LCR = Finansiell ustabilitet?

advertisement
LCR =
Finansiell ustabilitet?
SEB’s sparebankseminar november 2012
LCR i NOK – kan det føre til finansiell Ustabilitet?
 Flere aktiva som kvalifiserer for LCR formål
Flere aktiva for LCR kravene
 Level 2 splittes i to bolker
 2A er som tidligere Level 2
 2B får 50% haircut og inneholder
blant annet
Level 1
 Corp Bonds rating A+ til BBB Aksjer
Level 2
Level 1
Level 2A
Level 2B
 Men fortsatt er det i utgangspunktet 60%
Level 1 = stat som gjelder
 Foreslått at SIFI banker må være 100% fra
2015
► Flott & fint, men NOK banker ser ikke ut til å få benyttet seg av dette!
1
EBA’s siste LCR analyse – en potensiell game changer?
Sektor buffer
25
Bank buffer: 10
 Tilbud < Behov + Buffer
 Bankene vil ligge over 100% på LCR
 EBA beregner med en bank buffer på 10%
 Tilbud > 125%*Behov
 Behovet = 110%*LCR
LCR krav
100
 Fører til et minimum på tilbudssiden på 137% av LCR
kravet..
2
Tilbud i NOK – labert ifølge EBA
 Ifølge EBA :
 Stat NOK 500mrd
Potensielle LCR assets
Likvide
Ikke likvide
 105mrd på utlendingers hender
– disse er ikke likvide
 Supras 0% vektere
Haircut
 Totalt 100mrd. Populært en kort
periode – ikke likvide og
kommer til forbli det
 Covered NOK 400mrd
 Ikke likvide nok..
Aksjer
 Equity NOK 1200mrd
 Veldig likvid og bra..!
 Men kan bare være 15% av
LCR, med 50% haircut
 Volumene totalt sett er ikke så
små, men med 20% av stat låst får
man maks effekt av NOK 70mrd
aksjer. Og hvem har i
utgangspunktet lyst på aksjer…
Stat
Non-liquid
Covered
Supras
3
EBA resultater – labre selv med optimistiske forutsetninger!!
 EBA beregner tilbudet av NOK papirer til 37% (!!!!) av LCR
behovet for bankene, inkluderer buffere
 Uten buffere blir forholdet 62%
 Men tallet skulle faktisk vært lavere
 Stortings prop 24 s, sier at 60% er på utlendingers
hender..!
 Tilbud/etterspørsel er lineært med stat så da faller det
med ytterligere 2/3…..
 Analysen tar ikke hensyn til den siste justeringen på
innskudd siden, så behovet blir redusert
 Uansett hvor mye man justerer over og under brøken, man
må vurdere alternative løsninger for NOK
4
….og alle interesse organisasjoner protesterer
5
Så hva skal man finne på da?
6
Skal man eie aksjer – eller er det «galskap»?
 Aksjemarkedet i Norge er likvid nok og stort
Annualisert avkastning - Nibor og OSEBX
 LCR tillater å benytte seg av 15% aksjer
500 %
 EBA påpeker spesifikt mulighetene for å øke
rammen på aksjer til 40% i sine
sensitivitetsberegninger
400 %
9,00 %
8,00 %
7,00 %
300 %
6,00 %
5,00 %
200 %
4,00 %
 Men riskmessig er jo dette galskap?
 Kan fikses med en TRS – da har man ikke
markedseksponering
 Laster bankene opp aksjer er dette neppe
lønnsomt for AS Norge!!
 Finansielt ustabilt ikke minst!
 Kjøper ikke alle bankene aksjer, kan det jo
faktisk være en mulighet for «de andre»..
 Netter man posisjonen med derivater får man
nesten 0% riskvekt
100 %
3,00 %
2,00 %
0%
apr. 05 apr. 06 apr. 07 apr. 08 apr. 09 apr. 10 apr. 11 apr. 12 apr. 13
-100 %
1,00 %
0,00 %
Hva er return on equity på en 5% dividend aksje?
EK
Risk Weight
RWA
15 %
100 %
Funding
Dividend
Rentenetto
Return on Equity
