Manual - Smartwares Safety & Lighting ApS

advertisement
Manual
TWC-51
Wine Cooler
Vinkyl
2013-11-04
SE
GB
ANVÄNDARHANDBOK
USER MANUAL
TecLime Aps
Sundsholmen 14
DK 9440 Norresundby,
Denmark
Bruksanvisning (SE)..................................................................................................................................................................... 3
1. Specifikation .............................................................................................................................................................................. 3
2. Säkerhetsanvisningar ............................................................................................................................................................. 3
3. Komponenter............................................................................................................................................................................. 4
4. Installation och drift ................................................................................................................................................................ 4
Skifta dörr-riktning ............................................................................................................................................................ 5
Arbetsklimat ...................................................................................................................................................................... 5
Vin lagring ........................................................................................................................................................................ 6
Användning ....................................................................................................................................................................... 6
5. Skötsel och rengöring.............................................................................................................................................................. 7
6. Felsökning .................................................................................................................................................................................. 8
7. Garantivillkor ............................................................................................................................................................................ 9
8. Miljöskydd .................................................................................................................................................................................. 9
Directions for Use (GB) ............................................................................................................................................................ 10
1. Specification............................................................................................................................................................................ 10
2. Safety warnings ...................................................................................................................................................................... 10
3. Components ............................................................................................................................................................................ 11
4. Installation and operation .................................................................................................................................................. 11
Reverse the door swing ................................................................................................................................................... 12
Working climate .............................................................................................................................................................. 13
Wine storage ................................................................................................................................................................. 13
Operation......................................................................................................................................................................... 13
5. Care and cleaning .................................................................................................................................................................. 15
6. Troubleshooting .................................................................................................................................................................... 15
7. Warranty Provisions ............................................................................................................................................................ 16
8. Environmental Protection .................................................................................................................................................. 17
SE
GB
Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar.
The features described in this manual are published with reservation to modifications.
2
Bruksanvisning (SE)
Denna produkt är endast avsedd för användning i bostaden.
Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten.
Spara bruksanvisningen för framtida behov.
1. Specifikation
TWC-51
Modell nr.
Beskrivning
Vinkyl
Spänning/Frekvens
230V AC / 50 Hz
Strömförbrukning
120 W
Volym
150l / 51 flaskor
Temperaturområde
Övre 5°C-12°C / undre 12°C -22°C
Omgivningstemperatur 10°C -38°C
Vikt
49 kg
Mått (BxHxD)
595x820x575 mm
Kylmedel
R600a / 43g
Kylsystem
Kompressor
2. Säkerhetsanvisningar
Koppla inte in apparaten förrän den är installerad som beskrivs i denna handbok .
För att undvika risken för brand , elektriska stötar eller personskador när du använder
maskinen , följ dessa enkla försiktighetsåtgärder :
 Apparaten är avsedd att uteslutande användas för förvaring av vin
 Kontrollera att spänning / ström som anges på typskylten överensstämmer med din
nätspänning .
 Plugga in i ett jordat 3-stifts uttag , ta inte bort jordningsstiftet , använd inte en adapter , och
använd inte en förlängningssladd .
 Vi rekommenderar att apparaten ansluts till en egen säkring.
 Rengör aldrig apparaten delar med brandfarliga vätskor som kan förorsaka brand eller
explosion .Förvara eller använd inte bensin eller andra brandfarliga ångor och vätskor i
närheten av skåpet .
 Anslut inte eller koppla ur nätkontakten med våta händer.
 Koppla ur apparaten eller koppla bort strömmen före rengöring , underhåll eller service .
Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elektriska stötar eller död .
 Försök inte att reparera eller ersätta någon del av apparaten om det inte uttryckligen
rekommenderas i detta material . All annan service skall utföras av en kvalificerad tekniker .
 För att säkerställa god ventilation för apparaten måste fronten vara helt fri . Placera inte
enheten i direkt solljus eller nära värmekällor ( spis , värmare , kylare , etc. ) .
 Säkringens ( eller effektbrytarens ) storlek ska vara 10 ampere eller högre .
 Det är viktigt att maskinen står stabilt och vågrätt för att fungera korrekt . Du kan justera
apparatens fötter för att utjämna det .
 Denna apparat är inte avsedd att användas av små barn . Låt aldrig barn använda , leka med
eller krypa in i apparaten .
 Använd inte lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel eller slipande medel på insidan .
Dessa rengöringsmedel kan skada eller missfärga interiören .
 Använd inte den här apparaten för annat än avsett ändamål .
 Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan vara farligt .
3

