auktion 22 - Probus Auktioner

advertisement
AUKTION 22
23 APRIL 2014
Armémuseum stockholm
Probus
Vapen & Ordnar
Auktion nr 22 den 23 April 2014
Auktion och visning
på
Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm
AUKTION Onsdag 23 April kl 9.30
VISNING Söndag 20 April kl 15.00-17.00
Måndag 21 April kl 11.00-16.00
Tisdag 22 April kl 11.00-16.00
Slutpriser: på www.probusauktioner.se dagen efter auktion
Anbud: fax +46 (0)8 660 58 19
t.o.m Tisdag 22 April kl. 12.00
Auction nr 22
Arms & Orders will be held in SEK.
All estimates in the catalogue, bidding and payment are in SEK.
3
Probus
Probus
KÖPEVILLKOR
Valuta
Auktionen hålles i SEK.
Utropspriser är angivna i SEK. Budgivning sker i SEK och
fakturering sker i SEK. Betalning sker till Probus konto på
Handelsbanken 6112-589 764 292. IBAN SE88 6000 0000
0005 8976 4292, SWIFT/BIC HANDSESS
Utropspriser
Katalogens utropspriser angivna SEK utgör en vägledning
för köparen. Slutpriset kan överstiga eller understiga utropet. Säljare har i vissa fall bevakningspriser på föremålen,
dessa får dock aldrig överstiga utropspriset. Budgivning och
betalning sker i SEK
Katalogisering
Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det ankommer på
köparen att innan auktionen undersöka och bedöma föremålens skick och beskaffenhet.
Kataloguppgifter och uppgifter i konditionsrapporter är
endast vägledande för köparen och befriar inte köparen
från hans undersökningsplikt.
Är väsentlig uppgift i katalogen direkt felaktig kan detta
utgöra grund för hävning av köp. Om katalog-uppgifter
ändras, anslås eller meddelas detta vid auktionstillfället.
Probus ansvarar ej för naturligt slitage eller smärre skador,
defekter eller naturliga förändringar i material som exempelvis trä, papper och läder.
Eventuella fel skall reklameras omedelbart i samband
med utlämning (då köparen märkt eller bort märka
felet) dock senast 10 dagar efter auktionen. Uppgift angående upphovsman dock senast två år från auktionsdagen.
Ansvar
Telefonbud
Kund kan bjuda per telefon på enstaka poster. Framställan
om telefonbudgivning bör ske skriftligen eller per fax senast kl 12.00 dagen före auktionen. Normalt erfordras referens. Framställan måste ange vilka nr som är aktuella samt
aktuellt telefonnr till budgivaren. Budgivaren förbinder sig
att minst vara beredd att minst bjuda utropaspris för aktuellt objekt. Möjligheten till telefonbudgivning är begränsad
till antalet tillgängliga telefonlinjer. Telefonbudgivning sker
på budgivarens risk och Probus kan inte hållas till ansvar om
budgivning, oavsett orsak, ej kommit till stånd.
Inropsprovision
Vid köp tillkommer för varje enskilt auktionsföremål en
inropsprovision på 22,5% inkl. moms
Betalning
Betalning till auktionen sker till Probus konto på Handelsbanken 6112-589 764 292.
IBAN SE88 6000 0000 0005 8976 4292,
SWIFT/BIC HANDSESS
Vid betalning med bankkort (svenska) utgår ingen extra
avgift. Betalning med av oss accepterade kontokort (ej
American Express och Diners) kan endast utföras under
auktionsdagen. (avgift 3% på beloppet).
Vi tar ej emot Eurocheckar eller utländska checkar.
Betalning och avhämtning sker senast 14 dagar efter
auktionen.
Därefter debiteras köparen 2 procent ränta per månad
samt förvaringsavgift per objekt och kalenderdag med 30
kronor. Uteblir betalning har Probus rätt att häva köpet.
Avhämtning
Probus ansvar gentemot köparen är alltid begränsat till
prisavdrag eller att som mest ersätta klubbat pris jämte
inropsavgift och mervärdesskatt. Probus ansvarar inte för
indirekta eller direkta skador köparen kan ha drabbats av.
Sker på Armémuseum auktionsdagen därefter den 24-25
april på Grevgatan 6, kl 14.00-17.00, därefter enligt överenskommelse.
Budgivning
Probus är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra
viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har
sin grund i omständighet av det slag som anges nedan
och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar
fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet
skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner, knapphet
på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad
lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet,
inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed
jämställda omständigheter.
Budgivare skall registrera sig hos kundtjänst. Bud avges
med tydligt tecken. Auktionskommisarien avgör med vilket
belopp ett bud skall höjas för att räknas som nytt anbud.
Han avgör även vid lika bud, vilket som skall äga företräde.
Auktionskommissarien äger ensam rätt att bortse från
avgivna bud, samt avgöra om budgivning skall återupptas
vid tveksamheter angående budgivningen.
Inropsuppdrag
Skriftliga inropsuppdrag mottages för kunders räkning
mot uppvisande av legitimation. Inropsuppdrag behandlas
konfidentiellt och kundtjänst köper till belopp motsvarande
näst högsta bud + normal höjning.
Inropsuppdrag skall vara Probus tillhanda dagen före
auktiionen senast kl 12 00. Återkallande av anbud skall
var Probus tillhanda till samma tid. Probus ansvarar ej för
någon skada som kan drabba uppdragsgivaren om Probus
försummar att utföra inropsuppdraget. Kund ansvarar för
köp som kommer till stånd genom av honom felaktigt eller
svårtolkat ingivet inropsuppdrag. Svårlästa eller svårtolkade
anbud behöver ej beaktas. Vid lika bud gäller det först registrerade uppdraget. Det ankommer på uppdragsgivaren
att kontrollera om anbud leder till köp.
Force majeure
Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag
vid domstol i Sverige.
I alla tider har man varit modemedveten något som avspeglar sig i äldre påkostade
jaktvapen. Var man förmögen vid 1600-talets mitt och skulle ut på fågeljakt så var den
s k Tschinkebössan det allra senaste, tillverkad i Schlessien (södra Polen) och ofta med
rika inläggningar på stocken. Nr 108 på vårens auktion är en Tschinkebössa med rika
inläggningar och i ett mycket gott skick.
Elias Kriebel var en duktig pistolsmed verksam i Reval, nuvarande Tallin vid tiden
omkring 1700, Reval var då Sveriges näst största stad. Ett par flintlåspistoler, nr77
tillverkade av honom och säkert brukade av en karolinsk kavalleriofficer säljer vi nu på
vårauktionen.
Nr 84 ett par flintlåspistoler, tillverkade vid 1700-talets mitt av Nils Hammarklang i
Söderhamn. Pistolerna är unika i sin utformning och har en viss likhet med skotska
helstålspistoler. Vad vi känner till är de det enda svensktillverkade paret helt i stål från
den tiden.
1812 lades faktoriet i Söderhamn ned på grund av det utsatta läget vid östersjökusten.
Istället etablerades Carl Gustafs stads gevärsfaktori i Eskilstuna. Under årens lopp
har vi haft många vapen från faktoriet i Eskilstuna på våra auktioner, ett par
nummerriktiga flintlåspistoler m/1820 för kavalleriet i förstklassigt skick har vi aldrig
tidigare sålt nr 256.
En svensk karolinsk värja med ryggställda F på klingan för officer eller drabant under
hertig Fredrik av Holstein-Gottorp (1694 -1702), tagen av danskarna som krigsbyte den
7 februari 1713 vid Tönning säljer vi som nr 139.
Ett ovanligt blankvapen är manskaps pallasch m/1805 för Livregementbrigadens
kyrassiärkår, nr 11, märkningen på fästet gör att man med lite tur kan forska fram vem
som ursprungligen burit vapnet.
Bland ordnar och utmärkelser kan man hitta en ordern som tillhört kung Ferdinand av
Bulgarien, den portugisiska ”Order of the Christ and Saint of Aviz” från ca 1900
Välkomna till Auktion 22
Max Sjöberg och Jörgen Martinson
Conditions of sale, page 4
4 5
Probus
Probus
Conditions of sale
Currency
The auction will be held in SEK. All estimates in the catalogue, bidding and payment are in SEK.
Payment to Probus account at Handelsbanken 6112-589 764 292.
IBAN SE88 6000 0000 0005 8976 4292, SWIFT/BIC HANDSESS
The catalogue
All lots are sold “as is”. The bidder accepts full responsibility to inspect
and evaluate the lot to his or her satisfaction prior to the auction.
Descriptions in the catalogue are guidelines for the buyer and do not
exempt the buyer from his or her responsibility to inspect the lots
being sold.
Auctioneer announcements. If a description in the catalogue is
changed, this will be posted during the preview or announced by the
auctioneer prior to any bidding at the auction.
Probus is not liable for natural wear or small damages, defects or
natural changes in material such as wood, paper or leather.
If essential information in the catalogue description is wrong this
may be the grounds for revoking a purchase. A claim due to defects
must be submitted in connection with the collection of the lot or at
the latest 10 days after the auction. Questions concerning the authenticity or maker of the work must be raised within 2 years of the day of
the auction.
Estimates
The estimates stated in the catalogue are in SEK and serve as a guideline for the buyer. The purchase price may be higher or lower than the
estimate. The consignor may have set a reserve on the lot. A reserve
never exceeds the estimate in the catalogue.
Responsibility/liability
Probus responsibility to the buyer is always limited to a reduction in
price or at the most refunding the hammer price plus commission
including VAT. Probus is not responsible for direct or indirect damages
the buyer.
Bidding
Bidder Paddles. All presumptive buyers must obtain a bidder’s paddle
at customer service prior to bidding. Bidders must clearly show their
bidding paddle while bidding.
A lot shall be sold to the highest bidder as determined by the auctioneer. The auctioneer has the right to reject any bid, refuse to acknowledge any bidder, challenge bids, reject any advance in the bidding if
the auctioneer deems it insufficient an otherwise regulate the bidding
and its increments. In the event of a dispute between bidders the
auctioneer has the absolute right to determine the successful bidder
or to re-offer the lot in dispute.
Absentee bids and telephone bidding
Written bids are accepted on the behalf of customers with valid identification. Absentee bids are treated confidentially and customer service
will bid on your behalf, and will attempt to purchase the indicated
lot(s) at the lowest possible price without exceeding the indicated
amount.
Absentee bids, which are faxed, must be received by Probus at noon
the day before the auction. Absentee bids may be left at customer
service at the preview until closing time. Recall of bids must either be
faxed by noon the day before the auction or recalled at the preview
by closing time the day before the auction. If we receive more than
one bid of the same value, the first one received will take precedence.
Telephone bids
Telephone bids are accepted on individual lots. Application for a
telephone bid must be made in writing at the viewing before closing
time or by fax before 12 pm (noon) the day before the auction. New
customers must supply bank references and identification. Lot numbers and the customer’s telephone number must be noted. Telephone
bids are only accepted if the bidder will at least bid the estimate for
the noted lot. Telephone bidding is limited by the number of available
lines. Telephone bids are accepted at the risk of the bidder.
Absentee bids, whether written or executed by telephone, is a
service for the client, Probus will not be liable for errors, omissions or
failures to execute bids.
Probus is not liable for any loss that the client may be caused if
Probus fails to carry out the absentee bids. 
The buyer is responsible for purchases executed through absentee
bidding.
The client is held responsable for purchases registrated from an
illegible or incorrect absentee bid
Probus reserves the right to not accept an unclear or illegible written bid.
1
BRONZE LANTAKA
Indonesian, 18-19-century (17-1800-tal),
126 cm
6 000 (732 €)
Results
It is the responsibility of the absentee bidder to check that his or her
bid has led to a successful purchase.
2
FLINTLOCK
BLUNDERBUSS
Purchase and Payment
The purchase price to buyer for the lot is the amount of the successful
bid price and the buyer’s premium of 22,5% including VAT.
- payment by bank card/debet card issued by a Swedish bank is accepted at the auction, no surcharge is added
- payment by other accepted creditcards up to a value of 100.000 sek is
accepted from clients attending the auction. (among not accepted
cards is American Express och Diners) A surcharge of 3% is
added.
Probus does not accept Eurochecks or other foreign checks.
When paying by bank transfer, all transfers must state relevant lot or
invoice number and buyer’s bid number. Bank transfers may be sent
directly to:
Handelsbanken
SE-1 Stockholm
Sweden
Phone +46(0)854581370
IBAN SE88 6000 0000 0005 8976 4292
SWIFT/BIC HANDSESS
For the account of Probus Auktioner 6112-589 764 292
Payment and collection is made at the latest 14 days after the auction.
Probus reserve the right to charge a late payment fee of 2% per
month on the purchase price if payment is not received on time. After
14 days a storage fee of 30 SEK will be charged on lots not removed.
If the buyer fails to comply with these conditions Probus has the right
to cancel the sale of the lot(S) in which the buyer is in default.
Turkish, silver-plated mounts, 83,5 cm;
stock damage
2
4 000 (488 €)
3
MIQUELETLOCK RIFLE
Turkish, 18-19th century, lock and barrel with decoration
in gold, stock with corals, 132 cm, cal ca 13 mm; parts
missing, damages
7 000 (854 €)
3
Collection of purchased lots
No purchase may be claimed or removed until it has been fully paid
for, unless otherwise agreed by Probus. On the day of the auction
lots may be collected until the end of the action at Armémuseum.
Between April 24-25 lots may be collected at Grevgatan 6, from 14.00
to 17.00 (2 -5 pm), or at other times by agreement.
Force majeure
Probus is exempt from sanction for failure to meet a certain obligation in accordance with this agreement if the failure is based on a
circumstance of the type stated below and the circumstance prevents,
or considerably hinders, the obligation being met promptly. Circumstances providing grounds for exemption include act of war, currency restrictions, shortage of transport, fire, measures taken by an
authority, change in legislation, industrial conflict, general shortage
of goods, restrictions on fuel, accident or equivalent cirumstances. If
Probus meeting of a certain obligation is delayed more than three
months owing to a circumstance providing grounds for exemption,
the purchaser is entitled, without having to pay compensation, to
cancel the purchase in writing. 
