Offentlig Auktion - Frimärksauktioner i Göteborg AB

advertisement
Offentlig Auktion
Lördagen 29
9 Oktober, 2011 kl. 11.00
————
Göteborgs Stadsmuseum
Gröna rummet, Norra Hamngatan 12
Frimärksauktioner
FrimärksauktioneriiGöteborg
GöteborgAB,
AB,Box
Box1515,
1515,411
41141
41 GÖTEBORG—Telefon:
GÖTEBORG—Telefon:0708-106803—E-post:
0708-106803—E-post:[email protected]
[email protected]
Välkommen till Visning och Auktion på
Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12.
26-27-28-29 Oktober 2011
VISNINGSTIDER:
Onsdagen den 26 Oktober kl. 14.00—20.00
Torsdagen den 27 Oktober kl. 10.00—17.00
Fredagen den 28 Oktober kl. 10.00—17.00
Lördagen den 29 Oktober kl. 10.00—14.00
Visning pågår även samtidigt med auktionen
under hela lördagen.
Göteborgs Stadsmuseum (1) ligger cirka
200 meter från
Brunnsparken (3) där
de flesta spårvagns
och vissa busslinjer
stoppar. För besökande med bil finns flera
större parkeringar vid
casinot (7) samt längs
med hamnen.
HÄMTNING:
Inköp kan avhämtas och betalas till auktionens
slut, senast kl. 16.30.
Tyvärr kan vi inte acceptera betalning med
bank– eller kreditkort.
1
2
3
4
5
6
7
7
Stadsmuseum
Gustaf Adolfs
Torg
Brunnsparken
Lilla Torget
Kronhuset
Antikhallarna
Casinot
6
Viewing of all single lots, also at: www.swedishstampauctions.com
Frimärksauktioner i Göteborg AB, Box 1515, 411 41 GÖTEBORG—Telefon: 0708-106803—E-post: [email protected]
BUDBLANKETT
Frimärksauktioner
i Göteborg AB
Box 1515
411 41 Göteborg
Telefon: 0708-10 68 03
Fax: 031-44 35 35
E-post: [email protected]
Datum:
……………...
Namn:…...………………………………..
Adress:………..…………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
Telefon:….………………………………..
Underskrift:
…………………………………………..
LOT Nr:
BUD:
LOT Nr:
AUKTION
29 oktober 2011
I, the undersigned hereby instruct Frimärksauktioner
i Göteborg AB to bid on my behalf up to the maximum amounts on lots listed below, where possible
lots will be secured at under maximum bids if
competition allows. All bids to be in Swedish
Crowns. I understand that bidding in this sale
constitutes my acceptance of the auctions terms of
sale (reverse side of bidform).
Undertecknad ger härmed Frimärksauktioner i
Göteborg AB i uppdrag att vid denna auktion inropa
för min räkning följande objekt till lägsta möjliga
och av mig angivet högsta pris. Jag har tagit del av
auktionsvillkoren (se baksidan av budblankett) och
godkänner densamma med min underskrift nedan.
PURCHASE LIMIT: I do not want to
purchase all lots I bid for, only up to below
stated amount (minimum SEK 3000).
INKÖPSBEGRÄNSNING: Jag vill inte
köpa allt jag bjuder på utan för högst nedan
angivet belopp (OBS! Ej under 3000 kr).
Limit:
Begränsning:
SEK
Excluding premium, VAT and Postage fees
Exklusive provision, VMB-Moms och Portokostnader
BUD:
LOT Nr:
BUD:
Frimärksauktioner i Göteborg AB, Box 1515, 411 41 GÖTEBORG—Telefon: 0708-106803—E-post: [email protected]
AUKTIONSVILLKOR
1. Objekten säljes till högstbjudande för näst högsta bud + en fast
höjning (Se katalogen angående fasta höjningar). Om endast ett bud
föreligger, säljs objektet till utropspriset, som är det i katalogen
angivna priset. Av två lika bud gäller det först inkomna.
2. Alla angivna utrop i katalogen är minimipriser.
Underbud accepteras ej.
3. Köparen betalar till auktionären 20% provision på uppnått
auktionspris (inklusive VMB-moms, även för utländska kunder),
samt porto/fraktkostnader vid utskick av erhållna objekt.
4. Betalning kan ske kontant eller mot faktura. Fakturan skall
betalas inom 10 dagar. Vid försenad betalning utgår ränta med 2%
per påbörjad månad (minimum 50 kr per månad). Alla kostnader i
samband med inkasso betalas av köparen.
5. Objekten kvarstannar i säljarens ägo till dess att full likvid är
erlagd av köparen.
6. Alla bud skall vara i Svenska kronor.
7. Objekt som skall reklameras måste returneras till säljaren i
ursprungligt skick inom tio (10) dagar från erhållandet, samt vara
emottagen av säljaren senast fyra (4) veckor efter sista anbudsdag.
Objekt med defekt som är synligt på avbildning i auktionskatalogen
går ej att returnera, ej heller samlingar och partier. Vid godkänd
reklamation återfår köparen auktionspris plus provision och ev.
porto.
8. Eventuella tvister som uppstår pga denna auktionsförsäljning
skall hanteras efter Svensk lagstiftning i Sverige.
9. Angivet bud, muntligen eller skriftligen, är bindande och innebär
ett godkännande av ovanstående villkor.
Frimärksauktioner i Göteborg AB, Box 1515, 411 41 GÖTEBORG—Telefon: 0708-106803—E-post: [email protected]
Välkommen !
Det är ett nöje att kunna presentera en välmatad
auktion, denna gång med utökat antal avbildningar.
Jag uppskattar det förtroende ett stort antal inlämnare
har visat mig genom att lämna in många trevliga och
spännande objekt.
Jag rekommenderar en noggrann genomgång av
katalogen. Passa också gärna på att besöka vår nya
hemsida: www.swedishstampauctions.com
På hemsidan finns avbildningar av alla singelobjekt
samt mindre poster.
God Jakt !
Ulf Stenquist
FASTA HÖJNINGAR:
100—500 kr
10 kr
500—1.000 kr
50 kr
1.000—5.000 kr 100 kr
5.000—10.000 kr 200 kr
10.000—
500 kr
SKRIFTLIGA BUD:
Skriftliga bud hanteras av oss på för
budgivaren förmånligaste sätt. Vid flera
skriftliga bud, startar budgivningen på
näst högsta bud plus en fast höjning.
Exempel: utrop 250 kr, två skriftliga bud
finns, 270 kr och 350 kr. Budgivningen
startar i detta fall på 280 kr.
Skriftliga bud som skickas per post, fax,
e-post (eller telefon) måste ha nått oss
senast:
Fredagen den 28 Oktober kl. 15.00
Auktionen äger rum lördagen den 29 Okt.
på Göteborgs Stadsmuseum,
Norra Hamngatan 12.
RESULTATLISTA:
Auktionen startar kl. 11.00
www.swedishstampauctions.com
VISNING i Halmstad/Trönninge (Frans
Renmarkers kontor, Resedavägen 3):
OBS ! Endast singelobjekt och småpartier.
Har Du önskemål om vad vi skall ta med ?
Kontakta oss minst en dag före visningen !
Fredagen den 21 Oktober kl. 12.00-18.00
Lördagen den 22 Oktober kl. 10.00-16.00
VISNING i Göteborg (SA Hedlunds rum):
Onsdagen den 26 Oktober kl. 14.00-20.00
Torsdagen den 27 Oktober kl. 10.00—17.00
Fredagen den 28 Oktober kl. 10.00—17.00
Lördagen den 29 Oktober kl. 10.00—14.00
På auktionsdagen har vi visning och
utlämning av material under hela auktionen.
Då kan du även köpa under auktionen osålda
objekt. Vi har öppet cirka en timme efter
auktionen.
Resultatlista publiceras på vår hemsida:
snarast efter auktionen.
Resultat kan meddelas per telefon från
tisdag 1 November, ring 0708-106803.
Om du inte har tillgång till Internet,
kontakta oss så skickar vi en resultatlista
per post.
INLÄMNINGAR:
Vi tar kontinuerligt emot inlämningar
till kommande auktioner.
Telefon: 0708-10 68 03
Fax: 031-44 35 35
E-post:
[email protected]
Vår nya hemsida är fortfarande under uppbyggnad, förslag på förbättringar är alltid
välkomna.
www.swedishstampauctions.com
Handskrifter
1
A
2
A
Br
3
4
A
A
Br
Br
5
A
Br
6
A
Br
7
A
Br
8
A
Br
9
C
Br
10
A
11
A
Br
12
A
Br
13
A
Br
14
D
Br
15
C
Br
16
A
Br
17
A
Br
18
A
Br
19
A
Br
20
A
Br
21
A
Br
22
A
Br
23
C
Br
24
A
Br
Del av dokument, daterat september 1917, med Kungligt sigill och underskrift i
original av Kung Gustaf V.
Br
Kurirpost
Brev med vacker adress till Germund Cederhielm. Innehåll daterat Lundby 25.2.1695
gällande arrende, dokument stämplat med rund 3-kronor stämpel "Sölfwermynt twå
öre" samt namnstämpel "Öller". Intressant.
Vackert adresserat Drottningsbrev med notering Presenterat 30.2.1635.
Vackert adresserat brevomslag till Jacob de la Gardie. Arkivdatering 1631.
Kronopost
Kronopostbrev från Uppsala 1 nov. 1816 till Skattungsby & Nysla märkt "Ordres" och
stor meanderslinga med vit/brunspräcklig fjäder i sigillet. Tredjeståndsvikning.
Kronopostbrev till Mariefred 4 Maj 1828 från Sjöberg med stor och vacker brun/vit
fjäder i sigillet på baksidan med rest av fjäder nr 2.
Kronopostbrev från Björkbyholm 6 maj 1863 "fortskaffas genom natt och dag" till
Pastor Norelius i Djeckneliden. Märkt "Embrf" med innehåll ang. utmätning.
Kronopost brevomslag utan innehåll, med fjäderrest i sigillet. Från Skara till Huseby
med not. "Requisition" sänt till Secundmajorens Comp.
Brevomslag 1867 med fjäderrest och slinga och "Fort" ställd till Sandtorp klostret
"Fortskaffas af kronobrefbärare skyndsammast och af dem i natt".
Kronopoststämplar
Kronostämpel (krona inom ram) på brev daterat 1736 med innehåll till Önnestad.
Något anfrätt på insidan.
250
500
500
500
600
300
300
300
300
500
Allmänna Posten
Karterat "10" brevomslag adresserat till Admiralitetskollegiet med notering
Presenterat 4.2.1646.
Litet fribrev med innehåll Stockholm 10.8.1849 till Enköping med rakstämpel KKA för
Kungliga Krigs Akademien.
Karterat Fribrev med kungörelse om postkontor i orten St. Michel daterad
12.11.1744 sänt till postkontoret i Ulricehamn.
300
300
200
Postala dokument
Album med 23 oanvända postala blanketter 1920-50 talet gällande korsband och
tidningar. Ovanligt material.
Lot med 9 oanvända postala blanketter gällande crashpost och förstörda paket 192060 talet. Ovanligt.
750
400
Lösenförsändelser
Brev med innehåll från Marstrand 4.11.1858 till Uddevalla med stämpel "Med Ångbåt
Lösen Sk" Uddevalla typ 3 III, känd 1858-59. Postal 2.000 kr.
Brev med innehåll från Potsdam Tyskland 20-3-1859, transit KSPA Hamburg till
Stockholm med mycket vacker lösen stämpel 63 öre.
Brev med innehåll från Erfurt Tyskland 12-12-1861 till Stockholm, transit Hamburg
K.S.P.A (D) samt lösen stämpel 72 öre
Brev med innehåll från Köpenhamn till Stockholm med lösenstämpel "Obetalt fr.
Dannemark H:Borg 12 Maj 1849"
Ofrankerat brev med innehåll från Stockholm 26.7.1839 till Helsingfors med notering
"med ångbåt" samt rysk lösen notering 33 kop.
Ofrankerat brev med innehåll från Elseneum via Helsingör (Blå stämpel) 7.5.1849 till
Calmar med rektangulär stämpel "Obetalt fr Dannemark H-borg 7 maj" samt
lösennotering 15 sk. Attraktivt brev på tunt papper.
Ofrankerat brev med innehåll från Köping 8.11.1856 till Stockholm med 8-kantig
lösenstämpel "4 sk.10.11.1856 Stockholm" typ 2, känd 1856-58. Postal 800 kr.
Lot med två lösenbrev: Brevomslag m. innehåll från Köpenhamn 21.12.1860 till
Helsingborg med lösenstpl "18 öre" samt Brevomslag m. innehåll från Paris 1861 via
Hamburg/Göteborg till Uddevalla med lösen stpl "72". Bra kvalitet.
Karterat Finskt brev Ekenäs 1.NOV.1850 till Hedvig Nordenskjöld i Wimmerby med
lösennotering och den ovanliga stämpeln "Franco Gränsen" inom ram. Svag fläck på
framsidan efter sigillet på baksidan.
800
600
500
400
400
400
400
400
400
2 500
1 250
5 600
3 500
6 300
12 300
10 500
11 300
17 600
18 500
23 400
22 400
25 350
30 400
20 400
27 300
31 200
4 500
7 300
16 800
21 400
24 400
28 200
29 300
33 1200
34 1200
25
A
Br
26
A
Br
27
A
Br
28
A
Br
29
A
Br
30
A
Br
31
A
Br
32
A
Br
33
34
A
A
Br
Br
35
A
Br
36
37
A
A
Br
Br
38
A
Br
39
A
Br
40
41
A
A
Br
Br
42
43
44
45
46
A
A
A
A
A
Br
Br
Br
Br
Br
47
A
Br
48
A
Br
49
A
Br
50
A
Br
51
52
A
A
Br
Br
53
A
Br
54
55
C
A
Br
Br
56
A
Br
Brev med innehåll från Hamburg Tyskland 4-2-1860, transit KSPA (D) till Stockholm
med lösen stämpel 45 öre. Tilltalande.
Brev med innehåll från Stockholm 7-12-1859 till Frankrike transit HamburgStrasbourg-Paris-Reimes. Även "Suède-Quirvrain" och lösen stämpel "20" använd
ett år senare än noterat i Postal.
Ofrankerat brev till Stockholm via Svenska postkontoret i Hamburg KSPA 28.7.1863.
Lösenstämpel "45 öre" samt rakstämpel "Obetalt".
Ofrankerat brev från Paris 1.6.1867 till Stockholm med notering "Sista från Paris"
och lösenstämpel "72".
Ofrankerat brev från London 21.8.1860, via Ostende till Stockholm med lösenstpl
"108" samt noteringar.
Ofrankerat brev från Norrköping 8.10.1859 med innehåll och notering "P. Ångbåt" till
Stockholm med rund lösenstämpel "12 öre, 9.10.1859" känd 1858-60. Postal 1.000
kr.
Ofrankerat
brev från Frankrike 4.5.1856 till Göteborg med lösenstämpel "24 sk.",
känd 1855-58. Postal 400 kr.
Brevomslag utan innehåll med blå cirkelstämpel Stockholm 21-2-1854 sänt till
Helsingfors med "10" handkriven lösen notering.
350
250
300
200
300
400
200
200
B & F Stämplar
F-stämpel typ 2 med suddigt avtryck karterat "2" på brevomslag till Mariestad.
B-stämpel (trol. typ 2) på karterat "12" brevomslag till Carlscrona, odaterad.
1200
1200
Bandeaustämplar
Bandeaustämpel Stockholm typ 2 på brev med innehåll daterat 1740 sänt till
Tavastehuus, Finland. Postal 1.500 kr
500
Rakstämplar
Stockholm typ 4 på karterat brevomslag till Mariestad. Postal 3.500 kr.
Rakstämpel Carlscrona på brev med innehåll daterat 1829 sänt till Norge med
notering "Betalt"
Inrikes brevomslag med mycket fräsch rakstämpel Hudiksvall, med innehåll daterat
1820. Postal 800.
Stockholm typ 10 på karterat brev med innehåll daterat 4.10.1805 till Frankrike.
Vacker rakstämpel "Suede". Postal 1.000 kr.
Inrikes brevomslag med rakstämpel Stockholm typ 3, ej daterad. Postal 1.200.
Brevkuvert utan innehåll med rakstämpel UPSALA sänt till Finland daterad på
baksidan 29 Nov. 1820.
Inrikes brevomslag med rakstämpel Askersund, innehåll daterat 1821. Postal 600.
Inrikes brevomslag med rakstämpel Askersund, innehåll daterat 1829. Postal 600.
Inrikes brevomslag med rakstämpel Pitheå, ej daterad. Postal 600.
Inrikes brevomslag med rakstämpel Strömstad, ej daterad. Postal 400.
Inrikes brevomslag med rakstämpel Wisby, ej daterad. Postal 500.
Bågstämplar
Brev med innehåll fint stämplat, ngt svag Westerwik 4-11-1832. Fräscht med
arkivveck av mindre betydelse.
Brevkuvert med innehåll. Bågstämpel typ 2, Norrköping 1-5-1833 till Danmark med
notering franco Helsingör och "5 1/2" i röd krita.
Linköping typ 1, 17.11.1830. Tidigt stämplad på fräscht brev. Postal 400 kr.
Fyrkantstämplar
Borgholm fyrkantstämpel typ 2, 9.3.1843, delvis svag men en svår stämpel. Postal
2000 kr.
2 brev Hvetlanda 8.8.1938 samt 14.12.1840 med typ I respektive II.
Carlscrona 13.1.1850 fyrkantstämpel nr 5 på vackert litet brev till Nordenskjöld i
Wimmerby. Bra kvalitet.
Brevomslag med innehåll från Göteborg med vacker fyrkantsstämpel 4.6.1860, via
Hamburg Rakstpl 9.6 och KS o NPC samt CPR 3 och slutligen ank.stpl. Bordeaux,
Frankrike.
Lot med 3 vackra brev Jönköping 1839 typ 3, 1850 typ 5 samt Ekesjö 1851 typ 1.
Inrikes brevomslag 1843 med fyrkantstämpel Nya Kopparberget UTAN RAM och
med svag årtalssiffra, 20.1.18X3.
Fyrkantstämpel Lund 26.9.1841 i mycket bra kvalitet på brev med långt innehåll till
Danmark.
700
500
400
400
400
400
250
250
250
200
200
600
400
200
800
400
400
300
200
150
100
57
A
Br
58
A
Br
59
A
Br
60
A
Br
61
A
Br
62
A
Br
63
C
Br
64
D
Br
65
C
Br
66
A
O
67
68
69
A
B
C
*
Br
O
70
A
Br
71
72
A
A
O
O
73
74
A
A
Br
Br
75
76
77
A
A
A
Br
O
Br
78
A
O
79
A
O
80
A
O
81
A
O
82
A
O
83
A
O
84
A
O
Utlandsanknytning
Ofrankerat brev från Christiansand 1.9.1829, via helsingborg och KS & NPC
Hamburg till Bordeaux, Frankrike med lösennotering 19 centimes i blåkrita,
rakstämpel "SUEDE" samt transit Thurn & Taxis no 4, (känd 1818-1830).
Ofr. Brev med innehåll från Berlin 9.5.1873 till Stockholm makulerad med ovanlig
stämpel "OBETALDT", lösen 45 öre med blåkrita. Vackert objekt.
Vackert brev från Amsterdam 22.9.1829 via Hamburg till Greve Piper på Krageholm,
Ystad. Porto förbetalt till Hamburg, svår RÖD cirkelstpl "Franco Hamburg",
resterande 40 skill.bco betaldes av mottagaren enl. bläckanteckning. Dekorativt.
Vacker BLÅ stämpel K.S.P.A. Hamburg 14.4.1868 till Stockholm med blå
sigillstämpel från Svenska och Norska konsulatet i Hamburg. Utställningsobjekt.
Dubbel portobrev med innehåll-Pelican Livförsäkringsansökan till London Stockholm
12.7.1850 med "Aus Schweden" inom ram samt "Frco Stralsund" i skrivstil utan ram.
8 skilling betalt till Stralsund, lösenant. Ex Hasselrot.
Brev med innehåll från Stockholm 1-3-1853 till London via Helsingor och Hamburg,
vidarebefordrat inom London.
Samlingar & Poster
Lot med tre vackra brev adresserade till Uddevalla, transit Göteborg. London, via
Hull 1859 m. lösenanteckningar, London via Grimsby 1857 m. lösenant. Calais via
Hamburg 1854 m. lösenant. Trevliga brev i bra kvalitet.
Album med 56 försändelser. Några utan postala markeringar resten i stor blandning
1830-1870 talet.
Lot med 7 inrikes rakstämplar och 6 st fyrkantsstämplar till 1857.
300
500
600
500
700
350
900
500
350
Skilling Banco
3 skilling banco (F.1a, tunt papper, lev.1) med lätt sidvänd stämpel Norrköping
10.6.1858. Oregelbunden tandning och liten tunn fläck. Ett vackert exemplar.
3 skilling banco (F. 1868 1E1*) Eftertryck. Facit 5.000 kr.
Lot med 21 st 4-skilling banco brev 1856-1858 mest i mycket bra kvalitet.
Nyansstudie 4 skilling banco med 11 nyanser bla de svårare b, c, g, i, j2, m1 varav
3 st med välplacerade stämplar bla 2i Prakt Carlskrona 22.10.1857 och 2b med
fyrkantstämpel Wexiö 1.6.1856.
4 skilling med variant V6 (punkt efter 4) singel på vackert litet brev med innehåll från
Arboga 2.4.1858 med fyrkantstämpel.
4 skilling med bra centrering Lyx stämplad Nyland 26.1.1858.
4 skilling banco med Prakt stämpel Stockholm 7.4.1857, liten brun fläck i övre
vänstra hörnet.
4 skilling singel på inrikes brev Strömstad 16.7.1857.
4 skilling banco singel på inrikes brev med fyrkantstämpel Avesta 24.6.1858. Märket
med kraftigt plåtfel över "SKILL". Postal 1.000 kr.
4 skilling banco (F. 2e) fyrkantstämpel Nyköping 13.5.1857. Intyg HOW 3,2,4,4.
4 skilling banco (F. 2m) vackert stämplad Tierp 5.5.1858.
Brevstycke från brev Stockholm 19.10.1855 till Finland via Ålands hav, Transit
Eckerö 3 NOV 1855, frankerat med 2x4 Skilling banco samt 2x6 Skilling banco (F.
2b och 3b). Intyg HOW, en 6-skilling med tunn fläck i marginalen samt 3 ktt.
Utställningsobjekt.
6 skilling Banco med sidvänd vacker stämpel Stockholm 31.3.1857. Intyg Grönlund,
äkta och utan fel och reparationer. Ägarstämpel på baksidan.
6 skilling banco (F.3a1) suddigt mittstämplad Göteborg 20.xx.1857. delvis omtandad,
1 saknad hörntand.
6 skilling banco (F. 3c) med vacker sidvänd stämpel Stockholm 20.7.1857. Riss
vänster sida med 2 saknade tänder.
Lot 4x8 skilling banco: 4a normalexemplar med 2 stämplar, 4d med 2 stämplar och 2
saknade hörntänder, 4a vackert stämplat Jönköping 23.12.1855 men med stort riss,
4a Wrigstad med litet riss.
8 skilling banco (F. 4) med förskjuten centrering uppåt åt vänster. Stämplad
Stockholm 28.5.1858 på klipp. Facit 5.000 kr.
8 skilling banco (F. 4h) Prakt stämplad Carlskrona 21.3.1858. Omtandad med något
förbättrad stämpel i nedre marginalen. Intyg Obermüller.
8 skilling banco kraftigt stämplad Stockholm, 1 kt och ett saknat perforeringshål,
signerad Sjöman.
2000
800
3000
2500
700
600
400
300
300
250
200
10000
2500
500
500
1000
800
500
500
36 700
37 500
41 400
52 400
38 400
39 400
50 800
51 400
57 300
58 500
49 200
53 300
62 350
59 600
63 900
60 500
61 700
66 2000
67 800
71 600
70 700
28 200
77 10.000
72 400
74 300
76 200
78 2500
79 500
81 1000
87 400
88 1300
89 400
80 500
82 800
83 500
84 500
85 900
86 500
90 400
91 400
65 400
94 400
97 250
93 700
100 300
92 900
104 2000
99 2.500
98 7.000
106
800
105 1000
101 300
85
86
A
A
O
O
87
A
*
88
89
90
91
A
A
A
A
92
93
94
95
96
A
A
A
A
C
*
O
O
O
O
97
98
A
A
O
*
99
A
Br
59 öres rekommenderat brev av 2:a viktklassen (mycket svag stämpel) Wexiö
19.8.186x med Praktcentrerad 9 öre (F.8) + 50 öre vapentyp (F.12). Innehåll och
med spår av snörning på baksidan. Facit 18.000 kr.
100
A
O
101
102
103
104
A
A
A
A
O
*
**
O
105
106
A
A
O
Br
9 öre vapentyp (F.8) med bra tandning och delar av 3 stämplar, varav den ena
FRANCO normalstämpel inom ram.
9 öre vapentyp med Prakt/Lyx stämpel Sala 3.4.1865, litet riss i överkant.
9 öre vapentyp (F. 8N1) Nytryck 1885, med lätta fastsättarspår.
12 öre vapentyp (F.9) i 6-block med arkmarginal. Facit 38.000 kr.
12 öre vapen med vertikalt marginalvattenmärke på höger sida, del av två parallella
linjer i arkmarginalen. Mycket ovanligt.
12 öre vapentyp (F.9) med mycket vacker handmakulering Söderåkra 20.1.1869.
12 öre vapen på litet brevomslag Waldemarsvik 8.10.1866 med notering "Härmed
postanvisning" (16 riksdaler 75 öre) till Jönköping. Arkivveck genom övre delen av
märket. Vackert.
107
108
109
D
A
A
Br
Br
Br
Album med 62 st inrikes 12 öre vapenbrev i blandad kvalitet.
3x12 öre Vapentyp Norrköping 14.2.1871 till London, transit och ank.stpl.
12 öre vapen på litet brev (med innehåll) tillverkat av rutigt brevpapper. Luleå
8.8.1872 till Danmark, transit Stockholm Nr 7 (N10 Postal 2.000 kr) och ank. stpl på
baksidan.
110
111
A
C
O
O
112
113
114
A
A
A
**
O
O
115
A
O
116
A
Br
117
C
O
118
A
Br
119
A
Br
120
A
*
121
A
*
12 öre vapentyp med variant 6, Utropstecknet vackert stämplad Solefteå 15.4.1868.
Visirblad med 25 st 12 öre Vapentyp med många Prakt/Lyx stämplar samt variant V5
och V14.
12 öre Vapentyp. F.9, 4.800 kr.
12 öre vapentyp med nära LYX stämpel PKXP N:r 3, 23.11.1869.
Lot med 11 olika 12 öre vapentyp bla F. 9a2, 9b2, 9c3, 9d1, 9d2, 9e1, 9g, 9l och
9a1. Flera med vackra stämplar.
12 öre Vapentyp med tryckfel i nedre vänstra hörnet. Praktstämpel Täby 18-7-1870
på välcentrerat märke.
Litet nätt 12 öre vapenbrev adresserat till hotell Berlin i Stockholm med praktstämpel
Skara 9-2-1863
Nyansstudie 24 öre vapentyp med 13 nyanser bla de svårare a, b, c, f1, g, i. Flera
med vackra stämplar.
24 öre vapentyp och 3 öre liggande lejon (F. 10+14B) på brev till Schleswig 7-81869, frimärkena är över brevets kant vilket medfört några vikta och korta tänder.
3+24 öre (F.10+14B) på brev till Lübeck från Helsingborg 23-12-1871 via Danmark,
med normal "Franco" i ram. Arkivveck.
Lot med tre olika vapentyp (F.7,9,10): 5 öre bruten hörntand, kt, 12 öre, 24 öre med
flera veck. Facit för felfritt 7.500 kr.
24 öre vapentyp (F.10) med lätta fläckar i gummeringen. Facit 4.000 kr.
24 skilling banco (F. 5c) Wrigstad 16.x.1858. Intyg HOW delvis omtandad
24 skilling banco (F. 5a, leverans 1-2) Härnösand 1x.xx.1858. Reparerad och
omtandad.
24 skilling banco (F. 1885 E4*) Eftertryck. Intyg Georg Bühler tunn fläck. Facit 2.800
kr.
900
500
400
Lokalfrimärken
*
(*)
**
(*)
3 öre svart (F.6a3) Praktexemplar. Facit 8.500 kr.
3 öre svart (F.6a3N) otandat nytryck med breda marginaler.
3 öre brun (F.13 N2) nytryck 1885. Facit 2.500 kr.
Ogummerat * fräscht exemplar (F.13a) i god centrering. Attest sjöman, färgfriskt inga
defekter, gott till mkt gott exemplar (3).3.1.
1300
400
400
400
Vapenfrimärken
5 öre vapentyp (F.7f1) i 4-block, perf. förstärkt med fastsättare. Facit 8.500 kr.
5 öre mörkgrön vapentyp (F. 7a2) sidvänd Lyxstämpel 1.9.1868. Facit 3.500 kr ++.
5 öre vapentyp (F.7) med Lyx stämpel Eksjö 24.11.1870, 1 något kort tand.
5 öre vapentyp (F.7c2) med bra centrering Prakt stämplad Wenersborg 29.12.1871.
Nyansstudie 5 öre vapentyp med 10 nyanser bla de svårare 2 x a1, c1. samt 26 st
12 öre från olika leveranser.
5 öre vapentyp med Prakt stämpel Linköping 11-6-1872.
9 öre vapentyp (perf.1855) i 6-block (F. 8d) * med originalgummi, tandraderna något
förstärkta med fastsättare. Intyg HOW. Mycket vackert och fräscht objekt. Facit
31.500 kr ++.
900
700
400
400
400
250
7000
2500
300
300
150
4000
2000
1000
800
600
500
500
500
500
450
300
300
200
150
900
800
700
600
400
122
A
*
123
A
Br
124
125
C
A
O
**
Nyansstudie 30 öre vapentyp med 10 nyanser. Flera med vackra stämplar.
50 öre vapentyp (F. 12 h) i ** hörnmarginalfyrblock med vackert hörnvattenmärke.
Nedre vänstra märket med variant 1 (91:II) Ö i öre öppet nedtill. Fräscha märken i
rosa nyans.
126
A
*
50 öre vapentyp (F.12) i 4-block med höger arkmarginal, övre högra märket med
VARIANT upptill öppna 0:or i "50" på bägge sidor om "SVERIGE". Ej listad i Facit.
Perforeringen något förstärkt med fastsättare. Facit 26.000 kr ++.
127
128
A
C
**
O
129
D
130
C
O
50 öre Vapentyp, 1 kt. Facit 13.000 kr.
Nyansstudie 50 öre vapentyp med 8 nyanser bla de svårare c, e, h. 2 märken med
vackra stämplar.
Visiralbum med ca 1100 Vapenmärken, främst 12 öre. En del vackra stämplar men
framförallt intressant för nyans och variantsamlaren.
Lot med 24 st stämplade Vapentyp. Bla 9 öre x 1, 30 öre med utmärkt centrering och
en omvänd Prakt stämpel Stockholm 19-8-1863, samt 50 öre x 4. Blandad kvalitet.
Facit 9.800 kr.
131
A
O
132
D
Br
133
A
O
134
A
(*)
135
136
A
A
O
**
137
A
O
138
A
O
139
140
A
A
O
*
141
A
O
142
A
O
143
A
Br
144
145
146
147
A
A
A
A
O
O
O
O
148
149
150
151
A
A
A
A
O
O
O
O
152
C
Br
Akademisk avhandling på 61 sidor "Sveriges romantiska medeltidsdiktning" med
dedikation av författaren. Frankerad på baksidan med 3 öre Ringtyp perf. 14 (F.17)
stämplad Upsala 24-5-1875. Oadresserad.
153
A
Br
3 öre ringtyp t.14 (F.17) i vågrätt 4-strip med ngr ktt på mycket vackert inrikes brev
Göteborg 2.12.1874. Intyg HOW. Utställningsobjekt.
30 öre vapentyp (F.11) i 4-block med krackelerad gummering och distinkt
snedcentrering åt vänster i skiftande höjd. Facit 24.000 kr.
47 öres rekommenderat brev Nyköping 20.6.1865 med vacker 3-färgs kombination
30+5+12 öre vapentyp. Rester av snörning på baksidan, uppskuret på sidorna för att
kunna visa baksidan. Ex.Hattenbach, signerat Sjöman.
Lot med 3 vackert stämplade vapentyp: 24 öre sidvänd Stockholm 13.3.1860,
Mariestad 30.11.1864 (reparerad hörntand) samt 50 öre vapentyp Kalmar 7-9-1872.
Album med 26 st vapenbrev, bla 3 x 24 öre, 12+24 öre, 5 x 3 öre liggande lejon samt
17 st 12 öre vapenbrev.
Lot med 14 vackra stämplar på vapentyp, varav 11 på 12 öre, 2 x 24 öre samt 1 x 30
öre.
Vapentyp. Komplett ostämplad serie av 1963 års nytryck.
3000
2000
900
10000
4000
1200
800
1000
700
500
500
300
150
Liggande Lejon
3 öre liggande lejon (F.14Aa) med lokalstämpel 21.12.1 TUR. Facit 5.500 kr.
3 öre liggande lejon (F.14B) förskjuten centrering med del av andra märke ovan.
Mycket fräscht märke. Facit 6.000 kr.
3 öre liggande lejon (F,14B) med kraftigt plåtsår från övre marginalen till Ö i öre,
stämplad Halmstad 2.4.1872.
3 öre Liggande lejon (F.14B) med suddigt tryck och avsaknad av inre ramlinje.
Stämplad Stockholm TUR.
3 öre liggande lejon (F.14B) med Prakt stämpel Ljusdal 25.3.1872.
17 öre liggande lejon GRÅ i 4-block (F. 15c) * med originalgummi, ett par tänder har
släppt och är förstärkta med 2 fastsättare. Signerade Sjöman, Intyg HOW. Ett
mycket vackert och fräscht block. Facit 39.000 kr.
17 öre lejontyp (F.15a) med rufftandning och perfekt centrering, vackert stämplad
Stockholm 11.8.1866. Intyg Sjöman 1969. Mycket gott exemplar.
17 öre liggande lejon GRÅ (F.15c) något svag men Praktplacerad stämpel Markaryd
9.9.1869. Stor tunn fläck på baksidan, men ett vackert märke.
2 x 20 öre Liggande lejon (F.16) på brev från Malmö 8-7-1868 till Stettin med BLÅ
Franco i ram.
20 öre liggande lejon (F.16) med LYX stämpel Avesta 28.10.1872.
20 öre liggande lejon (F.16) med Prakt stämpel Motala 4.4.1872.
20 öre liggande lejon (F.16g) med vacker sidvänd stämpel Stockholm 17.8.1872.
20 öre liggande lejon (F.16c) med LYX stämpel Eksjö 30.4.1870. Liten del av andrastämpel samt diskret ägarstämpel på baksidan.
Marstrand 20-6-1873 Prakt stämpel på (F.16).
20 öre (F.16) med Lyx stämpel Wexiö 31.1.1871 med liten del av andra stpl.
20 öre Liggande lejon med Prakt stämpel Wexiö 9-12-1870.
20 öre Liggande lejon (F.16) Prakt stämplad Malmö 9-4-1868.
800
1000
400
400
300
8000
900
300
1500
800
600
500
500
400
400
300
300
Ringtyp tandning 14
450
1200
109
500
103 4.000
108 500
110 500
112 450
113 300
115 200
127 1.200
118 800
122 3.000
121 400
126 4.000
123
2.000
125 10.000
133 300
131 500
135 800
136 1.000
137 400
138 400
139 300
141 900
154
C
Br
155
156
A
A
*
*
157
158
159
A
A
A
O
*
O
160
A
O
161
162
163
A
A
A
O
*
Br
164
165
A
A
Br
*
166
167
A
A
Br
Br
168
169
A
A
Br
Br
170
171
A
A
*
Br
172
C
Br
173
A
Br
174
175
176
A
A
A
O
*
Br
177
A
Br
178
179
A
A
O
O
180
181
182
183
A
A
A
A
O
*
*
Br
184
A
Br
185
186
A
A
Br
Br
187
188
A
A
*
Br
189
A
Br
190
A
Br
191
A
Br
192
A
O
Lot 3 öre ringtyp t.14: 3 vackra brev, 3 öre lokalt Sthlm 11.10.1 TUR, 3 öre trycksak
Sthlm 30.11.1877 samt 2 x 3 öre i par på trycksaksbrev Falun 20.7.1875.
3 öre ringtyp t.14 (F.17) Bra centrerat praktexemplar. Facit 1.100 kr.
Lot med 4, 20, 24 öre (F.18,22,24) med bra centrering alla med 1 kt. 24 öre med
fläckar. Facit 21.700 kr.
4 öre ringtyp t.14 (F.18a) med Prakt stämpel Göteborg 2.12.1878.
4 öre ringtyp t.14 (F.18) 1 kluven tand. Facit 4.200 kr.
3 x 4 öre ringtyp t.14 (F.18) 1 par och ett singelmärke i ovanlig kombination för 12
öres porto på klipp stämplat Strengnäs 1.4.1877, 1 saknad hörntand + ngr ktt.
4 öre ringtyp t.14 (F.18) med svag men välplacerad stämpel Ulricehamn 24.1.1879.
Facit 1.300 kr.
4 öre ringtyp (F. 18a) med intyg Lasse Nielsen. Facit 1.300 kr.
5 öre ringtyp t.14 (F.19) Facit 3.200 kr.
2x6 öre ringtyp t.14 blåaktigt grå (F.20h), 1 exemplar med ktt, stämplat PKXP Nr
2.UPP, 11.9.1874. Mycket vackert brev i en ovanlig nyans.
6 öre ringtyp t.14 (F.20k) på trycksak till Tyskland med PKXP Nr 34, 28.5.1877.
6 öre ringtyp t.14 (F.20) Luckfyllare Prakt med mycket bra centrering, tyvärr tunn
fläck. Facit 15.000 kr för felfritt märke.
6 öre ringtyp t.14 (F.20) singel på lokalbrev Stockholm 13.3.1876.
6 öre ringtyp t.14 (F.20g) Olivgrå på inrikes trycksakskort med reklam för Millberg &
Co. Vackert stämplat Göteborg 13.1.1875 men riss i märket.
6 öre ringtyp t.14 (F.20) på inrikes trycksak. Vackert stpl Westerås 7.11.1876.
6+12 öre ringtyp t.14 + 12 öre frankokuvert =30 öre REK brev Ljusne 24.2.1873 till
Hamrånge. Postal 4.000 kr.
12 öre ringtyp t.14 (F.21) Praktexemplar med LYX centrering. Facit 3.000 kr.
3+12+12 öre ringtyp t.14 (F.17+2x21) = 27 öres porto från Göteborg 5.5.1873, transit
PKXP Nr 1.UPP, 6.5.1873 samt PKXP Nr 2 till Stettin,Tyskland. Vackert brev med
Tysk Franco inom ram. Postal 1.700 kr.
Lot 12 öre ringtyp t.14: 6 vackra brev, 2 st inrikes1872-3 med olika stämplar, 1 till
Norge 1876, 2 st till Danmark 1873, samt 1 inrikes med 2x12 öre dubbelt porto 1874.
Bör ses.
12 öre inrikes brev Stockholm 30.5.1874 adresserad till läkare ombord corvetten "af
Chapman".
12 öre med tydligt skruvavtryck i nvh. Sidvänd stämpel Sundsvall 1.3.1877.
20 öre ringtyp t.14 (F.22). Facit 9.000 kr.
3+5+20 öre ringtyp t.14 (F.17+19+22) = 28 öres porto Kristianstad 7.6.1875 till
Finland, transit stockholm 10.6.1875, ank.stpl 12.6. Postal 1.800 kr.
20 öre ringtyp t.14 (F.23, 20/20) på ålderspåverkad brevframsida från Boden
11.1.1877 till Victoria, USA. Postal 4.000 kr för helt brev.
20 öre ringtyp t.14 (F.22) med Lyx stämpel Åtvidaberg 28.12.1876, 1 nkt.
