Q2 - REM Maritime

advertisement
REM OFFSHORE ASA
2. KVARTAL 2014 - 2ND QUARTER 2014
Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 598,6
i første halvår 2014 (MNOK 413,6 i første halvår 2013).
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for første halvår ble
MNOK 342,2 (MNOK 202,8), tilsvarende en EBITDA margin
på 57,2 % (49,0 %). Resultat etter skatt i første halvår ble
MNOK 183,2 (MNOK 50,9).
For 2.kvartal ble driftsinntektene MNOK 335,1 (MNOK 232,7).
Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 2. kvartal ble
MNOK 195,0 (MNOK 120,2), tilsvarende en EBITDA margin
på 58,2 % (51,6 %). Resultat etter skatt ble MNOK 105,8
(MNOK 43,3).
Den underliggende driften var meget god i 2. kvartal, og styret
er således godt fornøyd med resultatet. Skipene oppnådde
høy utnyttelsesgrad til gode rater gjennom kvartalet.
GENERELL INFORMASJON
Delårsregnskapet er utarbeidet i henhold til IFRS regler og
er ikke revidert. Rapporten bør ved lesing sammenholdes
med årsrapporten for 2013. Tall i parentes gjelder tilsvarende
periode i 2013.
HENDELSER I 2. KVARTAL
``
``
``
``
Det ble utbetalt et utbytte på NOK 1,50 pr aksje, totalt
MNOK 30,5.
Selskapet tok levering av CSV-skipet “Rem Pioneer” fra
Kleven Verft AS. Det ble inngått en befraktningsavtale
for skipet til Micoperi Srl, og skipet startet straks etter
levering på denne kontrakten. Befraktningsavtalen har
en fast varighet på ti mnd, med ytterligere opsjoner på
inntil to år.
Det ble inngått en befraktningsavtale for CSV-skipet
«Rem Poseidon». Befraktningsavtalen har en fast
varighet på tre år, med ytterligere opsjoner på inntil 12
mnd.
Det ble kontrahert et OCV-skip av typen Vard 2 06.
Kontraktspris er ca MNOK 800. Skipet skal leveres i
første kvartal 2016.
KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL
Driftsinntektene ble MNOK 335,1 for 2. kvartal 2014.
Tilsvarende tall for 2. kvartal 2013 er MNOK 232,7. EBITDA
for 2. kvartal ble MNOK 195,0 (MNOK 120,2) og resultat etter
skatt MNOK 105,8 (MNOK 43,3).
Netto finans for 2. kvartal ble MNOK – 53,9 (MNOK - 50,8). I
finanspostene inngår det en kostnad på MNOK 8,3 i urealisert
disagio, samt en inntektsføring på MNOK 0,6 i urealisert
verdiendring på rentederivater. Det er inntektsført MNOK 10,0
i realisert agio.
Selskapet hadde i 2. kvartal en kontantstrøm fra operasjonell
virksomhet på MNOK 135,8 (MNOK 67,3). Kontantstrøm fra
investeringsaktiviteter var MNOK – 518,3 (MNOK – 426,7)
og kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var MNOK 372,7
(MNOK 134,0).
Rem Offshore ASA recorded operating revenue of NOK
598.6 million during the first six months of 2014 (NOK 413.6
million in the first six months of 2013). Operating profits
before depreciation (EBITDA) for the first six months totalled
NOK 342.2 million (NOK 202.8 million), corresponding to
an EBITDA margin of 57.2% (49.0%). Net profit the first six
months of the year came to NOK 183.2 million (NOK 50.9
million).
Operating revenue for the second quarter amounted to NOK
335.1 million (NOK 232.7 million). Operating profits before
depreciation (EBITDA) for the second quarter totalled NOK
195.0 million (NOK 120.2 million), corresponding to an
EBITDA margin of 58.2% (51.6%). Net profit came to NOK
105.8 million (NOK 43.3 million).
Underlying operations were very strong in the second quarter,
and the board is thus particularly satisfied with the result.
The vessels achieved a high level of utilisation at solid rates
throughout the quarter.
GENERAL INFORMATION
The interim financial statements have been prepared in
accordance with IFRS and have not been audited. This report
should be read in conjunction with the annual report for 2013.
All figures in brackets refer to the corresponding period in
2013.
EVENTS IN THE SECOND QUARTER
``
``
``
``
A dividend of NOK 1.50 per share was paid during the
period, making a total payout of NOK 30.5 million.
The company took delivery of the CSV “Rem Pioneer”
from Kleven Verft AS. A charter agreement was concluded
for the ship, for Micoperi Srl, and the vessel immediately
commenced operations under this contract. The charter
agreement has a fixed duration of ten months, with
additional options to extend for up to two years.
A charter agreement was concluded for the CSV “Rem
Poseidon”. The charter agreement has a fixed duration
of three years, with additional options to extend for up to
12 months.
A contract was signed for an OCV of the type Vard 2 06.
