Ullensakerundersøkelsen

advertisement
Smerter og mange andre symptomer
Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en
lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk)
Bård Natvig
Institutt for Helse og Samfunn, Avdeling for
allmennmedisin, Universitetet i Oslo
Hysnes helsefort - Emnekurs
3. April 2013
Epidemiologi fra tre datasett
• Ullensakerundersøkelsen (fra 1990, pågår
fortsatt)
• Allmennpraktikerundersøkelsen (tverrsnitt ca
2010)
• Isjiasundersøkelsen (ryggpoliklinikker
Sykehuset Østfold + Ullevål, Hamar,
Arendal). 2 års oppfølging.
3
Befolkningsdata Ullensakerundersøkelsen
• Spørreskjemadata fra 1990, 1994, 2004 og
2010.
• Forekomst av muskel- og skjelettsmerter.
• ”Resultatstyrt” endring av fokus over årene
fra enkeltsymptomer til multisymptomatologi
• Nå også artrosefokus
4
Forekomst - prevalens av muskel-skjelett
lidelser Ullensakerundersøkelsen
% av befolkningen
Prevalens
70
60
50
40
30
20
10
0
1 års prevalens
1 ukes prevalens
Hindret i aktivitet
siste år
5
Funksjonsevne og uførhet – det er de
som har vondt overalt som blir uføre
Antall
smertesteder i
1990
n
% arbeidsuføre i 2004 (av de
som var i arbeid i 1990)
0
184
4,4 %
1-2
335
8.7 %
3-4
359
10.6 %
5-6
296
15.9 %
7-8
132
25.0 %
9-10
48
43.8 %
Nakkesmerter – lokalisert eller som
ledd i utbredte smerter?
Ukesprevalens
N=3325
% av befolkningen
(2004)
Alle med
nakkesmerter
1144
34,4 %
Kun nakke
45
1,4 %
Regionale sm.
529
15,9 %
Nakke + perif.sm 79
Utbredte smerter
491
2,4 %
14,8 %
Funksjon + muskelskjelettsmerter +
andre symptomer
8
Ulike typer funksjon + muskelskjelettsmerter +
andre symptomer
9
Allmennpraktikerundersøkelsen
• Snaut 1000 fortløpende konsultasjoner hos
fastleger
• Koblet pasientdata og legedata
• Uselekterte pasienter rapporterer i
gjennomsnitt 7,6 av 38 mulige symptomer
(kvinner 8,1 og menn 6,6).
10
Medically Unexplained Symptoms (MUS) og Mange
symptomer (Multi) – allmennlegens vurdering
11
Uforklarte symptomer (MUS) og mange
symptomer (Multi) – høyt korrelert (0.80)
Age
Women
Men
Mean MUSscore (95% CI)
Mean Multiscore (95% CI)
Correlation
(95% CI)
18-39
1.22 (1.00-1.47)
1.56 (1.29-1.86)
0.92 (0.89-0.94)
40-59
2.37 (2.01-2.77)
2.99 (2.56-3.46)
0.87 (0.83-0.90)
60+
1.59 (1.32-1.88)
3.13 (2.74-3.55)
0.65 (0.55-0.73)
18-39
1.32 (0.94-1.76)
1.63 (1.21-2.14)
0.82 (0.73-0.88)
40-59
1.48 (1.18-1.84)
2.05 (1.67-2.49)
0.80 (0.73-0.86)
60+
1.11 (0.85-1.40)
2.08 (1.66-2.58)
0.63 (0.49-0.73)
12
Pasient og lege – vurderer de
sammenfallende?
• Svakere korrelasjon mellom pasientens
”symptomtall” og legens vurdering av
Multiskala (pas med mange symp) og MUSskala (pas. med uforklarte symp) – 0,47 og
0,43
• Hele skalaen brukes, det er ikke så mange
pasienter med 0 på både MUS og Multiskalaene.
13
Isjiasundersøkelsen – fra norske
ryggpoliklinikker
14
Diskusjon: Hvordan forholder vi oss til ”alle disse
symptomene” (i forskning og i klinikk)
• Er det noen nytte i å telle symptomer?
– Som et mål for ”alvorlighetsgrad”
– Hvilke symptomer skal i så fall telles?
• Starte med tiltak fra ”verste enden av
floken”?
• Eller tiltak som kan ha positiv effekt for flest
mulig symptomer?
• Hva med dikotomisering, psykosomatikk og
somatoforme lidelser????
15
Referanseliste I
• Ihlebæk C, Brage S, Natvig B, Bruusgaard D. Forekomst av
muskel- og skjelettlidelser i Norge. Tidsskr Nor Legeforening
2010;130:2365-8.
• Bruusgaard D, Natvig B. Uklare tilstander – felles mekanismer?
Tidsskr Nor Legeforening 2009;129:1481-3.
• Natvig B, Ihlebæk C, Grotle M, Brage S, Bruusgaard D. Neck
pain is often a part of widespread pain and is associated with
reduced functioning. Spine 2010;35:23;E1285-1289.
• Grøvle L, Haugen AJ, Ihlebaek CM, Keller A, Natvig B, Brox JI,
Grotle M. Comorbid subjective health complaints in patients
with sciatica: A prospective study including comparison with the
general population. Journal of Psychosomatic Research
2011;70:548-556.
16
Referanseliste II
• Bruusgaard D, Tschudi-Madsen H, Ihlebæk C, Kamaleri Y,
Natvig B. Symptom load and functional status: results from the
Ullensaker population study. BMC Public Health 2012; Dec
18;12.
• Kjeldsberg M, Tschudi-Madsen H, Dalen I, Straand J,
Bruusgaard D, Natvig B. Symptom reporting in a general
population in Norway: Results from the Ullensaker Study.
Scand J Prim H Care 2013; Early Online 1-7.
• Tschudi-Madsen H, Kjeldsberg M, Natvig B, Ihlebaek C, dalen
I, Straand J, Bruusgaard D. Multiple symptoms and medically
unexplained symptoms - closely related concepts in general
practitioners' evaluations. A linked doctor-patient study. Journal
of Psychosomatic Research 2013 (in print)
17
Referanseliste III
• Croft P. The question is not ”have you got it”? But
”how much of it have you got”? Pain 2009;141:6-7.
• Mork PJ, Nilsen TI. Sleep problems and risk of
fibromyalgia; longitudinal data on an adult female
population in Norway. Arthr Rheum 2012;64:281-4.
• Natvig B, Ihlebæk C, Kamaleri Y, Bruusgaard D.
Number og pain sites – a simple measure og
population risk? In Croft P et al. Chronic pain
epidemiology. Oxford University Press 2010.
18
Oppsummering
• Smerter er ofte ledd i multisymptomatologi
• Sterk sammenheng mellom antall symptomer og
redusert funksjonsevne og redusert livskvalitet
• Sammenheng mellom mange symptomer og
uforklarte multisymptomtilstander, men det er ikke
helt like konsepter (slik DSM-V nye diagnose
”somatic symptom disorder” legger opp til)
• Når et (viktig) symptom (isjiassmerte) blir bedre
reduseres også annen multisymptomatologi
19
Download
Related flashcards
Create Flashcards