นบก3 ท่านรองจินตรา อังคาร เช้า

advertisement
จิ นตนา ชัยยวรรณาการ
รองอธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
โครงการฝึ กอบรม “หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับกลางกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี ยน”
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องราชดาเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
ประเด็นนำเสนอ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
ข้อผูกพันภายใต้ตลาดฐานการผลิตเดียวกัน
สถานะทางการค้ากลุ่มอาเซียน
แนวโน้มในอนาคต
ทรัพยากร สิ นค้าส่ งออก บริ การ กลุ่มอาเซียน
ศักยภาพของประเทศไทย
SWOT กลุ่มประเทศ ASEAN
นโยบายเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ ASEAN
โอกาสของประเทศไทยใช่หรื อไม่?
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
AEC Blueprint : ยุทธศาสตร์ การเข้ าสู่ ประชาคมเศรษกิจอาเซียน
4 เป้ำหมำยภำยใต้ AEC Blueprint เพื่อประสำนกลำยเป็ นหนึ่งเดียว คือ
อำเซียน
1. เป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว
2. มีขีดความสามารถ
ในการแข่ งขันสู ง
AEC
Blueprint
3. มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่เท่ าเทียมกัน
4. บูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจโลก
ได้ อย่ างสมบูรณ์
3
1.1 ภาษีสนิ ค้า/อุปสรรคนาเข้าจะหมดไป กลายเป็ นตลาดอาเซียน
1. ภาษีนาเข้าสินค้า – ต้องเป็ นศูนย์ (ลดเป็ นลาดับตัง้ แต่ปี 2536)
- 1 ม.ค. 53 อาเซียน 6 (SG 100%, TH 99.8%, BR 99.2%, PH 99%, IN 98.7%, ML 98.4%)
- 1 ม.ค. 58 อาเซียน 4 (CLMV)
2. อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) - ต้องหมดไป
- อาเซียน 5 (1 ม.ค. 53) ฟิ ลิปปิ นส์ (1 ม.ค. 55) CLMV (1 ม.ค. 58)
3. กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า (ROOs) – เพิ่มทางเลือกอย่างเท่าเทียม (co-equal)
- RVC (40), CTC, PSRs
4. มาตรฐานร่วม – ให้สอดคล้องกับระบบสากลและระหว่างอาเซียน
- เครื่องใช้ไฟฟ้า ความปลอดภัยทางไฟฟ้า องค์ประกอบด้านแม่เหล็กไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาง เภสัชกรรม
(กาลังดาเนินการ - เกษตร ประมง ไม้ ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยาแผนโบราณ อาหารเสริม)
5. พิธีการทางศุลกากรที่ทนั สมัย - อานวยความสะดวกทางการค้า
- ASEAN Single Window, Self-Certification
•4
1.2 อาเซียนสามารถถือหุน้ ได้ถงึ 70% ในธุรกิจบริการในอาเซียน
ปี 2549
(2006)
สาขาเร่งรัดการรวมกลุม่
e-ASEAN (โทรคมนาคม-คอมพิวเตอร์)
สุขภาพ/ท่องเที่ยว/การบิน
49%
ปี 2551
(2008)
51%
ปี 2553
(2010)
ปี 2556
(2013)
ปี 2558
(2015)
70%
PIS: Priority Integration Sectors
โลจิสติกส์
49%
51%
สาขาอืน่ ๆ
49%
51%
70%
70%
เป้ าหมายการเปิ ดเสรีบริการ = 128 สาขาย่อย
ไทยสามารถขยายธุรกิจบริการในอาเซียนได้ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น
ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร สุขภาพ ซ่อมรถ ก่อสร้าง การศึกษา เป็ นต้น รวมทัง้ ดึงดูดการ
ลงทุนเข้ามาในประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกัน เป็ นช่องทางให้อาเซียนเข้ามาประกอบ
ธุรกิจบริการในไทยได้สะดวกขึ้น เกิดการแข่งขัน ทาให้เอกชนไทยมีโอกาสพัฒนาธุรกิจมาก
ขึ้น
FLEXIBILITY
สามารถไม่เปิ ดเสรี
ในบางสาขาได้
•5
1.3 อาเซียนจะกลายเป็ นศูนย์กลางการลงทุนทัว่ โลก
FLEXIBILITY
หำกยังไม่พร้อมเปิ ดเสรี
สำมำรถทำข้อสงวนไว้ได้
เปิดเสรี
FDI
ส่งเสริม
NT – MFN กำรลงทุนใน
อำเซียนจะเปิดเสรีและโปร่งใสมำก
ขึน้
Portfolio
ACIA
(IGA+AIA)
บริ กำร
เกษตร
เกี่ยวเนื่ อง
ประมง
เหมืองแร่ ป่ ำไม้กำรผลิต
อำนวย
ควำม
สะดวก
ACIA มีผลบังคับใช้ แล้ว
29 มีนาคม 2012
คุ้มครอง
Challenges
(1) นโยบายเชิงรุกเพือ่ ดึงดูดเงินลงทุน
จากต่ างประเทศ โดยสร้ าง
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่ อการลงทุน
(2) นโยบายสนับสนุนให้ มีการลงทุนใน
ต่ างประเทศมากขึน้
ACIA ควำมตกลงว่ำด้วยกำรลงทุนอำเซียน (ASEAN
Comprehensive Investment Agreement) - ลงนำมปี 2552
IGA ความตกลงว่ าด้ วยการส่ งเสริมและคุ้มครองการลงทุนอาเซียน (ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of
Investment/ Investment Guarantee Agreement) - ปี 1987
AIA กรอบความตกลงว่ าด้ วยเขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area) - ปี 1998
6
Movement of Natural Person: MNP
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา
ข้อผูกพันของไทยจะอนุ ญาตให้มีการเคลือ่ นย้าย
บุคลากร 2 ประเภทเท่านั้น คือ
ผูเ้ ยี่ยมเยือนทางธุรกิจ
(Business Visitor: BV)
ผูโ้ อนย้ายภายในบริษทั
(Intra-Corporate
Transferee: ICT)
MRA ของอาเซียนซึง่ ได้ ตกลงแล้ ว
MRA
สาขาวิศวกรรม
ลงนามปี 2548 มีผล 2552
ใช้ กบั เฉพาะประเทศสมาชิกทีย่ นื่ หนังสือเข้ าร่ วม
สาขาสถาปัตยกรรม
ลงนามปี 2550 มีผลทันที
ใช้ กบั เฉพาะประเทศสมาชิกทีย่ นื่ หนังสือเข้ าร่ วม
ลงนามปี 2552 มีผล 6 เดือนหลังลงนาม
ใช้ กบั ทุกประเทศสมาชิก
สาขาแพทย์
หน่ วยงานไทยผู้พจิ ารณา
รับขึน้ ทะเบียน
สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก
แพทยสภา
สาขาทันตแพทย์
ลงนามปี 2552 มีผล 6 เดือนหลังลงนาม
ใช้ กบั ทุกประเทศสมาชิก
ทันตแพทยสภา
สาขาพยาบาล
ลงนามปี 2549 มีผลทันที ใช้ กบั ทุกประเทศสมาชิก
สภาวิชาชีพพยาบาล
สาขาท่ องเที่ยว
ลงนามปี 2555
MRA Framework - กรอบกาหนดแนวทางเพือ่ เป็ นพีน้ ฐานการเจรจาทา MRA ในอนาคต
สาขานักสารวจ
ลงนามปี 2550 ต้ องเจรจาในรายละเอียดกันต่ อ
สาขานักบัญชี
ลงนามปี 2552 ต้ องเจรจาในรายละเอียดกันต่ อ
สถำนะทำงกำรค้ำกลุ่มอำเซียน
•9
ASEAN TRADE, 2009-2010
Country
2009
Exports
Imports
2010
Total trade
Exports
value in US$ million; change in percent
1/
Imports
Year-on-year change
Total trade
Exports
Imports Total trade
Brunei Darussalam
7,152.0
2,450.5
9,602.5
8,615.4
2,383.8
10,999.2
20.5
(2.7)
14.5
Cambodia
4,985.8
3,900.9
8,886.7
5,583.6
4,896.8
10,480.3
12.0
25.5
17.9
Indonesia
116,510.0
96,829.2
213,339.2
157,779.1
135,663.3
293,442.4
35.4
40.1
37.5
Lao PDR
1,237.2
1,725.0
2,962.1
2,432.8
2,076.4
4,509.1
96.6
20.4
52.2
Malaysia
156,890.9
123,330.5
280,221.4
198,800.8
164,733.5
363,534.3
26.7
33.6
29.7
Myanmar
6,341.5
3,849.9
10,191.3
7,599.5
4,198.7
11,798.3
19.8
9.1
15.8
38,334.7
45,533.9
83,868.6
51,431.7
58,228.6
109,660.3
34.2
27.9
30.8
Singapore
269,832.5
245,784.7
515,617.1
371,194.3
328,078.9
699,273.3
37.6
33.5
35.6
Thailand
152,497.2
133,769.6
286,266.8
195,312.3
189,728.4
385,040.8
28.1
41.8
34.5
Viet Nam
56,691.0
69,230.9
125,921.9
72,191.9
84,801.2
156,993.1
27.3
22.5
24.7
810,472.6
726,405.0
1,536,877.6
1,070,941.4
974,789.6
2,045,731.0
32.1
34.2
33.1
The Philippines
ASEAN
Source
ASEAN Merchandise Trade Statistics Database (compiled/computed from data submission, publications and/or websites of ASEAN Member States' national
ASEAN Free Trade Area (AFTA) units, national statistics offices, customs departments/agencies, or central banks)
INTRA- AND EXTRA-ASEAN TRADE, 2011
Intra-ASEAN exports Extra-ASEAN exports
Country
Value
Share to
total
exports
Value
Share to
total
exports
Intra-ASEAN imports
Total
exports
Value
Share to
total
imports
value in US$ million; share in percent
value in US$ million; share in percent
Extra-ASEAN
imports
Value
Intra-ASEAN trade Extra-ASEAN trade
Total
Share to imports
total
imports
Value
Share to
total
trade
Value
Share to Total trade
total
trade
Brunei
Darussalam
1,721.1
13.9
10,641.2
86.1
12,362.3
1,191.1
48.4
1,268.9
51.6
2,460.0
2,912.1
19.6
11,910.2
80.4
14,822.3
Cambodia
833.7
12.4
5,876.8
87.6
6,710.6
2,170.1
35.4
3,963.5
64.6
6,133.6
3,003.8
23.4
9,840.3
76.6
12,844.1
Indonesia
42,098.9
20.7 161,397.8
79.3
203,496.7
57,254.3
32.3 120,181.3
67.7
177,435.6
99,353.2
55.0
786.7
45.0
1,746.5
1,570.5
71.1
638.8
28.9
2,209.4
2,530.3
24.6 172,129.5
75.4
228,179.1
52,090.0
27.8 135,452.8
72.2
Lao PDR
959.8
Malaysia
56,049.7
Myanmar
3,957.4
48.7
4,161.8
51.3
8,119.2
3,250.3
47.8
3,555.6
52.2
6,805.9
The Philippines
8,635.3
18.0
39,406.9
82.0
48,042.2
15,040.3
23.6
48,669.1
76.4
63,709.4
187,542.8 108,139.7
26.1 281,579.1
73.9 380,932.3
64.0
36.0
1,425.5
3,955.9
26.0 307,582.2
74.0 415,721.9
7,207.7
48.3
7,717.4
51.7
23,675.6
21.2
88,076.0
78.8 111,751.6
14,925.1
Singapore
127,544.5
31.2 281,899.0
68.8
409,443.5
78,126.4
21.4 287,582.7
78.6
365,709.1 205,670.9
26.5 569,481.7
73.5 775,152.6
Thailand
72,226.6
31.6 156,594.1
68.4
228,820.7
39,224.2
17.0 190,859.5
83.0
230,083.6 111,450.8
24.3 347,453.5
75.7 458,904.4
Viet Nam
13,504.8
14.2
85.8
95,365.6
20,793.2
20.0
80.0
104,216.5
34,298.1
17.2 165,284.0
82.8 199,582.1
598,242.2
25.0 1,790,350.0
75.0 2,388,592.3
ASEAN
327,531.8
81,860.7
26.4 914,754.6
73.6 1,242,286.4 270,710.4
83,423.3
23.6 875,595.5
Source
ASEAN Merchandise Trade Statistics Database (compiled/computed from data submission, publications and/or websites of ASEAN
