asc salmon standard report - Aquaculture Stewardship Council

advertisement
ASC SALMON STANDARD
INITIAL AUDIT REPORT
ENDELIG RAPPORT
Bremnes Seashore AS
Lokalitet: Låva
REPORT NO1
18.12.2013
DET NORSKE VERITAS AS
Veritasveien 1, 1322 HØVIK, Norway Tel: +47 67 57 99 00 Fax: +47 67 57 99 11
e.mail: [email protected] .http://www.dnv.com
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Date of first issue:
Project No.:
11.7.2013
PRJC-473395-2013-MSC-NOR
Organisational unit:
DET NORSKE VERITAS
Det Norske Veritas Certification AS
Client:
Client ref.:
Bremnes Seashore AS
R. Kringeland
Prosjekt Navn: Bremnes Seashore AS ASC
Land: Norge
Avgjørelses faser/Type Rapport:
Foreløpig Rapport (Kundens gjennomgang)
Offentlige kommentarer Report (Interessenters gjennomgang)
Endelig Rapport
Førstegangsrevisjon
Overvåkings-revisjon
Re-sertifiserings revisjon
Report No.:
Date of this revision:
2013-ASC-IA v4 18.11.2013
Rev. No.
Key words:
04
Report title:
Bremnes Seashore AS
ASC Førstegangsrevisjon
Work carried out by:
Kjell Bekkevold (Revisjonsleder) and Darius
Pamakstys (Revisor)
Work verified by:
Sandhya Chaudhury
Ingen distribusjon av denne rapporten uten
tillatelse fra kunden eller ansvarlig
.organisasjons-enhet
Begrenset distribusjon
Publisert rapport
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 2 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Innhold
Innhold .................................................................................................................................. 3
Ordliste ................................................................................................................................. 4
1 Sammendrag ..................................................................................................................... 5
2
Bakgrunnsopplysninger for lokaliteten............................................................................ 6
3
Omfang .......................................................................................................................... 7
3.1 Beskrivelse av resipienten ........................................................................................... 7
4 Revisjonsplan..................................................................................................................... 8
4.1 Revisjonsteam ............................................................................................................. 8
4.2 Dato for fullføring av aktivitet ....................................................................................... 8
4.3 Tidligere revisjoner ...................................................................................................... 8
4.4 Revisjonsplan som gjennomført................................................................................... 8
4.5
Interessenters bidrag .............................................................................................. 9
5 Funn ................................................................................................................................ 10
6
Resultatet av evalueringen .......................................................................................... 11
6.1 Del 8 Standarder for smolt-leverandører .................................................................... 11
7
Avgjørelse ................................................................................................................... 12
8
Bestemmelse av startpunkt for CoC ............................................................................. 12
8.1 Sporing, segregering og segregeringssystemer i akvakultur operasjonen.................. 12
8.2
Bruk av brønnbåt .................................................................................................. 12
8.3
Kvalifisert teknikere og landingspunkt ................................................................... 12
8.4
Risiko for å erstatte sertifisert med ikke sertifisert produkt i sertifiseringsenheten 13
8.5 Startpunkt hvorfra Chain of Custody-sertifikat er påkrevd. ......................................... 13
9
Avviks-rapport .............................................................................................................. 14
Annex 1. Confidential commercially sensitive information ................................................... 18
Annex 2. Stakeholder submissions ..................................................................................... 19
Annex 3. Request for interpretation or variance .................................................................. 19
Annex 4. Evaluation results (Detailed) ................................................................................ 21
Principle 1: comply with all applicable national laws and local regulations ....................... 21
Principle 2: conserve natural habitat, local biodiversity and ecosystem function .............. 21
Principle 3: protect the health and genetic integrity of wild populations ............................ 22
Principle 4: use resources in an environmentally efficient and responsible manner ......... 22
Principle 5: manage disease and parasites in an environmentally responsible manner ... 23
Principle 6: develop and operate farms in a socially responsible manner ........................ 24
Principle 7: be a good neighbor and conscientious citizen ............................................... 26
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 3 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Ordliste
ABM
Area Based Management (Områdebasert drift)
ASC
Aquaculture Stewardship Council
AZE
Allowable Zone of Effect (Tillatt effekt sone)
CoC
Chain of Custody (Ihendehavelse kjede)
CSR
Corporate Social Responsibility (Bedriftens sosiale ansvar)
HCVA
High Conservation Value Area (Områder med stor bevarings-verdi)
Mercatus
MSC
Digital online production-control system (Digitale nettbaserte
produksjonskontrollsystemer)
Marine Stewardship Council
NFSA
Norwegian Food Safety Authorities. (Mattilsynet)
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 4 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
1 Sammendrag
Rapporten
Denne rapporten dekker resultatene fra førstegangsrevisjon hos Bremnes Seashore AS,
heretter i rapporten kalt “Organisasjonen” eller “selskapet” Låva lokalitet med sikte på å
sertifisere denne matfisk-lokaliteten ihht ASC Salmon Standard V1. Juni 2012.
Revisjonen
Revisjonen ble holdt over tre dager. Et anleggs besøk på Låva fant sted den første dagen,
med fokus på sosialt ansvar, hvor relevant personell hovedsakelig fra drift og administrasjon
til stede Revisjonen ble gjennomført som en dokumentgjennomgang (digital og papir
informasjon) i tillegg til intervjuer med relevant personell, inkludert personell fra anlegget.
Dette hovedsakelig som dokument-gjennomgang og intervjuer. Praktisk demonstrasjon av
utstyr og prosesser relevant til sertifikatomfanget, relevant ihht ASC standard V 1 og
tilhørende retningslinjer i ASC revisjonsmanual, ble revidert. Delen som dekker sosialt
ansvar, ble hovedsakelig integrert i revisjonen av de andre prinsippene og kriteriene i ASC
Salmon Standard. Noen av intervjuene tilhørende Sosialt Ansvar seksjonen, ble avholdt
under konfidensielle forhold for å sikre at intervju-objektene uttalte seg fritt.
