Marine Harvest Norway AS Tarmvikodden ASC Endelig Rapport

advertisement
ASC SALMON STANDARD AUDIT REPORT
Marine Harvest Norway AS
Tarmvikodden
ASC
Endelig Rapport
Ikke-konfidensiell versjon
REPORT NO. 04
REVISION NO. 01 – DATE 07.02.2014
DET NORSKE VERITAS AS
Veritasveien 1, 1322 HØVIK, Norway Tel: +47 67 57 99 00 Fax: +47 67 57 99 11
e.mail: OSL.Certification.ASCfarm@dnvgl.com http://www.dnvgl.com
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Date of first issue:
Project No.:
07.02.2014
PRJC-368527-2012-MSC-NOR
DET NORSKE VERITAS
Organisational unit:
Norway
Client:
Client ref.:
Marine Harvest Norway AS
Prosjekt Navn: Marine Harvest Norway ASC
Land: Norge
Avgjørelses faser/Type Rapport:
Foreløpig Rapport (Kundens gjennomgang)
Offentlige kommentarer Report (Interessenters gjennomgang)
Endelig Rapport
Førstegangsrevisjon
Overvåkings-revisjon
Re-sertifiserings revisjon
Report No.:
Date of this revision:
2013-ASC-IA v1 07.02.2014
Rev. No.
Key words:
01
Report title:
Marine Harvest Norway AS
førstegangsrevisjon
Work carried out by:
Kjell Bekkevold (Revisjonsleder) og Darius
Pamakstys (SA8001Revisor)
Ingen distribuering uten tillatelse fra kunde
eller ansvarlig organisasjonsenhet
Work verified by:
Kim Andre Karlsen
Begrenset distribusjon
Publisert Rapport
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 2 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Innhold
Ordliste ................................................................................................................................. 4
1 Sammendrag ..................................................................................................................... 5
2. Bakgrunnsopplysninger for lokaliteten ............................................................................... 5
3 Omfang .............................................................................................................................. 7
4 Revisjonsplan..................................................................................................................... 8
Forfatter(e) ........................................................................................................................ 8
Tidligere revisjoner ............................................................................................................ 8
Revisjonsplan som gjennomført......................................................................................... 8
Interessenters bidrag ......................................................................................................... 9
5 Funn ................................................................................................................................ 10
6 Resultatet av evalueringen ............................................................................................... 10
7 Avgjørelse ........................................................................................................................ 12
8 Bestemmelse av startpunkt for CoC ................................................................................. 12
8.1 Sporing, segregering og segregeringssystemer i akvakultur operasjonen.................. 12
8.2
Bruk av brønnbåt .................................................................................................. 12
8.3
Eligible operators and point(s) of landing .............................................................. 12
8.4 Mulighet for å erstatte sertifisert med ikke sertifisert produkt I sertifiseringsenheten .. 13
8.5 Punkt fra hvor Chain of Custody-sertifikat er påkrevd. ............................................... 13
9 Avviks-rapport .................................................................................................................. 14
Annex 1. Confidential commercially sensitive information (Liste over konfidensiell
informasjon) ........................................................................................................................ 15
Annex 2. Interessenters henvendelser ................................................................................ 17
Annex 3. Evaluation results (Details)................................................................................... 18
Principle 1: comply with all applicable national laws and local regulations ....................... 18
Principle 2: conserve natural habitat, local biodiversity and ecosystem function .............. 18
Principle 3: protect the health and genetic integrity of wild populations ............................ 20
Principle 4: use resources in an environmentally efficient and responsible manner ......... 21
Principle 5: manage disease and parasites in an environmentally responsible manner ... 23
Principle 6: develop and operate farms in a socially responsible manner ........................ 24
Principle 7: be a good neighbour and conscientious citizen ............................................. 25
Section 8: standards for suppliers of smolts .................................................................... 26
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 3 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Ordliste
ABM
Area Based Management (Områdebasert drift)
ASC
Aquaculture Stewardship Council
AZE
Allowable Zone of Effect (Tillatt effekt sone)
HCVA
High Conservation Value Area (Område med stor bevarings-verdi)
Mercatus
Aquafarmer
Digital online production-control system (Digitale nettbaserte
produksjonskontrollsystemer)
MSC
Marine Stewardship Council
NFSA
Norwegian Food Safety Authorities. (Mattilsynet)
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 4 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
1 Sammendrag
Rapporten
Denne rapporten dekker resultatene fra førstegangsrevisjon hos Marine Harvest Norway AS,
heretter i rapporten kalt “Organisasjonen” eller “selskapet” Tarmvikodden lokalitet, med sikte
på å sertifisere denne matfisk-lokaliteten ihht ASC Salmon Standard V1. Juni 2012.
Revisjonen
Revisjonen ble holdt over tre dager. De to første dagene i selskapets områdekontor, med
fokus på sosialt ansvar, hvor relevant personell hovedsakelig fra drift og administrasjon til
stede. Et anleggs besøk på Tarmvikodden fant også sted den tredje dagen. Revisjonen ble
gjennomført som en dokumentgjennomgang (digital og papir informasjon) i tillegg til
intervjuer med relevant personell, inkludert personell fra anlegget. Dette hovedsakelig som
dokument-gjennomgang og intervjuer. Praktisk demonstrasjon av utstyr og prosesser
relevant til sertifikatomfanget, relevant ihht ASC standard V 1 og tilhørende retningslinjer i
ASC revisjonsmanual, ble utført. Slakteri og videreforedlingsanlegget «Marine Harvest
Ryfisk» i Hjelmeland ble revidert revisjonen siste dag. Denne siste delen omfattet revisjon på
slakteanlegg og videreforedlingsanlegg, gjennomgang av prosedyrer og dokumenter, så vel
som intervjuer relatert til juridiske og tekniske forhold ved anlegget. I tillegg dekket man det
som vedrører Sosialt Ansvar.
Dekking (dokumentgjennomgang og intervjuer) av Sosialt ansvar ble av praktiske årsaker
hovedsakelig gjort de to siste dagene av revisjonen 1. Noen av intervjuene tilhørende Sosialt
ansvar bolken i ASC standarden ble avholdt i adskilte lokaler for å åpne for full åpenhet og
uhindret tale fra intervjuobjektene.
