Ufs 309.indd - Sjöfartsverket

advertisement
Nr 309
2010-06-16
Ufs
Underrättelser för sjöfarande
Sjöfartsverket, Norrköping
Notices to Mariners, SWEDEN
Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON
Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON
Redaktion
Sjöfartsverket
Ufs/BALTICO
601 78 NORRKÖPING
tel: +46 (0)11 19 10 45
fax: +46 (0)11 23 89 45
e-post: [email protected]
Prenumerationsärenden
Sjöfartsverket
Marknad
601 78 NORRKÖPING
tel: +46 (0)11 19 10 54
fax: +46 (0)11 12 74 63
e-post: [email protected]
Prenumerationsavgift: 954 kr (inkl moms).
Ufs utkommer med ett nummer i veckan.
www.sjofartsverket.se/ufs
Bäringar är rättvisande från 0° medurs till 360° och räknas beträffande uppgifter om
fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i
Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs
åvilar uppgiftslämnaren.
LFV Tryck i Norrköping 2010
ISSN 0346 - 3591
Nr 309
2
2010-06-16
Innehåll / Contents
Berörda sjökort / Affected charts
Sjökort/Charts
Notiser/Notices
Sida/Page
2
6449 (P)
9
6
6429
7
6
6449 (P)
9
7
6449 (P)
9
42
6469
3
61
6462
6
72
6449 (P)
9
73
6449 (P)
9
81
6449 (P)
9
92
6426
21
512
6469
3
515
6469
3
524
6470 (T)
4
533
6471 (T)
4
534
6447 (T)
5
534
6471 (T)
4
611
6462
6
612
6462
6
622
6427
8
623
6468 (T)
9
731
6449 (P)
9
5341
6447 (T)
5
6141
6472
8
6142
6154
6
6142
6462
6
6142
6472
8
6231
6468 (T)
9
8141
6436
19
8141
6438
20
9211
6436
19
9211
6438
20
Göta kanal s17
6432
22
2010-06-16
3
Nr 309
Återkommande information / Recurrent information
Sida/Page
23
23
Uppgift om vattenstånd i Vänern
Sjöfynd
UNDERRÄTTELSER / NOTICES
Norra Kvarken / The Quark
* 6469
Sjökort/Chart: 42, 512, 515
Sverige. Norra Kvarken. DW route. Samtliga lysbojar och prickar i DW route är
åter utsatta efter vintern.
Notiser som utgår: 2010:290/6103(T)
Lysbojarna Östra Kvarken och Odelgrund samt sju prickar är återutsatta efter vintern.
Lysboj Östra Kvarken
a)
63-32,9N
20-51,0E
Lysboj Odelgrund
b)
63-25,5N
20-33,9E
BB-prick Östra Kvarken Nr 1
c)
63-28,1N
20-37,9E
BB-prick Östra Kvarken Nr 3
d)
63-32,2N
20-41,1E
SB-prick Östra Kvarken Nr 4
e)
63-31,2N
20-43,8E
BB-prick Östra Kvarken Nr 5
f)
63-32,7N
20-45,4E
SB-prick Östra Kvarken Nr 6
g)
63-32,3N
20-46,2E
BB-prick Östra Kvarken Nr 7
h)
63-33,5N
20-52,3E
BB-prick Östra Kvarken Nr 9
i)
63-35,4N
21-03,3E
Bsp Bottenhavet N 2009/s32, s33
Sweden. The Quark. DW route. All light-buoys and spars in the DW route are restored after the winter.
Cancel: 2010:290/6103(T)
The light-buoys Östra Kvarken, Odelgrund and also seven spar buoys are restored after
being withdrawn during the winter.
Light-buoy Östra Kvarken
a)
63-32,9N
20-51,0E
Light-buoy Odelgrund
b)
63-25,5N
20-33,9E
Port spar Östra Kvarken No 1
c)
63-28,1N
20-37,9E
Port spar Östra Kvarken No 3
d)
63-32,2N
20-41,1E
SB spar Östra Kvarken No 4
e)
63-31,2N
20-43,8E
Port spar Östra Kvarken No 5
f)
63-32,7N
20-45,4E
SB spar Östra Kvarken No 6
g)
63-32,3N
20-46,2E
Port spar Östra Kvarken No 7
h)
63-33,5N
20-52,3E
Port spar Östra Kvarken No 9
i)
63-35,4N
21-03,3E
Tjänstefartyget Baltica.
