What`s next Mr. Baltzersen?

advertisement
Strictly Confidential
What’s next
Mr. Baltzersen?
SEB’s sparebankseminar november 2012
Eller Mr. Qvigstad?
2012-12-04 | FICC Oslo
2
Agenda
Risikovekter
– 15% på svenske boliglån
OMF begrensning
– Tilbud/etterspørsel OMF/Senior?
2012-12-04 | FICC Oslo
3
Gulv eller ikke gulv - Hva med å justere risikovekter?
- Finansinspeksjonen foreslo det på mandag
Risikovektene for de største nordiske bankene
Boliglån (venstre akse)
Corporates (høyre akse)
18
Kapitaldekning med RWA 15pct PM
70
18
Basel 3
m/15% risikovekt
16
16
60
14
14
50
12
12
10
40
8
30
10
8
6
6
20
4
4
10
2
2
0
0
Handels
Nordea
SEB
Swedbank
DNB
Danske
0
Handels
Nordea
SEB
Swedbank
DNB
Danske
SEB Enskilda reasearch
2012-12-04 | FICC Oslo
4
Norske IRB banker + flere svenske krav som lurer…
Risikovektene for Norske IRB bankene
Svenske kapitalkrav
18
120
Boliglån (høyre akse)
Corporates (venstre akse)
18,0%
Syklisk
16
15,5%
16,0%
100
14
12
80
Syklisk
Foreslått
minstekrav
Sverige
Ansvar
lig
13,5%
13,5%
Ansvar
lig
Hybrid
12,0%
11,5%
10
Hybrid
60
10,0%
8
6
40
4
Nåværende
snitt Sverige
Ren
EK
Ren
EK
20
2
0
0
SR-Bank
SMN
Nord-Norge
Vest
DNB
Bank 1
Nordea
Norge
Ren kjernekapital
Hybrid
Ansvarlig lån
2013
2012-12-04 | FICC Oslo
2015
5
Agenda
Risikovekter
– 15% på svenske boliglån
OMF begrensning
– Tilbud/etterspørsel OMF/Senior?
2012-12-04 | FICC Oslo
6
Først 15 prosent egenkapital. Neste: begrense OMF markedet?
Forslag fra finanstilsynet
 Bør vurdere en maksimal grense
 Overgangsordninger
 Individuelle begrensninger av OMF for det enkelte
bankkonsernet
Land med begrensninger
 Enkelte land har innført begrensninger på OMF utstedelser,
enten som andel av forvaltningskapital eller som en funksjon av
soliditet
 Canada: 4% av FVK
 Avhengig av belåningsgrad, diversifisering og soliditet
 Vanskelig for tilsynet å vurdere diversifiseringseffekter på
tvers i Norge?
 New Zealand: 10% av FVK
 Australia: 8% av FVK (foreslått)
 Italia: avhengig av kapitaldekning
 Dersom bankene ikke vurderer dette gjennom Pillar 2
rapportene kan bankene bli pålagt økt kapitalkrav eller
begrensning på OMF
 USA: 4% av totale forpliktelser
 Nederland: diskusjon med sentralbanken for å opprettholde
”sunn” balanse
 Storbritannia: forhåndsdrøftelse med FSA
2012-12-04 | FICC Oslo
7
Hvorfor begrense OMF markedet?
- Finansiell stabilitet
Boligprisvekt – Norge og lignende land
Finanstilsynets utlånsundersøkelse
100%
100%
LTV < 100%
29%
80< LTV < 100%
0%
2004
2012-12-04 | FICC Oslo
2005
2006
2007
2008
40%
2009
2010
2011
8
Moody’s syn på Norge, boliglån, OMF og boligboble
 Moody’s hadde i vår flere norske banker på negative watch
 Høye huspriser
 Gjeldsbelastning i husholdningen
Fall i boligpris
 Høyere LTV på gjenværende morbankbalanse
 Høy andel næringseiendom og andre sykliske industrier
For høy LTV på lån i BKF
 Svenske banker satt på negative watch av S&P grunnet
usikkerhet i svensk økonomi
Morbank må overføre lav LTV lån til BKF
Morbank balansen ytterligere forverret
Rating nedgradering
2012-12-04 | FICC Oslo
9
Risikovekter
– 15% på svenske boliglån
OMF begrensning
– Etterspørsel
2012-12-04 | FICC Oslo
10
De største investorene styres av pro-OMF regulering
Solvency 2 – total return/kapital kost
Basel 3 – Likviditetsindikatorer
SCR
 LCR
25
AAA OMF
 Level 1 assets: Stat…
20
 Level 2 assets: OMF..
AA OMF
A bank
15
 NSFR: OMF booster NSFR
 Utsted OMF
Unrated HY
 Kjøp naboen sin OMF
10
 Økt NSFR!!
BBB bank
5
0
1
3
5
10
15
SCR kapital koster 10pct. Beregnet ut fra spread modulen. Diversifiseringseffekter og internemoddeler kan gi et annet bilde
2012-12-04 | FICC Oslo
11
AA OMF er også med på Solvency 2 leken
Solvency 2 forskjellen mellom AAA - AA OMF spread faller fra 29 bps til 11 bps!!
4
5
6
7
8
9
10
70
80
43
53
63
73
83
93
45
55
65
75
85
95
48
58
68
78
88
98
51
61
71
81
91
101
53
63
73
83
93
103
56
66
76
86
96
106
59
69
79
89
99
109
30
Maturity
Maturity
30
AAA Spread
40
50
60
4
5
6
7
8
9
10
AAA Spread
40
50
60
70
80
35
45
55
65
75
85
36
46
58
66
76
86
37
47
58
67
77
87
38
48
58
68
78
88
39
49
59
69
79
89
40
50
60
70
80
90
41
51
61
71
81
91