Resultater
Evalueringen av selskapets oppfyllelse av kravene i ASC Salmon standarden er beskrevet I
detalj senere i rapporten. Funnene er dokumentert i seksjon 5 og 6 og i Annex 4 i denne
rapporten. Videre er det henvist til alle 7 prinsippene i ASC standarden og tilhørende kriterier
og underpunkter i ASC revisjonssjekklista for avvikene. (seksjon 5 – funnlista) og til
Prinsippene og kriteriene, men ikke underpunktene i seksjon 6 i rapporten, der hvor kravene
i prinsippene var oppfylt.
Det prinsippet hvor det ble oppnådd full oppfylling av krav er prinsipp 1 – «Oppfyllelse av alle
relevante lokale og nasjonale legale krav og reguleringer». Og videre alle prinsipper fra
Prinsipp3 til og med Prinsipp 5 til og med prinsipp For alle andre prinsippene: 2, 6.7 og 8.,
ble ikke full oppfyllelse av krav oppnådd, selv om noen av disse var delvis oppfylte kravene.
Som følge av dette ble resultatet et begrenset antall små (Minor) avvik. Dette førte til
konklusjonen at sertifisering, basert på utkommet av denne førstegangsrevisjonen er
anbefalt. En tilfredsstillende respons fra søkeren for å lukke avvikene, med dokumenterte
korrigerende tiltak før neste periodiske revisjon forventes. Detaljer vedrørende kriterier for
innfrielse av krav finnes i sjekklista for førstegangs-revisjonen (vedlegg #1)
2. Bakgrunnsopplysninger om lokaliteten
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 5 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Påvekst av atlantisk laks i sirkulære mærer, fra smolt til slakting. Lokalitetsnummer er 10582
og registrert som «Tarmvikodden» i offentlige registre
(www.Fiskeridirektoratet.no/akvakulturregisteret ) og er kun drevet av Marine Harvest.
Anlegget er lokalisert ve Hidra, inne i Listafjorden, i Vest Agder fylke.
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 6 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
3 Omfang
Revisjonen ble utført mot ASC Salmon Standard V. 1 June 2012.
Arten som oppdrettes i anlegget er Salmo salar (Atlantisk laks)
Denne revisjonen er førstegangsrevisjon
Selskapets legale navn
Marine Harvest Norway AS
Legal adresse
Head Office: Skutevikboder 78 A. 5035 Bergen, Norway.
Andre kommersielle navn brukt
NA
Andre adresser for fakturering etc
NA
Aktivitet
Oppdrett av atlantisk laks i merdanlegg fra smolt til slaktefisk i flytekrager med. Fôring og andre
kontrollfunksjoner utføres fra en fôringsflåte plassert ved anlegget
Beskrivelse av resipienten
Anlegget er plassert ved Hidra, inne i Listafjorden -bassenget. Anlegget er under frivillig
oppdretts-sone inndeling, hvor MHN er eneste aktør. Denne fjorden ansees ikke som
terskelfjord. Det finnes annen oppdrettsvirksomhet i fjordsystemet, inkludert et annet anlegg
nærliggende anlegg også tilhørende.. Det finnes naturlig ville laksefiskbestander i området,
selv om elver innfor en radius på 50km har ikke, så vidt vi vet, status som lakseførende
vassdrag.
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 7 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
4 Revisjonsplan
Forfatter(e)
Revisjonsteam
Navn
Rolle
Revisjon leder
Revisor (Teknisk Ekspert SA 8000)
Kjell Bekkevold
Darius Pamakstys
Dato for fullføring av aktivitet
Aktivitet
Forhånds vis dokument gjennomgang
Interessenters konsultasjon
Utførelse av revisjon
Rapportering
Midlertidig rapport publisering
Gjennomgang av rapport
Sertifiserings avgjørelse
Publisering av endelig rapport
Fullføringsdato
16,18 and 19.12.2013
30.12.2013 – 13.01.2014
22.01.2014
22.01.2.14-06.02.2014
07.02.2014
Uke 7 2014
Tidligere revisjoner
Sammendrag av tidligere ASC revisjoner: NA
Revisjonsplan som gjennomført
Aktiviteter gjennomført for/etter anleggs besøk
Dato
Aktivitet
December 2103
Pre-audit Checklist was performed as desktop-review for this site.
Anleggsbesøk
Dato
2013-12-16
2013–12-18
2013-12-19
Lokalisering
Revisjon på Områdekontoret/dokumentgjennomgang.
Revisjon på Områdekontoret/dokumentgjennomgang, revisjon
på anlegget og dokument gjennomgang for smoltleverandør(er).
Revisjon på slakteanlegget og MHN dokumentgjennomgang.
Personer konsultert eller på annen måte involvert i revisjonen
Navn
Tilhørighet
Gaute Jørpeland
Kvalitetskoordinator
Kjeltil Hansen
ASC ansvarlig
Ingrid Lundamo
Miljø & Myndighets-kontakt
Robin Scotland
Område sjef
Roar Jensen
Site Manager Tarmvikodden
Roy Tesdal
Site Mgr. assist.Tarmvikodden
Svein Hettesæter
Kvalitets-leder Ryfisk
Astrid Sande
Personalsjef
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
Funksjon / Rolle
Søkers representant
Søkers representant
Søkers representant
Søkers representant
Søkers representant
Søkers representant
Søkers representant
Søkers representant
01 – Date : 07.02.2014
Page 8 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
NN
NN
NN
NN
NN
Teknisk personell anlegg
Teknisk personell, anlegg
Teknisk personell, anlegg
Teknisk personell, slakteri
Teknisk personell slakteri
Ansatt
Ansatt
Ansatt
Ansatt
Ansatt
Interessenters bidrag
Offentlige organer (Interessenter) relatert til standard legale konsesjoner og løyver. Disse er
Mattilsynet – mail: postmottak@mattilsynet.no
Vest-Agder Fylkeskommune – mail: postmottak@vaf.no
Kystverket Sørøst – mail: post@kystverket.no
Fylkesmannen i Vest-Agder – mail: fmvapostmottak@fylkesmannen.no
Fiskeridirektoratet region sør – mail: postmottak@fiskeridir.no
Oversikt “stakeholders” for lokalitetene Buksevika og Tarmvikodden:
Følgende ikke-offentlige organisasjoner og enkelt personer har vært kontaktet ifm
søknadsprosesser for konsesjoner og løyver.