När du kasserar apparaten , ta bort dörren och lämna kvar hyllorna så att inte barn enkelt
kan klättra in . Och se till att kylsystemet , särskilt värmeväxlaren på baksidan / undersidan
av enheten inte skadas . Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte
ska hanteras som vanligt hushållsavfall utan skall tas till en återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter .
3. Komponenter
Kabinett
Kontrollpanel
Dörr
Hyllplan
Dörrhandtag
Fotplåt
Dörrtätning
Justerbara
fötter
4. Installation och drift


Ta bort yttre och inre förpackningsmaterial.
Låt maskinen stå upprätt i ca 2 timmar innan du ansluter den till en strömkälla, så att
kyl-systemet stabiliserar sig från hantering under transporten.
 Använd en mjuk trasa för att rengöra insidan med ljummet vatten.
 Montera dörrhandtaget som följer med maskinen genom att följa dessa steg:
1. Ta bort packningen vid den inre sidan av dörren att exponera de två skruvhålen.
2. Montera handtaget ordentligt med bifogade skruvar och brickor.
3. Gör rent och återställ packningen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tätning
Planbricka
Låsbricka
Skruv
Handtag
Dörr-ram
4
Skifta dörr-riktning
Anmärkningar :
Instruktionen är baserad på en enhet med gångjärn på höger sida.
 För att skifta dörren från högerhängd till vänsterhängd behövs 2 nya delar:
ett övre vänster gångjärn
ett nedre vänster gångjärn
 Alla demonterade delar måste sparas för att dörren skall kunna skiftas tillbaka.
1. Öppna dörren och lossa de 2 skruvarna ① och ② . Se figur 1 .
2. Ta försiktigt bort dörren från det övre högra gångjärnet ④ och hindra den från att bli
repad. Ta ut ③ stödstaven från gångjärnet hålet . Se figur 2 .
3. Dra ut de 6 plastproppar som täcker de reserverade hålen gångjärnsskruven vid främre
vänstra hörnet av skåpet .
4. Skruva loss det övre högra gångjärnet 4 och nedre vänstra gångjärnet 6 från skåpet .
Se figur 3 . Dessa skall inte användas mer.
Montera det övre vänstra gångjärnet 7 och nedre vänstra gångjärnet 8 på den vänstra sidan
av skåpet. Se till att skruvarna är åtdragna . Se Figur 4 .
5. Vänd dörren upp och ner och installera den på vänster gångjärn genom att följa stegen ovan
i motsatt riktning.
6. Täck skruvhålen på höger sida med de 6 plastpropparna.
Arbetsklimat
● Apparaten är konstruerad för drift från SN till T klimatklass ( se diagrammet nedan) . Det
rekommenderas att hålla den omgivande temperaturen runt 22-25 ° C som hjälper apparaten att
arbeta med låg strömförbrukning .
● Om den omgivande temperaturen är över eller under det dessa Klimatklasser, kan enhetens
prestanda påverkas . Exempelvis om apparaten arbetar i extrem kyla eller varma förhållanden
kan innertemperaturen fluktuera , och den inställda temperaturen 5-22 ° C kan inte nås ibland
Klimat klass / Omgivningstemperatur
Klimatklass
SN
N
ST
T
Omg. temp
10-32°C
16-32°C
18-38°C
18-43°C
5
Vin lagring
Standard hyllorna är optimerade för Bordeaux flaskor. Maximalt antal flaskor som får plats kan
variera beroende på olika storlek på vinflaskorna och antal hyllor installerade.
Det finns två varianter av utdragbara hyllor :
1. Hyllorna är utan teleskopskenor , men
med en plast propp på varje sida av
hyllspåret som hindrar flaskor från att
falla . Se bilden till höger .
2. Hyllorna är med teleskopskenor som
har proppar i sig .