Publ. 16 juni 2010
Nr 309
4
2010-06-16
Bottenhavet / Sea of Bothnia
* 6470 (T)
Sjökort/Chart: 524
Sverige. Bottenhavet. Sundsvall. Draget. Åvikebukten. ODAS-bojar tillfälligt
utlagda.
Tidpunkt: T.o.m. den 4 september 2010
På fjärden Draget, NO om Stockvik och i Åvikebukten har ODAS-bojar utplacerats.
Bojarna är försedda med fyrljus, Fl(5) Y 20s.
Inför
ODAS-boj, Fl(5) Y 20s
a)
62-20,681N
17-23,312E
NO om Stockvik
ODAS-boj, Fl(5) Y 20s
b)
62-27,414N
17-44,008E
Åvikebukten
Bsp Bottenhavet N 2009/s06, s07, s08, Bottenhavet S 2009/s06, s07, s08
Sweden. Sea of Bothnia. Sundsvall. Draget. Åvikebukten. ODAS-buoys temporarily
established.
Time: Until 5th of September 2010
NE of Stockvik and in Åvikebukten are ODAS-buoys temporarily established. The buoys are
equipped with light, Fl(5) Y 20s.
Insert
ODAS-buoy, Fl(5) Y 20s
a)
62-20,681N
17-23,312E
NE of Stockvik
ODAS-buoy, Fl(5) Y 20s
b)
62-27,414N
17-44,008E
Åvikebukten
Havsforskningsfartyget Aranda.
Publ. 16 juni 2010
* 6471 (T)
Sjökort/Chart: 533, 534
Sverige. Bottenhavet. Gävlebukten. O om Kusön. ODAS-bojar tillfälligt
utlagda.
Tidpunkt: T.o.m. den 4 september 2010
I Gävlebukten och O om ön Kusön har ODAS-bojar utplacerats. Bojarna är försedda
med fyrljus, Fl(5) Y 20s.
Inför
ODAS-boj, Fl(5) Y 20s
a)
60-41,160N
17-28,780E
Gävlebukten
ODAS-boj, Fl(5) Y 20s
b)
61-02,658N
17-18,663E
O om Kusön
Bsp Bottenhavet S 2009/s23, s27
Sweden. Sea of Bothnia. Gävlebukten. E of Kusön. ODAS-buoys temporarily established.
Time: Until 5th of September 2010
In Gävlebukten and E of the island Kusön are ODAS-buoys temporarily established. The
buoys are equipped with light, Fl(5) Y 20s.
Insert
ODAS-buoy, Fl(5) Y 20s
a)
60-41,160N 17-28,780E
Gävlebukten
ODAS-buoy, Fl(5) Y 20s
b)
61-02,658N 17-18,663E
E of Kusön
Havsforskningsfartyget Aranda.
Publ. 16 juni 2010
2010-06-16
5
Nr 309
* 6447 (T)
Sjökort/Chart: 534, 5341
Sverige. Bottenhavet. Gävle. Holmuddsrännan. Geoteknisk undersökning.
Tidpunkt: T.o.m 12 juli 2010
Geoteknisk undersökning genomförs i Holmuddsrännan mellan punkterna a)-b) inför
breddning av farleden. Undersökningarna utförs från en arbetsflotte. Fartyg ombeds
att passera arbetsplatsen med reducerad fart.
a)
60-43,38N
17-17,88E
b)
60-44,16N
17-20,14E
Bsp Bottenhavet S 2009/s26, s34, s36
Sweden. Sea of Bothnia. Approach to Gävle. S of Holmudden. Geotechnical survey.
Time: Until 12 July 2010
Ongoing Geotechnical Survey in the channel S of Holmudden between psn a)-b). A pontoon from witch the work is conducted will be in the area. Vessels are requested to pass
the pontoon with reduced speed.
a)
60-43,38N
17-17,88E
b)
60-44,16N
17-20,14E
WSP Samhällsbyggnad, Gävle.