Flekkefjord kommune – mail: post@flekkefjord.kommune.no
Flekkefjord Fiskarlag v/Ole Roald Danielsen – mail: oleroald@norgespost.no
Andabeløy Velforening v/Tommy Danielsen – mail: andabeloy@norgespost.no
Hidra Velforening v/Åge Syvertsen – mail: post@hidravel.no
Flekkefjord o g Omegn Jeger- og Fiskerforbund v/Svein Arne Skailand – mail:
nhjenss@online.no
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 9 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
5 Funn
Følgende tabell inneholder et sammendrag av avvikende funnet i revisjonen. En full
redegjørelse for avvikene finnes i seksjon 9 i denne rapporten.
Funn
Tidligere revisjoner
Denne revisjonen
Antall
O / C*
Antall
O/C*
Obs
NA
NA
03
NA
Små
NA
NA
6
O
Store
NA
NA
00
O
Sammendrag av forbehold
Ikke alle avvik er lukket.
Sertifiserings status
Ny ansøker ennå ikke sertifisert.
*O/C = Open(Åpent) / Closed(Lukket)
Basert på bevisene fra revisjonen anbefaler revisjonsleder at organisasjonen sertifiseres.
6 Resultatet av evalueringen
Bakgrunn: Marine Harvest Norway AS har et velutviklet kvalitetsstyringssystem, som stort
sett er godt implementert i hele organisasjonen. Dette gjør det mulig for selskapet å følge
næringens lovkrav. Selskapet er Global GAP sertifisert for alle oppdrettsaktivitetene i
selskapet, i tillegg til blant annet ISO serien 9001, 14001 and 18001.
Revisjonen: Revisjonen ble utført på “Tarmvikodden” et matfiskanlegg og på selskapets
område kontor på Hidra. Det ble ikke utført fysisk revisjon på smoltanlegget.
Det ble gjort en komplett Chain of Custody revisjon på slakteanlegget. Slakting blir utført av
selskapets slaktefartøy/brønnbåt «Tauranga» ved at fisken bringes videre til Ryfisk
slakterianlegg i Hjelmeland. Beskrivelsen av sporing og segregeringssystemet relater til
utsett, vekstfase og slakting er basert på intervjuer og tilgjengelig informasjon fra anlegget,
områdekontoret og slakteanlegget
Selskapets modenhet og kvalitetsstyringssystemet implementeringsgrad var i stor grad
reflektert i graden av oppfylling av krav med de spesielle kravene i ASC Salmon standarden
for det aktuelle anlegget Tarmvikodden
Prinsipp 1 (Oppfylle alle relevante nasjonale og lokale lovverk og reguleringer), Prinsipp 3
(Beskytte helse og integritet hos ville bestander) og prinsipp 4 (bruk av ressurser på en
miljøvennlig, effektiv og ansvarlig måte), Prinsipp 5 (Håndtere sykdom og parasitter på en
effektiv og ansvarlig måte) var de fire prinsippene av de syv i ASC Salmon standarden, hvor
alle krav er oppfylt.
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 10 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
For de andre fire prinsippene, ble selskapet funnet å ha delvis oppfylt kravene, med kun
mindre (Minor) avvik. Se seksjon 4 i denne rapporten for detaljer krav og avvik.
Dette resulterte i et antall avvik. Alle disse i kategori «mindre» (Minor), med den
konklusjonen at sertifisering, basert på resultatet av denne førstegangsrevisjonen
anbefales. En tilfredsstillende respons fra søkerens side for å lukke disse avvikene, ved
hjelp av dokumenterte korrigerende tiltak, utført innenfor definerte tidsfrister, og i henhold til
ASC Salmon Standard kreves. Disse tiltakene og effekten av disse vil bli gjennomgått ved
neste periodiske revisjon.
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 11 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
7 Avgjørelse
Endelig avgjørelse om sertifisering er tatt etter interessenters konsultasjon og ihht ASC Farm
Certification and Accreditation Requirements Version 1 March 2012.
Organisasjonen beskrevet I seksjon 3 i denne rapporten for aktivitetene beskrevet i seksjon
3 I denne rapporten er:
•
Sertifisert
8 Bestemmelse av startpunkt for CoC
Produktene omhandlet i omfanget av denne revisjonen og i relevant ASC sertifikat
• Kan inngå i videre sertifisert produktflyt
• Har tillatelse til å bære ASC etikett
Bestemmelsen er basert på vurderingen av punktene beskrevet I følgende avsnitt:
8.1 Sporing, segregering og segregeringssystemer i akvakultur operasjonen.
Dokumenter beskriver tilfredsstillende kontroll med innkommende produkter, fra egen
ferskvannsanlegg og tilhørende dokumenter identifiserer produksjonsanlegget,
leverandørlister og mottaks kontroll, både i slakteri og videreforedling. Digital informasjon
håndtert i Mercatus Aquafarmer for alle ferskvannstadier, vekstfase sjø og etterfølgende
slakting. Dett omfatter også tilstrekkelig informasjon om sporbarhet fra stamfisk og rogn til
slaktefisk, innkjøp, fakturaer og leverandør-register.
8.2 Bruk av brønnbåt
Kun godkjente Slaktefartøy/brønnbåt «Tauranga benyttes. Transportene er alltid
identifiserbare på merd nivå. All informasjon lagres elektronisk, i Mercatus eller Marel Innova
systemet for slakting/prosessering og på papir (Eksempel er papirutgave av transportdokumenter).
8.3 Eligible operators and point(s) of landing
Slakteprosessen starter med at “MS Tauranga” pumper levende fisk fra produksjons
mærene. Fisken blir deretter bedøvet og avlivet om bord. Fisken transporteres deretter
videre til Ryfisk anlegget for videre prosessering. MHN Ryfisk anlegget ble revidert in situ og
følgende informasjon er basert på intervjuer og dokumentasjon fra ansatte ved MHN Ryfisk
Produksjon og kvalitets avdeling.