Lot med 3 vackert stämplade postanvisningsklipp 5+20 öre, Anundgård 1879,
Grenna 1877 (F. 23, 20/20) samt Qvistrum 1877 (F.23, 20/20).
20/20 öre (F.23) med prakt stämpel Tierp 19.1.1876, del av 2:a stpl, i kt.
24 öre ringtyp t.14 (F.24) praktexemplar med LYX centrering. Facit 13.000 kr.
24 öre (F.24) välcentrerad med vikt hörntand. Facit 8.500 kr.
12+24 öre ringtyp t.14 (F.21c+24c) =36 öres porto från Göteborg 10.1.1873 till
Skottland. Vackert. Postal 1.300 kr.
24 öre ringtyp t.14 (F.24) Kalmar 29.10.1874 till Tyskland. Facit 1.800 kr.
24 öre ringtyp t.14 (F.24d) dubbelt inrikes porto Stockholm 21.8.1876 till Luleå.
3+5+30 öre ringtyp (F.17+19+25) på brev till Riga, stämplat Stockholm 31-8-1874.
Frimärkena är över brevets kant vilket medfört något skadade tänder. Postal 12.000
30 öre ringtyp t.14 (F.25) i praktkvalitet. Facit 11.000 kr.
12+30 öre ringtyp t.14 (F.21+25) på REK-brev av 2:a viktklassen Stockholm
29.3.1876 till Malmö. Postal 1.200 kr.
30 öre ringtyp t.14 (F.25) på REK brev Lund 3.10.1876 transit PKXP Nr 12 A till
Ekeröd. Postal 800 kr.
12+30 öre ringtyp PKXP No 1.NED, 8.12.1875 på brev med innehåll från Stockholm
till Frankrike, transit och ank stpl på baksidan.
12+30 öre ringtyp t.14 (F. 21+25) Stockholm 31.1.1873 till Frankrike. Arkivveck
diagonalt över bägge märkena. Postal 1.800 kr.
30 öre ringtyp t.14 (F. 25) Lyx stämplad Filipstad 19.2.1877.
400
250
1200
500
400
400
200
200
300
1000
700
300
200
200
200
2000
600
400
400
150
100
1200
500
300
100
300
100
4000
800
600
400
200
2900
1500
600
400
400
300
200
144 800
143 1.500
140 8.000
145 600
146 500
147 500
148 400
149 400
150 300
151 300
156 1.200
153 1.200
155 250
157 500
158 400
163
1.000
159 400
170 600
162 300
175 1.200
169
2.000
171 400
181 4.000
176 500
177 300
178 100
182 800
186 2.900
187 1.500
183 600
192 200
188
600
193 4.500
197
900
194 1.200
198 800
196 300
199 700
200 200
193
A
Br
Mycket vackert ASS brev 2:a viktklassen (270 kr) frankerat 12+12+50 öre =74 öre
(F. 2 x 21o+ 26f) Ringtyp t.14 stämplat Tomelilla 21.9.1876 transit PKXP nr 12 UPP
till Liatorp med vacker "WÄRDE" stämpel. Utställningsobjekt. Signerat Sjöman, intyg
HOW.
194
A
Br
24+50 öre ringtyp t.14 (F.24+26) på inrikes förfallet ASS brev av 2:a viktklassen (533
kr) stämplat Göteborg 22.4.1875 med LILA Wärde stämpel + 2.000 kr. Postal 4.000
kr.
195
A
*
196
197
A
A
O
O
198
A
O
199
200
A
A
*
O
201
C
O/*/**
50 öre ringtyp t.14 (F.26) Bra centrering men flera ktt i övre tandraden. Facit 7.500
kr.
50 öre ringtyp t.14 (F.26) Bra centrering och välplacerad Borås 11.5.1878.
1 riksdaler ringtyp t.14 (F.27) i lodrätt 4-strip med varje märke stämplat Borås
2.12.1875. Perf. förstärkt med fastsättare i mitten, några ktt. Facit 4.500 kr.
1 riksdaler ringtyp t.14 i 4-block med varje märke sidvänt stämplat Stockholm Paket
11.4.1876, Perforeringen förstärkt med fastsättare. Facit 6.000 kr.
1 riksdaler ringtyp t.14 (F.27). Fräscht ex med en tunn hörntand. Facit 9.500 kr.
1 riksdaler ringtyp t.14 (F.27) Bra centrering och vacker Praktstämpel Borås
28.1.1877, minimal del av 2:a stpl och 1 kt.
Lot med 13 Ringtypsmärken (T.14,13,ph) de flesta med varianter och spegeltryck.
202
A
Br
203
204
205
206
207
208
A
A
A
A
A
A
Br
O
O
*
O
O
209
A
Br
210
A
Br
211
212
213
214
A
A
A
A
O
**
O
Br
215
216
A
A
*
**/*
217
218
219
220
A
A
A
A
O
Br
O
**
221
222
223
A
A
A
O
O
O
224
225
A
A
*
O
226
D
Br
227
A
4500
1200
300
300
900
800
700
200
200
Ringtyp tandning 13
3 öre Ringtyp t.13 i fyrblock Strömstad 28.11.1884 på öppen kallelse med innehåll till
Fredrikshald, Norge. Största kända enhet på brev enligt Facit.
4 öre (F.29) inrikes tidningsbanderoll stämplad Kalmar 4-5-1882
4 öre (f. 29) med Prakt/Lyx stämpel Bredaryd 15-10-1884.
5 öre (F.30) med stor tydlig vit fläck framför 5:an.
6 öre ringtyp t.13 i 4-block. Facit 7.000 kr.
6 öre ringtyp (F.31) med praktstämpel Mariedam 15.5.1882.
12 öre ringtyp med oidentifierad lila makulering, märket med tunn fläck och nålstick.
Kuriosa
12 öre ringtyp t.13 med norsk ringstämpel "45" postad ombord Ångfartyget "Olava"
vidare med norsk postkupé Sydbanen 26.6.1884 överförd till svensk PKXP No 44
samma datum vidare till Göteborg. Ovanlig försändelse, delvis solblekt.
12 öre frankokuvert med tilläggsfrankering 6+12 öre Ringtyp på REK Strömstad
8.1.1883 till Köpenhamn med notering "Hasten". Vacker försändelse.
12 öre ringtyp t.13 i lätt stämplat 7-block Finspong 5.6.1883.
12 öre ringtyp med dubbelt spegeltryck, 1 nkt.
12 öre Ringtyp med två kraftiga dragspel.
20 öres brev Näfveqvarn 11.6.1879 med ovanlig 3-färgs kombination 3+5+12 öre
ringtyp t.13 till Nordenskiöld i Finland, transit Nyköping 11/6 och Stockholm KE 12/6,
ank. stpl 15/6.
20 öre Ringtyp F.33 med prakt centrering. Facit 3.600 kr.
24 öre ringtyp t.13 i 9-block med nedre arkmarginal, 2 märken med fastsättare. Facit
12.000 kr.
24 öre ringtyp t.13 (F.34e) med Prakt/Lyx stämpel Ålem 2.12.1883.
30 öre Ringtyp 13 (F.35) singel på litet vackert REK brev Umeå 23.11.1885.
Göteborg Pak. Exp. 28-7-1879 (F.36) Prakt stämpel.
50 öre Ringtyp t.13 i vackert fyrblock med marginalstycke, medelgod centrering 1
nkt. Intyg HOW 3.3.5. Facit 32.500 kr.
50 öre ringtyp t.13 (F. 36) Lyx stämplad Borås 20.8.1882.
50 öre (F. 36) med Prakt stämpel Westervik 23-4-1880, 1 kt.
1 riksdaler ringtyp t.13 (F.37) med sidvänd vacker stämpel Carlskrona 15.1.1878.
Facit 4.000 kr.
1 krona (F.38), Fräscht * exemplar med små fastsättarspår.
1 kr ringtyp t.13 i 10-block, varje märke välcentrerat och stämplat Stockholm Paket
O, 18.3.1884. Facit 2.500 kr, praktcentrering ej räknad.
Lot med 19 Ringtypsbrev i genomgående bra kvalitet. bla 3+4+5 öre tandn.13,
Studsbrev finland, 2x6 öre, 42 öre ASS mm.
1500
300
250
100
700
100
100
2500
700
300
200
100
600
300
1200
300
150
150
5900
200
100
800
650
400
1500
Förslagsmärken
*
Nymans förslagsmärken med motiv av Carl XV, komplett serie med 5 olika valörer i
gul färg. Ovanligt set.
Ringtyp Posthorn
2000
gul färg. Ovanligt set.
2000
Ringtyp Posthorn
228
A
**
Lot 2 öre ringtyp ph (F.40) i olika varianter: 1 välcentrerat normalex + smal siffra,
punkt framför frimärke, spegeltryck samt par med arkmarginal och marginal
posthorn. Även ** 4öre (F.42) 1 kt.
229
230
A
A
O
Br
231
232
233
234
A
A
A
A
O
**
O
Br
235
A
**
236
A
Br
2 öre (F. 40) med Lyx stämpel Stockholm C.16, 14-11-1891, 1 nkt.
Mycket vacker 4 öre (F.42) inrikes tidningsbanderoll med reklam från Örebro
Tidning. Från Örebro 6.10.1888 till St.Mellösa.
5 öre (F. 43) med Prakt stämpel Engelholm 17-7-1890.
6 öre ringtyp posthorn i 9-block. Facit 4.500 kr.
Trönö 8-6-1895 Prakt (F. 44). Postal 125 kr. obetydlig del av andrastämpel.
5+20 öre Ringtyp ph (F.43-46) på REK P.S. Kort med tidningsöverflyttning från
Öfverselö 23-2-1891 till Stockholm, brutet hörn på kort och frimärke. Vackert.
30 öre Ringtyp ph (F. 47x4) fräscht fyrblock i medelgod centrering med vikt
mittperforering. Facit 22.500 kr.
5+30 öre Ringtyp posthorn på postförskottsbrev (1,25 kr) Stockholm 31.12.1889 till
Ishult med mycket vackert blått reklamtryck på hela framsidan: Orgelfabriken CAV
Lundholm med två vackra orglar.
237
238
A
C
O
Br
239
240
241
242
A
A
A
C
O
O
**
Br
243
244
A
C
O
O
245
A
*
246
247
A
A
**
O
248
A
O
249
A
Br
250
A
O
251
C
**
Helark med 50 st märken 1889 påtryck på tjänstemärken 10/12 öre Mörkblå (TJ25).
Vikt och delvis klippt arkmarginal runt om. Alla märken ** med en del små bruna
fläckar. Facit 12.500 kr.
252
A
O
253
C
Br
254
A
*
255
A
**
256
A
O
257
A
Br
258
259
A
A
O
O
260
A
O
6 öre stora tjänste (TJ 15) i 4-block med varje märke Prakt/Lyx stämplat Jönköping
21.2.1886. Facit 3.000 kr ++.
Inrikes tjänste ASS (230,31 kr) från Raus 31.12.1912 till Hälsingborg. Frankerat med
7x3 öre + 9x2 öre Stora tjänste samt 5 öre små tjänste, totalt 44 öre.
12 öre Stora Tjänste tandn. 13 (TJ17) med mycket tydligt spegeltryck, delvis
missfärgad gummering.
Lot stora tjänste: 4 öre (TJ13B) 10 öre (TJ16A) 1 kt samt 20 öre variant 3, avbrutna
båglinjer över "GO" (TJ18). Facit (enbart 20 öre) 4.200 kr ++.
Lot med 2x20 öre (F.19V.2), 30 öre (F.21) med två punkter-Praktstämplad Jäderön
3.2.1882 samt ett ex utan hörn + 2x1 kr (F.24a) med streck i vänstra ovalen.
2 öre Stora Tjänste t. 13 (TJ11) på Lokal trycksaksbanderoll stämplad Tranås 24-91909. Ovanlig försändelse.
20 öre (TJ19) med variant 2, M saknas i högra ovalen. Oläsbar stämpel.
4 öre tjänste (TJ13b) med perfekt centrering och (ngt suddig) Lyx stämpel
Sparreholm 12.6.1907.
Fyrblock (TJ24b) i praktkvalitet med vackra stämplar Stockholm 4.3.1902.
30 öre (F. 47) med LILA svag Lyx stämpel Wadstena 10-5-1889.
2x10 öre Oscar Boktryck (F.45) + 2x50 öre Ringtyp Ph (F.48) på Paketadresskort
(Blankett 239, skadat hörn) till Danmark Stockholm Paket 28-1-1890.
50 öre (F. 48) med Prakt/Lyx stämpel Stenstorp 21-9-1889.
50 öre (F. 48) med Prakt/Lyx stämpel Finspong 20-7-1889, 2 nktt.
1 kr ringtyp posthorn i 4-block. Facit 11.000 kr.
3,15 kr inrikes paketadresskort med postförskott 70,15 kr från Stockholm St.Paket
21.7.1897. Frankerat med 3-strip Ringtyp ph 1kr (F.49) samt 5+10 öre Oscar.
1 kr ringtyp posthorn (F.49) Prakt/Lyx stämplad Trollhättan 13.2.1895.
77 märken med utvalda vackra stämplar, alla på Ringtyp posthorn i mycket bra
märkeskvalitet.
Liten lot med 15 st Ringtyp: F. 34, 40, 41 (4st), 42 (3 st), 43, 44, 46, 49 (3 st).
300
150
400
100
400
150
400
3900
1000
150
700
150
100
1000
300
200
800
400
Provisorier
10/12 öre (F.50) fyrblock med svagt/delvis defekt påtryck, även 10/24 normalex.
Lot 2 st provisorier 10/12 öre med till ramen förskjutet påtryck, det ena åt vänster det
andra åt höger.
10/24 öre provisorier (F.51c) mörkblå på citrongul nyans. Facit 2.500 kr.
200
200
300
Stora Tjänstemärken tandning 14
Telegramkuvert frankerad med 12 öre stora tjänste (TJ 5) LYX stämplad Jönköping
8.8.1874. Öppnat på vänster sida. Mycket vackert.
Lot med 6 fina exemplar. Tj 2, 4, 5, 6, 7, 8 varav Tj 2 och 7 praktstämplade
Mulseryd.
800
300
Stora Tjänstemärken tandning 13
Små Tjänstemärken
1600
600
400
300
300
200
200
100
100
100
206
700
207 100
204 250
202 1.500
210 700
209 2.500
212 200
213 100
214 600
215 300
217 300
220
5.900
211 300
216
1.200
219 150
221 200
227 2000
223 800
225 400
232 400
230 400
235
3.900
234 400
241 1.000
236 1.000
243 200
249 800
258 100
259 100
252
600
260
A
O
Fyrblock (TJ24b) i praktkvalitet med vackra stämplar Stockholm 4.3.1902.
261
262
263
264
265
266
A
A
A
A
A
A
**
O
O
O
O
O
Små Tjänstemärken
Fyrblock av 1kr + 5kr (F.38-9), den senare i praktkvalitet. Facit 2200 kr
35 öre lilla tjänste (TJ 53) med Lyx stämpel Axvall 23.9.1912.
25 öre lilla tjänste (TJ 51) med Lyx stämpel Linköping 1.4.1916. 1 kt.
15 öre lilla tjänste (Tj 33) med Lyx stämpel Mariestad 30.1.1915.
10 öre (TJ47) med Prakt/Lyx stämpel Ulriksfors 12.12.1913.
2 öre (TJ41) i 6-strip varav ett välcentrerat märke med Prakt/Lyx stämpel Glissjöberg
2.10.1918.
267
C
268
A
Br
6 kg paket från Tyskland 8.4.1876 via Köpenhamn till Sverige, lösenbelagt vid
ankomst 1ö+30ö+50ö+1 kr=181 öre (L1+8+9+10) Malmö Paket 12.4.1876. Facit
8.000 kr.
269
A
Br
270
A
Br
1,5 kg paket från Tyskland 21.11.1876 via Köpenhamn till Sverige, lösenbelagd vid
ankomst 3ö+24ö+1 kr=127 öre (L2+7+10) Helsingborg 24.1.1876. Facit 6.500 kr.
12 öre ringtyp på 2:a viktklassens brev Figeholm 5.1.1874, transit Wimmerby 7/1.
Lösenbelagt vid ankomst 6+12 ö=18 öre (L4+5) Stockholm Ank:A, 9.1.1874. Mycket
tidigt användade av lösenfrimärken. Facit 4.500 kr ++.
271
A
*/O
272
A
**
273
274
A
A
(*)
O
275
A
Br
Avi om Internationellt postförskott från Wien 19.6.1889 till Nissafors belagt med
svensk lösen 3 x 1 öre, 5 öre, 20 öre, 7 x 50 öre = 3,78 kr på baksidan (L11,
13,16,19) en 50 öre med nålstick, märkena är alla omakulerade. Facit 13.400 kr.
276
A
Br
Adressebrev 1,50 DKK för paket (3,3 kg) med postförskott 41,25 DKK från
Köpenhamn 25.11.1889. Svensk lösen på baksidan 2 x 1 öre, 20 öre, 2 x 30 öre, 2 x
1 kr = 282 öre (L11,16,18,20) Gamleby 27.11.1889. Facit 7.400 kr.
277
A
Br
10 öre Oscar II boktryck på inrikes brev Göteborg 21.6.1886 (suddig stpl)
Underfrankerat med 10 öre, lösenbelagt 1+3+12 öre = 16 öre (L11+12+15)
Makulerade med RÖD Kalmar 22.6.1886 samt blåpenna. Facit 3.800 kr.
278
A
Br
279
A
Br
Adresskort till inrikes paketpostförsändelse där frakten 30 öre skall betalas av
mottagaren. 30 öre Lösen (L18) singel stämplad Djura 12.6.1891. Intressant.
5 Pf. Helsak Hamburg 26.8.1887 med Tyska lösenstpl och noteringar bla "Aus dem
Briefkasten" ur brevlådan, lösenbelagt 3+6 öre (L12+14) vid ankomst Stockholm
Ank:A O K, 28.8.1887. Vackert. Facit 2.200 kr.
280
A
Br
5 öre Brevkort från Tidaholm 6.5.1887. Möjligen har extra meddelande varit
fasthäftat vid brevkortet då lösen för brev + aviseringsavgift 5+6 öre = 11 öre
(L13+14) har belagts vid ankomst Göteborg 7.5.1887. Intressant. Facit 2.200 kr.
281
A
Br
282
A
Br
Ofrankerat inrikes "Lådbref" från Falun 1.1.1880 lösenbelagt med 6+12 öre (L14+15)
på baksidan, märkena är omakulerade. Facit 3.000 kr.
Ofrankerat lokalt lådbrev Stockholm 23.10.1885 6.TUR. Lösenbelagt på baksidan
5+6 öre (L13+14) märkena makulerade med blå penna. Ank. stpl stockholm söder
24.10.1885. Facit 2.200 kr.
100
350
200
200
100
100
100
Lösenförsändelser
Br
Lot med 5 lösenbelagda försändelser 1902-1915, alla med olika stämplar, etiketter
och noteringar.
250
Lösenmärken tandning 14
Lot lösen t. 14 * Facit nr 1,2,3,5,6,7a,9 med normal/god centrering. Facit 9.800 kr
dessutom L7 grå ug (*), L8 ktt och L10 stpl.
Blandad lot med 3 st 5 öre Lösen, 2x L3 ljusbrun, nkt och mörkbrun samt L13 med
två märkesbilder.
6 öre Lösen med Prakt centrering men utan gummering. Facit för * 2.400 kr.
30 öre lösen t.14 (L.8) med Prakt stämpel Helgum 1.12.1879.
2000
1500
1000
800
300
250
200
Lösenmärken tandning 13
2000
1500
1000
800
700
700
600
500
Oscar II
283
A
O
284
285
A
C
**
Br
286
A
Br
287
A
Br
10 öre Oscar II (F.39 V4) typ II med hela mustachen synlig. Pappersrester på
baksidan. Facit 1.200 kr.
10 öre Oscar II (F.45) 4-block +arkmarginal med marginalposthorn. Facit 11.000 kr.
Paketadresskort till Norge frankerat med 3-strip 10 öre Oscar boktryck vackert
stämplat Kinna 30.11.1887. på baksidan kvitto stämplat Christiania 3.12.1887. Flera
veck i blanketten.
10 öre Oscar II på inrikes vackert reklambrev med innehåll från Aug.Johansson Mark
& Co AB, stämplat Göteborg 16-6-1903 avbildar en stickande kvinna.
2x10 öre Oscar (F.54) på brev till hotell i Schweitz 16-6-1914. Adressaten okänd
"inconnu" etikett, öppnad/förseglad av Postverket sedan returnerad till Stockholm.
200
1500
200
200
150
266 100
262 200
263 200
264 100
265 100
251 1.600
268 2.000
269 1.500
272 300
270 1.000
273 250
274 200
275 2.000
276 1.500
288
289
A
A
(*)
Br
Oscar II 10 öre otandat 15-block (F. 54 V1) med arkmarginal.
10 öre Oscar II på underfrankerat vykort Stockholm 17.11.1905 till London med flera
olika lösenstpl och anteckningar, vägrat mottagande och retur (med stämpel) till
Sverige.
290
A
O
291
292
A
A
(*)
Br
10 öre Oscar med välplacerad stämpel Sundholmen 12.12.1893 med vm 3, KPV +
del av krona. Facit 1.800 kr.
15 öre Oscar II otandad utan gummering. Facit 2.000 kr.
2x20 öre Oscar (F.56) på litet REK brev till USA stämplat Örebro 22-5-1900. Sänt via
Deutsch-Amerika Seepost mottagaren okänd retur till Sverige med flera olikfärgade
stämplar.
293
294
A
A
Br
Br
295
A
**/*
296
297
298
299
A
A
A
A
*
Br
O
Br
300
A
Br
301
C
Br
302
303
A
A
(*)
**/*
304
A
(*)
305
306
307
A
A
A
**
(*)
O
308
A
O
309
C
O/**/*
310
A
(*)
311
A
Br
312
A
*
313
C
O
314
315
C
A
O
**
316
A
Br
317
A
Br
318
A
Br
319
A
Br
320
C
Br
20 öre Oscar (F.56) stämplad PKXP no:34B 15-10-1896 sänt till Riga.
20 öre Oscar (F.56) på brev till Hackettstown USA 1-7-1895, stämplad "Forwarded"
och vidarebefordrad till Landing enligt stämplar och noteringar
20 öre Oscar II otandat 4-block på tonat papper med arkmarginal, de två översta
märkena *, KPV i marginalen.
20 öre Oscar II otandat * par.
48 öre (F.56x2, 64x2) förtryckt ASS brev till Norge från Göteborg-Filial 4.1.1894.
20 öre Oscar typ 1 med Lyx stämpel Falköping 17.6.1891.
60 öre Paketadresskort (F.54+2x57) till Danmark stämplad Merserum 22-12-1909.
Nykjobing F Toldpakhus stämpel + tullavgiftsnoteringar i blåkrita.
175 öre (F.52+56+59+49) inrikes paketadresskort med postförskott 37 kr 62 öre,
stämplat Stockholm St. Paket 21-9-1897. Vertikalt veck.
Paketadresskort till Skörping/Danmark frankerat med 10+50 öre Oscar stämplat
Stockholm 16.3.1901.
1 kr Oscar II otandat 4-block med arkmarginal. Facit 10.000 kr som singlar.
1 kr Oscar II i 4-block med arkmarginal, 3 märken ** 1 med fastsättarspår. Facit
14.600 kr som singlar.
1 kr Oscar II otandat provtryck av enbart huvudet i blå färg på papper med vm krona.
Ovanlig.
1 kr Oscar II. F.60, 4.400 kr.
1 kr Oscar II otandad utan gummering. Facit 2.500 kr.
25 öre Oscar (F.67) med bra centrering utan vm Prakt/Lyx stämplad Kristinehamn
2.9.1911.
20 öre (F. 66) Praktstämpel Rogslösa 12.12.1911 samt 25 öre (F. 67) sidvänd
Praktstämpel Runö 10.8.1911.
Lot med 27 Oscarsmärken, de flesta med olika varianter, spegeltryck, vattenmärken
och plåtfel.
900
300
200
300
400
250
150
900
300
250
200
300
200
400
1500
1200
900
400
350
200
200
200
Tvåfärgad Siffertyp
4 öre tvåfärgad siffertyp (F.64) otandat färgprov i Röd/brun färg (förekommer i ca 40
olika färgkombinationer). Facit 5.000 kr.
2 öre (F.62) Lokal trycksak märkt "Affärshandlingar" Malmö 19-4-1906. Lokala
affärshandlingar är svåra att hitta.
1200
700
Posthuset
5 kr Posthuset i otandat par med lätt spår av 1 fastsättare. Facit 10.000 kr som *
singlar. Mycket vackert med breda marginaler.
Posthuset i 15-block, hela vänstra sidan av arket med marginalen intakt, på klipp lätt
stämplar Malmö 1 PAK B, 27.6.1914.
Lot med 25 stämplade ex (F.65), varav ett är ett fyrblock.
5 kr Posthuset (F.65) Facit 5.000 kr.
3500
1200
700
500
Gustav V i medaljong
640 öre (F.78+173) Paketadresskort från Stockholm 24-6-1924 för två paket till
Finland.
4x5 öre (3-strip) medaljong på litet brev Göteborg 9.6.1914 till Barbados, ank stpl
29.6.1914.
5 öre vykort (8-bilds kort från Åbo-Finland) från Askeröd 20.7.1912 till Tyskland med
lösen stpl och anteckning.
Vykort från Ungern 21-7-1915 frimärkt på vysidan, Lösenbelagd 8 öre medaljong
(F.81) vid ankomst till Lidköping.
Lot med två brev från Kalifornien 1916/1917 till Sverige, bägge lösenbelagda med
1x8 öre medaljong respektive strip 3x8 öre. Vackra.
600
300
150
150
500
321
A
Br
322
A
Br
323
A
Br
324
A
Br
325
A
Br
326
A
Br
327
A
Br
328
A
Br
329
A
Br
20 öre medaljong på brev från Deutscher Hilfsverein Stockholm 20.12.1919 till Tysk
farmare i före detta Tyska Sydväst Afrika, transit Rehobosh 4.2.1920, adress okänd
av "Military Protectorate SA ...at Windhuk" retur Sthlm 11.4.1920. Ovanlig
posthistoria.
330
A
Br
1 penny (Australiens första frimärke) Känguru singel på brev Brisbane 23.11.1913 till
Sverige, lösenbelagt 20 öre medaljong + 4 öre lilla riksvapnet = 24 öre, vid ankomst
Lidköping 12.1.1914, transit Sassnitz-Trelleborg 141B.
331
A
Br
332
A
Br
333
A
Br
334
A
Br
335
A
Br
Brev från tyskland via Deutscher Hulfsverein till Sverige. Avstämplat Sthlm 6.3.1919
(20 öre medaljong) till Mexico med amerikansk censur, ank stpl. 22.4.1919.
20 öre medaljong på brev från Österr.-Ungar. Hilfsverein Stockholm 10.2.1916 med
censur över Wien (trekantig censur) till Prag.
60 öre (F.88) REK Express brev till Tyskland sänt från Stockholm 26-4-1917, Öppnat
och återförslutet av Krigscensuren i Hamburg
ASS-Brev till Tyskland frankerad på baksidan med 3 x 30 öre medaljong stämplat 222-1920. Korrekt porto.
10+30 öre medaljong med Skyddsperforering GREX (Kraftfoderfosfat fabriken) på
adresskort till inrikes postförskott Stockholm 31.3.1917 till Luppio, transit
Öfvertorneå med lila censurstämpel "Öppnat Kontrollstationen I Boden".
336
A
Br
337
A
Br
338
339
A
A
Br
**
340
A
**
341
A
Br
342
A
Br
343
A
Br
344
A
*
345
C
Br
346
A
O
347
348
A
A
**
*
Censurerat brev från Wellington, Nya Zeeland 3.10.1918 till Sverige, lösenbelagt
med 2x8 öre medaljong i par. Ank. stpl. Norrköping 21.12.1918.
3x10 öre + 5 öre medaljong (F.79+3x82) på Express brevkort avstämplat PKXP 3-111911 till Berlin. 5 öre med skadat hörn.
15 öre helsak + 2x10 öre medaljong (F.82) på inrikes kortbrev express från Sollefteå
27-10-1919. Oläsligt årtal i stämpeln, men daterad på insidan.
Militärbrev från Österrike KuK Feldpostamt 21-4-1915 till Göteborg, lösenbelagd med
4 x 10 öre medaljong (F.82) vid ankomst.
2x10 öre medaljong på censurbrev Stockholm 8.12.1917 till gruvingenjör i Mogyana
Mines i Brasilien. Notering om dödsfall på sjukhus, varpå brevet sökt flertalet
adresser i Brasilien, slutligen retur Stockholm 26.6.1918. Flera veck och riss.
15 heller censurerat brev från Österrike 5.5.1917 till Sverige. Lösenbelagt Sthlm
12.5.1917 med 5+10 öre medaljong samt 1 öre (trasigt) lilla riksvapnet = 16 öre.
5+15 öre medaljong (F.79+84) som tilläggsfrankering på 5 öre REK medaljong
helsak sänd från Stockholm 13-12-1913 till Tyskland.
Ofr. brev från Österrike till Sverige via Öster:Ung. Hilfsverein, avsänt Stockholm
10.12.1918 (20 öre medalj.) via Röda Korset Kringsfångepost till New York, dubbel
amerikansk censur och rakstämpel "From enemy country". Fel adress, retur
12.8.1919.
35 öre (F.89) singel på REK brev till USA, stämplat Stockholm 5-9-1916 med
notering "To be despatched via Christiania by S/S Oscar II".
10+35 öre medaljong + 1 öre lilla riksvapnet på Assurerat brev (120 kr) Stockholm
21.12.1916 till Berlin. Öppnat av militärcensur på baksidan, återförseglat med
kraftiga röda sigill. Intressant posthistoria.
2 x 35 öre (F.89) REK Stockholm 10.5.1922 till Tyskland. Ankomststpl.
55 öre Gustav V medaljong (F.92). Intyg HOW vackert och färgstarkt exemplar. Facit
25.000 kr.
80 öre Gustav V medaljong med vm KPV (F.94 bz). Intyg HOW vackert och fräscht
exemplar av ett svårt märke. Facit 30.000 kr.
1964 öre (F.74+85+90) Paketadresskort från Nybro 8-3-1918 till Finland med 17 st 1
kr medaljong (F.96) på baksidan. Hålslag upptill.
280 öre (F.2x90+2x96) Paketadresskort för inrikes paket avstämplat Vollsjö 12-111919 felaktigt använt till Danmark.
1x7 öre + 3x12 öre grön medaljong provisorier samt 2x1 öre lilla riksvapnet på
vackert 45 öres REK brev från Hotell Victoria, Stockholm 14.9.1918 till Berlin.
Lot 5 märken medaljong provisorier med förskjutna övertryck: 7/10, 12/25, 12/65
med tre siffror, 27/65 och 27/55 med dubbelt övertryck.
500
400
150
100
750
200
200
1000
500
400
300
200
500
200
400
300
500
250
7000
8000
500
400
300
500
Landstormsfrimärken
Lot med 19 landstorm brev och kort. Bla vykort till Tyskland, Inrikes REK brev serie I
med korrekt porto. Vackert lokalt REK med komplett serie I.
Landstorm III (F. 131 V3) med felaktigt övertryck 7+3 istället för 12+8. På klipp
tillsammans med F.130 lätt stämplat Linköping. Facit 3.000 kr.
Landstorm 5 kr Posthuset (F.125) ** välcentrerat med del av 3 kronor.
10/4,90 på 5 kr posthuset (F.125) ett fräsch ex med fastsättarspår. Facit 1300
800
600
500
350
277 1.000
279 700
278 800
281 600
280 700
283 200
291 300
282 500
290 200
284 1.500
298 200
288 900
289 300
303 1.200
296
300
302 1.500
295 900
304 900
305 400
310 1.200
306 350
309 x00
307 200
315 500
312 3.500
321 500
316 600
313 1.200
325 750
322 400
289 300
327 200
328 1.000
329 500
349
A
**
Landstorm II påtryck på 5 kr posthuset (F.125). Facit 1800 kr
350
A
*
351
352
A
A
**
Br
Komplett set Flygpostfrimärken (F.136-138 V1) med upp- och nedvänt påtryck, tryckt
i en upplaga av 300 exemplar. 10 öre i mycket bra centrering. Facit 9.000 kr.
Komplett set (F.136-8) hörnmarginal fyrblock. Facit 2.400 kr.
2 x 20 öre luftpostfrimärken (F.137) på vykort från Uppsala 24-11-1921 till Tyskland
via Bryssel.
353
354
C
C
355
A
**
356
A
*
357
A
*
358
C
**/*
359
D
O
360
A
Br
361
A
O
362
A
Br
363
364
A
A
O
Br
365
366
A
A
Br
Br
367
368
A
A
Br
Br
369
A
Br
370
371
372
373
A
A
A
A
**
O
O
374
375
A
A
**
Br
376
A
Br
377
A
**/O
378
A
Br
250
Luftpostfrimärken
2500
250
150
Lilla Riksvapnet
**
**
3 öre (F.73) i helark med spegeltryck. Sällsynt objekt.
3 öre (F.73) i helark med dubbelperforering i nedre marginalen, högra marginalen
något inklippt med en liten bit avriven.
1200
200
Stående Lejon
10 öre grön (F.144A V4 bz) Tête-bêche par med svansarna mot varandra samt vm
KPV. Vackert par med liten fläck på baksidan av ena märket. Facit 28.000 kr ++.
10 öre grön (F.144A V4 cx) Tête-bêche par med svansarna mot varandra samt vm
våglinjer. Vackert par där vänstra märket har rester av banderollen längs
perforeringen. Facit 17.000 kr ++
10 öre grön (F.144A V3) Tête-bêche par med svansarna mot varandra, väl centrerat
par med några korta tänder på högra märket. Facit 13.000 kr.
Lot med 14 st ** 5-strip Stående Lejon: 140A, 140Ab, 142Acx, 142Ecxz, 143Acxz,
143cc, 143A, 144Acx, 145Ea, 145A, 145Ecx, 146Ab, 146Eb, 148A. Några enstaka
exemplar * Facit 11.000 kr.
Lot med vm på Lejon, profil vänster och postemblem. Facit ca 24.000 kr med
blandad kvalitet.
6x5 öre grön 4-sid. block (143 C) från Ljungby 18.4.1937 till Spanien med stor
rektangulär lila censurstämpel "Censura Militar - San Sebastian". Ank. stpl Tolosa
23/4 på baksidan.
Lot med vm på bandmärkesperioden, utvalda bra exemplar av: F. 141 bz, 142 bz,
143A cz, 144C cxz, 151C bz, 153 bz, 159 bz.
2x10 öre lejon (F.145A) i par, varav det vänstra märket är diagonalt halverat. 15 öre
är korrekt inrikes porto. Oläsbar ort och datum. Ank. stpl. Stockholm 24.5.1927.
10 öre grön (F.144A) med vm cz vackert stämplad Hålahult 6.10.1924. Facit 1.500
kr. öre brun 4-sid + 10 öre Stående lejon (F.148C+140A) från Kinna 20-9-1922 till
30
Tyskland.
4x10 öre Lejon (F.144E) på inrikes REK från Värnamo 14-10-1928.
10 + 5 öre vykort/trycksak (F.146A+239E) sänt från Stockholm Flyghamnen 2-61934 till Finland med gul smal flygpost etikett. Ovanlig.
90 öre (F.3x147+150) Paketadresskort från Stockholm 22-8-1922 till Norge.
10 öre Stående Lejon (F.146A) Lokalbrev Affärshandlingar, stämplat med
rakstämpel "makuleras", ankomststämplat 17-2-1937.
2x5 + 30 öre (F.2x143+186) Lokalt Express brev, stämplat utan datum, med lila
enradsstämpel EXPRESS, Del av baksidan saknas.
Skedboqvarn 3.3.1931 LYX på 10 öre violett F.145A.
10 öre Stående Lejon (145Ecxz). 8-strip med vm linjer + KPV. Facit 1.600 kr.
30 öre lejon (F.148A) välcentrerad med Lyx stämpel Rämshyttan 11.2.1922.
Vackert stämplat fyrblock (F. 143C) PKP 28A 28.9.1932 på brev till Danmark.
5500
3500
1500
1400
1200
1000
400
300
300
300
300
250
250
150
150
150
150
100
100
Gustav V en face
20 öre (F. 151C) i ** fyrblock varav 2 märken med B-papper och 2 med Bz-papper.
4x15 öre En Face (F.150) på REK brev från Stockholm 30-10-1922 till Tyskland.
Automatmärken skurna i fyra olika längder. Ovanligt.
20 öre en Face (F.151A) på vykort från Stockholm 10-5-1921 till Finland med stor
triangulär lösenstämpel.
Lot: 2x20 öre en face (F. 151A) ** fräscht med förskjuten frimärksbild samt lätt
stämplad variant 2, dubbelpincenezen.
25 öre (F.84+149A) Anhållan om Tidningsöverflyttning Göteborg 6-5-1921 till Särö.
Gustav II Adolf
1000
400
300
300
300
378
A
Br
25 öre (F.84+149A) Anhållan om Tidningsöverflyttning Göteborg 6-5-1921 till Särö.
379
A
O
20 öre Gustav II Adolf med lila stämpel "COLONIAS" från UPU i Bern, makulerad av
Portugals Postverk senare vidaresänt till en Portugisisk koloni. Monterad på del av
albumblad. Ovanligt objekt.
380
A
Br
381
382
A
A
**
Br
383
384
A
A
**/*
O
3 x 20 öre Gustav II Adolf (F.3x152A) på REK Luftpostbrev från Malmö 14-6-XX till
Österrike. Riss och veck i kuvertet. Ett märke skadat vid frankeringen.
Två 5-strip (F.152Abz) med vm KPV. Facit 8.000 kr.
20 öre Gustav II Adolf (F.152C) singel på brevfrån Stockholm 10-1-1921 till British
East Africa, omdirigerad till Frankrike, lösenbelagd och returnerad till Sverige.
Gustav II Adolf 4-sid ** 18-block (två st *) med arkmarg. (F.152Ca). Facit 2.500 kr.
2x20 öre (F. 152A) i par med det högra märket Lyx stämplat Sköfde 25.10.1920.
385
A
**
386
C
**/*
387
388
C
C
O
Br
389
A
**
390
A
Br
391
392
A
A
Br
O
393
394
395
A
A
A
**
**
Br
396
C
**/*
397
398
399
400
C
A
A
A
O
**
**
Br
401
A
Br
402
A
Br
403
A
Br
404
C
Br
405
A
Br
406
407
408
409
410
A
A
A
A
A
O
**
**
**
Br
411
A
Br
412
413
A
A
300
Gustav II Adolf
700
700
650
350
300
200
Gustav Vasa
110 öre 5-strip (F.154). Facit 7.500 kr.
900
Postemblem
Lot med 14 st ** 5-strip Postemblem: 156a, 157, 158, 160, 162a, 164, 166b, 168a,
168c, 169a, 169cx, 170a, 173b, 174c. Några enstaka exemplar * Facit 35.000 kr.
40 märken med utvalda vackra stämplar, alla olika enbart på postemblem.
Paketadresskort till Wien via Berlin SW från Stockholm 11.9.1936 frankerat med
2x145 samt 90 öre Postemblem + 5 öre stående lejon (ngt utanför/vikt). Attraktivt
med flera tullstämplar och anteckningar i blåkrita.
Lot bandmärken: 45 öre postemblem typ 1 (F.160) med bra tandning, 40 öre
(F.159a) samt 2x20 öre profil vänster (F.181a) Facit totalt 3.500 kr.
7x60 öre Postemblem (F.163) + 5 öre stående lejon på Zeppelin luftpostbrev till
Uruguay. Avstämplat PKP 61, 28.12.1934, transit och ankomststämplad på
baksidan. Alla märken har skyddsperforering från Sandström, Stranne & Co,
Göteborg.
162 öre (F.72+151A+173) Paketadresskort från Stockholm 18-3-1921 till Finland.
60 öre postemblem (F.162) med kraftigt dragspel över två märken. Stämplat
Storafors 24-X-1925.
2x35 öre typ 1 i par med medelgod centrering. Facit 2.000 kr.
