AUKTION 24 - Probus Auktioner

advertisement
AUKTION 24
13 AprIl 2015
Armémuseum stockholm
Probus
Vapen & Ordnar
Auktion nr 24 den 13 April 2015
Auktion och visning
på
Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm
AUKTION Måndag 13 April kl 9.30
VISNING Fredag 10 April kl 14.00–17.00
Lördag 11 April kl 11.00–16.00
Söndag 12 April kl 11.00–16.00
Slutpriser: på www.probusauktioner.se dagen efter auktion
Anbud: fax +46 (0)8 660 58 19
t.o.m söndag 12 April kl. 12.00
Auction nr 24
Arms & Orders will be held in SEK.
All estimates in the catalogue, bidding and payment are in SEK.
3
Probus
Probus
KÖPEVILLKOR
Valuta
Auktionen hålles i SEK.
Utropspriser är angivna i SEK. Budgivning sker i SEK och
fakturering sker i SEK. Betalning sker till Probus konto på
Handelsbanken 6112-589 764 292. IBAN SE88 6000 0000
0005 8976 4292, SWIFT/BIC HANDSESS
Utropspriser
Katalogens utropspriser angivna SEK utgör en vägledning
för köparen. Slutpriset kan överstiga eller understiga utropet. Säljare har i vissa fall bevakningspriser på föremålen,
dessa får dock aldrig överstiga utropspriset. Budgivning och
betalning sker i SEK
Katalogisering
Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det ankommer på
köparen att innan auktionen undersöka och bedöma föremålens skick och beskaffenhet.
Kataloguppgifter och uppgifter i konditionsrapporter är
endast vägledande för köparen och befriar inte köparen
från hans undersökningsplikt.
Är väsentlig uppgift i katalogen direkt felaktig kan detta
utgöra grund för hävning av köp. Om katalog-uppgifter
ändras, anslås eller meddelas detta vid auktionstillfället.
Probus ansvarar ej för naturligt slitage eller smärre skador,
defekter eller naturliga förändringar i material som exempelvis trä, papper och läder.
Eventuella fel skall reklameras omedelbart i samband
med utlämning (då köparen märkt eller bort märka
felet) dock senast 10 dagar efter auktionen. Uppgift angående upphovsman dock senast två år från auktionsdagen.
Ansvar
Telefonbud
Kund kan bjuda per telefon på enstaka poster. Framställan
om telefonbudgivning bör ske skriftligen eller per fax senast kl 12.00 dagen före auktionen. Normalt erfordras referens. Framställan måste ange vilka nr som är aktuella samt
aktuellt telefonnr till budgivaren. Budgivaren förbinder sig
att minst vara beredd att minst bjuda utropaspris för aktuellt objekt. Möjligheten till telefonbudgivning är begränsad
till antalet tillgängliga telefonlinjer. Telefonbudgivning sker
på budgivarens risk och Probus kan inte hållas till ansvar om
budgivning, oavsett orsak, ej kommit till stånd.
Inropsprovision
Vid köp tillkommer för varje enskilt auktionsföremål en
inropsprovision på 22,5% inkl. moms
Betalning
Betalning till auktionen sker till Probus konto på Handelsbanken 6112-589 764 292.
IBAN SE88 6000 0000 0005 8976 4292,
SWIFT/BIC HANDSESS
Vid betalning med bankkort (svenska) utgår ingen extra
avgift. Betalning med av oss accepterade kontokort (ej
American Express och Diners) kan endast utföras under
auktionsdagen. (avgift 3% på beloppet).
Vi tar ej emot Eurocheckar eller utländska checkar.
Betalning och avhämtning sker senast 14 dagar efter
auktionen.
Därefter debiteras köparen 2 procent ränta per månad
samt förvaringsavgift per objekt och kalenderdag med 30
kronor. Uteblir betalning har Probus rätt att häva köpet.
Avhämtning
Probus ansvar gentemot köparen är alltid begränsat till
prisavdrag eller att som mest ersätta klubbat pris jämte
inropsavgift och mervärdesskatt. Probus ansvarar inte för
indirekta eller direkta skador köparen kan ha drabbats av.
Sker på Armémuseum auktionsdagen därefter den 14-15
april på Grevgatan 6, kl 14.00-17.00, därefter enligt överenskommelse.
Budgivning
Probus är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra
viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har
sin grund i omständighet av det slag som anges nedan
och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar
fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet
skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner, knapphet
på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad
lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet,
inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed
jämställda omständigheter.
Budgivare skall registrera sig hos kundtjänst. Bud avges
med tydligt tecken. Auktionskommisarien avgör med vilket
belopp ett bud skall höjas för att räknas som nytt anbud.
Han avgör även vid lika bud, vilket som skall äga företräde.
Auktionskommissarien äger ensam rätt att bortse från
avgivna bud, samt avgöra om budgivning skall återupptas
vid tveksamheter angående budgivningen.
Inropsuppdrag
Skriftliga inropsuppdrag mottages för kunders räkning
mot uppvisande av legitimation. Inropsuppdrag behandlas
konfidentiellt och kundtjänst köper till belopp motsvarande
näst högsta bud + normal höjning.
Inropsuppdrag skall vara Probus tillhanda dagen före
auktiionen senast kl 12 00. Återkallande av anbud skall
var Probus tillhanda till samma tid. Probus ansvarar ej för
någon skada som kan drabba uppdragsgivaren om Probus
försummar att utföra inropsuppdraget. Kund ansvarar för
köp som kommer till stånd genom av honom felaktigt eller
svårtolkat ingivet inropsuppdrag. Svårlästa eller svårtolkade
anbud behöver ej beaktas. Vid lika bud gäller det först registrerade uppdraget. Det ankommer på uppdragsgivaren
att kontrollera om anbud leder till köp.
Force majeure
Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag
vid domstol i Sverige.
Under Erik XIV:s tid bestod en fänika av bl. a. 196 pikenerare, 76 hillebardiärer och 42 man som
skulle föra pistol och ”rundel” d.v.s. rund sköld. En rundsköld från 1500-talets senare del säljer vi
som nr. 310, skölden är skottsäker och väger ca 6 kg. Säkert har många ”rundel-knektar” svurit
ve och förbannelse över att behöva släpa dessa tunga sköldar men i strid har de säkert räddat
många liv.
Två morioner från 1500-talets senare hälft nr 312 och 313 av den typ Erik XIV ritade av under sin
fångenskap finns också med på vårens auktion. Som nr 311 auktionerarar vi en visirhjälm till en
kyrassiärrustning av den modell som Gustaf II Adolfs fiender bar under större delen av trettioåriga
kriget 1618-48.
Den 13 augusti 1685 utfärdades i Sverige en förordning att kavalleriets bröstharnesk skulle
prövas och godkännas för att vara skottsäkra. Vid provet ställdes harnesket mot en uppstoppad
säck och därefter avlossades ett skott från en musköt på tjugo stegs avstånd. På godkända harnesk
uthamrades bucklan efter kulan och på insidan slogs en stämpel med en krona. Nr 315 i katalogen
är ett sådant harnesk med provskott och stämplad krona.
Avdelningen blankvapen innehåller en fin samling svenska 1600-tals soldatsvärd/värjor. En
intressant svensk kavalleriofficersvärja från tidigt 1700-tal med en underbar patina har nr 111 på
auktionen. Vår placering på världskartan i närheten av Ryssland med dess dramatiska historia har
många gånger tidigare lett till att vi på Probus har kunnat presentera intressanta personrelaterade
ryska föremål. Denna gång finns en fin rysk schaska, nr 177 som tillhört Översten Alexander
Uggla, stationerad i Finland vid 1800-talets slut, som då var en del av Ryssland. Vi säljer även hans
epåletter för överste, nr 332, samt några ordenstecken, nr 382 och 383.
Flintlåsvapen från Norrköping är sällan förekommande på marknaden. Nr 42 är ett par stora fina
ryttarpistoler i ett härligt skick, tillverkade av Norrköpingssmeden Peter Utterberg, ca 1740. Även
nr 75 ,ett högklassigt jaktgevär med flintlås från 1700-talets mitt, är tillverkat i Norrköping och
signerat av Lars Berg,
Ett originalschatull med slaglåspistoler från 1800-talets mitt med påkostad dekor är för
ovanlighetens skull tillverkade och signerade Warlett Berlin, nr 50
Avdelningen militära skjutvapen innehåller en hel del fina danska pistoler samt en välbevarad
Savolaxstudsare med flintlås, nr 238. Bland ordnar kan nämnas Serafimerkraschanen nr 405
med den för Carlman speciella silveretiketten samt en intressant avdelning Sovjetordnar där
ordenstecknen som är nummermärkta numera i de flesta fall går att spåra till sin ursprungliga
ägare.
Välkomna till vårens auktion.
Max Sjöberg och Jörgen Martinson
Conditions of sale, page 4
4 5
Probus
Probus
Conditions of sale
Currency
The auction will be held in SEK. All estimates in the catalogue, bidding and payment are in SEK.
Payment to Probus account at Handelsbanken 6112-589 764 292.
IBAN SE88 6000 0000 0005 8976 4292, SWIFT/BIC HANDSESS
The catalogue
All lots are sold “as is”. The bidder accepts full responsibility to inspect
and evaluate the lot to his or her satisfaction prior to the auction.
Descriptions in the catalogue are guidelines for the buyer and do not
exempt the buyer from his or her responsibility to inspect the lots
being sold.
Auctioneer announcements. If a description in the catalogue is
changed, this will be posted during the preview or announced by the
auctioneer prior to any bidding at the auction.
Probus is not liable for natural wear or small damages, defects or
natural changes in material such as wood, paper or leather.
If essential information in the catalogue description is wrong this
may be the grounds for revoking a purchase. A claim due to defects
must be submitted in connection with the collection of the lot or at
the latest 10 days after the auction. Questions concerning the authenticity or maker of the work must be raised within 2 years of the day of
the auction.
Estimates
The estimates stated in the catalogue are in SEK and serve as a guideline for the buyer. The purchase price may be higher or lower than the
estimate. The consignor may have set a reserve on the lot. A reserve
never exceeds the estimate in the catalogue.
Responsibility/liability
Probus responsibility to the buyer is always limited to a reduction in
price or at the most refunding the hammer price plus commission
including VAT. Probus is not responsible for direct or indirect damages
the buyer.
Bidding
Bidder Paddles. All presumptive buyers must obtain a bidder’s paddle
at customer service prior to bidding. Bidders must clearly show their
bidding paddle while bidding.
A lot shall be sold to the highest bidder as determined by the auctioneer. The auctioneer has the right to reject any bid, refuse to acknowledge any bidder, challenge bids, reject any advance in the bidding if
the auctioneer deems it insufficient an otherwise regulate the bidding
and its increments. In the event of a dispute between bidders the
auctioneer has the absolute right to determine the successful bidder
or to re-offer the lot in dispute.
Absentee bids and telephone bidding
Written bids are accepted on the behalf of customers with valid identification. Absentee bids are treated confidentially and customer service
will bid on your behalf, and will attempt to purchase the indicated
lot(s) at the lowest possible price without exceeding the indicated
amount.
Absentee bids, which are faxed, must be received by Probus at noon
the day before the auction. Absentee bids may be left at customer
service at the preview until closing time. Recall of bids must either be
faxed by noon the day before the auction or recalled at the preview
by closing time the day before the auction. If we receive more than
one bid of the same value, the first one received will take precedence.
Telephone bids
Telephone bids are accepted on individual lots. Application for a
telephone bid must be made in writing at the viewing before closing
time or by fax before 12 pm (noon) the day before the auction. New
customers must supply bank references and identification. Lot numbers and the customer’s telephone number must be noted. Telephone
bids are only accepted if the bidder will at least bid the estimate for
the noted lot. Telephone bidding is limited by the number of available
lines. Telephone bids are accepted at the risk of the bidder.
6 Absentee bids, whether written or executed by telephone, is a
service for the client, Probus will not be liable for errors, omissions or
failures to execute bids.
Probus is not liable for any loss that the client may be caused if
Probus fails to carry out the absentee bids. 
The buyer is responsible for purchases executed through absentee
bidding.
The client is held responsable for purchases registrated from an
illegible or incorrect absentee bid
Probus reserves the right to not accept an unclear or illegible written bid.
1
MIQUELET-LOCK GUN
Albanian, steel covered stock with decoration of brass
and mother of pearl, 170 cm, hammer and mainspring
later
5 000 (532 €)
1
Results
It is the responsibility of the absentee bidder to check that his or her
bid has led to a successful purchase.
Purchase and Payment
The purchase price to buyer for the lot is the amount of the successful
bid price and the buyer’s premium of 22,5% including VAT.
- payment by bank card/debet card issued by a Swedish bank is accepted at the auction, no surcharge is added
- payment by other accepted creditcards up to a value of 100.000 sek is
accepted from clients attending the auction. (among not accepted
cards is American Express och Diners) A surcharge of 3% is
added.
Probus does not accept Eurochecks or other foreign checks.
When paying by bank transfer, all transfers must state relevant lot or
invoice number and buyer’s bid number. Bank transfers may be sent
directly to:
Handelsbanken
SE-1 Stockholm
Sweden
Phone +46(0)854581370
IBAN SE88 6000 0000 0005 8976 4292
SWIFT/BIC HANDSESS
For the account of Probus Auktioner 6112-589 764 292
2
PERCUSSION GUN
Indian, 19th century, 1800-tal, english lock
signed Askey, damascus barrel with text and
decoration in gold, 175 cm, small damages
15 000 (1 596 €)
2
Payment and collection is made at the latest 14 days after the auction.
Probus reserve the right to charge a late payment fee of 2% per
month on the purchase price if payment is not received on time. After
14 days a storage fee of 30 SEK will be charged on lots not removed.
If the buyer fails to comply with these conditions Probus has the right
to cancel the sale of the lot(S) in which the buyer is in default.