Publ. 11 juni 2010
Nr 309
6
2010-06-16
Norra Östersjön / Northern Baltic
* 6462
Sjökort/Chart: 61, 611, 612, 6142
Sverige. Norra Östersjön. Farleden mellan fyren Tjärven och Stockholm. Furusundsleden. Ökat leddjupgående.
Det största rekommenderade djupgåendet i farleden mellan fyren Tjärven och
Stockholm (Furusundsleden) har ökats till 9,0 meter.
Fyren Tjärven
59-47,5N
19-22,2E
Sweden. Northern Baltic. Track between Tjärven light and Stockholm. Furusundsleden. Max authorized draught increased.
Max authorized draught in the track between Tjärven light and Stockholm has been
increased to 9,0 m.
Tjärven light
59-47,5N
19-22,2E
Sjöfartsverket Norrköping.
Publ. 16 juni 2010
* 6154
Sjökort/Chart: 6142
Sverige. Norra Östersjön. Stockholms skärgård. Lindalssundet. S om fyren
Stora Berteln. Ändrad djupinformation.
En uppgrundning har konstaterats i passagen mellan Stora Berteln och ön V om
Nickebo på Västra Skägga.
S om ön Stora Berteln finns ett vrak med minsta djup 3,9 m.
Inför
undervattenssten
a)
59-25,41N
18-24,79E
Inför
vrak med minsta djup 3,9 m
b)
59-25,48N
18-24,70E
Bsp Stockholm M 2006/s15, Stockholm M 2009/s15, Stockholm N 2009/s36
Sjöfartsverket, Norrköping.
Publ. 16 juni 2010
2010-06-16
7
Nr 309
6429
Sjökort/Chart: 6
Estland. Norra Östersjön. Norr om ön Hiiumaa. Hiiumadal grund. Ljus etablerat på bojar.
Ljus har etablerats på följande bojar.
Boj
Karaktär
Pos
Nord kardinal
Q
a)
59-05,21N
22-15,83E
Väst kardinal
Q(9) 15s
b)
59-03,00N
22-12,42E
Ost kardinal
Q(3) 10s
c)
59-02,88N
22-19,86E
Estonia. Northern Baltic. North of Island Hiiumaa. Hiiumadal shoal. Lights established on buoys.
Light has been established on following buoys.
Buoy
Character
Pos
North cardinal
Q
a)
59-05,21N
22-15,83E
West cardinal
Q(9) 15s
b)
59-03,00N
22-12,42E
East cardinal
Q(3) 10s
c)
59-02,88N
22-19,86E
Estonian NtM 2010:6/100
Publ. 15 juni 2010
Nr 309
8
2010-06-16
Mälaren och Södertälje kanal / Lake Mälaren and Södertälje kanal
* 6472
Sjökort/Chart: 6141, 6142
Sverige. Mälaren. Stockholm. Riddarfjärden. Tillfällig avlysning indragen.
Notiser som utgår: 2010:308/6440(T)
Avlysningen av Riddarfjärden den 22 juni har dragits tillbaka och ordinarie förhållande gäller.
Riddarfjärden
59-19,43N
18-03,09E
Ej tillgänglig för uppdatering av ENC.
Bsp Mälaren 2008/s37, Bsp Mälaren 2010/s37
Sweden. Lake Mälaren. Stockholm. Riddarfjärden. Temporary closed area cancelled.
Cancel: 2010:308/6440(T)
Announced closed area on Riddarfjärden the 22nd of June has been cancelled.
Riddarfjärden
59-19,43N
18-03,09E
Not available as an update in ENC
Länsstyrelsen, Stockholm.
Publ. 16 juni 2010
Mellersta Östersjön / Central Baltic
* 6427
Sjökort/Chart: 622
Sverige. Mellersta Östersjön. Norra Finnö. Lindersfjärden. Svensmarö. Grund.
V om Svensmarö, utanför sjökortets 6 m kurva, har ett grund med ett djup av 1,3 m
upptäckts.
Inför
undervattenssten på pos.
