE CROWN
Prussia, Commander´s badge in gold, maker´s mark W
(Wagner Berlin) original case
6 000 (682 €)
494 ORDER OF FREDERICK
Wurttemberg, Commander´s badge in gold, original case
with makers mark Eduard Fober Stuttgart
15 000 (1 705 €)
92 497
498
93
Probus
Probus
Slutpriser i Svenska kronor från Auktion nr 22 våren 2014
Inropsuppdrag
Auktion
Probusauktioner ombesörjer inropsuppdrag kostnadsfritt. Uppdragen behandlas
konfidentiellt och kundtjänst bjuder för er räkning så förmånligt som möjligt.
Uppdragen skall vara oss tillhanda senast kl. 12.00 dagen före försäljningen.
Vid köp tillkommer 22,5% inropsavgift på klubbat belopp (köparprovision 18%
samt moms på denna provision). Buyers premium 22,5%.
Var god texta tydligt. Namn och siffror som är otydliga beaktas ej.
Föremål nummer
Lot
Katalogbeskrivning
SEK
(exkl, inropsavgift)
Namn
Adress
Postnummer
Postadress
Telefon
E-mail
Jag förbinder mig att betala och avhämta föremålen enligt auktionsvillkoren i katalogen
Datum
PROBUS AUKTIONER, GREVgatan 6, 114 53 STOCKHOLM.
Telefon +46(0)8-6605900. fax +46(0)8-6605819.
www.probusauktioner.se
94 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
52
53
54
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
79
5 500,00 kr
5 000,00 kr
6 500,00 kr
6 000,00 kr
2 000,00 kr
34 000,00 kr
5 500,00 kr
28 000,00 kr
155 000,00 kr
1 000,00 kr
8 000,00 kr
2 200,00 kr
8 000,00 kr
7 500,00 kr
11 000,00 kr
8 000,00 kr
9 000,00 kr
1 000,00 kr
22 000,00 kr
5 500,00 kr
13 000,00 kr
4 000,00 kr
1 000,00 kr
34 000,00 kr
45 000,00 kr
3 700,00 kr
3 500,00 kr
5 700,00 kr
4 500,00 kr
7 000,00 kr
4 100,00 kr
4 500,00 kr
3 200,00 kr
2 200,00 kr
900,00 kr
10 000,00 kr
32 000,00 kr
6 500,00 kr
18 000,00 kr
6 500,00 kr
5 000,00 kr
1 000,00 kr
1 700,00 kr
3 000,00 kr
4 700,00 kr
1 500,00 kr
3 500,00 kr
2 700,00 kr
4 000,00 kr
1 000,00 kr
700,00 kr
2 500,00 kr
24 000,00 kr
25 000,00 kr
13 000,00 kr
12 000,00 kr
2 700,00 kr
7 000,00 kr
4 200,00 kr
9 000,00 kr
2 500,00 kr
2 000,00 kr
5 500,00 kr
1 300,00 kr
3 000,00 kr
2 200,00 kr
1 700,00 kr
24 000,00 kr
80
26 000,00 kr
82
9 000,00 kr
83
50 000,00 kr
84
40 000,00 kr
85
30 000,00 kr
86
6 000,00 kr
87
3 000,00 kr
88
23 000,00 kr
89
28 000,00 kr
92
9 000,00 kr
93
10 000,00 kr
94
3 500,00 kr
95
5 500,00 kr
96
8 500,00 kr
97
9 000,00 kr
98
24 000,00 kr
99
3 200,00 kr
100
4 200,00 kr
101
6 000,00 kr
102
6 000,00 kr
103
3 200,00 kr
104
1 500,00 kr
105
2 500,00 kr
106
2 000,00 kr
108 105 000,00 kr
109 15 000,00 kr
110 15 000,00 kr
111
5 000,00 kr
112
8 000,00 kr
114
4 500,00 kr
116
4 500,00 kr
117 12 000,00 kr
118
2 000,00 kr
119
6 500,00 kr
120
2 500,00 kr
121
3 700,00 kr
122
8 000,00 kr
123 12 000,00 kr
124 46 000,00 kr
125 35 000,00 kr
127
3 500,00 kr
128
6 000,00 kr
129 95 000,00 kr
130
9 000,00 kr
131
4 000,00 kr
133
7 500,00 kr
134
4 500,00 kr
138
6 000,00 kr
139 60 000,00 kr
141 40 000,00 kr
142 18 000,00 kr
143 20 000,00 kr
144 30 000,00 kr
145
2 000,00 kr
147
3 000,00 kr
148 20 000,00 kr
149
3 000,00 kr
150 18 000,00 kr
152
3 700,00 kr
153
1 600,00 kr