Member States' national
ASEAN Free Trade Area (AFTA) units, national statistics offices, customs departments/agencies, or
central banks)
76.4 1,146,305.9
ASEAN TRADE BY SELECTED PARTNER COUNTRY/REGION, 2011
value in US$ million; share in percent
Partner country/region
ASEAN
China
Japan
EU-27
USA
Republic of Korea
India
Australia
Russia
Canada
New Zealand
Pakistan
Total selected partner
countries/regions
Others2/
Total ASEAN
Source
Exports
327,531.8
127,908.5
145,197.7
126,593.5
106,305.6
54,468.0
42,754.7
37,253.9
2,689.4
5,292.7
4,569.3
6,001.8
Value
Imports
Total trade
270,710.4
598,242.2
152,497.1
280,405.5
128,149.4
273,347.1
108,182.6
234,776.2
92,480.3
198,785.9
70,002.9
124,470.9
25,674.1
68,428.8
22,220.5
59,474.4
11,278.5
13,967.9
5,478.4
10,771.1
3,667.5
8,236.7
765.7
6,767.4
986,566.9
255,719.5
1,242,286.4
891,107.3
255,198.6
1,146,305.9
1,877,674.2
510,918.0
2,388,592.3
Share to total ASEAN trade
Exports
Imports
Total trade
26.4
23.6
25.0
10.3
13.3
11.7
11.7
11.2
11.4
10.2
9.4
9.8
8.6
8.1
8.3
4.4
6.1
5.2
3.4
2.2
2.9
3.0
1.9
2.5
0.2
1.0
0.6
0.4
0.5
0.5
0.4
0.3
0.3
0.5
0.1
0.3
79.4
20.6
100.0
ASEAN Merchandise Trade Statistics Database (compiled/computed from data submission, publications and/or websites of ASEAN Member States' national
ASEAN Free Trade Area (AFTA) units, national statistics offices, customs departments/agencies, or central banks)
77.7
22.3
100.0
78.6
21.4
100.0
TOP TEN ASEAN TRADE PARTNER COUNTRIES/REGIONS, 2011
value in US$ million; share in percent
Trade partner country/region1/
ASEAN
China
Japan
EU-27
USA
Republic of Korea
Hong Kong
Taiwan
India
Australia
Total top ten trade partner countries
Others2/
Total
Source
Exports
327,531.8
127,908.5
145,197.7
126,593.5
106,305.6
54,468.0
81,312.9
33,650.7
42,754.7
37,253.9
1,082,977.3
159,309.1
1,242,286.4
Value
Imports
270,710.4
152,497.1
128,149.4
108,182.6
92,480.3
70,002.9
15,402.1
47,214.9
25,674.1
22,220.5
932,534.2
213,771.7
1,146,305.9
Total trade
598,242.2
280,405.5
273,347.1
234,776.2
198,785.9
124,470.9
96,714.9
80,865.6
68,428.8
59,474.4
2,015,511.5
373,080.7
2,388,592.3
Share to total ASEAN trade
Exports
Imports
Total trade
26.4
23.6
25.0
10.3
13.3
11.7
11.7
11.2
11.4
10.2
9.4
9.8
8.6
8.1
8.3
4.4
6.1
5.2
6.5
1.3
4.0
2.7
4.1
3.4
3.4
2.2
2.9
3.0
1.9
2.5
87.2
81.4
84.4
12.8
18.6
15.6
100.0
100.0
100.0
ASEAN Merchandise Trade Statistics Database (compiled/computed from data submission, publications and/or websites of ASEAN Member States' national
ASEAN Free Trade Area (AFTA) units, national statistics offices, customs departments/agencies, or central banks)
TOP TEN EXPORT MARKETS AND IMPORT ORIGINS, 2011
value in US$ million; share in percent
Export market
Import origin
1/
1/
Country of destination
Value of exports Share to total
Country of origin
Value of Imports Share to total
ASEAN
327,531.8
26.4 ASEAN
270,710.4
23.6
Japan
145,197.7
11.7 China
152,497.1
13.3
China
127,908.5
10.3 Japan
128,149.4
11.2
EU-27
126,593.5
10.2 EU-27
108,182.6
9.4
USA
106,305.6
8.6 USA
92,480.3
8.1
Hong Kong
81,312.9
6.5 Republic of Korea
70,002.9
6.1
Republic of Korea
54,468.0
4.4 Taiwan
47,214.9
4.1
India
42,754.7
3.4 Saudi Arabia
36,186.3
3.2
Australia
37,253.9
3.0 United Arab Emirates
31,356.4
2.7
Taiwan
33,650.7
2.7 India
25,674.1
2.2
Total top ten destination countries
1,082,977.3
87.2 Total top ten origin countries
962,454.3
84.0
Others2/
159,309.1
12.8 Others2/
183,851.5
16.0
Total
1,242,286.4
100.0 Total
1,146,305.9
100.0
Source
ASEAN Merchandise Trade Statistics Database (compiled/computed from data submission, publications and/or websites of ASEAN Member States' national
ASEAN Free Trade Area (AFTA) units, national statistics offices, customs departments/agencies, or central banks)
TOP TEN ASEAN TRADE COMMODITY GROUPS, 2011
Commodity group1/
2-digit HS
code
27
85
84
39
87
40
29
71
15
72
Others2/
Total
Source:
Description
Mineral fuels, mineral oils & products of their
distillation; bitumin substances; mineral wax
Electric machinery, equipment and parts; sound
equipment; television equipment
Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical
appliances; parts thereof
Plastics and articles thereof
Vehicles, (not railway, tramway, rolling stock); parts
and accessories
Rubber and articles thereof
Organic chemicals
Natural or cultured pearls, precious or semiprecious
stones, precious metals and metals clad therewith
and articles thereof; imitation jewelry; coin
Animal or vegetable fats and oils and their clevage
products; prepared edible fats; animal or vegetable
waxes
Iron and Steel
Top Ten Commodities
value in US$ million; share in percent
Value
Exports
Imports
Share to total ASEAN trade
Total trade
Exports
Imports
Total trade
228,086.3
251,335.2
401,530.4
18.4
21.9
16.8
249,590.6
221,941.0
273,577.5
20.1
19.4
11.5
134,458.9
145,786.4
261,453.4
10.8
12.7
10.9
37,323.1
35,136.8
65,626.1
3.0
3.1
2.7
31,336.9
34,339.3
57,561.8
2.5
3.0
2.4
52,563.5
36,747.3
12,735.3
25,749.9
53,638.2
45,748.1
4.2
3.0
1.1
2.2
2.2
1.9
25,736.3
33,728.3
41,802.3
2.1
2.9
1.8
47,256.3
7,211.8
40,376.7
3.8
0.6
1.7
9,382.0
852,481.4
389,805.0
1,242,286.4
40,224.7
808,188.8
338,117.1
1,146,305.9
38,817.1
1,280,131.6
1,108,460.7
2,388,592.3
0.8
68.6
31.4
100.0
3.5
70.5
29.5
100.0
1.6
53.6
46.4
100.0
ASEAN Trade Database (compiled from data submission and/or websites of ASEAN Member Countries'
national statistical offices and other relevant government agencies)
แนวโน้ มเศรษฐกิจอำเซียน ในอนำคต
•16
เศรษฐกิจเอเชียจะกลายเป็ นศูนย์กลางความเจริญของโลก
คาดว่าในปี 2030
- สว่ นแบ่งของ emerging Asia ใน global GDP เพิม
่ จาก 21% ในปี 2010 เป็น 47%
45% ของ global growth มาจาก emerging Asia
Nominal global GDP 2010
USD 62 trn.
Japan
9%
RoW
19%
Projected nominal global GDP 2030
USD 308 trn.
China
9%
India
2%
Other
Asia
10%
EU
27%
US
24%
•source : IMF, Standard Chartered
ทรัพยากร สินค้าส่งออก บริการ
กลุ่มประเทศอาเซียน
ทรัพยากรธรรมชาติ/สินค้าส่งออกสาคัญ
ของสมาชิกอาเซียน-5
บรูไนฯ
ปิ โตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และไม้
น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
ปิ โตรเลียม เสื้ อผ้า
อินโดนีเซีย
น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ป่ าไม้
ถ่านหิน สินแร่
น้ ามันและก๊าซ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ยางพารา เสื้ อผ้าสาเร็จรูป
น้ ามันปาล์ม ไม้อดั
มาเลเซีย
ดีบุก ปิ โตรเลียม ไม้สกั ทองแดง
เหล็ก ก๊าซธรรมชาติ น้ ามันปาล์ม
หินแร่
ฟิ ลิปปิ นส์
ป่ าไม้ น้ ามัน แร่ธาตุ เช่น เงิน
ทองคา ทองแดง
น้ ามันและก๊าซ ยางพารา
คอมพิวเตอร์ รถยนต์และ
อุปกรณ์ น้ ามันปาล์ม
สับปะรด มะพร้าว กล้วย
รถยนต์และอุปกรณ์ น้ ามัน
แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องสาอาง
พลาสติก
สิงคโปร์
-
เครื่องจักร เครื่องไฟฟ้า
เคมีภณ
ั ฑ์ เสื้ อผ้า
ทรัพยากรธรรมชาติ/สินค้าส่งออกสาคัญของ CLMV
กัมพูชา
อัญมณี เหล็ก ฟอสเฟต ถ่ านหิน
นา้ มัน ก๊ าซ ไม้ สัก
เสื้อผ้า ยางพารา รองเท้า
ข้าว ปลา ยาสูบ
สปป.ลาว
ป่ าไม้ ข้ าว ข้ าวโพด เหล็ก ถ่ านหิน
ทองคา ทองแดง แหล่ งนา้ ผลิตไฟฟ้ า
ไม้ซุง ไม้แปรรูป กาแฟ
เหล็ก ทองแดง ทองคา
เมียนมาร์
ก๊ าซธรรมชาติ นา้ มันดิบ อัญมณี
ไม้ ซุง ดีบุก สั งกะสี ทองแดง ตะกัว่
น้ ามันและก๊าซ ไม้และ
ผลิตภัณฑ์ ข้าว สินค้า
ประมง
เวียดนาม
ป่ าไม้ นา้ มัน แร่ ธาตุ เช่ น เงิน ทองคา
ทองแดง
ข้าว เสื้อผ้า รองเท้า
กาแฟผลิตภัณฑ์ไม้ สินค้า
ประมง คอมพิวเตอร์
สาขาบริการที่มีศักยภาพ
บรูไนฯ
ICT
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
สปา สถาปนิก
(ออกแบบ/จัดสวน)
สปป.ลาว
มาเลเซีย
ค้าส่ง/ปลีก ขนส่ง
การเงิน ประกันภัย
ท่องเที่ยว อสังหาฯ
เมียนมาร์
ฟิ ลิปปิ นส์
ท่องเที่ยว ICT ขนส่ง
เวียดนาม
สิงคโปร์
ICT การศึกษา
สุขภาพ การเงิน โลจิ
สติกส์ ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว และ
บริการ
เกี่ยวเนื่อง
ท่องเที่ยว และ
บริการ
เกี่ยวเนื่อง
ท่องเที่ยว และ
บริการ
เกี่ยวเนื่อง
ท่องเที่ยว และ
บริการ
เกี่ยวเนื่อง
ศักยภาพ ประเทศไทย
ไทยก ับ
ี น
อาเซย
่ ออกหล ักของไทย ปี 2535 ก ับปี 2555
ตลาดสง
ปี 2535
ปี 2555
USA
22.4%
Other
25.5%
จีน
1.2%
EU
19.6%
ี น
อาเซย
13.8%
ญีป
่ น
ุ่
17.5%
่ ออกรวม 32,609.1 ล้านเหรียญ
สง
สหร ัฐฯ Note
1. AFTA เริม
่ เจรจาปี 2535 และเริม
่ ลดภาษีปี 2536 (1993)
23
2. ASEAN 6 ภาษีเป็นร้อยละ 0 ตงแต่
ั้
