PC 50 Pneumatisk kontrollenhet

advertisement
Pneumatiskt kontrollenhet
Pneumatic Control Unit
TÜV-komponentgodkännande
Type Test Approval
PC 50
Kopplingsschema
Flow diagram
Tilluft
Supply air
Flödesschema i driftläge med
en säkerhetsventil
Flow diagramm control unit in
position operation with one
safty valve
system som ska säkras
system to be secured
Översikt, delar
Parts table
Del/
Part
2
Extrautföranden
Further options
Benämning
Description
1
Tryckvakt
Pressure switch
2
Avstängningsventil med mätanslutning Shut-off valve with test connection
3
Tryckreducering och finfilter
Pressure reducer with fine filter
3a
Kulventil
Ball valve
6
Snabbavluftningsventil (lyftluft)
Quick air vent valve (lifting)
7
Strypning
Throttle
8
Snabbavluftningsventil
Quick air vent valve (loading air)
9
Pneumatiskt fördröjningsventil
Time delay valve
10
Låsskena
Locking bar
12
Tryckknappsventil för nödutlösning
Key lever valve
13
Magnetventil (tillval)
Solenoid valve (option)
14
Handspakventil (tillval)
Hand lever valve (option)
16
Manometer för reducerad nätluft
Pressure gauge for supply air
17
Manometer för styrluft
Pressure gauge for control air
18
Manometer för belastningsluft
Pressure gauge for loading air
19
Kontrollmanometer (tillval)
Test gauge (option)
20
Trevägskulventil
3-way ball valve
•
Utförande utan mässing- och bronsmetaller
Brass and bronce free type
•
Handspakventil inkl. manometer för kontroll av säkerhetsventil
Hand lever valve with test gauge for testing the safety valve
•
Elektrisk uppvärmning (även explosionsskyddad)
Electrical Heating (with/without explosion-proof)
•
Extra termostat för fjärrövervakning (även explosionsskyddad)
2nd thermostate for remote control (with/without explosionproof)
•
Magnetventil för fjärrstyrning (även explosionsskyddad)
solenoid valve for remote operate (with/without explosionproof)
Dimensioner
Dimensions
Vikt
= 38 kg
Weight = 38 kg
Anslutningar
Connections
Beskrivning
Description
Anslutningsmått, förklaringar
Dimensions of connections, explanations
1
Tilluftanslutning
Supply air connection
G 1/2 i; ingångstryckområde: 2,5 till 10 bar ö
G 1/2 female; supply air pressure range: 2.5 to 10 bar g
2
Belastningsluftanslutning
Loading air connection
G 3/4 i; utgångstryckområde 2,5 till 5 bar ö
G 3/4 female; loading air pressure range: 2.5 to 5 bar g
3
Lyftluftanslutning
Lifting air connection
G 1/2 i
G 1/2 female
4
Typskylt
Name Plate
Pos.
Avstängningsventil med
kontrollanslutningtill det säkrade
systemet
Shutt-off valve with testing
connection
Enligt DIN 16271
Tryckavlastningsledning
Pressure tapping line
Svetsände enligt DIN 2559 / welding connection acc. to DIN 2559
Röranslutning øy 26,9 x 3,2 / Pipe connection acc. to aø 26.9 x 3.2
Material / Material: 13CrMo44 (1.7335)
7
Fästram
Fixing frame
För infästning av tryckavlastningsledningar
Fixing of the pressure tapping lines
8
Funktionsdisplay
Indication of function
Visar styraggregatets driftstillstånd
Shows the operation status of the control unit
10
Låsschema
Locking bar
Möjliggör stängning av en enda avstängningsventil
Allows the closing of only one shut-off valve
A
Lyftluftavstängning
Lifting air closure
Trevägskulventilens läge med hänsyn till kopplingtyp
Position of three-way valve acc. connection mode
5
6
According to DIN 16271
3
Egenskaper / Characteristics
Kontrollenheten typ PC 50 fungerar enligt viloprincipen, vilken
innebär att belastningsluften tas bort när det inställda trycket
(vanligen öppningstrycket) uppnås. Kraven för styrda säkerhetsventiler enligt regelverken AD-A2 und TRD 421 är uppfyllda.