4
4
SNAPPLOCK GUN
Balkan ottoman, silvercovered lock, stock with
mother of pearl decorations, 155 cm; ramrod
and decoration parts missing, damages
6 000 (732 €)
5
MIQUELETLOCK GUN
Turkish, 18-19th century (17-1800-tal), lock with
decoration in silver, barrel with decoration in
gold, 102 cm; stock broken and wormeaten,
damages, forend stock missing
Disputes
Disputes concerning these terms shall be settled in accordance with
Swedish law at a court in Sweden
5
6 1
3 000 (366 €)
7
Probus
Probus
7
6
KABYLE GUN
North African, 19th century (1800-tal),
157 cm; parts missing, damages
6
DAGGER
Persian, 19th century
(1800-tal), grip in carved
bone, watered blade
with gold decoration,
scabbard with iron
mounts, text and decoration in gold, original
case, 39,5 cm grip with
damages
1 500 (183 €)
11
10 000 (1 220 €)
8
JAMBIYA
19th century, hilt in hard
stone, blade and scabbard mounts with decoration in gold, 40,5 cm;
part of hilt missing
13
4 000 (488 €)
9
JAMBIYA
grip in hardstone, watered blade with decoration in gold, scabbard
with mounts in brass, 48
cm; hilt with damages
8 000 (976 €)
8
10
KHANJAR
hilt in jade with silver decorations, watered blade
with steel cut decoration,
scabbard with mounts
in silver, 45 cm, blade 32
cm, grip decoration with
minor repair
30 000 (3 659 €)
11
JAMBIYA
19th century, hilt in horn,
blade with rest of decoration in gold, scabbard, 46
cm; end of lower scabbard mount missing
1 500 (183 €)
12
DAGGER
Indian, grip in hardstone,
lower scabbard mount in
silver, 35 cm
6 000 (732 €)
13
14
14
DAGGER
Indo-persian, hilt and
scabbard in decorated
steel, blade with decoration in gold, 35 cm;
scabbard with small
damages
7
8 9
1 500 (183 €)
JAMBIYA
indo-persian, hilt in iron with
gold decoration, watered blade,
scabbard with printed text:
CONSTANTIN PRE…IANO, 43,5
cm; scabbard with damages and
repair
10
12
4 000 (488 €)
9
Probus
Probus
17
15
DAGGER
Indian, hilt in iron with decoration in silver, blade
with decoration in gold, 47 cm
4 000 (488 €)
16
DAGGER
21
probably Turkish, gilded mounts, grip in hardstone,
gilded blade with etched decoration and text, 35 cm;
lower scabbard mount missing
6 000 (732 €)
17
KHANJAR
Indian, 18-19th century, grip in bone, 31 cm; grip
with damages
22
5 000 (610 €)
18
DAGGER
ca 1900, grip in marine ivory, partially blued blade
with decoration in silver and text, scabbard, 43 cm
5 000 (610 €)
19
KHYBER KNIFE
mounts in brass, 64,5 cm
15
16
23
1 000 (122 €)
21
KINDJAL
24
hilt and scabbard in iron with decoration in silver, 45 cm; one wood piece inside scabbard missing
5 000 (610 €)
22
KINDJAL
19th century, grip in horn, blade with mark, scabbard with filigree-decoration, 48 cm; part of horn
plate missing, scabbard with repair
18
3 000 (366 €)
23
KINDJAL
19th century, grip in marine ivory, mounts in silver with niello and text, 49,5 cm; one rivet replaced,
scabbard cover missing, damages
3 000 (366 €)
24
19
20
KUKRI
25
late 19 th century, grip in bone, scabbard with accessories, 44,5 cm; small damages
2 500 (305 €)
10 KINDJAL
hilt and scabbard with niello and gilt decoration, 34 cm
MINIATURE KINDJAL, 2 BUTTONS
Russian, 19 cm
20
25
4 000 (488 €)
1 000 (122 €)
11
Probus
Probus
30
MIQUELETLOCK PISTOL
Balkan, 19th century (1800-tal), stock with relief decoration, 50 cm; main spring and trigger guard later
5 000 (610 €)
26
30
MIQUELETLOCK PISTOL
Caucasian, 19th century (1800-tal), mounts in silver with
niello and text, 45 cm
20 000 (2 439 €)
26
31
FLINTLOCK PISTOL
Turkish, 19th century (1800-tal), butt with mounts in
silver, 49 cm; hammer don’t stop in safety or firing position, small decoration parts missing
2 500 (305 €)
31
32
27
35
MIQUELETLOCK
PISTOL
FLINTLOCK PISTOL
Balkan, 19th century (1800-tal), stock in white metal
with niello, 46 cm; trigger guard screw later
MIQUELETLOCK PISTOL
Caucasian,19th century (1800-tal) mounts in silver with
niello, 38,5 cm
3 000 (366 €)
32
Albanian, stock entirely
in engraved brass, 54
cm; small damages
2 000 (244 €)
35
25 000 (3 049 €)
27
33
FLINTLOCK PISTOL
19th century (1800-tal), mounts and stock with decoration in silver, 50 cm; hammer missing, damages
2 500 (305 €)
33
28
28
MIQUELETLOCK PISTOL
19th century (1800-tal), lock and barrel
with decoration in gold, stock 19-20th
century, 48 cm
4 000 (488 €)
29
29
12 34
MIQUELETLOCK PISTOL
19th century (1800-tal), lock and barrel
with decoration in gold, stock 19-20th
century, 42 cm
4 000 (488 €)
34
36
FLINTLOCK PISTOL
Turkish, 19th century (1800-tal), lock and barrel
with decoration in silver, mounts probably of silver;
43 cm, end of butt cap and forend stock missing
2 500 (305 €)
36
PERCUSSION PISTOL
mid 19th century (1800-talets mitt), in
brass, butt in horn, 27 cm; butt with
small damages and repairs, hammer
does not stop in firing position
2 500 (305 €)
13
Probus
Probus
37
37
POWDER FLASK
Persian, silver-plated copper, 13,5 cm
38
1 000 (122 €)
POWDER FLASK
Iron and Brass, h 21 cm
39
42
38
1 500 (183 €)
AXE
44
indo-persian, 18-19th century, axehead with decoration
in gold, wooden shaft with decoration, 58 cm; shaft with
damage
43
10 000 (1 220 €)
40
AXE
indo-persian, 18-19th century, axehead of watered steel
with decoration in gold, silver-plated steel shaft with
knife, 59 cm
YATAGHAN
19th century (1800-tal), grip
in ivory, blade with text and
decoration in gold koftgari,
scabbard with mounts in brass,
79 cm; small repairs
7 000 (854 €)
40
45
15 000 (1 829 €)
YATAGAN
Turkish, blade with koftgari in
gold and text, 77 cm; part of
hilt missing, damages
44
4 000 (488 €)
46
45
YATAGAN
19th century, two-piece grips
in horn, blade with stamp and
decoration, scabbard, 74 cm;
damages
1 500 (183 €)
46
47
41
41
BOW
Oriental, 18-19th century (17-1800-tal), painted decoration, 92 cm, 16 arrows, 72 cm; one arrowhead missing
3 000 (366 €)
42
1 200 (146 €)
48
47
3 000 (366 €)
49
48
25 000 (3 049 €)
43
14 TULWAR’S (2)
all steel, sawblade, 86 cm and
84 cm; restored
KILIJ
2 500 (305 €)
19th century, grip in horn, blade with text and decoration in silver, scabbard with mounts in brass, 95 cm, blade
81 cm; iron cross guard an old replacement
5 000 (610 €)
YATAGHAN
19th century, two-piece grips in
horn, blade with text, scabbard, 73,5 cm; damages
KILIJ
Ottoman, 19th century, for a child, grip in horn, blade
with text, scabbard with mounts in silver, 69 cm, blade
57,5 cm
39
YATAGHAN
19th century, grip in brass,
blade with decoration, 65 cm
50
KIRACH
sword, indian, all steel, 111 cm
49
50
1 500 (183 €)
15
Probus
Probus
56
51
57
52
61
58
53
59
55
54
NIMCHA
North Africa, 19th century (1800-tal) hilt with iron
mounts, 98,5 cm blade 84 cm, damages
1 500 (183 €)
56
NIMCHA
North Africa, 19th century (1800-tal) hilt with iron
mounts, 91 cm blade 78 cm, damages
1 500 (183 €)
55
51
57
TULWAR
Indian, hilt in steel, blade with decoration, 87,5 cm, blade
75 cm
1 500 (183 €)
52
TULWAR
Indian, hilt with steel cut decoration, 94 cm, blade 82 cm
2 000 (244 €)
53
PULOAR
all steel, Indian, 93 cm
54
2 000 (244 €)
TULWAR
Indian, hilt in steel with decoration in silver, blade with
text in gold koftgari, 85 cm, blade 73,5 cm
4 000 (488 €)
16 58
2 000 (244 €)
MORO KRIS
wooden grip, 64,5 cm
59
61
KATAR
all steel, Indian
1 000 (122 €)
KRIS
Java, brass covered hilt with glass stones, watered blade,
57 cm
2 000 (244 €)
60
60
KABUTO
helmet, japanese, 62 plate kabuto with rivets, signed,
probably 16th century, (1500-tal), damages
62
25 000 (3 049 €)
62
MEMPO
Japanese, mid 19th century, russet iron, signed
15 000 (1 829 €)
63
TEPPO, PERCUSSION GUN
Japanese, mounts in brass, barrel with family crest etc,
133 cm
12 000 (1 463 €)
ARMOUR
Japanese, composite, 18-19th century (17-1800-tal),
Kabuto (helmet) 17th century (1600-tal) russet iron with
familymon, damages
25 000 (3 049 €)
63
17
Probus
Probus
64
TEPPO, MATCHLOCK
Japanese, mounts in brass, barrel with decoration, 110 cm; trigger missing, small damages
3 000 (366 €)
64
65
OFFICERS SWORD
Imperial Japanese, WWII-period, blade dated
1942 (Manchuria), 94 cm, blade 66,5 cm
8 000 (976 €)
66
NCO’S SWORD
(non-commissioned officer’s), Imperial Japanese, WWII-period, grip in aluminium, blade
with no 159939, scabbard with no 152316, 91
cm, blade 67 cm
71
5 000 (610 €)
65
67
NAVAL OFFICER’S SWORD
Imperial Japanese, WWII-period, scabbard, 88
cm, blade 61,5 cm
72
6 000 (732 €)
68
TANTO
Japanese, ca 1900, hilt and scabbard in bone,
38 cm, blade 23,5 cm
3 000 (366 €)
69
66
73
TANTO
Japanese, ca 1900, hilt and scabbard in bone,
35,5 cm, blade 19 cm; small part in bone
missing, damages
74
2 000 (244 €)
70
TSUBAS (3)
Japanese, iron, ca 5,5x5,5 - 8x7,5 cm
1 200 (146 €)
75
67
73
SWORD
Chinese, 19-20th century (18-1900-tal), mounts in brass,
scabbard, 84 cm, blade 65 cm
2 500 (305 €)
70
74
SWORD
Chinese, 19th century (1800-tal), mounts in iron, 89 cm,
blade 74 cm
68
71
1 500 (183 €)
SWORD
Chinese, grip with mounts in brass, 113,5 cm,
blade 68,5 cm
2 000 (244 €)
72
SWORD
Chinese, circa 1900, hilt with iron mounts,
scabbard with mounts in brass, 94 cm, blade
75 cm
69
18 2 000 (244 €)
75
TWIN SWORD
Chinese, ca 1900, mounts in brass, scabbard, 55,5 cm
2 000 (244 €)
76
FLINTLOCK PISTOL
Flemish, ca 1670-80, barrel with the mark of Utrecht,
mounts in iron, escutcheon with monogram, 46 cm; stock
with cracks, restored
30 000 (3 659 €)
76
19
Probus
Probus
78
78
FLINTLOCK PISTOL
Austrian, lock and barrel signed Georg
Keiser a Wien, ca 1700, mounts in iron
and silver, stock in walnut ca 1730, 54
cm; barrel with partly later engraving,
small damages
79
20 000 (2 439 €)
79 A PAIR OF FLINTLOCK
PISTOLS
ca 1720-40, mounts in iron, 52 cm; forend stocks later, small repairs
12 000 (1 463 €)
80 A PAIR OF FLINTLOCK
PISTOLS
reconverted from percussion, English,
lock signed Dolep (Andrew D London
1681-1713), barrels with London proof
marks, mounts in silver, 48,5 cm; repairs
and restorations
12 000 (1 463 €)
81
77 A PAIR OF
FLINTLOCK
­PISTOLS
ca 1700, lock and barrel
signed ELIAS KRIEBEL,
REVAL, mounts in iron
with decoration, pommel cap with mask, 53
cm; minor restorations,
front sights missing
120 000 (14 634 €)
20 FLINTLOCK PISTOL
80
18th century, lock and barrel with
inscription Lazoro Lazoriho, mounts in
iron with decoration, 53,5 cm; stock 19th
century
4 000 (488 €)
82
77
MIQUELETLOCK PISTOL
Spanish, late 18th century (sent 1700tal), mounts in brass, 39 cm; small damages and repairs
5 000 (610 €)
81
82
21
Probus
Probus
83 FLINTLÅSPISTOLER,
A PAIR OF FLINTLOCK PISTOLS
svenska, omkring 1740, lås sign Schertiger,
Stockholm (Jonas S 1696-1748) mässingsbeslag, 45,5 cm, senare laddstakar
60 000 (7 317 €)
84 FLINTLÅSPISTOLER, A PAIR
OF FLINTLOCK PISTOLS
svenska, 1700-talets mitt, helt av stål, lås
märkta Söderhamn NHK, öppningsbara
kolvlock med plats för tillbehör, ett tillbehör saknas, graverad dekor med bl.a. tre
kronor och maskaroner m.m, 25 cm; en av
hanarna saknar avslutning på tumgreppet. Se Svenska Böss och pistolsmeder av
Kåa Wennberg 1989, där finns tre smeder
med namnet Nils Hammarklang (NHK)
verksamma i Söderhamn vid 1700-talets
mitt
83
22 50 000 (6 098 €)
84
23
Probus
Probus
87
PERCUSSION PISTOL
ca 1850, lock and barrel with maker’s mark Ios. Zeiller
in Wien, mounts in steel, 36 cm; hammer don’t stop in
safety position, stock with crack and repair
85
2 000 (244 €)
88 A CASED PAIR OF PERCUSSION
­PISTOLS
belgian, ca 1850, rifled barrels with Liege proof marks,
mounts in engraved steel, 32,5 cm, cal ca 14 mm; surface
renovated, case with accessories, bullet mould an old
replacement
20 000 (2 439 €)
86
87
85 SLAGLÅSPISTOLER, A PAIR OF
­PERCUSSION PISTOLS
86
with under hammer lock, 1830-tal, Whitelocks patent,
varbygel med märkning Whitelocks patent samt stämpel
PGL, svansskruvar märkta 1 och 2, 35 cm; en kolv med
lagning. One butt with repair
89
A PAIR OF PERCUSSION PISTOLS
A CASED PERCUSSION REVOLVER
Belgium, mid 19th century, David H Breveté, no 139, 25,5
cm, original case with accesories
ca 1760-70, converted from flintlock, mounts in gilt brass,
43 cm; ramrods and one nipple missing, stocks with damages and repairs
10 000 (1 220 €)
90
5 000 (610 €)
A CASED PERCUSSION REVOLVER
Colt Pocket, model 1849, no 151060, 25 cm, original case
with accesories
12 000 (1 463 €)
20 000 (2 439 €)
89
88
24 90
25
Probus
Probus
96
PERCUSSION REVOLVER
Bacon Pocket, nickel plated, no 287, 22,5 cm
96
91
5 000 (610 €)
PERCUSSION REVOLVER
Colt Army pattern 1860, civilian model, nr 156400, 34,5 cm
18 000 (2 195 €)
91
99
97
PERCUSSION REVOLVER
Allen & Wheelock Worcester Mass. Patent
1845, no 508, 19 cm
5 000 (610 €)
97
92
98
95
92
6 000 (732 €)
PERCUSSION REVOLVER
Colt Army pattern 1860, nr 76625, 35 cm; restored
8 000 (976 €)
93
93
PERCUSSION REVOLVER
Colt Pocket pattern 1849, London, no 2452, cylinder with London proof marks, 22 cm
6 000 (732 €)
94
PERCUSSION REVOLVER
Colt Pocket pattern 1849, no 152382, 22 cm
4 000 (488 €)
95
PERCUSSION REVOLVER
Colt Pocket, model 1849, different numbers, 22 cm
94v
26 PERCUSSION REVOLVER
Colt Baby Dragoon, model 1848, no 6453, 24 cm; later
engravings and surface, restored
4 000 (488 €)
98
99
100
PERCUSSION REVOLVER
mid 19th century (mitten av 1800-talet), cylinder with
Birmingham proof marks, 24 cm; worn, damages
1 500 (183 €)
100 PERCUSSION REVOLVER
mid 19th century (mitten av 1800-talet), cylinder with
Liege proof marks, nr 504, 31 cm; damages
2 000 (244 €)
101 PERCUSSION PEPPERBOX REVOLVER
ca 1850, Mariette, Brevete, five barrels, 18 cm; small
damage
3 500 (427 €)
101
27
Probus
Probus
102
105
103
106
108
107
104
102 PERCUSSION PEPPERBOX REVOLVER
ca 1850, Allens patent 1845, 19 cm
4 000 (488 €)
103 FLINTLOCK PISTOL
probably Belgium, ca 1800, mounts in brass, 20 cm; butt
with old repair, ramrod missing
2 000 (244 €)
104 FLINTLOCK PISTOL
English, ca 1800, signed P Bond London, London proof
marks, 14 cm; hammer with crack, jaw screw later
1 500 (183 €)
105 PERCUSSION PISTOL
English, ca 1850, barrel with Birmingham proof marks, 23
cm; butt with small damages
1 500 (183 €)
28 106 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
småländsk, 1800-talets mitt-senare hälft, 22 cm; låsfjädern defekt
2 000 (244 €)
107 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
stämplad AGS (Anders Gustafsson Ödestugu 1835-1924),
21 cm; nipplarna defekta, en skruv saknas
2 000 (244 €)
108 TSHINKE
Wheel-lock birding rifle, Silesian, mid 17th century,
(1600-talets mitt), lock with engraved decoration, blued
barrel with gold decoration, fruitwood stock with engraved staghorn and mother of pearl plaques, 116 cm,
barrel 91 cm
80 000 (9 756 €)
29
Probus
Probus
114 SLÄDBÖSSA
med snapplås, 1800-tal, äldre lås och
räfflad pipa, 81 cm; kolvlådslock saknas,
skador. Butt box cover missing, damages
3 000 (366 €)
113
115 SÄLBÖSSA
med snapplås, tidigt 1800-tal, pipa med
smedstämpel samt initialer och datering 1814, 136 cm; korn saknas, skador.