1 ม.ค.2553 (2010)
Other
34.0%
จีน
11.7%
USA
9.9%
EU
9.5%
ญีป
่ น
ุ่
10.2%
ี น
อาเซย
24.7%
่ ออกรวม 229,518.8 ล้านเหรียญ
สง
สหร ัฐฯ
ไทยก ับ
ี น
อาเซย
แหล่งนาเข้าหล ักของไทย ปี 2535 ก ับปี 2555
ปี 2535
ญีป
่ น
ุ่
29.3%
อืน
่ ๆ
28.0%
จีน
3.0%
ี น
อาเซย
13.6%
ปี 2555
USA
11.7%
EU
14.4%
นาเข้ารวม 40,615.8 ล้านเหรียญ
สหร ัฐฯ
Note
1. AFTA เริม
่ เจรจาปี 2535 และเริม
่ ลดภาษีปี 2536 (1993)
24
2. ASEAN 6 ภาษีเป็นร้อยละ 0 ตงแต่
ั้
1 ม.ค.2553 (2010)
อืน
่ ๆ
35.5%
ญีป
่ น
ุ่
20.0%
EU
8.1%
USA
5.2%
จีน
14.9%
ี น
อาเซย
16.3%
นาเข้ารวม 247,590.1 ล้านเหรียญ
สหร ัฐฯ
•20
ตลาดส่งออกของไทยในอาเซียน
12,426.1
11,209.5
10,835.7
6,687.8
4,861.2
3,782.2
3,609.8
3,127.1
190.7
ปี 2556
(มค-เมย)
4,066.9
3,965.6
3,624.2
2,095.0
1,545.0
1,358.0
1,301.7
1,300.6
53.2
% +/55/56
-1.5
8.0
6.6
6.0
1.6
2.1
4.4
26.8
-10.3
56,730.1
19,310.2
5.2
ประเทศ
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
เวียดนาม
ฟิลปิ ปินส์
กัมพูชา
ลาว
พม่า
บรูไน
10,566.6
7,346.4
8,993.9
5,845.4
4,886.0
2,342.1
2,135.9
2,073.0
128.6
12,399.0
10,078.2
11,423.3
7,059.5
4,640.9
2,693.2
2,767.9
2,845.9
137.0
44,317.9
54,045.0
รวมทัง้ สิ้น
•ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
•21
สินค้ำส่งออกของไทยในอำเซียน
9,343.1
6,580.1
2,444.4
2,562.4
1,939.8
1,935.0
2,010.2
1,829.7
1,354.9
1,461.9
25,268.7
ปี 2556
(มค-เมย)
2,996.1
2,187.5
943.0
894.7
823.8
735.1
669.1
538.8
457.1
453.4
8,611.8
% +/55/56
-2.5
24.5
19.0
0.3
40.0
21.5
1.0
-31.9
4.1
-4.8
4.0
56,730.1
19,310.2
5.2
สินค้ำ
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
น้ ามันสาเร็จรูป
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เคมีภณ
ั ฑ์
เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบของเครือ่ ง
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติก
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
น้ าตาลทราย
ผลิตภัณฑ์ยาง
แผงวงจรไฟฟ้า
5,772.3
4,731.3
1,738.8
1,752.4
1,556.9
1,434.6
2,455.0
1,251.5
1,071.7
1,866.9
20,686.5
7,919.4
4,785.3
2,297.6
2,466.1
1,841.3
2,035.4
2,285.7
1,617.3
1,352.4
1,895.4
25,549.0
44,317.9
54,045.0
อื่นๆ
รวมทัง้ สิ้น
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
•22
แหล่งนาเข้าของไทยจากอาเซียน
13,105.8
8,087.3
7,832.4
3,674.0
2,986.3
2,724.2
1,238.3
442.1
249.5
ปี 2556
(มค-เมย)
4,393.6
2,807.7
2,346.7
1,356.4
1,114.0
886.1
390.3
173.9
120.9
% +/55/56
-2.7
8.0
-15.0
45.5
41.6
-4.2
1.8
-6.0
19.5
40,339.9
13,589.5
3.0
ประเทศ
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
พม่า
เวียดนาม
ฟิลปิ ปินส์
ลาว
บรูไน
กัมพูชา
10,728.9
5,692.3
6,293.1
2,813.9
1,396.6
2,375.3
749.4
98.5
214.9
12,331.3
7,375.9
7,789.1
3,485.8
2,031.2
2,704.0
1,130.3
132.0
176.0
30,362.9
37,155.6
รวมทัง้ สิ้น
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
สินค้ำนำเข้ำของไทยจำกอำเซียน
3,462.6
3,574.1
4,114.3
2,098.0
2,827.2
2,494.3
1,968.3
1,414.1
1,835.5
1,535.8
15,015.7
ปี 2556
(มค-เมย)
1,336.7
1,248.6
1,185.0
899.1
833.9
817.3
699.6
621.3
613.8
575.7
4,758.5
% +/55/56
50.3
-0.5
-14.7
28.3
-14.0
-3.7
14.3
44.2
-2.0
54.9
-6.7
40,339.9
13,589.5
3.0
สินค้ำ
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ก๊าซธรรมชาติ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
น้ ามันดิบ
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
เคมีภณ
ั ฑ์
เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
แผงวงจรไฟฟ้า
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน
เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
2,646.9
2,671.7
2,404.5
2,016.0
2,406.2
2,169.9
1,870.9
678.8
1,450.4
919.2
11,128.4
3,442.8
2,883.0
2,991.5
2,724.9
3,030.2
2,033.8
1,788.7
950.1
1,453.8
781.1
15,075.8
30,362.9
37,155.6
อื่นๆ
รวมทัง้ สิ้น
•ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
การคาชายแดนไทยกั
บประเทศเพือ
่ นบาน
้
้
ปี 2555
ประเทศ
มูลคาการค
า้
่
ชายแดน
ปี 2555
(ลานบาท)
้
สั ดส่วน
ตอการค
า้
่
ชายแดนรวม
ของไทย
อัตราการ
ขยายตัว
ปี 55/54
การคา้
ชายแดน /
มูลคาการค
า้
่
รวม
ของแตละ
่
ประเทศ
มาเลเซีย
515,924.48
56.7%
-8.0%
65.0%
พมา่
180,471.53
19.8%
9.8%
85.4%
ลาว
132,016.37
14.5%
29.9%
97.9%
กัมพูชา
82,089.07
9.0%
28.3%
65.8%
•29
ควำมสำคัญของภำคบริกำร
ต่ อระบบธุรกิจของไทย
30
ควำมสำคัญของภำคบริกำร : สัดส่ วนต่ อ GDP (2011)
ประเทศ
ภำคเกษตร
ภำคอุตสำหกรรม
ภำคบริกำรและอื่นๆ
จีน
10.04
46.61
43.35
อินเดีย
17.55
26.73
55.72
เกำหลีใต้
2.70
39.19
58.11
บรู ไน
0.64
71.67
27.69
กัมพูชำ
36.68
23.50
39.81
อินโดนีเซีย
14.72
47.15
38.13
ลำว
30.80
34.67
34.53
มำเลเซีย
11.87
40.27
47.85
ฟิ ลิปปิ นส์
12.79
31.40
55.81
สิงคโปร์
0.03
26.57
73.40
ไทย
12.36
41.15
46.48
ที่มำ : ธนำคำรโลก (World Bank)
คำดกำรณ์ สัดส่ วนภำคบริกำรต่ อ GDP ของอำเซียน
Countries
2008
2009
2010
2011
อินโดนีเซีย
37.5
37.1
37.7
ลำว
na
na
มำเลเซีย
44.8
เมียนมำร์
•32
2012
2013
2014
2015
2016
2017
38.2
38.6
39.3
39.9
40.2
40.9
41.8
na
na
na
na
na
na
na
na
50.2
48.4
47.5
48.3
48.2
48.3
48.1
48.2
48.2
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
ฟิ ลิปปิ นส์
53.9
55.2
55.1
55.8
57.1
58
58.9
59.5
60
60.4
สิงคโปร์
69.5
69.7
67.1
66.5
66.5
66.1
65.4
65
64.8
64.8
ไทย
44.4
45.2
43
43.7
44.2
44.5
44.3
44.1
43.9
43.9
เวียดนำม
38.1
38.8
38.3
37.7
37.6
36.7
36.5
36.8
37.5
38.3
บรู ไน
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
ที่มำ : Economist Intelligence Unit
กำรส่ งออกบริกำรของไทย ปี 2012
0.49%
0.98%
0.75%
0.78%
0.17%
0.68%
ค่ ำขนส่ ง
ธุรกิจอื่นๆ
15.28%
ขนส่ ง
12.07%
ค่ ำท่ องเที่ยว
ค่ ำรับเหมำก่ อสร้ ำง
ค่ ำประกันภัยและบริกำรกองทุนบำเหน็จบำนำญ
รั บเหมำ
ก่ อสร้ ำง
0.89%
ค่ ำบริกำรทำงกำรเงิน
ท่ องเที่ยว
67.92%
ค่ ำบริกำรทรัพย์ สินทำงปั ญญำ ที่มิได้ จัดไว้ ใน
ประเภทอื่น
ค่ ำบริกำรโทรคมนำคม คอมพิวเตอร์ และบริกำร
ข้ อสนเทศ
ค่ ำบริกำรส่ วนบุคคล บริกำรด้ ำนวัฒนธรรม และ
นันทนำกำร
ค่ ำบริกำรทำงธุรกิจอื่นๆ
ค่ ำบริกำรและค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ของรัฐบำล
•ที่มำ : ธนำคำรแห่ งประเทศไทย (เมษำยน
•332556)
กำรนำเข้ ำบริกำรของไทย ปี 2012
ค่ ำขนส่ ง
ค่ ำท่ องเที่ยว
ธุรกิจอื่นๆ
19%
1%
ค่ ำประกันภัยและบริกำรกองทุนบำเหน็จบำนำญ
7%
1%
ค่ ำรับเหมำก่ อสร้ ำง
ขนส่ ง
54%
6%
รั บเหมำก่ อสร้ ำง
ท่ องเที่ยว
12%
ค่ ำบริกำรทำงกำรเงิน
ค่ ำบริกำรทรัพย์ สินทำงปั ญญำ ที่มิได้ จัดไว้ ใน
ประเภทอื่น
ค่ ำบริกำรโทรคมนำคม คอมพิวเตอร์ และบริกำร
ข้ อสนเทศ
ค่ ำบริกำรส่ วนบุคคล บริกำรด้ ำนวัฒนธรรม และ
นันทนำกำร
ค่ ำบริกำรทำงธุรกิจอื่นๆ
ค่ ำบริกำรและค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ของรัฐบำล
ที่มำ : ธนำคำรแห่ งประเทศไทย (เมษำยน 2556)
•34
ไทยและมูลค่ ำ
กำรค้ ำบริกำรในโลก
ในปี 2011
หน่วย (Billion dollars and Percentage)
ที่มำ : WTO, World Trade Report 2012
•35
สรุ ปแนวโน้ มที่สำคัญของโลกและนัยต่ อภำคบริ กำร
•36
•
•
•
•
•
•
ชนชัน้ กลำงเพิ่มขึน้ มำก มีควำมต้ องกำรสินค้ ำอำหำรโปรตีน
สินค้ ำคงทน สินค้ ำด้ ำนพลังงำน มำกขึน้ อุปสงค์ ต่อกำรค้ ำ
บริกำรต่ ำงๆ สูงขึน้
ผู้บริโภคเพิ่มควำมใส่ ใจด้ ำนสุขภำพและควำมเป็ นอยู่ท่ ดี ี
(well-being)
อุปสงค์ ของสินค้ ำแบบ Customizable Products เพิ่มขึน้
(ทัง้ ในเชิงเหมำะกับลูกค้ ำ หรือเหมำะกับภูมิภำคนัน้ ๆ)
อุปสงค์ ของสินค้ ำที่ใส่ ใจกับสิ่งแวดล้ อม (Green Product &
Services) และใส่ ใจกับสังคม (Social Responsibility) มำกขึน้
กำรพัฒนำเทคโนโลยี ICT, Technology Convergence
กำรเพิ่มควำมสำคัญของ Social Network
มูลค่ ำกำรค้ ำภำยในภูมิภำคเอเชีย มีแนวโน้ มสูงขึน้
บริการสุขภาพ
บริการสิ่งแวดล้อม
บริการผูส้ ูงอายุ
บริการท่องเที่ยว
บริการ MICE
บริการประกันภัย
บริการการเงิน
บริการ ICT
บริการวิชาชีพ
บริการด้านบันเทิง
บริการกระจายสินค้า
•37
ภำพรวมกำรลงทุน
ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน ปี 2556
ภาวะเศรษฐกิจโลก ปี 2556
•38
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟืน
้ ตัวอย่างช้าๆ โดยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มแ
ี นวโน้ม
ขยายตัวดีกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟืน
้ ตัวดี ในขณะที่ปญ
ั หาในยุโรปยังยืดเยือ
้ ส่วนญีป
่ น
ุ่
เศรษฐกิจยังอ่อนแอจนต้องมีมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเพิม
่ เติม
IMF คาดการณ์วา่ GDP ในปี 2556 จะอยู่ทรี่ ้อยละ 3.6
การลงทุนไทย ปี 2556
เศรษฐกิจยังทรงตัว การส่งออกสินค้าค่อยๆ ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกทีม
่ ี
เสถียรภาพขึน
้
ค่าเงินบาทปรับแข็งค่าขึน
้
GDP ปี 56 อยู่ทรี่ อ
้ ยละ 4.9 และการคาดการณ์ GDP ปี 57 จะโตขึน
้ 4.8%
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2556 คาดการณ์อยูท
่ ี่ ร้อยละ 5.1
•ที่มำ : ธนำคำรแห่ งประเทศไทย (เมษำยน 2556)
แนวโน้มการลงทุนโลก ปี 2556
UNCTAD