Collection of purchased lots
No purchase may be claimed or removed until it has been fully paid
for, unless otherwise agreed by Probus. On the day of the auction
lots may be collected until the end of the action at Armémuseum.
Between April 14-15 lots may be collected at Grevgatan 6, from 14.00
to 17.00 (2 -5 pm), or at other times by agreement.
3
3
MATCHLOCK MUSKET
Indian, 19th century, 1800-tal,decorated barrel, iron
mounts, 136 cm, stock with old repair
4 000 (426 €)
Force majeure
Probus is exempt from sanction for failure to meet a certain obligation in accordance with this agreement if the failure is based on a
circumstance of the type stated below and the circumstance prevents,
or considerably hinders, the obligation being met promptly. Circumstances providing grounds for exemption include act of war, currency restrictions, shortage of transport, fire, measures taken by an
authority, change in legislation, industrial conflict, general shortage
of goods, restrictions on fuel, accident or equivalent cirumstances. If
Probus meeting of a certain obligation is delayed more than three
months owing to a circumstance providing grounds for exemption,
the purchaser is entitled, without having to pay compensation, to
cancel the purchase in writing. 
4
Disputes
Disputes concerning these terms shall be settled in accordance with
Swedish law at a court in Sweden
MIQUELET LOCK GUN
Turkish, 18-19th century, lock with silver decoration, stock
with decorations, 105 cm; small damages and repaires,
forend stock with small restoration
12 000 (1 277 €)
4
7
Probus
Probus
5
MIQUELET-LOCK GUN
Caucasian, barrel with makers mark, stock
with small plaques of bone, 121 cm, brass
bands, trigger, vise screw and ramrod later,
foreend stock with old repaires
5 000 (532 €)
6
BLUNDERBUSS
Flintlock, North Africa, 19th century, 1800tal, stock with inlays, 34,5 cm
5
13
4 000 (426 €)
7
FLINTLOCK PISTOL
19th century, 1800-tal, lock and barrel vid
steelcut decoration, metal covered stock,
50 cm
14
18
3 000 (319 €)
8
FLINTLOCK PISTOL
19th century, 1800-tal, metal covered stock,
50,5 cm
2 500 (266 €)
6
9
FLINTLOCK PISTOL
Turkish, 19th century, 1800-tal, iron mounts,
49,5 cm; hammer later, small damages
19
15
2 000 (213 €)
10
FLINTLOCK PISTOL
Turkish, 19th century, 1800-tal, brass
mounts, 49 cm, small repaires
1 500 (160 €)
7
11
16
FLINTLOCK PISTOL
Turkish, 19th century, iron mounts, butt cap
in brass, 36 cm; hammerscrew and buttcap
screw later
1 500 (160 €)
12
FLINTLOCK PISTOL
19th century, 1800-tal, brass mounts, 36,5 cm
1 500 (160 €)
8
17
13
20
DAGGER
Indopersian, hilt with sculptured decoration, blade with
steelcut decoration, 41,5 cm
7 000 (745 €)
14
BURMESE DHA DAGGER
19th century, 1800-tal, carved grip, mounts in silver, scabbard, 56 cm; damages
1 500 (160 €)
11
9
15
KNIFES (2)
17
PICHANGATTI
Indian dagger, mounts in silver, scabbard, 29 cm
2 000 (213 €)
18
KATAR
18-19th century, hilt and blade with decoration in gold,
43,5 cm
2 000 (213 €)
KNIFE, Bhutan, hilt and scabbard silverplated, 30,5 cm,
TROUSSE with mounts in brass, knife 24,5 cm
19
16
20
KATAR
Indian, hilt and blade with gold decoration (worn), 33 cm
1 500 (160 €)
1 500 (160 €)
10
8 12
KNIFES (2)
Chinese, 19 th century, 1800-tal, KNIFE, iron mounts, 24
cm, KNIFE, brass mounts, 18,5 cm
1 000 (106 €)
JAMBIYA
Arabian, late 19th- early 20th century, silvermounted,
dagger 31 cm
2 000 (213 €)
9
Probus
Probus
30
KINDJAL
mounts in silver with niello decoration, 58 cm; scabbard mount with repair
6 000 (638 €)
25
31
29 POWDER
FLASK
21
KINDJAL
mounts in silver with niello decoration, Russian silver
hallmarks, 54,5 cm
4 000 (426 €)
Iron and brass, h 21 cm
1 000 (106 €)
22
29
30
23
31
24
21
TALWAR
Indian, steel hilt with silver decorations, blade with makers mark, 89 cm, blade 76 cm, damages
26
1 000 (106 €)
22
NIMCHAS (2)
North Africa, 19th century, 1800-tal, iron mounts, 98,5
cm, 91 cm; damages
2 000 (213 €)
23
SWORD
Chinese, ca 1900, mounts in brass, scabbard, 53 cm
1 500 (160 €)
24
YATAGAN
19th century, 1800-tal, blade with text and decoration,
64 cm
1 500 (160 €)
25
YATAGAN
Turkish, blade with koftgari decoration and text in gold,
77 cm; part of hilt missing, damages
2 000 (213 €)
26
MAIL AND LAMELLAR SHIRT
Indian, 17th century, front plate with text
15 000 (1 596 €)
10 28
27
27
ARM GUARD, BAZU BAND
Indo-Persian, decorated with gold, 30 cm; worn
1 500 (160 €)
28
32
POWDER FLASK
Persian, 17-18th century, iron with decoration in gold, 11
cm; small repair
1 500 (160 €)
KINDJAL
33
mounts in silver with niello and filigram decoration, scabbard mount
with text, 49 cm
32
7 000 (745 €)
KINDJAL
silver with niello and filigram decoration, text and dated 1914, 46 cm
33
7 000 (745 €)
11
Probus
Probus
42
FLINTLÅSPISTOLER
1 par, svenska, ca 1740, lås med
graverad dekor, signerade Utterberg Norrköping (Peter U
född1703 (troligen död i Stockholm, 1800 vid 97 års ålder)
Mästare 1738, damaskerade pipor,
graverade mässingsbeslag, 52,5
cm. Proveniens: Marja HedbergBraatens vapensamling, Bjersjölagårds slott. Utställda på Armemuseum 1980-92. Litteratur: Marja
Hedberg-Braatens vapensamling,
1969, sid 15/ Svenska Pistolsmeder
av Kåa Wennberg, 1979, sid 103/
Svenska pistoler från 1700-talet av
Kåa Wennberg, 1996, sid 135
34
35
75 000 (7 979 €)
36
34
KINDJAL
mounts in silver with niello decoration, text and 1914,
blade with text, 45 cm; small damage, worn
3 000 (319 €)
37
35
KATANA
signed blade 17-18th century, 16-1700 tal, later mounts,
blade 66,5 cm, small parts on scabbard missing
5 000 (532 €)
36
KATANA
Japanese sword, blade Koto 17-18th century, 16-1700 tal,
blade 63 cm, damages
2 000 (213 €)
38
37
TANTO
Japanese dager, blade 18-19th century, 17-1800-tal,blade
31 cm; kodzuka missing, damages
4 000 (426 €)
38
39
TANTO
Japanese dager, blade Koto, 17-18th century, 16-1700 tal,
later mounts, blade 33 cm; damages, kodzuka missing
3 000 (319 €)
39
TANTO
Japanese dagger,19th century, 22 cm, scabbard with
damages, kodzuka missing
4 000 (426 €)
40
40
TANTO
blade Koto, 16-17th century, blade 26 cm; tang shortened
2 000 (213 €)
41
TSUBAS (3)
Japanese, 17-18th century, in iron, ca 8 x 8 cm
41
12 2 000 (213 €)
42
13
Probus
Probus
45
43
43
FLINTLÅSPISTOLER
1 par, svenska, lås pipor och järnbeslag
med graverad dekor mot guldpunsad
botten, lås signerade Wålberg Stockholm
(Anders Wåhlberg född omkr 1720, död
1793, Mästare 1763), 40,5 cm; smärre
renoveringar, en hane med spricka.
Utställda på Armemuseum 1980-92. Litteratur: Sammansvärjningen av Olle Häger
och Hans Villius, 1986, sid 53/ Svenska
pistolsmeder av Kåa Wennberg, 1979,
sid 37/ Anders Wåhlberg- arvprinsarnas
pistolsmed av Kåa Wennberg, 1993, sid
16/ Svenska pistoler från 1700-talet av
Kåa Wennberg, 1996, sid 140
50 000 (5 319 €)
44
45
FLINTLOCK PISTOL
French, mid 18th century, 1700-talets mitt, lock signed
Delety Paris, barrel with LAZARINO COMINAZZO and
gold decoration, mounts in engraved steel and silver, 37
cm; stock with small damages
44
14 FLINTLOCK PISTOL
Scottish, mid 18th century, 1700-talets mitt, all steel, lock
signed John Campbell, engraved decoration, belthook,
28 cm
60 000 (6 383 €)
8 000 (851 €)
15
Probus
Probus
46
46
47
FLINTLOCK PISTOL
English, signed Evans Cambridge, early 19th
century, tidigt 1800-tal, twist barrel, engraved
steel mounts, 25 cm
9 000 (957 €)
FLINTLOCK PISTOL
English, ca 1800, lock signed Nicholson, barrel signed Nicholson London
and with London Proof marks, mounts in engraved steel, 37 cm, later
case with accesories
7 000 (745 €)
48
50
PERCUSSION RIFLED PISTOL
English, lock signed D Egg (Durs E 1748-1831), twist barrel signed in
gold D. Egg, London, engraved steel mounts, 40 cm, cal ca 14mm; tumbler screw damaged, stock with small damages
8 000 (851 €)
50 A CASED PAIR OF PERCUSSION RIFLED
PISTOLS
German, ca 1850, lock signed in gold W Warlett, twist barrels
signed in gold W Warlett in Berlin, engraved steel mounts,
35,5 cm; one butt repaired, original case with accessories
40 000 (4 255 €)
48
47
49
PERCUSSION PISTOL
English, converted from flintlock, ca 1800, lock signed
Ketland & co, barrel with London proof marks, mounts in
brass, 33 cm; for end stock with minor damage
49
16 5 000 (532 €)
17
Probus
Probus
51
CASE FOR A PAIR OF PISTOLS
mid 19th century, 1800-talets mitt, with some accesories, (pistols ca 40 cm), 50,5 x 24 x 8 cm
2 000 (213 €)
52
A PAIR OF FLINTLOCK PISTOLS
18th century, 1700-tal, iron mounts, 19th century
oriental stocks, orientaliska stockar 1800-tal, 52,5 cm
56
10 000 (1 060 €)
53
51
PERCUSSION PISTOL
56
55
SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
ändrad från flintlås, svensk, lås signerat A Vätergren (Anders Wettergren mästare i Jönköping 1715), graverade
mässingsbeslag, stock 1800-tal, 41,5 cm
converted from flintlock, early 18th century, tidigt
1700-tal, lock signed Friderich Borrengh, iron
mounts, 52 cm; small damages and repaires
2 000 (213 €)
4 000 (426 €)
57
FLINTLOCK PISTOL
English, ca 1800, lock signed Ketland & co, London proof
marks, butt-cap in silver, 20 cm; hammer does not stop in
safety position, frizzen from another pistol
1 500 (160 €)
58
57
A PAIR OF FLINTLOCK PISTOLS
French/Belgian, ca 1800, engraved locks with text a Paris,
18,5 cm, later case with accesories
6 000 (638 €)
59
A PAIR OF PERCUSSION PISTOL
Belgian, ca 1850, engraved steel with Liege proof marks,
16 cm; butts with damages and repaires, later case with
accesories
6 000 (638 €)
60
52
PERCUSSION PEPPERBOX
English, ca 1850, six barrels, signed Bourne, 20 cm; hammer with crack, one nipple missing
2 000 (213 €)
58
54 PERCUSSION
PISTOL
53
ca 1860, lock signed Laport
Irmaos Rio de Janeiro, barell
with text Troxados de Aco,
mounts in german silver, 45
cm
3 000 (319 €)
55 FLINTLÅSPISTOL,
FLINTLOCK PISTOL
svensk, 1700-talets senare
hälft , lås märkt Jönköping,
smedstämpel PIK (möjligen
Per Jungkvist, mästare 1754),
graverade mässingsbeslag,
stock 1800-tal, 32 cm, senare
schatull med tillbehör
54
18 6 000 (638 €)
59
60
19
Probus
Probus
62
61
61
SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
troligen svenskt faktoriarbete, 1800-talets mitt, pipa
märkt med nr 3, mässingsbeslag, 22 cm
1 500 (160 €)
62
SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
svensk, s.k Aledalare, 18 cm; mekanism defekt, senare
hane, laddstock saknas. Damages, ramrod missing
1 500 (160 €)
64
63
PERCUSSION REVOLVER
Dragon, Colt Brevete, Belgian, model 1848, cylinder with
makers mark N Gilon, Liege proof mark, No 5120, cal 44,
35 cm; hammer with repair
25 000 (2 660 €)
64
66
PERCUSSION REVOLVER
Colt Army m/1860, nr 88874, 34,5 cm; wedge without
number, we have not been able to remove the barrel,
mecanism defect
6 000 (638 €)
65
PERCUSSION REVOLVER
66
Colt Police, model 1862, no 7850, cal 36, 24 cm, original
holster by AL Furstnow
PERCUSSION REVOLVER
Colt Pocket, Hartford Ct. model 1849,
no 183371, cal 31, 22,5 cm
18 000 (1 915 €)
15 000 (1 596 €)
67
67
PERCUSSION REVOLVER
Starr, cylinder and frame No 36084, 35
cm
8 000 (851 €)
68
PERCUSSION REVOLVER
Remington, New Model 1863, nr
114882, grip plate with inspectors
mark, 34,5 cm; forend sight later
10 000 (1 064 €)
68
69
N Gilon
63
20 PERCUSSION REVOLVER
Remington, New Model 1863, nr 94100,
35cm, worn
65
69
6 000 (638 €)
21
Probus
Probus
70
71
73
72
70
PERCUSSION REVOLVER
Metropolitan Arms Co, no 4639, cylinder decoration
Battle of New Orleans, cal 36, 33 cm; partly reblued
74
18 000 (1 915 €)
71
PERCUSSION REVOLVER
Police, Metropolitan Arms Co, ca 1865, no 3537, cal 36,
29 cm
25 000 (2 660 €)