15
3%
5%
2
13 %
7
Hva med FX bonds da?
 Et alternativ er også å kjøpe FX bonds
 Tysk eller gresk stat?
 Tysk covered?
FX matchet balanse – men ikke LCR!
Assets
LCR Portefølje
Other NOK
Liabilities
10
90
FX Funding
Other NOK
10
90
 Da må man håndtere FX risken
 Man kan funde seg i EUR markedet –
balansen er matchet men ikke LCR porteføljen
som man ønsker å matche!
 Må hente mer EUR når kronen styrker seg
– introduserer en ny riskparameter inn i
banksystemet
 Kan selvfølgelig legge på terminer på LCR
porteføljen – men det er snakk om 500mrd..
EUR = 10
faller til
EUR = 8
Assets
LCR Portefølje
Other NOK
Liabilities
8
90
FX Funding
Other NOK
8
90
 LCR kravet er uavhengig av EUR og stabilt på 9
 Må hente EUR bonds siden FX har begevet seg
8
Hjem kjære hjem – løsningen ligger i NOK bonds
 En løsning som er diskutert er likviditetslinjer hos
sentralbanken
 Det eneste som er sikkert er at dette vil involvere
deponerbare papirer, og da fortrinnsvis OMF.
Løsningen litt mer i det blå
 Er det en «gratis» kredittlinje?
 …eller skal man få statsavkastning?
 Hva er man villig til å betale for covered i dette
tilfellet da?
 Det er selvfølgelig flere på etterspørsel siden,
men bankene kan ende med å bli en vesentlig
investor i egne papirer
9
Hjem kjære hjem – løsningen ligger i NOK bonds
Scenarier
 En løsning som er diskutert er likviditetslinjer hos
sentralbanken
1.
 Det eneste som er sikkert er at dette vil involvere
deponerbare papirer, og da fortrinnsvis OMF.
Løsningen litt mer i det blå
Likviditetslinjer i NB – kostnad for bankene
resulterer i statsavkastning
a)
100% av LCR kan dekkes gjennom denne
fasiliteten
b)
Max 40% OMF bidrag i LCR beregningen
 Er det en «gratis» kredittlinje?
 …eller skal man få statsavkastning?
2.
Likviditetslinjer i NB – men kostnaden kommer
først når man trekker på linjene
3.
OMF blir likvide – for alle LCR investorer
 Hva er man villig til å betale for covered i dette
tilfellet da?
 Det er selvfølgelig flere på etterspørsel siden,
men bankene kan ende med å bli en vesentlig
investor i egne papirer
10
Premisser for evaluering av scenariene
Fordeling NOK OMF
 Utestående covered er totalt NOK 900mrd
 Fordeling NOK/ FX er ca 50/50
 I følge finanstilsynet ligger LCR behovet for
Norske banker i overkant av 400mrd, med
buffer er tallet ca 450mrd
Annet:
20%
 Dagens investorer i OMF er
 NOK Banker
 NOK Liv & Pensjon
Norske utstedere – OMF mrd
 FX Banker
 FX Liv & Pensjon
 Andre investorer – men de flytter neppe
markedet på samme måte
Bank/Treasury
40%
Liv&Pensjon
40%
DNB
Nordea
Spb1
Eika
Andre SIFI
Resten
NOK
141
69
68
29
43
98
FX
270
17
114
29
17
2
Total
447
449
11
Tilbud/etterspørsel OMF i det norske markedet
 OMF markedet er ca todelt mellom NOK og annen FX
 Banker samt livselskaper og pensjonskasser sitter på store deler av volumene i NOK
Spread
Bank
Liv & Pensj
NOK Covered
volum
40% av LCR
100% av LCR
12
Hjem kjære hjem – løsningen ligger i NOK bonds (2/2)
Scenarier
1.
Likviditetslinjer i NB – kostnad
for bankene resulterer i
statsavkastning
a)
b)
100% av LCR kan dekkes
gjennom denne fasiliteten
Max 40% OMF bidrag i
LCR beregningen