Fiskeparti identifikasjon dokumenteres i Mercatus som fiske CV og leveringspapirer fra
smoltanlegget til sjøanlegg og derfra til slakteri. Ferdig slaktet sertifisert og ikke sertifisert fisk
er separert i tid og sted. Dett bekreftes ved intervjuer med kvalitetsansvarlig og med
produksjon sjef. Et partinummer blir tildelt når fisken ankommer slakteriet fra
slaktefartøy/brønnbåt. Dette partinummeret følger hele produksjonskjeden og er registrert på
etikett på ferdig produkt. Prosedyrer er etablert for kontroll med innkommende produkter
både i slakteriet og videreforedling og kompetent personale er tilgjengelig for
nøkkelfunksjoner. Et unikt partinummer fra Mercatus er linket til Maritech Innova systemet
for produkt ID nedover produksjonskjeden til levering og salg.
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 12 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
8.4 Mulighet for å erstatte sertifisert med ikke sertifisert produkt I
sertifiseringsenheten
Relevante prosedyrer, liste over leverandører sertifiserings-status og mottakskontroll både
slaktefartøy, slakteri og prosessering, er innarbeidet. Det er også en tids-deling i
videreforedling. Dobbeltsjekk mot leverandørlista og kasse-etiketter ved utskiping er
implementert. ASC CoC sertifikat for dette leverandøren-anlegget er påkrevd.
8.5 Punkt fra hvor Chain of Custody-sertifikat er påkrevd.
Ansøkte anlegg: direkte kontroll med fisken stopper når fisken forlater anlegger og blir
overført til slaktefartøy/brønnbåt for å komme under slakteriets CoC sertifikat ved lossing, for
å bibeholde fiskens ASC Salmon Standard sertifiseringsstatus. Chain of Custody sertifikat er
påkrevd fra DET PUNKT HVOR FISKEN PÅBEGYNNER SLAKTEPROSESSEN OG
PROSESSLINJA DIREKTE, dvs. fra der hvor fisk overføres fra slaktefartøy/brønnbåt til
slakteriet, direkte inn på slaktelinja for videre prosessering og pakking. Mao når fisken
forlater Slaktefartøy/brønnbåt, er produksjons-anleggets praktiske og direkte kontroll med
fisken avsluttet og anleggets ASC sertifikats omfang slutter der. Der slakte-prosessen starter
overtar slakteriets CoC sertifikat. Dette er tilfelle for slakting fra MHN Tarmvikodden
anlegget.
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 13 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
9 Avviks-rapport
Den følgende tabell inneholder et sammendrag av avviksbeskrivelser fra revisjonen
Sammendrag Mindre avvik
N
1
2.1.2 (l)
Std Ref
Innlevering av Faunal Index score til ASC (Appendix VI) minst en
gang per produksjonssyklus, kunne ikke dokumenteres.
NC Summary Description
2
6.4.1 d)
3
6.6.2 b)
Selskapet burde organisere opplæring i mangfold og ikke
diskrimineringssaker for alle ledere og linjeledere og dokumentasjon
av virkningsgraden av dette bør kunne framlegges. Det er ikke
tilstrekkelig bevis for at mangfold og ikke diskriminerings opplæring
for ledere og linjeledere og ikke-diskriminerings opplæring for
ansatte har blitt gjennomført.
Arbeidsgiver skal beregne minstelønn (basic needs wages) for alle
arbeidere på anlegget og sammenligne dette med faktiske lønning.
Minstelønn var ikke beregnet
4
7.1.1.e)
5
8.4
6
8.20 a)
O
O
Selskapet skal ha register og dokumentert bevis for at konsultasjoner O
med lokale interessenter i nærmiljøet gjøres ifølge krav i 7.7.1.
Mangel på dokumentert bevis på konsultasjonsmøter og
engasjement med interessenter i nærmiljø og rundt anlegget.
O
Maksimum total mengde fosfor sluppet ut i miljøet per tonn fisk
produsert over en 12 måneders periode. (se appendix VIII-1) ble
funnet å være XXXXXX kg/mt, mens kravet er 5 kg for de 3 første
årene.
Selskapet skal skaffe dokumentert bevis for konsultasjoner og
engasjement i lokalsamfunnet for hver smoltleverandør. Mangel på
dokumentert bevis for konsultasjonsmøter og engasjement med
interessenter i lokalsamfunnet ved smoltanlegg.
* O Åpen; C Lukket; A Korrigerende tiltak akseptert, virkning blir verifisert ved neste revisjon.
Basert på bevisene fra revisjonen anbefaler revisjonsleder sertifiserin.
Report N.
Status*
O
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 14 of 26
O
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Annex 1. Confidential commercially sensitive
information (Liste over konfidensiell informasjon)
The following documents were presented to CAB auditors before and during the audit, but
are withheld from being published as evidences by the applicant due to their sensitivity.
1.1.1 Company documentation and audit logs
1.1.2 Tax reports
1.1.3 1.1.12 Company registration docs
1.1.4 VV V. Agder
2.4.1 MOM-B, MOM-C reports and maps AZE maps etc
2.4.2 Maps
2.5 Predator procedures
3.1.1.ABM Maps and docs
3.1.2WWF agreement
3.1.3 FHP
3.1.4 Sealice procedures
3.3.1 Genetics statement
3.4.2 Counter decl.
4.4.1 Suppliers statements
4.4.2 Feed Docs policies
4.4.3 Feed docs
5.1 Org. Chart
5.2.5a PTI Calculations
5.2.8 WHO docs
5.4.1 Waste plans and policies
5.4.2 Mortality and health issues reports and docs
5.4.3 OIE docs
5.4.3 Disease policies
6.1.2 – 6.8.2 Procedures, contracts, policies, job instructions etc
Reports and/or numbers regarding productivity of the Buksevika site referred to in the ASC
Salmon Audit manual (checklist) are removed entirely or partially from the published version
of the checklist. These points of the checklist are listed below:
1 Section 9, Minor NCs point 5. Std..ref. 8.4
2 Annex 3 with the following points
Criterion 2.3
-Criterion 4.4
-Criterion 5.1
-Criterion 3.2
-Criterion4.5
-Criterion5.2
-Criterion 4.1
-Criterion 4.6
-Criterion4.3
-Criterion4.7
3 Checklist
points:
2.1.1.a
2.3.1 a
3.1.3a
3.2.1 a-e
3.2.2
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
3.2.3
3.4.3.a,b
4.1 a,b,c
4.2.2 b,d.