การลงทุนยังเพิ่มขึน
้ อย่างต่อเนื่อง
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ไหลเข้า เพิ่มขึน
้ ในทุกระดับ
ภูมภ
ิ าค โดยเฉพาะในกลุม
่ ประเทศ
กาลังพัฒนา
2556
2557
UNCTAD
มูลค่ำ FDI โลก 1.8 Billion USD 1.9 Billion USD
แหล่งรองรับการลงทุน (2012-2014)
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน
สหรัฐอเมริกา
อินเดีย อินโดนีเซีย และ
บราซิล ตามลาดับ
ไทย อยู่ในลาดับที่ 8
•39
การลงทุนในอาเซียน
Singapore
FDI Inflows
(US mil.)
35,520.2
Indonesia
13,304.3
Country
46.6
17.5
Malaysia
9,155.9
12.0
Vietnam
Thailand
8,000.0
6,319.7
10.5
8.3
Philippines
1,713.0
2.2
Cambodia
Brunei
782.6
629.5
1.0
0.8
Myanmar
450.2
0.6
Lao PDR
332.6
0.4
ASEAN
76,208.0
ประเทศทีเ่ ข้ ามาลงทุนในอาเซียนมากทีส่ ุ ด ได้ แก่ สหภาพ
ยุโรป สหรัฐฯ และตามมาติดๆ อย่ าง ญีป่ ุ่ น เกาหลีใต้ ได้
เข้ ามาลงทุนในอาเซียนเพิม่ ขึน้
% share
100
Source of FDI Inflows to ASEAN, 2010
(% share to total net inflow)
25
22.4
20
16.1
15
11.3
11
10
4.9
5
4.1
3.8
3.4
2.3
2.2
0
EU
•
ASEAN
•
Note: Latest available data in Year 2010
Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2012
USA
Japan
Korea
Australia Canada
Cayman
China
India
Islands
•40
SWOT Analysis
ของประเทศในอาเซียน
SWOT Analysis บรูไน (1)
Strength
1. มีความมัน
่ คงทางเศรษฐกิจและกาลังซือ
้ สูง
2. ส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน
3. ค้าส่ง ค้าปลีก การกอสร
าง
คมนาคมกาลัง
่
้
เติบโต
Weakness
1. เครงครั
ดในระบบการนาเขาสิ
่
้ นค้า อาหาร
ส่งผลลาช
ว
่ ้าและไมคล
่ องตั
่
2. ตลาดภายในขนาดเล็ก
3. ขาดแคลงแรงงานฝี มอ
ื
•ทีม
่ า: กรมส่งเสริมการส่งออก
SWOT Analysis บรูไน (2)
Opportunity
1. นาเขาสิ
้ นคาเกษตรหลายรายการ
้
2. พึง่ พาแรงงานตางชาติ
่
3. ใช้ทรัพยากรธรรมชาตให้เกิดความหลากหลาย
ทางเศรษฐกิจ
Threat
1. กระบวนการสั่ งซือ
้ และขนส่งสิ นค้าไมคล
ว
่ องตั
่
ต้องผานสิ
งคโปร ์
่
2. สิ นค้าส่งไปบรูไนมีเฉพาะขาไป
•ทีม
่ า: กรมส่งเสริมการส่งออก
SWOT Analysis อินโดนีเซีย (1)
Strength
1. อินโดนีเซียเป็ นตลาดใหญ่
2. กาลังซือ
้ สูงมากและนิยมสิ นค้าทีม
่ ค
ี ุณภาพ
3. ทีม
่ ท
ี รัพยากรอุดมสมบูรณ์
4. มีแรงงานจานวนมาก และคาแรงถู
ก
่
Weakness
1. กฎหมายและกฎระเบียบบางอยาง
ไมมี
่
่ ความชัดเจนและ
โปรงใส
่
2. ระบบราชการทีม
่ ก
ี ระบวนการมาก ซับซ้อนและยุงยาก
่
3. ยังมีปญ
ั หาเรือ
่ งการทุจริตในระบบราชการ
•ทีม
่ า: สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม
่
SWOT Analysis อินโดนีเซีย (2)
Opportunity
1. ปริมาณความตองการสิ
นคาและบริ
การสูง
้
้
2. อยูระหว
างการพั
ฒนาประเทศ
่
่
3. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
่
อยางชั
ดเจน
่
Threats
1. มีการกาหนดมาตรการทางการคาในลั
กษณะทีเ่ ป็ น
้
การกีดกันทางการคา้
2. ตลาดอินโดนีเซียมีการแขงขั
่ นสูง โดยเฉพาะสิ นค้า
ราคาถูกจากตางประเทศ
เช่น จีน เวียดนาม และ
่
อินเดีย เป็ นตน
้
•ทีม
่ า: สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
3. ภูมป
ิ ระเทศเป็ นหมูเกาะ
ส่งผลตนทุ
่
่ ยอม
้ น Logistic
SWOT Analysis มาเลเซีย (1)
Strength
1. นโยบายพัฒนาประเทศชัดเจนและตอเนื
่ ่อง
2. เป็ นศูนยกลางฮาลาลของโลก
และมีมาตรฐาน
์
ยอมรับ
3. แรงงานคุณภาพดี มีวน
ิ ย
ั
4. ระบบบริการ Logistics ครบวงจร
5. มีความสั มพันธที
่ ก
ี บ
ั กุลมตะวั
ุ่
นออกกลาง จีน
์ ด
อินเดีย โอกาสขยายโอกาสกวางขึ
น
้
้
Weakness
1. ตลาดขนาดเล็ก
2. กฎระเบียบบางอยาง
ไมชั
่
่ ดเจนและโปรงใส
่
3. เงินทุนสูงในการดาเนินธุรกิจ
•ทีม
่ า: กรมส่งเสริมการส่งออก
SWOT Analysis มาเลเซีย (2)
Opportunity
1. พยายามเปิ ดตลาดใหม่
แอฟริกา
2. นโยบายสนับสนุ นการลงทุนตางชาติ
่
Threat
1. การแขงขั
่ นสูง
2. มีมาตรการกีดกันทางการค้า
•ทีม
่ า: กรมส่งเสริมการส่งออก
SWOT Analysis
ฟิ
ล
ป
ิ
ปิ
น
ส
(1)
์
Strength
1. แรงงานมีความรู้ IT ส่งผลตอการพั
ฒนาส่งออก
่
IT
2. มีความรูภาษาอั
งกฤษ
ดึงดูดการลงทุน
้
ตางชาติ
่
3. มีทรัพยากรธรรมชาติ
4. ตลาดใหญ่
Weakness
1. มีการเปลีย
่ นแปลงกฎระเบียบบอย
่
2. ฉ้อราษฎรบั
์ งหลวงสูง
3. เรียกรองค
าแรงสู
ง
้
่
4. ขาดความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพยสิ์ น
5. สาธารณูปโภคไมเพี
่ ยงพอ
•ทีม
่ า: กรมส่งเสริมการส่งออก
SWOT Analysis ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ (2)
Opportunity
1. ใช้ผลิตสิ นค้าสาเร็จรูป
2. ตลาดใหญ่ คุ้มการเจาะตลาด
3. ประชากรมีทุกระดับรายได้ เป็ นโอกาส
Threat
1. มีมาตรการกีดกันทางการค้าทีม
่ ใิ ช่ภาษี และมี
กฎระเบียบขัน
้ ตอนการนาเขายุ
ต้องใช้
้ งยาก
่
เวลานาน
2. สาธารณูปโภคยังไมพร
่ อม
้
•ทีม
่ า: กรมส่งเสริมการส่งออก
SWOT Analysis
สิ งคโปร
์
์ (1)
Strength
1. นโยบายค้าเสรี ไมมี
่ ภาษีนาเขา้
2. มีความมัน
่ คงทางการเมืองและเสถียรภาพรัฐบาล
3. ศูนยกลางการเดิ
นเรือสาคัญของโลก
์
4. ศูนยกลางการเงิ
นระหวางประเทศ
่
์
5. ระบบบริหารและทรัพยากรบุคคล มีประสิ ทธิภาพ
6. มีความพรอมด
าน
IT
้
้
Weakness
1. ตลาดเล็ก
2. ทุนการดาเนินธุรกิจสูง
3. พึง่ พาการนาเขา้
•ทีม
่ า: กรมส่งเสริมการส่งออก
SWOT Analysis
สิ งคโปร
์
์ (2)
Opportunity
1. ศูนยกลางการลงทุ
นจากทัว่ โลก เป็ นโอกาสนัก
์
ลงทุนไทยทีจ
่ ะรวมลงทุ
น
่
2. ส่งเสริมนวัตกรรมใหมๆ่ R+D เพือ
่ พัฒนาสิ นค้า
3. มีนโยบาย Regionalization ส่งผล เข้ารวม
่
ทุนขยายส่งออกตลาดตางประเทศทั
ว่ โลก
่
4. โอกาสสาหรับผู้ประกอบการทดสอบตลาดกอน
่
ส่งออก EU/USA
Threat
1. กฎระเบียบเขมงวด
การนาเขาสิ
้
้ นค้าเกษตร/
แรงงาน
2. การแขงขั
่ นสูงมาก โดยเฉพาะสิ นค้าจีน
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
•ทีม
่ า: กรมส่งเสริมการส่งออก
SWOT Analysis กัมพูชา (1)
Stength
1. มีพรมแดนติดกับไทย เวียดนาม และลาว ทาให้
เชือ
่ มโยงกับนานาประเทศไดสะดวก
้
2. มีความสมบูรณด
พยากรธรรมชาติ คาแรงต
า่
์ านทรั
้
่
3. รัฐบาลมีเสถียรภาพ นโยบายชัดเจน
4. มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
่
5. มีแหลงดึ
องเที
ย
่ วทีส
่ าคัญของโลก
่ งดูดดานการท
้
่
6. ไดรั
่ พัฒนา
้ บเงินช่วยเหลือจากนานาประเทศเพือ
Weakness
โครงสรางพื
น
้ ฐาน
้
1. ไมมี
ั ต