58-19,61N
16-46,28E
Bsp Ostkusten 2007/s36, Ostkusten 2010 /s36
Sjöfartsverket Norrköping.
Publ. 16 juni 2010
2010-06-16
9
Nr 309
* 6468 (T)
Sjökort/Chart: 623, 6231
Sverige. Mellersta Östersjön. Västervik. Gränsö kanal. Tillfällig avlysning.
Kanalsimmet.
Tidpunkt: Den 14 juli kl 1150 - 1400
Under tidpunkten är kanalen avlyst för all sjötrafik med anledning av tävlingen Kanalsimmet.
Position:
ca
57-46,2N
16-40,5E
Ej tillgänglig för uppdatering av ENC.
Bsp Ostkusten 2007/s24, s48, Ostkusten 2010 /s24, s48
Länsstyrelsen Kalmar Län.
Publ. 16 juni 2010
* 6449 (P)
Sjökort/Chart: 2, 6, 7, 72, 73, 731, 81
Sverige. Mellersta Östersjön. Sydöstra Östersjön. Trafiksepareringssystem och
dubbelriktat farledsområde etableras runt Gotland.
Tidpunkt: Den 1 januari 2011, 0000 UTC
Vid angiven tidpunkt träder nedanstående sjötrafikreglerande åtgärder i kraft för
sjötrafiken runt Gotland.
A.
TSS West Klintehamn
B.
Two-way route Salvorev
C.
TSS Midsjöbankarna
D.
TSS South Hoburgs bank
Bokstavsbeteckningarna ”A” - ”D” hänvisar till kartan ”Översikt” samt till den följande beskrivningen på respektive område.
A - TSS WEST KLINTEHAMN
Trafikseparingssystemet väster om Klintehamn beskrivs nedan och i kartbilden
”West Klintehamn”
Trafikseperaringssystemet kommer att bestå av följande delar:
a) En separeringszon begränsad av positionerna 1-6
b) Ett NORD-gående trafikstråk mellan separeringszonen a) och en linje mellan 7-9
c) Ett SYD-gående trafikstråk mellan separeringszonen a) och en linje mellan 10-12
d) En kusttrafikzon som begränsas i norr av en linje mellan position 7-13 och i söder
av en linje mellan 9-14
Separeringszon:
1)
57-28,00N
17-45,67E
2)
57-27,09N
17-44,75E
3)
57-26,10N
17-43,97E
4)
57-26,49N
17-42,26E
5)
57-27,49N
17-43,06E
6)
57-28,49N
17-44,05E
Nr 309
10
NORD-gående trafikstråk:
SYD-gående trafikstråk:
Kusttrafikzon:
2010-06-16
7)
57-26,55N
17-50,52E
8)
57-25,87N
17-49,82E
9)
57-24,95N
17-49,09E
10)
57-29,93N
17-39,18E
11)
57-28,71N
17-37,98E
12)
57-27,63N
17-37,13E
13)
57-26,46N
18-07,15E
14)
57-20,07N
18-10,49E
B - TWO-WAY ROUTE SALVOREV
Ett dubbelriktat farledsområde ska etableras vid Salvorev. Detta beskrivs i positionerna nedan samt i sjökortsbilden ”Salvorev”.
Farledsområdet begränsas av:
e) En nordlig begränsningslinje mellan positionerna 15-16
f) En sydlig begränsningslinje mellan positionerna 17-18
e) Nordlig gräns:
f) Sydlig gräns
15)
57-57,70N
18-27,61E
16)
58-08,70N
19-18,25E
17)
57-53,97N
18-25,44E
18)
58-05,92N
19-20,36E
C - TSS MIDSJÖBANKARNA
Trafiksepareringssystemet vid Midsjöbankarna beskrivs i positioner nedan och i
kartbilden ”Midsjöbankarna”.