72
PERCUSSION REVOLVER
Union Arms, ca 1860, no 9053, cal 31, 23 cm
15 000 (1 596 €)
22 73
WHEEL-LOCK RIFLE
German, second half of the 17th century, 1600-talets
senare hälft, lock with engraved decoration, stock with
engraved staghorn decoration, 115 cm, cal ca 15 mm;
minor repair and damages
35 000 (3 723 €)
74
PUNT GUN, VALLBÖSSA
late 17th century, sent 1600-tal, lock signed KRGIN,
mounts in iron, 326 cm, barrel 277 cm, cal ca 25 mm,
hammer spur, upper vise jaw with screw missing, damages
20 000 (2 128 €)
23
Probus
Probus
78
75
79
75
FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK GUN
svenskt, 1700-talets mitt, lås signerat i guld Berg Norr­
köping (Lars B född 1734, mästare i Norrköping ca 1760)
lås och järnbeslag med stålskuren och graverad dekor
mot guldpunsad botten, pipa med svinrygg, 126 cm;
senare nötskruv, smärre skador. Proveniens: Ökna säteri,
Södermanland
25 000 (2 660 €)
76 FLINTLÅSGEVÄR,
FLINTLOCK GUN
80
svenskt, ca 1800, lås signerat
Grönstedt Stockholm, pipan
märkt E L Toll 1606, stålbeslag, 129 cm; kolvkappa med
skada
5 000 (532 €)
76
77
SÄLBÖSSA
med snapplås, tidigt 1800tal, pipa med smedstämpel
samt initialer och datering
1814, 136 cm, pipan svetsad
(plomberad), korn saknas,
skador. Barrel welded, forend sight missing, damages
5 000 (532 €)
77
24 78
PERCUSSION RIFFLE
converted from flintlock, German, ca 1800, decorated
barrel with text in silver MORGENROTH IN GERNRODE,
mounts in brass, 139,5 cm, cal ca 15 mm; ramrod missing
10 000 (1 064 €)
79
PERCUSSION TARGET RIFLE
Austrian, mid 19th century, 1800-talets mitt, lock signed
Fent in Steyer, mounts in brass, 108 cm, cal ca 12 mm; for
end stock brooken
5 000 (532 €)
80
PARGEVÄR
svenska, 1800-talets mitt, signerade L F Ekelöf Stockholm,
stålbeslag, Studsaren 103 cm, kaliber ca 10 mm, Slätborrad bössa, 109,5 cm
30 000 (3 191 €)
25
Probus
Probus
81
81 KAMMARLADDNINGSGEVÄR,
CHAMBER LOADING RIFLE
danskt, 1800-talets mitt, graverad text N Löbnitz patent
Kiöbenhavn, graverade beslag, damaskerad pipa, 98 cm,
kal ca 13 mm
8 000 (851 €)
86
82
82
86
PERCUSSION GUN
FOUR BARREL PERCUSSION RIFLE
English, mid 19th century, 1800-talets mitt, Walter Adams Patent, twist barrels with Birmingham proof marks, engraved steel mounts, 110,5 cm, cal ca 10 mm, original case without accesories
ca 1830, twist damascus barrel with text in silver: Franz Poltz
Carlsbad, engraved steel mounts, 116,5 cm, later ramrod
20 000 (2 128 €)
4 000 (426 €)
83
83
PERCUSSION RIFLE
lock with engraved text THULA 1782,
bluened steel mounts, 103 cm , cal ca
9 mm,
5 000 (532 €)
84
84
PERCUSSION GUN
first half of the 19th century, 1800-talets första hälft, barrel with text in
silver TEPLITZ, engraved steel mounts,
84 cm, later ramrod
2 000 (213 €)
85
PERCUSSION GUN
Spanish, barrel with makers mark VERDEGAY and dated 1856, steelmounts,
126 cm, later ramrod
85
26 2 500 (266 €)
87
87 DUBBELPIPIGT SLAGLÅSGEVÄR, D.B
PERCUSSION SHOTGUN
kunglig gåva, belgisk tillverkning, 1800-talets mitt, lås
och stålbeslag med graverad och delvis guld dekor,
damaskerade pipor med text i guld Feclere Cier du Roi
(Feclere kunglig pipsmed), Lieges kontrollstämpel samt
AJD, halvstock i valnöt med stort silvermonogram kronprins Carl (Carl XV), tummplåt i silver med monogram CP
samt 7/5 1858, 120 cm, senare laddstock och schatull med
tillbehör
25 000 (2 660 €)
27
Probus
Probus
88
92
92
RAPIER
early 17th century, tidigt 1600-tal, steel hilt, riccaso
stamped with the bladesmiths mark (rubbed), blade with
text TOMAS AIVLA, 124 cm, blade 102 cm; tip of blade
missing, grip with damages
12 000 (1 277 €)
89
90
91
88
D.B PERCUSSION SHOTGUN
German, ca 1840, lock signed and barell signed in silver
Chr. Schilling in Suhl, engraved decorations, escutcheon
with the austrian eagle and F (Franz Joseph I emperor
of Austria and Hungaria), 124 cm, ramrod missing, stock
and triggerguard with damages
90 SLAGLÅSGEVÄR, D:B PERCUSSION
SHOTGUN
89
91
6 000 (638 €)
D.B. PERCUSSION SHOTGUN
ca 1850, lock with signature J Rösinger, damascus barrels
with text: J Rösinger in Kaadan, engraved steel mounts,
118,5 cm
5 000 (532 €)
28 dubbelpipigt, 1800-talets mitt, lås sign. Gmd Nystrand
Eskilstuna, graverade stålbeslag, 123 cm; laddstock och
blånering senare. Later ramrod and surfase
93
3 000 (319 €)
D.B. PERCUSSION SHOTGUN
Converted from flintlock, Belgian, first half of the 19th
century, 1800-talets första hälft, twist damascus barrels
with Liege proof mark, engraved steel mounts, 124 cm
2 500 (266 €)
93
RAPIER
German, ca 1620, silverplated iron hilt, mounted with
blade from period, 126 cm, blade 107 cm,
60 000 (6 383 €)
29
Probus
Probus
94
94
RAPIER
hilt ca 1620, blade slightly later, 100 cm, blade 79 cm;
gripbound missing
98
8 000 (851 €)
95
RAPIER
English, ca 1630-40, iron hilt with traces of silver decoration, blade with text CLEMENS KEVLLER ME FECIT
SOLINGEN, 105 cm, blade 86 cm, later gripbound, blade
with rust damages
101 SOLDATSVÄRD,
SWORD
svenskt, m/1653, möjligen ryttarsvärd, vapnet är stort och
tungt, klinga med Wira-stämplar samt liten kassationstämpel
för flottan, 96 cm, klinga 78 cm
12 000 (1 277 €)
99
99
SCHWEDENDEGEN SWORD
70 000 (7 447 €)
late 17th century, sent 1600-tal, iron hilt
with thumb guard, blade with etched
decoration, 79 cm, blade 65 cm; slightly
shortened blade
3 000 (319 €)
95
96
VÄRJA, SWORD
ca 1630-40, hilt in iron with thumb-guard, blade with
text FINEM RESPECE, 93 cm, blade 77 cm; forend quillon,
grip and screw later
4 000 (426 €)
96
97
OFFICERS SWORD
ca 1630-40, hilt in iron with thumb guard, 81,5 cm, blade
65 cm. Rustdamages, part of hilt and blade missing, later
grip
3 000 (319 €)
98
97
30 SCHWEDENDEGEN SWORD
100
late 17th century, sent 1600-tal, iron hilt with thumb
guard, pommel with No 102, blade with text FERARA
and running wolf mark, 104 cm, blade 90,5 cm; later
gripbound
7 000 (745 €)
100 CUP HILT RAPIER
South-European, 18th century, 1700-tal,
114 cm, blade 95 cm, later grip, damages
3 000 (319 €)
101
31
Probus
Probus
105
102 SOLDATSVÄRD, SWORD
m/1653, möjligen ryttarsvärd, vapnet är stort och tungt,
klinga med Wira-stämplar, handbygel med kassationsstämpel, 99 cm, klinga 81 cm; kavellindning saknas,
klingan med smärre hack, gripbound missing
109
105 VÄRJFÄSTE, HILT
svenskt, m/1685 för infanteriet; senare klinga 86 cm,
senare kavel. Blade and grip later
4 000 (426 €)
50 000 (5 319 €)
102
110
106
103 SOLDATVÄRJA, SWORD
103
svensk, 1660-tals modell för infanteriet, klinga med
Wira-stämplar, 87 cm, klinga 73 cm; kavellindning saknas,
gripbound missing. Historik: Jmfr exemplar på Armemuseum med klinga daterad 1667
106 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, balja, 89 cm, klinga 73,5 cm
3 500 (372 €)
30 000 (3 191 €)
107 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, 89,5 cm, klinga 74 cm
2 500 (266 €)
107
108 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, 89,5 cm, klinga 74,5 cm; lindning saknas.
2 500 (266 €)
109 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, 90 cm, klinga 75 cm; lindning saknas.
2 000 (213 €)
104 SOLDATVÄRJA, SWORD
110 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, 1670-tals modell för infanteriet, klinga med
smedstämpel, 94 cm, klinga 79 cm; kavellindningens mellantråd saknas
104
32 40 000 (4 255 €)
svensk, m/1832 för flottan, omändrad kavallerimanskapsvärja m/1711, 89 cm, klinga 74 cm
108
7 000 (745 €)
33
Probus
Probus
115
111
111 KAVALLERIOFFICERSVÄRJA,
SWORD
svensk, tidigt 1700-tal, förgyllt mässingfäste med dekor, klinga med dekorstämplar, 108 cm, klinga 90,5 cm; kavellindning
saknas, skador
116
20 000 (2 128 €)
112 KAVALLERIOFFICERSVÄRJA, SWORD
svensk, ca 1740, fäste med spår av förgyllning, klinga
med blodrand och text, 98 cm, klinga 81 cm; senare lindning, klinga med rostskador.
115 UNDEROFFICERSVÄRJA,
SWORD
7 000 (745 €)
113 KAVALLERIOFFICERSVÄRJA, SWORD
svensk, ca 1770-80, förgyllt fäste, tysk klinga med etsad
dekor, namnschiffer under krona, 102 cm
117
svensk, m/1807 för infanteriet, 85 cm,
klinga 70 cm; parerstång med lagning
från brukstid, klingan kort
2 000 (213 €)
8 000 (851 €)
116 SABEL, SABRE
m/1775 för Savolax lätta infanteri regemente, parerstång märkt K, 80 cm
3 000 (319 €)
117 MANSKAPSSABEL, SABRE
118
svensk, ursprungligen m 1770 för dragon,
troligen omändrad 1806 då man avlägsnat den inre parerplåt, 102 cm, klinga 89
cm,
5 000 (532 €)
112
118 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, sent 1700-tal, förgyllt fäste med
lilla riksvapnet, tysk klinga med etsad dekor, 83,5 cm, klinga 69,5 cm; klingan med
hack. Blade with nicks
5 000 (532 €)
119
119 OFFICERSABEL, SABRE
svensk, sent 1700-tal, förgyllt fäste, tysk
klinga, 99 cm, klinga 86 cm
5 000 (532 €)
120 OFFICERSSABEL, SABRE
113
svensk, sent 1700-tal, förgyllt fäste med
lilla riksvapnet, klinga med etsad dekor
av FÄDERNESLANDET mm, 90 cm, klinga
78,5 cm; klingan av och lagad ca 30 cm
från spetsen. Blade brooken and repaired
114 KAVALLERIMANSKAPSVÄRJA
svensk, m/1739, mässingsfäste med svärdsfejarstämpel,
parerstång med kron stämpel, klinga med P stämpel samt
dekorstämplar, 113 cm, klinga 96 cm
25 000 (2 660 €)
34 114
120
3 000 (319 €)
35
Probus
Probus
121 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1790, s.k Svensksunds-sabel, mässingsfäste
med Gustaf III emblem, klinga med fem blodrännor,
79 cm, klinga 66 cm; klinga med smärre hack.Blade
with small nicks, Historik: Utdelad till officer som
deltagit i slaget vid Svensksund
8 000 (851 €)
122 OFFICERSSABEL, SABRE
121
svensk, ca 1790, s.k Svensksunds-sabel, mässingsfäste
med Gustaf III emblem, klinga med fem blodrännor,
79 cm, klinga 67 cm; klinga med rostskador. Blade
with rust damages, Historik: Utdelad till officer som
deltagit i slaget vid Svensksund
6 000 (638 €)
126
123 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, sent 1700-tal, mässingsfäste, tysk klinga
märkt Solingen W Tesche p s, 99,5 cm, klinga 87 cm;
fästets emblem saknas. Emblem on hilt missing
3 000 (319 €)
122
124 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, sent 1700-tal, mässingsfäste med lejonkappa, 87 cm, klinga 74 cm, klinga med rostskador,
blade with rust damages
3 000 (319 €)
125 ORDENSSABEL, SABRE
sent , 1700-tal, mässingfäste med spår av försilvring,
lejonkappa, 88 cm, klinga 74 cm
5 000 (532 €)
123
127
126 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1800, förgyllt fäste, 89 cm, klinga 75 cm;
kavel med skador.Grip with damages
2 000 (213 €)
127 OFFICERS SABEL, SABRE
svensk, tidigt 1800-tal, för husarer, fäste i mässing,
klinga med etsad dekor, 92 cm, blade 79 cm; fäste
med slitage. Hilt worn
130
1 500 (160 €)
124
130 OFFICERSSABEL, SABRE
128 SABELFÄSTE, HILT
svensk, ca 1800 för husarofficer, senare monterad
med dansk klinga, 70 cm, klinga 58 cm; ca 20 cm av
klingan saknas. Part of blade missing
128
1 200 (128 €)
svensk, ca 1810, fäste och baljbeslag med förgylld dekor, klinga med etsad förgylld och
blånerad dekor samt text Järn till wårt försvar, Le Fer pour nous Defendre, 93,5 cm,
klinga 78,5 cm; small damages, grip with later atached rivet for the pommel
25 000 (2 660 €)
129 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1790-1800, för husarofficer, fäste och
baljabeslag med spår av förgyllning, 103 cm, klinga
87 cm; slitage, baljläder senare, leather on scabbard
later
7 000 (745 €)
125
129
36 37
Probus
Probus
131 OFFICERS VÄRJA, OFFICERS
SWORD
fäste i mässing troligen tyskt, tidigt 1700-tal, monterad med svensk infanteriklinga m/1685, 101 cm,
klinga 84 cm; kavellindning saknas, senare nitknapp.