Mindre bekymring for nedgradering fra AAA til AA på BKF!
Sammenlignet ved innføring av Solvency 2. Nibor fixed på 3% og statsrente på 1,9%
2012-12-04 | FICC Oslo
12
Hvor mye vil bankene og livsforsikring allokere i OMF fremmover?
- vanskelig å si men det blir fort noen hundre milliarder…
Banker
Liv og pensjon
Innskudd: NOK 1 800mrd
 Forvaltningskapital i forsikringsselskapene er ca NOK1000 mrd
Offentlig Utlendinger
PM
Finans
Corporates
4%
35%
33%
7%
21%
0%
10%
5%
100%
50%
 NOK 780 mrd i kollektiv porteføljen
 NOK 110 i investeringsvalgporteføljen
 Begge porteføljene inneholder ca 15-20pct OMF
LCR krav: NOK 405mrd
OMF allokering, bank 200mrd ?
OMF allokering, forsikring: 150mrd?
LCR: 40pct OMF, 15pct haircut
2012-12-04 | FICC Oslo
13
Risikovekter
– 15% på svenske boliglån
OMF begrensning
– Tilbud
2012-12-04 | FICC Oslo
14
Hvor mye er ført over i sektoren som helhet?
- DNB har overført over 80% av mulig lån, men fortsatt bare 25% av FVK
Pantsatt / totale PM lån
Pantsatt / forvaltningskapital
40%
80%
DNB
70%
FVK > 20 mrd
60%
20 mrd>FVK > 5 mrd
30%
50%
20%
40%
30%
10%
20%
10%
0%
0%
2007
2012-12-04 | FICC Oslo
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
15
Hvor mye er overført for enkeltbankene?
Overførte lån og OMF / forvaltningskapital (inkl overførte lån)
 Banker med høy andel PM lån, med
tilgang på eget boligkredittforetak, har
overført en høyere andel av PM lånene
 Kan det tenkes å innføre begrensning
på andel av PM lån overført?
PM lån / FVK
OMF / FVK
 Det er det Moody’s er bekymret for
 Finanstilsynet er bekymret for
boligboble og lite aktivitet i BM
markedet
Banker uten eget BKF, antatt overpantsettelse på 10 prosent
2012-12-04 | FICC Oslo
16
Senior behov ved begrensning av OMF
- 10% begrensning kan gi behov for opp mot NOK 250mrd
Funding behov gitt begrensninger på OMF
NOK mrd
 En begrensning på 25% vil kun slå ut
for et fåtall banker
300
DNB
Peers ex DNB
250
 Ser man på det “høyest tillatte” blant
landene Finanstilsynet viser til er dette
10% av forvaltningskapitalen
200
 En begrensning på 10 prosent vil føre
til at NOK 250mrd må finansieres på
andre måter
150
100
50
0
4%
2012-12-04 | FICC Oslo
8%
10 %
15 %
20 %
25 %
17
Hvem skal ta all ny seniorgjeld som må trykkes?
Volum senior vs. Investor krav til spread
volum
L&P kan kjøpe uratede banker
Banker kan kjøpe banker….
L&P indifferent mellom
OMF og senior
spread