Foreløpige resultater
Vurderingen av selskapets oppfyllelse av kravene i ASC Salmon standarden er beskrevet i
detalj senere i denne rapporten. Disse funnene er beskrevet i seksjon 5 og 6 i rapporten.
Videre er det referert til alle 7 prinsippene og tilhørende kriterier og underpunkter i ASC
Salmon Audit Checklist for avvikene (Seksjon 5 Funn) og til prinsipper og kriterier, men ikke
underpunkter i seksjon 7 i rapporten, for de prinsippene og kriteriene selskapet oppfylte
kravene. Det eneste prinsippet hvor alle krav ble oppfylt var prinsipp 1 «Oppfyllelse av alle
lokale og nasjonale (offentlige) krav og regelverk». For prinsippene 2 til og med 7 ble det
funnet at alle krav ikke var oppfylt, selv om noen av disse delvis var oppfylt. Detaljer
vedrørende krav og kriterier for oppfyllelse av disse, samt referanser til bevis finnes i
Førstegangrevisjons sjekkliste (vedlegg#1)
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 5 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
2 Bakgrunnsopplysninger for lokaliteten
Lokalitet og anlegg er eiet av Bremnes Seashore. Aktiviteten er påvekst av atlantisk laks i
sirkulære mærer, fra smolt til slakting. Lokalitetsnummer er 19355 og registrert som Låva i
offentlige registre (www.Fiskeridirektoratet.no/akvakulturregisteret) og er kun drevet av
Bremnes Seashore AS. Anlegget er lokalisert nord-vest av Ombo i Finnøy Kommune i
Nedstrands-fjorden i Ryfylke bassenget i Rogaland fylke, Sør-vest landet.
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 6 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
3 Omfang
Revisjonen ble utført mot ASC Salmon Standard V. 1 June 2012.
Arten som oppdrettes i anlegget er Salmo salar (Atlantisk laks)
Denne revisjonen er førstegangsrevisjon
Selskapets legale navn
Bremnes Seashore AS
Legal adresse
Øklandsvåg, 5430 Bremnes Norway
Andre kommersielle navn brukt
NA
Andre adresser for fakturering etc
NA
Aktivitet
Oppdrett av atlantisk laks i merdanlegg fra smolt til slaktefisk i flytekrager med 160 m omkrets. Fôring
og andre kontrollfunksjoner utføres fra en fôringsflåte plassert ved anlegget
3.1 Beskrivelse av resipienten
Anlegget er plassert i Nedstrand-fjorden i Ryfylke-bassenget. Anlegget er under frivillig
oppdretts-sone inndeling. Denne fjorden ansees ikke som terskelfjord. Det finnes annen
oppdrettsvirksomhet i fjordsystemet, inkludert et annet anlegg tilhørende Bremnes Seashore
AS.
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 7 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
4 Revisjonsplan
4.1 Revisjonsteam
Navn
Rolle
Revisjon leder
Revisor (Teknisk Ekspert SA 8000)
Observatør
Kjell Bekkevold
Darius Pamakstys
Sandhya Chaudhury
4.2 Dato for fullføring av aktivitet
Aktivitet
Forhånds dokument gjennomgang
Interessenters konsultasjon
Utførelse av revisjon
Rapportering
Publisering midlertidig rapport
Publisering av endelig rapport
Fullføringsdato
10.06.2013
Se variation (Annex 3)
11-13.06.2013
13.06.13 – 09.07.2013
27.11.2013
02.01.2014
4.3 Tidligere revisjoner
Sammendrag av tidligere ASC revisjoner: NA
4.4 Revisjonsplan som gjennomført
Aktiviteter gjennomført for/etter anleggs besøk
Dato
Aktivitet
June 2013
Desk reviews
25.10.2012
Pre-audit Checklist, ikke for denne lokalitet, men pilotrevisjon for Bremnes
Seashore AS
Anleggsbesøk
Dato
2013-06-2011
2013 – 06-2012
2013- 06-2013
Lokalisering
Låva lokaitetsrevisjon, smoltleverandører dokumentgjennomgang
Hovedkontor -revisjon/ dokument-gjennomgang.
Hovedkontor og slakteri
Personer konsultert eller på annen måte involvert i revisjonen
Name
Geir Magne Knutsen
Ragnhild Kringeland
Trond Steinsvik
Jarle Langvik
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Affiliation
Produksjons-sjef Bremnes
Seashore AS
Kvalitets leder, Bremnes
Seashore AS
Område sjef, Bremnes
Seashore AS
Driftsleder, Bremnes Seashore
AS
Revision
Function / Role
Kundens representant
Kundens representant
Kundens representant
Kundens representant
04 – Date 18.12.2013 Page 8 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Vidar Helvik
Silje Alvsvåg
Astrid S. Meling
Eirik Svabø
Vidar Glørstad
Tawfig Abughal
Ingen deltakelse i revisjonen
Se interessenter delen i rapport
(ingen deltakelse I revisjonen)
Sandhya Chaudhury
Wes Toller
Boris Sulzberger
Viderforedlingssjef, Bremnes
Seashore AS
HMS sjef, Bremnes Seashore
AS
Personalsjef, Bremnes
Seashore AS
Tillitsvalgt, Bremnes Seashore
AS
Ventemerdmannskap, Bremnes
Seashore AS
Ventemerdmannskap, Bremnes
Seashore AS
Kundens representant
Kundens representant
Kundens representant
Ansatt
Ansatt
Ansatt
Underleverandører
Interressenter
Service Manager DNV
Lead Assessor, Accreditation
ASI
Observer, DNV
Observer, ASI
Observer, ASI
4.5 Interessenters bidrag
Offentlige organer; Interessenter relater til standard legale konsesjoner og løyver. Disse er:
Fisheries Directorate,(Fiskeridirektoratet)
Norwegian Foods Safety Authority (Mattilsynet)
Regional Authorities Rogaland Fylke
Lokale havne-myndigheter
Kystverket
Disse er nevnt i konsesjonsdokumenter og tillatelser og har blitt kontaktet som del av standard
prosedyre ved høring ifm. tildeling av oppdretts-og lokalitetsløyver.