Gripbound missing, tangnut later
5 000 (532 €)
132 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL
SWORD
131
138
140
svensk, 1770-80 tal, förgyllt fäste, klinga med etsad
dekor av Gustaf III monogram samt tre kronor, 89cm,
klinga 74 cm; senare kavellindning. Later gripbound
4 000 (426 €)
133 INFANTEROFFICERSVÄRJA, SMALL
SWORD
svensk, ca 1800, förgyllt fäste, klinga med etsad förgylld och blånerad dekor, 100 cm, klinga 82,5 cm; en
kavelkrans senare, klingans spets med slipning. One
turks head later,small damages
132
5 000 (532 €)
134 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL
SWORD
svensk, ca 1800, förgyllt fäste, klinga med etsad
förgylld och blånerad dekor med text PRO DEO ET
PATRIA, 94 cm, klinga 78 cm;senare kavellindning.
Later gripbound
133
4 000 (426 €)
139
141
138 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL
SWORD
svensk, ca 1820-40, förgyllt fäste, klinga med etsad, förgylld och blånerad dekor av Carl XIV Johans monogram
mm, 92 cm, klinga 78,5 cm; senare kavellindning samt
nitknapp, gripbound and tangnut later
4 000 (426 €)
139 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL
SWORD
140 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1830-40, modell använd bl.a. vid kronprins
Oscars(1) stab, mässingsfäste, balja, 96,5 cm, klinga 84 cm
3 000 (319 €)
141 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, sent 1800-tal, för infanteriet, förgyllt fäste, G E
Svalling, Mölntorp, balja, 102 cm, klinga 89 cm
1 700 (181 €)
svensk, 1850-tal, förgyllt fäste, klinga av Wahlfeldts konstruktion, 91 cm, klinga 76 cm
1 500 (160 €)
135 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL
SWORD
svensk, ca 1800, klinga med etsad dekor, 94 cm,
klinga 77 cm
2 500 (266 €)
136 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL
SWORD
134
svensk, ca 1800, Klinga med etsad dekor av Gustaf IV
Adolfs monogram, 97 cm, klinga 80 cm; senare lindning. Gripbound later
3 000 (319 €)
142
137 OFFICERSVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, ca 1820-40, förgyllt fäste, klinga med etsad
och förgylld dekor av Carl XIV Johans- och kronprins
Oscars monogram mm, 98 cm, klinga 83,5 cm; fäste
med lagning, balja defekt, doppsko saknas
135
2 500 (266 €)
143
143 UNIFORMSVÄRJA, SABRE
142 JÄGMÄSTARSABEL, SABRE
svensk, sent 1800-tal, fäste och baljbeslag med förgylld
dekor, 88,5 cm, klinga 75 cm
136
38 137
5 000 (532 €)
svensk, m/1824 för sjöofficer, fäste och baljbeslag av
förgylld mässing, klinga med etsad dekor av bl a Karl XIV
Johans monogram, 90 cm, klinga 78 cm; kavel med lagning. Grip with repair
6 000 (638 €)
39
Probus
Probus
153 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk m/1899 för infanteriet, E Svalling Eskilstuna,
klingan med etsad dekor, balja efter 1912, 100 cm,
klinga 86 cm
2 000 (213 €)
154 OFFICERSSABEL, SABRE
144
144 SABEL, SABRE
150
svensk, m/1846 för flaggunderofficer vid flottan, mäs�singsfäste, balja, 86 cm, klinga 73 cm
1 700 (181 €)
5 000 (532 €)
155 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, G E Svalling Rosenfors,
klinga med etsad dekor, balja efter 1912, 103 cm, klinga 89
cm; klinga med smärre slipning. Blade with minor grading
145 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1915 för flottan, G E Svalling (Mölntorp), fäste
med ägargravyr F Fernegård, klinga med etsad dekor,
balja med ägarinitialer, med koppel, 89 cm, klinga 74,5
cm
3 000 (319 €)
145
1 700 (181 €)
151
146 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1915 för flottan, E Svalling Eskilstuna, klinga
med etsad dekor, balja, 87,5 cm, klinga 74,5 cm
2 000 (213 €)
svensk, m/1899 för infanteriet, tysk tillverkning, klinga
med etsad och förgylld dekor, balja efter 1912, 99,5 cm,
klinga 86,5 cm
157 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, kavel av horn, klinga Galon imp med etsad och förgylld dekor, balja efter 1912,
100 cm, klinga 86,5 cm
147 OFFICERSSABEL, SABRE
146
156 OFFICERSSABEL, SABRE
2 000 (213 €)
3 000 (319 €)
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, s k
bröllopssabel med smal parerplåt, fästet märkt E Gumaelius Stockholm, balja efter 1912, 100 cm, klinga 86 cm
svensk, m/1899 för infanteriet, E Svalling Eskilstuna,
klinga med etsad och förgylld dekor, balja efter 1912, 99
cm, klinga 86 cm, smärre skador, small damages
2 000 (213 €)
152
158 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, klingan Carl Eichhorn,
Solingen, etsad och förgylld dekor, balja efter 1912, 93,5
cm, klinga 79,5 cm
148 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, tysk tillverkning, s k bröllopssabel, balja efter 1912, 101 cm, klinga 86 cm
2 000 (213 €)
2 000 (213 €)
149 OFFICERSSABEL, SABRE
147
svensk, m/1893 för kavalleriet, tysk tillverkning, s k bröllopssabel, balja efter 1912, 100 cm, blade 86 cm
2 000 (213 €)
153
150 SABEL, SABRE
svensk, m/1893 för sergant vid kavalleriet, s.k. bröllopssabel, balja efter 1912, 100 cm, klinga 86 cm
156
1 700 (181 €)
151 OFFICERSSABEL, SABRE
148
svensk, m/1899 för infanteriet, E Svalling Eskilstuna,
klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, variant av balja, 103 cm, klinga 89,5 cm; baljan med
smärre skador. Scabbard with small damages
154
2 000 (213 €)
152 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899, för infanteriet, E Svalling, Eskilstuna,
klinga med etsad och förgylld dekor av Konungen och
Fäderneslandet, balja efter 1912, 100 cm, klinga 86 cm
2 500 (266 €)
149
40 155
157
158
41
Probus
Probus
159 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, tysk tillverkning, klinga
Carl Eickhorn Solingen, etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 100,5 cm,
klinga 86 cm
2 000 (213 €)
159
172
160 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1791 för husar, klinga med P-stämpel, 101,5
cm; rostskador, slitage
2 000 (213 €)
167
161 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1807 för kavalleriet, Zetterberg (Eskilstuna)
balja, 101 cm; kavel med skador, klingan med smärre
hack. Damages
173
2 500 (266 €)
162 MANSKAPSSABEL, SABRE
160
161
svensk, m/1814 för dragoner, mässingsfäste, styrskena
märkt US 81, klingrygg märkt Manufacture de Solingen,
balja, 104 cm; skador, balja med mindre hål. Damages
168
2 500 (266 €)
163 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1825 för kavalleriet, baljans doppsko med ankar stämpel (Eskilstuna), 103,5 cm; slitage. Worn
174
2 000 (213 €)
162
169 MANSKAPSSABEL, SABRE
164 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1825 för kavalleriet, 104 cm
svensk, m/1893 för kavalleriet, Svalling Eskilstuna, balja
efter 1912, 110 cm
2 000 (213 €)
1 500 (160 €)
169
170 MANSKAPSSABEL, SABRE
165 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, balja
efter 1912, 110 cm
svensk, m/1854 för kavalleriet, balja, 104 cm; lindning
med skador; Gripwire with damage
1 500 (160 €)
1 500 (160 €)
171 MANSKAPSSABEL, SABRE
163
svensk, m/1893 för kavalleriet, G E Svalling, Mölntorp,
balja efter 1912, 109 cm
1 500 (160 €)
170
172 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, M/1893 för kavalleriet, E Svalling, Eskilstuna,
nummerriktig balja efter 1912, 5 R 6 S No 53, 109 cm;
slitage, worn
1 000 (106 €)
164
166
173 MANSKAPSSABEL, SABRE
166 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1854 för kavalleriet, balja efter 1912, 104 cm
1 500 (160 €)
167 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1854 för kavalleriet, balja, 104 cm
165
42 1 700 (181 €)
svensk, m/1831 för artilleriet, balja, 102,5 cm; slitage.
Worn
171
1 200 (128 €)
168 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1867, för kavalleriet, nummerriktigt balja efter
1912, A4/3 No 14, 105 cm
1 500 (160 €)
174 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1831 för artilleriet, 101 cm
1 000 (106 €)
43
Probus
Probus
175
175 OFFICERS SABRE
Russian, early 19th century, for light cavalry, hilt in brass,
blade with Alexander I monogram and the russian eagle,
94 cm, blade 80 cm; grip worn
25 000 (2 660 €)
176
176 TROOPERS SABRE
177
Russian, pattern 1809 for light cavalry, hilt and scabbard
with marks, 101,5 cm, blade 87 cm
25 000 (2 660 €)
177 SHASHKA
Russian, pattern 1881 for officer, hilt with text: For bravery, cap with S:t Anne badge in enamel (damaged), blade
by W. Clauberg Solingen, etched, guilded and bluened
decoration, scabbard. Provenance: Colonel Alexander
Uggla, 1823-1898, 97,5 cm, blade 83 cm
80 000 (8 511 €)
44 45
Probus
Probus
182 PALLASCH, SWORD
dansk, m/1734, för kavalleri, fäste i järn, klinga med
spår av etsad dekor, 98 cm, klinga 84 cm,
30 000 (3 191 €)
178 SHASHKA
Russian, pattern 1881, blade W Clauberg Solingen, etched decoration with
the russian eagle, worn
5 000 (532 €)
178
182
179 OFFICERS SABRE
Russian, pattern 1913, hilt
with Nicholas II monogram ,
blade F Fichter Solingen, etched decoration with Nicholas
II monogram and the russian
eagle, 94,5 cm, blade 79 cm;
worn, blade with rustdamages
5 000 (532 €)
183
179
184
183 PALLASCH, SWORD
dansk, m/1750 för kavalleriet, parerstång med svärdsfejarstämpel, parerplåt med avlägsnat monogram, troligen
för norska trupper, 100 cm; handbygelns övre del saknas,
klinga med hack. Damages
2 500 (266 €)
180
180 OFFICERS SABRE
Russia, pattern 1914 for the navy, hilt with Nicholaus II
monogram, Solingen blade with etched decoration, 98
cm, blade 84 cm; blade slightly sharpened
12 000 (1 277 €)
46 185
184 VÄRJA, SWORD
181 SCABBARD
for Russian schaska, ca 1900, 83 cm
1 000 (106 €)
dansk, m/1701 för infanteriet, klinga med spår av etsad
dekor, 88 cm, klinga, 72,5 cm; skador.Damages
4 000 (426 €)
185 HILT
Preussian, pattern 1733, in brass, h 17 cm; quillon later
4 000 (426 €)
47
Probus
Probus
186
190
187
186 TROOPERS SWORD
British, pattern 1796, heavy cavalry, swedish m/1808,
scabbard with makers mark engraved Woolley Deakin &
Co, blade with a crowned 4, back of blade with swedish
mark 23R, B No 41 (and english mark LGII ?), 101,5 cm,
blade 88 cm; blade with nicks
7 000 (745 €)
187 OFFICERS SABRE
English, ca 1830, Mameluck model, hilt and scabbard
mounts gilded, blade with etched decoration, George IV
etc, 92 cm, blade 79 cm
8 000 (851 €)
188 OFFICERS SABRE
English, mid 19th century, 1800-talets mitt, hilt in iron,
scabbard, 92 cm, blade 78 cm
2 500 (266 €)
191
193 OFFICERS SABRE
Prussian, pattern 1889 for infantry, blade
WK&C, scabbard, 95,5 cm, blade 80,5 cm
1 500 (160 €)
194 OFFICERS SABRE
Prussian, pattern 1889 for infantry, blade
Alex Coppel,Solingen, scabbard, 96 cm,
blade 80,5 cm
192
188
189 CUIRASSIER OFFICERS SWORD
1 500 (160 €)
ca 1830-40, hilt and scabbard in gilded brass, blade
with etched, gilded and bluened decoration, scabbard, 101,5 cm, blade 87 cm; scabbard with small
dents, one scabbardmount with small repair
195 OFFICERS SWORD
German, late 19th century, blade Weyersberg Kirschbaum & co Solingen, back of
blade with crowned W and 88, scabbard,
100 cm, blade 83,5 cm
40 000 (4 255 €)
190 OFFICERSSABEL, SABRE
1 500 (160 €)
dansk, ca 1820, fäste och balja i mässing, 87 cm,
klinga 73 cm, rust, small parts on hilt missing
7 000 (745 €)
191 OFFICERSSABEL, SABRE
dansk, ca 1800, mässingsfäste, klinga med spår av
etsad dekor, danmarks vapen mm, balja, 87,5 cm,
klinga 74 cm,
193
192 SABRE
194
5 000 (532 €)
189
Austrian, second half of the 19th century, 1800-talets senare hälft, gilded mounts, blade with etched
decoration, scabbard, 90,5 cm, blade 78 cm; later grip
plates
3 000 (319 €)
48 195
49
Probus
Probus
202 FLINTLÅSPISTOL, FLINTLOCK PISTOL
svensk, m/1738 för kavalleriet, pipa märkt W B 79, 54 cm;
framstockens avslutning, ca 5 cm kompletterad, smärre
kompletteringar
196
196 OFFICERS SABRE
similar to the french typ An XI for light cavalry, ca 1800,
hilt and scabbard in brass, blade with etched decoration,
98 cm, blade 84 cm; scabbard with damages
202
2 000 (213 €)
203
STUDSARPISTOL,
FLINTLOCK RIFLED
PISTOL
197 OFFICERS SABRE
French, ca 1820, light cavalry, hilt in brass, blade with etched decoration, scabbard, 97 cm, blade 83 cm; side bars
later, small damages
197
svensk, m/1807 för kavalleriet, 47 cm; smärre skador.