Bank
NOK
L&P
NOK
Bank
EUR
L&P
EUR
End
game?
Stat
450mrd
4%
0mrd
ROE
ROE
NOK
EUR
Stat
200mrd
4%
250
ROE
ROE
NOK
EUR
2.
3.
Likviditetslinjer i NB – men
kostnaden kommer først når
man trekker på linjene
OMF blir likvide – for alle LCR
investorer
200mrd
200mrd
0?
?
4%
250mrd
ROE
ROE
NOK
EUR
4%
250mrd
LCR kjøper
ROE
NOK
EUR
13
Hjem kjære hjem – løsningen ligger i NOK bonds (2/2)
Scenarier
1.
Likviditetslinjer i NB – kostnad
for bankene resulterer i
statsavkastning
a)
b)
100% av LCR kan dekkes
gjennom denne fasiliteten
Max 40% OMF bidrag i
LCR beregningen
Bank
NOK
L&P
NOK
Bank
EUR
L&P
EUR
End
game?
Stat
450mrd
4%
0mrd
ROE
ROE
NOK
EUR
Stat
200mrd
4%
250
ROE
ROE
NOK
EUR
2.
3.
Likviditetslinjer i NB – men
kostnaden kommer først når
man trekker på linjene
OMF blir likvide – for alle LCR
investorer
200mrd
200mrd
0?
?
4%
250mrd
ROE
ROE
NOK
EUR
4%
250mrd
LCR kjøper
ROE
NOK
EUR
14
Hjem kjære hjem – løsningen ligger i NOK bonds (2/2)
Scenarier
1.
Likviditetslinjer i NB – kostnad
for bankene resulterer i
statsavkastning
a)
b)
100% av LCR kan dekkes
gjennom denne fasiliteten
Max 40% OMF bidrag i
LCR beregningen
Bank
NOK
L&P
NOK
Bank
EUR
L&P
EUR
End
game?
Stat
450mrd
4%
0mrd
ROE
ROE
NOK
EUR
Stat
200mrd
4%
250
ROE
ROE
NOK
EUR
2.
3.
Likviditetslinjer i NB – men
kostnaden kommer først når
man trekker på linjene
OMF blir likvide – for alle LCR
investorer
200mrd
200mrd
0?
?
4%
250mrd
ROE
ROE
NOK
EUR
4%
250mrd
LCR kjøper
ROE
NOK
EUR
15
Hjem kjære hjem – løsningen ligger i NOK bonds (2/2)
Scenarier
1.
Likviditetslinjer i NB – kostnad
for bankene resulterer i
statsavkastning
a)
b)
100% av LCR kan dekkes
gjennom denne fasiliteten
Max 40% OMF bidrag i
LCR beregningen
Bank
NOK
L&P
NOK
Bank
EUR
L&P
EUR
End
game?
Stat
450mrd
4%
0mrd
ROE
ROE
NOK
EUR
Stat
200mrd
4%
250
ROE
ROE
NOK
EUR
2.
3.
Likviditetslinjer i NB – men
kostnaden kommer først når
man trekker på linjene
OMF blir likvide – for alle LCR
investorer
200mrd
200mrd
0?
?
4%
250mrd
ROE
ROE
NOK
EUR
4%
250mrd
LCR kjøper
ROE
NOK
EUR
16
OMF må bli likvid! – hvordan og med hvilke konsekvenser?
Behov
Fix?
 Dersom man får omklassifisert OMF til likvid vil mye
av problemet løse seg
 Kort løpetid (pga mindre markedsrisk)
 Hva er Basel likviditet da?
 traded in large, deep and active repo or cash
markets characterised by a low level of
concentration; and
 proven record as a reliable source of liquidity in
the markets (repo or sale) even during
stressed market conditions: ie, maximum
decline of price or increase in haircut over a 30day period during a relevant period of significant
liquidity stress not exceeding 10%.
 Repo
 3 – 5 market makere?
 Hvem som stiller når DNB er 60% av markedet?
 Utstedere?
 Hvilke serier skal man velge?
 Mer struktur og mindre opportunisme?
 Benchmark
 Tapping?
 Det er ikke rett frem å få OMF Basel3 likvid..
17
Hva skjer da med de som ikke er likvide da???
Comment
 Blir det market makers i markedet stiller de neppe
priser i alle serier
Norske utstedere – OMF mrd
 Det vil bli flere OMF kurver
 De LCR likvide (DNB, Nordea ?)
 Mellomsjiktet?
 Resterende?
 Med et bank behov på ca NOK 200mrd (40% LCR