The contact price is approx. NOK 800m, and the vessel
is to be delivered in the first quarter of 2016.
COMMENTS ON THE SECOND QUARTER
The second quarter 2014 brought operating revenue of NOK
335.1 million, up from NOK 232 million in the second quarter
of 2013. EBITDA for the second quarter amounted to NOK
195.0 million (NOK 120.2 million), with a net profit of NOK
105.8 million (NOK 43.3 million).
Net financial expenses for the quarter came to NOK -53.9
million (NOK -50.8 million), including a cost of NOK 8.3 million
in unrealised foreign exchange losses, and income of NOK 0.6
million in unrealised change in value on interest derivatives.
The sum of NOK 10.0 million in realised exchange rate gains
has been recognised as income.
2. KVARTAL 2014 - 2ND QUARTER 2014 | 03
BALANSE PR. 30.06.2014
In the second quarter, the company generated a net cash
inflow of NOK 135.8 million (NOK 67.3 million) from operating
activities. Cash outflow from investment activities amounted
to NOK -518.3 million (NOK -426.7 million) and cash inflow
from financing activities totalled NOK 372.7 million (NOK
134.0 million).
Beholdning av kontanter ved utgangen av 2. kvartal var
MNOK 292,3. I tillegg har selskapet kortsiktige likvide
investeringer på MNOK 71,3. Samlet likviditetsbeholdning
inklusiv kortsiktige investeringer utgjør dermed MNOK 363,6.
Av selskapets rentebærende gjeld er 94,4 % i NOK og 5,6 %
i USD.
BALANCE SHEET ON 30.06.2014
Totalbalansen for konsernet utgjorde MNOK 7.169 pr.
30.06.2014, mot MNOK 6.200 pr. 31.12.2013. Egenkapitalen
per 30.06.2014 var MNOK 2.151, noe som gir en
egenkapitalandel på 30,0 %.
Selskapet har to obligasjonslån på henholdsvis MNOK 300
og MNOK 75 som har forfall i 1. kvartal 2015. Disse lånene er
klassifisert som kortsiktig gjeld pr. 30.06.2014 da det er under
ett år til forfall.
Endringer i langsiktig lån er som følger:
On 30 June 2014, the group had total assets of NOK 7,169
million, up from NOK 6,200 million at the end of 2013, and
equity of NOK 2,151 million, giving an equity ratio of 30.0%.
Cash and cash equivalents amounted to NOK 292.3 million
at the end of the quarter. The company also had liquid shortterm investments of NOK 71.3 million, resulting in total liquid
assets of NOK 363.6 million. Of the company’s interestbearing debt, 94.4% is in NOK and 5.6% in USD.
The company has two bond loans of NOK 300 million and
NOK 75 million respectively, which are to mature in the first
quarter of 2015. These loans are classified as short-term debt
as of 30.06.2014, because they will mature in less than a year.
Interest-bearing debt has changed as follows:
ENDRING I RENTEBÆRENDE GJELD
CHANGE IN INTEREST-BEARING DEBT
Rentebærende gjeld 01.01.2014
Interest-bearing debt on 01.01.2014
Opptak av gjeld i perioden
New borrowings during the period
Nedbetaling av gjeld i perioden
Repayments during the period
Innfrielse lån
Redemptions of loans
Agio / disagio
Foreign exchange gains/losses
Rentebærende gjeld pr. 30.06.2014
Interest-bearing debt on 30.06.2014
NØKKELTALL / KEY FIGURES
01.01 - 30.06
4 057 705
932 939
-160 907
3 097
4 832 834
2.KVARTAL 2014
UNAUDITED
2.KVARTAL 2013
UNAUDITED
2013
AUDITED
2012
AUDITED
EBITDA margin
EBITDA margin
1
58,2 %
51,6 %
52,1 %
47,7 %
EBIT margin
EBIT margin
2
47,8 %
40,1 %
40,4 %
34,5 %
Egenkapital andel
Equity ratio
3
30,0 %
33,5 %
32,2 %
37,3 %
Resultat pr. aksje
Earnings per share
4
5,07
2,16
9,46
11,41
Avkastning på EK
Return on equity
5
4,9 %
2,2 %
9,5 %
11,8 %
1. Driftsresultat før avskrivninger i prosent av frakt
inntekter, uten salgsgevinster.
2. Driftsresultat i prosent av frakt inntekter, uten
salgsgevinster.
3. Bokført egenkapital / totalkapital
4. Majoritetens andel av resultat etter skatt /
gjennomsnittlig utestående antall aksjer
5. Resultat etter skatt / bokført egenkapital
1. Operating profit before depreciation and amortisation as
a percentage of charter revenue, excluding capital gains
2. Operating profit as a percentage of charter revenue,
excluding capital gains
3. Book equity/total assets
4. Net profit excluding minority interests/average number
of shares
5. Net profit/book equity
EGENKAPITAL
EQUITY
Pr. 30.06.2014 var egenkapitalen til Rem Offshore ASA
konsern MNOK 2.151. Tilsvarende en egenkapitalandel på
30,0 % (33,5 %) av den totale kapitalen. Bokført egenkapital
pr aksje er NOK 92,7 (ekskl. minoriteter).