Følgende ikke-statlige organisasjoner og private personer er på lista for utsendelse av informasjon ifm
godkjenningsprosesser for anlegget.
NGO stakeholders oppgitt av klienten er:
“Ombo Vekst” by Håkon Eide, 4187 Ombo, Norway Phone +47 90150871 (Lokal interesse
organisasjon)
“Fiskarlaget Vest”, Slottsgt. 3. 5003 Bergen Norway, Phone +47-55 55 39 80 (Representere lokale
fiskere)
“Suldal Elveeigarlag” 4230 Sand, Norway, Phone +47-52 79 99 66 (Elve-eier gruppering)
Det ble ikke gjort henvendelser fra noen av disse interessentene under revisjonen. Interessentene ble
informert når rapporten ble publisert. Det har ved utløpet av fristen for interessenter henvendelser
ikke kommet henvendelser fra interessenter som ble kontaktet ifm publisering av foreløpig rapport.
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 9 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
5 Funn
Følgende tabell inneholder et sammendrag av avvikende funnet i revisjonen. En full
redegjørelse for avvikene finnes i seksjon 9 i denne rapporten.
Funn
Tidligere revisjoner
Denne revisjonen
Antall
O / C*
Antall
O/C*
Obs
NA
NA
0
NA
Små
NA
NA
26
O
Store
NA
NA
17
O
Sammendrag av forbehold
Ingen avvik er lukket.
Sertifiserings status
Ny ansøker ennå ikke sertifisert.
*O/C = Open / Closed
Basert på bevisene fra revisjonen anbefaler revisjonsleder at organisasjonen IKKE
sertifiseres.
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 10 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
6
Resultatet av evalueringen
Bakgrunn: Bremnes Seashore har et utviklet kvalitetsstyringssystem, som generelt er
vel-implementert over hele organisasjonen. Dette muliggjør oppfyllelse av
myndighetskrav. Selskapet er BRC sertifisert for slakte og videreforedlingsaktivitetene
og Global GAP sertifisert på alle oppdrettsaktiviteter som utføres is selskapet.
Revisjonen: Revisjonen ble utført på Låva lokaliteten, på organisasjonens hovedkontor
og på Bremnes Seashore`s slakteri.
Ved revisjonstidstidspunktet var det ikke mulig å inkludere slakting av fisk fra Låva
lokaliteten som påkrevd i ASC standarden. Slakting av fisk fra Låva-lokaliteten kunne
ikke inkluderes i revisjon ettersom fisken ved revisjonstidspunktet var under halvveis til
slaktevekt. I revisjonen er relevant ventemerd og slakting fra denne inkludert. Fisken
som ble slaktet på revisjonstidspunktet var hentet fra en annen lokalitet enn Låva.
Det ble ikke utført in-situ revisjon på smoltanlegget. Det var heller ikke noen komplett
Chain of Custody revisjon på slakteanlegget. En kortfattet beskrivelse av sporings og
segregerings-systemet ift utsett, produksjon, slakting og videreforedling er basert på
intervjuer og tilgjengelig informasjon.
Selskapets modenhet og graden av implementering av kvalitetsstyringssystemet,
generelt sett, og understøttet av andre sertifikater, var likevel ikke reflektert i graden av
innfridde krav i ASC standarden for det reviderte anlegget (Låva).
Det var faktisk bare Prinsipp 1 (Etterfølge alle lokale og nasjonale lovmessige krav og
regler) av de 7 prinsippene som utgjør ASC Standarden som ble funne å være helt
innfridd. MHP de andre prinsippene, ble disse bare delvis innfridd, eller i stor grad ikke
innfridd. Se prinsipp6 lenger ned, i seksjon 6.1 i denne rapporten, for detaljer om
innfrielse av krav og avvik fra dette.
Sertifiserings-prosessen er avbrutt av kunde. Dette betyr at det ikke kan bli
sertifisering etter ASC Salmon Standard basert på denne revisjonen.
6.1 Del 8 Standarder for smolt-leverandører
Smolten er levert av XXXX (ekstern leverandør) og Trovåg (internt smolt anlegg). Begge er
gjennomstrømmingsanlegg. Funn relatert til smolt-leverandører er dekket i funnlista.
Tilleggskrav for åpne (merd) anlegg for smolt - Ikke relevant.
Tilleggskrav for halv-åpne og lukkede anlegg for smolt - Ikke relevant.
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 11 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
7
Avgjørelse
Sertifisering er ikke anbefalt på grunnlag av denne revisjonen.
Endelig avgjørelse om sertifisering vil bli tatt etter interessenters konsultasjon og eventuell
etterfølgende aktiviteter eller forandring er ihht ASC Farm Certification and Accreditation
Requirements Version 1 March 2012.
Organisasjonen beskrevet I seksjon 3 i denne rapporten for aktivitetene beskrevet i seksjon
3 I denne rapporten er: Ikke sertifisert.
8 Bestemmelse av startpunkt for CoC
Produktene omhandlet i omfanget av denne revisjonen og i relevant ASC sertifikat
• Kan inngå i videre sertifisert produktflyt
• Har tillatelse til å bære ASC etikett
Bestemmelsen er basert på vurderingen av punktene beskrevet I følgende avsnitt:
8.1 Sporing, segregering og segregeringssystemer i akvakultur operasjonen.
Dokumenter beskriver tilfredsstillende kontroll med innkommende produkter, fra egen
ferskvannsanlegg og tilhørende dokumenter identifiserer produksjonsanlegget,
leverandørlister og mottaks kontroll, både i slakteri og videreforedling. Digital informasjon
håndtert Mercatus for alle ferskvannstadier, vekstfase sjø og etterfølgende slakting. Og
Marel systemer for slakting og videreforedling Dette omfatter også tilstrekkelig informasjon
om sporbarhet fra stamfisk og rogn til slaktefisk, innkjøp, fakturaer og leverandør register
8.2
Bruk av brønnbåt
Kun godkjente brønnbåter skal benyttes. Transportene er alltid identifiserbare på merd nivå.