med 15% haircut)
 Er det nok ANDRE interessenter?
DNB
Nordea
Spb1
Eika
Andre SIFI
Resten
NOK
141
69
68
29
43
98
FX
270
17
114
29
17
2
Total
447
449
18
SEB Offices
SEB locations
Copenhagen
Helsinki
Frankfurt
Bernstorffsgade 50
P.O. Box 100
DK-0900 Copenhagen
Denmark
Ulmenstrasse 30
DE-60325 Frankfurt
Germany
Unioninkatu 30
P.O. Box 630
FI-00101 Helsinki
Finland
Telephone: +45 33 28 28 28
Telephone: +49 69 258 0
Telephone: +358 9 616 28 000
Oslo
Riga
Filipstad Brygge 1
P.O. Box 1843 Vika
N-0123 Oslo
Norway
•
Telephone: +47 22 82 70 00
Stockholm
Kungsträdgårdsgatan 8
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Telephone: +46 8 763 50 00
Valdauci, Mestaru street 1
LV-1076 Riga
Latvia
Telephone: +371 8000 8009
Tallinn
Vilnius
Tornimäe 2
EE-15010 Tallinn
Estonia
Gedimino pr. 12
LT-01103 Vilnius
Lithuania
Telephone: +372 665 51 00
Telephone: +370 52 68 28 00
Disclaimer
This presentation is confidential and produced for private information of recipients only. All information contained in this presentation has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty,
expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the presentation is not to be relied upon as authoritative. To the extent permitted by applicable law, no liability whatsoever is accepted for any direct or
consequential loss arising from the use of this presentation or its contents. Prior to entering into any transaction contemplated hereby (a “Transaction”) you are urged to determine, without reliance upon us, the economic risks and merits , as well as
the legal, tax and accounting characterizations and consequences of any such Transaction. In this regard, by accepting this presentation, you acknowledge that (a) we are not providing (and you are not relying on us for) legal, tax or accounting
advice, (b) there may be legal, tax or accounting risks associated with any Transaction and (c) you should receive (and rely on) separate and qualified legal, tax and accounting advice. Any terms set forth in this presentation are intended for
discussion purposes only. Any prices or levels contained herein are preliminary and indicative only and do not represent bids or offers. These indications are provided solely for your information and consideration, are subject to change at any time
without notice and are not intended as a solicitation with respect to the purchase or sale of any instrument. The informati on contained in this presentation may include results of analyses from a quantitative model, which represent potential future
events that may or may not be realized, and is not a complete analysis of every material fact representing any product. Any estimates included herein constitute our judgment as of the date hereof and are subject to change without any notice. We
may make a market in these instruments for our customers and for our own account. Accordingly, we may have a position in any such instrument at any time
Download
Related flashcards

Banking

30 cards

Finance

16 cards

Finance ministries

62 cards

House of Medici

36 cards

Currencies of Germany

18 cards

Create Flashcards