The Rem Offshore ASA group had equity of NOK 2,151m
on 30 June 2014, giving an equity ratio of 30.0% (33.5%)
and book equity per share of NOK 92.7 (excluding minority
interests).
FLÅTE
Rem Offshore ASA hadde pr. 30.06.2014 atten skip i drift
bestående av sju CSV-skip, ti PSV-skip og ett OCV-skip.
Selskapet hadde i tillegg ett PSV- og ett OCV-skip under
bygging. PSV-skipet som er under bygging skal leveres i
andre kvartal 2015, og OCV-skipet i første kvartal 2016.
CSV
Selskapet hadde sju skip i operasjon innenfor segmentet
CSV etter at «Rem Pioneer» ble levert i starten av juni. Alle
skipene går på langsiktige kontrakter. Segmentet hadde en
utnyttelsesgrad på 100 % i kvartalet.
PSV
Selskapet har ti skip innenfor segmentet PSV, hvorav seks
av skipene går på lange kontrakter. De øvrige fire opererer i
spot/term markedet. Segmentet hadde en utnyttelsesgrad på
93 % i kvartalet.
OCV
Selskapet har ett skip innenfor OCV-segmentet. Skipet
opererer i spot/term markedet i Nordsjøen. Skipet hadde
en utnyttelsesgrad på 80 % i kvartalet. Skipet er sikret
tilfredsstillende beskjeftigelse også for deler av 3. kvartal.
Viser for øvrig til siste side i rapporten som gir en oversikt
over lengden på de ulike kontraktene.
Samlet hadde flåten en utnyttelsesgrad på 94,8 % i 2. kvartal
(93,4 %).
Flåtefordeling pr. 30.06.2014:
THE FLEET
Rem Offshore ASA had 18 vessels in operation at the end
of the period: seven CSVs, ten PSVs and one OCV. The
company also had one PSV and one OCV under construction.
The PSV under construction is scheduled for delivery in the
second quarter of 2015, and the OCV in the first quarter of
2016.
CSV
The company had seven vessels in operation in the CSV
segment following the delivery of the “Rem Pioneer” at the
start of June. All the vessels are operating on long-term
contracts. This segment had a utilisation rate of 100% during
the quarter.
PSV
The company has ten vessels in the PSV segment, six on
long-term contracts and the remaining four in the sport/term
market. This segment had a utilisation rate of 93% during the
quarter.
OCV
The company has one vessel in the OCV segment, operating
in the spot/term market in the North Sea. This vessel had
a utilisation rate of 80% during the quarter, and has been
assured satisfactory utilisation for parts of the third quarter
as well.
See the last page of this report, which provides an overview
of the remaining length of the different vessels’ contracts. The
fleet as a whole had a utilisation rate of 94.8% in the second
quarter (93.4%).
Breakdown of the fleet on 30 June 2014:
FLÅTEFORDELING / THE FLEET
I DRIFT / IN OPERATION
UNDER BYGGING / UNDER CONSTRUCTION
TOTALT / TOTAL
PSV
10
1
11
OCV
1
1
2
CSV
7
Sum
18
MARKED
Spotmarkedet i Nordsjøen var i 2. kvartal langt svakere
enn antatt, både for PSV- og ATHS-skip. Aktivitetsnivået er
forholdsvis høyt, men tilbudet av skip er større enn forventet.
Flere skip har forlatt spotmarkedet i Nordsjøen i 2. kvartal, og
trolig vil enda flere skip forlate Nordsjøen i 3. kvartal. Dette kan
medføre økt utnyttelsesgrad og rater, men usikkerheten er nå
større enn det selskapet tidligera la til grunn i sitt markedssyn.
Geo-politiske faktorer kan også på sikt slå negativt ut for oljeog energisektoren.
7
2
THE MARKET
20
The North Sea spot market was much weaker than assumed
in the second quarter for both PSV and ATHS vessels. The
level of activity is relatively high, but the supply of vessels is
greater than expected. Several vessels have left the North
Sea spot market during the quarter, and it is expected that
even more will depart in the third quarter. This may result in
an increase in utilisation and rates, but the level of uncertainty
is now higher than that on which the company previously
based its market forecast. Geopolitical factors may also have
a negative impact on the oil and energy sector.
2. KVARTAL 2014 - 2ND QUARTER 2014 | 05
SELSKAPS- OG AKSJONÆRFORHOLD
Ved utgangen av kvartalet var det 70 aksjonærer i selskapet,
hvorav 68 norske og 2 utenlandske. Det er beskjeden
likviditet og omsetning i aksjen på Oslo Børs. Aksjene var ved
årsskiftet omsatt til NOK 59,00 pr aksje, noe som verdsetter
selskapet til MNOK 1.198,8.