4.3.2 1 a,b,d,
4.4.1.a,b
4.6 b.c.d
Revision
01 – Date : 07.02.2014
4.6.2.a,c.
4.7.3 b
5.1 3 a
5.1.5. a,b.
5.1.7 a
5.2.5 a,b.
8.3 a,c
Page 15 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
8.4 a,c, e-g
8.9 b,c,d
8.10.a
End of list
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 16 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Annex 2. Interessenters henvendelser
Ingen henvendelser fra interessenter mottatt i forkant eller i løpet av av publisering av
foreløpig rapport fra denne revisjonen
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 17 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Annex 3. Evaluation results (Details)
Conclusion from evaluation is in section 6, Evaluation results, of this repor.t
Principle 1: comply with all applicable national laws and local regulations
Criterion 1.1 Compliance with all applicable local and national legal
Compliant
requirements and regulations
Seen farming activities documented, embedded in QMS (TQM system), legal framework
documents like farming license, MOM.B and C requirements, MOM-B and C by "Rådgivende
Biologer" dt 05-05.09.13 on peak biomass. Good conditions on site. Seen site overview
maps and diagram including moorings layout and bathymetric map for site # 10582
Tarmvikodden, (3120.t MTB). Fylkesmannen i Vest Agder, dated 30.04.10, Discharge Permit
dated 06.01.09 for 3120t MTB) (Maximum Allowed Biomass). (www.fiskeridir.no).
Furthermore; Norwegian Food Safety Authority (NFSA) Permit according to Matloven dated
01.12.09. Kystverket site location permit, dated 20.11.12.for positioning of farm.
Mattilsynet (NFSA) report Tarmvikodden 06.12.13, all OK.. Mattilsynet report nov-11 with 2
NCs. Closed by MHN and closing approved by NFSA dated 14.06.12.Voluntary health and
working-environment survey dated 27.06.13., shows 9.1 out of 10 in score on working
conditions.
National Preservation Areas: Bothe sites inside "Landscape preservation zone" with permits
to operate within zone. No immediate effect on sea-sites. “Kystsoneplan gir retingslinjer.”
(Coastal zone Plan gives guidelines). (KRBE Comments: Plan is primarily aimed at
protecting landscape, building etc).
Tax issues: Publicly authorised Finance/Tax auditor`s (Ernst&Young) statement dt 27.07.13,
states no taxes are pending.
Harvest plant: Ryfisk Harvesting Plant. (MHN) Fylkesmannen Discharge Permit. For R110.dt 29.11.06 for 48 000 t /yr. pH requirement and filtering of effluent and fat skimmer
requirements. Analysis of TOC, BOD and avg. effluents` water quantity. Purfication plant
according to "Vannforskriftene" checked by internal Fish Heath personnel, monitoring
parameters as above. FM i Rogaland inspection report dt 16.05.12. NC on procedures
found. CAs sent 01.11.12 to FM Rogaland. Owned by MHN. Ref to "Naboliste"Hjelmeland
kommune. Gn/bn 65/68 and rented. HR manager demonstrated compliance to laws and
regulations.
Principle 2: conserve natural habitat, local biodiversity and ecosystem function
Criterion 2.1 Benthic biodiversity and benthic effects
Not Compliant
Rocky/hard seabed did not allow for sediment at sampling station. By service Rådgivende
biologer, dated 06-07.09.13. Map of sampling points according to ASC requirement
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 18 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
provided. MOM B and C performed on peak biomass the three last cycles. Redox potential
194-196mV 55m E of site. All closer samples gave no sediment.
Site specific on MOM-C and ASC regime in recent survey, but hard/rocky bottom did not
allow for sediment sampling .Submission of faunal index scores to ASC (Appendix VI) at
least once for each production-cycle was not demonstrated. (Not calculated due to no
samples captured on rocky seabed.)
Criterion 2.2 Water quality in and near the site of operation
Compliant
Rocky/hard seabed did not allow for sediment at sampling station. By service “Rådgivende
biologer”, dated 5-6.09.13. MOM-B by "Bioconsult" dated 12.02.10 on peak biomass
previous cycle. Concludes “Good conditions on site”. Seen survey maps with sampling
points indicated. Site specific on MOM-C and ASC regime in recent survey, but hard/rocky
bottom prevented sufficient sediment in samples.
Seen dissolved O2 records for last 6 months. From 11.06.13 to 30.11, (min75.1%).
EU Water Directive 2000 Sets targets for area. (Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for
Agder) Data fra "Vann nett".01.02.2013. Evaluation of area is "svært god" (very good). Also
"Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder in.(www.vannportalen.no)
Criterion 2.3 Nutrient release from production
Compliant
Percentage of fines in the feed at point of entry to the farm testing results and confirmation
that the pooled sample for each quarter has a percentage fines of <1%, Sieved on site
according to ASC requirements. Cycle average (Jun- Aug -Dec) on all receptions results <
XXXX% fines.
Criterion 2.4 Interaction with critical or sensitive habitats and species
Compliant
Konsekvensutredning (Impact assessment) by Rådgivende Biologer dt 02.01.09, covering
physical, chemical and biological impacts, On marine and aquatic biological diversity,
terrestrial biological diversity - and values of these. Also mapping of Marine Biological
diversity.
RA/contingency plan displayed on site. Feed control to reduce/eliminate waste, ABM for
pathogen and parasite reduction. Furthermore biological de-lousing with wrasses.
Registrations and MOM-B and MOM-.C surveys on benthic impact.
Harvest plant: In "Kartlegging Risikovurdering av miljøsapekt "ID 31099,including escapes,
Emmision etc. In relevant procedures and contingency plans in TQM system
Analyseresultater avløpsvann. (Records back to year 2003). Fish welfare training for
relevant employees by FOMAS. Escape prevention training for relevant staff by FHL.