ิ ามกฎระเบียบ การส่งออก-นาเขา้ ใช้การ
่ การปฏิบต
เจรจา และดุลพินิจเป็ นสาคัญ
2. ระบบสาธารณูปโภคพืน
้ ฐานยังอยูระหว
งการพั
ฒนา
่
่
3. ระบบการเงิน การธนาคาร และกระบวนการยุตธิ รรม ไม่
มีความน่าเชือ
่ ถือ ไมมี
่ ประสิ ทธิภาพ
4. มีการคอรรั์ ปชัน
่ สูง
5. ขาดแคลนแรงงานทีม
่ ท
ี ก
ั ษะ และความเชีย
่ วชาญ
6. อาศั ยการนาเขาสิ
้ นคาเป็
้ นหลัก
7. ขาดระบบการจัดเก็บขอมู
้ ล สถิต ิ และการวิเคราะห ์
ศึ กษาวิจย
ั
•ทีม
่ า: กรมส่งเสริ
มการส
งออก
8. กฎระเบียบทางการคามี
การเปลี
ย
่ ่ นแปลงบอย
SWOT Analysis กัมพูชา (2)
Opportunity
1. สิ ทธิประโยชนที
์ ไ่ ดรั
้ บจากนานาประเทศ เช่น MFN GSP
2. สิ ทธิประโยชนภายใต
กรอบความร
วมมื
อ WTO APEC ASEAN
์
้
่
GMS ACMECS
3. แหลงทรั
พยากร แรธาตุ
และทรัพยากรธรรมชาติ
่
่
4. ฐานการผลิตสิ นคาเกษตร
้
5. ประชาชนนิยมสิ นคาไทย
้
6. แรงงานจานวนมาก
Threat
1. การแขงขั
่ นจากจีนและเวียดนาม
2. ขาดบุคลากรทีม
่ ค
ี วามรูความเข
าใจในการท
าธุรกิจระหวางประเทศ
้
้
่
3. ปฏิรป
ู กฎหมายและกฎระเบียบเป็ นไปอยางล
าช
่
่ ้า
4. ขาดแคลนเงินรายไดเพื
่ การพัฒนาประเทศ ต้องอาศัยความ
้ อ
ช่วยเหลือจากตางประเทศเป็
นหลัก
่
5. การปฏิบต
ั ต
ิ ามขอตกลงระหว
างประเทศไม
มี
้
่
่ ประสิ ทธิภาพ
6. ขาดระบบจัดเก็บขอมู
้ ลการตลาดสิ นคา้ และ R+D
•ทีม
่ า: กรมส่งเสริมการส่งออก
SWOT Analysis ลาว (1)
Strength
1. เป็ นประตูการค้า
2. อุดมสมบูรณด
งงานไฟฟ้าและ
้
์ วยพลั
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. มีการช่วยเหลือจากตางประเทศหลายด
าน
่
้
4.
คาแรงต
า่
Weakness
่
1. การคมนาคมไมสะดวก
่
2. เงินกีบขาดเสถียรภาพ ยากตอการวางแผนการ
่
ลงทุน
3. กฎหมายเชิงคุ้มครองมากกวาส
่ ่ งเสริม
4. ขาดฐานขอมู
้ ล
5. ขาดสาธารณูปโภคพืน
้ ฐาน
6. แรงงานไรฝื
้ อ
•ทีม
่ า: สภาธุรกิจไทยลาว
SWOT Analysis ลาว (2)
Opportunity
1. ไดรั
้ บสิ ทธิพเิ ศษจาก USA และ EU
2. ประชากรมีความรูหลายภาษา
้
Threats
1.
2.
ประชากรน้อย ตลาดเล็กและกาลังซือ
้ ตา่
โครงสรางพื
น
้ ฐานยังไมพั
้
่ ฒนา
•ทีม
่ า: สภาธุรกิจไทยลาว
SWOT Analysis เมียน
มาร(1)
์
Strength
1. ตลาดใหญอยู
ASEAN มี
่ ท
่ ามกลางประเทศ
่
ความไดเปรี
้ ยบทางการค้า
2. ทรัพยากรอุดมสมบูรณเหมาะเป็
นฐานการผลิต
์
อุตสาหกรรม
Weakness
1. แรงงานส่วนใหญไร
ื
่ ฝี
้ มอ
2. ขาดความรูด
รกิจ
้ านธุ
้
3. ขาดสิ่ งอานวยความสะดวกพืน
้ ฐาน
4. กฎระเบียบทางการค้ามีการเปลีย
่ นแปลงบอย
่
5. อัตราเงินเฟ้อสูง
•ทีม
่ า: กรมส่งเสริมการส่งออก
SWOT Analysis เมียน
มาร(2)
์
Opportunity
1. ตลาดใหญ่
2. พมาเป็
่ าม
่ นประตูระบายสิ นค้าไทยสู่ประเทศทีส
3. ฐานการผลิตส่งออกในอนาคต
Threat
1. ขาดขอมู
น
้ ลดานการตลาดและการเงิ
้
2. กฎระเบียบการลงทุนรอปรับเปลีย
่ น
•ทีม
่ า: กรมส่งเสริมการส่งออก
SWOT Analysis เวียดนาม (1)
Strength
1. การเมืองมีเสถียรภาพทาให้นักลงทุนมีความมัน
่ ใจ
2. คาแรงต
า่ และมีการศึ กษา
่
3. ส่งออกเติบโตตอเนื
่ ่ อง
4. ศูนยกลางเชื
อ
่ มโยงภูมภ
ิ าคจีนกับเอเชียตะวันออก
์
เฉี ยงใต้
Weakness
1. ขาดผู้บริหารระดับกลาง
2. แรงงานจบใหมขาดทั
กษะ
่
3. โครงสรางพื
น
้ ฐานลาหลั
งและไมพอ
้
้
่
•ทีม
่ า: กรมส่งเสริมการส่งออก
SWOT Analysis เวียดนาม (2)
Opportunities
1. ตลาดขยายตัว มีกาลังซือ
้ เพิม
่ ขึน
้
2. โอกาสทางธุรกิจจากทรัพยากรทีอ
่ ุดมสมบูรณจากแหล
ง่
์
ทองเที
ย
่ ว
่
Threat
1. ตลาดเสรี คูแข
่ งมาก
่
2. การปลอมแปลงสิ นค้าสูง
3. กฎระเบียบเขมงวด
้
4. คา
่ Logistic สูง
5. ขาดขอมู
้ ล
6. ไมมี
่ มาตรฐานกาหนดราคากลางในการคานวณจัดเก็บภาษี
SWOT Analysis ประเทศไทย (1)
Strength
1. ทีต
่ ง้ั อยูใจกลางภู
มภ
ิ าคอาเซียน ไดเปรี
่
้ ยบการ
เป็ นศูนยกลางด
านต
างๆ
้
่
์
2. โครงขายคมนาคมเชื
อ
่ มโยงถึงเพือ
่ นบาน
่
้
3. เป็ นฐานการผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ
4. มีความพรอมด
านการเงิ
น
้
้
Weakness
1. การเมืองไมเข
ง
่ มแข็
้
2. แรงงานยังมีทก
ั ษะไมเพี
่ ยงพอ
SWOT Analysis ประเทศไทย (2)
Opportunities
1. เปิ ดเสรีทางการค้าหลากหลาย
2. มีนโยบายสนับสนุ นการลงทุนตางชาติ
FDI
่
3. ภาคบริการมีการเติบโต
Threat
1. ตองเผชิ
ญกับการแขงขั
่ ี
้
่ นสูง โดยเฉพาะประเทศทีม
คาแรงต
า่
่
นโยบายเศรษฐกิจประเทศอาเซียน
นโยบำยด้ ำนเศรษฐกิจกำรค้ ำของบรู ไนฯ
 Vision Brunei 2035” หรื อ “Wawasan Brunei 2035” ตั้งเป้ าหมาย
ประชากรที่ได้รับการศึกษาดี มีความเชี่ยวชาญสู ง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเทศมีพลวัตรทางเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
 ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
นโยบำยด้ ำนเศรษฐกิจกำรค้ ำของอินโดนีเซีย
 เป้ าหมายแผนแม่ บทการเร่ งรัดและขยายการพัฒนาเศรษฐกิจ ปี 2554-2558 ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ น
1 ใน 10 ของโลกภายในปี 2568
 มาตรการสาคัญ ได้แก่ การสร้างกลุ่มเศรษฐกิจและศูนย์ธุรกิจของประเทศตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจที่
กาหนดไว้ 6 แนว คือ สุ มาตรา ชวา กาลิมนั ตัน – สุ ลาเวสี บหลี – นูซาเติงการา และปาปั ว – หมู่
เกาะมาลูกู เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจอินโดนีเซี ยมีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7-9 ต่อปี
 นโยบายเศรษฐกิจที่สาคัญ
 นโยบายลดหนี้ ต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ ยงให้นอ
้ ยที่สุด
 นโยบายผลักดันการส่ งออกโดยอาศัยความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
 นโยบายนาเข้าข้าวเพื่อเสถียรภาพของข้าวสารองในประเทศ
 นโยบายการส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
 นโยบายการส่ งเสริ มการส่ งแรงงานไปต่างประเทศ รวมถึงการแก้ไขปั ญหาแรงงานใน
ต่างประเทศ
นโยบำยด้ ำนเศรษฐกิจกำรค้ ำของมำเลเซีย
 Vision 2020 รัฐบาลมาเลเซี ยได้ริเริ่ มนโยบายปฏิรูปและพัฒนาให้มาเลเซี ยก้าวสู่
ประเทศพัฒนาแล้ว 4 ด้าน
 One
Malaysia, People First, Performance Now
 Government Transformation Program (GTP)
 New Economic Model (NEM) และ Economic Transformation
Program (ETP)
 10th Malaysia Plan (10MP)
นโยบำยด้ ำนเศรษฐกิจกำรค้ ำของฟิ ลิปปิ นส์
 นโยบายกระจายงบประมาณสู่ ท้องถิ่น โดยท้องถิ่นยากจนกว่า จะได้รับสัดส่ วนเพิ่ม