SHARES AND SHAREHOLDERS
There were 70 shareholders in the company at the end of the
period, 68 from Norway and two from elsewhere. There is
limited liquidity and turnover in the shares on the Oslo Stock
Exchange. At the turn of the year, the shares were being
traded at NOK 59.00 each, which values the company at
NOK 1,198.8 million.
10 STØRSTE AKSJONÆRER - PR 21.08.2014 / 10 LARGEST SHAREHOLDERS ON 21.08.2014
REMY AS
13 497 282
66,43 %
OLYMPIC SHIP AS
1 820 350
8,96 %
REM INVEST A/S
1 794 548
8,83 %
VARD GROUP AS
1 000 000
4,92 %
515 184
2,54 %
BARENTZ A/S
KLEVEN MARITIME FINANS AS
510 581
2,51 %
HAREID ELEKTRISKE TEKNIKK AS
372 888
1,84 %
OLYMPIC NOR A/S
200 000
0,98 %
REM MARITIME EIENDOM AS
170 049
0,84 %
AS KVALSKJÆR
10 største /10 largest
Øvrige / Others
Totalt / Total
80 200
0,39 %
19 961 082
98,24 %
356 727
1,76 %
20 317 809
100,00 %
Det er i dag ca 70 aksjonærer i selskapet, og likviditeten i
Rem-aksjen har vært svært lav. På denne bakgrunn vil styret
vurdere hensiktsmessigheten av fortsatt børsnotering av
selskapet.
There are currently approx. 70 shareholders in the company,
and the liquidity of the REM share has been very low. The
board will therefore consider whether it is appropriate to
maintain the company’s stock exchange listing.
FINANSIELL RISIKO
FINANCIAL RISK
Selskapets inntekter er i NOK, USD, EUR og GBP. Selskapets
lån er fordelt mellom NOK og USD. Selskapet har dermed
risiko for kurssvingninger når inntektene skal veksles til NOK.
Deler av inntektene blir solgt på terminer for å sikre kursen.
Selskapet er utsatt for svingninger i rentenivået. Deler
av selskapets gjeld har fastrente noe som reduserer
eksponeringen mot svingninger i rentenivået.
Obligasjonslån tilsvarende MNOK 375 skal tilbakebetales
i første kvartal av 2015. Beløpet inngår således i kortsiktig
gjeld (forfall innen 12 mndr. fra rapporteringsdato).
Administrasjonen anser refinansieringsrisikoen for disse
låneforfall som beskjeden.
Selskapet har betalt forskuddsterminer til verft på skip under
bygging. Forskuddene er sikret ved morselskapsgaranti eller
bankgaranti.
The company’s revenue is denominated in NOK, USD, EUR
and GBP, and its borrowings in NOK and USD. The company
is therefore exposed to exchange rate fluctuations when
revenue is converted into NOK. Some revenue is sold on
forward contracts to hedge this risk.
The company is also exposed to fluctuations in interest rates.
Some of the company’s borrowings are at fixed rates, which
reduces this exposure.
Bond loans corresponding to NOK 375m are to be repaid
in the first quarter of 2015. This sum has therefore been
included in short-term liabilities (maturing within 12 months of
the report date). The administration views the refinancing risk
linked to the maturity of these loans as limited.
The company has made advance payments to shipyards for
vessels under construction. These advances are secured
through parent company or bank guarantees.
ERKLÆRING FRA STYRET OG
DAGLIG LEDER
STATEMENT BY THE BOARD AND CEO
Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for
perioden 1. Januar til 30. Juni 2014 er utarbeidet i samsvar med
IAS 34 – Delårsrapportering, og at regnskapsopplysningene
gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld,
finansielle stilling og resultat som helhet, samt at
halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige
begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på
halvårsregnskapet, nærstående vesentlige transaksjoner og
de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten
står ovenfor i neste regnskapsperiode.
We hereby declare that to the best of our knowledge, the
interim financial statements for 1 January to 30 June 2014
have been prepared in compliance with IAS 34 “Interim
Financial Reporting”, that the financial disclosures give a
true and fair picture of the group’s assets, liabilities, financial
position and results as a whole, and that the interim report
gives a true and fair picture of key events during the period
and their influence on the interim financial statements,
significant transactions with related parties and the main risks
and uncertainties facing the company in the coming financial
period.
