korth tielens Berflo Es Zuid

advertisement
korth tielens
C
Berflo Es Zuid
B
E
Jules Haeckstraat, Thomasstraat, Maartenstraat, Alexanderstraat
Hengelo
A
E
C
D
Foto/Photo: wUrck
Situatie/Site plan
A
Jules Haeckstraat
B
Thomasstraat
C
Alexanderstraat
D
Maartenstraat
E
Berflobeek
In de naoorlogse wijk Berflo Es Zuid is een groot
aantal woningen gesloopt om plaats te maken
voor een door KAW verkaveld nieuwbouwplan. Dit
bestaat grotendeels uit een ‘graspark’ waarin
oude bomen zijn gehandhaafd en waarin vier
gesloten bouwblokken met appartementen staan.
Het groene karakter van dit park blijft intact
door het grootste deel van de parkeerplaatsen
in de gemeenschappelijke binnenruimte van de
bouwblokken op te nemen. Grondgebonden woningen
herstellen het gat dat de gesloopte woningen
achterlieten en vormen samen met de omliggende
bouwblokken een stevige rand rond het graspark.
Het ensemble vormt een opmerkelijke figuur in de
stedelijke vernieuwing en biedt, ondanks de
onopvallende architectuur van de gesloten bouwblokken, een doordacht alternatief voor de
gesloopte wederopbouwwoningen.
In architectonisch opzicht valt de door korth
tielens ontworpen randbebouwing op. Het ontwerp
beantwoordt de opgave op een dubbelzinnige
manier. Het bestaat uit een pittoreske afwisseling van woningtypen die voort lijken te komen
uit de tuindorparchitectuur van Berflo Es. Er
is gewerkt met korte rijen woningen, die aan de
einden nog eens zijn verbijzonderd door de
entrees aan de koppen te leggen. De conventionele
woningtypologie is echter vertaald in een
krachtige randbebouwing. Behalve de donkere kleur
van de gebouwen draagt de uiterste reductie van
het architectonische vocabulaire daaraan bij.
Dat de terughoudende vormgeving slaagt, is een
gevolg van de sterke beheersing van het bouwproces die in dit project mogelijk was.
Foto/Photo: wUrck
In the post-war Berflo Es Zuid district of Hengelo
a large number of dwellings were demolished to
make way for a redevelopment masterplanned by
KAW architecten. The new-build scheme consists
for the most part of a ‘grass park’ in which old
trees have been retained and in which four courtyard apartment blocks stand. The green character
of this park has been preserved by incorporating
most of the parking spaces into the communal
courtyards. Street-access dwellings repair the
gap left by the demolished dwellings and together
with the surrounding blocks of housing form a
sturdy border around the grass park. The ensemble
cuts an arresting figure in the urban renewal
scheme and, despite the unremarkable architecture
of the courtyard blocks, provides a well-thoughtout alternative to the demolished post-war
dwellings.
Architecturally speaking the built edge designed
by korth tielens stands out. The design is a
two-edged response to the brief. It consists of
a picturesque alternation of dwelling types
that appear to have their origins in the garden
village architecture of Berflo Es. The architects
have worked with short rows of dwellings, the
ends of which are further differentiated by
placing the entrances in the end elevations.
But the conventional dwelling typology has been
translated into a strong built edge due in part
to the dark colour of the buildings as well as
the extreme reduction of the architectural
vocabulary. The success of the restrained design
is a consequence of the firm control of the building process that was possible in this project.
24
Architectuur in Nederland 2013/2014
Architecture in the Netherlands 2013/2014
25
Foto’s/Photos: Stefan Müller
26
Architectuur in Nederland 2013/2014
Architecture in the Netherlands 2013/2014
27
1
entree/entrance
Twee-onder-eenkapwoning: begane
2
woonkamer/living room
grond, eerste, tweede verdieping/
3
keuken/kitchen
Semi-detached house: ground, first,
4
badkamer/bathroom
second floor
5
slaapkamer/bedroom
6
zolder/attic
7
tuin/garden
8
berging/storage
8
7
2
5
5
1
6
5
4
7
3
0
2
4
10m
Doorsnede/Section
Kopwoning met lessenaarsdak: begane
grond, eerste, tweede verdieping/
End-of-row dwelling with monopitch:
roof, ground, first, second floor
8
7
2
5
5
1
6
5
4
5
3
0
2
4
10m
Levensloopbestendige woning: begane
grond, eerste verdieping/Age-in-place
dwelling: ground, first floor
Foto/Photo: korth tielens
8
7
5
2
5
4
3
1
0
28
2
4
Architectuur in Nederland 2013/2014
10 m
Architecture in the Netherlands 2013/2014
29
Download
Related flashcards
Create flashcards