För att undvika skador på
dörrtätningen, se till att öppna dörren
helt innan hyllorna dras ut.
Vänligen lagra vin i förseglade flaskor .
Om vinkylen lämnas tom under långa perioder föreslås att apparaten kopplas ur och efter
noggrann rengöring , lämna dörren på glänt så att luften kan cirkulera inuti skåpet för att
undvika eventuell kondens , mögel eller lukt bildar .
Rekommenderade temperaturer för kylning /
lagring av dina viner .
Röda viner 15
Torra / vita viner 9
Rosévin 10
Mousserande viner 5
18 º C
14 º C
11 º C
8ºC
Användning
Kontrollpanel
STRÖM PÅ / AV
● När apparaten är ansluts till ett eluttag, startar det automatiskt.
● Tryck på strömbrytaren ) för att stänga av (eller slå på) apparaten.
Varning:
För att undvika att bryta kompressorn skadas, ska du inte slå på apparaten igen inom 5 minuter
efter den stängts av.
INNERBELYSNING PÅ / AV
Tryck på belysningsknappen för att stänga av eller slå på den automatiska LED-belysningen.
Belysningen kommer att vara tänd kontinuerligt om den inte är avstängd.
6
TEMPERATURINSTÄLLNING
 Temperaturinställningens intervall är 5-12°C ( 41-54°F ) för den övre zonen och 12-22°C (
54-72°F ) för den nedre zonen .


Du måste välja den inställda zonen genom att trycka på
knappen innan du trycker på
för att ställa in önskad temperatur . Teckenfönstret blinkar när zonen klar för
temperaturinställning .
Vid det första trycket på knappen kommer den tidigare inställda temperaturen att visas i
displayen. Kontrollpanelen kommer ihåg tidigare inställning även efter ett strömavbrott.