Small damages
2 500 (266 €)
198 TROOPERS SABRE
6 000 (638 €)
French, pattern 1816, modified for the Spahis cavalry in
Northafrica, scabbard, 94 cm
2 000 (213 €)
198
12 000 (1 277 €)
203
199 TROOPERS SABRE
French, pattern 1822, light cavalry, blade Chatellerault
1845, Scabbard, 106 cm
204
STUDSARPISTOL,
FLINTLOCK RIFLED
PISTOL
2 000 (213 €)
svensk, m/1807 för kavalleriet, svansskruv med stämpel
LS, 46 cm; del av framstock
samt näsband saknas
199
2 500 (266 €)
204
205
FLINTLÅSPISTOL,
FLINTLOCK PISTOL
200
svensk, m/1816 för Skånska
karabinjär regementet, 42
cm; pipband samt kolvryggens fyra skruvar senare.
Brass-bands and four screws
later
200 OFFICERS SABRE
French, pattern 1822, light cavalry, blade Chatellerault
Juni 1914, Scabbard, 109 cm, blade 94 cm
2 000 (213 €)
201 OFFICERS SABRE
4 000 (426 €)
Turkish, early 20th century, tidigt 1900-tal, damascened
blade with decoration in gold, scabbard, 83 cn, blade
70,5 cm; damages, worn, hilt with repair, one ring on
scabbard missing
2 000 (213 €)
50 205
201
51
Probus
Probus
210 STUDSARPISTOL,
PERCUSSION RIFLED PISTOL
svensk, m/1850 för kavalleriet, PJ Malherbe & Cie a Liege, pipa med Liege
kontrollstämpel, nr 1015, 46 cm
4 000 (426 €)
206 STUDSARPISTOL, FLINTLOCK RIFLED PISTOL
svensk, m/1820, Carl Gustafs stad, låsets insida med stämpel IBL, 41,5
cm; smärre skador. Small damages
5 000 (532 €)
210
206
211 FLANKÖRPISTOL,
PERCUSSION PISTOL
svensk, m/1850 för kavalleriet, PJ Malherbe & Cie a Liege, pipa med Liege
kontrollstämpel, nr 668, 46 cm; ca 2x3
cm urtäljt ur framstocken samt hål borrat i munblecket. Damages
2 000 (213 €)
207 FLINTLÅSPISTOL, FLINTLOCK PISTOL
svensk, m/1738-1820 för Livgardet till häst, 42 cm; smärre
skador, small damages
211
4 000 (426 €)
212 LÖSKOLV
207
svensk, m/1850 för kavalleripistol, nr
563, 30,5 cm; smärre skador, T-klack ej
ursprunglig. Damages
1 500 (160 €)
212
208 FLANKÖRPISTOL, PERCUSSION PISTOL
svensk, m/1820-57, Carl Gustafs stad, nr 630, 41 cm; smärre
skador. Small damages
213 SLAGLÅSPISTOL,
PERCUSSION PISTOL
2 500 (266 €)
208
svensk, m/1845 för flottan, Husqvarna
faktori, 1848, nr 81, 40 cm;
4 000 (426 €)
213
214 SLAGLÅSPISTOL,
PERCUSSION PISTOL
209 SLAGLÅSPISTOLER, A PAIR OF
PERCUSSION PISTOLS
svensk, m/1845 för flottan, Husqvarna
faktori, 1848, nr 90, 40 cm; laddstock
saknas. Ramrod missing
svenska, m/1850 för kavalleriet, P J Malherbe & Cie a
Liege, studsarpistol nr 413, 46 cm, flankörpistol nr 414,
46 cm, Löskolv med nr 413, pistolerna samt löskolven
märkta 3.56.
209
52 12 000 (1 277 €)
3 500 (372 €)
214
53
Probus
Probus
217 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
svensk, m/1854 för flottan, Husqvarna faktori, 1855, nr
1210, 41 cm,
221 FLINTLOCK PISTOL
dansk, m/1772, stämpel på låsbleck IPK, mässingsbeslag, 51 cm
4 000 (426 €)
8 000 (851 €)
218 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
svensk, m/1852 för postiljon, pipa märkt nr 178, 31 cm
222 PERCUSSION
PISTOL
2 000 (213 €)
dansk, inköpt i Liege1848, Oprörernes artilleripistol, stock märkt
1DR 4E 126,levererad till Bornholms milis, 43,5 cm
219 FLINTLOCK PISTOL
215
norsk, för flottan, tidigt 1800-tal, mässingsbeslag, 46 cm
6 000 (638 €)
221
8 000 (851 €)
220 FLINTLOCK PISTOL
dansk,1730-40 tal, pipa märkt E.N.C.N 14, E:C:N:12, järnbeslag, 51 cm; small damages
223 PERCUSSION PISTOL
dansk, m/1848, Liege-modell, pipa
märkt 6DR.4E2, Liege kontroll stämpel, 44 cm
15 000 (1 596 €)
6 000 (638 €)
224 PERCUSSION PISTOL
216
converted from flintlock, French
model 1816 Garde de corps, lock with
text M.re Royale de Versailles, barrel
LGE:25, 34 cm, converted 1849 for the
danish Life guard att horse and the
artillery
222
5 000 (532 €)
225 CHAMBER LOADING
PERCUSSION PISTOL
dansk, m/1841 av Löbnitz konstruktion, märkt M-1841 B-1842-135,
GHRE:88, 47 cm
217
15 000 (1 596 €)
223
218
219
215 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
svensk, reparationsmodell 1845 för flottan, pipa m/1704,
nr 226, 40 cm; varhake senare, stockskada. Safety hook
later, stock damage
3 000 (319 €)
216 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
svensk, m/1854 för flottan, Husqvarna faktori, 1859, nr
118, pipa och stock märkta nr 52, 41 cm,
3 500 (372 €)
54 220
224
225
55
Probus
Probus
226 SEA SERVICE PISTOL
English, lock signed Galton 1762, crowned GR, 48 cm, belthook and ramrod
missing, stock with damages and old
repaires
5 000 (532 €)
226
227 FLINTLOCK PISTOL
probably italian, early 19th century, iron mounts, 37
cm; damages
231
2 500 (266 €)
228 FLINTLOCK PISTOL
French, Model 1777, Charleville, 33 cm; hammer, Frizzen and ramrod later
2 500 (266 €)
229 FLINTLOCK PISTOL
227
Belgian, early 19th century, tidigt 1800-tal, 38,5 cm
232
3 000 (319 €)
230 FLINTLOCK PISTOL
Belgian, early 19th century, tidigt 1800-tal, 39 cm
3 000 (319 €)
231 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
svenskt m/1725, 146,5 cm; stockrenovering, framstocken kompletterad ca 34 cm, eldstål med avvikande
passning, överläpp med skruv samt laddstock senare
234
233
15 000 (1 596 €)
228
232 FLINTLÅSKARBIN, FLINTLOCK
CARBINE
svensk, sent 1700-tal, lås märkt SS, pipa med stämplar
bl.a. Norrtälje faktori, nr 10, 119,5 cm, pipa 84 cm,
kaliber ca 20mm, karbinstång avlägsnad
10 000 (1 064 €)
235
236
233 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
svenskt, m/1775, kolv med ägarmonogram, 147 cm;
senare varhake
229
5 000 (532 €)
234 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
svenskt, reparationsmodell 1805 med lås m/1725, 146
cm, låsfjäder, två pipband samt rembyglar senare
237
235 FLINTLÅSGEVÄR. FLINTLOCK
MUSKET
236 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKET
4 000 (426 €)
svenskt, m/1815, lås Carl Gustafs stad, pipa Huskvarna
faktori, 146 cm
230
56 4 000 (426 €)
svenskt, m/1815, Husqvarna faktori, stock med datering
1823, 146 cm
4 000 (426 €)
237 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK
MUSKETsvenskt, m/1826
svenskt, m/1826-38, Husqvarna faktori, nr 80, stock med
datering 1839, 130 cm, Bajonett, 69,5 cm
7 000 (745 €)
57
Probus
Probus
244 SLAGLÅSGEVÄR,
PERCUSSION GUN
svenskt, m/1845-54, Husqvarna faktori,
1848, nr 1568, 145 cm; old ramrod, not
original, nipple missing
4 000 (426 €)
244
238
238 FLINTLÅSSTUDSARE,
FLINTLOCK RIFLE
245 SLAGLÅSGEVÄR,
PERCUSSION GUN
svenskt, m/1845-54, Husqvarna faktori,
nr 1804,146 cm, stockens undersida
med hål ca 7mm, smärre rostskador
4 000 (426 €)
m/1788 för Savolax fotjägarregemente,
kammare med stämpel GB samt AM,
kolvkappa märkt K:C 77, mässingsbeslag, 119 cm, pipa 82 cm, kal ca 20mm;
stock med smärre sprickor
246 SLAGLÅSGEVÄR,
PERCUSSION GUN
35 000 (3 723 €)
245
omändrat från flintlås ca 1845, Tower,
svensk stockning, flottans kassationsstämpel, 135 cm
2 000 (213 €)
247 RELINGSPISTOL MED
SLAGLÅS
svensk, 1800-talets mitt, von Sydows
modell för flottan, nr 24, kolvkappan
märkt nr 12, 103,5 cm
15 000 (1 596 €)
246
239
243
240
240 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION GUN
svenskt, m/1815-49, Huskvarna faktori, stock med datering 1832 och 1850, nr 357, 147 cm, bajonett 52 cm
2 000 (213 €)
241 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION GUN
241
247
svenskt, m/1815-49, Huskvarna faktori, nr 803, 147 cm,
bajonett 52 cm
2 000 (213 €)
242 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION GUN
svenskt, m/1815-49, Husqvarna faktori, stock med datering 1831 och 1850, nr 1366, 147 cm, bajonett 52 cm; nippel saknas, smärre skador. Niple missing, small damages
242
239 FLINTLÅSSTUDSARE, FLINTLOCK
RIFLE
svensk, m/1815-20 för infanteriets jägare, Norrtälje faktori, stock med nr 377, 114 cm
8 000 (851 €)
58 2 000 (213 €)
243 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION GUN
svenskt, m/1815-49, Huskvarna faktori, stock med datering 1825, 146 cm
2 000 (213 €)
248
248 FLINTLOCK MUSKET
English, ca 1800, Tower, 139 cm, butt with carving
4 000 (426 €)
59
Probus
Probus
249 FLINTLOCK MUSKET
early 19th century, tidigt 1800-tal, 143 cm;
damages
3 000 (319 €)
250 FLINTLOCK MUSKET
249
French, model 1777, barrel and stock
dated 1813, 152 cm, hammer and ramrod
later, damages and repaires
3 000 (319 €)
251 PERCUSSION GUN
255
American, converted from flintlock, lock
with text HARPERS FERRY 1836, US and
the american eagle, 146 cm; ramrod
missing, for end stock brooken
1 500 (160 €)
250
252 MUSKEDUNDER
converted from flintlock, Russian, late
18th century, sent 1700-tal, barrel with
text OLONEZ and dated (rubbed), iron
mounts, No 28, stock stamped with three
crown, 122 cm
20 000 (2 128 €)
256
255 SMALL SWORD
French, second half of the 18th century, 1700-talets
senare hälft, steel hilt, chiselled throughout in low relief
with rococo ornament, 94 cm, blade 78,5 cm
251
6 000 (638 €)
257
256 SMALL SWORD
second half of the 18th sentury, 1700-talets senare hälft,
steel hilt, blade with etched decorations, 98 cm, blade 81
cm
6 000 (638 €)
257 CIVIL SERVANT´S SMALL SWORD
ca 1900, gilt hilted, blade with etched decoration and
text, scabbard, 94 cm, blade 81,5 cm
252
258
2 500 (266 €)
258 ÄMBETSMANNAVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, empire, fäste och balja med förgyllda beslag, 95
cm, klinga 80 cm; smärre skador. Small damages
2 500 (266 €)
253
259 ÄMBETSMANNAVÄRJA, SMALL SWORD
253 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION GUN
Belgian, ca 1850, probably for a cadet, barrel with
Liege proof mark, 123 cm, caliber ca 15 mm
259
3 000 (319 €)
1 500 (160 €)
260 ÄMBETSMANNAVÄRJA, SMALL SWORD
254 OFFICERS SMALL SWORD
svensk, 1800-talets mitt, fäste och balja med förgyllda
beslag, 88 cm, klinga 75 cm; balja med lagning. Scabbard
with repair
early 18th century, tidigt 1700-tal, hilt in brass, blade
with rest of etched decoration, 89 cm, blade 73,5 cm;
later gripbound. Blade with rust damages
254
60 3 500 (372 €)
svensk, 1800-talets mitt, förgyllt fäste med lilla riksvapnet
samt göta lejon, balja, 93 cm, klinga 79,5 cm. One grip
plate with small crack
260
2 000 (213 €)
61
Probus
Probus
261 ORDENSVÄRJA, SMALL SWORD
för frimurare, sent 1800-talet, försilvrade beslag, 92 cm,
klinga 75,5 cm; baljan bruten. Scabbard brooken
1 500 (160 €)
262 VÄRJOR, 2st
ÄMBETSMANNAVÄRJA, empire, förgyllt fäste, 91 cm,
klinga 80 cm, STUDENTVÄRJA, 1800-talets första hälft,
förgyllt fäste, 94 cm, klinga 79 cm
261
270
270 CUTLASS
2 000 (213 €)
Russian, ca 1800,hilt in brass, 81 cm, damages
1 500 (160 €)
263 HUGGARE, CUTLASS
1700-tal, modellen användes av danska flottan, fäste i
järn, klingan med etsad dekor, 89 cm; Grip missing
1 500 (160 €)
271
272 HUGGARE, CUTLASS