Criterion 2.5 Interaction with wildlife, including predators
Compliant
ADDs and AHDs predator control devices not used. The only device observed during site
audit was bird-nets covering top of cages. Review of site log on predator incidents showed
two grey heron entanglement cases were logged. Daily check of predator nets is carried out
and logged. . Procedure is (Forebygging mot håndtering og avliving av predatorer ID 31880)
and. Procedure is under implementation. Changed bird net suspension system to improve
tightness and reduce entanglement). No incident recorded last 6 months. HCVA issues are
generally NA since farm is not located within High Conservation Value Area. (Reference to
Fisheries Directorate online map-service). Published in In "Miljørapport".
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 19 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Principle 3: protect the health and genetic integrity of wild populations
Criterion 3.1 Introduced or amplified parasites and pathogens
Compliant
Of parasites and pathogens that may be amplified on the site, Sea-lice (L. salmonis) is the
only specie, that to our knowledge, is considered to be of importance. The control of sea-lice
load is under strict public control by The Norwegian Food Safety Authorities, and the site is
also part of a publicly approved, voluntary ABM program, where Sea-lice control is a key
factor and MHN controls all sites in area. Documentation is voluntary agreement, recognized
by authorities. Weekly sampling and result submitted to "Lusedata.no. Fortnightly
when<10oC
Plan is in procedure: Lakselus – forebygging, egenkontroll, registreringer og behandling"
Covers preventive actions, control registration and treatments of sealice
Agreement on cooperation for development of sustainable aquaculture between WWF and
Marine Harvest from Feb 2011
In areas of wild salmonids, monitoring of sea lice levels on wild out-migrating salmon
juveniles or on coastal seas is required. Evidence to confirm farm's participation in
monitoring, and submission of results to ASC, was demonstrated. 1) Wild salmon fish traps
in Etne River. Cooperation between research, fisheries and authorities. 2) Pilot Project in
Hardanger - on survival of wild salmonids (DN, F. Dir. NFSA) 3) Vossa-lauget; reestablishing the Vossa wild salmon stock.4) Genetic studies - ova and smolt provided to
project. Lakselus og lakselus-overvåking i Romsdalsfjord (Sealice monitoring project). Public
wild fish sealice monitoring project; Hellevik fish traps for monitoring of lice. (IMR, NINA,
Uni.miljø and Rådgivende Biologer joint project) Active sampling period May to August 2012.
(2010-2012) Report "Lakselus infeksjon på vill-laksefisk langs Norskekysten i 2012.
Criterion 3.2 Introduction of non-native species
Compliant
The company is farming Atlantic salmon (S. Salar) only, on the Tarmvikodden site, and is
using XXXXX of wrasses for biological control of sea lice. All XXXX , Atlantic salmon and
wrasses, are native to this area.
Criterion 3.3 Introduction of transgenic species
Compliant
Farming or any other use of transgenic species is not allowed by national laws and
regulations and such organisms are furthermore banned by the Norwegian Salmon industry
for various reasons. Statement from XXXXXXX on XXXX strains genetics and declaration
from genetics supplier stating traditional genetics, only, has been applied in stockenhancement, was presented.
Criterion 3.4 Escapes
Compliant
No escapes registered the last 11 years. Escape prevention plan "Beredskapsplan for
rømming og havari" ID 27137 and "Håndtering av rømming" Id27259 and Risk Analysis for
operations with risk for escapes. ID 29784. Records in Aquafarmer and notification to
authorities if occurring.(even on suspicion). Staff trained in escape prevention. Training
Courses in 2007. Certificates provided
Vaki counting machines (98% accuracy) used for internal movements and handling. Pre-
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 20 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
smolt vaccine counts used for stocking number purposes (number to Aquafarmer). Seen
specs for VAKI machine. Harvest is individual fish counts and registrations and statement
from Flatsund Engineering on FLS350 V2 Fish counter on accuracy of +/- 1%. Finals from
last cycle show 0.34 % positive number. Results are made publicly available in "Altinn"
public portal after closed cycles.
Principle 4: use resources in an environmentally efficient and responsible manner
Criterion 4.1 Traceability of raw materials in feed
Compliant
XXXXXXXX only CF provider in this area. . Documentation and statements of raw materials
used for the batches directed to the Tarmvikodden site from compound feed producer) were
presented and evaluated during the audit. Actual feed usage was verified from the site`s
production control system. Feed delivery Reports in Mercatus Aquafarmer. Audit report and
certification overview from XXXXXXXXXX on XXXXQS, dt 24-27.06.13.
Criterion 4.2 Use of wild fish for feed
Compliant
Evidence for Fishmeal Forage Fish Dependency Ratio (FFDRm) and Fish oil Forage Fish
Dependency Ratio (FFDRo) compliance for grow-out was demonstrated.
Monthly feed usage per type of feed on batch level and volumes accordingly. FCR estimated
1.1(Aquafarmer estimate),
FFDRm XXXXX Tarmvikodden FFDRo XXXXX(Requirement is < 1,35 for meal and 2,95 for
oils). (Trimmings contribution XXXX% for meal and XXXX% for oil.)
Results submitted to ASC.
Criterion 4.3 Source of marine raw materials
Compliant
Statement of ISEAL member scheme embedded in corporate feed contract with Feed
supplier.
Feed supplier holds Global GAP CF certificate by BV. Sustainable sources. (XXXXX
Statement 29.10.13.) Documentation is "Fish meal deliveries to Biomar for January to
September 2013”)
CF supplier states XXXX% of meal and oil sourced from IFFP765/ASC XXXX%.
Fish Source Score of >XXX for all marine raw materials was demonstrated. All individual
scores >XXX, BM scores > XXX according to Fish source score overview form Biomar.
Declaration from Feed supplier stating no IUU, and UICN Red Listed Fishery included (ref to
Global GAP CF Standard, points 15.2 &15.3). CF supplier DNV Prosustain certified.