Ett tryck på
ökar den inställda temperaturen med 1°C. När zonens toppvärde nåtts
börjar displayen om från zonens lägsta värde
Efter 5 sekunder återgår displayen automatiskt till att visa aktuell temperatur i zonen.
Notice :
Första gången apparaten används eller när den startas efter att ha varit avstängd under en
längre tid , kan den visa några graders skillnad mellan den inställd temperaturen och den visade
temperatur . Det är normalt och apparaten kommer rätta till sig efter några timmars drift.
TEMPERATUR DISPLAY FÖNSTER
● Temperaturen visas i digitalt vilket är det bästa sättet att läsas ut . Den digitala visas den
inställda temperaturen när du ställer in temperaturen , och det kommer att ändras till att bli den
verkliga temperaturen på insidan skåpet efter 5 sekunder utan att bli rörd .
● Om temperaturgivaren är ur funktion , kommer displayen visa " HH " eller " LL " i stället för en
digital siffra medan kontinuerligt surr hörs . Om detta händer kommer apparaten att vidhålla en
periodisk drift av kompressor och fläktar som hjälper till att hålla kylan på insidan skåpet för att
skydda dina lagrade viner .
Varning :
För att undvika att förstöra dina lagrade viner , rekommenderas det starkt att apparaten
repareras omedelbart , eftersom den periodiska driften inte kan garantera att apparatens
inställda temperatur kommer att uppnås.
VÄLJA Fahrenheit ( °F ) & CELSIUS ( °C )
Tryck på knappen för att byta till temperaturskala
5. Skötsel och rengöring
RENGÖRING
● Stäng av strömmen , dra ur nätsladden och töm kylen inklusive hyllor .
● Torka av insidan ytor med en svamp och bakpulver lösning . Lösningen bör vara ca
2 msk bakpulver till en liter varmt vatten .
● Tvätta hyllorna med ett milt rengöringsmedel . Låt trähyllor torka innan du sätter tillbaka dem
in i vinkylen.
● Vrid överflödigt vatten ur svamp eller trasa när du rengör området för kontrollerna , eller
någon av de elektriska delararna.
● Torka av utsidan skåpet med varmt vatten och milt flytande tvättmedel . Torka torrt med en
ren mjuk trasa .
● Använd inte stålull eller stålborste på rostfritt stål. Dessa kommer att repa ytan och rost
kommer att uppstå runt de partiklar som fastnar i ytan.
STRÖMAVBROTT
De flesta strömavbrott korrigeras inom några timmar och bör inte påverka temperaturen på din
apparat om du minimerar antalet gånger dörren öppnas . Om strömmen kommer att vara
avstängd under en längre tid , måste du vidta lämpliga åtgärder för att skydda ditt innehåll .
7
Flytta kylen
● Töm kylen .
● Tejpa fast alla lösa föremål ( hyllor ) inuti apparaten .
● Vrid de justerbara benenupp till basen för att undvika skador .
● Tejpa igen dörren .
● Kontrollera att maskinen förblir säker i upprätt läge under transport . Skydda också utsidan av
apparaten med en filt eller liknande.
Tips för energibesparing
● Apparaten bör placeras bort från värmealstrande apparater , och inte i direkt solljus .
● Se till att enheten är tillräckligt ventilerad. Täck aldrig luftventiler.
● Öppna endast dörren vid behov . Undvik att lämna dörren öppen under långa perioder eller
öppna/stänga dörren ofta.
6. Felsökning
Innan du ringer efter service, granska diagrammet nedan först själv
Problem
Möjlig orsak/Åtgärd
Kylen fungerar inte
Vinkylen är inte
tillräckligt kall
Automatisk på-och
avstängning ofta.
-Kontakten inte ansluten
-Kylen är avstängd
-Säkringen är sönder
-Kontrollera temperaturinställningen
-Yttre miljö kan kräva en högre inställning .
-Dörren öppnas för ofta.
-Dörren är inte helt stängd .
-Dörren packning tätar inte ordentligt
Rumstemperaturen är varmare än normalt
En stor mängd innehåll har lagts till i kylen
Dörren öppnas för ofta.
Dörren är inte helt stängd .
Temperaturinställningen är inte korrekt inställd
Dörren packning tätar inte ordentligt
Belysningen fungerar
inte
Inte inkopplad
Säkringen har löst ut
Belysningen är avstängd
För mycket
vibrationer
Kontrollera att apparaten står plant .
Kontrollera att inga delar inuti skåpet eller i kompressorkammaren är
lösa .
Vinkylen verkar göra
alltför mycket buller
Luckan går inte att
stänga ordentligt
Ljudet kan komma från flödet av kylmedel , vilket är normalt . Efter
varje cykel slutar , kan du höra porlande ljud som orsakas av flödet av
köldmedium .
Kontraktion och expansion av innerväggarna kan orsaka knäppande
och sprakande ljud
Apparaten står ojämnt eller ej i nivå .
Vinkylen står inte plant
Dörren har inte monterats rätt
8
Packningen är smutsig.
Hyllorna är ur position .
Displayen visar” HH "
eller "LL " och med
ett surrande ljud ..
Temperaturgivaren är ur funktion
7. Garantivillkor
Garantitiden för denna produkt är 2 år från och med inköpsdatum. Under denna period
repareras alla defekter i material eller utförande kostnadsfritt. Följande villkor gäller rörande
denna garanti:
1. Vi tillbakavisar uttryckligen alla övriga ersättningskrav, inklusive ersättning för
följdskador.
2. Garantin förlängs inte i samband med reparationer eller byten av delar som sker inom
garantiperioden.
3. Om produkten modifieras, tillförs delar som inte är original eller repareras av en tredje
part gäller inte garantin längre.
4. Garantin gäller endast om daterat köpebevis i original visas upp och om detta köpebevis
inte innehåller några ändringar.
5. Garantin täcker inte skador som uppstått genom hantering som inte är i enlighet med
bruksanvisningen, försummelse eller skadegörelse
6. Köparen står för transportkostnader och ansvarar för eventuella risker i samband med
att produkten eller dess delar förflyttas.
För att undvika onödiga kostnader rekommenderar vi att du alltid först läser igenom
bruksanvisningen noga. Om denna inte erbjuder någon lösning bör du ta med produkten till
återförsäljaren för reparation.
8. Miljöskydd
När apparaten inte längre fungerar måste den kasseras på ett sådant sätt att
den skadar miljön i minsta möjliga mån och i enlighet med de regler som
gäller i din kommun.
9
Directions for Use (GB)
Please read the instructions carefully before using the product and keep it for future reference.
This product is intended for household use only.
1. Specification
Model nr.
TWC-51
Description
Wine Cooler. Dual Zone
Voltage / Frequency
230V AC / 50 Hz
Power consumption
120 W
Volume
150l / 51 bottles
Temperature range
5°C-12°C / 12°C -22°C
Ambient temperature
<10°C - 38°C
Weight
49 kg
Dimension (WxHxD)
595x820x575 mm
Refridgerant
R600a / 43g
Cooling syatem
Compressor
2. Safety warnings
Before using the appliance, please properly position and install it as described in this manual.
To avoid the risk of fire, electrical shock, or injury when using the appliance, follow these basic
precautions:
 The appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine.
 Make sure that the voltage/current marked on the rating label corresponds with your
supply voltage.
 Plug into a grounded 3-pin outlet, do not remove the grounding pin, do not use an adapter,
and do not use an extension cord.
 It is recommended that a separate circuit, serving only your appliance should be provided.
 Never clean the appliance parts with flammable fluids, which may create a fire hazard or
explosion.
Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near the appliance.
 Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet.
 Unplug the appliance or disconnect power before cleaning, maintenance or servicing.
Failure to do so can result in electrical shock or death.
 Do not attempt to repair or replace any part of the appliance unless it is recommended in
this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
 Ensure enough peoples to move and install the appliance to avoid any damage to the
appliance or injury to the peoples.
 To ensure proper ventilation for the appliance, the front of the unit must be completely
unobstructed.
 Locate the unit away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.).
 The fuse (or circuit breaker) size should be 10 amps or higher.
 It is important for the appliance to be leveled in order to work properly. You may adjust the
appliance’s feet to level it.
 This appliance is not intended for use by young children. Never allow children to operate,
play with or crawl inside the appliance.
 Do not use solvent-based cleaning agents of abrasives on the interior. These cleaners may
damage or discolor the interior.
10