Damages
6 000 (732 €)
114
109
109 PERCUSSION RIFLE
converted from flintlock, barrel with text in gold: Felix
Meier in Wien and monogram with crown, gilded and
engraved mounts in brass, escutcheon engraved with
crest, 111 cm, cal ca 14 mm
15 000 (1 829 €)
troligen Österbotten, 1800-talets mitt,
slagsnapplås, pipa med stämpel GLB,
stock med benplatta, initialer IIS samt
datering 12/4 1863, 145 cm, kal ca 14
mm; kolvlådslock samt laddstock saknas, hanen med lagning, smärre skador.
Damages
110 SLAGLÅSSTUDSARE, PERCUSSION
RIFLE
ändrad från flintlås, lås med gravyr: Söderhamn 1748, lås
och beslag med graverad och stålskuren dekor, kolvlåda
med plunderskruv och diopter, 107 cm, kal ca 14 mm;
smärre äldre lagning
15 000 (1 829 €)
116 SÄLBÖSSA
115
4 000 (488 €)
117 FLINTLÅSSTUDSARE,
FLINTLOCK RIFLE
svensk, 1800-talets första hälft, lås
märkt RG (möjligen Reinhold Graf Örebro 1731-1767), järnbeslag, almstock,
110 cm, kal ca 21 mm
12 000 (1 463 €)
116
110
111 PERCUSSION GUN
converted from flintlock, mid 18th century (1700-talets
mitt), lock with signature marked Wiena, mounts in
brass, 134 cm; buttbox cover later, hammer and ramrod
missing, damages
2 500 (305 €)
111
117
112
112 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION GUN
ändrat från flintlås, lås signerat Meidinger, Stockholm
(Johan Frantz M 1720-1769), räfflad pipa med ägarnamn
i guld: DE LA GRANGE, järnbeslag, 132 cm
7 000 (854 €)
30 113 FLINTLÅSSTUDSARE, FLINTLOCK
RIFLE
118 SLAGLÅSSTUDSARE,
PERCUSSION RIFLE
svenskt, sent 1700-tal, järnbeslag, almstock, 129 cm, kal
ca 6 mm; hanen samt text på låset senare. Later hammer
and name on lock
5 000 (610 €)
1800-talets mitt, järnbeslag, 121 cm, kal
ca 12 mm. Damages and repairs
118
2 000 (244 €)
31
Probus
Probus
119 FLINTLOCK
B
­ LUNDERBUSS
English, second half of 18th century (1700-talets senare hälft),
lock signed BARBAR, barrel in
brass marked London, Birmingham proof marks, mounts in
brass, 73 cm; stock with damage
and small repairs
8 000 (976 €)
119
120 PERCUSSION RIFLE
English, mid 19th century
(1800-talets mitt), lock signed
R Redman, barrel London, 111
cm, cal ca 21 mm; ramrod later,
rustdamages, worn
124
3 000 (366 €)
120
121 PERCUSSION GUN
Spanish, lock with maker’s mark,
barrel with text in silver: Fabricano En Eibar Ano 1872, mounts
in iron, 98,5 cm; later ramrod,
stock with repairs
2 500 (305 €)
122 PERCUSSION RIFLE
121
ca 1850, barrel with text in silver
Morgenroth in Gernrode, half
stock, 75,5 cm, cal ca 7 mm;
hammer restored, later ramrod,
mecanism with small damages
125 OFFICERSVÄRJA, SWORD
nederländsk-svensk typ, 1620-30-tal, järnfäste med
graverad dekor, genombruten parerplåt och tumbygel,
kavellindning av järntråd, 104 cm, klinga 88,5 cm
3 000 (366 €)
123 AIR GUN
35 000 (4 268 €)
125
Austrian/German, ca 1800, 143
cm; leather on reservoir with
damage
122
5 000 (610 €)
124 AIR GUN RIFLE
ca 1850, barrel with text in gold:
GF Störmer. K.H. Hofrustmeister.
Herzberg, lock and mounts in
iron with engraving, decoration
in gold and silver, 105 cm, cal ca
10 mm
20 000 (2 439 €)
123
126 OFFICERSVÄRJA, SWORD
126
124
32 nederländsk-svensk typ, järnfäste 1620-30-tal med graverad och punsad dekor, genombruten yttre och inre parerplåt, tumbygel, monterad med klinga med etsad dekor
av ryttare och text: FÜR GOTT UND DAS VATTERLAND,
96 cm, klinga 84 cm; nitknapp samt kavellindning saknas.
Tang nut and grip bound missing
20 000 (2 439 €)
33
Probus
Probus
130
127
131
128
127 SWORD
schwedendegen, late 17th century (sent 1600-tal), hilt in iron with thumbguard, 91,5 cm, klinga 77 cm
132
4 000 (488 €)
128 RAPIER
composite, hilt in iron, blade 20th century, 135 cm, blade 113 cm
5 000 (610 €)
129 SVÄRD, SWORD
svenskt, s.k ”slagsvärd mindre”, omkring 1700, för flottan, järnfäste, klinga
med stämpel, 94 cm, klinga 72 cm, bredd 5,9 cm; senare kavellindning, klingan
med mindre hack. Gripbound later. Se Flottans handvapen, I Alm 1953-54, fig
19 Slagsvärd mindre, tillhör löjtnant O Cederlöw (identiskt exemplar)
133
60 000 (7 317 €)
134
135
130 MANSKAPSVÄRJA
svensk, m/1685 för infanteriet, 104 cm, klinga 88 cm; lindning saknas, rostskador
7 000 (854 €)
131 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, balja, 89 cm, klinga 73 cm. Small rustdamages
4 000 (488 €)
132 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, balja, 89 cm, klinga 73,5 cm
129
34 4 000 (488 €)
133 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, balja, 88 cm, klinga 73 cm
4 000 (488 €)
134 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, balja, 89 cm, klinga 74 cm
4 000 (488 €)
135 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, 88,5 cm, klinga 73,5 cm
3 000 (366 €)
35
Probus
Probus
136
137
142
138
136 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, flottans kassationsstämpel, 89,5 cm, 73,5
cm
3 000 (366 €)
137 VÄRJA
140
dansk, m/1701 för infanteriet, klinga med spår av etsad
dekor, 88 cm, klinga 72,5 cm; skador. Damages
7 000 (854 €)
143
138 SWORD
Spanish, hilt in Bilbao style, blade with date 1784
7 000 (854 €)
139 VÄRJA, SWORD
svensk, för Holstein-Gottorp, 1690-tal, för officer eller
drabant, förgyllt mässingsfäste av kavallerimodell, kavellindning av silvertråd, klinga med blodränna och dekorstämplar samt ryggställda F för hertig Fredrik av HolsteinGottorp (hertig av Holstein-Gottorp 1694-1702), 109 cm,
klinga 93 cm. Proveniens: Töjhusmuseet Köpenhamn.
Den 7 februari 1713 kapitulerade den holstein-gottorpska armékåren vid Tönning i Holstein-Gottorp, danskarna
tog som krigsbyte bl.a. 61 värjor av denna modell.
70 000 (8 537 €)
139
140 KAVALLERIOFFICERSVÄRJA, SWORD
karolinskt, tidigt 1700-tal, förgyllt mässingsfäste, klinga
med blodränna och dekorstämplar samt Karl XII:s monogram, 101 cm, klinga 84,5 cm
50 000 (6 098 €)
141 KAVALLERIMANSKAPSVÄRJA
karolinsk, fäste m/1717 för Livregementet till häst, handbygel med svärdsfejar/gelbgjutarstämpel IL (Johan Lind),
parerplåt märkt MC7 (Majorens compani), monterad
med kavalleriklinga av karolinsk standardmodell med
P-stämpel samt blodränna och dekorstämplar ox, 113 cm,
klinga 95,5 cm
60 000 (7 317 €)
144
142 MANSKAPSVÄRJA
svensk, m/1739 för kavalleriet, mässingsfäste märkt
S:S:R:MC No 23, 108,5 cm, klinga 90,5 cm
15 000 (1 829 €)
144 PALLASCH, SWORD
143 KAVALLERIVÄRJA
139
36 svensk, m/1805 för manskap vid Livregementsbrigadens
kyrassiärkår, knapp märkt 3, parerstång med stämpel
WOTK, parerplåt märkt 64NC, klinga med P-stämpel,
originalhandrem (kortad), 113 cm, klinga 95 cm; kaveltråd saknas
svensk, m/1739, mässingsfäste, parerstång med svärdsfejar/gelbgjutarstämpel, parerplåt märkt LCN:68, klinga
med P-stämpel, 103 cm, klinga 95 cm; klingan med
smärre rostskador
17 000 (2 073 €)
141
20 000 (2 439 €)
37
Probus
Probus
150
145
147
146
151
154
152
148
153 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1820-40, mässingsfäste, stålbalja, 94 cm, klinga
81,5 cm; skador. Damages
1 500 (183 €)
154 OFFICERSSABEL, SABRE
1800-talets mitt, fäste och klinga med otydlig stämpel J
Herazcek & son Kiöbenhavn, stålbalja, 92 cm, klinga 79
cm
149
145 KAVALLERIOFFICERSVÄRJA, SWORD
svensk, ca 1820-40, förgyllt fäste, 97 cm, klinga 83 cm
3 000 (366 €)
146 KOMMENDERVÄRJA, OFFICERS
SWORD
svensk, ca1740 förgyllt fäste, klinga med blodränna och
text: FERDINANDUS SANCTUS SEVILIA IN HISP, 104 cm,
klinga 87 cm, senare lindning
25 000 (3 049 €)
147 UNDEROFFICERSVÄRJA, SWORD
svensk, m/1807 för infanteriet, parerstång stämplad Morell, klinga av kavallerityp, 94 cm, klinga 80 cm
3 000 (366 €)
148 OFFICERSSABEL, OFFICER’S SABRE
svensk, 1770-tal, för dragon, förgyllt fäste, balja, 95 cm,
klinga 81 cm; smärre skador. Small damages
25 000 (3 049 €)
38 149 SABELKLINGA
ca 1780-90, etsad dekor med lilla riksvapnet, Fäderneslandet m.m, tånge med smedstämpel (troligen Solingen),
96,5 cm, klinga 84 cm
3 000 (366 €)
153
3 000 (366 €)
152 OFFICER’S SABRE
ca 1820-40, hilt and scabbard mounts in brass, scabbard
in steel, 98,5 cm, blade 84,5 cm
3 000 (366 €)
150 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, 1810-tal, fäste och balja av mässing, klinga med
etsad, blånerad och förgylld dekor av lilla riksvapnet, För
Fäderneslandet samt HS Tham (Henrik Sebastian 17941866, löjtnant vid Livregementets husarer 1815), balja
märkt Zetterberg samt krönt E (Eskilstuna), 97 cm, klinga
84 cm, pilhöjd 62 mm; smärre skador, baljan med äldre
lagning
155 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1849 för Livgardet till häst, kappa med C krönt
av kronprinskrona (kronprins Karl senare Karl XV), tysk
klinga med etsad, blånerad och förgylld dekor samt CARL
JOH. & OSCAR, balja, 97 cm, klinga 83 cm
7 000 (854 €)
10 000 (1 220 €)
151 OFFICERSSABEL, SABRE
ca 1810-20, för husar, förgyllt fäste, klinga med orientalisk dekor, 102 cm, klinga 89 cm
8 000 (976 €)
155
39
Probus
Probus
156 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1850-70, för Livregementets dragoner, förgyllt fäste och baljbeslag, 90 cm,
klinga 77,5 cm
3 000 (366 €)
157 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1850-70, för Livregementets dragoner, förgyllt fäste och baljbeslag, 90 cm,
klinga 77 cm; smärre skador
156
2 500 (305 €)
166
163
158 OFFICERSSABEL, OFFICER’S
SABRE
svensk, för husar, fäste och balja med
förgyllda beslag, handbygel med graverad
text: Pris vid Kongl. Skånska Husar Regementets Kapplöpning 1881, parerstång
märkt CAF EK, klinga med etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, 94 cm, klinga 81,5 cm; släpskon sliten
157
5 000 (610 €)
167
164
158
168
160 INFANTERIOFFICERSSABEL, SABRE
159
159 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1859 för infanteriet, klinga märkt Eisenhauer
Solingen, etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet,
balja, 87 cm, klinga 74 cm; kaveltråden lös
2 000 (244 €)
svensk, m/1859, damaskerad klinga märkt JA Henckels Solingen Eisenhaur Damaststahl, etsad dekor med
Konungen och Fäderneslandet, balja, 92,5 cm, klinga
80,5 cm; kappans avslutning saknas. Top button on hilt
missing
2 000 (244 €)
161 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1859 för infanteriet, 91 cm, klinga 78 cm
1 800 (220 €)
162 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, 1860-tal, för infanteriet, fäste märkt Morell & Co,
stålbalja, 89 cm, klinga 77 cm
2 500 (305 €)
165
163 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, 1860-tal, fäste med Karl XV:s monogram samt
spår av försilvring, troligen för skarpskyttekåren, klinga
märkt Joh Svengren Eskilstuna, balja efter 1912, 91 cm,
klinga 78 cm
2 000 (244 €)
164 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, sent 1800-tal, för infanteri, förgyllt fäste märkt
Morell & Cni, klinga med etsad dekor av Konungen och
Fäderneslandet, balja, 92,5 cm, klinga 80,5 cm
2 500 (305 €)
165 OFFICERSSABEL, SABRE
160
40 fransk modell, ca 1870, för Göteborgs skarpskyttekårs musikkår, mässingsfäste, parerplåt med dekor av tre kronor och
sköld m.m, balja, 73 cm, klinga 59,5 cm; Scabbard with dent
2 000 (244 €)
168 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, GE Svalling Rosenfors,
klinga med etsad och förgylld dekor av Konungen och
Fäderneslandet, balja, 100 cm, klinga 86,5 cm; baljan
med smärre buckla. Scabbard with small dent
166 OFFICERSSABEL, SABRE
169 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1870, för infanteri, förgyllt fäste märkt JA Ek,
klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, 86 cm, klinga 73,5 cm
162
167 SABEL, SABRE
svensk, sent 1800-tal, förgyllt fäste, klinga med etsad och
förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja
efter 1912, 91 cm, klinga 77 cm
2 500 (305 €)
161
169
1 500 (183 €)
2 000 (244 €)
svensk, m/1899 för infanteriet, tysk tillverkning, klinga
med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja
efter 1912, 92 cm, klinga 79 cm; skador. Damages
1 500 (183 €)
41
Probus
Probus
170
176
173
179
180
177
171
174
178
181 SABEL, SABRE
179 OFFICERSSABEL, SABRE
172
175
174 OFFICERSSABEL, SABRE
170 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, fäste med ägarmonogram
OÖ, E Svalling Eskilstuna, klinga med etsad och förgylld
dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912,
100 cm, klinga 86 cm; handbygeln böjd
1 800 (220 €)
171 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, E Svalling Eskilstuna,
klinga med etsad och förgylld dekor av Konungen och
Fäderneslandet, balja efter 1912, 100 cm, klinga 86 cm;
fästet med skador. Hilt with damages
1 600 (195 €)
172 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, tysk tillverkning, fäste
med ägarinitialer BTG, klinga med etsad dekor av
Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 99 cm,
klinga 85,5 cm
2 000 (244 €)
173 UNDEROFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, tysk tillverkning, balja
efter 1912, 99,5 cm, klinga 86 cm
1 500 (183 €)
42 181
svensk, m/1889 för artilleriet, hornkavel, inre styrskena
med ägarinitialer, balja, 94 cm, klinga 79,5 cm
3 000 (366 €)
175 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1889 för artilleriet, balja, 92 cm, klinga 78,5 cm;
kaveltråd samt en mindre baljskruv saknas.