All informasjon lagres elektronisk, i Mercatus eller Marel Innova systemer for
slakting/prosessering og på papir (Eksempel er papirutgave av transport-dokumenter).
8.3
Kvalifisert teknikere og landingspunkt
Fiskeparti identifikasjon dokumenteres i Mercatus som fiske CV og leveringspapirer fra
smoltanlegget til sjøanlegg og derfra til slakteri. Ferdig slaktet sertifisert og ikke sertifisert fisk
er separert i tid og sted. Dette bekreftes ved intervjuer med kvalitetsansvarlig og med
produksjonssjef. Et partinummer blir tildelt når fisken ankommer ventemerder fra brønnbåt.
Dette partinummeret følger hele produksjonskjeden og er registrert på etikett på ferdig
produkt. Prosedyrer er etablert for kontroll med innkommende produkter både i slakteriet og
videreforedling og kompetent personale er tilgjengelig for nøkkelfunksjoner. Et unikt
partinummer fra Fishtalk er linket til Marel Innova systemet for produkt ID nedover
produksjonskjeden til levering og salg.
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 12 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
8.4
Risiko for å erstatte sertifisert med ikke sertifisert produkt i
sertifiseringsenheten
Relevante prosedyrer, liste over leverandører sertifiserings-status og mottakskontroll både i
slakteri og prosessering, som er tredjepart, er innarbeidet. Det er også en tids-deling i
videreforedling. Dobbeltsjekk mot leverandørlista og kasse-etiketter ved utskiping er
implementert. ASC CoC sertifikat for denne underleverandøren er påkrevd.
8.5 Startpunkt hvorfra Chain of Custody-sertifikat er påkrevd.
Produktet er berettiget til COC sertifisering fra landingspunktet for levende laks fra
ventemerder til den går inn på slaktelinja, ved pumping, kjøling, bedøving avliving og
utbløding, og vider prosessering og pakking. Med andre ord, der hvor fisken forlater
ventemerd og slakteprosessen påbegynnes. Dette er tilfellet for slakting ved Bremnes
Seashore. Ved tredjeparts slakting, ved et annet slakteri, vil definisjonen på «avslutning av
produksjon» og «påbegynnelse av slakting» bli annerledes, siden ventemerder, hvis de blir
brukt, vil falle under slakteriets kontroll og dermed under slakteriets Chain of Custody
sertifikat.
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 13 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
9
Avviks-rapport
Den følgende tabell inneholder et sammendrag av avviksbeskrivelser fra revisjonen
Sammendrag store avvik
N
1
2
Std Ref
2.1.1
(a,b,c,d
e,g)
2.1.2
(a,b,c,d
h)
3
2.1.3
4
2.2.1
(a,b,c,d,
e,f,)
2.2.5
(a,b,c)
4.6.2(a,
b,c,d,e,f,
)
4.6.3(a,
b,c,d)
4.7.3(b,
c)
4.7.4
(a,b,c,d)
.
5
6
7
8
9
10
5.1.5 (a,
b,c).
11
5.2.2.
(a,c)
12
6.6.2
13
7.1.1
Report N.
Sammendrag av avviksbeskrivelser
Red-oks potensialet eller sulfid nivåer I
sedimentet utenfor AZE var ikke tatt prøver
av eller analysert for lokaliteten.
Faunal Index score som indikerer god til høy
økologisk Verdi i sedimentet. Faunal index
score for sjøbunnen utenfor lokaliteten kunne
ikke framvises.
Antallet makro fauna taxa I sedimentet
innenfor AZE kunne ikke framvises.
Logging av oppløst oksygen (OO) for deler
av perioden ble vist, men komplette målinger
for ukentlige OO kunne ikke framvises.
Beregning av biologisk oksygenbehov for
anlegget kunne ikke framvises.
Registreringer av drivhusgass utslipp (GHG)
på anlegget og bevis for årlig vurdering
kunne ikke framvises,
Dokumentasjon av GHG utslipp for fôr brukt
forrige syklus kunne ikke framvises.
Bevis for testing av kopper i sedimentet
utenfor AZE kunne framvises.
Bevis for at kopper nivåer er<34mgCU/kg tørt
sediment eller tilfeller hvor Cu i sedimentet
overgår 34 mg Cu /kg tørt sediment eller
framvisning at Cu konsentrasjonen faller
innenfor målte bakgrunnsnivåer fra tre
referanse punkter, kunne ikke framvises.
Maksimum virusrelatert dødlighet på
anlegget siste produksjonssyklus <10 av total
dødlighet kunne ikke vises
Mulighet for bruk av terapeutisk behandling
som omfatter antibiotika eller Kjemikalier som
er forbudte i et eller flere av de primære
lakse-importerende landene. En liste med
proaktivt forbudte terapeutika for disse
landene kunne ikke framlegges.
Bevis for at arbeidere arbeider for mer enn
«Basic Needs Wage» kunne ikke
demonstreres, siden dette beløpet ikke var
identifisert
Regelmessige proaktive konsultasjoner med
representanter for lokalsamfunnet kunne ikke
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
Status*
O
NC Closing
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
04 – Date 18.12.2013 Page 14 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
14
8.4
a,b,c,d,
e,f,)
15
16
8.10
(a,b,c,d,
e)
8.18
17
8.19
framvises.