Do not use this appliance for other than its intended purpose.
The use of attachments not recommended by the manufacturer may be hazardous.
When you dispose the appliance, take off the door and leave the shelves in place so that
children may not easily climb inside. Make sure that the coolant circuit, particularly the heat
exchanger at the back/bottom of the unit not be damaged. This product is not to be handled
as normal household waste and it is to be taken to a recycling collection point for electrical
and electronic goods.
3. Components
4. Installation and operation
UNPACKING AND CLEANING THE WINE COOLER




Remove the exterior and interior packing materials.
Let the appliance stand upright for approximately 2 hours before connecting it to the power
source, which helps to reduce the possibility of a cooling-system malfunction from handling
during transportation.
Use a soft cloth to clean the interior surface with lukewarm water.
Install the door handle provided with the appliance by following these steps:
1.
Remove the gasket at the inner side
of the door to expose the two screw
holes.
2. Install the handle tightly with the
screws and washers provided
3. Tidy and restore the gasket
11
Reverse the door swing
Remarks:
The instruction is based on a unit with right door hinge installed already.
To reverse the door from right hinge to left hinge, you need to get ready 2 new spare parts: an
upper left hinge, and a bottom left hinge.
All removed parts must be saved to do the door reinstallation, except those remarked with
“Disused”.
1
2
3
4
5
6
Open the door, and loosen the 2 screws ① and ②. See Figure 1.
Carefully remove the door from the upper right hinge ④ and prevent it from
scratching. Take out the support rod ③ from the door hinge hole. See Figure 2.
Pull out the 6 decorating plastic bolts covering the reserved hinge screw holes at the
front left corner of the cabinet
Unscrew the upper right hinge ○,4(Disused) and bottom left hinge ○,6 (Disused) from
the cabinet. See Figure 3.
Install the upper left hinge ○,7and bottom left hinge○,8 to the left side of the cabinet.
Make sure that the screws are tightened. See Figure 4.
Put upside down the door and install it to the left hinges by following the opposite
steps of taking down of the door as described above.
Cover the hinge screw holes on the right side with the 6 decorating plastic bolts
12
Working climate