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, balja
efter 1912, 107,5 cm, klinga 93 cm; defekt kaveltråd.
Gripbound defect
1 800 (220 €)
180 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet s.k bröllopssabel, balja
efter 1912, 92 cm, klinga 79 cm. Small damages
1 800 (220 €)
svensk, 1860-tal, fäste och balja med förgyllda beslag,
fäste märkt JA EK, parerplåt med Karl XV:s monogram,
tysk klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, 90 cm, klinga 77,5 cm. Proveniens: Axel Cederberg 1837-1913. Överste vid Väg- och vattenbyggnadskåren 1901, 1902-03 var han förordnad som landshövding
för Västerbottens län.
4 000 (488 €)
182 SABEL, SABRE
svensk, 1800-talets senare hälft, för jägmästare, förgyllt fäste och baljbeslag, fäste märkt GA & AD EK, tysk klinga med
etsad och förgylld dekor, 89,5 cm, klinga 76 cm. Proveniens:
Sven Cederberg 1867-1945, jägmästare i Haparanda
1 800 (220 €)
176 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1891 för trängregementena, inre styrskena med
text: Till Fanjunkare I Valentin af tacksamhet från K.F.U.M.
Stockholm, balja, svärtad 1913, 94 cm, klinga 79,5 cm
5 000 (610 €)
3 000 (366 €)
177 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, balja
1900-1912, 106 cm, klinga 92 cm
3 500 (427 €)
178 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, balja
efter 1912, 107 cm, klinga 92,5 cm; smärre skador. Small
damages
1 800 (220 €)
182
43
Probus
Probus
188 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svensk, 1800-talets mitt, fäste och baljbeslag med förgylld dekor, parerplåt med tre
kronor, ankare samt Oscar I:s monogram,
kappa med krönt C (Karl XV), släpsko i
form av delfin, 92 cm, klinga 79 cm
15 000 (1 829 €)
189 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1860-tal, benkavel, 87 cm, klinga
74 cm; skador. Damages
187
1 700 (207 €)
183
183 SABEL, SABRE
svensk, tidigt 1900-tal, för polisbefäl, fäste och balja med förgyllda
beslag, klinga med etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja, 94 cm, klinga 79,5 cm
4 000 (488 €)
184
185
186
186 UNIFORMSVÄRJA
184 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1800, fäste och balja med förgyllda beslag, 87
cm, klinga 74 cm
10 000 (1 220 €)
185 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svensk, omkring 1800, mässingsfäste med spår av förgyllning, klinga med etsad dekor, 95 cm, klinga 82 cm;
handbygeln med lagning. Hilt with repairs
4 000 (488 €)
44 svensk, m/1824 för sjöofficer, benkavel, fäste och baljbeslag av förgylld mässing, klinga med etsad, blånerad och
förgylld dekor av Karl XIV Johans monogram, Sveriges
och Norges vapen m.m, 86 cm, klinga 74 cm; kaveln med
lagning. Grip with repair, blade with small rust damages
188
190
191
191 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
14 000 (1 707 €)
189
187 UNIFORMSVÄRJA, SABRE
svensk, m/1824 för sjöofficer, benkavel, klinga med etsad,
blånerad och förgylld dekor av Karl XIV Johans monogram, Sveriges och Norges vapen m.m, 87 cm, klinga 75,5
cm
5 000 (610 €)
190 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svenska, ca 1860, förgyllt fäste och baljbeslag, munbleck
märkt JA Ek, 85,5 cm, klinga 73 cm
8 000 (976 €)
svensk, 1860-tal, fäste och balja med
förgyllda beslag, parerplåt med Karl XV:s
monogram, parerstång märkt JA Ek, 86 cm,
klinga 74,5 cm. Proveniens: Sjöofficer Anders Gustaf von Holten 1832-1869, adjutant
till Karl XV
7 000 (854 €)
45
Probus
Probus
200
193
197
201
194
198
202
199
svensk, m/1825 för kavalleriet, balja märkt Zetterberg
(Eskilstuna), nummerriktig balja 7.BS.N47, 103 cm
192 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
4 000 (488 €)
svensk, 1860-tal, fäste och balja med
förgyllda beslag, parerplåt med Karl XV:s
monogram, parerstång märkt JA Ek, klinga
märkt Joh Svengren Eskilstuna, 86 cm,
klinga 73 cm
198 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1854 för kavalleriet, nummerriktig balja efter
1912, A3 2 No 58, 104 cm; defekt kavellindning, baljan
renoverad. Damages
8 000 (976 €)
1 500 (183 €)
193 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1915, fäste märkt E Gumaelius
Stockholm, klinga med etsad dekor av
Konungen och Fäderneslandet, balja, 88
cm, klinga 75 cm
3 000 (366 €)
194 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1915, fäste märkt E Gumaelius
Stockholm, klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja, munbleck
med ägarnitialer LS, 87 cm, klinga 74 cm. 3
mm of tip missing
3 000 (366 €)
46 203
197 MANSKAPSSABEL, SABRE
195
192
199 MANSKAPSSABEL/TROOPER’S SABRE
svensk, m/1847 för kavalleriet, klinga med ankarstämpel
(Eskilstuna), 101 cm
196
195 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
1 200 (146 €)
svensk, m/1915, klinga med etsad dekor, balja, 90 cm, klinga 76,5 cm.
Blade with rustdamage
2 500 (305 €)
196 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1807 för kavalleriet, klinga märkt IA Dinger samt krönt E
(Eskilstuna), balja, 101 cm; kaveln med smärre skador. Grip with small
damages
5 000 (610 €)
200 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1864 för kavalleriet, balja, 103 cm
1 500 (183 €)
201 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1867 för kavalleriet, nummerriktig balja efter
1912, A510 No 22, 105,5 cm
1 500 (183 €)
204
202 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1867 för kavalleriet, nummerriktig balja efter
1912, A5 5 No 1, 104 cm
1 500 (183 €)
203 SABRE
svensk, m/1893 för underofficer vid kavalleriet, E Svalling
Eskilstuna, balja efter 1912, 108 cm; grip wire with damage
1 500 (183 €)
204 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, balja
efter 1912, 108,5 cm
1 200 (146 €)
47
Probus
Probus
205 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, balja
efter 1912, 109,5 cm
1 200 (146 €)
206 MANSKAPSSABEL, SABRE
205
svensk, m/1831 för artilleriet, balja, 100 cm; kaveln med
slitage
1 500 (183 €)
211
207 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1831 för artilleriet, balja, 102 cm
1 500 (183 €)
212 SABRE
Russian, pattern 1827, for
enlisted men, cavalry, brass hilt
with marks, back of blade with
text and dated 1839, 102 cm,
blade 87,5 cm
208 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1889 för artilleriet, nummerriktig balja 6 AR.1B
No 6, 95 cm
1 500 (183 €)
206
8 000 (976 €)
209 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1889 för artilleriet, balja, 95 cm
1 500 (183 €)
212
207
209
213 OFFICER’S SABRE
”golden sword”, Russian, pattern 1855 for infantry, grip in gilt brass, hilt with maker’s mark
THUNBERG and the inscription: for bravery on the
knuckle bow, scabbard, 92 cm, blade 79 cm
208
100 000 (12 195 €)
210 HUSSAR OFFICER’S SABRE
Russian, late 18th century (sent 1700-tal), hilt in brass
with monogram of Catharine II, blade with etched
decoration Vivat husar etc, 84,5 cm, blade 71,5 cm; later
scabbard mounts, hilt with minor repair
20 000 (2 439 €)
211 OFFICER’S SABRE
Russian, pattern 1809 for cavalry, hilt in gilt brass, blade
with etched decoration and text, 104 cm, blade 89 cm;
damages
15 000 (1 829 €)
213
210
48 49
Probus
Probus
215
216
220
217
221
217 SHASHKA
Russian, pattern 1881, troopers issue, hilt with regimental
and maker’s mark, blade dated 1910, 101 cm
4 000 (488 €)
218 SHASHKA
Russian, pattern 1881 for trooper’s, blade dated 1905 and
with maker’s mark, scabbard, 89 cm
218
6 000 (732 €)
219 SHASHKA
Russian, pattern 1909 for officer’s, blade dated 1877, 95
cm, blade 82 cm; pommel missing
214
214 S:T ANNE SABRE
Russian, pattern 1909 for cavalry officer, hilt with text:
for bravery, cap with monogram, Alexander III and S:t
Anne badge in enamel, blade with maker’s mark PD
Lüneschloss Solingen, etched decoration with monogram
of Alexander III and the Russian eagle, part of portepe,
scabbard, 102 cm, blade 86,5 cm
150 000 (18 293 €)
50 2 000 (244 €)
215 SHASHKA
220 COSSACK SHASHKA
Russian, pattern 1881, troopers issue, hilt with maker’s
mark, blade dated 1915, scabbard, 95,5 cm
Russian, pattern 1881, blade with date 1944, scabbard
with mounts in brass and iron, 92,5 cm
6 000 (732 €)
4 000 (488 €)
216 SHASHKA
221 SHASHKA
Russian, pattern 1881, troopers issue, hilt with regimental
and maker’s mark, blade dated 1897, scabbard, 89 cm
4 000 (488 €)
Russian, blade dated 1941, 93,5 cm
219
2 000 (244 €)
51
Probus
Probus
227 MANSKAPSSABEL
norsk, m/1857-66 för kavalleriet, järnfäste, klinga med
Kongsbergs stämpel 1860 samt Karl XV:s monogram,
balja, 105 cm; kavellädret med slitage, klingan med
smärre hack
3 000 (366 €)
228 BLÜCHERSABRE
227
Prussian, pattern 1811 for cavalry, hilt with mark A.M.
XVI.1.74, scabbard, 94,5 cm
2 500 (305 €)
229 SABRE
French, pattern 1829 for horse artillery, hilt in brass with
marks, scabbard, 94 cm
222
1 500 (183 €)
230 OFFICER’S SABRE
222 OFFICER’S SABRE
228
Bulgarian, ca 1910, hilt in brass
with Russian maker’s mark, blade
by E & F Hörster Solingen, etched
decoration with text and the
monogram of Ferdinand I, 84 cm;
blade 70,5 cm
English, pattern 1803 for light infantry, blade with
etched decoration, 86 cm, blade 73 cm; scabbard with
repair and damages
3 000 (366 €)
231 OFFICER’S SABRE
probably German, early 19th century (tidigt 1800-tal),
blade with etched decoration, 98 cm, blade 85 cm; blade
with small nicks
25 000 (3 049 €)
2 500 (305 €)
223
229
232 OFFICER’S
SABRE
ca 1820, hilt in iron,
scabbard in steel with
monogram, 99 cm,
blade 85,5 cm; one
scabbard ring with
mount missing, damages
224
3 000 (366 €)
230
226
225
225 NAVAL OFFICER’S SWORD
223 NAVY OFFICER’S SABRE
English, ca 1830-40, gilded hilt and scabbard mounts,
blade with etched decoration, 93 cm, blade 78,5 cm
7 000 (854 €)
224 NAVY OFFICER’S SABRE
French, pattern 1837, blade Klingenthal 18(42?) gilded
hilt and scabbard mounts, 90 cm, blade 77 cm; sabre does
not fit the scabbard
3 000 (366 €)
52 French style, mid 19th century (1800-talets mitt), hilt
and scabbard mounts in brass, 83 cm, blade 69,5 cm; one
scabbard ring with mount missing
2 000 (244 €)
226 SWORD
early 18th century, hilt in brass, 98 cm, blade 83 cm; grip
later, hilt with repairs, blade with heavy rustdamages,
excavaited in Skåne, Danish?