Switzerland, ca 1800, hilt in iron, blade with etched decoration of a bear (Bern), 76 cm
svensk, m/1885 för underofficerskorpraler vid flottan,
fäste med tillverkarstämpel C A Ek, balja, 67 cm
1 200 (128 €)
265 CUTLASS
English, pattern 1804, Swedish pattern 1849 for the navy,
blade with Crown, scabbard, 84 cm; scabbard slightly
short, blade with small rustdamages
Russian, pattern 1907 for artillery, scabbard, 59 cm
2 500 (266 €)
264 CUTLASS
262
271 BEBOUT
1 700 (181 €)
272
273 HUGGARE, CUTLASS
svensk, m/1885 för underofficerskorpral vid flottan, fäste
och balja med nr 476, 67 cm
1 500 (160 €)
2 000 (213 €)
263
274 HUGGARE, CUTLASS
266 CUTLASS
svensk, m/1885 för underofficerskorpraler vid flottan,
munbleck med nr 156, 68 cm; hilt with small damage
first half of the 19th century, 1800-talets första hälft, hilt
in brass, scabbard, 76 cm
1 500 (160 €)
264
1 500 (160 €)
273
275 HUGGARE, CUTLASS
267 CUTLASS
svensk, m/1885 för underofficerskorpraler vid flottan, E
Svalling Eskilstuna, 67 cm. Scabbard brooken, blade with
nicks
19th century, 1800-tal, hilt in brass, 75 cm, blade 62 cm
1 000 (106 €)
1 200 (128 €)
268 SWORD
French, pattern 1831, hilt in brass, Manuf Royal de Klingenthal, 63 cm
265
1 000 (106 €)
276 HUGGARE, CUTLASS
274
svensk, m/1748, parerstång märkt Morell, balja, 74,5; parerstång med spricka, handbygel med lagning. Damages
and repaires
2 000 (213 €)
266
277 HUGGARE, CUTLASS
svensk, m/1808 för flottan, fäste med kassationsstämpel,
balja, 76 cm; senare parerstång, handbygel med spricka,
Later quillon
268
269 CUTLASS
Russian, late 18th century, sent 1700-tal, brass hilt, scabbard, 78 cm
267
4 000 (426 €)
269
62 1 500 (160 €)
275
276
277
63
Probus
Probus
288 SABRE BAYONET
278 HUGGARE, HANGER
svensk, m/1867-94 för
karbin,Jernaktiebolaget Eskilstuna, 62,5 cm. Historik: Se Per
Holmbäcks hemsida wwwholmback.se
svensk, m/1803 för infanteriet, parerstång märkt Ericson
(Eskilstuna), klinga med P-stämpel, 77,5 cm
1 500 (160 €)
278
279 HUGGARE, CUTLASS, 2 st
svenska, m/1795 för artilleriet, 75 cm, m/1808 för flottan,
med flottans kassationsstämpel,75 cm
1 500 (160 €)
288
289 BAYONETS (2)
2 000 (213 €)
279
French, Chassepot, S:t Etienne
Fevrier 1873, Bayonett and
scabbard P 63455, 69 cm, Gras,
m/1874, S:t Etienne Mars 1879,
Bayonett and scabbard 24451,
64 cm
280 HUGGARE, CUTLASS
svensk, m/1856, balja, 73 cm
1 200 (128 €)
281 HUGGARE, CUTLASS
svensk, m/1856, balja, 76 cm; quillon missing
280
1 200 (128 €)
282 HUGGARE, HANGER
1 500 (160 €)
289
svensk, m/1810 för Gotlands nationalbeväring, klinga
med stämpel krönt M, balja, 82,5 cm; baljan något kort,
scabbard slightly short
2 500 (266 €)
281
290 BAYONET
svensk, m/1704, dekorstämplar, 70 cm, klinga ca 58 cm
5 000 (532 €)
290
291 BAYONETS (2)
svenska, m/1762, 69,5 cm, m/1775, 69,5 cm; skruv saknas.
Screw missing
282
283 FASKINKNIV
svensk, m/1848, kavelplatta märkt nr 22, variant på balja
med tre mässingsbeslag och två koppelringar, 58 cm
292 HIRSCHFÄNGARE, HANGER
svensk, 1700-talets mitt- senare hälft, fäste i silver med svärdsfejarämbetets stämpel samt mästarstämpel MS, liten trekronor
stämpel av äldre typ, klingan med etsad och förgylld dekor,
ägarinitialer CFS, 61 cm, Medlemmarna av svärdfejarämbetet
blev genom 1752 års kontrollstadga tvugna att låta stämpla de
handvapenfästen som utfördes i guld och silver med svärdsfejarstämpeln
2 000 (213 €)
284 FASKINKNIV
svensk, m/1848, Johan Svengren Eskilstuna, balja, 58 cm
1 000 (106 €)
283
1 500 (160 €)
291
285 FASKINKNIV
10 000 (1 064 €)
svensk, m/1848, klinga märkt A&E.H, balja, 58,5 cm
1 000 (106 €)
284
286 HUGGARE, CUTLASS
svensk, m/1851 för flottan, balja, 72 cm. Small damages
1 200 (128 €)
287 HUGGARE, CUTLASS
svensk, m/1903, för kustartilleriet, ändring av sabelbajonett, m/1867, parerstång märkt VKAR 442 (Vaxholms
Kustartilleri Regemente), balja, 62,5 cm
1 200 (128 €)
285
286
64 287
292
65
Probus
Probus
293 HIRSCHFÄNGARE, HANGER
svensk, 1700-talets mitt, mässingsfäste, klinga
med etsad dekor, 56,5 cm; shell missing
1 200 (128 €)
294 HIRSCHFÄNGARE, HANGER
293
ca 1820, hilt with brass mounts, blade with
worn etched decoration, 72 cm
2 000 (213 €)
295 HIRSCHFÄNGARE, HANGER
dansk, 1800-talets senare hälft, försilvrat fäste
och baljbeslag, klinga med etsad dekor märkt
J Herazcek & son Kiöbenhavn, 65 cm
8 000 (851 €)
298
298 NAVAL OFFICERS DIRK
Russian, hilt with text: For bravery, scabbard, 52 cm; top
of pomel missing
294
20 000 (2 128 €)
299 NAVAL OFFICERS DIRK
Russian, hilt with czar monogram, blade with etched
decoration, czar monogram and eagle, scabbard, 38 cm;
grip with damages
10 000 (1 064 €)
295
299
296 NAVAL OFFICERS DIRK
300 OFFICERS DIRK
English, early 19th century, hilt and
scabbard in gilded brass, blade with
etched and guilded decoration, 52,5
cm; one quillon missing
7 000 (745 €)
Russia, grip with Nicholaus II monogram, blade
Hackman & Co Sorsakoski, scabbard, 38 cm
5 000 (532 €)
300
297 SJÖOFFICERSSTICKERT,
NAVAL OFFICERS DIRK
301 OFFICERS DIRK
svensk, ca 1860-70, förgyllda beslag,
33,5 cm
296
Russia, grip with Nicholaus II monogram, blade
Hackman & Co Sorsakoski, scabbard, 36,5 cm
5 000 (532 €)
5 000 (532 €)
301
302 OFFICERS DIRK
Russia, grip with Nicholaus II monogram, blade
Hackman & Co Sorsakoski, scabbard, 37,5 cm
5 000 (532 €)
297
66 302
67
Probus
Probus
303
303 HILLEBARD
sent 1600- tidigt 1700-tal, 178 cm; smärre skada,
senare skaft. Damage, later shaft
1 500 (160 €)
304 OFFICERS SPONTON
dansk, m/1734, etsad dekor med danska vapnet
samt text DET SJAELANDSKE INFANTERIE REGIMENT, 216 cm
7 000 (745 €)
305 OFFICERS SPONTON
312
310
dansk, m/1734, etsad dekor med danska vapnet
samt text WESTER COMPAGNIE, 236 cm
6 000 (638 €)
306 PIK MED KORSJÄRN
svensk, m/1810 för Gotlands nationalbeväring,
238 cm
1 500 (160 €)
307 LANS
19th century, 1800-tal, marked 9.U.5.17. 267
cm
1 000 (106 €)
304
305
313
306
311
308
311 CLOSE HELMET, KYRASSIÄR HJÄLM
early 17th century, tidigt 1600-tal, two-piece skull, ca 2,5
kg; small damage, pivots and one hook later
307
25 000 (2 660 €)
308 ÄNTERYXA
312 MORION
svensk, 1800-talets första hälft, Yxa med smedstämpel, 94 cm
3 000 (319 €)
309 RAPIER
composite, 17-18th century, iron hilt, parts
missing, English blade with George III monogram,
97 cm, blade 79 cm; damages
2 000 (213 €)
68 German, late 16th century, sent 1500-tal, one piece skull,
with Nürnberg mark, small damages
309
314 BREAST
PLATE
17 000 (1 809 €)
310 SHOT-PROOF TARGET
German (Nürnberg?) late 16th century, sent 1500-tal, struck with
the Nürnberg (?) town mark and makers mark, 60 cm; small
repaires, later rivet central spike, rivets and lining probably later
12 000 (1 277 €)
18th century, 1700tal, brass rivets,
inside with mark
XXX, ca 9 kg
313 MORION
late 16th century, sent 1500-tal, two-piece construction,
small damages
15 000 (1 596 €)
314
6 000 (638 €)
69
Probus
Probus
321 DRAGONHJÄLM,
HELMET
British, ca 1900, lining and parts missing, damages
2 000 (213 €)
svensk, m/1886 för officer;
foder saknas, senare käkbandsfästen. Lining missing,
mounts for chinstraps later,
small damages
324 ULAN TSCHAPKA
322 KASK
325 POLICE TSCHAKO
2 500 (266 €)
316
321
323 HEAVY CAVALRY HELMET
svensk, m/1887 för officer
vid fotgardet
4 000 (426 €)
Bavarian, early 20th century, tidigt 1900-tal, lining
missing, repaires, parts later
2 000 (213 €)
Oldenburg (Germany), 20th century, 1900-tal, label FiberTschako Neu-Ulm (Donau)
1 000 (106 €)
326 SABELTASKA
svensk, m/1835 för manskap vid husarerna
317
1 000 (106 €)
327 KARTUSCHLÅDA, CARTRIDGE BOX
svensk, 1800-talets mitt, för officer vid Wendes artilleriregemente, läderklädd låda i bleckplåt, lös, 10,5 x 18 cm;
kronans kors saknas
319
316 BICORN
3 000 (319 €)
svensk, 1800-talets mitt för officer, skador. Damages
315
1 000 (106 €)
315 HARNESK
karolinskt, av 1680-tals modell, märkt M C N 103 (troligen Majorens kompani nr 103 vid Livregementet till häst)
insidan med kronstämpel efter provskott
328 KARTUSCHLÅDA, CARTRIDGE BOX
svensk, m/1895 för kavalleriet, etikett med text Officers
kartusch Kongl. Norrlands Dragon Regem.
317 BICORN
svensk, m/1854 för generalstaben med plym
15 000 (1 596 €)
1 000 (106 €)
1 000 (106 €)
329 KARTUSCHLÅDA, CARTRIDGE BOX
319 HJÄLM,HELMET
svensk, m/1876 för fältläkarkåren; emaljskada
svensk, m/1928 för officer vid Livgardet till häst
10 000 (1 064 €)
1 000 (106 €)
322
327
324
323
328
318
svensk, modell före 1845 för manskap vid Livregementets dragoner, originalliggare, smärre skador och
lagningar. Small damages and repaires
15 000 (1 596 €)
70 330
KARTUSCHLÅDA,
CARTRIDGE BOX
320
318 HJÄLM, HELMET
320 HJÄLM, HELMET
svensk, m/1871 för jägmästare
svensk, m/1928 för officer vid livgardet till häst, monterad med pik för dragonhjälm m/1886
7 000 (745 €)
329
326
325
330
1 500 (160 €)
71
Probus
Probus
342 DIVERS KNIFE
Swedish Navy, late 19-th
century, montering och
balja i mässing, with Swedish
Navy marks, blade stamped
­CALMELS ALAGUIOLE, 33,5 cm
5 000 (532 €)
343 STOR TÄLJKNIV
337
ca 1900, troligen av Eskilstunatillverkning, Blad med etsat
namn A Halling, 29,5 cm,
utfälld 50,5 cm
2 000 (213 €)
344 MINIATYR
TÄLJKNIV
338
tidigt 1900-tal, märkt Joh
Engström Sweden (etablerad
i Eskilstuna 1874, upphörde
1915), 33mm, utfälld 50 mm
600 (64 €)
334
335
342
339
333
331
334 DAGGER
hilt and scabbard with brass mounts, blade with etched
decorations, 38 cm
3 000 (319 €)
340
335 SCOTTISH DIRK
343
probably ca 1800, wooden grip with brass mounts, blade;
text with runeletters, 46 cm
2 000 (213 €)
336 KNIFE
Bowie type, grip with stag horn plates, cross guard in
white metal, blade with text HE…..RS, SELEBRATED CUTLERY, 27,5 cm
332
1 000 (106 €)
331 OFFICERS CUIRASS
333 HUNTING DAGGER
Russian, iron mounts, scabbard, 36 cm
72 6 000 (638 €)
fäste och balja i ben, parerstång i stål, 28 cm; balja med
skador, scabbard with damages
norsk, silvermontering med stämplar och datering 17/10
1881, 20,5 cm
1 500 (160 €)
336
8 000 (851 €)
344
339 KNIV
25 000 (2 660 €)
Russian, late 19th century, for a Colonel. Provenance:
Colonel Alexander Uggla, 1823-1898
338 KNIV
1 500 (160 €)
Russian, cavalry guard regement, ca 1900, gilt brass,
damages, one shoulder strap brooken,one or two scales
missing. Provenance: Oscar Sundqvist collection, Norra
Sandsjö, Sweden
332 EPAULETTES, A PAIR
341
340 KNIV
finsk, tidigt 1900-tal, graverat ben, 17 cm
337 KNIFES (2)
Spanish, 19th century, 1800-tal, NAVAJA, 42 cm (23 cm),
part of gripplate missing, DIRK, mounts and scabbard in
brass, 28 cm
1 000 (106 €)
1 500 (160 €)
341 KNIV
norsk, trägrepp med skuren dekor, 34 cm; smärre skador.