Trafiksepareringssystemet består av följande delar:
g) En separeringszon begränsad av positionerna 19-22
h) Ett SYD-gående trafikstråk mellan separeringszonen (g) och en linje mellan positionerna 23-24
i) Ett NORD-gående trafikstråk mellan separeringszonen (g) och en linje mellan
positionerna 25-26
g) Separeringszon:
h) SYD-gående trafikstråk:
i) NORD-gående trafikstråk:
19)
55-56,16N
17-32,41E
20)
55-57,45N
17-41,68E
21)
55-56,68N
17-42,13E
22)
55-55,38N
17-32,72E
23)
55-59,07N
17-31,27E
24)
56-00,30N
17-40,04E
25)
55-52,47N
17-33,85E
26)
55-53,85N
17-43,75E
2010-06-16
11
Nr 309
D - TSS SOUTH HOBURGS BANK
Trafikseperaringssystemet söder om Hoburgs bank beskrivs nedan samt i sjökortsbilden ”South Hoburgs bank”
Trafiksepareringen består av:
j) En separeringszon begränsad av positionerna 27-32
k) Ett SYD-gående trafikstråk mellan separeringszonen (j) och en linje mellan positionerna 33-35
l) Ett NORD-gående trafikstråk mellan separeringszonen (j) och en linje mellan positionerna 36-38
j) Separeringszon:
k) SYD-gående trafikstråk:
l) NORD-gående trafikstråk:
27)
56-17,57N
18-39,09E
28)
56-20,23N
18-46,82E
29)
56-24,58N
18-51,02E
30)
56-24,20N
18-52,31E
31)
56-19,64N
18-47,81E
32)
56-16,89N
18-39,88E
33)
56-20,23N
18-36,02E
34)
56-22,64N
18-42,82E
35)
56-26,04N
18-46,14E
36)
56-14,21N
18-42,96E
37)
56-17,23N
18-51,80E
38)
56-22,74N
18-57,19E
För att möjliggöra en tydlig redovisning av de nya trafiksepareringarna kommer två
nya sjökort i skala 1:250 000 att utges över den aktuella delen av Östersjön. De nya
sjökorten, nr 62 (INT 1204) och 71 (INT 1203), beräknas utkomma i november 2010
men ska inte tas i bruk förrän trafiksepareringarna börjar gälla den 1 januari 2011.
Bsp Kalmarsund 2008/s06, s07
Sweden. Central Baltic. South-Eastern Baltic. Traffic separation schemes and twoway route to be established around Gotland Island.
Time: 1 January 2011, 0000 UTC
The following routening measures for improving the safety at sea in the area around Gotland Island will be established on the above stated time.
A.
TSS West Klintehamn
B.
Two-way route Salvorev
C.
TSS Midsjöbankarna
D.
TSS South Hoburgs bank
The designators ”A” - ”D” refers to the chartlet ”Overview” and to the following description of each area.
Nr 309
12
2010-06-16
A - TSS WEST KLINTEHAMN
The traffic separation scheme west of Klintehamn is described below and in the chartlet
”West Klintehamn”
The TSS consists of following parts:
a) A separation zone bounded by a line connecting the positions 1-6
b) A traffic lane for the NORTH-bound traffic between the separation zone (a) and a line
connecting the positions 7-9
c) A traffic lane for the SOUTH-bound traffic between the separation zone (a) and a line
connecting the positions 10-12
d) An inshore traffic zone with a northern limit between positions 7-13 and a southern limit
between 9-14
Separation zone:
NORTH-bound lane:
SOUTH-bound lane:
Inshore traffic zone:
1)
57-28,00N
17-45,67E
2)
57-27,09N
17-44,75E
3)
57-26,10N
17-43,97E
4)
57-26,49N
17-42,26E
5)
57-27,49N
17-43,06E
6)
57-28,49N
17-44,05E
7)
57-26,55N
17-50,52E
8)
57-25,87N
17-49,82E
9)
57-24,95N
17-49,09E
10)
57-29,93N
17-39,18E
11)
57-28,71N
17-37,98E
12)
57-27,63N
17-37,13E
13)
57-26,46N
18-07,15E
14)
57-20,07N
18-10,49E
B - TWO-WAY ROUTE SALVOREV
The new two-way route north of Gotland Island at Salvorev is described by position stated
below and in the chartlet ”Salvorev”.