2 000 (244 €)
231
232
53
Probus
Probus
233 OFFICER’S SWORD
German, hilt in brass, etched blade EISENHAUR, with
decoration and text: Aufplanzen der ersten preuss. fahne
auf den ersfürmden DÜPPELER SCHANZEN am 18 sen
April 1864, 100 cm, blade 83,5 cm
7 000 (854 €)
234 OFFICER’S SABRE
second half of the 19th century, hilt in white metal with
bone grip, etched, gilded and blued blade Eisenhaur
Damaststahl, Sachsen coat of arms etc, scabbard, 90,5 cm,
blade 75,5 cm; end of blade with severe rustdamages
238
239
4 000 (488 €)
235 SABRES (2)
German, ca 1900, hilt in brass with Garde star, 84 cm;
Austrian, hilt in steel, 90,5 cm
1 500 (183 €)
236 OFFICER’S SABRE
Prussian, pattern 1856 for artillery, blade with etched
decoration and text: 1 Gardefeld Artill.Regt. on blue
background, scabbard, 93,5 cm, blade 81 cm. Scabbard
with rustdamages
239 OFFICER’S SABRE
first half of the 19th century (1800-talets första hälft), hilt
and scabbard mounts in brass, 81 cm, blade 67,5 cm
2 500 (305 €)
237 OFFICERSSABEL, SABRE
dansk, 1900-tal, fäste och balja med förgyllda beslag,
klinga märkt Magasin de Nord/Kjöbenhavn, balja, 95 cm,
klinga 82 cm
233
2 500 (305 €)
240
240 SMALL SWORD
mid 18th century (1700-talets mitt), hilt in gilt brass,
enameled grip, blade with etched decoration and text:
Pro Aris et focis, 90 cm, blade 77 cm; grip with damages
and repair
2 000 (244 €)
5 000 (610 €)
241 ORDENSVÄRJA, SMALL SWORD
1800-tal, mässingsfäste, 88,5 cm, klinga 72,5 cm
3 000 (366 €)
241
236
242 ÄMBETSMANNAVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, empire, fäste och balja med förgyllda beslag,
klinga med etsad, blånerad och förgylld dekor av lilla
riksvapnet samt F V Stierneman (Fredrik Vilhelm 17931860, kronomagasinsförvaltare och grosshandlare i Norrköping), munbleckets hake med unionsvapen, 96 cm,
klinga 82 cm; baljan med smärre skador
7 000 (854 €)
234
237
238 SABRE
Austrian, early 20th century, blade with maker’s mark
and etched decoration, scabbard, 89 cm, klinga 75 cm
235
54 242
2 000 (244 €)
55
Probus
Probus
243
244
243 ÄMBETSMANNAVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, empire, fäste och balja med förgyllda beslag, 95
cm, klinga 80 cm; smärre skador. Small damages
3 500 (427 €)
249
244 ÄMBETSMANNAVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, 1800-talets mitt, fäste och balja med förgyllda
beslag, klinga märkt med krönt W (Wedevågs bruk) samt
smedstämpel, 96 cm, klinga 82,5 cm; senare lindning,
baljan bruten. Gripbound later, scabbard broken
3 000 (366 €)
250
250 CIVIL CERVANT’S SMALL SWORD
Russian, pattern 1855, shell with Imperial eagle, scabbard, 78 cm, blade 66 cm; scabbard broken
4 000 (488 €)
245
251 CIVIL CERVANT’S SMALL SWORD
Dutch, circa 1900, silver-plated hilt and scabbard mounts,
91 cm, blade 77 cm
251
1 700 (207 €)
247
246
252 FLINTLÅSPISTOL, FLINTLOCK PISTOL
svensk, m/1704 för kavalleriet, lås med smedstämpel EE,
pipa med märkning BROL C N41, 54 cm; stocken med lagningar, senare framstock, renoverad
8 000kr (976 €)
252
248
245 ÄMBETSMANNAVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, empire, förgyllt fäste, 94 cm, klinga 79 cm. One
grip plate later
2 000 (244 €)
248 DRESS SABRE
svensk, empire, förgyllt fäste med tre kronor, 92 cm,
klinga 78,5 cm
Hungarian, mid-late 19th century (mitten-sent 1800-tal),
hilt and scabbard mounts in gilded brass, blade with
etched decoration with the crowned monogram of Franz
Joseph and with the Austrian-Hungarian coat of arms, 89
cm, blade 75 cm
247 ÄMBETSMANNAVÄRJA, SMALL SWORD
249 SMALL SWORD
246 VÄRJA, SMALL SWORD
10 000 (1 220 €)
1 200 (146 €)
svensk, empire, fäste och balja med förgyllda beslag, 95,5
cm, klinga 81 cm
4 000 (488 €)
56 253 FLANKÖRPISTOL,
FLINTLOCK PISTOL
svensk, m/1807 för kavalleriet,
47 cm, löskolv 40 cm
French, ca 1816, hilt in gilt brass, blade with etched decoration, 91 cm, blade 78,5 cm
1 500 (183 €)
253
7 000kr (854 €)
57
Probus
Probus
255
254
254 FLANKÖRPISTOL, FLINTLOCK PISTOL
svensk, m/1807 för kavalleriet, 47 cm; lagningar och skador. Damages and repairs
2 500kr (305 €)
255 FLANKÖRPISTOL, FLINTLOCK PISTOL
svensk, m/1807 för kavalleriet, pipa märkt NT (Norrtälje
faktori), kolv märkt 3/3, 47 cm; näsband saknas, skador
259
3 000kr (366 €)
260
262
261
256
263 STUDSARPISTOL,
PERCUSSION ­RIFLED PISTOL
256 FLINTLÅSPISTOLER, A PAIR OF
FLINTLOCK PISTOLS
svensk, m/1850 för kavalleriet, Carl Gustafs
stad 1852, nr 1925, stock märkt 5R L S No
49, 46 cm, nummerriktig löskolv 30 cm
svenska, m/1820 för kavalleriet, Carl Gustafs stad,
nr 2005 och 2006, stockar med datering 1837,
41 cm; studsarpistolen med smärre skada vid
kolvkappan
4 000kr (488 €)
264 STUDSARPISTOL, RIFLED
PERCUSSIONPISTOL
25 000kr (3 049 €)
257 FLANKÖRPISTOL, FLINTLOCK
PISTOL
svensk, m/1820 för kavalleriet, 42 cm
257
5 000kr (610 €)
258 FLINTLÅSPISTOL, FLINTLOCK
PISTOL
svensk, m/1738-1820 för Livgardet till häst, kolvkappa märkt 5/73, 42 cm
5 000kr (610 €)
259 FLINTLÅSPISTOL, FLINTLOCK
PISTOL
svensk, m/1738-1820 för kavalleriet, nr 284, kolvkappa med nr 4/48, 42 cm
258
58 3 500kr (427 €)
svensk, m/1850, Carl Gustafs stad 1856, nr
277, 46 cm
263
260 FLANKÖRPISTOL, PERCUSSION PISTOL
svensk, m/1820-49, 42 cm
3 000kr (366 €)
3 000kr (366 €)
261 FLANKÖRPISTOL, PERCUSSION
PISTOL
svensk, m/1820-57, nr 624, 41 cm
3 000kr (366 €)
262 SLAGLÅSPISTOLER, A PAIR OF
PERCUSSION PISTOLS
svenska, m/1850 för kavalleriet, Carl Gustafs stad 1856,
studsarpistol med nr 523, flankörpistol med nr 524, 46 cm
10 000kr (1 220 €)
264
59
Probus
Probus
265 STUDSARPISTOL, RIFLED
PERCUSSIONPISTOL
svensk, m/1850 för kavalleriet, Huskvarna faktori
1852, nr 363, stock märkt 6R2S No 85, 46 cm. Two
screws missing, damages
2 000kr (244 €)
266 FLANKÖRPISTOL, PERCUSSION
PISTOL
265
svensk, m/1850 för kavalleriet, Huskvarna faktori
1856, nr 38, 46 cm, sammanhörande löskolv, nr 37,
30 cm. One screw missing
270
5 000kr (610 €)
267 FLANKÖRPISTOL, PERCUSSION
PISTOL
svensk, m/1850 för kavalleriet, Huskvarna faktori,
nr 1824, stock märkt 6R 10S No 29, 46 cm, sammanhörande löskolv, nr 1823, 30 cm; kolvkappans
ring saknas
275 FLINTLOCK
PISTOL
4 000kr (488 €)
266
268 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION
PISTOL
svensk, reparationsmodell 1833 för flottan, lång
variant, 47 cm; hanen stannar ej i avfyrningsläge,
bälthake saknas, skador. Belthook missing, damages
mid 18th century (1700-talets
mitt), mounts in iron, 45 cm;
shortened
5 000kr (610 €)
271
275
4 000kr (488 €)
269 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION
PISTOL
svensk, m/1854 för flottan, Huskvarna faktori 1855,
nr 634, flottans kassationsstämpel, 41 cm
267
276 FLINTLOCK
PISTOL
5 000kr (610 €)
270 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION
PISTOL
272
mid 18th century (1700-talets mitt), hussar type,
mounts in brass, 55 cm;
frizzen and end of butt cap
later, escutcheon with later
engraving, damages and
repairs
svensk, m/1854 för flottan, Huskvarna faktori 1855,
nr 1079, 41 cm. Small chip on forend stock
4 000kr (488 €)
271 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION
PISTOL
6 000kr (732 €)
svensk, m/1854 för flottan, Huskvarna faktori 1855,
nr 185, 41 cm; kolv med lagning. Stock with repair
268
4 000kr (488 €)
272 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION
PISTOL
273
svensk, m/1854 för flottan, Huskvarna faktori 1859,
nr 148, 41 cm
4 000kr (488 €)
273 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION
PISTOL
274 PERCUSSION PISTOL
svensk, m/1845 för flottan, Huskvarna faktori, nr 575,
flottans kassationsstämpel, 41 cm; Stock with damages,
ramrod later
svensk, m/1845 för flottan, Huskvarna faktori
1848, nr 433, 40 cm. Butt broken and with repairs,
ramrod missing
269
60 2 500kr (305 €)
274
3 000kr (366 €)
276
61
Probus
Probus
282
282 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
svenskt, m/1799, 146 cm, bajonett, 71 cm
(skruv saknas). Bayonet screw missing
3 500kr (427 €)
277 FLINTLOCK PISTOL
283
Russian, lock-plate with marks Thula 1813,
mounts in brass, 43 cm; pommel cap with later
spurs, lock screws later
283 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
svenskt, m/1799, 146 cm; kolvkappan saknas,
smärre stockskador. Butt cap missing, small
stock damages
20 000kr (2 439 €)
3 000kr (366 €)
277
284 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
284
svenskt, reparationsmodell 1805, lås m/1716,
146 cm
3 500kr (427 €)
285 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
svenskt, reparationsmodell 1805, 146 cm. Small
damages
4 000kr (488 €)
279
278
278 FLINTLOCK PISTOLS (2)
English, ca 1800, Sea service, Tower, 48 cm; parts missing,
stock with repairs
5 000kr (610 €)
279 PERCUSSION PISTOL
285
Danish, pattern 1849 navy, lock and barrel with date and
number 1850-152, 34 cm; hammer and ramrod old replacements, belthook missing
286 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
svenskt, reparationsmodell 1805, 147 cm
3 000kr (366 €)
3 000kr (366 €)
287 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
svenskt, reparationsmodell 1805, 146 cm
286
3 000kr (366 €)
288 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
svenskt, reparationsmodell 1805, 146 cm, ramrod missing damages
3 500kr (427 €)
280
280 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
GUN
287
svenskt, m/1762, 149 cm; smärre stocklagning
5 000kr (610 €)
281 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
svenskt, m/1775, 147,5 cm. Damages
281
62 3 000kr (366 €)
288
63
Probus
Probus
296 SLAGLÅSSTUDSARE,
PERCUSSION RIFLE
289 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
omändrad från flintlås, m/1788 för Savolax jägare, mässingsbeslag, kolvkappa märkt SC90,
119 cm; kolvlådslock saknas, stockskador. Butt
box cover missing, damages
svenskt, tidigt 1800-tal, reparationsmodell troligen för Gotlands nationalbeväring, 124 cm,
bajonett 47 cm; näsband m/1815, skador
3 500kr (427 €)
8 000kr (976 €)
295
289
290 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
290
svenskt, m/1815, Huskvarna faktori, sidbleck
märkt LGR:2C No 25, 146 cm, tillhörande bajonett med märkning. Stock with minor cracks
296
4 000kr (488 €)
291 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
svenskt, m/1815, sidbleck märkt 2LGR:6 Cno
81, 146 cm; One brass band later
3 500kr (427 €)
291
292 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
297
svenskt, m/1815, Norrtälje faktori, 146 cm;
stocken med skador och lagningar. Stock with
damages and repairs
297 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION
GUN
2 500kr (305 €)
svenskt, lås av Gernandts konstruktion, pipa
märkt med krönt C (Carl Gustafs stad) nr 201,
149 cm. Historik: Den 19 december 1838 befalldes att 400 gevär av Gernandts konstruktion skulle tillverkas för anställande av prov i
större skala
293 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
292
svenskt, m/1815, näsband m/1775, 146 cm,
ramrod missing
3 500kr (427 €)
294 FLINTLÅSGEVÄR ,FLINTLOCK
MUSKET
298
298 KADETTGEVÄR, PERCUSSION
GUN
svenskt, reparationsmodell 1815, 145 cm;
smärre stockskada. Small stock damage
svenskt, m/1845, Huskvarna faktori 1846, nr
149, 124 cm
3 500kr (427 €)
293
3 000kr (366 €)
295 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
svenskt, m/1826, Huskvarna faktori, kolv med
märkning 4CN79, kolvkappa med nr 849, 130
cm
6 000kr (732 €)
299
4 000kr (488 €)
299 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION
RIFLE-MUSKET
svenskt, m/1815-45, Huskvarna faktori, nr 645,
146 cm
2 500kr (305 €)
300 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION
GUN
svenskt, m/1815-45, Norrtälje faktori, nr 581,
147 cm; senare laddstock, smärre spricka.
Ramrod later, stock with small crack
294
64 300
2 000kr (244 €)
65
Probus
Probus
301 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION
GUN
310 KAMMARLADDNINGSGEVÄR,
CHAMBER LOADING RIFLE
svenskt, m/1845-54, Huskvarna faktori 1846,
nr 59, 146 cm
svenskt, m/1851 för flottan, nr 46, 124 cm
4 000kr (488 €)
5 000kr (610 €)
311 FLINTLOCK MUSKET
302 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION
RIFLE-MUSKET
301
svenskt, m/1855, PJ Malherbe & Cie a Liege, nr
694, 122 cm
307
2 500kr (305 €)
English, lock dated 1790 and marked Denshaw, Eastindia comp, 138 cm, barrel 98 cm;
forend stock with damage
svenskt, m/1845 för flottan, Huskvarna faktori
1845, nr 64, 125 cm
4 000kr (488 €)
3 000kr (366 €)
304 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION
GUN
4 000kr (488 €)
312 FLINTLOCK MUSKET
303 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION
GUN
302
English, ca 1800, Tower, 139 cm, barrel 99,5
cm; ramrod and small part of forend stock
missing, middle ramrodpipe later
308
313 FLINTLOCK MUSKET
Tower, circa 1800, Swedish stock, 139 cm.