The appliance is designed for operating from SN to T climate (see below climate class chart).
It is recommended to maintain the ambient around 22-25°C which helps the appliance
working with low power consumption.
If the ambient temperature is above or below the designed climate range, the performance
of the unit may be affected. For example, the
Climate Class
Ambient Temp.
appliance operating in extreme cold or hot
SN
10 - 32 °C
conditions may cause interior temperatures to
N
16 - 32 °C
fluctuate, and the temperature set 5-22°C may
not be reached sometimes.
ST
18 - 38 °C
T
Wine storage






18 - 43 °C
The standard shelves are optimized for Bordeaux bottle storage. The maximum loaded
bottles may vary subject to the different size or dimension of the wine bottles you store, as
well as the shelves quantity pre-installed in the Wine Cooler.
There are two designs for the pull-out shelves:
1. The shelves are without telescopic rails,
but with a plastic stopper on each sides of
the shelf track to prevent bottles from falling.
See the right figure.
2. The shelves are with telescopic rails which
has stoppers by themselves.
To prevent damaging the door gasket, make
sure to have the door opened fully all the
way before pulling the shelves out.
Please store wine in sealed bottles.
Should the wine cooler be left empty for long periods is it suggested that the appliance is
unplugged, and after careful cleaning, leave the door ajar to allow air to circulate inside the
cabinet in order to avoid possible condensation, mold or bad smell forming.
Recommended Temperatures for chilling/storage your wines.
Red Wines
Dry/White Wines
Rose Wines
Sparkling Wines
15 - 18º C
9 - 14º C
10 - 11º C
5 - 8º C
Operation
Control Panel
13
Power on/Off
● When the appliance is plugged in to a power outlet, it powers on automatically.
● Touch the power mark
to turn off (or turn on) the appliance.
Warning
To avoid breaking the compressor, please do not turn on the appliance again within 5 minutes
after you turn it off.
Interior lighting On/Off
 Touch the lighting mark
to turn on (or turn off) the interior cool LED lighting.
 The lighting will be continuously on if it is not turned off.


Temperature setting
The temperature setting ranges are 5-12 ºC (41-54 ºF) for the upper zone and 12-22 ºC (5472ºF) for the bottom zone.

You need to select the set zone by touching the mark
before touching the mark
to
set the wanted temperature. The display window with digital flashing indicates the zone
ready for temperature setting.

The first touch on mark
will recall the previous set temperature displayed in the digital
window. If the appliance runs after a power failure (or unplugging), the previous set
temperature does exist as the control panel has the memory function.

Touch
mark to increase the set temperature by 1ºC. When preset it to 12ºC, the display
may turn to 5ºC if touch the
mark again. While touch the right
mark to increase the
set temperature by 1ºC. When preset it to 22ºC, the display tube may turn to 12ºC if touch