The two-way route is limited by:
e) A northern limit between positions 15-16
f) A southern limit between positions 17-18
e) Northern limit:
f) Southern limit:
15)
57-57,70N
18-27,61E
16)
58-08,70N
19-18,25E
17)
57-53,97N
18-25,44E
18)
58-05,92N
19-20,36E
C - TSS MIDSJÖBANKARNA
The traffic separation scheme at Midsjöbankarna is described by positions stated below
and in the chartlet ”Midsjöbankarna”.
g) A traffic separation zone is established between positions 19-22
h) A traffic lane for SOUTH-bound traffic between the separation zone (g) and a line connecting the positions 23-24
2010-06-16
13
Nr 309
i) A traffic lane for NORTH-bound traffic between the separation zone (g) and a line connecting the positions 25-26
g) Separation zone:
h) SOUTH-bound traffic lane:
i) NORTH-bound traffic lane:
19)
55-56,16N
17-32,41E
20)
55-57,45N
17-41,68E
21)
55-56,68N
17-42,13E
22)
55-55,38N
17-32,72E
23)
55-59,07N
17-31,27E
24)
56-00,30N
17-40,04E
25)
55-52,47N
17-33,85E
26)
55-53,85N
17-43,75E
D - TSS SOUTH HOBURGS BANK
The traffic separation scheme south of Hoburgs bank is described below and in the
chartlet ”South Hoburgs bank”
The TSS consists of:
j) A separation zone bounded by a line connecting to positions 27-32
k) A SOUTH-bound traffic lane between the separation zone (j) and a line connecting the
positions 33-35
l) A NORTH-bound traffic lane between the separation zone (j) and a line connecting the
positions 36-38
j) Separation zon:
k) SOUTH-bound lane:
l) NORTH-bound lane:
27)
56-17,57N
18-39,09E
28)
56-20,23N
18-46,82E
29)
56-24,58N
18-51,02E
30)
56-24,20N
18-52,31E
31)
56-19,64N
18-47,81E
32)
56-16,89N
18-39,88E
33)
56-20,23N
18-36,02E
34)
56-22,64N
18-42,82E
35)
56-26,04N
18-46,14E
36)
56-14,21N
18-42,96E
37)
56-17,23N
18-51,80E
38)
56-22,74N
18-57,19E
To describe the new routeing measures two new charts, covering the affected waters in
scale 1:250 000, will be produced. The new charts, No 62 (INT 1204) and 71 (INT 1203), is
planned to be released in November 2010 but must not be used before the new routeing
measures will take effect on the 1:st of January 2011.
Nr 309
14
Översikt / Overview
2010-06-16
2010-06-16
15
Nr 309
Nr 309
16
Salvorev
2010-06-16
2010-06-16
17
Nr 309
Nr 309
18
2010-06-16
IMO samt Sjöfartsverket, Norrköping.
Publ. 16 juni 2010
2010-06-16
19
Nr 309
Öresund / The Sound
* 6436
Sjökort/Chart: 8141, 9211
Sverige. Öresund. Malmö. Oljehamnen. Mindre djup än angivet i sjökortet.
Djupet i Malmö oljehamn reduceras från 13,5m till 13,0m
Ändra djupet i farleden och i hamnen.
Ändra
13,5 till 13
a)
55-38,15N
13-01,06E
Ändra
13,5 till 13
b)
55-38,38N
13-00,92E
Sweden. The Sound. Malmö. Oljehamnen harbour. Less depths than charted.
The depths have been reduced from 13,5m to 13,0m
Amend depths in entrance and inside the harbour.
Amend
13,5 to 13
a)
55-38,15N
13-01,06E
Amend
13,5 to 13
b)
55-38,38N
13-00,92E
Copenhagen Malmö Port, Malmö.
Publ. 15 juni 2010
Nr 309
20
2010-06-16
* 6438
Sjökort/Chart: 8141, 9211
Sverige. Öresund. Malmö hamn. Mindre djup. Boj och prick flyttad.
Vid en sjömätning har mindre djup än redovisat i sjökortet hittats i Malmö hamn.
Korrigera djupsiffrorna enligt a) - e) och utmärkning enligt f) - g).
För mer information se kartbilden.