Ramrod missing
4 000kr (488 €)
svenskt, m/1845 för flottan, Carl Gustafs stad
1853, nr 669, 127 cm, bajonett med datering
1853 samt kassationsstämpel, 55,5 cm
3 000kr (366 €)
305 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION
GUN
303
svenskt, m/1845 för flottan, Carl Gustafs stad
1845, nr 1035, 127 cm; laddstock saknas. Ramrod missing
309
2 000kr (244 €)
306 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION
GUN
svensk, m/1845 för flottan, Carl Gustafs stad
1854, nr 244, 126 cm; laddstock saknas. Ramrod missing
304
2 500kr (305 €)
310
307 KAMMARLADDNINGSGEVÄR,
CHAMBER LOADING RIFLE
svenskt, m/1851 för flottan, nr 471, stock med
datering 1854, 123 cm
4 000kr (488 €)
308 KAMMARLADDNINGSGEVÄR,
CHAMBER LOADING RIFLE
305
svenskt, m/1851 för flottan, Carl Gustafs stad,
nr 244, stock med datering 1858, 124 cm
4 000kr (488 €)
309 KAMMARLADDNINGSGEVÄR,
CHAMBER LOADING PERCUSSION
RIFLE
311
svenskt, m/1851 för flottan, nr 203, 124 cm;
stock with cracks
3 000kr (366 €)
306
66 312
313
67
Probus
Probus
319 ÄNTERYXA
svensk, m/1780 för flottan, skaft med
äldre målning från brukstid, 96 cm
3 000 (366 €)
320 ÄNTERYXA
svensk, m/1780 för flottan, 92 cm
2 000 (244 €)
318
321 ÄNTERYXA
svensk, m/1780 för flottan, 96 cm
314
314 FLINTLOCK MUSKET
Prussian, second half of the 18th century, lock POTZDAMMAGAZ, escutheon with FR, mounts in brass, butt with
mark MvE, 144,5 cm, 104,5 cm barrel. Stock with repairs,
ramrod missing
8 000kr (976 €)
2 500 (305 €)
322 ÄNTERYXA
315 PERCUSSION GUN
svensk, m/1780 för flottan, dekorstämpel, 88 cm
Russian, composite, lock with maker’s
mark Thula 1780, buttcap with the
monogram of Chatarina II, mounts in
brass, 110 cm
319
2 500 (305 €)
323 HUGGARE, CUTLASS
svensk, m/1748, parerstång märkt Morell, balja, 74,5 cm;
parerstången med spricka, handbygeln med lagning.
Damages and repairs
4 000kr (488 €)
2 500 (305 €)
324 HUGGARE, CUTLASS
320
svensk, m/1748, fäste med tillverkarstämpel TALEN,
klinga med P-stämpel, 77 cm
1 500 (183 €)
325 HUGGARE, CUTLASS
315
321
m/1757 för infanteriet, mässingsfäste, rester av Adolf
Fredriks namnchiffer på klingans båda sidor, balja, 74
cm. Proveniens: Olof P. Bergs samling. Historik: Denna
huggare är såvitt vi känner till det enda exemplaret med
ursprunglig klinga som inte är omslipad 1856.
6 000 (732 €)
316 HILLEBARD
316
omkring 1600, av Arboga-tillverkning, smedstämpel, 231 cm; senare
skaft och styrskenor. Jämför: Vapenindustrierna i Arboga under äldre
vasatid, 1939 sid 116, tre hillebarder ur Philipus hillebardssmeds
produktion med identisk stämpel.
Philipus Osterreich, verksam 15671609, är den ende Arboga-smeden
med känd bevarad tillverkning
322
325
7 000 (854 €)
317 HILLEBARD
omkring 1600, blad med genombruten dekor, 242 cm
323
326 HUGGARE, CUTLASS
svensk, m/1856, klinga med P-stämpel, balja, 74 cm
1 500 (183 €)
3 000 (366 €)
318 BARDISAN
317
68 svensk, 1700-tal, för underofficer,
smedstämpel, 200 cm
2 500 (305 €)
324
326
69
Probus
Probus
328 HUGGARE, CUTLASS
svensk, m/1810 för Gotlands nationalbeväring, 82 cm,
balja
3 000 (366 €)
327
329 FASKINKNIVAR, 2 st
svenska, m/1848, baljor, 58 cm
1 500 (183 €)
330 FASKINKNIV, HUGGARE
svensk, m/1848 med balja, 58 cm; huggare, cutlass,
svensk, m/1856 med balja, 72 cm
328
1 500 (183 €)
335
331 HUGGARE, CUTLASS
svensk, m/1856 med träkavel, balja, 73 cm
1 000 (122 €)
332 HUGGARE, CUTLASS
svensk, m/1903 för kustartilleriet, ändring av sabelbajonett m/1867, parerstång märkt VKAR 390, balja med
bärläder, 63 cm
329
1 500 (183 €)
333 HUGGARE, CUTLASS
336
340 HUNTING SWORD
svensk, m/1885 för underofficerskorpral vid flottan, E
Svalling Eskilstuna, munbleck märkt nr 39, balja, 67 cm
second half of the 18th century (1700-talets senare hälft),
hilt with mounts in silver, quillons with maker’s marks,
green-stained spirally carved grip in horn, 78 cm
2 000 (244 €)
334 HUGGARE, CUTLASS
330
svensk, m/1885 för underofficerskorpral vid flottan, E
Svalling Eskilstuna, munbleck märkt nr 111, balja, 67 cm
337
5 000 (610 €)
1 700 (207 €)
335 FÅNGVÅRDSHUGGARE,
COMBINATION WEAPON
331
svensk, m/1865, kombinationsvapen med tvåpipig slaglåspistol, CG Granberg nr 67, balja, 51 cm; en kavelplatta
med komplettering. One grip plate with repair
20 000 (2 439 €)
336 FÅNGVÅRDSHUGGARE,
COMBINATION WEAPON
332
svensk, m/1865, kombinationsvapen med tvåpipig slaglåspistol, CG Granberg nr 9, balja, 50,5 cm; en kavelplattas
övre del saknas. Small part of one grip plate missing
338
15 000 (1 829 €)
337 FÅNGVÅRDSHUGGARE, CUTLASS
333
svensk, m/1865, balja med bärläder, 77 cm
1 200 (146 €)
338 HIRSCHFÄNGARE, HUNTING SWORD
339
svensk, ca 1900, fäste och balja med förgyllda beslag, 59 cm
5 000 (610 €)
334
339 HUGGARE, CUTLASS
327 HUGGARE, CUTLASS
svensk, m/1856, balja, 76 cm
70 1 500 (183 €)
svensk, sent 1800-tal, förgyllt fäste, klinga märkt GE Svalling & Co Mölntorp, 67,5 cm
1 000 (122 €)
340
71
Probus
Probus
341 HIRSCHFÄNGARE,
HANGER
mid 18th century, hilt in brass,
blade with etching, 63 cm
3 000 (366 €)
342 A COMBINED
HUNTING SWORD
AND FLINTLOCK
PISTOL
346
18th-20th century, composite,
68 cm
341
2 500 (305 €)
347
348
342
349
343 JÄGARHIRSCHFÄNGARE, HANGER
Danish, m/1801, hilt marked B.1.BC.19, scabbard, 74 cm;
minor damages
2 000 (244 €)
343
English, pattern 1804, Swedish pattern 1849 for the navy,
blade with crown-stamp, 84 cm
omkring 1800, mässingsfäste, 75 cm, klinga 61,5 cm.
Historik: Nederländsk sabel av den modell som brukades
av danskt infanteri under franskt befäl, general Gratien,
i striden mot tyska von Schills husarkår i den svenska
staden Stralsund den 31 maj 1809. Sabeln användes
senare dels i danska flottan och dels i Norge som underofficersvapen. Litteratur: Göta vapenhistoriska sällskaps
småskrift nr 11 1992. Stralsundssabeln och von Schill av
Olof P. Berg
346 CUTLASS
350 FOOT ARTILLERY SWORD
344 HANGER
Danish, pattern 1801 for light infantry, hilt in brass, 76 cm
2 000 (244 €)
345 CUTLASS
1 700 (207 €)
344
Austrian, for the navy, blade with date 1849 and eagle,
scabbard, 79 cm
4 000 (488 €)
347 CUTLASS
Danish, pattern 1849 for the navy, hilt in iron, 78 cm;
gripbound later
3 000 (366 €)
348 CUTLASS
Switzerland, ca 1800, hilt in iron, blade with etched decoration of a bear (Bern), 76 cm
345
72 349 STRALSUNDSSABEL
2 000 (244 €)
350
3 000 (366 €)
American, pattern 1833, hilt in brass, 64 cm; blade with
small nicks
2 000 (244 €)
351
351 SWORD
French, pattern 1831, hilt in brass, Manuf Royal de Klingenthal, 63 cm
1 500 (183 €)
352 SWORD
mid 19th century (1800-talets mitt), hilt in brass, scabbard, 58 cm
1 200 (146 €)
352
73
Probus
Probus
353 CUTLASS
Russian, pattern 1834 for pioneers, hilt dated 1846,
63,5 cm
2 000 (244 €)
354 CUTLASS
Russian, hilt in brass 1832, 66,5 cm
353
2 000 (244 €)
355 BEBOUT
Russian, pattern 1907 for artillery, blade with maker’s
mark and dated 1917, scabbard, 59 cm
359
3 000 (366 €)
356 BEBOUT
Russian, pattern 1907 for artillery, blade with maker’s
mark and dated 1916, scabbard, 59 cm; lower scabbard
mount with later tip
2 500 (305 €)
354
357 NAVAL OFFICER’S DIRK
Russian, ca 1900, guard with maker’s mark, blade by F
Fichte Solingen with etched decoration, scabbard, 45 cm
12 000 (1 463 €)
360
355
356
361
362
357
359 NAVAL OFFICER’S DIRK
358 NAVAL OFFICER’S DIRK
Russian, ca 1900, crossguard with maker’s mark, scabbard, 36 cm
5 000 (610 €)
Russian, early 20th century (tidigt 1900-tal), grip with the
emblem of S:t Anne, blade with etched decoration, scabbard, 38,5 cm
8 000 (976 €)
360 PRESENTATION DAGGER
Danish, 1861, silver-plated, scabbard with maker’s mark
GREEN, the monogram of Fredrik VII (King 1848-1863)
IFC Teisner D 21de August 1861 etc, 32 cm
8 000 (976 €)
361 SJÖOFFICERSSTICKERT, NAVAL
OFFICER’S DIRK
svensk, ca 1870, mässingsmontering, balja, 27,5 cm
358
74 4 000 (488 €)
363
362 SJÖOFFICERSSTICKERT
svensk, m/1878, kavel av ebenholts, förgyllda beslag,
parerstång och doppsko med nr 17, 28,5 cm;Leather on
scabbard brooken
3 000 (366 €)
363 STICKERT, AIR FORCE DAGGER
svensk, m/1930, med skärp, 34 cm. Scabbard slightly short
3 000 (366 €)
75
Probus
Probus
365 NAVY OFFICER’S DIRK
German, early 20th century (tidigt
1900-tal), nickel plated blade with
etched decoration, scabbard, 37,5
3 000 (366 €)
367
366 DAGGER
Government forces, Czechoslovakia,
Protectorate of Bohemia and Moravia, model 1939, mounts in brass,
blade with maker’s mark A.MRAZEK
SLANY, 33,5 cm
375
13 000 (1 585 €)
367 PLUG BAYONET
South European, 19th century (1800tal), mounts in iron, 36 cm
1 500 (183 €)
368 BAYONET
376
Prussian, pattern 1860, blade with
maker’s mark W Clauberg Solingen,
FW 61, 63 cm
375 BAYONETS (2)
Japanese, type 30, scabbards,
51 cm
3 000 (366 €)
1 000 (122 €)
365
376 BAYONETS (2)
369 BAYONET
Prussia, pattern 1860, Clauberg Solingen, hilt 5463,
scabbard mount Sb4 138.,
63,5 cm
2 000 (244 €)
Japanese, type 38, late war,
wooden scabbards, 51 cm
1 000 (122 €)
368
369
377 BAYONET
370
Swedish, fm 1915 (trial bayonet
with long blade and pommel),
hilt witn no 019, scabbard with
no 068, 58,5 cm
370 BAYONET
Wurtemberg, pattern 1859,
Gebr. Weyersberg Solingen,
scabbard, 60 cm; seam on
scabbard defect
3 000 (366 €)
374
6 000 (732 €)
371
371 BAYONET
Danish, m/1867, mounts in
iron, blade by Weyersberg
Kirschbaum & Cie Solingen,
scabbard, 68 cm; tip of blade
with rustdamages
2 000 (244 €)
364 REGIMENTAL
DIRK
372 BAYONET
Scottish, mounts in gilded
brass, maker’s mark Meyer
& Mortimer, blade with etched decoration of maker,
71st Highland Light Infantry, 13 battle honours etc,
scabbard with regimental
badge on top mount,
accessories, 49 cm; blade
with minor rustdamage
364
76 20 000 (2 439 €)
372
377
Swiss, pattern 1887, blade
marked SJC Neuhausen,
saw-back, scabbard, 59,5 cm;
small rustdamage
1 000 (122 €)
373
373 BAYONET
German, pattern 98, blade
marked Erfurt with saw-back,
scabbard, 38,5 cm
366
1 000 (122 €)
378
378 BAYONET
374 BAYONET
Russian, pattern 1936 Simonov, scabbard, 44 cm
8 000 (976 €)
svensk, m/1915 för flottan, klinga med tillverkare E A B
(Erik Anton Berg Eskilstuna), balja, 63 cm
1 500 (183 €)
77
Probus
Probus
379
380
390
381
382
383
384
379 BAYONET
382 BAYONETS (3)
svensk, m/1915 för flottan, klinga med tillverkare E A B
(Erik Anton Berg Eskilstuna), balja, 63 cm
1 500 (183 €)
380 BAYONET
1700-tal, 67 cm (shortened, screw later); m/1747-89, 69
cm; m/1791, 71 cm; hylsa med förstärkning; rostskador.
Rustdamages
1 500 (183 €)
svensk, m/1915 för flottan, klinga märkt E AB, balja, 63
cm
383 BAYONET
381 HYLSBAJONETTER, 3 st
384 BAYONETS (2)
1 200 (146 €)
svenska, sent 1700-tal, 71-72,5 cm
2 000 (244 €)
387
svensk, till gevär m/1826, 69,3 cm. Small rustdamages
1 200 (146 €)
svenska, m/1851 för kammarladdningsgevär, 55 cm resp.