Criterion 4.4 Source of non-marine raw materials in feed
Compliant
XXXXXXX responsible sourcing statement dated 29.1.13 and feed deliveries report.(Crop
moratorium and RTRS sources). Statement above declares <0.9% GMO soy in feed plant
raw material.
And statement "Marine Harvest`s position on sustainable sources on sustainable sourcing of
non-marine raw material in salmon feed" Nov 2013.
DNV Pro-sustain certificate and Global GAP CF requirements for sourcing and BV audit
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 21 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
show 100% compliance.
Confirmation that the farm has informed ASC whether feeds containing transgenic
ingredients are used on the farm was demonstrated. Sent as per 06.12.13 to ASC confirmed received 13.12.13.
Criterion 4.5 Non-biological waste from production
Compliant
Policy in procedure for waste handling “Avfallshåndteringsplan” with source grading on land
base and sent to IRS (publicly approved handling service. Seen invoice of 29.05.13 with
specified items) De-commissioned nets returned to Egersund Net. Used nets management,
seen reports from provider on net returns (also procedure from provider on used net returns
and description and permits for new provider plant with cleaning/Cu retention systems etc.
No recycling of waste takes place on site. Feed are bulk deliveries and/or bigbags
(compressed and collected by waste/recycling service IRS). Also invoice from
"Interkommunalt Renovasjonsselskap" Flekkefjord dated 17.12.13 for XXXXXX kg specified
waste for area, including demolished PHE cage structures and used moorings gear. Sites
appear clean and tidy.
Criterion 4.6 Energy consumption and greenhouse gas emissions on
farms
Compliant
Evidence is present of an energy use assessment verifying the energy consumption on the
farm and representing the whole life cycle at sea, as total weight of fish harvested per
production cycle, was presented. For land based generated electricity this was provided. On
site level for present cycle, includes electricity from net and/or fossil fuels related to site
operations.
Previous cycle 2010-2012)MB XXXXX t El: XXXXXXXXX KJ/mt.XXXXX L to generator ,
XXXXL to boat.. Present cycle XXXXX to generator.
Data Conversion: Data from NVE, BP and Statoil.
Tarmvikodden previous cycle (XXXXX) kg fish live weight, Boat XXXXXX, generator (Diesel)
XXXXXX kg CO2 previous cycle (1) totals XXXXXXXX kg CO2 and (2) workboat totals
XXXXXXX kg CO2.
Ryfisk Harvest Plant: In sustainability report. Reported quarterly for electricity and diesel and
gas for all aspects of operation of plant.
Criterion 4.7 Non-therapeutic chemical inputs
Compliant
Policy in net cleaning and treatment procedure “Vasking av not ved ASC godkjenning". In
TQM system (provisional). Contract with publicly approved waste handling, separation
described, special waste, .dangerous waste, obsolete nest etc. all receipts registered. Net
returns to provider as above. Receipt docs for obsolete nets from provider, according to
internal proc.. Also procedure from provider on used nets returns. Anti-fouling used is:
“Aquaguard M200067/584”, EU approved. Register by Egersund Net.
Egersund Net`s net treatment plant approved by Fylkesmannen, (pollution /dischargeauthorities) and is ISO 14000 certified. All Cu collected and plant under sampling regime by
authorities.
Buksevika::Sediment Cu samples by "Rådgivende biologer" dated 05.06 .11.13. 8 sampling
points: 0m,25m and 55 m from cages, and 3 reference points out side "AZE". At 55 to 205
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 22 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
m depths. Generally hard to rocky bottoms, little to no sediments found. In reference point
XXXX and XXXXg/kg dry sed. (Mom-C 2005 at XXXX mg/kg by Uni miljø). Submitted to
ASC 06.11.13.
Principle 5: manage disease and parasites in an environmentally responsible manner
Criterion 5.1 Survival and health of farmed fish
Compliant
Central documents are Regional Fish Health Plan ID 24817 and Local Fish Health Plan
covers all aspect of relevant diseases and VHP cover all stages of production; parasite
diagnostics and control measures. Regional Fish Health responsible is Vet. Thunberg. Local
Fish Health Responsible is Fish Health Biologist E. Hoel and area manager in in team. ABM
integrated and QMS integrated
Daily mortality retrieval by dip-nets, registered in Mercatus Aquafarmer. 100 % of fish to
silage, daily retrieval of mortality. Dead biomass: XXXXXX, Quantity Silage delivered to
Hordafôr: is XXXXXX kg (Tarmvikodden and Pinnen site) Delta is –XXXX kg (Justification:
average weight diff.). No exceptional mortality events. All morts classified according to
cause. If no diagnosis is established for (elevated) mortality, fish health team is involved, and
then lab analysis is used. Mortality records in Aquafarmer for 2008. 2010 and 2012
Generations.
Accumulated mortality is XXXX % present cycle. Target is <XXX%. Recorded for site is XXX
% last complete cycle.
Ryfisk harvest plant: Organic waste (by- products) channelled to MHN company “Rygro” as
raw material for fish oil and protein fraction for pet food.
Criterion 5.2 Therapeutic treatments
Compliant
Verified at audit a detailed record of all chemical and therapeutants used that includes: name of the veterinarian prescribing treatment; - product name and chemical name; - reason
for use (specific disease) - date(s) of treatment was demonstrated.
Submission of information to ASC related to section 5.2 of this standard, on an ongoing
basis (i.e. at least once per year and for each production cycle) was demonstrated. No
treatment most recent cycle.
Banned substances management: List of banned therapeutants and chemicals based on EU
and US banned substances is available.
Prescriptions as hard copies and entered in Aquafarmer system. System blocks
automatically any fish groups /cages entered for harvest if withhold period in not completed.
No antibiotics used. Linked to internal sales departments with MOVEX according to internal
procedure. Relevant info in Fish CV from Mercatus.Example is Delivery note/product
certificate to client Dated 06.11.13
Sampling is done according to NFSA sampling-programme list (compulsory programme)
Results published in NIFES annual report. Voluntary residue sampling in addition.
Maximum farm level cumulative parasiticide treatment index (PTI) score as calculated
according to the formula in Appendix VII (Requirement: PTI score < 13) Results
demonstrated: on 12G is not calculated due to no treatments performed yet on this
generation.