Inför
6,4
a)
55-36,87N
13-00,18E
Inför
6,9
b)
55-36,85N
13-00,17E
Stryk
7,2
c)
55-36,91N
12-59,95E
Inför
6,6
d)
55-36,78N
12-59,74E
Inför
7
e)
55-36,77N
12-59,63E
Flytta
BB lysboj ”MA 10” ca 13m NV till position:
f)
55-37,02N
12-59,59E
Flytta
Nordprick ca 40m NV till position:
g)
55-37,10N
12-59,59E
Sweden. The Sound. Port of Malmö. Less depth. Buoy and spar-buoy moved.
A survey in Malmö harbour shows less depth than charted.
Amend depths and buoyage as below.
For further information see chartlet.
2010-06-16
21
Nr 309
Insert
6,4
a)
55-36,87N
13-00,18E
Insert
6,9
b)
55-36,85N
13-00,17E
Delete 7,2
c)
55-36,91N
12-59,95E
Insert
6,6
d)
55-36,78N
12-59,74E
Insert
7
e)
55-36,77N
12-59,63E
Move
Port light-buoy ”MA 10” approx. 13m NW to
position:
f)
55-37,02N
12-59,59E
Move
North spar-buoy approx. 40m NW to position:
g)
55-37,10N
12-59,59E
Copenhagen Malmö Port, Malmö.
Publ. 16 juni 2010
Kattegatt / Kattegat
6426
Sjökort/Chart: 92
Danmark. Kattegatt. Ålborg Bugt. Ost om inseglingen till Mariager Fjord.
Utmärkning indragen.
Två gröna bojar utgår öster om Mariager Fjords insegling.
Stryk
Grön boj
a)
56-42,60N
10-27,55E
Stryk
Grön boj
b)
56-42,07N
10-28,62E
Denmark. Kattegat. Ålborg Bugt. East of the entrance to Mariager Fjord. Buoyage
withdrawn.
Two green buoys are withdrawn in the entrance to the Mariager Fjord.
Delete
Green buoy
a)
56-42,60N
10-27,55E
Delete
Green buoy
b)
56-42,07N
10-28,62E
Danish NtM 2010:19/497.
Publ. 15 juni 2010
Nr 309
22
2010-06-16
Övriga inlandsfarvatten / Inshore waters
* 6432
Sverige. Göta kanal. Sjön Viken. Storholmen. Sjökabel.
Under v24 kommer en sjökabel att förläggas tvärs över sjön Viken, NV om Karlsborg.
Inför
undervattenskabel
mellan a) - d)
a)
58-34,87N
14-24,47E
b) 58-34,84N
14-24,32E
c)
58-34,92N
14-24,21E
d) 58-34,75N
14-23,67E
landfäste N om Spetsnäskanalen
landfäste Lasteberget
Göta kanal 2008/s17
Göta kanal sid 17
Länsstyrelsen, Mariestad.
Publ. 16 juni 2010
2010-06-16
23
Nr 309
ÅTERKOMMANDE INFORMATION / RECURRENT INFORMATION
Vattenståndet i Vänern
Den 16 juni var vattenståndet ca 47 cm över sjökortens referensyta.
Sjöfynd
Okända ägare uppmanas att inom nittio dagar anmäla sig hos nedanstående polismyndighet och styrka äganderätten till bärgat gods:
GÄVLE 026-65 52 42
Roddbåt i plast ”Ryds 1018” 4,20 x 1,60 med utombordare. Karskär, Gävle sågkaj.
Roddbåt i vit plast, fabrikat Levinbåten mod. Pygmé, 2,69 x 1,20 m. Granudden,
Gävle.
Släpjolle i röd plast ”Pioner” 2,35 x 1,15 m. Gavleån nedanför Gevalia.
TRELLEBORG 114 14
Vit/orange segeljolle i plast, omgjord till roddbåt. Perlerups brygga, Björkesåkrasjön.
Nr 309
POSTTIDNING A
24
2010-06-16
Underrättelser för sjöfarande
601 78 NORRKÖPING
Download
Related flashcards

Neonatology

54 cards

Pediatrics

86 cards

Pediatricians

20 cards

Pediatric cancers

12 cards

Breastfeeding

11 cards

Create Flashcards