the
mark again.
The digital will change to display the real temperature of the inside cabinet after 5 seconds
without being touched.
Notice:
For the first time to use the appliance or to restart the appliance after having been shut off
for a long time, you may find a few degrees variance between the set temperature and the
displayed temperature. It is normal and everything of the appliance will be in the order
after a few hours running.
Temperature display
 The temperature is displayed in digital, which is the best way to be read out. The digital is
shown as the set temperature when you are setting the temperature, and it will change to
be the real temperature of the inside cabinet after 5 seconds without being touched.
 When the temperature probe is out of order, the display window will show with “HH” or
“LL” instead of a digital figure while continuous buzz sound will be heard. In case of this
happens, this appliance is considerately designed to keep periodical running of compressor
and fans which helps to keep the coldness of the inside cabinet to protect your stored wines.
Warning
To avoid destroying your stored wines, it is strongly recommended to have the appliance
repaired immediately, as the spare periodical running can not ensure the appliance to achieve
the temperature you have set.
Selecting Fahrenheit or Celsius
Touch the
marks ,you can interchange the Fahrenheit (ºF) and Celsius display (ºC).
14
5. Care and cleaning
CLEANING THE WINE COOLER
 Turn off the power, unplug the appliance, and remove all items including shelves.
 Wipe the inside surfaces with a sponge and baking soda solution. The solution should be
about 2 tablespoons of baking soda to a quart (approx. 1 liter) of warm water.
 Wash the shelves with a mild detergent solution. Allow wooden shelves to dry before
placing back into the wine cooler.
 Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning area of the controls, or any
electrical parts.
 Wipe the outside cabinet with warm water and mild liquid detergent. Dry with a clean soft
cloth.
 Do not use steel wool or steel brush on the stainless steel. These will contaminate the
stainless steel with steel particles and rusting may occur.
POWER FAILURE
Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of
your appliance if you minimize the number of times of door opening. If the power is going to be
off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect your contents.
MOVING THE WINE COOLER
 Remove all items.
 Securely tape down all loose items (shelves) inside your appliance.
 Turn the adjustable leg up to the base to avoid damage.
 Tape the door shut.
 Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation. Protect
also the outside of appliance with a blanket, or similar item.
ENERGY SAVING TIPS
 The appliance should be located away from heat producing appliances, and away from
direct sunlight.
 Ensure that the unit is adequately ventilated. Never cover air vents.
 Only open the door when necessary. Avoid leaving the door open for long periods or
opening/closing the door frequently.
6. Troubleshooting
Before calling for service, review the chart below first yourself
Problem
Possible cause/Measure
The Wine Cooler does not operate
Not plugged in.
The appliance is turned off.
The circuit breaker tripped or a blown fuse
Check the temperature control setting.
External environment may require a higher setting. The
The Wine Cooler is not cold enough door is opened too frequently.
The door is not closed completely.
The door gasket does not seal properly.
Automatically turn-on and turn-off
frequently
The room temperature is hotter than normal.
15
A large amount of contents has been added to the Wine
Cooler.
The door is opened too frequently. The door is not
closed completely.
The temperature control is not set correctly. The door
gasket does not seal properly.
The lighting does not work
Not plugged in.
The circuit breaker tripped or a blown fuse. The lighting
is turned off.
Too much vibration
Check to assure that the appliance is level.
Check to assure no parts inside the cabinet or in the
compressor chamber are loose.
The Wine Cooler seems to make
too much noise
The rattling noise may come from the flow of the
refrigerant, which is normal.
As each cycle ends, you may hear gurgling sounds
caused by the flow of refrigerant.
Contraction and expansion of the inside walls may cause
popping and crackling noises.
The appliance is not level.
The door will not close properly.
The wine COOLER is not level.
The door was reversed and not properly installed. The
gasket is dirty.
The shelves are out of position.
The display window is shown with
“HH” or “LL” instead of a digital
figure, and/or with continuous
buzz sound.
The temperature probe is out of order.
7. Warranty Provisions
This product comes with a 24-month warranty starting on the date of purchase. Within this
period, any defects in material or workmanship will be repaired without any charge. The
following provisions shall apply regarding this warranty:
1. We expressly dismiss all other claims for damage, including consequential damages;
2. Any repairs or replacements of components within the term of the warranty will not
result in an extension of the term of the warranty;
3. The warranty will no longer apply if the product has been modified, non-original parts
have been used, or if it has been repaired by third parties;
4. The warranty will only apply, when you present the original, dated proof of purchase,
provided no changes have been made to it;
5. The warranty will not apply to damage caused by actions not in compliance with the
Directions for Use, neglect, vandalism;
6. Transportation costs and the risk involved during the transportation of the product or its
components will always be the responsibility of the purchaser.
16
In order to avoid unnecessary costs, we recommend that you always read the Directions for Use
carefully first. If they offer no solution, please take the product to your dealer for repair.
8. Environmental Protection
Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please
recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for
recycling advice.
17
Download
Related flashcards
Create Flashcards