Maksimum total-mengde fosfor sluppet ut i
miljøet for hvert tonn fisk produsert over en
12 måneders periode kunne ikke framvises.
Registreringer av GHG (161) sluppet ifm
smolt-produksjonen og bevis for årlig GHG
vurdering kunne ikke framvises.
Bevis for smolt leverandørers oppfyllelse av
OIE Aquatic Animal Health Code krav kunne
ikke framvises.
Bevis for smolt-leverandørs retningslinjer og
prosedyrer mhp arbeidsstandard under pkt
6.1 og.6.11 kunne framvises.
O
O
O
O
* O Open; C Closed;
Sammendrag små avvik
N
1
Std Ref
2.3.1 c
2
2.5.3 (a)
3
3.4.1 (e)
4
3.4.2 (e)
5
3.4.3 (e)
6
4.2.1 (e)
7
4.2.2 (f)
8
4.4.3 (c)
9
4.6.1
(b,c,d,e,
f)
Report N.
Sammendrag av avviksbeskrivelser
Prosentandel støv i fôr ved ankomst til
anlegget, testresultater og bekreftelse på at
smaleprøver for hvert kvartal er< 1%, kunne
ikke framvises (kun en enkelt prøve)
En liste med predator kontroll utsyr og
plassering av disse kunne ikke framvises.
Bevis for at kunden har sendt inn
rømmingsovervåkingsdata til ASC kunne ikke
framvises.
Accuracy of the counting technology or
counting method used for calculating
stocking and harvest numbers was not
submitted to ASC as per Appendix VI on an
ongoing basis.
Nøyaktigheten på telle-teknologien eller
tellemetode brukt for å beregne utsett og
slakte tall var ikke innsendt til ASC ihht
Appendix VI
Bevis for at estimert udefinert tap av laks er
offentliggjort kunne ikke framvises.
Bevis for at Fishmeal Forage Dependency
Ratio (FFDRm) for vekst perioden var sendt
til ASC kunne ikke framvises
Fish Oil Forage Dependency Ratio (FFDRo)
for vekstperioden eller EPA og DHA for a
direkte marine kilder var ikke sendt til ASC.
Bekreftelse på at anlegget har informert ASC
om fiskefôret brukt på anlegget inneholder
transgene ingredienser kunne ikke framvises.
Tilstedeværelse av energibruk vurdering som
bekrefter energiforbruket på anlegget og
representerer helelivssyklusen I sjø, som
totalvekt slaktet fisk per produksjonssyklus,
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
Status*
O
NC Closing
O
O
O
O
O
O
O
O
04 – Date 18.12.2013 Page 15 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
10
4.7.1 (e)
11
5.1.4 (f)
12
5.1.6 (c
)
13
5.2.5 (c)
14
5.4.3
(b,c)
15
6.1.2. b
16
6.4.1 d
17
6.5.1c
18
6.5.2c
19
6.5.3 a
Report N.
ble framvist for el-kraft fra land, men diesel
forbruk for arbeids-båter ble ikke framvist.
Bekreftelse på at anlegget har informert ASC
om kopperimpregnering er brukt på anlegget
ble ikke framvist.
Bekreftelse på an kunden ha sendt inn data
fra post-mortem analyser, dødsårsaker og
antall til ASC kunne ikke framvises.
Bekreftelse på at kunden hat sendt in data på
udefinert dødlighet til ASC kunne ikke
framvises.
Bekreftelse på at kunden har sendt inn dtat
på kumulativ PTI score til ASC kunne ikke
framvises.
Bevis for at etterfølgelse (119) av krav i OIE
Aquatic Animal Health Code. Dokumentasjon
av hvordan kundens praksis er forenlig med
OIE Aquatic Animal Health Code og bevis for
at politikk og prosedyrer i 5.4.3.a er
implementert kunne ikke framvises
Det manglet bevisføring for at
kommunikasjon med ansatte om deres
organisasjonsfrihet har funnet sted. F.eks
ingen politikk på dette området kunne
framvises, kun en lenke til lovkrav.
Selskapets ledelse og avd. ledere har ikke
fått dedikert opplæring om mangfold og ikkediskriminering. Ikke alt personell hat fått slik
opplæring.
Bevis for at arbeidsgiver utfører HMS
Opplæring for alle ansatte med jevne
mellomrom (og øyeblikkelig for nyansatte),
inkludert opplæring om farer og risikominimering. HMS og bruk av pers.
verneutstyr, kunne Ikke framvises. Noen
sesong arbeidere har ikke fått øyeblikkelig
opplæring i HMS. F.eks sesongarbeideren på
ventemerdene hadde arbeidet i tre uker uten
dokumentert HMS opplæring. Siste
opplæring for denne ansatte, var sist år
sesong.
Bevis for at ansatte årlig Opplæring i pers.
verne-utsyr (se 6.5.1.c) er påkrevet. For
arbeidere som har fått den årlige
opplæringen tidligere, kan en årlig oppfrisking
være tilstrekkelig, hvi sikke nytt verne-utstyr
hat blitt tatt i bruk. Intervjuene har avdekket
at ikke alle arbeidere har fått tilstrekkelig
opplæring i bruk av PV.
Selskapet organiserer ikke noen årlig HMS
risikoanalyse. Siste analyse for Låva ble gjort
I 2011, og ny analyse har akkurat startet.
HMS prosedyre er ikke helt tilpasset
analysens resultater
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
04 – Date 18.12.2013 Page 16 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
20
6.5.6 b
21
6.7.2a
22
6.8.1.a
23
6.10.1.a
24
8.1
(a,c,d)
25
8.3 (b)
26
8.21
Bevis for at arbeidsgiver har bevis for
dykkersertifikater (f.ks kopi av sertifikater) for
enhver som er involvert i dykker-operasjoner
og at disse dykkerne er sertifisert gjennom en
akkreditert nasjonal eller internasjonal
organisasjon for dykker sertifisering, kunne
ikke framvises. Selskaper har ikke kopi av
sertifikater for dykkere ansatt i
underleverandør selskaper.