60 öre typ II (F. 163) med bra centrering. Facit 1.800 kr +.
85 öre Luftpost Express brev (F.2x157+177A) från Stockholm 26-7-1929 till Belgien,
ankomststämplad.
3500
400
350
300
300
250
200
200
200
150
Gustav V profil vänster
O
Nästan komplett set med ** 5-strip 15-145 öre (F.175 + 189, 40 öre typ 1 saknas).
Bla F179Ab, F190b. Något enstaka exemplar * Facit 50.000 kr.
98 märken med utvalda vackra stämplar, alla olika orter. Mycket bra märkeskvalitet.
Lot Prakt/Lyx exemplar Facit 144Ab, 158, 190, 191a, 194.
Lot med 12 fräscha ex av Facit 151A, 158, 175A (4 st), 191a (3 st), 194 (3 st).
310 öre paketadresskort (F.10x186+3x245) från Göteborg 30-7-1932 till Schweitz.
Alla med skyddsperforering ASEA. Hålslag på vänster sida.
75 öre luftpost express brevkort (F.183+192) till Dresden, omdirigerad till Berlin, sänt
från Stockholm 28-8-1933.
45 öre trycksaksporto från Danmark 11-12-1939 till Malmö. Vid ankomst debiterad
30 öre profil vänster (F.185) för tullhantering.
10 öre Brevkort express med 35+20 öre (F.181+187) tillägg till Tjeckoslovakien
avstämplat Frövi 3.8.1932. 3-färgs frankering. Vackert.
Reklamation av REK försändelse. Avgift betalt med 4x15 öre profil vänster = 60 öre
(F.175), daterad 19-1-1923.
Ofrankerat brev från Moskva lösenbelagt, 50 öre profil vänster (F.192), vid ankomst
till Göteborg med blå ankomststämpel "Göteborg 1-28 APR.1935".
4-strip 20 öre violett (F.179Af bz) vattenmärke KPV i nedre marg. Facit 2.000 kr.
25 öre orange, (F.184) vitt papper i postfrisk Lyx kvalitet. Facit 800 kr +.
30 öre orangeaktigt brun (F. 186b) i Prakt/Lyx kvalitet. Facit 800 kr +.
15 öre röd Profil vänster (F.177Cc) välcentrerad på vitt ppr. Facit 1.000 kr.
20 öre vykort (F.179) till Schweitz från Stockholm 1-6-1921 lösenbelagd vid ankomst
i Zürich.
40 öre luftpostbrev (F.2x178+146) till hotellgäst i Leningrad från Stockholm 9-3-1937,
retur till Sverige då adressaten har rest.
Norrköping 1 Pak Exp 13.5.1928 nära LYX (stor stpl) på 85 öre blågrön F.193.
30 öre (F.186) par med kraftigt genomgående dragspel. Riss i högra märket.
5000
800
400
400
350
300
300
300
250
200
200
150
150
150
150
150
100
100
330 400
333 500
337 500
335 400
336 300
341 500
339 7.000
340 8.000
344 500
347 500
346 600
350
2.500
353 1.200
Ex. 345 800
356 3.500
355 5.500
357 1.500
363 300
370 150
Världspostkongressen & Föreningen
414
A
*
415
A
**/*
416
417
418
419
420
A
A
A
A
A
O
O
421
422
423
424
A
A
A
A
O
O
**
O
425
A
O
426
427
428
A
C
A
**
**
**
429
C
**
430
C
**
431
432
433
C
A
A
**/O
**
O
434
435
436
437
A
A
A
A
**
**
**
**
438
E
439
440
441
442
443
444
A
A
A
A
A
A
**
**
**
**
**
Br
445
A
O
446
447
A
A
Br
Br
448
A
Br
449
A
Br
450
A
Br
451
A
Br
452
A
**
O
Ostämplat set högvalörer 1, 2 och 5 kr Kongressen (F.208-210) med mycket bra
centrering.
Kongressen komplett mest ** men 10ö KPV, 35ö och 2 kr * blandad tandnings
kvalitet, 80ö tunn fläck,1 kr med 1 kt. Fin 5 kr.
Kongressen komplett stämplad serie (F.196-210). Facit 9.000 kr.
80 öre Kongressen i vackert stämplat 4-block Malmö 9.6.1933.
Åhus 26.7.1924 (F. 202) Praktstämpel.
5 kr Föreningen (F.225) med intyg F.Obermüller (4.4.5.) Mycket vackert.
1 Kr. Föreningen i vackert stämplat fyrblock med arkmarginal Stockholm 2, 5-121928. Facit 3.200 kr ++.
2 kr Föreningen i vackert stämplat 4-block Öfverlida 1.9.1927.
35 öre Föreningen med Prakt stämpel Göteborg 24.12.1924.
10 öre (F. 212 cx) Fyrblock Föreningen med vm. Cx. Facit 1.200 kr.
50 öre föreningen med bra centrering Prakt stämplad Borås 28.11.1924, några
ojämna tänder.
50 öre (F.220) med postal stämpel "Paketpostavdel- (Br)yggaregatan inom ram.
Förmodligen en "avhämtas" stämpel från paketavi. Några ktt.
1500
1300
1200
300
150
2400
600
500
150
150
100
100
Bandmärken övrigt
Stockholms Slott I tonat papper (F. 233) välcentrerat fyrblock. Facit 10.000 kr.
Lot med 32 st BC/CB. Bla Bellman x 8, Gustav V PH typ 1 x 3. Facit 15.000 kr.
Lot med F.262BC Nya Sverige Minnet 15 öre x 9, F.318CB Ling x 9, F321CB Linné x
8. Breda marginaler och bra tandning. Facit 20.000 kr. Lågt utrop.
Lot med 16 st BC/CB par. Bla Gustav PH stora siffror x 2, små siffror x 1, Berzelius,
Bellman x 1. Facit 11.000 kr.
Lot med Postfriska BC/CB par, Swedenborg x 7, Gustav V 80 år x 7, Nya Sverige
Minnet x 4, Ling x 5 samt 10 öre Gustav V profil höger typ II. Facit 11.200 kr.
Lot med 17 st BC/CB par, mest Bellmann och Gustav V 80 år. Facit ca 9.000 kr.
3 postfriska CB-par (F.321) ur häfte med kontrollnummer. Facit 5.100 kr.
Komplett serie Gustav V 70 år (F.226-30) med svag lila stämpel "Especimen"
makulerad av Portugals Postverk vid mottagandet från UPU i Bern, senare
vidaresänt till en Portugisisk koloni, monterat på del av albumblad. Ovanligt.
10 öre Berzelius, två BC/CB par. Facit 3.400 kr.
Berzelius 2 sammanhängande BC-par ur häfte. Facit 3.400 kr.
2 x 10 öre Berzelius BC/CB-par i postfrisk kvalitet. Facit 3.400 kr.
Lot med 3 BC och 3 CB Nya Sverige Minnet 15 öre, god kvalitet/breda marginaler.
Facit 4.800 kr.
11 band Kungliga Generalpoststyrelsens Cirkulär komplett 1920-30. Ett måste för
posthistoriasamlaren under Bandmärkesperioden.
Postsparbanken 50 år (F. 238, typ 1) i fräscht 10-block ur häfte. Facit 3.500 kr.
Slottet I (F.233a) på tonat papper, bra med ojämn tandning. Facit 2.500 kr.
Gustav V 80 år (F. 266-68) komplett. Facit 2.600 kr.
Stockholms Slott I tonat papper (F. 233), 1 kt. Facit 2.500 kr.
Postsparbanken typ 1 (F. 238) i välcentrerat fyrblock. Facit 1.400 kr.
50 öre Bromma på Nordiskt resekort med lila ovalstpl. "Postkontoret Norrköping 1,
Vaktföreståndaren 26 FEB 1938".
90 öre Lützen med LYX stämpel Stockholm PFFS 9.11.1932. Samt 10 och 25 öre
(F.234+236-7) med dito läsbara stämplar.
25 öre Lützen (F.236) som vidimeringsavgift på dokument stpl Sthlm 23-11-1932.
90 öre Lützen (F.237) singel på Luftpost Expressbrev från Grand Hotel i Gävle 18-21934 till Berlin med ankomststämpel.
5 öre Postsparbanken (F.239E) på lokal trycksak LYX stämplad Stockholm PFFS 33-1934.
5+10 öre Riksdagen (F.240C+241C) på vykort stämplat Göteborg 18-5-1935 till
Japan, ankomststämplad + retur till Sverige.
Luftpostbrev från Stockholm 11.5.1938 till Österrike med 15 öre BC-par Nya Sverige
Minnet samt 10 öre Swedenborg (F.262BC+259C). Öppningsskador i botten.
2 x 5 öre Ling (F.318) på brev från Malmö 14-9-1939 till Danmark, vidarebefordrad
inom Danmark med nytt porto 10 öre (F.287).
15-block av Postal etikett för returpaket. Känd använd 1925-1927.
1600
1500
1300
1100
900
700
700
500
450
450
450
400
400
300
250
200
200
200
100
100
200
450
200
100
150
100
200
372 100
360 1.000
362 300
374 1.000
379 700
384 200
377 300
382 350
390 300
380 700
385 900
392 200
407 150
403 300
400 350
409 150
414 1.500
420
600
394 200
408 150
419 2.400
417 300
422 150
421 500
424 100
446 200
418 150
426 1.600
456
700
467 250
462 600
460 350
Ex. 465 500
464 500
484 200
466 200
486 800
453
454
C
C
Br
Br
90 öre Lützen singel på lokalt REK brev avstämplat Växjö 6.11.1932.
1,70 kr paketadresskort Stockholm 11.11.1935 innehållande noter till Filharmonisk
Selskap i Norge med orange norsk tullpostetikett. Delvis frankerad med 5x25 öre
Riksdagen.
455
C
Br
Norsk tidningsomslag "Tenk" postad lokalt i Alingsås med 5 öre Riksdagen 6-41935.
456
A
Br
50 öre Profil höger (F.283) singel på Express Luftpost vykort från Nässjö 23-2-1945
till Danmark. Oval ankomststämpel Köpenhamn 8 MAR 1945 samt tysk censur.
Mycket ovanlig försändelse.
457
A
Br
10 öre (F.273) på Simrishamns vykort PKP 147 30.6.1940 till Köpenhamn med Nazi
censur stämpel.
458
459
460
C
A
C
**
**
Br
Komplett set i 5-strip med utvalda bättre centreringar. Facit 3.675 kr ++
1,40 kr med gul fluorescens (F. 300 V1). Facit 2.800 kr.
90 öre Tre Kronor (F.293) singel Malmö 2x.10.x2 på brevpåse (uppklippt på
baksidan) till USA. Dansk tullstpl 22.10.1952 samt svensk tulletikett bl.50b + den
ovanligare stora etiketten "Utförselfritt gods" nr T.V.327d. 31.7.1951.
461
A
Br
Adressetikett för Gruppkorsband Bl. 363 stämplad Göteborg 6-3-1962 på 2 x 2kr Tre
Kronor.
462
463
464
A
A
A
**
**
Br
465
C
O
466
467
A
A
O
O
468
A
O
469
470
A
A
**
Br
471
A
Br
472
A
Br
473
A
Br
474
475
476
477
A
A
A
C
Br
Br
Br
Br
478
C
Br
150
250
200
Gustav V profil höger
700
100
Tre Kronor
400
300
350
100
1940-talet
Stockholms Slott II (F. 332 CB) Lyxkvalitet. Facit 3.300 kr +.
Slottet II (F. 332BC) fint exemplar. Facit 3.300 kr.
Facit 71+72+74+139 på Tillägsfrankerad helsak till Shanghai, Kina 19-8-1944
returnerad pga "utväxlingen t.v. Inställd". 4 öre L.Riksvapnet skadat.
69 märken med utvalda vackra stämplar, olika orter alla på småformatiga märken.
Mycket bra märkeskvalitet.
15 öre Birgitta (F.335 BB) prakt stämplad Sämstad 18.7.1942.
Gustav V 85 år, 2 BB-par i block med tydlig och vackert centrerad stämpel Malmö 1,
17.6.1943. Facit 1.500 kr.
Gustav V 85 år, 2 BB-par i block på klipp med vackert centrerad stämpel Stockholm
8.7.1943. Facit 1.500 kr.
20 kr flygande svanar (F. 337 C) i Lyx kvalitet. Facit 1.200 kr +.
2x5 öre Ling (F.318) på inrikes vykort från Eskilstuna 21-2-1940 med röd "censur"
stämpel "Får befordras Postverket".
2 x 40 öre Tessin (F.339) på REK Luftpostbrev från Stockholm 6-7-1942 till Finland.
Valutakontroll, ankomststämplat.
5 öre Bellman (F.324) på liten trycksaksbanderoll från Stockholm 27-5-1940 till
Belgien.
5 öre Bellman (F.324) på brev från Göteborg 23.12.1940 till Judisk person i Botozani
Rumänien, ankomststämplad 5.1.1941 och sänt i retur.
10 öre Svenska Flottan (F.353) på blankett 336 Intyg, stpl Horn 31.1.1945
20 öre kort märkt "Bücherzettel" Bokrekvisition 13-11-1943 till Tyskland.
30 öre Bokrekvisition från Göteborg 12-4-1947 till USA.
Adresskort till Paket från Strycksele 7.8.1947, via Kiruna 9.8 till Norge frankerad
med 12 x 40 öre Tegnér, med tillhörande tulldeklaration. Ovanligt.
50 öre Sergel singel på REK brev till Danmark från Stockholm 29.9.1940 med
genomskinligt valutakontrolloblat, dansk censurremsa och svensk försegling
"Granskad enligt Kungl. Maj:ts förordnande."
600
500
500
500
200
250
250
250
250
100
100
100
100
150
100
250
250
1950-talet
479
480
C
A
**
Br
Stockholmia 55, 9-blockserie med bra centrering och gummering.
30 öre (F.2x275) på brev från Tranås 5-4-1951 till Canada. Adressaten okänd med
flera olikfärgade stämplar på bägge sidor av brevet: General delivery, dead letter
office. Attraktivt.
481
A
Br
482
A
Br
25 öre Lokalt använd provpåse från Shell stämplad Göteborg 25-3-1957 märkt
"Affärshandlingar".
Etikett för Jul- och Nyårsförsändelser. Blankett 187a (juli 50) stämplat Herräng 23-121952. Ovanlig.
200
150
150
200
483
A
Br
484
A
Br
Bilaga till personkort avseende gåvopaketsändningar. Stämplat Posttullavdeln. 22
MRS 1950 Göteborg.
Påsflagg blankett 4c sänd till privatperson inom Göteborg, från Göteborg 3, 14-101958 eftersänd till Lund 15-10-1958 där den har lösenbelagts med 455 öre. Ovanligt.
200
200
Moderna utgåvor
485
C
Br
486
A
Br
487
A
Br
Provtryck av röd frankeringsmaskinstämpel daterad 2.3.1966 utan ort och utan
riksvapnet i värdetecknet. "Detta är ett provtryck och får ej postas" på litet kuvert från
Ängelholm. Ovanligt.
488
C
Br
Två tidningsbanderoller från Aftonbladet "Imprimés à taxe reduite Stockholm" till
GUINEA BISSAU 22.2.1980 porto 3,75 kr samt 13.4.1980 porto 8,10 kr bägge med
flygpost stämplar. Ovanliga.
489
490
491
E
A
C
O
Br
Br
492
C
Br
493
494
C
A
**
Br
495
A
(*)
496
497
A
A
Br
Br
498
A
Br
499
A
Br
500
A
Br
501
A
Br
502
A
O
503
504
A
A
O
O
505
A
Br
506
C
Br
Lot med 3 plomberade svenska kilovaror 1978.
Aftonbladets Tack-post (F. TI 2) på äktgånget litet brev Nässjö 16.1.1991.
14,95 kr Paketadresskort via Göteborg till Västtyskland. Stämplat Slottsbron
2.12.1961 med 10 kr bildsten och 4x1 kr Kungliga Biblioteket.
Inrikes brev 5.12.1986 Varberg-Ljungby med tilläggstjänst REK+Lördagsutdelning.
Ovanlig kombination.
Postens årsats 1969 oöppnad, mycket ovanligt.
Lot med 2 brev: Aftonbladets Tackpost Hälsingborg 15.1.1991 samt Stingpost
Helsingborg 5, 8.2.1995.
2 st helförfalskade märken Adamson (F. 1143) Äkta märke medföljer som
jämförelse.
50 kr Jaktfalk (F.1157) singel, korrekt porto på Inrikes Ass + Express.
210 öre bokbeställning (F.462+617+2x618) sänd Express Luftpost från Stockholm
28-3-1968 till Väst Tyskland.
20 öre Gustav VI Adolf (F.3x419BB) på 140 öre Expressbrev från Stockholm 25-81965 till Island, ankomststämplad.
Gustav VI Adolf, typ 3, 40 öre (F.428) på lokalbrev Göteborg 8-2-1965 med postal
etikett: Försändelsen har ankommit i skadat skick.
Gustav VI Adolf, typ 3, 40+10 öre SX 4-block (F.428) med lyxstämpel Klippan 26-71972 på flygpost brev till USA.
240 öre Postal porto etikett, liknande FRAMA daterad Göteborg 18-12-1989 på
vykort till Västerås.
35 öre Bordtennis VM (F. 602BB) med plåtfel i 6:an så att årtalet utläses 1957
istället för 1967. Kuriosa.
Ingmar Bergman minnesblock (F.2643) med LYX stämpel 2008-05-28
Tvåsidigt par Gustav VI Adolf 15 öre typ III (F.418A), snedcentrerat och ett märke
med distinkt rund fläck mellan valörsiffrorna. Ovanligt.
Portofritt PS kuvert från Stockholmia 55/Generalpoststyrelsen stämplat
Johanneshov 4.5.1955.
35 öre Gustav VI Adolf (F.425B) singel på större kuvert till DDR från Hälsingborg
29.3.1965. Sänt i retur med flera stämplar samt primitiv etikett "Entspricht nicht den
zollvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik".
Inrikes paketadresskort från Farsta 7-6-1977 frankerad 10xF.983 med förskjutet
guldtryck. Största kända försändelse med detta feltryck.
200 öre Flygpost Tidningsbanderoll (F.2x620+733) till USA från Västerviks-tidningen
stämplad Lidköping X-3-1972 med röd "S" Söndagsbrev etikett. Mycket intressant,
men det finns inga belägg för att Söndagsbrev fick användas utomlands. Har en
filatelist varit framme ?
1200
800
400
400
300
250
200
200
200
200
150
150
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Crashpost
507
A
Br
Fragment of crashed letter from England cancelled Prestwick 25-12-1954 with purple
boxed cancel "Salvaged mail aircraft crash". Stamps with perfin "LM Co" on cover to
Canada.
300
Stämpelmärken
508
509
C
C
O
Br
510
C
Br
Lot med ca 90 stämpelfrimärken på klipp främst 1910-talet.
1 kr stämplad "Statens biografbyrå 15 apr 1943" på granskningskort för film från
MGM, Gäckande Skuggan på nya äventyr. Ovanligt.
1 kr stämplad "Statens biografbyrå 5 aug 1958" på granskningskort för film från
Europa Film, Damen i telefonen. Ovanligt.
300
200
200
504 100
495 150
488 400
526 400
513 200
507 300
528 200
Ex. 518 3.000
519 1.200
532 1.600
538 200
533 400
531 2.500
Förstadagsbrev
511
B
Br
512
B
Br
513
A
Br
Lot med 90 st FDC, alla lite bättre med många G VI block, bildsten samt några
vinjetter. Facit 14.500 kr.
Lot med 93 FDC 1945-1971, alla med vinjetter inkl en del bättre.
700
300
Skyddsperforeringar
10 öre Oscar på inrikes brev PKXP 113.C, 1.12.1909 med skyddsperforering "HTF"
för Henrikssons Tekniska Fabrik, Örebro med vacker illustration på framsidan: En
flaska Lyptol och vacker kvinna. (Anteckningar på framsidan).
200
Minnespoststämplar
514
515
G
A
Br
Br
516
D
O
517
A
Br
518
D
Br
519
C
Välfylld flyttlåda med drygt 4.000 st minnesposstämplar 1950-1983.
Specialstämpel på vykort postat på Atlanten "Af Chapman Örlögspost" 13-7-1931
sänt till Karlskrona.
Välplacerade stämplar fotbolls VM 1958 på fyrblock/singlar (klipp) med 2 öre lilla
riksvapnet. Ca 380 st vilket borde ge flera kompletta serier.
Karlstens Fästning 20.7.1904 på litet oadresserat brev.
600
300
200
100
Lokalpost
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
Samling Citymail 1991- (Ex. G.Ohlsson) med ca 300 mest olika försändelser i oftast
A5 format med stor mängd olika stämplar. Även CityMail pärmen med unik
dokumentation. Tillfälle att starta ett nytt samlingsområde !
Landskrona 1946, Lot med två kompletta ** häften Facit 3 med tandning genomstick.
Ovanliga häften i mycket bra kvalitet.
D
O/**/* Välfyllt visiralbum med prismärkt handlarlager från 1880 till modernt, mest äldre med
en hel del bättre block och kombinationer.
A
Landskrona 1946 komplett ** häfte Facit 3 med tandning genomstick. Ovanligt häfte
i mycket bra kvalitet.
A
Landskrona 1946 komplett ** häfte Facit 3 med tandning genomstick. Ovanligt häfte
i mycket bra kvalitet.
D
Br
Specialsamling Göteborgs lokala paketservice 1970-1976 med dokumentation i
pärm tillsammans med 16 paketavier och inlämningskvitton. Ovanlig post.
A
Lot med 4 lite bättre FDC, Jönköping 10-12 och 10 B-D, Karlskrona 1-5, Uppsala nr
4 i fyrblock.
Stockholmspost 4 öre Nordiska museet, 1 ex med RÖD stpl på klipp, 1 ex med lila
A
O
stpl + 1 ex Stockholms lokala brev Stadshuset 7 öre röd 23-11-1945, R4 i Facit.
A
O
Göteborgs Lokalpost 40 öre grön (7B+C+D) LYX stämplat fyrblock 9-JUL-1945.
C Br/O/**/* Lot med 25 försändelser/FDC lokalpost 1945 samt 34 st märken de flesta
Östersunds lokalpost bla 16 öre (F. 6) i ** 10-block.
A
O
Stockholms Stadspost 3 öre rosa med Lyx placerad Romersk "V" stämpel.
C
**/Br
Lot med 21 försändelser äldre lokalpost, varav 7 äktgångna Göteborg och
Helsingborg samt 30-block av Stockholms stadspost 1, 5 och 10 öre.
A
Br
Ofrankerat brev Lokalposten tel 5307 20 APR.1946 från Hälsingborgs Kommunala
Gymnastiknämnd.
3000
1200
900
800
800
500
400
400
400
300
200
200
100
Helsaker
531 B
Br
Portokort "Postens Kortlek" komplett set med med 52 obegagnade helsaker (inrikes
porto) med olika motiv i design av en kortlek. Förseglad i originalförpackning.
MYCKET OVANLIG, troligen utgiven i några hundra exemplar.
532
A
Br
533
A
Br
12 öre Frankokuvert (Fk1IA) med uppgraverad värdestämpel. Vackert stämplad
Wredstorp 23-6-1872. Sällsynt objekt ! Facit 6.000 kr.
5 öre Brefkort + 5 öre Oscar (F.52) från Halmstad 10.8.1891 till Tyskland, transit
Helsingborg, med tilltryck "Hotel Mårtenson Emil Olsson Halmstad" med bild av
samma. Lite "smutsigt" intryck, men mycket ovanlig.
534
A
Br
535
536
F
A
Br
Br
Oanvänt Portokort (PK0037) från 1994 visande Gustav Vasa. Endast tryckt i 500 ex.
Mycket ovanligt.
Låda med ca 800 använda och oanvända helsaker 1880-1960 talet, mest äldre.
2 olika Brefkort med olika typer av samma tilltryck "Hotell Kramer Malmö". 5 öre
inrikes stämplat PKXP No 81, 27.2.1889 med horisontellt veck samt 10 öre oanvänt.
2500
1600
400
400
300
250
537
D
Br
538
A
Br
539
A
Br
540
A
Br
541
C
Br
542
D
543
D
544
D
545
D
546
547
548
C
D
C
549
550
551
A
C
C
552
D
553
D
554
555
A
C
556
557
A
C
558
559
C
D
560
A
561
562
A
D
Lot med 3 st HA15E1R alla med Gul fluorescens, intygas av J.Nygren. Ovanligt.
Samling ca 270 st häften i 2 välfyllda Safe album. Några okompletta i början men
sedan från Profil höger-1979 i bra kvalitet. En hel del markeringar från 1940-60 talet.
Nominal drygt 750 kr.
563
564
565
566
567
568
A
A
A
A
A
A
569
C
570
571
A
D
572
A
H52 b Linné. Facit 4.200 kr.
20 öre HM Konungen 85 år med cyls 2. Facit 2.650 kr.
2 häften Postsparbanken 50 år (H25), typ II. Facit 2.400 kr.
Lot med 4 häften Swedenborg (H33cc) varav 3 R och 1 O, Facit 2.800 kr.
H18 IIb stående lejon med lätta veck på baksidan av omslaget. Facit 3.300 kr.
Öländsk väderkvarn H258 B-blank gummering. Svagt obetydligt veck i ryggen. Facit
2.000 kr.
Lot med 3 st H455 Bär. RT+kn 12777, RT+kn 12767 samt RT+cyl2+kn 12772
TRIPPEL.
10 öre Gustav V profil höger, små siffror (H39CC). 2 häften O+R. Facit 1.600 kr.
Tjock insticksbok med drygt 130 Svenska provhäften flera med markeringar, 4 st
signerade av Slania, även stor mängd brevmärken.
H70 Svenska Flottan med omslag felaktigt beskuret. Ovanligt.
Komplett obegagnat set bKe33 med 20 olika vyer, samt 50 olika obegagnade
kortbrev i album.
20 öre helsak + 20 öre urklipp (Fk27) sänt med "Paquebot" och "Fra Svipjod" bägge
inom ram, till Island. Stämplat vid ankomst Reykjavik 1.6.1964. Filatelistiskt men
använt inom kurseringstiden. Intressant !
10 öre Brefkort med ovanlig sidvänd typ av tilltryck "Hotel Kramer Malmö" stämplad
"Fra Sverige M."och ankomststpl Bremen 22.4.1888. Bortskrapad gatuadress.
15 öre kortbrev profil höger sänt till Svenska Ambassaden i Washington DC
1.7.1951, lösenbelagd vid ankomst och adressen dold av okänd anledning. Riss på
vänster sida.
Portokort sänt från Stockholm 3-9-1993 med Express Euroletter till Tyskland.
Ovanligt.
200
200
200
150
100
Häften
Samling med 22 handgjorda häften: 2xH9, 10, 16, H14-delad inlaga ej räknad, H21,
H23, 3xH24, H29, 30, 31, 33CB, 35CB, 2xH37CC, 39, 49, 43. Facit 27.000 kr.
Samling 310 st häften 1970-1990 talet i specialalbum, alla med markeringar. Högt
katalogvärde och Nominal 6.100 kr.
Samling 142 st häften 1960-2000 talet i specialalbum, alla med 2 markeringar (även
ngr provhäften). Högt katalogvärde och Nominal 3.200 kr.
Samling häften H54-H328 i 3 visiralbum, flera med markeringar. Facitvärde 71.000
kr och nominal 3.500 kr. Förteckning medföljer.
15 öre Linné H41CB (A)** med cyls 1, uppvikt omslag. Facit 17.000 kr.
Visiralbum med häften H9-99. Facit 24.700 kr, markeringar ej räknade.
Lot med sju ** häften 5 öre Nya Sverige Minnet (H34). 3 x BC, 1 x CB, 1 x CC + CB
cyl 2 vänster samt CB helt kontrollnr. Facit 11.500 kr ++.
H43A BC Bellman med R inhäftning. Facit 8.400 kr.
Lot med tre ** häften H36 BC+CB+CC Gustav V 80 år, 5 öre. Facit 8.950 kr.
2 x H35 BC ** Nya Sverige minnet 15 öre, varav ett med LYX centrering. Facit 7.200
kr.
Insticksalbum med 116 automathäften HA1-HA26 med höjdpunkterna HA1 R+O,
HA4R C2h +C1.
Album med samling häften+FDC 1918-1956, 73 häften, inkl.H99 Slottet, H528
Bildsten, H212 Svanar, + flera med markeringar.
H36 CB Gustav V 80 år med R inhäftning och lätt veck vid klammer. Facit 4.000 kr.
4 rabatthäften med olika tryckvarianter:olika färgade streck/kraftigt svart streck på
ändremsan, ifyllt posthorn på omslaget, styrmärken.
Nya Sverige Minnet 15 öre H35 CB + 4 öre H34 BC. Facit 3.600 kr.
Lot med två ** häften H38 BC rätvänd samt CC omvänd med helt kontrollnr. Facit
4.300 kr +.
Lot med fyra ** häften Swedenborg BC+CB+CC rätv/omv. Facit 4.800 kr.
Insticksalbum med 10 häften: några handgjorda H9R, 2xH10, H16, H30, H35, H39,
H48 Postmästarhäfte samt H59+H70. Facit 6.600 kr.
2 st Sven Ewert provtryck 1937 grön i övningshäfte med förskjuten frimärksbild och
omslag + blankt häftesomslag och blank förskjuten inlaga med del av
kontrollnummer.
**/*
4000
3500
2900
2500
2000
2000
1600
1500
1200
1000
900
800
700
600
600
600
600
500
500
500
500
400
400
400
300
300
300
300
300
250
250
549 1.500
574 200
554 700
572 250
560
500
576 500
580 200
575 800
577 350
593 300
Ex. 631
1.900
Ex. 652
1.500
Resultatlistan för denna auktion publiceras på
vår hemsida: www.swedishstampauctions.com
snarast efter auktionen.
Resultat kan meddelas per telefon från tisdagen
1/11 OBS, ring endast till 0708-106803
Vi tar redan nu emot inlämningar till våra
kommande auktioner i Mars och Augusti.
Kontakta oss omgående:
Telefon: 0708-106803
email: [email protected]
573
574
A
A
575
A
Br
Vykort visande personal och tjänstefordon (lastbil och motorcykel) från
Kongl.Fältposten. Mycket vackert stämplat Fältpostkontoret 5 (typ V) 29-9-1920.
Ovanligt vykort i bra kvalitet.
576
A
O
577
A
Mbk2
578
C
Br
M2 med breda marginaler Stockholm 20.4.XX. Variant 6, retusch 2 "Jacket i kronan".
Stjärnmärkt i Facit.
5 öre Militärbrevkort från Fälttjänstövningarna Frösthult 29-9-1923 till Stockholm.
"5.Spanaravdelningen".
Lot med två kuvert utan innehåll från "Motorship Gripsholm" 1943 Sydafrika till
Irland, 1946 Frankrike till Danmark. Kan möjligen härledas till Fångutväxling under
och efter WWII. + vykort på MS Gripsholm.
579
A
Br
580
581
A
A
582
A
583
A
584
A
585
586
587
A
A
A
588
A
589
C
Br
590
A
Br
591
C
Häfte SH3 Wilhelm von Wright Fiskar TRIPPEL
Sven Ewert provtryck, övningshäfte HA i svart färg med 4 BB-par (1 par saknas) i
röd färg. Påteckning på omslaget "Ej för frankering".
250
200
Militär
3x20 öre Inrikes REK brev "Örlogspostexpedition" stämplad Gotland Örlogspost 9-11950 LYX stämplar.
O
M8 klipp med LYX stämpel Fältpost Nr 1, 24.8.1940.
Br
10+15 öre Brev (F.241-242C) stpl Svenska Bataljonen SAAR 15-2-1935 med lila 5radig tysk sidostpl med översta raden på svenska "Svenskar i Merzig". Ovanlig.
M8
Oanvänt brev med svarsmärke samt stämplat klipp på oadresserat svarskuvert
Fältpost nr 3, 31.8.1940. Facit 1.000 kr.
Br
Militärbrevkort från Kamp Tre Kronor i Sinai stämplat Svenska FN Bat. Mell.Östern 911-1976, enligt uppgift en stativstämpel som mestadels användes på paketavier.
Br
1960, Vykort sänt till Svenska Militärattachén i Warszawa. Returnerat som
tjänsteförsändelse i ytterkuvert, med bifogad förklaring. Intressant.
M10A V2 Svarsmärke på brev Norrköping 31-5-1943 med stor vit fläck i nedre högra hörnet.
O
Lila fyrkantstämpel Fältpost 750 97 Lyx centrerad på 10 öre Swedenborg.
Br
Brev från Basel Schweitz 27-8-1945 till Göteborg med svensk censur "Öppnad för
valutakontroll".
Lot med två MkB1 utan rivkant, tilläggsfrankering 2 öre, sända till Lund från fartyg
Styrsö 3.10.1918 och Stockholm 10.11.1918
800
500
350
300
200
200
200
200
150
150
100
100
100
200
Reklam
5 öre stående lejon på Tidtabell från Svenska Amerika linjen 1925 stämplad
Göteborg 6.8.19xx.
Frankostämplat reklamkuvert sänt lokalt i Stockholm 21.3.1931 med bildreklam för
bla Cunard line och White Star line.
Lot med 16 olika frankostämplar utgivna av föreningen Svenska Motivsamlare 19972010 i starkt begränsad upplaga. Många olika motiv: Religion, Tåg, Astronomi, Djur,
Vikingar etc. Även 3 brev Nyköpings närbrev.
250
200
150
Slania
592
A
593
594
595
596
C
C
C
A
*
*
*
Br
Svenskt provmärke i 10-strip med endast horisontell tandning.
Svenskt provmärke i 10-strip med endast horisontell tandning.
Svenskt provmärke i 10-strip med endast horisontell tandning.
Lokalt P.S. Brev märkt "Postdirektören i Göteborg" Inga postala stämplar men
innehåller daterat meddelande 15-5-1902 på baksidan av visitkort från
Postdirektören Frans Broberg. Ovanligt.
597
C
Br
598
C
Inrikes A5 kuvert brandskadat enligt uppgift 31.12.1988 genom att fyrverkeripjäs
slängts i brevlådan. Sänt från Skara till Partille. Ovanligt.
illustrerat inbjudningskort från Kungliga Generalpoststyrelsen för invigningen av Nya
Posthuset i Göteborg 1925 samt 15-sidig folder för posttjänstemännens förenings 15
allmänna möte från samma år.
599
B
66 st Telefonkort från Sverige, Färöarna, Åland, Danmark, Japan etc. Flera trevliga.
3 brev vardera med 1 otandat märke LYX stämplat Väröbacka 2, 28.12.1987 från
Postens gåvofolder "Cirkuskonsten i Sverige 200 år".
200
Postal Kuriosa
300
300
300
300
250
200
150
Rabattfrimärken
600 B
110 rabatthäften för nordiskt porto.
11000
601 B
602 C
603 C
604 C
605 C
606 C
607 A
85 rabatthäften varav 18 st för inrikes porto.
35 rabatthäften för nordiskt porto.
15 rabatthäften varav 3 för inrikes porto.
15 rabatthäften för nordiskt porto.
12 rabatthäften, varav 2 för inrikes porto.
10 rabatthäften, varav 3 för inrikes porto.
8 rabatthäften, varav 1 för inrikes porto.
8500
3500
1500
1500
1200
1000
800
Nominalpartier
608
E
609
E
610
E
611
E
612
G
613
D
614
E
615
616
E
E
617
618
E
E
619
E
620
621
D
F
622
F
623
624
E
E
625
626
F
D
627
628
629
630
631
D
F
F
E
C
632
D
633
F
634
635
D
D
636
637
F
F
Välfylld låda med Svenska årsatser, presentsatser och häften -2010. Nominal
39.000 kr med +värde för rabatthäften.
Samling Svenska häften 1949-2011: Postens häftesårsatser + låda lösa häften,
mest 1980-2011. + 2 album 1940-1980 talet och en bunt presentsatser. Nominal
21.600 kr.
Välfylld låda med svenska årssatser 1970-1998 + några specialfoldrar och rullar.
Nominal 15.000 kr.
Samling Sverige ** 1974-2010 i 4 Lindner-Falzlos album med fickor + album häften,
årsbok 88/89 samt insticksalbum med dubletter. Nominal 11.700 kr.
Samling Sverige häften + FDC 1957-2010 i 10 Leuchturm album med kassett.
Nominal enbart häften 11.600 kr.
Samling Sverige 1960-2003 i 4 lindner-falzlos album med fickor + 1 album med
häften. Nominal drygt 10.200 kr.
Samling Sverige i 2 Leuchtturm album 1970-2002 inkl. viss dubblering några år,
även pärm med häften, samlarfoldrar, 4 årsböcker samt ett insticksalbum. + lite stpl
Sverige och lite motiv **/* i 3 insticksalbum. Total nominal: 10.000 kr.
Sverigesamling i 5 album 1967-2011 inkl. häften. Nominal 9.800 kr.
Samling häften H73-280 i 2 album samt HA1-26 i 2 album + låda med modernare
häften. Högt katalogvärde och Nominal 8.800 kr.
Postens samlarblad 1991-2011 i 5 välfyllda album. Nominal 8.150 kr.
Sverigesamling i 4 album 1961-1998 samt 23 årssatser 1981-1991. Högt
katalogvärde och nominal drygt 8.000 kr.
Välfylld låda med 30 Årsatser 1970-1995 (inkl. rabattmärken), 1 låda häften lite lösa
märken och diverse ** foldrar. Även lite blandat stpl märken HV samt några FDC.
Nominal drygt 8.200 kr.
**/*
**/*
**/*/O
Postens samlarblad 1992-2010 i 3 välfyllda album. Nominal 7.650 kr.
Sverigesamling 1900-modernt med lite * bland det äldsta + låda med Svenska
moderna häften -1990, med någon enstaka modernare + 5 rabatthäften för nordiskt
porto. Nominal 7.500 kr.
Lot med årsatser, häften, rullar och lösa märken. Nominal 7.150 kr inkl 1 rulle
företagspost.
Sverigesamling 1910-2002 i 12 album + lösa presentsatser. Nominal 6.200 kr.
Lot med 13 årsböcker 87/88-2000, årsbok nr 1-2 med svartavdrag. + 5 årsatser 19982002. Nominal 5.300 kr.
Parti häften 1940-1980-talet inkl. 4 rabatthäften. Nominal 5.400 kr +.
Sverigesamling 1858-2000 i 2 Leuchtturm album med fickor. Stämplat i början, tunt
till 1940 sedan välbesatt och mest **/* från 1948. Nominal ca 5.300 kr.
18 Svenska Häftesårsatser 1982-1999, inklusive rabatthäften. Nominal 5.250 kr.
Lot med årsatser, häften och lösa märken från 1950-2000 talet. Nominal 4.900 kr
Parti nominal FD-block samt modernt 1990-2000 talet. Nominal 5.000 kr.
Sverigesamling 1954-1994 + Postens samlarblad 1991-1996. Nominal 5.100 kr.
Lot med arkdelar av själhäftande B-post märken "Postemblem och bokstav typ II"
Facit EF 7-9 med 20 st 250 gram, 68 st 500 gram och 85 st 1000 gram. Nominal
drygt 6.000 kr. Ovanlig lot.
Insticksbok Sverige 1970-2000. Nominal 4.300 kr + några visirblad med * (*) med
Nominal ca 500 kr.
Svenska årsatser 1974-1997 + bunt med häften, inklusive 4 rabatthäften. Nominal
3.500 kr +.
Sverige 1920-1980 talet, mycket strips, bla företagspost. Nominal 4.000 kr.
Samling Sverige 1975-1998 i Facit album till 1985, sedan lösa KABE blad. Nominal
drygt 4.000 kr.
Lot med häften och lösa märken i pergamynpåsar. Nominal 3.800 kr.
Lot med Svenska souvenirark x 5 av varje utgåva 2007-2011 från Svensk
sjöräddning till Mackmyra bruk. Nominal 2.947 kr.