m/1855 för miniegevär, 61 cm
800 (98 €)
391
388
388 VISOR HELMET
ca 1900, etched decoration
1 500 (183 €)
389 KASK
385 HARNESK, BREAST
PLATE
danskt, m/1701 i bruk till 1763,
för kavalleriet
svensk, m/1845 för infanterimanskap; emblemet med
liten skada. Badge with
dent
2 500 (305 €)
6 000 (732 €)
386 BREASTPLATE
late 18th- early 19th century
(sent 17- tidigt 1800 tal)
5 000 (610 €)
387 MORION
ca 1600, two-piece construction
385
78 386
10 000 (1 220 €)
389
390 DRAGONHJÄLM
svensk, m/1886 för manskap; skador. Damages
1 500 (183 €)
391 KÄPPI
svensk, m/1880 för officer vid Norrlands artilleriregemente, knutskärp. Proveniens: Kapten Otto Theodor Schiöler
2 000 (244 €)
392
392 SABELTASKA
svensk, för manskap vid Smålands husarer, taskan
m/1849, senare montering med äldre emblem
5 000 (610 €)
79
Probus
Probus
394
399
393
395
400
401
396
397
393 SABELTASKA
svensk, m/1849 för manskap vid Smålands husarer, insida
märkt IV 5 95 (Staby skvadron, Sulegång Misterhult s-n
Tunaläns härad)
2 000 (244 €)
394 KARTUSCHLÅDA, CARTRIDGE BOX
svensk, 1820-30-tal, för officer vid Smålands husarer, lockets insida märkt HMÖ INER, 9x19 cm; locket löst, bäröglor
saknas, skador
4 000 (488 €)
395 KARTUSCHLÅDA, CARTRIDGE BOX
398 KARTUSCHLÅDA, CARTRIDGE BOX
svensk, m/1893 för officer vid Norrlands artilleriregemente, med rem. Proveniens: Kapten Otto Theodor Schiöler
399 EPÅLETTER, 1 par
svenska, m/1817 för fanjunkare vid Livregementets grenadjärer, tillverkarstämpel Morell & Cni
1 500 (183 €)
400 EPÅLETTER, 1 par
svenska, sent 1800-tal, för poliskommissarie i Stockholm,
tillverkarstämpel Morell & Cni
1 500 (183 €)
svensk, för officer vid Svea artilleriregemente och kavalleri enligt 1836 års rulla, 10x16 cm
3 000 (366 €)
404
Russian, ca 1900, for cavalry officer
svensk, m/1859 för officer vid Wendes artilleriregemente,
9x16,5 cm; emaljen med lagning, locket med hål från
tidigare emblem
6 000 (732 €)
402 HELMET
3 000 (366 €)
German, pattern 1918; part of strap missing
397 KARTUSCHLÅDA, CARTRIDGE BOX
1 500 (183 €)
Russian, pattern 1938; lining missing
398
404 DRUM
405
WWI-period, brass with maker’s mark McKechnie Music
Co Ottawa 1916, 39 cm high, diameter 37 cm
1 500 (183 €)
405 ANFADERSFIGUR
403 HELMET
svensk, m/1847 för officer vid Livgardet till häst, försilvrad
80 403
401 EPAULETTES, A PAIR
396 KARTUSCHLÅDA, CARTRIDGE BOX
5 000 (610 €)
402
1 500 (183 €)
1 500 (183 €)
Sepic River, Nya Guinea, höjd 51 cm
3 000 (366 €)
81
Probus
Probus
413
407
415
414
416
417
408
421
411
409
406
418
406 NAPOLEON
419
Skulptur brons, signerad, 31 cm
4 000 (488 €)
407 NAPOLEON
Relief, Senempire,brons delvis förgylld, 13,5 cm
3 000 (366 €)
408 SHOULDER STOCK
from a double barreled flintlock
gun, French, ca 1800, mounts in silver with French maker’s mark, 39,5
cm; damages
420
415 KRUTHORN, POWDER HORN
410
ca 1700, carved in high relief, 20 cm
412
1 500 (183 €)
409 ELDDON
med flintlås, sent 1700-tal, 19,5 cm. Two screws later
4 000 (488 €)
3 500 (427 €)
411 WHEEL-LOCK SPANNER
17th century, the handle forms the container for a measured charge, 17,5 cm; spring missing
2 500 (305 €)
82 2 000 (244 €)
416 POWDERHORN
412 POWDERFLASK
18th century (1700-tal), brass, 15 x 10,5 cm, damages
3 000 (366 €)
413 POWDERHORN
410 ELDDON
med flintlås, omkring 1800, 20 cm
422
first half of the 17th century (1600-tal) engraved dekoration, no 23, 25 cm, belt hook missing
4 000 (488 €)
414 KRUTHORN, POWDER HORN
16-1700-tal, graverad dekor, järnmontering, 22,5 cm
1 500 (183 €)
18th century (1700-tal), carved decoration, 17,5 cm,
damages
1 000 (122 €)
417 KRUTHORN, POWDER HORN
419 KRUTHORN, POWDER HORN
troligen norskt, 1700-tal, graverad dekor, 17 cm. Small
damage
1 500 (183 €)
420 POWDERHORN
first half of the 17th century (1600-tal), engraved, iron
mounts with belthook, 26,5 cm
4 000 (488 €)
svenskt, graverad dekor med krönt W, datering 1712
samt Nerikes vapen, 20 cm
421 PORTRAIT PHOTOS
418 KRUTHORN, POWDER HORN
422 PORTRAIT PHOTOS
(4), Russian, ca 1900, ca 10x6 - 17x10,5 cm
1 500 (183 €)
troligen norskt, 1700-tal, graverad dekor, 17 cm
1 800 (220 €)
(8), Rusian, ca 1900, ca 8x5,5 - 20x10,5 cm
1 500 (183 €)
1 500 (183 €)
83
Probus
Probus
430
431
432
430 SILVER ROUBLES (2)
Russian, 1 rouble, 1832, 1843
432 SILVER ROUBLES (2)
2 000 (244 €)
431 SILVER ROUBLES (2)
Russian, 1 rouble, both 1842
423
433
Russian, 1 rouble, both 1854
2 000 (244 €)
433 SILVER ROUBLE
2 000 (244 €)
Russian, 1 rouble, 1854
1 500 (183 €)
425
426
424
427
423 PORTRAIT PHOTOS
(12) Russian, ca 1900, ca 10,5x6 cm - 16x10,5 cm
1 500 (183 €)
428
424 PHOTOGRAPHS
(6), Tsar Nicolaus II visit to Denmark, early 20th century,
card board ca 24x33 cm
434-440
General Carl Gustav
Westdahl, born in
Lund, Sweden1878.
Police commander
in Teheran, Persia,
1915-1924,
lot 434-440
434
1 500 (183 €)
425 GAME BOARD
Russia, PLEVNA, ,comemorating the Russian-Turkish war
1877-78,decorated with pictures of Alexander II and III,
General Michail Skobelev and Osman Nuri Pascha, ca
43x45 cm, frame with damages
2 500 (305 €)
426 MONOGRAM IN SILVER
Russian, maker’s mark, 40x23 mm, 7 buttons
434 ORDER OF S:T STANISLAUS
800 (98 €)
Russia, badge first class in gold, ring 56, cross with
maker’s mark, 67x62 mm: Provenance General Carl Gustav Westdahl
429
427 BUTTONS (18)
25 000 (3 049 €)
Imperial Russian, gilded brass, some with makers marks
800 (98 €)
428 TOHRA POINTER
Russian, silver pointer, maker’s mark A.K 1867, 84, 45 cm
4 000 (488 €)
84 429 FICKUR
435 ORDER OF S:T STANISLAUS
tidigt 1900-tal, International Watch Company, boett av
guld 14 k, ca 50 mm
3 000 (366 €)
Russia, star in silver, maker’s mark, 90 mm: Provenance
General Carl Gustav Westdahl
435
20 000 (2 439 €)
85
Probus
Probus
441 ORDER OF S:T ANNE
Russia, second class in gold, ring 56, cross with maker’s
mark, 49x43 mm; two decoration parts between crossarms missing
15 000 (1 829 €)
442 ORDER OF S:T ANNE
Russia, third class in gold, cross with maker’s mark, 39x36
mm; Italy, Order of S:t Maurice
6 000 (732 €)
443 ORDER OF S:T STANISLAUS
Russia, second class in gold, ring 56, cross with maker’s
mark (IAK), 51x47 mm; reverse centrepiece with minor
enamel damage
436
437
15 000 (1 829 €)
438
444 ORDER OF S:T STANISLAUS
444
Russia, second class in gold, ring 56, cross with maker’s
mark, 50x48 mm; enamel damage
12 000 (1 463 €)
445 GROUP OF ORDERS (5)
Italy: Order of the crown; Venezuela: Order of the bust
of Bolivar; Prussia: Order of the Red Eagle, fourth class;
Russia: Order of S:t Stanislaus, third class in gold with
maker’s mark; Germany: Red Cross
8 000 (976 €)
446 MEDAL FOR ZEAL
Russia, silverplated, S:t Stanislaus ribbon, 58x52 mm
439
445
1 500 (183 €)
440
436 DOCUMENT, ORDER OF S:T
STANISLAUS
447 BADGE
Russia, of the veterinary’s, silvergilt, screw and plate with
maker’s mark, 60x40 mm
Russia, 1916: Provenance General Carl Gustav Westdahl
2 000 (244 €)
5 000 (610 €)
437 ORDER OF NICHAN IFTIKHAR
Tunisia, star in silver, Tunisian document, French document 1924, Swedish document 1952; small enamel
damage: Provenance General Carl Gustav Westdahl
446
2 000 (244 €)
438 ORDER OF THE BRITISH EMPIRE
Great Britain, neck badge, silver gilt; minor enamel damage: Provenance General Carl Gustav Westdahl
441
1 500 (183 €)
439 SÄHRINGER LÖWEN
Baden, Knight’s badge in silver with document dated
Stockholm den 13 Juli 1909 + statuten: Provenance General Carl Gustav Westdahl
2 500 (305 €)
440 MINIATURES (2)
Denmark, Order of the Dannebrog in gold, ca 23x11
mm; France, Legion of Honour; one centrepiece missing:
Provenance General Carl Gustav Westdahl
600 (73 €)
86 442
443
447
87
Probus
Probus
455
456
456 BADGES (4)
Soviet Union, Honoured railway employee, no 59233;
enamel damages
449
459
1 000 (122 €)
448
450
448 JETTON
Russia, gold and enamel, Kharkov, 1865-1890, A V Ignatov, 34x22 mm, ca15 g, ring with stamps, minor damage
20 000 (2 439 €)
449 JETTON
Russia, gold and enamel.LURBANIE, reverse with engraved name and 95700/13628,28x22 mm, ca 4 g
7 000 (854 €)
450 MINIATURES (3)
Sweden: Order of the Vasa; Russia: Order of S:t Anne,
18x16 mm; Italy: Order of S:t Maurice
1 500 (183 €)
451 ORDER OF THE RED BANNER
Soviet Union, no 45182
460
3 000 (366 €)
461
452 ORDER OF THE PATRIOTIC WAR
Soviet Union, second class, no 400018; Order of the Red
Star, no 65165, with order booklet whithout photo
457
1 000 (122 €)
453 GROUP OF MEDALS (4)
Soviet Union, Medal for valor, no 1239518; Medal for
meritorius service in battle, no 690938
800 (98 €)
462
454 MEDAL FOR 20TH ANNIVERSARY OF
RKKA
Soviet Union
459 ORDER OF THE SWORD
Sweden, Knight’s badge in gold, 1888. Provenance: Carl
Malcolm Lilliehöök 1847-1928, first Marshal of the court
1907
2 000 (244 €)
3 500 (427 €)
455 ORDER OF THE BADGE OF HONOUR
Soviet Union, no 13051
460 ORDER OF THE SWORD
3 000 (366 €)
Sweden, Knight’s badge in gold, CF Carlman, original
case with miniature in silver
3 000 (366 €)
458
457 ORDER OF THE SWORD
Sweden, grand cross star in silver, pattern 1878
10 000 (1 220 €)
458 ORDER OF THE SWORD
Sweden, Commander’s badge in gold, CF Carlman, original case
451
88 452
453
454
10 000 (1 220 €)
461 ORDER OF THE SWORD
Sweden, Knight’s badge in gold, CF Carlman, original
case
3 000 (366 €)
462 ORDER OF THE SWORD
Sweden, breast badge in silver with miniature
600 (73 €)
89
Probus
Probus
469
468
463
463 MEDAL IN SILVER
Sweden, pattern 1789, for
bravery at sea "FÖR TAPPERHET TILL SIÖS", for troopers
and nco:s)
8 000 (976 €)
464
472
464 MEDAL IN SILVER
473
Sweden, pattern 1809, För tapperhet i fält (for bravery), goldring with engraving: GA Skröder, maker’s mark, 18 k, miniature portrait (62x50 mm) of
Gustaf Adolf Skröder in a gold frame with marks 18 k, S:t Erik (Stockholm)
and C3=1809, original case. Provenance: Lieutenant Gustaf Adolf Skröder
1777-1837, Wermlands regemente
470
471
468 ORDER OF THE NORTH STAR
Sweden, grand cross star, pattern 1951
15 000 (1 829 €)
2 500 (305 €)
469 ORDER OF THE NORTH STAR
Sweden, Commander’s star, pattern 1878
466 ORDER OF THE
NORTH STAR
Sweden, grand cross star in
silver, maker’s mark CFC (CF
Carlman) N7=1915, de luxe
edition original case
4 000 (488 €)
467 ORDER OF THE
NORTH STAR
465
Sweden, grand cross star,
pattern 1951
2 500 (305 €)
465 GROUP OF ORDERS (12 + miniatures)
90 470 ORDER OF THE NORTH STAR
Sweden, Knight’s badge, silvergilt, original case CF Carlman
1 200 (146 €)
471 ORDER OF THE VASA
Sweden, Knight’s badge, gilded brass
1 000 (122 €)
472 MEDAL IN GOLD
Sweden, Prince Eugen, MANU ET INGENIO, for prominent
cultural achievement, edge with receivers name: Israel
Wahlman (architect 1870-1952), goldmedal 1947, ca 30 gr
474
10 000 (1 220 €)
473 MASONIC ORDER CROSS
mounted group: Sweden: Order of the sword, Knight’s
cross in gold; Finland: Cross of Liberty 1939, fourth class;
Order of the White Rose; Medal for bravery 1918; Capture of Tampere-medal; Liberation war medal with Tammerfors clasp; winter war medal for foreign volunteers.
Mounted group: Finland, Blue cross with clasp 1917-1918;
Sweden, Svenska brigaden-medal 1918; war campaign
cross for Swedish volunteers nr 167; silvermedal 1953 and
a silvergilt medal for merit 1944, 9 miniatures. Provenance: Captain Ivar Gustaf Ljungman, 1900 - Company
Commander in Swedish volunteers corps in Finland
10 000 (1 220 €)
1 500 (183 €)
Sweden, ca 1850, for Knight’s and Commander’s with the
Red Cross, 80x70 mm
1 500 (183 €)
474 ORDER OF THE LION
Finland, grand cross set, Tillander, original case
476
6 000 (732 €)
476 ORDER OF
THE LION
475 ORDER OF THE LION
Finland, Commander’s badge
466
467
1 500 (183 €)
Finland, Knight’s badge
475
700 (85 €)
91
Probus
Probus
477
477 ORDER OF THE LION
481
Finland, Knight’s badge, Tillander
original case
700 (85 €)
478 ORDER OF THE
WHITE ROSE
484
Finland, grand cross set, badge
and star in original case by Tillander
6 000 (732 €)
478
483
482
479 GROUP OF ORDERS (6)
479
Finland: Cross of Liberty, fourth class 1941; Winter war
medal for foreign volunteers with campaign bar Lappi; 2
medals of liberty 1941; 5 mounted miniatures, commemorative plaquette in bronze. Provenance: Gunnar Anders
Hellstadius 1919.1960
2 000 (244 €)
480 ORDER OF S:T OLAF
Norway, Commander’s star, Tostrup, original case
4 000 (488 €)
481 ORDER OF S:T OLAF
Norway, Commander’s badge, silver guilt, original case
4 000 (488 €)
482 SÄHRINGER LÖWEN
Baden, Knight’s badge in silver with swords
480
92 3 000 (366 €)
483 ORDER OF FRANZ JOSEPH
Austria, grand cross set, gilded badge, ring with maker’s
mark, star with maker’s mark Mayer’s söhne Wien,
original case V Mayer’s söhne Wien with damages; white
enamel on star with damage
30 000 (3 659 €)
484 THE MOST ILLUSTRIOUS ORDER OF
SAINT PATRICK
Great Britain, gold and silver, reverse with engraved
maker’s mark Hancock 39 Bruton Street, Jeweller & silversmith To the Principal Sovereigns of Europe, mark WN,
original case; shamrock in centrepiece with small enamel
damage. Provenance: Anthony Ashley-Cooper, 9th Earl of
Shaftesbury 1911 (134th Knight)
40 000 (4 878 €)
93
Probus
Probus
486
487
488
485
489 ORDER OF VILLA VICOSA
485 ORDER OF CHRIST AND SAINT
BENEDICT OF AVIZ
Portugal, badge in gold, star in silver and gold with maker’s mark J A da Costa, Lisboa; parts of original case missing, green cross on badge with minor enamel damage.