Criterion 5.3 Resistance of parasites, viruses and bacteria to
medicinal treatments
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Compliant
Page 23 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
Records show that two consecutive treatments for sealice have not occurred over the two
last production cycles. PTI results as described above.
Criterion 5.4 Biosecurity management
Compliant
The evidence is stocking dates (purchase receipts, delivery records) to show that there were
no gaps > 6 months for smolt inputs for the current production cycle in Mercatus
Aquafarmer. . According to production plan approved by Fisheries Directorate for 20132014.
No events with statistically significant increase. Vet is contacted and fish analysed with any
increase in mortality.
Norway is member, national regulation aligned with OIE codes - links on internal rules and
registration.
Seen Procedure in Quality Manual "Vet`s job instruction". And `"Veterinarian`s site visit
procedure". Also example of Notifiable Disease Warning from Vets
Submission of data to ASC as per Appendix VI about unidentified transmissible agents or
unexplained increases in mortality demonstrated.
Principle 6: develop and operate farms in a socially responsible manner
Compliant
Criterion 6.1 Freedom of association and collective bargaining
The workers aware about possibility to join Trade Unions There are no TU members at
audited farms but there was no communication from Trade Union representatives with
workers at South farms. Interviews have confirmed that workers are free from interference
from employer to form organizations, including unions, to advocate for and protect their
rights. During implementation of standard there were no discussions among unorganised
workers to elect workers representative. During interview workers stated good work
environment and communication with managers thereof no need to have extra
representatives or to be unionized.
Criterion 6.2 Child labour
Compliant
No incidences of child labour were identified. No young workers during time of audit.
Company has prepared detailed procedure how organize work/training of young workers
within legal limits.
Criterion 6.3 Forced, bonded or compulsory labour
Compliant
No incidences of forced, bonded or compulsory labour identified.
Criterion 6.4 Discrimination
Not Compliant
Anti-discrimination statement is part of Marine Harvest Code of Conduct; complaint
management procedure is developed in the company. There were no dedicated trainings to
managers, supervisors and all personnel (see findings in attachment #1). The interview
hasn’t identified any incidences of discrimination.
Criterion 6.5 Work environment health and safety
Compliant
The workers are trained in health and safety practices, procedures and policies. There are
evidences that workers use Personal Protective Equipment (PPE). Health and safety risk
assessment is conducted. The system to record health- and safety-related accidents and
violations is in place, corrective actions are taken when necessary. No OHS incidents at
audited sites occurred for the last period. The worker costs in a job-related accident or injury
is covered under national law and it is followed by the company. All diving operations are
conducted by subcontracting divers who are certified, copies of certificates are maintained.
Criterion 6.6 Wages
Not Compliant
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 24 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
All workers receive basic need wage (before overtime and bonuses) in accordance with
collective agreement with Trade Unions, which is above state minimum wage. Missing
evidence that the employer estimated basic needs wage and assessed the payments
against it. (see finding in attachment #1)
Criterion 6.7 Contracts (labour) including subcontracting
Compliant
Company employees have employment contracts. No evidences of labour-only contracting
relationship of false apprenticeship schemes.
Company has defined requirement to follow Code of Conduct of Marine harvest in contracts
with suppliers and subcontractors to ensure social compliance. The records on company
communications with suppliers and subcontractors that relate to social compliance are in
consistent.
Criterion 6.8 Conflict resolution
Compliant
Company has a clear labour conflict resolution policy for the presentation, treatment, and
resolution of worker grievances. Interview has confirmed that workers are familiar with the
company's labour conflict policies and procedures. Workers have fair access to documents.
Only minor labour conflicts were mentioned, which were solved immediately, no evidences
of grievances or complaints.
Observation: The interview has disclosed insufficient knowledge of conflict
polices/procedures in case when confidential reporting could take place.
Criterion 6.9 Disciplinary practices
Compliant
Company has no incidences of excessive or abusive disciplinary actions. A well-functioning
disciplinary action policy whose aim is to improve the worker is at the company. Interviews
confirm the use of practices for improving workers mainly related to inadequate PPE use.
Criterion 6.10 Working hours and overtime
Compliant
The system of working hour records ensures good communication in the company about
hours worked at workers and line managers levels. The local law requirements for work time
are fulfilled. The employees working in shifts are working fewer hours than normal non-shift
work on monthly base. The interview has confirmed that overtime is limited, voluntary, paid
at a premium rate and restricted to exceptional circumstances.
Criterion 6.11 Education and training
Compliant
Interview has confirmed that the company encourages and supports education initiatives for
all workers (e.g., language courses, professional courses certificates and degrees etc). The
Marine Harvest university is established and employees have opportunity to develop their
competence.
Criterion 6.12 Corporate policies for social responsibility
Compliant
Company has demonstrated application of company-level documents, policies in line with
the standard requirements under principle 6 and indicators from 6.1 to 6.11.
Principle 7: be a good neighbour and conscientious citizen
Criterion 7.1 Community engagement
Not Compliant
Company stated systematic consultations with local and national communities and stake
holders. The mechanism of presentation, treatment and resolution of complaints is
developed, no complaints were received. No documented evidences of communication and
engagement with community representatives and organizations in area of farming sites.
(See finding in attachment #1).
Criterion 7.2 Respect for indigenous and aboriginal cultures and
N/A
traditional territories
Company has no activities in indigenous and aboriginal cultures and traditional territories
Criterion 7.3 Access to resources
Compliant
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 25 of 26
DET NORSKE VERITAS
ASC SALMON STANDARD REPORT
The assessment and communication to community and organizations is achieved via official
application procedure for permit of farming activities at dedicated site.
Section 8: standards for suppliers of smolts
Smolt is supplied by Kvingo (Internal smolt plant) flow through plant. Findings related to
smolt suppliers are covered in the List of Findings and checklist (Audit Manual).
Additional requirements for open (net-pen) production of smolt: NA
Additional requirements for semi-closed and closed production of smolts: NA
End of Report
Report N.
2013-004
ICP-3-5-i7-Food-1-f85, 2013.01.30
Revision
01 – Date : 07.02.2014
Page 26 of 26
Download