15600
8600
6000
4700
4600
4100
4000
3900
3500
3300
3200
3200
3000
3000
2800
2500
2300
2300
2100
2100
2000
2000
2000
1900
1700
1700
1600
1600
1500
1200
Ex. 651 7.000
Ex. 653 1.500
Ex. 657 1.000
662 600
Ex. 693 1.800
Ex. 707 9.000
Ex. 711 2.000
Alla singelobjekt och mindre poster finns avbildade på vår hemsida
www.swedishstampauctions.com
638
D
639
E
640
F
641
D
642
643
D
F
644
645
646
D
D
D
647
648
649
650
F
B
F
C
651
E
Br
Genuin korrespondens från Missionären Gustav Reinholdssons resor i Belgiska
Kongo och Frankrike på 1920 talet, det mesta till fästmön i Sverige. Även vykort,
pass, foton och dokument. Unikt material delvis orört/förseglat sedan slutet 1920
talet.
652
C
Br
Lot med 10 försändelser, del av korrespondens till Svenska Gastronomen och
Hofmästaren Manfrid Jacobsson adresserade till Lyxhotellen i Monte Carlo, Nice
mm. Från Monaco, Italien, Tyskland, Ungern, Belgien runt sekelskiftet. Rolig post i
fin kvalitet.
653
D
Br
58 luftpostförsändelser 1920-1950 talet. Mest från Sverige men även enstaka
utländska. Noterar bla Zeppelin 2 x 2 RM med streck i frimärksbilden och
trycksaksrek luftpost till Elfenbenskusten 1937, 1 känt enl.inlämnaren.
E
Br
**/*
Sverigesamling 1960-1993 i 3 album, varav 2 SAFE dual med fickor, 1960-70 på
visirblad. Nominal ca 2.800 kr.
Låda med Sverigesamlingar, mest modernt ** men även lite * från Ringtypmedaljong + 9 årsatser. Nominal 2.900 kr +.
Låda med häften 1960-2000 även lite utlandet + Slania provhäften Uppsala
domkyrka 2x40 st. Svensk nominal 2.800 kr.
Sverige ** i insticksalbum från Oscar-1980 talet, inkl. 26 lösa rabattmärken +
företagspost. Nominal 2.800 kr +.
Sverige 1972-1995 i Leuchtturm album med fickor. Nominal ca 2.900 kr.
Låda häften 1940-80 talet, enstaka 1940-talet, resten modernt, inklusive två
rabatthäften. Nominal 2.500 kr.
2 insticksalbum med Sverige Oscar-1990 talet. Nominal 2.400 kr.
Samling 152 st häften 1960-80 talet i specialalbum. Nominal 2.375 kr.
Sverige 1920-1980 talet i 2 insticksböcker + några lösa plastfickor, inkl. 38 st lösa
rabattmärken. Nominal 1.450 kr +.
Lot med 2 årsatser, häften och frimärken 1980-90 talet. Nominal 1.300 kr.
Lot med diverse plundrade årsatser 1980-2000 talet. Nominal 1.050 kr.
Låda med Sverige ca 1930-80 med en del bättre märken. Nominal ca 950 kr.
1 rulle företagspost 1981, 100 märken uppsatta på visirblad.
1100
1100
1100
1100
1100
1000
950
950
600
500
400
350
300
Brevposter Sverige
Låda med 6 album svenska brev Ringtyp-1950 talet (inkl. stora/små tjänste), även
lite löst i plastfickor. En del trevligt inemellan.
655 B Br/O/**/* Liten fyndlåda med trevlig blandning Sverige från förfilateli/klassiskt, mest
försändelser, stämplar, reklam mm. men även lite frimärken. Bra värde.
Låda med ca 400 Svenska brev och kort. Flera bättre bla 3 paketavier till Finland
Br
656 F
1926 samt några utlandet.
Br
Lot med 27 luftposbrev 1930-talet från Sverige till Sydamerika. De flesta med Profil
657 D
vänster och postemblem, flera från samma korrespondens med skyddsperforering
från Sandström, Stranne & Co Göteborg.
654
658
F
Br
659
E
Br/O
660
E
Br/**
661
G
Br
662
C
Br
663
G
Br
664
F
O/Br
665
G
Br
666
667
C
F
Br
Br
Lot med 96 censurerade brev från I och II Världskriget (även några tidigare) med
många olika etiketter och tilläggstjänster.
3 Leuchtturmalbum med svenska brev och helsaker 1880-1990 talet samt
Sverigesamling stämplat Vapentyp-1965 med höjdpunkt Slottet BC/CB.
Blandad låda, mycket Sverige med Värmlandsanknytning bla bunt kungörelser, äldre
brefkortsalbum med vykort/stämplar. Även 1958 kilovara (öppnad) kuvert med ** ark
bla 1.98 medaljong, NF färglikare + ca 500 brev o kort etc.
Flyttlåda med brev och kort, mest Sverige 1900-talet, i 17 pärmar och 2
skokartonger, bla vackra maxikort-2009. Även något från övriga världen.
Lot med 3 st 1 penny röd trycksaksbrev med priskuranter från England olika orter
1873/1879 till Uddevalla. Intressant i bra kvalitet.
Flyttlåda med ca 1200 moderna brev, några fdc, och vykort hela världen. Några
äldre 1800 tals brev Ryssland/Finland i plastficka.
Välfylld låda med Brev, Vykort och lite frimärken, mycket med Göteborgs anknytning
bla äldre vykortsalbum. Även 1963 års nytryck av Vapentyp.
Flyttlåda med drygt 1200 moderna småformatiga brev Sverige i 6 album sorterade
efter utgåvor, 3 skokartonger samt lösa plastfickor. Flera med snygga stämplar
(Även något övriga världen).
Lot med 19 st Vapen och Ringtypsbrev 1858-1886.
Låda med ca 200 försändelser, mest paketavier/postanvisningar Ringtyp-modernt
men även en hel del lösenförsändelser.
7000
1500
1500
1200
1100
1000
1000
900
900
800
800
600
500
500
500
400
400
668
E
Br
Stor låda med brev mest Sverige 1900 talet men även utlandet finns. Några
Telegram/postogram. Noterar inrikes affärskorrespondens på ca 450 brevkort 19231930 Perstorp-Väröbacka.
669
C
Br
670
671
B
E
Br
Br
672
D
Br
673
B
Br
674
C
Br
675
676
E
C
Br
Br
677
678
C
C
Br
Br
679
D
Br
680
C
Br
681
E
Br
Två olika reklamationer: 10 öre Oscar Klippan 10.11.1903 samt 2x20 öre Strindberg
Båstad 14.10.1949.
Lot med drygt 100 postala blanketter och stämplar 1900-1970 talet.
Välfylld låda med drygt 2000 (mest) mindre brev Sverige Oscar-modernt, men även
inslag av utlandet.
Album med Svenska brev, 28 st förfilateli varav 15 med fyrkantstpl, 8 st 12 öre
Vapen + 47 andra brev-1950 talet.
Lot med 59 äktgångna aerogram 1950-80 talet, de flesta till Frankrike och USA men
även noterat Canalzonen. Inklusive 16 st från USA till Sverige.
Lot med 21 svenska brev bla Öppet REK kvitto 1872, 50 öre ASS 1888, div kvitton
HJO 1880-90 talet, Norge Londonmärkena på brev.
Låda med ca 1200 mindre brev och vykort, huvudsakligen Sverige 1900-talet.
Lot med 14 brev 1890-1980 adresserade till utlandet, alla med ank. stpl. Bla till Cook
Islands.
Lot med 6 luftpostbrev till USA 1940-41.
Lot med 13 något bättre brev 1876-1949 bla 5x2 öre Ringtyp ph på litet brev
Södertälje 7.3.1892.
Specialsamling Brevporto med 25 vackra brev från 4 skilling-1978 som
dokumenterar varje portoförändring under perioden.
Lot med 4 klassiska brev: 12+24 öre vapentyp 1867, 30 öre ringtyp ASS 1874, 30
öre ringtyp REK 1886 samt 3 öre liggande lejon lokalt Eksjö 1869.
Välfylld låda med intressanta tilläggstjänster på mest modernt Sverige. Bla flera
Lördagsutdelning/Express, även ett feldirigerat med ursäkt från posten, flera Euro
Rek/Express brev, Tjänste/Ambassad post etc. Mycket storformat.
400
400
350
300
300
300
250
200
200
200
200
200
200
200
Ostämplade samlingar Sverige
682
D
**/*
683
D
**/*
684
E
**/*
685
D
**/*
2 välfyllda visiralbum med **/* handlarlager Sverige ca 1920-1967. 5-40 st av de
flesta utgåvorna, en hel del block, 5-strip och häften inemellan. BC/CB och bättre
bandmärken. Högt katalogvärde och bra kvalitet.
686
D
**/*
Samling Sverige 1863-1959 i Lindner-Falzlos album med fickor. Från Liggande lejon
3 öre, några ringtyp, Kongressen -1 kr, föreningen -45 öre, komplett landstorm, bra
bandmärken, alla BC/CB.
687
D
**
688
F
**
689
D
**/*
Sverigesamling 1877-1959 i SAFE dual album med fickor från 1855. Tunt i början,
bra bandmärken, Kong/För till nära 50 öre, några bättre BC/CB, Lösen. Facit enl.
inlämnaren över 45.000 kr.
690
D
**/*
691
D
**/*
692
D
**
693
D
**/*
Samling Sverige 1891-1973 i 2 Lindner-Falzlos album med fickor. Komplett från ca
1930-1973, inklusive alla BC/CB.
Visiralbum Sverige 1888-1953. Några bättre stående lejon samt högre öresvalörer
Kongr/förening. Facit 25.000 enl. inl. Enbart räknat på bra kvalitet.
Sverige 5-strip samling Bandmärken-1960 talet bla F. 157, 165 bz. Facit ca 42.000
kr.
Samling Sverige 1872-1962 i album med egenmonterade fickor. Tunt i början men
välfyllt från Oscar, Kongr -40 öre, de flesta BC/CB ngr klippta, inemellan en del
block. Bra kvalitet.
694
C
*/**
695
D
**/*
Sverigesamling 1886-1966 i Leuchtturm album, det mesta ** men en del äldre *, i
stort sett komplett med Kong/För. alla BC/CB. Högt katalogvärde.
Visiralbum Sverige 1886-1970 med många dubletter. Några Ringtyp/Oscar, bra
bandmärken, Kongressen -1 kr. Katalogvärde ca 135.000 kr.
Dublettsamling i 16 insticksböcker 1886-1979. Mycket pappers och
vattenmärkesvarianter på tidig bandmärkesperiod. Även högvalörer och BC/CB par.
Blandad kvalitet, Högt katalogvärde.
Insticksalbum med parkombinationer 1938-1975, inklusive alla BC/CB par. Högt
katalogvärde.
Välfylld låda med rullar 1920-1967 från Lilla riksvapnet, med flera bättre såsom:
Nattposflyg, Swedenborg, Hazelius, Sjökartan, Svenska Flottan, Svensk press etc.
Katalogvärde drygt 90.000 kr (1994). Förteckning medföljer.
Tre Visirblad Vapentyp-Bandmärken i blandad kvalitet. Flera bättre märken och vm
varianter. Högt katalogvärde.
Visiralbum med dublettsamling Sverige 1938-1963. Katalog 25.000 enl. inl. Allt utom
M-märken räknade.
6000
6000
4000
4000
4000
3000
3000
2500
2000
1900
1800
1800
1600
1500
Ex. 743 9.000
Ex. 744 7.500
764 100
779 1.800
Ex. 756 600
785 300
780 1.500
Vi tar redan nu emot inlämningar till våra
kommande auktioner i Mars och Augusti.
Kontakta oss omgående:
Telefon: 0708-106803
email: [email protected]
696
D
**/*
Insticksalbum med Sverige bandmärken-1940 talet. Bla 95 st välcentrerade F.152A,
drygt 15 st F.236, komplett set * Föreningen, många BB-par 40-talet. Försiktigt
värderad till drygt 35.000 kr + något stpl samt lite Norge som ej räknats.
697
F
**
698
D
**/*
699
D
**
Lot 56 st äldre Svenska rullar med banderoller + delar av rullar F. 179-716. Lista
medföljer. Facit ca 29.000 kr, Nominal ca 1.500 kr.
Visiralbum med Sverige Oscar-1940 talet, stor mängd med flera dubletter. Högt
katalogvärde.
3 album/foldrar med helark, hela och i delar, mest Lilla riksvapnet, Gustav V profil
höger 4-sidiga, Svenska flaggans dag och Gustav V medaljong. Exempelvis en rejäl
bunt (ca 100 st) helark 3 öre lilla riksvapnet. Bör ses.
700
E O/**/*/Br Välfylld låda med 7 album och ca 30 lösa visirblad med frimärken från hela världen +
ca 500 FDC (Sverige) och brev. Huvuddelen en Sverigesamling O/** i två album
Vapen-1985, mest ** från 1960-85. Nominal drygt 1.700 kr.
701
702
D
D
**/*
**/*
703
D
*
704
A
**/*
705
D
**/*
706
D
**/*/O
707
E
O
Nästan komplett Sverigesamling 1855-2010 i 6 Lindner Falzlos album med fickor.
Från 3-skill omt. 6-skill ktt, 2x8 skill. Genomgående mkt snygga stämplar ibland flera
av varje, inga svårare orter, från 1970-2010 det mesta uppstpl. LYX. Högt
katalogvärde.
708
E
O
Samling 1855-1966 talet, med början 4 skill. nära komplett från Vapentyp (inga
parkomb) Kongr/Fören komplett. Fräsch huvudsamling med flera välstämplade
märken + dublettlager i pergamynkuvert samt i 8 album från Oscar-modernt.
709
D
O/**/*
Stämplad samling 1855-2002 i 2 Leuchtturm album med egenmonterade fickor. Från
4-skill, 8 skill med riss/ktt, Kongr/För. komplett, enklare BC/CB + Berzelius.
Plusvärde för många praktstpl ex, även lite ** på slutet nominal ca 450 kr.
710
E
O
Dublettsamling Sverige i 4 välfyllda tjocka insticksalbum från Vapentyp-1990 med en
rad för varje märke, oftast 5-7 av varje. Inga parkombinationer med bra
genomgående kvalitet.
711
E
O
Sverige 1855-2006 i 2 album. Välbesatt men saknar de dyraste märkena. Blandad
kvalitet med flera välstämplade märken och mycket snyggt 1990-2000 talet. Även 2
äldre album med restsamlingar + 2 tomma Schaubek 1973-2007 med fickor.
712
D
O
Sverigesamling 1855-1975 i Leuchtturm album m.fickor. 4-skilling, Vapentyp
komplett med prakt 30 öre Luleå 2.10.1865, Kongr/För komplett, saknar de dyraste
BC/CB. Allt i blandad kvalitet.
713
E
O
Låda med 12 album Sverige restsamlingar och dubletter från 4 skilling, bra
vapentyp, mycket bandmärken, Kongr/Förening till 2 kr samt flera bra märken
inemellan + lite intressanta postala etiketter bla lördagsutdelning.
714
D
O
715
D
O
716
G
Välfylld samling 1872-1950 talet på visirblad + liknande samling på lösa blad
Kongress -1 kr och Föreningen -2kr med dubletter, få BC/CB. Blandad kvalitet.
Sverigesamling 1855-1989 i 3 Lindneralbum med fickor. Från 4 skilling, Kongr -1 kr,
Föreningen -2 kr, inga parkombinationer -1966 men välfyllt i övrigt.
Flyttlåda med 1 huvudsamling Sverige 1855-1980 mest stpl med något **/* från 4/8
Skilling, Kongr -2 kr, Förening komplett, endast enklare BC/CB + 12 album dubletter
och restsamlingar även 2-300 brev/vykort.
717
D
O
718
E
O
Visiralbum med Sverige Ringtyp-1960 talet. Facit ca 10.000 kr
2 insticksalbum med 5-strip, block och parkombinationer Bandmärken-2007. I början
några typade bandmärken med varianter. Från 1970-2007 Nominal ca 1.700 kr.
Facit över 12.000 kr.
Postverkets presentbok "Timbres-Poste Suedois" 1920-1958 med huvudsakligen
bandmärken. Alla ostämplade med fastsättare. Facit för * 11.500 kr.
Visirkort med några bättre märken: Gustav V 70 år Makuleras *, bandmärken 147,
148C, 149A, 163 typ II, 177C, 187 samt 329 + 336 alla i utmärkt ** kvalitet. Facit
drygt 6.000 kr.
Sverigesamling * Ringtyp-1966 i Viking album bla. Kongressen -1 kr, samt plastficka
med ** häften 1950 talet.
Sverigesamling 1877-1969 i Leuchtturm album med fickor, i början lite stpl, resten
**/*, saknar Kongr/För och BC/CB. Bra grundsamling med nominal ca 500 kr.
1500
1200
1000
900
900
900
800
700
500
400
400
Stämplade samlingar Sverige
Tjock insticksbok med Sverige 1858-1940 med många vackra välstämplade märken,
men även BC/CB. Högt katalogvärde.
Låda med 6 insticksalbum dubletter Sverige från Oscar-modernt, inkl. 3 separata
album med parkombinationer ca 1940-modernt + 2 fullproppade lådor med tvättade
BB/SX par. Massor att gå igenom.
9000
4000
3500
2000
2000
1800
1500
1500
1500
1500
1200
1200
719
E
O/**/*
1 huvudsamling Sverige från Vapentyp-1970 + mycket stor mängd dubletter
Vapentyp-modernt i 16 album. Bra vapen/ringtyp. Vackra stämplar inemellan + liten
låda klipp. Bör ses.
720
D
O
Insticksalbum 16 sidor med intressant svenskt kuriosamaterial, varianter, strips,
udda stämplar men också en del vackra stämplar. Bla 4 st falska 80 öre medaljong.
Försiktigt utrop.
721
E
O
Välfylld låda med ett högt 10.000-tal stpl svenska frimärken från Oscar-modernt + 2
dublettalbum med enbart 2000-talet + 500 par 1939-2009 + 1 tjockt album med
läsbara stpl i bokstavsordning på Profil höger samt låda med 1.300 utvalda stämplar
Tre kronor.
722
D
O
723
D
O
724
D
O/Br
Sverigesamling med dubletter i 3 insticksböcker från 6 x 4 skilling, 2 x 17 öre lejon,
Kongr -60 öre, Fören - 60 öre, enstaka BC/CB. Blandad kvalitet.
Sverige 1855-1936 i Lindner album med fickor. Från 4 skilling, bra vapen/ringtyp +
bandmärken ngr vackra stämplar, Kongr/För högre öresvalörer.
Sverige 1858-1970. Välbesatt från Ringtyp, Kongr/För -högre öresvalörer, flera
BC/CB bla BC Slottet. Bra kvalitet med flera välstämplade exemplar, från 1960 talet
flera brev.
725
E
O
726
D
O
727
F
O
728
D
O/Br
729
E
O
730
F
O
731
E
O/Br
Låda med ca 2,5 kg klipp 1930-50 talet inkl. en hel del hela ASS avier +
tidningsöverflyttnings avier, även cigarrlåda fylld med Oscar + ca 600 FDC 1946-90,
varav flera moderna m. vinjetter.
732
E
O
733
734
E
E
O
O
735
D
O/Br
Stort dublettlager Ringtyp-1980 talet sorterat i pergamynkuvert, mycket uppdelat per
år i större kuvert. Massor att gå igenom.
Låda med 9 album Svenska restsamlingar fram till ca. -2000.
Stort dublettlager med 6 lådor Sverige från Oscar till modernt i pergamynkuvert och
plastpåsar. Massor att gå igenom.
Specialsamling Svenska Avarter från 12 öre vapen-modernt, bla snedcentreringar
och tryckfel, plåtskarvtecken, plåtsprickor, dragspel, förskjutet påtryck. Totalt 105
märken och 10 försändelser.
736
E
O
737
E
O/**/*
738
F
O
739
740
741
742
Sverige dublettsamling Medaljong-1938 i 5 tjocka visiralbum, även bättre märken
och en hel del vattenmärken och varianter.
Sverige 1855-1986 i 2 Schaubek album. Från 4 skilling, Kongr/för högre öresvalörer,
ngr BC/CB, bra bandmärken med vm, en hel del vackra stämplar på den modernare
delen.
Lot med 303 lagda 100 buntar (ngr enstaka 50) Utlandet 9 st, Danmark 1910-1950
67 st, Finland 1180-1950 10 st, Sverige 1920-1960 80 st, Oscar 7 st, Medaljong 27
st, varav ngr 50-buntar) Tre kronor 103 st. Fyndchanser ?
Nyanssamling med vm och varianter, inkl 10 brev. Från Ringtyp 12 öre t.14Bandmärkesperioden med flera prakt/lyx stämplar Ringtyp/Oscar.
3 tomma Safe Dual album med fickor 1855-1986 + stor mängd stämplat Sverige ca
1890-1940 i pergamynkuvert, massor att gå igenom.
Genuin låda med enbart äldre märken i tändsticks/cigarraskar + 73 st 50/100 buntar
Oscar (43 st) 2-färg.siffertyp (23 st) samt övriga (7 st) även liten låda med utlandet +
några brev. Helt ogenomgånget för stämplar, allt i blandad kvalitet.
11 album Sverige med dubletter/restsamlingar + låda med ca 2000 Oscarsmärken,
varav 4 förseglade 100-buntar.
Låda med Dublettsamling Sverige stpl. 1939-1975 samt mapp med diverse, lite
svensk nominal, Åländska euro-myntbrev, många ransoneringskort samt låda med
380 gram utvalda enkelklipp och låda med tvättat sverige, flera vackra stämplar
noterade.
Lot med 166 st 100-buntar från Medaljong (12 st) huvuddelen fram till 1940-talet +
några modernare.
D
O
2 album med stpl häften och block 1966-2007.
E O/**/*/Br Låda med stor blandning Sverige: moderna FDC, helark, cigarrlådor med häften och
lösa **/* märken + stor låda med 10.000 tals tvättade märken, något utlandet.
E
O
Välfylld låda från dödsbo med främst Sverige samlat i små cigarraskar och några
album.
D
O
Litet album Sverige med en del bättre märken bla 3 x Svanar 4-sid, Posthuset i
välstämplat par, en del BC/CB samt 3 visirkort med stämpelmärken + lite annat i
plastficka.
Blandade samlingar Sverige
1200
1000
900
900
900
800
800
700
700
600
500
500
500
500
400
400
400
400
400
400
300
300
300
200
Blandade samlingar Sverige
743
D
O/**/*
Samling Sverige 1855-1971 (blad tom 1983) i 2 Leuchtturm album med fickor. Från
början mest stpl, från Oscar mest **/* inemellan en hel del fina stämplar, Kongr.
Komplett med mkt vackert stpl 5 kr, För. - 2kr, flera BC/CB. Facit 117.000 enl.inl.
744
D
O/**/*
Samling Sverige 1855-1947, från 4-skilling nästan enbart stpl med bla 3 öre liggande
lejon typ 1 på klipp, men från Oscar i princip **/*, bra bandmärken med
vm/pappersvarianter, Kongr/För. komplett. Facit ca 95.000 kr enl inl.
745
D
O/**/*
Sverige 1855-1971 i Leuchtturm album. Från 4/6/8 skilling i stort sett komplett med
de flesta svåra märken i bl. kvalitet (saknar ngr ringtyp och billigare märken)
bandmärken m. vm, Kongr/För, alla BC/CB, Varianter. Mest ** från 1950. Bör ses.
746
D
O/*
Samling 4-skilling-2003 i 2 album. I början några bättre bla Liggande lejon 3 öre
vackert stämplad 1871, 3 öre * samt 17 öre GRÅ med kht o ktt. Från 1965 mest *,
fram till 2003 är märkena inklistrade i albumet. Blandad kvalitet. Nominal * ca 5.500
kr.
747
D
O/**/*
Sverigesamling 1855-1992 i två Leuchtturm album m. fickor, varav 1 album enbart
stpl 1928-1992. Det andra albumet är mest stpl från 4 skilling-1903, sedan **/* till
1970. Blandad kvalitet.
748
749
D
D
O/**/*
O/**/*
752
Visiralbum Sverige stämplat med **/* mest från 1900-1940 talet.
Samling i Estettalbum 1855-1955 med delvis egenmonterade fickor. Blandad kvalitet
med nästan inga parkomb.
D
Samling Klüssendorf automatmärken, Nominal ca 345 kr samt 41 st brev och några
stämplade märken.
E
Välfylld låda med 9 album, 1 påse klipp samt lite blandad i plastfickor. Mest Sverige
men även lite hela världen.
F O/**/*/Br Lot med Sverige frimärken och brev blandat bla klassiskt, lokalpost.
753
C
754
C
750
751
9000
7500
4000
2000
700
600
500
250
200
600
Autografer kända personer
Br
Fotografi + medföljande brev med autograf i original av filmstjärnan Judy Garland.
Skrivet på personligt brevpapper "JG" från Metro-Goldwyn-Mayer Studios.
Lot med ett kort signerat Jerry Williams och FDC med autograf av Jerry och Lena
Philipsson, signerade i samband med frimärksutgivningen 1991. + FDC Bilar 1997
signerat Erik Carlsson "på taket" med dedikation.
300
200
Bältesspännarmaterial
755
E
Br
756
E
757
D
758
D
759
D
**/O
760
761
D
C
Br
**
762
C
2x5 st olika självhäftande etiketter för julklappar "Julklappsadressen" utgivna av röda
korset ca 1950. signerade vykortskonstnärer ex. Aina Stenberg. Ovanlig lot i nyskick.
Bör ses.
763
D
764
A
Br
765
A
**
Lot med 22 matsedlar/menyer från Svenska Amerika Linjen och HamburgSudamerikanische DG.
Inrikes brev 1.6.1967 med två stora etiketter: "Hjälp Vietnams folk" och "Bränn
SÄPO:s hemliga register". Modern historia !
Lot med 20 st Postskolans övningsmärken från 5 öre-7 kr i blå, grön och svart färg.
766
E
767
E
Välfylld låda med 31 böcker, mycket reglementen och poststadgar mest 1920-40
talet. bla Posthandboken 1943, Postfördrag 1924, Swedish ship mail markings etc.
Välfylld låda med ca 40 böcker filateli och numismatisk + DVD Västgötabanor 19171961 om järnvägen i Västergötland. Även samling Färöarna O/** 1975-90 inkl.
årsatser. Några bättre böcker + något utländskt.
768
D
Handbok över Norges Frimerker 1855-1955 i två kompletta band med nytrycken.
Parti med ca 280 Kungörelser 1752-1835, varav ca 110 st från 1700-talet. Blandad
kvalitet med anteckningar, ej slingor.
Reklametiketter, julmärken samt REK etiketter i 3 välfyllda visiralbum + bunt med
lösa blad.
Album med ca 270 st Garantimärken från (mest) Svenska företag 1900-1950 talet.
Mycket ovanlig samling.
2 album med reklametiketter och välgörenhetsmärken 1920-80 talet, mycket
Danmark och Sverige.
Samling God Helg/Välgörenhetsmärken i album och mappar 1904-modernt. Massor
av märken med bla ca 150 helark.
Välfylld pärm med ca 200 Svenska Telegram.
Komplett häfte (1950-talet) med 500 ** brevmärken med fransk Lilja och texten "För
svensk ungdom, Svenska Scoutunionen" försäljningspris 50 kr. litet riss i omslaget.
Ovanligt.
600
600
500
400
300
300
250
200
200
100
100
Litteratur
500
400
200
769
E
770
F
771
D
772
F
773
774
D
D
775
G
776
D
777
C
778
G
779
780
781
A
A
E
8 öre 1771 kvalitet 01.
1 Riksdaler Gustav III 1788 kvalitet 1+ samt 1780 med borrhål.
Låda med 4 album och 2 lådor blandade mynt och sedlar. I huvudsak svenska mynt
1600-talet till idag, inkl. 1 album sedlar, 1 med utländska mynt, 50 svenska
myntsatser, 7 böcker. Silverchans bland utländska mynten. Totalt ca 19 kg.
782
F
783
784
785
786
D
D
A
F
Välfyllda albumblad med Svenska koppar/järn mynt samt 15 ovikta sedlar + 14 olika
medaljer bla Röda korset och Kungliga Patriotiska sällskapet i originaletui.
Cirka 240 st Notgeld/nödmynt sedlar i album.
Litet album "Notgeld" med 330 sedlar.
1/6 Riksdaler 1778 kvalitet 1.
Låda med diverse svenska mynt, mest öresvalörer samt liten låda med blandade
utländska mynt, silver? + bunt med sedlar, mest utlandet. 3 kg.
Låda med 31 olika böcker och kataloger i bra skick, mest svenska men engelska
finns. Michel Asien 2008 i två delar samt Michel 2007 Fåglar med CD-skiva.
Lot med 4 böcker: Julius Juhlin-Minnen, Cronsjö-Sportfrimärken, Michelkatalog 1921
samt Postryttaren 2011. + Litet album ca 1930 med diverse frimärken + låda med
bla bättre Norge, 23 st Bra stämplar på Ringtyp, Olympiska brevmärken.
Färglikare Nordisk Filateli komplett Skilling-Oscar + Combipärm med
Nobelpristagare och Slania inkl ngr ** märken.
Lot med posthistorisk litteratur med Ölandsanknytning: 4 böcker och en bunt häften,
Ölands järnvägar, Kalmarsunds vita båtar etc.
Sveriges Frankotecken 1855-1963 del I-III inkl. nytrycken.
Nordisk Filateli:s färglikare (ej komplett) samt Färgskalan 212 Göransson (används
av postverket).
Välfylld flyttkartong med Nordisk Filateli från nr 1, 1937 till 1978, förefaller komplett +
några strönummer fram till 90-talet. OBS, tungt. Måste hämtas.
"Förteckning öfver Franska Tidningar och Tidskrifter å hvilka kan tagas abonnement
vid Svenska Postanstalter". Tryckt 1890, 101 sidor. Omslagsskador av fukt och
användning, men en ovanlig bok.
Västra Postdistriktet 1917-46, numrerad upplaga 70/200. Veck på omslaget och de
första sidorna.
200
200
200
150
150
150
100
100
100
Tillbehör
8 Safe Dual Skinnpärmar med bladsatser/fickor för CEPT märken 1952-1995
inklusive album för förlöparna. Mycket högt inköpspris.
500
Mynt & Sedlar
1800
1500
700
400
400
350
300
200
Ortstämplar i länsordning
Stockholms Stad
787
C
Br
Briefkarte Feuille d'avis blankett 195 till Stockholm med Junker flygplan MünchenBerlin 25.8.1924 och vidare med nattpostflyg till Stockholm, ankomst 25.8.1924.
Vacker och ovanlig.
788
A
O
789
C
790
A
Stockholm Stadion 4-7-1912 Prakt på omvänt märke med 1 kt (F.72). Svår stämpel
från Olympiska Spelen.
Lot med ca 180 stämplar Vapen-modernt A,B och C län med ca hälften Stockholm.
Bra kvalitet med flera Prakt/Lyx.
Stockholm 30, 12-4-1918 rätvänd nära Prakt stämpel (F.79). Postal 800 kr.
791
792
A
A
793
794
C
D
O
2400
1500
500
300
Stockholms Län
O
Sigtuna fyrkantstämpel 10.10.18XX på 12 öre vapen. Postal 3.000 kr.
Hörnings(ho)lm 14-9-1914 sidvänd på klipp med del av andra stämpel (F.86). Postal
3.500 kr.
Lot med ca 270 stämplar Ringtyp-modernt, mycket Prakt/Lyx i bra märkeskvalitet.
Album med ca 425 stämplar A-B-C-D län (ej Stockholm) från Ringtyp-modernt. Bla
Lindholmen, Åkersberga, Baggetorp på Ringtyp. Tyresö och Nysätra på Oscar.
Blandad kvalitet.
2000
800
700
600
Uppsala Län
795
A
796
C
Gräsö 14.5.1878 delvis suddig men välplacerad stämpel på 12 öre ringtyp
snedcentrerad och med två korta hörntänder. Postal 2.500 kr.
Lot med 91 stämplar Vapen-modernt.
400
250
797
798
A
A
O
O
799
D
O/Br
800
A
Br
801
802
C
A
803
C
804
A
805
A
Br
806
A
O
Mantorp 24-5-1877 (F.21) Prakt stämpel (E-ÖG).
807
A
Br
Vacker stämpel Hessleby 17.2.1874 på 12 öre ringtypsbrev till Nordenskjöld i
Carlskrona, transitstämplat Eksjö 17.2 och 18.2 för vidarebefordran nästa dag. En
mycket SVÅR stämpel. Postal 3.000 kr.
808
D
O/Br
809
A
Br
810
C
811
812
A
A
Br
Br
813
A
O
814
D
815
A
816
817
818
819
C
B
A
A
820
821
A
D
822
C
823
A
824
A
Välcentrerad 8 öre Oscar med vacker maskinstämpel Kalmar 24.1.1905.
825
C
Lot med L-län, ca 275 ex från Ringtyp-modernt. Bla Borrby, Huaröd, Ifö på Ringtyp,
Ormastorp på Oscar. Blandad kvalitet.
Skuttunge 4.9.1907 Prakt/Lyx stämplad på 10 öre Oscar.
Härkeberga 17.10.1938 Lyx stämplad på 15 öre (F.267A) Gustav V 80 år.
100
100
Södermanlands Län
O
Visiralbum med ca 300 märken och 24 försändelser Södermanland från Ringtypmodernt i bokstavsordning.
Fyrkantstämpel ÄS 27.4.1850 på vackert brev med innehåll samt litet brev med
bågstämpel ÄS 11.11.1835 (stämpeln delvis iritad).
Lot med 99 stämplar Vapen-modernt.
Björnlunda (vid kyrkan) 11.8.1859 Prakt stämpel på 12 öre vapentyp.
400
300
300
100
Östergötlands Län
Lot med ca 350 stämplar (ca 90 Ringtyp, 120 Oscar) Vapen-modernt. Mycket
Prakt/Lyx i utmärkt märkeskvalitet.
Vacker stämpel Westra Eneby 26.1.1876 på 12 öre ringtyp (F.21) 1 kt. Postal 1.000
kr.
Brev sänt ofrankerat från Mjölby 15.7.1884 till Rock Island, ILL. USA.
Transitstämplat PKXP No 2 A UTR. N. Lösenbelagt och frankerat med 1+3+2+2+2 =
10 cent på baksidan.
1200
500
400
100
Jönköpings Län
Specialsamling Värnamo upplagd efter stämpeltyper från vapentyp-medaljong med
149 märken och 13 försändelser varav flera Lyx stämplar och flera färgade stämplar,
även något modernare. En trevlig samling att bygga vidare på.
1894 Kartongvykort med tomte och postsäck med lila stämpel "Kongl. Postkontoret
Kassa Jönköping 23-12-94" Mycket vacker.
Lot med F-G-H län, 275 ex från Ringtyp-modernt. Bla Frinnaryd, Tveta på Ringtyp,
Loverslund på Oscar. Blandad kvalitet.
Körkort utfärdat i Jönköping den 3-11-1960, avgift betald med stämpelmärke 10 kr
Säfsjö 8.11.1871 på 12 öre vapenbrev med sidostämpel PKXP No 2 samma datum
på vackert brevomslag. Postal 250 kr.
Myresjö LBB 1, 11-9-1970 Rätvänd stämpel (F.433B). Postal 150 kr.
3000
1000
700
400
150
150
100
Kalmar Län
Br
Br
Br
Br
Samling Kalmar Län inkl. Öland med cirka 2100 stämplar (ca 600 Ringtyp/Oscar) i
visiralbum. Blandad kvalitet från läsbara till LYX.
12 öre vapen (F.9i, Pl.3, Pos.85) matt ultramarin singel på inrikes brev avstämplat
Stora Rör 11.9.1862 Nst 10.
Lot med 205 stämplar Vapen-modernt.
Lot med ca 75 försändelser från Vapentyp-1950 talet.
Stora Rör 5.8.1860 på inrikes brev, Nst 10.
Inrikes brev med fyrkantsstämpel typ 3 på litet kuvert (107x63 mm) med något svag
stämpel Wimmerby 22-2-1854. Postal 600 kr.
1200
800
400
300
300
250
Gotlands Län
O
O
Norrla(nda) 30-1-1900 rätvänd (F.61). Postal 2.500 kr.
Samling Gotlands Län med ca 470 stämplar (ca 140 Ringtyp/Oscar) i visiralbum.
Blandad kvalitet från läsbara till LYX stämplar.
Lot med 128 stämplar Vapen-modernt, varav ca 80 Ringtyp och 40 Oscar, flera
Prakt/Lyx i bra märkeskvalitet.
Fyrkantstämpel Slite 30.11.1889 LYX-stpl, en vikt hörntand (TJ18).
600
300
300
100
Blekinge Län
100
Kristianstads Län
400
788 1.500
787 2.400
792 800
791 2.000
795 400
Ex. 793 700
797 100
798 100
802 100
804 500
820 600
Ex. 803 1.200
Ex. 808
1.000
800 300
809 700
807 3.000
Alla singelobjekt och mindre poster finns avbildade på vår hemsida
www.swedishstampauctions.com
826 400
815 800
823 100
830 100
831 100
838 100
832 2.000
841 100
840 100
837 100
Ex. 833 1.000
849 150
845 600
850 100
855 900
Ex. 844 800
Ex. 854
1.000
826
A
Br
827
828
C
A
829
A
830
831
A
A
832
A
833
834
C
C
O
835
A
Br
836
837
A
A
O
O
838
A
O
839
840
841
842
A
A
A
A
O
L15
L18
Br
843
D
844
D
845
846
847
848
A
A
C
C
849
A
850
851
A
A
852
853
A
D
Stenung strålstämpel LYX på 12 öre vapen.
3 välfyllda visiralbum med ca 1.320 märken (+280 Göteborg) + drygt 100
försändelser Bohuslän från Ringtyp-modernt. Blandad kvalitet med lite klipp
inemellan, många något bättre och en del riktigt vackra.
854
C
855
856
A
D
857
D
858
859
860
F
A
A
Lot med 437 stämplar Vapen-modernt, varav ca 100 Ringtyp, 110 Oscar. Ca 100 st
Göteborg.
Uddevalla POB 1, Gästgivareberg. 21.4.1936 Prakt stämpel. Postal 800 kr.
Visirbladsamling med Göteborgsstämplar på Oscar, 49 märken och 23 försändelser
+ Handbok över Göteborgs-stämplar.
Album med 87 försändelser (17 st förfilateli) och ca 360 märken från Ringtypmodernt med stämplar från Göteborg och bohuslän.
Låda med över 300 brev och kort med Göteborgsstämplar.
Öckerö 27.3.1947 Lyx stämplat på 10 öre gustav V profil höger BB-par (F.273BB).
5 öre (F.271B) Prakt/LYX stämpel i RÖD färg "Postgiro avdeln Göteborg
13.11.1945".
Br
O
Mycket ovanlig Lila försöksstämpel Båstad 2, 8 9 Aug. 1937. Förmodligen felinställt,
skall vara 1947 då stämpeln är tidigare känd runt 1950, använd på PS kuvert (dec
44) till Ängelholm.
Lot med 146 stämplar Ringtyp-Modernt.
Odaterat officiellt brev utan poststämplar med innehåll signerat Palmkrantz, Körning
L-län, adresserat "a Son Logis" i bostaden. Intressant.
5 öre Oscar på vykort med Lönsboda 31.5.1905 slagen med två stämplar, varav den
ena med omvänd "31". Stämpelkuriosa.
Tofthög 24.7.1926 Lyx stämplad på 35 öre (F.157) postemblem.
Vacker lila ovalstämpel på 2 öre lilla riksvapnet, välplacerad på klipp. "1.
Militärbefälsstaben Kristianstad 10 jun.1944, Postmästaren".
400
300
200
150
100
100
Malmöhus Län
Tågarp strålstämpel tillsammans med del av andra stämpel Ystad, kort tand i övre
marginalen. Postal 3.500 kr.
Lot med 391 stämplar Vapen-modernt, varav ca 90 st Ringtyp från M,L,N län.
7 st 5-strip av F.52, 54, 71, 72, 73, 79 och 82 alla med rätvända stämplar Lund
10.10.10 eller 12.12.12. Kuriosa.
Litet inrikes brev med 3 x 4 öre ringtyp 13 (F.29) från Börringe 5.1.1882. Ankomst.
Samt transit PKXP på baksidan.