155 22 000,00 kr
156
2 500,00 kr
157
2 500,00 kr
158
7 000,00 kr
159
3 000,00 kr
160
6 000,00 kr
161
1 700,00 kr
162
2 500,00 kr
163
2 000,00 kr
164
4 500,00 kr
165
3 000,00 kr
166
1 200,00 kr
167
2 000,00 kr
168
1 700,00 kr
170
1 500,00 kr
172
3 000,00 kr
173
1 700,00 kr
174
2 700,00 kr
176
2 000,00 kr
177
2 700,00 kr
178
1 500,00 kr
179
1 500,00 kr
180
1 500,00 kr
181
4 000,00 kr
182
7 500,00 kr
183
3 500,00 kr
184
8 000,00 kr
185
4 000,00 kr
187
7 000,00 kr
188 19 000,00 kr
189
1 700,00 kr
191
9 500,00 kr
193
9 000,00 kr
194
5 000,00 kr
196
5 500,00 kr
197
4 700,00 kr
198
1 200,00 kr
200
2 700,00 kr
201
2 200,00 kr
202
2 000,00 kr
203
2 500,00 kr
204
2 200,00 kr
205
2 000,00 kr
206
1 500,00 kr
207
1 200,00 kr
208
2 000,00 kr
209
2 000,00 kr
210 20 000,00 kr
211 210 000,00 kr
212
8 000,00 kr
213 190 000,00 kr
214 135 000,00 kr
215
7 500,00 kr
216
4 500,00 kr
217
5 000,00 kr
219
6 000,00 kr
220
5 500,00 kr
221
2 500,00 kr
223
8 000,00 kr
224
4 500,00 kr
225
2 000,00 kr
226 11 000,00 kr
227
3 500,00 kr
228
6 500,00 kr
229
3 200,00 kr
230
4 500,00 kr
231
2 500,00 kr
232 10 000,00 kr
233 15 000,00 kr
234
6 500,00 kr
237
2 500,00 kr
238
3 500,00 kr
239
3 000,00 kr
240
6 000,00 kr
242 16 000,00 kr
244
3 000,00 kr
245
246
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
301
302
303
304
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
3 700,00 kr
1 200,00 kr
19 000,00 kr
1 300,00 kr
4 700,00 kr
1 500,00 kr
36 000,00 kr
17 000,00 kr
3 000,00 kr
2 500,00 kr
28 000,00 kr
10 000,00 kr
3 500,00 kr
3 200,00 kr
2 500,00 kr
14 000,00 kr
7 500,00 kr
3 000,00 kr
2 500,00 kr
5 500,00 kr
5 500,00 kr
2 700,00 kr
4 700,00 kr
4 000,00 kr
3 500,00 kr
5 000,00 kr
3 500,00 kr
9 000,00 kr
13 000,00 kr
32 000,00 kr
18 000,00 kr
4 700,00 kr
9 000,00 kr
8 500,00 kr
3 000,00 kr
2 700,00 kr
8 500,00 kr
11 000,00 kr
4 700,00 kr
2 500,00 kr
3 000,00 kr
6 000,00 kr
5 500,00 kr
2 700,00 kr
5 500,00 kr
4 000,00 kr
5 500,00 kr
6 500,00 kr
17 000,00 kr
6 000,00 kr
4 500,00 kr
3 000,00 kr
11 000,00 kr
3 100,00 kr
4 500,00 kr
4 000,00 kr
2 000,00 kr
6 000,00 kr
6 500,00 kr
4 700,00 kr
7 500,00 kr
7 000,00 kr
8 000,00 kr
11 000,00 kr
17 000,00 kr
36 000,00 kr
14 000,00 kr
2 500,00 kr
318
319
320
321
322
324
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
345
346
347
349
350
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
364
365
366
367
368
369
370
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
2 200,00 kr
3 000,00 kr
4 700,00 kr
3 500,00 kr
2 000,00 kr
1 000,00 kr
1 800,00 kr
2 000,00 kr
3 700,00 kr
2 000,00 kr
2 500,00 kr
1 500,00 kr
1 700,00 kr
2 000,00 kr
1 500,00 kr
30 000,00 kr
24 000,00 kr
1 000,00 kr
5 500,00 kr
1 000,00 kr
8 000,00 kr
3 000,00 kr
10 000,00 kr
1 500,00 kr
4 200,00 kr
10 000,00 kr
2 000,00 kr
4 000,00 kr
1 500,00 kr
1 500,00 kr
5 000,00 kr
6 500,00 kr
3 200,00 kr
2 500,00 kr
52 000,00 kr
26 000,00 kr
57 000,00 kr
19 000,00 kr
4 000,00 kr
3 000,00 kr
24 000,00 kr
9 000,00 kr
14 000,00 kr
1 500,00 kr
6 500,00 kr
5 500,00 kr
9 500,00 kr
1 200,00 kr
1 500,00 kr
8 000,00 kr