Fosnavåg, 21.08.2014
Torsteinn Mar Baldvinsson
styremedlem / Director (sign)
Peter D. Knudsen
styrets leder / Chairman (sign)
Maria Remøy Aurvåg
styremedlem / Director (sign)
Inger-Marie Sperre
styremedlem / Director (sign)
Åge Remøy
Administrerende direktør / Managing Director (sign)
2. KVARTAL 2014 - 2ND QUARTER 2014 | 07
SAMMENDRATT KONSERN RESULTATREGNSKAP / CONSOLIDATED INCOME STATEMENT
NOK 1.000
IFRS
Q2 2014
IFRS
Q2 2013
IFRS
YTD 2014
IFRS
YTD 2013
Fraktinntekter
Charter hire
322 624
226 627
579 573
404 257
Andre inntekter
Other income
12 458
6 075
19 048
9 363
Totale inntekter
Total revenue
335 082
232 702
598 621
413 620
Mannskapsutgifter
Crew expenses
89 404
73 419
167 630
135 075
Fartøykostnader
Vessel costs
41 137
29 483
68 383
56 205
Andre utgifter
Other operating expenses
9 558
9 612
20 369
19 558
Totale utgifter
Total operating expenses
140 099
112 514
256 382
210 838
Resultat før avskrivning
Gross profit
194 983
120 188
342 239
202 782
Avskrivninger
Depreciation
34 843
26 868
66 445
53 219
Resultat etter avskrivning
Operating profit
160 140
93 320
275 794
149 563
Renteinntekt
Interest income
3 603
3 592
6 072
6 676
11 727
7 346
30 192
11 030
1 887
1 530
880
1 322
58 413
54 709
111 528
99 620
Finansinntekt
Financial income
Resultat tilknyttet selskap
Associated companies
Rentekostnad
Interest expenses
Finanskostnad
Financial expenses
12 693
8 576
17 010
18 819
Netto finansposter
Net financial items
-53 889
-50 817
-91 394
-99 411
Resultat før skatt
Profit before tax
106 251
42 503
184 400
50 152
Skatt
Tax
466
-752
1 186
-752
Resultat etter skatt
Profit/loss for the period
105 785
43 255
183 214
50 904
Resultat andel
Profit attributable to
Majoritet
Majority
102 985
40 416
173 608
46 035
Minoritet
Minority
2 800
2 839
9 606
4 869
Andre inntekter og kostnader
Other income and costs
-2 093
1 296
1 834
1 296
Total resultat for perioden
Comprehensive income for the period
103 692
44 551
185 048
52 200
Total resultat andel
Comprehensive income attributable to
Majoritet
Majority
100 892
41 712
175 442
47 331
Minoritet
Minority
2 800
2 839
9 606
4 869
Resultat pr. aksje
Earning per share
5,07
2,16
8,54
2,53
Resultat pr. aksje utvannet
Earning per share diluted
5,07
2,16
8,54
2,53
SAMMENDRATT KONSERNBALANSE / CONSOLIDATED BALANCE SHEET
NOK 1.000
IFRS
30.06.2014
IFRS
31.12.2013
EIENDELER
ASSETS
Varige driftsmidler
Fixed assets
Utsatt skattefordel
Deferred tax benefit
5 195
5 660
Goodwill
Goodwill
20 111
20 111
Immaterielle eiendeler
Total intangible fixed assets
25 306
25 771
Fartøyer
Vessels
6 401 353
5 300 113
Kontorutstyr, møbler etc.
Fixtures, fittings, tools etc.
2 089
2 182
Varige driftsmidler
Total tangible fixed assets
6 403 442
5 302 295
Skip under bygging
Contracts newbuild
57 280
214 073
Investering i tilknytta selskap
Investments in associated company
30 548
29 668
Investering i aksjer
Investments in shares
Finansielle eiendeler
Total financial fixed assets
Sum varige eiendeler
Total fixed assets
7 810
7 810
95 638
251 551
6 524 386
5 579 617
204 713
157 844
76 342
38 515
Kundefordringer
Trade debtors
Andre kortsiktige fordringer
Other short-term receivables
Markedsbaserte verdipapir
Market based securities
71 280
61 245
Bankbeholdning
Bank deposits
292 318
362 830
Omløpsmidler
Total current assets
644 655
620 436
SUM EIENDELER
TOTAL ASSETS
7 169 041
6 200 053
EGENKAPITAL OG GJELD
EQUITY AND LIABILITIES
Aksjekapital
Share capital
20 318
20 318
Annen innskutt egenkapital
Other paid-in capital
Annen egenkapital
Other equity
Verdiendring ført mot EK
Value change directly against equity
Minoritets interesser
Minority interest
Egenkapital
9 934
9 934
1 858 275
1 715 796
-4 057
-5 892
266 976
254 608
Total equity
2 151 449
1 994 764
3 690 807
2 974 226
342 542
715 543
7 590
7 590
4 040 939
3 697 359
37 750
23 913
651
0
Gjeld til kredittinstitusjoner
Liabilities to financial institutions
Obligasjonslån
Bond loan
Pensjonsforpliktelser
Pension liabilities
Langsiktig gjeld
Total long term liabilities
Leverandørgjeld
Trade creditors
Betalbar skatt
Tax payable
Offentlige trekk og avgifter
Public duties payable
Neste år avdrag, langsiktig gjeld
Instalments next period
Annen kortsiktig gjeld
Other short term liabilities
82 074
94 326
Sum kortsiktig gjeld
Total short term liabilities
976 652
507 930
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
7 169 041
6 200 053
56 692
21 755
799 485
367 936
2. KVARTAL 2014 - 2ND QUARTER 2014 | 09
KONTANTSTRØMOPPSTILLING / CASH FLOW STATEMENT
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE
AKTIVITETER