Alstad LBB 2, 30-4-1970 Lyx stämpel (F.659). Postal 200 kr.
Handmakulering Kjäflinge 23.1.1874 på artighetsklippt 12 öre stora tjänste med riss i
vänster marginal.
Violett dubbelringad gummistämpel "Postkontorets kassa-expedition Malmö" Sep
17.1893. Vackert avtryck över två märken (F.52+54) på klipp.
Åkeshög 1.9.19XX. (F.82) Postal 500 kr.
Klågerup 28.3.1884 Praktstämpel på 12 öre lösen tandning 13.
Löfvestad 1.4.1886 Praktstämpel på 30 öre lösen tandning 13.
10 öre Kongressen (F.197) på inrikes vykort från Lund 4-9-1924 med lila två-radig
sidostämpel "Nordiska Prästmötet i Lund 2-4 sept.1924".
2000
1000
200
200
150
100
100
100
100
100
100
Hallands Län
O
Br
O
O
Visiralbum proppfullt med ca 1.500 stämplar Halland, frimärken och klipp i en salig
blandning, även något LBB.
Visiralbum med ca 700 märken och 20 försändelser från Ringtyp-modernt med en
del klipp. Några lite bättre och en del riktigt vackra ex.
Skedalahed 21-6-1909 rätvänd (TJ16B). Postal 1.500 kr.
Enslöf 13.11.1882 på litet 12 öre ringtypsbrev. Postal 250 kr.
Gustav V 70 år 4-blocksserie LYX stämplat Varberg 5.7.1928.
Lot med N-län, 166 ex från Oscar-modernt. Bla Fridhemsberg, Himle, Hultebr(uk) på
Oscar. Blandad kvalitet.
Backa Station 2.7.1906 på vykort med lila sidostämpel "Wärö Skyttegilles
Sommarfest 1906".
Derome 20.3.1908 Lyx stämplad på 25 öre Oscar.
Hebergs järnvägsstation. Fr. Råsunda 8.12.XXXX. Kv.8.
1200
800
600
200
200
200
150
100
100
Göteborg & Bohus Län
Br
O
O
2000
1200
1000
900
400
400
300
150
100
Älvsborgs Län
861
E
862
B
863
C
864
A
865
D
866
A
867
A
868
A
Br
869
870
A
A
O
871
872
873
A
A
A
O
O
O
874
875
A
A
876
A
877
D
878
C
879
880
881
882
C
A
A
C
883
884
A
A
885
D
886
C
887
D
888
889
890
C
A
A
891
D
4 visiralbum med ca 1.700 märken och 100 försändelser (ngr inte P-län) från Ringtypmodernt. Blandad kvalitet med en del klipp, saknar riktigt svåra orter men har istället
en hel del vackra exemplar.
Br
Br
O
Lot med 90 försändelser, alla stämplade i Västergötland med bra spridning från
Förfilateli till 1970 talet, mest äldre material. Postal ca 3.200 kr.
Lot med P-R län, 179 ex från Ringtyp-modernt. Bla Fristad, Ljung, Karlslund, Wäring
på Ringtyp och Tubbetorp på medaljong. Blandad kvalitet.
Brev sänt ofrankerat från Od 18.2.1890 till Princeton ILL, USA. Lösenbelagt och
frankerat med 10 cent. Riss i kuvertkanten.
Visiralbum med ca 300 märken och 9 försändelser Dalsland från Ringtyp-modernt,
blandad kvalitet med en del riktigt vackra exemplar.
Lot med 8 st ringtyp t.14 i olika valörer alla stämplade Borås 1873-77 från vackert
läsbart till prakt. (F.17, 2x19, 21, 22, 23, 24, 25).
Sollebrunn POB 2, 18.1.1968 Prakt/Lyx på VM på skridsko x 3 BB-par (F.574-76, 40
öre stämplad 18.9.1968).
5 cent brev från Minneapolis USA 22-9-1884 adresserat till Dalskog (17-10-1884
stämpel på framsidan) vidare till Wenersborg och slutligen Lund (18-10-1884
ankomst stpl på baksidan). Vackert.
35 öre Postemblem (F. 157) med Lyx stämpel Aplared 2.7.1926.
Tvärred 7.2.1913 snedställd på 5 öre medaljong. Tidigast kända avstämpling enligt
postal (12.3.1913).
20 öre Ringtyp t.13 (F.33) med LYX stämpel Torestorp 26.1.1884. Postal 100 kr.
24 öre Ringtyp tandn.13 (F.34) med Prakt stämpel Klef 2.1.1885.
Prakt stämpel Östra Tranemo 30.12.1908, del av andra stämpel, 1kt (TJ14). Postal
150 kr.
Lot med 5 BB-par 1976-77 alla LYX stämplade med Kinna 4 Gummistämpel.
Lot med 9 frimärken 1976-77 alla LYX stämplade med Kinna 4 Gummistämpel.
1500
600
500
350
300
250
200
200
100
100
100
100
100
100
100
Skaraborgs Län
Moholms Poststation 11.10.1861 (sista årtalssiffran otydlig) Strålande vacker
bläckmakulering på 12 öre vapen.
3 visiralbum med ca 1.000 märken och 90 försändelser Skaraborg från Ringtypmodernt, blandad kvalitet med en del klipp, några lite bättre.
126 Oscarsmärken med utvalda vackra stämplar i mycket bra märkeskvalitet.
1000
1000
400
Värmlands Län
O
Br
Lot med 203 stämplar Vapen-modernt, varav 61 Ringtyp i mycket bra
märkeskvalitet.
Geijersfors
8-7-1916 rätvänd (F.82). Postal 1.000 kr.
Åmot 10-12-1878 Vacker Prakt/Lyx stämpel på 30 öre Tjänste t.14.(TJ 8).
Lot med S-T-U län, ca 240 ex från Ringtyp-modernt. Bla Ottebol, Seglingsberg,
Dingtuna på Ringtyp. Blandad kvalitet.
Sälboda 2.12.XX på 10 öre Oscar. Postal 1.000 kr.
Lokalbrev Carlstad 1814, ej postgånget, med vittnesförsäkran om utbetalda
mantalspengar till Pigan Stina Gustafsdotter, signerad M.M.Uggla
700
500
300
300
300
150
Örebro Län
Samling Örebro Län med ca 2100 stämplar (ca 700 Ringtyp/Oscar) i visiralbum.
Blandad kvalitet från läsbara till LYX stämplar.
Lot med 285 stämplar Vapen-modernt, varav 60 Ringtyp och 100 Oscar med utvalda
stämplar i mycket bra märkeskvalitet
1100
900
Västmanlands Län
O
L18
Samling Västmanlands Län med ca 1000 stämplar (ca 500 Ringtyp/Oscar) i
visiralbum. Blandad kvalitet från läsbara till LYX stämplar.
Lot med 127 stämplar, varav 60 Ringtyp med Prakt/Lyx i bra märkeskvalitet.
Strömsholm 12.7.186X fyrkantstämpel på 12 öre vapentyp.
Stjernvik 9.4.1883 Praktstämpel på 30 öre lösen tandning 13.
600
400
100
100
Dalarnas Län
Samling Dalarnas (Kopparbergs) Län med ca 2100 stämplar (ca 700 Ringtyp/Oscar)
i visiralbum. Blandad kvalitet från läsbara till LYX stämplar.
1100
852 2.000
860 100
869 100
859 150
Ex. 853 1.200
873 100
867 200
864 350
Ex. 861 1.500
849 150
845 600
850 100
Ex. 877 1.000
876 1.000
876 1.000
879 700
871 100
872 100
880 500
881 300
883 300
890 100
889 100
896 150
Ex. 886 900
892 700
903 400
Ex. 966 500
921 100
Ex. 905 800
Ex. 952 900
Ex. 929 2.500
Ex. 924 3.500
920 150
892
893
A
C
O
894
C
895
C
896
A
897
898
C
C
899
A
Br
900
A
O
901
902
C
C
903
A
904
C
Insjön 1, 14-6-1915 något sidvänd på 5 kr posthuset (F.65). Postal 1.500 kr.
Lot med W-X län, ca 430 ex från Ringtyp-modernt. Bla Grangärde, Mockfjärd, Landa,
Norhytt(an) och Wallsta på Ringtyp. Blandad kvalitet.
Lot med 163 stämplar Ringtyp-Modernt.
700
600
400
Gävleborgs Län
O
Lot med 50 Ringtyp och141 Oscarsmärken med utvalda vackra stämplar i mycket
bra märkeskvalitet.
Mellansjö 12.5.1884 Lyx stämpel på välcentrerad 5 öre ringtyp t.13.
700
150
Västernorrlands Län
Lot med 181 stämplar varav 22 Ringtyp med utvalda stämplar i bra märkeskvalitet.
Lot med Y-län, ca 180 ex från Ringtyp-modernt. Bla Junsele, Lucksta och Resele på
Ringtyp. Blandad kvalitet.
Ölme 27.10.1873 vackert stämplat på ett litet inrikes sorgbrev, 12 öre Ringtyp 14
(F.21) via PKXP nr 7 UPP till Kil.
Härnösand POB 1, 15-7-1939 Prakt stämpel (F.321C). Postal 175 kr.
500
250
200
100
Jämtlands Län
Lot med 137 stämplar Ringtyp-modernt.
Lot med Z-län, 187 ex från Ringtyp-modernt. Bla Enafors, Gefsjön och Undersåker
på Ringtyp och Gåxsjö på Oscar. Blandad kvalitet.
300
300
Västerbottens Län
Gunnarn POB 2, 5.7.1954 på 60 öre tre kronor (F.286) med ngt kort tand. Postal
1.200 kr.
Lot med AC-län, 182 ex från Ringtyp-modernt. Bla Nyåker på Ringtyp. Malgomej,
Myrheden, Siksjöhöjden på Oscar och Lomselen(äs) Nst 58 på profil vänster.
Blandad kvalitet.
400
300
Norrbottens Län
905
D
906
A
907
908
C
A
909
910
911
D
A
A
912
913
A
C
914
915
C
A
916
E
917
A
918
919
C
C
Br
920
A
O
921
A
O
Br
Br
Samling Norrbottens län med ca 1550 stämplar (Ca 400 Ringtyp/Oscar) från
Läsbara till LYX på visirblad.
Brev sänt ofrankerat från Wäderstad 15.11.1881 till Reynolds ILL, USA. Lösenbelagt
och frankerat med 10 cent. Ankomststämplat.
Lot med 80 stämplar Vapen-Modernt.
10 öre (F.82) Praktstämplat Norra Vi, 7.12.1915 på vykort till USA, returnerat.
800
400
200
100
Järnvägsstämplar
Br
Br
Br
Br
Visiralbum med drygt 400 järnvägsstämplar + lite Ångbåt från Ringtyp-1970 talet.
12 öre vapenbrev med vacker stämpel Södra St.Banan 13.9.1864. Bra kvalitet.
Lot med 2 brev 12 öre vapentyp: W.S.B. 19.10.1867 på litet och vackert brev samt
Ö.S.B. 22.6.1869 (lite överflödsfärg) med sidostämpel PKXP Nr 1, samma datum.
Mycket vacker stämpel PKXP Nr 1, 28.11.1870 på 12 öre vapenbrev.
Gott Nytt Årskort (ej vykort) med interiör av postkupé 218 linjen Skövde-Karlsborg
med bild av postiljon Gustaf Svensson (född 1866) 1917.
Affisch 1909 med uppgift om Postkupébefordringen i Västra Postdistriktet.
PLK 390 7-4-1903 på 10 öre (F.54) vykort från Stockholm till Finland. LYX.
Ankomststämplad.
800
400
300
150
150
150
100
Övriga stämplar
O/Br
Samling Postterminalstämplar delvis monterad i 2 album med även 1000-tals klipp
och ca 200 brev + 2 album med välgörenhetsetiketter sorterade efter landskap.
Ångbåts PXP No 77, 1922 (Postal 400 kr) vackert stpl på 4 st automatklippta
bandmärken bla 15 öre GV en face (F.150) med delar av 3 märken. Ovanligt.
P.S.-Kuvert stämplad PKXP nr 8A, 14-10-1891 med svår RÖD rek.stämpel.
Lot med 56 udda stämplar från Ringtyp-1940 talet. Korkstämplar, Från Utlandet, Fra
Sverige, Postens Express etc.
Mycket vacker stämpel typ XIV på klipp. Örlögspost Oscar II 18.maj.1934,
avstämplad tidigt första året.
10 öre Oscar med Prakt stämpel Ångbåts PXP N.60, 3.3.1898.
400
300
250
200
150
100
922
A
O
923
D
2 välfyllda visiralbum med drygt 4500 vackra stämplar Ringtyp-modernt, från läsbara
till LYX. Allt från enklare märken till bättre parkombinationer och högvalörer, del av
äldre prissatt och länsindelat handlarlager. Rekommenderas.
924
D
925
D
Album med 3560 olika stämplar på Gustav V profil höger, mest bra kvalitet från
Läsbart till LYX. Måste ses.
Visiralbum Ringtyp-50 talet med ca 1500 märken tidigare prismärkta mellan 20-75 kr
och inköpta de senaste 10 åren. Inga svårare orter men många vackra exemplar.
Bör ses !
926
E
O
Intressant låda med stor mängd Oscar i cigarrlådor, pegamynkuvert och på visirkort.
Ask med 750 olika orter, ask boktryck, ask med läsbara-prakt/lyx, järnvägsstpl,
mycket sorterat länsvis i kuvert, bättre orter inemellan. En låda som
rekommenderas.
927
E
O
Välfylld låda med stämplar Ringtyp-modernt i 2 insticksalbum A-Ö ca 1.500 st, 3
ytterligare album med prydliga stpl. Även många askar med 10.000 tals märken
läsbara stpl + lösa kuvert med utvalda bättre ex. Rekommenderas.
928
929
D
D
930
D
931
D
932
933
D
E
934
D
935
936
C
D
937
B
938
D
939
940
D
D
941
942
943
D
F
F
O
O
944
F
O
Lot med stämplar på Gustav V profil höger: ca 5.000 utvalda bättre stämplar i ask
och påse + ytterligare ogenomgånget dublettlager på ca 20.000 märken i
pergamynpåsar. Fyndchanser.
945
F
O
Trevlig låda med i huvudsak klassiskt Sverige från Vapen-medaljong, ca 10.000
märken i cigarraskar och pergamynkuvet + ngr visirkort, mycket stämplar och vackra
märken.
946
D
947
D
948
949
D
D
950
F
20 öre Gustav V 85 år (F.344B) singel på inrikes brev Praktstämplad Postdirektionen
ÖD 16-6-1943.
100
Ortstämplar samlingar
Br/O
O
Visiralbum med drygt 1400 stämplar på Oscar från läsbara till Prakt.
Visirblad med ca 1.280 olika stämplar på Oscar från A-Ö. Katalogvärde över 43.000
kr. Något blandad kvalitet med en hel del vackra exemplar.
Album med drygt 370 utvalda (mest Prakt/Lyx) stämplar från Vapen till 1990 talet.
Bra kvalitet.
Visiralbum med drygt 1000 stämplar på Oscar från läsbara till Prakt/Lyx, sorterade i
länsordning.
Album med 892 st Ringtypsmärken, flertalet Prakt/lyx sorterat efter valör.
Lot med drygt 500 sistadags/moderna Prakt/Lyx stämplar på brev och kort samt ca
2.800 ortstämplar från läsbara till praktexemplar i album och löst i cigarrlåda.
Visiralbum med ca 900 st olika stämplar på Oscar, sorterat från A-Ö från läsbara till
Prakt.
Lot med 153 utvalda Prakt/Lyx stpl 1900-1970 talet. Mycket bra märkeskvalitet.
Insticksalbum med drygt 2000 st Tre kronor märken med genomgående rätvända
stämplar. Mycket småorter, blandad kvalitet.
Mycket intressant låda med ca 3-4000 lösa stämplar från Klassiskt-1950 talet.
Blandad kvalitet men stora fyndchanser. Lågt utrop.
Visiralbum Oscar-1970 talet med ca 2.450 märken i blandad kvalitet. Inga svårare
orter men många vackra exemplar.
Album med ca 1000 Oscarsmärken, från läsbara till Lyx, sorterade i länsordning.
Lot 60 stämplar med höga Postal värden men i mycket blandad kvalitet. Totalt
Postal över 20.000 kr. Även lot med ca 300 st F.179 med flera mindre orter i läsbar
kvalitet.
Tjock insticksbok med ca 2.800 ortstämplar från läsbara till Prakt på Vapen-modernt.
Lot med ca 20-30.000 stämplar på Tre kronor, många vackra exemplar.
Lot med stämplar på Gustav VI Adolf: Visirblad med 1.400 stpl på 1.100 olika orter
samt ask med utvalda stämplar ca 2.000 st + pergamynpåsar med ca 15.000
märken.
2 visiralbum med ca 4300 märken i blandad kvalitet från Vapen till Modernt,
sorterade länsvis. Inga "svåra" orter men här och där finns riktigt vackra exemplar.
Visiralbum med ca 1.000 stämplar sorterade länsvis. Blandad kvalitet från läsbara till
Prakt stämplar.
Visiralbum med drygt 600 stpl enbart på Gustav VI Adolf, från läsbara till Prakt.
Visiralbum Vapen-modernt med drygt 3.000 märken i blandad kvalitet från läsbart till
Prakt, bör ses.
Välfylld låda med kanske 50.000 st tvättade svenska frimärken av mest äldre typ,
ser mycket bra ut med en hel del vackra stämplar. Blandad kvalitet med ett försiktigt
utrop.
6000
3500
3500
3000
3000
2600
2500
2200
2000
2000
1900
1800
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1400
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1000
Ex. 935 1.500
Ex. 948 1.200
Ex. 967 500
978 100
Ex. 976 700
977 100
Ex. 974 3.000
980 100
984 100
988 100
989 100
990 100
951
952
D
C
953
B
954
D
955
956
D
F
957
E
958
D
959
D
960
F
961
E
962
D
963
F
964
965
966
967
C
C
C
C
968
D
969
D
970
C
971
972
973
C
D
C
O
O
O
8 visirblad med ca 400 vackert stämplade märken ca 1910-1940.
Lot med 214 stämplar från Liggande lejon-modernt i allt från läsbart till Lyx kvalitet,
även en del bättre märken inemellan. Bla 32 st Vapentyp och 66 st ringtyp.
Litet album med 92 vackra stämplar från Ringtyp-bandmärken, mycket ringtyp bla
Läckö på Oscar ochHofgården på 2-färgad siffertyp. inklusive några varianter.
Lot med 900 olika stämplar A-Ö i insticksalbum, samt litet album med 120 jvg stpl,
10 urvalshäften Sverige 1858-2000 talet med en del vackert stämplat, även
pergamynpåsar med 10 öre Oscar Bok/koppartryck sorterat efter datum fr 1886.
Blandad kvalitet.
3 insticksalbum med ca 2.500 ortstämplar från läsbara-Prakt på Ringtyp-modernt.
Välfylld låda med Stämplar, Gammalt-nytt, bättre märken, buntar mm. Allt i blandad
kvalitet.
4 album med postens samlarblad 1998-2010, de flesta märken med prakt/lyx
stämplar Göteborg.
Samling Sverige 1983-1993 samtliga ca 450 olika, singlar eller par, Prakt/Lyx
stämplade Åled.
2 album och 13 visirblad med ca 1000 ortstämplar 1930-50 talet, varav ca 400 på
klipp. Bla Gustav V 85 år 2 BB-par stämplade 1943.
Trevlig och genuin lot med 206 st 100-buntar, troligen lagda runt 1950. varav 35 st
Oscar och 30 st Medaljong, resten Bandmärken-1940 talet.
Välfylld med 14 album och mindre lådor. Mest Sverige med mycket välstämplat från
Ringtyp-modernt även lite Tyskland-Germania utgåvan samt lite övriga världen.
Lot med ca 650 stämplar 1900-1980 talet, från läsbara till Prakt i blandad
märkeskvalitet.
Låda med uppskattningsvis 5.000 enkelklipp med utvalda bra stämplar, mängder
med småorter med bra chans till stämpelfynd. Även en låda med utklippta
stämpelavtryck. Lågt utrop.
Liten lot med 29 Prakt/lyx stämplar 1890-1983.
Lot med 315 Oscar stämplar. De flesta Prakt/lyx. Blandad kvalitet.
Litet album med 26 st utvalda Prakt/Lyx stämplar på bandmärken 1920-40 talet.
4 visirblad med 123 LYX stämplar från Oscar, bla 27 öre medaljong lyx Ludvika
2.5.1919 (kht) men mest modernt med 34 parkomb. och fyrblock.
Lot 7 visirblad med drygt 270 stämplar Oscar-1980 talet, varav drygt 20 på klipp, från
läsbara till Prakt/Lyx. Några bättre orter: Bergslund på Oscar, Norrbyvallda och
Refvingeby på två-färgad siffertyp samt Höckgården på Tj.9.
2 insticksalbum med stämplar sorterade länsvis från Oscar till modernt. Drygt 500
stämplar i varierande kvalitet.
Lot med 62 LYX stämplade parkombinationer, bla 6 gutter-par de flesta från 1980/90talet.
Lot med 180 st Normalstämpel 58 på klipp, många små orter.
Insticksalbum + en del lösa visirblad med läsbara stämplar från Ringtyp-modernt.
Lot med 24 utvalda stämplar de flesta på Ringtyp/Oscar.
1000
900
900
900
900
800
800
800
800
600
500
500
500
500
500
500
500
500
400
300
200
200
150
Vykort
Bohuslän
974
F
975
976
B
F
977
978
A
A
979
B
980
A
Br
Br
Omfattande samling (Ex. Bengt Lundin) med ca 1.100 vykort Ljungskile/Lyckorna
med omnejd, alla av äldre formatet och med tidigare inköpspris noterade (totalt
12.300 kr).
Lot med ca 340 vykort Bohuslän, alla av äldre formatet.
Lot med 270 vykort Uddevalla/Gustafsberg (inga Gustafsbergsvägen), alla av äldre
format.
Parti af Fjällbacka med gatuvy. Ofr kv. 9.
Marstrand Hamnparti med ångbåten Marstrand. Ofr, kv 7.
3000
700
700
100
100
Dalarna
Lot med 189 vykort Dalarna, alla av äldre format många Ludvika, Leksand, Borlänge
och Älvdalen.
300
Dalsland
Vintervy: Ed. Jernvägsstationen och Hotellen. 5 öre Oscar (skadat) Ed 24.12.1906.
Något fläckigt.
Gotland
100
Gotland
981
982
983
984
D
B
B
A
Br
Br
985
986
D
F
987
988
989
B
A
A
990
A
991
A
992
A
993
A
994
B
995
A
996
997
A
A
998
A
Grüss aus från Boden med 3-bildsvy. Fr. Boden 10.10.1901. Kv. 8.
999
B
Lot med 79 vykort Örebro, alla av äldre format.
Gotland: Vykortsalbum med 64 äldre vykort 1900-1930 från Gotland.
Gotland: Lot med ca 75 vykort 1900-50 talet.
Lot med 92 vykort Gotland, alla av äldre format.
Wisby med ringmuren och St.olof: vykort Anna Palm i Grüss aus stil Visby 7.9.1899.
Kv.7.
300
250
200
100
Halland
Album Halland med drygt 170 st vykort av äldre formatet, mycket Varberg.
Lot med 290 vykort Halland, alla av äldre formatet + 170 st likadana A6 kort
Trönninge.
Lot med 118 vykort, varav 66 av äldre format.
Varberg. Stenbrotten och fästningen, foto Rud.M.Bardach, Malmö 1906. Ofr, kv.10
Privattaget oanvänt vykort "De fyra årstiderna af Zach. Topelius, Tablå vid basar i
Falkenberg anno 1903". Kv 8.
700
600
150
100
100
Hälsingland
Ramsjö järnvägsstation med bangård "Cardells foto Järvsö". Fr. Ramsjö 14.7.1950.
Kv. 9.
Ofr vykort med Postiljon 130 med postväska "Hälsning från Ljusdal". Kv 8.
100
100
Jämtland
Grüss aus från Östersund med 3-bildsvy. Ofr.plundrat. Obetydlig fläck på baksidan.
Kv. 7
150
Lappland
Br
Vykort Stordalens Järnvägsstation (kv.8) frankerad med 5 öre Oscar samt
välgörenhetsmärke, bägge tydligt stämplade Stordalen 15.1.1906. Postal 400 kr.
Lot med 140 vykort Lappland + 29 st Sundsvall, alla av äldre formatet. Även 53 st
STF kort i A6 format från Norrland.
Grüss aus från Gellivare med 3-bildsvy. Ofr. Kv. 7.
400
400
100
Medelpad
Grüss aus från Sundsvall med 5-bildsvy. Fr. PKXP No 63B, 12.8.1898. Kv. 8.
Grüss aus från Sundsvall med 5-bildsvy. Fr. Sundsvall 26.X.18XX. Kv. 7 med liten
fläck i nedre högra hörnet.
200
100
Norrbotten
150
Närke
100
Skåne
1000 D
1001 F
1002 A
1003 A
1004 A
1005 A
2 album Skåne med ca 225 vykort, mest äldre formatet.
Lot med 260 vykort Skåne, alla av äldre formatet. Mest Helsingborg, Landskrona och
Falsterbo + 68 st likadana A6 kort Grevie.
Helsning från Christianstad. Fräscht och vackert vykort i Grüss-aus stil. Kristianstad
1.1.1896.
Skåne: Helsingborg, stpl PLK 156 20.2.1901 "Helsning från Helsingborg" färgkort.
K8/fr
Hälsning från Vinslöf, ofr. Brevbärare med väska i 3D. Vackert. Kv.8.
Studiofotografi S.Sörensen, Malmö med jaktmotiv: Tre jägare stoltserar med sina
hundar och nedlagt byte: Hare, rådjur och tjäder. Anteckning på baksidan. Anton
Andersson, Södrahult och Lanthandlaren Olof Möller, Oderljunga.
1006 A
Privattaget vykort Oderljunga telefonstation. Ofr med anteckning på baksidan
"Utanför Hilda Möllers telefonstation, Iwan Holmquist med cykel. Kv. 8.
1007 F
1008 A
Lot med 430 vykort Småland, alla av äldre formatet.
Grüss aus kort från Jönköping med 5-bildsvy. Fr. Sandsjö 26.2.1899 till Tyskland.
Kv. 8.
Lot med 114 vykort, varav 47 av äldre format inkl. ngr fotografier.
800
400
200
150
100
100
100
Småland
1009 B
700
200
150
991
100
997 100
992 150
993 400
995 100
996 200
998 150
1002 200
1004
100
1005 100
1012 100
1003 150
1006 100
1008 200
1010 100
1011 100
1013 100
1016 100
1017 100
1032 150
1033 150
1030 200
1035 100
1037 100
1038 100
1039 100
1010 A
Öfverums Bruk med infälld bild av järnvägsstationen. Fr. PKXP No 22, 30.5.1902. Kv
7.
Högsby. Med vy av järnvägsstation och tåg. Fr. PKXP No 22 x, 6.7.1902. Kv. 8.
Vykort i Gruss aus stil 1903 "Vy från Landeryd" järnvägsstation med ånglok.
Frankerat. Brutet hörn, i övrigt mycket bra kvalitet.
Torsås Järnvägsstation med flera tåg på bangård. Kalmar 26.12.1908. Kv 9.
1011 A
1012 A
1013 A
100
100
100
100
Södermanland
1014 B
Lot med 330 vykort Södermanland inkl. Stockholms förorter och skärgård, alla av
äldre formatet.
1015 B
1016 A
1017 A
Lot med 120 vykort Uppland, alla av äldre formatet + 38 st likadana A6 kort Vindö.
Vy utan text. Tierps jernvägsstation. Fr. Tierp 23.2.1902. Kv. 6.
Grüss aus kort från Stockholmsutställningen 1897 med Prippska Terrassen. Fr.
Kupolen Lbr 20.9.1897. Ej sänt. Kv. 9.
400
Uppland
200
100
100
Västergötland
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
F
F
F
B
B
B
B
Br
1025
1026
1027
1028
1029
1030
B
B
B
D
B
A
Br
Br
1031
1032
1033
1034
B
A
A
B
Br
1035
1036
1037
1038
1039
1040
A
A
A
A
A
A
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Lot med drygt 300 vykort Göteborg 1900-50 talet, många äldre.
Lot med drygt 420 vykort Göteborg, flera bättre och alla av äldre format.
Lot med ca 115 vykort från Lidköping samt 48 st Mariestad, många äldre.
Lot med drygt 120 vykort Skara 1900-50 talet, många äldre.
Lot med drygt 100 vykort Göteborg 1900-50 talet, flera äldre.
Lot med drygt 80 vykort Borås 1900-50 talet.
Lot med 28 vykort från Hjo samt 59 st från Karlsborg, alla 1900-50 talet, många
äldre.
Lot med drygt 80 vykort Borås 1900-50 talet.
Lot med drygt 80 vykort Älvsborgs Län 1900-50 talet.
Långedrag, lot med 26 olika vykort av äldre formatet.
Vykortsalbum med 130 moderna vykort 1960-80 talet, med Göteborgs motiv.
Lot med drygt 45 vykort från Trollhättan 1900-50 talet.
Borås, tre olika kort stadsvyer: Vesterbro, Stora torget, Varnbadhuset och Viskan.
Alla från samma serie och förlag: Granbergs Konstindustri AB. Ofr, genomgående
bra kvalitet.
Lot med 56 vykort i äldre formatet. Mycket Bengtsfors, bra kvalitet.
Grüss aus från Skara med 4-bildsvy. Fr. PKXP No 57B, 11.8.1899. Kv. 9.
Göteborg, snöbollskort Domkyrkan. Ofr. Kv. 8.
Lot med 96 vykort Västergötland, alla av äldre format med många Skara, Skövde
och Vänersborg.
Karlsborg. Järnvägsstationen med tåg Karlsborg 12.8.1907. Kv 8.
2 lika vykort Karlsborg. Järnvägsstationen med tåg. Ofr. Kv. 9.
Privattaget fotografi (ej vykort) av Postkontoret i Borås 1907, postsorteringen.
Tidaholm. Järnvägsstationen (brevlådor) och ånglok med rökpelare. Ofr. Kv 9.
Kållered, Ernst Larssen, Speceri- & Diversehandel. Fr. Göteborg 20.10.1914. Kv 8.
Oanvänt vykort Järnvägsstationen Agnesberg med tåg. Kv.8
1200
900
600
450
350
300
300
300
300
300
250
200
200
150
150
150
150
100
100
100
100
100
100
Värmland
1041 B
Lot med 160 vykort Värmland, alla av äldre format.
1042 B
1043 A
1044 A
Lot med 125 vykort Västmanland, alla av äldre format.
Grüss aus från Köping med 4-bildsvy. Ofr. Kv. 7.
Västmanland: 5 öre Oscar på Privattaget vykort Hallstahammar (Vintervy) 1.1.1901
till London via Trelleborg-Sassnitz. Lösenstpl 1 1/2 d. Hörnveck, riss.
Västmanland: Brefkort (bKe10) från Spannarboda 23.6.1902 till Halmstad, sänt i
retur. Handmålad signerad kolteckning på vysidan "Nya Dammen, Rockhammar,
Sällinge".
300
Västmanland
1045 A
200
100
100
100
Östergötland
1046 F
1047 B
Lot med ca 300 vykort Östergötland, alla av äldre formatet. Ungefär hälften
Söderköping, Norrköping och Linköping.
Lot med 128 vykort, varav 54 av äldre format.
500
200
1048 A
1049 A
Linköping sedt från Tannefors. Fr. Linköping 1.10.1901. Kv. 8.
Östergötland: 3-bilds vykort Linköping stämplat 12.9.1900. Vackert kort Kv.9
100
100
Övriga vykort
1050 D
Br
1051 F
Br
1052 F
1053 G
Br
Br
1054 D
1055 D
1056 C
Br
Br
1057
1058
1059
1060
1061
A
A
D
A
C
Br
Br
Br
1062 A
1063 D
Br
1064 A
1065 A
Br
1066 C
1067 A
Br
1068 A
1069 A
Äldre brefkortsalbum med Jac Edgren kort alla från nr 10-177 + 5 skottårskort.
Blandad kvalitet. Förteckning medföljer.
Lot med drygt 400 st signerade och gratulationskort 1900-modernt, många äldre och
vackra kort.
Lot med drygt 220 gratulationskort 1900-20 talet med relief motiv.
Flyttlåda med ca 5-6000 vykort mest 1950-modernt med mycket motiv: Bil,
motorcykel, cykel, hästkärra, barn, folkdräkt, hotell, restaurang, kyrkor, inkl. ca 900
Svenska Jul & Påsk kort.
Album med 180 moderna julkort signerade L.C.-Lars Carlsson.
Vykortsalbum med 200 moderna julkort 1960-80 talet, signerade Jenny Nyström.
Lot med 36 oanvända vykort 1920-1940 med topless/nakna kvinnor mest från
Algeriet/Tunisien.
Mekaniskt vykort i underbar kvalitet. Liten flicka suddar på svarta tavlan. K9/ofr.
Lot med 13 olika oanvända Vykort 91:an Karlsson. K9/ofr.
Album med 46 svenska reklamkuvert och kort 1890-1925 + två fotografier ca 1900.
PT kort D 27 "Den som spar han har" Fr. Stockholm 26.8.1959.
PT kort D 49a "Vill ni ha en liten present av Postbanken" med illustration av Ilon
Wikland/Astrid Lindgren. Mycket svårt kort.
5 olika färgglada tecknade kort från Dansgruppen LADA:s föreställning på Carnegie
Hall, New York 1919.
Välbevarat Brefkortsalbum 1905 med Oscar II på omslaget. Fylld med 96 st påsk,
nyårs och gratulationskort från tiden.
PT kort Ö1 "Morgon vid träpiren i Göteborg", Fr. Göteborg 9.6.1946
Lot med två vykort laguppställningar: IF Tre Stjärnor, Örkelljunga Ofr och Åhus IF,
Fr. Åhus 1.10.1907.
Lot med 17 vykort, ngr dubletter (7 st fr) signerade Caramba.
2 olika Expressen humoristiska reklamkort ca 1960 med nakna kvinnor, ett kort med
hörnveck.
Tysk-Österrikiska invalider under (tåg) transporten genom Sverige 1915. Fr. PKXP
No 82B, 23.4.1918. Kv. 8.
Vykort sänt lokalt Falkenberg 31.12.1903. Röd brevlåda no: 17 med möjlighet att
"posta" små brev, mottagaren klipper upp kortet i överkant och tömmer brevlådan.
Roligt kort.
1070 A
12 olika fotovyer (ej vykort) från Stockholmsutställningen 1930. Ovanliga.
1071 E
Trevlig och genuin samling med ca 1.700 Svenska vykort av gamla formatet i 9 st
äldre och nyare album. Massor av bättre kort, drygt 90 % topografiskt.
Rekommenderas.
2500
800
700
600
350
300
300
300
300
250
200
200
200
200
150
150
150
100
100
100
100
Vykortsposter Sverige
1072 G
Br
En fullproppad flyttkartong med Bengt Adickes samlade abonnemang 1995-2010 av
moderna vykort i 13 tjocka pärmar. Massor av olika motiv och roliga kort, många
med små upplagor. Mycket att gå igenom. Rekommenderas.
1073 D
Br
Samling 75 brev, specialstämplar och vykort Svenska Amerikalinjen i specialalbum.
Flera ovanliga vykort.
Välfyllt album med ca 350 vykort av äldre formatet mest svenska fartyg, ca 100
krigsfartyg, 60 med äldre fartygsmodeller, ca 160 med bl. fartyg, SAL etc men även
ca 40 privattagna foton, bla olycka Hårsfjärden, flera med förklarande text. Ovanlig
samling.
1074 D
1075 F
Br
1076 D
Br
1077 D
1078 F
1079 C
Br
Br
1080 D
Br
Låda med drygt 500 vykort av äldre formatet 1890-1940. Mest topografiskt men lite
gratulation inemellan. Flera bättre kort.
Två välfyllda album med drygt 600 äldre påsk & julkort, även övrig gratulation,
signaturer och kungligheter. Många trevliga kort.
Album med 185 vykort Oscar-1950 talet, övervägande topografi mycket
Västergötland och Halland, en del privattagna.
Låda med ca 900 (mest) topografiska kort med ca 200 av äldre formatet.
Lot med 15 vykort med järnvägsmotiv 1905-1960 talet, varav 10 st Järnvägsstationer
bla: Grimsås, Järna, Backe, Carlberg, Umeå, Olofstorp, Torsby, Hallsberg och
Sollefteå.
Vykortsalbum med ca 200 äldre vykort med topografi kyrkor.
6500
2400
1400
1200
1000
800
600
600
500
500
Ex. 1019 900
1040 100
1043 100
1045
100
1044 100
1060
200
1048 100
1049 100
1061
200
1064 150
1067 100
1069
100
1062 200
1068 100
1065 150
Alla singelobjekt och mindre poster finns avbildade på vår hemsida
www.swedishstampauctions.com
Ex. 1071 6.500
Ex. 1079 500
Ex. 1097 300
1081 D
1082 D
1083 F
Br
Br
1084 F
1085 D
Br
1086 D
1087 D
1088 F
Br
Br
1089 B
1090 B
Br
1091 D
1092 D
Br
Br
1093 D
1094 D
1095 B
Br
Br
1096 B
1097 F
Br
1098 C
Br
1099 B
1100 D
1101 B
Br
3 vykortsalbum med ca 360 topografiska vykort 1960-80 talet, flera lite bättre.
Album med 130 vykort Svenska folkdräkter 1900-40 talet.
Lot med drygt 380 vykort av Skådespelare och författare ca 1900-1940 från hela
världen, viss dubblering.
Lot med 444 vykort, mest äldre formatet med olika motiv ex. Tåg/Färjor (foto),
Serviser (48 st) Segling, Katt/Hund/Fåglar, Kvinnor och Vistexter (30 st).
Lot 18 vykort med järnvägsmotiv 1900-50. bla gruslastning vid Österäng,
Järnvägsstationer: Falsterbo, Bräcke, Wårgårda, Nol, Nygård, Alvesta, Växjö,
Mölnlycke, Älvängen, Partille samt två Norska vykort med jernbanestpl. Bok 1962,
om Västra Stambanan.
3 vykortsalbum med topografiska vykort, 240 äldre + 145 moderna.
Album med ca 200 vykort Kyrkor 1900-50 talet med många äldre.
Lot med ca 290 Gratulation/Jul/Påsk/Skämt kort bla Nerman (27) Bertil A (44) och
Jac Edgren (24) mest av äldre format.
Lot med 178 vykort, 160 st äldre topografiska från hela sverige.
Lot med 113 vykort de flesta i äldre formatet, varav 34 Danmark och 10 övr. världen.
Trevlig post med flera bättre kort
2 album med ca 180 moderna vykort med svenska folkdräkter.
Pärm med ca 400 topografiska vykort 1910-1980 talet. Mycket Stockholm,
Trollhättan men även från övriga landet.
Album med 200 vykort Jenny Nyström, varav 185 moderna A6 och 15 äldre.
Album med ca 200 vykort signerade Eric Forsman.
Lot med drygt 100 vykort ca 1900-1940 talet, mest Svenska Kungligheter + 30 st
militärer.
Lot med 125 vykort, mest topografi i äldre format.
Låda med drygt 300 vykort, mest topografiskt Sverige, mycket Örebro, Jämtland
men även ngt gratulation och utlandet.
Lot med 24 utvalda vykort i bra kvalitet, de flesta runt 1910 från Göteborg, Götene,
Skövde, Jönköping och Borås.
Lot med 94 vykort i äldre formatet, alla i bra kvalitet.
Album med 125 vykort av Aina Stenberg i bra kvalitet, varav ca 80 småkort.
Lot med 53 vykort 1960-80 talet med POP-grupper.
500
500
500
500
500
450
400
400
400
400
350
350
300
300
300
300
300
250
250
200
150
Vykortsposter Övriga världen
1102 F
Lot with over 1.000 postcards 1890s-1940s from all world ie France, Germany,
England, Italy, Belgium, Switzerland, Austria, Southamerica and USA with several
better cards inbetween. Please inspect.