Provenance: King Ferdinand I (1894-1918) of Bulgaria
35 000 (4 268 €)
486 ORDER OF SAINT CHARLES
Monaco, grand cross set, badge and star in original case
by L Aubert, Paris; badge broken from crown, small part
missing
10 000 (1 220 €)
487 ORDER OF LEOPOLD
Belgium, grand cross set, badge and star in original case
by G Wolfers, Bruxelles. Provenance: Dr Antoine Maria de
Bettencourt Rodrigues (1854-1933), Minister for Foreign
Affairs of Portugal etc
8 000 (976 €)
488 ORDER OF THE CROWN
Rumania, Commander’s badge with star in original case
by J Resch Fils, Pudapest
4 000 (488 €)
94 Portugal, grand cross set, silver guilt badge and star, star
with maker’s mark J A da Costa, Lisboa, original case for
the star; small damages
5 000 (610 €)
492
489
490 THE ORDER OF MERIT OF THE
ITALIAN REPUBLIC
Commander’s badge in original case by Arturo Pozzi,
Roma
1 000 (122 €)
491 ORDER OF THE LION AND SUN
Iran, Commander’s badge and star in silver
1 500 (183 €)
490
493
492 ORDER OF NICHAN IFTIKHAR
Tunisia, badge and star, badge with maker’s mark Lemaitre Paris. Provenance: Carl Gustaf Tersmeden 1917-1957
2 000 (244 €)
493 BREAST BADGES (2)
494
Estonia, police officer, screw with no 577, maker’s mark
Roman Tavast Tallinn, 56x42 mm; For justice, 52x40 mm,
screw with maker’s mark H Kiiwer Tallinn; small enamel
damage
1 500 (183 €)
494 BREAST BADGES (2)
Czechoslovakia, silver badge 1926, 62x44 mm; Paratrooper, no 5566, 60x44 mm
491
3 000 (366 €)
95
Probus
Probus
Slutpriser i Svenska kronor från Auktion nr 21 hösten 2013
Inropsuppdrag
Auktion
Probusauktioner ombesörjer inropsuppdrag kostnadsfritt. Uppdragen behandlas
konfidentiellt och kundtjänst bjuder för er räkning så förmånligt som möjligt.
Uppdragen skall vara oss tillhanda senast kl. 12.00 dagen före försäljningen.
Vid köp tillkommer 22,5% inropsavgift på klubbat belopp (köparprovision 18%
samt moms på denna provision). Buyers premium 22,5%.
Var god texta tydligt. Namn och siffror som är otydliga beaktas ej.
Föremål nummer
Lot
Katalogbeskrivning
SEK
(exkl, inropsavgift)
Namn
Adress
Postnummer
Postadress
Telefon
E-mail
Jag förbinder mig att betala och avhämta föremålen enligt auktionsvillkoren i katalogen
Datum
PROBUS AUKTIONER, GREVgatan 6, 114 53 STOCKHOLM.
Telefon +46(0)8-6605900. fax +46(0)8-6605819.
www.probusauktioner.se
96 1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
86
87
5 000,00 kr
2 200,00 kr
3 700,00 kr
26 000,00 kr
7 000,00 kr
32 000,00 kr
4 500,00 kr
5 500,00 kr
7 000,00 kr
6 500,00 kr
24 000,00 kr
8 500,00 kr
30 000,00 kr
15 000,00 kr
12 000,00 kr
6 500,00 kr
2 200,00 kr
4 500,00 kr
3 700,00 kr
6 500,00 kr
7 000,00 kr
7 000,00 kr
4 500,00 kr
135 000,00 kr
2 700,00 kr
10 000,00 kr
3 200,00 kr
8 500,00 kr
57 000,00 kr
2 500,00 kr
4 000,00 kr
4 000,00 kr
3 500,00 kr
6 000,00 kr
18 000,00 kr
3 700,00 kr
4 000,00 kr
11 000,00 kr
1 700,00 kr
2 000,00 kr
28 000,00 kr
6 500,00 kr
3 000,00 kr
42 000,00 kr
22 000,00 kr
14 000,00 kr
12 000,00 kr
32 000,00 kr
9 000,00 kr
9 000,00 kr
6 500,00 kr
9 000,00 kr
2 000,00 kr
80 000,00 kr
38 000,00 kr
20 000,00 kr
42 000,00 kr
28 000,00 kr
42 000,00 kr
15 000,00 kr
13 500,00 kr
5 000,00 kr
13 000,00 kr
14 000,00 kr
18 000,00 kr
18 000,00 kr
77 000,00 kr
16 000,00 kr
6 000,00 kr
17 000,00 kr
6 500,00 kr
6 500,00 kr
2 000,00 kr
8 000,00 kr
9 000,00 kr
22 000,00 kr
11 000,00 kr
16 000,00 kr
5 000,00 kr
4 000,00 kr
5 000,00 kr
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
128
129
130
131
132
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
8 500,00 kr
3 200,00 kr
3 200,00 kr
8 500,00 kr
3 500,00 kr
4 000,00 kr
2 500,00 kr
2 700,00 kr
2 500,00 kr
2 700,00 kr
2 200,00 kr
5 000,00 kr
8 000,00 kr
13 000,00 kr
42 000,00 kr
20 000,00 kr
7 500,00 kr
7 000,00 kr
22 000,00 kr
11 000,00 kr
22 000,00 kr
23 000,00 kr
24 000,00 kr
15 000,00 kr
19 000,00 kr
10 000,00 kr
10 000,00 kr
22 000,00 kr
7 000,00 kr
6 000,00 kr
3 700,00 kr
7 000,00 kr
11 000,00 kr
7 200,00 kr
7 500,00 kr
8 000,00 kr
3 500,00 kr
28 000,00 kr
22 000,00 kr
20 000,00 kr
18 000,00 kr
13 000,00 kr
14 000,00 kr
24 000,00 kr
6 000,00 kr
12 000,00 kr
4 000,00 kr
1 200,00 kr
2 000,00 kr
6 500,00 kr
7 000,00 kr
13 000,00 kr
7 500,00 kr
4 500,00 kr
3 700,00 kr
2 700,00 kr
28 000,00 kr
5 000,00 kr
15 000,00 kr
7 000,00 kr
17 000,00 kr
8 500,00 kr
4 700,00 kr
5 500,00 kr
5 500,00 kr
3 500,00 kr
3 700,00 kr
12 000,00 kr
46 000,00 kr
10 000,00 kr
20 000,00 kr
4 500,00 kr
8 500,00 kr
6 000,00 kr
7 500,00 kr
8 000,00 kr
4 500,00 kr
6 500,00 kr
8 500,00 kr
5 500,00 kr
8 500,00 kr
172
173
174
175
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
8 500,00 kr
62 000,00 kr
17 000,00 kr
7 500,00 kr
4 000,00 kr
4 000,00 kr
12 000,00 kr
3 700,00 kr
6 500,00 kr
4 200,00 kr
9 000,00 kr
7 000,00 kr
3 700,00 kr
19 000,00 kr
4 700,00 kr
16 000,00 kr
8 500,00 kr
16 000,00 kr
8 000,00 kr
22 000,00 kr
13 000,00 kr
7 000,00 kr
6 000,00 kr
11 000,00 kr
17 000,00 kr
5 000,00 kr
7 000,00 kr
30 000,00 kr
24 000,00 kr
7 500,00 kr
105 000,00 kr
77 000,00 kr
92 000,00 kr
210 000,00 kr
180 000,00 kr
15 000,00 kr
15 000,00 kr
7 500,00 kr
14 000,00 kr
2 700,00 kr
4 500,00 kr
4 000,00 kr
6 000,00 kr
4 000,00 kr
1 500,00 kr
1 700,00 kr
3 200,00 kr
2 000,00 kr
3 500,00 kr
1 700,00 kr
1 700,00 kr
5 500,00 kr
11 000,00 kr
9 500,00 kr
3 000,00 kr
3 500,00 kr
6 000,00 kr
3 500,00 kr
6 500,00 kr
4 000,00 kr
6 000,00 kr
17 000,00 kr
1 700,00 kr
4 200,00 kr
16 000,00 kr
3 700,00 kr
1 700,00 kr
1 500,00 kr
3 000,00 kr
6 000,00 kr
3 000,00 kr
2 700,00 kr
2 500,00 kr
2 700,00 kr
4 200,00 kr
3 200,00 kr
3 500,00 kr
2 000,00 kr
2 700,00 kr
1 500,00 kr
1 200,00 kr
255
256
257
258
259
260
261
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
320
321
322
323
324
325
326
327
328
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
2 700,00 kr
7 500,00 kr
8 000,00 kr
6 500,00 kr
65 000,00 kr
22 000,00 kr
7 500,00 kr
4 000,00 kr
3 700,00 kr
3 200,00 kr
1 700,00 kr
3 000,00 kr
4 200,00 kr
2 200,00 kr
2 500,00 kr
4 000,00 kr
2 000,00 kr
17 000,00 kr
6 000,00 kr
9 000,00 kr
3 700,00 kr
2 100,00 kr
8 000,00 kr
4 000,00 kr
30 000,00 kr
65 000,00 kr
105 000,00 kr
15 000,00 kr
3 700,00 kr
11 000,00 kr
36 000,00 kr
95 000,00 kr
8 000,00 kr
5 000,00 kr
4 500,00 kr
2 700,00 kr
4 500,00 kr
6 000,00 kr
3 000,00 kr
6 000,00 kr
6 000,00 kr
11 000,00 kr
11 000,00 kr
26 000,00 kr
4 200,00 kr
5 500,00 kr
8 000,00 kr
6 000,00 kr
6 000,00 kr
32 000,00 kr
6 500,00 kr
1 500,00 kr
4 500,00 kr
2 500,00 kr
4 000,00 kr
3 200,00 kr
1 500,00 kr
2 500,00 kr
3 200,00 kr
1 700,00 kr
2 200,00 kr
2 000,00 kr
7 000,00 kr
2 000,00 kr
3 000,00 kr
2 700,00 kr
6 500,00 kr
9 500,00 kr
7 000,00 kr
30 000,00 kr
8 500,00 kr
16 000,00 kr
11 000,00 kr
4 500,00 kr
6 000,00 kr
34 000,00 kr
15 000,00 kr
5 000,00 kr
18 000,00 kr
13 000,00 kr
2 700,00 kr
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
2 200,00 kr
3 200,00 kr
3 000,00 kr
1 500,00 kr
38 000,00 kr
12 000,00 kr
14 000,00 kr
8 000,00 kr
13 000,00 kr
4 500,00 kr
1 500,00 kr
4 200,00 kr
7 000,00 kr
4 000,00 kr
11 000,00 kr
24 000,00 kr
2 500,00 kr
7 000,00 kr
1 700,00 kr
18 000,00 kr
27 000,00 kr
40 000,00 kr
1 500,00 kr
3 700,00 kr
1 000,00 kr
4 200,00 kr
6 000,00 kr
1 000,00 kr
1 000,00 kr
40 000,00 kr
22 000,00 kr
5 500,00 kr
3 800,00 kr
2 200,00 kr
1 500,00 kr
2 200,00 kr
2 200,00 kr
2 500,00 kr
3 000,00 kr
6 500,00 kr
3 200,00 kr
8 500,00 kr
1 700,00 kr
1 500,00 kr
1 700,00 kr
2 000,00 kr
3 000,00 kr
2 700,00 kr
7 000,00 kr
3 700,00 kr
3 700,00 kr
13 000,00 kr
8 000,00 kr
7 000,00 kr
5 500,00 kr
4 500,00 kr
26 000,00 kr
4 500,00 kr
1 400,00 kr
1 800,00 kr
2 500,00 kr
1 500,00 kr
2 200,00 kr
2 500,00 kr
1 600,00 kr
2 200,00 kr
24 000,00 kr
2 700,00 kr
5 000,00 kr
6 000,00 kr
4 200,00 kr
2 000,00 kr
300,00 kr
4 500,00 kr
5 000,00 kr
4 000,00 kr
6 500,00 kr
4 200,00 kr
6 500,00 kr
2 500,00 kr
700,00 kr
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
437
438
439
440
441
442
443
447
448
449
450
451
453
454
455
456
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
471
472
473
474
475
476
478
479
480
481
482
483
484
485
486
488
489
490
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
504
505
506
507
508
511
512
2 200,00 kr
800,00 kr
6 000,00 kr
6 500,00 kr
2 200,00 kr
1 700,00 kr
1 200,00 kr
5 000,00 kr
530 000,00 kr
22 000,00 kr
16 000,00 kr
7 000,00 kr
13 000,00 kr
2 500,00 kr
46 000,00 kr
7 000,00 kr
6 500,00 kr
4 200,00 kr
2 200,00 kr
3 700,00 kr
4 000,00 kr
150 000,00 kr
1 000,00 kr
16 000,00 kr
8 000,00 kr
46 000,00 kr
17 000,00 kr
20 000,00 kr
34 000,00 kr
220 000,00 kr
28 000,00 kr
18 000,00 kr
2 000,00 kr
8 000,00 kr
6 500,00 kr
6 500,00 kr
1 500,00 kr
3 200,00 kr
2 000,00 kr
50 000,00 kr
34 000,00 kr
3 700,00 kr
9 500,00 kr
3 000,00 kr
2 700,00 kr
1 000,00 kr
1 500,00 kr
4 000,00 kr
2 000,00 kr
1 200,00 kr
3 700,00 kr
1 200,00 kr
2 200,00 kr
4 000,00 kr
1 500,00 kr
1 500,00 kr
1 000,00 kr
1 000,00 kr
1 700,00 kr
11 000,00 kr
6 700,00 kr
3 000,00 kr
2 500,00 kr
2 500,00 kr
2 500,00 kr
1 700,00 kr
38 000,00 kr
13 000,00 kr
7 000,00 kr
17 000,00 kr
10 000,00 kr
11 000,00 kr
8 500,00 kr
3 000,00 kr
3 200,00 kr
2 000,00 kr
1 700,00 kr
42 000,00 kr
97
Probus
Svenska Vapenhistoriska Sällskapet
Bildat 1923 för att främja intresse för och forskning
om vapen- och militärhistoria.
SOM MEDLEM får du:
Årsbok och tidskriften Varia med 4 nummer per år.
Årsavgift 300 kronor till plusgiro 3594474-4.
Kallelse varje månad till medlemsmöten med föredrag och visningar,
oftast i Armémuseum eller Livrustkammaren
Inbjudan till studiebesök i museiarkiv och samlingar.
På vår hemsida (www.SVHS.se) finner du bl.a. en alfabetisk och en
systematisk förteckning över alla artiklar som förekommit i Sällskapets
årsböcker och tidskriftsnummer sedan 1926.
Är du intresserad av att bli medlem eller av att köpa äldre årsböcker
och tiskriftsnummer:
Tag kontakt med vår sekreterare Aron Erstorp, Armémuseum, email
aron.erstorp@sfhm.se eller telefon 08-51956384.
98 jmprobus@gmail.com
rk tryck, uppsala 2014
www.probusauktioner.se
AuktIoN & VIsNING
Armémuseum, hörsalen
riddargatan 13
stockholm
ProBus
Grevgatan 6
se-114 53 stockholm
tel +46 (0)8-660 59 00
Download