ØKTE PENSJONSAVGIFTER FRA 1. mAI 2012

advertisement
IB 737 av 19.05.2012,
ØKTE PENSJONSAVGIFTER FRa 1. mai 2012
Fra 1. mai 2012 ble folketrygdens grunnbeløp (G) økt fra kr 79 216 til kr 82 122, dvs. med 3,67 prosent.
Reguleringen medfører forhøyelse av
•
arbeidstakeravgiften til Pensjonstrygden for sjømenn som pr. måned utgjør 1,17 % av grunn-
beløpet for arbeidstakere i gruppe 1 og 0,91 % av grunnbeløpet for arbeidstakere i gruppe 2, jf. lov om pensjonstrygd for sjømenn av 3.12.1948 nr. 7, § 9.2.
•
rederiavgiften for arbeidstakere på fiske- og fangstfartøy som er 150 % av arbeidstakeravgiften, jf. pensjonstrygdlovens § 11.1 annen setning.
•
minste rederiavgift for reder og restauratør som er 150 % av arbeidstakeravgiften, jf. forskrifter om sjømannspensjonering § 5-3.
De månedlige og halvmånedlige avgiftssatser som skal brukes fra og med første aktuelle avgiftstermin, er dermed som følger i gruppe 1 (overordnet) og gruppe 2 (underordnet):
Gr.
Arbeidstakeravgift
kr
Rederiavgift fiske og fangst
kr
15 dager eller
mindre
16 dager
eller mer
15 dager eller
mindre
16 dager
eller mer
1
480
961
721
1 441
2
374
747
560
1 121
Den ordinære rederiavgiften utenom fiske og fangst er fortsatt 3,3 % av bruttoinntekten om bord, jf. pensjonstrygdlovens § 11.1 første setning.
Om de nærmere regler og rutiner for innbetaling av pensjonsavgift vises til vårt hovedrundskriv og våre
Internettsider, www.pts.no.
Avgiftssatsene i dette rundskriv trer i stedet for satsene i Pensjonstrygdens rundskriv IB 731 av
6. juni 2011.
Geir Bø
direktør
Rune Haaland
avdelingsleder
}} Postboks 8143 Dep,
N-0033 Oslo
++ Nedre Vollgt. 11, Oslo
(+47) 22 35 89 00
Fax: (+47) 22 35 89 99
post@pts.no
www.pts.no
Organisasjonsnummer: 940 415 683
English translation
The basic rate of National Insurance was from 1 May 2012 increased by 3,67 per cent yearly, i.e. from
NOK 79 216 to NOK 82 122.
The adjustment implies an equal increase of
•
employee’s contribution to the Pension Insurance for Seamen which per month shall constitute
1,17 per cent of the basic rate for employees in group 1 and 0,91 per cent of the basic rate for employees in group 2.
•
shipowner’s contribution on fishing and catching vessels which shall constitute 150 per of the employee’s contribution.
•
lowest shipping company’s contribution for owners and caterers which constitute 150 per cent
of the employee’s contribution.
cent
The monthly and half-monthly contribution rates that shall be used from the first term possible, are consequently as follows in group 1 (officer) and group 2 (subordinate):
Gr
Employee’s contribution NOK
Shipowner’s contribution on fishing
and catching vessels NOK
15 days or
less
16 days or
more
15 days or
less
16 days or
more
1
480
961
721
1 441
2
374
747
560
1 121
Shipowner’s contribution, with the exception of the fishing and catching sectors, will still be
3,3 per cent of gross income on board.
For information about the regulations concerning payment of pension contruibution please
confer our General Circular or our Internetsite, www.pts.no.
The rates of contributions in this Circular replace the rates mentioned in the Pension Insurance’s
Circular IB 731 of 6 June 2011.
Geir Bø
Director
Rune Håland
Head of department
}} Postboks 8143 Dep,
N-0033 Oslo
++ Nedre Vollgt. 11, Oslo
(+47) 22 35 89 00
Fax: (+47) 22 35 89 99
post@pts.no
www.pts.no
Organisasjonsnummer: 940 415 683
Download