1103 E
Br
Låda med ca 1000 vykort sorterade i pärmar, 1 pärm Topografi hela världen, resten
är fördelat på motiv: Kungligheter, Bilar, Motorcycklar, Kända personer. Några äldre
men mest 1960-modernt.
1104 E
Br
1105 B
1106 E
Br
Br
Välfylld låda med vykort drygt 1.000 st USA och 2.000 st Ryssland/Baltiska stater
från 1905 men huvuddelen 1960-modernt. Flera intressanta kort.
Lot med 68 Liebig kort samt ca 60 diverse gratulationskort av äldre modell.
Välfylld låda med ca 3.000 st mest A6 topografiska vykort från hela världen.
900
700
600
500
300
Norge
1107 C
POLAR Rare 4 page letter from Fridtjof Nansen sent from Lysaker february 12 1903
to G. Roaen. The signature has earlier been cut from the letter but can easily be
reattached. Interesting item.
1108 A
O
1109 A
O
1110 A
1111 A
Br
Br
1112 A
1113 C
Br
Br
1114 A
Br
Posthorn 5 öre, 20 mm (F. 51 v1). 3 olika färger med variant v1: 5:an som liknar ett
"S". Facit totalt 9.000 kr.
Posthorn 12 öre matt olivgrön (F. 41) med lätt sidvänd stämpel 11.10.1884. Facit
Prakt 6.000 kr.
REK Fdc 7-6-1946 med komplett serie Haakon VII (F.352-55) till Sverige.
Förfilatelibrev från Norge den 4-12-1840 till Frankrike via Strömstad, Hamburg till
ankomst Bordeaux. fransk lösenstpl "14" samt rakstämpel "CPR3".
5+5 öre Helsak (Brevkort 12 + F. 24 plåt 3) Bergen 2.1.1883 till Belgien, ank. stpl.
Lyxtelegram med fartyg/ fullriggare (Lx 5) och ytterkuvert, frankerat med 25 öre och
avstämplat Arendal 10.12.1949.
20 öre Lejontyp 1 (F. 127) på telegram från Kristiania stämplat vid ankomst till Skien
23-6-1923.
2200
1000
800
500
400
400
400
350
1115 A
Br
1116 F
1117 A
1118 A
1119 A
O
**
Br
1120 A
O
1121 A
Br
1122 A
Br
1123 A
Br
1124 A
1125 A
O
Br
1126 A
1127 A
6 öre helsak (Ringström 8) från Kjobenhavn 12.6.1883 till Norge, transit Sverige
PKXP 52 och 19 adressat okänd varpå åter Danmark med tidig norsk "RETOUR"
stämpel.
Miniatyrbil nr 1, Ford Transit 1965 utgiven i 1.536 exemplar. Perfekt kondition i
originalförpackning. Eftersökt.
3-strip Oscar 8 skilling (F. 5) lätt stämplat Drammen 11.10.1861.
2x5 öre Vattenfall Blå essay 1914 med arkmarginal och riktkors.
10 öre (F.119) singel på firmakuvert G.C.Rieber & Co till Tyskland från Bergen
14.6.1926. Märket med Perfin "Rr.".
10 öre gulgrön (F.107) med vertikalt genomgående "dragspel", pappersveck innan
tryckning.
20+5 öre (F.103+111) på vykort från Stavanger 9-12-1921 till USA. Delivery delayed,
address incomplete.
10+20 öre (F.213+216) på vackert reklambrev från Oslo 7-2-1941 till Tyskland med
censur.
3 öre lokal helsak stämplad Bergen 12-3-1896 med reklam på baksidan "Det
Bergenske og Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab".
Trondhjems Bypost, 2 öre LYX stämplat 29-SEP-1899.
6x5 öre (F.104) Posthorn på vykort från Gudvang 18-7-1925 till England,
ankomststämplad och sedan eftersänt till Irland.
Hilsen fra Sulitelma (Furulund, Lerfossen). Fräscht och vackert vykort i Grüss-aus
stil med unionsflaggan, till Sverige 1902.
Vykort Koppang Jernbanestation 17.7.1916 i bra kvalitet till Sverige.
300
300
250
200
200
150
150
150
150
150
100
150
100
Norge Samlingar & poster
1128 D
**/*
1129 D
**/*/O
1130 E
O/**
1131 B
1132 D
**
**/*
1133 D
1134 F
1135 D
O
**
O/**/*
1136 D
1137 B
1138 B
**
Br
Br
1139 B
Br
1140 B
1141 D
Br
**
Lot med ca 170 st A6 vykort 1960-80 talet, en del svart/vita.
2 Leuchtturm helarksmappar med mest Norge, Nominal NOK 779. Men även andra
länder: USA, Tyskland, Danmark, Finland (F.287, Variant-rök vid planets ända),
Färöarna, Senegal, Palestina etc.
1142 E
O
1143 E
O
Låda med ca 6 kg klipp från 1960-70 talet inkl. 4 originalkartonger kilovara, öppnade
av inlämnaren för kontroll, men garanterat ogenomgångna.
Handbok över Norges Frimerker 1855-1955 i två kompletta band med nytrycken,
blekta ryggar. + förseglad kilovara 1971.
Lot med 58 vykort Norge och 53 Danmark av äldre formatet, de flesta topografiska i
blandad kvalitet.
Postens OL-bok 1994. Vacker specialutgåva komplett med frimärken utgivna iför OS
i Lillehammer. Även specialpärm "VM på ski 1997" med ca 30 objekt.
1144 B
1145 D
Norge 1857-2009 i två Safe album med kassett. Bla F9, 8 skill (*) räknad som
ostämplad. Katalogvärde 70.000 kr ++ samt hög nominal de senare åren.
Leuchtturm album 1910-1999, nästan komplett ** 1960-1999. I början glest besatt
och en del o/ blandat med *. En del bättre tidiga märken men högst värde på de
moderna utgåvorna.
5 album Norge 1937-2000, huvudsamling i 2 album, 1 album tjänste och 2 album
dubletter. Mest O men också Nominal för drygt NOK 3.500.
Lot med 98 häften mest 1980-2000 talet. Nominal NOK 4.000.
Samling Norge 1909-1995 i Gripen album med egenmonterade fickor. Högt
nominalvärde de senare åren.
2 Estettalbum 1920-1992 med stämplat innehåll. Facit (enl.inl.) 12.500 kr.
Låda med Norska årsatser och häften-1995. Nominal drygt NOK 1.600
Leuchtturm album med fickor 1855-1983, glest besatt i början, från 1970 mest ** +
några lösa blad med häften/block.
Samling Norge på KABE blad 1986-1995. Nominal 1.400 NOK.
Lot med 125 vykort A6, varav 15 st sv/v och 24 st av äldre format.
Lot med 125 vykort A6 (2 st större), varav 11 st sv/v och 23 st av äldre format + litet
album A6.
Äldre brefkortsalbum 1900-1930 med ca 100 vykort, alla fästa i albumet på ena
kortsidan + 27 övriga vykort samt några helsaker/brev. Flera bättre kort med bla
järnvägsvyer.
7000
1600
1600
1500
1200
900
600
600
500
500
500
500
450
400
400
300
300
300
Danmark
1146 C
Br
1147 A
**
Lot med 5 förfilatelibrev från Norge 1829-1861 till Tyskland och Frankrike, alla via
Hamburg med lösenant. och olika stämplar. Genomgående mycket bra kvalitet.
Häfte H-9 H.C.Andersen. Facit 3.500 kr.
1100
1000
1108 1.000
1107 2.200
1109 800
1110 500
1120 150
1112 400
1111 400
991
100
1114 350
1115 300
1117 250
1118 200
1126 150
1124 150
1127 100
Ex. 1144 300
Vi tar redan nu emot inlämningar till våra
kommande auktioner i Mars och Augusti.
Kontakta oss omgående:
Telefon: 0708-106803
email: [email protected]
Ex. 1128 7.000
1148 A
Br
"SS-Feldpost" line cancel 1941 and SS-Inf. Ers.-Batl. "Wesstland" on cover to
Copenhagen. Sender: Schwab, A.F. Kriegersvej 3, Kobenhavn. This address is
possibly used for letters from soldiers in germany, delivered open and closed after
censoring.
1149 C
Br
1150 A
Br
Dansk Tidningsbilaga "Tillaeg til Berlingske Politiske og Advertisements-Tidende"
adresserad och frankerad med 4 öre två-färgad (F.39) Köpenhamn 17-1-1899.
20 öre + 5x4 öre Skepp (F.229+238) på postalt återförseglat REK brev från
Köpenhamn 18-9-1935 till Färöarna. Vackert med några veck samt avsaknad av
bakflapp.
1151 A
1152 A
Br
Br
Nordkap serie 1 (F. 181-83 + 197) på REK brev till Tyskland 17.7.1935. Vackert.
20 Pf singel på affärsbrev med innehåll ursprungligen från Perelis Pollak i Prag,
avstämplat i Hamburg 31.5.1878 via agent, sänt till Stavanger med dampskipet
"Lofoten" anteckning på framsidan (även omnämnt i innehåll). Mycket vackert.
1153 A
Br
Brev sänt ofrankerat från Tristan Da Cunha (Lila odaterad stpl) till Danmark,
lösenbelagt med 50 öre (F.L8) Christian X, Köpenhamn 1.5.1930 och vidaresänt till
ny adress i Argentina, ankomststämplad på baksidan, Buenos Aires 24.5.1930.
1154 A
Br
5 olika vykort från krigsfångelägret Hald, Viborg 1917. Alla skriva av Ungersk
(Officer) krigsfånge till samma mottagare i Perstorp, Sverige. Inklusive fotovykort
med kortskrivaren själv avbildad.
1155 A
Br
1156 A
Br
1157 A
Br
1158 A
Br
1159 A
Br
1160 A
Br
1161 A
1162 C
1163 C
Br
Br
Br
1164 A
Br
1165 A
Br
Förfilatelibrev från Assens, Fyn den 16-9-1829 till Norge med skeppsnotering på
framsidan.
Tidningsbanderoll 15 öre Skepp (F.221) singel till Tyskland 30-5-1932 från Belingske
Tidende med "BT" Skyddsperforering.
5 öre helsak från Köpenhamn 28-8-1894 med tilläggsfrankering 39 öre (F.29+53+55)
för porto Express till Tyskland. Ankomststämplad.
Brevomslag utan innehåll med 2x4S i par + 1x4S singel på inrikes brev med
ringstämpel nr 1, Köpenhamn 9/6.
220 öre Paketadresskort (F.90+136+2x161) med postförskott från Köpenhamn 4-91925 till ISLAND.
3 x 5 öre (F.101) på vykort med rakstämpel "Fra Aalborg" via Köpenhamn 21-121937 till Finland.
10+15 öre (F.96+221) brev sänt till Holland ombord SS Simon Bolivar juli 1932.
Lot med 8 Indkasserings-postanvisningar 1921-1942, olika porton och blanketter.
Lot med 13 försändelser från Danmark 1930-1950 talet, bla svensk tullavgift 30 öre
på trycksak.
Blankett nr 43 (1/7 1919) Attest för inköp af frigörelsesmidler. 5 öre Christian X
(F.131) stämplad Aarhus Postkontor daterad 19-4-1920.
2+5+10 öre utan hjärtan (F.99+103+112) på Söndagsbrev vykort från Köpenhamn
15-6-1941 till Vanlöse med postal etikett om att vykortet inte har blivit utdelat på
söndagen.
1166 A
Br
1167 A
1168 A
1169 A
**/*
Br
Br
1170 A
Br
1171 A
Br
1172 C
Br
1173 A
**
1174 A
Br
1175 A
1176 A
O
Br
1177 A
Br
1178 A
Br
Vykort skickat från Krigsfångelägret Hald i Viborg till Sverige. Stämplad
Krigsfangelejr 11-6-1917. Även lila rakstämpel "Krigsfangeforsendelse".
Sammanställning av Christian X på visirkort. Facit 2.690
20 öre inrikes brev från Köpenhamn med röd porto betalt stämpel 15-4-1924.
38 öre REK (F.109+2x325) från Den Danske Brigade i Tyskland 14-8-1947 till
Sverige.
50 öre komplett set Cancerfrimärken (F.243-245) på REK brev från Holbaek 5-81929 till Schweitz.
Trycksaksbanderoll "Utgivarekorsband" från Stockholm till Danmark med div.
censurstämplar samt "Till omdelning". Intressant.
Medlemsblad Dansk Sejlskibsrederi-Förening 15-8-1938 adresserad inrikes och
frankerad med 5 öre utan hjärtan.
27 öre påtryck på 10 öre lila (F.180). Attest Lasse Nielsen-Mycket gott exemplar.
Facit 1.500 kr.
Intressant reseskildring skriven med små bokstäver i blyerts på baksidan av Grüss
aus vykort 1909 "Hilsen fra det Nordlige Norge" med Nordkap, Vardö och Svolvaer.
Vackert vykort i mycket bra kvalitet.
5 öre små siffror (F. 50b) vackert sidvänt stpl Kjobenhavn 24.9. Facit 1.300 kr.
70 öre inrikes Adressebrev från Kjöbenhavn 4.2.1914 frankerad med 35 öre Frederik
VIII samt 35/20 öre påtryck (F. 48).
2x15 öre Skepp (F.227) från Falling 15-11-1938 till Syd-Afrika, vidaresänt till
Rhodesia. Många stämplar.
8 öre inrikes helsak från Köpenhamn ringstämpel 86 med skyddsperforering J.M för
J. Moresco.
900
800
700
500
500
500
500
500
400
400
400
350
350
350
350
350
300
300
300
300
300
250
250
250
250
250
250
250
250
200
200
1149
800
1147
1.000
1148 900
1150 700
1109 800
1151 500
1120 150
1152 500
1153 500
1154
500
1156
400
1187 150
1158 400
1157 400
1161 350
1175 250
1174 250
1164 300
1171 250
1177
200
1216 1.000
1189 150
1176 250
1233 500
1225 800
1230 400
1232 600
1234 500
1235 500
1241 300
1236 400
1242 300
1237 400
1243 300
1257 4.000
1239 400
1244 300
1246 300
1256 7.000
Ex. 1191 9.000
1240 300
1248 250
1179 A
Br
1180 A
Br
1181 A
Br
1182 A
Br
1183 A
Br
1184 A
Br
1185 C
1186 A
**/*
Br
1187 A
1188 A
O
Br
1189 A
Br
1190 A
Br
1191 D
O
1192 D
O/**/*
Blankett nr 43 (28/10 1919) Attest för inköp af frigörelsesmidler. 10 öre Christian X
(F.134) stämplad Randers 2 DEC 1920.
2 x 5 öre Christian X (F.131) på vykort från Beder 6-4-1920 till MALAYA,
ankomststämplad Teluk Anson 12-2-1920.
30 öre Frederik IX (F.359) singel från Köpenhamn 9-10-1956 på skadat men postalt
lagat brev till Sverige. Förseglingstejp samt postal stämpel
6 öre (F. 3x77) inrikes vykort med rakstämpel "Fra Rönne" ankomststämplad
Köpenhamn 25-11-1909.
80 öre Int. Teleunionen (F.457) singel på brev från Nakskov 24-2-1966 till KUWAIT,
Lösen 35 Fils erlagd på baksidan.
5 centimes porto från Frankrike 19-12-1916 till Köpenhamn omdirigerat till Ribe med
postal etikett nr 18a/1912.
Lot Norge bypost 49 märken i singlar och arkdelar Vardö/Vadsö.
8 öre Christian X helsak + 2x10/20 röda korset (F.200) på REK från Esbjerg
15.4.1924 till Sverige. Vertikalt veck.
4 skilling brun (F.4) med goda marginaler och vacker ringstämpel "170".
REK brev Express från Fjaera i Sundhordland 19.6.1980 till Sverige. Mycket vackert
stämplat från en ort med endast 36 hushåll. Ovanligt.
90 öre Adressebrev från Svinninge 15.3.1914 till Köpenhamn frankerad med 20+35
öre Frederik VIII samt 35 öre gul Christian X.
3x15 öre Christian X (F.298) på vykort "Söndagsbrev" från Randers 6-7-1946 till
Köpenhamn.
150
150
150
150
150
150
200
200
150
150
150
100
Danmark Samlingar & poster
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
Samling i tre ESTETT album 1851-2009. Välfyllda album som börjar med nr 1 i
mycket bra kvalitet. Finns luckor bland de dyraste men också bra märken med
dubletter. Facit 125.000 kr.
Samling 1851-2010 i två visiralbum. Mest stämplat från 4 RBS med en del bra
märken, lite ** inemellan. Facit ca 30.000 kr.
E
O/**/* Samling Danmark 1927-1995 i 3 album, mest O men även Nominal för DKK 3.500
inklusive 25 årsatser 1971-94.
D
**/*
Samling Danmark 1895-1995 samt Grönland 1946-1994. Högt Nominalvärde de
senare åren.
D
O
Danmark 1851-2008 i Facit album med några bättre märken inemellan. Välfyllt 19702000.
D
Br
Album with 110 covers from Denmark 1900-60s.
E
**
3 tjocka album + kartotek fyllt med dubletter Julmärken i helark, fyrblock och lösa
märken 1912-1979.
D
**
Samling Danmark på KABE blad 1986-1995. Nominal 1.400 DKK.
C
Br
Lot med 23 anv/oanvända helsaker 1960-70 talet i storformat. Från bla Köpenhavns
telefonaktiebolag, Plumrose etc. Högt katalogvärde. Ovanligt material.
B
Br
Lot 60 brev 1900-1950 talet, flera bra.
D
O/**/* Samling Danmark 1855-2007 i Leuchtturm album, mest O men lite **/* inemellan.
Grundsamling välbesatt från 1930 och framåt.
D
O/**/* Leuchtturm album med fickor 1852-1983, glest i början men från 1940 talet välfyllt
och mestadels ** + några extra visirblad.
F O/**/*/Br Lot med blandat Danmark i påsar och på kort, en del välgörenhetsmärken.
D
2 vackra specialalbum från Nordfrim med Kronprins Fredrik och Kronprinsessan
Mary. Ca 100 olika brev bla myntbrev (silvervärde) och maxikort + några **
frimärken. Högt inköpspris.
1205 D
Br
1206 C
1207 C
1208 C
Br
Br
**
1209 C
O
1210 C
1211 A
1212 A
*/**
O
**/*
Vykortsalbum med 150 topografiska vykort kyrkor 1910-60 talet + 8 vykort från
Island med liknande motiv.
Lot med 21 brev till Danmark från Danska FN styrkor 1960 talet.
Lot 19 fraktbrev 1970-talet med Postfaerge frimärken.
Lot med 9 Danska automathäften HA8-20 + 3 finska HA5-18. Facit ca 1.100 kr.
9000
3500
1300
1200
1200
800
500
500
500
500
500
500
500
500
400
350
300
150
Danska Västindien
Collection 1855-1916 on 5 ESTETT album leafs. Attractive with several inverted
frames. Catalogue value € 2.400.
Lot DWI with a few ** 1855-1915. Facit € 1.300.
5 francs cancelled. Facit (40) 3.300 kr. Certificate Lasse Nielsen: Very fine copy.
Small lot with 23 stamps. Valued at 4.000 DKK by vendor.
2400
1300
500
400
1213 A
Br
1214 A
Br
4 cents (F.7) diagonalt halverad på brev stämplad St:Thomas 29-1-1903,
ankomststämplad Christiansted 31-1903.
4 cents (F.7) diagonalt halverad på brev stämplad St:Thomas 23-1-1903.
350
350
Färöarna
1215 E
1216 A
Br
1217 A
O
1218 D
O/**/*
1219 E
**/Br
1220 F
1221 A
**
Br
Låda med stort parti: 3 album med ** märken och helark 1975-2001. 49 st Årssatser
1979-1999. 66 st Häften H1-37. Nominal 20.000 DKK.
Blandfrankering 2 på 5 öre (F.3) + 5 öre (F. 131) på litet lokalt brev Thorshavn
21.1.1919.
Påtryck på Christian X på klipp stämplat Thorshavn 20.1.1919, tillsammans med
F.131. Facit 4.000 kr.
Samling Färöarna Provisorier-2006 i Leuchtturm album med fickor. 4 försändelser
och 5 märken av provisorierna, resten en välfylld ** samling -2006.
Färöarna ** samling 1975-2004 med stor mängd dubletter, även 20 årsatser -2004
samt 2 album med FDC -2004. Högt katalogvärde, lågt utrop.
Frimärken och häften från Abonnemang -2007. Högt Nominalvärde.
Lot med två olika inrikes Lejontyp 1kr + 10 ö/ 2,50 kr Indkasserings-postanvisningar
från Thorshavn 1960/1973.
2000
1000
1000
600
500
200
200
Grönland
1222 E
Låda med stort parti: 3 album med ** i fyrblock etc 1960-2004. Årssatser 1977-1997
(1-3 av varje) samt 15 andra mappar. Även en del o/Fdc/Nytryck. Nominal 16.500
DKK.
1223 F
**
1224 D
O/**/*
1225 A
Br
1226 D
1227 D
**/*
**/*
1228 B
1229 D
**
O/**/*
1230 A
Br
Lokalt brev Wyk 14.3.1920 (F.1-14). Filatelistiskt men vackert.
1231 C
1232 C
1233 A
*
O
**
Lot med 3 st 6 aur (F. 11a, 11c och 11d) alla med attest Grönlund. Facit 5.900 kr.
20 aur blekviolett (F.14a) attest Beskow. Facit 4.400 kr.
5 aur grön (F. 24+24V) övre högra hörnparet med arkmarginal nr 9-10 i arket.
Vänstra märket med vm krona, det högra utan vm. Attest Kaiser. Utan vm enbart
noterad som stämplad i Facit.
1234 C
O
Lot 8 märken med läsbara stämplar: 3 aur Reykjavik attest Svendsen, 3 aur
Isafjördur attest Beskow, 3 aur Seydisfjördur attest L.Nielsen, 10 aur Mikuber attest
Svendsen, 16 aur Vopnafjördur, 40 aur (Beru)Fjord attest Beskow.
Lot med årssatser 1977-2004, även häften och lösa märken i kuvert. Nominal minst
5.400 DKK.
Samling Grönland 1915-2008 i Leuchtturm album med fickor, det mesta **/*. Några
bättre Pakkeporto, olika motiv komplett-inga övertryck, resten välfyllt.
5 öre Trycksaksbrev från Sverige 2-3-1941 till Grönland med dubbel censur.
Ankomststämplad Umanak ovanpå engelsk censur men under tysk censur. Ovanligt
och intressant brev.
Samling Grönland 1938-2001 i Leuchtturm album med fickor.
Visiralbum Grönland 1938-2005 samt litet album med "Mindeark". Hög nominal och
katalogvärde.
Lot med 10 st häften -nr 118 samt två årsatser 2009-10 + 35 häften Färöarna -09.
Samling Grönland/Färöarna + 25 helark julmärken i visiralbum.
4000
1500
1200
800
400
400
300
300
Slesvig
400
Island
1235 A
13 kr Landvättar 1987 (F.714) graverat av Martin Mörck. Handmålat korrigerat
original använt i frimärksproduktionen vid test av olika färger. Utgivet frimärke
medföljer som jämförelse. Unikt !
1236 C
1237 C
1238 C
(*)
(*)
*
C
C
A
A
A
A
A
**
*
*
**
**
**
**/*
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
10 aur ultramarin (F. 6a) attest Grönlund. Facit 4.000 kr.
5 aur brun otandat provtryck (F. TJ5 PT) attest L.Nielsen. Facit 2.500 kr.
Lot med 2 st 16 aur (F.13c och 13d) bägge med bra centrering och attest Grönlund.
Facit 3.100 kr.
5 aur gulgrön (F. 24a) attest L.Nielsen. Facit 3.000 kr.
40 aur violett (F. 17a) perfekt centrerat, attest Beskow. Facit 1.500 kr ++
5 aur blå-grå (F. 23) med oregelbunden normaltandning. Facit 3.200 kr.
3 aur matt brunorange (F. 8c) i ** par. Facit 3.000 kr.
50 aur lila (TJ 9). Facit 2.000 kr.
10 aur ultramarin (TJ 13) välcentrerat exemplar. Facit 1.600 kr.
Lot 3 st märken: 6 aur * (F. 11b) med minimal tunn fläck, 6 aur * (F. 25a) samt 25
aur ** (F. 29a).
800
600
500
500
500
400
400
400
400
300
300
300
300
300
300
1262 1.400
1261 1.500
1264 1.300
1272 250
1266 1.000
1267 700
1268 500
1263 1.300
1270 300
1265 1.200
1280 200
1271 300
Ex. 1289 6.000
Ex. 1288 7.000
1284 150
1246 C
1247 A
O
Br
A
A
A
A
A
A
(*)
**
**
Br
Br
**
1254 D
**/*
Samling Island 1873-2008 i två Safe Dual album. En hel del bra tidiga märken och
nästan komplett från 1900 och framåt, en del högvalörer saknas. En trevlig samling
som rekommenderas. Katalogvärde 125.000 kr.
1255 D
O
Samling stämplat 1873-2008 i två Safe album. Välfyllda album med många bra
märken, helt komplett från 1945 och framåt. Mycket praktstämplat de sista 10 åren.
Katalogvärde 100.000 kr.
1256 D
O/**/*
1257 D
O/**/*
1258 D
1259 D
*/O
O/**/*
1260 C
O
Välsorterad dublettsamling Island 1876-1995 i 2 album med separata indelningar för
O och * respektive **. Facit drygt 75.000 kr med endast bättre märken räknade.
Samling Island i Safe-Dual album 1873-1969 bla F.15a, 20 aur ultramarin. Facit ca
50.000 kr enl. inl. för god kvalitet.
Estettalbum med Island 1870-1970 talet. Högt katalogvärde.
2 Leuchtturm album med fickor Island 1873-1983, från 1972 mest **, Grönland,
Färöarna, Åland, mest **-1983.
Äldre troligtvis ocirkulerat urvalshäfte Island med 166 märken, några lite bättre.
1261 A
*
1262 A
1263 A
O
Br
1264 A
*
1265 A
Br
1266 A
O
2 Penni Senatens tryckeri tandn. 12,5, Helsingfors 1883 enligt Attest Gummesson:
Äkta och utan defekter eller reparationer, dock lätt missfärgning/fläck på baksidan
(F. 12 S C2). Facit 5.000 kr.
1267 A
1268 A
O
Br
32 penni vapentyp m/75 Köpenhamnstryck i mycket bra kvalitet. F. 3.800 +.
Tysk fältpost från Helsingfors till feldpost 27 026 D med RÖD "Feldpost F" cirkelstpl.
Eftersänt från Tervakoski 15.2.1942 till SS-Sturmm. Geldmeister, Kommando der
Waffen-SS i Berlin, med Finsk och Tysk censur.
1269 C
Br
Lot med 20 penni gul inrikes Helsak med rakstämpel "Gerknäs" samt sidostpl
Postilj.k.H-H 29.7.1897 samt 5+2x10 penni (F.20, 21) Wiborg 7.7.1887 till Berlin,
transit St. Petersburg BLÅ stämpel. Vackra försändelser.
1270 A
Br
Omkarterat brevomslag med innehåll från Elseneur, Holland 1853 till Christinestad,
Finland med lösenanteckning 25 kop. Via Helsingör/Helsingborg 14.6.1853. Vackert
och dekorativt.
1271 A
Br
1272 A
1273 A
O
Br
1274 A
Br
1275 A
Br
1276 A
Br
1277 A
Br
5 Penni orange, Senatens tryckeri (F. 13 Sc1) singel på litet inrikes brev från Sauo
20.6.1879, transitstämplad "Finska Jernvägens Postkupéexpedition 53 no 7".
10 penni svart på gult papper (F.7 C1), med 1 kort tand.
2 x 1 1/2 M Bruksserie 1 (F.129) på flygpostbrev från Helsingborg 15-6-1928 till
Sverige.
0,25 Mark Lejontyp m/63 singel på vykort från Wasa till Umeå 5-7-1966 med
rakstämpel "Med båt från Finland".
2 x 1 1/4 + 2 1/2 Mark Röda Korset:Fältherrar (F.2x188+190) på REK från
Helsingfors 17-11-1934 till Tjeckoslovakien.
5x20p+3x1Mark (F.110+116) från Helsingfors 26-10-1929 med flygpost till Berlin.
Ankomststämplad.
10 Penni inrikes helsak med figurstämpel från Björneborg 19-8-1893 via Åbo till
Helsingfors. Ankomststämplad
1248
1249
1250
1251
1252
1253
20 aur blå (F. 15a) attest Beskow. Facit 2.400 kr.
Luftpostbrev 2,80 kr från Reykjavik 7.6.1950 till Cristobal, Canalzonen. Ovanligt
adressland.
16 aur otandat provtryck (F. 13 PT). Facit 1.700 kr.
40 aur lila med övertryck 1 gildi (F. 57 V3) omvänt vm. Facit 1.800 kr.
5 aur ljusgrön (F. 10c). Facit 1.500 kr.
Brevkort Ringström nr 23 I, typ III oanvänt med tryck på baksidan.
Brevkort Ringström nr 40 B använt lokalt Reykjavik 15.8.1911.
President Björnsson 1952 Postfriska fyrblock (F.315-18). Facit 1.900 kr.
300
300
250
250
200
200
200
200
Island Samlingar & poster
8500
7000
7000
4000
1900
400
350
Finland
10 Penni svart på gult papper med lätta spår av fastsättare (F. 7 V1 C3). Troligen
felfri tandning. Ex. Gummesson. Facit 6.000 kr.
10 kopek karmin (F. 2) sidvänd Helsingfors 11.5.1857, fettfläck på vänster sida.
2x10 Mark Zeppelin 1930 i par + 2xM1+10P röda korset Helsingfors 24.9.1930 på
vackert luftpost brev till Friedrichshafen, Tyskland.
8 Penni svart på grönt grovt papper (F. 6 V2) Troligen felfri tandning. Ex
Gummesson. Facit 10.000 kr.
Zeppelin 2xF.165 på oadresserat (fönsterkuvert) äktgånget affärsbrev Helsinki
24.9.1930, transit bodensee 25.9, ingen ank. stpl. Svag Zeppelin stpl och veck över
kuvertet. Signerad Strandell. Facit 4.000 kr.
1500
1400
1300
1300
1200
1000
700
500
400
300
300
250
250
250
200
200
200
1278 A
Br
1279 A
Br
1280 A
1281 A
1282 C
*
**
Br
1283
1284
1285
1286
A
A
A
A
O/**
Br
Br
Br
10 Penni korrespondenskort från Stadsposten i Helsingfors med lila stämpel 22-51881.
1 Penny helsak från Exeter England 12-1-1892 till Kemi Finland med
båtsiluettstämpel ankomst 13-1-1892.
2 olika Provtryck 1954 för ny tryckpress WIFAG.
Finland automathäfte HA 2.
Frankokuvert Tervakoski (F. 9 V2) från Fredrikshamn 6-1-1859 till Wasa 10-1-1859.
Adressen överskriven annars ganska fräsch.
Lot med R12, 14 (Praktstämpel, 1 kt), 15, 16 med ryska stämplar + 83 **.
Vackert Grüss Aus vykort från Wiborg 1900 till Tyskland. Bra kvalitet.
2x2 Mark (F.130) från Helsingfors 5-9-1928 på flygpostbrev till England.
5+15+15 mk (F.374-5+379) på brev sänt "med båt från Finland" med rakstämpel,
ingen datering. Wasa till Umeå.
8 olika mindre orter LYX stämplade på självhäftande små märken.
1287 A
O
1288 D
**/*
1289 D
O/**/*
1290 D
O/**/*
Finland 1856-1999 samling i två album. Några ok stortandade och bra fyrtaliga i
början, Ringar tom 1 rubel, Lejon, Wasa kompl, F.160 I *, F.165 Zeppelin **. De
äldsta stpl därefter mest ** med en del *, Nordingermanland/Karelen kompl. *.
1291 D
O/**/*
Finland 1860-1965 samling i Viking album med egenmonterade svarta fickor. Från
Vapentyp m/60 i stort sett komplett, huvuddelen O med lite **/* inemellan. Inkl
Karelen o Nordingermanland. Högt katalogvärde.
1292 E
O/**/*
Dublettsamling Finland i 3 album 1860-2000 med mest stämplat i början och större
inslag av **/* från 1930-talet, även 13 årsatser 1977-89. + samling Åland 1984-1993
inklusive en hel del gutterpar och 25 årsatser 1984-1992.
1293 D
O/**/*
1294 E
**/Br
1295 D
O
1296 D
1297 D
1298 D
O/*
**/*
O/**/*
Samling Finland stpl/något **/* 1866-2004 i tre Lindner-Falzlos album med fickor.
Några bättre grovtandade, Inga högvalörer men någorlunda välbesatt från 1930.
Låda med 4 album Finland varav 1 moderna FDC resten **/* 1945-1999, inklusive 20
årsatser 1981-1999. Högt nominal och katalogvärde.
Samling Finland 1866-2009 i 3 album, välfyllt från 1917. + Åland 1984-2008 med
flera vackra stämplar på det allra modernaste.
Samling 1885-1960 i 2 välfyllda album med i huvudsak ostämplat material.
Samling Finland 1917-1994 i album med egenmonterade fickor.
Två visiralbum med förtrycksblad (egna fickor) tom 2001. Mest stämplat i början
efterhand större inslag av **/*. Välbesatt från 1920 med en del bättre märken.
Blandad kvalitet.
1299 E
O/**/*
1300 D
O/**/*
1301 D
1302 C
O/**
O/**/*
1303 D
1304 C
**
Br
1305 D
O
Album i kassett. Nästan komplett samling 1984-2006, med 210 LYX stämplar från
alla 22 stämpelorterna, även 20 häftesblock och frankeringsetiketter + 70 gram klipp
1984-90. Vacker samling.
1306 F
1307 D
**
**
1308 D
1309 B
1310 F
**/Br
**
**
Årssatser + postfriska frimärken 1980-2007. Nominal ca FIM 2400 och € 260.
3 album Åland 1984-2000 med massor olika gutterpar. Högt katalogvärde och
Nominal.
2 album med kassetter, Frimärken och häften 1984-2009 samt FDC 1995-2009.
Lot med 64 häften 1990-2000 talet från Färöarna 34 st, Grönland 6 st, Åland 24 st.
Lot med 72 årsatser Åland 1984-1999, varav 34 st 1984 och 27 st 1985.
200
200
200
200
200
200
150
150
150
100
Finland Samlingar & poster
Finland samling 1866-2009 i tre Safe album. Katalogvärde 70.000 kr ++ samt hög
nominal de senare åren.
Finland 1856-1999 samling i DAVO album med egenmonterade svarta fickor. I stort
sett komplett (F.1*/nytryck), det klassiska mest O men från 1917 mest **/*. Med
Zeppelin 1930, Karelen o Nordingermanland. Genomgående bra kvalitet, högt
katalogvärde.
Samling Finland 1866-1990 talet i 3 album samt 4 kartotekslådor med O/ dubletter
ca 1880-1989.
Leuchtturm album med fickor 1856-1983, glest besatt i början från 1970 mest ** + 9
årsatser.
Insticksbok Finland ** samt visirblad stämplat i stor blandning.
Lot med Finland bla stortandade 8p + 4x20p + 6x40p i blandad kvalitet och 2xF. 18
även busspaket märken samt F. 27-34 med Specimen övertryck, även några DWI.
Samling Finland på KABE blad 1986-1995 + Åland 1984-1995 och 1984 årsats.
Lot med 50 vykort/radiokort 1900-1950 talet.
7000
6000
5000
5000
2500
2500
1500
1500
1200
700
700
500
400
350
300
200
200
Åland
1800
700
700
500
400
400
1339 200
Ex. 1333 1.200
1350 400
1343 200
Ex. 1340 700
Ex 1363 9.000
Alla singelobjekt och mindre poster finns avbildade på vår hemsida
www.swedishstampauctions.com
1311 B
O
1312 F
1313 C
**
**
1314 C
O
1315 F
Lot med 125 märken 1984-1995, varav 28 högvalörer. Facit 2.600 kr + låda med 60
gram klipp 1984-1990 + 20 olika lyx stämplar 1985-2000.
26 Årsatser Åland 1984-2009.
1988 Segelfartyg Helark x40 märken x 3 valörer F. 28-30, varje ark vikt 2 ggr. Facit
för enkelmärken 4.800 kr.
Lot med 60 vackra LYX stämplar 1990-2005 av 18 olika stämpeltyper inklusive block
F.247-50 och 251.
5 st officiella årsböcker med postfriska frimärken. "Ålands frimärken berättar" 198493, 94-95, 96-97, 98-99, 00-01. 27 st frimärken saknas i första boken.
400
350
300
200
300
Norden Samlingar & poster
1316 D
1317 E
O/*
**/*/O
1318 E
HAWE album Norden 1855-1953 i blandad kvalitet.
Välfylld låda med 12 album Nordensamlingar varav 6 album **/* Danmark, Island,
Åland och Färöarna fram till 1980/90 talet. Resterande album stämplat inkl
Norge,Finland och Sverige + lite löst i urvalshäften och plastfickor.
Låda med 4 stämplade samlingar: Finland 1860-1980, Danmark 1851-1990, Island
1876-1990 samt Norge 1855-1990. De flesta samlingarna innehåller också något **/*
+ askar med dubletter (även Sverige).
1319 G
O/**/*
Flyttlåda med Sverigesamling Ringtyp-1980 talet i 4 album och 3 kartotekslådor med
dubletter Oscar-modernt. Även Välfyllt visiralbum med resten av de nordiska
länderna från klassiskt till modernt + massor av dubletter i pergamynkuvert.
1320 D
**
4 album/foldrar med helark, kompletta och i delar från Danmark (inkl. ngr julmärken
och ett ark med testmärken), Finland, Island, Slesvig, Grönland. Även lite från
Ryssland, Österrike, Rumänien, Italien. Bör ses.
1321 E
O/**/*
Låda med samlingar i 5 album varav 2 Sverige O Ringtyp-1980 talet, lite bättre DWI,
Grönland **/* Pakkeporto-1995, Thule, Slesvig och Färöarna ** 1975-1994 inklusive
77 årssatser mest Färöarna/Grönland samt äldre Nordensamling-1950.
1322 C
1323 C
O/**/*
O/**/*
Omväxlande lot med bättre märken Norden på 4 visirblad. Facit 26.000 kr.
Liten insticksbok med bättre märken Danmark F. 30, 49, 122, 213-217 Island F. 204209, 187 Sverige * Kongress & Förening + en hel del annat. Drygt 150 märken.
Br
Välfylld låda med ca 1.500 brev från Norden 1940-modernt.
1324 E
1325 E O/**/*/Br Välfylld låda med mest Sverige och Finland frimärken och brev, men även bla
Tyskland, Specialalbum ** Diana, Slania Boxningsserie etc.
O/**/* Småsamlingar på blad och instickskort, Färöarna 1975-95, Grönland mest nyare,
1326 D
Åland 1987-95, även något Island+album med o/ dubletter.
**
Lot Norge, Danmark, Slesvig och Island på 11 visirblad med flera bra märken.
1327 D
2500
1500
1500
1200
900
900
900
450
400
400
350
300
Thematics / Motiv
1328 E Br/O/**/* ANIMALS MIXED: 4 albums with **/canc. Stamps, 7 albums with cancels and
covers, 19 yearsets from Island, Greenland, Faroe + mixture in plastics. Mostly
animals but also Nobel and other themes.
1329 E Br/O/**/* ANIMALS/FISH: Mainly ** collection in 9 albums 1920-1990, including cancels and
covers, 1 album with dolphins and whales, 2 albums with different marine life. Some
albums partly organized by species.
1330 E
**/*/O
1331 D
**/O/Br
1332 F
Br
1333 E
O/**/*
1334 D
**/Br
1335 D
**/O/Br
1336 D
**
1337 E
**/Br
ANIMALS/LIONS: Attractive collection "Wild cats" ie Lions, Tigers etc in 5 albums,
mostly **/* but a few O among the older stamps. Value acc. to vendor € 4.700.
ART: Album with ca 200 ** stamps relating to Picasso and his art with a few
O/covers.
AVIATION/AIRPLANES: Box with roughly 500 covers, aerogrammes and postcards
relating to the topic airplanes, mostly 1950-80s.