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Q2 2014
Q2 2013
2013
2012
Resultat før skatt
Profit before tax
106 251
42 503
188 923
230 105
-2 521
-2 999
34 843
26 868
113 338
97 918
-1 887
-1 530
-4 265
Periodens betalte skatt
Tax paid in the period
Avskrivninger og nedskrivninger
Depreciation, amortisation and impairment losses
Gevinst ved salg av driftsmidler
Gains on sales of tangible fixed assets
Resultatandel tilknyttet selskap
Share of profits of associated companies
Kostnadsført rente
Interest expensed
Betalt rente
Interest paid
Uralisert verdiendring derivater
Unrealised change in value of derivatives
Uralisert verdiendring langsiktig gjeld
Unrealised change in value of non-current liabilities
Endring i kundefordringer og leverandørgjeld
Change in trade receivables/payables
Forskjell mellom kostnadsført og betalt pensjon
Difference between pensions expensed and paid
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Change in other accruals
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Cash flow from operating activities
KONTANTSTRØM FRA
INVESTERINGSAKTIVITETER
CASH FLOW FROM
INVESTING ACTIVITIES
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler
Purchases of tangible fixed assets
Innbetalinger ved salg av aksjer og obligasjoner
Sales of shares and bonds
Utbetaling ved kjøp av finansielle omløpsmidler
Purchases of financial current assets
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Sales of tangible fixed assets
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer
Other investments
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Cash flow from investing activities
KONTANTSTRØM FRA
FINANSIERINGSAKTIVITETER
CASH FLOW FROM
FINANCING ACTIVITIES
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld
-107 305
-1 864
58 413
54 709
214 790
168 429
-43 843
-49 427
-198 085
-165 566
-614
410
2 351
2 237
7 184
7 089
16 257
-15 520
-65 738
-14 895
-57 785
-41 461
425
2 337
41 220
1 582
10 374
18 462
135 829
67 309
283 802
184 773
-518 345
-396 695
-1 275 804
-559 857
29 534
11 500
-50 000
439 927
-29 992
-32 507
-518 345
-426 687
-1 328 777
New long-term borrowings
456 003
244 777
1 320 409
558 327
Repayments of long-term borrowings
-61 255
-79 231
-402 956
-423 061
Kjøp/salg av egne aksjer
Purchases/sales of treasury shares
Innbetaling fra minoritet
Payments from minority interests
Utbetaling ved økt eierandel i datterselskaper
Increased stake in subsidiaries
Utbetaling av utbytte
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-108 430
15 289
8 240
7 350
93 615
10 666
-1 517
Dividends paid
-32 677
-30 036
-32 286
-41 007
Cash flow from financing activities
372 737
133 993
783 725
196 114
-124 081
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
Change in cash and cash equivalents
-9 779
-225 385
-261 250
272 457
Kontanter og kontantekvivalenter starten av periode
Cash and cash equivalents at start of period
302 097
682 535
624 081
351 625
Kontanter og kontantekvivalenter slutten av perioden
Cash and cash equivalents at end of period
292 318
457 150
362 830
624 081
ENDRING EGENKAPITAL
KONSERN (NOK 1000)
GROUP (NOK 1000)
Egenkapital 01.01.2013
Equity 01.01.2013
Utbetalt utbytte
Dividend paid in May
Salg egne aksjer
Sales of treasury shares
Endring minoritet
SHARE
CAPITAL
OTHER
PAID-IN
CAPITAL
20 024
EARNED
CAPITAL
FAIR VALUE
CHANGES
PARENT
COMPANY
SHAREHOLDERS
MINORITY
INTERESTS
TOTAL
EQUITY
6 700
1 542 414
(5 030)
1 564 108
369 456
1 933 564
-
-
(30 036)
-
(30 036)
(2 250)
(32 286)
294
3 234
11 761
-
15 289
-
15 289
Change in minority
interests
-
-
18 390
-
18 390
(127 523)
(109 133)
Verdiendringer
Fair value changes
-
-
Årets resultat
Net profit for the year
-
Egenkapital 31.12.2013
Equity 31.12.2013
20 318
Egenkapital 01.01.2014
Equity 01.01.2014
20 318
(1 516)
(862)
(2 378)
-
(2 378)
174 783
-
174 783
14 925
189 708
9 934
1 715 796
(5 892)
1 740 156
254 608
1 994 764
9 934
1 715 796
(5 892)
1 740 156
254 608
1 994 764
Utbetalt utbytte
Dividend paid
-
-
(30 477)
-
(30 477)
(2 200)
(32 677)
Salg egne aksjer
Sales of treasury shares
-
-
-
-
-
-
-
Endring minoritet
Change in minority
interests
-
-
(257)
-
(257)
4 962
4 705
Verdiendringer
Fair value changes
-
-
(395)
1 835
1 440
-
1 440
Årets resultat
Net profit for the year
173 608
-
173 608
9 606
183 214
Egenkapital 30.06.2014
Equity 30.06.2014
9 934
1 858 275
(4 057)
1 884 470
266 976
2 151 449
20 318
2. KVARTAL 2014 - 2ND QUARTER 2014 | 11
NOTER
NOTES
NOTE 1 OVERORDNET INFORMASJON
NOTE 1 GENERAL INFORMATION
Rem Offshore ASA sammendratte konsernregnskap pr.