2 000,00 kr
2 500,00 kr
7 000,00 kr
1 700,00 kr
1 500,00 kr
1 500,00 kr
6 000,00 kr
3 200,00 kr
1 700,00 kr
1 700,00 kr
5 000,00 kr
6 500,00 kr
11 500,00 kr
3 500,00 kr
3 500,00 kr
2 000,00 kr
3 200,00 kr
5 000,00 kr
393
394
395
396
397
398
400
401
402
403
404
407
408
409
410
411
413
414
415
417
418
419
420
421
422
424
427
429
434
435
436
438
442
445
446
449
451
452
454
455
457
459
460
461
462
463
464
465
467
469
472
473
474
478
480
481
483
485
486
487
488
489
490
491
492
493
2 000,00 kr
3 500,00 kr
2 700,00 kr
2 700,00 kr
4 000,00 kr
1 000,00 kr
1 700,00 kr
7 000,00 kr
1 700,00 kr
2 200,00 kr
1 000,00 kr
3 000,00 kr
1 000,00 kr
4 200,00 kr
3 500,00 kr
7 000,00 kr
3 700,00 kr
3 700,00 kr
3 000,00 kr
1 000,00 kr
5 000,00 kr
4 200,00 kr
4 200,00 kr
2 500,00 kr
4 000,00 kr
6 500,00 kr
800,00 kr
2 000,00 kr
26 000,00 kr
17 000,00 kr
1 500,00 kr
2 000,00 kr
9 500,00 kr
7 000,00 kr
3 200,00 kr
7 000,00 kr
5 500,00 kr
1 500,00 kr
3 700,00 kr
3 700,00 kr
10 000,00 kr
3 500,00 kr
2 500,00 kr
2 500,00 kr
600,00 kr
8 000,00 kr
26 000,00 kr
9 500,00 kr
2 500,00 kr
1 500,00 kr
10 000,00 kr
7 000,00 kr
6 000,00 kr
8 000,00 kr
4 200,00 kr
4 000,00 kr
30 000,00 kr
85 000,00 kr
10 000,00 kr
8 000,00 kr
5 500,00 kr
5 000,00 kr
1 000,00 kr
2 500,00 kr
1 700,00 kr
1 700,00 kr
95
Probus
Probus
Svenska Vapenhistoriska Sällskapet
Bildat 1923 för att främja intresse för och forskning
om vapen- och militärhistoria.
SOM MEDLEM får du:
Följ med ner i djupet till kronans värld!
En utställning om stormaktstidens mäktigaste
skepp som exploderade och sjönk 1676 och
återfanns 1980. Mer än 30000 föremål har
bärgats från vrakplatsen utanför Öland, bla
Sveriges största guldmyntskatt.Varje sommar
görs nya spännande fynd av museets dykare.
Årsbok och tidskriften Varia med 4 nummer per år.
Årsavgift 300 kronor till plusgiro 3594474-4.
Kallelse varje månad till medlemsmöten med föredrag och visningar,
oftast i Armémuseum eller Livrustkammaren
Inbjudan till studiebesök i museiarkiv och samlingar.
På vår hemsida (www.SVHS.se) finner du bl.a. en alfabetisk och en
systematisk förteckning över alla artiklar som förekommit i Sällskapets
årsböcker och tidskriftsnummer sedan 1926.
Är du intresserad av att bli medlem eller av att köpa äldre årsböcker
och tiskriftsnummer:
Tag kontakt med vår sekreterare Aron Erstorp, Armémuseum, email
aron.erstorp@sfhm.se eller telefon 08-51956384.
ÄKTA • ANGELÄGET • AKTUELLT • BERIKAR • BERÖR • ENGAGERAR
96 97
Probus
Intresserad av
japanska svärd &
svärdsmonteringar?
Svärdsmuséet i Tokyos skandinaviska
intresseförening, söker nya medlemmar.
Nippon Bijutsu Token Hozon Kyokai –
föreningen för bevarandet av
japanska svärd
Tel: 08-6615018 eller 08-6045538
www.touken.or.jp
www.nbthk.net/NBTHKe/NBTHK.html
Japanska_svard.indd 1
98 2014-10-21 09:32
www.probusauktioner.se
www.probusauktioner.se
jmprobus@gmail.com
rk tryck, uppsala 2014
www.probusauktioner.se
AuktIoN & VIsNING
Armémuseum, hörsalen
riddargatan 13
stockholm
ProBus
Grevgatan 6
se-114 53 stockholm
tel +46 (0)8-660 59 00
Download