AVIATION/AIRPLANES: Extensive collection in 7 albums -1990, mostly sorted by
airplane types + three books: Luning/Airmail in Scandinavia, Endres/World Airline
Fleets, Norgaard/Titta en ballong. Nice collection to build on.
AVIATION/ZEPPELIN: Attractive Zeppelin collection 1970-80s in 2 Lindner albums
with mostly ** stamps but also 1 block * and 15 covers. Seldom offered.
COOK: Specialized collection in 2 albums, Cook and his travels with ca 190 stamps
and covers. Mostly ** but also a few O. From early Cook islands to 1980s.
FAMOUS PERSONS: ** collection with Princess Diana & The Queen Mother in 2
albums with stamps and m.sheets. Valued by vendor (Michel 2000) € 888.
FAMOUS PERSONS: Collection with Princess Diana in 4 albums with stamps,
sheets, FDC and coinletters.
500
1000
4000
200
300
1200
1900
400
450
700
1338 C
FOOD/COFFEE: 2 different swedish stock certificates with coupons: "Aktiebolaget
Kafé blå bandet i Lund" 1895 and "Aktiebolaget Cicla" 1916 with nice illustration and
preprinted revenue stamp.
1339 A
FOOD/COFFEE: Brasil Mi 1005 * block of four "Convenio Internacional do Café" with
strong perforation shift and text in upper margin "25 S". Heavy hinge remnant on
back.
800
200
1340 C
Br
1342 C
Br
1343 A
O
1345 D
**/Br
LITERATURE: Exhibition collection "Fairytales, legends and comics" on 86 mounted
pages with ** stamps, booklets, postal stationery, meters, cancels etc. Please
inspect, a nice collection to build on.
1346 D
**/*
1347 E
**
MEDICINE, RED CROSS: Stockbook with Red cross issues all world ca 470 stamps
1910-1960s, with several better sets.
MIXED: Box with 11 albums from many countries, Lots of thematics 1950-1990,
including better stamps and sets. Part of dealers stock, pricemarked. Reccomended.
Please inspect.
1300
1348 D
Br
NATURE/MUSHROOMS: Album with 57 FDC, Covers and cards from all world 19841991. All signed in original by stampartists and engravers. Many items related to
Mushrooms. Unusual lot.
1349 E
**
NATURE/MUSHROOMS: Collection mainly 1980-2000s but also some older.
Stamps only with some unperf and mini-sheets, many thousands. Alltogether in 4
thick albums + 2 albums with larger sheets.
250
1350 C
Br
POLAR: Lot with 9 covers and cards from France 1904-1912 all addressed to Otto
Nordenskiöld in Sweden, 4 with contents from Societé Geographie de Saint-Quentin
mentioning Amundsen and South-Pole expedition + card with expedition members
(Text in french).
1351 C
**/Br
1352 C
1353 E
**
**
1354 D
1355 F
*/O
Br
1356 D
**
1357 D
**/Br
POLICE: Small collection with ca 120 mostly ** stamps and 26 covers, cancels and
postal stationery.
RAILWAYS: 95 stamps from all world. Value according to vendor € 750.
SCOUTING: All world 1960-80s in 3 visiralbums and cards, many unperforated
issues.
SHIPS: Two albums with about 700 stamps sorted by country.
SPACE: Lot with 290 covers 1960-80s from all world with cachets for spaceflights,
postal stationery etc. mostly small size covers.
SPACE: Visiralbum with 43 pages ** stamps and minisheets, roughly 40 % Russia.
Nice collection to build on.
SPORTS/OLYMPIC GAMES: Two Lindner Falzlos albums with collection Olympic
Games 1972. Main value in ** stamps all world and also 160 FDC/thematic cancels.
Michel value €1.900.
1358 A
Br
FOOD/COFFEE: Lot with 26 covers and cards 1890-1950s all with advertisements
for coffee companies from many countries.
1341 F O/**/*/Br FOOD/COFFEE: Lot with 300 stamps, covers, postal stationery, postcards, meters
and some coupons from WWII + other coffee related items. Mostly older items 18901950 with a few modern inbetween. Nice start to build on.
FOOD/COFFEE: Lot with three covers all with advertisements + perfin for different
coffee companies, Germany 1909, Czechoslovakia "HFS" 1920, Austria 1917.
Excellent for exhibiting.
FOOD/COFFEE: New Zealand Dunedin 1893, 2 pence stamp with red text
advertisement on back "Crease's A1 Coffee". Very good quality.
1344 D **/*/O/Br GLASS: Collection "Stained glass windows" with 435 **/* stamps + 84 cancelled
stamps and covers in 2 albums together with book written in English "Stained Glass"
by Halliday & Lushington 1982. Nice collection to build on.
1359 A
SPORTS/OLYMPICS: 2 different postcard depicting gymnastics from the 1912
olympics, both cancelled with olympic machine cancel dated 13/7 and 19/7 used
during the games.
SPORTS/OLYMPICS:
Lot with 6 labels (4 different) from 1912 olympics in
Stockholm and 12 same labels from Berlin 1936.
SPORTS/SKIING: Exhibition collection "Vasaloppet" The annual cross country ski
race, on 30 mounted pages ** stamps, cancels and 45 unique autographs from
winners, mostly on photographs/postcards.
1360 D
O/Br
1361 D
O/**/*
SPORTS/SOCCER: Exhibition collection "Soccer world championships 1930-1982"
on 47 mounted pages with O/**/* stamps, booklets, postal stationery, cancels.
Please inspect.
1362 E
**/*/Br
TRANSPORT/TRAFFIC SAFETY: 7 well filled albums with stamps, meters, cancels,
postal stationery. All extra/new material not yet mounted in the exhibition collection
above.
700
900
300
200
900
900
700
3000
400
150
500
1200
150
400
200
900
300
300
900
300
5000
Ex. 1365 3.500
Ex. 1367 600
1380 500
1381 500
Ex 1363 9.000
1401 800
Ex. 1396
4.500
1406 300
1407 300
1417
150
1415 500
1424 500
1426 500
1420 4.500
1421 1.500
1418 5.500
1363 D
**/*/Br
TRANSPORT/TRAFFIC SAFETY: An International vermeil awarded exhibit of 5
frames/80 pages "En annorlunda Trafiklektion" with 528 items from stamps, cancels,
booklets to postal stationery. Attractive collection with many nice items.
9000
Andorra
1364 D
**
1365 D
O/*
1366 D
1367 C
1368 C
Br
Br
Br
1369 A
Br
1370 C
1371 C
Br
Br
1372 C
Br
1373 C
Br
1374 A
Br
1375 C
Br
1376 A
1377 C
O
Br
1378 D
1379 D
1380 C
O/**/*
Br
**/*
1381 C
**/*
1382 D
O/**/*
1383 F
**
1384 C
1385 C
1386 B
Br
Br
**
1387 D
O/*
1388 D
O/*
1389 C
Br
1390 C
Br
1391 C
**
Collection with Spanish stamps from 1963 and French from 1930s-1984.
300
Austria
Austria 1850-1990s in Schaubek album with nice selection of early issues and better
sets 1930s ie Rotary 1931 but also newspaperstamps, fieldpost and Bosnia.
Folder with 65 documents 1843-1898. All with revenuestamps.
Lot with 9 better covers and cards 1900-1950s, Postage due, express etc.
Anti Faschistic stamps complete set Mi. 776-783 + additionalpostage on two
censored registered covers (Correct postage) from Hüttau 30.9.1946 to Sweden.
Stamps were not supposed to be used abroad. Unique to Sweden ?
Railway 2 kr postal stationery Seilerstätte, Wien 16.12.1884 with perfin "Paget & Co
Wien" Asbestos factory.
Two covers from Wien 1918 with different combinations of flugpost stamps.
Newspaper "Londoner Journal" with German text, unaddressed with 2 kreutzer
brown newspaperstamp. 23.1.1886.
Newspaper "La Petite Gironde" with French text unaddressed with 2 kreutzer green
newspaperstamp. 9.3.1899.
Newspaper cover "Die Gartentaube" in German text with 2 unperforated 1894, 1
kreutzer brown newspaperstamps. Beautiful.
Postauftragsbrief-Valeurs a recouvrer registered cover from Linz 5.11.1931 to
Kirchdorf with contens regarding Valeurs a recouvrer. Unusual item with 1 damaged
stamp.
Lot with 7 items relating to Valeurs a Recouvrer. Postauftrag Registered (1) and
Postauftragskarte (6) 1894-1957.
Austrian military in Serbia Mi. 22-42. € 110.
Bosnia and Herzegowina complete set Mi. 99-116, on unaddressed registered cover.
€ 70 for stamps only.
3500
700
600
500
500
500
400
400
400
400
350
150
100
Baltics
Collection Latvia/Lithuania until 1941 with good selection of early issues.
Lot with 70 covers and postcards from Estonia 1920-40s.
1918, Mi no: 1 + 2 **/* in blocks of 42 and 50 showing large portion of the map/paper
they were printed on the back of. Interesting items.
1920, 40 + 41 in 4 different blocks of 20, 16, 15, 15 stamps printed on back of paper
used for a 10 Mark bill. Interesting.
Schaubek leafs with Estonia 1918-1940 including block 1,3, Latvia 1918-1941 and
Lithuania 1919-2005.
Lot with yearsets Lithuania/Latvia/Estonia 94-96, 01-04. Also stamps, sheets and
booklets in envelopes and pockets.
Latvia: Lot with 26 covers and cards 1920-30s, many to Sweden.
Latvia: Lot with 13 revenuedocuments from 1900-1930s.
Box with many hundreds of stamps 1990s from Estonia, Latvia and Lithuania. Many
thematics.
1000
800
500
500
500
350
350
250
200
Belgium
Belgium 1849-1990s in Schaubek album with nice section of unperforated Leopold
and several other better issues including blocks Mi. 2*, 5.
Old attractive Borek album Belgium 1849-1940s with some Belgian-Congo. Good
quality with some better stamps inbetween.
Newspaper "Le Lynx" in French with 2 different newspapercancels 1 1/2 c.
15.8.1832.
Belgium: Lot with 5 covers, 4 classic 1866-72 to London and Paris + very attractive
prisoner-of-war cover from WW I, Namur Landw. Inf. Reg.87, 1/Bat.
7 different strips with advertisements inbetween stamps: Persil laundry detergent,
Farrand loudspeakers, Sirop manceau laxative for children.
Bulgaria
2000
900
500
200
100
Farrand loudspeakers, Sirop manceau laxative for children.
100
Bulgaria
1392 C
O
Lot classic stamps Bulgaria 1879-1918. Michel € 1.600.
1500
Czechoslovakia
1393 E O/**/*/Br Box with large accumulation of Czechoslovakia 1920-1970s, mostly cancelled but
also a few **/* on album leafs and self made pages in plastic folders. Many
thousands stamps + a few covers.
1394 D
1395 D
O
*
Czechoslovakia 1918-1980s in 2 well filled visiralbums.
Album with collection Czechoslovakia 1920-1968
1396 D
O
England 1840-1998 in 2 Leuchtturm albums with stamp mounts. Nice collection from
1 penny black including several high value stamps. Overall good quality, please
inspect.
1397 C
**
1398 A
Br
1399 A
Br
1400 B
**
1401 A
Br
1402 C
1403 C
Br
Br
1404 C
1405 F
1406 A
Br
Br
Br
1407 A
Br
1408 C
1409 A
Br
Br
1410 D
1411 B
**
**
Collection with 166 different 1971 Postal Strike stamps also from Channel Islands
and Isle of Pabay.
1 1/2 P on small air mail cover to USA 18.8.1933 with large numbered cachet label
"GWR (Great Western Railway) Air Mail" signed by pilot.
England 1936, Paquebot cover to USA with boxed cancel "Queen
Mary…Liverpool…".
Lot with 180 modern booklets until 2000s, ie 1:st class 786 stamps, 2nd class 280
stamps, Airmail 72 stamps, postcard 40 stamps. High postage value.
Special envelope for recorded voicemessage on disc. 5 x 1/2d Edward uncancelled
on envelope to Sweden. No contents. Unusual item.
Newspaper "The General Advertiser" 24.2.1786 with red cancel, 1/2 penny.
Lot with two interesting items: 1 insured postal stationery 1926 to Germany and 1
postal stationery 1907 with two additional cuts of same design to Portugal.
Lot with 12 domestic prephilatelic covers with many different cancels.
Box with roughly 700 small size unused GB postal stationery 1960-80s.
2+3 pence (Mi. 17+41) with perfin "HUTH" on folded letter with contents from
Liverpool 1874 to Sweden. Attractive with light tear in one stamp.
Small cover from London 1865 to France with 1 penny red plate no: 87 strip of four.
Very attractive item.
Lot with 7 prephilatelic covers incl. 2 to France with diff. Cancels.
Nice folded letter with contents from London 1825 to France with attractive RED
straight line cancel "Angleterre" and postage due notations.
Album England 1970-80s, postage ca £ 52.
Lot with 13 prestige booklets ie Wedgwood, British rail etc, postage value £ 55
1412 D
**
1413 E
**
1414 D
**
1415 C
Br
600
500
350
England
4500
200
150
100
2500
800
450
400
300
300
300
300
250
250
200
150
Channel Islands
Isle of Man 1964-1996 in Leuchtturm album with mounts, missing 7 sets, otherwise
complete. Many thematics and high postage value.
5 albums with collections: Jersey 1972-1985, Isle of Man 1958-1984, Guernsey 19412000 including 2 albums with sets in presentation packs.
Jersey 1964-1996 in Leuchtturm album with mounts, missing 12 sets, otherwise
complete. Many thematics and high postage value.
Lot with two Red Cross message forms, one from England to Jersey 19.10.1944 and
the other from German Red Cross, chemically censored from Jersey 23.11.1943 to
England. Unusual items.
1200
1000
900
500
Ireland
1416 D
O/*
1417 A
**
1418 E
O/**/*
Huge collection France 1849-1980s mostly cancelled in 10 albums, from 1 to 100
duplicates of each stamp, many better. 1 album classics -1900 in mixed quality. Also
revenues and some colonies. Please inspect.
1419 E
**/*/O
1420 D
O
France 1876-2000 in 3 Leuchtturm album + visiralbum with duplicates. It begins with
O, around 1924 mostly **/* and from 1940 mostly complete until 2000.
France 1849-1990s in Schaubek album with hinges + 2 stockbooks. Many nice
classic stamps including French colonies. Please inspect.
Ireland 1922-2004, mostly cancelled collection with roughly 900 stamps and 9
minisheets.
Ireland: Mi. 146-147 CEPT Cat.value €100
400
150
France
5500
4500
4500
1425 500
1431 4.000
1432 3.500
1434 3.000
1438 2.500
1449 1.200
1459
800
1446 1.500
1450 1.100
1463 700
1462 700
1452
1.000
1421 C
Br
Lot with 3 french postcards 1902 with colorful and graphic drawings from the same
correspondence to Mademoiselle Ännes Claude in Germany. One drawing
illustrating a Turkish execution with a head on a pike. Beautiful and unusual items.
1422 D
O
1423 B
1424 A
**
Br
1425 A
Br
1426 A
1427 A
Br
1428 D
1429 C
O/*
Br
1430 C
Br
Visiralbum France 1853-1970 and smaller section Switzerland 1913-85 both with
some better stamps inbetween.
Lot with 83 booklets 1960-2000s.
20 cent. black Unperforated (Mi. 3) single with gridcancel on small inland cover Paris
16.12.1849.
Lot with two folded inland letters w. contents, each with unperforated pair of 25 cent.
(Mi.4) Bar-le-duc 1853-54. Good quality.
Artist proof 1944 Chateau de Malmaison in green color, unsigned.
40 c orange unperforated with huge right margin (Mi. 43) single on small domestic
folded letter with contents from (1017) Chinon May 11, 1871.
2 albums with mostly cancelled, but also some * duplicates from 1849-2000.
Domestic servicemail from Paris 18-2-1867 (Red cancel) to the mayor of
Villefranche.
Lot with 1 complete registered cover + 24 fronts all marked "Valeurs a Recouvrer"
many different postage rates 1916-1939. Unusual lot.
1431 D
Br
1432 D
Br
1500
600
500
500
500
500
400
400
200
200
Germany
Bavaria: Lot with 21 covers from Prephilately-unperforated Kreutzer period 18401860s. Better than normal quality throughout.
German inflation 1922-1923 in 2 albums with ca 300 covers and cards, some fronts
only and about 40 with puncture holes, mixed quality from estate with many
interesting postage rates. Please inspect.
E
C
D
D
**
**
O/*/**
O
DDR collection 1949-1990 complete in 6 Schaubek albums with protectors.
Bundespost Mi. 123-138 with attest 2002 incl photo by A. Schlegel. € 2.500.
Germany/Reich 1872-1939 in Leuchtturm album with pockets. Michel ca. € 3.500
3 beautiful DAVO albums with mounts with cancelled collection BRD 1949-1968
almost complete, all expensive stamps is present, Berlin 1948-1989 almost complete
and DDR 1949-1965 many stamps, no blocks. High catalogue value.
1437 E
1438 D
**
O/**/*
1439 D
1440 D
**
**/*
1441 E
O/**/*
Bundespost collection 1949-2006 complete in 4 schaubek albums with protectors.
Collection old states, colonies, war issues, SAAR in 1 album with mostly stamps, a
few cuts and one letter inbetween. Nice collection well worth going through.
Bundespost collection 1949-2000 complete in 2 Leuchtturm albums with mounts.
Berlin 1948-1990 including blocks in Leuchtturm album with pockets. Atleast 19
stamps from the first series cancelled "Schlegel". Good quality throughout.
BRD + Berlin 1949-1969 cancelled collection in two Lleuchturm albums with mounts
with many early good issues. Also some **/* duplicates and "Erstagsblätter" 1975-85
x 2, almost complete. Michel value € 6.000.
1442 E
**/*
1443 D
**
1444 E
O/**/*
1445 D
O/*
1446 A
Br
1447 C
Br/**
1448 D
O/*
1433
1434
1435
1436
1449 B
1450 C
1451 D
**
O/**/*
1452 C
**
6 Safe dual albums with Bundespost 1949-2009. Almost complete collection, only
missing Mi.133-138. High catalogue and postage value.
Album Berlin 1950-1990. Several early stamps cancelled "Schlegel" on reverse. Very
good quality throughout. Value according to vendor € 2.800.
Box with 9 albums: Main collection BRD 1949-2000s mostly O. But also 1971-80 **,
DDR 1948-1970 O/* in old Viking album, Reich 1872-1945 O/*. Mixed quality. High
catalogue value.
Album with Germany mixed mostly o/ but also a few *: German States, Danzig,
Generalgouv., NDP, German Africa, SAAR, Fieldpost and offices abroad.
4 RM Polarfahrt single on Zeppelin cover from Friedrichshafen 29.8.1931 to Brazil
with arrival cancel on reverse. Mi. 458, € 1100.
Lot with 23 covers from DDR, Soviet zone, Bavaria + some others mostly sent to
Sweden + (Bavaria Mi 34, block of 4 **). Nice lot with high value.
Album German Reich incl. Zones, mostly * from 1937 onward. Michel value
according to vendor € 2.000.
Medallion (60 mm in diameter, 3 mm thick) in padded box marked 1914-16. On front
is Flag of the German Post, Eagle and Fieldpost truck. On reverse is map of europe
and text "Die Deutsche folk in Russland, Frankreich u. Belgien". Attractive postal
item.
Berlin Michel block 1 with attest 2011 incl photo by H-D. Schlegel. € 1.100.
Album Berlin 1948-1956. Lots of stamps with better inbetween. High catalogue
value.
Berlin Mi. 33-34 with attest 2011 incl photo by Christa Eliades. € 1.050.
4000
3500
3000
3000
3000
3000
2700
2500
2400
2400
2400
2200
2000
1800
1500
1500
1200
1200
1200
1100
1100
1000
1453 C
1454 F
**
Br
Berlin Mi. 35-41 with attest 1981 incl photo by H-G. Schlegel. € 1.000.
Lot with roughly 170 covers and cards from Germany 1870-1950. Good quality and
several better items.
O
Box with 3 albums and loose visirleafs mixed Germany and areas + 1 old Scahaubek
1455 E
album with better stamps inbetween.
**
Berlin Mi. 42-60 with attest 2011 incl photo by H-D. Schlegel. € 900.
1456 C
O
Lot Berlin 1848-49 mostly incomplete sets Mi. 1-17, 21-34, 35-41 (complete) and 571457 C
60. All in mixed quality. Michel value € 2.100.
1458 F O/**/*/Br Box filled with stamps from Germany and areas on cards and in glassine/plastic
pockets.
O
German Reich 1920, 20 M black-olive (Mi. 138 II) type II in block of four but also lilac
1459 A
drawn marking across the face of each stamp. Michel 4x€ 200.
Br
Inland German fieldpostcover 20.12.1917 from officer in Fliege-Abteilung nr 219 on
1460 A
beautiful illustrated envelope with japanese woman holding rose. Attractive.
Br
Germany 1+2+3 M on airmail DOX cover via Rio de janeiro 30.1.1931 to New York,
1461 A
returned to sender in Paris. Unusual item.
O
1 M Berlin red overprint 10-8-1949. (Mi. 33) € 650.
1462 A
Br
2 RM Sudamerika fahrt single on zeppelin card 19.5.1930 to Brasil with transit and
1463 A
arrival cancels on front. Mi. 438, € 500.
Br
10 Pfennig postal stationery to Finland via Denmark with cancel Korsor-Kiel,
1464 A
6.11.1882.
Br
3M+2M+5Pf airmail stamps (Mi. 529,538-9) on beautiful registered envelope with
1465 A
Zeppelin and plane illustration with nazi swaztika, from Berlin 6.7.1934 to Argentine
with transit and arrival cancels on reverse.
1466 D
**/*
1467 D
O/**/*
1468 D
1469 C
O/**/*
Br
1470 A
O
1471 D
O
1472 E
O/**/*
1473 C
Br
1474 C
1475 A
1476 D
**
**
**/O
1477 A
Br
1478 A
Br
1479 C
Br
1480 C
Br
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
A
D
A
C
D
A
A
1488 C
O
O/**/*
**
Br
O/*
**
Br
Br
Album Germany 1910-1980s with a few cancelled stamps inbetween. Michel €
1.400. Low start.
Bavaria, mostly cancelled collection with 360 stamps. Good selection of
unperforated issues. Michel € 1.000.
DDR collection 1945-1990 in two well-filled visiralbums.
Lot with two Berlin postal stationery (P11, 22) Frankfurt 22.3.1950 with cachet "100
jahre oberpostdirektion Berlin" and additional postage to Sweden. Correct usage.
Michel € 250.
NDP 18 kreutzer (Mi. 23) with well placed cancel Darmstadt 26.1.1871 with short
perforations at right and below. Mi € 2.000.
Germany/BRD (some **/*) in two albums 1949-2000 some better and many clean
attractive cancels.
Germany/BRD mostly o/ but also **/* collection in three albums 1949-2001, also
extra album with Liechtenstein FDC 1960-1985. Michel value €1.200.
Lot with 14 items, forms and registered covers relating to "valeurs a recouvrer" 18851935.
Berlin Mi. 1-20 with attest 2004 incl photo by H-D. Schlegel. € 450.
Berlin Mi. 68-70 with attest 2011 incl photo by H-D. Schlegel. € 450.
Folder with ca 100 complete and partial sheets from Germany 1920-1960s, mostly **
in the older items.
Interesting SS-Fieldpostcover 30.7.1942 to Copenhagen from SS-sturmann Schwab,
fieldpostno: 22 782 A. Used at the 1.SS-brigade at the Eastfront. Red SS
censorcancel and tape Berlin on back.
Inland airmail cover with "wooden pigeon" set Nürnberg 27.7.1923 to Berlin. High
catalogue value.
Lot with 2 covers Katapultflug from the steamer Bremen 1935 on route from USA to
Europe. Good quality.
Berlin Mi. 71-73 "Berliner Philharmonie" set on cover Frankfurt 21.11.1950 to
Sweden. Value for stamps only, € 220.
German Reich (Mi 95y) 800 on 30 Pf. Mi € 400.
2 visiralbums with Germany: Berlin, Soviet zones, DDR.
Berlin Mi. 61-63 with attest 2011 incl photo by H-D. Schlegel. € 380.
Lot with 15 addresscards to Finland 1924-1930.
Visirleafs and folder with German Reich and Bavaria etc.
Berlin Mi. 64-67 with attest 2011 incl photo by H-D. Schlegel. € 300.
2x5 Pf Germania on postcard dated 8.7.1908 to Sweden with two attractive strikes of
boxed undated cancel "Korsor-Kiel Dpsk:postkt: No 4".
Lot with 2 interesting covers German Reich: 1 Gr (Mi. 4) Liebenburg 28.1.1872, letter
turned inside out and used again with 1 Gr this time from Langelsheim 3.2. The
second cover is 2 Gr (Mi. 20) single Münder attached to a parcel.
1000
1000
1000
900
900
900
800
750
750
700
700
700
650
600
600
600
500
500
500
500
500
450
450
400
400
400
400
400
400
400
350
350
350
300
300
300
1470 500
1491 300
1465 650
1461 750
1460 750
1481 400
1496 200
1493 250
1504
500
1501 600
1477 400
1517 150
1500 2.500
1519 3.000
1510 900
1489 C
Br
5 Pf postal stationery from Munich 27.11.1888 via St.Petersburg and Wiborg to
Finland with postage due notation 6 1/2 centimes and two different "T" cancels,
russian oval "4". Unusual destination.
1490 C
Br
1491 A
1492 A
O
O
1493 A
1494 A
**
Br
1495 A
Br
1496 A
1497 A
O
Br
1498 A
1499 A
Br
Br
Lot with 3 parcelcards to Sweden 1916 with variations in postage and transit
cancels. Good quality.
German Reich (Mi 41) with beautiful Danish ringcancel "1" (Copenhagen).
Würtemberg Mi. 40-43 with light cancel Tübingen 5.4.1949 and Mi. 37 with SON
cancel Ebingen 19.9.1948. Michel € 610.
DDR/Mao set Mi. 286-88 (Mi 288 with slight spot). Attractive set.
3 Pf newspaper wrapper Berlin 19.4.1994 with additional postage 3 Pf to Göteborg,
Sweden. Attractive item.
DDR block 7 Debria on exebition envelope and cancel Leipzig 3.9.1950.
Unaddressed. € 200.
25 Pf Goethe (Mi. 393) with printing error across face, 1 short perf.
30 Pf. Generalgouvernement Postal Stationery from Warschau 30-5-1944 with
additional postage 160 Pf for Registration and Express fee to Sweden.
Württemberg, unused form 1800s for Postauftrag, Unusual item.
Aerogramme SAS first flight Bremen-New York 26.5.1952 with 30 Pf. Röntgen and 5
Pf Mona Lisa + 25 Pf Bauten.
1500 D
O
1501 A
Br
1502 C
Br
1503 C
Br
1504 C
Br
1505 C
Br
1506 A
Br
1507 D
O
1508 E
O/**/*
1509 D
1510 A
Br
**
1511 C
O/*
1512 C
O/**/*
1513 C
O/**/*
1514 C
O/**/*
1515 A
1516 C
1517 A
O
Br
Br
1518 C
**
300
300
300
300
250
200
200
200
150
150
100
Holland
Holland 1852-1980s in Schaubek album with hinges. Good classic section except
the most expensive stamps.
Dutch-Indies: 5 cent postal stationery answercard cancelled with RED boxed
undated Kraksaan to Soerpabaja 9.6.1878. Good quality.
Newspaper ".. Avis Divers de Harlem" 18.1.1812 with 2 different clear and beautiful
newspapercancels.
Lot with 9 covers (4 with stamps) 1830-1860 with green or red cancels, one express.
Nice lot in good quality.
Dutch-Indies: Lot with two 10 cent postal stationeries, 1 from Semarang 22.6.1888 to
Penang, very attractive w. chinese text. The other with 5 cent add. postage
Weldewreden 14.1.1895 to Holland with straight line cancel "Ned. Indie over
Marseille".
Dutsch Newspaper "Landbouw-Courant" 11.5.1854 with 2 newspapercancels in
BLUE colour.
12 1/2 c single on small cover to Sweden with sideways red "S" from Transorma
sorting machine.
2500
600
600
500
500
400
200
Hungary
Hungary 1871-1980s in 2 well filled albums. Some better classics and lots of stamps
throughout.
Collection with 7 albums, mostly mint 1952-1976. Also hungarian catalogue 2007
with CD. Michel value according to vendor € 2.600.
1200
700
Italy
Lot 30 covers and postcards (1 stamp) prephilately-1925. Nice lot in good quality.
Italy 9 stamps 1929/1932 with Private overprint "AMS" Amministrazione Milanese
Socialista. Unusual items.
Lot with 62 better o/* stamps. Mi 40 *, 97*, 98 o/, Toscana Mi. 7, 14 o/. Michel value
€ 3.200.
Lot with 52 better stamps. Parma newspaper stamp 2 o/ (Mi. € 300), Italy 352 ** and
parcelstamp 2 * (€ 275). Total value Michel € 3.500.
Lot with 51 better stamps. Italy 356 o/ and 362-63 **, also states Parma Mi 7 o/,
Romagna 8-9 */**. Total Michel value € 3.600.
Lot with 55 better stamps. Italy Mi. 357 o/ and several states: Parma Mi. 7 o/,
Toscana 7 o/. Total Michel value € 3.500.
Italy 1930 Mi. 345-353. € 280.
Lot with 15 prephilatelic covers 1830-60s, many different cancels.
Italy 1961, 60 Lira International Reply Coupon with two L.30 Cept stamps cancelled
Bresola 1961.
1200
900
900
900
900
900
350
300
150
Liechtenstein
Lot: 1938 block 3 with light fold and Mi. 288 block of 4. € 200
200
Luxemburg
1519 D
O
1520 D
*/**/O
1521 D
O/**/*
1522 D
O
1523 A
1524 A
**
Br
1525 A
Br
1526 C
O
1527 D
O
1528 A
1529 C
1530 A
**/*
O
Br
1531 D
O/*
1532 D
1533 C
O
Br
1534 C
1535 C
**
Br
A
C
C
C
**
Br
O
O
1540 A
Br
1541 A
1542 C
O
**/*
1543 E
O
1544 A
**
1545 D
O/**/*
1546 C
Br
1547 D
1548 A
O/**/*
O
Luxemburg 1852-1990s in KABE album with stamp hinges quite well filled with some
better sets.
3000
Monaco
Monaco: Schaubek album 1885-1970, mostly */** and some cancelled. Many better
stamps as Michel 9, 10, 31, 142. Good overall quality.
Monaco: Album with 1885-1901 issue o/* and 1938-1998 **/* in total 400 stamps in
mixed condition, only good quality valued to € 3.000.
Main collection Monaco 1885-1974 in Schaubek album with hinges together with
San Marino 1892-1976.
Monaco 1971 Mi. 1021. Corner block of 4. € 200.
10 cent. Postal stationery answer part used from Leipzig 25.3.1905 to Monaco. Very
attractive item.
1500
1100
1000
300
150
Montenegro
Postal stationery from Cettigne 1895 with additional postage (5+10+1+1) for
registered mail to Austria. Very fresh and unusual item with correct postage.
500
Poland
Polish Post in the Levant, consulatpost in Turkey. Mi. 1-12, complete set of 12,
some on paper. Michel € 1.800.
Poland 1860-1970 + blocks from 1955 in Schaubek album with hinges. Many early
stamps, overprints and back of book issues as well as central lithuania.
Small lot with Przedborz Localpost Mi. 3-18. Michel € 380.
Mi. Block 327 A+B with Ogolnopolska philatelic cancels. Michel € 240
Mi. Block 8 on small censored registered cover from Krakow 8.8.1939 to Sweden.
2100
1200
400
200
100
Portugal
1536
1537
1538
1539
Portugal 1853-1992 in Schaubek album with stamp hinges, nice selection of
classics. High cataloguevalue.
Portugal 1857-1983 in Leuchtturm album.
Portoguese newspaper "Diario do Governo" Unaddressed Lisboa 10.5.1883 with 2 x
5 reis + fiscal stamp.
1940 block 2 ** with a few light creases in the margin. € 380.
Portoguese newspaper cover "O Concelho de Cintra" 11-9-1912 stamped with 1/4 C.
+ Fiscal stamp.
Portuguese castles, no 3, (Mi. A700-block 10) € 240.
Lot with three items from MADEIRA 1899-1912, ie two to Germany.
Mi. Block 3 Lisboa central 17.2.1941. Michel € 300
Mi. Block 4 Lisboa central 7.4.1941 + block 7 , 31.8.1945 with two small thin spots in
the margin. Michel € 450
20 Reis postal stationery from Coimbra 1891 to Sweden with beautifully placed
arrival cancel Norrköping 17.2.1891. On reverse text with stamps for sale from
Norway and Sweden.
50 Reis stamp (Mi 31) with fresh mute cancel "1".
1940 block 3 ** but with 10 mm ungummed part at right side + Block 7 **. € 200.
3500
900
500
400
350
300
300
300
300
250
250
200
Romania
Romania 1858-1980s in 7 visiralbums and stockbooks. Nice classic section with lots
of stamps. Please inspect.
Romania: Set never hinged no gum. (Mi. 154-60) € 360.
1500
500
Russia
Collection Russia 1858-1941 with nice selection of early issues (1863 Citypost
stamp Moscow/S.t Petersburg) several with attractive cancels, incl. some Finland
and colonies overprints ie China, Middle East and Levant.
Lot with two interesting registered (money) covers to Germany 1909/1911 with heavy
seals on reverse and many notations.
2 visiralbums Russia 1866-1990s, many blocks.
Russia 1863 citypost stamp St.Petersburg/Moscow with light cancel. Mi 2, € 500.
3500
700
700
500
1524 150
1525 500
Ex. 1527 1.200
1541 250
1531 3.500
1534 400
1540 250
1538 300
1555 200
1548 500
1545 3.500
1539 300
E
O
Soviet/Russia 1910s-1991 in 4 albums and some leafs.
D
O/**/* Russia 1860-1970s in 2 albums.
F O/**/*/Br Box with Russia and Baltics all mixed together, some modern covers.
D
O/**/* 2 albums with collection 1880-1990.
A
Br
Registered cover 14 kopek single from St.Petersburg 1889 to London. Beautiful with
large black seal on reverse.
Br
Large registered cover with double censor from Petrograd 17-6-1918 to Stockholm.
1554 C
Br
Registered 3/5 kopek postal stationery Revel 6.5.1915 with additional postage to
1555 A
Sweden with 4 large charity stamps. Transit/arrival cancel on reverse Stockholm
27.5.1915.
1549
1550
1551
1552
1553
500
500
500
350
300
200
200
Switzerland
1556 E
O/**/*
1557 D
O/**/*
Collection Switzerland in 4 well-filled albums 1850-1999 including United nations.
Many unperforated and early issues with good range of airmails, pax, pro juventute
and service stamps. Michel value € 6.000 +.
Schaubek album with mostly cancelled stamps, a few **/* 1862-1990. Overall good
quality (except PAX 5 Fr, not valued). Michel value € 2.500.
O
Collection Switzerland 1850-2003 with stamps on copied album pages. Filled with
1558 D
stamps until 1990 then it thins out. Good starter collection in mixed quality.
1559 F O/**/*/Br Mixed lot with nice handmade album + stamps and covers on leafs and cards.
*
Lot hinged stamps in good condition ie Mi. 70, 127(2), 129, 181, 194-97, 328V-330V.
1560 A
Value together € 470.
*
Lugano 1913 semi-official airmail stamp with very small thin due to removal of hinge.
1561 A
Mi IX € 3.500 for (*) quality.
**/*
6 visirleafs with Switzerland 1930-60s. Mi ca € 600.
1562 C
O/**/* 2 Leuchtturm albums w. pockets 1843-1983 not much in the early years, but from
1563 D
1960 more or less complete **.
Br
Switzerland 1897, small cover cds "k.w.Schiffspost Bodensee 5.5.1897" with mixed
1564 A
franking from three countries: Switzerland, Würtemberg and Germany addressed to
Poste Restante Ravensburg. Arrival cds.
1565 C
1566 A
1567 C
Br
**
O/*
Lot with 15 prephilatelic covers, mostly different straight line cancels 1807-1860.
2 F Carrierpigeon Michel no: 245 x, € 280.
Lot Switzerland 1880-1930 on 2 visirleafs. Michel ca € 650.
1568 D
**/*/O
1569 A
**
1570 C
**
1571 D
**
Spanish Colonies 1914-1973, lot with many good singles and sets ie Marruecos
overprints 1914-26. Mostly **/* but a few older O. Many thematics.
King Alfons XIII, 3 better stamps, 40 cent with 1 missing perf. (Mi. 216-17,219) €
1440.
Small lot from Spain, King Alfons and Artibus issues. Pricemarked from dealers
stock at SEK 7.200.
Album with Spain MNH 1974-1992.
1572 D
O/**/*
1573 C
Br
6500
1300
900
600
400
400
400
400
400
350
300
250
Spain
1500
1300
900
200
Turkey
Collection Turkey 1863-1971 in two albums. Good selection of early issues and lots
of Behle and Bille overprints.
Lot with two items British postoffices in Constantinopel: Postcard 2x1/2 p Edward
"LEVANT" overprints 1905 to Belgium and cover with single 7 1/2 piastres overprint
on 5p George 1902 to Sweden.
6000
300
United Nations
1574 F
1575 E
**
Br/**
1576 D
**/*
Album with Vatican from reprints of the first issues - 1960s, ca 250 stamps.
1577 D
1578 D
**
Br
Yugoslavia 1971-1981 in Lindner Falzlos album with pockets.
Yugoslavia: Album with 114 modern postcards showing native and regional dresses.
United Nations: Box with 104 Prestige Booklets 1990-2000s. High postage value.
Collection in 5 albums with FDC and ** stamps: New York 1958-1981, Geneve 19691979.
400
200
The Vatican
200
Yugoslavia
400
250
Europe Collections & lots
1579 E
1580 D
**
**
1581 C
O/**/*
1582 C
O/*
Lot with about 200 stamps from Italy, Fiume, Bulgaria, Greece, Switzerland etc.
Better stamps inbetween: Italy Mi.773 o/ (Mi.€ 130), Bulgaria 2 o/ (Mi. € 200). Michel
5.000.
1583 D
**
Europa CEPT Mitläufer collection 1952-1995 with only a few stamps missing in
Leuchtturm album with protectors.
Box with 1 album canc. Spain 1856-1930, 2 albums France 1849-1970 mostly canc.
but some **/* also a few modern until 1990, 3 albums England canc. 1840-1990 + 3
cigarboxes with stamps mostly Germany/Europe + some rest of world.
1584 E
Europa CEPT complete collection 1956-2000 i 4 leuchtturm albums with mounts.
Collection MNH EUROPE CEPT Stamps 1956-1985 in two Lindner albums and a
few extra leafs. Many attractive stamps. Catalogue value € 4.000+.
Lot with 93 better stamps from late 1800-1940s mostly from Switzerland Mi. 19 o/,
close cut (€ 480) but also: Liechtenstein 305A o/, Portugal Mi. 1132B o/ (€ 300), and
others. Total Michel value € 5.000.
1585 D O/**/*/Br Album with ca 800 CEPT stamps 1960-1990s sorted by country + box with separate
collection **/Br CEPT 1984 mounted for exhibition. High value.
O/*
Lot with about 190 stamps from Germany, Switzerland, Spain, Portugal. Better
1586 C
stamps inbetween: BRD 259y o/ (Mi. € 130) and Switzerland 61xc o/ (Mi. € 150). A
few better stamps with defects not counted. Michel € 4.300.
1587 D
1588 E
O
O/**/*
2 albums with european stamps including many from Germany.
Mostly Europa including Scandinavia in 4 boxes filled with glassine envelopes. Lots
of Germany, Netherlands, Sweden, but also a few from the rest of the world. Please
inspect.
1589 C
O/**/*
Lot mixed Europe late 1800-1940s many Switzerland, Greece (almost 40 Hermes
heads) and Italy etc + some Australia and Portiguese colonies. Total Michel value €
4.100.