30.06.2014 ble godkjent på styremøte 21. august 2014.
Regnskapstallene er ikke reviderte. Aksjene i Rem Offshore
ASA er omsatt på Oslo Axess. Delårsrapporten er utarbeidet
i tråd med IAS 34 Delårsrapportering og det er fulgt samme
prinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap.
NOTE 2 SEGMENTINFORMASJON
Gruppen rapporterer innenfor segmentene PSV (Platform
Supply Vessel), OCV (Offshore Construction Vessel), CSV
(Construction Support Vessel) og andre segmenter som i det
vesentlige vedrører administrasjonskostnader.
2.KVARTAL 2014
Q2 2014
Driftsinntekter
Operating revenue
Rem Offshore ASA’s condensed consolidated financial
statements to 30 June 2014 were approved at the board
meeting on 21 August 2014. The financial statements have
not been audited. Rem Offshore ASA’s shares are traded on
Oslo Axess. This interim financial report has been prepared
in accordance with IAS 34 “Interim Financial Reporting” using
the same policies and calculation methods as the latest
annual financial statements.
NOTE 2 SEGMENT INFORMATION
The group’s reportable segments are the PSV (Platform
Supply Vessel), OCV (Offshore Construction Vessel) and
CSV (Construction Support Vessel) segments; unallocated
amounts consist primarily of administrative expenses.
PSV
OCV
CSV
NOT ALLOCATED
TOTAL
125 941
50 517
156 961
1 664
335 082
Driftskostnader
Operating expenses
63 377
16 802
60 362
-442
140 099
EBITDA
EBITDA
62 564
33 714
96 599
2 106
194 983
Avskrivninger
Depreciation and amortisation
16 802
3 996
13 913
132
34 843
EBIT
EBIT
45 762
29 718
82 686
1 974
160 140
YTD 2013
YTD 2013
PSV
OCV
CSV
NOT ALLOCATED
TOTAL
Driftsinntekter
Operating revenue
244 167
73 716
277 901
2 838
598 621
Driftskostnader
Operating expenses
122 392
32 169
100 511
1 311
256 382
EBITDA
EBITDA
121 775
41 547
177 390
1 526
342 239
Avskrivninger
Depreciation and amortisation
34 104
7 992
24 097
252
66 445
EBIT
EBIT
87 671
33 555
153 293
1 275
275 794
Konsernet har ni skip innenfor segmentet PSV. ”Rem Star” som
selskapet eier 35 % av inngår ikke i segmentrapporteringen.
Alle PSV-skipene opererte i Nordsjøen i kvartalet. Det er
sju skip innenfor CSV-segmentet. Fire av CSV-skipene har
operert i Nordsjøen i kvartalet, mens to av skipene har operert
utenfor Nordsjøen. Innenfor segmentet OCV er det ett skip,
dette har operert i Nordsjøen i kvartalet. Utgifter til ROV er
inkludert i driftskostnadene.
The PSV segment covers nine vessels. The “Rem Star” in
which the company has only a 35% interest is not included.
All the PSVs operated in the North Sea during the quarter.
The CSV segment covers seven vessels. Four of the CSVs
operated in the North Sea during the quarter, while two of
them operated outside the North Sea. There is a single vessel
in the OCV segment, and this vessel operated in the North
Sea during the quarter. Expenses for the ROV are included in
operating expenses.
NOTE 3 RENTEBÆRENDE GJELD / NOTE 3 INTEREST-BEARING DEBT
NETTO RENTEBÆRENDE GJELD
NET INTEREST-BEARING DEBT
Langsiktig gjeld
Non-current liabilities
Neste års avdrag langsiktig gjeld
Current portion of non-current liabilities
Rentebærende kortsiktig gjeld
Interest-bearing current liabilities
Total rentebærende gjeld
Total interest-bearing debt
Rentebærende omløpsmidler
Interest-bearing current assets
Bankinnskudd
Bank deposits
Netto rentebærende gjeld
Net interest-bearing debt
30.06.2014
30.06.2013
31.12.2013
4 033 349
3 446 862
3 689 769
799 485
331 175
367 936
-
-
-
4 832 834
3 778 037
4 057 705
71 280
40 779
11 245
292 318
457 150
412 830
4 469 236
3 280 108
3 633 630
NOTE 4 NÆRSTÅENDE PARTER
NOTE 4 RELATED PARTIES
NOTE 5 SKATT
NOTE 5 TAX
NOTE 6 HENDELSER ETTER BALANSEDATO
NOTE 6 EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE
Det har ikke vært noen vesentlig transaksjoner mellom
selskapet og nærstående parter. For nærmere informasjon
om transaksjoner med nærstående henvises det til note 9 i
årsrapporten.