Bevis for at anlegget har en politikk f or å
sikre at alle kontraktører som leverer, har en
sosialt ansvarlig politikk, kunne ikke
framvises. Selskapets politikk og aktiviteter
for å sikre oppfyllelse av sosiale krav hos
sine leverandører og kontraktører er ikke
klart definert eller skikkelig dokumentert.
Selskapet tilrettelegger ikke for fortrolig
klagehåndtering for ansatte i arbeidssaker.
Relevant informasjon blir ikke kommunisert til
arbeidstaker.
Det kreves at arbeidsgiver har
dokumentasjon som viser time-forbruk og
overtidsbruk i området der anlegget drives.
Hvis lokalt lovverk tillater arbeidere å
overskride internasjonalt aksepterte
anbefalinger (48 t vanlig og 12t overtid per
uke) gjelder internasjonale standarder.
Selskapet bryter standard krav om 12 timer
overtid per uke.. De som jobber på anlegget
jobber skift med 15 timer overtid i
arbeidshelger
Oppfyllelse av krav i lokale og nasjonale
reguleringer av vannforbruk og utslipp, i
særdeleshet relatert til tillatelser
vannkvalitetskrav, med utslippsregelverk og
innsending av informasjon om
produksjonssystemet til ASC, kunne ikke
framvises.
Bevis for vurdering av anleggets potensielle
påvirkning på biologisk mangfold og
omkringliggende økosystemer og som
inneholder de samme komponenter som
vurderingen av matfiskanlegget, kunne i
framvises.
Bevis for en politikk for håndtering og løsning
av klagesaker med lokal-samfunnet,
interessenter og organisasjoner, kunne ikke
framvises.
O
O
O
O
O
O
O
O Åpen; C Lukket; A Korrigerende tiltak akseptert, virkning blir verifisert ved neste revisjon.
Basert på bevisene fra revisjonen anbefaler revisjonsleder ikke sertifisering.
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 17 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Annex 1. Confidential commercially sensitive
information
(Reference: ASC Requirements Annex C 4.1
REPORT:
Point 6.1 Smolt suppliers identification
Annex 4 pt 3.3 Genetics supplier
Annex 4 pt 4.1 Feed supplier
Annex 4 pt 4.5 Service provider
CHECKLIST:
3.3.1a,b,c genetics provider ID
3.4.2 smolt supplier ID
3.4.4. Net supplier ID
4.1.1 a-e Feed supplier ID
4.2.1 d Feed supplier ID
4.3.2 c Feed supplier ID
4.3.3 Feed raw material supplier ID
4.4.1 Feed raw material supplier ID
4.4.3 Feed raw material supplier and clients ID
4.5.1 a Service provider ID
4.5.2 a, d Service provider ID
4.7.1 b Supplier ID
4.7.2a,b Supplier ID
4.7.5.a Supplier ID
5.1.1.b Fish Health Service provider ID and details.
5.1.2 b,c Fish Health Service provider ID and details.
5.1.3 Service provider ID
5.1.4.c Service provider ID
5.1.5 a, b Mortality details
5.1.7 a Service provider ID
5.2.3 a Service provider ID
5.2.11 Service provider ID
6.7.2.a Supplier ID
7.3.2 a Legal documents
8.3.a-e Service provider ID
8.8 a Service provider ID
8.11.a Service provider ID
8.18 a Service provider ID.
8.20 Smolt supplier ID.
)
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 18 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Annex 2. Interessenters henvendelser
Ingen henvendelser fra varslede interessenter er mottatt innenfor tidsfristen ifm denne
revisjonen.
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 19 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Annex 3. Request for interpretation or variance
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 20 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Annex 4. Evaluation results (Detailed)
Principle 1: comply with all applicable national laws and local regulations
Criterion 1.1 Compliance with all applicable local and national legal
requirements and regulations
Compliant
Seen farming activities documented, embedded in QMS, legal framework documents like farming
license, MOM.B and C requirements, Seen site overview maps and diagram including moorings
layout and bathymetric map for site # 19355. (2340t MTB) Fisheries .Directorate permit, dt 07.05.03.
Fylkesmannen i Rogaland case ref # 110-56487 on Maximum Allowed Biomass (MTB), discharge
permit and site geographical location-permit of 24.04.10.and of October 2012 ref; 2003/6240 for R/ST
12. Furthermore; Norwegian Food Safety Authority (NFSA) inspection report April-2013, without non
conformances.
Principle 2: conserve natural habitat, local biodiversity and ecosystem function
Criterion 2.1 Benthic biodiversity and benthic effects
Not Compliant
Redox potential or sulphide levels in sediment outside of the Allowable Zone of Effect was not
sampled nor analysed for the farm.
: Faunal index score indicating good-to-high ecological quality in sediment, as faunal Index score for
sea bed sediment outside farm AZE, was not demonstrated.
Number of macro-faunal taxa in sediment inside AZE was not established nor demonstrated.
Criterion 2.2 Water quality in and near the site of operation
Not Compliant
Weekly average DO records for the last 6 months were not demonstrated.
Weekly monitoring of N and P levels on farm and reference site was not demonstrated.
Calculation of BOD on production cycle basis of farm not demonstrated.
Criterion 2.3 Nutrient release from production
Not Compliant
Percentage of fines in the feed at point of entry to the farm testing results and confirmation that the
pooled sample for each quarter has a percentage fines of <1%, was not demonstrated (one single
sample, only).
