Staff Annual Seminar 2013

advertisement
Staff Annual Seminar 2013
Topic: ก้าวต่อไปสู่ ประชาคมอาเซี ยน
Date: August 17, 2013
Location: John XXIII Conference Center
Assumption University
Suvarnnabhumi Campus
09/04/58
1
หน้าทีข
่ องห้องสมุด
• จัดหาและให ้บริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ
สนับสนุนพันธกิจ4 ด ้าน ของ
มหาวิทยาลัย
1. การเรียนการสอน
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการแก่สงั คมและ
ิ ปวัฒนธรรมไทย
4. สง่ เสริมศล
09/04/58
2
AU Library for ASEAN & Global Communities
09/04/58
3
They are our customers
GenZ or “Download Gen” = “DIGITAL NATIVE”
Social media monitoring
Mobile tracking
Big data ,Smart phone polls
Tablet interviews
App-based research
Online communities
Online focus groups
Multi-media diaries
Learn by himself
09/04/58
4
How Gen B – BB –X – Y service Gen Z ?
09/04/58
5
What people do at libraries
Borrow print books
73%
Browse the shelves for books or media
73%
Research topics of interest
54%
Get help from a librarian
50%
Use a research database
46%
Sit and read
31%
Attend a meeting of a group
23%
Borrow or download an audio book
17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Source : Pew Research Center’s Internet & American Life Library Services Server
80%
Today, we are “digital library”
Comparing between
Traditional & Digital library
Topic
Traditional library
Digital library
้ การ
้ ห
ผู ้ใชบริ
•ใชที
่ ้องสมุด
(85 ประเทศ ทุกทวีป
ทัว่ โลก รวมทัง้
ASEAN)
•Anytime/anywhere
เวลาให ้บริการ
•ตามเวลาเปิ ด-ปิ ด
•7/24
จานวนคอมพิวเตอร์
•240 เครือ
่ ง
 Wireless Access
 LAN Access
 WiFi, etc.
Comparing between Traditional & Digital library
Topic
Traditional library
จานวนทรัพยากรสารนิเทศ
 5 แสน (เล่ม) (40 ปี )
 วิทยานิพนธ์ 1,5000 (เล่ม)
้ งสอ
ื
การใชหนั

้ ้ทีละ 1 คน
1 เล่ม ใชได
ในเวลาเดียวกัน
Digital library
 70 ล ้าน (รายการ)
 2.2 ล ้าน (เล่ม)



ต ้องยืมจากห ้องสมุด




Note ในตัวเล่มไม่ได ้

ี ค่าถ่ายเอกสาร ถ ้าต ้องการ 
เสย
copy

้ ย
ี ค่าปรับ
คืนชาเส



้ ้หลายคนในเวลา
1 รายการใชได
เดียวกัน
้ การได ้ anytime/anywhere,
ใชบริ
7/24 ไม่ต ้องรอคิวการยืม
ขีดเขียนข ้อความสาคัญได ้ใน e้ ่
journals, e-books ทีใ่ ชอยู
Download ได ้ ไม่มค
ี า่ ใชจ่้ าย
Sharing information ให ้เพือ
่ นได ้
ทันที
ทางานได ้ทันทีทงั ้ กลุม
่
แม ้นจะอยูค
่ นละที่
ตัด ปะ แก ้ตัวอักษร ทางานได ้เร็วขึน
้
นาเสนองานเป็ น Multimedia ได ้
ไม่มค
ี า่ ปรับ
Comparing between Traditional & Digital library
Topic
้
พืน
้ ทีท
่ ใี่ ชในการวาง
ื
หนังสอ
Traditional library
Digital library
้ น
ั ้ หนังสอ
ื มาก  ใชพื
้ น
• ใชพื
้ ทีแ
่ ละชน
้ ทีใ่ น Server
ื 5 แสนเล่ม มาต่อ
ถ ้าเอาหนังสอ
ของ Publishers
กันจะ เป็ นความยาว 13,000
ี งราย้ น
กม. หรือรถวิง่ จากเชย
 ใชพื
้ ทีใ่ น Server
นราธิวาส ไป-กลับ 3 รอบ
ของมหาวิทยาลัย
ประมาณ 400
ั ้ ทุกสป
ั ดาห์ ถ ้า
 ต ้องตรวจชน
Gigabytes
ื้ ราที่
ฤดูฝน จะเกิดเชอ
ื
หนังสอ
 อาจใช ้ icloud บาง
กรณี?
 สุขภาพผู ้ให ้บริการและ
้ การอาจเสย
ี ง่าย
ผู ้ใชบริ
เพราะอากาศถ่ายเทไม่ด ี
Topic
สถิตก
ิ ารยืม
Traditional library
•70,000 เล่ม
Digital library

Access 600,000 ครัง้

ได ้รางวัลการ downloadจาก
Emerale Databases ด ้วยการ
download 148,941 รายการ
เป็ นการ download ทีเ่ ป็ น
อันดับ 1 ในประเทศไทย
ติดต่อกัน ตัง้ แต่ปี 2010-2012
และเป็ นการ download ติด
อันดับการใชอั้ นดับที่ 15 ในปี
2010 และอันดับที่ 10 ปี 2012
บริการตอบคาถามและชว่ ย
การค ้นคว ้า
•ภายในห ้องสมุด
ใช ้ Social Media, Line, Chat,
Facebook, etc.
ศักยภาพบุคลากร
•Library Science
•Library Science & Information
Literacy
Comparing Questions between
Traditional & Digital library
Traditional
ื อยูช
ั ้ ไหน
• หนั งสอ
่ น
ื ไม่พบ
• หาหนั งสอ
GenZ
ื บทความ
• ยืน
่ smartphone ถามว่ามีหนั งสอ
วิทยานิพนธ์ เล่มนีห
้ รือไม่
ื มีคนยืมไป
• จองหนั งสอ
• ทาไมค ้น online จากทีบ
่ ้านไม่ได ้
• ยืมได ้กีว่ ัน
• จะกลับบ ้านต่างประเทศ ชว่ ย set proxy
• ลืมนามาคืน ขอลดค่าปรับ
ในsmartphone ให ้ด ้วย
• วิทยานิพนธ์ บทความนี้ มีใน online หรือไม่
• smartphone รุน
่ นี้ download ข ้อมูลได ้หรือไม่
• สอนการ download
09/04/58
• สอน How to access….How to download 12
Users’ Competencies
09/04/58
= Library Instruction
13
The Information Process (ISP)
09/04/58
14
Library & Librarian Competency
• Information Literacy Skill: computer, network, media, visual,
cultural, library, etc
• English Language skill
• Training skill
• Information process skill
• Service Mind
• Caring Environment improvement…
09/04/58
15
3 LEVEL OF “SATISFACTION”
Users’ Behavior
พฤติกรรมของผู้ใช้ บริการจะสะท้ อนการให้ บริการเสมอ
1
Customer Delighted
(Exceeds EXPECTATION:
ตืน้ ตันใจ เกินความความหวัง)
จะเป็ นพวกและปกป้ อง
2
Customer Impression
(Must EXPECTATION :
ประทับใจ ตามความคาดหวัง)
จะช่ วยบอกต่ อ
3
Customer Satisfaction
(Must NEED: พึงพอใจ ตามความ
ต้ องการ)
09/04/58
จะกลับมาใช้ บริการอีก
16
09/04/58
17
Download