มากกว่า
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เน้นธุรกิจ 5 สาขา
นโยบายการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
นโยบายแก้ ไขภาวะขาดดุลงบประมาณ ให้ลดลงไม่เกินร้อยละ 2 ในปี 2556
นโยบายสนับสนุนการเป็ นหุ้นส่ วนระหว่ างภาครัฐและเอกชน (Public-Private
Partnership: PPP) ในการปรับปรุ งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
นโยบำยด้ ำนเศรษฐกิจกำรค้ ำของสิงคโปร์
มีเป้ าหมายสาคัญ 6 ประการ

Sustainable Economic growth
 Strong social security framework
 A world-class environment and infrastructure
 A Singapore that is secure and influential
 Having strong families, cohesive society
 Effective government
นโยบำยด้ ำนเศรษฐกิจกำรค้ ำของกัมพูชำ
 ตั้งเป้ าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2555 ในอัตรา ร้อยละ 7
 มีนโยบายการระดมทุนจากต่างประเทศ โดยการส่ งเสริ มการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 ล่าสุ ด กัมพูชาและจีนได้จดั ทาความตกลงว่าด้วยการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่จงั หวัดพระสี หนุ
นโยบำยด้ ำนเศรษฐกิจกำรค้ ำของสปป.ลำว
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 7 (ปี 2554-2558) ตั้งเป้ าหมายการขยายตัวของ
GDP ร้อยละ 8 ต่อปี
 มีทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ การเป็ นสมาชิกใน
ประชาคมเศรษบกิจอาเซี ยน (AEC) และการเป็ นสมาชิกองค์การการค้าโลก
(WTO)
 ลาวมีโครงการผลักดันประเทศเป็ นศูนย์กลางการขนส่ งทางบกในภูมิภาค (Landlinked country) โดยปรับปรุ งเส้นทางถนนระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ
 กาหนดให้ปี 2555 เป็ นปี ท่องเที่ยวลาว (Visit Laos Year 2012) โดยจัดสรร
งบประมาณจานวน 600 ล้านกีบ (ประมาณ 2.2 ล้านบาท)
นโยบำยด้ ำนเศรษฐกิจกำรค้ ำของเมียนมำร์
 นโยบายเปิ ดประเทศมากขึ้นเพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน ปี 2558
 รัฐบาลเมียนมาร์ ต้ งั เป้ าหมายให้ GDP ขยายตัว 3 เท่าภายใน 3 ปี (ปี 2558)
 ด้านการลงทุน เมียนมาร์ ได้ออกกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic
Zone Law) กับกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone
Law) โดยให้สิทธิประโยชน์เบื้องต้นกับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาดาเนินธุรกิจ
 ระบบการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน รัฐาลเมียนมาร์ ขอความช่วยเหลือจากองค์กร
การเงินระหว่างประเทศ (IMF)
นโยบำยด้ ำนเศรษฐกิจกำรค้ ำของเวียดนำม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา(2012-2020) กาหนดให้เวียดนามเป็ นอุตสาหกรรมที่ทน
ั สมัย
ภายในปี 2020 มีระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยม
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2012 ตั้งเป้ าการขยายตัว 6-6.5%
 อัตราเงินเฟ้อปี 2012 รัฐบาลควบคุมภาวะเงินเฟ้ อไม่ให้เกิน 10% โดยการควบคุมการ
เติบโตสิ นเชื่อ
 อัตราดอกเบีย้ ในปี 2011 ธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ย 5 ครั้งในรอบปี โดยปรับ
ลดดอกเบี้ยมาตรฐานเป็ น 8%
 เป้ าหมายการส่ งออกปี 2012 ตั้งเป้ าหมายการขยายตัว 13%
 เป้ าหมายการขาดดุลปี 2012 ขาดดุลไม่เกิน 12% ของมูลค่าการส่ งออก
 เป้ าหมายดึงดูดเงินทุน FDI ปี 2012 คือ 15,000-16,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
•ประเทศไทยในศตวรรรษแห่ งเอเชีย
Thailand in Asian Century
* เอเชียกาลังรุ่ ง การรวมตัวทางเศรษฐกิจสู งขึ้น (FTAs เพิ่มมากขึ้น) การค้าการลงทุน
ขยายตัว และเป็ นศูนย์กลางของ Global Manufacturing & International Trade จึงอยูใ่ น
ช่วงเวลา Historic Transformation และมี demand สาหรับสิ นค้า บริ การ แรงงาน
พลังงาน และปั จจัยโครงสร้างพื้นฐานเพิม่ สู งขึ้นมาก
* หากเอเชียยังคงเติบโตไปตาม trend ในปั จจุบน
ั ประมาณปี 2050 รายได้ต่อหัวประชากร
เอเชีย อาจเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า ถึงระดับของยุโรปในปั จจุบนั
* ประเทศไทยก็อยูใ่ นช่วงเวลาของ structural transformation เพราะขาดแคลนแรงงานทุก
ระดับ จึงไม่สามารถมุ่งเน้นที่ labor intensive industries ต่อไปได้ ขณะที่ภาคธุรกิจ
บริ การเติบโตเร็ ว โดยยังไม่มีกลไกสนับสนุนอย่างเพียงพอ และเสี่ ยงที่จะติดกับดัก
middle income trap
• เศรษฐกิจไทย
Middle Income Economy พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศ และการลงทุนระหว่างประเทศ
ค่อนข้างสู ง นารายได้เข้าประเทศ 7 ล้านล้านบาทต่อปี
ขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้าเพื่อส่ งออก การผลิตสิ นค้าเพื่อส่ งออก
ต้องพึ่งพาการนาเข้าวัตถุดิบเป็ นสัดส่ วนสู ง
การกระจายตลาดการค้า (นาเข้าและส่ งออก) จาก EU สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ไปสู่ ตลาด
Emerging Markets มากขึ้น คู่คา้ อันดับ 1-11 ได้แก่ อาเซี ยน (20%) ญี่ปุ่น จีน EU USA
ฮ่องกง UAE ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน
FTAs ทาให้การค้าระหว่างประเทศของไทยและ FDI เข้าสู่ ไทยขยายตัว และทาให้ไทย
ยืนหยัดอยูใ่ น Global Value Chain Network (ยานยนต์ อาหาร อิเล็กทรอนิคส์)
การเปิ ดตลาดการค้าสิ นค้ามีนยั ต่อ FDI กลุ่มสิ นค้าเกษตรที่มีขนาดการเปิ ดตลาดต่าก็มี
FDI ต่า กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรมที่มีการเปิ ดตลาดสู งก็มี FDI สูงด้วย
ภาคการผลิต (46%) มีสัดส่ วนสู งสุ ดใน GDP รองลงมาคือ ภาคบริ การ (44%) และ
เกษตร (10%) ในปี 2011
โอกาสของประเทศไทย ใช่ หรือ ไม่?
บรู ไน
 พึง
่ พาอาหารนาเขา้
 ประชากรรายไดสู
้ ง
 แหลงน
่ ้ามัน
 ต้องการช่างฝี มอ
ื
อินโดนีเซีย
 แหลงทรั
พยากร/แรธาตุ
เช่น น้ามัน ถานหิ
น ซึง่ บริษท
ั
่
่
่