Criterion 2.4 Interaction with critical or sensitive habitats and species
Compliant
MOM B survey at Låva August -12, new MOM-B at peak biomass in August-13.. MOM-C survey in
same recipient system (Langholmen), also UNI-Research Water Quality Survey Report, at KLIF
standard, dated 12.05.2010.The company is participating in Project. “Acoustic Survey of Saithe (P.
virens) in Ryfylke, by Inst. of Marine Research 03.03.13. NINA Red List of Endangered Species for
this region presented and awareness and knowledge of these species demonstrated. Supporting
ABM participation on sea-lice and pathogen control. Biological sea-lice control with wrasses. Maps
with HCVA s and other protected areas demonstrated.
Criterion 2.5 Interaction with wildlife, including predators
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
Not Compliant
04 – Date 18.12.2013 Page 21 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
A list of all predator control devices and their locations on the farm was not. Demonstrated. The only
device observed during site audit was bird-nets over cages.
Principle 3: protect the health and genetic integrity of wild populations
Criterion 3.1 Introduced or amplified parasites and pathogens
Compliant
Of parasites and pathogens that may be amplified on the site, Sea-lice (L. salmonis) is the only
species, that to our knowledge, is considered to be of importance. The control of sea-lice load is
under strict public control by The Norwegian Food Safety Authorities, and the site is also part of a
publicly approved, voluntary ABM, where Sea-lice control is a key factor. (Whether this control is strict
enough at any time, is beyond the scope of this audit to comment up on, and is as such an industry
issue rather than a site issue).
Criterion 3.2 Introduction of non-native species
Compliant
The company is farming Atlantic Salmon (S. Salar) only, on the Låva site, and is using wrasses for
biological control of sea lice. Both species (Atlantic salmon and wrasses, with subspecies) are native
to this area.
Criterion 3.3 Introduction of transgenic species
Compliant
Farming or any other use of transgenic species is not allowed by national laws and regulations and
such organisms are furthermore banned by the Norwegian Salmon industry for various reasons.
Declaration from genetics supplier XXXX stating traditional genetics only, has been applied in stock
enhancement, was presented.
Criterion 3.4 Escapes
Not Compliant
Evidence that the client has submitted escape monitoring data to ASC, was not demonstrated.
Accuracy of the counting technology or counting method used for calculating stocking and harvest
numbers was not submitted to ASC as per Appendix VI on an ongoing basis.
Evidence that estimated unexplained loss of farmed salmon is made publicly available was not
demonstrated.
Principle 4: use resources in an environmentally efficient and responsible manner
Criterion 4.1 Traceability of raw materials in feed
Compliant
Documentation and statements of raw materials used for the batches directed to the Låva site from
compound feed producer (XXXXXXXXX) were presented and evaluated during the audit. Actual feed
usage was verified from the site`s production control system Mercatus.
Criterion 4.2 Use of wild fish for feed
Not Compliant
Evidence for Fishmeal Forage Fish Dependency Ratio (FFDRm) for grow-out was submitted to ASC
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 22 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
was not demonstrated.
Fish Oil Forage Fish Dependency Ratio (FFDRo) for grow-out OR Maximum amount of EPA and DHA
from direct marine sources was not submitted to ASC
Criterion 4.3 Source of marine raw materials
Not Compliant
Fish Source Score of> 6 for all marine raw materials was not demonstrated
Criterion 4.4 Source of non-marine raw materials in feed
Not Compliant
Confirmation that the farm has informed ASC whether feeds containing transgenic ingredients are
used on the farm, was not demonstrated.
Criterion 4.5 Non-biological waste from production
Compliant
Policy covering this aspect is "Waste handling" Bremnes Seashore and Låva site (includes all sites
sin region). Dated 02.09.04. All waste to publicly approved service supplier XXXX.
A declaration "Målsetting for ytre miljø" (Objectives for external environment) is in line with Waste
handling as described above. Site appeared clean and tidy. No recycling of waste is taking place. All
waste goes to Approved service. Fish nets are not cleaned on site, but handled by publicly approves
service XXXX (covered in other section of report and checklist. All feeds are bulk deliveries, hence not
producing plastic waste.
Criterion 4.6 Energy consumption and greenhouse gas emissions on
farms
Not Compliant
Presence of an energy use assessment verifying the energy consumption on the farm and
representing the whole life cycle at sea, as total weight of fish harvested per production cycle, was
presented for land based generated el, was provided, but diesel consumption for workboats, was not
included in the calculation.
Records of greenhouse gas (GHG emissions on farm and evidence of an annual GHG assessment
was not demonstrated
Criterion 4.7 Non-therapeutic chemical inputs
Not Compliant
Evidence that the farm has informed ASC whether copper antifoulants are used on farm was not
demonstrated.
Evidence of testing for copper level in the sediment outside of the AZE was not demonstrated.
Evidence that copper levels are < 34 mg Cu/kg dry sediment weight OR in instances where the Cu in
the sediment exceeds 34 mg Cu/kg dry sediment weight or demonstration that the Cu concentration
falls within the range of background concentrations as measured at three reference sites in the water
body, was not provided.
Principle 5: manage disease and parasites in an environmentally responsible manner
Criterion 5.1 Survival and health of farmed fish
Not Compliant
Confirmation that client has submitted data from post-mortem analyses and cause and number of
mortalities to ASC was not demonstrated.
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 23 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Maximum viral disease-related mortality on farm during the most recent production cycle was not
demonstrated to be < 10 % of total mortality.
Confirmation that client has submitted data on unexplained mortality to ASC was not demonstrated
Criterion 5.2 Therapeutic treatments
Not Compliant
Allowance for use of therapeutic treatments that include antibiotics or chemicals that are banned in
any of the primary salmon producing or importing countries:. List of banned therapeutants that are
proactively banned in these countries, was not demonstrated.