Skatt i resultatregnskapet er estimert etter gjennomsnittlig
skattesats i hvert selskap som inngår i konsernet. I
rederibeskattede selskaper er skattesatsen satt til null, mens
den er 27 % for ordinært beskattede selskaper.
Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedato.
NOTE 7 FULLMAKTER
Styret ble i ordinær generalforsamling 22.05.2014 tildelt
fullmakter til å erverve inntil 2.000.000 egne aksjer, samt
fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000
ved å utstede inntil 5.000.000 nye aksjer.
There have been no material transactions between the
company and related parties. Further information on
transactions with related parties can be found in note 9 in the
annual report.
Taxes in the income statement have been estimated using the
average tax rate for each company in the group. The tax rate
has been set at zero for companies paying tonnage tax, and
at 27% for companies paying ordinary income tax.
There have been no significant events after the balance sheet
date.
NOTE 7 AUTHORISATIONS
The annual general meeting of 23 May 2014 authorised the
board to acquire up to 2,000,000 treasury shares, and to
increase share capital by up to NOK 5,000,000 through the
issue of up to 5,000,000 new shares.
2. KVARTAL 2014 - 2ND QUARTER 2014 | 13
OVERSIKT SKIP / OVERVIEW OF VESSELS
PSV
Rem Provider - UT 755
Rem Mermaid - MT 6009 L
Rem Supplier – UT 755
Rem Star - UT 755 LC
Rem Commander – VS485
Rem Fortress – VS485
Rem Server – STX06
Rem Supporter – STX06
Rem Poseidon – MT 6016
Rem Ocean – MT 6022
Rem Leader – VS 499
Rem Fortune – VS485
CSV
Rem Etive – MT 6016
Rem Forza – MT 6022
OCV
Rem Vision – VS 495
Rem Installer – MT 6022
Rem Pioneer – MT 6022L
Rem Gambler - AH12
FLÅTE / FLEET
2014
NO
SHIP
DESIGN
TYPE
BUILT
1
REM ETIVE
MT 6016
CSV
2007
OWNERSHIP
100 %
2
REM FORZA
MT 6022
CSV
2008
100 %
3
REM POSEIDON
MT 6016
CSV
2009
100 %
4
REM VISION
VS 495
CSV
2010
56 %
5
REM INSTALLER
MT6022
CSV
2013
100 %
6
REM OCEAN
MT6022
CSV
2014
100 %
7
REM PIONEER
MT6022L
CSV
2014
100 %
8
REM PROVIDER
UT 755
PSV
2007
100 %
9
REM MERMAID
MT 6009 L
PSV
2008
100 %
10
REM STAR
UT 755 LC
PSV
2009
35 %
11
REM SUPPLIER
UT 755
PSV
2010
100 %
12
REM COMMANDER
VS 485
PSV
2011
100 %
13
REM FORTRESS
VS 485
PSV
2011
61 %
14
REM SERVER
STX 06 CD
PSV
2011
73 %
15
REM SUPPORTER
STX 06 CD
PSV
2012
73 %
16
REM LEADER
VS499
PSV
2013
100 %
17
REM FORTUNE
VS 485
PSV
2013
100 %
18
REM GAMBLER
AH 12
OCV
2010
100 %
19
REM 374 TBN
VS 485
PSV
2015
68 %
20
REM OCV TBN
Vard 2 06
OCV
2016
73 %
KONTRAKT/ CONTRACT
OPSJON/ OPTION
UNDER BYGGING/ UNDER CONSTRUCTION
Q2
Q3
2015
Q4
Q1
Q2
Q3
2016
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Retur:
REM OFFSHORE ASA
P.O. Box 143, N-6099 Fosnavåg
Tel.:
+47 70 08 11 60
Fax.: +47 70 08 11 65
www.rem-offshore.no
Heading for the future...
REM OFFSHORE ASA
ADRESS:
POSTBOKS 143
6099
FOSNAVÅG
NORWAY
OFFICE PHONE:
+ 47 700 81 160
TELEFAX NO:
+ 47 700 81 165
E-MAIL:[email protected]
WEB:www.rem-offshore.no
Download
Related flashcards

Finance

14 cards

Credit

13 cards

Banking

21 cards

Finance

16 cards

House of Medici

36 cards

Create Flashcards