1590 C
O/**/*
1591 E
1592 E
O
O/**/*
1593 C
O/**/*
Lot with 86 better stamps from Europe: Greece 353 *, Liechtenstein 113 o/, Berlin 85
** and Portugal 39 B o/. Total Michel value € 3.000.
9 albums Russia, Czechoslovakia, Poland, Bulgaria and some rest of Europe.
Box with 20 albums Eastern Europe ie Hungary 1880-1990, Czechoslovakia 19201977, Romania 1950-70s and Poland 1920-1980s.
Lot with many slightly better stamps crammed on 6 visirleafs, sometimes 2-3 of each
stamp. Ex: Monaco, France, Italy, Switzerland but also India, Singapore, British
colonies etc. Mixed quality. Michel € 4.200.
5000
5000
1300
1100
1000
1000
900
900
800
800
800
800
700
700
700
Africa
1594 D
1595 A
1596 A
*
Br
Br
1597 A
Br
1598 A
Br
Album with collection Ghana 1957-81. Nice with many thematic stamps.
Beautiful 4-colored advertising cover with caravan of camels sent to Austria 1919.
South West Africa: Two postcards with stamps on the view side Windhoek
23.4.1926
Small registered air mail cover 10M+5P from Wad Medani 5 may 1949 to Denmark.
Arrival and transitcancels on back. Small piece missing from backflap.
300
200
150
100
Argentina
Argentine: 1941, Cover to Sweden with British censor with lilac cancel "May
22.1941" re-directed to submarine rescue ship HMS Belos, Swedish Navy.
100
Australia
1599 E O/**/*/Br Australia cds collection i 5 albums with good selection Kangaroos: 1913-2 sh, 191510 sh and later up til £1, and George V. Main collection mounted for exhibition.
Please inspect.
1600 D
O
1601 C
Br
1602 A
*
Collection Australia 1913-1990s with nice selection of early states from 1850s
onward. Many kangaroos and George V. Please inspect.
Lot with 4 covers Australian States: 2 from Victoria 1893, 1909 and 2 from NSW
1881, 1896. Nice lot in fresh quality.
5000
1500
450
Bhutan
Bhutan 1966 gold coin stamps, complete set of 3 values with ERROR on print with
Indian currency in inner circle and Bhutanese currency below. Only a very limited
number of sets were printed before the issue was discontinued.
500
1553 300
1546 700
1561 400
Ex. 1556 6.500
1566 300
1569 1.300
Ex. 1572 6.000
Ex. 1599 5.000
1610
300
1602
500
1573 300
1603 D
*/O
1604 D
O/*
Old genuine collection Brazil 1843-1948 with heavy duplication throughout. Mixed
quality with a wide range of cancels, both geometrical/cork and different colours.
Good accumulation of 1840-50 issues. Some * hinged inbetween. Michel value €
7.500
1605 A
Br
1606 A
Br
Used 80 reis postal stationery Petropolis 14.9.1888 via Rio de janeiro and Lisbon to
Berlin.
Brasil: Pernambuco Postcard to Germany with Zeppelin stamp (Zp.1) and lilac
cachet Europe Pan-America Round flight 28.5.1930.
Bhutan collection in 30 page album with ca 390 stamps with highlights ie 1974 UPU
imperforate pairs, and Scout imperfs. Quite elusive stamps.
300
Brasil
10000
250
200
British Colonies
D
D
D
A
O
O/**/*
O/**/*
Br
1611 A
1612 D
O/*
**/*/O
1613 D
O/**
1614 D
1615 A
O
Br
1616 A
Br
1607
1608
1609
1610
Collection British colonies with better stamps inbetween, mixed quality.
Well filled visiralbum with mixed British colonies from A-T.
3 albums British Colonies from A-Z with better stamps inbetween.
Jamaica: 1 penny single on small cover from Portmore 1895 to USA, postage due
cancel 6 cents with 3x2 cent US stamps, transit and arrival canc. on reverse.
Lot with 4 better stamps Gambia ie Mi. 3,5,6,110. € 345.
Lot with Goldcoast and independant Ghana 1940s-1970s, mostly **/* Ghana issues
also some Gambia.
1000
700
600
300
300
200
Canada
Album with Canada cancelled 1868-1952 and MNH ** 1953-1977. Cat. Value SEK
20.000
Schaubek album with collection Canada 1893-1979.
Canada 1943, 20 cent shipbuilding single on double censored cover with full
contents to Sweden. Red OAT in oval.
1400
200
200
Cape of Good Hope
Small attractive cover 1/2+1+6 pence (Mi. 23,24,27) Port Elizabeth 8.3.1886 sent
with ship "Spartan" to Germany with RED postage due canc. 2 1/2 d. Transit and
arrival cancels on reverse.
600
China
1617 D
1618 D
**
**/O
1619
1620
1621
1622
D
F
A
D
**
O/*/Br
**
O/**/*
1623
1624
1625
1626
A
D
D
D
**
**
O
O
China 1991-2007 in two Leuchtturm albums with pockets.
2 albums/folders with complete and partial sheets from China ca 1930-1960s, mostly
** with a few O inbetween. Interesting lot.
Lot with 11 yearsets 1991-2001 + collection 1990-1996 on 34 visirleafs.
Lot Asia with stamps and some covers, including China and Japan.
China 1960-61 complete set Chrysanthemum I, II & III. € 380.
1 album mixed China from early-modern issues, also with Taiwan, Republic and
Manchuria. Please inspect.
China 1964 complete set Roses. € 260.
Leuchtturm album China 1992-1995, also some 1990-91 in separate album.
Small album China 1990s with block 80 on piece.
Album with about 300 stamps 1950-60s, all cancelled on papercuts. A few better
values.
2000
2000
700
600
500
500
350
300
200
200
Columbia
1627 A
Br
2x3+2x1+30 centavos airmail Scadta cover Medellin 30.3.1926 to Austria.
1628 A
Br
Complete 1933 set devided on 4 covers addressed to Sweden. All stamps with good
cancels Port Stanley 5.7.1933. The four highest values have beautiful Socked-onnose-cancels. Mi. 59-70, € 5.500 with added value for cancels. Certificate Stefan
Heijtz.
200
Falkland Islands
French Colonies
9000
Heijtz.
9000
French Colonies
1629 C
Br
Lot with 17 covers and postcards from French Colonies 1890-1907 in China, Congo,
Guyane, Togo, Senegal, Dakar, Alexandria, Syria, Somalia, Tonkin and Guadeloupe
etc. Interesting items in very good quality.
2000
Ghana
1630 D
*
Ghana 1957-1981. Mounted with hinges on selfmade leafs. Many thematics.
1631 C
Br
Lot with two different illustrated postal stationery: 1 centavo with Railway/bird theme
used to France 1896, transit New York and 3 centavos with horsedrawn tram 1908 to
Germany with boxed cancel "Aus dem Briefkasten". Attractive lot.
400
Guatemala
400
India
1632 C
Br
1633 C
Br
1634 B
Br
1635 C
Br
1636 D
1637 C
Br
Br
1638 A
Br
1639 A
Br
Special envelope for photographs "Book-Post" from India 6-6-1912 to England.
Postage due.
Telegraph form and envelope of same design (Telephonepoles, tree and bird
/swallow) with new year greetings from Bikaner 2.11.1951. Unusual item.
Lot with 84 different postal stationery mostly used 1890-1930s ie registered, postage
due etc.
British India, lot with two postal stationeries to Germany:1/2+3+1 Anna registered
from Madras 3.9.1903 and 1+1/2+1 Anna Mercara 21.2.1900. Attractive items.
Album with 109 postcards from India ca 1900-1930s.
Telegram form cancelled 1924 with many advertisements on both sides for: Liptons
Tea, Imperial cigarettes, Dunlop Tyres, Galirub Golfballs and others. Folds and tears
around edges.
2x12 AS+2x1 1/2 AS+1/2 AS on double censor cover from Cambay 14.5.1944 to
Sweden with violet O.A.T. in oval.
150
800
600
500
500
400
200
Iraq
Airmail postcard to Sweden 1950s with BOAC label and straight line cancel "By air
up to" with "stockholm" entered by hand.
100
Persia / Iran
D
A
D
A
O/**/*
**
*/O
Br
Persia/Iran 1909-1960 in stockbook. Mi ca € 400.
1 Kran green (Yvert 482) with double print on right side of stamp.
Persia collection 1890-1950s on 12 visirleafs.
Iran/Persia: Two postcards with stamps on the view side Teheran 26.11.1927.
1644 E
**/*/O
Israel 1948-2010 (mainly **/*) in 2 Leuchtturm albums with pockets and 1 visiralbum,
a few O in the beginning and from 1953 mostly ** and almost complete until 2010.
Also 7 yearsets 2001-2007 + old album with German Reich O/**/* 1872-1945.
1645 D
1646 D
O/**/*
**/O
Album with stamps and FDC from Israel 1940s.
Collection Israel ** 1981-1991 on lindner pages Mi. € 350 + some cancelled on
visirleafs and in plastic folder.
1647 D
**/*
Old Scott album Japan 1894-1944 including japanese occupation. Attractive
collection with several better stamps in good quality including block 2-8. Michel value
ca € 10.000. Please inspect.
1648 D
1649 C
O
O
Old collection Japan 1876-1925 + a few japanese occupation -1944. Mi. Ca € 1.100
Attractive 1 page album "The collection of all old japanese postage stamps" 18711896. Usually sold to tourists and all better stamps are mostly (?) forgeries. Please
prove me wrong!
1650 A
O
Cancelled set of five values, 1950 Pheasants (Mi. 494-8). Value € 140.
1651 D
1652 A
O
Br
2 albums North Korea 1960-2000s including blocks.
Airmail cover from Kai Sung, North Korea 24.12.1956 to Sweden. Cover with 6
different unperforated stamps Mi. 50B, 53B, 84B, 99B, 101B, 115B.
1640
1641
1642
1643
500
200
200
150
Israel
3500
500
300
Japan
13000
900
300
300
North Korea
300
200
Ex. 1604 10.000
1616 600
Ex. 1618 2.000
1621 500
1623 350
1641
200
1628 9.000
Ex. 1629 2.000
1638 200
1635 500
Ex. 1647 13.000
Alla singelobjekt och mindre poster finns avbildade på vår hemsida
www.swedishstampauctions.com
Kuwait
1653 A
Br
Postcard to Sweden 1964 with purple framed OAT FS cancel. Unusual.
1654 C
Br
Lot with 28 older covers (without stamps) many different postage rates.
1655 C
Br
Newspaper wrapper from Norfolk Island 31.10.2003, valuehead postage paid and
depicting Green Parrot, sent air-mail to Australia. Unusual to find used.
1656 C
Br
Lot with 20 covers to USA 1915-1916.
1657 C
Br
Lot with 3 registered covers: Swakopmund 21.6.1928 to Germany, Luderitz
13.4.1922 to Germany and Cape of good hope, Kimberley 25.1.1910 to London.
1658 A
Br
400
Nepal
200
Oceania
200
Peru
200
South Africa
500
Sudan
2x1 Millieme on advertisement postcard Sawakin 23.8.1902 to Germany transit Suez
with postage due cancel and straight line "Zuzustellen ohne Portoerhöhung".
Attractive item.
350
Tonga
1659 A
Br
1660 A
Br
1661 C
**
1662 E
**/*
Large accumulation christmas and charity stamps ca 1910-1950s, mostly from USA
but some from other countries also, collected in albums and folders. Many
thousands.
1663 E
**
USA 1935-2000 collection in 3 Leuchtturm albums with pockets 1990-2000 almost
complete before that only a few stamps here and there. + album with United Nations
1951-1978.
1664 E
O/**/*
Box with 9 albums USA 1851-1990s mostly cancelled, but also a few **/* better
inbetween and back of book.
Lot with 16 different ** yearsets 1970-1990. High postage value and many thematics.
Tonga: 1934, 2 1/2 d single on cover dispatched via TIN CAN MAIL, paquebot
straight line cancel and Honolulu 16.4.1934 cds to USA.
400
Thailand
Lot with two postcards Bangkok 1905/1907 both with 6 atts postage in different
combinations to same address in Sweden. Attractive and in good quality.
Bangkok 1983 block 11. Mi € 110.
800
150
USA
1665 D
1666 A
1667 A
(*)
Br
Columbus 50 cent ungummed. Mi 83, € 500 for *.
Beautiful Ladies cover (Zierbrief) with embossed envelope cancelled "Rising Sun
Jan 27 Ind." used to Ohio with "PAID 3" straight line cancel, partly with manuscript
text.
1668 C
Br
Lot with two unpaid steamship covers to Würtemberg, Germany from Dubuque, Iowa
30.5.1855 and New York 23.9.1853. Both with several postage due notation.
Attractive items.
1669 B
1670 A
**
Br
1671 A
Br
1672 A
1673 A
Br
Br
Lot with 42 booklets 1980-90s. Postage value c. $ 200.
3 cent Washington 1857 issue (Mi.9) single on small embossed cover "American
Mutual Life Insurance Co" (with Eagle symbol) New Haven Jul 15, 1858. Very good
quality.
Cover to lieutenant at 415 Bomb squadron 98 Bomb group APO 683 = Enfidaville,
Tunisia 1943. Returned to sender, addressee reported missing in action.
Postal stationery 1890s to New York with Fancy cancel negative star. Unusual.
50 cent Zeppelin stamp (Sc.C18) single on Graf Zeppelin flight cover with special
cachet. Chicago 0ct 26 1933 to Friedrichshafen. Green arrival machinecancel on
back. Vertical fold at left side. Attractive.
1674 F
1675 C
Br
Br
1676 D
1677 A
O
Br
Box with roughly 450 unused postal stationery, both old and new.
Lot with 2 comical items: Privately illustrated 2 cent postal stationery 1921 with men
carrying Washingtons head on a platter and 2 cent leather postcard 1905 "I can
hardly bear to leave you". Attractive items.
3 albums USA 1857-1990s with some better early stamps in mixed quality.
Unused postcard in very good condition depicting the Wright brothers aeroplane
ready to make a flight at Fort Meyer, VA in 1909. With descriptive handwritten
1500
1200
900
700
500
500
500
400
400
400
100
350
300
300
300
1676
1676
1677
1677
D
D
A
A
O
O
Br
Br
1678 A
1678 A
*
*
1679 A
1679 A
Br
Br
1680 A
1680 A
Br
Br
A
A
C
C
*
*
Br
Br
1681
1681
1682
1682
1683 F
1683 F
O/Br
O/Br
1684 F
1684 F
Br
Br
1685 G
1685 G
Br
Br
1686 C
1686 C
Br
Br
1687 D
1687 D
Br
Br
1688 D
1688 D
Br
Br
1689 E
1689 E
Br
Br
1690 F
1690 F
Br
Br
B
B
F
F
B
B
Br
Br
Br
Br
Br
Br
3 albums USA 1857-1990s with some better early stamps in mixed quality.
3
albumspostcard
USA 1857-1990s
withcondition
some better
early the
stamps
in mixed
quality.
Unused
in very good
depicting
Wright
brothers
aeroplane
Unused
in very
goodMeyer,
condition
the Wright
brothers
aeroplane
ready to postcard
make a flight
at Fort
VA depicting
in 1909. With
descriptive
handwritten
ready
to on
make
a flight at Fort Meyer, VA in 1909. With descriptive handwritten
account
back.
account
on back.
Dept. of State
30 cent (Mi. 65v) MH * with red specimen overprint. One missing perf,
Dept.
of State
cent€(Mi.
one short
perf.30
Value
350.65v) MH * with red specimen overprint. One missing perf,
one short
Value
€ 350.
USA
1898,perf.
5 cent
Grant
single on ship cover to Germany with straight line cancel
USA
cent Grant
"Too 1898,
Late". 5Arrival
cds onsingle
back.on ship cover to Germany with straight line cancel
"Too 1870,
Late". 2x3
Arrival
cds
on back.
USA
cent
cover
from R. Merrill & Sons, New York to England, with large
USA
2x3Nautical
cent cover
from R. Merrill
& Sons,
New York to England, with large
ad on1870,
front for
instruments.
Backflap
missing.
ad on 10
front
for Louisiana
Nautical instruments.
Backflap
missing.
1904,
cent
(Mi. 158). Value
€ 170.
1904,
cent Louisiana
158). Value
€ 170.
2 cent 10
Washington
1890 (Mi.
Presidential
issue
(Sc.220) on inland special photographic
2
cent Washington
1890(no
Presidential
issue
(Sc.220)
inland special photographic
3-layer
protection cover
photo) Mute
New
York F on
cancel.
3-layer
covermodern
(no photo)
Mute
New
York F cancel.
Lot withprotection
ca 130 mostly
used
postal
stationery
+ small box with ca 500 used
Lot with 1990-2000s.
ca 130 mostly modern used postal stationery + small box with ca 500 used
stamps
stamps 1990-2000s.
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
250
250
200
200
150
150
Lots with covers all world
1691
1691
1692
1692
1693
1693
1694 F Br/O/**/*
F Br/O/**/*
1694
Br
1695 G
Br
1695 G
1696 F
1696 F
1697
1697
1698
1698
1699
1699
1700
1700
B
B
F
F
E
E
C
C
Br/O
Br/O
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br
1701 F Br/O/**/*
F Br/O/**/*
1701
O/**/Br
1702 E
1702 E O/**/Br
1703 E
1703 E
Br
Br
1704 C
1704 C
Br
Br
1705 F
1705 F
Br
Br
1706 D
1706
F
1707 D
1707 F
Br
Br
Br
Br
1708 E
1708 E
Br/O
Br/O
1709 E
Br
1710 E
Br
1711 C
Br
Lotscovers
with covers
all Iworld
Collection with ca 240 censored
from WW
and II, mostly from Germany and
Collection
withdifferent
ca 240 labels
censored
from
WW Iunusual
and II, mostly
Germany
England with
andcovers
cancels.
Several
items. from
Please
inspect.and
Nice lot inwith
good
quality.labels and cancels. Several unusual items. Please inspect.
England
different
Nice lot in
good
quality.
Dealers
stock
with
all world covers (no Scandinavia). About 2.500 pricemarked
Dealers
with all world covers (no Scandinavia). About 2.500 pricemarked
covers instock
5 boxes.
covers
5 covers
boxes. relating to Red Cross and Prisoners of War during WW I & II,
Lot within45
Lot with interesting
45 covers relating
to Red Cross
and
Prisoners
of War Portugal,
during WW
I & II,
several
from Denmark,
Russia,
Germany,
Holland,
Latvia
etc.
several
interesting from Denmark, Russia, Germany, Holland, Portugal, Latvia etc.
Please inspect.
Please
Lot
withinspect.
52 airmail/zeppelin covers from all world, mostly 1930s. Many to/from South
Lot
with 52
covers from
world,
mostly countries.
1930s. Many
to/from
America
butairmail/zeppelin
also several Norwegian
andall
other
european
Nice
lot. South
America
but also
and
other
countries.many
Nicenice
lot. cards in
Lot
3 albums
withseveral
atleast Norwegian
600 postcard
from
all european
world 1900-1930s
Lot
3 albums
with atleast 600 postcard from all world 1900-1930s many nice cards in
mixed
condition.
mixed
condition.
Box
with
about 1.500 unused (some used) aerogrammes, mostly from England 1960Box
withbut
about
(some
aerogrammes, mostly from England 19601980s,
also1.500
other unused
countries.
Manyused)
thematics.
1980s,
countries.
Many
thematics.
Box
withbut
caalso
500 other
covers
and cards
1880-1940
all world with better Asia, Germany,
Box
with ca 500 covers and cards 1880-1940 all world with better Asia, Germany,
England.
England.
Lot with 40 better covers from Europe. Nice lot.
Lot
40 better
covers
from
Europe. from
Nice Norway,
lot.
Nicewith
lot with
ca 500
covers
1870-1950
Denmark and Finland.
Nicewith
lot with
ca 500
covers
1870-1950
Denmark
and Finland.
Lot
65 better
covers
1850-1950
allfrom
worldNorway,
ie Norway
1,50 surcharge
on 2 skill
Lot
with
better covers
1850-1950
all world ie Norway
1,50
surcharge
on 2 skill
single
on65
postcard,
Denmark
4 skill unperforated
single on
cover
etc.
single
postcard,
4 skill
unperforated
single
onstamps.
cover etc.
Box
allon
world,
mostlyDenmark
covers and
postcards
but also
some
Box all
world,
mostly
and postcards
but modern
also some
stamps.
Well
filled
moving
boxcovers
with mainly
about 2.500
small
size covers (also FDC)
Well
boxcountries,
with mainly
about
2.500
modern
small size covers (also FDC)
manyfilled
frommoving
the nordic
a few
better
covers
inbetween.
many
from
the nordic
countries,
a fewstamps,
better covers
Lot with
covers,
postcards
and some
many inbetween.
Sweden but also foreign
Lot with covers,
and some
stamps, many Sweden but also foreign
prephilately,
Iranpostcards
aerogrammes
etc. Interesting.
prephilately,
Irancovers,
aerogrammes
etc. Interesting.
Lot with ca 100
mostly older
from Germany, Italy, Austria, Hungary.
Lot with
100
covers, mostly
from Germany,
Italy,
Austria,
Hungary.
Box
withca
400
worldwide
covers older
Prephilately
to modern,
mainly
older.
Box with
modern,
mainly 1900-1980s.
older.
Large
box400
withworldwide
ca 1.500 covers
covers Prephilately
and cards alltoworld
but mostly
Large
box
with cacovers
1.500 and
covers
andBalloonpost
cards all world
but mostly
1900-1980s.
Lot
with
9 better
cards
1939-1950s
from
Sweden,
Lot
with 9 better
covers
cards Balloonpost 1939-1950s from Sweden,
Switzerland,
Austria
andand
Finland.
Switzerland,
Austria
andand
Finland.
Box
with ca 350
covers
postcards all world with some stamps inbetween.
Box with
with ca
ca 400
350 postcards
covers and1900-1950s
postcards all
world
with some
stampsFrance
inbetween.
Box
from
Denmark,
Germany,
etc +
Box
with
ca 400Czechoslovakia
postcards 1900-1950s
from Denmark,
France
album
stamps
and **collection
SwedenGermany,
with printing
datesetc
for+the
album
Sweden
with printing dates for the
Gustavstamps
VI AdolfCzechoslovakia
issue + Stampsand
on **collection
paper (kilovara)
1964.
Gustav
issue
+ Stamps
on paper
(kilovara)
1964. ie 1 album Finland
Box
withVI8 Adolf
albums
covers
and cards
all world
1850-1950s
Box
with WW
8 albums
fieldpost
II. covers and cards all world 1850-1950s ie 1 album Finland
fieldpost
WWfolded
II. letter sent to New York with ships "Russia" 1867 from London
Lot
with two
Lot with
two folded
to New York with ships "Russia" 1867 from London
and
"Cimbria"
1868letter
from sent
Hamburg.
and "Cimbria"
1868
from
Hamburg.
Genuine
lot with
about
180
covers mostly addressed to Sweden 1900-1950, mostly
Genuine lot
with
about 180Holland
coverscolonies
mostly addressed
to Sweden
1900-1950,
mostly
european
with
interesting
and "Samples
of no value"
and attractive
european
with
interesting
Norway with
postal
seals. Holland colonies and "Samples of no value" and attractive
Norway
with
postal
57 covers
and
cardsseals.
all world 1984-1991 signed by stamp artists and engravers.
57
and cards
all world 1984-1991
signed
stamp
artists
andfrom
engravers.
Boxcovers
with genuine
correspondance
1900-1950
ca by
400
covers,
mostly
Sweden
Box
correspondance
1900-1950
ca 400
covers,all
mostly
with with
a fewgenuine
other countries
inbetween.
Also ca 200
postcards
world.from Sweden
with
a fewroughly
other countries
inbetween.
Also ca
postcards
all world.
Box with
500 covers
and postcards
all200
world,
many Sweden
+ a few stamps
Box
with roughly
500**/*
covers
and postcards all world, many Sweden + a few stamps
on visirleafs
ie USA
and Greece.
on
ie USA
**/*(mostly)
and Greece.
Boxvisirleafs
with roughly
1500
small covers + some postcards from Scandinavia +
two bags with cuts.
Lot with roughly 900 covers and postcards 1900-modern from all world, ca 400 from
Sweden.
Lot with 26 Flight covers from many countries 1966-74, all signed in original by pilots
2500
2500
2200
2200
1800
1800
1500
1500
1200
1200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
800
800
800
650
650
600
600
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
400
400
400
400
400
400
400
400
300
300
300
300
200
200
Ex. 1649 300
1657 500
1652
200
1678
300
1658 350
1681 250
1660 800
1667
500
1666 500
1668 500
1673 350
1677
300
1670 400
Ex. 1684 2.500
Ex. 1686 1.800
Ex. 1687 1.500
Ex 1688 1.200
Ex. 1690 1.000
1704 400
Ex. 1722 900
Resultatlistan för denna auktion publiceras på
vår hemsida: www.swedishstampauctions.com
snarast efter auktionen.
Resultat kan meddelas per telefon från tisdagen
1/11 OBS, ring endast till 0708-106803
Vi tar redan nu emot inlämningar till våra
kommande auktioner i Mars och Augusti.
Kontakta oss omgående:
Telefon: 0708-106803
email: [email protected]
Alla singelobjekt och mindre poster finns avbildade på vår hemsida
www.swedishstampauctions.com
1710 E
Br
1711 C
Br
1712 E
O
1713 E
O/**/*
Box with 11 albums well-filled countrycollections ie Aaland islands 1984-1990s,
Switzerland and Spain from unperforated issues, Korea, Vietnam and Mongolia 197080s and smaller collections Pakistan and Burma + China yearsets 1991-92. Please
inspect.
1714 D
**/*/O
Old Attractive Borek album Colonies-1940s, mainly Portuguese, Italian, Austrian,
Dutsch and Spanish including Cuba and Philippines. Good quality with better stamps
inbetween. Please inspect.
1715 E
O
1716 E
O/**/*
1717 D
**/*
1718 E
O
1719 E
1720 E
O
O/**/*
Genuine all world collection in 12 albums, collected in 1940s, added on by younger
generation. Nicer North & South america, colonies and Asia.
Box with 8 albums all world ie nice collection Sweden 1858-2009, including better
BC/CB pairs, All world mixed in 4 albums + 39 booklets many Great Britain.
Visiralbum with well filled 70 pages with stamps all world 1940-1990s. Many nioce
thematics, please inspect.
Mixed box all world with albums and visirleafs filled with stamps, many interesting
items British Colonies, Poland etc.
Well filled box with many albums mostly Europe and Germany. Low start.
Box with 6 albums and large cigarbox with mostly Scandinavia + 2 albums with nice
cancels from Sweden.
Box with 3 albums USA 1869-1990, mostly cancelled, 1 album Australia, 1 album
mixed non-european countries + loose leafs.
Album with 105 booklets all world with a few better inbetween ie Norway AH A2 and
Germany 1933.
All-world lot with 3 albums and some leafs with **/* and some canc. Mainly
older/classic ie France, USA and Touwa, Poland LEVANT overprint, colonies, CEPT
etc. some better (if not expensive). Please inspect.
Lot with roughly 900 covers and postcards 1900-modern from all world, ca 400 from
Sweden.
Lot with 26 Flight covers from many countries 1966-74, all signed in original by pilots
or crew.
200
150
All world collections & lots
1721 E
1722 D
**
1723 F
O/**/*
1724 E
O/**/*
3 thick Schaubek Permanent all world albums, two issued 1913 and the third until
1971. Several better stamps inbetween. ie well filled Malta, Austria and Holland. All
together roughly 4.000 stamps
Well-filled box with 14 albums ie 4 mixed Europe, 1 Denmark, 6 Germany, 2 Sweden
(some **) and 1 better collection Turkey with extra material in glassine and plastic
pockets + AFA scandinavia 2005 + bag of cuts.
1725 F O/**/*/Br Lot with mixed covers and stamps all world, ie British colonies, WWII, Charity
stamps. Please inspect.
O/**/* All world collection A-J (Swedish spelling) in 16 albums with highlight being Israel.
1726 E
O/**/* All world collection S-Z (Swedish spelling) in 10 albums. Please inspect.
1727 E
Br/**
WWF collection in 5 albums with maxicards and stamps 1983-1991. + 15 page
1728 E
album with all bird stamps/blocks issued during 1998.
O
Fun lot with 150 bundles of 100 stamps each ie England, Austria, Holland, Germany
1729 B
etc from ca 1900-1920s, probably made around 1950. Please inspect.
O/*
Box filled with stamps all world on cards and in glassine/plastic pockets.
1730 F
O/**/* All world collection K-S (Swedish spelling) in 15 albums. Please inspect.
1731 E
**
Two large beautiful albums: "Mint stamps of the world" with 55 complete ** sets from
1732 D
1980-1990s from all around the world.
**
Box with 6 WWF albums + loose leafs with ** stamps.
1733 E
**
Lot with 65 booklets all world mostly 1990-2000s with a few older inbetween ie
1734 B
Hongkong, Canada, Ireland, Gibraltar, Isle of Man, Portugal, New Zealand, Estonia,
Finland, Denmark, Iceland etc.
1735 E
**/*
Box with 9 albums stamps from all world, many thematics. 4 albums Sweden 19201970s, 2 Poland, 1 Aaland Islands, 1 Alderney and 1 mixed.
O/**/* Box with 2 Schaubek albums from 1930/40s and small collection New Foundland on
1736 E
loose leafs + album and box with **/* blocks of 4 USA.
O/**/* Lot with 4 smaller collections: Liechtenstein 1900-70s, Israel mostly 1950-80s,
1737 D
Australia 1930-80s, Luxemburg 1882-1980s.
1738 F O/**/*/Br Mixed lot with covers, postcard and stamps all world.
O/**/* Lot with 27 older small albums (urvalshäften) with all world stamps, highlights being
1739 F
Portugal, Brasil and South america etc.
Box with all world mixture in 7 albums including stamps, 200 covers, 200 postcards
1740 E
mostly older covers.
O
Box with 7 albums mixed all world ie South/Central America, Asia, Africa, Germany
1741 E
etc also bags with older cuts and glassine envelopes/boxes with roughly 20.000
used stamps all world. A lot to work with.
1742 D
O
Album with stamps Europe + separate section of Africa.
1800
1600
1500
1500
1500
1200
1200
1000
1000
1000
900
900
800
750
700
700
600
600
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
450
etc also bags with older cuts and glassine envelopes/boxes with roughly 20.000
used stamps all world. A lot to work with.
used stamps all world. A lot to work with.
O
Album with stamps Europe + separate section of Africa.
1742 D
O
Album with stamps Europe + separate section of Africa.
1742 D
E
Br/O
Box with 5 albums all world, about 250 covers and postcard from/to Sweden, card
1743
Br/O
Box with 5 albums all world, about 250 covers and postcard from/to Sweden, card
1743 E
with some better stamps Iceland + 7 empty postcard albums.
with some better stamps Iceland + 7 empty postcard albums.
E
O
Box with 16 albums all world ie Sweden 1885-1973, England, USA, France + bag
1744
O
Box with 16 albums all world ie Sweden 1885-1973, England, USA, France + bag
1744 E
with cuts.
with cuts.
E
O
Box with 6 albums and 6 small boxes, mostly Germany and Sweden but also album
1745
O
Box with 6 albums and 6 small boxes, mostly Germany and Sweden but also album
1745 E
with China 1900s.
with China 1900s.
E
O/**/*
Well-filled box with 5 stockbooks Sweden (several nice cancels noted) + 3
1746
O/**/* Well-filled box with 5 stockbooks Sweden (several nice cancels noted) + 3
1746 E
leuchtturm albums Germany with some **n + 3 stockbooks with all world ie GB with
leuchtturm albums Germany with some **n + 3 stockbooks with all world ie GB with
some **.
some **.
O/**/* Box with large mix all world, mostly stamps in glassine envelopes.
1747 F
O/**/* Box with large mix all world, mostly stamps in glassine envelopes.
1747 F
E
O/**/*
Box with 5 albums: Iceland, England+colonies, Sweden **/* coil stamps 1920-40s,
1748
O/**/* Box with 5 albums: Iceland, England+colonies, Sweden **/* coil stamps 1920-40s,
1748 E
Finland + boxes with mix all world, shoebox with cuts.
Finland + boxes with mix all world, shoebox with cuts.
1749 E O/**/*/Br Well filled all world box with nice empty 1927 Schaubek album, c. 1200 postcards
filled all world box with nice empty 1927 Schaubek album, c. 1200 postcards
1749 E O/**/*/Br Well
and 300 covers, 1 album Denmark 1854-1954, 2 albums mixed.
and 300 covers, 1 album Denmark 1854-1954, 2 albums mixed.
F
O/Br
Box
with
all world on cards and in glassine/plastic pockets.
1750
O/Br
Box with all world on cards and in glassine/plastic pockets.
1750 F
Box with 20 albums all world + stamps in envelopes and leafs. Mostly cancelled but
1751 E
Box with 20 albums all world + stamps in envelopes and leafs. Mostly cancelled but
1751 E
also some **/* with better Poland etc.
also some **/* with better Poland etc.
O/**/* Box with West-Germany on about 400 visircards + Scandinavia on further 250 cards,
1752 E
O/**/* Box with West-Germany on about 400 visircards + Scandinavia on further 250 cards,
1752 E
also some modern ** Scandinavia, USA and England etc.
also some modern ** Scandinavia, USA and England etc.
1753 D **/Br/O 2 albums with ** WWF sets of stamps and a few covers, some o/ stamps.
1753 D **/Br/O 2 albums with ** WWF sets of stamps and a few covers, some o/ stamps.
E
Br/O
Foreign postcards in shoebox, 10s of thousands Swedish stamps in glassine
1754
Br/O
Foreign postcards in shoebox, 10s of thousands Swedish stamps in glassine
1754 E
envelopes + some covers ie nice 1896 document for steamship company + Insured
envelopes + some covers ie nice 1896 document for steamship company + Insured
50 öre domestic cover Hvitå 1896.
50 öre domestic cover Hvitå 1896.
O/**
Box with 23 albums + leafs mixed all world, mostly simpler material but also nice **
1755 E
O/**
Box with 23 albums + leafs mixed all world, mostly simpler material but also nice **
1755 E
United nations etc.
United nations etc.
**
Large beautiful album: "Mint stamps of the world" with 28 complete ** sets 19801756 D
**
Large beautiful album: "Mint stamps of the world" with 28 complete ** sets 19801756 D
1990s from all around the world.
1990s from all around the world.
O
Lot with 235 stamps all with attractive SON cancels, many from Germany, Denmark,
1757 C
O
Lot with 235 stamps all with attractive SON cancels, many from Germany, Denmark,
1757 C
but also from other european countries.
but also from other european countries.
O
3 stockbooks all world ie Norway, Italy, Japan, Portugal, Turkey.
1758 D
O
3 stockbooks all world ie Norway, Italy, Japan, Portugal, Turkey.
1758 D
F
O/**/*
Box with collection Ghana **/* 1957-1969, also ** collection Art on stamps. About 70
1759
O/**/* Box with collection Ghana **/* 1957-1969, also ** collection Art on stamps. About 70
1759 F
FDC from Iceland + larger amount of o/**/* stamps in envelopes.
FDC from Iceland + larger amount of o/**/* stamps in envelopes.
**
2 albums "The Disney world of postage stamps" with about 75 short Disney sets.
1760 D
**
2 albums "The Disney world of postage stamps" with about 75 short Disney sets.
1760 D
1761 G
1761 G
O/Br
O/Br
1762 G
1762 G
O/**/*
O/**/*
1763 G
1763 G
O/*/Br
O/*/Br
1764 G
1764 G
O
O
1765 G
1765 G
O
O
1766 G
1766 G
O
O
1767 G
1767 G
**/Br
**/Br
1768 G
1768 G
O/**/*
O/**/*
1769 G
O/**/*
1770 G
O/Br
1771 G
Br/O
1772 E
O/**/*
Flyttlådor / Moving boxes
Flyttlådor / Moving boxes
Välfylld flyttlåda, många cigarraskar, 3 Schaubek/Hawe album, orört sedan 1950.
Välfylld flyttlåda, många cigarraskar, 3 Schaubek/Hawe album, orört sedan 1950.
Mkt Sverige/ Tyskland men även övriga världen, bla 60 st 100-buntar 40-50-talet,
Mkt Sverige/ Tyskland men även övriga världen, bla 60 st 100-buntar 40-50-talet,
perg.lager Sverige samt buntar med brev, även intr. vykort Slesvig. Rolig låda som
perg.lager Sverige samt buntar med brev, även intr. vykort Slesvig. Rolig låda som
måste ses.
måste ses.
Flyttkartong med landssamlingar i 13 album varav 2 med diverse Europa, 1 äldre
Flyttkartong med landssamlingar i 13 album varav 2 med diverse Europa, 1 äldre
Schaubek 1924 glest med märken, 6 Ryssland /Sovjet 1857-1990 mest stpl något
Schaubek 1924 glest med märken, 6 Ryssland /Sovjet 1857-1990 mest stpl något
**/* samt 4 album Tyskland inkl. stater ca 1860-1990 stpl/**/*.
**/* samt 4 album Tyskland inkl. stater ca 1860-1990 stpl/**/*.
Flyttlåda med 17 album hela världen bla 2 stora äldre (1921) Schaubek album, varav
Flyttlåda med 17 album hela världen bla 2 stora äldre (1921) Schaubek album, varav
1 delvis välfyllt. Även en hel del välstämplat Sverige 1990-2000 talet samt några
1 delvis välfyllt. Även en hel del välstämplat Sverige 1990-2000 talet samt några
äldre lite bättre brev + lådor med hela världen i pergamynkuvert.
äldre lite bättre brev + lådor med hela världen i pergamynkuvert.
Flyttlåda med 14 rest- och dublettsamlingar från hela världen. Bla brittiska kolonier,
Flyttlåda med 14 rest- och dublettsamlingar från hela världen. Bla brittiska kolonier,
Australien mm. Väl värt en genomgång.
Australien mm. Väl värt en genomgång.
Flyttlåda med 16 rest- och dublettsamlingar från Europa. Bla Tyskland samt en hel
Flyttlåda med 16 rest- och dublettsamlingar från Europa. Bla Tyskland samt en hel
del andra bättre märken inemellan.
del andra bättre märken inemellan.
Flyttlåda med 17 rest- och dublettsamlingar från Norden och Sverige. Mycket
Flyttlåda med 17 rest- och dublettsamlingar från Norden och Sverige. Mycket
material med lite bättre inemellan.
material med lite bättre inemellan.
Flyttlåda med WWF frimärken och brev 12 album med kassetter + 1 specialalbum
Flyttlåda med WWF frimärken och brev 12 album med kassetter + 1 specialalbum
med fåglar "Birds of the world collection".
med fåglar "Birds of the world collection".
Flyttlåda med grundsamlingar Norden, Bla Finland i estettalbum, Sverige på
Flyttlåda med grundsamlingar Norden, Bla Finland i estettalbum, Sverige på
visirblad, rullar, FDC, Helark med lite bättre inemellan.
visirblad,med
rullar,
Helark
med litespeciellt
bättre inemellan.
Flyttlåda
10FDC,
album
hela världen
Asien, Sverige, Belgien, Cuba,
Olympiska spelen. Mest stpl, men lite **/* inemellan + AFA kataloger Europa 2002.
Även 1 låda brev Oscar-modernt samt dublettlager Sverige.
Välfylld flyttlåda med album och lösa frimärken i lådor + lite brev. Hela världen i rejäl
blandning.
Välfylld flyttlåda med FDC Sverige/Norge/England från 1940-1980 talet, även några
lite bättre i separat plastficka, resten är blandat hela världen i askar och album.
Välfylld låda med 12 album restsamlingar, mest Sverige även på lösa blad och
pergamynkuvert, något bättre inemellan, bla 18 Engelska prestigehäften 2000-talet +
lite böcker.
500
500
450
450
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
300
300
300
300
250
250
250
250
200
200
200
200
150
150
1500
1500
1200
1200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
800
600
600
500
500
400
300
Begränsad eftersändning. Frimärksauktioner i Göteborg AB. Box 1515, 411 41 GÖTEBORG
Frimärksauktioner i Göteborg AB, Box 1515, 411 41 GÖTEBORG—Telefon: 0708-106803—E-post: [email protected]
Download
Related flashcards
Create Flashcards