ไทยเขา้ ไปลงทุน เช่น
บานปู
้
อุตสาหกรรมผลิตสิ นคาส
้ าเร็จรูป เช่น สิ่ งทอ อุปกรณ ์
อิเล็กทรอนิกส์
ชิน
้ ส่วนยานยนต ์
อุตสาหกรรมแปรรูปสิ นคาเกษตร
เช่น ยางพารา
้
เนื่องจากอินโดนีเซียยังมีเทคโนโลยีทล
ี่ าหลั
งกวาไทย
้
่
อุตสาหกรรมเฟอรนิ
์ เจอร ์ (ตลาดระดับกลางถึงบน) และ
เครือ
่ งปรับอากาศ
อุตสาหกรรมประมง
มำเลเซีย
 ตลาดส่งออกทีม
่ ม
ี ูลคามากที
ส
่ ุดของไทยในอาเซียน
่
 แลกเปลีย
่ นวัตถุดบ
ิ และชิน
้ ส่วนหลายอยางใน
supply
่
chain
 ความรวมมื
อดานการผลิ
ตสิ นคาอาหารฮาลาล
ส่งไปใน
่
้
้
ตลาดโลก
ฟิ ลิปปิ นส์
 พึง
่ พาการนาเขาข
้ าว
้
 แหลงแร
ธาตุ
(ทองแดง ทองคา และโครเมียม) คาด
่
่
การลงทุนจากตางประเทศจะมี
มล
ู คา่ 18,000 ลาน
่
้
เหรียญฯ ในปี 2016
 โครงการ Public Private Partnership เพือ
่ พัฒนา
สาธารณูปโภคพืน
้ ฐาน เช่น ทางดวน
รถไฟฟ้า
่
ประปา โรงไฟฟ้าพลังน้า สนามบิน
สิงคโปร์
พึง่ พาการนาเขาวั
ิ
้ ตถุดบ