Confirmation that client has submitted data on cumulative PTI score to ASC was not demonstrated
Criterion 5.3 Resistance of parasites, viruses and bacteria to
medicinal treatments
Compliant
Effects of variation in therapeutic treatments to control Sea-lice, evaluated as before and after
treatment sea-lice load sampling, was satisfactory. Therapeutants usage regime is in line with ABM
and NFSA policies in this area.
Criterion 5.4 Biosecurity management
Not Compliant
Evidence of compliance [119] with the OIE Aquatic Animal Health Code documentation of how its
practices are consistent with the OIE Aquatic Animal Health Code and evidence that policies and
procedures in 5.4.3a are implemented.
Principle 6: develop and operate farms in a socially responsible manner
Criterion 6.1 Freedom of association and collective bargaining
Not Compliant
There is evidence that workers have access to trade unions and union representatives chosen
Representatives of unions have regular meetings with employees without managerial interference.
Interviews have confirmed that workers are free to form organizations, including unions, to advocate
for and protect their rights. The workers bargain collectively via representatives of trade union. Lack of
employer communication about freedom of association to their employees especially to foreigners
Evidence that Employer communicates that workers are free to form organizations to advocate for
and protect work rights (e.g. farm policies on Freedom of Association; see 6.12.1) was not
demonstrated.
Criterion 6.2 Child labor
Compliant
No incidences of child labour were identified. No young workers at Lava site nor at waiting cages at
Bremnes. All young workers are identified at production area and protected by onsite routines with
exception to overtime and job descriptions
This area of working practices is strictly controlled by authorities, and there were no indications found
during site visit, staff, and employee trade-union representative interviews, that child labor in any form
is taking place.
Criterion 6.3 Forced, bonded or compulsory labor
Compliant
This area is strictly controlled by authorities, and there were no indications found during site visit and
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 24 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
staff and employee trade-union representative interviews that bonded, forced or compulsory labor is
taking place.
Criterion 6.4 Discrimination
Not Compliant
Anti-discrimination statement and complaint management procedures are developed in Ethical
guidelines of the company. There were no dedicated trainings to managers, supervisors and all
personnel (see finding in attachment 1). The interview haven’t identify any incidences of
discrimination were identified.
Criterion 6.5 Work environment health and safety
Not Compliant
The workers are trained in health and safety practices, procedures and policies on a yearly basis but
some of seasonal workers missed immediate training starting the job. There are evidences that
workers use Personal Protective Equipment (PPE) but some of them haven’t received training of
proper use of PPE. Health and safety risk assessment is not conducted at least annually. All healthand safety-related accidents and violations are recorded and corrective actions are taken when
necessary. The worker costs in a job-related accident or injury is covered under national law.
Employer provides extra insurance for quicker recovery support after injury or sickness. All diving
operations are conducted by subcontracting divers who are certified but company do not maintain
copies of certificates.
Evidence that employer makes regular assessments of hazards and risks in the workplace and that
Risk Assessments are reviewed and updated at least annually (see also 6.5.1a), was not
demonstrated
Criterion 6.6 Wages
Not Compliant
All workers receive basic wage (before overtime and bonuses) in accordance with collective
agreement with Trade Unions, which is above state minimum wage. Evidence that the employer
estimates basic needs wage and assesses the payments against it was not demonstrated.
Criterion 6.7 Contracts (labor) including subcontracting
Not Compliant
Company has no clearly defined policy to ensure social compliance of its suppliers and contractors.
The records on company communications with suppliers and subcontractors that relate to social
compliance are in consistent.
Criterion 6.8 Conflict resolution
Not Compliant
Company has a clear labour conflict resolution policy for the presentation, treatment, and resolution of
worker grievances. Interviews have confirmed that workers are familiar with the company's labour
conflict policies and procedures. Workers have fair access to documents. The confidential means for
providing the grievances are missing
Criterion 6.9 Disciplinary practices
Compliant
The only disciplinary practice that was encountered during interviews was the use of oral and then
followed by two written warning to employees that did not comply with the organization’s internal rules
and regulation or external laws and regulations. Company has no Incidences of excessive or abusive
disciplinary actions. A well-functioning disciplinary action policy whose aim is to improve the worker is
at the company. Interviews confirm the use of practices for improving workers mainly related to
inadequate PPE use.
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 25 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Criterion 6.10 Working hours and overtime
Not Compliant
The system of working hour records ensures good communication in the company about hours
worked at workers and line managers levels. There is evidence of violation to standard requirement
for 12 overtime hours per week on shift time arrangements. The local law requirements are fulfilled.
The employees working in shifts are working fewer hours than normal non-shift work on monthly
base. The interview has confirmed that overtime is limited, voluntary, paid at a premium rate and
restricted to exceptional circumstances.
Criterion 6.11 Education and training
Compliant
Interview has confirmed that the company encourages and sometimes supports education initiatives
for all workers (e.g., language courses, professional courses, certificates and degrees etc).
Criterion 6.12 Corporate policies for social responsibility
Compliant
Company has demonstrated company-level applications, documents and policies in line with the
standard requirements under principle 6 and indicators from 6.1 to 6.11 with exception to findings
provided in the List of Findings.
Principle 7: be a good neighbor and conscientious citizen
Criterion 7.1 Community engagement
Not Compliant
No evidences of pro-active regular communication and engagement with community representatives
and organizations. No communication or discussions about the potential health risks of therapeutic
treatments was demonstrated.
Criterion 7.2 Respect for indigenous and aboriginal cultures and
traditional territories
NA
There are no such communities in this part of the country
Criterion 7.3 Access to resources
Compliant
The assessment and communication to community and organizations is achieved via official
application procedure for permit of farming activities at dedicated site.
End of Report
Report N.
2013-001
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
04 – Date 18.12.2013 Page 26 of 26
Download
Related flashcards

Management

– Cards

New York Knicks coaches

– Cards

System administration

– Cards

FIFA World Cup referees

– Cards

Canadian Hockey League

– Cards

Create flashcards