The control unit type PC 50 operates in accordance with the closed circuit principle, i.e. the loading air discharges by reaching
the engage pressure (usually set-pressure). The requirements for
controlled safety valves are meet in according to German Codes
(AD-A2 / TRD 421).
•
Hög utlösningsnoggrannhet / high setting exactness
•
Låga öppnings- och stängningsdifferenstryck
Small opening and reseating difference
•
Enskild tryckvakt kan kontrolleras medan systemet är i drift
med hjälp av en integrerad kontrollventilgrupp med låsning
Testability of reliability during operation by integrated test valve
group with locking bar
•
Förbrukar ingen luft i driftläget
No air consumption during working condition (stand-by)
•
Förhöjd täthet hos säkerhetsventilen upp till öppning
High tightness of the safety valve up to set-pressure
•
Stabiliserad funktion hos säkerhetsventilen
Stabilized Function for the safety valve
Tillämpning / Application
Den pneumatiska kontrollenheten PC 50 är avsett för styrning av
säkerhetsventiler(t.ex. Si 61/6302-06, Si 81/83/8401-07,
Si 41/43/44 02/22) med påbyggd dubbelverkande pneumatisk
cylinder och av säkerhetsventilen SiZ 2507 med inbyggd dubbelverkande pneumatisk cylinder.
The use of the pneumatic control unit PC 50 is to control safety
valves (e.g. Si 61/6302-06, Si 81/83/8401-07, Si 41/43/44 02/22)
with mounted-on differential surface double piston or safety valve
SiZ 2507 with integrated differential surface piston.
Speciella egenskaper hos tryckvakter
Special characteristics of the
pressure switches
Tryckområde / Pressure
Typbeteckning / Type Code
Tryckområde / Pressure range
PC 5006
> 0,1 - 0,25 bar
PC 5007
> 0,25 - 0,4 bar
PC 5008
> 0,4 - 0,6 bar
PC 5009
> 0,6 - 1 bar
PC 5010
> 1 - 4 bar
PC 5011
> 4 - 6 bar
PC 5012
> 6 - 10 bar
PC 5013
> 10 - 16 bar
PC 5014
> 16 - 25 bar
PC 5015
> 25 - 40 bar
PC 5016
> 40 - 60 bar
PC 5017
> 60 - 100 bar
PC 5018
> 100 - 160 bar
PC 5019
> 160 - 200 bar
PC 5020
> 200 - 250 bar
•
Friktionsfritt kraft-balansprincipsystem
frictionless force-balance-principle
•
Hög noggrannhet hos det inställda trycket
high setting exactness of the set-pressure
•
Mycket hög repeternoggrannhet hos det inställda trycket
Good repetition exactness of the set-pressure
Godkännanden / Approvals
•
TÜV-komponentmärkning
TÜV-Type test approval
•
Säkerhetsanordningar mot trycköverskridande TRD 421 redundant
KSB MÖRCK AB
Box 9023, 400 91 GÖTEBORG · Datavägen 23 Askim
Tel.: 031-720 24 00 · Fax: 031-720 24 85 · e-post: [email protected] · www.ksb.se
Bopp & Reuther Sicherheits- und Regelarmaturen GmbH
Carl-Reuther-Strasse 1 · D-68305 Mannheim, Tyskland
Tel. +49 621-76 220-100/200 · Fax +49 621 76 220-120 · e-post: [email protected] · www.bursr.com
08_2008 / Materialnummer P3308 / Bopp & Reuther förbehåller sig rätt att göra tekniska förändringar utan föregående meddelande. Bopp & Reuther reserves the right to chage product design and specifications without notice.
Funktion / Function
Download
Related flashcards
Create Flashcards