ตลาดทีม
่ ก
ี าลังซือ
้ สูงรายไดเฉลี
ย
่ ตอหั
้
่ วสูงติดอันดับ
15 ของโลก

ตลาดทดลองสิ นค้า (Testing Market) และช่องทางสู่
ตลาดสากล

แรงงานทักษะสูง ชานาญดานการจั
ดการและธุรกิจ
้

กัมพูชำ
 ตลาดสิ นค้าอุปโภคบริโภคของไทย
มีประชากร 14.7
ลานคน
้
 แหลงลงทุ
นสาคัญเพือ
่ ผลิตส่งออก โดยใช้สิ ทธิประโยชน์
่
GSP เช่น อุตสาหกรรมสิ่ งทอ/เครือ
่ งนุ่ งหม
่ และ
อุตสาหกรรมเกษตร
 ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ทองเที
ย
่ ว และกอสร
าง
่
่
้
 แหลงวั
ิ การเกษตร เช่น ข้าว มันสาปะหลัง
่ ตถุดบ
ข้าวโพดเลีย
้ งสั ตว ์
เพือ
่ นามาแปรรูปและส่งออก
ลำว
 Battery of Asia แหลงพลั
งงานสาคัญของไทย (ไฟฟ้า
่
พลังน้า)
 แหลงวั
ิ การเกษตรและแรธาตุ
อัญมณี
่ ตถุดบ
่
 ตลาดสิ นค้าอุปโภคบริโภค (ประชากร 6 ลานคน
แต่
้
กาลังซือ
้ ขยายตัวสูง)
 ประตูการคาสู
้ ่ เวียดนาม กัมพูชา และจีนตอนใต้ (Land
Link)
 การเชือ
่ มโยงเส้นทางทองเที
ย
่ ว
่
 การลงทุนเพือ
่ สิ ทธประโยชนทางภาษี
GSP
์
เมียนมำร์
 แหลงพลั
งงานก๊าซธรรมชาติสาคัญของไทย โดยการ
่
ลงทุนของปตท.สผ.
 แหลงแรงงานราคาถู
กสาหรับอุตสาหกรรมใช้แรงงาน
่
เข้มขน
้ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และ
สิ่ งทอ/เครือ
่ งนุ่ งหม
่
 แหลงวั
ิ (ป่าไม้ อัญมณี แรธาตุ
ประมง)
่ ตถุดบ
่
 แหลงลงทุ
นของไทย เช่น เครือซีพ ี โอสถสภา
่
อิตาเลีย
่ นไทย
 ตลาดสิ นค้าอุปโภคบริโภคทีม
่ ก
ี าลังซือ
้ ขยายตัว/นิยมสิ นคา้
ไทย (ประชากร 58 ลานคน)
้
 ธุรกิจบริการ เช่น โลจิสติกส์ โรงแรม/ ทองเที
ย
่ ว
่
เวียดนำม
 ตลาดสิ นค้าอุปโภคบริโภค ประชากร 90 ลานคน
้
 ตลาดส่งออกวัตถุดบ
ิ /สิ นค้ากลางน้า เช่น ผ้าผืน
 แหลงลงทุ
นสาคัญ เช่น SCG (ปิ โตรเคมี และเครือ
่
CP (เกษตร/ปศุสัตว)์
 นักธุรกิจไทยตัง
้ นิคมอุตสาหกรรม เช่น อมตะ และไท้
หวาง
่
•ยุทธศาสตร์ประเทศ และ ยุทธศาสตร์การเข้าสูป
่ ระชาคมอาเซียน
•Growth &
Competitiven
ess
•คน/คุณภาพชี วติ /ความรู้ /
ยุติธรรม
•การเสริมสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน
การค้า บริการ
การลงทุน
•การเสริมสร้าง
ความมัน
่ คง
•การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
โลจิสติกส์
•การพัฒนา
กฎหมาย
•กฎระเบียบ
•การเพิม
่
ศักยภาพของ
เมืองเชือ
่ มโยง
โอกาสจาก
อาเซียน
•การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์
•Inclus
ive
Growt
h
•โครงสร้ างพืน้ ฐาน/ผลิตภาพ/วิจัยและ
พัฒนา
•การพัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ
และการ
คุ้มครองทาง
สังคม
•การสร้าง
ความรูค
้ วาม
เข้าใจและการ
ตระหนักถึง
ประชาคม
อาเซียน
•กฎระเบียบ
•Green
Growt
h
•การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
•ยุทธศาสตร์ประเทศ
•(Country Strategy)
•4 ยุทธศาสตร์
• 1. Growth &
Competitiveness
• 2. Inclusive Growth
• 3. Green Growth
• 4. Internal Process
• 28
• 56
ประเด็นหลัก
แนวทางการดาเนินการ
•ยุทธศาสตร์การเข้าสู่
•ประชาคมอาเซียน
•ยุทธศาสตร์ประเทศ
•(Country Strategy)
•(ASEAN Strategy)
•8 ยุทธศาสตร์
•4 ยุทธศาสตร์
• 1. การเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า
การลงทุน
• 2. การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และการ
คุ้มครองทางสังคม
• 3. การพัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐาน
และโลจิสติกส์
• 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• 5. การพัฒนากฎหมาย กฎ และ
ระเบียบ
• 6. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักถึงประชาคม
อาเซียน
• 7. การเสริมสร้างความมัน
่ คง
• 8. การเพิม
่ ศักยภาพของเมืองเพือ
่
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
•(ผนวกรวมประเด็นอาเซียนแล้ว)
1.Growth &Competitiveness
2.Inclusive Growth
•3. Green Growth
•4. Internal Process
•
•
30 ประเด็นหลัก
79 แนวทางการดาเนินการ
บทบาทของภาครัฐไทยต่อการเป็ นประชาคมอาเซียน
• I. บูรณาการการทางานเพื่อขับเคลื่อน และผลักดันนโยบาย/มาตรการต่างๆ
ตามพันธกรณีของไทยในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยคานึงถึงกฎหมาย
กฎระเบียบภายในประเทศ เพื่อประโยชน์สงู ส ุดของไทย
•
• II. ประสานการดาเนินการกับภาคเอกชน รับรป้ ู ั ญหาอ ุปสรรค และหาแนว
ทางแก้ไข/บรรเทาผลกระทบ ตลอดจนมาตรการเตรียมความพร้อมและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชนในการก้าวไปสูป่ ระชาคมอาเซียน
•
• III. สร้างความตระหนักรูแ้ ก่ประชาชนผ่านทางสื่อต่างๆ ให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้น จะได้มีการเตรียมพร้อมและปรับตัว เช่น การเรียน
รูด่ า้ นภาษา สังคม และวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนอื่น เพื่อสร้างความเป็ น
หนึ่งเดียวกันอย่างยัง่ ยืน
บทบำทของภำครัฐในกำรส่งเสริมกำรค้ำในอำเซียน
ต้องมีแนวคิดในกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ต้องบูรณำกำรกำรทำงำน ทัง้ ภำยในหน่ วยงำนและระหว่ำงหน่ วยงำนต่ำงๆ
เร่งสร้ำงพืน้ ฐำนและสภำพแวดล้อมเอื้อที่ต่อกำรประกอบธุรกิจ กำรค้ำ กำร
ลงทุน ได้แก่ กำรปรับโครงสร้ำงภำษี เพื่ออำนวยประโยชน์ และดึงดูดกำรลงทุน
จำกต่ำงประเทศให้มำกขึน้ ศึกษำและปรับปรุงกฎระเบียบต่ำงๆ ให้มีควำม
เหมำะสมไม่เป็ นอุปสรรคต่อกำรลงทุน
เร่งพัฒนำระบบโครงสร้ำงพืน้ ฐำนกำรขนส่งภำยในประเทศ (Domestic
Logistics) เพื่อเชื่อมโยงระบบ
โลจิสติกส์ในกำรขนส่งทำงบก ทำงเรือ และ
ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศในภูมิภำค (ASEAN Logistics) ให้มีควำมสะดวก และ
รวดเร็ว สำมำรถรองรับปริมำณขนส่งระหว่ำงประเทศ
ต้องมีมำตรกำรที่เข้มแข็งเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึน้ สำมำรถแก้ไขปัญหำ
ที่อำจจะเกิดขึน้ จำก AEC ได้อย่ำงทันท่วงที โดยเฉพำะในเรื่องของผลกระทบจำก
สินค้ำด้อยคุณภำพที่ทะลักเข้ำมำจำหน่ ำยในประเทศที่อำจเกิดขึน้ กับผูบ้ ริโภค ซึ่ง
เป็ นปัญหำสำคัญที่เชื่อมโยงมำสู่เรื่องของมำตรฐำนทำงกำรค้ำ
•ขอบคุณ
Call Center : 0-2507-7555
www.dtn.go.th
88
Download
Related flashcards

Macroeconomics

17 cards

Economic systems

36 cards

Economic ideologies

33 cards

Capitalism

24 cards

Marxist theory

16 cards

Create Flashcards