Small damages
1 500 (160 €)
344
345 MASONIC DAGGER
French, late 19th century, sent 1800-tal, silverplated grip
and scabbard, blade with etched decoration, 25,5 cm;
scabbard in two parts, grip with dent
1 500 (160 €)
73
Probus
Probus
346 BRONZE DAGGER
Luristan, ca 10th century B.C., in excavated
condition, 45,5 cm
2 500 (266 €)
346
347 GROUP OF EXCAVATED
ITEMS IN BRONZE
Luristan, ca 10th century B.C. DAGGERS (2)
34 cm, 30 cm, SPEARHEAD, 26,5 cm, ARROWHEAD, 13,5 cm
355
3 000 (319 €)
348 BRONZE AXE
Luristan, ca 10th century B.C., in excavated
condition, 11 x 5 cm
2 000 (213 €)
347
349 STONEBOW
German, early 17th century, tidigt 1600-tal, makers mark,
73 cm, bow 50 cm; sight and triggerguard missing, small
damages, trigger later
352
353
354
356
6 000 (638 €)
350 FÄNGKRUTHORN, ARTILLERI
sannolikt för flottan, 17-1800 tal, mässing, 54 cm
4 000 (426 €)
351 POWDER HORN
348
17th century, 1600-tal, engraved decorations, 29 cm; later
mounts
3 000 (319 €)
357
358
360
359
356 POWDER HORN
17-18th century, mounted with a wheel lock spanner in
iron, 19 cm; later bottom, POWDER HORN, 1856, 17,5 cm
1 200 (128 €)
357 POWDER HORN (3)
bottom dated 1754 and AHS, 13 cm, POWDER FLASK,19th
century, in copper, 8 cm, CAPPER in brass, 9 cm
1 200 (128 €)
358 COPPER POWDERFLASK
361
352 POWDER HORN
mid 19th century, 1800-talets mitt, 10 cm
engraved decoration, HOS 1733, 25 cm, POWDER HORN,
18th century, 1700-tal, engraved decoration, 25 cm
349
1 500 (160 €)
353 POWDER HORN
359 POWDER FLASKS (3)
19th century, 1800-tal, in copper, James Dixon & sons,
Sheffield, 19 cm, 20,5 cm, 18 cm
1 200 (128 €)
18th century, 1700-tal, mounts in brass, 19 cm
1 000 (106 €)
354 POWDER HORN
Norwegan, 18-19th century, 17-1800 tal, engraved decoration, mounts in silver, 16,5 cm
2 000 (213 €)
355 POWDER HORN
ca 1800, brass mount, 22,5 cm, bottom plate later
350
74 351
800 (85 €)
1 000 (106 €)
360 POWDER FLASKS (3)
19th century, in copper, 19 cm, 19 cm, 16,5 cm; small
damages
1 200 (128 €)
361 KRUTFLASKOR (2) HAGELPUNG
1800-talets mitt, KRUTFLASKA i koppar, 18,5 cm, KRUTFLASKA i horn, 24 cm, HAGELPUNG i läder 21,5 cm
1 000 (106 €)
75
Probus
Probus
362 POWDER
FLASKS(2)
367 SPONTONSPETS
svensk, 1700-tal, hylsa i mässing, 19,5 cm
oriental, 19th
century, 1800-tal, in
copper with chain, 368 HÅLYXA
29 cm, POWDER
svart bergart, yngre stenålder, 17 cm
FLASK, european,
in copper14 cm;
charger missing
369 HANDFÄNGSEL
1 500 (160 €) järn, 1700-tal
362
377 PLÅTMYNT
koppar, 1 Daler, 1755 el 1765, ca 15 x 13 cm
1 500 (160 €)
2 000 (213 €)
378 MEDAL IN BRONZE
Finland, Jägarbataljon 27, 1918, 72 mm
1 500 (160 €)
1 000 (106 €)
379 ORDER OF S:T ANNE
373
Russia, second class in gold, ring 56, cross with makers
mark, 49x43 mm; two decoration parts between crossarms missing
374
2 000 (213 €)
370 HÄNGLÅS
10 000 (1 064 €)
1600-tal, 16,5 cm x 12 cm
380 ORDER OF S:T STANISLAUS
2 000 (213 €)
Russia, second class in gold, ring 56, cross with makers
mark, 50x48 mm; enamel damage
363
363 KULTÅNG
7 000 (745 €)
för hagel, troligen 1700-tal, smedstämpel IL, 45 cm
1 000 (106 €)
369
370
375
364
365
376
366
364 BULLET MOULD
Colts patent, cal ca 7 mm, 12 cm
1 000 (106 €)
371 MÅTT I KOPPAR
365 FLINTS (50)
for guns and pistols
1 000 (106 €)
svenskt, krönt 1685 JL, samt 1768 IP, höjd 9,5 cm, (JL; Jacob
Low Riksjusterare för Stockholm och hela riket 1681-1704)
Prov: enl uppg. Flottans varv i Karlskrona
5 000 (532 €)
366 FLINTS (50)
for guns and pistols
371
1 000 (106 €)
377
379
378
374 MOCCASINS
Nort American indians, 19-20th century, decoration with
pearls, ca 27 cm
2 000 (213 €)
375 BRONSBYST CARL XII
372
367
tidigt 1900-tal, Otto Meyers gjuteri, Stockholm, 22 cm, 36
cm inkl träsockel
372 PARTI, 3st
Besman i järn, 1858, ELDSTÅL, 1800-talets första hälft,
FÄLLKNIV, ett blad i silver, 12,5 cm (23 cm)
1 200 (128 €)
373 MOCCASINS
Nort American indians, 19-20th century, decoration with
pearls, ca 27 cm
368
76 2 000 (213 €)
2 000 (213 €)
376 CHRONOMETER
Hamilton watch co, model 22, reverse with text MTD
WATCH BUREAU OF SHIPS U S NAVY 9079-1943, Overhaul
Due Oct 74, case 15 x 15 x 15cm, shipping aluminumcontainer for the watch, manual
8 000 (851 €)
380
77
Probus
Probus
381 ORIGINAL
CASE
Russia,for a third class
decoration, part of
lining missing
1 500 (160 €)
381
382 BADGE
Russia, cross in iron with gold, red enamel No 349, XXXV
1890, 25x24 mm. Provenance: Colonel Alexander Uggla
1823-1898
5 000 (532 €)
383 MEDALS (3)
Russia, Silver medal Pasification og Hungary & Transylvania1849, Silver medal Alexander III reign commem.
1881-1894, gilt bronze medal Pasification of polish rebbelion 1863-1864: Provenance: Colonel Alexander Uggla
1823-1898
389
394
395
396
397
3 000 (319 €)
384 BLAMELESS SERVICE IN THE POLICE
MEDAL
Russia, silver
1 000 (106 €)
388 BADGE
Russia, silver, makers mark, 43 x 39 mm
385 MEDALS (3)
Russia, S:t Georg cross, third class No 184126, S:t Georg
medal fourth class No 181053, Silvermedal, commemorating the reign of Alexander III
3 000 (319 €)
382
390
388
1 200 (128 €)
389 MINIATURES (3)
Sweden, Order of the Vasa, Russia, Order of S:t Anne
18x16mm, Italy, Order of S:t Maurice
1 000 (106 €)
386 MEDAL
Russia, silverplated bronz, Alexander II, edge with number 396, 56x51 mm
4 000 (426 €)
387 JETTON
Russia, 4th Uleoborg finish sharpshotting bataljon, 18831901 E.R. Bruun, gold, ring stamped 56, 38 x 24 mm
390 MINIATURES (2)
Russia, order of S:t Stanislaus 17 x 14 mm, Bronze medal
800 (85 €)
391 ORDER OF ALEXANDER NEVSKY
Soviet Union, No 29693, nut later
5 000 (532 €)
5 000 (532 €)
398
399
393 ORDER OF GLORY (2)
Soviet Union, third class, No 255724, the second order
with remowed number
1 000 (106 €)
394 ORDER OF THE PATRIOTIC WAR (2)
383
Soviet Union, second class, No 832764, with order
booklet without photo, on more second class, No 556710
1 000 (106 €)
395 ORDER OF THE RED BANNER
Soviet Union, No 64661, small enamel repaires
2 500 (266 €)
384
396 ORDER OF THE RED BANNER (2)
391
385
Soviet Union, No 309343, No 311214
392 ORDER OF GLORY (2)
Soviet Union, third class, No 393892, No 720144
1 500 (160 €)
2 000 (213 €)
397 ORDER OF THE RED BANNER (2)
Soviet Union, No 346824, No 368672
2 000 (213 €)
398 NAKHIMOV MEDAL
Soviet Union, second grade in bronze, No 2621
3 000 (319 €)
399 MEDALS (2)
Soviet Union, The maintenance of public order, Medal for
distinguished service on the USSR state frontier
386
78 387
392
393
1 500 (160 €)
79
Probus
Probus
408 ORDER OF THE SWORD
Sweden, Commanders star in silver, CF
Carlman, original case
3 000 (319 €)
409 ORDER OF THE SWORD
Sweden, knights badge in gold, C F
Carlman, original case
400
2 500 (266 €)
401
410 ORDER OF THE NORTH
STAR
411
412
Sweden, Commanders star, pattern
1878, original case
1 500 (160 €)
407
402
403
411 ORDER OF THE NORTH
STAR
Sweden, knights badge, silvergilt,
original case C F Carlman
1 000 (106 €)
405
412 ORDER OF THE VASA
414
413
Sweden, knights badge in gold, C F Carlman, original case
2 000 (213 €)
413 ORDER OF THE VASA
404
408
Sweden, knights badge in gold, C F
Carlman
2 000 (213 €)
400 FRONTIER DEFENSE MEDAL
Soviet Union, silver plated
414 ORDER OF THE
DANNEBROG
1 000 (106 €)
Denmark, third class in silver, Frederick
VII 1848-63
401 ORDER OF THE OCTOBER
REVOLUTION
2 000 (213 €)
Soviet Union, No 2851
2 000 (213 €)
415 ORDER OF THE CROWN
Prussia, Commanders badge in gold,
makers mark W (Wagner Berlin), original
Case
402 ORDER OF FRIENDSHIP OF NATIONS
Soviet Union, No 920
2 000 (213 €)
403 ORDER OF THE RED BANNER OF
LABOR (2)
Soviet Union, No 129236, No 843989,
4 000 (426 €)
409
404 ORDER OF THE BADGE OF HONOR (2)
1 000 (106 €)
405 ORDER OF THE SERAPHIM
Sweden, early 20th century, tidigt 1900-tal, reverse with
silver label C.F. CARLMAN KONGL. ORDENSJUVELERARE
STOCKHOLM
40 000 (4 255 €)
1 500 (160 €)
406 ORDER OF THE SWORD
416
417 ORDER OF THE LION
Sweden, Commanders badge in gold, C F Carlman, original case
Finland, Commanders badge
8 000 (851 €)
1 000 (106 €)
407 ORDER OF THE SWORD
418 ORDER OF MERIT
Sweden, Commanders badge, gilt silver, original case CF
Carlman
5 000 (532 €)
80 416 SÄHRINGER LÖWEN
Baden, knights badge in silver, Document dated Stockholm den 13 juli 1909
+ Statuten, Provenance: General Carl
Gustav Westdahl
406
1 200 (128 €)
Soviet Union, No 183033, No 558593
415
Austria, star in silver, A Reitterer Wien,
original case
410
800 (85 €)
417
418
81
Probus
Probus
Anteckningar
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
420
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
421
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
419
419 ORDER OF THE NATIONAL MERIT
Bulgaria, fifth class (military), original case
500 (53 €)
420 ORDER OF NICHAN IFTIKHAR
Tunisia, star in silver, small enamel damages, French
document 1924, Swedish document 1952, Provenance:
General Carl Gustav Westdahl
1 200 (128 €)
421 ORDER OF NICHAN IFTIKHAR
Tunisia, badge and star, star with later mounts
1 200 (128 €)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
www.probusauktioner.se
82 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
83
Probus
Probus
Inropsuppdrag
Auktion
Probusauktioner ombesörjer inropsuppdrag kostnadsfritt. Uppdragen behandlas
konfidentiellt och kundtjänst bjuder för er räkning så förmånligt som möjligt.
Uppdragen skall vara oss tillhanda senast kl. 12.00 dagen före försäljningen.