Liv & Pensjon kjøper med begge hender gitt riktig pris! Foreløpig vil utlendinger ha NOK også
2012-12-04 | FICC Oslo
18
Man kan regne Solvency2 på flere måter
- er man allerede på gode nivåer for senior….?
 Så lenge man beholder AA rating på boligkreditten er man i
realitet sikret billig funding da dette er favorisert under
Solvency 2 og Basel 3
25%
20%
 Kapitalavkastning i Solvency 2 kan analyseres på flere måter
 Se på avkastning over Nibor
 Inkluder historiske tap
AAA Covered
15%
AA Covered
A
 Gitt disse parametrene er dagens senior nivå bra
sammenlignet med OMF
BBB
Unrated HY
10%
Unrated Bank
 Kort HY er det som definitivt gir best return-on-SCR
 Veldig sensitiv til ”dagens kurve” og tapshistorikk
 Tapshistorikk er vel kanskje ikke representativt fremmover
med høy overføring til OMF
5%
0%
2
3
5
7
10
Tap for ratingkategoriene basert på Moody’s historikk. Bank er satt lik tapspotensiale til BBB da financials ikke var skilt ut
2012-12-04 | FICC Oslo
19
Forholdet mellom senior og OMF?
- Hva skjer om tilbud av OMF faller betraktelig? Og senior øker tilsvarende?
Drivere fremmover
3
 OMF volum begrenset
 Senior volum øker
2,75
2,5
2,25
2
1,75
2010/35
2010/47
2012-12-04 | FICC Oslo
2011/7
2011/19
2011/31
2011/43
2012/2
2012/14
2012/26
2012/38
 Morbank balansen blir
vesentlig bedre med
begrensning på OMF
20
SEB Offices
SEB locations
Copenhagen
Helsinki
Frankfurt
Bernstorffsgade 50
P.O. Box 100
DK-0900 Copenhagen
Denmark
Ulmenstrasse 30
DE-60325 Frankfurt
Germany
Unioninkatu 30
P.O. Box 630
FI-00101 Helsinki
Finland
Telephone: +45 33 28 28 28
Telephone: +49 69 258 0
Telephone: +358 9 616 28 000
Oslo
Riga
Filipstad Brygge 1
P.O. Box 1843 Vika
N-0123 Oslo
Norway
•
Telephone: +47 22 82 70 00
Stockholm
Kungsträdgårdsgatan 8
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Telephone: +46 8 763 50 00
Valdauci, Mestaru street 1
LV-1076 Riga
Latvia
Telephone: +371 8000 8009
Tallinn
Vilnius
Tornimäe 2
EE-15010 Tallinn
Estonia
Gedimino pr. 12
LT-01103 Vilnius
Lithuania
Telephone: +372 665 51 00
Telephone: +370 52 68 28 00
Disclaimer
This presentation is confidential and produced for private information of recipients only. All information contained in this presentation has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty,
expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the presentation is not to be relied upon as authoritative. To the extent permitted by applicable law, no liability whatsoever is accepted for any direct or
consequential loss arising from the use of this presentation or its contents. Prior to entering into any transaction contemplated hereby (a “Transaction”) you are urged to determine, without reliance upon us, the economic risks and merits , as well as
the legal, tax and accounting characterizations and consequences of any such Transaction. In this regard, by accepting this presentation, you acknowledge that (a) we are not providing (and you are not relying on us for) legal, tax or accounting
advice, (b) there may be legal, tax or accounting risks associated with any Transaction and (c) you should receive (and rely on) separate and qualified legal, tax and accounting advice. Any terms set forth in this presentation are intended for
discussion purposes only. Any prices or levels contained herein are preliminary and indicative only and do not represent bids or offers. These indications are provided solely for your information and consideration, are subject to change at any time
without notice and are not intended as a solicitation with respect to the purchase or sale of any instrument. The information contained in this presentation may include results of analyses from a quantitative model, which represent potential future
events that may or may not be realized, and is not a complete analysis of every material fact representing any product. Any estimates included herein constitute our judgment as of the date hereof and are subject to change without any notice. We
may make a market in these instruments for our customers and for our own account. Accordingly, we may have a position in any such instrument at any time
2012-12-04 | FICC Oslo
21
Download
Related flashcards

Neonatology

54 cards

Pediatrics

86 cards

Pediatricians

20 cards

French pediatricians

13 cards

Create Flashcards