Vid köp tillkommer 22,5% inropsavgift på klubbat belopp (köparprovision 18%
samt moms på denna provision). Buyers premium 22,5%.
Var god texta tydligt. Namn och siffror som är otydliga beaktas ej.
Föremål nummer
Lot
Katalogbeskrivning
SEK
(exkl, inropsavgift)
Namn
Adress
Postnummer
Postadress
Telefon
E-mail
Jag förbinder mig att betala och avhämta föremålen enligt auktionsvillkoren i katalogen
Datum
PROBUS AUKTIONER, GREVgatan 6, 114 53 STOCKHOLM.
Telefon +46(0)8-6605900. fax +46(0)8-6605819.
www.probusauktioner.se
84 85
Probus
Probus
Slutpriser i Svenska kronor från Auktion nr 23 hösten 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
86 7 500,00 kr
52 000,00 kr
12 000,00 kr
3 200,00 kr
2 400,00 kr
2 200,00 kr
6 000,00 kr
4 200,00 kr
2 500,00 kr
2 500,00 kr
2 700,00 kr
2 500,00 kr
2 500,00 kr
1 700,00 kr
65 000,00 kr
22 000,00 kr
15 000,00 kr
6 000,00 kr
9 000,00 kr
4 500,00 kr
2 000,00 kr
30 000,00 kr
7 500,00 kr
6 000,00 kr
1 000,00 kr
16 000,00 kr
4 700,00 kr
7 500,00 kr
4 500,00 kr
7 500,00 kr
4 500,00 kr
10 000,00 kr
14 000,00 kr
2 500,00 kr
900,00 kr
28 000,00 kr
34 000,00 kr
15 000,00 kr
9 000,00 kr
17 000,00 kr
11 000,00 kr
8 500,00 kr
40 000,00 kr
22 000,00 kr
8 500,00 kr
15 000,00 kr
5 200,00 kr
2 200,00 kr
6 000,00 kr
18 000,00 kr
5 000,00 kr
87 000,00 kr
4 700,00 kr
3 000,00 kr
42 000,00 kr
28 000,00 kr
2 200,00 kr
2 500,00 kr
4 200,00 kr
5 500,00 kr
2 000,00 kr
4 200,00 kr
4 000,00 kr
1 700,00 kr
3 000,00 kr
2 500,00 kr
13 000,00 kr
4 000,00 kr
8 000,00 kr
7 000,00 kr
13 000,00 kr
12 000,00 kr
2 200,00 kr
17 000,00 kr
16 000,00 kr
14 000,00 kr
15 000,00 kr
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
8 000,00 kr
40 000,00 kr
62 000,00 kr
70 000,00 kr
22 000,00 kr
20 000,00 kr
10 000,00 kr
15 000,00 kr
32 000,00 kr
4 200,00 kr
2 700,00 kr
9 000,00 kr
16 000,00 kr
3 000,00 kr
6 000,00 kr
22 000,00 kr
10 000,00 kr
6 000,00 kr
6 500,00 kr
16 000,00 kr
14 000,00 kr
5 000,00 kr
36 000,00 kr
9 500,00 kr
11 000,00 kr
24 000,00 kr
13 000,00 kr
17 000,00 kr
22 000,00 kr
2 000,00 kr
48 000,00 kr
5 000,00 kr
7 000,00 kr
62 000,00 kr
30 000,00 kr
30 000,00 kr
40 000,00 kr
34 000,00 kr
5 200,00 kr
5 000,00 kr
3 000,00 kr
3 200,00 kr
19 000,00 kr
26 000,00 kr
4 500,00 kr
26 000,00 kr
5 500,00 kr
7 000,00 kr
4 000,00 kr
2 000,00 kr
10 000,00 kr
2 000,00 kr
6 500,00 kr
1 700,00 kr
4 500,00 kr
22 000,00 kr
3 000,00 kr
11 000,00 kr
26 000,00 kr
8 500,00 kr
10 000,00 kr
3 200,00 kr
8 500,00 kr
1 500,00 kr
1 500,00 kr
900,00 kr
2 700,00 kr
2 000,00 kr
6 500,00 kr
3 700,00 kr
1 700,00 kr
6 000,00 kr
2 000,00 kr
17 000,00 kr
6 500,00 kr
2 500,00 kr
3 700,00 kr
164
3 200,00 kr
165 10 000,00 kr
166 10 000,00 kr
167
6 500,00 kr
168
4 000,00 kr
169
4 000,00 kr
170
4 500,00 kr
171
2 500,00 kr
172
1 500,00 kr
173
1 500,00 kr
174
1 700,00 kr
175
1 500,00 kr
176
1 200,00 kr
177
2 000,00 kr
178
1 700,00 kr
179
2 200,00 kr
181
1 500,00 kr
182
2 200,00 kr
183
1 700,00 kr
184 26 000,00 kr
185 15 000,00 kr
186 12 000,00 kr
187 97 000,00 kr
188
4 000,00 kr
189 38 000,00 kr
190
4 000,00 kr
192
3 000,00 kr
193
3 000,00 kr
194
4 200,00 kr
195
6 500,00 kr
196
6 500,00 kr
197
7 000,00 kr
198
2 000,00 kr
199
9 000,00 kr
200 20 000,00 kr
201 11 000,00 kr
202
9 500,00 kr
203
7 500,00 kr
204
2 000,00 kr
205
4 000,00 kr
206
4 000,00 kr
207
1 500,00 kr
208
2 200,00 kr
209 17 000,00 kr
210
3 700,00 kr
211
7 500,00 kr
212
6 000,00 kr
215
4 000,00 kr
216
3 000,00 kr
218
2 000,00 kr
219 160 000,00 kr
220 46 000,00 kr
221
3 700,00 kr
222
3 200,00 kr
223 12 000,00 kr
224
4 700,00 kr
225
6 000,00 kr
226
7 000,00 kr
227
4 200,00 kr
228
5 500,00 kr
229
7 500,00 kr
230
2 000,00 kr
232
4 000,00 kr
233
9 500,00 kr
234
4 200,00 kr
235
8 000,00 kr
236
8 000,00 kr
237
6 000,00 kr
238
5 500,00 kr
239
4 000,00 kr
240
5 500,00 kr
241
2 500,00 kr
242
9 500,00 kr
243
5 000,00 kr
244
9 500,00 kr
245
2 500,00 kr
246
2 000,00 kr
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
296
298
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
321
322
323
324
325
329
330
331
8 000,00 kr
4 700,00 kr
3 200,00 kr
3 700,00 kr
4 700,00 kr
5 500,00 kr
5 000,00 kr
7 000,00 kr
4 000,00 kr
2 500,00 kr
1 500,00 kr
8 500,00 kr
19 000,00 kr
11 000,00 kr
12 000,00 kr
9 000,00 kr
9 500,00 kr
3 000,00 kr
3 500,00 kr
3 000,00 kr
3 500,00 kr
3 000,00 kr
4 000,00 kr
3 200,00 kr
5 200,00 kr
3 200,00 kr
3 000,00 kr
1 200,00 kr
2 000,00 kr
2 000,00 kr
1 500,00 kr
2 200,00 kr
1 500,00 kr
2 500,00 kr
2 700,00 kr
800,00 kr
2 000,00 kr
1 500,00 kr
600,00 kr
1 000,00 kr
1 800,00 kr
1 500,00 kr
9 500,00 kr
3 000,00 kr
2 500,00 kr
3 500,00 kr
5 500,00 kr
1 700,00 kr
4 500,00 kr
3 500,00 kr
10 000,00 kr
8 500,00 kr
10 000,00 kr
10 000,00 kr
13 000,00 kr
38 000,00 kr
4 500,00 kr
1 500,00 kr
5 500,00 kr
32 000,00 kr
20 000,00 kr
3 000,00 kr
3 000,00 kr
1 700,00 kr
900,00 kr
4 000,00 kr
2 000,00 kr
2 700,00 kr
5 500,00 kr
700,00 kr
1 200,00 kr
1 200,00 kr
1 000,00 kr
1 700,00 kr
3 000,00 kr
7 500,00 kr
3 000,00 kr
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
345
346
347
348
349
351
352
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
372
373
376
377
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
412
413
414
415
416
417
418
420
1 000,00 kr
4 700,00 kr
3 200,00 kr
3 000,00 kr
30 000,00 kr
22 000,00 kr
4 500,00 kr
4 700,00 kr
7 000,00 kr
2 500,00 kr
2 200,00 kr
4 000,00 kr
4 500,00 kr
3 000,00 kr
4 200,00 kr
2 700,00 kr
2 200,00 kr
3 200,00 kr
7 000,00 kr
9 500,00 kr
3 000,00 kr
3 000,00 kr
3 200,00 kr
2 500,00 kr
3 700,00 kr
3 500,00 kr
1 000,00 kr
2 000,00 kr
1 300,00 kr
3 000,00 kr
1 500,00 kr
1 200,00 kr
800,00 kr
1 000,00 kr
500,00 kr
1 700,00 kr
1 500,00 kr
1 000,00 kr
900,00 kr
4 700,00 kr
7 000,00 kr
10 000,00 kr
4 700,00 kr
8 500,00 kr
6 000,00 kr
16 000,00 kr
17 000,00 kr
7 500,00 kr
2 200,00 kr
1 500,00 kr
3 500,00 kr
12 000,00 kr
3 000,00 kr
8 000,00 kr
11 000,00 kr
7 000,00 kr
1 000,00 kr
1 000,00 kr
3 200,00 kr
12 000,00 kr
11 000,00 kr
4 500,00 kr
1 300,00 kr
2 700,00 kr
9 000,00 kr
40 000,00 kr
34 000,00 kr
2 500,00 kr
1 500,00 kr
2 500,00 kr
2 700,00 kr
5 500,00 kr
3 200,00 kr
2 000,00 kr
5 500,00 kr
14 000,00 kr
900,00 kr
421
1 200,00 kr
422
6 500,00 kr
423 20 000,00 kr
424 12 000,00 kr
425
2 500,00 kr
426
5 500,00 kr
427
2 500,00 kr
428
600,00 kr
429
6 500,00 kr
430
4 700,00 kr
431
4 000,00 kr
432
1 500,00 kr
433
500,00 kr
434
3 200,00 kr
435
2 500,00 kr
436
2 200,00 kr
437
5 500,00 kr
438
7 500,00 kr
439
5 000,00 kr
440
2 700,00 kr
442 20 000,00 kr
443
8 000,00 kr
444 26 000,00 kr
445
9 000,00 kr
446 22 000,00 kr
447 10 000,00 kr
448
6 000,00 kr
450 170 000,00 kr
452
3 200,00 kr
453 13 000,00 kr
454
9 500,00 kr
455
2 700,00 kr
456
3 700,00 kr
457
1 200,00 kr
458
3 500,00 kr
459
4 200,00 kr
460
6 000,00 kr
462
700,00 kr
463 40 000,00 kr
464
2 700,00 kr
465
3 000,00 kr
467
1 500,00 kr
468
2 200,00 kr
469
2 800,00 kr
470
1 700,00 kr
471
4 000,00 kr
472
1 500,00 kr
473
3 000,00 kr
474 10 000,00 kr
475
6 400,00 kr
476
6 000,00 kr
477
3 500,00 kr
478
3 000,00 kr
479
700,00 kr
480
6 000,00 kr
481
4 000,00 kr
482
1 000,00 kr
483
2 500,00 kr
485 13 000,00 kr
486 10 000,00 kr
487
8 000,00 kr
488
7 000,00 kr
489
2 500,00 kr
490 10 000,00 kr
491 135 000,00 kr
495
5 000,00 kr
496
5 000,00 kr
497
1 500,00 kr
498
800,00 kr
500
5 000,00 kr
501
2 700,00 kr
502
2 700,00 kr
87
Probus
Probus
Svenska Vapenhistoriska Sällskapet
Bildat 1923 för att främja intresse för och forskning
om vapen- och militärhistoria.
SOM MEDLEM får du:
Följ med ner i djupet till kronans värld!
En utställning om stormaktstidens mäktigaste
skepp som exploderade och sjönk 1676 och
återfanns 1980. Mer än 30000 föremål har
bärgats från vrakplatsen utanför Öland, bla
Sveriges största guldmyntskatt.Varje sommar
görs nya spännande fynd av museets dykare.
Årsbok och tidskriften Varia med 4 nummer per år.
Årsavgift 300 kronor till plusgiro 3594474-4.
Kallelse varje månad till medlemsmöten med föredrag och visningar,
oftast i Armémuseum eller Livrustkammaren
Inbjudan till studiebesök i museiarkiv och samlingar.
På vår hemsida (www.SVHS.se) finner du bl.a. en alfabetisk och en
systematisk förteckning över alla artiklar som förekommit i Sällskapets
årsböcker och tidskriftsnummer sedan 1926.
Är du intresserad av att bli medlem eller av att köpa äldre årsböcker
och tiskriftsnummer:
Tag kontakt med vår sekreterare Aron Erstorp, Armémuseum, email
aron.erstorp@sfhm.se eller telefon 08-51956384.
ÄKTA • ANGELÄGET • AKTUELLT • BERIKAR • BERÖR • ENGAGERAR
88 89
Probus
Intresserad av
japanska svärd &
svärdsmonteringar?
Svärdsmuséet i Tokyos skandinaviska
intresseförening, söker nya medlemmar.
Nippon Bijutsu Token Hozon Kyokai –
föreningen för bevarandet av
japanska svärd
Tel: 08-6615018 eller 08-6045538
www.touken.or.jp
www.nbthk.net/NBTHKe/NBTHK.html
Japanska_svard.indd 1
90 2014-10-21 09:32
jmprobus@gmail.com
www.probusauktioner.se
ProBus
Grevgatan 6
se-114 53 stockholm
tel +46 (0)8-660 59 00
rk tryck, uppsala 2015
AuktIoN & VIsNING
Armémuseum, hörsalen
riddargatan 13
stockholm
Download